1 Indtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124"

Transkript

1 Hele 1. kr. 212 marts Indtægter Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning Udvalgsbeviling Forskudsbeløb af indkomstskat Afregning vedrørende skrå skatteloft Regulering af skatter, tidligere år Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Øvrige skatter Statstilskud Udligning, skat og udgiftsbehov Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Regulering tilskud/udlign., tidl. år Grundbidrag til sundhedsvæsnet Særlige tilskud Tilbagebet. af refusion af købsmoms :53 Side 1 af 13

2 Hele 1. kr. 212 marts Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale Udvalgsbeviling Økonomiudvalgets rådighedskonto Politisk organisation Pensioner Revision Div. vederlag for opkræv. af attester Adm.udgifter ovf. fra forsyningsvirk Lægeerklæringer Forsikringer Administrationsbidrag fra konto Institutionsbevillinger Administration - forvaltninger Administration - fælleskonti Lønpuljer Fuld vikardækning barsel/adoption Erhverv og turisme Udvalgsbeviling Erhvervsfremme og turisme Borger- og brugerinddragelse Udvalgsbeviling Borgerinformation Redningsberedskab Institutionsbevillinger Redningsberedskab :53 Side 2 af 13

3 Hele 1. kr. 212 marts Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima Udvalgsbeviling Energipulje Miljø og natur Udvalgsbeviling Vandløbsvæsen Øvrige miljøforanstaltninger Trafik, vej og park Udvalgsbeviling Grønne områder og naturpladser Skadedyrsbekæmpelse Kollektiv trafik Veje fælles formål Vejvedligeholdelse Glatførebekæmpelse og snerydning Institutionsbevillinger Entreprenørafdelingen - Vej & Park Plan- og Boligudvalget By og bolig Udvalgsbeviling Byfornyelse Ydelsesstøtte, støttet byggeri Ejendomscenter :53 Side 3 af 13

4 Hele 1. kr. 212 marts Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Udvalgsbeviling Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler Befordring til/fra kommunens skoler Øvrige fælleskonti Pensioner Forældrebetaling i SFO Fripladser og søskenderabat Rammekonto, SFO Institutionsbevillinger Institutionsbevilling til fordeling Allindelille skole Asgårdsskolen Benløse skole Dagmarskolen Heldagsskolen Kildeskolen Kværkeby skole Nordbakkeskolen Sdr. Parkskolen Sdr. Parkskolen - 1. klassecenter Søholmskolen Valdemarskolen Vetterslev skole Vigersted skole Ringsted Kommunale Ungdomsskole UPPR :53 Side 4 af 13

5 Hele 1. kr. 212 marts Dagtilbud til børn Udvalgsbeviling Forældrebetaling Fripladser og søskenderabat Rammekonto Regnskabsføring, selvej. inst Betaling til/fra andre kommuner Huslejer Øvrige fælleskonti Institutionsbevillinger Vikarpulje - sygefravær over 3 uger Ringsted Dagpleje Bengerds Børnehus Benløse Børnegård Benløse Børnehave Børnehuset Bastionen Det grønne børnehus Bøgely Dagmarasylets Børnehave Den Frie Børnehave Heimdal Højbohus Kastaniehaven Klostermarkens Børnehus Børnehuset Stakhavegård Nordbakkens Børnehus Børnehuset Rosengården Ringsted Idrætsbørnehave Børnehuset Fristedet Sct. Georgs Gårdens Vuggestue og BH Sneslev Landbørnehave Snurretoppen Søholmen Tinsoldaten Toften Vigersted Børnehave Åkanden :53 Side 5 af 13

6 Hele 1. kr. 212 marts Børn og unge Udvalgsbeviling Tabt arbejdsfortjeneste Dækning af merudgifter Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg Refusioner - Særlig dyre enkeltsager Anbragte - Døgninstitution Anbragte - Døgnpleje Undervisning på opholdssteder Vidtgående specialundervis. - anbragte Forebyggelse Specialbørnehave og -fritidshjem Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg. -25 Sikrede institutioner Familieplejeprojekt 25 Trinbræt/Baneskole Endnu ikke disponeret budget Institutionsbevillinger Sundhedspleje Skoletandlæge Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej Vidtgående specialundervisning/spt Udvalgsbeviling Takstbet. vidtgå. specialundervis Betaling til/fra andre kommuner Fair Forældrebetaling Handicapkørsel Institutionsbevillinger Specialafdeling Asgård Specialafdeling Sdr. Park A-huset Vigersted Ådalskolen Sct. Bendts Børnehave Nebs Møllegård UPPR :53 Side 6 af 13

7 Hele 1. kr. 212 marts Socialudvalg Sundhed Udvalgsbeviling Vederlagsfri fysioterapi Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed Specialiseret genoptræning Andre sundhedsudgifter Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm Kørsel til træningsfunktion Institutionsbevillinger Træningsfunktionen Handicap, social og psykiatri Udvalgsbeviling Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år Boligsikring Boligydelse Statsrefusion boligsikring Statsrefusion boligydelse Botilbud Beskæftigelses- og aktivitetstilbud Hjælperordninger Personlig støtte og ledsagerordninger Kvindekrisecentre og forsorgshjem Statsref. Kvindekrisecentre mv Alkohol- og stofmisbrugerbehandling Kompenserende specialundervisning Lån til invalidebil Hjælpemidler Andre sociale formål Forsikringer (personale og ejendom) Betalinger fra kommuner Institutionsbevillinger Bo- og Servicecenter Regnbuen Støtte- og aktivitetscenter Hjemmevejlederkorps Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune Glad Mad :53 Side 7 af 13

8 Hele 1. kr. 212 marts Unge Udvalgsbeviling UNGE Tabt arbejdsfortjeneste UNGE Dækning af merudgifter UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager UNGE Statsrefusion i dyre sager U 18 år UNGE Anbragte - Døgninstitution UNGE Anbragte - Døgnpleje UNGE Undervisning på opholdssteder UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis UNGE Forebyggelse Unge UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem UNGE Sikrede institutioner UNGE Endnu ikke disponeret budget UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford UNGE Botilbud UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb UNGE Personlig støtte og ledsagerordning UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov :53 Side 8 af 13

9 Hele 1. kr. 212 marts Ældreudvalget Ældreliv Udvalgsbeviling Personlige tillæg til pensionister Statsrefusion personlige tillæg Demografi Opgaveløsning for sundhedsområdet Madservice/servicepakker, indtægter Madservice /servicepakker, udgifter Visitationsramme (private leveran. mv.) Visitationsramme Betaling til andre kommuner Bet. fra andre komm. incl.dyre enkeltsag Servicearealer Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi 5 5 Øvrige Glad mad Institutionsbevillinger Plejecenter Ortved Knud Lavard Centret Solbakken Hjemmeplejen Centralkøkken Fælles (elever, administration og uddann :53 Side 9 af 13

10 Hele 1. kr. 212 marts Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse Udvalgsbeviling A-dagpenge til forsikrede ledige Beskæftig.indsats forsikr. ledige Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. l Førtidspension med 5% refusion Førtidspension med 35% refusion (gl. ord Førtidspension med 35% refusion (ny ordn Fleksjob - løntilskud Skånejob Ledighedsydelse Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde Kontanthj. - passiv Aktiveringsgodtgørelse Kontanthj. - aktiv Kontanthj - visse grupper af flygtninge Revalideringsydelse og løntilskud Revalideringsinst., kurser mv Beskæftigelsesordninger Driftsudgifter kommunal besk.indsats Integrationsprogram Introduktionsydelse Integrationsindsats Seniorjob til personer over 55 år Sygedagpenge efter 52 uger u/ref Sygedagpenge - passiv Sygedagpenge - aktiv Sygedagpenge regresindtægter Statsref. - sygedagpenge Statsref. - løntilskud mm Statsref. - revalideringsinst., kurser m Statsref. - kontanthjælp (passiv) Statsref. - kontanthjælp (aktiv) Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.) Statsref. - kontanthj. (visse grp. flygt Statsref. - beskæftigelsesordninger Statsref. - integrationsprogram Statsref. - revalidering Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats Statsref. - seniorjob til personer over -32 Pulje til kommunale fleksjobs Jobtræning - forsikrede ledige Beskæftigelsesrådet -542 Statsref. - Servicejob :53 Side 1 af 13

11 Hele 1. kr. 212 marts Pulje opbremsning dp m.m. 6 6 Beskæftig.indsats forsikr. ledige Fleksjob - løntilskud Ledighedsydelse Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde Kontanthj. - passiv Aktiveringsgodtgørelse Kontanthj. - aktiv Revalideringsydelse og løntilskud Revalideringsinst., kurser mv Beskæftigelsesordninger Erhvervsgrunduddannelser Driftsudgifter kommunal besk.indsats Produkt.skol./bidrag ordinære elever Institutionsbevillinger Midtsjællands Aktiveringscenter Bagvejen Jobvejen Rikova Mødestedet Kultur- og Trivselsudvalget Kultur Udvalgsbeviling Kulturelle arrangementer og opgaver Institutionsbevillinger Bibliotek Teater og Kongrescenter Historiens Hus Fritid og sundhed Udvalgsbeviling Fritidsfaciliteter Refusion vedrørende Musikskolen Støtte til frivilligt socialt arbejde Sundhedsfremme og forebyggelse Institutionsbevillinger Idrætsanlæg og svømmehal Folkeoplysning Ringsted Musik- og Kulturskole :53 Side 11 af 13

12 Hele 1. kr. 212 marts Renter Økonomiudvalget Renter Udvalgsbeviling Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Anlæg under Økonomiudvalg Klima- og Miljøudvalget Anlæg under Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Anlæg under Plan- og Boligudvalget Køb og salg af jord Økonomiudvalget Anlæg - Køb og salg af jord Brugerfinansieret drift Klima- og Miljøudvalget Renovation Udvalgsbeviling Drift - Renovation Varmeforsyning Udvalgsbeviling Drift - Varmeforsyning :53 Side 12 af 13

13 Hele 1. kr. 212 marts Brugerfinansieret anlæg Klima- og Miljøudvalget Anlæg - Varmeforsyning Anlæg - Renovation Finansielle poster Økonomiudvalget Øvrige finansforskydninger Udvalgsbeviling Optagne lån Udvalgsbeviling Afdrag på lån Udvalgsbeviling GRAND TOTAL :53 Side 13 af 13

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2006 2008 2009 2010 Indtægter 3 Skatter 900,4 695,7 1.131,1 1.213,7 1.281,0 1.367,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Regnskab 2011 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2011 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 48 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 49 50 Regnskabsoversigt

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Regnskabsoversigter Indhold:

Regnskabsoversigter Indhold: Regnskabsoversigter Indhold: Tillægsbevillinger Hovedoversigt Regnskabssammendrag Tværgående hovedartsoversigt Driftsregnskab Anlægsregnskab Konto 7 og 8 Status Personaleudgifter Garanti- og eventuelforpligtelser

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Regnskab 2014 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2014 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 46 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 47 48 Regnskabsoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-12. Takstbilag 13-24

Generelle bemærkninger 1-12. Takstbilag 13-24 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Takstbilag 13-24 Hovedoversigt 1-4 Sammendrag af budget 5-8 Bevillingsoversigt: Grønne sider Direktørområde Børn, Unge og Borgerservice

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen Sagsnr.: 820-2013-41699 Doknr.: 820-2013-185384 Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Regnskab Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Diverse

Læs mere