UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1"

Transkript

1 J. nr. NST april 2015 UDKAST TIL Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 I medfør af 20, stk. 6, 20 a, stk. 5, 22, stk. 3, 22 a, stk. 6 og 7, 23, stk. 2 og 3, 26 b, stk. 9 og 10, 28, stk. 2, 29, 34 og 36 a, 38, stk. 1-3, 44, stk. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 om råstoffer, som ændret ved lov nr. 86 af 28. januar 2014 og lov nr. 178 af 24. februar 2015, fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen, jf. lovens kapitel 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på materialer, der nyttiggøres, jf. lovens 20 b. Kapitel 2 Efterforskning efter råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen Ansøgning og anmeldelse 2. Efterforskning efter råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen må kun ske efter tilladelse, jf. lovens 20, stk. 1. Tilladelse meddeles af Naturstyrelsen. Stk. 2. Efterforskning i form af geologiske undersøgelser eller miljøundersøgelser med henblik på opnåelse af tilladelse til indvinding efter lovens 20, stk. 2, nr. 2, jf. bekendtgørelsens kapitel 6, kan dog foretages uden tilladelse. Efterforskningen skal anmeldes til Naturstyrelsen, jf. 3. Efterforskningen må tidligst påbegyndes 4 uger efter, at fyldestgørende anmeldelse er modtaget i Naturstyrelsen, jf. 3, stk. 2, og skal senest afsluttes 1 år efter, at efterforskningen måtte påbegyndes, medmindre der er indgivet fornyet anmeldelse. Påbud og forbud efter lovens 20, stk. 7, i forhold til efterforskningen meddeles af Naturstyrelsen. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM- direktivet), EU- Tidende 2012, nr. L 26, side 1. 1

2 3. Ansøgning om tilladelse til efterforskning af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen efter lovens 20, stk. 2, og anmeldelse af efterforskning efter 2, stk. 2, skal indgives elektronisk til Naturstyrelsen. Stk. 2. Ansøgningen eller anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger: 1) Ansøgers eller anmelders navn, adresse og CVR-nummer. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer. 2) Redegørelse for efterforskningens formål, herunder hvilke råstoftyper der planlægges efterforsket, og angivelse af, om der ansøges om tilladelse efter lovens 20, stk. 2, nr. 1, 2, 3, eller 4. 3) Det ansøgte efterforskningsområde indtegnet på et af Geodatastyrelsen udarbejdet kort med kortnummer, målestoksforhold og relevante dybdekurver og vedlagt en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter. Området skal afgrænses af rette linjer mellem positionerne. For efterforskning med eneret efter lovens 20, stk. 2, nr. 1, fremgår afgrænsningen af udbudsmaterialet, jf ) Redegørelse for efterforskningens gennemførelse, herunder et undersøgelsesprogram for undersøgelser af enhver art, der planlægges foretaget, samt anvendt udstyr. 5) Hvis ansøgningen eller anmeldelsen omfatter prøveboringer eller bundprøver, beskrives det planlagte antal boringer eller prøver, boredybde eller prøvevolumen samt den anvendte metode, herunder tekniske, sejladsmæssige og miljømæssige forhold knyttet til gennemførelsen. 6) Vurdering af, om den planlagte efterforskning kan påvirke fuglebestande, eller om den kan skade internationale naturbeskyttelsesområder eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 4. Naturstyrelsen kan kræve yderligere oplysninger til brug for bedømmelsen af ansøgninger og anmeldelser efter 3. Stk. 2. Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde fravige kravene i 3 og samtidig stille krav om andre oplysninger end nævnt i 3. Krav til udførelsen af efterforskning 5. Ved udførelse af geologiske undersøgelser og miljøundersøgelser skal kravene i bilag 1 overholdes, medmindre andet er fastsat i tilladelsen i medfør af lovens 21, stk. 1, eller påbud i medfør af lovens 20, stk. 7. Indberetning af efterforskningsdata efter meddelt efterforskningstilladelse eller anmeldelse af efterforskning 6. Indberetning af efterforskningsdata, herunder indberetning til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Naturstyrelsen efter lovens 28, stk. 1, skal ske i overensstemmelse med kravene i bilag 2. Stk. 2. Indberetning skal ske inden tre måneder efter udførelsen, jf. lovens 28, stk. 1. Indberetning skal dog være sket, før der kan ansøges om indvindingstilladelse på grundlag af efterforskningen. Stk. 3. Tilladelsesindehaver eller den, der har anmeldt efterforskning, jf. 2, stk. 2, skal indberette de geofysiske data til det relevante museum med marinarkæologisk ansvar med henblik 2

3 på vurdering af kulturværdier i området. Det relevante museum fremgår af efterforskningstilladelsen, eller kan oplyses af Naturstyrelsen eller Kulturstyrelsen. 7. GEUS gør indberettede råstofgeologiske data, herunder side scan sonar og bathymetriske data, offentligt tilgængelige. Stk. 2. De råstofgeologiske data undtagen side scan sonar og bathymetriske data gøres dog ikke offentligt tilgængelige, før Naturstyrelsen har truffet afgørelse om tilladelse til indvinding, hvis det samtidig med indberetningen meddeles GEUS, at der i umiddelbar forlængelse af indberetningen vil blive ansøgt om indvindingstilladelse på grundlag af de indberettede data. Dette gælder resultater samt prøvemateriale fra boringer og prøvetagning, kvalitetsundersøgelser og geofysiske undersøgelser, herunder både analoge og elektroniske. Materialet opbevares i GEUS s arkiver og databaser med markering af, at dette ikke gøres offentligt tilgængeligt, før Naturstyrelsen har truffet afgørelse om tilladelse til indvinding. Kapitel 3 Ansøgning om indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen 8. Indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen må kun ske efter tilladelse, jf. lovens 20, stk. 1. Tilladelse meddeles af Naturstyrelsen. Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen efter lovens 20, stk. 2, nr. 1-3, skal indgives elektronisk til Naturstyrelsen. Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: 1) Ansøgers navn, adresse og CVR-nummer. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer. 2) Redegørelse for ansøgningens formål, herunder mængde, sammensætning og kvalitet af det råstof, der ønskes indvundet, og angivelse af, om der ansøges om tilladelse efter lovens 20, stk. 2, nr. 1, 2, eller 3. 3) Dokumentation for, at efterforskningsdata er indberettet til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), jf. 6, stk. 1. 4) Dokumentation for, at geofysiske data er indberettet til det relevante museum med marinarkæologisk ansvar, jf. 6, stk. 3. 5) Det ansøgte indvindingsområde indtegnet på et af Geodatastyrelsen udarbejdet kort med kortnummer, målestoksforhold og relevante dybdekurver og vedlagt en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter. Området skal afgrænses af rette linjer mellem positionerne. 6) Oplysning om råstofforekomstens udstrækning, mængde, kvalitet og sammensætning i det ansøgte indvindingsområde. Dette skal være baseret på en geologisk efterforskning, der opfylder kravene i bilag 3. 7) Angivelse af den mængde råstoffer, der ansøges om tilladelse til at indvinde i alt og den maksimale mængde, der søges om at måtte indvinde på et år, samt hvor lang tid, der søges om tilladelse for. Hvis der allerede er givet tilladelse til indvinding af en del af den mængde, der er dokumenteret i området, jf. nr. 6, skal det dokumenteres, at det vil være muligt både at indvinde den allerede tilladte og den nu ansøgte mængde. 8) Angivelse af den eller de indvindingsmetoder, der ansøges om tilladelse til at anvende, og den maksimale indvindingsdybde, der ansøges om. 9) Redegørelse for baggrunden for den ansøgte afgrænsning af indvindingsområdet, herunder begrundelse for, at arealet er nødvendigt for at sikre mulighed for indvinding af den ansøgte mængde. 3

4 10) Miljøundersøgelser og miljøvurdering af den ansøgte indvinding i overensstemmelse med kravene i bilag 3. 11) Beskrivelse af de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå eller nedbringe eller om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet og andre interesser, og sikre den største og mest optimale udnyttelse af forekomsten med hensyn til mængde og kvalitet under hensyn til beskyttelsen af områdets miljømæssige og naturmæssige værdier, herunder, hvis det er relevant, indvindingsplan og overvågningsprogram. Hvis der søges om tilladelse til at udføre indvinding på en måde, som kræver afsluttende foranstaltninger eller efterbehandling, skal der foreligge en særskilt plan herfor. 12) Oplysninger om anvendelse af råstofferne, markedsforhold samt råstofmæssige forhold i øvrigt, som skønnes at være af betydning i forbindelse med styrelsens vurdering, herunder oplysning om mulighederne for helt eller delvist at erstatte den ansøgte råstofressource med oprensnings- og uddybningsmaterialer. 9. Hvis der tidligere er indberettet resultater af geologiske undersøgelser eller miljøundersøgelser til GEUS eller Naturstyrelsen, kan der henvises til disse undersøgelser som en del af grundlaget for at ansøge om tilladelse til indvinding, jf. 8, stk. 3, nr. 6 og 10. Ansøgningen skal i så fald indeholde en begrundelse for, at disse undersøgelser må antages at afspejle de aktuelle forhold. Hvis undersøgelserne ikke lever op til de krav til undersøgelser, der fremgår af bilag 3, skal ansøgningen indeholde en begrundelse for, at undersøgelserne på trods heraf kan anses for fyldestgørende. 10. Ansøgning om indvinding i et fællesområde til råstofindvinding på samme vilkår som en gældende tilladelse efter lovens 20, stk. 2, nr. 2, bortset fra vilkår om vederlag, skal alene indeholde de oplysninger, der er nævnt i 8, stk. 3, nr.1, samt angivelse af navn og nummer på det fællesområde, der søges om tilladelse i, og angivelse af den gældende tilladelse med tilladelsesnummer og tilladelsesindehaver. VVM 11. Miljøvurderingen i henhold til 8, stk. 3, nr. 10, jf. bilag 3, skal i følgende tilfælde opfylde de krav, der fremgår af bilag 4 (VVM-redegørelse): 1) Råstofindvinding i internationale naturbeskyttelsesområder, jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 2) Råstofindvinding af mængder over m 3 om året eller m 3 i alt i områder, hvor der ikke tidligere er tilladt råstofindvinding på basis af konkrete feltundersøgelser af miljøet. 3) Råstofindvinding, som i øvrigt kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved vurdering heraf skal der tages hensyn til kriterierne i bilag 5. Stk. 2. Hvis ansøger anmoder om det, afgiver Naturstyrelsen inden en ansøgning om tilladelse til indvinding indgives, en udtalelse om, hvilke oplysninger VVM-redegørelsen i henhold til stk. 1 skal indeholde. Den omstændighed, at Naturstyrelsen har afgivet en udtalelse i henhold til nærværende stykke, forhindrer ikke styrelsen i senere at kræve yderligere oplysninger af ansøger. 12. Ansøgning om indvinding, som ikke er omfattet af 11, stk. 1, nr. 1 eller 2, skal indeholde en vurdering af, om ansøgningen er omfattet af 11, stk. 1, nr. 3. Vurderingen skal bygge på de kriterier, der fremgår af bilag 5. Stk. 2. Naturstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en indvinding er omfattet af 11, stk. 1, nr. 3, senest samtidig med, at tilladelse til indvinding meddeles. 4

5 Stk. 3. Ansøgeren eller anmelderen kan i forbindelse med ansøgning om eller anmeldelse af efterforskning efter råstoffer, jf. 3, med henblik på senere indvindingsansøgning, som ikke er omfattet af 11, stk. 1, nr. 1 eller 2, anmode om afgørelse af, om den påtænkte indvinding er omfattet af 11, nr. 3. I så fald skal ansøgningen eller anmeldelsen af efterforskningen indeholde en vurdering af, om den påtænkte indvinding er omfattet af 11, stk. 1, nr. 3. Vurderingen skal bygge på de kriterier, der fremgår af bilag 5. Andre oplysningskrav 13. Naturstyrelsen kan kræve yderligere oplysninger til brug for bedømmelsen af ansøgninger efter 8-11, og til brug for afgørelser efter 12. Stk. 2. Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde fravige kravene i 8 og 10 og samtidig stille krav om andre oplysninger end nævnt 8 og 10. Kapitel 4 Tilladelse til indvinding og generelle krav til indvinding 14. Tilladelse til indvinding i henhold til lovens 20, stk. 2, kan som udgangspunkt ikke gives for en længere periode end 10 år. Stk. 2. En tilladelse til indvinding skal fastsætte den samlede maksimale mængde, der gives tilladelse til at indvinde. Medmindre miljøvurderingen viser, at det er acceptabelt, at den samlede mængde indvindes på et år, skal tilladelsen tillige fastsætte den maksimale mængde, der gives tilladelse til at indvinde på et år. 15. Hvis Naturstyrelsen ud fra de geologiske oplysninger om den tilgængelige mængde råstoffer i området, oplysninger om indvindingstekniske forhold m.v. finder, at der er ansøgt om et indvindingsområde, der er uforholdsmæssigt stort i forhold til den ansøgte mængde, kan styrelsen efter høring af ansøgeren indskrænke indvindingsområdet. Hvis ansøgeren anmoder om det, kan Naturstyrelsen i indvindingstilladelsen bestemme, at afgørelse om, hvorvidt indvindingsområdet skal indskrænkes, udskydes. Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren indsende supplerende oplysninger, f.eks. fra prøvesugninger eller produktionsforsøg, til dokumentation af, at indvindingsområdet ikke er uforholdsmæssigt stort i forhold til den tilladte mængde. Naturstyrelsen træffer herefter afgørelse om, hvorvidt indvindingsområdet skal indskrænkes. 16. Ved indvinding skal kravene i bilag 6 overholdes, medmindre andet er fastsat i tilladelsen i medfør af lovens 21, stk. 2. Kapitel 5 Auktion 17. Med henblik på opnåelse af eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer i et nærmere afgrænset geografisk område på søterritoriet eller kontinentalsoklen gennemfører Naturstyrelsen auktioner som beskrevet i dette kapitel. 5

6 Anmodning om afholdelse af auktion over et område 18. Enhver, der ønsker at indvinde råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen, er berettiget til at indsende anmodning om afholdelse af auktion over et område. Anmodning skal indsendes elektronisk til Naturstyrelsen. Stk. 2. Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger: 1) Navn, adresse og CVR-nummer på den, der anmoder om afholdelse af auktion. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer. 2) Det område, der anmodes om afholdelse af auktion over, indtegnet på et af Geodatastyrelsen udarbejdet kort med kortnummer, målestoksforhold og relevante dybdekurver og vedlagt en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter. Området skal afgrænses af rette linjer mellem positionerne. Stk. 3. Den, der anmoder om afholdelse af auktion over et område, forpligter sig hermed til at byde på auktionen og gennemføre efterforskning af området. Anmodningen skal være vedlagt sikkerhedsstillelse for gennemførelse af efterforskning, jf. kapitel 8 og lovens 22 a, stk Der kan ikke indgives anmodning om afholdelse af auktion for følgende områder: 1) Områder, hvor der ikke vil kunne gives tilladelse til indvinding, f.eks. fordi det er omfattet af et forbud mod tilladelse til råstofindvinding. 2) Områder, hvor der er en gældende efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse, eller hvor der må foretages efterforskning i henhold til en anmeldelse efter 2, stk. 2. 3) Områder, hvor der er foretaget anmeldelse af efterforskning, men denne endnu ikke må påbegyndes, jf. 2.1, stk. 2, eller hvor der er indgivet en ansøgning om efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse, som endnu ikke er færdigbehandlet. 4) Områder, hvor en fortrinsret til at ansøge om indvindingstilladelse på baggrund af en efterforskning ikke er udløbet. 5) Tidligere fællesområder, hvor der har været en gældende tilladelse i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 2, inden for det seneste år. Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 2, kan indehaveren af en tilladelse til indvinding meddelt på baggrund af auktion indgive anmodning om, at der afholdes auktion over området, når der er 2 år eller derunder til indvindingstilladelsen udløber, eller når der er 80 % eller derunder tilbage af den tilladte samlede mængde. Stk. 3 Hvis et område indeholder delarealer, hvor der i henhold til stk. 1 og 2, ikke kan indgives anmodning, giver Naturstyrelsen den, der har indgivet anmodningen, meddelelse herom med en frist for at trække anmodningen tilbage. Hvis anmodningen ikke trækkes tilbage inden fristens udløb, afholdes der auktion over området uden det pågældende delareal. Hvis en anmodning i øvrigt ikke opfylder kravene i bilag 1, kan Naturstyrelsen afvise anmodningen eller give den pågældende en frist til at indgive en korrigeret anmodning. 20. Oplysning om områder, for hvilke der er indgivet anmodning om afholdelse af auktion, offentliggøres først i forbindelse med offentliggørelse af udbudsmaterialet, jf. 22. Hvis der er tale om et område, som også ville kunne udlægges til fællesområde, jf. 37, stk. 1, offentliggør Naturstyrelsen dog hurtigst muligt oplysning om, at der er anmodet om afholdelse af auktion over området. Der kan efter offentliggørelsen, jf. 2. pkt., ikke anmodes om afholdelse af samtidig auktion over et andet område, som helt eller delvis omfatter samme areal. 6

7 Tidspunkt for afholdelse af auktion 21. Naturstyrelsen afholder auktion to gange årligt, i marts eller april og i oktober eller november. Stk. 2. To gange årligt offentliggør Naturstyrelsen en frist for indgivelse af anmodning om afholdelse af auktion over et område, som ønskes medtaget på den førstkommende ordinære auktion. Fristen for at indgive anmodninger fastsættes til 4 uger. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på Naturstyrelsens hjemmeside. Stk. 3. Såfremt der mellem de to ordinære auktioner opstår behov for råstofindvinding, som ikke kan afvente den kommende ordinære auktion, kan Naturstyrelsen beslutte at gennemføre en ekstraordinær auktion. En anmodning om afholdelse af ekstraordinær auktion over et område skal ledsages af en begrundet redegørelse for det opståede behov. Stk. 4. Naturstyrelsen afholder auktion over de områder, hvor der inden de fastsatte frister er indgivet fuldstændig anmodning om afholdelse af auktion. Udbudsmaterialet 22. Naturstyrelsen offentliggør 4 uger før afholdelse af auktion udbudsmaterialet på styrelsens hjemmeside eller på Miljøministeriets udbudsportal. Stk. 2. Udbudsmaterialet skal indeholde: 1) kortbilag med præcis angivelse af placeringen og størrelsen af de enkelte områder, der udbydes i auktion, samt identifikationsnavnet for det enkelte område, 2) angivelse af, hvordan og inden for hvilken frist der kan stilles spørgsmål vedrørende auktionen, 3) angivelse af, hvordan bud skal afgives, og 4) frist for at afgive bud. Stk. 3. Naturstyrelsen kan bestemme, at bud skal indleveres i et digitalt system, herunder i Miljøministeriets udbudsportal. 23. Indtil udløbet af fristen for at afgive bud kan Naturstyrelsen annullere auktionen ved offentliggørelse samme sted som udbudsmaterialet. 24. Naturstyrelsen offentliggør senest 7 dage før udløbet af fristen for at afgive bud indkomne spørgsmål vedrørende auktionen sammen med styrelsens besvarelse af spørgsmålene. Spørgsmål, der stilles senere end 10 dage før fristen for at afgive bud, vil ikke blive besvaret. Offentliggørelse sker samme sted som udbudsmaterialet. Stk. 2. Spørgsmål skal indgives på dansk i overensstemmelse med regler fastsat herom i udbudsmaterialet. Afgivelse af bud 25. Enhver, der ønsker at indvinde råstoffer i et udbudt område, er berettiget til at afgive bud på en auktion. 26. Bud skal indgives til Naturstyrelsen på den måde og inden den frist, der fremgår af det offentliggjorte udbudsmateriale. For sent afgivne bud afvises. Stk. 2. Hvert bud skal omfatte et område. 7

8 Stk. 3. Bud skal være underskrevet. Bud, der indgives af en juridisk person, skal være underskrevet af en, der er bemyndiget til at handle på en juridiske persons vegne i dens daglige drift. 27. Ethvert bud skal angives i danske kroner med to decimaler og skal bestå af: 1) Et produktionsvederlag pr. m 3. Der kan ikke afgives bud på mindre end 2,50 kr. pr. m 3, indeksreguleret efter 31. december Indeksreguleringen finder sted årligt på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik om den procentvise ændring i nettoprisindekset for januar måned imellem de to forudgående år. Den indeksregulerede sats offentliggøres på Naturstyrelsens hjemmeside. 2) Den samlede mængde, der ønskes indvundet. 28. Buddet skal for at blive taget i betragtning være ledsaget af en ansøgning om tilladelse til efterforskning udarbejdet i overensstemmelse med 3. Stk. 2. Ansøgningen indgår ikke i evalueringen og åbnes først efter udpegning af vinder. Stk. 3 Ved afgivelse af bud forpligter budgiver sig til at gennemføre efterforskning i overensstemmelse med den ansøgning, der er nævnt i stk. 1, og til at stille sikkerhed inden for den frist, der er fastsat i 31, stk. 3. Åbning af bud 29. Efter udløb af frist for afgivelse af bud åbner Naturstyrelsen alle bud på samtlige auktionsområder. Stk. 2. Naturstyrelsen konstaterer, om formalia og bud er i overensstemmelse med Naturstyrelsen kan afvise bud, som ikke er i overensstemmelse hermed. Stk. 3. Naturstyrelsen fastslår for hvert enkelt auktionsområde rangfølgen af buddene i faldende orden efter buddenes størrelse, jf. 30. Udpegning af vinder 30. Et auktionsområde bliver tildelt den budgiver, der har det højeste bud i området. Som højestbydende anses den budgiver, der har afgivet det højeste bud på produktionsvederlag pr. m 3. Hvis det højest budte produktionsvederlag pr. m 3 er budt af flere budgivere, er højestbydende den af disse budgiver, der har budt den største mængde. Naturstyrelsen meddeler den højestbydende i hvert område, at budgiveren har vundet auktionen. Hvis der er to eller flere højestbydende i et auktionsområde, afholdes inden 4 uger ny auktion i det pågældende område mellem disse. Stk. 2. Naturstyrelsen meddeler de øvrige budgivere i samme område, at de ikke har vundet auktionen. Stk. 3. Naturstyrelsen offentliggør vinderen samt det tilbudte produktionsvederlag pr. m 3 og den budte mængde. Offentliggørelsen sker på styrelsens hjemmeside eller på Miljøministeriets udbudsportal. Stk. 4. Hvis et areal indgår i flere auktionsområder, tildeles dette areal den højestbydende i de auktionsområder, som arealet indgår i. Arealet indgår herefter kun i det område, som den højestbydende har budt på, og udgår af øvrige auktionsområder. Naturstyrelsen meddeler i så fald vinderen af det eller de øvrige auktionsområder, at områderne ikke omfatter dette areal, med en frist for at trække buddet tilbage. 31. Efter udpegning af vinderen af auktionen åbner og gennemgår Naturstyrelsen vinderens ansøgning om tilladelse til efterforskning med henblik på at konstatere, om ansøgningen er 8

9 fyldestgørende og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer. Stk. 2. Naturstyrelsen kan annullere udpegningen af vinderen, hvis dennes efterforskningsansøgning ikke opfylder de i 3. fastsatte krav til ansøgningen. Naturstyrelsen kan efter en konkret vurdering give ansøgeren mulighed for at supplere ansøgningen inden for en frist af 2 uger. Stk. 3. Der kan ikke udstedes tilladelse til efterforskning i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 1, medmindre der er stillet sikkerhed for gennemførelse af efterforskningen, jf. kapitel 8 og lovens 22 a, stk. 5. Naturstyrelsen kan annullere udpegningen af vinderen, hvis denne ikke har stillet sikkerhed senest 4 uger efter at have fået meddelelse om at have vundet auktionen. 32. Såfremt vinderens ret bortfalder på grund af mangler ved efterforskningsansøgningen eller manglende sikkerhedsstillelse, jf. 31, stk. 2 og 3, tilbyder Naturstyrelsen det pågældende område til den budgiver, der afgav det næsthøjeste bud. Accepterer denne budgiver tilbuddet, igangsætter Naturstyrelsen den i 31 beskrevne proces. Det er herefter denne budgivers bud, der gælder, mens den første vinders bud bortfalder. Enerettens længde i auktionsområder 33. Længden af en opnået eneret til efterforskning fastsættes på baggrund af en konkret vurdering i forbindelse med udstedelse af tilladelse, dog som udgangspunkt ikke over 1 år. Herudover fastsættes en periode på som udgangspunkt ikke over 30 dage, hvor eneretsindehaveren har fortrinsret til at indgive ansøgning om tilladelse til indvinding. Hvis ansøgning om indvindingstilladelse ikke er indgivet inden udløbet af eneretten til efterforskning, eller fortrinsretten til at indgive indvindingsansøgning, bortfalder retten til området, medmindre auktionsvinderen inden enerettens eller fortrinsrettens udløb har indgivet ansøgning om forlængelse. Naturstyrelsen kan forlænge eneretten til efterforskning eller fortrinsretten til indvinding, hvis forsinkelsen skyldes forhold, som vinderen ikke er ansvarlig for. Stk. 2. Længden af en opnået eneret til indvinding fastsættes på baggrund af en konkret vurdering i forbindelse med udstedelse af indvindingstilladelse, dog som udgangspunkt ikke over 10 år, hvis der ikke tidligere har været afholdt auktion over det pågældende område, og 5 år, hvis der tidligere har været afholdt auktion over det pågældende område. Såfremt eneretten til efterforskning og fortrinsretten til at indgive indvindingsansøgning er fastsat til i alt mere end 1 år og 30 dage, reduceres længden af eneretten til indvinding tilsvarende, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Mængde og areal i auktionsområder 34. Auktionsvinderen kan ikke få tilladelse til at indvinde en mindre samlet mængde råstoffer end den, der fremgik af buddet, medmindre 1) den geologiske efterforskning har dokumenteret, at der i auktionsområdet kun er en mindre mængde råstoffer til stede af den kvalitet, som ifølge efterforskningsansøgningen var målet for efterforskningen, eller at der på grund af de geologiske forhold kun kan indvindes en mindre mængde uden uforholdsmæssige omkostninger, eller 2) andre hensyn, herunder hensynet til miljøet, medfører, at der kun gives tilladelse til en mindre mængde. 9

10 Stk. 2. Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren ansøge Naturstyrelsen om, at den tilladte mængde nedsættes til under den mængde, der fremgik af buddet, hvis det på baggrund af prøvesugninger og produktionsforsøg m.v. kan dokumenteres, at betingelserne i stk. 1, nr. 1, er opfyldt. Hvis indvindingsområdet herved bliver uforholdsmæssgit stort i forhold til den tilladte mængde, jf. 35, kan Naturstyrelsen samtidig indskrænke indvindingsområdet. 35. Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren ansøge Naturstyrelsen om, at indvindingsområdet indskrænkes, hvis det på baggrund af prøvesugninger og produktionsforsøg m.v. dokumenteres, at den tilladte mængde under overholdelse af de stillede vilkår kan indvindes på et mindre areal. 36. Eneretten til et område ophører, Ophør af eneretten i auktionsområder 1) når eneretsperioden til efterforskning og fortrinsretten til at ansøge om indvindingstilladelse er udløbet, uden at der er indgivet ansøgning om indvindingstilladelse eller søgt om forlængelse, jf. 33, stk. 1, eller der er meddelt afslag på ansøgning om indvindingstilladelse, 2) når eneretsperioden til indvinding er udløbet, jf. 33, stk. 2, eller tilladelsen tilbagekaldes i henhold til lovens 24, 3) når den tilladte mængde er indvundet, hvis dette sker før eneretsperiodens udløb, eller 4) når tilladelsesindehaveren har meddelt Naturstyrelsen, at vedkommende giver afkald på eneretten til området og ikke ønsker at ansøge om indvindingstilladelse eller ønsker en allerede meddelt indvindingstilladelse trukket tilbage. Kapitel 6 Fællesområder 37. Der kan indgives anmeldelse af efterforskning, jf. 2, stk. 2, og ansøges om tilladelse til indvinding i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 2, i følgende områder: 1) Områder, hvor der er eller har været en tilladelse til indvinding meddelt i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 2. 2) Tidligere overgangsområder omfattet af bilag 4. 3) Områder, som har været omfattet af en eneret erhvervet efter auktion, jf. lovens 20, stk. 2, nr. 1, og hvor eneretten er ophørt, jf. 36, og hvor der ikke er indgivet eller senest samme dag indgives anmodning om, at der holdes ny auktion over området, jf. 19, stk. 2. 4) Områder, som har været omfattet af en eneret meddelt i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 3, og hvor eneretten er udløbet, jf. 47, uden at eneretsindehaveren forinden har anmodet om, at tilladelsen forlænges, eller at der meddeles en ny tilladelse. 38. Områder, hvor der er en gældende tilladelse til indvinding meddelt i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 2, betegnes fællesområder. Stk. 2. Enhver kan søge om tilladelse til at indvinde i et fællesområde på samme vilkår som en gældende tilladelse til indvinding i området, bortset fra vilkår om vederlag. Tilladelsens længde fastsættes således, at tilladelsen bortfalder samtidig med den oprindelige tilladelse. Stk. 3. Den mængde, der er tilladt indvundet i den oprindelige tilladelse, er tilgængelig for alle, der har fået tilladelse til indvinding på samme vilkår. 10

11 Stk. 4. Alle de tilladelser, der er meddelt på samme vilkår, bortfalder, hvis hele den tilladte mængde er indvundet, eller hvis den oprindelige tilladelse tilbagekaldes i henhold til lovens Der kan ansøges om tilladelse til indvinding i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 2, på andre vilkår end i en gældende tilladelse til indvinding i det pågældende fællesområde, hvis den ansøgte tilladelse først skal gælde, når den eller de gældende tilladelser er ophørt, eller det i ansøgningen dokumenteres, at den ansøgte indvinding ikke kan foretages under en gældende tilladelse. 40. Naturstyrelsen offentliggør på styrelsens hjemmeside en oversigt over fællesområder og de tilladelser, der gælder i områderne. Stk. 2. Naturstyrelsen oplyser kvartalsvis på styrelsens hjemmeside om størrelsen af den tilbageværende tilladte mængde i de enkelte områder. For områder, hvor der sker hyppigere indberetning af indvundne mængder, jf. 41, sender Naturstyrelsen i perioderne mellem opdatering af hjemmesiden efter behov oplysninger om den tilbageværende tilladte mængde til de berørte tilladelsesindehavere. 41. Naturstyrelsen kan træffe afgørelse om, at indvundne mængder i et fællesområde skal indberettes hyppigere end det, der er fastsat i En tilladelsesindehaver skal give meddelelse herom til Naturstyrelsen, hvis den pågældende agter inden for de næste tre måneder at indvinde mere end 50 % af den mængde, som i henhold til de oplysninger, der er offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside eller meddelt tilladelsesindehaveren, er tilbage af den maksimale samlede eller årlige tilladte mængde i et fællesområde. Stk. 2. En tilladelsesindehaver skal straks give Naturstyrelsen meddelelse herom, hvis den pågældende har indvundet hele den mængde, som i henhold til de oplysninger, der er offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside eller meddelt tilladelsesindehaveren, er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et fællesområde. Kapitel 7 Bygherreområder 43. Der kan ikke gives tilladelse til efterforskning og indvinding i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 3, i følgende områder: 1) Områder, hvor der ikke vil kunne gives tilladelse til indvinding, f.eks. fordi det er omfattet af et forbud mod tilladelse til råstofindvinding. 2) Områder, hvor der er en gældende efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse, eller hvor der må foretages efterforskning i henhold til en anmeldelse efter 2, stk. 2. 3) Områder, hvor der er foretaget anmeldelse af efterforskning, men denne endnu ikke må påbegyndes, jf. 2.1, stk. 2, eller er indgivet en ansøgning om efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse, som endnu ikke er færdigbehandlet. 4) Områder, hvor en fortrinsret til at ansøge om indvindingstilladelse på baggrund af en efterforskning ikke er udløbet. 5) Tidligere fællesområder, hvor der har været en gældende tilladelse i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 2, inden for det seneste år. Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 2 og 3, kan der søges om tilladelse i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 3, i fællesområder eller områder, hvor der er foretaget en anmeldelse efter 2, stk. 3, hvis der er tale om indvinding til brug for projekter af væsentlig samfundsmæssig interesse, og der ikke kan findes 11

12 egnede råstoffer andre steder, eller kun i en sådan afstand, at det ville medføre en uforholdsmæssigt stor forøgelse af omkostningerne til projektet. Stk. 3. Områder, hvor der er en gældende tilladelse til indvinding meddelt i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 3, betegnes bygherreområder. 44. Der kan ikke udstedes tilladelse til efterforskning i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 3, medmindre der er stillet sikkerhed for gennemførelse af efterforskningen, jf. lovens 22 a, stk. 5. Hvis der ikke er stillet sikkerhed senest en måned, efter at Naturstyrelsen har modtaget ansøgningen, kan Naturstyrelsen meddele ansøger, at ansøgningen anses for bortfaldet. 45. Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren ansøge Naturstyrelsen om, at indvindingsområdet indskrænkes, hvis det på baggrund af prøvesugninger og produktionsforsøg m.v. dokumenteres, at den tilladte mængde under overholdelse af de stillede vilkår kan indvindes på et mindre areal. Enerettens længde i bygherreområder 46. Længden af en opnået eneret til efterforskning i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 3, fastsættes på baggrund af en konkret vurdering, dog som udgangspunkt ikke over 1 år. Herudover fastsættes en periode på ikke over 30 dage, hvor eneretsindehaveren har fortrinsret til at indgive ansøgning om tilladelse til indvinding. Hvis ansøgning om indvindingstilladelse ikke er indgivet inden udløbet af eneretten til efterforskning, eller fortrinsretten til at indgive indvindingsansøgning, bortfalder retten til området, medmindre eneretsindehaveren inden enerettens eller fortrinsrettens udløb har indgivet ansøgning om forlængelse. Naturstyrelsen kan forlænge eneretten til efterforskning eller fortrinsretten til indvinding. Stk. 2. Længden af en opnået eneret til indvinding i henhold til 20, stk. 2, nr. 3, fastsættes på baggrund af en konkret vurdering i forbindelse med udstedelse af indvindingstilladelse, ud fra det formål, som den ansøgte indvinding har, dog som udgangspunkt ikke over 10 år. 47. Eneretten til et område ophører, Ophør af eneretten i bygherreområder 1) når eneretsperioden til efterforskning og fortrinsretten til at ansøge om indvindingstilladelse er udløbet, uden at der er indgivet ansøgning om indvindingstilladelse eller søgt om forlængelse, jf. 33, stk. 1, eller der er meddelt afslag på ansøgning om indvindingstilladelse, 2) når eneretsperioden til indvinding er udløbet, jf. 46, stk. 2, eller tilladelsen tilbagekaldes i henhold til lovens 24, 3) når den tilladte mængde er indvundet, hvis dette sker før eneretsperiodens udløb, eller 4) når tilladelsesindehaveren har meddelt Naturstyrelsen, at vedkommende giver afkald på eneretten til området og ikke ønsker at ansøge om indvindingstilladelse eller ønsker en allerede meddelt indvindingstilladelse trukket tilbage. Kapitel 8 Sikkerhedsstillelse og bod for manglende efterforskning 48. Sikkerhed for gennemførelse af efterforskning i henhold til lovens 22 a, stk. 5, udgør: 12

13 1) For arealer, hvor der ikke er foretaget fuld geologisk kortlægning, jf. bilag 3, fase I A og I B: kr. pr. km2 efterforskningsareal, dog mindst kr. 2) For arealer, hvor der allerede er foretaget fuld geologisk kortlægning, jf. bilag 3, fase I A og I B: kr. pr. km2 efterforskningsareal, dog mindst kr. Stk. 2. Beløbene i stk. 1 indeksreguleres én gang årligt efter 31. december 2015 på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik om den procentvise ændring i nettoprisindekset for januar måned imellem de to forudgående år. De indeksregulerede takster offentliggøres på Naturstyrelsen hjemmeside. 49. Sikkerhed, jf. 48, skal stilles i form af børsnoterede obligationer, kontante indskud, garanti fra et anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab eller anden lige så betryggende sikkerhed efter SKATs godkendelse. Sikkerhedsstillelse i form af kontante indskud forrentes ikke. Stk. 2. Betingelserne for udbetaling af den stillede sikkerhed skal være udformet i overensstemmelse med bilag 8. Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte sikkerhed administreres af SKAT. 50. Sikkerhed stillet af den, der har anmodet om auktion over et område, bortfalder, hvis auktionen er blevet vundet af en anden, jf. lovens 22 a, stk. 5. Stk. 2. I øvrigt bortfalder den stillede sikkerhed, når Naturstyrelsen har konstateret, at en af følgende betingelser er opfyldt: 1) Der er foretaget fuld geologisk og miljømæssig efterforskning inden udløbet af efterforskningstilladelsen, og data samt fyldestgørende efterforskningsrapporter er indsendt til myndighederne i overensstemmelse med reglerne i 6. 2) Den pågældende har lovligt opgivet området eller en del af området uden at foretage fuld geologisk og miljømæssig efterforskning og meddelt dette til Naturstyrelsen inden udløbet af efterforskningstilladelsen. Et område eller en del af et område kan lovligt opgives i følgende tilfælde: a) Hvis der fremkommer nye oplysninger om forhold, som kan medføre, at der ikke eller kun med væsentlige begrænsninger vil kunne opnås ret til indvinding af råstoffer, og eneretsindehaveren eller den, der har anmodet om auktion over et område, derfor ønsker at frasige sig eneretten til området eller en del af området uden at gennemføre efterforskning eller uden at gennemføre den fuldt ud. b) Hvis eneretsindehaveren ud fra en delvist gennemført efterforskning, som mindst omfatter gennemførelse i hele området af en af faserne IA, IB, IIA eller IIB, jf. bilag 3, dokumenterer, at der ikke er den ønskede råstoftype i området, at råstofferne på grund af de geologiske forhold ikke kan indvindes rentabelt, eller at de ønskede råstoffer kan indvindes fra en mindre del af arealet, og derfor ønsker at frasige sig eneretten til området eller en del af området uden at gennemføre den resterende efterforskning. Bod for manglende efterforskning 51. Hvis betingelserne for bortfald af sikkerhedsstillelsen ikke opfyldes inden for de fastsatte frister, skal den pågældende betale et beløb svarende til sikkerhedsstillelsen som bod til Naturstyrelsen, jf. lovens 22 a, stk. 5. Stk. 2. Naturstyrelsen kan skønsmæssigt nedsætte størrelsen af en bod i henhold til stk. 1, hvis den pågældende har gennemført efterforskningen delvist. I så fald bortfalder den resterende del af den stillede sikkerhed. Stk. 3. Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 13

14 Kapitel 9 Indberetning af indvindingsdata efter meddelt indvindingstilladelse efter råstoflovens 20, stk. 2, nr Tilladelsesindehaver skal senest 2 uger efter udgangen af hvert kvartal elektronisk indberette oplysninger om indvindingen i det pågældende kvartal til Naturstyrelsen i et af styrelsen fastlagt format. Der skal mindst indberettes følgende oplysninger for hver skibslast: 1) Dato. 2) Tilladelsesnummer. 3) Lastnummer. 4) Indvindingsområde. 5) Indvindingsposition. 6) Råstoftype, jf. bilag 9. 7) Indvindingsmængden opgjort som råstoffets volumen i lasten. 8) Lossested. 9) Oplysninger om indvindingsfartøj (navn og kendingsbogstaver). 10) Vanddybde på indvindingspositionen. 11) Sugedybde. 12) Indvindingsmetode. 53. Indvundne mængder, som tidligere er meddelt Naturstyrelsen i henhold til 42, stk. 2, eller i henhold til et påbud i henhold til 41, skal også medtages i den næste indberetning i henhold til 52. Kapitel 10 Vederlag Opgørelse af det årlige vederlag for indvinding af råstoffer 54. Naturstyrelsen opgør én gang årligt det samlede årlige vederlag, som en indehaver af en tilladelse til indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen efter lovens 20, stk. 2, nr. 1-3, skal betale i henhold til lovens 22 a, stk Stk. 2. Som en del af beregningsgrundlaget for den i stk. 1, nævnte samlede årlige betaling indgår mængden af indvundne råstoffer i m 3, jf. 52. Beregning af vederlag i eneretsområder udlagt efter auktion 55. Det samlede årlige vederlag for indvinding af råstoffer i et indvindingsområde med eneret meddelt efter auktion beregnes som summen af 1) produktionsvederlag gange mængde indvundne råstoffer, jf. 54, stk. 2, og 2) det i loven fastsatte arealvederlag gange antal km 2 indvindingsområde. Stk. 2. Størrelsen af produktionsvederlaget og størrelsen af indvindingsarealet fremgår af indvindingstilladelsen. Stk. 3. I beregningsgrundlaget for den i stk. 1, nr. 1, nævnte betaling, fradrages mængden af indvundne råstoffer i m 3, som tilladelseshaveren har indberettet til og dokumenteret overfor 14

15 Naturstyrelsen, er benyttet til kystbeskyttelse i henhold til en tilladelse fra miljøministeren, anlægsarbejder på søterritoriet og kontinentalsoklen vedtaget ved lov eller er benyttet af en offentlig bygherre til udbygning eller nyanlæg af veje, broer og jernbaner, jf. lovens 22 a, stk. 4, nr Stk.4. Der skal som minimum i henhold til stk. 1, nr. 1, årligt betales for en mængde svarende til 30 % af den samlede tilladte mængde divideret med det antal år, indvindingstilladelsen gælder. Har tilladelseshaveren ikke i et enkelt år indvundet en mængde svarende til det betalte minimumsvederlag, kan denne mængde indvindes i de følgende år uden yderligere vederlagsbetaling. Stk. 5. Kravet om betaling af minimumsvederlag som angivet i stk. 4 gælder, selv om der er indvundet råstoffer, der er benyttet til vederlagsfri anvendelser, jf. stk. 3. Beregning af vederlag i indvindingsområder udlagt til fællesområder 56. Det samlede årlige vederlag for indvinding af råstoffer i et fællesområde beregnes som det i indvindingstilladelsen i henhold til lovens 22 a, stk. 2, fastsatte produktionsvederlag gange mængde indvundne råstoffer, jf. 62, stk. 2. Stk. 2. I beregningsgrundlaget for den i stk. 1, nævnte årlige betaling, fradrages mængden af indvundne råstoffer i m 3, som tilladelseshaveren har indberettet til og dokumenteret overfor Naturstyrelsen, er benyttet til kystbeskyttelse i henhold til en tilladelse fra miljøministeren, jf. lovens 22 a, stk. 4, nr. 1. Beregning af vederlag i bygherreområder 57. Det samlede årlige vederlag for indvinding af råstoffer i et bygherreområde, beregnes som summen af 1) produktionsvederlag gange mængde indvundne råstoffer, jf. 54, stk. 2, og 2) det i loven fastsatte arealvederlag gange antal km 2 indvindingsområde. Stk. 2. Størrelsen af produktionsvederlaget fastsættes i indvindingstilladelsen i henhold til lovens 22 a, stk. 3, og størrelsen af indvindingsarealet fremgår af indvindingstilladelsen. Stk. 3. I beregningsgrundlaget for den i stk. 1, nr. 1, nævnte betaling, fradrages mængden af indvundne råstoffer i m 3, som tilladelseshaveren har indberettet til og dokumenteret overfor Naturstyrelsen, er benyttet til kystbeskyttelse i henhold til en tilladelse fra miljøministeren, eller til anlægsarbejder på søterritoriet og kontinentalsoklen vedtaget ved lov eller er benyttet af en offentlig bygherre til udbygning eller nyanlæg af veje, broer og jernbaner, jf. lovens 22 a, stk. 4, nr Betalingsforpligtelse 58. Betaling af vederlag i henhold til lovens 22 a, stk. 1-3, for indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen i henhold til indvindingstilladelse meddelt efter lovens 20, stk. 2, påhviler tilladelsesindehaveren. 59. Kravet på vederlag efter lovens 22 a, stk. 1-3, stiftes, når den indvindingstilladelse, hvori vederlagene indgår som vilkår, bliver meddelt. Stk. 2. Arealvederlag efter lovens 22 a, stk. 1 og 3, erlægges årligt forud. Stk. 3. Produktionsvederlag efter lovens 22 a, stk. 1-3, erlægges årligt bagud. Opkrævning af vederlag 60. Opkrævning af vederlag opgjort i henhold til varetages af SKAT. 15

16 Stk. 2. Opkrævning af vederlag for indvinding i henhold til tilladelse meddelt efter lovens 20, stk. 2, nr. 1 og 3, sker en gang årligt, efter udløbet af det kvartal, hvori tilladelsens gyldighedsperiode er startet. Stk. 3. Opkrævning af vederlag for indvinding i henhold til tilladelse meddelt efter lovens 20, stk. 2, nr. 2, sker en gang årligt efter kalenderårets udløb. Stk. 4. Betalingsfristen er løbende måned med tillæg af 30 dage fra den dato, der fremgår af opkrævningen. Ved fejl i opkrævningen sker korrektionen ved efteropkrævning. Stk i lov om opkrævning af skatter og afgifter finder anvendelse ved for sen betaling. Indeksregulering 61. Vederlagssatserne i lovens 22 a, stk. 1-3, indeksreguleres én gang årligt efter 31. december 2011på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik om den procentvise ændring i nettoprisindekset for januar måned imellem de to forudgående år. De indeksregulerede takster offentliggøres på Naturstyrelsen hjemmeside. Kapitel 11 Forudgående høring samt underretning om og offentliggørelse af afgørelser 62. Naturstyrelsen sender anmeldelse af og ansøgning om tilladelse til efterforskning, jf. 3, i høring hos myndigheder, der må antages at have en interesse i sagen. 63. Naturstyrelsen sender ansøgning om tilladelse til indvinding, jf. 8, i høring hos berørte organisationer og myndigheder, der må antages at have en interesse i sagen, herunder myndigheder i andre lande, hvor den ansøgte indvinding kan have væsentlig indvirkning på miljøet, eller som har anmodet om at blive underrettet. Der skal desuden foretages offentlig høring. Offentlig høring kan ske udelukkende på Naturstyrelsens hjemmeside. Stk. 2. Frist for fremsættelse af bemærkninger fastsættes i forbindelse med høringen, og skal mindst være på 30 dage. Stk. 3. For ansøgninger, som ikke er omfattet af 11, kan høring, jf. stk. 1, helt eller delvist undlades eller fristen for fremsættelse af bemærkninger fastsættes til mindre end 30 dage, hvis der er tale om forlængelse af en gældende tilladelse på uændrede vilkår, eller hvis særlige omstændigheder i øvrigt taler for det. Der skal dog som minimum foretages høring af berørte myndigheder, før der træffes afgørelse efter 12, om, hvorvidt en påtænkt indvinding er omfattet af 11, nr. 3, eller gives tilladelse til indvinding. Stk. 4. Høring i henhold til stk. 1 skal mindst omfatte: 1) Ansøgningen, herunder den indsendte miljøvurdering inklusive en eventuel VVMredegørelse. 2) Karakteren af eventuelle afgørelser eller udkast til afgørelse. 3) Fristen for at afgive bemærkninger, og til hvem bemærkninger skal indgives, og hvortil spørgsmål i høringsperioden kan rettes. 4) Hvor eventuelle rapporter, baggrundsnotater m.v., kan rekvireres eller ligger til gennemsyn. 64. Naturstyrelsens afgørelser truffet efter råstoflovens 20, 23 og 24 skal meddeles til 1) adressaten for afgørelsen, 2) de, der administrativt har været inddraget i sagen, 16

17 3) offentlige myndigheder, der antages at have interesse i sagen, herunder myndigheder i andre lande som nævnt i 63, stk. 1, 4) DI, 5) Danmarks Rederiforening, 6) Danske Råstoffer og 7) Danmarks Fiskeriforening. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet Naturstyrelsen herom: 1) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 2) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 4) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Stk. 3. Naturstyrelsen skal offentliggøre 1) afgørelser af sager vedrørende ansøgninger, som er omfattet af 11, med eventuelle vilkår, de vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for afgørelsen og om nødvendigt en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger, som går ud på at undgå, begrænse og om muligt afbøde væsentlige negative virkninger, 2) afgørelser efter 12, om, hvorvidt en påtænkt indvinding er omfattet af 11, nr. 3, og 3) andre afgørelser efter lovens 20, 23 og 24 eller efter denne bekendtgørelse, hvis afgørelserne anses for at være af større betydning eller af almindelig offentlig interesse, eller hvis de må anses for at have interesse for andre klageberettigede end dem, som er underrettet efter reglerne i stk. 1 og 2. Stk. 4. Offentliggørelsen i henhold til stk. 3 kan ske udelukkende på Naturstyrelsens hjemmeside. Kapitel 12 Umiddelbar udnyttelse af tilladelser. Klage 65. Bestemmelsen i lovens 26 b, stk. 7, om, at en tilladelse ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, finder ikke anvendelse for 1) forlængelse af en tilladelse på uændrede vilkår til efterforskning efter lovens 20, stk. 2, nr. 1-4, 2) forlængelse af en tilladelse på uændrede vilkår til indvinding efter lovens 20, stk. 2, nr. 2 og Bestemmelsen i lovens 26 b, stk. 8, om at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, finder ikke anvendelse for klage over 1) forlængelse af en tilladelse på uændrede vilkår til efterforskning efter lovens 20, stk. 2, nr. 1-4, 2) forlængelse af en tilladelse på uændrede vilkår til indvinding efter lovens 20, stk. 2, nr. 2 og 3, 3) bestemmelse om gyldighedsperioden for en tilladelse efter lovens 20, stk. 2, nr Naturstyrelsens afgørelser efter 41 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 17

18 Kapitel 13 Straffebestemmelser 68. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) foretager efterforskning med henblik på opnåelse af tilladelse til indvinding efter lovens 20, stk. 2, nr. 2, uden anmeldelse eller i øvrigt i strid med 2, stk. 2, 2) udfører efterforskning i strid med kravene i bilag 1, jf. 5, 3) undlader at indberette oplysninger som angivet i 6, jf. bilag 2, 4) udfører indvinding uden at overholde kravene i bilag 6, jf. 16, 5) undlader at foretage indberetning af indvundne råstoffer som angivet i 42, stk. 1 og 2, eller 52 eller i en afgørelse i henhold til 41. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 14 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 69. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves: 1) Bekendtgørelse nr af 3. oktober 2013 om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer. 2) Bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om miljømæssig vurdering af råstofindvinding på havbunden (VVM) 3) Bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2012 om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden, jf. dog 70. 4) Bekendtgørelse nr af 12. december 2013 om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden. 5) Bekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2012 om vederlag for indvinding af råstoffer fra havbunden, jf. dog 70 6) Bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om underretning af klageberettigede om afgørelser i sager vedrørende råstofindvinding på havet. 7) Bekendtgørelse nr. 931 af 13. september 2012 om umiddelbar udnyttelse af tilladelser til råstofindvinding på havet i visse arter af sager. 70. Kapitel 5, 8 og 10 finder ikke anvendelse for efterforskning og indvinding, som sker på baggrund af auktioner afholdt før den 1. juli Reglerne i bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2012 om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden og bekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2012 om vederlag for indvinding af råstoffer fra havbunden finder fortsat anvendelse i disse tilfælde. Stk. 2. De krav til efterforskning og indvinding, som fremgår af bilag 1 og 6, finder ikke anvendelse for efterforskning og indvinding i henhold til tilladelser meddelt før den 1. juli

19 Stk. 3. De hidtil gældende krav til ansøgning om indvindingstilladelse finder anvendelse på ansøgninger, der indgives på baggrund af efterforskning foretaget i henhold til efterforskningstilladelser meddelt før 1. juli 2015, hvis ansøgning om indvindingstilladelse indsendes inden for efterforskningstilladelsens gyldighedsperiode. Stk. 4. Kapitel 12 finder ikke anvendelse på afgørelser truffet før den 1. juli For disse afgørelser finder reglerne i bekendtgørelse nr. 931 af 13. september 2012 fortsat anvendelse. Miljøministeriet, den

20 Bilag 1 Generelle krav til udførelse af efterforskning efter råstoffer, jf Forudsætninger for efterforskning 1.1 Kvalitetssikring Inden igangsættelse af indvinding skal der til Naturstyrelsen fremsende dokumentation for, at der er etableret en plan for kvalitetssikringen af de aktuelle arbejder. Tilladelsesindehaveren eller den, der har anmeldt efterforskningen, skal kunne dokumentere, at arbejderne udføres i henhold til kvalitetssikringsplanen, og dermed, at de i bekendtgørelsen og tilladelsen eller påbud stillede vilkår overholdes. 1.2 Efterforskningsfartøjer og positionsbestemmelse Oplysning om de fartøjer, som udfører efterforskningen, skal sendes til Naturstyrelsen, inden igangsætningen af de enkelte efterforskningsfaser, jf. bilag 3. Der skal gives oplysninger om navn, kendingsbogstaver, IMO-nummer og MMSI-nummer samt navn, adresse og CVRnummer for ejer af fartøjet og/eller for den, som driver det. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer. Efterforskningsfartøjer skal være udstyret med og anvende elektronisk positionsbestemmelsesudstyr med en nøjagtighed bedre end 5 m i 95 % af tiden i alle døgnets 24 timer. Efterforskningsfartøjer skal endvidere være udstyret med og anvende AIS (Automatic Identification System). Et efterforskningsfartøj kan først benyttes, når Naturstyrelsen har bekræftet, at AIS-systemet har kontakt til fartøjet, og at IMO-nummer og MMSI-nummer er indtastet korrekt. Hvis der senere sker ændringer i de indsendte oplysninger, skal der straks gives meddelelse herom til Naturstyrelsen. 1.3 Dokumenter, der skal forefindes på indvindingsfartøjet Et eksemplar af dette bilag og kopi af den gældende efterforskningstilladelse til området eller anmeldelse af efterforskning og eventuelle påbud vedrørende efterforskningen skal forefindes på efterforskningsfartøjet. 2. Arbejdets tilrettelæggelse 2.1 Seismiske undersøgelser og prøveboringer Ved opstart af seismisk efterforskning og ved prøveboringer skal følges en soft-start-procedure af hensyn til eventuelle havpattedyr i området. 2.2 Sedimentprøver Der må ikke optages sedimentprøver på over 50 liter pr. prøvestation. 3. Overvågning 3.1 Indvindingsfartøjets position og arbejde For fartøjer, som Naturstyrelsen har fået meddelelse om anvendes til efterforskningsopgaver, jf. vilkår 1.2, skal positionen mindst hvert 5. minut dokumenteres via AIS, hvad enten der pågår efterforskning eller ej. Ved nedbrud af navigationssystemet med en varighed på over 1 time skal efterforskningen 20

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

2. Oplysninger i sagen...6 2.1 Baggrund for ansøgningen...6 2.2 Udtalelser fra høringsparter...6 2.3 Naturstyrelsen Aarhus vurdering...

2. Oplysninger i sagen...6 2.1 Baggrund for ansøgningen...6 2.2 Udtalelser fra høringsparter...6 2.3 Naturstyrelsen Aarhus vurdering... Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for klaptilladelsen...4 1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen...4 1.2 Vilkår for indberetning...4 1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol...5 2. Oplysninger i sagen...6

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen.

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen. Udkast til Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1 I medfør af 39, 61, stk. 1, og 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere