UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1"

Transkript

1 J. nr. NST april 2015 UDKAST TIL Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 I medfør af 20, stk. 6, 20 a, stk. 5, 22, stk. 3, 22 a, stk. 6 og 7, 23, stk. 2 og 3, 26 b, stk. 9 og 10, 28, stk. 2, 29, 34 og 36 a, 38, stk. 1-3, 44, stk. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 om råstoffer, som ændret ved lov nr. 86 af 28. januar 2014 og lov nr. 178 af 24. februar 2015, fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen, jf. lovens kapitel 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på materialer, der nyttiggøres, jf. lovens 20 b. Kapitel 2 Efterforskning efter råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen Ansøgning og anmeldelse 2. Efterforskning efter råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen må kun ske efter tilladelse, jf. lovens 20, stk. 1. Tilladelse meddeles af Naturstyrelsen. Stk. 2. Efterforskning i form af geologiske undersøgelser eller miljøundersøgelser med henblik på opnåelse af tilladelse til indvinding efter lovens 20, stk. 2, nr. 2, jf. bekendtgørelsens kapitel 6, kan dog foretages uden tilladelse. Efterforskningen skal anmeldes til Naturstyrelsen, jf. 3. Efterforskningen må tidligst påbegyndes 4 uger efter, at fyldestgørende anmeldelse er modtaget i Naturstyrelsen, jf. 3, stk. 2, og skal senest afsluttes 1 år efter, at efterforskningen måtte påbegyndes, medmindre der er indgivet fornyet anmeldelse. Påbud og forbud efter lovens 20, stk. 7, i forhold til efterforskningen meddeles af Naturstyrelsen. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM- direktivet), EU- Tidende 2012, nr. L 26, side 1. 1

2 3. Ansøgning om tilladelse til efterforskning af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen efter lovens 20, stk. 2, og anmeldelse af efterforskning efter 2, stk. 2, skal indgives elektronisk til Naturstyrelsen. Stk. 2. Ansøgningen eller anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger: 1) Ansøgers eller anmelders navn, adresse og CVR-nummer. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer. 2) Redegørelse for efterforskningens formål, herunder hvilke råstoftyper der planlægges efterforsket, og angivelse af, om der ansøges om tilladelse efter lovens 20, stk. 2, nr. 1, 2, 3, eller 4. 3) Det ansøgte efterforskningsområde indtegnet på et af Geodatastyrelsen udarbejdet kort med kortnummer, målestoksforhold og relevante dybdekurver og vedlagt en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter. Området skal afgrænses af rette linjer mellem positionerne. For efterforskning med eneret efter lovens 20, stk. 2, nr. 1, fremgår afgrænsningen af udbudsmaterialet, jf ) Redegørelse for efterforskningens gennemførelse, herunder et undersøgelsesprogram for undersøgelser af enhver art, der planlægges foretaget, samt anvendt udstyr. 5) Hvis ansøgningen eller anmeldelsen omfatter prøveboringer eller bundprøver, beskrives det planlagte antal boringer eller prøver, boredybde eller prøvevolumen samt den anvendte metode, herunder tekniske, sejladsmæssige og miljømæssige forhold knyttet til gennemførelsen. 6) Vurdering af, om den planlagte efterforskning kan påvirke fuglebestande, eller om den kan skade internationale naturbeskyttelsesområder eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 4. Naturstyrelsen kan kræve yderligere oplysninger til brug for bedømmelsen af ansøgninger og anmeldelser efter 3. Stk. 2. Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde fravige kravene i 3 og samtidig stille krav om andre oplysninger end nævnt i 3. Krav til udførelsen af efterforskning 5. Ved udførelse af geologiske undersøgelser og miljøundersøgelser skal kravene i bilag 1 overholdes, medmindre andet er fastsat i tilladelsen i medfør af lovens 21, stk. 1, eller påbud i medfør af lovens 20, stk. 7. Indberetning af efterforskningsdata efter meddelt efterforskningstilladelse eller anmeldelse af efterforskning 6. Indberetning af efterforskningsdata, herunder indberetning til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Naturstyrelsen efter lovens 28, stk. 1, skal ske i overensstemmelse med kravene i bilag 2. Stk. 2. Indberetning skal ske inden tre måneder efter udførelsen, jf. lovens 28, stk. 1. Indberetning skal dog være sket, før der kan ansøges om indvindingstilladelse på grundlag af efterforskningen. Stk. 3. Tilladelsesindehaver eller den, der har anmeldt efterforskning, jf. 2, stk. 2, skal indberette de geofysiske data til det relevante museum med marinarkæologisk ansvar med henblik 2

3 på vurdering af kulturværdier i området. Det relevante museum fremgår af efterforskningstilladelsen, eller kan oplyses af Naturstyrelsen eller Kulturstyrelsen. 7. GEUS gør indberettede råstofgeologiske data, herunder side scan sonar og bathymetriske data, offentligt tilgængelige. Stk. 2. De råstofgeologiske data undtagen side scan sonar og bathymetriske data gøres dog ikke offentligt tilgængelige, før Naturstyrelsen har truffet afgørelse om tilladelse til indvinding, hvis det samtidig med indberetningen meddeles GEUS, at der i umiddelbar forlængelse af indberetningen vil blive ansøgt om indvindingstilladelse på grundlag af de indberettede data. Dette gælder resultater samt prøvemateriale fra boringer og prøvetagning, kvalitetsundersøgelser og geofysiske undersøgelser, herunder både analoge og elektroniske. Materialet opbevares i GEUS s arkiver og databaser med markering af, at dette ikke gøres offentligt tilgængeligt, før Naturstyrelsen har truffet afgørelse om tilladelse til indvinding. Kapitel 3 Ansøgning om indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen 8. Indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen må kun ske efter tilladelse, jf. lovens 20, stk. 1. Tilladelse meddeles af Naturstyrelsen. Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen efter lovens 20, stk. 2, nr. 1-3, skal indgives elektronisk til Naturstyrelsen. Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: 1) Ansøgers navn, adresse og CVR-nummer. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer. 2) Redegørelse for ansøgningens formål, herunder mængde, sammensætning og kvalitet af det råstof, der ønskes indvundet, og angivelse af, om der ansøges om tilladelse efter lovens 20, stk. 2, nr. 1, 2, eller 3. 3) Dokumentation for, at efterforskningsdata er indberettet til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), jf. 6, stk. 1. 4) Dokumentation for, at geofysiske data er indberettet til det relevante museum med marinarkæologisk ansvar, jf. 6, stk. 3. 5) Det ansøgte indvindingsområde indtegnet på et af Geodatastyrelsen udarbejdet kort med kortnummer, målestoksforhold og relevante dybdekurver og vedlagt en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter. Området skal afgrænses af rette linjer mellem positionerne. 6) Oplysning om råstofforekomstens udstrækning, mængde, kvalitet og sammensætning i det ansøgte indvindingsområde. Dette skal være baseret på en geologisk efterforskning, der opfylder kravene i bilag 3. 7) Angivelse af den mængde råstoffer, der ansøges om tilladelse til at indvinde i alt og den maksimale mængde, der søges om at måtte indvinde på et år, samt hvor lang tid, der søges om tilladelse for. Hvis der allerede er givet tilladelse til indvinding af en del af den mængde, der er dokumenteret i området, jf. nr. 6, skal det dokumenteres, at det vil være muligt både at indvinde den allerede tilladte og den nu ansøgte mængde. 8) Angivelse af den eller de indvindingsmetoder, der ansøges om tilladelse til at anvende, og den maksimale indvindingsdybde, der ansøges om. 9) Redegørelse for baggrunden for den ansøgte afgrænsning af indvindingsområdet, herunder begrundelse for, at arealet er nødvendigt for at sikre mulighed for indvinding af den ansøgte mængde. 3

4 10) Miljøundersøgelser og miljøvurdering af den ansøgte indvinding i overensstemmelse med kravene i bilag 3. 11) Beskrivelse af de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå eller nedbringe eller om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet og andre interesser, og sikre den største og mest optimale udnyttelse af forekomsten med hensyn til mængde og kvalitet under hensyn til beskyttelsen af områdets miljømæssige og naturmæssige værdier, herunder, hvis det er relevant, indvindingsplan og overvågningsprogram. Hvis der søges om tilladelse til at udføre indvinding på en måde, som kræver afsluttende foranstaltninger eller efterbehandling, skal der foreligge en særskilt plan herfor. 12) Oplysninger om anvendelse af råstofferne, markedsforhold samt råstofmæssige forhold i øvrigt, som skønnes at være af betydning i forbindelse med styrelsens vurdering, herunder oplysning om mulighederne for helt eller delvist at erstatte den ansøgte råstofressource med oprensnings- og uddybningsmaterialer. 9. Hvis der tidligere er indberettet resultater af geologiske undersøgelser eller miljøundersøgelser til GEUS eller Naturstyrelsen, kan der henvises til disse undersøgelser som en del af grundlaget for at ansøge om tilladelse til indvinding, jf. 8, stk. 3, nr. 6 og 10. Ansøgningen skal i så fald indeholde en begrundelse for, at disse undersøgelser må antages at afspejle de aktuelle forhold. Hvis undersøgelserne ikke lever op til de krav til undersøgelser, der fremgår af bilag 3, skal ansøgningen indeholde en begrundelse for, at undersøgelserne på trods heraf kan anses for fyldestgørende. 10. Ansøgning om indvinding i et fællesområde til råstofindvinding på samme vilkår som en gældende tilladelse efter lovens 20, stk. 2, nr. 2, bortset fra vilkår om vederlag, skal alene indeholde de oplysninger, der er nævnt i 8, stk. 3, nr.1, samt angivelse af navn og nummer på det fællesområde, der søges om tilladelse i, og angivelse af den gældende tilladelse med tilladelsesnummer og tilladelsesindehaver. VVM 11. Miljøvurderingen i henhold til 8, stk. 3, nr. 10, jf. bilag 3, skal i følgende tilfælde opfylde de krav, der fremgår af bilag 4 (VVM-redegørelse): 1) Råstofindvinding i internationale naturbeskyttelsesområder, jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 2) Råstofindvinding af mængder over m 3 om året eller m 3 i alt i områder, hvor der ikke tidligere er tilladt råstofindvinding på basis af konkrete feltundersøgelser af miljøet. 3) Råstofindvinding, som i øvrigt kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved vurdering heraf skal der tages hensyn til kriterierne i bilag 5. Stk. 2. Hvis ansøger anmoder om det, afgiver Naturstyrelsen inden en ansøgning om tilladelse til indvinding indgives, en udtalelse om, hvilke oplysninger VVM-redegørelsen i henhold til stk. 1 skal indeholde. Den omstændighed, at Naturstyrelsen har afgivet en udtalelse i henhold til nærværende stykke, forhindrer ikke styrelsen i senere at kræve yderligere oplysninger af ansøger. 12. Ansøgning om indvinding, som ikke er omfattet af 11, stk. 1, nr. 1 eller 2, skal indeholde en vurdering af, om ansøgningen er omfattet af 11, stk. 1, nr. 3. Vurderingen skal bygge på de kriterier, der fremgår af bilag 5. Stk. 2. Naturstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en indvinding er omfattet af 11, stk. 1, nr. 3, senest samtidig med, at tilladelse til indvinding meddeles. 4

5 Stk. 3. Ansøgeren eller anmelderen kan i forbindelse med ansøgning om eller anmeldelse af efterforskning efter råstoffer, jf. 3, med henblik på senere indvindingsansøgning, som ikke er omfattet af 11, stk. 1, nr. 1 eller 2, anmode om afgørelse af, om den påtænkte indvinding er omfattet af 11, nr. 3. I så fald skal ansøgningen eller anmeldelsen af efterforskningen indeholde en vurdering af, om den påtænkte indvinding er omfattet af 11, stk. 1, nr. 3. Vurderingen skal bygge på de kriterier, der fremgår af bilag 5. Andre oplysningskrav 13. Naturstyrelsen kan kræve yderligere oplysninger til brug for bedømmelsen af ansøgninger efter 8-11, og til brug for afgørelser efter 12. Stk. 2. Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde fravige kravene i 8 og 10 og samtidig stille krav om andre oplysninger end nævnt 8 og 10. Kapitel 4 Tilladelse til indvinding og generelle krav til indvinding 14. Tilladelse til indvinding i henhold til lovens 20, stk. 2, kan som udgangspunkt ikke gives for en længere periode end 10 år. Stk. 2. En tilladelse til indvinding skal fastsætte den samlede maksimale mængde, der gives tilladelse til at indvinde. Medmindre miljøvurderingen viser, at det er acceptabelt, at den samlede mængde indvindes på et år, skal tilladelsen tillige fastsætte den maksimale mængde, der gives tilladelse til at indvinde på et år. 15. Hvis Naturstyrelsen ud fra de geologiske oplysninger om den tilgængelige mængde råstoffer i området, oplysninger om indvindingstekniske forhold m.v. finder, at der er ansøgt om et indvindingsområde, der er uforholdsmæssigt stort i forhold til den ansøgte mængde, kan styrelsen efter høring af ansøgeren indskrænke indvindingsområdet. Hvis ansøgeren anmoder om det, kan Naturstyrelsen i indvindingstilladelsen bestemme, at afgørelse om, hvorvidt indvindingsområdet skal indskrænkes, udskydes. Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren indsende supplerende oplysninger, f.eks. fra prøvesugninger eller produktionsforsøg, til dokumentation af, at indvindingsområdet ikke er uforholdsmæssigt stort i forhold til den tilladte mængde. Naturstyrelsen træffer herefter afgørelse om, hvorvidt indvindingsområdet skal indskrænkes. 16. Ved indvinding skal kravene i bilag 6 overholdes, medmindre andet er fastsat i tilladelsen i medfør af lovens 21, stk. 2. Kapitel 5 Auktion 17. Med henblik på opnåelse af eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer i et nærmere afgrænset geografisk område på søterritoriet eller kontinentalsoklen gennemfører Naturstyrelsen auktioner som beskrevet i dette kapitel. 5

6 Anmodning om afholdelse af auktion over et område 18. Enhver, der ønsker at indvinde råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen, er berettiget til at indsende anmodning om afholdelse af auktion over et område. Anmodning skal indsendes elektronisk til Naturstyrelsen. Stk. 2. Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger: 1) Navn, adresse og CVR-nummer på den, der anmoder om afholdelse af auktion. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer. 2) Det område, der anmodes om afholdelse af auktion over, indtegnet på et af Geodatastyrelsen udarbejdet kort med kortnummer, målestoksforhold og relevante dybdekurver og vedlagt en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter. Området skal afgrænses af rette linjer mellem positionerne. Stk. 3. Den, der anmoder om afholdelse af auktion over et område, forpligter sig hermed til at byde på auktionen og gennemføre efterforskning af området. Anmodningen skal være vedlagt sikkerhedsstillelse for gennemførelse af efterforskning, jf. kapitel 8 og lovens 22 a, stk Der kan ikke indgives anmodning om afholdelse af auktion for følgende områder: 1) Områder, hvor der ikke vil kunne gives tilladelse til indvinding, f.eks. fordi det er omfattet af et forbud mod tilladelse til råstofindvinding. 2) Områder, hvor der er en gældende efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse, eller hvor der må foretages efterforskning i henhold til en anmeldelse efter 2, stk. 2. 3) Områder, hvor der er foretaget anmeldelse af efterforskning, men denne endnu ikke må påbegyndes, jf. 2.1, stk. 2, eller hvor der er indgivet en ansøgning om efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse, som endnu ikke er færdigbehandlet. 4) Områder, hvor en fortrinsret til at ansøge om indvindingstilladelse på baggrund af en efterforskning ikke er udløbet. 5) Tidligere fællesområder, hvor der har været en gældende tilladelse i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 2, inden for det seneste år. Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 2, kan indehaveren af en tilladelse til indvinding meddelt på baggrund af auktion indgive anmodning om, at der afholdes auktion over området, når der er 2 år eller derunder til indvindingstilladelsen udløber, eller når der er 80 % eller derunder tilbage af den tilladte samlede mængde. Stk. 3 Hvis et område indeholder delarealer, hvor der i henhold til stk. 1 og 2, ikke kan indgives anmodning, giver Naturstyrelsen den, der har indgivet anmodningen, meddelelse herom med en frist for at trække anmodningen tilbage. Hvis anmodningen ikke trækkes tilbage inden fristens udløb, afholdes der auktion over området uden det pågældende delareal. Hvis en anmodning i øvrigt ikke opfylder kravene i bilag 1, kan Naturstyrelsen afvise anmodningen eller give den pågældende en frist til at indgive en korrigeret anmodning. 20. Oplysning om områder, for hvilke der er indgivet anmodning om afholdelse af auktion, offentliggøres først i forbindelse med offentliggørelse af udbudsmaterialet, jf. 22. Hvis der er tale om et område, som også ville kunne udlægges til fællesområde, jf. 37, stk. 1, offentliggør Naturstyrelsen dog hurtigst muligt oplysning om, at der er anmodet om afholdelse af auktion over området. Der kan efter offentliggørelsen, jf. 2. pkt., ikke anmodes om afholdelse af samtidig auktion over et andet område, som helt eller delvis omfatter samme areal. 6

7 Tidspunkt for afholdelse af auktion 21. Naturstyrelsen afholder auktion to gange årligt, i marts eller april og i oktober eller november. Stk. 2. To gange årligt offentliggør Naturstyrelsen en frist for indgivelse af anmodning om afholdelse af auktion over et område, som ønskes medtaget på den førstkommende ordinære auktion. Fristen for at indgive anmodninger fastsættes til 4 uger. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på Naturstyrelsens hjemmeside. Stk. 3. Såfremt der mellem de to ordinære auktioner opstår behov for råstofindvinding, som ikke kan afvente den kommende ordinære auktion, kan Naturstyrelsen beslutte at gennemføre en ekstraordinær auktion. En anmodning om afholdelse af ekstraordinær auktion over et område skal ledsages af en begrundet redegørelse for det opståede behov. Stk. 4. Naturstyrelsen afholder auktion over de områder, hvor der inden de fastsatte frister er indgivet fuldstændig anmodning om afholdelse af auktion. Udbudsmaterialet 22. Naturstyrelsen offentliggør 4 uger før afholdelse af auktion udbudsmaterialet på styrelsens hjemmeside eller på Miljøministeriets udbudsportal. Stk. 2. Udbudsmaterialet skal indeholde: 1) kortbilag med præcis angivelse af placeringen og størrelsen af de enkelte områder, der udbydes i auktion, samt identifikationsnavnet for det enkelte område, 2) angivelse af, hvordan og inden for hvilken frist der kan stilles spørgsmål vedrørende auktionen, 3) angivelse af, hvordan bud skal afgives, og 4) frist for at afgive bud. Stk. 3. Naturstyrelsen kan bestemme, at bud skal indleveres i et digitalt system, herunder i Miljøministeriets udbudsportal. 23. Indtil udløbet af fristen for at afgive bud kan Naturstyrelsen annullere auktionen ved offentliggørelse samme sted som udbudsmaterialet. 24. Naturstyrelsen offentliggør senest 7 dage før udløbet af fristen for at afgive bud indkomne spørgsmål vedrørende auktionen sammen med styrelsens besvarelse af spørgsmålene. Spørgsmål, der stilles senere end 10 dage før fristen for at afgive bud, vil ikke blive besvaret. Offentliggørelse sker samme sted som udbudsmaterialet. Stk. 2. Spørgsmål skal indgives på dansk i overensstemmelse med regler fastsat herom i udbudsmaterialet. Afgivelse af bud 25. Enhver, der ønsker at indvinde råstoffer i et udbudt område, er berettiget til at afgive bud på en auktion. 26. Bud skal indgives til Naturstyrelsen på den måde og inden den frist, der fremgår af det offentliggjorte udbudsmateriale. For sent afgivne bud afvises. Stk. 2. Hvert bud skal omfatte et område. 7

8 Stk. 3. Bud skal være underskrevet. Bud, der indgives af en juridisk person, skal være underskrevet af en, der er bemyndiget til at handle på en juridiske persons vegne i dens daglige drift. 27. Ethvert bud skal angives i danske kroner med to decimaler og skal bestå af: 1) Et produktionsvederlag pr. m 3. Der kan ikke afgives bud på mindre end 2,50 kr. pr. m 3, indeksreguleret efter 31. december Indeksreguleringen finder sted årligt på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik om den procentvise ændring i nettoprisindekset for januar måned imellem de to forudgående år. Den indeksregulerede sats offentliggøres på Naturstyrelsens hjemmeside. 2) Den samlede mængde, der ønskes indvundet. 28. Buddet skal for at blive taget i betragtning være ledsaget af en ansøgning om tilladelse til efterforskning udarbejdet i overensstemmelse med 3. Stk. 2. Ansøgningen indgår ikke i evalueringen og åbnes først efter udpegning af vinder. Stk. 3 Ved afgivelse af bud forpligter budgiver sig til at gennemføre efterforskning i overensstemmelse med den ansøgning, der er nævnt i stk. 1, og til at stille sikkerhed inden for den frist, der er fastsat i 31, stk. 3. Åbning af bud 29. Efter udløb af frist for afgivelse af bud åbner Naturstyrelsen alle bud på samtlige auktionsområder. Stk. 2. Naturstyrelsen konstaterer, om formalia og bud er i overensstemmelse med Naturstyrelsen kan afvise bud, som ikke er i overensstemmelse hermed. Stk. 3. Naturstyrelsen fastslår for hvert enkelt auktionsområde rangfølgen af buddene i faldende orden efter buddenes størrelse, jf. 30. Udpegning af vinder 30. Et auktionsområde bliver tildelt den budgiver, der har det højeste bud i området. Som højestbydende anses den budgiver, der har afgivet det højeste bud på produktionsvederlag pr. m 3. Hvis det højest budte produktionsvederlag pr. m 3 er budt af flere budgivere, er højestbydende den af disse budgiver, der har budt den største mængde. Naturstyrelsen meddeler den højestbydende i hvert område, at budgiveren har vundet auktionen. Hvis der er to eller flere højestbydende i et auktionsområde, afholdes inden 4 uger ny auktion i det pågældende område mellem disse. Stk. 2. Naturstyrelsen meddeler de øvrige budgivere i samme område, at de ikke har vundet auktionen. Stk. 3. Naturstyrelsen offentliggør vinderen samt det tilbudte produktionsvederlag pr. m 3 og den budte mængde. Offentliggørelsen sker på styrelsens hjemmeside eller på Miljøministeriets udbudsportal. Stk. 4. Hvis et areal indgår i flere auktionsområder, tildeles dette areal den højestbydende i de auktionsområder, som arealet indgår i. Arealet indgår herefter kun i det område, som den højestbydende har budt på, og udgår af øvrige auktionsområder. Naturstyrelsen meddeler i så fald vinderen af det eller de øvrige auktionsområder, at områderne ikke omfatter dette areal, med en frist for at trække buddet tilbage. 31. Efter udpegning af vinderen af auktionen åbner og gennemgår Naturstyrelsen vinderens ansøgning om tilladelse til efterforskning med henblik på at konstatere, om ansøgningen er 8

9 fyldestgørende og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer. Stk. 2. Naturstyrelsen kan annullere udpegningen af vinderen, hvis dennes efterforskningsansøgning ikke opfylder de i 3. fastsatte krav til ansøgningen. Naturstyrelsen kan efter en konkret vurdering give ansøgeren mulighed for at supplere ansøgningen inden for en frist af 2 uger. Stk. 3. Der kan ikke udstedes tilladelse til efterforskning i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 1, medmindre der er stillet sikkerhed for gennemførelse af efterforskningen, jf. kapitel 8 og lovens 22 a, stk. 5. Naturstyrelsen kan annullere udpegningen af vinderen, hvis denne ikke har stillet sikkerhed senest 4 uger efter at have fået meddelelse om at have vundet auktionen. 32. Såfremt vinderens ret bortfalder på grund af mangler ved efterforskningsansøgningen eller manglende sikkerhedsstillelse, jf. 31, stk. 2 og 3, tilbyder Naturstyrelsen det pågældende område til den budgiver, der afgav det næsthøjeste bud. Accepterer denne budgiver tilbuddet, igangsætter Naturstyrelsen den i 31 beskrevne proces. Det er herefter denne budgivers bud, der gælder, mens den første vinders bud bortfalder. Enerettens længde i auktionsområder 33. Længden af en opnået eneret til efterforskning fastsættes på baggrund af en konkret vurdering i forbindelse med udstedelse af tilladelse, dog som udgangspunkt ikke over 1 år. Herudover fastsættes en periode på som udgangspunkt ikke over 30 dage, hvor eneretsindehaveren har fortrinsret til at indgive ansøgning om tilladelse til indvinding. Hvis ansøgning om indvindingstilladelse ikke er indgivet inden udløbet af eneretten til efterforskning, eller fortrinsretten til at indgive indvindingsansøgning, bortfalder retten til området, medmindre auktionsvinderen inden enerettens eller fortrinsrettens udløb har indgivet ansøgning om forlængelse. Naturstyrelsen kan forlænge eneretten til efterforskning eller fortrinsretten til indvinding, hvis forsinkelsen skyldes forhold, som vinderen ikke er ansvarlig for. Stk. 2. Længden af en opnået eneret til indvinding fastsættes på baggrund af en konkret vurdering i forbindelse med udstedelse af indvindingstilladelse, dog som udgangspunkt ikke over 10 år, hvis der ikke tidligere har været afholdt auktion over det pågældende område, og 5 år, hvis der tidligere har været afholdt auktion over det pågældende område. Såfremt eneretten til efterforskning og fortrinsretten til at indgive indvindingsansøgning er fastsat til i alt mere end 1 år og 30 dage, reduceres længden af eneretten til indvinding tilsvarende, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Mængde og areal i auktionsområder 34. Auktionsvinderen kan ikke få tilladelse til at indvinde en mindre samlet mængde råstoffer end den, der fremgik af buddet, medmindre 1) den geologiske efterforskning har dokumenteret, at der i auktionsområdet kun er en mindre mængde råstoffer til stede af den kvalitet, som ifølge efterforskningsansøgningen var målet for efterforskningen, eller at der på grund af de geologiske forhold kun kan indvindes en mindre mængde uden uforholdsmæssige omkostninger, eller 2) andre hensyn, herunder hensynet til miljøet, medfører, at der kun gives tilladelse til en mindre mængde. 9

10 Stk. 2. Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren ansøge Naturstyrelsen om, at den tilladte mængde nedsættes til under den mængde, der fremgik af buddet, hvis det på baggrund af prøvesugninger og produktionsforsøg m.v. kan dokumenteres, at betingelserne i stk. 1, nr. 1, er opfyldt. Hvis indvindingsområdet herved bliver uforholdsmæssgit stort i forhold til den tilladte mængde, jf. 35, kan Naturstyrelsen samtidig indskrænke indvindingsområdet. 35. Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren ansøge Naturstyrelsen om, at indvindingsområdet indskrænkes, hvis det på baggrund af prøvesugninger og produktionsforsøg m.v. dokumenteres, at den tilladte mængde under overholdelse af de stillede vilkår kan indvindes på et mindre areal. 36. Eneretten til et område ophører, Ophør af eneretten i auktionsområder 1) når eneretsperioden til efterforskning og fortrinsretten til at ansøge om indvindingstilladelse er udløbet, uden at der er indgivet ansøgning om indvindingstilladelse eller søgt om forlængelse, jf. 33, stk. 1, eller der er meddelt afslag på ansøgning om indvindingstilladelse, 2) når eneretsperioden til indvinding er udløbet, jf. 33, stk. 2, eller tilladelsen tilbagekaldes i henhold til lovens 24, 3) når den tilladte mængde er indvundet, hvis dette sker før eneretsperiodens udløb, eller 4) når tilladelsesindehaveren har meddelt Naturstyrelsen, at vedkommende giver afkald på eneretten til området og ikke ønsker at ansøge om indvindingstilladelse eller ønsker en allerede meddelt indvindingstilladelse trukket tilbage. Kapitel 6 Fællesområder 37. Der kan indgives anmeldelse af efterforskning, jf. 2, stk. 2, og ansøges om tilladelse til indvinding i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 2, i følgende områder: 1) Områder, hvor der er eller har været en tilladelse til indvinding meddelt i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 2. 2) Tidligere overgangsområder omfattet af bilag 4. 3) Områder, som har været omfattet af en eneret erhvervet efter auktion, jf. lovens 20, stk. 2, nr. 1, og hvor eneretten er ophørt, jf. 36, og hvor der ikke er indgivet eller senest samme dag indgives anmodning om, at der holdes ny auktion over området, jf. 19, stk. 2. 4) Områder, som har været omfattet af en eneret meddelt i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 3, og hvor eneretten er udløbet, jf. 47, uden at eneretsindehaveren forinden har anmodet om, at tilladelsen forlænges, eller at der meddeles en ny tilladelse. 38. Områder, hvor der er en gældende tilladelse til indvinding meddelt i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 2, betegnes fællesområder. Stk. 2. Enhver kan søge om tilladelse til at indvinde i et fællesområde på samme vilkår som en gældende tilladelse til indvinding i området, bortset fra vilkår om vederlag. Tilladelsens længde fastsættes således, at tilladelsen bortfalder samtidig med den oprindelige tilladelse. Stk. 3. Den mængde, der er tilladt indvundet i den oprindelige tilladelse, er tilgængelig for alle, der har fået tilladelse til indvinding på samme vilkår. 10

11 Stk. 4. Alle de tilladelser, der er meddelt på samme vilkår, bortfalder, hvis hele den tilladte mængde er indvundet, eller hvis den oprindelige tilladelse tilbagekaldes i henhold til lovens Der kan ansøges om tilladelse til indvinding i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 2, på andre vilkår end i en gældende tilladelse til indvinding i det pågældende fællesområde, hvis den ansøgte tilladelse først skal gælde, når den eller de gældende tilladelser er ophørt, eller det i ansøgningen dokumenteres, at den ansøgte indvinding ikke kan foretages under en gældende tilladelse. 40. Naturstyrelsen offentliggør på styrelsens hjemmeside en oversigt over fællesområder og de tilladelser, der gælder i områderne. Stk. 2. Naturstyrelsen oplyser kvartalsvis på styrelsens hjemmeside om størrelsen af den tilbageværende tilladte mængde i de enkelte områder. For områder, hvor der sker hyppigere indberetning af indvundne mængder, jf. 41, sender Naturstyrelsen i perioderne mellem opdatering af hjemmesiden efter behov oplysninger om den tilbageværende tilladte mængde til de berørte tilladelsesindehavere. 41. Naturstyrelsen kan træffe afgørelse om, at indvundne mængder i et fællesområde skal indberettes hyppigere end det, der er fastsat i En tilladelsesindehaver skal give meddelelse herom til Naturstyrelsen, hvis den pågældende agter inden for de næste tre måneder at indvinde mere end 50 % af den mængde, som i henhold til de oplysninger, der er offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside eller meddelt tilladelsesindehaveren, er tilbage af den maksimale samlede eller årlige tilladte mængde i et fællesområde. Stk. 2. En tilladelsesindehaver skal straks give Naturstyrelsen meddelelse herom, hvis den pågældende har indvundet hele den mængde, som i henhold til de oplysninger, der er offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside eller meddelt tilladelsesindehaveren, er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et fællesområde. Kapitel 7 Bygherreområder 43. Der kan ikke gives tilladelse til efterforskning og indvinding i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 3, i følgende områder: 1) Områder, hvor der ikke vil kunne gives tilladelse til indvinding, f.eks. fordi det er omfattet af et forbud mod tilladelse til råstofindvinding. 2) Områder, hvor der er en gældende efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse, eller hvor der må foretages efterforskning i henhold til en anmeldelse efter 2, stk. 2. 3) Områder, hvor der er foretaget anmeldelse af efterforskning, men denne endnu ikke må påbegyndes, jf. 2.1, stk. 2, eller er indgivet en ansøgning om efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse, som endnu ikke er færdigbehandlet. 4) Områder, hvor en fortrinsret til at ansøge om indvindingstilladelse på baggrund af en efterforskning ikke er udløbet. 5) Tidligere fællesområder, hvor der har været en gældende tilladelse i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 2, inden for det seneste år. Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 2 og 3, kan der søges om tilladelse i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 3, i fællesområder eller områder, hvor der er foretaget en anmeldelse efter 2, stk. 3, hvis der er tale om indvinding til brug for projekter af væsentlig samfundsmæssig interesse, og der ikke kan findes 11

12 egnede råstoffer andre steder, eller kun i en sådan afstand, at det ville medføre en uforholdsmæssigt stor forøgelse af omkostningerne til projektet. Stk. 3. Områder, hvor der er en gældende tilladelse til indvinding meddelt i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 3, betegnes bygherreområder. 44. Der kan ikke udstedes tilladelse til efterforskning i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 3, medmindre der er stillet sikkerhed for gennemførelse af efterforskningen, jf. lovens 22 a, stk. 5. Hvis der ikke er stillet sikkerhed senest en måned, efter at Naturstyrelsen har modtaget ansøgningen, kan Naturstyrelsen meddele ansøger, at ansøgningen anses for bortfaldet. 45. Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren ansøge Naturstyrelsen om, at indvindingsområdet indskrænkes, hvis det på baggrund af prøvesugninger og produktionsforsøg m.v. dokumenteres, at den tilladte mængde under overholdelse af de stillede vilkår kan indvindes på et mindre areal. Enerettens længde i bygherreområder 46. Længden af en opnået eneret til efterforskning i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 3, fastsættes på baggrund af en konkret vurdering, dog som udgangspunkt ikke over 1 år. Herudover fastsættes en periode på ikke over 30 dage, hvor eneretsindehaveren har fortrinsret til at indgive ansøgning om tilladelse til indvinding. Hvis ansøgning om indvindingstilladelse ikke er indgivet inden udløbet af eneretten til efterforskning, eller fortrinsretten til at indgive indvindingsansøgning, bortfalder retten til området, medmindre eneretsindehaveren inden enerettens eller fortrinsrettens udløb har indgivet ansøgning om forlængelse. Naturstyrelsen kan forlænge eneretten til efterforskning eller fortrinsretten til indvinding. Stk. 2. Længden af en opnået eneret til indvinding i henhold til 20, stk. 2, nr. 3, fastsættes på baggrund af en konkret vurdering i forbindelse med udstedelse af indvindingstilladelse, ud fra det formål, som den ansøgte indvinding har, dog som udgangspunkt ikke over 10 år. 47. Eneretten til et område ophører, Ophør af eneretten i bygherreområder 1) når eneretsperioden til efterforskning og fortrinsretten til at ansøge om indvindingstilladelse er udløbet, uden at der er indgivet ansøgning om indvindingstilladelse eller søgt om forlængelse, jf. 33, stk. 1, eller der er meddelt afslag på ansøgning om indvindingstilladelse, 2) når eneretsperioden til indvinding er udløbet, jf. 46, stk. 2, eller tilladelsen tilbagekaldes i henhold til lovens 24, 3) når den tilladte mængde er indvundet, hvis dette sker før eneretsperiodens udløb, eller 4) når tilladelsesindehaveren har meddelt Naturstyrelsen, at vedkommende giver afkald på eneretten til området og ikke ønsker at ansøge om indvindingstilladelse eller ønsker en allerede meddelt indvindingstilladelse trukket tilbage. Kapitel 8 Sikkerhedsstillelse og bod for manglende efterforskning 48. Sikkerhed for gennemførelse af efterforskning i henhold til lovens 22 a, stk. 5, udgør: 12

13 1) For arealer, hvor der ikke er foretaget fuld geologisk kortlægning, jf. bilag 3, fase I A og I B: kr. pr. km2 efterforskningsareal, dog mindst kr. 2) For arealer, hvor der allerede er foretaget fuld geologisk kortlægning, jf. bilag 3, fase I A og I B: kr. pr. km2 efterforskningsareal, dog mindst kr. Stk. 2. Beløbene i stk. 1 indeksreguleres én gang årligt efter 31. december 2015 på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik om den procentvise ændring i nettoprisindekset for januar måned imellem de to forudgående år. De indeksregulerede takster offentliggøres på Naturstyrelsen hjemmeside. 49. Sikkerhed, jf. 48, skal stilles i form af børsnoterede obligationer, kontante indskud, garanti fra et anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab eller anden lige så betryggende sikkerhed efter SKATs godkendelse. Sikkerhedsstillelse i form af kontante indskud forrentes ikke. Stk. 2. Betingelserne for udbetaling af den stillede sikkerhed skal være udformet i overensstemmelse med bilag 8. Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte sikkerhed administreres af SKAT. 50. Sikkerhed stillet af den, der har anmodet om auktion over et område, bortfalder, hvis auktionen er blevet vundet af en anden, jf. lovens 22 a, stk. 5. Stk. 2. I øvrigt bortfalder den stillede sikkerhed, når Naturstyrelsen har konstateret, at en af følgende betingelser er opfyldt: 1) Der er foretaget fuld geologisk og miljømæssig efterforskning inden udløbet af efterforskningstilladelsen, og data samt fyldestgørende efterforskningsrapporter er indsendt til myndighederne i overensstemmelse med reglerne i 6. 2) Den pågældende har lovligt opgivet området eller en del af området uden at foretage fuld geologisk og miljømæssig efterforskning og meddelt dette til Naturstyrelsen inden udløbet af efterforskningstilladelsen. Et område eller en del af et område kan lovligt opgives i følgende tilfælde: a) Hvis der fremkommer nye oplysninger om forhold, som kan medføre, at der ikke eller kun med væsentlige begrænsninger vil kunne opnås ret til indvinding af råstoffer, og eneretsindehaveren eller den, der har anmodet om auktion over et område, derfor ønsker at frasige sig eneretten til området eller en del af området uden at gennemføre efterforskning eller uden at gennemføre den fuldt ud. b) Hvis eneretsindehaveren ud fra en delvist gennemført efterforskning, som mindst omfatter gennemførelse i hele området af en af faserne IA, IB, IIA eller IIB, jf. bilag 3, dokumenterer, at der ikke er den ønskede råstoftype i området, at råstofferne på grund af de geologiske forhold ikke kan indvindes rentabelt, eller at de ønskede råstoffer kan indvindes fra en mindre del af arealet, og derfor ønsker at frasige sig eneretten til området eller en del af området uden at gennemføre den resterende efterforskning. Bod for manglende efterforskning 51. Hvis betingelserne for bortfald af sikkerhedsstillelsen ikke opfyldes inden for de fastsatte frister, skal den pågældende betale et beløb svarende til sikkerhedsstillelsen som bod til Naturstyrelsen, jf. lovens 22 a, stk. 5. Stk. 2. Naturstyrelsen kan skønsmæssigt nedsætte størrelsen af en bod i henhold til stk. 1, hvis den pågældende har gennemført efterforskningen delvist. I så fald bortfalder den resterende del af den stillede sikkerhed. Stk. 3. Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 13

14 Kapitel 9 Indberetning af indvindingsdata efter meddelt indvindingstilladelse efter råstoflovens 20, stk. 2, nr Tilladelsesindehaver skal senest 2 uger efter udgangen af hvert kvartal elektronisk indberette oplysninger om indvindingen i det pågældende kvartal til Naturstyrelsen i et af styrelsen fastlagt format. Der skal mindst indberettes følgende oplysninger for hver skibslast: 1) Dato. 2) Tilladelsesnummer. 3) Lastnummer. 4) Indvindingsområde. 5) Indvindingsposition. 6) Råstoftype, jf. bilag 9. 7) Indvindingsmængden opgjort som råstoffets volumen i lasten. 8) Lossested. 9) Oplysninger om indvindingsfartøj (navn og kendingsbogstaver). 10) Vanddybde på indvindingspositionen. 11) Sugedybde. 12) Indvindingsmetode. 53. Indvundne mængder, som tidligere er meddelt Naturstyrelsen i henhold til 42, stk. 2, eller i henhold til et påbud i henhold til 41, skal også medtages i den næste indberetning i henhold til 52. Kapitel 10 Vederlag Opgørelse af det årlige vederlag for indvinding af råstoffer 54. Naturstyrelsen opgør én gang årligt det samlede årlige vederlag, som en indehaver af en tilladelse til indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen efter lovens 20, stk. 2, nr. 1-3, skal betale i henhold til lovens 22 a, stk Stk. 2. Som en del af beregningsgrundlaget for den i stk. 1, nævnte samlede årlige betaling indgår mængden af indvundne råstoffer i m 3, jf. 52. Beregning af vederlag i eneretsområder udlagt efter auktion 55. Det samlede årlige vederlag for indvinding af råstoffer i et indvindingsområde med eneret meddelt efter auktion beregnes som summen af 1) produktionsvederlag gange mængde indvundne råstoffer, jf. 54, stk. 2, og 2) det i loven fastsatte arealvederlag gange antal km 2 indvindingsområde. Stk. 2. Størrelsen af produktionsvederlaget og størrelsen af indvindingsarealet fremgår af indvindingstilladelsen. Stk. 3. I beregningsgrundlaget for den i stk. 1, nr. 1, nævnte betaling, fradrages mængden af indvundne råstoffer i m 3, som tilladelseshaveren har indberettet til og dokumenteret overfor 14

15 Naturstyrelsen, er benyttet til kystbeskyttelse i henhold til en tilladelse fra miljøministeren, anlægsarbejder på søterritoriet og kontinentalsoklen vedtaget ved lov eller er benyttet af en offentlig bygherre til udbygning eller nyanlæg af veje, broer og jernbaner, jf. lovens 22 a, stk. 4, nr Stk.4. Der skal som minimum i henhold til stk. 1, nr. 1, årligt betales for en mængde svarende til 30 % af den samlede tilladte mængde divideret med det antal år, indvindingstilladelsen gælder. Har tilladelseshaveren ikke i et enkelt år indvundet en mængde svarende til det betalte minimumsvederlag, kan denne mængde indvindes i de følgende år uden yderligere vederlagsbetaling. Stk. 5. Kravet om betaling af minimumsvederlag som angivet i stk. 4 gælder, selv om der er indvundet råstoffer, der er benyttet til vederlagsfri anvendelser, jf. stk. 3. Beregning af vederlag i indvindingsområder udlagt til fællesområder 56. Det samlede årlige vederlag for indvinding af råstoffer i et fællesområde beregnes som det i indvindingstilladelsen i henhold til lovens 22 a, stk. 2, fastsatte produktionsvederlag gange mængde indvundne råstoffer, jf. 62, stk. 2. Stk. 2. I beregningsgrundlaget for den i stk. 1, nævnte årlige betaling, fradrages mængden af indvundne råstoffer i m 3, som tilladelseshaveren har indberettet til og dokumenteret overfor Naturstyrelsen, er benyttet til kystbeskyttelse i henhold til en tilladelse fra miljøministeren, jf. lovens 22 a, stk. 4, nr. 1. Beregning af vederlag i bygherreområder 57. Det samlede årlige vederlag for indvinding af råstoffer i et bygherreområde, beregnes som summen af 1) produktionsvederlag gange mængde indvundne råstoffer, jf. 54, stk. 2, og 2) det i loven fastsatte arealvederlag gange antal km 2 indvindingsområde. Stk. 2. Størrelsen af produktionsvederlaget fastsættes i indvindingstilladelsen i henhold til lovens 22 a, stk. 3, og størrelsen af indvindingsarealet fremgår af indvindingstilladelsen. Stk. 3. I beregningsgrundlaget for den i stk. 1, nr. 1, nævnte betaling, fradrages mængden af indvundne råstoffer i m 3, som tilladelseshaveren har indberettet til og dokumenteret overfor Naturstyrelsen, er benyttet til kystbeskyttelse i henhold til en tilladelse fra miljøministeren, eller til anlægsarbejder på søterritoriet og kontinentalsoklen vedtaget ved lov eller er benyttet af en offentlig bygherre til udbygning eller nyanlæg af veje, broer og jernbaner, jf. lovens 22 a, stk. 4, nr Betalingsforpligtelse 58. Betaling af vederlag i henhold til lovens 22 a, stk. 1-3, for indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen i henhold til indvindingstilladelse meddelt efter lovens 20, stk. 2, påhviler tilladelsesindehaveren. 59. Kravet på vederlag efter lovens 22 a, stk. 1-3, stiftes, når den indvindingstilladelse, hvori vederlagene indgår som vilkår, bliver meddelt. Stk. 2. Arealvederlag efter lovens 22 a, stk. 1 og 3, erlægges årligt forud. Stk. 3. Produktionsvederlag efter lovens 22 a, stk. 1-3, erlægges årligt bagud. Opkrævning af vederlag 60. Opkrævning af vederlag opgjort i henhold til varetages af SKAT. 15

16 Stk. 2. Opkrævning af vederlag for indvinding i henhold til tilladelse meddelt efter lovens 20, stk. 2, nr. 1 og 3, sker en gang årligt, efter udløbet af det kvartal, hvori tilladelsens gyldighedsperiode er startet. Stk. 3. Opkrævning af vederlag for indvinding i henhold til tilladelse meddelt efter lovens 20, stk. 2, nr. 2, sker en gang årligt efter kalenderårets udløb. Stk. 4. Betalingsfristen er løbende måned med tillæg af 30 dage fra den dato, der fremgår af opkrævningen. Ved fejl i opkrævningen sker korrektionen ved efteropkrævning. Stk i lov om opkrævning af skatter og afgifter finder anvendelse ved for sen betaling. Indeksregulering 61. Vederlagssatserne i lovens 22 a, stk. 1-3, indeksreguleres én gang årligt efter 31. december 2011på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik om den procentvise ændring i nettoprisindekset for januar måned imellem de to forudgående år. De indeksregulerede takster offentliggøres på Naturstyrelsen hjemmeside. Kapitel 11 Forudgående høring samt underretning om og offentliggørelse af afgørelser 62. Naturstyrelsen sender anmeldelse af og ansøgning om tilladelse til efterforskning, jf. 3, i høring hos myndigheder, der må antages at have en interesse i sagen. 63. Naturstyrelsen sender ansøgning om tilladelse til indvinding, jf. 8, i høring hos berørte organisationer og myndigheder, der må antages at have en interesse i sagen, herunder myndigheder i andre lande, hvor den ansøgte indvinding kan have væsentlig indvirkning på miljøet, eller som har anmodet om at blive underrettet. Der skal desuden foretages offentlig høring. Offentlig høring kan ske udelukkende på Naturstyrelsens hjemmeside. Stk. 2. Frist for fremsættelse af bemærkninger fastsættes i forbindelse med høringen, og skal mindst være på 30 dage. Stk. 3. For ansøgninger, som ikke er omfattet af 11, kan høring, jf. stk. 1, helt eller delvist undlades eller fristen for fremsættelse af bemærkninger fastsættes til mindre end 30 dage, hvis der er tale om forlængelse af en gældende tilladelse på uændrede vilkår, eller hvis særlige omstændigheder i øvrigt taler for det. Der skal dog som minimum foretages høring af berørte myndigheder, før der træffes afgørelse efter 12, om, hvorvidt en påtænkt indvinding er omfattet af 11, nr. 3, eller gives tilladelse til indvinding. Stk. 4. Høring i henhold til stk. 1 skal mindst omfatte: 1) Ansøgningen, herunder den indsendte miljøvurdering inklusive en eventuel VVMredegørelse. 2) Karakteren af eventuelle afgørelser eller udkast til afgørelse. 3) Fristen for at afgive bemærkninger, og til hvem bemærkninger skal indgives, og hvortil spørgsmål i høringsperioden kan rettes. 4) Hvor eventuelle rapporter, baggrundsnotater m.v., kan rekvireres eller ligger til gennemsyn. 64. Naturstyrelsens afgørelser truffet efter råstoflovens 20, 23 og 24 skal meddeles til 1) adressaten for afgørelsen, 2) de, der administrativt har været inddraget i sagen, 16

17 3) offentlige myndigheder, der antages at have interesse i sagen, herunder myndigheder i andre lande som nævnt i 63, stk. 1, 4) DI, 5) Danmarks Rederiforening, 6) Danske Råstoffer og 7) Danmarks Fiskeriforening. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet Naturstyrelsen herom: 1) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 2) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 4) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Stk. 3. Naturstyrelsen skal offentliggøre 1) afgørelser af sager vedrørende ansøgninger, som er omfattet af 11, med eventuelle vilkår, de vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for afgørelsen og om nødvendigt en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger, som går ud på at undgå, begrænse og om muligt afbøde væsentlige negative virkninger, 2) afgørelser efter 12, om, hvorvidt en påtænkt indvinding er omfattet af 11, nr. 3, og 3) andre afgørelser efter lovens 20, 23 og 24 eller efter denne bekendtgørelse, hvis afgørelserne anses for at være af større betydning eller af almindelig offentlig interesse, eller hvis de må anses for at have interesse for andre klageberettigede end dem, som er underrettet efter reglerne i stk. 1 og 2. Stk. 4. Offentliggørelsen i henhold til stk. 3 kan ske udelukkende på Naturstyrelsens hjemmeside. Kapitel 12 Umiddelbar udnyttelse af tilladelser. Klage 65. Bestemmelsen i lovens 26 b, stk. 7, om, at en tilladelse ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, finder ikke anvendelse for 1) forlængelse af en tilladelse på uændrede vilkår til efterforskning efter lovens 20, stk. 2, nr. 1-4, 2) forlængelse af en tilladelse på uændrede vilkår til indvinding efter lovens 20, stk. 2, nr. 2 og Bestemmelsen i lovens 26 b, stk. 8, om at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, finder ikke anvendelse for klage over 1) forlængelse af en tilladelse på uændrede vilkår til efterforskning efter lovens 20, stk. 2, nr. 1-4, 2) forlængelse af en tilladelse på uændrede vilkår til indvinding efter lovens 20, stk. 2, nr. 2 og 3, 3) bestemmelse om gyldighedsperioden for en tilladelse efter lovens 20, stk. 2, nr Naturstyrelsens afgørelser efter 41 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 17

18 Kapitel 13 Straffebestemmelser 68. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) foretager efterforskning med henblik på opnåelse af tilladelse til indvinding efter lovens 20, stk. 2, nr. 2, uden anmeldelse eller i øvrigt i strid med 2, stk. 2, 2) udfører efterforskning i strid med kravene i bilag 1, jf. 5, 3) undlader at indberette oplysninger som angivet i 6, jf. bilag 2, 4) udfører indvinding uden at overholde kravene i bilag 6, jf. 16, 5) undlader at foretage indberetning af indvundne råstoffer som angivet i 42, stk. 1 og 2, eller 52 eller i en afgørelse i henhold til 41. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 14 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 69. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves: 1) Bekendtgørelse nr af 3. oktober 2013 om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer. 2) Bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om miljømæssig vurdering af råstofindvinding på havbunden (VVM) 3) Bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2012 om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden, jf. dog 70. 4) Bekendtgørelse nr af 12. december 2013 om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden. 5) Bekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2012 om vederlag for indvinding af råstoffer fra havbunden, jf. dog 70 6) Bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om underretning af klageberettigede om afgørelser i sager vedrørende råstofindvinding på havet. 7) Bekendtgørelse nr. 931 af 13. september 2012 om umiddelbar udnyttelse af tilladelser til råstofindvinding på havet i visse arter af sager. 70. Kapitel 5, 8 og 10 finder ikke anvendelse for efterforskning og indvinding, som sker på baggrund af auktioner afholdt før den 1. juli Reglerne i bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2012 om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden og bekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2012 om vederlag for indvinding af råstoffer fra havbunden finder fortsat anvendelse i disse tilfælde. Stk. 2. De krav til efterforskning og indvinding, som fremgår af bilag 1 og 6, finder ikke anvendelse for efterforskning og indvinding i henhold til tilladelser meddelt før den 1. juli

19 Stk. 3. De hidtil gældende krav til ansøgning om indvindingstilladelse finder anvendelse på ansøgninger, der indgives på baggrund af efterforskning foretaget i henhold til efterforskningstilladelser meddelt før 1. juli 2015, hvis ansøgning om indvindingstilladelse indsendes inden for efterforskningstilladelsens gyldighedsperiode. Stk. 4. Kapitel 12 finder ikke anvendelse på afgørelser truffet før den 1. juli For disse afgørelser finder reglerne i bekendtgørelse nr. 931 af 13. september 2012 fortsat anvendelse. Miljøministeriet, den

20 Bilag 1 Generelle krav til udførelse af efterforskning efter råstoffer, jf Forudsætninger for efterforskning 1.1 Kvalitetssikring Inden igangsættelse af indvinding skal der til Naturstyrelsen fremsende dokumentation for, at der er etableret en plan for kvalitetssikringen af de aktuelle arbejder. Tilladelsesindehaveren eller den, der har anmeldt efterforskningen, skal kunne dokumentere, at arbejderne udføres i henhold til kvalitetssikringsplanen, og dermed, at de i bekendtgørelsen og tilladelsen eller påbud stillede vilkår overholdes. 1.2 Efterforskningsfartøjer og positionsbestemmelse Oplysning om de fartøjer, som udfører efterforskningen, skal sendes til Naturstyrelsen, inden igangsætningen af de enkelte efterforskningsfaser, jf. bilag 3. Der skal gives oplysninger om navn, kendingsbogstaver, IMO-nummer og MMSI-nummer samt navn, adresse og CVRnummer for ejer af fartøjet og/eller for den, som driver det. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer. Efterforskningsfartøjer skal være udstyret med og anvende elektronisk positionsbestemmelsesudstyr med en nøjagtighed bedre end 5 m i 95 % af tiden i alle døgnets 24 timer. Efterforskningsfartøjer skal endvidere være udstyret med og anvende AIS (Automatic Identification System). Et efterforskningsfartøj kan først benyttes, når Naturstyrelsen har bekræftet, at AIS-systemet har kontakt til fartøjet, og at IMO-nummer og MMSI-nummer er indtastet korrekt. Hvis der senere sker ændringer i de indsendte oplysninger, skal der straks gives meddelelse herom til Naturstyrelsen. 1.3 Dokumenter, der skal forefindes på indvindingsfartøjet Et eksemplar af dette bilag og kopi af den gældende efterforskningstilladelse til området eller anmeldelse af efterforskning og eventuelle påbud vedrørende efterforskningen skal forefindes på efterforskningsfartøjet. 2. Arbejdets tilrettelæggelse 2.1 Seismiske undersøgelser og prøveboringer Ved opstart af seismisk efterforskning og ved prøveboringer skal følges en soft-start-procedure af hensyn til eventuelle havpattedyr i området. 2.2 Sedimentprøver Der må ikke optages sedimentprøver på over 50 liter pr. prøvestation. 3. Overvågning 3.1 Indvindingsfartøjets position og arbejde For fartøjer, som Naturstyrelsen har fået meddelelse om anvendes til efterforskningsopgaver, jf. vilkår 1.2, skal positionen mindst hvert 5. minut dokumenteres via AIS, hvad enten der pågår efterforskning eller ej. Ved nedbrud af navigationssystemet med en varighed på over 1 time skal efterforskningen 20

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev NOTAT Naturbeskyttelse J.nr. SVANA--739-00004 Ref. EHP Den 26. oktober 2016 Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev 1. Definition af auktionsområdet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA)

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udbudsmateriale. Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser

Indholdsfortegnelse. Udbudsmateriale. Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser Indholdsfortegnelse Udbudsmateriale Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser Bilag 3. Farvand 7. Øresund. Bilag 4. Formular til brug ved afgivelse af bud

Læs mere

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale BEK nr 1130 af 23/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00037 Senere ændringer

Læs mere

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak [Tilladelsesindehaver Adresse Postnummer og by] Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01889 Ref. Ehp/anudy Den 1. december 2015 Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes

Læs mere

Udbudsmateriale til auktion over områder til råstofindvinding fra havet

Udbudsmateriale til auktion over områder til råstofindvinding fra havet Udbudsmateriale til auktion over områder til råstofindvinding fra havet Indholdsfortegnelse 0. Relevant lovgivning... side 2 Generelt 1. Indledning... side 3 2. Auktionens genstand... side 3 3. Budgiver...

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171 Århus Havn Mindet 2 Postboks 130 8100 Aarhus C Natur J.nr. BLS-7321-00171 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser

Læs mere

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A DK- 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00246 Ref. sah Den 19. februar 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i to områder ved

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00157 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen,

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Gyldenbjergsvej 10 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00212 Ref. jhg Den 22. juli 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke

Læs mere

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 544-TA Musholm Sydvest

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 544-TA Musholm Sydvest [Tilladelsesindehaver Adresse Postnummer og by] Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01889 Ref. Ehp/anudy Den 1. december 2015 Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 544-TA Musholm

Læs mere

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 DK-2600 Glostrup Natur J.nr. BLS-7321-00154 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser

Læs mere

Tilladelseshaverne må samlet indvinde 60.000 m³. Der kan ikke indvindes fyldsand i området.

Tilladelseshaverne må samlet indvinde 60.000 m³. Der kan ikke indvindes fyldsand i området. BG Stone A/S Natur J.nr. BLS-7322-00985 Ref. pen Den 3. november 2008 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 542-OA Trelde Næs Nærværende tilladelse erstatter tilladelse af 6. december 2006 til

Læs mere

I henhold til lovens 20, stk. 2, er tilladelsen til indvinding uden fortrinsret.

I henhold til lovens 20, stk. 2, er tilladelsen til indvinding uden fortrinsret. RN Shipping A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Naturområdet J.nr. BLS-7323-00012 Ref. sah Den 9. juli 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i Nordsøen Område 562-JA og 562-JB Jyske Rev RN Shipping

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi 1)

Lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi 1) LOV nr 178 af 24/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00031 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182 NCC Roads A/S Råstoffer Natur J.nr. BLS-7321-00182 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz Bekendtgørelse nr. 1014 af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz I medfør af 8, stk.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til efterforskning efter råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen

Ansøgning om tilladelse til efterforskning efter råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen Udkast af 21. oktober 2009 Bekendtgørelse om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer I medfør

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Ver.2,30.05.2012,tt. 10. Marts 2014 Sag nr. 13/34260 I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Forlængelse af tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det bemærkes, at der i en efterfølgende indvindingstilladelse vil blive fastsat vilkår om vederlag, jf. råstoflovens 21, stk. 3, jf. 22 a, stk. 3.

Det bemærkes, at der i en efterfølgende indvindingstilladelse vil blive fastsat vilkår om vederlag, jf. råstoflovens 21, stk. 3, jf. 22 a, stk. 3. Odense Havn Noatunvej 2 DK-5000 Odense C Mail: nk@odensehavn.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7321-00123 Ref. jimho/lisew Den 20. oktober 2015 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Silversand A/S Natur J.nr. BLS-7322-01024 Ref. lho Den 12. oktober 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 526-JA Rønne Banke Øst Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm Regionshuset Holstebro THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade 53 7790 Thyholm Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Afgørelse om tilføjelse til vilkår, vedr.

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale. En ikke udnyttet mængde kan justeres ned med et varsel på 3 måneder.

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale. En ikke udnyttet mængde kan justeres ned med et varsel på 3 måneder. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Natur J.nr. BLS-7322-01487 Ref. sah Den 15. oktober 2010 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-GA, Nord for Hasmark Rohde

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail:

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail: Regionshuset Viborg NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att: Per-Ulrik Jensen, mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere BEK nr 1011 af 25/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2662 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 1169 af 03/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. oktober 2017

BEK nr 1169 af 03/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. oktober 2017 BEK nr 1169 af 03/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00025 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej Højslev. Mail:

Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej Højslev. Mail: Regionshuset Viborg Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Mail: larsjord@gmail.com

Læs mere

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester I medfør af 10, stk. 4, 60, stk. 7, og 152, stk. 7, i lov om betalinger,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt Udkast til Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1) BEK nr 382 af 25/04/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1253-00010 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden BEK nr 60 af 19/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00015 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1306

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anders Olsens grusværk & Entreprenørforretning.

Anders Olsens grusværk & Entreprenørforretning. Anders Olsens grusværk & Entreprenørforretning. V/ Anders Gjettermann Olsen, Grønnegade 18, 9690 Fjerritslev. Privat.: 98 21 12 19, Mobil.: 22 25 59 93 e-mail.: a-m@olsen.mail.dk 28-11-2011 Vedr.: Ejeraccept

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger.

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger. #BREVFLE Henrik Jensen Aalborgvej 88 9370 Hals 17. november 2014 Landzonetilladelse Aalborgvej 88, 9370 Hals - Opførelse af nyt udhus på 160 m 2, til erstatning for 60 m 2 udhus der nedrives. Aalborg Kommune

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Thomas Forslund Rundholtsvej 49 2300 København S Sendt elektronisk til thomas.forslund@gmail.com Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Sydhavn Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor. Anders Berggren Fabriksmestervej 10 1437 København K Pr. mail: ab@bukkenbruse.com Kystdirektoratet J.nr. 16/02497-24 Ref. Thomas Larsen 19-08-2016 Tilladelse til husbåd ud for Fabriksmestervej 10 Z, matr.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale. Samsø Havne, Havnekontoret Att. Hartvig Pedersen Ballen Havn 1 8305 Samsø Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00012 Ref. DOFHA 10. april 2007 KLAPTILLADELSE I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Sendt til jap@morsoe.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00081-8 Ref. Thomas Larsen 23-03-2015 Tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, Havnevej, matr.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Sælvig Havn 8305 Samsø Kystdirektoratet J.nr. 15/00872-17 Ref. Anni Lassen 28-10-2015 Tilladelse til nyttiggørelse af oprensningsmaterialer ved Sælvig Færgehavn, Samsø Kommune Kystdirektoratet giver hermed

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden UDKAST til Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden I medfør af 22, stk. 1, og 38, stk. 1, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 13. juni 2013,

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor. Køge Kommune, att.: Jens Christian Kaas Torvet 1 4600 Køge Kystdirektoratet J.nr. 14/00796-16 Ref. Thomas Larsen 26-11-2014 Tilladelse til at uddybe og forlænge sejlreden uden for nye dækkende værker ved

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk I medfør af 44, stk. 1, 45 d, stk. 2, 53, stk. 1, 2, 4 og 5, 53 a, 56, stk. 3 og 4, 67, 80, 88, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Tilladelse til renovering af søindfatning nord ved Helsingør

Tilladelse til renovering af søindfatning nord ved Helsingør HH Ferries Helsingør ApS Færgevej 8 3000 Helsingør Sendt elektronisk til Henriklund.rasmussen@sweco.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Thisted Kommune, Drifts- og Anlægsafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Sendt på mail til jc@thisted.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02244-11 Ref. Peter Lomholt Langdahl 14-07-2016 Tilladelse til renovering

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø. Sendt elektronisk til Journal TS Dato 7.

A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø. Sendt elektronisk til Journal TS Dato 7. A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø Sendt elektronisk til jh@a1consult.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Københavns Lufthavne A/S Søren Herskind Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kystdirektoratet J.nr. 16/02453-18 Ref. Peter Lomholt Langdahl 11-08-2016 Sendt på mail til s.herskind@cph.dk Tilladelse til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere