Forventede aktiviteter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventede aktiviteter:"

Transkript

1 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse områder højt på deres liste over mulige områder for bosætning. Der skal etableres projekter, gerne nytænkende, således af områderne bliver interessante for velfungerende familier med børn. Det er indlysende at trafikale forhold spiller en stor rolle lige som let adgang til uddannelse og institutioner er vigtige. Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på nye bomuligheder for den stadig stigende seniorbefolkning. Der kan tænkes mange former for kollektive boliger i forskellig grad, som vil medvirke til at bevare livskvaliteten. For en stigende men stadig beskeden del af befolkningen spiller landdistrikternes blanding af rolige forhold og smuk natur, som den overvejende del af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistrikter er præget af, en stor rolle. Det er vigtigt, at der etableres lettilgængelige oplysninger om ledige boliger, tomme gårde med muligheder for etablering af mikrovirksomheder, iværksættervirksomheder og hjemmearbejdspladser. Der er opmærksomhed på, at beboere i alle aldre skal have rige muligheder for at dyrke deres mangeartede interesser. Derfor er det vigtigt at varierede idrætsanlæg, motions- og fitnessmuligheder, kulturtilbud og andre fritidsmuligheder bliver en integreret del af boligområderne. Det er desuden vigtigt, at såvel nuværende som kommende beboere på forskellig vis bliver inddraget i det levende foreningsliv og føler, at de selv kan være med til at præge udviklingen Indsatsområde: Bosætning Det konkrete mål for dette indsatsområde vil være at øge den gennemsnitlige tilflytning af personer til landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune i programperioden. Projekter der skaber opmærksomhed om landdistrikter og landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune som et attraktivt sted at bo med unikke kvaliteter på de mangeartede områder, der er vigtige for såvel nuværende beboere som potentielle tilflyttere. Projekter der udpræget inddrager såvel nuværende som kommende beboere, således at de føler ejerskab, og at de er med til at bestemme og præge udviklingen i den ønskede retning.

2 6.2.2 Erhvervsudvikling og iværksættere Som helhed betragtet har Faaborg-Midtfyn Kommune haft en nedgang i antallet af arbejdspladser, selv om der er svage tegn på, at udviklingen er ved at vende. Det vil være nødvendigt at arbejde for at skabe helt nye og andre former for erhverv, som passer ind i landdistrikterne. Her skal ikke mindst ses på mulighederne for på den ene side på virksomheder, der fagligt går på tværs af de traditionelle brancher og på den anden side stærkt specialiserede virksomheder. Som nævnt oven for skal der arbejdes for etablering af nye mikrovirksomheder (forstået som virksomheder med mindre end 10 ansatte), udvikling af bestående mikrovirksomheder samt etablering af erhvervsmæssige netværk. Erfaringer har vist, at den type virksomheder/netværk, der kaldes AMBIA Arrangement Med Mange Beskæftigede Ingen Ansatte ofte kan skabe lige så mange arbejdspladser, der er særdeles egnede i landdistrikter, som andre, mere traditionelt vækstorienterede virksomheder. Det er vigtigt at være opmærksom på de erhvervsmæssige klynger med specielle kompetencer, der findes i byerne og arbejde for at visse af disses opgaver med succes kan outsources til mindre virksomheder i landdistrikterne, f.eks. designere, ITudviklere, analytikere. I den forbindelse skal det gentages, at det er en afgørende forudsætning, at der også fra politisk side lægges pres på at den nyeste og bedste ITteknologi udbredes til de områder, hvor udbyderne ellers ikke finder det økonomisk interessant. Det gælder for virksomhederne om, at de både kan modtage og sende information hurtigt og i store mængder. Det er vigtigt at denne forudsætning opfyldes. Netop serviceerhverv kan med stor fordel placeres i f.eks. landdistrikter. De private serviceerhverv udgør i dag mere end 60 % af den samlede økonomiske aktivitet i Danmark. Mere end 80 % af alle jobs skabes i service og eksportandelen er stadig stigende. Rådet for Teknologi og Innovation under Videnskabsministeriet har sin handlingsplan udpeget servicesektoren som et strategisk indsatsområde. Det er af afgørende betydning, at landdistrikterne bliver en del af denne udvikling. Der vil også være produktionsvirksomheder, der med fordel kan placeres i landdistrikterne, f.eks. virksomheder, der forarbejder og udvikler fødevarer baseret på områdernes naturlige afgrøder og viden om disse. Faaborg-Midtfyn området har her en klar konkurrencemæssig mulighed i at profilere sig i endnu højere grad som hjemsted for økologiske og sunde fødevarer. En række undersøgelser og erfaringer viser en stigende efterspørgsel efter sådanne produkter. Ligeledes viser nye undersøgelser, sponsoreret af EU, at økologiske fødevarer beviseligt er sundere end konventionelle fødevarer. I bilag 3.2. gengives Dansk Industris 13 principper for God fødevarepraksis. Der vil i støtte til projekter på fødevareområdet blive lagt vægt på økologi og god fødevarepraksis. En vigtig del af erhvervsudviklingen vil være at styrke lokale virksomheders innovationsevne og videnstyngde i samarbejde med både regionale og nationale aktører. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at forskellige former for seriøs uddannelses- og kursusvirksomhed i dag er i vækst. Etablering af kursussteder med mulighed for overnatning i smukke, inspirerende omgivelser vil være et godt bud på andre former for erhverv, der er velegnet for landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune. En interessant mulighed for erhvervsprojekter kunne være at være opmærksom på, at Faaborg-Midtfyn Kommune og dermed landdistrikterne vil få flere ældre indbyggere end det nationale gennemsnit, samtidig med at disse ældre i det hele taget vil udgøre en stadig større del af den samlede danske befolkning. Der er en udvikling på vej, hvor disse ældre i stigende grad ønsker at bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet i længere tid. Derfor kan der tænkes erhvervsprojekter, virksomheder, der ønsker at gøre brug af disse ældres viden og erfaringer og tilbyder dem arbejde på deltid, med fleksibilitet og meningsfulde arbejdsopgaver og dermed gøre brug af denne arbejdskraft, hvor de bor. Endelig vil nye former for bosætning og levevilkår kunne skabe helt nye arbejdspladser, både offentlige og private på en række serviceområder Indsatsområde: Erhvervsudvikling og iværksættere Det konkrete mål for dette indsatsområde vil være etableringen af mindst 10 nye virksomheder og 22 bæredygtige netværk blandt disse i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune som direkte effekt af udviklingsstrategien i programperioden. Projekter der er med til skabe nye former for selvstændig virksomhed, netværk blandt mindre virksomheder og udvikling af nye produkter og services inden for forarbejdningsvirksomheder og nye ikke-jordbrugs aktiviteter, såvel selvstændigt som i samarbejde med eksisterende landbrugsvirksomheder og andre i forvejen etablerede virksomheder såvel fra Faaborg-Midtfyn Kommune som fra andre landsdele. Projekter der medvirker til skabe grundlag for etablering af en levedygtig servicesektor med kontakt til kunder uden grænser. Projekter der medvirker til at mennesker og virksomheder inden for de kreative erhverv bosætter sig og virker i Faaborg Midtfyn Kommunes landdistrikter. Projekter der medvirker til at øge beskæftigelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekter der har fokus på erhvervsmæssig klyngedannelse og eller etablering af netværk på tværs af brancher i kommunen. Projekter der vil styrke lokale virksomheders innovationsevne og videnstyngde i samarbejde med både regionale, nationale og internationale aktører. Projekter der understøtter muligheder for hjemmearbejdspladser og distancearbejde, herunder samarbejdsprojekter med større virksomheder i og uden for kommunen. Projekter der er med til at skabe forskellige former for forpligtende fællesskaber, f.eks. fælles branding af fødevareprodukter baseret på områdets naturlige produkter og inden for eksisterende eller innovative produktionsrammer. Projekter der skaber synergi såvel i som på tværs af brancher.

3 6.2.3 Kompetenceudvikling Det er en banal sandhed, at øget kompetence bliver mere og mere afgørende på næsten alle felter i dag. Det gælder i undervisningssektoren, indenfor forskning og udvikling, på både det private og det offentlige serviceområde. Det gælder for at bevare bestående virksomheder i lokalområderne og for at kunne tiltrække nye virksomheder. Man skal kunne rekruttere medarbejdere lokalt med de rette kompetencer. Et stigende kompetenceniveau i stadig udvikling er afgørende for flere lokale arbejdspladser. I samarbejde med offentlige myndigheder er det vigtigt hele tiden at have klarhed over arbejdsstyrkens sammensætning og de kompetencer, der er nødvendig for at skabe vækst og flere lokale arbejdspladser i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Et vigtigt aspekt i denne sammenhæng er også et nært samarbejde med og mellem lokale uddannelsesinstitutioner, så der sker et uddannelsesløft til alle, ikke mindst restgruppen af unge, hvoraf mange er fra landdistrikterne. Igen skal der peges på at ikke mindst international kompetence er vigtig. Disse kompetenceløft kan landdistrikterne ikke skabe alene. Det er vigtigt med projekter, der har kommunal sammenhæng og ikke mindst i nær kontakt med Region Syddanmark og denne regions store uddannelsesinstitutioner. Let adgang til og gode tilbud fra relevante uddannelser på mellem - og højt niveau er vigtige at få skabt. Her kan IT-teknologien komme til at spille en betydelig rolle i formidlingen Indsatsområde: Kompetenceudvikling Det konkrete mål for dette indsatsområde er udvikling og gennemførelse af et antal specifikke, bæredygtige og kompetencegivende uddannelsesforløb målrettet primært mod ufaglærte og kortere uddannede samt mindre virksomheder og frivillige organisationer i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune som direkte effekt af udviklingsstrategien i programperioden. Projekter der er med til skabe nye, tidssvarende former for uddannelsestilbud og kompetencemæssig opkvalificering, der hovedsageligt er målrettet landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune. De kan foregå geografisk i områderne, være baseret på IT-teknologi og/eller blive gennemført på uddannelsessteder, der er let tilgængelige for deltagerne. Projekter der skaber tværgående uddannelsesmæssig samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder, lokale beboerforeninger og interesseorganisationer. Projekter der medvirker til opkvalificere den sociale kompetence i målgruppen som en del af forudsætningerne for at få udbytte af uddannelsestilbuddene, fagligt og tværfagligt.

4 6.2.4 Turisme Bortset fra nogle oplysninger fra Faaborgegnen foreligger der ingen konkrete tal for turismens betydning for Faaborg-Midtfyn Kommune og for landdistrikterne. Der er dog ingen tvivl om, at området har et stort erhvervsmæssigt potentiale med mulighed for etablering af lokale arbejdspladser og meromsætning for de allerede eksisterende. De eksisterende tal viser, at den gamle Faaborg Kommune havde en forholdsmæssig stor turistindustri i forhold til indbyggertallet. Der kan arbejdes meget mere med turistprojekter, men det skal gøres med omtanke til gavn for såvel beboerne i lokalområderne som turisterne, så de ikke enten fraflytter eller holder op med at komme på grund af rovdrift. Overalt i hele verden satses der på turisme og oplevelsesøkonomi. Ofte i en sådan grad, at der ved at blive skabt ensartethed over alt en form for tivolisering og forlystelsesparker. Derfor skal turistprojekter i Faaborg-Midtfyn Kommune gå den anden vej og skabe noget enestående og autentisk, der imødekommer det rejsende menneskes ønsker. Lokal Aktions Gruppe Faaborg-Midtfyn Kommune vil prioritere projekter, der er tiltrækkende for de mennesker, der vil se verden på en anden måde. Noget anderledes, der samtidig kan være et udstillingsvindue af høj kvalitet for det, vi kan præstere. Aktiviteter og tilbud, der vil være et markant løft i mulighederne for kommende generationers viden, kultur og uddannelse. Det afgørende for succes på turistområdet vil være kreativitet og autencitet. Det kan være en fordel for netop Faaborg-Midtfyns turisme, at være i mindre målestok, således at mødet med den anden bliver ægte og nærværende. Det vil også have betydning, at forskellige fag og erhverv sammen skaber turistoplevelser. Både de lidt større og de små kreative aktører bør finde sammen om spændende tilbud både om oplevelser, fordybelse, ro, viden og egentlige produkter. Naturen i Faaborg-Midtfyn Kommune byder på mange mulige turisttilbud. Det er vigtigt at nye turistprojekter samtidig bevarer og udvikler denne natur. Det vil være interessant at igangsætte projekter, der kan være med til at udnytte og genetablere de gamle, nedlagte landbrugsbygninger, der ofte skæmmer naturen. Ud over naturen har Faaborg-Midtfyn Kommune mange store og små, men markante, kulturtilbud, som kan appellere til mange turister. Mange af disse kunne finde sammen i forskellige netværk også i hele regionen for at skabe en sammenhængende oplevelse af historie, kultur og kunst, kulinariske oplevelser og muligheder for fysisk udfoldelse. Et stort projekt, som bør ses i et netværksperspektiv er de nye muligheder for, at større krydstogtskibe anløber Faaborg havn og at turisterne bliver transporteret rundt til områdets turistoplevelser. Der vil være en række, hidtil upåagtede muligheder, der bliver interessante. En anden form for turisme er bogturisme og filmturisme. Det vil især være danske turister, der gerne vil besøge de steder, de har læst om i bøger og set på film. Et aktuelt eksempel er de mange besøgende i Horne Kirke, der har set filmen Adams Æbler. I alle nye turistprojekter bør indarbejdes, at der skal være plads til såvel de fastboende som til turisterne, så det bliver et lykkeligt møde og ikke som allerede nu i andre egne af landet, hvor turisterne bliver mødt med skepsis og uvilje af de lokale beboere. I så mange som mulige turistkontakter bør det overvejes, hvordan mennesker, der i dag er turister, men i morgen er erhvervsaktive over hele jorden, kan få mulighed for at stifte bekendtskab med det lokale erhvervsliv i alle dets former og tage viden om dette med sig hjem Indsatsområde: Turisme Det konkrete mål for dette indsatsområde vil være at medvirke til etablering af 1-2 større nye turistattraktioner i med såvel national som international appel. Det skal ske gennem midler til forundersøgelser, der kan medføre støtte fra nationale og internationale institutioner og fonde. Desuden til etablering af mindst 10 nye turistaktiviteter og 5 nye niche- og merproduktioner indenfor turismeerhvervet i Faaborg-Midtfyn Kommune som direkte effekt af udviklingsstrategien i programperioden. Projekter der bygger på den unikke kultur og historie i Faaborg-Midtfyn Kommune og samtidig klart giver udtryk for fremsyn og områdets moderne teknologi og tænkning. Projekter der kan skabe sammenhæng mellem regionens og kommunens attraktioner og turist- og kulturtilbud. Som eksempel kan nævnes forskellige former for samarbejde mellem de mange tilbud om kunst. Projekter der skaber nye muligheder for markedsføring og synliggørelse af de mangeartede tilbud til turister I Faaborg-Midtfyn Kommune. Som eksempel kan nævnes de mange muligheder for virtuel turisme, som kan skabe forhåndskendskab og engagement. Projekter der tager udgangspunkt i filmturisme, bogturisme, gastronomisk Turisme, etc. Projekter der gør det muligt for landdistrikterne at nyde godt af turismen fra de nærliggende større byer ved at følge op med nichetilbud om meroplevelse. Projekter der sigter mod den turisme, der er en følge af erhvervskonferencer og møder. Projekter der skaber tæt sammenhæng mellem såvel generel turisme som områdets kultur og erhvervsliv. Projekter der understøtte turistinfrastrukturen f.eks. ved at sørge for kendskab til eksisterende - og etablering af nye muligheder for adgange til naturen via vandreog cykelstier, vandstier til f.eks. kajakker fra havn til havn eller campingplads til campingplads og lignende. Projekter der er med til at skabe samarbejder og overførsel af viden mellem lokale turistvirksomheder og regionale og nationale aktører på området. Frem for alt projekter, der bygger på ægthed og mennesker, der mødes. Projekter der giver plads til såvel områdets beboere som til turisterne og ikke en tivolisering af en egn, der har store kulturelle og naturmæssige værdier.

5 6.2.5 Børn og Unge Som tallene for befolkningsudviklingen i Faaborg-Midtfyn Kommune viser, har kommunen generelt færre og unge end såvel landsgennemsnittet som gennemsnittet for Fyn som helhed. Og antallet falder stadig. Det hænger naturligvis i høj grad sammen med at antallet af personer i den fødedygtige alder bliver mindre. Men det skyldes også, at de unge flytter fra området til større byer for at uddanne sig og meget sjældent vender tilbage for at stifte familie og bo i landdistrikterne. Derfor er det vigtigt at iværksætte projekter, der får de unge til ønske at flytte tilbage for at give deres børn de samme oplevelser og muligheder, som de har haft. Det er altså i en vis grad langsigtede virkninger, der skal være resultatet af disse projekter. Men, det skal samtidig gøre unge, etablerede familier fra andre dele af landet/byerne interesserede i at flytte til landdistrikterne nu. Som et eksempel kan nævnes, at Horne Gymnastik Forening tiltrækker en række medlemmer fra Faaborg By, der sender deres børn til gymnastik i Horne, og egentlig godt kunne overveje en flytning, hvis de kan finde passende boliger. Igen her ser vi, at temaerne går på tværs og ikke altid vinder ved at blive behandlet separat. En vigtig del af disse bestræbelser er naturligvis at Faaborg-Midtfyn bevarer den mangfoldighed af skoletilbud i en meget decentral forsyning med små enheder tæt på borgernes område. Et tæt samspil mellem Kommunen og øvrige projekter er vigtig. Bevarelse af gymnasierne og tilsvarende uddannelser er ligeledes afgørende. Der er rundt om i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune mange godet tilbud til børn og unge. Imidlertid skal der hele tiden skabes flere aktiviteter med aktuelle temaer, som tilfredsstiller børn og unges behov og interesser i landdistrikterne. Et vigtigt tema i projekter for børn og unge er i disse turbulente tider tryghed. Det gælder trygge boligforhold, trygge veje og sundhed. Gennem aktiviteter for sundhedsfremme og forebyggelse skal det sikres at trivsel og sundhed styrkes hos børn og unge. Og igen er det indlysende at projekter, der er et samspil mellem offentlig service, idrætstilbud, andre tilbud om krop og sjæl og uddannelse skal nyde fremme Indsatsområde: Børn og unge Det konkret mål for dette indsatsområde er at gennemføre mindst 10 projekter, der relaterer sig til børn og unge, som direkte effekt af udviklingstrategien i programperioden. Projekter der skaber flere og tidssvarende fritidstilbud til forskellige grupper af børn og unge i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekter der er med til at sikre, at børn og unge får reel og større medindflydelse og ansvar for deres liv i landdistrikterne i kommunen. F.eks. gennem afholdelse af de former for fremtidsværksteder, der nævnes under pkt Projekter der skaber nye og større begivenheder for børn og unge i kommunen med deres egen medvirken. Projekter der samler børn og unge på tværs af geografiske områder også børn og unge fra andre dele af landet, der bliver tiltrukket af disse arrangementer. Som eksempler kan nævnes fodboldskoler i sommerferier, sammenkomster om musik og lignende arrangementer. Projekter der skaber mulighed for landdistrikternes børn og unge at møde børn og unge fra andre lande både hjemme og ude. Projekter der understøtter uddannelse af børn og unge, f.eks. igennem caféer til lektiehjælp, ældre hjælper yngre osv. Projekter der medvirker til efteruddannelse af de mennesker, der arbejder med børn og unge i institutioner og foreninger og etablering af netværk blandt disse. Projekter hvor der arbejdes målrettet med livsstilsfaktorer, herunder inddragelse af KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) i en sundhedsrelateret indsats over for børn og unge. Projekter der giver unge så stort et tilhørsforhold til deres område, at de får lyst til en dag at vende tilbage til dette eller et tilsvarende område og blive aktive aktører i områdets liv. Samt at de, når de er væk fra området bliver ambassadører for området.

6 6.2.6 Landsbyudvikling En række aktuelle undersøgelser, senest i Samvirke, november 2007, viser, at trods mange anstrengelser ser det ud til, at udviklingen går i retning af, at landsbyerne affolkes. Der er dog også eksempler på det modsatte. Det viser, at projekter, hvor der tænkes anderledes og nyt, kan medvirke til at gøre det attraktivt at bo i landsbyerne. En meget stor del af grundlaget er politiske beslutninger, men beboerne og borgerne kan gøre meget selv og måske derved få indflydelse på de politiske beslutninger. Rent projektmæssigt er det i dag vigtigt at indse, at ingen landsby normalt vil kunne være sig selv nok. Projekter, der omfatter en fælles, koordineret indsats for landsbyer, der ligger tæt sammen, vil være vigtige. Landsbyerne vil også kunne lære af hinanden. Både i ind- og udland er der vellykkede projekter, man kan lære af. I en lang række landsbysamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune er der stort engagement, tætte sociale netværk og et stærkt og varieret foreningsliv. Det er vigtigt at etablere projekter, der styrker og fornyer disse kræfter. Der skal der være harmoni mellem den udvikling, som stammer fra lokalområdet selv og den udvikling, som kommer udefra, hvis et projekt skal lykkes. Lokale projekter skal tage højde for begge former for udvikling i planlægningen. Vigtigst er, at projektet bygger på lokale ressourcer og på at fastholde en værditilvækst i lokalområdet. Det er også vigtigt, at lokalbefolkningen har en evne til at organisere sig. Den sociale kapital er fuldt så vigtig som økonomiske forhold i udviklingen. Projekterne skal have skal have konstruktivt udgangspunkt i lokalbefolkningens interesser, ideer og behov, så der sikres en harmonisk landsbyudvikling, hvor der tages størst mulig hensyn til landsbyens historie, byggeskik og miljø og gennem en direkte inddragelse i planlægningen af byens fremtid, at mobilisere og aktivere befolkningen til at tage del i og ansvar for udviklingen af byen. I et idékatalog peger Socialministeriet på mulighederne for, at der i forbindelse med projekter holdes borgermøder og fremtidsværksteder og derefter nedsættes arbejdsgrupper er effektive metoder i landsbyudviklingsprojekter. De involverer mange mennesker og tilstræber, at ingen bliver holdt udenfor. I forbindelse med sådanne møder kan man med fordel indkalde mennesker med viden til at komme med indlæg. Samspillet mellem de lokale projektdeltagere, de offentlige myndigheder og eksterne eksperter viser sig gang på gang at være afgørende for et projekts overlevelse. Det er blevet kaldt den nødvendige trekant. I sammenhæng med temaet børn og unge kan nævnes, at Gudhjem Melsted gennemførte et fremtidsværksted specielt for børn og unge og med gode resultater. Projekterne for landsbyudvikling kan have såvel et erhvervsstrategisk - som et socialt/kulturelt sigte. Det er vigtigt at være bevidst om projektets natur og om det indgår naturligt i de øvrige planer i området. Igen er netværkstankegangen vigtig. En vigtig målestok for projekter inden for landsbyudvikling er, i hvor høj grad de fremhæver de lokale værdier, gør området attraktivt og fastholder og tiltrækker ressourcepersoner Indsatsområde: Landsbyudvikling Det konkrete mål for dette indsatsområde er at gennemføre mindst 20 projekter, der medvirker til landsbyudvikling, som direkte effekt af udviklingsstrategien i programperioden. Projekter der, bredt formuleret, understøtter og forbedrer lokalsamfundenes socialt engagement og sociale bånd og fællesskaber, f.eks. som lokale kulturaktiviteter, foredragsforeninger, fællesarrangementer, kurser og seminarer for beboere i lokalområder med deltagelse af eksperter og besøg fra og hos andre grupper fra ind- og udland med henblik på kulturelt samvær og erfaringsudveksling. Projekter der udvikler organiseringsevne og kompetenceniveau. Projekter der sigter mod innovations- og kreativitetsudvikling. Projekter der befordrer tværgående samarbejder mellem lokale organisationer som borger-, idrætsforeninger og menighedsråd og øvrige foreninger og interessegrupper i lokalsamfundet. Projekter der skaber sammenhæng og fælles indsats mellem to eller flere lokalområder. Projekter der styrker tværgående netværksdannelser. Projekter der arbejder med registrering - og renovering af tomme bygninger såvel tidligere landbrugsbygninger som andre samt det fysiske miljø i øvrigt for at øge attraktiviteten af landsbyerne for nuværende og kommende beboere. Gerne i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune om områdefornyelser i kombination med Socialministeriets støtte til områdefornyelse. Projekter der arbejder for bedre og effektiv infrastruktur i landdistrikterne, herunder sikre veje. Projekter der arbejder med tilgang til den nyeste IT-teknologi. Gerne i samarbejde med politikere og offentlige myndigheder, der kan medvirke til at IT-udbyderne indser deres pligt til at forsyne alle egne af landet med IT-teknologi til rimelige priser. Projekter der understøtter udviklingsstrategien om at sikre tilstrækkelige servicefaciliteter, detailhandel i området. Måske i form af utraditionelle kombinationer af service- og detailhandel og kulturtilbud.

7 6.2.7 Kultur I en undersøgelse af kulturforbruget gennemført af Europa Kommissionens statistikkontor, Eurostat, i 2007 fremgår det, at danskerne er blandt de borgere i Europa, der har det højeste kulturforbrug. Det bekræftes af en kulturundersøgelse i Danmark fra 2004, gennemført af Socialforskningsinstituttet. De elektroniske mediers vækst fortrænger ikke de traditionelle kulturudbud. En undersøgelse fra Copenhagen Business School i 2007 viser desuden, at f.eks. 1 kr. investeret i teaterliv, giver samfundet tre gange så mange kr. tilbage på grund af teatergængernes forbrug i andre sektorer, som restauranter og transport. Og på samme måde viser de såkaldte, årlige TØBBE-undersøgelser (Turismens Økonomiske og Beskæftigelsesmæssige Betydning), turistomsætningen (hvoraf en stor del jo finder sted på kulturområdet) skaber beskæftigelse, ca. 1,6 job pr. omsat million kr. Der er ingen grund til at tro, at dels interessen for kultur dels dens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning er forskellig fra region til region, fra kommune til kommune, eller anderledes i landdistrikterne. Det er derfor bekymrende, at bosætningsanalysen for Sydfyn viser, at en væsentlig del af fraflytterne peger på, at kulturtilbud har betydning for dem. Ydermere er det tydeligt, at det er de bedst uddannede, der fraflytter. Kulturtilbud af kvalitet har stor betydning og er en væsentlig bosætningsparameter. Derfor skal der skabes flere projekter, der sigter mod et bredere kulturudbud landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det skal være kulturprojekter og tilbud, der i overensstemmelse med satsningen på børn og unge medvirker til at disse dels modtager kulturtilbud dels selv kan være kulturelt aktive. F.eks. er Faaborg-Midtfyn Kommune i 2007 blevet kendt som Årets Danmarks Spil Selv Kommune. Her er et fundament at bygge videre på samtidig med Carl Nielsen-projekter i sammenhæng med festivalerne i Odense. Der har ligeledes vist sig at være stor interesse for kunstfestival i Faaborg, som er endnu en mulig grundsten i kulturlivet. Faaborg-Midtfyn Kommune har en rig kulturarv, som kan formidles endnu bedre i et tværgående samarbejde mellem museer, borgerne og de offentlige myndigheder. Der skal imidlertid også ses fremad, således at projekterne også afspejler den moderne udvikling på alle kulturområder. F.eks. kan beretningen om Horne Kirke på god vis forene det historiske med moderne mulighed for formidling. Projekter der skaber synergi og er til fælles gavn for såvel beboerne og turister og samtidig kan give seriøs omtale nationalt og internationalt vil blive prioriteret. Bevarelse af biblioteker har vist sig landsdækkende at have meget stor betydning for lokalområdernes attraktivitet. I stedet for blot at betragte disse som traditionelle biblioteker, kan der tænkes nyt og kreativt, så de bliver til bredere kultursteder, hvor frivillige kan yde en indsats sammen med professionelle kulturmedarbejdere. Ligeledes bør der satses på kulturhuse, hvor kommunen og borgerne kan arbejde i samklang. Projekterne bør kunne tiltrække også de beboere, der ikke selv er opsøgende, men kan gøres interesserede i mulighederne for at bo i et spændende og attraktivt miljø Indsatsområde: Kultur Det konkrete mål for dette indsatsområde er skabe et mærkbart øget antal større og mindre aktiviteter og tilbud på kulturområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune med vægt på landdistrikterne som direkte effekt af udviklingsstrategien i programperioden. Som mål kalkuleres med 10 aktiviteter. Det skal siges, at tallet kan være vanskeligt at kvantificere, da de dels kan udvikles ud fra bestående aktiviteter, dels skabes som synergi og dels være helt nye. Projekter der i form af uddannelse og samarbejde med eksisterende aktiviteter understøtter og forbedrer lokalsamfundenes muligheder for at organisere og gennemføre større og mindre kulturtilbud i landdistrikterne. Projekter der henvender sig til børn og unge for i en tidlig alder at inddrage dem aktivt i områdets kulturliv. Projekter der formidler lokalområdernes rige historie og kulturarv på en tidssvarende måde til såvel beboere som til interesserede personer nationalt og internationalt. Projekter der på seriøst grundlag henvender sig til specielle kulturinteresser både nationalt og internationalt gerne med sideløbende konferencer om det pågældende emne. Projekter der skriftligt/elektronisk formidler kultur og kulturbegivenheder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekter der skaber netværksdannelse på tværs af forskellige kulturorganisationer både i og uden for kommunen. Projekter der knytter sig til eksisterende ordninger som f.eks. Film Fyn. Som eksempel kan nævnes det nye begreb filmturisme, hvor der bl.a. kommer besøgende til Horne Kirke for at se stedet, hvor filmen Adams Æbler blev optaget. Dette kan udbygges på mange måder til glæde for såvel beboere som turister. Projekter der gør det attraktivt for mennesker i de kreative erhverv (film, teater, kunst, design, innovation, arkitekter etc.), ansatte eller selvstændige at bosætte sig og indgå i netværk i Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistrikter. Projekter der sikrer, at kulturområdet bliver anerkendt som en vigtig drivkraft for de øvrige nævnte indsatsområder.

8 6.2.8 Idræt Idræt er en af de vigtigste forudsætninger for det gode og hele liv i landdistrikterne. Ud over glæden ved sporten og motionen i sig selv bidrager et bredt, velfungerende idrætsliv i lokalområderne til at skabe og bevare sundhed, og samværet giver værdifuld social kompetence. Samlet set har Faaborg-Midtfyn Kommune en bred vifte af idrætsforeninger om muligheder for aktiv udøvelse. Idrætslivet i landdistrikterne står dog overfor store udfordringer fremover. En undersøgelse fra Syddansk Universitet fra 2006 viser, at der er et stigende problem med at rekruttere frivillige ledere og instruktører til det brede foreningsarbejde. Ligeledes er der en udvikling mod nye idrætsvaner på grund af et ændret hverdags- og arbejdsliv. Ligeledes vinder især i byerne det private marked for idræt frem i form af motionscentre, squashbaner, og andre meget specialiserede former for individuel idrætsudøvelse frem. Denne udvikling er alvorlig fordi den er med til at trække mennesker til bosætning i byerne. Derfor skal det lokale idrætsliv styrkes gennem vedligeholdelse og modernisering af såvel indendørs som udendørs muligheder for udøvelsen. Man skal samtidig være opmærksom på de nye former for idrætsudøvelse og medtage dem i tilbuddene. Derfor skal f.eks. nye bygninger/anlæg til idræt leve med den vanskelige balance både at være velfungerende til reglerne for den enkelte idrætsgren og samtidig fleksibel, så de kan anvendes til nye muligheder i fremtiden. Der kan være grund til også at se kreativt på organisationsformerne fremover. Idrætslivet i landdistrikterne skal stadig være baseret på frivilligt arbejde, men et bredt samarbejde mellem foreningerne på tværs kan give muligheder for flere varierede og fleksible tilbud på et mere professionelt niveau. Et samarbejde vil også kunne give grundlag for bedre og attraktive leder- og instruktøruddannelser. Faaborg-Midtfyn Kommune har særlige muligheder for at tilbyde aktiviteter, der har tilknytning til den varierede natur: havet, skovene, Svanninge Bakker, etc. Idrætslivet er i dag blevet mere internationalt også på breddeplan, hvor Danmark altid har haft gode traditioner. Internationale kontakter med - og inspiration fra tilsvarende foreningsliv og lokalområder i udlandet kan være med til at skabe et spændende idrætsliv i Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistrikter Idræt Det konkret mål for dette indsatsområde er at gennemføre mindst 10 projekter, der relaterer sig til idræt i bred forstand, som direkte effekt af udviklingstrategien i programperioden. Projekter der medfører tættere samarbejde mellem eksisterende foreninger på området. Projekter der har som formål at videreuddanne ledere og instruktører på Idrætsområdet. Projekter der skaber internationale kontakter med tilsvarende foreninger og Lokalområder til gensidig inspiration. Projekter der på overvejende frivillig basis og gerne i samarbejde med Faaborg- Midtfyn Kommune etablerer nye idræts- og motionstilbud med bred appel. Projekter der på en bæredygtig måde forener natur og idræt. Gerne på en måde så andre uden for området føler sig tiltrukket. Projekter der som målgrupper har særlige grupper som f.eks. idrætssvage børn, ældre borgere, der enten skal have transportmuligheder eller mulighed for at dyrke idræt og motion i mindre grupper tæt ved deres boliger. Projekter der fysisk skaber uformelle rum, indendørs og udendørs, for fysisk aktivitet på individuel - eller smågruppegrundlag. Projekter der er kommercielt baserede og skaber arbejdspladser uden at konkurrere, men i stedet samarbejde med, det øvrige idrætsliv i lokalområdet.

9 6.2.9 Natur På naturområdet må det erkendes, at Faaborg-Midtfyn Kommune er meget begunstiget. Kombinationen af Øhavet, de sydfynske bakkelandskaber og de mange smukke landbrugsarealer er også sammenlignet med øvrige områder i ind- og udland af høj karat. Som det siges i den regionale udviklingsplan Det gode liv visionen for Syddanmark, er det et sammenhængende netværk af kvalitetsnatur og særegne landskaber, som bør benyttes og også beskyttes. Det er vigtigt at sørge for, at bevare respekten for landskab, anvendelsen af det og i balance med kulturmiljøet. Det er oplagt, at der hele tiden tænkes på, hvordan nye natur- og rekreative fritidsområder kan etableres; men gøres det ikke med omtanke kan det ødelægge sig selv. Der har især i Svanninge Bakker været en positiv udvikling, hvor store private fonde har købt betydelige arealer, som lægges ud til hensynsfuld anvendelse. Der er f.eks. gode stiprojekter, men der kan stadig skabes en forbedret tilgængelighed til naturen. Det er vigtigt, at det kommer til at ske i fælles forståelse mellem alle involverede parter og ikke giver anledning til mindre konstruktive bataljer. Faaborg-Midtfyn Kommune er opmærksom på både beskyttelse og benyttelse i Kommunens Udviklingsstrategi. Denne udviklingsstrategi vil kunne følges op af andre initiativer i tæt samarbejde. Efterhånden som mange ønsker en højere livskvalitet i form af rolige og smukke omgivelser vil den rette balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen kunne tiltrække nye tilflyttere, når der i øvrigt er en god udvikling på de andre områder beskrevet i denne strategi Indsatsområde: Natur Det konkrete mål for dette indsatsområde er at skabe et øget antal (mindst 5) af aktiviteter,tilbud og formidlingsinitiativer om naturkvaliteterne i Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistrikter som direkte effekt af udviklingsstrategien i programperioden. Projekter der udarbejdes og gennemføres i samarbejde med lokale myndigheder, foreninger og fonde med særlig indsigt i naturbevarelse og benyttelse. Projekter der understøtter initiativer på naturområdet og inddrager lokale beboere og lodsejere i udviklingen og formidlingen af naturtilbud og i sikringen af adgang til lokale naturværdier. Projekter der understøtter initiativer, som renoverer og sørger for anvendelse af tomme bygninger, så de ikke skæmmer naturen, men tværtimod kan udnyttes som en del af naturformidlingen. Projekter der skaber dialog og sammenhængskraft mellem by og landdistrikter, mellem på den ene side foreninger som jægere, fiskere og på den anden foreninger som naturfredningsforeninger, fuglereservater og andre. Projekter der er med til at sikre hensynsfuld adgang til naturen for alle. Projekter der formidler viden om naturværdierne og naturtilbuddene i landdistrikterne i Faaborg- Midtfyn Kommune både lokalt og til en bredere målgruppe. Projekter der på tværs af interesser og i bredt samarbejde på bæredygtigt Grundlag kan skabe en synergieffekt på bosætning, turisme og erhvervsudvikling, og udviklingen af disse områder.

10 Andet Specifikke områder, der kræver særlig indsats og vægtning i projekterne Region Syddanmark har udarbejdet en regional udviklingsmodel - et værktøj, som Region Syddanmark stiller til rådighed for kommuner mv. til brug for benchmarking, følsomhedsanalyser, resultatmåling og identifikation af "kritiske" forhold. Værktøjet kan anvendes i arbejdet med kommunale planstrategier, og vil kunne fungere som et godt værktøj i dialogen mellem regionens kommuner og mellem kommunerne og regionen. Se og bilag i denne strategiplan. Af modellen fremgår, at Faaborg-Midtfyn Kommune på en række vigtige områder ligger under gennemsnittet for landets kommuner. Der er derfor grund til at være opmærksom på, at der såvel direkte som indirekte i forbindelse med de øvrige projekter skal gøres en ekstra indsats på disse områder. Det gælder især: Innovation og Informations- og Kommunikationsteknologi. Det gælder udviklingen med hensyn til iværksættere, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune ligger bekymrende lavt. Endvidere drejer det sig om tilgængelighed til bredbånd. Her peger Region Syddanmark i sin regionale udviklingsplan, at målet må være, at hele Syddanmark indgår i ét fælles bredbåndsnet. Det vil kræve en stærk politisk indsats. Og endelig viser Region Syddanmarks model, at Faaborg-Midtfyn Kommune ligger langt under gennemsnittet af danske kommuner, når det gælder især erhvervsuddannelse, men også mellem videregående uddannelser Andet Der kan i sagens natur ikke på nuværende tidspunkt stilles konkrete mål op for udviklingen i de temaer, der er beskrevet under andet. En del afhænger af politiske beslutninger og andet af den generelle udvikling og nødvendighed af at få mere fyldige oplysninger i forbindelse med specifikke projekter Analyser og undersøgelser Der er i bestemmelserne for anvendelsen af de midler, der er til rådighed for de lokale aktionsgrupper lagt op til, at disse selv kan tage initiativ til f.eks. analyser og undersøgelser. Lokal Aktions Gruppe Faaborg-Midtfyn Kommune har ingen aktuelle planer om dette, men er opmærksom på, at det vil kunne være gavnligt at gennemføre analyser af lokalområdernes sociale kapital, hvor man måler fællesskabets styrke, positive og negative sider ved netværksdannelser og hvordan man bedst kan skabe synergi i indsatsen. Den sociale kapital måles dels som den indadrettede sociale kapital, der fortæller om den indre sammenhæng dels som den brobyggende sociale kapital, der viser styrken af båndene fra et lokalt område til dets omverden. I et lokalsamfund/landdistrikt er forpligtelser, forventninger, pålidelighed og tillid afgørende faktorer for at samfundet kan trives og udvikles. Der findes i dag nemt tilgængelige undersøgelsesmetoder, som det kan være relevant at bringe i anvendelse I dag ukendte faktorer I dagens samfund kan man ikke med nogen sikkerhed sige, at de områder, der er behandlet i denne strategiplan, vil have samme betydning inden for hele planlægningsperioden. Derfor må bestyrelsen for Lokal Aktions Gruppe Fyn sammen med medlemmerne være opmærksomme på nye udviklinger, der vil kunne ændre prioriteringerne.

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Vejen Kommune 10-09-2013 Forord Vejen kommunes temaplan for Sundhed, Kultur & fritid 2014-2022 er baseret på et samarbejde på tværs

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Københavns Kommunes daghøjskolepolitik formål Folkeoplysning er en bærende del af

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere