Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Evaluering af ungerådet 3 Høring om forebyggelsespakker - konkrete indsatser på fokusområderne alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed 6 Hørsholm Kommunes retningslinjer for godkendelse af plejefamilier og tilsyn med plejefamilier og anbragte børn og unge 10 Aktuel kapacitet og belægning i kommunens dagtilbud 14 Bilagsoversigt 16 Fraværende Gitte Burchard (O) Bemærkninger til dagsorden

2 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Formanden Pernille Schnoor (A) orienterede om udsendelse af julehilsen fra Børne- og Skoleudvalget til alle medarbejderne. Næstformanden Thorkild Gruelund (C) foreslog aktiv annoncering i lokale medier i nabokommunerne om vore fortræffelige dagtilbud for at tiltrække børnefamilierne der. Per Støvring Sørensen (V) foreslog kommunikation til Hørsholm Lilleskole i relation til adgangsvej og forældres mulighed for parkering ved skolen. Center for Teknik kontaktes m.h.t. dialog med skolen. Stefan Bojesen-Koefoed (C) spurgte ind til udmøntningen af Budgetaftalens beslutning vedr. etablering af mormorordning - herunder det mere konkrete samarbejde med Frivillighedscentret. Administrationen påbegynder arbejdet straks i det nye år. Børne- og Skoleudvalget drøftede hvordan udvalgets medlemmer kan håndtere forskellige typer af borgerhenvendelser og hvornår, det overlades til administrationen at svare. På baggrund af Pernille Schnoors (A) henvendelse til Kommunalbestyrelsen om adoption af udenlandske børn ønskede Børne- og Skoleudvalget fra administrationen orientering om omfanget i Hørsholm Kommune af adoption af ældre børn samt muligheden for forskellige indsatser eksempelvis tilbud om besøg af sundhedsplejerske. Fraværende: Gitte Burchard (O) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 2

3 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/23692 Journalnr.: A00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lone Skovsbøl Evaluering af ungerådet Resume I maj 2012 godkendte Børne- og Skoleudvalget, at der etableres et Ungeråd som forsøgsordning, som skal evalueres inden udgangen af I forbindelse med evalueringen skal ungerådets medlemmer præsentere et forslag til, hvordan der kan afholdes demokratiske valg til Ungerådet for den kommende periode. Børne- og Skoleudvalget skal ud fra evalueringen og forslaget til valghandling beslutte om ungerådet skal fortsætte. Forslag Administrationen foreslår, at Ungerådet fortsætter indtil videre efter forsøgsordningsperioden udløber i Det foreslås endvidere, at Ungerådet får adgang til at mødes med Børne- og Skoleudvalget 1-2 gange årligt i stedet for 3-4 gange årligt, på baggrund af, at Ungerådet nu ligger under Ungdomsskolen og har en direkte kontakt til ungdomsskoleinspektøren, og at der samtidig er etableret en styregruppe på ungeområdet. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget godkendte maj 2012, at et Ungeråd etableres som forsøgsordning. Ungerådet skal være bindeled mellem det politiske niveau og de unge. Det skal vejlede og komme med forslag til ungetiltag via foretræde for Børne- og Skoleudvalget 4 gange årligt og kan rette henvendelse til andre udvalg via en kontaktperson i kommunen. Det blev samtidig besluttet, at Ungerådet - som forsøgsordning - skal evalueres efter 6 måneder i slutningen af I forbindelse med evaluering skal følgende elementer i forsøgsordningen evalueres: Forsøgsordningens elementer: 1) De fire unge får lov til at etablere et selvsupplerende Ungeråd på følgende betingelser: a. De skal sørge for at supplere Ungerådet op til minimum 7, maksimum 11 medlemmer. Ungerådet skal efter dette være nogenlunde repræsentativt for kommunens unge i alderen Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 3

4 13-17 år. Alle medlemmer af rådet skal selv tilhøre aldersgruppen og have folkeregisteradresse i kommunen. I forbindelse med evalueringen skal Ungerådet præsentere et forslag til, hvordan der kan afholdes demokratiske valg til Ungerådet for den kommende periode b. De er forpligtet til at offentliggøre dagsordener til og konklusioner fra deres officielle møder, som holdes med en frekvens på mindst én gang månedligt, dog ikke i juli. Offentliggørelse sker på UngiHørsholm.dk c. Ungerådet varetager selv alle sekretariatsfunktioner i forbindelse med rådets møder d. Ungerådets første funktionsperiode løber 6 måneder. Efter denne periode evalueres ordningen, og til dette tidspunkt skal rådets medlemmer præsentere et forslag til, hvordan der kan afholdes demokratiske valg til Ungerådet for den kommende periode. e. Børne- og Skoleudvalget beslutter ud fra evalueringen og forslaget til valghandling, om Ungerådet fortsætter. 2) Ungerådet får mulighed for at rådgive de relevante politiske udvalg og kommunens administration og igangsætte forskellige ungetiltag. 3) Ungerådet tildeles en kontaktperson i kommunen. Kontaktpersonen har ansvar for at modtage Ungerådets forslag og henvendelser i øvrigt og koordinere besvarelser og konkrete aktiviteter, som igangsættes på baggrund af forslag fra Ungerådet. Derudover skal kontaktpersonen hjælpe med praktisk-administrative spørgsmål. 4) Ungerådet får adgang til direkte møder med Børne- og Skoleudvalget 4 gange årligt i forbindelse med ordinære Børne- Skoleudvalgsmøder. Herudover har Ungerådet mulighed for at rette henvendelse til de øvrige udvalg gennem dets kontaktperson 5) Ungerådet får stillet et lokale til rådighed til dets møder 6) Ungerådet får gennem dets kontaktperson mulighed for at disponere over de resterende kr. afsat til formålet. Status vedrørende forsøgsordningen Status for Ungerådet etablering og forslag til valghandling På nuværende tidspunkt er der 7 medlemmer i Ungerådet. Medlemmerne repræsenterer bredt ungeområdet i Hørsholm og har forbindelse til fritidsområderne musik og sport samt skatermiljøet og har medlemmer som går i 3 af kommunens folkeskoler samt to gymnasier i Hørsholm området. Ungerådet er i dialog med de unge i kommunen via deres facebook-side, hvor de foreslår og får input til nye tiltag. I forbindelse med arrangementer og andre tiltag inviterer Ungerådet unge via facebook. Fremover foreslås en valghandling, som er udbudt af Netværk af Ungdomsråd, som er en virtuel valghandling, hvor alle unge kan stille op og vælges ind i Ungerådet. Valghandlingen foreslås at være supplerende med henblik på at sikre, at Ungerådet kommer til at bestå af minimum 7 og maksimum 11 medlemmer. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 4

5 Tildeling af Kontaktperson, disponering over kr og tildeling af lokale til rådighed til Ungerådets møder Ungerådet har fået ungdomsskoleinspektør, Peter Theilmann, som kontaktperson. Han varetager kontaktpersonens opgaver refereret ovenfor herunder disponering af Ungerådets økonomiske ressourcer i 2012 og fremover. Herved er Ungerådet samtidig blevet forankret under Ungdomsskolen. Vedrørende tildeling af lokale til Ungerådets møder har Ungerådet løbende haft mulighed for at bruge Stampens og Ungdomsskolens lokaler. Der arbejdes på, at de får etableret deres eget rum, hvor de har mulighed for at arbejde mere dybdegående med tiltag. Ungerådets adgang til møde med Børne- og Skoleudvalget På baggrund af, at Ungerådet har fået ungdomsskoleinspektøren som kontaktperson - og at der samtidig er etableret en styregruppe på ungeområdet med ansvar for ungetiltag i kommunen vurderes det, at der kun er behov for, at Ungerådet får adgang til Børne- og Skoleudvalgsmøderne 1-2 gange årligt, i stedet for 3-4 gange årligt, som der var udgangspunktet, da forsøgsordningen startede. Offentligggørelse af dagsordener og konklusioner Ungerådets dagsordener og konklusioner offentliggøres på UngiHørsholm.dk løbende. Status for Ungerådets opgaver Ungerådet har været central i forbindelse med flere ungetiltag. I forbindelse med projekt Skyd din ide har Ungerådet været med til at foreslå anlægsprojekter på ungeområdet, som blev præsenteret på augustkonferencen. Endvidere har Ungerådet været med til at arrangere og formidle et dialogmøde vedrørende skaterbanens fremtid, hvor unge i kommunen havde mulighed for at komme med deres mening. Dertil har Ungerådet givet input i forhold til, hvorvidt det skal være muligt at købe kebab på Vallerødskolen. Efter at Ungerådet er blevet forankret under ungdomsskolen og har fået ungdomsskoleleinspektøren som kontaktperson, er det tanken, at de unge får større mulighed for at sætte tiltag i gang og kan rådgive det politiske niveau løbende. Sagens tidligere behandling Acadrenr:12/9280 BSU den 22. maj 2012 KB den 18. juni 2012 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at Ungerådet 2 gange årligt mødes med udvalget. Fraværende: Gitte Burchard (O) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 5

6 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/15356 Journalnr.: A00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard Høring om forebyggelsespakker - konkrete indsatser på fokusområderne alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed Resume Sundhedsudvalget var d. 1. november 2012 vært for en workshop for direktion, udvalgsformænd og centerchefer. På det efterfølgende udvalgsmøde besluttede Sundhedsudvalget at udpege fysisk aktivitet, alkohol og mental sundhed som endelige fokusområder. På baggrund af de forslag, som udsprang af workshoppen, præsenterer administrationen med dette punkt de konkrete indsatser indenfor de tre udvalgte fokusområder, som Sundhedsudvalget d. 29. november 2012 besluttede skal indgå i handleplanen for forebyggelsespakker Punktet sendes ligeledes til godkendelse i Social- og Seniorudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget og Sport- Fritid- og Kulturudvalget. Forslag Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget: 1. drøfter og godkender forslaget til konkrete indsatser indenfor de tre fokusområder, der indgår i handleplanen for forebyggelsespakkerne Her ser vi sundheden drøfter yderligere ideer til initiativer indenfor udvalgets område 3. beslutter et høringssvar, som indgår i administrationens udvikling af handleplanen og forelægges Sundhedsudvalget i forbindelse med vedtagelse af handleplanen Sagsfremstilling På baggrund af budgetforliget samt de indkomne forslag på workshoppen afholdt den 1. november 2012 præsenterer administrationen her konkrete indsatser for de udvalgte fokusområder alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed, som er godkendt af Sundhedsudvalget d. 29. november I nedenstående tabel opridses indsatser inden for de tre fokusområder. Der er tale om indsatser, der dels allerede er i gang sat og indsatser, som er prioriteret i budgetforliget samt forslag fra de enkelte fagudvalg fremlagt på workshoppen d. 1. november Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 6

7 Tabel 1: Oversigt over indsatser inddelt på fokusområder, grund/udviklingsniveau og målgrupper Fokusområde Indsatser Niveau Målgruppe Fysisk aktivitet Rammer: Fortsat fokus på at skabe rammer, som fremmer bevægelse i samarbejde på tværs af kommunens fagcentre, herunder: Grund Børn og unge Offentlige badebroer Alle Fremme cykling Alle Forbedre bevægelse og Børn faciliteter i skolegårde Kompetenceudvikle pædagoger og lærere på bevægelses- og idrætsområdet (Natur og bevægelses SFO) Børn Tilbud: Understøtte idrætsforeninger, der udbyder tilbud til sårbare målgrupper fx efter endt genoptræning og forløbsprogram Skoler i bevægelse: Kompetenceudvikling og motorisk screening Skolesport: Dansk Skoleidræt 30 min ekstra - Gang i børnefamilier i partnerskab med DGI/Vores Puls Udvikling Ældre Børn Børn Voksne Alkohol Understøtte implementering af screening + tidlig opsporing og indsats v. styrket sygeplejefaglighed og tværfagligt samarbejde Grund Børn i familier med alkoholmisbrug Voksne og ældre Nationale informationskampagner Indsats i gymnasierne og folkeskolen, ungeinvolvering Afhænger af SST Børn og unge Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 7

8 Mental Sundhed (Misbrugstema: Alkohol, rygning og misbrug) Indsats i gymnasierne, ungeinvolvering, rollemodeller Grund Unge I forhold til Børne- og Skoleudvalgets område vil der således være indsatser indenfor alle fokusområderne fysisk aktivitet, alkohol og mental sundhed (inkl. misbrugstema), der har fokus på målgruppen børn og unge. Fokusområdet fysisk aktivitet indbefatter på børne- og ungeområdet: etablering af rammer, der sikrer mulighederne for fysisk aktivitet, herunder adgang til offentlige badebroer, fremme af mulighederne for at cykle, fremme bevægelse i skolegårde og etablere Natur og bevægelses-sfo. etablering af tilbud, herunder videreførelse af initiativerne Skoler i Bevægelse (motorisk screening) og Skolesport Fokusområdet alkohol indbefatter på børne- og ungeområdet: Understøtte implementeringen af screening, tidlig opsporing og indsats dels ved fortsat tværfagligt samarbejde og dels ved et særligt fokus på børn, der vokser op i familier med alkoholmisbrug Evt. målgruppe for kommende nationale oplysningskampagner (afhænger af Sundhedsstyrelsen)7 Fokusområdet mental sundhed omhandler også et misbrugstema, der samlet sætter fokus på rygning, alkohol og misbrug. Det indbefatter på børne- og ungeudvalget: Indsats i gymnasierne Ungeinvolvering Rollemodeller Der publiceres ultimo 2012 og primo 2013 forebyggelsespakker for Tobak Seksuel sundhed Solbeskyttelse Indeklima i skolerne Mad og måltider Sundhedsudvalget besluttede d. 29. november 2012 at ambitionsniveauet for implementeringen af disse øvrige forebyggelsespakker skal være at leve op til anbefalingerne på grundniveau. På Sundhedsudvalgets møde i december 2012 vil der blive samlet op på fagudvalgenes tilbagemeldinger. Administrationen udarbejder derefter handleplanen, som endelig godkendes i Sundhedsudvalget. Sagens tidligere behandling D. 30. august 2012 blev Sundhedsudvalget præsenteret for Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. D. 27. september 2012 godkendte Sundhedsudvalget administrationens udkast til en procesplan for implementeringen af forebyggelsespakkerne samt foreløbige fokusområder. D. 1. november 2012 var Sundhedsudvalget vært for en workshop med direktion, udvalgsformænd og centerchefer med en efterfølgende Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 8

9 opsamling. D. 29. november 2012 godkendte Sundhedsudvalget administrationens forslag til konkrete indsatser indenfor de valgte fokusområder. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget var positive i forhold til de foreslåede fokusområder og indsatser. Som sit høringssvar opfordrede udvalget til, at følgende aktiviteter medtages i den endelige handleplan - udover fokus på socialrådgivernes myndighedsarbejde i dagtilbud og skoler: Indsats i relation til særligt yngre borgeres selvværd i forhold til accept af egen krop Opsøgende indsats i forhold til forebyggelse af forældres alkoholmisbrug - målrettet børn og deres forældre. Tidlig opsporing i forhold til børn med forældre med psykisk sygdom. Fraværende: Gitte Burchard (O) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 9

10 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/8204 Journalnr.: P23 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Majbrit Maag Etgen Hørsholm Kommunes retningslinjer for godkendelse af plejefamilier og tilsyn med plejefamilier og anbragte børn og unge Resume Center for Børn og Voksne redegjorde til BSU den 27. marts 2012 for Hørsholm Kommunes ansvar for at føre tilsyn med plejefamilier og anbragte børn og unge. I forlængelse af ovennævnte møde vil administrationen her følge op på status på tiltag på tilsynsområdet, herunder den beslutning der blev truffet om udarbejdelse af retningslinjer for tilsyn på børneområdet. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om status for tiltag på tilsynsområdet til efterretning, herunder orientering om den ny reform samt godkender administrationens forslag til retningslinjerne på tilsynsområdet. Sagsfremstilling Der er indgået en partnerskabsaftale om indsatsen på socialområdet mellem Social- og Integrationsministeriet og KL med henblik på at opnå et kvalitetsløft i kommunernes tilsyn med anbringelsessteder for børn. I forbindelse hermed er KL fremkommet med 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet. Center for Børn og Voksne har udarbejdet følgende forslag til retningslinjer: - Retningslinjer for godkendelse af plejefamilier. - Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier. - Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier. - Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Med de udarbejdede retningslinjer er anbefalingerne fra KL imødekommet, herunder anbefaling om opfølgning, klare retningslinjer, inddragelse af børnenes perspektiver m.v. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 10

11 Lovgrundlag Kort opsummeret påhviler det ifølge Servicelovens 142 kommunalbestyrelsen at godkende plejefamilier. Kommunalbestyrelsen har endvidere pligt til at føre et driftsorienteret tilsyn med de anbringelsessteder, der er beliggende i kommunen jfr. 148 a i Serviceloven og pligt til at føre et personrettet tilsyn i forhold til de børn og unge der er anbragt udenfor hjemmet jfr. 148 i Serviceloven. Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet af 27. marts 2012 for så vidt angår redegørelse for lovgivningen på området. Ny reform på tilsynsområdet Til orientering har regeringen og samtlige Folketingets partier vedtaget en ny reform på tilsynsområdet som indebærer, at godkendelse og tilsyn med anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne flyttes fra kommunerne til fem nye socialtilsyn et i hver geografisk region. Aftalen indeholder en lang række initiativer og lovændringer, der skal sikre et bedre tilsyn og en højere kvalitet i de sociale døgntilbud, hvor udsatte borgere bor. Socialtilsynene skal nygodkende alle tilbud, herunder også de kommunale tilbud, efter de nye krav inden for en periode på to år. Tilsynets drift finansieres via takster, som opkræves hos tilbuddene. Der skal sikres større gennemsigtighed med tilsynstaksterne. Samtidig skal taksten i højere grad end i dag afspejle de faktiske omkostninger for tilsynet, sådan at de tilbud, der underlægges et skærpet tilsyn og dermed også understøttes i et kvalitetsløft, også betaler for det. Det personrettede tilsyn forbliver i den anbringende/visiterende kommune. Det vil fortsat være muligt for den enkelte kommune at godkende en plejefamilie og et værelse ( eget værelse mv.) som konkret egnet i forhold til et bestemt barn eller ung. Det er i så fald fortsat den anbringende kommune, som skal føre tilsyn med den konkret egnede plejefamilie. Reformen træder i kraft den 1. november Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med plejefamilier Ifølge KL s anbefalinger er forudsætningen for et godt driftsorienterede tilsyn en god godkendelse, så godkendelsen kan udgøre grundlaget for det fremtidige tilsyn med stedet og sikre, at anbringelsesstedet er kvalificeret til opgaven. I Hørsholm Kommune er der ingen opholdssteder ud over plejefamilier. Derfor har administrationen udarbejdet retningslinjer målrettet plejefamilier, som sikrer koordination mellem selve godkendelsen og det driftsorienterede tilsyn. I forbindelse med retningslinjerne for godkendelse af plejefamilier er oplysninger om, hvad det indebærer at blive plejefamilier lagt ud på Hørsholm Kommunes internet, så interesserede familier via internettet har adgang til ansøgningsblanketter m.v.: Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 11

12 I retningslinjerne både for godkendelse og det driftsorienterede tilsyn indgår spørgeguides som redskab for lederen af børneteamet, som står for godkendelse af plejefamilier og rådgiveren, der fører tilsynet. Hvad angår det driftsorienterede tilsyn kan det oplyses, at Socialministeriet har meddelt, at der er mulighed for at foretage uanmeldte tilsyn hos plejefamilier til trods for at det fremgår vejledningen, at dette ikke er muligt. Som følge heraf har administrationen i retningslinjerne for det driftsorienterede tilsyn indføjet, at der i tilfælde af at der konstateres bekymrende forhold hos plejefamilien, kan foretages uanmeldte tilsyn. Med udsigt til at tilsynet vil overgå til et centralt Socialtilsyn vil retningslinjerne for godkendelse og tilsyn kun have en begrænset levetid. Dog vil retningslinjerne stadig være brugbare i forhold til godkendelse af egnede plejefamilier til et konkret barn og evt. som led i kommunens generelle tilsynsforpligtelse. Dertil kommer, at det ikke længere er aktuelt at indlede et samarbejde om det driftsorienterede tilsyn med Fredensborg Kommune eller andre kommuner, som Center for Børn og Voksne ellers havde anbefalet udvalget. Ligeledes har Center for Børn og Voksne indstillet arbejdet med at lave kvalitetsstandarder på tilsynsområdet. Retningslinjer for det personrettede tilsyn Det blev besluttet på BSU mødet i marts måned, at administrationen skulle arbejde videre med rammer for børnesamtalen. Dette er sket i form af udarbejdelse af retningslinjer for det personrettede tilsyn for henholdsvis børn anbragt i plejefamilier og børn anbragt på andre opholdssteder end plejefamilier. Forslaget til retningslinjer indeholder ud over redegørelse for lovgivningen, proceduren og organiseringen af det personrettede tilsyn, også redskaber for rådgiver i form af en spørgeguide til børnesamtalen. Formålet med retningslinjerne er at sikre kvaliteten af tilsynene, herunder at den gældende lovgivning bliver overholdt og at sikre ensartet og professionel fremgangsmåder for rådgiverne. Det personrettede tilsyn er ikke omfattet af ovennævnte reform og vil dermed forblive i kommunen. Samarbejdet med Plejehjemsforeningen Center for Børn og Voksne er som besluttet af udvalget i gang med at overveje hjemtagelse af plejeadministratoropgaven, hvilket Center for Børn og Voksen vil arbejde videre med. I den forbindelse vil administrationen undersøge mulighederne for ændring af aftalen, så den kan tilpasses Hørsholm Kommunes behov. Økonomi/personale Indførelse af retningslinjer har ingen økonomiske konsekvenser. Hvad angår den nye reform finansieres tilsynets drift via takster, som opkræves hos tilbuddene. Overgang til et nyt Socialtilsyn indebærer, at Hørsholm Kommunes kontrakt om udførelse af tilsyn med Connector skal opsiges. Der er 3 måneders opsigelse. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 12

13 Sagens tidligere behandling BSU den punkt 4. Bilag - KL's 10 anbefalinger - Retningslinjer for godkendelse af plejefamilier - Retningslinier for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier - Retningslinier for det personrettede tilsyn - Retningslinjer for det personrettede tilsyn med anbragte børn (opholdssteder) - Lovgrundlaget - Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. Fraværende: Gitte Burchard (O) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 13

14 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/23778 Journalnr.: A00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lone Skovsbøl Aktuel kapacitet og belægning i kommunens dagtilbud Resume Børne- og Skoleudvalget orienteres på hvert møde om den til enhver tid værende kapacitet og den aktuelle belægning i kommunens forskellige dagtilbud. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet en belægningsoversigt, der indeholder de aktuelle tal for dels normeringen i det enkelte dagtilbud dels den aktuelle belægning i hvert af dagtilbuddene. Oversigten udarbejdes hver måned i relation til et møde i Børne- og Skoleudvalget og vil sædvanligvis være udarbejdet 2 uger før mødets afholdelse. Oversigten indeholder de faktiske placeringer for den kommende måned - samt forventede placeringer, det vil sige de aktuelle placeringer fremskrevet til efterfølgende 2 måneder men uden nye visiteringer eller udmeldelser. Det vil fremgå af oversigten, hvor langt Pladsanvisningen er med den løbende visitering til dagtilbuddene, eks. at visitering er afsluttet for den kommende måned, og at visitering er påbegyndt for den efterfølgende måned. Denne orientering er medtaget for at belyse validiteten af de medtagne tal. I perioden 1. januar til 31. juli er Mini-SFO erne på de 4 skoler medtaget i oversigten med normeringer og belægningstal. Det vil sige, at kapaciteten i denne periode er større (90 enheder) end i perioden 1. august til 31. december. I oversigtens kolonner længst til højre er udnyttelsen af dels de enkelte dels den samlede kapacitet anført. Merindskrivning er anført med positivt tal, mindreindskriving dvs. ledig kapacitet er anført med negativt tal. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 14

15 I samtlige oversigter er de private institutioner medtaget med den aktuelle belægning, og m.h.t. normering er angivet 2 tal dels normeringen i 2010-tal dels den godkendte maksimale kapacitet, som er anført i parentes. For de private institutioners vedkommende er kun medtaget kommende måneds belægning, da administrationen ikke anviser pladser til disse institutioner og derfor kun har kendskab til de aktuelle forhold på baggrund af senest fremsendte opgørelse. Både normering og belægning er angivet i enheder. 1 vuggestueplads svarer til 2 enheder, en børnehave-/mini-sfo-plads svarer til 1 enhed. Bilag - Belægningsoversigt for 1. kvartal 2013 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. P.g.a. ibrugtagning af nyt pladsanvisningssystem udleveredes under mødet oversigt over den aktuelle kapacitet og belægning. Bilaget eftersendes." Fraværende: Gitte Burchard (O) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 15

16 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 4 Åben KL's 10 anbefalinger Åben Retningslinjer for godkendelse af plejefamilier Åben Retningslinier for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier Åben Retningslinier for det personrettede tilsyn Åben Retningslinjer for det personrettede tilsyn med anbragte børn (opholdssteder) Åben Lovgrundlaget Åben Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Åben Belægningsoversigt for 1. kvartal Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 16

17 Børne- og Skoleudvalgets møde Pernille Schnoor (A) Formand Thorkild Gruelund (C) Medlem Per Støvring Sørensen (V) Medlem Gitte Burchard (O) Medlem Stefan Bojesen-Koefoed (C) Medlem Børne- og Skoleudvalget Side 17

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 20. december 2012 Torsdag 20.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Høringssvar og forslag til ændret

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 29.03.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2011 på Sundhedsudvalgets område 3 Delegationsplan

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 19.12.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsyn med Hørsholm Kommunes bofællesskaber 2011 3 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Kirsten Lindof (KLI) Jerry

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 17.11.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ny økonomistyringsmodel for hjemmeplejen 3 Uanmeldt tilsyn med bofællesskaber

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget 24. oktober 2013 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Møde: 24. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Sundhedscentret Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter 105 Meddelelser 3 106 Nøgletal 3 107 Indførelse

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 07.02.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Drøftelse af strategi for opsætning og organisering af hjertestartere

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 25-08-2009 15:00 Tirsdag 25.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om det disponerede forbrug

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage.

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Referat UngSlagelses Bestyrelse Mødedato 28. Januar 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Fraværende Vagn Dinesen, Anne Knudsen, Erik Frimann, Henrik Bregnhøj Johnny

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

4. Meddelelser Endelig vedtagelse af lokalplan 127 - Boligområde

4. Meddelelser Endelig vedtagelse af lokalplan 127 - Boligområde Mødereferat Sted: Mødelokale D2 Dato: 7. oktober 2010 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Vinnie Brodersen (VBR) Kirsten Lindof (KLI) Thorkild Gruelund (THG) Annette Wiencken (ANW) Klaus Poulsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 18. august 2011 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Ulla Udsen (UU) Christel

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere