SE FIAVNEN l97ei: I. l'- Tegninger: Bjarne Bertel. Hjeln : Kjeld Hansen. Veljby Nord : Peter Brostrøm. Jagt : Ole Thorup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SE FIAVNEN l97ei: I. l'- 35SI@: Tegninger: Bjarne Bertel. Hjeln : Kjeld Hansen. Veljby Nord : Peter Brostrøm. Jagt : Ole Thorup"

Transkript

1 976

2 SE FAVNEN l97ei: Torben Bøgeskov, 0e Thorup. l'- lndholdsfortegntlst : nnlpn li madon Veljby Nord : Peter Brostrøm Ekskursionsoplæ9 Lokalrapport : Niels Aagaard 'Fuglene i Århus Amtt' Hjeln : Kjeld Hansen Fuglekalender : Torben Bøgeskov E kskursi onsref eraler Jagt : Ole Thorup s icia tu-za 6 Z T-JO Forsidefoto : lvlosehornugle - Agger Tange-D0F-eks. Christian Andersen Tegninger: Bjarne Bertel Hans Pinstrup Klaus lvla-ling 0sen side, 5r6r7r8r0 r5r4lr4 sidb 6r9 side 40 Redaktionen sluttet marts 976 DANSK ORN]TTOOGSK rcren NG virker flor at fremme kendskabet til oq interess.n for fugle, og at beskytte vor hjemlige fuqlefauna gennen udgivelgen af tidsskrifter, Jpretholdelse af et bibliotek samt afholdelse af møder og ekskursioner. Kontingentet er kr.7r- årligt og for juniornedlemmer (under 8 år) kr.48r-. ndmeldelse kan iinde sted ved indbetaling af kontingentet på girokonto tlovedafdelingens adresse: Fælledvej 9, 00 København N. Tf. (0) LOKALAFDELNGEN FOR ÅR'A AMT står fur fof."i" arrangementer, Der afholdes mødef, og der foretages ekskursioner til ornitoloqisk interessanle områder, både inden- oq udenfor amtets grænser. Lokalafdelingen udgiver delte bj-ad, der udkomner to qange årligt i et oplag på 650 eksemplarer. Alle DOFrs medlemmer kan cjeltage i tokalafdelingens arrangementer. lvledlemmer indenfor Århus Amt modtager SØRAVNtN vederlaqsfrit, for øvrige medlemmer koster et abonnenent 0r- kr årli9t. Henvendelse til l-okalafdelinqen sker til - Dansk 0rnitholog.isk Forening, Lokalafdelingen for Århus Amt, Viborgvej 9, 8000 Århus C. Girokonto 5 5l

3 l- rmedef YØD[ PÅ NATURHSTORSK YUSEUV: onspag kl Tommv Dvbbro: Resultater afl Atlaspro;åltel. Nu da undersøgelsen er slutrvll vi få en samlet oversigt o- ver dens forløb og resultater. ONSDAG kl 9. 0 Per Bomholt: Rovlugleundersø9eser på Koldj-ngegnen. 0m metoder og resultater i det store projekt,, der nu har l-øbet i flere år k 0. Poul Hansen, der står lor Naturhistorisk lvluseums dyrestemme-arkiv, gennemgår ved hjælp af lydbånd de mest almindelige sangfugles stemmer. lvløder: VEORGV[J 9 ONSDAG kl N UGLERtr Jørgen Laursen fortæller om de danske ugler samt om de undersøgelser, han selv har foretaget i amtet. 8enærk: lvlødet er flyttet fra d. 7. marts, der var annonceret i sidste nr. af JøRAVNEN. VANDAG. - L976 kl " 9.0. lvled gennemgang af forskellige optællingsmetoder ti yngle- og vinterfuge, samt eksempler på praktisk bearbejdning af daia ti populationsindex. Hans Ul-rik Skotte l\øll,er. 0NSpAG k "ÅGER0G-qETqBU Bjarne Berte qennemgår ved hjælp- af billeder og tegninger vore mågers og terners kendetegn. ONSDAG 8.4-9'6 kl il]f O VF-J GLE PeLer Thomsen gennemgår ved hjæp af lysbilleder vore rovfuqles kendetegn. På dette møde kan vi flå afklaret'alle vore problerner vedrørende rovfug- ' cnc - så rrr' stån nndt v_' rustede til Skaqen-e jren. onsoag kr N SØNDERJYLLANDN Som.bptakt til turen til Sønderjyl"- land og Nordtyskland orienterer Niels Aagaard og Peder Jacobsen om lokaliteter, vi vi besøge og om fugle, vi håber at få se. Desuden er der åbent På Viborgvej hver tirsdag indtil skolernes sommerferie fra kl. 9-ca., hvor vi sidder og snakker om, hvad den optaqer os, og hvor ale er meget velkomne ti. at slæbe lysbilleder med. Vi.har nu lået et lysbilledapparat, djr altid vil væce tilstede om tirsdageru

4 r- VEJLEY \CFD P l; y) N t VEJ } TARKVtrJ C} KAT KRAT -ÅN.TLLØA f'f, '''irp^tt i..lrl "qw '.*,,;,.'V Vejlby Nord er nogle flade områder et par kll-ometer nord for Århus. Onrådet var oprindeligt en fjord med enge rundt om. Senere blev der drænet, så der i stedet kom en å med omliggende marker. Men det kan stadig hænde, at srnå områder bfiver oversvørnmede, og de er da sammen med Egåen nogenlunde fourageri-ngsmuligheder for ande- og vadefugle. De to fuglegrupper er dog kun repræssenteret af få arter og i et favt antal. Engene og narkerne i området tiltrækker også hønse- og rovfugle. Her kan man også det neste af året se store flokke af måger, hvilket nok skyldes lossepl-adsen ved Lystrupvej, hvor mågerne tilbringer megen ti.d. Hen over området går der en jernbane, som er hævet på en læmning. Denne er et udmærket observationssbed, idet nan derfra har udsyn over det meste af Vejlby Nord. Dæmningen er på begge sider bevokset med'qange tjørnebuske, og her kan man om vinteren se store flokke af Sjaggere og Vindrosler. Der findes mange måder at komme ti Vejlby NorJ på. De fetteste er af de markveje, der udgår fra Lystrupvej og Mollerupvej (mærket og på kortet). Der skal dog her benærkes, at bilkørsel hverken er tilladt el}er særlig behagelig på ciisse markveje.

5 på grundlag af obserr-ationer i 974, 75 oe 75 er der i det følgende udarbejdet *:**- an isi.c ower de fuøle- der er set i o-rådet. orår og sonmer: Fiskehejre, Knopsvane, Gravand, Krikand, Gråand, Musvåge, Spurvehøg, Tårnfak, Aftenfalk(J d,. L4/9-75), Grønbeqq.t Rørhøne, Dobbeltbekkasin, Svaleklire, Storpræstekrave, Hvidklire, Mudderklire, Hieile, Strandhjejle, Odinshane(f d. fb/b- 75), lrm. Kjove( d. 8/8-7r)' splitterne, Skovhornugle, Mursejler, rsfugl, Rødrygget Tornskade, Synkefugl, Sortstrubet Bynkefugl( d. B/-7r), Engpiber, Bjerg -vlpstjert, Stilits, Rørspurv sarnt de almindelige skov- og rnarkfugle. Efterår og vinter: Le l,appedykker, Sangsvane, Grågås, Krikand, Troldand, Gråand, Musvåge, Spurvehøg, Tårnfalk, Grønbenet Rørhønet Dobbelt Bekkasin, Vibe, Svarbag, Sølmåge, Stornnåge, Hættemåge, Mosehornugle, Stor tr'agspætte, Vindrossel"r Sjaggerr Sangilrossel, uglekonge, Engpiber, Silkehale, Still-its' Bjergirisk, Gråsisken' ompap, Gulspurv, Snespurv sarot de almindelige skov- og markfugle. Peter Brostrøm. 6

6 - ruonoøsto:urslrtrtd ZZ"S - tg?6. TurBn foregår i privatbiler med start fra viborgvej 9 Løtdag morgen k. 5.00" Vi vil på årnn" åk"ku""ion bl.a. besøge Fornæs oq Gjerrild-skovener. hvor der på denne årstid er gode chancer for et pænt rovfugletræk. Ekskursirlnsgebyr 0r- kr., der vit blive brugt til dækninq af benzinudgifter for kørende bet; ; på iuren. Tilmelding inden 0. narts, hvor du bedes anføre om du ønsker kørelejliqhed eler har ledige pladser i bilen. Leder: Jørgen Laursen. KYSNG FJORD }976. fkskursionen starter k , og vi mødes ved Norsminde Kro, hvortil der går bus fra Århus Rutebilstation k Oer vi sandsynligvis være muliqhed for at se de fl.este afl vole andefuglearter samt flere nyankomne vadere. Endvidere vil" del være enkelte rastende Dov- oe småfuqle. Leder: Torben Bøgeskov. TPPEF\E BUSEKSKURSON TL TPPERNE 5.4-9?6. Vi vil satse på at qennemføre denne tur som busekskursion, og prisen bliver da 40r- kr (it<t<e Sor- som nævnt i meddelelserne). eti Værneengene og Tipperne, hvor der er mulighed for mange ande- og vadefugle. forbindel-se med ekskursionen besøges tii9e området omkring Gaf-søerne og andre aktuel-e lokalitetex. Tilmelding sker til lokalafdelingens adlesse inden d. 0"4r deltagerne vil derefter høre narmere. Leder: Jiirn Eskildsen. ALRø *tt"*"" flokke af rastende vadefugle, især "*e Lille Kobbersneppe. llødested: Alrødanningen kl Leder: ljiels Aagaard.

7 l- SALTEN Sø Ekskursionen foregår i privatbiler og stalter k.6.00 fra viborgvej 9. TuDens pris er 5 kr, som betales til lederne undervejs. Tilmelding skal ske til lokalafdelingens adresse inddn.5 med oplysning om, hvorvidt man selv er kørende aller ønsker kørelejlighed. På turen vil vi besøge Salten 5ø, KuLkær 5ø samt skovene i området ved de to søer. Der vil være mulighed for at se mange florskellige rov- og småfuglearter bl.a.: Fiskeønn, iusvåge, Spurvehøg og Duehøgr slugj- t Grønspætte, Vendehal-sr Hedelærke m.m. Ledere: Torben Bøgeskov og ole Thorup. o \ VEEKE\tr P-T HJELM HJEL YT -.s - g?q. som en aktuel opføgning af Kjeld Hansens adtikel- om Hjelm, afholder vi i ljeekef den - maj en minilelr på øen. Vi. tager til Hjelm fredag den. om aftenent oq vil forlad øen igen søndag eftermiddag. Overnatning vil ske på fyretrog deltagerantallet vil derfor være begrænset. t4an skal selv medbringe sovepcse og soveunderlag. ltladen medbringer vi også selvr da det vil være umuligt at købe noget på øen. Under opholdeb vi vi føge Kjeld Hansen og de andre ringmærkeres arbejde 09 se på de rastende småfugle. irrisen for deltagelse på lejren vil være afhængig af prisen på transport til o9 fra øen. Tilmelding ti turen sker ved indbetaling al den foreløbige pris kr?5rtil giro , OOF, Viborqvej 9r 8000 Århus C. Peder Jacobsen 7

8 DETTF,EEK<EF SKAGEN SKAGiEN Skagen, Europas bedste forårstræksted, skal man til mindst en 9an9 om året,. Vi arrannpnpr en lp ir nå lnl.-ri ^fh^ i D, FU!u^afruELE'r r ueucuo9rl ^-d--^ --iph lj-6-q mnd afn-nn fna \tihnrn-,,d i oo +^r-/-^ -fr-^.. lj-5 kl" 9.0r. De store tal af de fleste rovfuglearter kotrmpr i april, men t,er -idt i naj er der (specielt i østlige vinde) store chancer for pæne tal af Lærkefalk, Dværgfalk og Fiskeørn, de første Hvepsevåger ankormpr ved denre tiorog endnu er der et pænt træk af arter som llusvå9e, fjeldvå9e, Spurvehø9 og Bå nærl-ø9. Fllers er det tiden for overraskel-ser, og i krattene rundt omkring er der masser af småfugle. n'lo rl ic<o f,ar'linhodor r,-^ L^-r.,,^- F^- ^c --- i-if-+-^- ^'r^- il,dr Ltd!. tilmeldt sig skriftligt inden.5. Tidligere er ofientliggjort priser på 50r r- kr, men ruren skull-e uden uheld kunne gennenføres for de 5r- også afhænglgt af, at der LilmeLdes privatbiler nok. Prisen er uden mad, men j-ncl. kørsej- og overnatning på vandrehjem. Plan bedes ved tilmeldingen opl-yse, hvor manqe ledige bilpladser man har, eller om man ønsker en biplads. Bilføreren honoreres med 0r5 kr. pr kørt km. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til foreningens adresse: Viborgue:9,8000 Århus C - lvlen HUSK TLvTLDNG NDEN l-.5 af hensyn til- pladsbestil- J.in9 på vandrehjemmet. Ledere: \ipls aagaard, Toroen'Bøgeskov, Jørgen Laursen og Ce Thorup. NB: Læs nærmere om sj.dste års Skagens-tur i Søravnen 975:" og 975: 5" 0nsdag d, 8.4 mode på Vi.borgvej om rovfugj-e ved Peter Thomsen. 0e Thorup

9 trå TYst< vteitr: BUSTKSKURSON TL SØNDERJYLLAND-NORDTYSKLAND Denne busekskursi.on Li qrænselandet starter fredag aften d, 4.6 k..0 fra Agnete og Havmandenrhvor vi er tilbage sidst på eftermiddage.n d.5.6. Der er mulighed for opsamling mellem Arhus og Kolding. Ruten er endnu ikke planlagt i enkeltheder, men hovedvæqten vil blive lagt på de lokaliteter Vidåen-Rudbøl Sø og flauke-haien Kooq (også kaldet Schlijttsiel). Ved Vidåen er der slore rørskovsområderr hvor RØrdrummet og Rørhø9e holder tilrog i gode år er der også Plettet Rørvaqtel og Savisanger her. Ved Rudbø Sø holder 5ortterner ti, desuden er der chancer for ændet. Hauke-Haien Koog er en stor lavvandet sø i marsken liqe inden for diqerne, og er nok den nest ornitologvenlige fokalitet af de store rastlokaliteter på ve'tkysten. Her befinder sig mange vadefugle og ænder bl-a. Knarand i stort tal, desuden SorttPrne og andre sumpiuge. onrådet er l'edehøqen og Storken almindelig, og vi skal være uheldige'om vi ikke får flere eksenplarer at se inden vi når hjem. Tilmelding skal ske senest.5 ved at indbetale 80 kr. på vor girokonto Viborqvej?9r8000 Arhus Cr hvorefler nærmere oplysninger vj. blive tilsendt.tndvidere kan man tilmelde sig på introduklionsmødet til turen, onsdag d. 9.5 kl. 9.0 på Viborgvej. t odono.,!fefu Nliolc i,q9eq!e Aan:anrl on porion lå.nhefn ^^ -^- -l+ii -A- ',i elål errd fnn - ug ruirr ollfu, rror g!w[sl'l HUSK PAS KENDEF trj VADEFNE? L]EEKEND-TUR_T!,QER TANGE oc N0RDVESTJYLLAND ?6. På denne tur vil der være eminente nuligheder fcr at Lære vore vadefuglearter at kende, også de sværere og mere sjældne arter (evt. Kærløber, Tredækker og 0dinshane ). r/i frnon åf.+o.l fnodå. aften d..8 k" 8.0 fra Viborgvei, og der vil være muliqhed for opsamling undervejs langs ruten Århus-Viborg-Holstebro (man må bare selv sørge for hjemtransport lra Randers eller Århus sønda9 aften.) Vj. overnatter ved Agger i telt, hvor vi efter ankomsten fredag aften, kan hyqge os over en kop kaffe eller te. Lørdag formiddag vij- vi 9i os god tid til Agger Tange, hvor der på bredderne langs søen plejer at være artet som Stor og Lille Præstekrave, Am,-, Temmincks-, Dværg-, slandsk- og Krumnæbbet Rye, Stenvender og mange andre vadefugle-arter. Vi vi da meget nøje qennemgå de enkelte arters kendetegn. 0m eftermiddagen vil vi køre en tur nordpå til Vejlerne, hvor der også er gode muligheder for vadefugle samt rovfugle og måske et eller andet hit.5øndagkanvi tage nogenlunde de samme okaliteter + måske ulvedybet. Jeg regner med, at turen kan gennemføres lor 90r- kr pr deltagerr som betal-es ved afgangen. skriftlig tilmelding inden den ]r.,q, hvor man oplyser, om man har ediqe bilpladser eller ønsker en sådan, desuden om man har telt og i givet iald til hvor mange personer. Udstyr: Det ville være en fordel med primus og grydesæt, herudover gummistøvler, samt brød 09 pålæg eler lignende. Leder:0le ThoruD. s

10 !.ckalfafttcft tl.7 - "f,el xgt75 0 Følgende har bidraget til Århus Amts lokalrapport for. Halvår 975 : Carsten Andersen (CA), Christian Andersen (CHA), Jan Andersen (JA)' Mikael Anker (MA), Claus Bech (CB), Ulf Mich. Berthelsen (UMB), Henrik Brandt (HB), Peter Brostrøm (PB), Torben Bøgeskov (TB), Flemming Christensen (FC), Hans Christoffersen (HC), Steen Alb. Elborne (SAE), Henning Elgård (HE), iuogens Erlandsen (ME), Per Grøn (PG), Georg Guldvang (GG), Jørgen Hammershaimb (JH), Kjeld Hansen (KH), Lars Hansen (LH.), Finn Lund Henriksen (FLH), Allan Jannicke (AJ), Jørn Vestergård Jensen (JVJ), Else Juul (EJ), Jens Kirkeby (JK), Henning Lykke Larsen (HLL), Jørgen Laursen (JL), Finn B Mogensen (FBM), Kaj Nissen (KN), Søren Brinch Petersen (SBP), Hans Pindstrup (HP), Bo Rasmussen (BR), John R Rasmussen (JRR), Hans Henrik Schou (HHS), Søren Skriver (SS), Jette Sperling (JS), Erling Sørensen (ES), Peter Thomsen (PT), Oe Thorup (OT) og Niels Aagaard (NA) foruden Dansk Ornithologisk Forening (DOF) Biologisk Forening (Øef. ndsamling, bearbejdning, renskrivning på BM- maskine ogoalt andet arbejde, der har krævet blot det 'mindste besvær er udført af NA ' af PT.

11 - Man vi hurtigt bemærke, at stilen i denne lokalrapport er ændret en del i forhold til tidligere. Baggrunden for disse ændringer er et ønske om at skabe en rapport, der både er mere læseværdig for medlemmerne og mere brugbar som grundmateriale ved videre bearbejdelse. For en lang række arter gæder, at lokalrapporten hidtil har givet et meget dårligt billede af forekomsten i amtet. Væsentligst fordi indsamlingen af i- agttagelserne har været helt tilfældig. Det har været op til de enkelte indsendere at af.gøre hvilke observationer, der var interessante nok til at blive videregivet til lokalredaktøren. Resultatet var, at arter som f. eks- Stor skallesluger, Hvepsevåge, Skovsneppe og Snespurv blev rapporteret af nogle iagttagere, men ikke af andre. vi har derfor opfundet et begreb, vi kalder indsamlingsarter. Af disse arter - der er forsynet med et n il i artsgennemgangen - Ønskes fremover ALLE observationer indberettet til lokalredaldørerne. Det er tanken løbende at foretage småændringer j. listen over indsamlingsarterne, og nye forslag eller kommentarer ti artsvalget er yderst velkomne. Vi er naturligvis også stadig meget interesseret i de arter, der forekommer sjældnere end l-arterne, men dem regner vi med, at folk sender ind under alle omstændigheder. Af almindeligere arter vil vi stadig gerne hav-e mere specielle iagttagelser: store flokke, særligt sene eller tidlige eksemplarer, overvintrende og - somrende fugle, o. s.v. Men først ogofremmest er vi altså interesseret i at få samtlige observationer inden for Arhus Amt af - arterne, der altså er mærket il n i artsgennemgangen. Fra nu af kan undskyldningen med, at f den smule kan da ingen interesse have rr ikke bruges. Alt skal ind. Til gengæld påtager vi (undertegnede) os at yde rapport/rerne retfærdighed ved at foretage en bearbejdning på amtsplan af de indkomne observationer, såedes at man.fremover stort set skue kunne undgå den hidtige hovedløse opremsning af materialet. Et forsøg på en sådan behandling er foretaget i den nærværende rapport, men resultatet er endnu ikke helt titfredsstillende, frem for alt fordi der er at for mange, der ikke har sendt oplysninger ind. observationer fra perioden /-0/6 9?6 skal være os i hænde senest 5/?. De stiles til rt Rapportgruppen, DOF, Viborgvej 9, Sooo Århus C 'r eller afleveres personligt ti Peter Thomsen eller Niels Aagaard.

12 f- Sortstrubet lom (Gavia arctica): /0 Fussing Sø (JRR) er J.angt inde i landet for denne ellers så maritime art. Øvrigez llg rkysing Næs (HLL), 9/7 og 6/7 Fornæs (OT,NÅ m.fl.), alle traekkende ex.. Rødstrubet om (Gavia stellata): t4l,z rst. Fornæs (HLL,ES). Am, /Hvi44æbbet islom (Gavia immer/adamsii): 8/ Fornæs (HLL). Lom sp. (Gavia sp. ) 79lto crenå-anholt (CL), ltl _ Kattegat Øst for Hjelm (TB,JL,OT,NÅ). Endvidere fra Kysing Næs:/9 (HLL) og 9. (HLL) ;og fra Fornies: B/ 9 (HLL), gltl (LH,F,B,HHS,SS,OT,NÅ), 677 (o-, -rå, 7l 0 (HLL). fllge undersøgelser over oliedraebte fugle.-rusl i tresserne er forholdet sort-: rød- om i Kattegat lig g: (Danmarks Natur, bd.). Toppet lappedykker (Podiceps cristatus): Et par store rastetal 4/9 50 MossØ (ss), 4/9 50 salten Langs6 (ss) og zrlg s0 Gudensø (Hp). Fåtalligt trækkkende til pr,nov ved Fornæs og Kysing Næs (HLL). Gråstrubet lappedykker (Podiceps griseigena): Fra Djursland meldes om 5mgJ.epar i Ti.llerup Sø (LH,SS) og i Skaf6gård Sø (CB)..Øvfige iagttagelser: ll7 w Egehoved,Alrø (NÅ), tlg t (Hp) og glrt trk. Kysing Næs (HLL). Sorthalset lappedykker (Podiceps nigricollis); 6/8 Kysing Fjord (GG) (se også nedenfor), 49 l Mossø (LH,SS), /0 f Emborg Tange (HLL) og 0/ Veng Sø (HLL). sorthalset/nordisk lappedykker (podiceps nigricollis/auritus): 0/8 N Kalse_ made Rev (uå) og 48 z Kysing Fjord (ME) må vel alre årstiden taget i betragtning formodes at have været Sorthalsede -. Lie lappqdvkker (Podiceps rufico[is): største rastetal rzllo 04 Kysing Fjord (FLH), agttagelser nov-dec : 9/ L Ramten-Dystrup SØ og Fuglsø, Mols (PB,LH,HHS,SS,OT,NÅ), 4/ Kysing Fjord (DOF) og 9lz z Kysing Fjord (PB). Sule (Morus bassanus): 4lO 5 i"o. "o.rr*" (HC). Arten er almindelig i det nordlige Kattegat i slutningen af sep, specielt ornkring : Storskarv (Phalacrocorax carbo): Nogle træktal; Kysing Næs: 6/8 (HLL), ztls (HLL). Fornæs: slro S (LH,ss), s/ 45 (HLL), slll 5 N + s (PB, LH, HHs, SS, ot, NÅ) og 4 tz b (HLL, ES).

13 -r- Fiskehejre (Ardea cinerea): De største tal fra Kysing Fjord: 4/g,, trol, 0/8 55 (ca,fbm), okt-nov op til?5 (cc) og 7 50 (Hrl). Hvid stork (Ciconia ciconia): g/8 overtrækkende Århus banegård (HLL), 8/8 Højbjerg (J.Holm) - der turde vist være tale om gengangere _, l0/ 8 Bodiismølle (medd. til Viborgve j) og 7 a f Årr,us no"j ttbl. Sort stork (Ciconia nigra): med.aug Z ng"ns (medd.til NÅ) og ca. l/g - Feldballe (lokal jæger til JL). Disse formentlig identiske iagttagetser falder fint i tråd med en masseinvasion over hele landet i sidste halvder af august' som årsager er bl. a. nævnt periodens kraftige østenvinde (det skulle da være polske fugle) og nogle atore skovbrande på Lflneburger Heide (nordtyske fugle). sangsvane (cygnus cygnus): glro 5 (r juv.) stubbe sø (BR), ult.nov iart? trækkende Viby (pt) og 9/ 5 Allinge Sø (JL). Pibesvane (Cygnus bewickii): ttlt} Z (cc) og tglt} 4 (JA) Kysj.ng Fjord. Sang-/Pibesvane (Cygnus cygnus/bewickii): f/fo Kysing Ejord (FLH) (se også ovenfor) og l}l Marselisborg Hospital Århus (AJ). Grågås (Anser anser): Ynglepar i Bjerregrav Mose:9/6 ad,5 juv (EJ), (desuden ad, c. 0 pull smst. (EJ)). Fra trækketlzl? 4 rst Arrø (NÅ), Ll7 ts WSW Egehoved,AlrØ NÅ), 6/? Begtrup Vig (JH), 87 4 Hassenslr (JH, zglt ts SØby nev 0qÅ), 6/9 Hassensør (BR) og zllo 6 Vejlby Nord (SS). Blisgås (Anser albifrons): t6/ll juv Kysing Fjord (DOF) er første iagttagelse fra amtet i mange år. Sædgås (Anser fabalis): b/tl SW Vejlby Nord (SS) og tltt Løvenholm Skov (JH). Knortegås (Branta bernicla): tzlto Kysing Fjord (DOF,FLH). Gås sp. (Anser/Branta sp.); tgl} 4 Vejlby Nord (SS) og l4llz trk.fornæs (Sædgås/ nusgås) (HLL, ES). Gråand (Anas platyrhynchos); Største rastetal l/0 S0o Kysing Fjord (JA).

14 4 Spidsand (Anas acuta): Fra Kysing Fjord: 7Sl 8 (TB), /8 (LH), /0 6 (FLH), lro s (PF]), 7 (HP) og 9 (PB)' Endvidere rl9 4 r* Kysing Næs rr største antal her i år tt (HLL)' Krikand (Anas crecca): Største rastetal l4ls Oo Kysing Fjord (JA)' hvor derendnut var0ex.(hp)'fåtalligttrækkendevedfornæs(lhm.fl.). Atlingand (Anas querquedula): ngen iagttagelser' j j pibeand (Anas penelope): stprste rastetal fra Kysing Fjord: /0 000 (DoF), 6/000(DoF)og7 4o0(HP).FlereendnormalttrækkendevedKysing Næs, flest /9 (HLL). Samme dag (/9) trak 0 over havet ud for Randers og Mariager Fjorde (JRR)' Skeand (Anas clypeata): Kysing Fjord: /8 (øbf')' 4 (ME)' /0 6 Gr,Hl, /0 5 (JA) og olro 4 obs': 7 (pat) Kalsemade nev (uå) og o/ro stubbe sø (BR). Taffeland (Aythya ferina): par med unger i MØrke Kær (CB) ' De største tal fra Kysing Fjor<t: /0 50 (JA), / 5 (OT,NÅ' r+7rz 50 (DOF)' Hvidøjet and (Aythya nyroca): gen i l9?5 har vi haft en adult han i Giberå ved SkovmØllen. Den flyver fint og er meldt fra både Brabrand 6 tllz og Fulden (ult. dec)' Rygter vil nu vide at den stammer fra en privat opdrætter i Fulden, men bekræfteise mangler' Troldand (Aythya fuligula):? par med unger i MØrke Kær (CB)' Antal over 400 i Kysing Fjord: 6/ 400 (DOF)' lll 4o (OT'NÅ)' r4lr 650 (DoF) og 7 40o (HP). Bjergand (Aythya marila): 0/ t hun (PB) og vl (DOF) Kvsing Fjord' Havlit (Cangua hyemalis)i tor-,når, 7l 5 (HLL) os for Hjelm (TB, JL, OT, NA). Trækkende ved Fornæs 8/ (HLL)' 6lll l4l (HLL,Es) sarj.lt f ll i Kattegat øst Ederfugl (Somateria mollissima): pr'jui omkring Hjelm (KH)' Stor skallesluge r (Mergus merganser): Sommeriagttagelser:?/ 6 t hun i Ring Kær, PindstruP (CB), ex. oversomrende i Brabrand 56, formentlig

15 hanner, da to udfarvede hanner er set på stedet tit ult. maj (GG), Brabrand Sø (samme) (ME). Fra trækket er kun meldt 9/ N Fornæs (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ). Rastende fugle: Fussing Sø 9 6 (JRR); Lading Sø s 6 (ot); Lange 56 glrl (pb,lh,hhs,ss,or,uå): Kysing Fjord 6/ 4 (DOF), 0/ 5 (L]Ht, rrlr? (ot,nå), 4/ 6 (DoF) og 7 7 (Hp): Stubbe Sø 90 (or) og?b (TB,or). Lille skallesluger (Mergus albellus): En indlandsiagttagelse 9/ hun i Ramten-Dystrup Sø (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ). Rastende i Kysing Fjord: lro (tidlet) t hun (pb), 0/ t hun (pb), trltz r han (ot,uå), ralrz 4 ( par) (DOF), 7 hunner (Hp) og z\l L hunner (GG). Kongeørn (Aquila chrysaåtos): 7 llo juv Ebettoft. (BR). En meget usædvanlig iagttagelse. Lile skrigeørn (Aquila pomarina): sep Hou (medd.til OT,NÅ) - også meget usædvanligt. Musvåge (Buteo buteo): trak mod SW langs nordsiden af Kysing Fjord (øbf), Sllo 4 trk. Helgenæs (JL). Største antal iøvrigt 9lll ll Pinds Møle (FBM). Fjeldvåge (Buteo lagopus): Kun få iagttagelser' ll9 E HassensØr (JL), glro stubbe Sø(TB,oT), 5/ Vejlby Nord (SS), 8/ Vejlbv Nordl (SS), 6/ Kysing Fjord (DOF), 4l Løvenholm Skov (JH). SpurvehØg (Accipiter nisus): 7 6 trk mod SW langs nordsiden af Kysing Fjord (ØBF) og 8/0 trk Helgenæs (JL). Duehøg (Accipiter gentilis): alt 9l0 Mindeparken Århus, (TB), sø (PB. LH, HHS, SS, OT, NÅ), 8/ (CA) og 7 lr Fårup (CHA). par ynglende på Djursland i år (JL). 4lll Tranbjerg (OT), 9/ t hun Stubbe Løvenholm Skov (JH), 0 Høibjerg Rød glente (Milvus milvus): Flere efterårsfugle end normalt, ale ret tidlige /8 Katholm Skov (medd. til ot), 8/8 Risskov (SS,oT) og 68 Kysing Fjord (GG). Hvepsevåge (pernis apivorus): Mindeparken, Århus (HLL),?/9 Salten Langsg (ØBF) og l4lg Århus Midtby. (HLL). 5

16 r- Rørhøg (Circus aeruginosus): Lidt flere end normalt. Brabrand Sø tlls t hun/juv (6),?/8 juv (PT), 8 t hun/juv (cc), 6/9 t hun (AJ),?/9 t hun (AJ),?/9 t hun/juv (ME), 9/9 subad han + t hun/juv (TB), rl9 (Fc) og 8/9 (FC). Kysing Fjord: 9/8 juv (ME) og'6l juv (GG). Endvidere 5/8 hun/juv Tange Sø (OT) og 5 s hun KalØ (CA"MA,FBM). Bå kærhøg (Circus cyaneus): 5/9 t hun LØvenholm Skov (JH), ll9 L E Hassensør (JLl, lll} hun/juv Brabrand Sø (ME), 6/ t hun/juv Mariager Fjord (HLL), r4l hun/juv Gjerrild Stenværk (HLL,ES), Ol han og lll hun begge ved Mellerup i Randers Fiord (JRR). Kærhøg sp. (Circus sp.):9/ l Kysing Fjord (SAE) - muligvis en meget sen RØrhØg. Fiskeørn (Pandion haliaetus): Salten Langsø ol8 (GG),?/9 (øbf) og r4ls (SS). øvrigt sll? Kysing Fjord (JA), 5/8 Tange Sø (o'rl, to/s ad Rønde (NÅ) oc zllg Ravn 56 (medd.til JK). Vandrefalk (Falco peregrinus): Lzl Brabrand Sø (øbf) og 4/0 trk Fornæs (HC). Dværgfalk (Falco columbarius\ lal 5 T.erdrup Vig (NÅ), llg S Hassensør (JLl,40 l trk Fornæs (HC, 6/0 l viby (ES), 8/0 l Helgenæs (JL),0/0 Hasselager (ES), 9/ t han Nimtofte (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ), 0/ l hun/;uv Brabrand Sø (HLL), 4 l hun/juv Fornees (HLL,ES). Lærkefalk (Falco subbuteo): /? Hjelm (KH), 4/9 S Moesgård (JL) og ll9 Hassensør (JL). Aftenfalk.(Falco vespertinus): Mange flere iagttagelse.r end normalt. På det nærmeste invasion i hele landet fra slutningen af august. 97 ad han i Århus Midtby (HLL,ES), 4/9 juv Vejlby Nord (LH,SS), 4/9 juv Vejlby Nord (HB), 5/9 juv Vejlby Nord (SS), 9/9 t hun/juv Brabrand Sø (JL), ll9 4 (hun+han) ESE Hassensør (JLl, ult.sep t hun/juv H6u (medd.til OT,NÅ) og +l'lo trk Fornæs (HC). Tårnfalk (Falco tinnunculus): 79 trk langs nordsiden af Kysing Fjord Trane (Grus grus): Fra foråret 54 rst og 6.4 L rst Anholt (UMB,SAE), 6

17 +fvandrikse (Rallus aquaticus):.en art vi meget gerne vil ha, alle oplysninger ind om, da kendskabet ti dens forekomst i amtet er meget ille, 6/g juv Uldrup Bakker (NÅ), 5/9 Uldrup Bakker (CHA) og 7/g hørt Salten Lanssø (Øer). Engsnarre (Crex crex): 4 7 Harlev (CA,FBM). Blishøne (Futica atra): Fra Kysing Fjord: r/ (cc), 6/ 000 (DoF) / b00 (Or,NÅ), L4lrz rb00 (DOF) oe z7 l 500 (Hp). En art, der er svær at tælle op nøjagtigt. strandskade (Haematopus ostralegus): En vinteriagttagelse llz Begtrup Vig (TB, JH, OT). Vibe (Vanellus vanellus): B gtrup Vig (TB, JH, OT). Lille præstekrave (charadrius dubius): En art, man tilsyneladende ikke indrapporterer længere. Ell.er ses der ikke flere? Ale iagttagelser modtages med tak. 67 Brabrand Sø og 6 8 Kysing Fjord (begge GG): Pomeransfugl (Eudromias morinellus): l g mellem Hjejler på Atrø (NÅ). Meget usædvanlig forekomst. strandhjejle (Pluvialis squatarula): Spredt langs kysten og op til b i Kysing Fjord med. aug-med. okt (JA, GG, BR m. fl. ). særlig mange zrlg z0o sødringholm (JRR). Et par sene iagttagelser var Blrl 44 Arrø (ØB.) - det er manse så sent - og 6/ Kysing Fjord (DOF). Stenvender (Arenaria interpres): Flere end sædvanrigt Bf 6 Kragenæs (umb), 9/ 8 Kysing Fjord (ME, HLL), 6lg.Kysing Næs (HLL), Ztlg z trk Kysing Næs (HLL) og sidst og meget meget sent Z6ltl trk S Fornæs (OT,NÅ), men de havde også fart på, DobbeltbekkasiF (Gallinago gallinago): 4/8 hele b i Kysing Fjord (JA). Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus): Færre end normalt rapporteret. 8/0 r Brabrand Sø (LH,OT), 0/0 og lro Kysing Fjord (pb), /0 Emborg Tange (HLL) og / Funder Å frct. Skovsneppe (Scolopax rusticola): Heler ikke mange: med. okt ftøj"t mod ed_ n

18 ni.ng på Ringgaden Århus, indleveret levende til gllo Å.nu" Å ':.q, 4 Løvenholm skov og 5/ Løvenholm Skov (JH). Vildtbiologisk Station (NÅ), (JH), 8/ Århus Nord (CA) stor kobbersneppe (Limosa limosa): kke almindelig Eneste rapportering 97 Kysing Fiord (JA). svaleklire (Tringa ochropus): Trækket kulminerede ult. juli, enkelte lugle ti pr.sep. En vinteriagttagelse. Kysing l.jotd:7f7 (JA), ll7 6 (JA)' 8/8 (JA), 4 B (ME), 6/e (LH) og / (ot,nå). eraurand Sø 5f 7 (FC) og tl? (ca,fbm). Begtrup Røn 7 7 og Bf 7 (ss). Samt 57 Pinds Xøle (CA,FR\{), 0/8 Gylling Næs (CA,FBM) og 7/9 Veilby Nord (LH). Tinksrned (Tringa glareola): Gennemtræk ult. juli og august. Kysing Fjord : /B (FL),,48 5 (,ra), l8 4 (øb') og /8 (L). Brabrand SØ : s. 7 g (ca,fb\') og zal8 (FC). Samt 6/? Bodil Møle (CA,FBM). '"gggig (Tringa hypoleucos): Et par store rastetal fra Kysing Fjord: B/? 0 ("ra.) og 67 c.5 (SS). Rødben (Tringa totanus): Fra december er meldt lll Kysing Fjord (OT, NÅ), Dejret (OT) og Begtrup Vig (TB,J,OT). Det ville være rart, hvis man ved rrinteriagttagelser af Rødben noterede sig, om der var tale om islandske eler skandinariske iuge. De islandske RØdben er meget mørkere end eksemplarer af nominatracen i vinterdragt. Det kan let ses i felten,lj Sortklire (Tringa erythropus): Trods det ringe materiale skimtes forskellen på de voksnes fr.rgles træk (ult. juli-med. aug) og ungfrigletrækket (ult. aug-med. sep). Der ses ofte enkelte fugle langt ind i oktober. Kysing Fjord: /B (FLH), B/B' (CA,FBx'r), e/b (HLL), 68 på Næsset (HLL), l8 4 (Øer,'), /B (Lti) og /0 6 (JA). Brabrand Sø: Kun 7 l7 6 (\ttr). Begtrup Røn : 7 l7 og 97 (SS). Samt 6/B 6 Kasted Nlose (PG). Hvidklire (.ringa nebularia): Almindelig trækgaest ju og august. største antal 67 0 Kysing Fjord (JA). slandsk ryle (Calidris canutus): august (ungfugle). Største antal Kysing Fjord (DOF). Almindelig trækgæst juli (voksne fugle) og 8 5 etrø (rqå). Årets sidste rzf ro r 8

19 Dvær:gryle (Calidris minuta): Ku:nination ult.aug. llcrmalt et par uger senere end næste art. De sidste ses sædvanligvis rrlt.sep, KTsing Fjord:4f8 6 (ME,AJ), 48 (JA), /8 (CA.SS) og zils (GG). samt 8/8 r Begtrup Vig (JH). Temmincksryle (Calidris temminckii): N{eget få i itr. 68 (GG) og 8/8 (TB, OT) alt ifra Kysing Fjord. Am. ryle (Calidris alpina): Nogle store tal, specielt store fra Kysing, er ikke set tilsvarende i rnange år. Endvidere et par decenrber-observationer, Kysing Fjord: 6 7 oo (JA),?/9 5 (ccl), l/0 000 (GG), / (ot,nå), 7 lr (rp) og s (Pli). øvrigt zrle 600 Sødringholm (JRR), lf " en enkelt stor dag med {i trk,tr Fi-r.sing }.la:s (LL), B/ 50 (ØBr) og 8 Dejr.et (Dhoved (TB,OT). Krumnæbbet r).lr (Calidris ferruginea): lagtiagr:t fra med..iuli-sep. Endvidere en observation fra pr, nov, der skal forela'p-ges SU inden offentliggørese. Arten vil blive bt:handlet grundigt ved en senere iejlighed. Kysing Fjord : sl7 (cc), 8/8? (cia,fbm), /8 (JA), 8 B (øtsf),4s 8 (ME), 4ls 5 (AJ), /8 (CHA). /8 5 (LH), /8 4 (SS) og 7f s (øff'. Samt 4/? Kalsemacle Rev (NÅ). E:gE"e (Philomachus pugnax): agttaget fra ult. juii-ult, aug. Ale obs. nævnes Kysing Fjord: 6 7 (SS),/? s (J-C,), /{l 6 (F.,), el 8 (TB), /8 6 (Øen), 4 4 (M), /B 5 (LH) og lls (Ss). rlrabr':ind sø: Kun /7 (Ctr,FBM). EnrlvicJere /B Vejlby Nord (t,i{), 6 8 tiunner Kasted Mose (PG), sof B c.00 Søby Rev (CA,FB]\,) og 0/S c.0 Gylling Nees (CA,FB t't :' Odinshane (Phalaropus lobatus): 8/8 Vejlby Nord (LH,SS) og 4 8 t Kysing Fjord (JA). Alm.kjove (Stercorarius parasiticus): ll7 ad,rnørk fase, rst gfrø NÅ), 88 juv trk ind i landet Ve'ilby Nord (LH,SS) og ll9 mplk fase trk Kysing Næs (HLL). Den indtrækkende fugl er usædvanlig. Der {oreligger kun en tidligere indj.andsiagttagelse fra amtet ( ex, i Nloss6). Dværgmåge (Larus minutus): Fra Brabrand Sø 5/8 juv (CA,FBM,NÅ), /9 (ca,fbm) og 8/s (FC). Ride (Rissa tridactyla): Ll7 juv århus OlÅ). ueget usædvanlig observation.

20 Sortterne (Chlidonias niger): 8/6 Brabrand Sø {AJ) og t$i,,i l LyE:... (.ia). Fjordterne (sterna hirundo): ndlandsiagttagelser: ll7 :j t- bi.i-r,,.igi A, W Bodil Mllle (CA,FBM) og t4l s B Satten Langser (SO). Havterne (Sterna paradisaea): ndlansiagttagelser: Z4l7 S }Jorreri,t,. og?o/g 4 Brabrand Sø (FC). Alk (Alca torda): Fornæs: Bl Lt 4 (HLL), gl:t 4 (pb,lj,ehs,ss,c,., i, 7l 7 (HLL) endvid.ete f tt 6 Kattegat øst for Hjelm (TB,JL,AT,i\'Å). Lomvie (uria aalge); Kun f lr Kattegat øst for Hjelm (TB,JL,oT,hå) og l4l l Fornæs (HLL, ES). Søko.rg. (Plautus alte): 0/0 trk Fornæs (HC). Tejst (Cepphus grylle): Kun 9/ Fornæs (PB,LH,HHS,SS,OT,NÅ). Alkefugl sp. (Alcidae): Skuffende få. Fornæs 7 Bl tt 4 (HLL), 9/ (,B, LH, Hrrs,ss,oT,NÅ, ze7tl 4 (ot,nåt, zlrz 4 (HLL) os L4l 5 (HLL,ES). Kattegat iøvrigt: 9/0 (CA) og zllt g (TB,JL,OT,NÅ). Kysing Næs: ingen iagttaget,! j Een stor fuser. lg?5 nåede alkefuglemæssigt ikke de foregående år til anklerne. Forklaring savnes! Huldue (Columba oenas): 0/? lynglepar Brattingborg Skov,Samsø (JL) og llll Tranbjerg (OT). Det var alt. Mosehornugle (Asio frammeusl;4f 0 blev skudt J Vejlby Nord ('B), 6/0 7 Alrø (CB,KN), 4lt Lisbjerg ÅO"t (r,u) og året ud på engene bag vand_ tårnet, Randersvej Århus Nord (HLL). sfugl (Alcedo atthis): Mange rapporteret også uden for de egentlige ynglelokaliteter. agttagelser af mere end dn fugl: /8 Fussing Sø (JRR), L/g : Satten Å (Hp), 9/0 s Århus Å trcl sl rr vilholt Mørle (FC), efteråret mellem Pinds og Dørup Mpller (ca,fbm) og Tllz Kongslund ved Randers (JRR), Endvidere er sfugl set følgende stedbr på Djursland: stubbe sø og Ring Kær v Pindstrup. omkring Århus: Hårvad r.oljter-kasted Mose, gange i Vejlby Nord, Ristrup, gange i Giber Å og e gange ved Kysing e,gangevgammelstrupmøue v Gudensø, Salten Langsd, Katrinedal og Spangsbæk v Addit. (CA, CHA, JA, MA, CB, FC, SAE, GC, LH, EJ, HLL, FBM, SBP, BR, SS, OT) æ

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden 2011-2015 Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19. april 2013 Stefan Pihl & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience

Læs mere

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning.

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra  samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen 1966-2013. Listen er fra www.dofbasen.dk samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Dansk navn Latinsk navn Antal gange/antal individer Lille

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Keldsnor Fuglestation 2006

Keldsnor Fuglestation 2006 Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2006 Hele syv Skovsangere blev mærket i 2006, denne er fra 20. august. Foto: Erhardt Ecklon. 2006 var 13. år i træk med ringmærkning i efterårsmånederne på Sydlangeland.

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen Fuglene omkring Danfoss Universe Februar - september 2008 af Bjarne Nielsen Langesø, 1. oktober 2008 Euring-nr. dansk navn, latinsk navn (antal observationer, antal observerede individer, formodet antal

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt Bind 1-2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt, bind 2 Af Keld Bakken og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013

Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013 Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013 Tekst og fotos: Preben Berg I år blev forårssæsonen startet blødt op den 27/2, som er den hidtil tidligste opstartsdato. Det var dog først fra den 1/3 med plus

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK Artikel 12 rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 176 2015 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet 1 Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet Dokumentation 1997-2015 Af Bent Bardtrum Indhold Baggrund Tællingerne En fugletur igennem Sagnlandet Redekasserne Artslisterne 1997-2015 Baggrund I efteråret 1997

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Vejle Amt af Kim Biledgaard og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen Dansk

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne.

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne. Figur 10. Antal og fordeling af kortnæbbet gås ved midvintertællingen i Figure 10. Numbers and distribution of pink-footed goose during the mid-winter survey in den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Dansk ringmærkning 2013

Dansk ringmærkning 2013 Dansk ringmærkning 2013 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup Kernebider, Gedser, 28. maj 2013. Foto:

Læs mere

6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6. Af +HQQLQJ(WWUXS0RUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG0 OOHU-HQVHQ

6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6. Af +HQQLQJ(WWUXS0RUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG0 OOHU-HQVHQ 6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6 Af +HQQLQJ(WWUXSRUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG OOHU-HQVHQ 6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJYHG%UDEUDQG6. Ved Brabrand Sø har Danmarks Ringmærkerforening i

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats)

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats) Liste over fuglearter i Danmark og deres ringmærkningsstatus (vedr. rettet fangst) Tilfældig bifangst af sjældne fugle må ringmærkes ifm. igangværende anden ringmærkning. For visse rødliste arter må arten

Læs mere

Dansk ringmærkning 2014

Dansk ringmærkning 2014 Dansk ringmærkning 2014 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup I 2014 blev ringmærket 121.730 vildtlevende

Læs mere

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen.

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen. SMØR - OG FEDTMOSEN Fugle - og planteliv En status Smør - og Fedtmosen som er beliggende i Herlev/Gladsaxe nord for København, er stærkt tilgroede moser med flere små tørvegrave, samt et tilstødende eng

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 1 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 1 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 1. februar 2016 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 4 SEPTEMBER - DECEMBER 2015 Tekst: Henrik Knudsen og John Frikke Så kom

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt

Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Redaktion: Thomas Vikstrøm og Morten Nielsen

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1)

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1) BEK nr 936 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark RUMÆNIEN Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009 DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Jan Hjort Christensen Indledning Der hersker næppe tvivl om,

Læs mere

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen Lokalrapport Lolland Falster 2000 Udarbejdet af Rene Christensen Indledning. Dette er rapport nummer 14 omhandlende fuglelivet på Lolland Falster. Det er den første rapport som udelukkende bygger på data

Læs mere

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Bulgarien 13/9 28/9 2008 Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord Fra den 13. 28. september 2008 afholdt DOF Travel atter tur til

Læs mere