Forventede aktiviteter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventede aktiviteter:"

Transkript

1 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse områder højt på deres liste over mulige områder for bosætning. Der skal etableres projekter, gerne nytænkende, således af områderne bliver interessante for velfungerende familier med børn. Det er indlysende at trafikale forhold spiller en stor rolle lige som let adgang til uddannelse og institutioner er vigtige. Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på nye bomuligheder for den stadig stigende seniorbefolkning. Der kan tænkes mange former for kollektive boliger i forskellig grad, som vil medvirke til at bevare livskvaliteten. For en stigende men stadig beskeden del af befolkningen spiller landdistrikternes blanding af rolige forhold og smuk natur, som den overvejende del af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistrikter er præget af, en stor rolle. Det er vigtigt, at der etableres lettilgængelige oplysninger om ledige boliger, tomme gårde med muligheder for etablering af mikrovirksomheder, iværksættervirksomheder og hjemmearbejdspladser. Der er opmærksomhed på, at beboere i alle aldre skal have rige muligheder for at dyrke deres mangeartede interesser. Derfor er det vigtigt at varierede idrætsanlæg, motions- og fitnessmuligheder, kulturtilbud og andre fritidsmuligheder bliver en integreret del af boligområderne. Det er desuden vigtigt, at såvel nuværende som kommende beboere på forskellig vis bliver inddraget i det levende foreningsliv og føler, at de selv kan være med til at præge udviklingen Indsatsområde: Bosætning Det konkrete mål for dette indsatsområde vil være at øge den gennemsnitlige tilflytning af personer til landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune i programperioden. Projekter der skaber opmærksomhed om landdistrikter og landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune som et attraktivt sted at bo med unikke kvaliteter på de mangeartede områder, der er vigtige for såvel nuværende beboere som potentielle tilflyttere. Projekter der udpræget inddrager såvel nuværende som kommende beboere, således at de føler ejerskab, og at de er med til at bestemme og præge udviklingen i den ønskede retning.

2 6.2.2 Erhvervsudvikling og iværksættere Som helhed betragtet har Faaborg-Midtfyn Kommune haft en nedgang i antallet af arbejdspladser, selv om der er svage tegn på, at udviklingen er ved at vende. Det vil være nødvendigt at arbejde for at skabe helt nye og andre former for erhverv, som passer ind i landdistrikterne. Her skal ikke mindst ses på mulighederne for på den ene side på virksomheder, der fagligt går på tværs af de traditionelle brancher og på den anden side stærkt specialiserede virksomheder. Som nævnt oven for skal der arbejdes for etablering af nye mikrovirksomheder (forstået som virksomheder med mindre end 10 ansatte), udvikling af bestående mikrovirksomheder samt etablering af erhvervsmæssige netværk. Erfaringer har vist, at den type virksomheder/netværk, der kaldes AMBIA Arrangement Med Mange Beskæftigede Ingen Ansatte ofte kan skabe lige så mange arbejdspladser, der er særdeles egnede i landdistrikter, som andre, mere traditionelt vækstorienterede virksomheder. Det er vigtigt at være opmærksom på de erhvervsmæssige klynger med specielle kompetencer, der findes i byerne og arbejde for at visse af disses opgaver med succes kan outsources til mindre virksomheder i landdistrikterne, f.eks. designere, ITudviklere, analytikere. I den forbindelse skal det gentages, at det er en afgørende forudsætning, at der også fra politisk side lægges pres på at den nyeste og bedste ITteknologi udbredes til de områder, hvor udbyderne ellers ikke finder det økonomisk interessant. Det gælder for virksomhederne om, at de både kan modtage og sende information hurtigt og i store mængder. Det er vigtigt at denne forudsætning opfyldes. Netop serviceerhverv kan med stor fordel placeres i f.eks. landdistrikter. De private serviceerhverv udgør i dag mere end 60 % af den samlede økonomiske aktivitet i Danmark. Mere end 80 % af alle jobs skabes i service og eksportandelen er stadig stigende. Rådet for Teknologi og Innovation under Videnskabsministeriet har sin handlingsplan udpeget servicesektoren som et strategisk indsatsområde. Det er af afgørende betydning, at landdistrikterne bliver en del af denne udvikling. Der vil også være produktionsvirksomheder, der med fordel kan placeres i landdistrikterne, f.eks. virksomheder, der forarbejder og udvikler fødevarer baseret på områdernes naturlige afgrøder og viden om disse. Faaborg-Midtfyn området har her en klar konkurrencemæssig mulighed i at profilere sig i endnu højere grad som hjemsted for økologiske og sunde fødevarer. En række undersøgelser og erfaringer viser en stigende efterspørgsel efter sådanne produkter. Ligeledes viser nye undersøgelser, sponsoreret af EU, at økologiske fødevarer beviseligt er sundere end konventionelle fødevarer. I bilag 3.2. gengives Dansk Industris 13 principper for God fødevarepraksis. Der vil i støtte til projekter på fødevareområdet blive lagt vægt på økologi og god fødevarepraksis. En vigtig del af erhvervsudviklingen vil være at styrke lokale virksomheders innovationsevne og videnstyngde i samarbejde med både regionale og nationale aktører. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at forskellige former for seriøs uddannelses- og kursusvirksomhed i dag er i vækst. Etablering af kursussteder med mulighed for overnatning i smukke, inspirerende omgivelser vil være et godt bud på andre former for erhverv, der er velegnet for landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune. En interessant mulighed for erhvervsprojekter kunne være at være opmærksom på, at Faaborg-Midtfyn Kommune og dermed landdistrikterne vil få flere ældre indbyggere end det nationale gennemsnit, samtidig med at disse ældre i det hele taget vil udgøre en stadig større del af den samlede danske befolkning. Der er en udvikling på vej, hvor disse ældre i stigende grad ønsker at bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet i længere tid. Derfor kan der tænkes erhvervsprojekter, virksomheder, der ønsker at gøre brug af disse ældres viden og erfaringer og tilbyder dem arbejde på deltid, med fleksibilitet og meningsfulde arbejdsopgaver og dermed gøre brug af denne arbejdskraft, hvor de bor. Endelig vil nye former for bosætning og levevilkår kunne skabe helt nye arbejdspladser, både offentlige og private på en række serviceområder Indsatsområde: Erhvervsudvikling og iværksættere Det konkrete mål for dette indsatsområde vil være etableringen af mindst 10 nye virksomheder og 22 bæredygtige netværk blandt disse i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune som direkte effekt af udviklingsstrategien i programperioden. Projekter der er med til skabe nye former for selvstændig virksomhed, netværk blandt mindre virksomheder og udvikling af nye produkter og services inden for forarbejdningsvirksomheder og nye ikke-jordbrugs aktiviteter, såvel selvstændigt som i samarbejde med eksisterende landbrugsvirksomheder og andre i forvejen etablerede virksomheder såvel fra Faaborg-Midtfyn Kommune som fra andre landsdele. Projekter der medvirker til skabe grundlag for etablering af en levedygtig servicesektor med kontakt til kunder uden grænser. Projekter der medvirker til at mennesker og virksomheder inden for de kreative erhverv bosætter sig og virker i Faaborg Midtfyn Kommunes landdistrikter. Projekter der medvirker til at øge beskæftigelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekter der har fokus på erhvervsmæssig klyngedannelse og eller etablering af netværk på tværs af brancher i kommunen. Projekter der vil styrke lokale virksomheders innovationsevne og videnstyngde i samarbejde med både regionale, nationale og internationale aktører. Projekter der understøtter muligheder for hjemmearbejdspladser og distancearbejde, herunder samarbejdsprojekter med større virksomheder i og uden for kommunen. Projekter der er med til at skabe forskellige former for forpligtende fællesskaber, f.eks. fælles branding af fødevareprodukter baseret på områdets naturlige produkter og inden for eksisterende eller innovative produktionsrammer. Projekter der skaber synergi såvel i som på tværs af brancher.

3 6.2.3 Kompetenceudvikling Det er en banal sandhed, at øget kompetence bliver mere og mere afgørende på næsten alle felter i dag. Det gælder i undervisningssektoren, indenfor forskning og udvikling, på både det private og det offentlige serviceområde. Det gælder for at bevare bestående virksomheder i lokalområderne og for at kunne tiltrække nye virksomheder. Man skal kunne rekruttere medarbejdere lokalt med de rette kompetencer. Et stigende kompetenceniveau i stadig udvikling er afgørende for flere lokale arbejdspladser. I samarbejde med offentlige myndigheder er det vigtigt hele tiden at have klarhed over arbejdsstyrkens sammensætning og de kompetencer, der er nødvendig for at skabe vækst og flere lokale arbejdspladser i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Et vigtigt aspekt i denne sammenhæng er også et nært samarbejde med og mellem lokale uddannelsesinstitutioner, så der sker et uddannelsesløft til alle, ikke mindst restgruppen af unge, hvoraf mange er fra landdistrikterne. Igen skal der peges på at ikke mindst international kompetence er vigtig. Disse kompetenceløft kan landdistrikterne ikke skabe alene. Det er vigtigt med projekter, der har kommunal sammenhæng og ikke mindst i nær kontakt med Region Syddanmark og denne regions store uddannelsesinstitutioner. Let adgang til og gode tilbud fra relevante uddannelser på mellem - og højt niveau er vigtige at få skabt. Her kan IT-teknologien komme til at spille en betydelig rolle i formidlingen Indsatsområde: Kompetenceudvikling Det konkrete mål for dette indsatsområde er udvikling og gennemførelse af et antal specifikke, bæredygtige og kompetencegivende uddannelsesforløb målrettet primært mod ufaglærte og kortere uddannede samt mindre virksomheder og frivillige organisationer i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune som direkte effekt af udviklingsstrategien i programperioden. Projekter der er med til skabe nye, tidssvarende former for uddannelsestilbud og kompetencemæssig opkvalificering, der hovedsageligt er målrettet landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune. De kan foregå geografisk i områderne, være baseret på IT-teknologi og/eller blive gennemført på uddannelsessteder, der er let tilgængelige for deltagerne. Projekter der skaber tværgående uddannelsesmæssig samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder, lokale beboerforeninger og interesseorganisationer. Projekter der medvirker til opkvalificere den sociale kompetence i målgruppen som en del af forudsætningerne for at få udbytte af uddannelsestilbuddene, fagligt og tværfagligt.

4 6.2.4 Turisme Bortset fra nogle oplysninger fra Faaborgegnen foreligger der ingen konkrete tal for turismens betydning for Faaborg-Midtfyn Kommune og for landdistrikterne. Der er dog ingen tvivl om, at området har et stort erhvervsmæssigt potentiale med mulighed for etablering af lokale arbejdspladser og meromsætning for de allerede eksisterende. De eksisterende tal viser, at den gamle Faaborg Kommune havde en forholdsmæssig stor turistindustri i forhold til indbyggertallet. Der kan arbejdes meget mere med turistprojekter, men det skal gøres med omtanke til gavn for såvel beboerne i lokalområderne som turisterne, så de ikke enten fraflytter eller holder op med at komme på grund af rovdrift. Overalt i hele verden satses der på turisme og oplevelsesøkonomi. Ofte i en sådan grad, at der ved at blive skabt ensartethed over alt en form for tivolisering og forlystelsesparker. Derfor skal turistprojekter i Faaborg-Midtfyn Kommune gå den anden vej og skabe noget enestående og autentisk, der imødekommer det rejsende menneskes ønsker. Lokal Aktions Gruppe Faaborg-Midtfyn Kommune vil prioritere projekter, der er tiltrækkende for de mennesker, der vil se verden på en anden måde. Noget anderledes, der samtidig kan være et udstillingsvindue af høj kvalitet for det, vi kan præstere. Aktiviteter og tilbud, der vil være et markant løft i mulighederne for kommende generationers viden, kultur og uddannelse. Det afgørende for succes på turistområdet vil være kreativitet og autencitet. Det kan være en fordel for netop Faaborg-Midtfyns turisme, at være i mindre målestok, således at mødet med den anden bliver ægte og nærværende. Det vil også have betydning, at forskellige fag og erhverv sammen skaber turistoplevelser. Både de lidt større og de små kreative aktører bør finde sammen om spændende tilbud både om oplevelser, fordybelse, ro, viden og egentlige produkter. Naturen i Faaborg-Midtfyn Kommune byder på mange mulige turisttilbud. Det er vigtigt at nye turistprojekter samtidig bevarer og udvikler denne natur. Det vil være interessant at igangsætte projekter, der kan være med til at udnytte og genetablere de gamle, nedlagte landbrugsbygninger, der ofte skæmmer naturen. Ud over naturen har Faaborg-Midtfyn Kommune mange store og små, men markante, kulturtilbud, som kan appellere til mange turister. Mange af disse kunne finde sammen i forskellige netværk også i hele regionen for at skabe en sammenhængende oplevelse af historie, kultur og kunst, kulinariske oplevelser og muligheder for fysisk udfoldelse. Et stort projekt, som bør ses i et netværksperspektiv er de nye muligheder for, at større krydstogtskibe anløber Faaborg havn og at turisterne bliver transporteret rundt til områdets turistoplevelser. Der vil være en række, hidtil upåagtede muligheder, der bliver interessante. En anden form for turisme er bogturisme og filmturisme. Det vil især være danske turister, der gerne vil besøge de steder, de har læst om i bøger og set på film. Et aktuelt eksempel er de mange besøgende i Horne Kirke, der har set filmen Adams Æbler. I alle nye turistprojekter bør indarbejdes, at der skal være plads til såvel de fastboende som til turisterne, så det bliver et lykkeligt møde og ikke som allerede nu i andre egne af landet, hvor turisterne bliver mødt med skepsis og uvilje af de lokale beboere. I så mange som mulige turistkontakter bør det overvejes, hvordan mennesker, der i dag er turister, men i morgen er erhvervsaktive over hele jorden, kan få mulighed for at stifte bekendtskab med det lokale erhvervsliv i alle dets former og tage viden om dette med sig hjem Indsatsområde: Turisme Det konkrete mål for dette indsatsområde vil være at medvirke til etablering af 1-2 større nye turistattraktioner i med såvel national som international appel. Det skal ske gennem midler til forundersøgelser, der kan medføre støtte fra nationale og internationale institutioner og fonde. Desuden til etablering af mindst 10 nye turistaktiviteter og 5 nye niche- og merproduktioner indenfor turismeerhvervet i Faaborg-Midtfyn Kommune som direkte effekt af udviklingsstrategien i programperioden. Projekter der bygger på den unikke kultur og historie i Faaborg-Midtfyn Kommune og samtidig klart giver udtryk for fremsyn og områdets moderne teknologi og tænkning. Projekter der kan skabe sammenhæng mellem regionens og kommunens attraktioner og turist- og kulturtilbud. Som eksempel kan nævnes forskellige former for samarbejde mellem de mange tilbud om kunst. Projekter der skaber nye muligheder for markedsføring og synliggørelse af de mangeartede tilbud til turister I Faaborg-Midtfyn Kommune. Som eksempel kan nævnes de mange muligheder for virtuel turisme, som kan skabe forhåndskendskab og engagement. Projekter der tager udgangspunkt i filmturisme, bogturisme, gastronomisk Turisme, etc. Projekter der gør det muligt for landdistrikterne at nyde godt af turismen fra de nærliggende større byer ved at følge op med nichetilbud om meroplevelse. Projekter der sigter mod den turisme, der er en følge af erhvervskonferencer og møder. Projekter der skaber tæt sammenhæng mellem såvel generel turisme som områdets kultur og erhvervsliv. Projekter der understøtte turistinfrastrukturen f.eks. ved at sørge for kendskab til eksisterende - og etablering af nye muligheder for adgange til naturen via vandreog cykelstier, vandstier til f.eks. kajakker fra havn til havn eller campingplads til campingplads og lignende. Projekter der er med til at skabe samarbejder og overførsel af viden mellem lokale turistvirksomheder og regionale og nationale aktører på området. Frem for alt projekter, der bygger på ægthed og mennesker, der mødes. Projekter der giver plads til såvel områdets beboere som til turisterne og ikke en tivolisering af en egn, der har store kulturelle og naturmæssige værdier.

5 6.2.5 Børn og Unge Som tallene for befolkningsudviklingen i Faaborg-Midtfyn Kommune viser, har kommunen generelt færre og unge end såvel landsgennemsnittet som gennemsnittet for Fyn som helhed. Og antallet falder stadig. Det hænger naturligvis i høj grad sammen med at antallet af personer i den fødedygtige alder bliver mindre. Men det skyldes også, at de unge flytter fra området til større byer for at uddanne sig og meget sjældent vender tilbage for at stifte familie og bo i landdistrikterne. Derfor er det vigtigt at iværksætte projekter, der får de unge til ønske at flytte tilbage for at give deres børn de samme oplevelser og muligheder, som de har haft. Det er altså i en vis grad langsigtede virkninger, der skal være resultatet af disse projekter. Men, det skal samtidig gøre unge, etablerede familier fra andre dele af landet/byerne interesserede i at flytte til landdistrikterne nu. Som et eksempel kan nævnes, at Horne Gymnastik Forening tiltrækker en række medlemmer fra Faaborg By, der sender deres børn til gymnastik i Horne, og egentlig godt kunne overveje en flytning, hvis de kan finde passende boliger. Igen her ser vi, at temaerne går på tværs og ikke altid vinder ved at blive behandlet separat. En vigtig del af disse bestræbelser er naturligvis at Faaborg-Midtfyn bevarer den mangfoldighed af skoletilbud i en meget decentral forsyning med små enheder tæt på borgernes område. Et tæt samspil mellem Kommunen og øvrige projekter er vigtig. Bevarelse af gymnasierne og tilsvarende uddannelser er ligeledes afgørende. Der er rundt om i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune mange godet tilbud til børn og unge. Imidlertid skal der hele tiden skabes flere aktiviteter med aktuelle temaer, som tilfredsstiller børn og unges behov og interesser i landdistrikterne. Et vigtigt tema i projekter for børn og unge er i disse turbulente tider tryghed. Det gælder trygge boligforhold, trygge veje og sundhed. Gennem aktiviteter for sundhedsfremme og forebyggelse skal det sikres at trivsel og sundhed styrkes hos børn og unge. Og igen er det indlysende at projekter, der er et samspil mellem offentlig service, idrætstilbud, andre tilbud om krop og sjæl og uddannelse skal nyde fremme Indsatsområde: Børn og unge Det konkret mål for dette indsatsområde er at gennemføre mindst 10 projekter, der relaterer sig til børn og unge, som direkte effekt af udviklingstrategien i programperioden. Projekter der skaber flere og tidssvarende fritidstilbud til forskellige grupper af børn og unge i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekter der er med til at sikre, at børn og unge får reel og større medindflydelse og ansvar for deres liv i landdistrikterne i kommunen. F.eks. gennem afholdelse af de former for fremtidsværksteder, der nævnes under pkt Projekter der skaber nye og større begivenheder for børn og unge i kommunen med deres egen medvirken. Projekter der samler børn og unge på tværs af geografiske områder også børn og unge fra andre dele af landet, der bliver tiltrukket af disse arrangementer. Som eksempler kan nævnes fodboldskoler i sommerferier, sammenkomster om musik og lignende arrangementer. Projekter der skaber mulighed for landdistrikternes børn og unge at møde børn og unge fra andre lande både hjemme og ude. Projekter der understøtter uddannelse af børn og unge, f.eks. igennem caféer til lektiehjælp, ældre hjælper yngre osv. Projekter der medvirker til efteruddannelse af de mennesker, der arbejder med børn og unge i institutioner og foreninger og etablering af netværk blandt disse. Projekter hvor der arbejdes målrettet med livsstilsfaktorer, herunder inddragelse af KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) i en sundhedsrelateret indsats over for børn og unge. Projekter der giver unge så stort et tilhørsforhold til deres område, at de får lyst til en dag at vende tilbage til dette eller et tilsvarende område og blive aktive aktører i områdets liv. Samt at de, når de er væk fra området bliver ambassadører for området.

6 6.2.6 Landsbyudvikling En række aktuelle undersøgelser, senest i Samvirke, november 2007, viser, at trods mange anstrengelser ser det ud til, at udviklingen går i retning af, at landsbyerne affolkes. Der er dog også eksempler på det modsatte. Det viser, at projekter, hvor der tænkes anderledes og nyt, kan medvirke til at gøre det attraktivt at bo i landsbyerne. En meget stor del af grundlaget er politiske beslutninger, men beboerne og borgerne kan gøre meget selv og måske derved få indflydelse på de politiske beslutninger. Rent projektmæssigt er det i dag vigtigt at indse, at ingen landsby normalt vil kunne være sig selv nok. Projekter, der omfatter en fælles, koordineret indsats for landsbyer, der ligger tæt sammen, vil være vigtige. Landsbyerne vil også kunne lære af hinanden. Både i ind- og udland er der vellykkede projekter, man kan lære af. I en lang række landsbysamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune er der stort engagement, tætte sociale netværk og et stærkt og varieret foreningsliv. Det er vigtigt at etablere projekter, der styrker og fornyer disse kræfter. Der skal der være harmoni mellem den udvikling, som stammer fra lokalområdet selv og den udvikling, som kommer udefra, hvis et projekt skal lykkes. Lokale projekter skal tage højde for begge former for udvikling i planlægningen. Vigtigst er, at projektet bygger på lokale ressourcer og på at fastholde en værditilvækst i lokalområdet. Det er også vigtigt, at lokalbefolkningen har en evne til at organisere sig. Den sociale kapital er fuldt så vigtig som økonomiske forhold i udviklingen. Projekterne skal have skal have konstruktivt udgangspunkt i lokalbefolkningens interesser, ideer og behov, så der sikres en harmonisk landsbyudvikling, hvor der tages størst mulig hensyn til landsbyens historie, byggeskik og miljø og gennem en direkte inddragelse i planlægningen af byens fremtid, at mobilisere og aktivere befolkningen til at tage del i og ansvar for udviklingen af byen. I et idékatalog peger Socialministeriet på mulighederne for, at der i forbindelse med projekter holdes borgermøder og fremtidsværksteder og derefter nedsættes arbejdsgrupper er effektive metoder i landsbyudviklingsprojekter. De involverer mange mennesker og tilstræber, at ingen bliver holdt udenfor. I forbindelse med sådanne møder kan man med fordel indkalde mennesker med viden til at komme med indlæg. Samspillet mellem de lokale projektdeltagere, de offentlige myndigheder og eksterne eksperter viser sig gang på gang at være afgørende for et projekts overlevelse. Det er blevet kaldt den nødvendige trekant. I sammenhæng med temaet børn og unge kan nævnes, at Gudhjem Melsted gennemførte et fremtidsværksted specielt for børn og unge og med gode resultater. Projekterne for landsbyudvikling kan have såvel et erhvervsstrategisk - som et socialt/kulturelt sigte. Det er vigtigt at være bevidst om projektets natur og om det indgår naturligt i de øvrige planer i området. Igen er netværkstankegangen vigtig. En vigtig målestok for projekter inden for landsbyudvikling er, i hvor høj grad de fremhæver de lokale værdier, gør området attraktivt og fastholder og tiltrækker ressourcepersoner Indsatsområde: Landsbyudvikling Det konkrete mål for dette indsatsområde er at gennemføre mindst 20 projekter, der medvirker til landsbyudvikling, som direkte effekt af udviklingsstrategien i programperioden. Projekter der, bredt formuleret, understøtter og forbedrer lokalsamfundenes socialt engagement og sociale bånd og fællesskaber, f.eks. som lokale kulturaktiviteter, foredragsforeninger, fællesarrangementer, kurser og seminarer for beboere i lokalområder med deltagelse af eksperter og besøg fra og hos andre grupper fra ind- og udland med henblik på kulturelt samvær og erfaringsudveksling. Projekter der udvikler organiseringsevne og kompetenceniveau. Projekter der sigter mod innovations- og kreativitetsudvikling. Projekter der befordrer tværgående samarbejder mellem lokale organisationer som borger-, idrætsforeninger og menighedsråd og øvrige foreninger og interessegrupper i lokalsamfundet. Projekter der skaber sammenhæng og fælles indsats mellem to eller flere lokalområder. Projekter der styrker tværgående netværksdannelser. Projekter der arbejder med registrering - og renovering af tomme bygninger såvel tidligere landbrugsbygninger som andre samt det fysiske miljø i øvrigt for at øge attraktiviteten af landsbyerne for nuværende og kommende beboere. Gerne i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune om områdefornyelser i kombination med Socialministeriets støtte til områdefornyelse. Projekter der arbejder for bedre og effektiv infrastruktur i landdistrikterne, herunder sikre veje. Projekter der arbejder med tilgang til den nyeste IT-teknologi. Gerne i samarbejde med politikere og offentlige myndigheder, der kan medvirke til at IT-udbyderne indser deres pligt til at forsyne alle egne af landet med IT-teknologi til rimelige priser. Projekter der understøtter udviklingsstrategien om at sikre tilstrækkelige servicefaciliteter, detailhandel i området. Måske i form af utraditionelle kombinationer af service- og detailhandel og kulturtilbud.

7 6.2.7 Kultur I en undersøgelse af kulturforbruget gennemført af Europa Kommissionens statistikkontor, Eurostat, i 2007 fremgår det, at danskerne er blandt de borgere i Europa, der har det højeste kulturforbrug. Det bekræftes af en kulturundersøgelse i Danmark fra 2004, gennemført af Socialforskningsinstituttet. De elektroniske mediers vækst fortrænger ikke de traditionelle kulturudbud. En undersøgelse fra Copenhagen Business School i 2007 viser desuden, at f.eks. 1 kr. investeret i teaterliv, giver samfundet tre gange så mange kr. tilbage på grund af teatergængernes forbrug i andre sektorer, som restauranter og transport. Og på samme måde viser de såkaldte, årlige TØBBE-undersøgelser (Turismens Økonomiske og Beskæftigelsesmæssige Betydning), turistomsætningen (hvoraf en stor del jo finder sted på kulturområdet) skaber beskæftigelse, ca. 1,6 job pr. omsat million kr. Der er ingen grund til at tro, at dels interessen for kultur dels dens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning er forskellig fra region til region, fra kommune til kommune, eller anderledes i landdistrikterne. Det er derfor bekymrende, at bosætningsanalysen for Sydfyn viser, at en væsentlig del af fraflytterne peger på, at kulturtilbud har betydning for dem. Ydermere er det tydeligt, at det er de bedst uddannede, der fraflytter. Kulturtilbud af kvalitet har stor betydning og er en væsentlig bosætningsparameter. Derfor skal der skabes flere projekter, der sigter mod et bredere kulturudbud landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det skal være kulturprojekter og tilbud, der i overensstemmelse med satsningen på børn og unge medvirker til at disse dels modtager kulturtilbud dels selv kan være kulturelt aktive. F.eks. er Faaborg-Midtfyn Kommune i 2007 blevet kendt som Årets Danmarks Spil Selv Kommune. Her er et fundament at bygge videre på samtidig med Carl Nielsen-projekter i sammenhæng med festivalerne i Odense. Der har ligeledes vist sig at være stor interesse for kunstfestival i Faaborg, som er endnu en mulig grundsten i kulturlivet. Faaborg-Midtfyn Kommune har en rig kulturarv, som kan formidles endnu bedre i et tværgående samarbejde mellem museer, borgerne og de offentlige myndigheder. Der skal imidlertid også ses fremad, således at projekterne også afspejler den moderne udvikling på alle kulturområder. F.eks. kan beretningen om Horne Kirke på god vis forene det historiske med moderne mulighed for formidling. Projekter der skaber synergi og er til fælles gavn for såvel beboerne og turister og samtidig kan give seriøs omtale nationalt og internationalt vil blive prioriteret. Bevarelse af biblioteker har vist sig landsdækkende at have meget stor betydning for lokalområdernes attraktivitet. I stedet for blot at betragte disse som traditionelle biblioteker, kan der tænkes nyt og kreativt, så de bliver til bredere kultursteder, hvor frivillige kan yde en indsats sammen med professionelle kulturmedarbejdere. Ligeledes bør der satses på kulturhuse, hvor kommunen og borgerne kan arbejde i samklang. Projekterne bør kunne tiltrække også de beboere, der ikke selv er opsøgende, men kan gøres interesserede i mulighederne for at bo i et spændende og attraktivt miljø Indsatsområde: Kultur Det konkrete mål for dette indsatsområde er skabe et mærkbart øget antal større og mindre aktiviteter og tilbud på kulturområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune med vægt på landdistrikterne som direkte effekt af udviklingsstrategien i programperioden. Som mål kalkuleres med 10 aktiviteter. Det skal siges, at tallet kan være vanskeligt at kvantificere, da de dels kan udvikles ud fra bestående aktiviteter, dels skabes som synergi og dels være helt nye. Projekter der i form af uddannelse og samarbejde med eksisterende aktiviteter understøtter og forbedrer lokalsamfundenes muligheder for at organisere og gennemføre større og mindre kulturtilbud i landdistrikterne. Projekter der henvender sig til børn og unge for i en tidlig alder at inddrage dem aktivt i områdets kulturliv. Projekter der formidler lokalområdernes rige historie og kulturarv på en tidssvarende måde til såvel beboere som til interesserede personer nationalt og internationalt. Projekter der på seriøst grundlag henvender sig til specielle kulturinteresser både nationalt og internationalt gerne med sideløbende konferencer om det pågældende emne. Projekter der skriftligt/elektronisk formidler kultur og kulturbegivenheder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekter der skaber netværksdannelse på tværs af forskellige kulturorganisationer både i og uden for kommunen. Projekter der knytter sig til eksisterende ordninger som f.eks. Film Fyn. Som eksempel kan nævnes det nye begreb filmturisme, hvor der bl.a. kommer besøgende til Horne Kirke for at se stedet, hvor filmen Adams Æbler blev optaget. Dette kan udbygges på mange måder til glæde for såvel beboere som turister. Projekter der gør det attraktivt for mennesker i de kreative erhverv (film, teater, kunst, design, innovation, arkitekter etc.), ansatte eller selvstændige at bosætte sig og indgå i netværk i Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistrikter. Projekter der sikrer, at kulturområdet bliver anerkendt som en vigtig drivkraft for de øvrige nævnte indsatsområder.

8 6.2.8 Idræt Idræt er en af de vigtigste forudsætninger for det gode og hele liv i landdistrikterne. Ud over glæden ved sporten og motionen i sig selv bidrager et bredt, velfungerende idrætsliv i lokalområderne til at skabe og bevare sundhed, og samværet giver værdifuld social kompetence. Samlet set har Faaborg-Midtfyn Kommune en bred vifte af idrætsforeninger om muligheder for aktiv udøvelse. Idrætslivet i landdistrikterne står dog overfor store udfordringer fremover. En undersøgelse fra Syddansk Universitet fra 2006 viser, at der er et stigende problem med at rekruttere frivillige ledere og instruktører til det brede foreningsarbejde. Ligeledes er der en udvikling mod nye idrætsvaner på grund af et ændret hverdags- og arbejdsliv. Ligeledes vinder især i byerne det private marked for idræt frem i form af motionscentre, squashbaner, og andre meget specialiserede former for individuel idrætsudøvelse frem. Denne udvikling er alvorlig fordi den er med til at trække mennesker til bosætning i byerne. Derfor skal det lokale idrætsliv styrkes gennem vedligeholdelse og modernisering af såvel indendørs som udendørs muligheder for udøvelsen. Man skal samtidig være opmærksom på de nye former for idrætsudøvelse og medtage dem i tilbuddene. Derfor skal f.eks. nye bygninger/anlæg til idræt leve med den vanskelige balance både at være velfungerende til reglerne for den enkelte idrætsgren og samtidig fleksibel, så de kan anvendes til nye muligheder i fremtiden. Der kan være grund til også at se kreativt på organisationsformerne fremover. Idrætslivet i landdistrikterne skal stadig være baseret på frivilligt arbejde, men et bredt samarbejde mellem foreningerne på tværs kan give muligheder for flere varierede og fleksible tilbud på et mere professionelt niveau. Et samarbejde vil også kunne give grundlag for bedre og attraktive leder- og instruktøruddannelser. Faaborg-Midtfyn Kommune har særlige muligheder for at tilbyde aktiviteter, der har tilknytning til den varierede natur: havet, skovene, Svanninge Bakker, etc. Idrætslivet er i dag blevet mere internationalt også på breddeplan, hvor Danmark altid har haft gode traditioner. Internationale kontakter med - og inspiration fra tilsvarende foreningsliv og lokalområder i udlandet kan være med til at skabe et spændende idrætsliv i Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistrikter Idræt Det konkret mål for dette indsatsområde er at gennemføre mindst 10 projekter, der relaterer sig til idræt i bred forstand, som direkte effekt af udviklingstrategien i programperioden. Projekter der medfører tættere samarbejde mellem eksisterende foreninger på området. Projekter der har som formål at videreuddanne ledere og instruktører på Idrætsområdet. Projekter der skaber internationale kontakter med tilsvarende foreninger og Lokalområder til gensidig inspiration. Projekter der på overvejende frivillig basis og gerne i samarbejde med Faaborg- Midtfyn Kommune etablerer nye idræts- og motionstilbud med bred appel. Projekter der på en bæredygtig måde forener natur og idræt. Gerne på en måde så andre uden for området føler sig tiltrukket. Projekter der som målgrupper har særlige grupper som f.eks. idrætssvage børn, ældre borgere, der enten skal have transportmuligheder eller mulighed for at dyrke idræt og motion i mindre grupper tæt ved deres boliger. Projekter der fysisk skaber uformelle rum, indendørs og udendørs, for fysisk aktivitet på individuel - eller smågruppegrundlag. Projekter der er kommercielt baserede og skaber arbejdspladser uden at konkurrere, men i stedet samarbejde med, det øvrige idrætsliv i lokalområdet.

9 6.2.9 Natur På naturområdet må det erkendes, at Faaborg-Midtfyn Kommune er meget begunstiget. Kombinationen af Øhavet, de sydfynske bakkelandskaber og de mange smukke landbrugsarealer er også sammenlignet med øvrige områder i ind- og udland af høj karat. Som det siges i den regionale udviklingsplan Det gode liv visionen for Syddanmark, er det et sammenhængende netværk af kvalitetsnatur og særegne landskaber, som bør benyttes og også beskyttes. Det er vigtigt at sørge for, at bevare respekten for landskab, anvendelsen af det og i balance med kulturmiljøet. Det er oplagt, at der hele tiden tænkes på, hvordan nye natur- og rekreative fritidsområder kan etableres; men gøres det ikke med omtanke kan det ødelægge sig selv. Der har især i Svanninge Bakker været en positiv udvikling, hvor store private fonde har købt betydelige arealer, som lægges ud til hensynsfuld anvendelse. Der er f.eks. gode stiprojekter, men der kan stadig skabes en forbedret tilgængelighed til naturen. Det er vigtigt, at det kommer til at ske i fælles forståelse mellem alle involverede parter og ikke giver anledning til mindre konstruktive bataljer. Faaborg-Midtfyn Kommune er opmærksom på både beskyttelse og benyttelse i Kommunens Udviklingsstrategi. Denne udviklingsstrategi vil kunne følges op af andre initiativer i tæt samarbejde. Efterhånden som mange ønsker en højere livskvalitet i form af rolige og smukke omgivelser vil den rette balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen kunne tiltrække nye tilflyttere, når der i øvrigt er en god udvikling på de andre områder beskrevet i denne strategi Indsatsområde: Natur Det konkrete mål for dette indsatsområde er at skabe et øget antal (mindst 5) af aktiviteter,tilbud og formidlingsinitiativer om naturkvaliteterne i Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistrikter som direkte effekt af udviklingsstrategien i programperioden. Projekter der udarbejdes og gennemføres i samarbejde med lokale myndigheder, foreninger og fonde med særlig indsigt i naturbevarelse og benyttelse. Projekter der understøtter initiativer på naturområdet og inddrager lokale beboere og lodsejere i udviklingen og formidlingen af naturtilbud og i sikringen af adgang til lokale naturværdier. Projekter der understøtter initiativer, som renoverer og sørger for anvendelse af tomme bygninger, så de ikke skæmmer naturen, men tværtimod kan udnyttes som en del af naturformidlingen. Projekter der skaber dialog og sammenhængskraft mellem by og landdistrikter, mellem på den ene side foreninger som jægere, fiskere og på den anden foreninger som naturfredningsforeninger, fuglereservater og andre. Projekter der er med til at sikre hensynsfuld adgang til naturen for alle. Projekter der formidler viden om naturværdierne og naturtilbuddene i landdistrikterne i Faaborg- Midtfyn Kommune både lokalt og til en bredere målgruppe. Projekter der på tværs af interesser og i bredt samarbejde på bæredygtigt Grundlag kan skabe en synergieffekt på bosætning, turisme og erhvervsudvikling, og udviklingen af disse områder.

10 Andet Specifikke områder, der kræver særlig indsats og vægtning i projekterne Region Syddanmark har udarbejdet en regional udviklingsmodel - et værktøj, som Region Syddanmark stiller til rådighed for kommuner mv. til brug for benchmarking, følsomhedsanalyser, resultatmåling og identifikation af "kritiske" forhold. Værktøjet kan anvendes i arbejdet med kommunale planstrategier, og vil kunne fungere som et godt værktøj i dialogen mellem regionens kommuner og mellem kommunerne og regionen. Se og bilag i denne strategiplan. Af modellen fremgår, at Faaborg-Midtfyn Kommune på en række vigtige områder ligger under gennemsnittet for landets kommuner. Der er derfor grund til at være opmærksom på, at der såvel direkte som indirekte i forbindelse med de øvrige projekter skal gøres en ekstra indsats på disse områder. Det gælder især: Innovation og Informations- og Kommunikationsteknologi. Det gælder udviklingen med hensyn til iværksættere, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune ligger bekymrende lavt. Endvidere drejer det sig om tilgængelighed til bredbånd. Her peger Region Syddanmark i sin regionale udviklingsplan, at målet må være, at hele Syddanmark indgår i ét fælles bredbåndsnet. Det vil kræve en stærk politisk indsats. Og endelig viser Region Syddanmarks model, at Faaborg-Midtfyn Kommune ligger langt under gennemsnittet af danske kommuner, når det gælder især erhvervsuddannelse, men også mellem videregående uddannelser Andet Der kan i sagens natur ikke på nuværende tidspunkt stilles konkrete mål op for udviklingen i de temaer, der er beskrevet under andet. En del afhænger af politiske beslutninger og andet af den generelle udvikling og nødvendighed af at få mere fyldige oplysninger i forbindelse med specifikke projekter Analyser og undersøgelser Der er i bestemmelserne for anvendelsen af de midler, der er til rådighed for de lokale aktionsgrupper lagt op til, at disse selv kan tage initiativ til f.eks. analyser og undersøgelser. Lokal Aktions Gruppe Faaborg-Midtfyn Kommune har ingen aktuelle planer om dette, men er opmærksom på, at det vil kunne være gavnligt at gennemføre analyser af lokalområdernes sociale kapital, hvor man måler fællesskabets styrke, positive og negative sider ved netværksdannelser og hvordan man bedst kan skabe synergi i indsatsen. Den sociale kapital måles dels som den indadrettede sociale kapital, der fortæller om den indre sammenhæng dels som den brobyggende sociale kapital, der viser styrken af båndene fra et lokalt område til dets omverden. I et lokalsamfund/landdistrikt er forpligtelser, forventninger, pålidelighed og tillid afgørende faktorer for at samfundet kan trives og udvikles. Der findes i dag nemt tilgængelige undersøgelsesmetoder, som det kan være relevant at bringe i anvendelse I dag ukendte faktorer I dagens samfund kan man ikke med nogen sikkerhed sige, at de områder, der er behandlet i denne strategiplan, vil have samme betydning inden for hele planlægningsperioden. Derfor må bestyrelsen for Lokal Aktions Gruppe Fyn sammen med medlemmerne være opmærksomme på nye udviklinger, der vil kunne ændre prioriteringerne.

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Lokalsamfund og deltagelse. Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel?

Lokalsamfund og deltagelse. Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel? Lokalsamfund og deltagelse Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel? Disposition Baggrund hvorfor er det vigtigt med fokus på lokalsamfund og deltagelse Hvad er det spørgsmålet så til forskning

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem.

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. 22. august 2011 Notat og budget: FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. FilmFyn ideen bag FilmFyn er et erhvervsprojekt med formålet at skabe udvikling og

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere