SE FIAVNEN l97ei: I. l'- Tegninger: Bjarne Bertel. Hjeln : Kjeld Hansen. Veljby Nord : Peter Brostrøm. Jagt : Ole Thorup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SE FIAVNEN l97ei: I. l'- 35SI@: Tegninger: Bjarne Bertel. Hjeln : Kjeld Hansen. Veljby Nord : Peter Brostrøm. Jagt : Ole Thorup"

Transkript

1 976

2 SE FAVNEN l97ei: Torben Bøgeskov, 0e Thorup. l'- lndholdsfortegntlst : nnlpn li madon Veljby Nord : Peter Brostrøm Ekskursionsoplæ9 Lokalrapport : Niels Aagaard 'Fuglene i Århus Amtt' Hjeln : Kjeld Hansen Fuglekalender : Torben Bøgeskov E kskursi onsref eraler Jagt : Ole Thorup s icia tu-za 6 Z T-JO Forsidefoto : lvlosehornugle - Agger Tange-D0F-eks. Christian Andersen Tegninger: Bjarne Bertel Hans Pinstrup Klaus lvla-ling 0sen side, 5r6r7r8r0 r5r4lr4 sidb 6r9 side 40 Redaktionen sluttet marts 976 DANSK ORN]TTOOGSK rcren NG virker flor at fremme kendskabet til oq interess.n for fugle, og at beskytte vor hjemlige fuqlefauna gennen udgivelgen af tidsskrifter, Jpretholdelse af et bibliotek samt afholdelse af møder og ekskursioner. Kontingentet er kr.7r- årligt og for juniornedlemmer (under 8 år) kr.48r-. ndmeldelse kan iinde sted ved indbetaling af kontingentet på girokonto tlovedafdelingens adresse: Fælledvej 9, 00 København N. Tf. (0) LOKALAFDELNGEN FOR ÅR'A AMT står fur fof."i" arrangementer, Der afholdes mødef, og der foretages ekskursioner til ornitoloqisk interessanle områder, både inden- oq udenfor amtets grænser. Lokalafdelingen udgiver delte bj-ad, der udkomner to qange årligt i et oplag på 650 eksemplarer. Alle DOFrs medlemmer kan cjeltage i tokalafdelingens arrangementer. lvledlemmer indenfor Århus Amt modtager SØRAVNtN vederlaqsfrit, for øvrige medlemmer koster et abonnenent 0r- kr årli9t. Henvendelse til l-okalafdelinqen sker til - Dansk 0rnitholog.isk Forening, Lokalafdelingen for Århus Amt, Viborgvej 9, 8000 Århus C. Girokonto 5 5l

3 l- rmedef YØD[ PÅ NATURHSTORSK YUSEUV: onspag kl Tommv Dvbbro: Resultater afl Atlaspro;åltel. Nu da undersøgelsen er slutrvll vi få en samlet oversigt o- ver dens forløb og resultater. ONSDAG kl 9. 0 Per Bomholt: Rovlugleundersø9eser på Koldj-ngegnen. 0m metoder og resultater i det store projekt,, der nu har l-øbet i flere år k 0. Poul Hansen, der står lor Naturhistorisk lvluseums dyrestemme-arkiv, gennemgår ved hjælp af lydbånd de mest almindelige sangfugles stemmer. lvløder: VEORGV[J 9 ONSDAG kl N UGLERtr Jørgen Laursen fortæller om de danske ugler samt om de undersøgelser, han selv har foretaget i amtet. 8enærk: lvlødet er flyttet fra d. 7. marts, der var annonceret i sidste nr. af JøRAVNEN. VANDAG. - L976 kl " 9.0. lvled gennemgang af forskellige optællingsmetoder ti yngle- og vinterfuge, samt eksempler på praktisk bearbejdning af daia ti populationsindex. Hans Ul-rik Skotte l\øll,er. 0NSpAG k "ÅGER0G-qETqBU Bjarne Berte qennemgår ved hjælp- af billeder og tegninger vore mågers og terners kendetegn. ONSDAG 8.4-9'6 kl il]f O VF-J GLE PeLer Thomsen gennemgår ved hjæp af lysbilleder vore rovfuqles kendetegn. På dette møde kan vi flå afklaret'alle vore problerner vedrørende rovfug- ' cnc - så rrr' stån nndt v_' rustede til Skaqen-e jren. onsoag kr N SØNDERJYLLANDN Som.bptakt til turen til Sønderjyl"- land og Nordtyskland orienterer Niels Aagaard og Peder Jacobsen om lokaliteter, vi vi besøge og om fugle, vi håber at få se. Desuden er der åbent På Viborgvej hver tirsdag indtil skolernes sommerferie fra kl. 9-ca., hvor vi sidder og snakker om, hvad den optaqer os, og hvor ale er meget velkomne ti. at slæbe lysbilleder med. Vi.har nu lået et lysbilledapparat, djr altid vil væce tilstede om tirsdageru

4 r- VEJLEY \CFD P l; y) N t VEJ } TARKVtrJ C} KAT KRAT -ÅN.TLLØA f'f, '''irp^tt i..lrl "qw '.*,,;,.'V Vejlby Nord er nogle flade områder et par kll-ometer nord for Århus. Onrådet var oprindeligt en fjord med enge rundt om. Senere blev der drænet, så der i stedet kom en å med omliggende marker. Men det kan stadig hænde, at srnå områder bfiver oversvørnmede, og de er da sammen med Egåen nogenlunde fourageri-ngsmuligheder for ande- og vadefugle. De to fuglegrupper er dog kun repræssenteret af få arter og i et favt antal. Engene og narkerne i området tiltrækker også hønse- og rovfugle. Her kan man også det neste af året se store flokke af måger, hvilket nok skyldes lossepl-adsen ved Lystrupvej, hvor mågerne tilbringer megen ti.d. Hen over området går der en jernbane, som er hævet på en læmning. Denne er et udmærket observationssbed, idet nan derfra har udsyn over det meste af Vejlby Nord. Dæmningen er på begge sider bevokset med'qange tjørnebuske, og her kan man om vinteren se store flokke af Sjaggere og Vindrosler. Der findes mange måder at komme ti Vejlby NorJ på. De fetteste er af de markveje, der udgår fra Lystrupvej og Mollerupvej (mærket og på kortet). Der skal dog her benærkes, at bilkørsel hverken er tilladt el}er særlig behagelig på ciisse markveje.

5 på grundlag af obserr-ationer i 974, 75 oe 75 er der i det følgende udarbejdet *:**- an isi.c ower de fuøle- der er set i o-rådet. orår og sonmer: Fiskehejre, Knopsvane, Gravand, Krikand, Gråand, Musvåge, Spurvehøg, Tårnfak, Aftenfalk(J d,. L4/9-75), Grønbeqq.t Rørhøne, Dobbeltbekkasin, Svaleklire, Storpræstekrave, Hvidklire, Mudderklire, Hieile, Strandhjejle, Odinshane(f d. fb/b- 75), lrm. Kjove( d. 8/8-7r)' splitterne, Skovhornugle, Mursejler, rsfugl, Rødrygget Tornskade, Synkefugl, Sortstrubet Bynkefugl( d. B/-7r), Engpiber, Bjerg -vlpstjert, Stilits, Rørspurv sarnt de almindelige skov- og rnarkfugle. Efterår og vinter: Le l,appedykker, Sangsvane, Grågås, Krikand, Troldand, Gråand, Musvåge, Spurvehøg, Tårnfalk, Grønbenet Rørhønet Dobbelt Bekkasin, Vibe, Svarbag, Sølmåge, Stornnåge, Hættemåge, Mosehornugle, Stor tr'agspætte, Vindrossel"r Sjaggerr Sangilrossel, uglekonge, Engpiber, Silkehale, Still-its' Bjergirisk, Gråsisken' ompap, Gulspurv, Snespurv sarot de almindelige skov- og markfugle. Peter Brostrøm. 6

6 - ruonoøsto:urslrtrtd ZZ"S - tg?6. TurBn foregår i privatbiler med start fra viborgvej 9 Løtdag morgen k. 5.00" Vi vil på årnn" åk"ku""ion bl.a. besøge Fornæs oq Gjerrild-skovener. hvor der på denne årstid er gode chancer for et pænt rovfugletræk. Ekskursirlnsgebyr 0r- kr., der vit blive brugt til dækninq af benzinudgifter for kørende bet; ; på iuren. Tilmelding inden 0. narts, hvor du bedes anføre om du ønsker kørelejliqhed eler har ledige pladser i bilen. Leder: Jørgen Laursen. KYSNG FJORD }976. fkskursionen starter k , og vi mødes ved Norsminde Kro, hvortil der går bus fra Århus Rutebilstation k Oer vi sandsynligvis være muliqhed for at se de fl.este afl vole andefuglearter samt flere nyankomne vadere. Endvidere vil" del være enkelte rastende Dov- oe småfuqle. Leder: Torben Bøgeskov. TPPEF\E BUSEKSKURSON TL TPPERNE 5.4-9?6. Vi vil satse på at qennemføre denne tur som busekskursion, og prisen bliver da 40r- kr (it<t<e Sor- som nævnt i meddelelserne). eti Værneengene og Tipperne, hvor der er mulighed for mange ande- og vadefugle. forbindel-se med ekskursionen besøges tii9e området omkring Gaf-søerne og andre aktuel-e lokalitetex. Tilmelding sker til lokalafdelingens adlesse inden d. 0"4r deltagerne vil derefter høre narmere. Leder: Jiirn Eskildsen. ALRø *tt"*"" flokke af rastende vadefugle, især "*e Lille Kobbersneppe. llødested: Alrødanningen kl Leder: ljiels Aagaard.

7 l- SALTEN Sø Ekskursionen foregår i privatbiler og stalter k.6.00 fra viborgvej 9. TuDens pris er 5 kr, som betales til lederne undervejs. Tilmelding skal ske til lokalafdelingens adresse inddn.5 med oplysning om, hvorvidt man selv er kørende aller ønsker kørelejlighed. På turen vil vi besøge Salten 5ø, KuLkær 5ø samt skovene i området ved de to søer. Der vil være mulighed for at se mange florskellige rov- og småfuglearter bl.a.: Fiskeønn, iusvåge, Spurvehøg og Duehøgr slugj- t Grønspætte, Vendehal-sr Hedelærke m.m. Ledere: Torben Bøgeskov og ole Thorup. o \ VEEKE\tr P-T HJELM HJEL YT -.s - g?q. som en aktuel opføgning af Kjeld Hansens adtikel- om Hjelm, afholder vi i ljeekef den - maj en minilelr på øen. Vi. tager til Hjelm fredag den. om aftenent oq vil forlad øen igen søndag eftermiddag. Overnatning vil ske på fyretrog deltagerantallet vil derfor være begrænset. t4an skal selv medbringe sovepcse og soveunderlag. ltladen medbringer vi også selvr da det vil være umuligt at købe noget på øen. Under opholdeb vi vi føge Kjeld Hansen og de andre ringmærkeres arbejde 09 se på de rastende småfugle. irrisen for deltagelse på lejren vil være afhængig af prisen på transport til o9 fra øen. Tilmelding ti turen sker ved indbetaling al den foreløbige pris kr?5rtil giro , OOF, Viborqvej 9r 8000 Århus C. Peder Jacobsen 7

8 DETTF,EEK<EF SKAGEN SKAGiEN Skagen, Europas bedste forårstræksted, skal man til mindst en 9an9 om året,. Vi arrannpnpr en lp ir nå lnl.-ri ^fh^ i D, FU!u^afruELE'r r ueucuo9rl ^-d--^ --iph lj-6-q mnd afn-nn fna \tihnrn-,,d i oo +^r-/-^ -fr-^.. lj-5 kl" 9.0r. De store tal af de fleste rovfuglearter kotrmpr i april, men t,er -idt i naj er der (specielt i østlige vinde) store chancer for pæne tal af Lærkefalk, Dværgfalk og Fiskeørn, de første Hvepsevåger ankormpr ved denre tiorog endnu er der et pænt træk af arter som llusvå9e, fjeldvå9e, Spurvehø9 og Bå nærl-ø9. Fllers er det tiden for overraskel-ser, og i krattene rundt omkring er der masser af småfugle. n'lo rl ic<o f,ar'linhodor r,-^ L^-r.,,^- F^- ^c --- i-if-+-^- ^'r^- il,dr Ltd!. tilmeldt sig skriftligt inden.5. Tidligere er ofientliggjort priser på 50r r- kr, men ruren skull-e uden uheld kunne gennenføres for de 5r- også afhænglgt af, at der LilmeLdes privatbiler nok. Prisen er uden mad, men j-ncl. kørsej- og overnatning på vandrehjem. Plan bedes ved tilmeldingen opl-yse, hvor manqe ledige bilpladser man har, eller om man ønsker en biplads. Bilføreren honoreres med 0r5 kr. pr kørt km. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til foreningens adresse: Viborgue:9,8000 Århus C - lvlen HUSK TLvTLDNG NDEN l-.5 af hensyn til- pladsbestil- J.in9 på vandrehjemmet. Ledere: \ipls aagaard, Toroen'Bøgeskov, Jørgen Laursen og Ce Thorup. NB: Læs nærmere om sj.dste års Skagens-tur i Søravnen 975:" og 975: 5" 0nsdag d, 8.4 mode på Vi.borgvej om rovfugj-e ved Peter Thomsen. 0e Thorup

9 trå TYst< vteitr: BUSTKSKURSON TL SØNDERJYLLAND-NORDTYSKLAND Denne busekskursi.on Li qrænselandet starter fredag aften d, 4.6 k..0 fra Agnete og Havmandenrhvor vi er tilbage sidst på eftermiddage.n d.5.6. Der er mulighed for opsamling mellem Arhus og Kolding. Ruten er endnu ikke planlagt i enkeltheder, men hovedvæqten vil blive lagt på de lokaliteter Vidåen-Rudbøl Sø og flauke-haien Kooq (også kaldet Schlijttsiel). Ved Vidåen er der slore rørskovsområderr hvor RØrdrummet og Rørhø9e holder tilrog i gode år er der også Plettet Rørvaqtel og Savisanger her. Ved Rudbø Sø holder 5ortterner ti, desuden er der chancer for ændet. Hauke-Haien Koog er en stor lavvandet sø i marsken liqe inden for diqerne, og er nok den nest ornitologvenlige fokalitet af de store rastlokaliteter på ve'tkysten. Her befinder sig mange vadefugle og ænder bl-a. Knarand i stort tal, desuden SorttPrne og andre sumpiuge. onrådet er l'edehøqen og Storken almindelig, og vi skal være uheldige'om vi ikke får flere eksenplarer at se inden vi når hjem. Tilmelding skal ske senest.5 ved at indbetale 80 kr. på vor girokonto Viborqvej?9r8000 Arhus Cr hvorefler nærmere oplysninger vj. blive tilsendt.tndvidere kan man tilmelde sig på introduklionsmødet til turen, onsdag d. 9.5 kl. 9.0 på Viborgvej. t odono.,!fefu Nliolc i,q9eq!e Aan:anrl on porion lå.nhefn ^^ -^- -l+ii -A- ',i elål errd fnn - ug ruirr ollfu, rror g!w[sl'l HUSK PAS KENDEF trj VADEFNE? L]EEKEND-TUR_T!,QER TANGE oc N0RDVESTJYLLAND ?6. På denne tur vil der være eminente nuligheder fcr at Lære vore vadefuglearter at kende, også de sværere og mere sjældne arter (evt. Kærløber, Tredækker og 0dinshane ). r/i frnon åf.+o.l fnodå. aften d..8 k" 8.0 fra Viborgvei, og der vil være muliqhed for opsamling undervejs langs ruten Århus-Viborg-Holstebro (man må bare selv sørge for hjemtransport lra Randers eller Århus sønda9 aften.) Vj. overnatter ved Agger i telt, hvor vi efter ankomsten fredag aften, kan hyqge os over en kop kaffe eller te. Lørdag formiddag vij- vi 9i os god tid til Agger Tange, hvor der på bredderne langs søen plejer at være artet som Stor og Lille Præstekrave, Am,-, Temmincks-, Dværg-, slandsk- og Krumnæbbet Rye, Stenvender og mange andre vadefugle-arter. Vi vi da meget nøje qennemgå de enkelte arters kendetegn. 0m eftermiddagen vil vi køre en tur nordpå til Vejlerne, hvor der også er gode muligheder for vadefugle samt rovfugle og måske et eller andet hit.5øndagkanvi tage nogenlunde de samme okaliteter + måske ulvedybet. Jeg regner med, at turen kan gennemføres lor 90r- kr pr deltagerr som betal-es ved afgangen. skriftlig tilmelding inden den ]r.,q, hvor man oplyser, om man har ediqe bilpladser eller ønsker en sådan, desuden om man har telt og i givet iald til hvor mange personer. Udstyr: Det ville være en fordel med primus og grydesæt, herudover gummistøvler, samt brød 09 pålæg eler lignende. Leder:0le ThoruD. s

10 !.ckalfafttcft tl.7 - "f,el xgt75 0 Følgende har bidraget til Århus Amts lokalrapport for. Halvår 975 : Carsten Andersen (CA), Christian Andersen (CHA), Jan Andersen (JA)' Mikael Anker (MA), Claus Bech (CB), Ulf Mich. Berthelsen (UMB), Henrik Brandt (HB), Peter Brostrøm (PB), Torben Bøgeskov (TB), Flemming Christensen (FC), Hans Christoffersen (HC), Steen Alb. Elborne (SAE), Henning Elgård (HE), iuogens Erlandsen (ME), Per Grøn (PG), Georg Guldvang (GG), Jørgen Hammershaimb (JH), Kjeld Hansen (KH), Lars Hansen (LH.), Finn Lund Henriksen (FLH), Allan Jannicke (AJ), Jørn Vestergård Jensen (JVJ), Else Juul (EJ), Jens Kirkeby (JK), Henning Lykke Larsen (HLL), Jørgen Laursen (JL), Finn B Mogensen (FBM), Kaj Nissen (KN), Søren Brinch Petersen (SBP), Hans Pindstrup (HP), Bo Rasmussen (BR), John R Rasmussen (JRR), Hans Henrik Schou (HHS), Søren Skriver (SS), Jette Sperling (JS), Erling Sørensen (ES), Peter Thomsen (PT), Oe Thorup (OT) og Niels Aagaard (NA) foruden Dansk Ornithologisk Forening (DOF) Biologisk Forening (Øef. ndsamling, bearbejdning, renskrivning på BM- maskine ogoalt andet arbejde, der har krævet blot det 'mindste besvær er udført af NA ' af PT.

11 - Man vi hurtigt bemærke, at stilen i denne lokalrapport er ændret en del i forhold til tidligere. Baggrunden for disse ændringer er et ønske om at skabe en rapport, der både er mere læseværdig for medlemmerne og mere brugbar som grundmateriale ved videre bearbejdelse. For en lang række arter gæder, at lokalrapporten hidtil har givet et meget dårligt billede af forekomsten i amtet. Væsentligst fordi indsamlingen af i- agttagelserne har været helt tilfældig. Det har været op til de enkelte indsendere at af.gøre hvilke observationer, der var interessante nok til at blive videregivet til lokalredaktøren. Resultatet var, at arter som f. eks- Stor skallesluger, Hvepsevåge, Skovsneppe og Snespurv blev rapporteret af nogle iagttagere, men ikke af andre. vi har derfor opfundet et begreb, vi kalder indsamlingsarter. Af disse arter - der er forsynet med et n il i artsgennemgangen - Ønskes fremover ALLE observationer indberettet til lokalredaldørerne. Det er tanken løbende at foretage småændringer j. listen over indsamlingsarterne, og nye forslag eller kommentarer ti artsvalget er yderst velkomne. Vi er naturligvis også stadig meget interesseret i de arter, der forekommer sjældnere end l-arterne, men dem regner vi med, at folk sender ind under alle omstændigheder. Af almindeligere arter vil vi stadig gerne hav-e mere specielle iagttagelser: store flokke, særligt sene eller tidlige eksemplarer, overvintrende og - somrende fugle, o. s.v. Men først ogofremmest er vi altså interesseret i at få samtlige observationer inden for Arhus Amt af - arterne, der altså er mærket il n i artsgennemgangen. Fra nu af kan undskyldningen med, at f den smule kan da ingen interesse have rr ikke bruges. Alt skal ind. Til gengæld påtager vi (undertegnede) os at yde rapport/rerne retfærdighed ved at foretage en bearbejdning på amtsplan af de indkomne observationer, såedes at man.fremover stort set skue kunne undgå den hidtige hovedløse opremsning af materialet. Et forsøg på en sådan behandling er foretaget i den nærværende rapport, men resultatet er endnu ikke helt titfredsstillende, frem for alt fordi der er at for mange, der ikke har sendt oplysninger ind. observationer fra perioden /-0/6 9?6 skal være os i hænde senest 5/?. De stiles til rt Rapportgruppen, DOF, Viborgvej 9, Sooo Århus C 'r eller afleveres personligt ti Peter Thomsen eller Niels Aagaard.

12 f- Sortstrubet lom (Gavia arctica): /0 Fussing Sø (JRR) er J.angt inde i landet for denne ellers så maritime art. Øvrigez llg rkysing Næs (HLL), 9/7 og 6/7 Fornæs (OT,NÅ m.fl.), alle traekkende ex.. Rødstrubet om (Gavia stellata): t4l,z rst. Fornæs (HLL,ES). Am, /Hvi44æbbet islom (Gavia immer/adamsii): 8/ Fornæs (HLL). Lom sp. (Gavia sp. ) 79lto crenå-anholt (CL), ltl _ Kattegat Øst for Hjelm (TB,JL,OT,NÅ). Endvidere fra Kysing Næs:/9 (HLL) og 9. (HLL) ;og fra Fornies: B/ 9 (HLL), gltl (LH,F,B,HHS,SS,OT,NÅ), 677 (o-, -rå, 7l 0 (HLL). fllge undersøgelser over oliedraebte fugle.-rusl i tresserne er forholdet sort-: rød- om i Kattegat lig g: (Danmarks Natur, bd.). Toppet lappedykker (Podiceps cristatus): Et par store rastetal 4/9 50 MossØ (ss), 4/9 50 salten Langs6 (ss) og zrlg s0 Gudensø (Hp). Fåtalligt trækkkende til pr,nov ved Fornæs og Kysing Næs (HLL). Gråstrubet lappedykker (Podiceps griseigena): Fra Djursland meldes om 5mgJ.epar i Ti.llerup Sø (LH,SS) og i Skaf6gård Sø (CB)..Øvfige iagttagelser: ll7 w Egehoved,Alrø (NÅ), tlg t (Hp) og glrt trk. Kysing Næs (HLL). Sorthalset lappedykker (Podiceps nigricollis); 6/8 Kysing Fjord (GG) (se også nedenfor), 49 l Mossø (LH,SS), /0 f Emborg Tange (HLL) og 0/ Veng Sø (HLL). sorthalset/nordisk lappedykker (podiceps nigricollis/auritus): 0/8 N Kalse_ made Rev (uå) og 48 z Kysing Fjord (ME) må vel alre årstiden taget i betragtning formodes at have været Sorthalsede -. Lie lappqdvkker (Podiceps rufico[is): største rastetal rzllo 04 Kysing Fjord (FLH), agttagelser nov-dec : 9/ L Ramten-Dystrup SØ og Fuglsø, Mols (PB,LH,HHS,SS,OT,NÅ), 4/ Kysing Fjord (DOF) og 9lz z Kysing Fjord (PB). Sule (Morus bassanus): 4lO 5 i"o. "o.rr*" (HC). Arten er almindelig i det nordlige Kattegat i slutningen af sep, specielt ornkring : Storskarv (Phalacrocorax carbo): Nogle træktal; Kysing Næs: 6/8 (HLL), ztls (HLL). Fornæs: slro S (LH,ss), s/ 45 (HLL), slll 5 N + s (PB, LH, HHs, SS, ot, NÅ) og 4 tz b (HLL, ES).

13 -r- Fiskehejre (Ardea cinerea): De største tal fra Kysing Fjord: 4/g,, trol, 0/8 55 (ca,fbm), okt-nov op til?5 (cc) og 7 50 (Hrl). Hvid stork (Ciconia ciconia): g/8 overtrækkende Århus banegård (HLL), 8/8 Højbjerg (J.Holm) - der turde vist være tale om gengangere _, l0/ 8 Bodiismølle (medd. til Viborgve j) og 7 a f Årr,us no"j ttbl. Sort stork (Ciconia nigra): med.aug Z ng"ns (medd.til NÅ) og ca. l/g - Feldballe (lokal jæger til JL). Disse formentlig identiske iagttagetser falder fint i tråd med en masseinvasion over hele landet i sidste halvder af august' som årsager er bl. a. nævnt periodens kraftige østenvinde (det skulle da være polske fugle) og nogle atore skovbrande på Lflneburger Heide (nordtyske fugle). sangsvane (cygnus cygnus): glro 5 (r juv.) stubbe sø (BR), ult.nov iart? trækkende Viby (pt) og 9/ 5 Allinge Sø (JL). Pibesvane (Cygnus bewickii): ttlt} Z (cc) og tglt} 4 (JA) Kysj.ng Fjord. Sang-/Pibesvane (Cygnus cygnus/bewickii): f/fo Kysing Ejord (FLH) (se også ovenfor) og l}l Marselisborg Hospital Århus (AJ). Grågås (Anser anser): Ynglepar i Bjerregrav Mose:9/6 ad,5 juv (EJ), (desuden ad, c. 0 pull smst. (EJ)). Fra trækketlzl? 4 rst Arrø (NÅ), Ll7 ts WSW Egehoved,AlrØ NÅ), 6/? Begtrup Vig (JH), 87 4 Hassenslr (JH, zglt ts SØby nev 0qÅ), 6/9 Hassensør (BR) og zllo 6 Vejlby Nord (SS). Blisgås (Anser albifrons): t6/ll juv Kysing Fjord (DOF) er første iagttagelse fra amtet i mange år. Sædgås (Anser fabalis): b/tl SW Vejlby Nord (SS) og tltt Løvenholm Skov (JH). Knortegås (Branta bernicla): tzlto Kysing Fjord (DOF,FLH). Gås sp. (Anser/Branta sp.); tgl} 4 Vejlby Nord (SS) og l4llz trk.fornæs (Sædgås/ nusgås) (HLL, ES). Gråand (Anas platyrhynchos); Største rastetal l/0 S0o Kysing Fjord (JA).

14 4 Spidsand (Anas acuta): Fra Kysing Fjord: 7Sl 8 (TB), /8 (LH), /0 6 (FLH), lro s (PF]), 7 (HP) og 9 (PB)' Endvidere rl9 4 r* Kysing Næs rr største antal her i år tt (HLL)' Krikand (Anas crecca): Største rastetal l4ls Oo Kysing Fjord (JA)' hvor derendnut var0ex.(hp)'fåtalligttrækkendevedfornæs(lhm.fl.). Atlingand (Anas querquedula): ngen iagttagelser' j j pibeand (Anas penelope): stprste rastetal fra Kysing Fjord: /0 000 (DoF), 6/000(DoF)og7 4o0(HP).FlereendnormalttrækkendevedKysing Næs, flest /9 (HLL). Samme dag (/9) trak 0 over havet ud for Randers og Mariager Fjorde (JRR)' Skeand (Anas clypeata): Kysing Fjord: /8 (øbf')' 4 (ME)' /0 6 Gr,Hl, /0 5 (JA) og olro 4 obs': 7 (pat) Kalsemade nev (uå) og o/ro stubbe sø (BR). Taffeland (Aythya ferina): par med unger i MØrke Kær (CB) ' De største tal fra Kysing Fjor<t: /0 50 (JA), / 5 (OT,NÅ' r+7rz 50 (DOF)' Hvidøjet and (Aythya nyroca): gen i l9?5 har vi haft en adult han i Giberå ved SkovmØllen. Den flyver fint og er meldt fra både Brabrand 6 tllz og Fulden (ult. dec)' Rygter vil nu vide at den stammer fra en privat opdrætter i Fulden, men bekræfteise mangler' Troldand (Aythya fuligula):? par med unger i MØrke Kær (CB)' Antal over 400 i Kysing Fjord: 6/ 400 (DOF)' lll 4o (OT'NÅ)' r4lr 650 (DoF) og 7 40o (HP). Bjergand (Aythya marila): 0/ t hun (PB) og vl (DOF) Kvsing Fjord' Havlit (Cangua hyemalis)i tor-,når, 7l 5 (HLL) os for Hjelm (TB, JL, OT, NA). Trækkende ved Fornæs 8/ (HLL)' 6lll l4l (HLL,Es) sarj.lt f ll i Kattegat øst Ederfugl (Somateria mollissima): pr'jui omkring Hjelm (KH)' Stor skallesluge r (Mergus merganser): Sommeriagttagelser:?/ 6 t hun i Ring Kær, PindstruP (CB), ex. oversomrende i Brabrand 56, formentlig

15 hanner, da to udfarvede hanner er set på stedet tit ult. maj (GG), Brabrand Sø (samme) (ME). Fra trækket er kun meldt 9/ N Fornæs (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ). Rastende fugle: Fussing Sø 9 6 (JRR); Lading Sø s 6 (ot); Lange 56 glrl (pb,lh,hhs,ss,or,uå): Kysing Fjord 6/ 4 (DOF), 0/ 5 (L]Ht, rrlr? (ot,nå), 4/ 6 (DoF) og 7 7 (Hp): Stubbe Sø 90 (or) og?b (TB,or). Lille skallesluger (Mergus albellus): En indlandsiagttagelse 9/ hun i Ramten-Dystrup Sø (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ). Rastende i Kysing Fjord: lro (tidlet) t hun (pb), 0/ t hun (pb), trltz r han (ot,uå), ralrz 4 ( par) (DOF), 7 hunner (Hp) og z\l L hunner (GG). Kongeørn (Aquila chrysaåtos): 7 llo juv Ebettoft. (BR). En meget usædvanlig iagttagelse. Lile skrigeørn (Aquila pomarina): sep Hou (medd.til OT,NÅ) - også meget usædvanligt. Musvåge (Buteo buteo): trak mod SW langs nordsiden af Kysing Fjord (øbf), Sllo 4 trk. Helgenæs (JL). Største antal iøvrigt 9lll ll Pinds Møle (FBM). Fjeldvåge (Buteo lagopus): Kun få iagttagelser' ll9 E HassensØr (JL), glro stubbe Sø(TB,oT), 5/ Vejlby Nord (SS), 8/ Vejlbv Nordl (SS), 6/ Kysing Fjord (DOF), 4l Løvenholm Skov (JH). SpurvehØg (Accipiter nisus): 7 6 trk mod SW langs nordsiden af Kysing Fjord (ØBF) og 8/0 trk Helgenæs (JL). Duehøg (Accipiter gentilis): alt 9l0 Mindeparken Århus, (TB), sø (PB. LH, HHS, SS, OT, NÅ), 8/ (CA) og 7 lr Fårup (CHA). par ynglende på Djursland i år (JL). 4lll Tranbjerg (OT), 9/ t hun Stubbe Løvenholm Skov (JH), 0 Høibjerg Rød glente (Milvus milvus): Flere efterårsfugle end normalt, ale ret tidlige /8 Katholm Skov (medd. til ot), 8/8 Risskov (SS,oT) og 68 Kysing Fjord (GG). Hvepsevåge (pernis apivorus): Mindeparken, Århus (HLL),?/9 Salten Langsg (ØBF) og l4lg Århus Midtby. (HLL). 5

16 r- Rørhøg (Circus aeruginosus): Lidt flere end normalt. Brabrand Sø tlls t hun/juv (6),?/8 juv (PT), 8 t hun/juv (cc), 6/9 t hun (AJ),?/9 t hun (AJ),?/9 t hun/juv (ME), 9/9 subad han + t hun/juv (TB), rl9 (Fc) og 8/9 (FC). Kysing Fjord: 9/8 juv (ME) og'6l juv (GG). Endvidere 5/8 hun/juv Tange Sø (OT) og 5 s hun KalØ (CA"MA,FBM). Bå kærhøg (Circus cyaneus): 5/9 t hun LØvenholm Skov (JH), ll9 L E Hassensør (JLl, lll} hun/juv Brabrand Sø (ME), 6/ t hun/juv Mariager Fjord (HLL), r4l hun/juv Gjerrild Stenværk (HLL,ES), Ol han og lll hun begge ved Mellerup i Randers Fiord (JRR). Kærhøg sp. (Circus sp.):9/ l Kysing Fjord (SAE) - muligvis en meget sen RØrhØg. Fiskeørn (Pandion haliaetus): Salten Langsø ol8 (GG),?/9 (øbf) og r4ls (SS). øvrigt sll? Kysing Fjord (JA), 5/8 Tange Sø (o'rl, to/s ad Rønde (NÅ) oc zllg Ravn 56 (medd.til JK). Vandrefalk (Falco peregrinus): Lzl Brabrand Sø (øbf) og 4/0 trk Fornæs (HC). Dværgfalk (Falco columbarius\ lal 5 T.erdrup Vig (NÅ), llg S Hassensør (JLl,40 l trk Fornæs (HC, 6/0 l viby (ES), 8/0 l Helgenæs (JL),0/0 Hasselager (ES), 9/ t han Nimtofte (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ), 0/ l hun/;uv Brabrand Sø (HLL), 4 l hun/juv Fornees (HLL,ES). Lærkefalk (Falco subbuteo): /? Hjelm (KH), 4/9 S Moesgård (JL) og ll9 Hassensør (JL). Aftenfalk.(Falco vespertinus): Mange flere iagttagelse.r end normalt. På det nærmeste invasion i hele landet fra slutningen af august. 97 ad han i Århus Midtby (HLL,ES), 4/9 juv Vejlby Nord (LH,SS), 4/9 juv Vejlby Nord (HB), 5/9 juv Vejlby Nord (SS), 9/9 t hun/juv Brabrand Sø (JL), ll9 4 (hun+han) ESE Hassensør (JLl, ult.sep t hun/juv H6u (medd.til OT,NÅ) og +l'lo trk Fornæs (HC). Tårnfalk (Falco tinnunculus): 79 trk langs nordsiden af Kysing Fjord Trane (Grus grus): Fra foråret 54 rst og 6.4 L rst Anholt (UMB,SAE), 6

17 +fvandrikse (Rallus aquaticus):.en art vi meget gerne vil ha, alle oplysninger ind om, da kendskabet ti dens forekomst i amtet er meget ille, 6/g juv Uldrup Bakker (NÅ), 5/9 Uldrup Bakker (CHA) og 7/g hørt Salten Lanssø (Øer). Engsnarre (Crex crex): 4 7 Harlev (CA,FBM). Blishøne (Futica atra): Fra Kysing Fjord: r/ (cc), 6/ 000 (DoF) / b00 (Or,NÅ), L4lrz rb00 (DOF) oe z7 l 500 (Hp). En art, der er svær at tælle op nøjagtigt. strandskade (Haematopus ostralegus): En vinteriagttagelse llz Begtrup Vig (TB, JH, OT). Vibe (Vanellus vanellus): B gtrup Vig (TB, JH, OT). Lille præstekrave (charadrius dubius): En art, man tilsyneladende ikke indrapporterer længere. Ell.er ses der ikke flere? Ale iagttagelser modtages med tak. 67 Brabrand Sø og 6 8 Kysing Fjord (begge GG): Pomeransfugl (Eudromias morinellus): l g mellem Hjejler på Atrø (NÅ). Meget usædvanlig forekomst. strandhjejle (Pluvialis squatarula): Spredt langs kysten og op til b i Kysing Fjord med. aug-med. okt (JA, GG, BR m. fl. ). særlig mange zrlg z0o sødringholm (JRR). Et par sene iagttagelser var Blrl 44 Arrø (ØB.) - det er manse så sent - og 6/ Kysing Fjord (DOF). Stenvender (Arenaria interpres): Flere end sædvanrigt Bf 6 Kragenæs (umb), 9/ 8 Kysing Fjord (ME, HLL), 6lg.Kysing Næs (HLL), Ztlg z trk Kysing Næs (HLL) og sidst og meget meget sent Z6ltl trk S Fornæs (OT,NÅ), men de havde også fart på, DobbeltbekkasiF (Gallinago gallinago): 4/8 hele b i Kysing Fjord (JA). Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus): Færre end normalt rapporteret. 8/0 r Brabrand Sø (LH,OT), 0/0 og lro Kysing Fjord (pb), /0 Emborg Tange (HLL) og / Funder Å frct. Skovsneppe (Scolopax rusticola): Heler ikke mange: med. okt ftøj"t mod ed_ n

18 ni.ng på Ringgaden Århus, indleveret levende til gllo Å.nu" Å ':.q, 4 Løvenholm skov og 5/ Løvenholm Skov (JH). Vildtbiologisk Station (NÅ), (JH), 8/ Århus Nord (CA) stor kobbersneppe (Limosa limosa): kke almindelig Eneste rapportering 97 Kysing Fiord (JA). svaleklire (Tringa ochropus): Trækket kulminerede ult. juli, enkelte lugle ti pr.sep. En vinteriagttagelse. Kysing l.jotd:7f7 (JA), ll7 6 (JA)' 8/8 (JA), 4 B (ME), 6/e (LH) og / (ot,nå). eraurand Sø 5f 7 (FC) og tl? (ca,fbm). Begtrup Røn 7 7 og Bf 7 (ss). Samt 57 Pinds Xøle (CA,FR\{), 0/8 Gylling Næs (CA,FBM) og 7/9 Veilby Nord (LH). Tinksrned (Tringa glareola): Gennemtræk ult. juli og august. Kysing Fjord : /B (FL),,48 5 (,ra), l8 4 (øb') og /8 (L). Brabrand SØ : s. 7 g (ca,fb\') og zal8 (FC). Samt 6/? Bodil Møle (CA,FBM). '"gggig (Tringa hypoleucos): Et par store rastetal fra Kysing Fjord: B/? 0 ("ra.) og 67 c.5 (SS). Rødben (Tringa totanus): Fra december er meldt lll Kysing Fjord (OT, NÅ), Dejret (OT) og Begtrup Vig (TB,J,OT). Det ville være rart, hvis man ved rrinteriagttagelser af Rødben noterede sig, om der var tale om islandske eler skandinariske iuge. De islandske RØdben er meget mørkere end eksemplarer af nominatracen i vinterdragt. Det kan let ses i felten,lj Sortklire (Tringa erythropus): Trods det ringe materiale skimtes forskellen på de voksnes fr.rgles træk (ult. juli-med. aug) og ungfrigletrækket (ult. aug-med. sep). Der ses ofte enkelte fugle langt ind i oktober. Kysing Fjord: /B (FLH), B/B' (CA,FBx'r), e/b (HLL), 68 på Næsset (HLL), l8 4 (Øer,'), /B (Lti) og /0 6 (JA). Brabrand Sø: Kun 7 l7 6 (\ttr). Begtrup Røn : 7 l7 og 97 (SS). Samt 6/B 6 Kasted Nlose (PG). Hvidklire (.ringa nebularia): Almindelig trækgaest ju og august. største antal 67 0 Kysing Fjord (JA). slandsk ryle (Calidris canutus): august (ungfugle). Største antal Kysing Fjord (DOF). Almindelig trækgæst juli (voksne fugle) og 8 5 etrø (rqå). Årets sidste rzf ro r 8

19 Dvær:gryle (Calidris minuta): Ku:nination ult.aug. llcrmalt et par uger senere end næste art. De sidste ses sædvanligvis rrlt.sep, KTsing Fjord:4f8 6 (ME,AJ), 48 (JA), /8 (CA.SS) og zils (GG). samt 8/8 r Begtrup Vig (JH). Temmincksryle (Calidris temminckii): N{eget få i itr. 68 (GG) og 8/8 (TB, OT) alt ifra Kysing Fjord. Am. ryle (Calidris alpina): Nogle store tal, specielt store fra Kysing, er ikke set tilsvarende i rnange år. Endvidere et par decenrber-observationer, Kysing Fjord: 6 7 oo (JA),?/9 5 (ccl), l/0 000 (GG), / (ot,nå), 7 lr (rp) og s (Pli). øvrigt zrle 600 Sødringholm (JRR), lf " en enkelt stor dag med {i trk,tr Fi-r.sing }.la:s (LL), B/ 50 (ØBr) og 8 Dejr.et (Dhoved (TB,OT). Krumnæbbet r).lr (Calidris ferruginea): lagtiagr:t fra med..iuli-sep. Endvidere en observation fra pr, nov, der skal forela'p-ges SU inden offentliggørese. Arten vil blive bt:handlet grundigt ved en senere iejlighed. Kysing Fjord : sl7 (cc), 8/8? (cia,fbm), /8 (JA), 8 B (øtsf),4s 8 (ME), 4ls 5 (AJ), /8 (CHA). /8 5 (LH), /8 4 (SS) og 7f s (øff'. Samt 4/? Kalsemacle Rev (NÅ). E:gE"e (Philomachus pugnax): agttaget fra ult. juii-ult, aug. Ale obs. nævnes Kysing Fjord: 6 7 (SS),/? s (J-C,), /{l 6 (F.,), el 8 (TB), /8 6 (Øen), 4 4 (M), /B 5 (LH) og lls (Ss). rlrabr':ind sø: Kun /7 (Ctr,FBM). EnrlvicJere /B Vejlby Nord (t,i{), 6 8 tiunner Kasted Mose (PG), sof B c.00 Søby Rev (CA,FB]\,) og 0/S c.0 Gylling Nees (CA,FB t't :' Odinshane (Phalaropus lobatus): 8/8 Vejlby Nord (LH,SS) og 4 8 t Kysing Fjord (JA). Alm.kjove (Stercorarius parasiticus): ll7 ad,rnørk fase, rst gfrø NÅ), 88 juv trk ind i landet Ve'ilby Nord (LH,SS) og ll9 mplk fase trk Kysing Næs (HLL). Den indtrækkende fugl er usædvanlig. Der {oreligger kun en tidligere indj.andsiagttagelse fra amtet ( ex, i Nloss6). Dværgmåge (Larus minutus): Fra Brabrand Sø 5/8 juv (CA,FBM,NÅ), /9 (ca,fbm) og 8/s (FC). Ride (Rissa tridactyla): Ll7 juv århus OlÅ). ueget usædvanlig observation.

FUGLE I ØSTJYLLAND 2011 ISSN 1904-0288

FUGLE I ØSTJYLLAND 2011 ISSN 1904-0288 FUGLE I ØSTJYLLAND 2011 ISSN 1904-0288 Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Østjylland, v. Ole Jensen, Thorshøjvænget 54, 8361 Hasselager. Gironr.: reg. nr. 1551 konto 5 51 09 61 Hjemmeside:

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF-FYN 14. ÅRGANG NR. 4,dec 2007 Årsrapport for 2006 Indkaldelse til generalforsamling Ture og møder

HAVREVIMPEN DOF-FYN 14. ÅRGANG NR. 4,dec 2007 Årsrapport for 2006 Indkaldelse til generalforsamling Ture og møder HAVREVIMPEN DOF-FYN 14. ÅRGANG NR. 4,dec 2007 Årsrapport for 2006 Indkaldelse til generalforsamling Ture og møder HAVREVIMPEN Udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt ISSN 0908-858X

Læs mere

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT L. E. w E. P ts F- E F- t t: F!- x r tn q s F. E F. Fl E t r F. DANSK ORNTOLOGSK FORENNG LOKALAFDELNGEN ARHUS AMT DANSK ORN TOLOG SK FO REN N G DOFrir en landsforenirg for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse lssn 0908-858X Postbesørget blad HAVREVIMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997 Formandsberetning Ørnetur Halens fugle Fyns Hoved forår 1996

Læs mere

Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits

Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Nilgæs, naturdebat og nydelige hits 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

1988-4. SøWNEN. Dansk Ornitologisk Forening, Arhus Amt

1988-4. SøWNEN. Dansk Ornitologisk Forening, Arhus Amt 1988-4 SøWNEN Dansk Ornitologisk Forening, Arhus Amt DANSK ORNITOI.,OG]SK FORENING Er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse med afdelinger over hele Danmark. Foreninoen ar sniftaf

Læs mere

(under {8,-. rndrnel-delsen kan. Steci. arnt n6dtager SøRÅvrr;iv. kr årliåil- adonnemeni 1o,_. r.r"""t-ri"ithologisk for århus ant, Fore_

(under {8,-. rndrnel-delsen kan. Steci. arnt n6dtager SøRÅvrr;iv. kr årliåil- adonnemeni 1o,_. r.rt-riithologisk for århus ant, Fore_ Søravnen L/77 Søravnen lltt KCCL. J6rn rjskilctsen oq Lars Abraharnscn ilak til Lisbeth, Flenrlning, Herning, Christian?egninger: Jenr-r 0regersen. l'oto: iied. hvor in:'.;et andet er anført. L,ed er '

Læs mere

2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013. Bech, J.; Braae, L.; Christiansen, J. H. og Strange, K. E.: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2012.

2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013. Bech, J.; Braae, L.; Christiansen, J. H. og Strange, K. E.: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2012. 2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013 Redaktion:! Forfattere:! Layout:! Jørgen Bech, Lasse Braae, Jørgen Hulbæk Christiansen og Knud-Erik Strange (ansv.). Lars Andersen, Stefan Andersen, Jørgen

Læs mere

Nr. 3 september 2008 36. årg.

Nr. 3 september 2008 36. årg. Nr. 3 september 2008 36. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND Søravnen er dit lokalblad - få det gratis tilsendt 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade

Læs mere

SØM. Mens vi venter på Årslev,Engsø 7.,:;" Markpiber på Anhdt 2OO2. ri " ,,4'- ''o. trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN. FORENINGi ARHUgiAMT

SØM. Mens vi venter på Årslev,Engsø 7.,:; Markpiber på Anhdt 2OO2. ri  ,,4'- ''o. trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN. FORENINGi ARHUgiAMT Fitl'_ Ø SØM r"tr1 p trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN Nr. 4 o Decemr 2W2. 30. årgang FORENINGi ARHUgiAMT,,4'- -,e"-.:6j:..:;t'-.--:..::." 7.,:;" ri " ''o Mens vi venter på Årslev,Engsø Markpir på

Læs mere

FUGLE og DYR i Nordjylland

FUGLE og DYR i Nordjylland FUGLE og DYR i Nordjylland 2009 FUGLE og DYR i Nordjylland 2009 ISSN 0903-1731 Rapport nr. 46 fra Nordjysk Ornitologisk Kartotek 2010 Nordjysk Ornitologisk Kartotek Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Ekskursioner Abent hus i lokalet. Arsrapport 1994 Keldsnor Fuglestation Møder

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Ekskursioner Abent hus i lokalet. Arsrapport 1994 Keldsnor Fuglestation Møder rssn 0908-85 Postbesørget bl HAVREVIMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse 3. ARGANG NR. 3, OKT. 1995 Arsrapport 1994 Keldsnor Fuglestation Møder Ekskursioner Abent hus

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. f)ansk. Ornitologisk. Forening 7. ARGANG NR. 1, FEB. 1999. o 6/3 4. Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN DOF. FYN. f)ansk. Ornitologisk. Forening 7. ARGANG NR. 1, FEB. 1999. o 6/3 4. Foreningen for fuglebeskyttelse tssn 0908-858X Postbesørget blad 09106 odc 209 tii ELS BOI.I}IOLI JEI{SEI{ LRIIGEI'IRRl(EII 3 ULBøLLE 5762 tjester SKERIII 5762 000 o 6/3 4 HAVREVIMPEN DOF. FYN f)ansk Ornitologisk Forening Foreningen

Læs mere

N O R G E. Rapport fra 10 rejser 1967-2009. Fugleiagttagelser af: Birthe Rasmussen & Erik Vikkelsø Rasmussen

N O R G E. Rapport fra 10 rejser 1967-2009. Fugleiagttagelser af: Birthe Rasmussen & Erik Vikkelsø Rasmussen N O R G E Rapport fra 10 rejser 1967-2009. Fugleiagttagelser af: Birthe Rasmussen & Erik Vikkelsø Rasmussen Indledning. De fleste danske ornitologer har i deres unge dage set frem til den dag, hvor de

Læs mere

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år!

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år! Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Ørne DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København V Tlf.: 33 31

Læs mere

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år!

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

SØM. Hvilken kikkert skal jeg vælge? Direkte nyheder pr. E-mait. Fugle i Århus Amt 2OOO DANSK ORNITOLOGIS LOKALAFDELINGEN

SØM. Hvilken kikkert skal jeg vælge? Direkte nyheder pr. E-mait. Fugle i Århus Amt 2OOO DANSK ORNITOLOGIS LOKALAFDELINGEN Ptr' SØM DANSK ORNITOLOGIS LOKALAFDELINGEN \r. ii r Srptr:lllx'r 2(X)1 r 2t). frrgiurii- I Hvilken kikkert skal jeg vælge? Direkte nyheder pr. E-mait Fugle i Århus Amt 2OOO Dansk Ornrtologlsk Forenlng

Læs mere

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Rekvirent Rådgiver Fredensborg Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Egevangen 3B 4000 Roskilde 2980 Kokkedal Telefon 46 30 03 10 Fax 46 30 03 11 Telefon

Læs mere

ESTLAND 14. 21. juni 2008

ESTLAND 14. 21. juni 2008 ESTLAND 14. 21. juni 2008 Hvidrygget flagspætte hun DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra lørdag den 14. til lørdag den 21. juni 2008 afholdt DOF Travel sin tredie

Læs mere

Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark. Giv en fjer til Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT

Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark. Giv en fjer til Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT 7 r: t: }&t J{ \r". 4 r lx:t:trlkr 2{). 2(). irlsang SØ DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT +. Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark Giv en fjer til Søravnen

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Sundet Bulgarien Ege nsedybet Vi I dtreservat Hedelærkens forekomst på Fyn

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Sundet Bulgarien Ege nsedybet Vi I dtreservat Hedelærkens forekomst på Fyn tssn 0908-858X Postbesørget blad a9ie5 f,pc ';ELS EO'HOLT -ENSEN L*NEE}'*R(EN 3 LLT]ELLE 5762 UESTER SKERN JT6Z olll,. z OCE HAVREVMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse

Læs mere

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 3 September 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 3 september 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Højt flyver ørnen over strandsøen i Solkær Enge

Højt flyver ørnen over strandsøen i Solkær Enge Højt flyver ørnen over strandsøen i Solkær Enge»Velkommen til indvielse af vådområdeprojekt Solkær Enge. Det er med ca. 182 hektar det største af vore igangværende vandmiljøplan II projekter. Jeg beder

Læs mere

peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag'

peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag' 1L 'ml q p' br Martg2003 o 31. å. D,A N S K, LOKALA RNIT.9LOGIEiK FERENINEi D'E L 1N c; E.N Å R H U S A M + 'fr :.i, Sorn lrerre - så hund peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag' j Dansk Omltologtsr, Forenlng

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. f)ansk. Ornitologisk. Forening 8. ARGANG NR.2, MAJ 2OOO. Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN DOF. FYN. f)ansk. Ornitologisk. Forening 8. ARGANG NR.2, MAJ 2OOO. Foreningen for fuglebeskyttelse 000 1 r:',llor, 011.06 opc: ODC ii109 l.l :i. ri.t.l. * IJonrh o.l. t J'«i+t t tii ti't t t ISSN 0908'85 t.-*,.,r,,0n,.,n'r.[,.r*,.i] Postbesøroet br t.l.l. hu.l..1. c'r ln:at Uc+*i1::e'rr. {}l':-e'r'n:i.

Læs mere

4. Kvartal 2010, nr. 2

4. Kvartal 2010, nr. 2 4. Kvartal 2010, nr. 2 SANDEVIFTEN - udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i DOF-Vestjylland. REDAKTION: Pia Morsing, Ringkøbing, e-mail: pia.morsing@gmail.com (redaktør) Agner Svenstrup,

Læs mere

Tredje gang så tager vi dig, Slivsø!

Tredje gang så tager vi dig, Slivsø! Allerede inden Hedeselskabet havde kørt gravemaskinerne i stilling ved Slivsø syd for Haderslev, blev det nødvendigt at forhøje statens støttebevilling. Lige fra starten i 1954 var økonomien i udtørringsprojektet

Læs mere