Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Evaluering af ungerådet 3 Høring om forebyggelsespakker - konkrete indsatser på fokusområderne alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed 6 Hørsholm Kommunes retningslinjer for godkendelse af plejefamilier og tilsyn med plejefamilier og anbragte børn og unge 10 Aktuel kapacitet og belægning i kommunens dagtilbud 14 Bilagsoversigt 16 Fraværende Gitte Burchard (O) Bemærkninger til dagsorden

2 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Formanden Pernille Schnoor (A) orienterede om udsendelse af julehilsen fra Børne- og Skoleudvalget til alle medarbejderne. Næstformanden Thorkild Gruelund (C) foreslog aktiv annoncering i lokale medier i nabokommunerne om vore fortræffelige dagtilbud for at tiltrække børnefamilierne der. Per Støvring Sørensen (V) foreslog kommunikation til Hørsholm Lilleskole i relation til adgangsvej og forældres mulighed for parkering ved skolen. Center for Teknik kontaktes m.h.t. dialog med skolen. Stefan Bojesen-Koefoed (C) spurgte ind til udmøntningen af Budgetaftalens beslutning vedr. etablering af mormorordning - herunder det mere konkrete samarbejde med Frivillighedscentret. Administrationen påbegynder arbejdet straks i det nye år. Børne- og Skoleudvalget drøftede hvordan udvalgets medlemmer kan håndtere forskellige typer af borgerhenvendelser og hvornår, det overlades til administrationen at svare. På baggrund af Pernille Schnoors (A) henvendelse til Kommunalbestyrelsen om adoption af udenlandske børn ønskede Børne- og Skoleudvalget fra administrationen orientering om omfanget i Hørsholm Kommune af adoption af ældre børn samt muligheden for forskellige indsatser eksempelvis tilbud om besøg af sundhedsplejerske. Fraværende: Gitte Burchard (O) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 2

3 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/23692 Journalnr.: A00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lone Skovsbøl Evaluering af ungerådet Resume I maj 2012 godkendte Børne- og Skoleudvalget, at der etableres et Ungeråd som forsøgsordning, som skal evalueres inden udgangen af I forbindelse med evalueringen skal ungerådets medlemmer præsentere et forslag til, hvordan der kan afholdes demokratiske valg til Ungerådet for den kommende periode. Børne- og Skoleudvalget skal ud fra evalueringen og forslaget til valghandling beslutte om ungerådet skal fortsætte. Forslag Administrationen foreslår, at Ungerådet fortsætter indtil videre efter forsøgsordningsperioden udløber i Det foreslås endvidere, at Ungerådet får adgang til at mødes med Børne- og Skoleudvalget 1-2 gange årligt i stedet for 3-4 gange årligt, på baggrund af, at Ungerådet nu ligger under Ungdomsskolen og har en direkte kontakt til ungdomsskoleinspektøren, og at der samtidig er etableret en styregruppe på ungeområdet. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget godkendte maj 2012, at et Ungeråd etableres som forsøgsordning. Ungerådet skal være bindeled mellem det politiske niveau og de unge. Det skal vejlede og komme med forslag til ungetiltag via foretræde for Børne- og Skoleudvalget 4 gange årligt og kan rette henvendelse til andre udvalg via en kontaktperson i kommunen. Det blev samtidig besluttet, at Ungerådet - som forsøgsordning - skal evalueres efter 6 måneder i slutningen af I forbindelse med evaluering skal følgende elementer i forsøgsordningen evalueres: Forsøgsordningens elementer: 1) De fire unge får lov til at etablere et selvsupplerende Ungeråd på følgende betingelser: a. De skal sørge for at supplere Ungerådet op til minimum 7, maksimum 11 medlemmer. Ungerådet skal efter dette være nogenlunde repræsentativt for kommunens unge i alderen Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 3

4 13-17 år. Alle medlemmer af rådet skal selv tilhøre aldersgruppen og have folkeregisteradresse i kommunen. I forbindelse med evalueringen skal Ungerådet præsentere et forslag til, hvordan der kan afholdes demokratiske valg til Ungerådet for den kommende periode b. De er forpligtet til at offentliggøre dagsordener til og konklusioner fra deres officielle møder, som holdes med en frekvens på mindst én gang månedligt, dog ikke i juli. Offentliggørelse sker på UngiHørsholm.dk c. Ungerådet varetager selv alle sekretariatsfunktioner i forbindelse med rådets møder d. Ungerådets første funktionsperiode løber 6 måneder. Efter denne periode evalueres ordningen, og til dette tidspunkt skal rådets medlemmer præsentere et forslag til, hvordan der kan afholdes demokratiske valg til Ungerådet for den kommende periode. e. Børne- og Skoleudvalget beslutter ud fra evalueringen og forslaget til valghandling, om Ungerådet fortsætter. 2) Ungerådet får mulighed for at rådgive de relevante politiske udvalg og kommunens administration og igangsætte forskellige ungetiltag. 3) Ungerådet tildeles en kontaktperson i kommunen. Kontaktpersonen har ansvar for at modtage Ungerådets forslag og henvendelser i øvrigt og koordinere besvarelser og konkrete aktiviteter, som igangsættes på baggrund af forslag fra Ungerådet. Derudover skal kontaktpersonen hjælpe med praktisk-administrative spørgsmål. 4) Ungerådet får adgang til direkte møder med Børne- og Skoleudvalget 4 gange årligt i forbindelse med ordinære Børne- Skoleudvalgsmøder. Herudover har Ungerådet mulighed for at rette henvendelse til de øvrige udvalg gennem dets kontaktperson 5) Ungerådet får stillet et lokale til rådighed til dets møder 6) Ungerådet får gennem dets kontaktperson mulighed for at disponere over de resterende kr. afsat til formålet. Status vedrørende forsøgsordningen Status for Ungerådet etablering og forslag til valghandling På nuværende tidspunkt er der 7 medlemmer i Ungerådet. Medlemmerne repræsenterer bredt ungeområdet i Hørsholm og har forbindelse til fritidsområderne musik og sport samt skatermiljøet og har medlemmer som går i 3 af kommunens folkeskoler samt to gymnasier i Hørsholm området. Ungerådet er i dialog med de unge i kommunen via deres facebook-side, hvor de foreslår og får input til nye tiltag. I forbindelse med arrangementer og andre tiltag inviterer Ungerådet unge via facebook. Fremover foreslås en valghandling, som er udbudt af Netværk af Ungdomsråd, som er en virtuel valghandling, hvor alle unge kan stille op og vælges ind i Ungerådet. Valghandlingen foreslås at være supplerende med henblik på at sikre, at Ungerådet kommer til at bestå af minimum 7 og maksimum 11 medlemmer. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 4

5 Tildeling af Kontaktperson, disponering over kr og tildeling af lokale til rådighed til Ungerådets møder Ungerådet har fået ungdomsskoleinspektør, Peter Theilmann, som kontaktperson. Han varetager kontaktpersonens opgaver refereret ovenfor herunder disponering af Ungerådets økonomiske ressourcer i 2012 og fremover. Herved er Ungerådet samtidig blevet forankret under Ungdomsskolen. Vedrørende tildeling af lokale til Ungerådets møder har Ungerådet løbende haft mulighed for at bruge Stampens og Ungdomsskolens lokaler. Der arbejdes på, at de får etableret deres eget rum, hvor de har mulighed for at arbejde mere dybdegående med tiltag. Ungerådets adgang til møde med Børne- og Skoleudvalget På baggrund af, at Ungerådet har fået ungdomsskoleinspektøren som kontaktperson - og at der samtidig er etableret en styregruppe på ungeområdet med ansvar for ungetiltag i kommunen vurderes det, at der kun er behov for, at Ungerådet får adgang til Børne- og Skoleudvalgsmøderne 1-2 gange årligt, i stedet for 3-4 gange årligt, som der var udgangspunktet, da forsøgsordningen startede. Offentligggørelse af dagsordener og konklusioner Ungerådets dagsordener og konklusioner offentliggøres på UngiHørsholm.dk løbende. Status for Ungerådets opgaver Ungerådet har været central i forbindelse med flere ungetiltag. I forbindelse med projekt Skyd din ide har Ungerådet været med til at foreslå anlægsprojekter på ungeområdet, som blev præsenteret på augustkonferencen. Endvidere har Ungerådet været med til at arrangere og formidle et dialogmøde vedrørende skaterbanens fremtid, hvor unge i kommunen havde mulighed for at komme med deres mening. Dertil har Ungerådet givet input i forhold til, hvorvidt det skal være muligt at købe kebab på Vallerødskolen. Efter at Ungerådet er blevet forankret under ungdomsskolen og har fået ungdomsskoleleinspektøren som kontaktperson, er det tanken, at de unge får større mulighed for at sætte tiltag i gang og kan rådgive det politiske niveau løbende. Sagens tidligere behandling Acadrenr:12/9280 BSU den 22. maj 2012 KB den 18. juni 2012 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at Ungerådet 2 gange årligt mødes med udvalget. Fraværende: Gitte Burchard (O) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 5

6 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/15356 Journalnr.: A00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard Høring om forebyggelsespakker - konkrete indsatser på fokusområderne alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed Resume Sundhedsudvalget var d. 1. november 2012 vært for en workshop for direktion, udvalgsformænd og centerchefer. På det efterfølgende udvalgsmøde besluttede Sundhedsudvalget at udpege fysisk aktivitet, alkohol og mental sundhed som endelige fokusområder. På baggrund af de forslag, som udsprang af workshoppen, præsenterer administrationen med dette punkt de konkrete indsatser indenfor de tre udvalgte fokusområder, som Sundhedsudvalget d. 29. november 2012 besluttede skal indgå i handleplanen for forebyggelsespakker Punktet sendes ligeledes til godkendelse i Social- og Seniorudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget og Sport- Fritid- og Kulturudvalget. Forslag Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget: 1. drøfter og godkender forslaget til konkrete indsatser indenfor de tre fokusområder, der indgår i handleplanen for forebyggelsespakkerne Her ser vi sundheden drøfter yderligere ideer til initiativer indenfor udvalgets område 3. beslutter et høringssvar, som indgår i administrationens udvikling af handleplanen og forelægges Sundhedsudvalget i forbindelse med vedtagelse af handleplanen Sagsfremstilling På baggrund af budgetforliget samt de indkomne forslag på workshoppen afholdt den 1. november 2012 præsenterer administrationen her konkrete indsatser for de udvalgte fokusområder alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed, som er godkendt af Sundhedsudvalget d. 29. november I nedenstående tabel opridses indsatser inden for de tre fokusområder. Der er tale om indsatser, der dels allerede er i gang sat og indsatser, som er prioriteret i budgetforliget samt forslag fra de enkelte fagudvalg fremlagt på workshoppen d. 1. november Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 6

7 Tabel 1: Oversigt over indsatser inddelt på fokusområder, grund/udviklingsniveau og målgrupper Fokusområde Indsatser Niveau Målgruppe Fysisk aktivitet Rammer: Fortsat fokus på at skabe rammer, som fremmer bevægelse i samarbejde på tværs af kommunens fagcentre, herunder: Grund Børn og unge Offentlige badebroer Alle Fremme cykling Alle Forbedre bevægelse og Børn faciliteter i skolegårde Kompetenceudvikle pædagoger og lærere på bevægelses- og idrætsområdet (Natur og bevægelses SFO) Børn Tilbud: Understøtte idrætsforeninger, der udbyder tilbud til sårbare målgrupper fx efter endt genoptræning og forløbsprogram Skoler i bevægelse: Kompetenceudvikling og motorisk screening Skolesport: Dansk Skoleidræt 30 min ekstra - Gang i børnefamilier i partnerskab med DGI/Vores Puls Udvikling Ældre Børn Børn Voksne Alkohol Understøtte implementering af screening + tidlig opsporing og indsats v. styrket sygeplejefaglighed og tværfagligt samarbejde Grund Børn i familier med alkoholmisbrug Voksne og ældre Nationale informationskampagner Indsats i gymnasierne og folkeskolen, ungeinvolvering Afhænger af SST Børn og unge Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 7

8 Mental Sundhed (Misbrugstema: Alkohol, rygning og misbrug) Indsats i gymnasierne, ungeinvolvering, rollemodeller Grund Unge I forhold til Børne- og Skoleudvalgets område vil der således være indsatser indenfor alle fokusområderne fysisk aktivitet, alkohol og mental sundhed (inkl. misbrugstema), der har fokus på målgruppen børn og unge. Fokusområdet fysisk aktivitet indbefatter på børne- og ungeområdet: etablering af rammer, der sikrer mulighederne for fysisk aktivitet, herunder adgang til offentlige badebroer, fremme af mulighederne for at cykle, fremme bevægelse i skolegårde og etablere Natur og bevægelses-sfo. etablering af tilbud, herunder videreførelse af initiativerne Skoler i Bevægelse (motorisk screening) og Skolesport Fokusområdet alkohol indbefatter på børne- og ungeområdet: Understøtte implementeringen af screening, tidlig opsporing og indsats dels ved fortsat tværfagligt samarbejde og dels ved et særligt fokus på børn, der vokser op i familier med alkoholmisbrug Evt. målgruppe for kommende nationale oplysningskampagner (afhænger af Sundhedsstyrelsen)7 Fokusområdet mental sundhed omhandler også et misbrugstema, der samlet sætter fokus på rygning, alkohol og misbrug. Det indbefatter på børne- og ungeudvalget: Indsats i gymnasierne Ungeinvolvering Rollemodeller Der publiceres ultimo 2012 og primo 2013 forebyggelsespakker for Tobak Seksuel sundhed Solbeskyttelse Indeklima i skolerne Mad og måltider Sundhedsudvalget besluttede d. 29. november 2012 at ambitionsniveauet for implementeringen af disse øvrige forebyggelsespakker skal være at leve op til anbefalingerne på grundniveau. På Sundhedsudvalgets møde i december 2012 vil der blive samlet op på fagudvalgenes tilbagemeldinger. Administrationen udarbejder derefter handleplanen, som endelig godkendes i Sundhedsudvalget. Sagens tidligere behandling D. 30. august 2012 blev Sundhedsudvalget præsenteret for Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. D. 27. september 2012 godkendte Sundhedsudvalget administrationens udkast til en procesplan for implementeringen af forebyggelsespakkerne samt foreløbige fokusområder. D. 1. november 2012 var Sundhedsudvalget vært for en workshop med direktion, udvalgsformænd og centerchefer med en efterfølgende Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 8

9 opsamling. D. 29. november 2012 godkendte Sundhedsudvalget administrationens forslag til konkrete indsatser indenfor de valgte fokusområder. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget var positive i forhold til de foreslåede fokusområder og indsatser. Som sit høringssvar opfordrede udvalget til, at følgende aktiviteter medtages i den endelige handleplan - udover fokus på socialrådgivernes myndighedsarbejde i dagtilbud og skoler: Indsats i relation til særligt yngre borgeres selvværd i forhold til accept af egen krop Opsøgende indsats i forhold til forebyggelse af forældres alkoholmisbrug - målrettet børn og deres forældre. Tidlig opsporing i forhold til børn med forældre med psykisk sygdom. Fraværende: Gitte Burchard (O) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 9

10 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/8204 Journalnr.: P23 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Majbrit Maag Etgen Hørsholm Kommunes retningslinjer for godkendelse af plejefamilier og tilsyn med plejefamilier og anbragte børn og unge Resume Center for Børn og Voksne redegjorde til BSU den 27. marts 2012 for Hørsholm Kommunes ansvar for at føre tilsyn med plejefamilier og anbragte børn og unge. I forlængelse af ovennævnte møde vil administrationen her følge op på status på tiltag på tilsynsområdet, herunder den beslutning der blev truffet om udarbejdelse af retningslinjer for tilsyn på børneområdet. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om status for tiltag på tilsynsområdet til efterretning, herunder orientering om den ny reform samt godkender administrationens forslag til retningslinjerne på tilsynsområdet. Sagsfremstilling Der er indgået en partnerskabsaftale om indsatsen på socialområdet mellem Social- og Integrationsministeriet og KL med henblik på at opnå et kvalitetsløft i kommunernes tilsyn med anbringelsessteder for børn. I forbindelse hermed er KL fremkommet med 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet. Center for Børn og Voksne har udarbejdet følgende forslag til retningslinjer: - Retningslinjer for godkendelse af plejefamilier. - Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier. - Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier. - Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Med de udarbejdede retningslinjer er anbefalingerne fra KL imødekommet, herunder anbefaling om opfølgning, klare retningslinjer, inddragelse af børnenes perspektiver m.v. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 10

11 Lovgrundlag Kort opsummeret påhviler det ifølge Servicelovens 142 kommunalbestyrelsen at godkende plejefamilier. Kommunalbestyrelsen har endvidere pligt til at føre et driftsorienteret tilsyn med de anbringelsessteder, der er beliggende i kommunen jfr. 148 a i Serviceloven og pligt til at føre et personrettet tilsyn i forhold til de børn og unge der er anbragt udenfor hjemmet jfr. 148 i Serviceloven. Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet af 27. marts 2012 for så vidt angår redegørelse for lovgivningen på området. Ny reform på tilsynsområdet Til orientering har regeringen og samtlige Folketingets partier vedtaget en ny reform på tilsynsområdet som indebærer, at godkendelse og tilsyn med anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne flyttes fra kommunerne til fem nye socialtilsyn et i hver geografisk region. Aftalen indeholder en lang række initiativer og lovændringer, der skal sikre et bedre tilsyn og en højere kvalitet i de sociale døgntilbud, hvor udsatte borgere bor. Socialtilsynene skal nygodkende alle tilbud, herunder også de kommunale tilbud, efter de nye krav inden for en periode på to år. Tilsynets drift finansieres via takster, som opkræves hos tilbuddene. Der skal sikres større gennemsigtighed med tilsynstaksterne. Samtidig skal taksten i højere grad end i dag afspejle de faktiske omkostninger for tilsynet, sådan at de tilbud, der underlægges et skærpet tilsyn og dermed også understøttes i et kvalitetsløft, også betaler for det. Det personrettede tilsyn forbliver i den anbringende/visiterende kommune. Det vil fortsat være muligt for den enkelte kommune at godkende en plejefamilie og et værelse ( eget værelse mv.) som konkret egnet i forhold til et bestemt barn eller ung. Det er i så fald fortsat den anbringende kommune, som skal føre tilsyn med den konkret egnede plejefamilie. Reformen træder i kraft den 1. november Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med plejefamilier Ifølge KL s anbefalinger er forudsætningen for et godt driftsorienterede tilsyn en god godkendelse, så godkendelsen kan udgøre grundlaget for det fremtidige tilsyn med stedet og sikre, at anbringelsesstedet er kvalificeret til opgaven. I Hørsholm Kommune er der ingen opholdssteder ud over plejefamilier. Derfor har administrationen udarbejdet retningslinjer målrettet plejefamilier, som sikrer koordination mellem selve godkendelsen og det driftsorienterede tilsyn. I forbindelse med retningslinjerne for godkendelse af plejefamilier er oplysninger om, hvad det indebærer at blive plejefamilier lagt ud på Hørsholm Kommunes internet, så interesserede familier via internettet har adgang til ansøgningsblanketter m.v.: Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 11

12 I retningslinjerne både for godkendelse og det driftsorienterede tilsyn indgår spørgeguides som redskab for lederen af børneteamet, som står for godkendelse af plejefamilier og rådgiveren, der fører tilsynet. Hvad angår det driftsorienterede tilsyn kan det oplyses, at Socialministeriet har meddelt, at der er mulighed for at foretage uanmeldte tilsyn hos plejefamilier til trods for at det fremgår vejledningen, at dette ikke er muligt. Som følge heraf har administrationen i retningslinjerne for det driftsorienterede tilsyn indføjet, at der i tilfælde af at der konstateres bekymrende forhold hos plejefamilien, kan foretages uanmeldte tilsyn. Med udsigt til at tilsynet vil overgå til et centralt Socialtilsyn vil retningslinjerne for godkendelse og tilsyn kun have en begrænset levetid. Dog vil retningslinjerne stadig være brugbare i forhold til godkendelse af egnede plejefamilier til et konkret barn og evt. som led i kommunens generelle tilsynsforpligtelse. Dertil kommer, at det ikke længere er aktuelt at indlede et samarbejde om det driftsorienterede tilsyn med Fredensborg Kommune eller andre kommuner, som Center for Børn og Voksne ellers havde anbefalet udvalget. Ligeledes har Center for Børn og Voksne indstillet arbejdet med at lave kvalitetsstandarder på tilsynsområdet. Retningslinjer for det personrettede tilsyn Det blev besluttet på BSU mødet i marts måned, at administrationen skulle arbejde videre med rammer for børnesamtalen. Dette er sket i form af udarbejdelse af retningslinjer for det personrettede tilsyn for henholdsvis børn anbragt i plejefamilier og børn anbragt på andre opholdssteder end plejefamilier. Forslaget til retningslinjer indeholder ud over redegørelse for lovgivningen, proceduren og organiseringen af det personrettede tilsyn, også redskaber for rådgiver i form af en spørgeguide til børnesamtalen. Formålet med retningslinjerne er at sikre kvaliteten af tilsynene, herunder at den gældende lovgivning bliver overholdt og at sikre ensartet og professionel fremgangsmåder for rådgiverne. Det personrettede tilsyn er ikke omfattet af ovennævnte reform og vil dermed forblive i kommunen. Samarbejdet med Plejehjemsforeningen Center for Børn og Voksne er som besluttet af udvalget i gang med at overveje hjemtagelse af plejeadministratoropgaven, hvilket Center for Børn og Voksen vil arbejde videre med. I den forbindelse vil administrationen undersøge mulighederne for ændring af aftalen, så den kan tilpasses Hørsholm Kommunes behov. Økonomi/personale Indførelse af retningslinjer har ingen økonomiske konsekvenser. Hvad angår den nye reform finansieres tilsynets drift via takster, som opkræves hos tilbuddene. Overgang til et nyt Socialtilsyn indebærer, at Hørsholm Kommunes kontrakt om udførelse af tilsyn med Connector skal opsiges. Der er 3 måneders opsigelse. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 12

13 Sagens tidligere behandling BSU den punkt 4. Bilag - KL's 10 anbefalinger - Retningslinjer for godkendelse af plejefamilier - Retningslinier for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier - Retningslinier for det personrettede tilsyn - Retningslinjer for det personrettede tilsyn med anbragte børn (opholdssteder) - Lovgrundlaget - Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. Fraværende: Gitte Burchard (O) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 13

14 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/23778 Journalnr.: A00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lone Skovsbøl Aktuel kapacitet og belægning i kommunens dagtilbud Resume Børne- og Skoleudvalget orienteres på hvert møde om den til enhver tid værende kapacitet og den aktuelle belægning i kommunens forskellige dagtilbud. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet en belægningsoversigt, der indeholder de aktuelle tal for dels normeringen i det enkelte dagtilbud dels den aktuelle belægning i hvert af dagtilbuddene. Oversigten udarbejdes hver måned i relation til et møde i Børne- og Skoleudvalget og vil sædvanligvis være udarbejdet 2 uger før mødets afholdelse. Oversigten indeholder de faktiske placeringer for den kommende måned - samt forventede placeringer, det vil sige de aktuelle placeringer fremskrevet til efterfølgende 2 måneder men uden nye visiteringer eller udmeldelser. Det vil fremgå af oversigten, hvor langt Pladsanvisningen er med den løbende visitering til dagtilbuddene, eks. at visitering er afsluttet for den kommende måned, og at visitering er påbegyndt for den efterfølgende måned. Denne orientering er medtaget for at belyse validiteten af de medtagne tal. I perioden 1. januar til 31. juli er Mini-SFO erne på de 4 skoler medtaget i oversigten med normeringer og belægningstal. Det vil sige, at kapaciteten i denne periode er større (90 enheder) end i perioden 1. august til 31. december. I oversigtens kolonner længst til højre er udnyttelsen af dels de enkelte dels den samlede kapacitet anført. Merindskrivning er anført med positivt tal, mindreindskriving dvs. ledig kapacitet er anført med negativt tal. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 14

15 I samtlige oversigter er de private institutioner medtaget med den aktuelle belægning, og m.h.t. normering er angivet 2 tal dels normeringen i 2010-tal dels den godkendte maksimale kapacitet, som er anført i parentes. For de private institutioners vedkommende er kun medtaget kommende måneds belægning, da administrationen ikke anviser pladser til disse institutioner og derfor kun har kendskab til de aktuelle forhold på baggrund af senest fremsendte opgørelse. Både normering og belægning er angivet i enheder. 1 vuggestueplads svarer til 2 enheder, en børnehave-/mini-sfo-plads svarer til 1 enhed. Bilag - Belægningsoversigt for 1. kvartal 2013 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. P.g.a. ibrugtagning af nyt pladsanvisningssystem udleveredes under mødet oversigt over den aktuelle kapacitet og belægning. Bilaget eftersendes." Fraværende: Gitte Burchard (O) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 15

16 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 4 Åben KL's 10 anbefalinger Åben Retningslinjer for godkendelse af plejefamilier Åben Retningslinier for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier Åben Retningslinier for det personrettede tilsyn Åben Retningslinjer for det personrettede tilsyn med anbragte børn (opholdssteder) Åben Lovgrundlaget Åben Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Åben Belægningsoversigt for 1. kvartal Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 16

17 Børne- og Skoleudvalgets møde Pernille Schnoor (A) Formand Thorkild Gruelund (C) Medlem Per Støvring Sørensen (V) Medlem Gitte Burchard (O) Medlem Stefan Bojesen-Koefoed (C) Medlem Børne- og Skoleudvalget Side 17

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 18.12.2012 Tirsdag 18.12.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på akutpakken december 2012. 3 Resultatoversigt, scorecard og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Solhuset Tirsdag 25.02.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om dagtilbudsområdet i Hørsholm 3 Orientering vedrørende

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 27.03.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2011 på Børne- og Skoleudvalgets område

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 26.11.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 20. december 2012 Torsdag 20.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Høringssvar og forslag til ændret

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres:

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres: Indledning Social- og Sundhedsudvalget har i lyset af tilsynsreformen på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2014, bedt om en oversigt over, hvilken betydning den får for kommunens tilsyn

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 28.05.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udmøntning af kvalitetsfondsmidler 2013 til SFO på de 4 folkeskoler

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Usserød Skole Tirsdag 28.10.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 3 Ændring af styrelsesvedtægt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 17.12.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om status for Ungerådet 3 Orientering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 29.11.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Den videre proces for Sundhedsudvalgets kvalitetskontraktmål

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 26.09.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Sundhedsudvalgets pulje 2013 3 Status på

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 02.12.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sundhedsudvalget per ultimo oktober

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2011 på Børne- og skoleudvalgets

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 28.10.2013 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering til SSU om godkendelse af botilbud 3 Status på tilbygning

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december Torsdag 17.12.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Samling af tandplejen 3 Evaluering af puljeprojekter

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde mlm. MPU og EBU Torsdag 27.02.2014 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Udbud af håndværkerydelser 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 25.11.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om proces for udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Mandag 31.01.2011 kl. 13:45 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Status på disponible puljemidler politikområde

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Projektrummet, Parterre Onsdag 19.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling af Kulturhus Trommen - frigivelse

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ådalsparkens Fritidscenter, Ådalsparkvej 65 Tirsdag 25.03.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om SFO-, klub-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 26.4.2016 Tirsdag 26.04.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Dispensation af timetal for specialundervisningstilbud 2 Velfærd frem for mursten, orientering inden

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER Styrkelse af forebyggelses og sundhedsfremmeindsatsen i kommunen SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER IMPLEMENTERINGSPLAN REBILD KOMMUNE Side 1 af 5 Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere,

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere, 8. april 2013 Birthe Skaarup, MB Sagsnr. 2013-59458 Dokumentnr. 2013-274539 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 2. april 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Vil Socialborgmester

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 29.03.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2011 på Sundhedsudvalgets område 3 Delegationsplan

Læs mere