SE FIAVNEN l97ei: I. l'- Tegninger: Bjarne Bertel. Hjeln : Kjeld Hansen. Veljby Nord : Peter Brostrøm. Jagt : Ole Thorup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SE FIAVNEN l97ei: I. l'- 35SI@: Tegninger: Bjarne Bertel. Hjeln : Kjeld Hansen. Veljby Nord : Peter Brostrøm. Jagt : Ole Thorup"

Transkript

1 976

2 SE FAVNEN l97ei: Torben Bøgeskov, 0e Thorup. l'- lndholdsfortegntlst : nnlpn li madon Veljby Nord : Peter Brostrøm Ekskursionsoplæ9 Lokalrapport : Niels Aagaard 'Fuglene i Århus Amtt' Hjeln : Kjeld Hansen Fuglekalender : Torben Bøgeskov E kskursi onsref eraler Jagt : Ole Thorup s icia tu-za 6 Z T-JO Forsidefoto : lvlosehornugle - Agger Tange-D0F-eks. Christian Andersen Tegninger: Bjarne Bertel Hans Pinstrup Klaus lvla-ling 0sen side, 5r6r7r8r0 r5r4lr4 sidb 6r9 side 40 Redaktionen sluttet marts 976 DANSK ORN]TTOOGSK rcren NG virker flor at fremme kendskabet til oq interess.n for fugle, og at beskytte vor hjemlige fuqlefauna gennen udgivelgen af tidsskrifter, Jpretholdelse af et bibliotek samt afholdelse af møder og ekskursioner. Kontingentet er kr.7r- årligt og for juniornedlemmer (under 8 år) kr.48r-. ndmeldelse kan iinde sted ved indbetaling af kontingentet på girokonto tlovedafdelingens adresse: Fælledvej 9, 00 København N. Tf. (0) LOKALAFDELNGEN FOR ÅR'A AMT står fur fof."i" arrangementer, Der afholdes mødef, og der foretages ekskursioner til ornitoloqisk interessanle områder, både inden- oq udenfor amtets grænser. Lokalafdelingen udgiver delte bj-ad, der udkomner to qange årligt i et oplag på 650 eksemplarer. Alle DOFrs medlemmer kan cjeltage i tokalafdelingens arrangementer. lvledlemmer indenfor Århus Amt modtager SØRAVNtN vederlaqsfrit, for øvrige medlemmer koster et abonnenent 0r- kr årli9t. Henvendelse til l-okalafdelinqen sker til - Dansk 0rnitholog.isk Forening, Lokalafdelingen for Århus Amt, Viborgvej 9, 8000 Århus C. Girokonto 5 5l

3 l- rmedef YØD[ PÅ NATURHSTORSK YUSEUV: onspag kl Tommv Dvbbro: Resultater afl Atlaspro;åltel. Nu da undersøgelsen er slutrvll vi få en samlet oversigt o- ver dens forløb og resultater. ONSDAG kl 9. 0 Per Bomholt: Rovlugleundersø9eser på Koldj-ngegnen. 0m metoder og resultater i det store projekt,, der nu har l-øbet i flere år k 0. Poul Hansen, der står lor Naturhistorisk lvluseums dyrestemme-arkiv, gennemgår ved hjælp af lydbånd de mest almindelige sangfugles stemmer. lvløder: VEORGV[J 9 ONSDAG kl N UGLERtr Jørgen Laursen fortæller om de danske ugler samt om de undersøgelser, han selv har foretaget i amtet. 8enærk: lvlødet er flyttet fra d. 7. marts, der var annonceret i sidste nr. af JøRAVNEN. VANDAG. - L976 kl " 9.0. lvled gennemgang af forskellige optællingsmetoder ti yngle- og vinterfuge, samt eksempler på praktisk bearbejdning af daia ti populationsindex. Hans Ul-rik Skotte l\øll,er. 0NSpAG k "ÅGER0G-qETqBU Bjarne Berte qennemgår ved hjælp- af billeder og tegninger vore mågers og terners kendetegn. ONSDAG 8.4-9'6 kl il]f O VF-J GLE PeLer Thomsen gennemgår ved hjæp af lysbilleder vore rovfuqles kendetegn. På dette møde kan vi flå afklaret'alle vore problerner vedrørende rovfug- ' cnc - så rrr' stån nndt v_' rustede til Skaqen-e jren. onsoag kr N SØNDERJYLLANDN Som.bptakt til turen til Sønderjyl"- land og Nordtyskland orienterer Niels Aagaard og Peder Jacobsen om lokaliteter, vi vi besøge og om fugle, vi håber at få se. Desuden er der åbent På Viborgvej hver tirsdag indtil skolernes sommerferie fra kl. 9-ca., hvor vi sidder og snakker om, hvad den optaqer os, og hvor ale er meget velkomne ti. at slæbe lysbilleder med. Vi.har nu lået et lysbilledapparat, djr altid vil væce tilstede om tirsdageru

4 r- VEJLEY \CFD P l; y) N t VEJ } TARKVtrJ C} KAT KRAT -ÅN.TLLØA f'f, '''irp^tt i..lrl "qw '.*,,;,.'V Vejlby Nord er nogle flade områder et par kll-ometer nord for Århus. Onrådet var oprindeligt en fjord med enge rundt om. Senere blev der drænet, så der i stedet kom en å med omliggende marker. Men det kan stadig hænde, at srnå områder bfiver oversvørnmede, og de er da sammen med Egåen nogenlunde fourageri-ngsmuligheder for ande- og vadefugle. De to fuglegrupper er dog kun repræssenteret af få arter og i et favt antal. Engene og narkerne i området tiltrækker også hønse- og rovfugle. Her kan man også det neste af året se store flokke af måger, hvilket nok skyldes lossepl-adsen ved Lystrupvej, hvor mågerne tilbringer megen ti.d. Hen over området går der en jernbane, som er hævet på en læmning. Denne er et udmærket observationssbed, idet nan derfra har udsyn over det meste af Vejlby Nord. Dæmningen er på begge sider bevokset med'qange tjørnebuske, og her kan man om vinteren se store flokke af Sjaggere og Vindrosler. Der findes mange måder at komme ti Vejlby NorJ på. De fetteste er af de markveje, der udgår fra Lystrupvej og Mollerupvej (mærket og på kortet). Der skal dog her benærkes, at bilkørsel hverken er tilladt el}er særlig behagelig på ciisse markveje.

5 på grundlag af obserr-ationer i 974, 75 oe 75 er der i det følgende udarbejdet *:**- an isi.c ower de fuøle- der er set i o-rådet. orår og sonmer: Fiskehejre, Knopsvane, Gravand, Krikand, Gråand, Musvåge, Spurvehøg, Tårnfak, Aftenfalk(J d,. L4/9-75), Grønbeqq.t Rørhøne, Dobbeltbekkasin, Svaleklire, Storpræstekrave, Hvidklire, Mudderklire, Hieile, Strandhjejle, Odinshane(f d. fb/b- 75), lrm. Kjove( d. 8/8-7r)' splitterne, Skovhornugle, Mursejler, rsfugl, Rødrygget Tornskade, Synkefugl, Sortstrubet Bynkefugl( d. B/-7r), Engpiber, Bjerg -vlpstjert, Stilits, Rørspurv sarnt de almindelige skov- og rnarkfugle. Efterår og vinter: Le l,appedykker, Sangsvane, Grågås, Krikand, Troldand, Gråand, Musvåge, Spurvehøg, Tårnfalk, Grønbenet Rørhønet Dobbelt Bekkasin, Vibe, Svarbag, Sølmåge, Stornnåge, Hættemåge, Mosehornugle, Stor tr'agspætte, Vindrossel"r Sjaggerr Sangilrossel, uglekonge, Engpiber, Silkehale, Still-its' Bjergirisk, Gråsisken' ompap, Gulspurv, Snespurv sarot de almindelige skov- og markfugle. Peter Brostrøm. 6

6 - ruonoøsto:urslrtrtd ZZ"S - tg?6. TurBn foregår i privatbiler med start fra viborgvej 9 Løtdag morgen k. 5.00" Vi vil på årnn" åk"ku""ion bl.a. besøge Fornæs oq Gjerrild-skovener. hvor der på denne årstid er gode chancer for et pænt rovfugletræk. Ekskursirlnsgebyr 0r- kr., der vit blive brugt til dækninq af benzinudgifter for kørende bet; ; på iuren. Tilmelding inden 0. narts, hvor du bedes anføre om du ønsker kørelejliqhed eler har ledige pladser i bilen. Leder: Jørgen Laursen. KYSNG FJORD }976. fkskursionen starter k , og vi mødes ved Norsminde Kro, hvortil der går bus fra Århus Rutebilstation k Oer vi sandsynligvis være muliqhed for at se de fl.este afl vole andefuglearter samt flere nyankomne vadere. Endvidere vil" del være enkelte rastende Dov- oe småfuqle. Leder: Torben Bøgeskov. TPPEF\E BUSEKSKURSON TL TPPERNE 5.4-9?6. Vi vil satse på at qennemføre denne tur som busekskursion, og prisen bliver da 40r- kr (it<t<e Sor- som nævnt i meddelelserne). eti Værneengene og Tipperne, hvor der er mulighed for mange ande- og vadefugle. forbindel-se med ekskursionen besøges tii9e området omkring Gaf-søerne og andre aktuel-e lokalitetex. Tilmelding sker til lokalafdelingens adlesse inden d. 0"4r deltagerne vil derefter høre narmere. Leder: Jiirn Eskildsen. ALRø *tt"*"" flokke af rastende vadefugle, især "*e Lille Kobbersneppe. llødested: Alrødanningen kl Leder: ljiels Aagaard.

7 l- SALTEN Sø Ekskursionen foregår i privatbiler og stalter k.6.00 fra viborgvej 9. TuDens pris er 5 kr, som betales til lederne undervejs. Tilmelding skal ske til lokalafdelingens adresse inddn.5 med oplysning om, hvorvidt man selv er kørende aller ønsker kørelejlighed. På turen vil vi besøge Salten 5ø, KuLkær 5ø samt skovene i området ved de to søer. Der vil være mulighed for at se mange florskellige rov- og småfuglearter bl.a.: Fiskeønn, iusvåge, Spurvehøg og Duehøgr slugj- t Grønspætte, Vendehal-sr Hedelærke m.m. Ledere: Torben Bøgeskov og ole Thorup. o \ VEEKE\tr P-T HJELM HJEL YT -.s - g?q. som en aktuel opføgning af Kjeld Hansens adtikel- om Hjelm, afholder vi i ljeekef den - maj en minilelr på øen. Vi. tager til Hjelm fredag den. om aftenent oq vil forlad øen igen søndag eftermiddag. Overnatning vil ske på fyretrog deltagerantallet vil derfor være begrænset. t4an skal selv medbringe sovepcse og soveunderlag. ltladen medbringer vi også selvr da det vil være umuligt at købe noget på øen. Under opholdeb vi vi føge Kjeld Hansen og de andre ringmærkeres arbejde 09 se på de rastende småfugle. irrisen for deltagelse på lejren vil være afhængig af prisen på transport til o9 fra øen. Tilmelding ti turen sker ved indbetaling al den foreløbige pris kr?5rtil giro , OOF, Viborqvej 9r 8000 Århus C. Peder Jacobsen 7

8 DETTF,EEK<EF SKAGEN SKAGiEN Skagen, Europas bedste forårstræksted, skal man til mindst en 9an9 om året,. Vi arrannpnpr en lp ir nå lnl.-ri ^fh^ i D, FU!u^afruELE'r r ueucuo9rl ^-d--^ --iph lj-6-q mnd afn-nn fna \tihnrn-,,d i oo +^r-/-^ -fr-^.. lj-5 kl" 9.0r. De store tal af de fleste rovfuglearter kotrmpr i april, men t,er -idt i naj er der (specielt i østlige vinde) store chancer for pæne tal af Lærkefalk, Dværgfalk og Fiskeørn, de første Hvepsevåger ankormpr ved denre tiorog endnu er der et pænt træk af arter som llusvå9e, fjeldvå9e, Spurvehø9 og Bå nærl-ø9. Fllers er det tiden for overraskel-ser, og i krattene rundt omkring er der masser af småfugle. n'lo rl ic<o f,ar'linhodor r,-^ L^-r.,,^- F^- ^c --- i-if-+-^- ^'r^- il,dr Ltd!. tilmeldt sig skriftligt inden.5. Tidligere er ofientliggjort priser på 50r r- kr, men ruren skull-e uden uheld kunne gennenføres for de 5r- også afhænglgt af, at der LilmeLdes privatbiler nok. Prisen er uden mad, men j-ncl. kørsej- og overnatning på vandrehjem. Plan bedes ved tilmeldingen opl-yse, hvor manqe ledige bilpladser man har, eller om man ønsker en biplads. Bilføreren honoreres med 0r5 kr. pr kørt km. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til foreningens adresse: Viborgue:9,8000 Århus C - lvlen HUSK TLvTLDNG NDEN l-.5 af hensyn til- pladsbestil- J.in9 på vandrehjemmet. Ledere: \ipls aagaard, Toroen'Bøgeskov, Jørgen Laursen og Ce Thorup. NB: Læs nærmere om sj.dste års Skagens-tur i Søravnen 975:" og 975: 5" 0nsdag d, 8.4 mode på Vi.borgvej om rovfugj-e ved Peter Thomsen. 0e Thorup

9 trå TYst< vteitr: BUSTKSKURSON TL SØNDERJYLLAND-NORDTYSKLAND Denne busekskursi.on Li qrænselandet starter fredag aften d, 4.6 k..0 fra Agnete og Havmandenrhvor vi er tilbage sidst på eftermiddage.n d.5.6. Der er mulighed for opsamling mellem Arhus og Kolding. Ruten er endnu ikke planlagt i enkeltheder, men hovedvæqten vil blive lagt på de lokaliteter Vidåen-Rudbøl Sø og flauke-haien Kooq (også kaldet Schlijttsiel). Ved Vidåen er der slore rørskovsområderr hvor RØrdrummet og Rørhø9e holder tilrog i gode år er der også Plettet Rørvaqtel og Savisanger her. Ved Rudbø Sø holder 5ortterner ti, desuden er der chancer for ændet. Hauke-Haien Koog er en stor lavvandet sø i marsken liqe inden for diqerne, og er nok den nest ornitologvenlige fokalitet af de store rastlokaliteter på ve'tkysten. Her befinder sig mange vadefugle og ænder bl-a. Knarand i stort tal, desuden SorttPrne og andre sumpiuge. onrådet er l'edehøqen og Storken almindelig, og vi skal være uheldige'om vi ikke får flere eksenplarer at se inden vi når hjem. Tilmelding skal ske senest.5 ved at indbetale 80 kr. på vor girokonto Viborqvej?9r8000 Arhus Cr hvorefler nærmere oplysninger vj. blive tilsendt.tndvidere kan man tilmelde sig på introduklionsmødet til turen, onsdag d. 9.5 kl. 9.0 på Viborgvej. t odono.,!fefu Nliolc i,q9eq!e Aan:anrl on porion lå.nhefn ^^ -^- -l+ii -A- ',i elål errd fnn - ug ruirr ollfu, rror g!w[sl'l HUSK PAS KENDEF trj VADEFNE? L]EEKEND-TUR_T!,QER TANGE oc N0RDVESTJYLLAND ?6. På denne tur vil der være eminente nuligheder fcr at Lære vore vadefuglearter at kende, også de sværere og mere sjældne arter (evt. Kærløber, Tredækker og 0dinshane ). r/i frnon åf.+o.l fnodå. aften d..8 k" 8.0 fra Viborgvei, og der vil være muliqhed for opsamling undervejs langs ruten Århus-Viborg-Holstebro (man må bare selv sørge for hjemtransport lra Randers eller Århus sønda9 aften.) Vj. overnatter ved Agger i telt, hvor vi efter ankomsten fredag aften, kan hyqge os over en kop kaffe eller te. Lørdag formiddag vij- vi 9i os god tid til Agger Tange, hvor der på bredderne langs søen plejer at være artet som Stor og Lille Præstekrave, Am,-, Temmincks-, Dværg-, slandsk- og Krumnæbbet Rye, Stenvender og mange andre vadefugle-arter. Vi vi da meget nøje qennemgå de enkelte arters kendetegn. 0m eftermiddagen vil vi køre en tur nordpå til Vejlerne, hvor der også er gode muligheder for vadefugle samt rovfugle og måske et eller andet hit.5øndagkanvi tage nogenlunde de samme okaliteter + måske ulvedybet. Jeg regner med, at turen kan gennemføres lor 90r- kr pr deltagerr som betal-es ved afgangen. skriftlig tilmelding inden den ]r.,q, hvor man oplyser, om man har ediqe bilpladser eller ønsker en sådan, desuden om man har telt og i givet iald til hvor mange personer. Udstyr: Det ville være en fordel med primus og grydesæt, herudover gummistøvler, samt brød 09 pålæg eler lignende. Leder:0le ThoruD. s

10 !.ckalfafttcft tl.7 - "f,el xgt75 0 Følgende har bidraget til Århus Amts lokalrapport for. Halvår 975 : Carsten Andersen (CA), Christian Andersen (CHA), Jan Andersen (JA)' Mikael Anker (MA), Claus Bech (CB), Ulf Mich. Berthelsen (UMB), Henrik Brandt (HB), Peter Brostrøm (PB), Torben Bøgeskov (TB), Flemming Christensen (FC), Hans Christoffersen (HC), Steen Alb. Elborne (SAE), Henning Elgård (HE), iuogens Erlandsen (ME), Per Grøn (PG), Georg Guldvang (GG), Jørgen Hammershaimb (JH), Kjeld Hansen (KH), Lars Hansen (LH.), Finn Lund Henriksen (FLH), Allan Jannicke (AJ), Jørn Vestergård Jensen (JVJ), Else Juul (EJ), Jens Kirkeby (JK), Henning Lykke Larsen (HLL), Jørgen Laursen (JL), Finn B Mogensen (FBM), Kaj Nissen (KN), Søren Brinch Petersen (SBP), Hans Pindstrup (HP), Bo Rasmussen (BR), John R Rasmussen (JRR), Hans Henrik Schou (HHS), Søren Skriver (SS), Jette Sperling (JS), Erling Sørensen (ES), Peter Thomsen (PT), Oe Thorup (OT) og Niels Aagaard (NA) foruden Dansk Ornithologisk Forening (DOF) Biologisk Forening (Øef. ndsamling, bearbejdning, renskrivning på BM- maskine ogoalt andet arbejde, der har krævet blot det 'mindste besvær er udført af NA ' af PT.

11 - Man vi hurtigt bemærke, at stilen i denne lokalrapport er ændret en del i forhold til tidligere. Baggrunden for disse ændringer er et ønske om at skabe en rapport, der både er mere læseværdig for medlemmerne og mere brugbar som grundmateriale ved videre bearbejdelse. For en lang række arter gæder, at lokalrapporten hidtil har givet et meget dårligt billede af forekomsten i amtet. Væsentligst fordi indsamlingen af i- agttagelserne har været helt tilfældig. Det har været op til de enkelte indsendere at af.gøre hvilke observationer, der var interessante nok til at blive videregivet til lokalredaktøren. Resultatet var, at arter som f. eks- Stor skallesluger, Hvepsevåge, Skovsneppe og Snespurv blev rapporteret af nogle iagttagere, men ikke af andre. vi har derfor opfundet et begreb, vi kalder indsamlingsarter. Af disse arter - der er forsynet med et n il i artsgennemgangen - Ønskes fremover ALLE observationer indberettet til lokalredaldørerne. Det er tanken løbende at foretage småændringer j. listen over indsamlingsarterne, og nye forslag eller kommentarer ti artsvalget er yderst velkomne. Vi er naturligvis også stadig meget interesseret i de arter, der forekommer sjældnere end l-arterne, men dem regner vi med, at folk sender ind under alle omstændigheder. Af almindeligere arter vil vi stadig gerne hav-e mere specielle iagttagelser: store flokke, særligt sene eller tidlige eksemplarer, overvintrende og - somrende fugle, o. s.v. Men først ogofremmest er vi altså interesseret i at få samtlige observationer inden for Arhus Amt af - arterne, der altså er mærket il n i artsgennemgangen. Fra nu af kan undskyldningen med, at f den smule kan da ingen interesse have rr ikke bruges. Alt skal ind. Til gengæld påtager vi (undertegnede) os at yde rapport/rerne retfærdighed ved at foretage en bearbejdning på amtsplan af de indkomne observationer, såedes at man.fremover stort set skue kunne undgå den hidtige hovedløse opremsning af materialet. Et forsøg på en sådan behandling er foretaget i den nærværende rapport, men resultatet er endnu ikke helt titfredsstillende, frem for alt fordi der er at for mange, der ikke har sendt oplysninger ind. observationer fra perioden /-0/6 9?6 skal være os i hænde senest 5/?. De stiles til rt Rapportgruppen, DOF, Viborgvej 9, Sooo Århus C 'r eller afleveres personligt ti Peter Thomsen eller Niels Aagaard.

12 f- Sortstrubet lom (Gavia arctica): /0 Fussing Sø (JRR) er J.angt inde i landet for denne ellers så maritime art. Øvrigez llg rkysing Næs (HLL), 9/7 og 6/7 Fornæs (OT,NÅ m.fl.), alle traekkende ex.. Rødstrubet om (Gavia stellata): t4l,z rst. Fornæs (HLL,ES). Am, /Hvi44æbbet islom (Gavia immer/adamsii): 8/ Fornæs (HLL). Lom sp. (Gavia sp. ) 79lto crenå-anholt (CL), ltl _ Kattegat Øst for Hjelm (TB,JL,OT,NÅ). Endvidere fra Kysing Næs:/9 (HLL) og 9. (HLL) ;og fra Fornies: B/ 9 (HLL), gltl (LH,F,B,HHS,SS,OT,NÅ), 677 (o-, -rå, 7l 0 (HLL). fllge undersøgelser over oliedraebte fugle.-rusl i tresserne er forholdet sort-: rød- om i Kattegat lig g: (Danmarks Natur, bd.). Toppet lappedykker (Podiceps cristatus): Et par store rastetal 4/9 50 MossØ (ss), 4/9 50 salten Langs6 (ss) og zrlg s0 Gudensø (Hp). Fåtalligt trækkkende til pr,nov ved Fornæs og Kysing Næs (HLL). Gråstrubet lappedykker (Podiceps griseigena): Fra Djursland meldes om 5mgJ.epar i Ti.llerup Sø (LH,SS) og i Skaf6gård Sø (CB)..Øvfige iagttagelser: ll7 w Egehoved,Alrø (NÅ), tlg t (Hp) og glrt trk. Kysing Næs (HLL). Sorthalset lappedykker (Podiceps nigricollis); 6/8 Kysing Fjord (GG) (se også nedenfor), 49 l Mossø (LH,SS), /0 f Emborg Tange (HLL) og 0/ Veng Sø (HLL). sorthalset/nordisk lappedykker (podiceps nigricollis/auritus): 0/8 N Kalse_ made Rev (uå) og 48 z Kysing Fjord (ME) må vel alre årstiden taget i betragtning formodes at have været Sorthalsede -. Lie lappqdvkker (Podiceps rufico[is): største rastetal rzllo 04 Kysing Fjord (FLH), agttagelser nov-dec : 9/ L Ramten-Dystrup SØ og Fuglsø, Mols (PB,LH,HHS,SS,OT,NÅ), 4/ Kysing Fjord (DOF) og 9lz z Kysing Fjord (PB). Sule (Morus bassanus): 4lO 5 i"o. "o.rr*" (HC). Arten er almindelig i det nordlige Kattegat i slutningen af sep, specielt ornkring : Storskarv (Phalacrocorax carbo): Nogle træktal; Kysing Næs: 6/8 (HLL), ztls (HLL). Fornæs: slro S (LH,ss), s/ 45 (HLL), slll 5 N + s (PB, LH, HHs, SS, ot, NÅ) og 4 tz b (HLL, ES).

13 -r- Fiskehejre (Ardea cinerea): De største tal fra Kysing Fjord: 4/g,, trol, 0/8 55 (ca,fbm), okt-nov op til?5 (cc) og 7 50 (Hrl). Hvid stork (Ciconia ciconia): g/8 overtrækkende Århus banegård (HLL), 8/8 Højbjerg (J.Holm) - der turde vist være tale om gengangere _, l0/ 8 Bodiismølle (medd. til Viborgve j) og 7 a f Årr,us no"j ttbl. Sort stork (Ciconia nigra): med.aug Z ng"ns (medd.til NÅ) og ca. l/g - Feldballe (lokal jæger til JL). Disse formentlig identiske iagttagetser falder fint i tråd med en masseinvasion over hele landet i sidste halvder af august' som årsager er bl. a. nævnt periodens kraftige østenvinde (det skulle da være polske fugle) og nogle atore skovbrande på Lflneburger Heide (nordtyske fugle). sangsvane (cygnus cygnus): glro 5 (r juv.) stubbe sø (BR), ult.nov iart? trækkende Viby (pt) og 9/ 5 Allinge Sø (JL). Pibesvane (Cygnus bewickii): ttlt} Z (cc) og tglt} 4 (JA) Kysj.ng Fjord. Sang-/Pibesvane (Cygnus cygnus/bewickii): f/fo Kysing Ejord (FLH) (se også ovenfor) og l}l Marselisborg Hospital Århus (AJ). Grågås (Anser anser): Ynglepar i Bjerregrav Mose:9/6 ad,5 juv (EJ), (desuden ad, c. 0 pull smst. (EJ)). Fra trækketlzl? 4 rst Arrø (NÅ), Ll7 ts WSW Egehoved,AlrØ NÅ), 6/? Begtrup Vig (JH), 87 4 Hassenslr (JH, zglt ts SØby nev 0qÅ), 6/9 Hassensør (BR) og zllo 6 Vejlby Nord (SS). Blisgås (Anser albifrons): t6/ll juv Kysing Fjord (DOF) er første iagttagelse fra amtet i mange år. Sædgås (Anser fabalis): b/tl SW Vejlby Nord (SS) og tltt Løvenholm Skov (JH). Knortegås (Branta bernicla): tzlto Kysing Fjord (DOF,FLH). Gås sp. (Anser/Branta sp.); tgl} 4 Vejlby Nord (SS) og l4llz trk.fornæs (Sædgås/ nusgås) (HLL, ES). Gråand (Anas platyrhynchos); Største rastetal l/0 S0o Kysing Fjord (JA).

14 4 Spidsand (Anas acuta): Fra Kysing Fjord: 7Sl 8 (TB), /8 (LH), /0 6 (FLH), lro s (PF]), 7 (HP) og 9 (PB)' Endvidere rl9 4 r* Kysing Næs rr største antal her i år tt (HLL)' Krikand (Anas crecca): Største rastetal l4ls Oo Kysing Fjord (JA)' hvor derendnut var0ex.(hp)'fåtalligttrækkendevedfornæs(lhm.fl.). Atlingand (Anas querquedula): ngen iagttagelser' j j pibeand (Anas penelope): stprste rastetal fra Kysing Fjord: /0 000 (DoF), 6/000(DoF)og7 4o0(HP).FlereendnormalttrækkendevedKysing Næs, flest /9 (HLL). Samme dag (/9) trak 0 over havet ud for Randers og Mariager Fjorde (JRR)' Skeand (Anas clypeata): Kysing Fjord: /8 (øbf')' 4 (ME)' /0 6 Gr,Hl, /0 5 (JA) og olro 4 obs': 7 (pat) Kalsemade nev (uå) og o/ro stubbe sø (BR). Taffeland (Aythya ferina): par med unger i MØrke Kær (CB) ' De største tal fra Kysing Fjor<t: /0 50 (JA), / 5 (OT,NÅ' r+7rz 50 (DOF)' Hvidøjet and (Aythya nyroca): gen i l9?5 har vi haft en adult han i Giberå ved SkovmØllen. Den flyver fint og er meldt fra både Brabrand 6 tllz og Fulden (ult. dec)' Rygter vil nu vide at den stammer fra en privat opdrætter i Fulden, men bekræfteise mangler' Troldand (Aythya fuligula):? par med unger i MØrke Kær (CB)' Antal over 400 i Kysing Fjord: 6/ 400 (DOF)' lll 4o (OT'NÅ)' r4lr 650 (DoF) og 7 40o (HP). Bjergand (Aythya marila): 0/ t hun (PB) og vl (DOF) Kvsing Fjord' Havlit (Cangua hyemalis)i tor-,når, 7l 5 (HLL) os for Hjelm (TB, JL, OT, NA). Trækkende ved Fornæs 8/ (HLL)' 6lll l4l (HLL,Es) sarj.lt f ll i Kattegat øst Ederfugl (Somateria mollissima): pr'jui omkring Hjelm (KH)' Stor skallesluge r (Mergus merganser): Sommeriagttagelser:?/ 6 t hun i Ring Kær, PindstruP (CB), ex. oversomrende i Brabrand 56, formentlig

15 hanner, da to udfarvede hanner er set på stedet tit ult. maj (GG), Brabrand Sø (samme) (ME). Fra trækket er kun meldt 9/ N Fornæs (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ). Rastende fugle: Fussing Sø 9 6 (JRR); Lading Sø s 6 (ot); Lange 56 glrl (pb,lh,hhs,ss,or,uå): Kysing Fjord 6/ 4 (DOF), 0/ 5 (L]Ht, rrlr? (ot,nå), 4/ 6 (DoF) og 7 7 (Hp): Stubbe Sø 90 (or) og?b (TB,or). Lille skallesluger (Mergus albellus): En indlandsiagttagelse 9/ hun i Ramten-Dystrup Sø (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ). Rastende i Kysing Fjord: lro (tidlet) t hun (pb), 0/ t hun (pb), trltz r han (ot,uå), ralrz 4 ( par) (DOF), 7 hunner (Hp) og z\l L hunner (GG). Kongeørn (Aquila chrysaåtos): 7 llo juv Ebettoft. (BR). En meget usædvanlig iagttagelse. Lile skrigeørn (Aquila pomarina): sep Hou (medd.til OT,NÅ) - også meget usædvanligt. Musvåge (Buteo buteo): trak mod SW langs nordsiden af Kysing Fjord (øbf), Sllo 4 trk. Helgenæs (JL). Største antal iøvrigt 9lll ll Pinds Møle (FBM). Fjeldvåge (Buteo lagopus): Kun få iagttagelser' ll9 E HassensØr (JL), glro stubbe Sø(TB,oT), 5/ Vejlby Nord (SS), 8/ Vejlbv Nordl (SS), 6/ Kysing Fjord (DOF), 4l Løvenholm Skov (JH). SpurvehØg (Accipiter nisus): 7 6 trk mod SW langs nordsiden af Kysing Fjord (ØBF) og 8/0 trk Helgenæs (JL). Duehøg (Accipiter gentilis): alt 9l0 Mindeparken Århus, (TB), sø (PB. LH, HHS, SS, OT, NÅ), 8/ (CA) og 7 lr Fårup (CHA). par ynglende på Djursland i år (JL). 4lll Tranbjerg (OT), 9/ t hun Stubbe Løvenholm Skov (JH), 0 Høibjerg Rød glente (Milvus milvus): Flere efterårsfugle end normalt, ale ret tidlige /8 Katholm Skov (medd. til ot), 8/8 Risskov (SS,oT) og 68 Kysing Fjord (GG). Hvepsevåge (pernis apivorus): Mindeparken, Århus (HLL),?/9 Salten Langsg (ØBF) og l4lg Århus Midtby. (HLL). 5

16 r- Rørhøg (Circus aeruginosus): Lidt flere end normalt. Brabrand Sø tlls t hun/juv (6),?/8 juv (PT), 8 t hun/juv (cc), 6/9 t hun (AJ),?/9 t hun (AJ),?/9 t hun/juv (ME), 9/9 subad han + t hun/juv (TB), rl9 (Fc) og 8/9 (FC). Kysing Fjord: 9/8 juv (ME) og'6l juv (GG). Endvidere 5/8 hun/juv Tange Sø (OT) og 5 s hun KalØ (CA"MA,FBM). Bå kærhøg (Circus cyaneus): 5/9 t hun LØvenholm Skov (JH), ll9 L E Hassensør (JLl, lll} hun/juv Brabrand Sø (ME), 6/ t hun/juv Mariager Fjord (HLL), r4l hun/juv Gjerrild Stenværk (HLL,ES), Ol han og lll hun begge ved Mellerup i Randers Fiord (JRR). Kærhøg sp. (Circus sp.):9/ l Kysing Fjord (SAE) - muligvis en meget sen RØrhØg. Fiskeørn (Pandion haliaetus): Salten Langsø ol8 (GG),?/9 (øbf) og r4ls (SS). øvrigt sll? Kysing Fjord (JA), 5/8 Tange Sø (o'rl, to/s ad Rønde (NÅ) oc zllg Ravn 56 (medd.til JK). Vandrefalk (Falco peregrinus): Lzl Brabrand Sø (øbf) og 4/0 trk Fornæs (HC). Dværgfalk (Falco columbarius\ lal 5 T.erdrup Vig (NÅ), llg S Hassensør (JLl,40 l trk Fornæs (HC, 6/0 l viby (ES), 8/0 l Helgenæs (JL),0/0 Hasselager (ES), 9/ t han Nimtofte (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ), 0/ l hun/;uv Brabrand Sø (HLL), 4 l hun/juv Fornees (HLL,ES). Lærkefalk (Falco subbuteo): /? Hjelm (KH), 4/9 S Moesgård (JL) og ll9 Hassensør (JL). Aftenfalk.(Falco vespertinus): Mange flere iagttagelse.r end normalt. På det nærmeste invasion i hele landet fra slutningen af august. 97 ad han i Århus Midtby (HLL,ES), 4/9 juv Vejlby Nord (LH,SS), 4/9 juv Vejlby Nord (HB), 5/9 juv Vejlby Nord (SS), 9/9 t hun/juv Brabrand Sø (JL), ll9 4 (hun+han) ESE Hassensør (JLl, ult.sep t hun/juv H6u (medd.til OT,NÅ) og +l'lo trk Fornæs (HC). Tårnfalk (Falco tinnunculus): 79 trk langs nordsiden af Kysing Fjord Trane (Grus grus): Fra foråret 54 rst og 6.4 L rst Anholt (UMB,SAE), 6

17 +fvandrikse (Rallus aquaticus):.en art vi meget gerne vil ha, alle oplysninger ind om, da kendskabet ti dens forekomst i amtet er meget ille, 6/g juv Uldrup Bakker (NÅ), 5/9 Uldrup Bakker (CHA) og 7/g hørt Salten Lanssø (Øer). Engsnarre (Crex crex): 4 7 Harlev (CA,FBM). Blishøne (Futica atra): Fra Kysing Fjord: r/ (cc), 6/ 000 (DoF) / b00 (Or,NÅ), L4lrz rb00 (DOF) oe z7 l 500 (Hp). En art, der er svær at tælle op nøjagtigt. strandskade (Haematopus ostralegus): En vinteriagttagelse llz Begtrup Vig (TB, JH, OT). Vibe (Vanellus vanellus): B gtrup Vig (TB, JH, OT). Lille præstekrave (charadrius dubius): En art, man tilsyneladende ikke indrapporterer længere. Ell.er ses der ikke flere? Ale iagttagelser modtages med tak. 67 Brabrand Sø og 6 8 Kysing Fjord (begge GG): Pomeransfugl (Eudromias morinellus): l g mellem Hjejler på Atrø (NÅ). Meget usædvanlig forekomst. strandhjejle (Pluvialis squatarula): Spredt langs kysten og op til b i Kysing Fjord med. aug-med. okt (JA, GG, BR m. fl. ). særlig mange zrlg z0o sødringholm (JRR). Et par sene iagttagelser var Blrl 44 Arrø (ØB.) - det er manse så sent - og 6/ Kysing Fjord (DOF). Stenvender (Arenaria interpres): Flere end sædvanrigt Bf 6 Kragenæs (umb), 9/ 8 Kysing Fjord (ME, HLL), 6lg.Kysing Næs (HLL), Ztlg z trk Kysing Næs (HLL) og sidst og meget meget sent Z6ltl trk S Fornæs (OT,NÅ), men de havde også fart på, DobbeltbekkasiF (Gallinago gallinago): 4/8 hele b i Kysing Fjord (JA). Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus): Færre end normalt rapporteret. 8/0 r Brabrand Sø (LH,OT), 0/0 og lro Kysing Fjord (pb), /0 Emborg Tange (HLL) og / Funder Å frct. Skovsneppe (Scolopax rusticola): Heler ikke mange: med. okt ftøj"t mod ed_ n

18 ni.ng på Ringgaden Århus, indleveret levende til gllo Å.nu" Å ':.q, 4 Løvenholm skov og 5/ Løvenholm Skov (JH). Vildtbiologisk Station (NÅ), (JH), 8/ Århus Nord (CA) stor kobbersneppe (Limosa limosa): kke almindelig Eneste rapportering 97 Kysing Fiord (JA). svaleklire (Tringa ochropus): Trækket kulminerede ult. juli, enkelte lugle ti pr.sep. En vinteriagttagelse. Kysing l.jotd:7f7 (JA), ll7 6 (JA)' 8/8 (JA), 4 B (ME), 6/e (LH) og / (ot,nå). eraurand Sø 5f 7 (FC) og tl? (ca,fbm). Begtrup Røn 7 7 og Bf 7 (ss). Samt 57 Pinds Xøle (CA,FR\{), 0/8 Gylling Næs (CA,FBM) og 7/9 Veilby Nord (LH). Tinksrned (Tringa glareola): Gennemtræk ult. juli og august. Kysing Fjord : /B (FL),,48 5 (,ra), l8 4 (øb') og /8 (L). Brabrand SØ : s. 7 g (ca,fb\') og zal8 (FC). Samt 6/? Bodil Møle (CA,FBM). '"gggig (Tringa hypoleucos): Et par store rastetal fra Kysing Fjord: B/? 0 ("ra.) og 67 c.5 (SS). Rødben (Tringa totanus): Fra december er meldt lll Kysing Fjord (OT, NÅ), Dejret (OT) og Begtrup Vig (TB,J,OT). Det ville være rart, hvis man ved rrinteriagttagelser af Rødben noterede sig, om der var tale om islandske eler skandinariske iuge. De islandske RØdben er meget mørkere end eksemplarer af nominatracen i vinterdragt. Det kan let ses i felten,lj Sortklire (Tringa erythropus): Trods det ringe materiale skimtes forskellen på de voksnes fr.rgles træk (ult. juli-med. aug) og ungfrigletrækket (ult. aug-med. sep). Der ses ofte enkelte fugle langt ind i oktober. Kysing Fjord: /B (FLH), B/B' (CA,FBx'r), e/b (HLL), 68 på Næsset (HLL), l8 4 (Øer,'), /B (Lti) og /0 6 (JA). Brabrand Sø: Kun 7 l7 6 (\ttr). Begtrup Røn : 7 l7 og 97 (SS). Samt 6/B 6 Kasted Nlose (PG). Hvidklire (.ringa nebularia): Almindelig trækgaest ju og august. største antal 67 0 Kysing Fjord (JA). slandsk ryle (Calidris canutus): august (ungfugle). Største antal Kysing Fjord (DOF). Almindelig trækgæst juli (voksne fugle) og 8 5 etrø (rqå). Årets sidste rzf ro r 8

19 Dvær:gryle (Calidris minuta): Ku:nination ult.aug. llcrmalt et par uger senere end næste art. De sidste ses sædvanligvis rrlt.sep, KTsing Fjord:4f8 6 (ME,AJ), 48 (JA), /8 (CA.SS) og zils (GG). samt 8/8 r Begtrup Vig (JH). Temmincksryle (Calidris temminckii): N{eget få i itr. 68 (GG) og 8/8 (TB, OT) alt ifra Kysing Fjord. Am. ryle (Calidris alpina): Nogle store tal, specielt store fra Kysing, er ikke set tilsvarende i rnange år. Endvidere et par decenrber-observationer, Kysing Fjord: 6 7 oo (JA),?/9 5 (ccl), l/0 000 (GG), / (ot,nå), 7 lr (rp) og s (Pli). øvrigt zrle 600 Sødringholm (JRR), lf " en enkelt stor dag med {i trk,tr Fi-r.sing }.la:s (LL), B/ 50 (ØBr) og 8 Dejr.et (Dhoved (TB,OT). Krumnæbbet r).lr (Calidris ferruginea): lagtiagr:t fra med..iuli-sep. Endvidere en observation fra pr, nov, der skal forela'p-ges SU inden offentliggørese. Arten vil blive bt:handlet grundigt ved en senere iejlighed. Kysing Fjord : sl7 (cc), 8/8? (cia,fbm), /8 (JA), 8 B (øtsf),4s 8 (ME), 4ls 5 (AJ), /8 (CHA). /8 5 (LH), /8 4 (SS) og 7f s (øff'. Samt 4/? Kalsemacle Rev (NÅ). E:gE"e (Philomachus pugnax): agttaget fra ult. juii-ult, aug. Ale obs. nævnes Kysing Fjord: 6 7 (SS),/? s (J-C,), /{l 6 (F.,), el 8 (TB), /8 6 (Øen), 4 4 (M), /B 5 (LH) og lls (Ss). rlrabr':ind sø: Kun /7 (Ctr,FBM). EnrlvicJere /B Vejlby Nord (t,i{), 6 8 tiunner Kasted Mose (PG), sof B c.00 Søby Rev (CA,FB]\,) og 0/S c.0 Gylling Nees (CA,FB t't :' Odinshane (Phalaropus lobatus): 8/8 Vejlby Nord (LH,SS) og 4 8 t Kysing Fjord (JA). Alm.kjove (Stercorarius parasiticus): ll7 ad,rnørk fase, rst gfrø NÅ), 88 juv trk ind i landet Ve'ilby Nord (LH,SS) og ll9 mplk fase trk Kysing Næs (HLL). Den indtrækkende fugl er usædvanlig. Der {oreligger kun en tidligere indj.andsiagttagelse fra amtet ( ex, i Nloss6). Dværgmåge (Larus minutus): Fra Brabrand Sø 5/8 juv (CA,FBM,NÅ), /9 (ca,fbm) og 8/s (FC). Ride (Rissa tridactyla): Ll7 juv århus OlÅ). ueget usædvanlig observation.

20 Sortterne (Chlidonias niger): 8/6 Brabrand Sø {AJ) og t$i,,i l LyE:... (.ia). Fjordterne (sterna hirundo): ndlandsiagttagelser: ll7 :j t- bi.i-r,,.igi A, W Bodil Mllle (CA,FBM) og t4l s B Satten Langser (SO). Havterne (Sterna paradisaea): ndlansiagttagelser: Z4l7 S }Jorreri,t,. og?o/g 4 Brabrand Sø (FC). Alk (Alca torda): Fornæs: Bl Lt 4 (HLL), gl:t 4 (pb,lj,ehs,ss,c,., i, 7l 7 (HLL) endvid.ete f tt 6 Kattegat øst for Hjelm (TB,JL,AT,i\'Å). Lomvie (uria aalge); Kun f lr Kattegat øst for Hjelm (TB,JL,oT,hå) og l4l l Fornæs (HLL, ES). Søko.rg. (Plautus alte): 0/0 trk Fornæs (HC). Tejst (Cepphus grylle): Kun 9/ Fornæs (PB,LH,HHS,SS,OT,NÅ). Alkefugl sp. (Alcidae): Skuffende få. Fornæs 7 Bl tt 4 (HLL), 9/ (,B, LH, Hrrs,ss,oT,NÅ, ze7tl 4 (ot,nåt, zlrz 4 (HLL) os L4l 5 (HLL,ES). Kattegat iøvrigt: 9/0 (CA) og zllt g (TB,JL,OT,NÅ). Kysing Næs: ingen iagttaget,! j Een stor fuser. lg?5 nåede alkefuglemæssigt ikke de foregående år til anklerne. Forklaring savnes! Huldue (Columba oenas): 0/? lynglepar Brattingborg Skov,Samsø (JL) og llll Tranbjerg (OT). Det var alt. Mosehornugle (Asio frammeusl;4f 0 blev skudt J Vejlby Nord ('B), 6/0 7 Alrø (CB,KN), 4lt Lisbjerg ÅO"t (r,u) og året ud på engene bag vand_ tårnet, Randersvej Århus Nord (HLL). sfugl (Alcedo atthis): Mange rapporteret også uden for de egentlige ynglelokaliteter. agttagelser af mere end dn fugl: /8 Fussing Sø (JRR), L/g : Satten Å (Hp), 9/0 s Århus Å trcl sl rr vilholt Mørle (FC), efteråret mellem Pinds og Dørup Mpller (ca,fbm) og Tllz Kongslund ved Randers (JRR), Endvidere er sfugl set følgende stedbr på Djursland: stubbe sø og Ring Kær v Pindstrup. omkring Århus: Hårvad r.oljter-kasted Mose, gange i Vejlby Nord, Ristrup, gange i Giber Å og e gange ved Kysing e,gangevgammelstrupmøue v Gudensø, Salten Langsd, Katrinedal og Spangsbæk v Addit. (CA, CHA, JA, MA, CB, FC, SAE, GC, LH, EJ, HLL, FBM, SBP, BR, SS, OT) æ

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Tyrkiet Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010 Steppevåge Foto: Arne DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra søndag den 19. - mandag den 27. september 2010 afholdt

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich TYRKIET 18. 26. september 2011 Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord I perioden 18. til 26. september 2011 afholdt DOF-Travel atter stortur

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Mallorca, Spanien Maj 2010

Mallorca, Spanien Maj 2010 Mallorca, Spanien Maj 2010 1. - 8. maj 2010 Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank Desting (FDE). Indledning Hermed følger en turrapport fra en fugleferie på Mallorca fra

Læs mere

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget SKOTLAND en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004 dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget Indhold Indledning 2 Deltagerliste 3 Kort (turrute) 4 Kort dagbog 5-9

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

t. I," i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT

t. I, i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT t. I," i-:, il. \ t., 'i i:l it, i.-,' t: F, L, t., 'a: DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT DANSK ORNTTOLOG'$K FONENING DOF er en lqldsforenirg lor fu gteinteress rede og fugebeskytælse

Læs mere

IRLAND 24. 30. august 2009

IRLAND 24. 30. august 2009 IRLAND 24. 30. august 2009 Atlanterhavet i oprør. T. S. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich og Ole Geertz-Hansen Forord Fra den 24 30/8 2009 afholdt DOF-Travel sin tredie

Læs mere

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN 6-14. marts 2012 Gitte og Allan Kruse, Marta Grun og Henning Skjelborg. DOF Køge. Tekst: Henning Skjelborg. Foto: Allan Kruse Cote Donâna står højt på ønskelisten hos de

Læs mere

Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012

Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012 Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012 Slangeørn i hovedhøjde over altanerne Hotel Monaco, Kavarna. Foto: Jakob Hermann DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening 1 Forord: Bulgarien har altid været et

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Fuglene i Svanninge Bjerge

Fuglene i Svanninge Bjerge Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fra publikationen Ornitologisk Artsdiversitet i Svanninge Bjerge Udarbejdet for Bikubenfonden af Jan Drachmann Feltarbejde: Jacob Sterup

Læs mere

Extremadura, Spanien. 11. - 19. april 2011. DOF Travel. Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard

Extremadura, Spanien. 11. - 19. april 2011. DOF Travel. Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard Extremadura, Spanien 11. - 19. april 2011 DOF Travel Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard 1 Turprogram Udrejsedag Flyvning: Kastrup og Billund Madrid over Amsterdam Kørsel Madrid Torrejón el Rubio.

Læs mere

ESTLAND 3 10 juni 2006.

ESTLAND 3 10 juni 2006. ESTLAND 3 10 juni 2006. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich og Ole Geertz-Hansen Forord Fra lørdag den 3. til lørdag den 10. juni 2006 afholdt DOF Travel sin anden tur til

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil Han kom fra København, men ville være godsejer i det nordjyske. Det blev han og det med pomp og pragt, da han udtørrede det fattige Nordjyllands største sø, Gårdbo Sø, i årene 1881 83. Den nyslåede godsejer

Læs mere

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK Dansk OPLEV Fuglene I TOPPEN AF DANMARK DANMARKS BEDSTE FUGLEKIGGERSTED Oplev fuglelivet hele året rundt. Fugleoplevelser kan deles med andre. VELKOMMEN TIL TOPPEN AF DANMARK - det allerbedste sted at

Læs mere

Extremadura, Spanien

Extremadura, Spanien Extremadura, Spanien 25. april 3. maj 2010 DOF Travel Ledere: Jørgen Ballegaard og Jens Ballegaard Foto: Per Frydenlund Nielsen Turprogram: Søndag 25. april: Flyvning København 08.35 Madrid 11.50 Kørsel

Læs mere

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 - med forslag til naturpleje Kunde Rådgiver Egedal Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Rådhustorvet 2 4000 Roskilde 3660 Stenløse Telefon 46 30 03 10 Telefon:

Læs mere

TYRKIET 14. 21. september 2008

TYRKIET 14. 21. september 2008 TYRKIET 14. 21. september 2008 Sorte storke Foto: Lars DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Ole Geertz-Hansen og John Speich Forord I perioden 14. til 21. september 2008 afholdt DOF-Travel atter stortur

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

Færøerne 16. 25. juni 2012 DOF Travel

Færøerne 16. 25. juni 2012 DOF Travel Færøerne 16. 25. juni 2012 foto: Karen og Flemming Lang DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Søren Sørensen 1 FORORD Med en alt for lang pause på 21 år afholdt DOF Travel endelig igen

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø- og Energiministeriet Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Arbejdsrapport fra DMU nr. 153 2001 Erik Mandrup Jacobsen Ornis Consult A/S Datablad Titel:

Læs mere

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT L. E. w E. P ts F- E F- t t: F!- x r tn q s F. E F. Fl E t r F. DANSK ORNTOLOGSK FORENNG LOKALAFDELNGEN ARHUS AMT DANSK ORN TOLOG SK FO REN N G DOFrir en landsforenirg for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse

Læs mere

Fugle af to verdener kortlægning af danske fugles træk til Afrika viser vejen for vidensbaseret beskyttelse af trækfugle

Fugle af to verdener kortlægning af danske fugles træk til Afrika viser vejen for vidensbaseret beskyttelse af trækfugle Fugle af to verdener kortlægning af danske fugles træk til Afrika viser vejen for vidensbaseret beskyttelse af trækfugle? Anders P. Tøttrup DOF SV 15. Marts 2013 Aristoteles (ca. 300 fkr): Fuglene forvandler

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

Fugle i Danmark 2005 og 2006

Fugle i Danmark 2005 og 2006 Fuglea?ret G side 798:Layout 1 7/1/8 11:32 Side 7 Fugle i Danmark og Årsrapport over observationer meddelelse nr. 34 fra Rapportgruppen Redigeret af Jørgen Staarup Christensen og Peter Lange. Indledning

Læs mere

Fuglenes forunderlige rejser trækvejene kortlægges ved hjælp af små dataloggere

Fuglenes forunderlige rejser trækvejene kortlægges ved hjælp af små dataloggere Fuglenes forunderlige rejser trækvejene kortlægges ved hjælp af små dataloggere? Anders P. Tøttrup, ph.d., lektor Statens Naturhistorisk Museum Københavns Universitet Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Læs mere

Fugle på Nyord Enge 1982-1996

Fugle på Nyord Enge 1982-1996 STORSTRØMS AMT NATUR- OG PLANKONTORET PARKVEJ 37-48 NYKØBING F. TLF. 54 84 48 Fugle på Nyord Enge 1982-1996 Storstrøms Amt - Teknik-og miljøforvaltningen Natur- og plankontoret ST NATUF k STORSTRØMS AMT

Læs mere

GRÆKENLAND LESBOS maj 2008.

GRÆKENLAND LESBOS maj 2008. GRÆKENLAND LESBOS maj 2008. GRÆKENLAND. (LESBOS). 11.05.2008 18.05.2008. Sorthovedet gul vipstjert, West River INDLEDNING. Nærværende rapport handler om fugleregistreringer foretaget på en begivenhedsrig

Læs mere

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Turen gik til: Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Ofte kan det være forbundet med en vis risiko at forsøge at gentage en succes. På trods af det meldte jeg mig under fanerne, da Orla Jessen

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

ESTLAND 14. 21. juni 2008

ESTLAND 14. 21. juni 2008 ESTLAND 14. 21. juni 2008 Hvidrygget flagspætte hun DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra lørdag den 14. til lørdag den 21. juni 2008 afholdt DOF Travel sin tredie

Læs mere

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning I sommeren 1834 foretog landinspektør Birk en omhyggelig opmåling af den 50 60 hektar store Gravlev Sø, som derefter blev matrikuleret. Søen rundt fik de 21

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013. Bech, J.; Braae, L.; Christiansen, J. H. og Strange, K. E.: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2012.

2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013. Bech, J.; Braae, L.; Christiansen, J. H. og Strange, K. E.: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2012. 2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013 Redaktion:! Forfattere:! Layout:! Jørgen Bech, Lasse Braae, Jørgen Hulbæk Christiansen og Knud-Erik Strange (ansv.). Lars Andersen, Stefan Andersen, Jørgen

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Teknisk anvisning fra DMU nr. 23, 2006 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Estland 10. - 16. april 2014

Estland 10. - 16. april 2014 Estland 10. - 16. april 2014 DOF Travel Birdlife Denmark John Speich Forord Fra torsdag den 10. til onsdag den 16. april 2014 afholdt DOF Travel sin femte stortur til Estland. Turen var atter tilrettelagt

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Turrapport. Lesbos. Stortur i dagene 9. maj 16. maj

Turrapport. Lesbos. Stortur i dagene 9. maj 16. maj Turrapport Lesbos Stortur i dagene 9. maj 16. maj 2010 Forsidefoto: Balkan Skakbrætsommerfugl, Melanargia larissa, af Ole Andersen Deltagere: Kære deltager på turen til Lesbos Lesbos er en græsk ø, der

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Fugle i Danmark 2007. Årsrapport over observationer meddelelse nr. 35 fra Rapportgruppen

Fugle i Danmark 2007. Årsrapport over observationer meddelelse nr. 35 fra Rapportgruppen Fugle i Danmark Årsrapport over observationer meddelelse nr. 35 fra Rapportgruppen Redigeret af Peter Lange og Jørgen Staarup Christensen Indledning Årsrapporten kan med denne udgivelse fejre jubilæum,

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning.

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. 1 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Kystzoneøkologi. Marts 2000 Forfatter:

Læs mere

L E S B O S Maj 2010

L E S B O S Maj 2010 L E S B O S Maj 2010 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Ole Geertz-Hansen og René Rantzau Forord Fra den 09. 16. maj 2010 afholdt DOF Travel atter en tur til den græske ø Lesbos. Turen

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU nr. 35 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø-

Læs mere

SØM. Fuglelivet i MossØ-Saltendalen. Landsleir på Bornholm RNI ELI. TBLOGISKFORENINGi NEENrÅRHUETAMT 9ANSKO LOKALAFD. Nr. 2 o Juni 2002 o 30.

SØM. Fuglelivet i MossØ-Saltendalen. Landsleir på Bornholm RNI ELI. TBLOGISKFORENINGi NEENrÅRHUETAMT 9ANSKO LOKALAFD. Nr. 2 o Juni 2002 o 30. SØM Nr. 2 o Juni 2002 o 30. årgpng 9ANSKO LOKALAFD RNI ELI TBLOGISKFORENINGi NEENrÅRHUETAMT Fuglelivet i MossØ-Saltendalen Landsleir på Bornholm Dansk Ornitologisk Forenlnlt Fuglenes Hus Vesterbrcgade

Læs mere

Nordspanien. 28. maj - 5. juni 2011. (Navarra og Picos de Europa) DOF Travel. Leder: Frands E. Jensen

Nordspanien. 28. maj - 5. juni 2011. (Navarra og Picos de Europa) DOF Travel. Leder: Frands E. Jensen Nordspanien (Navarra og Picos de Europa) 28. maj - 5. juni 2011 DOF Travel Leder: Frands E. Jensen 2 Forord DOF Travel har gennem årene arrangeret utallige storture til Spanien, som er et af Europas bedste

Læs mere

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Rekvirent Rådgiver Fredensborg Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Egevangen 3B 4000 Roskilde 2980 Kokkedal Telefon 46 30 03 10 Fax 46 30 03 11 Telefon

Læs mere

SPANIEN FUERTEVENTURA December 2007.

SPANIEN FUERTEVENTURA December 2007. SPANIEN FUERTEVENTURA December 2007. 17.12.2007 24.12.2007. Tekst:Stig Kjærgaard Rasmussen. Foto. Sanne Busk INDLEDNING. Nærværende rapport handler om fugleregistreringer foretaget af Sanne Busk og undertegnede

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Det sydøstlige. Tyrkiet. 7 maj til 15 maj - 2011. Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli. Franck Ishøi & Aase Mielow

Det sydøstlige. Tyrkiet. 7 maj til 15 maj - 2011. Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli. Franck Ishøi & Aase Mielow Det sydøstlige Tyrkiet 7 maj til 15 maj - 2011 Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli Franck Ishøi & Aase Mielow 1 I maj måned 2011 besøgte vi det sydøstlige Tyrkiet i ca. 1 uges tid. Vi arrangerede først turen

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Ammarnäs 2005 Dof Travel AMMARNÄS LAPLAND. Juni 2005

Dansk Ornitologisk Forening Ammarnäs 2005 Dof Travel AMMARNÄS LAPLAND. Juni 2005 AMMARNÄS LAPLAND Juni 2005 En anderledes turrapport Anderledes fordi deltagerne gjorde den til det den blev Jag vill sjunga en liten sång, en liten sång som er stark. Unija unija Morten Møller Hansen &

Læs mere

2010 38. årgang Udgivelsestidspunkt: November 2011

2010 38. årgang Udgivelsestidspunkt: November 2011 2010 38. årgang Udgivelsestidspunkt: November 2011 Redaktion:! Forfattere:! Layout:! Lasse Braae (ansv.), Jørgen Bech, Jørgen Hulbæk Christiansen, Bent Borgmand Pedersen og Knud-Erik Strange. Jørgen Bech,

Læs mere

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove 2011 Flemming Ahlmann Hans Christophersen Anton Thøger Larsen Claus Rømer Thorkild Lund Tscherning Clausen Forord Denne overvågningsrapport

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Sydlangeland Steppetornskaden. Generalforsamlingen Bestyrelsen Forårstræk/ringmærkning Fyns Hoved

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Sydlangeland Steppetornskaden. Generalforsamlingen Bestyrelsen Forårstræk/ringmærkning Fyns Hoved lssn 0909. Postbesørge HAVREVMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse. ARGANG NR. 1, MAR. 1996 Generalforsamlingen Bestyrelsen Forårstræk/ringmærkning Sydlangeland Steppetornskaden

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

FUGLE I ØSTJYLLAND 2011 ISSN 1904-0288

FUGLE I ØSTJYLLAND 2011 ISSN 1904-0288 FUGLE I ØSTJYLLAND 2011 ISSN 1904-0288 Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Østjylland, v. Ole Jensen, Thorshøjvænget 54, 8361 Hasselager. Gironr.: reg. nr. 1551 konto 5 51 09 61 Hjemmeside:

Læs mere

Ringmærkningens historie på Færøerne

Ringmærkningens historie på Færøerne Ringmærkningens historie på Færøerne JENS-KJELD JENSEN og BERGUR OLSEN (With a summary in English: Bird ringing in the Faeroes) Den kendte færøske ornitolog Mikkjal Dánjalsson á Ryggi foretog i 1923 de

Læs mere

Sydlige Marokko 5. til 12.april 2001.

Sydlige Marokko 5. til 12.april 2001. WWW.KLIRER-HOLDET.NET TURRAPPORTER - 011 Sydlige Marokko 5. til 12.april 2001. Netversion. Samlet rapport kan bestilles på valmose@vip.cybercity.dk for 50.00 kr Sydlige Marokko 5. til 12.april 2001. Af

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Arsrapport 1996 5. ARGANG NR. 2, JUN. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse.

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Arsrapport 1996 5. ARGANG NR. 2, JUN. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse. tssn 0908-858X Postbesørget blad 9106 t,,5c 2!9 l!{l Er-S tr,rltiili JtN: Itl Lri!l0El'iriPilEl{ 3 UTF,0LLE 5?62 UTSTER il'eillii:'ii I HAVREVIMPEN DOF. FYN o Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for

Læs mere

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] VÅDOMRÅDER,

Læs mere

TYRKIET 26.marts.2006-1.april2006 SOLFORMØRKELSE-tur til Sydlige Tyrkiet 29.marts 2006

TYRKIET 26.marts.2006-1.april2006 SOLFORMØRKELSE-tur til Sydlige Tyrkiet 29.marts 2006 www.klirer-holdet.net TURRAPPORTER - 027 TYRKIET 26.marts.2006-1.april2006 SOLFORMØRKELSE-tur til Sydlige Tyrkiet 29.marts 2006 NETVERSION Af Benth Micho Møller, KLIRER-HOLDET Denne tur i KLIRER-Holdets

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

DOF-Travel Marokko 10-18 Marts 2012. Marokko. 10-18 Marts 2012. Mikkel Holck og Jan Hjort Christensen DOF-Travel Page 1

DOF-Travel Marokko 10-18 Marts 2012. Marokko. 10-18 Marts 2012. Mikkel Holck og Jan Hjort Christensen DOF-Travel Page 1 Marokko 10-18 Marts 2012 Mikkel Holck og Jan Hjort Christensen DOF-Travel Page 1 Forord Fra Den 10.-17. Marts 2012 afholdt DOF-Travel atter stortur til det fuglerige Marokko. I forhold til tidligere turer,

Læs mere

PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.4

PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.4 PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.4 Inholdsfortegnelse Dette nummer af Panurus 3 Første ynglefund af vandrefalk i SJ 4 Stor Hornugles fødevalg 7 Gråsten

Læs mere

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland.

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland. Vigsø Feriecenter Centret blev opført i perioden 1967-1970 på skrænten mod havet, det der i dag er kendt som A - byen. I 1972-1973 blev der bygget yderligere 25 huse, det vi i dag kalder B - byen. Senest,

Læs mere

Makedonien og Prespa i Grækenland 6. - 13. maj 2012

Makedonien og Prespa i Grækenland 6. - 13. maj 2012 Makedonien og Prespa i Grækenland 6. - 13. maj 2012 og krøltoppet pelikan hygger sig sammen. Foto: Karsten. DOF Travel John Speich Birdlife Denmark Forord Fra den 6. - 13. maj 2012 afholdt DOF Travel

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Skal vore fulge have kråsesten? (1)

Skal vore fulge have kråsesten? (1) Skal vore fulge have kråsesten? (1) Tekst og fotos: JOHANNES ERRITZØE, Taps Kråsesten er træffende blevet kaldt for hønens tænder (Ziswiler & Farner 1972) og ikke uden grund. Men selv om kråsesten ikke

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland

Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland Indledning Denne rapport er en sammenfatning af plante- og fuglelister m.m. som 12 deltagere fra Naturhistorisk Forening fra Sydvestjylland

Læs mere

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel MØN maj 2013 1 Torsdag den 9. maj En næsten fyldt bus af forventningsfulde medlemmer og med Henrik som chauffør afgik fra Hillerød kl. 9. Tunge skyer truede med regnvejr, som blev en realitet efter kort

Læs mere