Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON"

Transkript

1 Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON

2 Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser., Antal banker og sparekasser Balance- og egenkapitalstørrelser Banker og sparekasser i historisk perspektiv Renteudviklingen Tab og hensættelser Kriseårene internationalt set Pengeinstitutternes indtjening Omkostningsstyring Renteindtægter og gebyrer Andre indtjeningskilder Rentemarginalen Pengeinstitutvirksomhed og informationsteknologi Generelt om anvendelse af IT Internet banking Pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder Andre virksomheder, der udøver finansiel aktivitet Brancheglidning Pengeinstitutternes eneret er en begrænset ret Lov om finansiel virksomhed EU-regulering Basel-komiteen Tilladelse til udøvelse af finansiel virksomhed Tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed 59

3 1.19 Betingelserne for tilladelse Mindstekapital Filialer 61 Pengeinstitutvirksomhed Virksomhedsområdet Pengeinstitutvirksomhed Indlån, jf. bilag 1, nr Særlige indlånsformer Pensionsopsparing, r Udlån , Garantier Pengeinstitutvirksomhed er en retlig standard Accessorisk virksomhed Praksis vedrørende accessorisk virksomhed: Ejendomsformidling som accessorisk virksomhed Skødeskrivning Oprettelse og omstrukturering af erhvervsvirksomheder 81 ** Anden virksomhed i fællesskab med andre virksomheder gennem et særskilt selskab Leasing Depotbankers ejerskab af investeringsforvaltningsselskaber Betalingsformidling Infrastrukturaftalerne PBS Dankort A/S Dankort og edankort International betalingsformidling Grænseoverskridende pengeoverførsler for private Engagementer De maksimale grænser for engagementer Definition af engagement Fradrag i engagementerne for særlig sikre krav 103

4 2.6.4 Undtagelser fra engagementsgrænserne Indbyrdes forbundne kunder Engagementer med koncernselskaber Pengeinstitutters kapitalplacering og fradrag for kapitalandele i basiskapitalen Oversigt over kapitalplaceringsreglerne og reglerne om fradrag i basiskapitalen for kapitalandele! Pengeinstitutterne og deres kunder Pengeinstitutternes kundepolitiske sigte Forbrugerne - de private kunder God skik ' God skik-bekendtgørelsen i relation til pengeinstitutter Bekendtgørelsen om god værdipapirhandelsskik Rådgivning God skik-bekendtgørelsen i relation til rådgivning Pengeinstitutternes rådgivningsansvar Henvendelse til kunder med henblik på rådgivning Markedsføring over for kunder Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Videregivelse af oplysninger til brug for markedsføring og rådgivning Møder uden for fast forretningssted Fjernsalg Pengeinstitutankenævnet Garantifonden for Indskydere og Investorer Ledelse og generalforsamling Organisation Bestyrelse og direktion Bestyrelsens og direktionens ledelse Corporate Governance Det konkrete bestyrelsesarbejde Bestyrelsesmøder 160

5 4.4.2 Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens retningslinier til direktionen Direktionens arbejdsopgaver Ansvar " Koncernledelse De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Tavshedspligt Særlige regler, der tillader videregivelse af kundeoplysninger Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) Særlige regler vedrørende ledelsen Spekulation." Ledelsens andre hverv Engagementer- med ledelsesmedlemmer Repræsentantskab Generalforsamling Aktier Stemmeretsbegrænsninger og ejerlofter Aktionærer Selvejende sparekasser * Andelskasser Basiskapital og Solvens Kapitaldækningsregler generelt Basiskapital Hybrid kernekapital Ansvarlig lånekapital Solvens Kreditrisiko og markedsrisiko Opgørelse af solvenskravet kreditrisiko Ikke-balanceførte poster Handelsbeholdningen Opgørelse af solvenskravet markedsrisiko Eksempel på kapitalkravsberegninger for markedsrisici Interne modeller»value at Risk«for måling af markedsrisikoen

6 5.3.8 Opgørelse af solvenskravetvalutakursrisiko Vurderinger af kapitalkrav til markedsrisiko ~ Solvenskravets opfyldelse og indberetning Solvensbehov Egenkapitalforrentning Nye kapitaldækningsregler på vej Objektive mindstekapitalkfav (søjle 1) Supplerende individuelle kapitalkrav og tilsyn (søjle 2) Oplysningsforpligtelser (søjle 3) 228 Bankregnskabet i Indledning Nye regnskabsregler fra Forholdet mellem Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse og IFRS Generelle forhold vedrørende regnskabs-reglerne Indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter og delårsrapporter m.v Månedsbalancer Præsentation i resultatopgørelse og balance Bankbalancen Bankers resultatopgørelse (drift) Sammenhæng mellem resultat og balanceposter Koncernregnskabet Indregning og måling (værdiansættelse) Udlån og tilgodehavender Andre finansielle aktiver og forpligtelser Regnskabsmæssig sikring Udstedte garantier m.v Leasing Ejendomme og andre materielle aktiver Aktiebaseret vederlæggelse Ledelsesberetning, noter m.v

7 6.9.1 Ledelsesberetning Noteoplysninger Udviklingen i væsentlige balanceog regnskabsposter Indledning Historisk udvikling Teoretisk balanceopbygning Status contra flow Kapitalfremskaffelse (funding) Kapitalanvendelse..T Off-balance poster v Særlige forretninger/balanceposter Styring af risici i en bankvirksomhed Måling og styring af risici Kreditrisici Engagementer og kreditrisici Kreditrisikovurdering Engagementer med udenlandske banker m.v Låneproceduren i en bank Nedskrivninger og tab på svage engagementer Nedskrivning på udlån m.v. i regnskaberne AfViklingsrisiko Kreditderivater Strukturerede kreditprodukter Kvantificering af kreditrisiko Markedsrisici Renterisici Valutarisici Aktierisici Value-at-Risk Indtjeningsfølsomhed Likviditetsrisici Likviditetsstyring Anbefalinger om likviditetsstyring Operationelle risici Systemrisici Skatterisici

8 7.7 Økonomisk kapital Asset/Liability Management Finansielle koncerner Indledning Koncernbestemmelser i lov om finansiel virksomhed Konsolidering Koncerninterne transaktioner og engagementer med andre koncernvirksomheder Revision Indledning : Lovgrundlag m.v.' Revisionsbestemmelserne i lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner Ekstern revisions udførelse af revisionen og omfang heraf Ekstern revisions uafhængighed Ekstern revisions revisionsprotokollat Opsummering af bemærkninger Generelt vedrørende oplysninger og erklæringer Oplysninger i revisionsprotokollatet til årsrapporten Erklæringer i revisionsprotokollatet til årsrapporten Intern revision Samarbejde mellem valgt og intern revision Udvalgte væsentlige revisionsområder i pengeinstitutter Engagementer Markedsrisikoområdet.... : IT-området Finanstilsynet - beføjelser og ansvar Historik Finanstilsynets virksomhedsgrundlag

9 10.3 De vigtigste bestemmelser i lov om finansiel virksomhed (FiL) Beføjelser Dispensationsbeføj eiser Finanstilsynets arbejdsområde Finanstilsynets organisation Undersøgelser på stedet Gennemførelse af en undersøgelse Undersøgelsesfrekvens Overvågning mellem undersøgelserne Den generelle overvågning af sektoren = Overvågning af det enkelte pengeinstitut' Overvågning af likviditetsudviklingen og renterisikoen Store kunder Årsregnskabsrevisionsprotokollen Indikationer for problemer Stor vækst Dårlig ledelse Nøgletal l1 Udviklingsopgaver Brancheovervågning Hjemlandstilsyn Konsolideret tilsyn Internationalisering og Det Indre Marked Dansk bankvæsen er et internationalt erhverv Etablering af udenlandske filialer Repræsentationskontorer Det Indre Marked -»Det europæiske Pas« Aktivitetslisten Vilkår for udøvelse af de gensidigt anerkendte aktiviteter - samfundsmæssige interesser Værtslandets kompetence 394 Bilag: Hjemmesider 397 Lov om finansiel virksomhed i uddrag 399 Stikordsregister

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Side 1 af 5 Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2014-31. december 2014 for

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere