Delårsrapport Første kvartal 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport Første kvartal 2012"

Transkript

1 Delårsrapport Første kvartal 212 Selskabsmeddelelse af 2. maj 212

2 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansiellee stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn fremadrettede udsagn eller kan anses for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede e udsagn err udsagn vedrørende fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendtee og ukendtee risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige væsentligt fra de resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i udsagnene. Fremadrettede udsagn omfatterr blandt andet udsagn vedrørende Vestas V mulige eksponering mod markedsrisici og udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, vurderinger, skøn, prognoser og forudsætninger. En række faktorer kan indvirke på Vestas V fremtidige drift og kan få Vestas resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument, herunder (men ikke begrænset til): a) ) ændringer i efterspørgslen efter Vestas produkter, b) udsving i valutakurser og renter, c) tab af markedsandem ele og konkurrence i branchen, d) miljømæssige og fysiske f risici, e) lovgivningsmæssig, skattemæssig og tilsynsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- og regioner, g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation og eller regnskabspraksis, f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande genforhandling af kontraktvilkår med statsligee organer, og forsinkelse eller fremrykning af godkendelse af projekter, h) evne til at håndhævee patenter, i) produktudviklingsrisici, j) råvarepriser, k) kundekreditrisici l) komponentleverancer fra leverandører; og m) kundernes k villighed og evne til at acceptere levering og installationn af produkter og risikoovergang. Alle fremadrettede udsagn i dette dokument skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor vægt. Yderligeree faktorer, der kan påvirke fremtidigee resultater, er anført i Vestas årsrapport for regnskabsåret 211 (tilgængelig på vestas.dk/investor), og disse faktorer bør også tages i betragtning. De fremadrettede udsagn gælder hver isærr kun pr. datoen for dette dokument. Vestas påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller ændre fremadrettede udsagnn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder udover de lovkravsbestemte. Resultater kan i lysett af disse risici afvige væsentligt fra de resultater, der er anført, underforstået eller kan udledes af de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dettee dokument. Denne delårsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er gældende. den danske udgave Delårsrapport første kvartal 212 Side 2 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

3 Resumé Forventninger til EBIT, cash flow og omsætning fastholdes. Skuffende omsætning og indtjening i første kvartal på grund af ett lavt overleveringsniveau, for høje omkostninger til produktion af vindmøller og ikke-forventede garantihensættelserr på EUR 4 mio. Vestas genererede en omsætning på EUR 1.15 mio. i første kvartal 212 en stigning på 4 pct. i forhold til første kvartal 211. EBIT før særlige poster faldt med EUR E 135 mio. til EUR (24) mio. EBIT-marginen før særlige poster var (18,5) pct. Efter særlige poster på EUR 411 mio. udgjorde EBIT EUR (245) mio. Det frie cash flow blev forbedret til EUR (295) mio. fra EUR (431) mio. i første kvartal 211. Nettogælden ultimo marts 212 var EUR 85 mio.; en stigning på EURR 35 mio. i løbet af kvartalet. Indgangenn af faste og ubetingede ordrer i første kvartal 212 var MW, og beholdningen af faste og ubetingede ordrer pr. 31. marts 212 beløbb sig til EURR 1, mia., hvilket er det højeste niveau nogensinde. Ud over r ordrebeholdningen havde Vestas s ultimo marts 212 serviceaftaler med en kontraktuel fremtidig g omsætning på EUR 4,24 mia. Sikkerheden på Vestas arbejdspladser blev endnu engang forbedret,, og andelen af vedvarende energi steg til 44 pct. Overvågningsdata fra Vestas Performancee and Diagnostics -centre har vist, at 376 V9-3. MWbehov for gearkasser leveret til Vestas i perioden fraa juni 29 til september 211 potentielt har yderligere vedligeholdelse, reparation eller udskiftning på grund af fejl f i lejerne. Der er således blev hensat yderligere EUR 4 mio. til t garantier i kvartalet. Vestas vil forfølge alle muligheder med hensyn til at opnå en eventuel kompensation fra leverandørerne. Vestas fastholder sin helårs forventning om en EBIT-margin på -4 pct., en omsætning på EUR mio., et positiv frit cash flow, afskibninger på omkring 7 GW og o investeringer på EUR 55 mio. På grund af de ekstra hensættelser til V9-3. MW-gearkasserne forventes åretss garantihensættelser nu at være på omkring 3 pct. af den forventede årsomsætning mod den d tidligere forventing om mindre end 3 pct. af omsætningen. Vestas fortsætter med at tilpasse organisationen og forventer stadig, at antallet af medarbejdere vil udgøre ca. 2.4 ved årets udgang. Dettee vil bidrage til en reduktion af de faste omkostninger på mere end EUR 15 mio. med fuld f virkning fra udgangen af 212. I løbet af tredje kvartall 212 vil Vestas træffe beslutning om selskabets fremtidige set-up på det amerikanske marked, såfremt PTCmen for at støtteordningen ikke forlænges. Udviklingen af den potentielt førende offshore-platform, V MW-møllen, M fortsætter, tilpasse den forventede dato for serieproduktion til Vestas' nuværende forventninger til offshore- i markedet, har Vestas dog sænket udviklingshastigheden. Prototypenn forventes nu at blive installeret Danmark i 214. Vestas har modtaget henvendelser fra potentielle samarbejdspartnere om videreudviklingen af V MW-møllen. Delårsrapport første kvartal 212 Side 3 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

4 Q i korte træk (mod Q1 211) + EUR 136 mio. + 47% + 28% + 4% - EUR 135 mio. - EUR 777 mio. + 2% + 13%-point - 36% Vestas realiserede et fritt cash flow på EUR (295) mio. - en stigningg på EUR 136 mio. Vestas producerede og afskibede 931 MW - en stigningg på 47 pct. Vestas overleverede vindkraftsystemer med en samlet s kapacitet på 1.18 MW - en stigningg på 28 pct. Vestas realiserede en omsætning på EUR mio. - en stigningg på 4 pct. EBIT før særlige poster blev EUR (24) mio. - et fald på EUR 135 mio. Resultat efter skat blev EUR (162) mio. - et fald på EUR 77 mio.. Antallet af medarbejdere e var ultimo kvartalet et stigning på 2 pct. Vedvarendee energi udgjorde 44 pct. af det samlede energiforbrug - en stigningg på 13 procentpoint. Ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer var 2,8 - et fald på 36 pct. Delårsrapport første kvartal 212 Side 4 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

5 Indholdsfortegnelse Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen... 8 Udviklingen i første kvartal Forventninger Forudsætninger og risici Presse- og analytikermøde Ledelsespåtegning Koncernregnskab 1. januar til 31. marts Delårsrapport første kvartal 212 Side 5 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

6 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen mio. EUR Hovedtal Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) før særlige poster Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster p Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Resultat efter skat 1. kvartal 212 1) (9) (24) (131) (245) 2 (225) (162) 1. kvartal 211 1) (69) (69) (49) (118) (85) Helår (38) 35 (6) (93) (153) (166) Balance Balancesum Egenkapital Hensatte forpligtelser Gennemsnitlig rentebærende position (netto) (923) (866) (99) Nettoarbejdskapital (NWC) 2 91 (71) Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (24) (267) 84 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (91) (164) (761) Frit cash flow (295) (431) 79 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (13) Ændring i likvide beholdninger med fradragg af kortfristet bankgæld (53) (148) 66 Delårsrapport første kvartal 212 Side 6 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

7 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen mio. EUR Nøgletall 2) Regnskabsrelaterede nøgletal Bruttomargin (%) EBITDA-margin før særlige poster (%) EBIT-margin før særlige poster (%) EBITDA-margin (%) EBIT-margin (%) Forrentning af investeret kapital (ROIC) førr særlige poster 3) ) (%) Soliditetsgrad (%) Forrentning af egenkapital 3) (%) Gearing (%) 1. kvartal 212 1) 1,1 (8,1) (18,5) (11,9) (22,2) (1,2) 29,8 (2,2) 48,8 1. kvartal 211 1) 9,44, (6,5)), (6,5)) 1,55 38,22 1,11 45, Helår ,4 5,2 (,7) 5,2 (1,) (1,3) 33,5 (6,2) 35,7 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie 4) (EUR) Indre værdi pr. aktie (EUR) Kurs/indre værdi Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (EUR) Udbytte pr. aktie (EUR) Udbytteandel (%) Børskurs ved periodens udløb (EUR) Gennemsnitligt antal aktier Antal aktier ved periodens udløb (,3) 11,7,7 (1,),, 7, ,11 (,8) 13,11 12,6 2,33,7 (1,3)) 4,1,,,, 3,66 8, ) Ikke revideret eller reviewet. 2) Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning (21-vejledning). 3) Beregnet over en 12 måneders periode. 4) Resultat pr. aktie er beregnet over en 12 måneders periode og i overensstemmelse med IAS 33 om indtjening pr. aktie. Delårsrapport første kvartal 212 Side 7 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

8 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen Hovedta al 2) 1. kvartal 212 1) 1. kvartal 211 1) Helår 2111 Arbejdsmiljø Ulykker (antal) heraf dødsulykker (antal) 1 1 Produkterr MW produceret og afskibet Antal møller produceret og afskibet Ressourceudnyttelse Forbrug aff metaller (tons) Forbrug aff øvrige råvarer mv. (tons) Forbrug aff energi (MWh) - heraf vedvarende energi (MWh) - heraf vedvarende elektricitet (MWh) Forbrug aff ferskvand (m 3 ) Affaldsbortskaffelse Bortskaffelse af affald (tons) - heraf genanvendelse (tons) Emissioner Direkte udledning af CO 2 (tons) Lokalsamfundet Miljøuheld (antal) Overskridelse af egenkontrolvilkår (antal) Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere, ultimo Delårsrapport første kvartal 212 Side 8 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

9 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen Nøgletal l 2) Arbejdsmiljø Ulykkesfrekvens pr. en million arbejdstimerr Sygefravær for timelønnede (%) Sygefravær for funktionærer (%) 1. kvartal 212 1) 2,8 2,8 1,1 1. kvartal 211 1) 3,88 2,99 1,77 Helår ,2 2,3 1,3 Produkterr CO 2 -besparelse over levetiden af de producerede og afskibede MW (millioner tons CO 2 ) Ressourceudnyttelse Vedvarende energi (%) Vedvarende elektricitet til egne aktiviteter (%) Medarbejdere Kvinder på ledelsesniveau (%) Ikke-danskere på ledelsesniveau (%) Ledelsessystem 3) OHSAS 181 arbejdsmiljø (%) ISO 1411 miljø (%) ISO 91 kvalitet (%) ) Ikke revideret eller reviewet. 2) Regnskabspraksis for ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen, se årsrapport 211 side 32. 3) Teknologicentrene i Singapore og USA samt salgs- og serviceorganisationerne i Canada og Vestas Offshore, UK, er endnuu ikke certificeret iht. OHSAS 181 og ISO 141. Produktionsfaciliteterne i Xuzhou, Kina, er endnu ikke certificeret iht. ISO 141. Vestas mål er, at alle nye enheder er certificeret senest seks måneder efter ibrugtagelse. Delårsrapport første kvartal 212 Side 9 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

10 Udviklingen i første kvartal 212 Ordrebeholdning og aktivitet Kvartalets ordreindgang, hvoraff 72 pct. blev offentliggjort, var MW. Ordrebeholdningen var MW ultimo marts 212. Heraf tegnedee Europa og Afrika sig forr 57 pct. og Nord- og Sydamerika samt Asien og Oceanien for henholdsvis 28 og 15 pct. Ordrebeholdn ningens værdi udgjorde EUR 1, mia. ultimo marts 212, hvilket er det højestee niveau nogensinde. Vestas producerede og afskibede i første kvartal 212 vindkraftsystemer med enn samlet effekt på 931 MW (449 møller) mod 634 MW ( 358 møller) i første kvartal 211. Den endeligt overleverede kapacitet til kunderne udgjorde 1.18 MW; en stigning på 28 pct. i forhold til første kvartal 211. MW Europa og Afrika Nord-- og Sydamerika Asien og Oceanien I alt MW under færdiggørelse, 1. januar 212 MW overleveret til kunder i perioden MW produceret og afskibet i perioden (587) (375) (146) (1.18) 931 MW under færdiggørelse, 31. marts Ved kvartalets udgang var mølleprojekter med en samlet effekt på MW under færdiggørelse, hvilket afspejler sig i niveauet af f varelagre og forudbetalinger, da en stor del af disse MW endnu ikke er indtægtsført. Indtægtsførelsen af disse MW vil finde sted ved projekternes endelige overlevering. Resultatopgørelse I første kvartal 212 udgjorde omsætningen EUR 1.15 mio., hvilket er e en stigningg på 4 pct. i forhold til samme periode sidste år. Europa og Afrika udgjorde 59 pct. af omsætningen i første kvartal, mens Nord- og Sydamerika samt Asien og Oceanien tegnede sig for f henholdsvis 31 og 1 pct. Omsætningen i første kvartal 212 var laveree end forventet, da Vestas realiserede en del af, men ikke Delårsrapport første kvartal 212 Side 1 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

11 hele den udskudte omsætning fra f december 211, som meddelt den 3. januar. Den resterende del forventes stadig realiseret i løbet af 212. Forskellen mellem væksten i overlevering på 28 pct. og omsætningsvækstenn på 4 pct.. i første kvartal 2122 kan primært henføress til, at andelen af overleverede turnkey-projekter var højere i kvartalet. Indtægtsførelsen af disse turnkey-projekter fandt i stor udstrækning sted i 211. Serviceomsætningenn udgjorde EUR 23 mio. i første kvartal 212, svarende til enn stigning på 17 pct. i forhold til første kvartal 211. Serviceforretningen kræver kun lidt kapital, men stor indsigt i møllernes ydelse under forskellige vind- og netværksforhold. Vestas tilbyder ett stadigt bredere produktprogram, der dækker alt fra simpel tilkaldevagt til en garanteret minimumsudnyttelse af vinden. I løbet af første kvartal 212 passerede Vestas 5 GW-milepælen med hensyn til installeret kapacitet. En stor installeret base og nøje planlagte servicebesøg er afgørende forudsætninger for at kunne genereree et afkast på serviceforretningen. Derfor er en tæt overvågning af næsten 22. møller svarendee til 37,5 GW rygraden i Vestas vækststrategi. Med forventning om en yderligere vækst i serviceforretningen har Vestas V øget medarbejderantallet i denne del af forretningen i løbet af første kvartal. Vestass havde ultimo marts 212 serviceaftaler med en kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 4,2 mia. Delårsrapport første kvartal 212 Side 11 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

12 EBITDA før særlige kvartal 211. Bruttomarginen faldt i første kvartal 212 til 1,1 pct. fra 9,4 pct. i første kvartal 211. Bruttomarginen var negativt påvirket af yderligeree garantihensættelser på EUR 4 mio., større afskrivninger og for høje produktionsomkostninger primært til V112-møller og GridStreamer -teknologien.. poster udgjorde EUR (9) mio. i første kvartal 212 mod EUR mio. i første EBIT før særlige poster udgjorde EUR (24)) mio. et fald på EUR 1351 mio. i forhold til første kvartal 211. EBIT-marginen før særlige poster faldtt således til (18,5) pct. mod (6,5) pct. i første kvartal 211. Højere administrationsomkostninger og en stigning i afskrivninger påå færdiggjorte udviklingsprojekter på EUR 34 mio. var medvirkende årsager til faldet i EBIT-marginen. I kvartalet blev i alt EUR 41 mio. bogført som særlige poster, som relaterer sigg til afskedigelse af medarbejdere. Udviklingen fra kvartal til kvartal viser et betydeligtt udsving i indtjeningenn pga. volumen og sammensætning for så vidt angår lande, projektkompleksitet, ordre- og o mølletyper samt kundens krav til leveringsfleksibilitet. Ud over ovennævnte forskellee vil de enkelte kvartalsresultater afspejle ordrenes endelige overlevering, som kan afvige væsentligt fra det planlagte. Det frie cash flow blev forbedret til EUR (295) mio. fra EUR (431) mio. i første kvartal 211. Forbedringen skyldes hovedsageligt en forbedring i nettoarbejdskapitalen og ett lavere investerings- 12 niveau. Vestas har fra udgangenn af første kvartal 211 til udgangen af a første kvartal 212 (seneste måneder) genereret et frit cash flow på EUR 215 mio. Balance Vestas samlede aktiver udgjorde EUR mio. den 31. marts 212 mod EURR 7.9 mio. året før. Ultimo marts 212 var Vestas entebærendee nettoposition EUR 85 mio. Dette er en stigningg på EUR 35 mio. i forhold til udgangen af 211, menn et fald på EUR 15 mio. i forhold til udgangen af første kvartal 211. Nettoarbejdskapital Vestas nettoarbejdskapital var ultimo marts 212 EUR 2 mio., hvilket er et fald på EUR 89 mio. i forhold til 31. marts 211. I løbet af kvartalet steg nettoarbejdskapitalen med EUR 91 mio., hvilket primært skyldes en stigning i varelagret,, der afspejler, at Vestas forbereder sig på et højt aktivitetsniveau midt på året, i et år, der forventes at udvise rekordhøj afskibningsaktivitet. Det store Delårsrapport første kvartal 212 Side 12 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

13 fald i nettoarbejdskapitalen i forhold til første kvartal 211 skyldes hovedsageligt en stigning i forudbetalingerne, der også omfatter acontobetalinger på endnu ikke indtægtsførte mølleprojekter. Make to order -implementeringen og initiativerne med at nedbringe varelageret udviser fortsat fremskridt. Vestas arbejder på strukturelt at nedbringe sine lagre yderligere, ogg den regionaliserede produktion gør det muligt at foretage en yderligere reduktion af lagrene i de forskellige regioner ved at forkorte leveringstiden. Garantihensættelser Overvågningsdata fra Vestas Performancee and Diagnostics -centre har vist, at 376 V9-3. MW- i gearkasser leveret til Vestas af f ZF Wind Power Antwerpen NV (tidligere Hansen Transmissions) perioden fra juni 29 til september 211 potentieltt har behovv for yderligere vedligeholdelse, reparation eller udskiftning på grund af fejl i lejerne. Vestas har derfor nu besluttet at hensætte yderligere EUR 4 mio. til garantier i årets første kvartal. De berørte vindmøller hvoraf 36 er offshore-møllemed hensyn til at opnå en eventuel kompensation fra ZF og den pågældende leverandør af lejer til har p.t. en Lost Productionn Factor (LPF) på 3,6. Vestas V vil forfølge alle muligheder dækning af ethvert tab forårsaget af problemer med gearkasserner. Som følge heraf forventer Vestas nu at hensætte omkring 3 pct. aff den forventede årsomsætning for 212. Den tidligere forventning var under 3 pct. af årsomsætningen. Generelt foretages der hensættelser til alle forventede omkostninge er i forbindelse med reparation af møller eller udskiftninger, og en potentiel refusion fra andre involverede parter modregnes ikke, medmindre der foreligger en skriftlig aftalee herom. Garantihensættelserne skal dække eventuelle omkostninger til udbedringer og andre omkostninger i henhold til specifikke aftaler. Hensættelser er skønnede, og de realiserede omkostninger kan afvige betydeligt herfra. Inklusive den ovennævnte hensættelse på EUR 4 mio. udgjordee garantihensættelsernee i første kvartal 212 EUR 62 mio., hvilket svarer til 5,6 pct. af omsætningen. I løbet af første kvartal 212 blev der forbrugt EUR 3 mio. Den løbende forbedring af LPF på Vestas-møller medfører, at kunderne opnår et stadig bedre afkast af deres investering. Ultimo marts 212 viste de vindkraftværker, hvorpå Vestass garanterer ydelsen, en gennemsnitlig LPF på 2. I løbet af 212 forventer Vestas at opnå en e gennemsnitlig LPF på under 2. Delårsrapport første kvartal 212 Side 13 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

14 Egenkapital Vestas egenkapital udgjorde EUR mio. pr. 31. marts 212; et fald på EURR 299 mio. fra den 31. marts 211. Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften steg i årets førstee kvartal til EUR (24) mio. m fra EURR (267) mio. i samme periode sidste år positivt påvirket af nedbringelsen af nettoarbejdskapitalen. Pengestrømme fra investeringer beløb sig til EUR 91 mio. Investeringernee er primært foretaget i bygninger, anlæg og udviklingsprojekter. Det frie cash flow blev forbedret til EUR (295) mio. fra EUR (431) mio. i første kvartal 211. Forretningsmæssige prioriteringer I 26 indledte Vestas internationaliseringenn af sin organisation og produktion. p Formålet harr været at kunne producere regionalt til lokale omkostninger, at mindske transportomkostningernee i både finansiel og miljømæssig forstand, samt at forbedre forholdet til de lokale, regionale og globale kunder for herigennem at forkorte leveringstiderne. Øget regionalisering, forbedrett kvalitet ogg voksende serviceoms ætning 1. kvartal Helår Helår Helår 212 1) Helår 28 Helår 27 Ordreindgang (mia. EUR) 1,3 7,3 8,6 3,2 6,4 5,5 Ordreindgang (MW) Produceret og afskibet (MW) Leveret (MW) Omsætning (mio. EUR) - heraf service Bruttomargin (%) 1,1 12,4 17, 16,5 19,1 15,3 Garantihensættelser (%) 5,6 2,5 2,8 5,8 4,5 6,6 EBIT-margin før særlige poster (%) (18,5) (,7) 6,8 4,9 1,4 5,3 Nettoarbejdskapital som procent af omsætning (mid-point) (%),3 (1,2) 9,7 6,2 (1,2) (1,7) Forrentning af investeret kapital før særlige poster 2) (%) (1,2) (1,3) 1,8 9,5 43,4 21,3 Investeringer (mio. EUR) (91) (761) (789) (88) (68) (317) Frit cash flow (295) 79 (733) (842) (43) 384 Antal medarbejdere, ultimo - heraf uden for Europa 1) Ikke revideret eller reviewet. 2) Beregnet over en 12 måneders periode Den nye organisationsstruktur, som blev offentliggjort den 12. januar, er opbygget således, at Vestas kan opretholde sit globale fodaftryk og øgee nærhedenn til kunderne, mens omkostningerne og det relative investeringsbehov reduceres. Vestas forretningsmæssige, finansiellee samt sociale- og miljømæssige prioriteter afspejler selskabets overordnede mål for virksomheden og udstikker rammerne for, hvordan disse opnås. Delårsrapport første kvartal 212 Side 14 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

15 Ved hele tiden at prioritere sine vigtigste interessenter; kunder, aktionærer, a medarbejdere og det omgivende samfund er det Vestas ambition at fastholde og om muligt m udbygge sin position som markedsleder. Finansielle prioriteringer Vestas har følgende finansielle prioriteringer: 1. EBIT-margin Vestas har som mål at ealisere en høj encifret EBIT-margin på p mellemlang sigt ved et normaliseret amerikanskk marked. 2. Frit cash flow Vestas forventer selv att kunne finansiere sin vækst og tilstræber at generere et positivt frit cash flow i hvert regnskabsår. Introduktionen af nye platforme som 7 MW-platformen er imidlertid meget investeringskrævende og kan derfor føre til, at enkelte år kan vise et negativt frit cash flow. 3. Omsætning Vestas forventer at kunne øge sinn markedsandel, og serviceomsætningen, der er mere lønsom end salget af vindmøller, ventes at være det hurtigst voksende v segment. Produkter Udviklingen af den potentielt førende offshore-vindmølle, V MW-møllen, M fortsætter, men for at tilpasse den forventede dato for serieproduktion til Vestas nuværende forventninger til offshore- i markedet har Vestass dog sænket udviklingshastigheden. Prototypenn forventes nu at blive installeret Danmark i 214. Vestas har modtaget henvendelser fra potentielle samarbejdspartnere om videreudviklingen af V MW-møllen. Kolleger Som følge af en for høj omkostningsbase i forhold til det forventede aktivitetsniveaa au i 212 og 213 og for at sikre allokering af flere ressourcer til direkte, kundeorienterede aktiviteter, annonceredee Vestas i januar 212 en organisatorisk omstrukturering af koncernen. Vestas skal reducere de faste omkostninge er, herunder de faste kapacitetsomkostninger, med mere end EUR 15 mio. med fuld virkning fra slutningen af 212 primært gennem effektivisering af støttefunktioner og nedlukning af fabrikker med det mål at justere kapaciteten i forhold til markedsefterspørgslen. Dette medfører afskedigelser af medarbejdere, og Vestas forventer således at have ca. 2.4 medarbejdere vedd udgangen af 212. Ved udgangen af første kvartal 212 bestred ikke-danskere 533 pct. af stillingerne i de øvre ledelseslag, og 18 pct. var kvinder. Det er Vestas ambition at øgee antallet af nationaliteter på alle lokationer uden at miste den lokale forankring. Fremover skal andelen af kvindelige ledere stige, lige som andelen af ikke-danskere I første kvartal 212 blev sikkerheden markant forbedret i forhold f til første kvartal 211; i ledende stillinger ønskes forøget. Bæredygtighed ulykkesfrekvensen faldt fra 3,8 ulykker pr. en million arbejdstimer til 2,8. Målet for 212 er 3,.. I første kvartal 212 steg energiforbruget med 24 pct. i forhold til samme kvartal året før, primært som følge af øget produktion på støberierne ogg vingefabrikkerne. I forhold til produktionen er energi- mindre tendensen imidlertid positiv, da bedre udnyttelse af Vestas fabrikker betyder, at der anvendes energi pr. fremstillet enhed. I første kvartal 212 steg andelen af vedvarende elektricitet til 89 pct. i Delårsrapport første kvartal 212 Side 15 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

16 forhold til 7 pct. i første kvartal 211. Stigningen kan primært henføres til produktionen af elektricitet fra Vestas' egne vindkraftværkerr i Østeuropa. Andelen af vedvarende energi udgjorde 44 pct., hvilket var en stigning på 13 procentpoin i forhold till første kvartal 211. Vestas vil ansøge om et 5 pct. WindMade -certifikat for første kvartal 212. Aktionærer Ultimo marts 212 havde Vestas navnenoterede aktionærer inklusive depotbanker. De navnenoterede aktionærer ejede 92,2 pct. af selskabets aktiekapital danske aktionærer ejede ultimo marts omkring 54 pct. af Vestas, hvis aktier er 1 pct. free float. BlackRock Inc., USA, har anmeldt en aktiepost, der overstiger 5 pct. Vestas tilstræber at have en international ejerkreds og at informere denne åbent om selskabets langsigtede mål, prioriteringer og initiativer, der gennemføres under behørigg hensyntagen til de kortsigtede muligheder og begrænsninger. Forventninger 212 Vestas fastholder sin helårs forventning omm en EBIT-margin på -44 pct. og en omsætning mio. inklusive serviceomsætningen, der ventes at stige til ca. EUR 85 mio. EBIT-margin på omkring 14 pct. før f allokeringg af fællesomkostninger. på EUR med en På grund af de ekstra hensættelser på EUR 4 mio. til V9-3. MW-gearkassen forventes årets garantihensættelser nu at være på omkring 3 pct. af den forventedee årsomsætning mod en tidligere forventing om mindre end 3 pct. af omsætningen. Spændet, der ligger i forventningerne til omsætning og EBIT, tager højde for de store udsving, der kan forekomme inden for disse poster afhængig af tidspunktet for ordreindgang, produktion, afskibninger og endelig overlevering til kunderne. Den negative påvirkning af årets EBIT-margin skyldes bl.a. for høje produktionsop omkostningerr til V MW-mølleen forventet stigning i afskrivninger og amortiseringer på omkring EURR 1 og GridStreamer -teknologien, som forventes at blive reduceretet i løbet af året, samt mio. Afskibningerne, der forventes at stige til omkring 7 GW, vil med de d nuværende produktionsplaner være højest midt på året, mens overleveringerne forventes at stigee i løbet af året, men kan udvise Delårsrapport første kvartal 212 Side 16 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

17 store udsving over kvartalerne. Det skal understreges, at den regnskabspraksis, som Vestas følger, først tillader Vestas at indtægtsføre supply-only - og supply-and-installation - projekter, når disse har endelig risikoovergang til kunden, uanset om Vestas allerede har produceret, afskibet og opstillet møllerne. Forstyrrelser i produktion og udfordringer ved opstilling aff møller, somm eksempelvis dårligt vejr, manglende net-tilslutninger og tilsvarende forhold kan således forårsage forsinkelser med betydning for Vestas økonomiske resultater i 212. De totale investeringer forventes at blive EUR 55 mio., hvoraf immaterielle investeringer forventes at udgøre EUR 35 mio., hvilket afspejler øgede investeringer i udviklingenn af V MWi 212. offshoremøllen. De samlede forsknings- og udviklingsudgifter ventes at udgøre EUR 45 mio. Særlige poster i 212 relateret til afskedigelser af netto medarbejdere i løbet af 212, som annonceret den 12. januar 212, ventes nu at udgøre mellem EUR 5-1 mio. med fuld cash-effekt mod den tidligere forventning på ca. EUR 5 mio. Vestass forventer at reducere de faste omkostninger med mere end EUR 15 mio. med fuld effekt t fra udgangen af 212. Det frie cash flow forventes uændret at blive positivt i 212. Ulykkesfrekvensen skal sænkes til maks. 3, arbejdsulykker pr. en million arbejdstimer. Forudsætninger og risici Bankerne er i dag mere omhyggelige, hvorfor procestiden og dokumentationskravene er steget. Et tilbagefald på kreditmarkedet kan påvirke Vestas markedsmuligheder negativt.. Tilsvarendee vil lave priser på fossile brændsler kunne udskyde efterspørgslen, ligesom et e lavere energiforbrug som følge af konjunkturudviklingen kan påvirke efterspørgslen efter vindkraftværker. Opbremsningen i markedsvæksten har generelt resulteret i rigelighed af komponenter og udgør en finansiel udfordring for en række leverandører. Vestas styrer risici i forbindelse med indkøb af komponenter og følger løbende op på den finansielle situation hos nuværende og potentielle leverandører. Den finansielle og økonomiske krise harr lagt et betydeligt pres på en række gældstyngede europæiske lande, der mødes med betydelige krav om at føre en stram finanspolitik. Selv om kun ganske få tilskudsordninger til vindenergi belaster de offentlige udgifter, da vindenergi hovedsageligt finansieres af el-forbrugerne, kan kortsigtede hensyn få negativ indflydelse på udbygningen af vedvarende energi, herunder vind. Et stort antal støtteordninger err under revurdering. Dette giver risiko for en vent og se -holdning blandt nogle af Vestas kunder. For at minimere den potentielle påvirkning og begrænsee risici i forbindelse medd udsving i prisen på råvarer som kobber og nikkel har Vestas indgået langsigtede aftaler med fastee priser for en del af Vestas behov. Generelt søger Vestas imidlertid at indarbejde råvareprisudviklingenn i sine salgskontrakter. Dette betyder, at Vestas indtjening på kontrakter er forholdsvis robust over for udsving i inputpriser. En stigning i prisen på især stål kan dog påvirke indtjeningen på projekter negativt. Stigendee råvare- og komponentpriser er derfor umiddelbart en størree udfordring ved indgåelse af nye kontrakter. Store investeringer i hele underleverandørkæden har forr nuværendee fjernet det meste af risikoen for flaskehalse og dermed Vestas behov for sikkerhedslagre. Delårsrapport første kvartal 212 Side 17 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 26. oktober 2010 Side 1 af 35 Tilpasning af kapacitet, stigende ordrebeholdning, positivt frit cash flow Resumé: Tredje kvartal gav overskud og et positivt frit cash

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 18. august 2009 Side 1 af 30 - No. 1 in Modern Energy fastholder forventningerne til 2009 Resumé: I andet kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.211 mio., en stigning

Læs mere

På trods. første ni. mia., som. med ca. grønne. mindst 5. Forventninger. risici. Dette er. udskyde. hertil, så. komponentpriser

På trods. første ni. mia., som. med ca. grønne. mindst 5. Forventninger. risici. Dette er. udskyde. hertil, så. komponentpriser Forventninger 2011 På trods af den makroøkonomiske usikkerhed og turbulensen på de d finansiellee markeder forventer Vestas fortsat en indgang af faste og ubetingede ordrer på 7.000-8.000 MW, derr nu ventes

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Aktionærinformation 1/2013

Aktionærinformation 1/2013 Aktionærinformation 1/2013 Vestas kom styrket ud af et svært Efter en vanskelig start på året begyndte den positive effekt af reorganisering og besparelser at slå igennem i anden halvdel af. Særligt fjerde

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Side 1 af 9. Resumé: med. det mål at. af såvel. forretningen. fremtidig vækst. Web: www.vestas.com. CVR-nr.: 10 40 37 82. Vestas Wind Systems A/S

Side 1 af 9. Resumé: med. det mål at. af såvel. forretningen. fremtidig vækst. Web: www.vestas.com. CVR-nr.: 10 40 37 82. Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra f Aarhus, den 12. januar 2012 Selskabsmeddelelsee nr. 3/2012 Side 1 af 9 Vestas omstrukturerer med henblik på at øge kundefokus og indtjening samt for at reducere de investeringer,

Læs mere

mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796

mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796 Koncernregnskab 042 Resultatopgørelse 043 Totalindkomstopgørelse 044 Balance 046 Egenkapitalopgørelse 047 Pengestrømsopgørelse 048 Noter til koncernregnskabet 097 Juridiske enheder 100 Ledelsens påtegning

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NKT Holding A/S, 12. maj 2009, meddelelse nr. 10 Med en koncernomsætning på 2.635 mdkk og et operationelt driftsresultat (EBITDA) på 147 mdkk er udviklingen i 1. kvartal 2009 på niveau med forventningerne.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere