Delårsrapport Første kvartal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport Første kvartal 2012"

Transkript

1 Delårsrapport Første kvartal 212 Selskabsmeddelelse af 2. maj 212

2 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansiellee stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn fremadrettede udsagn eller kan anses for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede e udsagn err udsagn vedrørende fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendtee og ukendtee risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige væsentligt fra de resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i udsagnene. Fremadrettede udsagn omfatterr blandt andet udsagn vedrørende Vestas V mulige eksponering mod markedsrisici og udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, vurderinger, skøn, prognoser og forudsætninger. En række faktorer kan indvirke på Vestas V fremtidige drift og kan få Vestas resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument, herunder (men ikke begrænset til): a) ) ændringer i efterspørgslen efter Vestas produkter, b) udsving i valutakurser og renter, c) tab af markedsandem ele og konkurrence i branchen, d) miljømæssige og fysiske f risici, e) lovgivningsmæssig, skattemæssig og tilsynsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- og regioner, g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation og eller regnskabspraksis, f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande genforhandling af kontraktvilkår med statsligee organer, og forsinkelse eller fremrykning af godkendelse af projekter, h) evne til at håndhævee patenter, i) produktudviklingsrisici, j) råvarepriser, k) kundekreditrisici l) komponentleverancer fra leverandører; og m) kundernes k villighed og evne til at acceptere levering og installationn af produkter og risikoovergang. Alle fremadrettede udsagn i dette dokument skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor vægt. Yderligeree faktorer, der kan påvirke fremtidigee resultater, er anført i Vestas årsrapport for regnskabsåret 211 (tilgængelig på vestas.dk/investor), og disse faktorer bør også tages i betragtning. De fremadrettede udsagn gælder hver isærr kun pr. datoen for dette dokument. Vestas påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller ændre fremadrettede udsagnn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder udover de lovkravsbestemte. Resultater kan i lysett af disse risici afvige væsentligt fra de resultater, der er anført, underforstået eller kan udledes af de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dettee dokument. Denne delårsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er gældende. den danske udgave Delårsrapport første kvartal 212 Side 2 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

3 Resumé Forventninger til EBIT, cash flow og omsætning fastholdes. Skuffende omsætning og indtjening i første kvartal på grund af ett lavt overleveringsniveau, for høje omkostninger til produktion af vindmøller og ikke-forventede garantihensættelserr på EUR 4 mio. Vestas genererede en omsætning på EUR 1.15 mio. i første kvartal 212 en stigning på 4 pct. i forhold til første kvartal 211. EBIT før særlige poster faldt med EUR E 135 mio. til EUR (24) mio. EBIT-marginen før særlige poster var (18,5) pct. Efter særlige poster på EUR 411 mio. udgjorde EBIT EUR (245) mio. Det frie cash flow blev forbedret til EUR (295) mio. fra EUR (431) mio. i første kvartal 211. Nettogælden ultimo marts 212 var EUR 85 mio.; en stigning på EURR 35 mio. i løbet af kvartalet. Indgangenn af faste og ubetingede ordrer i første kvartal 212 var MW, og beholdningen af faste og ubetingede ordrer pr. 31. marts 212 beløbb sig til EURR 1, mia., hvilket er det højeste niveau nogensinde. Ud over r ordrebeholdningen havde Vestas s ultimo marts 212 serviceaftaler med en kontraktuel fremtidig g omsætning på EUR 4,24 mia. Sikkerheden på Vestas arbejdspladser blev endnu engang forbedret,, og andelen af vedvarende energi steg til 44 pct. Overvågningsdata fra Vestas Performancee and Diagnostics -centre har vist, at 376 V9-3. MWbehov for gearkasser leveret til Vestas i perioden fraa juni 29 til september 211 potentielt har yderligere vedligeholdelse, reparation eller udskiftning på grund af fejl f i lejerne. Der er således blev hensat yderligere EUR 4 mio. til t garantier i kvartalet. Vestas vil forfølge alle muligheder med hensyn til at opnå en eventuel kompensation fra leverandørerne. Vestas fastholder sin helårs forventning om en EBIT-margin på -4 pct., en omsætning på EUR mio., et positiv frit cash flow, afskibninger på omkring 7 GW og o investeringer på EUR 55 mio. På grund af de ekstra hensættelser til V9-3. MW-gearkasserne forventes åretss garantihensættelser nu at være på omkring 3 pct. af den forventede årsomsætning mod den d tidligere forventing om mindre end 3 pct. af omsætningen. Vestas fortsætter med at tilpasse organisationen og forventer stadig, at antallet af medarbejdere vil udgøre ca. 2.4 ved årets udgang. Dettee vil bidrage til en reduktion af de faste omkostninger på mere end EUR 15 mio. med fuld f virkning fra udgangen af 212. I løbet af tredje kvartall 212 vil Vestas træffe beslutning om selskabets fremtidige set-up på det amerikanske marked, såfremt PTCmen for at støtteordningen ikke forlænges. Udviklingen af den potentielt førende offshore-platform, V MW-møllen, M fortsætter, tilpasse den forventede dato for serieproduktion til Vestas' nuværende forventninger til offshore- i markedet, har Vestas dog sænket udviklingshastigheden. Prototypenn forventes nu at blive installeret Danmark i 214. Vestas har modtaget henvendelser fra potentielle samarbejdspartnere om videreudviklingen af V MW-møllen. Delårsrapport første kvartal 212 Side 3 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

4 Q i korte træk (mod Q1 211) + EUR 136 mio. + 47% + 28% + 4% - EUR 135 mio. - EUR 777 mio. + 2% + 13%-point - 36% Vestas realiserede et fritt cash flow på EUR (295) mio. - en stigningg på EUR 136 mio. Vestas producerede og afskibede 931 MW - en stigningg på 47 pct. Vestas overleverede vindkraftsystemer med en samlet s kapacitet på 1.18 MW - en stigningg på 28 pct. Vestas realiserede en omsætning på EUR mio. - en stigningg på 4 pct. EBIT før særlige poster blev EUR (24) mio. - et fald på EUR 135 mio. Resultat efter skat blev EUR (162) mio. - et fald på EUR 77 mio.. Antallet af medarbejdere e var ultimo kvartalet et stigning på 2 pct. Vedvarendee energi udgjorde 44 pct. af det samlede energiforbrug - en stigningg på 13 procentpoint. Ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer var 2,8 - et fald på 36 pct. Delårsrapport første kvartal 212 Side 4 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

5 Indholdsfortegnelse Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen... 8 Udviklingen i første kvartal Forventninger Forudsætninger og risici Presse- og analytikermøde Ledelsespåtegning Koncernregnskab 1. januar til 31. marts Delårsrapport første kvartal 212 Side 5 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

6 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen mio. EUR Hovedtal Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) før særlige poster Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster p Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Resultat efter skat 1. kvartal 212 1) (9) (24) (131) (245) 2 (225) (162) 1. kvartal 211 1) (69) (69) (49) (118) (85) Helår (38) 35 (6) (93) (153) (166) Balance Balancesum Egenkapital Hensatte forpligtelser Gennemsnitlig rentebærende position (netto) (923) (866) (99) Nettoarbejdskapital (NWC) 2 91 (71) Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (24) (267) 84 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (91) (164) (761) Frit cash flow (295) (431) 79 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (13) Ændring i likvide beholdninger med fradragg af kortfristet bankgæld (53) (148) 66 Delårsrapport første kvartal 212 Side 6 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

7 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen mio. EUR Nøgletall 2) Regnskabsrelaterede nøgletal Bruttomargin (%) EBITDA-margin før særlige poster (%) EBIT-margin før særlige poster (%) EBITDA-margin (%) EBIT-margin (%) Forrentning af investeret kapital (ROIC) førr særlige poster 3) ) (%) Soliditetsgrad (%) Forrentning af egenkapital 3) (%) Gearing (%) 1. kvartal 212 1) 1,1 (8,1) (18,5) (11,9) (22,2) (1,2) 29,8 (2,2) 48,8 1. kvartal 211 1) 9,44, (6,5)), (6,5)) 1,55 38,22 1,11 45, Helår ,4 5,2 (,7) 5,2 (1,) (1,3) 33,5 (6,2) 35,7 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie 4) (EUR) Indre værdi pr. aktie (EUR) Kurs/indre værdi Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (EUR) Udbytte pr. aktie (EUR) Udbytteandel (%) Børskurs ved periodens udløb (EUR) Gennemsnitligt antal aktier Antal aktier ved periodens udløb (,3) 11,7,7 (1,),, 7, ,11 (,8) 13,11 12,6 2,33,7 (1,3)) 4,1,,,, 3,66 8, ) Ikke revideret eller reviewet. 2) Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning (21-vejledning). 3) Beregnet over en 12 måneders periode. 4) Resultat pr. aktie er beregnet over en 12 måneders periode og i overensstemmelse med IAS 33 om indtjening pr. aktie. Delårsrapport første kvartal 212 Side 7 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

8 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen Hovedta al 2) 1. kvartal 212 1) 1. kvartal 211 1) Helår 2111 Arbejdsmiljø Ulykker (antal) heraf dødsulykker (antal) 1 1 Produkterr MW produceret og afskibet Antal møller produceret og afskibet Ressourceudnyttelse Forbrug aff metaller (tons) Forbrug aff øvrige råvarer mv. (tons) Forbrug aff energi (MWh) - heraf vedvarende energi (MWh) - heraf vedvarende elektricitet (MWh) Forbrug aff ferskvand (m 3 ) Affaldsbortskaffelse Bortskaffelse af affald (tons) - heraf genanvendelse (tons) Emissioner Direkte udledning af CO 2 (tons) Lokalsamfundet Miljøuheld (antal) Overskridelse af egenkontrolvilkår (antal) Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere, ultimo Delårsrapport første kvartal 212 Side 8 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

9 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen Nøgletal l 2) Arbejdsmiljø Ulykkesfrekvens pr. en million arbejdstimerr Sygefravær for timelønnede (%) Sygefravær for funktionærer (%) 1. kvartal 212 1) 2,8 2,8 1,1 1. kvartal 211 1) 3,88 2,99 1,77 Helår ,2 2,3 1,3 Produkterr CO 2 -besparelse over levetiden af de producerede og afskibede MW (millioner tons CO 2 ) Ressourceudnyttelse Vedvarende energi (%) Vedvarende elektricitet til egne aktiviteter (%) Medarbejdere Kvinder på ledelsesniveau (%) Ikke-danskere på ledelsesniveau (%) Ledelsessystem 3) OHSAS 181 arbejdsmiljø (%) ISO 1411 miljø (%) ISO 91 kvalitet (%) ) Ikke revideret eller reviewet. 2) Regnskabspraksis for ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen, se årsrapport 211 side 32. 3) Teknologicentrene i Singapore og USA samt salgs- og serviceorganisationerne i Canada og Vestas Offshore, UK, er endnuu ikke certificeret iht. OHSAS 181 og ISO 141. Produktionsfaciliteterne i Xuzhou, Kina, er endnu ikke certificeret iht. ISO 141. Vestas mål er, at alle nye enheder er certificeret senest seks måneder efter ibrugtagelse. Delårsrapport første kvartal 212 Side 9 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

10 Udviklingen i første kvartal 212 Ordrebeholdning og aktivitet Kvartalets ordreindgang, hvoraff 72 pct. blev offentliggjort, var MW. Ordrebeholdningen var MW ultimo marts 212. Heraf tegnedee Europa og Afrika sig forr 57 pct. og Nord- og Sydamerika samt Asien og Oceanien for henholdsvis 28 og 15 pct. Ordrebeholdn ningens værdi udgjorde EUR 1, mia. ultimo marts 212, hvilket er det højestee niveau nogensinde. Vestas producerede og afskibede i første kvartal 212 vindkraftsystemer med enn samlet effekt på 931 MW (449 møller) mod 634 MW ( 358 møller) i første kvartal 211. Den endeligt overleverede kapacitet til kunderne udgjorde 1.18 MW; en stigning på 28 pct. i forhold til første kvartal 211. MW Europa og Afrika Nord-- og Sydamerika Asien og Oceanien I alt MW under færdiggørelse, 1. januar 212 MW overleveret til kunder i perioden MW produceret og afskibet i perioden (587) (375) (146) (1.18) 931 MW under færdiggørelse, 31. marts Ved kvartalets udgang var mølleprojekter med en samlet effekt på MW under færdiggørelse, hvilket afspejler sig i niveauet af f varelagre og forudbetalinger, da en stor del af disse MW endnu ikke er indtægtsført. Indtægtsførelsen af disse MW vil finde sted ved projekternes endelige overlevering. Resultatopgørelse I første kvartal 212 udgjorde omsætningen EUR 1.15 mio., hvilket er e en stigningg på 4 pct. i forhold til samme periode sidste år. Europa og Afrika udgjorde 59 pct. af omsætningen i første kvartal, mens Nord- og Sydamerika samt Asien og Oceanien tegnede sig for f henholdsvis 31 og 1 pct. Omsætningen i første kvartal 212 var laveree end forventet, da Vestas realiserede en del af, men ikke Delårsrapport første kvartal 212 Side 1 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

11 hele den udskudte omsætning fra f december 211, som meddelt den 3. januar. Den resterende del forventes stadig realiseret i løbet af 212. Forskellen mellem væksten i overlevering på 28 pct. og omsætningsvækstenn på 4 pct.. i første kvartal 2122 kan primært henføress til, at andelen af overleverede turnkey-projekter var højere i kvartalet. Indtægtsførelsen af disse turnkey-projekter fandt i stor udstrækning sted i 211. Serviceomsætningenn udgjorde EUR 23 mio. i første kvartal 212, svarende til enn stigning på 17 pct. i forhold til første kvartal 211. Serviceforretningen kræver kun lidt kapital, men stor indsigt i møllernes ydelse under forskellige vind- og netværksforhold. Vestas tilbyder ett stadigt bredere produktprogram, der dækker alt fra simpel tilkaldevagt til en garanteret minimumsudnyttelse af vinden. I løbet af første kvartal 212 passerede Vestas 5 GW-milepælen med hensyn til installeret kapacitet. En stor installeret base og nøje planlagte servicebesøg er afgørende forudsætninger for at kunne genereree et afkast på serviceforretningen. Derfor er en tæt overvågning af næsten 22. møller svarendee til 37,5 GW rygraden i Vestas vækststrategi. Med forventning om en yderligere vækst i serviceforretningen har Vestas V øget medarbejderantallet i denne del af forretningen i løbet af første kvartal. Vestass havde ultimo marts 212 serviceaftaler med en kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 4,2 mia. Delårsrapport første kvartal 212 Side 11 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

12 EBITDA før særlige kvartal 211. Bruttomarginen faldt i første kvartal 212 til 1,1 pct. fra 9,4 pct. i første kvartal 211. Bruttomarginen var negativt påvirket af yderligeree garantihensættelser på EUR 4 mio., større afskrivninger og for høje produktionsomkostninger primært til V112-møller og GridStreamer -teknologien.. poster udgjorde EUR (9) mio. i første kvartal 212 mod EUR mio. i første EBIT før særlige poster udgjorde EUR (24)) mio. et fald på EUR 1351 mio. i forhold til første kvartal 211. EBIT-marginen før særlige poster faldtt således til (18,5) pct. mod (6,5) pct. i første kvartal 211. Højere administrationsomkostninger og en stigning i afskrivninger påå færdiggjorte udviklingsprojekter på EUR 34 mio. var medvirkende årsager til faldet i EBIT-marginen. I kvartalet blev i alt EUR 41 mio. bogført som særlige poster, som relaterer sigg til afskedigelse af medarbejdere. Udviklingen fra kvartal til kvartal viser et betydeligtt udsving i indtjeningenn pga. volumen og sammensætning for så vidt angår lande, projektkompleksitet, ordre- og o mølletyper samt kundens krav til leveringsfleksibilitet. Ud over ovennævnte forskellee vil de enkelte kvartalsresultater afspejle ordrenes endelige overlevering, som kan afvige væsentligt fra det planlagte. Det frie cash flow blev forbedret til EUR (295) mio. fra EUR (431) mio. i første kvartal 211. Forbedringen skyldes hovedsageligt en forbedring i nettoarbejdskapitalen og ett lavere investerings- 12 niveau. Vestas har fra udgangenn af første kvartal 211 til udgangen af a første kvartal 212 (seneste måneder) genereret et frit cash flow på EUR 215 mio. Balance Vestas samlede aktiver udgjorde EUR mio. den 31. marts 212 mod EURR 7.9 mio. året før. Ultimo marts 212 var Vestas entebærendee nettoposition EUR 85 mio. Dette er en stigningg på EUR 35 mio. i forhold til udgangen af 211, menn et fald på EUR 15 mio. i forhold til udgangen af første kvartal 211. Nettoarbejdskapital Vestas nettoarbejdskapital var ultimo marts 212 EUR 2 mio., hvilket er et fald på EUR 89 mio. i forhold til 31. marts 211. I løbet af kvartalet steg nettoarbejdskapitalen med EUR 91 mio., hvilket primært skyldes en stigning i varelagret,, der afspejler, at Vestas forbereder sig på et højt aktivitetsniveau midt på året, i et år, der forventes at udvise rekordhøj afskibningsaktivitet. Det store Delårsrapport første kvartal 212 Side 12 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

13 fald i nettoarbejdskapitalen i forhold til første kvartal 211 skyldes hovedsageligt en stigning i forudbetalingerne, der også omfatter acontobetalinger på endnu ikke indtægtsførte mølleprojekter. Make to order -implementeringen og initiativerne med at nedbringe varelageret udviser fortsat fremskridt. Vestas arbejder på strukturelt at nedbringe sine lagre yderligere, ogg den regionaliserede produktion gør det muligt at foretage en yderligere reduktion af lagrene i de forskellige regioner ved at forkorte leveringstiden. Garantihensættelser Overvågningsdata fra Vestas Performancee and Diagnostics -centre har vist, at 376 V9-3. MW- i gearkasser leveret til Vestas af f ZF Wind Power Antwerpen NV (tidligere Hansen Transmissions) perioden fra juni 29 til september 211 potentieltt har behovv for yderligere vedligeholdelse, reparation eller udskiftning på grund af fejl i lejerne. Vestas har derfor nu besluttet at hensætte yderligere EUR 4 mio. til garantier i årets første kvartal. De berørte vindmøller hvoraf 36 er offshore-møllemed hensyn til at opnå en eventuel kompensation fra ZF og den pågældende leverandør af lejer til har p.t. en Lost Productionn Factor (LPF) på 3,6. Vestas V vil forfølge alle muligheder dækning af ethvert tab forårsaget af problemer med gearkasserner. Som følge heraf forventer Vestas nu at hensætte omkring 3 pct. aff den forventede årsomsætning for 212. Den tidligere forventning var under 3 pct. af årsomsætningen. Generelt foretages der hensættelser til alle forventede omkostninge er i forbindelse med reparation af møller eller udskiftninger, og en potentiel refusion fra andre involverede parter modregnes ikke, medmindre der foreligger en skriftlig aftalee herom. Garantihensættelserne skal dække eventuelle omkostninger til udbedringer og andre omkostninger i henhold til specifikke aftaler. Hensættelser er skønnede, og de realiserede omkostninger kan afvige betydeligt herfra. Inklusive den ovennævnte hensættelse på EUR 4 mio. udgjordee garantihensættelsernee i første kvartal 212 EUR 62 mio., hvilket svarer til 5,6 pct. af omsætningen. I løbet af første kvartal 212 blev der forbrugt EUR 3 mio. Den løbende forbedring af LPF på Vestas-møller medfører, at kunderne opnår et stadig bedre afkast af deres investering. Ultimo marts 212 viste de vindkraftværker, hvorpå Vestass garanterer ydelsen, en gennemsnitlig LPF på 2. I løbet af 212 forventer Vestas at opnå en e gennemsnitlig LPF på under 2. Delårsrapport første kvartal 212 Side 13 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

14 Egenkapital Vestas egenkapital udgjorde EUR mio. pr. 31. marts 212; et fald på EURR 299 mio. fra den 31. marts 211. Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften steg i årets førstee kvartal til EUR (24) mio. m fra EURR (267) mio. i samme periode sidste år positivt påvirket af nedbringelsen af nettoarbejdskapitalen. Pengestrømme fra investeringer beløb sig til EUR 91 mio. Investeringernee er primært foretaget i bygninger, anlæg og udviklingsprojekter. Det frie cash flow blev forbedret til EUR (295) mio. fra EUR (431) mio. i første kvartal 211. Forretningsmæssige prioriteringer I 26 indledte Vestas internationaliseringenn af sin organisation og produktion. p Formålet harr været at kunne producere regionalt til lokale omkostninger, at mindske transportomkostningernee i både finansiel og miljømæssig forstand, samt at forbedre forholdet til de lokale, regionale og globale kunder for herigennem at forkorte leveringstiderne. Øget regionalisering, forbedrett kvalitet ogg voksende serviceoms ætning 1. kvartal Helår Helår Helår 212 1) Helår 28 Helår 27 Ordreindgang (mia. EUR) 1,3 7,3 8,6 3,2 6,4 5,5 Ordreindgang (MW) Produceret og afskibet (MW) Leveret (MW) Omsætning (mio. EUR) - heraf service Bruttomargin (%) 1,1 12,4 17, 16,5 19,1 15,3 Garantihensættelser (%) 5,6 2,5 2,8 5,8 4,5 6,6 EBIT-margin før særlige poster (%) (18,5) (,7) 6,8 4,9 1,4 5,3 Nettoarbejdskapital som procent af omsætning (mid-point) (%),3 (1,2) 9,7 6,2 (1,2) (1,7) Forrentning af investeret kapital før særlige poster 2) (%) (1,2) (1,3) 1,8 9,5 43,4 21,3 Investeringer (mio. EUR) (91) (761) (789) (88) (68) (317) Frit cash flow (295) 79 (733) (842) (43) 384 Antal medarbejdere, ultimo - heraf uden for Europa 1) Ikke revideret eller reviewet. 2) Beregnet over en 12 måneders periode Den nye organisationsstruktur, som blev offentliggjort den 12. januar, er opbygget således, at Vestas kan opretholde sit globale fodaftryk og øgee nærhedenn til kunderne, mens omkostningerne og det relative investeringsbehov reduceres. Vestas forretningsmæssige, finansiellee samt sociale- og miljømæssige prioriteter afspejler selskabets overordnede mål for virksomheden og udstikker rammerne for, hvordan disse opnås. Delårsrapport første kvartal 212 Side 14 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

15 Ved hele tiden at prioritere sine vigtigste interessenter; kunder, aktionærer, a medarbejdere og det omgivende samfund er det Vestas ambition at fastholde og om muligt m udbygge sin position som markedsleder. Finansielle prioriteringer Vestas har følgende finansielle prioriteringer: 1. EBIT-margin Vestas har som mål at ealisere en høj encifret EBIT-margin på p mellemlang sigt ved et normaliseret amerikanskk marked. 2. Frit cash flow Vestas forventer selv att kunne finansiere sin vækst og tilstræber at generere et positivt frit cash flow i hvert regnskabsår. Introduktionen af nye platforme som 7 MW-platformen er imidlertid meget investeringskrævende og kan derfor føre til, at enkelte år kan vise et negativt frit cash flow. 3. Omsætning Vestas forventer at kunne øge sinn markedsandel, og serviceomsætningen, der er mere lønsom end salget af vindmøller, ventes at være det hurtigst voksende v segment. Produkter Udviklingen af den potentielt førende offshore-vindmølle, V MW-møllen, M fortsætter, men for at tilpasse den forventede dato for serieproduktion til Vestas nuværende forventninger til offshore- i markedet har Vestass dog sænket udviklingshastigheden. Prototypenn forventes nu at blive installeret Danmark i 214. Vestas har modtaget henvendelser fra potentielle samarbejdspartnere om videreudviklingen af V MW-møllen. Kolleger Som følge af en for høj omkostningsbase i forhold til det forventede aktivitetsniveaa au i 212 og 213 og for at sikre allokering af flere ressourcer til direkte, kundeorienterede aktiviteter, annonceredee Vestas i januar 212 en organisatorisk omstrukturering af koncernen. Vestas skal reducere de faste omkostninge er, herunder de faste kapacitetsomkostninger, med mere end EUR 15 mio. med fuld virkning fra slutningen af 212 primært gennem effektivisering af støttefunktioner og nedlukning af fabrikker med det mål at justere kapaciteten i forhold til markedsefterspørgslen. Dette medfører afskedigelser af medarbejdere, og Vestas forventer således at have ca. 2.4 medarbejdere vedd udgangen af 212. Ved udgangen af første kvartal 212 bestred ikke-danskere 533 pct. af stillingerne i de øvre ledelseslag, og 18 pct. var kvinder. Det er Vestas ambition at øgee antallet af nationaliteter på alle lokationer uden at miste den lokale forankring. Fremover skal andelen af kvindelige ledere stige, lige som andelen af ikke-danskere I første kvartal 212 blev sikkerheden markant forbedret i forhold f til første kvartal 211; i ledende stillinger ønskes forøget. Bæredygtighed ulykkesfrekvensen faldt fra 3,8 ulykker pr. en million arbejdstimer til 2,8. Målet for 212 er 3,.. I første kvartal 212 steg energiforbruget med 24 pct. i forhold til samme kvartal året før, primært som følge af øget produktion på støberierne ogg vingefabrikkerne. I forhold til produktionen er energi- mindre tendensen imidlertid positiv, da bedre udnyttelse af Vestas fabrikker betyder, at der anvendes energi pr. fremstillet enhed. I første kvartal 212 steg andelen af vedvarende elektricitet til 89 pct. i Delårsrapport første kvartal 212 Side 15 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

16 forhold til 7 pct. i første kvartal 211. Stigningen kan primært henføres til produktionen af elektricitet fra Vestas' egne vindkraftværkerr i Østeuropa. Andelen af vedvarende energi udgjorde 44 pct., hvilket var en stigning på 13 procentpoin i forhold till første kvartal 211. Vestas vil ansøge om et 5 pct. WindMade -certifikat for første kvartal 212. Aktionærer Ultimo marts 212 havde Vestas navnenoterede aktionærer inklusive depotbanker. De navnenoterede aktionærer ejede 92,2 pct. af selskabets aktiekapital danske aktionærer ejede ultimo marts omkring 54 pct. af Vestas, hvis aktier er 1 pct. free float. BlackRock Inc., USA, har anmeldt en aktiepost, der overstiger 5 pct. Vestas tilstræber at have en international ejerkreds og at informere denne åbent om selskabets langsigtede mål, prioriteringer og initiativer, der gennemføres under behørigg hensyntagen til de kortsigtede muligheder og begrænsninger. Forventninger 212 Vestas fastholder sin helårs forventning omm en EBIT-margin på -44 pct. og en omsætning mio. inklusive serviceomsætningen, der ventes at stige til ca. EUR 85 mio. EBIT-margin på omkring 14 pct. før f allokeringg af fællesomkostninger. på EUR med en På grund af de ekstra hensættelser på EUR 4 mio. til V9-3. MW-gearkassen forventes årets garantihensættelser nu at være på omkring 3 pct. af den forventedee årsomsætning mod en tidligere forventing om mindre end 3 pct. af omsætningen. Spændet, der ligger i forventningerne til omsætning og EBIT, tager højde for de store udsving, der kan forekomme inden for disse poster afhængig af tidspunktet for ordreindgang, produktion, afskibninger og endelig overlevering til kunderne. Den negative påvirkning af årets EBIT-margin skyldes bl.a. for høje produktionsop omkostningerr til V MW-mølleen forventet stigning i afskrivninger og amortiseringer på omkring EURR 1 og GridStreamer -teknologien, som forventes at blive reduceretet i løbet af året, samt mio. Afskibningerne, der forventes at stige til omkring 7 GW, vil med de d nuværende produktionsplaner være højest midt på året, mens overleveringerne forventes at stigee i løbet af året, men kan udvise Delårsrapport første kvartal 212 Side 16 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

17 store udsving over kvartalerne. Det skal understreges, at den regnskabspraksis, som Vestas følger, først tillader Vestas at indtægtsføre supply-only - og supply-and-installation - projekter, når disse har endelig risikoovergang til kunden, uanset om Vestas allerede har produceret, afskibet og opstillet møllerne. Forstyrrelser i produktion og udfordringer ved opstilling aff møller, somm eksempelvis dårligt vejr, manglende net-tilslutninger og tilsvarende forhold kan således forårsage forsinkelser med betydning for Vestas økonomiske resultater i 212. De totale investeringer forventes at blive EUR 55 mio., hvoraf immaterielle investeringer forventes at udgøre EUR 35 mio., hvilket afspejler øgede investeringer i udviklingenn af V MWi 212. offshoremøllen. De samlede forsknings- og udviklingsudgifter ventes at udgøre EUR 45 mio. Særlige poster i 212 relateret til afskedigelser af netto medarbejdere i løbet af 212, som annonceret den 12. januar 212, ventes nu at udgøre mellem EUR 5-1 mio. med fuld cash-effekt mod den tidligere forventning på ca. EUR 5 mio. Vestass forventer at reducere de faste omkostninger med mere end EUR 15 mio. med fuld effekt t fra udgangen af 212. Det frie cash flow forventes uændret at blive positivt i 212. Ulykkesfrekvensen skal sænkes til maks. 3, arbejdsulykker pr. en million arbejdstimer. Forudsætninger og risici Bankerne er i dag mere omhyggelige, hvorfor procestiden og dokumentationskravene er steget. Et tilbagefald på kreditmarkedet kan påvirke Vestas markedsmuligheder negativt.. Tilsvarendee vil lave priser på fossile brændsler kunne udskyde efterspørgslen, ligesom et e lavere energiforbrug som følge af konjunkturudviklingen kan påvirke efterspørgslen efter vindkraftværker. Opbremsningen i markedsvæksten har generelt resulteret i rigelighed af komponenter og udgør en finansiel udfordring for en række leverandører. Vestas styrer risici i forbindelse med indkøb af komponenter og følger løbende op på den finansielle situation hos nuværende og potentielle leverandører. Den finansielle og økonomiske krise harr lagt et betydeligt pres på en række gældstyngede europæiske lande, der mødes med betydelige krav om at føre en stram finanspolitik. Selv om kun ganske få tilskudsordninger til vindenergi belaster de offentlige udgifter, da vindenergi hovedsageligt finansieres af el-forbrugerne, kan kortsigtede hensyn få negativ indflydelse på udbygningen af vedvarende energi, herunder vind. Et stort antal støtteordninger err under revurdering. Dette giver risiko for en vent og se -holdning blandt nogle af Vestas kunder. For at minimere den potentielle påvirkning og begrænsee risici i forbindelse medd udsving i prisen på råvarer som kobber og nikkel har Vestas indgået langsigtede aftaler med fastee priser for en del af Vestas behov. Generelt søger Vestas imidlertid at indarbejde råvareprisudviklingenn i sine salgskontrakter. Dette betyder, at Vestas indtjening på kontrakter er forholdsvis robust over for udsving i inputpriser. En stigning i prisen på især stål kan dog påvirke indtjeningen på projekter negativt. Stigendee råvare- og komponentpriser er derfor umiddelbart en størree udfordring ved indgåelse af nye kontrakter. Store investeringer i hele underleverandørkæden har forr nuværendee fjernet det meste af risikoen for flaskehalse og dermed Vestas behov for sikkerhedslagre. Delårsrapport første kvartal 212 Side 17 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

18 De væsentligste risikofaktorer omfatter herudover yderligere garantihensættelser som følge af potentielle kvalitetsproblemer, transportomkostninger, forstyrrelser i produktion og ved opstilling af møller samt potentielle patenttvister. Med regionaliseringen af produktion og indkøb er valutakursrisikoen mindsket, men ikke forsvundet. Vestas opererer med tre kontrakttyper: Supply-only, supply-and-installation og turnkey. Supply-only og supply-and-installation ordrer indtægtsføres først, når vindmøllerne er e endeligt overleveret til kunden, hvilket kan give en tidsmæssig forskydning af indtægtsførelsen. Turnkey-ordrer indtægtsføress løbende i henhold til færdiggørelsesprocent-metoden i takt med afskibningerne. Derr er ikke forskel på betalingsprofilen mellem kontrakttyperne. Betalingerne falder typisk ved v ordreindgåelse og i takt med de fysiske afskibninger. Vestas er sammen med medlemmer af bestyrelse og direktion sagsøgt i et massesøgsmål anlagt ved den føderale domstol i Oregon,, USA, se i øvrigt selskabsmeddelelse nr. 8/211 af den 21. marts 211. Presse- og analytikermøde For analytikere, investorer og pressen afholdes informationsmøde i dag onsdag kl. 1. (CEST) på Vestas hovedkontor på Hedeager 44, 82 Aarhus N. Informationsmødet afholdes på vestas.dk/investor. engelsk og transmitteres direkte med simultantolkning til dansk via Der er mulighed for at deltage elektronisk i mødet og stille spørgsmål via telefonkonference. Telefonnumrene til telefonkonferencen er: Danmark: Øvrige Europa: USA: Informationsmødet vil efterfølgende kunne afspilles fra vestas.dk/investor. Kontaktdetaljer, Danmark Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations Tlf.: 973 Delårsrapport første kvartal 212 Side 18 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

19 Ledelsespåtegning Direktion og bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januaraf EU og 31. marts 212 for. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelsee med IAS 34 om delårsrapporter som godkendt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billedee af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 212 samtt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar-31. marts 212. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici r og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Aarhus, den 2. maj 212 Direktion Ditlev Engel Koncernchef Anders Vedel Juan Araluce Chief Turbines R&D Officer (CTO) Chief f Sales Officer (CSO) Bestyrelse Bert Nordberg Formand Lars Josefsson Næstformand Carsten Bjerg Eija Pitkänen Elly Smedegaardd Rex Håkan Eriksson Jørgen Huno Rasmussen Jørn Ankær Thomsen Kim Hvid Thomsen Kurt Anker Nielsen Michaell Abildgaard Lisbjerg Sussie Dvinge Agerbo Delårsrapport første kvartal 212 Side 19 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

20 Koncernregnskab 1.. januar til 31. marts 2122 Resultatopgørelse for koncernen n mio. EUR 1. kvartal kvartal 211 Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primærr drift før særlige poster Særlige poster Resultat af primærr drift Andel af resultat i associerede virksomheder r Finansielle poster (netto) Resultat før skat Selskabsskat Periodens resultatt 1.15 (1.93) 12 (6) (56) (1) (24) (41) (245) 2 (225) 63 (162) 1.6 (96) 1 (33) (51) (85) (69) (69) (49) (118) 33 (85) Resultat pr. aktie ( EPS) Periodens resultat pr. aktie (EUR), aktuelt Periodens resultat pr. aktie (EUR), udvandett (,8) (,8) (,42) (,42) Delårsrapport første kvartal 212 Side 2 af 32 Selskabsmeddelelse nr. 19/212

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 6. februar 2013 Selskabsmeddelelse nr. 7/2013 Side 1 af 9 Årsrapport 2012 Vestas er forberedt på et svært 2013 Resumé: 2012 var et udfordrende år for vindindustrien og for

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8 Årsrapport 2013 Omsætning, EBIT og frit cash flow over forventningerne Resumé: 2013 markerede afslutningen på Vestas

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

for 2011 annonceret 3. januar

for 2011 annonceret 3. januar Selskabsmeddelelse fra f Aarhus, 8. februar 2012 Side 1 af 6 Årsrapport 2011 2011 blev et barskt år med to nedjusteringer Resumé: 2011 var et meget udfordrendee år for vindindustrienn og også for Vestas

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

De totale investeringer** forventes at udgøre ca. EUR 350 mio. og de frie pengestrømme** forventes at blive minimum EUR 700 mio. i 2017.

De totale investeringer** forventes at udgøre ca. EUR 350 mio. og de frie pengestrømme** forventes at blive minimum EUR 700 mio. i 2017. Selskabsmeddelelse fra Aarhus, den 8. februar 2017 Selskabsmeddelelse nr. 03/2017 Side 1 af 10 Årsrapport 2016 Resumé: For helåret 2016 udgjorde omsætningen EUR 10,2 mia., EBIT-marginen før særlige poster

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Aarhus, den 3. januar 2012 Side 1 af 5 Foreløbige hovedtal for regnskabsåret 2011 Baseret på de første indrapporterede tal, som ikke er konsolideret og revideret vedrørende aktivitetsniveauet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Aarhus, den 7. februar 2018 Selskabsmeddelelse nr. 3/2018 Side 1 af 8 Årsrapport 2017 Resumé: For helåret 2017 udgjorde omsætningen EUR 10,0 mia., EBIT-marginen var 12,4 pct., totale

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport Tredje kvartal 2012

Delårsrapport Tredje kvartal 2012 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2012 Selskabsmeddelelse af 7. november 2012 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

På trods. første ni. mia., som. med ca. grønne. mindst 5. Forventninger. risici. Dette er. udskyde. hertil, så. komponentpriser

På trods. første ni. mia., som. med ca. grønne. mindst 5. Forventninger. risici. Dette er. udskyde. hertil, så. komponentpriser Forventninger 2011 På trods af den makroøkonomiske usikkerhed og turbulensen på de d finansiellee markeder forventer Vestas fortsat en indgang af faste og ubetingede ordrer på 7.000-8.000 MW, derr nu ventes

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Andet kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Andet kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Andet kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 10 Forretningsudvikling... 11

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Randers, den 21. august 2007 Side 1 af 21 Delårsrapport, andet kvartal 2007 Indtjeningsfremgangen fortsætter for No. 1 in Modern Energy Resumé: Omsætning

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 9. februar 2011 Side 1 af 5 Årsrapport 2010-2010 blev et hårdt år, men Vestas er på rette kurs med rekordstor ordreindgang på 8.673 MW Resumé: Årets ordreindgang i 2010

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Delårsrapport Andet kvartal og første halvår 2012

Delårsrapport Andet kvartal og første halvår 2012 Delårsrapport Andet kvartal og første halvår 212 Selskabsmeddelelse af 22. august 212 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Aktionærinformation 2/2012. Vestas aktionærinformation 2/2012 1

Aktionærinformation 2/2012. Vestas aktionærinformation 2/2012 1 Aktionærinformation 2/2012 Vestas aktionærinformation 2/2012 1 Et forandret og mere effektivt Vestas på rette vej 2 Vestas aktionærinformation 2/2012 Efter flere svære kvartaler blev andet kvartal 2012

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr Delårsrapport 2011/12 (1. maj 2011-31. januar 2012) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport pr. 31/1 2012 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR 25-30 mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct.

Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR 25-30 mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, den 15. maj 2007 Side 1 af 22 Delårsrapport, første kvartal 2007 Resultatfremgang som forventet Resumé: Kvartalets afskibninger på 855

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Aktionærinformation 2/2011. Aktionærinformation 2/2011 1

Aktionærinformation 2/2011. Aktionærinformation 2/2011 1 Aktionærinformation 2/ Aktionærinformation 2/ 1 Et lille, men vigtigt plus Udviklingen i verden har næppe været sværere at forudsige end netop nu. Alligevel peger mange lyspunkter efter første halvår i

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Første kvartal 2006 udviklede sig som forventet

Første kvartal 2006 udviklede sig som forventet Side 1 af 21 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Første kvartal 2006 udviklede sig som forventet Resumé: Vestas realiserede i første kvartal en omsætning på EUR 715 mio., hvilket

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1.

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1. Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Delårsrapport for 1. halvår 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 18. august 2009 Side 1 af 30 - No. 1 in Modern Energy fastholder forventningerne til 2009 Resumé: I andet kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.211 mio., en stigning

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere