Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Evaluering af ungerådet 3 Høring om forebyggelsespakker - konkrete indsatser på fokusområderne alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed 6 Hørsholm Kommunes retningslinjer for godkendelse af plejefamilier og tilsyn med plejefamilier og anbragte børn og unge 10 Aktuel kapacitet og belægning i kommunens dagtilbud 14 Bilagsoversigt 16 Fraværende Gitte Burchard (O) Bemærkninger til dagsorden

2 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Formanden Pernille Schnoor (A) orienterede om udsendelse af julehilsen fra Børne- og Skoleudvalget til alle medarbejderne. Næstformanden Thorkild Gruelund (C) foreslog aktiv annoncering i lokale medier i nabokommunerne om vore fortræffelige dagtilbud for at tiltrække børnefamilierne der. Per Støvring Sørensen (V) foreslog kommunikation til Hørsholm Lilleskole i relation til adgangsvej og forældres mulighed for parkering ved skolen. Center for Teknik kontaktes m.h.t. dialog med skolen. Stefan Bojesen-Koefoed (C) spurgte ind til udmøntningen af Budgetaftalens beslutning vedr. etablering af mormorordning - herunder det mere konkrete samarbejde med Frivillighedscentret. Administrationen påbegynder arbejdet straks i det nye år. Børne- og Skoleudvalget drøftede hvordan udvalgets medlemmer kan håndtere forskellige typer af borgerhenvendelser og hvornår, det overlades til administrationen at svare. På baggrund af Pernille Schnoors (A) henvendelse til Kommunalbestyrelsen om adoption af udenlandske børn ønskede Børne- og Skoleudvalget fra administrationen orientering om omfanget i Hørsholm Kommune af adoption af ældre børn samt muligheden for forskellige indsatser eksempelvis tilbud om besøg af sundhedsplejerske. Fraværende: Gitte Burchard (O) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 2

3 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/23692 Journalnr.: A00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lone Skovsbøl Evaluering af ungerådet Resume I maj 2012 godkendte Børne- og Skoleudvalget, at der etableres et Ungeråd som forsøgsordning, som skal evalueres inden udgangen af I forbindelse med evalueringen skal ungerådets medlemmer præsentere et forslag til, hvordan der kan afholdes demokratiske valg til Ungerådet for den kommende periode. Børne- og Skoleudvalget skal ud fra evalueringen og forslaget til valghandling beslutte om ungerådet skal fortsætte. Forslag Administrationen foreslår, at Ungerådet fortsætter indtil videre efter forsøgsordningsperioden udløber i Det foreslås endvidere, at Ungerådet får adgang til at mødes med Børne- og Skoleudvalget 1-2 gange årligt i stedet for 3-4 gange årligt, på baggrund af, at Ungerådet nu ligger under Ungdomsskolen og har en direkte kontakt til ungdomsskoleinspektøren, og at der samtidig er etableret en styregruppe på ungeområdet. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget godkendte maj 2012, at et Ungeråd etableres som forsøgsordning. Ungerådet skal være bindeled mellem det politiske niveau og de unge. Det skal vejlede og komme med forslag til ungetiltag via foretræde for Børne- og Skoleudvalget 4 gange årligt og kan rette henvendelse til andre udvalg via en kontaktperson i kommunen. Det blev samtidig besluttet, at Ungerådet - som forsøgsordning - skal evalueres efter 6 måneder i slutningen af I forbindelse med evaluering skal følgende elementer i forsøgsordningen evalueres: Forsøgsordningens elementer: 1) De fire unge får lov til at etablere et selvsupplerende Ungeråd på følgende betingelser: a. De skal sørge for at supplere Ungerådet op til minimum 7, maksimum 11 medlemmer. Ungerådet skal efter dette være nogenlunde repræsentativt for kommunens unge i alderen Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 3

4 13-17 år. Alle medlemmer af rådet skal selv tilhøre aldersgruppen og have folkeregisteradresse i kommunen. I forbindelse med evalueringen skal Ungerådet præsentere et forslag til, hvordan der kan afholdes demokratiske valg til Ungerådet for den kommende periode b. De er forpligtet til at offentliggøre dagsordener til og konklusioner fra deres officielle møder, som holdes med en frekvens på mindst én gang månedligt, dog ikke i juli. Offentliggørelse sker på UngiHørsholm.dk c. Ungerådet varetager selv alle sekretariatsfunktioner i forbindelse med rådets møder d. Ungerådets første funktionsperiode løber 6 måneder. Efter denne periode evalueres ordningen, og til dette tidspunkt skal rådets medlemmer præsentere et forslag til, hvordan der kan afholdes demokratiske valg til Ungerådet for den kommende periode. e. Børne- og Skoleudvalget beslutter ud fra evalueringen og forslaget til valghandling, om Ungerådet fortsætter. 2) Ungerådet får mulighed for at rådgive de relevante politiske udvalg og kommunens administration og igangsætte forskellige ungetiltag. 3) Ungerådet tildeles en kontaktperson i kommunen. Kontaktpersonen har ansvar for at modtage Ungerådets forslag og henvendelser i øvrigt og koordinere besvarelser og konkrete aktiviteter, som igangsættes på baggrund af forslag fra Ungerådet. Derudover skal kontaktpersonen hjælpe med praktisk-administrative spørgsmål. 4) Ungerådet får adgang til direkte møder med Børne- og Skoleudvalget 4 gange årligt i forbindelse med ordinære Børne- Skoleudvalgsmøder. Herudover har Ungerådet mulighed for at rette henvendelse til de øvrige udvalg gennem dets kontaktperson 5) Ungerådet får stillet et lokale til rådighed til dets møder 6) Ungerådet får gennem dets kontaktperson mulighed for at disponere over de resterende kr. afsat til formålet. Status vedrørende forsøgsordningen Status for Ungerådet etablering og forslag til valghandling På nuværende tidspunkt er der 7 medlemmer i Ungerådet. Medlemmerne repræsenterer bredt ungeområdet i Hørsholm og har forbindelse til fritidsområderne musik og sport samt skatermiljøet og har medlemmer som går i 3 af kommunens folkeskoler samt to gymnasier i Hørsholm området. Ungerådet er i dialog med de unge i kommunen via deres facebook-side, hvor de foreslår og får input til nye tiltag. I forbindelse med arrangementer og andre tiltag inviterer Ungerådet unge via facebook. Fremover foreslås en valghandling, som er udbudt af Netværk af Ungdomsråd, som er en virtuel valghandling, hvor alle unge kan stille op og vælges ind i Ungerådet. Valghandlingen foreslås at være supplerende med henblik på at sikre, at Ungerådet kommer til at bestå af minimum 7 og maksimum 11 medlemmer. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 4

5 Tildeling af Kontaktperson, disponering over kr og tildeling af lokale til rådighed til Ungerådets møder Ungerådet har fået ungdomsskoleinspektør, Peter Theilmann, som kontaktperson. Han varetager kontaktpersonens opgaver refereret ovenfor herunder disponering af Ungerådets økonomiske ressourcer i 2012 og fremover. Herved er Ungerådet samtidig blevet forankret under Ungdomsskolen. Vedrørende tildeling af lokale til Ungerådets møder har Ungerådet løbende haft mulighed for at bruge Stampens og Ungdomsskolens lokaler. Der arbejdes på, at de får etableret deres eget rum, hvor de har mulighed for at arbejde mere dybdegående med tiltag. Ungerådets adgang til møde med Børne- og Skoleudvalget På baggrund af, at Ungerådet har fået ungdomsskoleinspektøren som kontaktperson - og at der samtidig er etableret en styregruppe på ungeområdet med ansvar for ungetiltag i kommunen vurderes det, at der kun er behov for, at Ungerådet får adgang til Børne- og Skoleudvalgsmøderne 1-2 gange årligt, i stedet for 3-4 gange årligt, som der var udgangspunktet, da forsøgsordningen startede. Offentligggørelse af dagsordener og konklusioner Ungerådets dagsordener og konklusioner offentliggøres på UngiHørsholm.dk løbende. Status for Ungerådets opgaver Ungerådet har været central i forbindelse med flere ungetiltag. I forbindelse med projekt Skyd din ide har Ungerådet været med til at foreslå anlægsprojekter på ungeområdet, som blev præsenteret på augustkonferencen. Endvidere har Ungerådet været med til at arrangere og formidle et dialogmøde vedrørende skaterbanens fremtid, hvor unge i kommunen havde mulighed for at komme med deres mening. Dertil har Ungerådet givet input i forhold til, hvorvidt det skal være muligt at købe kebab på Vallerødskolen. Efter at Ungerådet er blevet forankret under ungdomsskolen og har fået ungdomsskoleleinspektøren som kontaktperson, er det tanken, at de unge får større mulighed for at sætte tiltag i gang og kan rådgive det politiske niveau løbende. Sagens tidligere behandling Acadrenr:12/9280 BSU den 22. maj 2012 KB den 18. juni 2012 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at Ungerådet 2 gange årligt mødes med udvalget. Fraværende: Gitte Burchard (O) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 5

6 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/15356 Journalnr.: A00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard Høring om forebyggelsespakker - konkrete indsatser på fokusområderne alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed Resume Sundhedsudvalget var d. 1. november 2012 vært for en workshop for direktion, udvalgsformænd og centerchefer. På det efterfølgende udvalgsmøde besluttede Sundhedsudvalget at udpege fysisk aktivitet, alkohol og mental sundhed som endelige fokusområder. På baggrund af de forslag, som udsprang af workshoppen, præsenterer administrationen med dette punkt de konkrete indsatser indenfor de tre udvalgte fokusområder, som Sundhedsudvalget d. 29. november 2012 besluttede skal indgå i handleplanen for forebyggelsespakker Punktet sendes ligeledes til godkendelse i Social- og Seniorudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget og Sport- Fritid- og Kulturudvalget. Forslag Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget: 1. drøfter og godkender forslaget til konkrete indsatser indenfor de tre fokusområder, der indgår i handleplanen for forebyggelsespakkerne Her ser vi sundheden drøfter yderligere ideer til initiativer indenfor udvalgets område 3. beslutter et høringssvar, som indgår i administrationens udvikling af handleplanen og forelægges Sundhedsudvalget i forbindelse med vedtagelse af handleplanen Sagsfremstilling På baggrund af budgetforliget samt de indkomne forslag på workshoppen afholdt den 1. november 2012 præsenterer administrationen her konkrete indsatser for de udvalgte fokusområder alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed, som er godkendt af Sundhedsudvalget d. 29. november I nedenstående tabel opridses indsatser inden for de tre fokusområder. Der er tale om indsatser, der dels allerede er i gang sat og indsatser, som er prioriteret i budgetforliget samt forslag fra de enkelte fagudvalg fremlagt på workshoppen d. 1. november Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 6

7 Tabel 1: Oversigt over indsatser inddelt på fokusområder, grund/udviklingsniveau og målgrupper Fokusområde Indsatser Niveau Målgruppe Fysisk aktivitet Rammer: Fortsat fokus på at skabe rammer, som fremmer bevægelse i samarbejde på tværs af kommunens fagcentre, herunder: Grund Børn og unge Offentlige badebroer Alle Fremme cykling Alle Forbedre bevægelse og Børn faciliteter i skolegårde Kompetenceudvikle pædagoger og lærere på bevægelses- og idrætsområdet (Natur og bevægelses SFO) Børn Tilbud: Understøtte idrætsforeninger, der udbyder tilbud til sårbare målgrupper fx efter endt genoptræning og forløbsprogram Skoler i bevægelse: Kompetenceudvikling og motorisk screening Skolesport: Dansk Skoleidræt 30 min ekstra - Gang i børnefamilier i partnerskab med DGI/Vores Puls Udvikling Ældre Børn Børn Voksne Alkohol Understøtte implementering af screening + tidlig opsporing og indsats v. styrket sygeplejefaglighed og tværfagligt samarbejde Grund Børn i familier med alkoholmisbrug Voksne og ældre Nationale informationskampagner Indsats i gymnasierne og folkeskolen, ungeinvolvering Afhænger af SST Børn og unge Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 7

8 Mental Sundhed (Misbrugstema: Alkohol, rygning og misbrug) Indsats i gymnasierne, ungeinvolvering, rollemodeller Grund Unge I forhold til Børne- og Skoleudvalgets område vil der således være indsatser indenfor alle fokusområderne fysisk aktivitet, alkohol og mental sundhed (inkl. misbrugstema), der har fokus på målgruppen børn og unge. Fokusområdet fysisk aktivitet indbefatter på børne- og ungeområdet: etablering af rammer, der sikrer mulighederne for fysisk aktivitet, herunder adgang til offentlige badebroer, fremme af mulighederne for at cykle, fremme bevægelse i skolegårde og etablere Natur og bevægelses-sfo. etablering af tilbud, herunder videreførelse af initiativerne Skoler i Bevægelse (motorisk screening) og Skolesport Fokusområdet alkohol indbefatter på børne- og ungeområdet: Understøtte implementeringen af screening, tidlig opsporing og indsats dels ved fortsat tværfagligt samarbejde og dels ved et særligt fokus på børn, der vokser op i familier med alkoholmisbrug Evt. målgruppe for kommende nationale oplysningskampagner (afhænger af Sundhedsstyrelsen)7 Fokusområdet mental sundhed omhandler også et misbrugstema, der samlet sætter fokus på rygning, alkohol og misbrug. Det indbefatter på børne- og ungeudvalget: Indsats i gymnasierne Ungeinvolvering Rollemodeller Der publiceres ultimo 2012 og primo 2013 forebyggelsespakker for Tobak Seksuel sundhed Solbeskyttelse Indeklima i skolerne Mad og måltider Sundhedsudvalget besluttede d. 29. november 2012 at ambitionsniveauet for implementeringen af disse øvrige forebyggelsespakker skal være at leve op til anbefalingerne på grundniveau. På Sundhedsudvalgets møde i december 2012 vil der blive samlet op på fagudvalgenes tilbagemeldinger. Administrationen udarbejder derefter handleplanen, som endelig godkendes i Sundhedsudvalget. Sagens tidligere behandling D. 30. august 2012 blev Sundhedsudvalget præsenteret for Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. D. 27. september 2012 godkendte Sundhedsudvalget administrationens udkast til en procesplan for implementeringen af forebyggelsespakkerne samt foreløbige fokusområder. D. 1. november 2012 var Sundhedsudvalget vært for en workshop med direktion, udvalgsformænd og centerchefer med en efterfølgende Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 8

9 opsamling. D. 29. november 2012 godkendte Sundhedsudvalget administrationens forslag til konkrete indsatser indenfor de valgte fokusområder. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget var positive i forhold til de foreslåede fokusområder og indsatser. Som sit høringssvar opfordrede udvalget til, at følgende aktiviteter medtages i den endelige handleplan - udover fokus på socialrådgivernes myndighedsarbejde i dagtilbud og skoler: Indsats i relation til særligt yngre borgeres selvværd i forhold til accept af egen krop Opsøgende indsats i forhold til forebyggelse af forældres alkoholmisbrug - målrettet børn og deres forældre. Tidlig opsporing i forhold til børn med forældre med psykisk sygdom. Fraværende: Gitte Burchard (O) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 9

10 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/8204 Journalnr.: P23 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Majbrit Maag Etgen Hørsholm Kommunes retningslinjer for godkendelse af plejefamilier og tilsyn med plejefamilier og anbragte børn og unge Resume Center for Børn og Voksne redegjorde til BSU den 27. marts 2012 for Hørsholm Kommunes ansvar for at føre tilsyn med plejefamilier og anbragte børn og unge. I forlængelse af ovennævnte møde vil administrationen her følge op på status på tiltag på tilsynsområdet, herunder den beslutning der blev truffet om udarbejdelse af retningslinjer for tilsyn på børneområdet. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om status for tiltag på tilsynsområdet til efterretning, herunder orientering om den ny reform samt godkender administrationens forslag til retningslinjerne på tilsynsområdet. Sagsfremstilling Der er indgået en partnerskabsaftale om indsatsen på socialområdet mellem Social- og Integrationsministeriet og KL med henblik på at opnå et kvalitetsløft i kommunernes tilsyn med anbringelsessteder for børn. I forbindelse hermed er KL fremkommet med 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet. Center for Børn og Voksne har udarbejdet følgende forslag til retningslinjer: - Retningslinjer for godkendelse af plejefamilier. - Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier. - Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier. - Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Med de udarbejdede retningslinjer er anbefalingerne fra KL imødekommet, herunder anbefaling om opfølgning, klare retningslinjer, inddragelse af børnenes perspektiver m.v. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 10

11 Lovgrundlag Kort opsummeret påhviler det ifølge Servicelovens 142 kommunalbestyrelsen at godkende plejefamilier. Kommunalbestyrelsen har endvidere pligt til at føre et driftsorienteret tilsyn med de anbringelsessteder, der er beliggende i kommunen jfr. 148 a i Serviceloven og pligt til at føre et personrettet tilsyn i forhold til de børn og unge der er anbragt udenfor hjemmet jfr. 148 i Serviceloven. Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet af 27. marts 2012 for så vidt angår redegørelse for lovgivningen på området. Ny reform på tilsynsområdet Til orientering har regeringen og samtlige Folketingets partier vedtaget en ny reform på tilsynsområdet som indebærer, at godkendelse og tilsyn med anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne flyttes fra kommunerne til fem nye socialtilsyn et i hver geografisk region. Aftalen indeholder en lang række initiativer og lovændringer, der skal sikre et bedre tilsyn og en højere kvalitet i de sociale døgntilbud, hvor udsatte borgere bor. Socialtilsynene skal nygodkende alle tilbud, herunder også de kommunale tilbud, efter de nye krav inden for en periode på to år. Tilsynets drift finansieres via takster, som opkræves hos tilbuddene. Der skal sikres større gennemsigtighed med tilsynstaksterne. Samtidig skal taksten i højere grad end i dag afspejle de faktiske omkostninger for tilsynet, sådan at de tilbud, der underlægges et skærpet tilsyn og dermed også understøttes i et kvalitetsløft, også betaler for det. Det personrettede tilsyn forbliver i den anbringende/visiterende kommune. Det vil fortsat være muligt for den enkelte kommune at godkende en plejefamilie og et værelse ( eget værelse mv.) som konkret egnet i forhold til et bestemt barn eller ung. Det er i så fald fortsat den anbringende kommune, som skal føre tilsyn med den konkret egnede plejefamilie. Reformen træder i kraft den 1. november Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med plejefamilier Ifølge KL s anbefalinger er forudsætningen for et godt driftsorienterede tilsyn en god godkendelse, så godkendelsen kan udgøre grundlaget for det fremtidige tilsyn med stedet og sikre, at anbringelsesstedet er kvalificeret til opgaven. I Hørsholm Kommune er der ingen opholdssteder ud over plejefamilier. Derfor har administrationen udarbejdet retningslinjer målrettet plejefamilier, som sikrer koordination mellem selve godkendelsen og det driftsorienterede tilsyn. I forbindelse med retningslinjerne for godkendelse af plejefamilier er oplysninger om, hvad det indebærer at blive plejefamilier lagt ud på Hørsholm Kommunes internet, så interesserede familier via internettet har adgang til ansøgningsblanketter m.v.: Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 11

12 I retningslinjerne både for godkendelse og det driftsorienterede tilsyn indgår spørgeguides som redskab for lederen af børneteamet, som står for godkendelse af plejefamilier og rådgiveren, der fører tilsynet. Hvad angår det driftsorienterede tilsyn kan det oplyses, at Socialministeriet har meddelt, at der er mulighed for at foretage uanmeldte tilsyn hos plejefamilier til trods for at det fremgår vejledningen, at dette ikke er muligt. Som følge heraf har administrationen i retningslinjerne for det driftsorienterede tilsyn indføjet, at der i tilfælde af at der konstateres bekymrende forhold hos plejefamilien, kan foretages uanmeldte tilsyn. Med udsigt til at tilsynet vil overgå til et centralt Socialtilsyn vil retningslinjerne for godkendelse og tilsyn kun have en begrænset levetid. Dog vil retningslinjerne stadig være brugbare i forhold til godkendelse af egnede plejefamilier til et konkret barn og evt. som led i kommunens generelle tilsynsforpligtelse. Dertil kommer, at det ikke længere er aktuelt at indlede et samarbejde om det driftsorienterede tilsyn med Fredensborg Kommune eller andre kommuner, som Center for Børn og Voksne ellers havde anbefalet udvalget. Ligeledes har Center for Børn og Voksne indstillet arbejdet med at lave kvalitetsstandarder på tilsynsområdet. Retningslinjer for det personrettede tilsyn Det blev besluttet på BSU mødet i marts måned, at administrationen skulle arbejde videre med rammer for børnesamtalen. Dette er sket i form af udarbejdelse af retningslinjer for det personrettede tilsyn for henholdsvis børn anbragt i plejefamilier og børn anbragt på andre opholdssteder end plejefamilier. Forslaget til retningslinjer indeholder ud over redegørelse for lovgivningen, proceduren og organiseringen af det personrettede tilsyn, også redskaber for rådgiver i form af en spørgeguide til børnesamtalen. Formålet med retningslinjerne er at sikre kvaliteten af tilsynene, herunder at den gældende lovgivning bliver overholdt og at sikre ensartet og professionel fremgangsmåder for rådgiverne. Det personrettede tilsyn er ikke omfattet af ovennævnte reform og vil dermed forblive i kommunen. Samarbejdet med Plejehjemsforeningen Center for Børn og Voksne er som besluttet af udvalget i gang med at overveje hjemtagelse af plejeadministratoropgaven, hvilket Center for Børn og Voksen vil arbejde videre med. I den forbindelse vil administrationen undersøge mulighederne for ændring af aftalen, så den kan tilpasses Hørsholm Kommunes behov. Økonomi/personale Indførelse af retningslinjer har ingen økonomiske konsekvenser. Hvad angår den nye reform finansieres tilsynets drift via takster, som opkræves hos tilbuddene. Overgang til et nyt Socialtilsyn indebærer, at Hørsholm Kommunes kontrakt om udførelse af tilsyn med Connector skal opsiges. Der er 3 måneders opsigelse. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 12

13 Sagens tidligere behandling BSU den punkt 4. Bilag - KL's 10 anbefalinger - Retningslinjer for godkendelse af plejefamilier - Retningslinier for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier - Retningslinier for det personrettede tilsyn - Retningslinjer for det personrettede tilsyn med anbragte børn (opholdssteder) - Lovgrundlaget - Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. Fraværende: Gitte Burchard (O) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 13

14 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/23778 Journalnr.: A00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lone Skovsbøl Aktuel kapacitet og belægning i kommunens dagtilbud Resume Børne- og Skoleudvalget orienteres på hvert møde om den til enhver tid værende kapacitet og den aktuelle belægning i kommunens forskellige dagtilbud. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet en belægningsoversigt, der indeholder de aktuelle tal for dels normeringen i det enkelte dagtilbud dels den aktuelle belægning i hvert af dagtilbuddene. Oversigten udarbejdes hver måned i relation til et møde i Børne- og Skoleudvalget og vil sædvanligvis være udarbejdet 2 uger før mødets afholdelse. Oversigten indeholder de faktiske placeringer for den kommende måned - samt forventede placeringer, det vil sige de aktuelle placeringer fremskrevet til efterfølgende 2 måneder men uden nye visiteringer eller udmeldelser. Det vil fremgå af oversigten, hvor langt Pladsanvisningen er med den løbende visitering til dagtilbuddene, eks. at visitering er afsluttet for den kommende måned, og at visitering er påbegyndt for den efterfølgende måned. Denne orientering er medtaget for at belyse validiteten af de medtagne tal. I perioden 1. januar til 31. juli er Mini-SFO erne på de 4 skoler medtaget i oversigten med normeringer og belægningstal. Det vil sige, at kapaciteten i denne periode er større (90 enheder) end i perioden 1. august til 31. december. I oversigtens kolonner længst til højre er udnyttelsen af dels de enkelte dels den samlede kapacitet anført. Merindskrivning er anført med positivt tal, mindreindskriving dvs. ledig kapacitet er anført med negativt tal. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 14

15 I samtlige oversigter er de private institutioner medtaget med den aktuelle belægning, og m.h.t. normering er angivet 2 tal dels normeringen i 2010-tal dels den godkendte maksimale kapacitet, som er anført i parentes. For de private institutioners vedkommende er kun medtaget kommende måneds belægning, da administrationen ikke anviser pladser til disse institutioner og derfor kun har kendskab til de aktuelle forhold på baggrund af senest fremsendte opgørelse. Både normering og belægning er angivet i enheder. 1 vuggestueplads svarer til 2 enheder, en børnehave-/mini-sfo-plads svarer til 1 enhed. Bilag - Belægningsoversigt for 1. kvartal 2013 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. P.g.a. ibrugtagning af nyt pladsanvisningssystem udleveredes under mødet oversigt over den aktuelle kapacitet og belægning. Bilaget eftersendes." Fraværende: Gitte Burchard (O) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 15

16 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 4 Åben KL's 10 anbefalinger Åben Retningslinjer for godkendelse af plejefamilier Åben Retningslinier for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier Åben Retningslinier for det personrettede tilsyn Åben Retningslinjer for det personrettede tilsyn med anbragte børn (opholdssteder) Åben Lovgrundlaget Åben Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Åben Belægningsoversigt for 1. kvartal Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 16

17 Børne- og Skoleudvalgets møde Pernille Schnoor (A) Formand Thorkild Gruelund (C) Medlem Per Støvring Sørensen (V) Medlem Gitte Burchard (O) Medlem Stefan Bojesen-Koefoed (C) Medlem Børne- og Skoleudvalget Side 17

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. september 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4235 Orientering om legater

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere