SAMMENLIGNELIG BRUGERINFORMATION MANUAL (11. JULI 2007)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENLIGNELIG BRUGERINFORMATION MANUAL (11. JULI 2007)"

Transkript

1 SAMMENLIGNELIG BRUGERINFORMATION MANUAL (11. JULI 2007)

2 2

3 Indhold 1. Indledning Opgaverne for den kommunale koordinator Administrationsdelen en vejledning til den kommunale koordinator Supportenhed i Indenrigs- og Sundhedsministeriet Frivillig ordning for private leverandører Særligt om dagtilbud Særligt om folkeskolen Særligt om ældreområdet Den videre proces Bilag 1. Ofte stillede spørgsmål... 30

4 1. Indledning Hvad er sammenlignelig brugerinformation? En ny IT-portal - - åbner efter planen for offentligheden i november IT-portalen har til formål at give borgerne mulighed for på en enkel og overskuelig måde at søge sammenlignelig information om kommunale servicetilbud på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet. Kommunerne skal fremover stille centrale, standardiserede oplysninger om kommunale servicetilbud til rådighed på den nye IT-portal, så borgerne kan sammenligne forskellige valgmuligheder. Borgerne får med IT-portalen mulighed for selv at sammensætte, hvilke kommuner, institutioner og ydelser, der skal sammenlignes i relation til de enkelte informationsparametre. På brugerinformation.dk bliver det således muligt for borgerne at foretage sammenligninger mellem kommuner, mellem institutioner inden for kommunen og mellem institutioner beliggende i forskellige kommuner. Der kan for de enkelte informationsparametre foretages sammenligninger direkte på skærmen mellem op til tre udvalgte kommuner eller institutioner på en gang. IT-portalen kan på denne måde understøtte borgernes frie valg, så borgerne på et kvalificeret grundlag kan vælge netop det tilbud, der passer den enkelte bedst. Den sammenlignelige brugerinformation omfatter ikke blot kommunerne, men også selvejende institutioner og private leverandører, der er en integreret del af det kommunale tilbud. Endvidere har private leverandører, der ikke er en integreret del af det kommunale tilbud, mulighed for at indgå i ordningen. Den sammenlignelige brugerinformation består dels af oplysninger på kommuneniveau, fx kommunens overordnede målsætninger på ældreområdet, dels oplysninger på institutionsniveau, fx plejehjemmets/plejeboligcentrets værdier og normer. Den enkelte kommune kan selv beslutte, hvordan arbejdet med at indlægge oplysninger på IT-portalen skal tilrettelægges. Det er således muligt at delegere ansvaret for oplysninger på institutionsniveau til den enkelte institution. 4

5 Den nye ordning for sammenlignelig brugerinformation består af en obligatorisk del og en frivillig del. Den obligatoriske ordning omfatter en række oplysninger, som kommunerne er forpligtet til at stille til rådighed på brugerinformation.dk. Herudover indeholder ordningen en frivillig del, hvor kommunerne har mulighed for at supplere den obligatoriske information med oplysninger, som den enkelte kommune eller institution tillægger særlig stor vægt. Borgerne skal foretage et aktivt tilvalg for at kunne foretage sammenligninger, for så vidt angår disse informationsparametre. Alle oplysninger, der indgår i den obligatorisk ordning, er allerede tilgængelige i kommunerne, og for en stor dels vedkommende er der i dag en offentliggørelsespligt i medfør af anden lovgivning. I det omfang oplysningerne allerede er tilgængelige i andre centrale offentlige databaser, vil disse i videst muligt omfang blive overført automatisk til brugerinformation.dk. Øvrige oplysninger indlægges manuelt af kommunerne i IT-portalens administrationsdel, som der er adgang til via en opkobling på internettet. Kommunerne yder allerede i dag en stor informationsindsats over for borgerne, bl.a. via de kommunale hjemmesider. Med brugerinformation.dk får kommunerne et nyt, tidssvarende redskab, der kan anvendes til en endnu højere grad af systematisk og samlet formidling af informationer om indholdet af kommunens tilbud. Oplysningerne på IT-portalen vil desuden kunne indgå i kommunens indsamling af ledelsesinformation til brug for den interne styring. Den sammenlignelige brugerinformation kan således anvendes i det daglige arbejde i kommunerne, fx ved fastsættelsen af kommunens serviceniveau i forbindelse med den årlige budgetlægning. Der er med brugerinformation.dk tale om en teknisk løsning, som bygger på den nyeste informationsteknologi om standardisering og udveksling af data mellem forskellige datasystemer. Samtidig kombinerer den tekniske løsning kravet om, at ITportalen skal være brugervenlig set med borgernes øjne og let at administrere for kommunerne. Der er i forbindelse med etableringen af IT-portalen lagt vægt på, at den tekniske løsning er enkel og logisk opbygget, så indtastning af data kan foretages af personer uden særlige IT-kundskaber.

6 Der er indbygget en vejledning i IT-portalen til brug for indtastning af data. Vejledningen vises på skærmen i form af såkaldte pop-up vinduer, der fremkommer ved at køre pilen hen over det blå spørgsmålstegn, som findes på hver indtastningsside. For de enkelte informationsparametre gives der i vejledningen en konkret beskrivelse af, hvilke oplysninger der skal indlægges i det nye system, og hvordan oplysningerne frembringes. Hensigten med vejledningen er således på samme tid at gøre det enkelt at udarbejde den sammenlignelige brugerinformation og at sikre en ensartet præsentation af data af hensyn til sammenligneligheden. Regelgrundlag Den nye IT-portal er en opfølgning på lov nr. 253 af 28. marts 2006 om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner. Folketinget besluttede med loven at indføre en landsdækkende ordning for sammenlignelig brugerinformation på centrale kommunale velfærdsområder. De nærmere regler om udarbejdelse af sammenlignelig brugerinformation er fastsat i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 783 af 12. juni 2007 om sammenlignelig brugerinformation. Bekendtgørelsen fastlægger både de overordnede rammer for den nye ordning og de konkrete informationsparametre, som skal indgå i ordningen. Såvel det indledende udredningsarbejde om udformningen af en ny ordning for sammenlignelig brugerinformation som den efterfølgende udvikling af en ny ITportal er sket i et løbende samarbejde med bl.a. de pågældende sektorministerier og KL. Opbygning af manualen Formålet med denne manual er at give en bred indføring i den nye IT-portal til de medarbejdere, der er involveret i arbejdet med at tilvejebringe sammenlignelig brugerinformation i kommunerne. Manualen skal ses som et supplement til den vejledning, der er i selve systemet, og skal tjene til at give et samlet overblik over ITportalen og inspiration til, hvordan arbejdet med sammenlignelig brugerinformation kan gribes an. Manualen beskriver de funktioner, som den kommunale koordinator for sammenlignelig brugerinformation skal varetage, herunder arbejdet med tildeling af brugerrettigheder til nye brugere. 6

7 Endvidere beskriver manualen mere overordnet, hvordan den nye IT-portal er opbygget og fungerer. Der fokuseres særligt på den del af systemet, som berører kommunerne, nemlig administrationsdelen, hvor den sammenlignelige brugerinformation skal indlægges. Der gives en beskrivelse af systematikken i opbygningen af administrationsdelen og de overordnede rammer for præsentation af oplysninger. Samtidig beskrives de faciliteter, der er knyttet til systemet, herunder muligheden for at oprette links og benytte multi-medie funktion. Desuden indeholder manualen en beskrivelse af den konkrete udformning af ordningen på de enkelte serviceområder. Manualen giver således en samlet oversigt over informationsparametre samt over de institutionstyper og typer af servicetilbud, der er omfattet af ordningen. Der er også vist eksempler på, hvordan en tekst kan skæres til og svar på nogle af de spørgsmål, som kan forventes at opstå i forbindelse med indlæggelse af data i det nye system. Manualen beskriver også, hvordan den frivillige ordning for private leverandører, der ikke er en del af det kommunale tilbud, er tilrettelagt.

8 2. Opgaverne for den kommunale koordinator Hver kommune vælger en medarbejder, der har en koordinerede rolle i forbindelse med kommunens indtastning af oplysninger på brugerinformation.dk. Denne person fungerer som kommunal koordinator i forhold til kommunens tilrettelæggelse af arbejdet med brugerinformation.dk. og har følgende opgaver: Tildele brugerrettigheder til de medarbejdere i kommunen, der skal indtaste oplysninger på brugerinformation.dk Oprette nye institutioner og slette ikke længere eksisterende institutioner i brugerinformation.dk Være kontaktpunkt i kommunen vedrørende sammenlignelig brugerinformation Fungere som kontaktpunkt i forhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Det er op til kommunen selv at beslutte, hvilke medarbejdere der skal indtaste oplysningerne på brugerinformation.dk. Kommunen kan fx vælge at lade medarbejdere i centralforvaltningen indtaste alle oplysninger, eller kommunen kan vælge at lade medarbejderne på de enkelte institutioner indtaste de oplysninger, der vedrører institutionerne. Der er også muligt at oprette en person som ansvarlig for ét serviceområde fx ældreområdet, hvis dette er en fordel for kommunen i forhold til forvaltningsstrukturen. Den kommunale koordinator kan oprette nye institutioner på brugerinformation.dk samt slette institutioner, der ikke længere eksisterer i kommunen. Den kommunale koordinator fungerer derudover som kontaktpunkt i kommunen ved eventuelle spørgsmål til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om brugerinformation.dk. 8

9 3. Administrationsdelen en vejledning til den kommunale koordinator Du kommer ind på administrationssiden via https://adm.brugerinformation.dk/admin. Her indtastes det tildelte brugernavn og adgangskode. Som kommunal koordinator ser du dette billede, når du har logget på administrationssiden: Som kommunal koordinator kan du foretage følgende på administrationsdelen:

10 Indholdsadministration: Her kan du indtaste og redigere kommunens informationer på brugerinformation.dk Min Profil: Her kan du ændre din egen adgangskode til administrationsdelen Rettigheder og brugere: Her kan du oprette brugerrettigheder til de medarbejdere i kommunen, der skal indtaste oplysninger på brugerinformation.dk Indholdsadministration Under Indholdsadministration indtastes og redigeres kommunens information på brugerinformation.dk. Når du som kommunal koordinator går ind på Indholdsadministration, skal du vælge, om du vil indtaste fælles information for kommunen, eller om du vil indtaste oplysninger for en konkret institution. Herefter ses en generel vejledning til indtastning af oplysninger og en liste over informationsparametre. Inddateringen sker ved at trykke på hver enkel informationsparameter og udfylde de felter, der fremkommer. Nogle informationer er obligatoriske for kommunen at indtaste, og nogle informationer er frivillige at indtaste. De felter, der er obligatoriske for kommunen at indtaste, er markeret med en stjerne. De frivillige informationsparametre giver kommunen mulighed for at fremhæve særlige kendetegn ved kommunen/institutionen eller tiltag, som kommunen/institutionen har gennemført, for derved at give borgerne et mere dækkende billede af kommunens serviceydelser. For hver informationsparameter er der en vejledning. Vejledningen fremkommer, hvis man holder musen over det blå spørgsmålstegn. Det er meget vigtigt, at vejledningsteksten følges, da det her præciseres hvilke oplysninger, der skal indtastes for de enkelte informationsparametre. Alle institutioner er oprettet på forhånd med navn og adresse med undtagelse af dagplejen. Derfor skal kommunen selv oprette den samlede kommunale dagpleje som én institution. Det kan være en god idé indledningsvis at gennemgå om adresseoplysningerne mv. for kommunens institutioner er korrekt overført. 10

11 Kommunen skal være opmærksom på selv at indlægge nye institutioner og slette institutioner, der ikke længere eksisterer i brugerinformation.dk. Kommunerne skal ligeledes være opmærksomme på at ændre adresseoplysningerne for institutionerne på brugerinformation.dk, hvis der sker ændringer. Det er ikke alle oplysninger i brugerinformation.dk, som kommunerne selv skal indtaste. En lang række oplysninger overføres automatisk til brugerinformation.dk fra allerede eksisterede centrale databaser. Det er dog altid muligt for kommunen at rette i de oplysninger, der er indlagt automatisk i brugerinformation.dk, ligesom kommunen løbende kan ændre og opdatere de informationer, som kommunen selv har lagt på brugerinformation.dk. Det kan være en god idé indledningsvis at gennemgå om adresseoplysningerne mv. for kommunens institutioner er korrekt overført. For tekstfelter er der indlagt en begrænsning for, hvor meget man kan skrive for hver enkelt informationsparameter. Det er maksimalt muligt at skrive en halv A4- side for hver informationsparameter (1.200 tegn inkl. mellemrum). Vær opmærksom på dette, når teksterne udarbejdes. For nogle informationsparametre, er det muligt at indsætte et billede, så borgeren fx kan se den pågældende skole eller børnehaves legeplads. I forbindelse med offentliggørelse af billeder er det dog vigtigt at være opmærksom på, at persondatalovens regler skal være opfyldt. Datatilsynets vejledning vedrørende offentliggørelse af billeder findes på internetadressen: _vide/indhold.asp Kommunerne opfordres til at være særligt opmærksomme på at beskrive forhold af betydning for handicaptilgængelighed på kommunens institutioner/tilbud. Når alle oplysninger på en side er indtastet trykkes på feltet Gem og publicér. Herefter er oplysningerne gemt i brugerinformation.dk. Oplysningerne i brugerinformation.dk skal opdateres én gang årligt. Kommunerne har dog altid mulighed for at lave en løbende opdatering af oplysningerne på brugerinformation.dk.

12 Oprette eller slette en ny institution Under indholdsadministration kan den kommunale koordinator desuden oprette en ny institution eller slette en institution, der ikke længere eksisterer. En institution oprettes ved at vælge Opret en ny institution og en institution slettes ved at vælge Rediger institution. Ved oprettelse af en ny institution skal der angives et identifikationsnummer for institutionen, der i systemet kaldes for et eksternt Id. Det fremgår af hjælpeteksten på administrationssiden hvilket eksternt id, der skal anvendes for de enkelte institutionstyper. Det er en forudsætning for, at der kan overføres data direkte fra eksterne databaser, at det eksterne id er korrekt. Min profil Under Min profil er det muligt at ændre sin egen adgangskode til administration af brugerinformation.dk. Rettigheder og brugere Under Rettigheder og brugere kan den kommunale koordinator oprette de brugere i kommunen, som skal indtaste oplysningerne for kommunen. Det er kommunen selv, der beslutter, hvor mange medarbejdere i kommunen der skal have adgang til at indtaste oplysningerne i brugerinformation.dk. Det er muligt at oprette følgende brugere: Serviceområdeadministrator: Giver medarbejderen mulighed for at indtaste oplysninger for et helt serviceområde. Denne rettighed kan fx tildeles en person i den forvaltning, der varetager ældreområdet Institutionsadministrator: Giver medarbejderen mulighed for at indtaste oplysninger for én institution Ekstern: Det er muligt at overføre data direkte fra kommunens databaser. Hvis det ønskes at anvende denne funktion så kontakt Indenrigs- og Sundhedsministeriets supportenhed jf. kapitel 4 Når den kommunale koordinator skal oprette adgangskoder til nye brugere vælges Rettigheder og brugere og herefter vælges Opret ny bruger. Det angives, hvilke administrationsrettigheder den pågældende skal have, og der trykkes på Opret ny bruger. Herefter tildeles automatisk et brugernavn, og den kommunale koordinator skal selv angive den adgangskode, medarbejderen skal anvende. Medarbejderen kan efterfølgende selv vælge en anden adgangskode. 12

13 Indlejring af brugerinformation.dk på kommunes hjemmeside Det er muligt at gøre oplysningerne på brugerinformation.dk tilgængelige via kommunens egen hjemmeside eller på andre hjemmesider, hvor det findes relevant. Dette giver borgerne en let adgang til oplysninger om fx kommunens serviceniveau og tilbud indenfor forskellige serviceområder. Hvis brugerinformation.dk ønskes indlejret på kommunens hjemmeside, kan Indenrigs- og Sundhedsministeriets supportenhed kontaktes.

14 4. Supportenhed i Indenrigs- og Sundhedsministeriet Der er i forbindelse med etableringen af den nye IT-portal for sammenlignelig brugerinformation oprettet en central supportenhed i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Supportenheden skal bistå den kommunale koordinator i den enkelte kommune med at besvare spørgsmål, som opstår i forbindelse med inddateringsarbejdet. Det kan være spørgsmål af mere teknisk karakter om selve systemet, fx i forbindelse med tildeling af adgangskoder eller genbrug af data på de kommunale hjemmesider. Det kan også være fortolkningsspørgsmål i relation til specifikke informationsparametre på de tre serviceområder. Supportenheden åbnede medio juni 2007 og er i funktion i hele inddateringsperioden. Der vil også efter denne periode være mulighed for at tage kontakt til supportenheden for at få besvaret spørgsmål vedrørende sammenlignelig brugerinformation. Hvis der konstateres fejl i selve systemet, skal der tages kontakt til supportenheden. Supportenheden vil være åben dagligt for telefoniske henvendelser i tidsrummet kl , ligesom det vil være muligt at sende e-post med spørgsmål. Henvendelse kan ske til: Telefonnummer: , og E-post: 14

15 5. Frivillig ordning for private leverandører Den nye ordning for sammenlignelig brugerinformation giver mulighed for, at private leverandører, der ikke er en integreret del af det kommunale tilbud, kan indgå i ordningen på frivillig basis, hvis de tilbyder serviceydelser svarende til de kommunale tilbud. Der er altså tale om en frivillig ordning. Formålet med den frivillige ordning er dels at give offentlige og private leverandører af den samme type ydelse ens muligheder for at præsentere oplysninger på brugerinformation.dk, dels at gøre borgernes beslutningsgrundlag så komplet som muligt. På dagtilbudsområdet er alle private leverandører omfattet af den obligatoriske ordning. For så vidt angår folkeskoleområdet vil frie grundskoler og efterskoler have mulighed for at tilmelde sig ordningen, hvis de ønsker det. På ældreområdet vil friplejeboliger kunne vælge at indgå i den sammenlignelige brugerinformation. Den frivillige ordning for private leverandører omfatter i sagens natur alene informationsparametre på institutionsniveau. De nærmere regler om ordningen er fastlagt i bekendtgørelse nr. 783 af 12. juni 2007 om sammenlignelig brugerinformation. Hvis en privat leverandør tilmelder sig den frivillige ordning, er den pågældende forpligtet til at udarbejde sammenlignelig brugerinformation i fuld udstrækning efter

16 de gældende regler. Den private leverandør kan således ikke selv beslutte, hvilke informationsparametre der inddateres oplysninger for. En privat leverandør, der ønsker at indgå i den frivillige ordning, skal fremsætte anmodning herom til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det er muligt at downloade tilmeldingsskemaet fra brugerinformation.dk eller fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. Spørgsmål fra en privat leverandør, fx om betingelser for optagelse i ordningen eller om indtastning af specifikke oplysninger, kan rettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriets supportenhed. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ansvaret for at tildele adgangskoder til de private leverandører, som ønsker at indgå i den frivillige ordning. Hvis en privat leverandør, der indgår i den frivillige ordning, ikke udarbejder sammenlignelig brugerinformation i henhold til reglerne, kan Indenrigs- og Sundhedsministeriet fratage den pågældende adgangsrettighederne til brugerinformation.dk. 16

17 6. Særligt om dagtilbud Dagtilbudstyper omfattet af brugerinformation.dk Dagtilbudsformer: Kommunale daginstitutioner Den fælles kommunale dagpleje, dvs. ikke den enkelte dagplejer Selvejende daginstitutioner Puljeordninger Privatinstitutioner Institutionstyper: Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner, dog kun oplysninger for børn i aldersgruppen fra 0 år og op til skolealderen Eksempler på institutionstyper, der ikke er omfattet: Integrerede daginstitutioner - for så vidt angår oplysninger om de børn, der er i skolealderen SFO Private pasningsordninger, hvor forældrene selv har indgået aftale om pasning med passeren og selv betaler passeren, er ikke omfattet

18 Oversigt over informationsparametre Fælles serviceinformationer Obligatorisk Oversigt over kommunens dagtilbud (daginstitutioner, kommunal dagpleje, selvejende daginstitutioner, godkendte privatinstitutioner og puljeordninger) samt tilskud til privat pasning og tilskud til forældre, der vælger at passe egne børn, samt retningslinjer for overgang fra privat pasning eller pasning af egne børn til dagtilbud Kommunens retningslinjer for anvisning af pladser Kommunens eventuelle beslutning om lukning af venteliste Takst pr. plads i forskellige dagtilbud Gennemsnitlig bruttodriftsudgift pr. plads i forskellige dagtilbud Mad i kommunens dagtilbud Tilskud til en plads i en godkendt privatinstitution, aldersfordelt Frivillig Kommunens madpolitik Maksimalt tilskud og maksimal tilskudsprocent over kommunegrænse, aldersfordelt Eventuel supplerende serviceinformation Grundoplysninger Obligatorisk Dagtilbuddets adresse Dagtilbuddets åbningstider Dagtilbudstype og aldersgruppe Frivillig Dagtilbuddets særtræk Resultatet af eventuelle brugerundersøgelser Profil Obligatorisk Dagtilbuddets pædagogiske principper og værdier Pædagogisk læreplan Børnemiljøvurdering Frivillig Dagtilbuddets madpolitik Eventuel supplerende information om dagtilbuddets profil Børn og ansatte Obligatorisk Antal børn i dagtilbuddet i alt Antallet af børn pr. medarbejder med pædagogiske opgaver Indretning og lokaler Frivillig Indendørs areal pr. barn Udendørs legeareal Eventuel supplerende information om indretning og lokaler 18

19 Det bemærkes, at der er foretaget en markering med understregning af de informationsparametre, hvor der allerede er tale lovpligtig information. Eksempel på præsentation af tekst Hvert dagtilbud skal på brugerinformation.dk linke til dagtilbuddets pædagpgiske læreplan, men kan samtidig vælge også at beskrive målene for hvert af de 6 temaer i læreplanen. Omfanget af en sådan beskrivelse skal begrænses til ½ A4-side (1200 tegn): Nedenfor følger et vejledende eksempel på en beskrivelse af målene for hvert af de 6 temaer i en læreplan Alsidig personlighedsudvikling: Vi vil styrke barnets selvværd og skabe trivsel og udvikling hos det enkelte barn ved at udvise respekt og omsorg for barnet. Sociale kompetencer: Børn skal lære at indgå i en gruppe, hvor de tager ansvar for sig selv, hinanden og fællesskabet. De skal have medindflydelse på beslutninger, som vedrører dem.. Sproglig udvikling: Vi vil fremme den sproglige udvikling og vække barnets nysgerrighed for det skrevne og talte sprog og lære barnet at bruge sproget til konfliktløsning. Krop og bevægelse: Vi vil gøre bevægelse til en naturlig aktivitet, som gør barnet bevidst om sin egen krop og udviler barnets grov- og finmotorik. Kulturelle udtryksformer og værdier: Give børnene kendskab til dansk kultur, danske traditioner og danske sange Samtidig skal børnene lære om andre kulturer. Naturen og naturfænomener: Vi vil skabe lyst og glæde hos det enkelte barn til at være og færdes i naturen uanset vejr. Lære børnene om naturens gang og gøre børnene bevidste om hensigtsmæssig adfærd i naturen.

20 Svar på nogle forventede spørgsmål Spørgsmål: Skal den enkelte dagplejer også indtaste oplysninger på brugerinformation.dk? Svar: Nej, oplysningerne om kommunens dagpleje skal komme fra den samlede kommunale dagpleje. Dvs. Det er således adressen på den kommunale dagpleje, der skal oplyses og ikke adresserne på de enkelte dagplejehjem i kommunen. Ligeledes er det den fælles pædagogiske profil for den kommunale dagpleje, den fælles madpolitik for den kommunale dagpleje osv., der skal oplyses og ikke for de enkelte dagplejehjem. 20

21 7. Særligt om folkeskolen Oversigt over servicetilbud, der er omfattet af brugerinformation.dk Obligatorisk: Folkeskoler Frivillig: Frie grundskoler Efterskoler Eksempler på institutionstyper, som ikke er omfattet: Husholdningsskoler Håndarbejdsskoler SFO Fritidshjem Klubber

22 Oversigt over informationsparametre Fælles serviceinformationer Obligatorisk Udgift pr. folkeskoleelev i kommunen (brutto) Frivillig Kommunens vedtægter for styrelsen af kommunens skolevæsen Ungdommens uddannelsesvejledning Eventuel supplerende serviceinformation Grundoplysninger Obligatorisk Skolens adresse Frivillig Klassetrin og spor på skolen Profil og undervisning Obligatorisk Skolens aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt Skolens fagudbud Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af undervisningen Andet, som skolen finder væsentligt for belysning af kvaliteten Overgangsfrekvens til anden uddannelse Frivillig Eventuel supplerende information om profil og undervisning Faktuelle oplysninger Obligatorisk Antal elever Gennemsnitskarakterer Frivillig Gennemsnitlige klassekvotienter Bygninger og lokaler Frivillig Skolens bygninger og faciliteter Det bemærkes, at der er foretaget en markering med understregning af de informationsparametre, hvor der allerede er tale lovpligtig information. 22

23 Eksempel på præsentation af tekst Hver skole skal på brugerinformation.dk præsentere skolens værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt. Omfanget af præsentationen er begrænset til ½ A4- side (1.200 tegn): Nedenfor følger et vejledende eksempel på, hvordan skolens værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt kan præsenteres i brugerinformation.dk. Værdigrundlag, X skole, Y Kommune: 1. Det vil vi Vi vil være en folkeskole, hvor undervisning og samvær foregår i et trygt og udviklende fællesskab, hvor Alle er glade for at gå i skole Undervisningen og det øvrige sociale liv er præget af praktisk, musisk aktivitet Eleverne bliver gode til at tage stilling, vælge, begrunde valgene og være med til at bestemme Eleverne får gode oplevelser, de aldrig glemmer 2. Det gør vi Trygge rammer: Afdelingsopdelt skole, små overskuelige miljøer Lærerteam omkring hver klasse Faglig fordybelse: Handleplan vedrørende læseudvikling Faglige kurser Den praktisk/musiske skole: Kreative aktiviteter indgår i den daglige undervisning, i de kreative fag og i tværfaglige forløb Fællestimer og fællesarrangementer, ofte indeholdende musik/drama Udfordringer for den enkelte/udfordringer i fællesskab: Faglige kurser, tværfaglighed og faglig fordybelse veksler i undervisningen Målfastsættelse og evaluering med den enkelte elev/fællesskabet (klassen)

24 Svar på forventet spørgsmål Spørgsmål: Der er ikke plads til hele værdigrundlaget og de pædagogiske principper i feltet på portalen. Hvad skal jeg skrive? Svar: Ved forkortelsen af teksten skal du lægge vægt på at få de oplysninger og udsagn med, som giver det klareste billede af, hvad netop din skole står for, og hvad der vil karakterisere det enkelte barns læring og hverdag på skolen. 24

25 8. Særligt om ældreområdet Oversigt over boligtyper og servicetilbud, der er omfattet af brugerinformation.dk Oversigt over boligtyper Obligatorisk: Kommunale plejehjem Kommunale plejeboligcentre Kommunale ældreboliger Private plejehjem og plejeboligcentre (Selvejende, alment ejet eller privat) Frivillig: Friplejeboliger Oversigt over servicetilbud Obligatorisk: Personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Genoptræning og vedligeholdelsestræning Madordninger Indsatsen i forhold til demente Frivillig: Aktiverende og forebyggende tilbud Hjælpemidler Aflastningstilbud og afløsningstilbud

26 Oversigt over informationsparametre Fælles serviceinformationer Obligatorisk Kommunens overordnede målsætninger på ældreområdet Sagsbehandlingsfrister for afgørelser Takster og egenbetaling Frivillig Tilkaldemuligheder Eventuel supplerende serviceinformation Personlig og praktisk hjælp Obligatorisk Hvad ydes der hjælp og pleje til? - Kommunens generelle serviceniveau Angivelse af leverandører af personlig og praktisk hjælp (frit valg) Hvad sker der ved ændring af hjemmehjælperens besøg (erstatningshjælp) Tilsyn Frivillig Kommunens eventuelle målsætning for antallet af hjemmehjælpere i det enkelte hjem Resultatet af eventuelle undersøgelser af kvaliteten/brugerundersøgelser vedrørende personlig og praktisk hjælp Madordninger Obligatorisk Vilkår for leverance af madservice og madservice uden udbringning Valgmuligheder (frit valg) - Måltidet (madservice og madservice uden udbringning) - Leverandører (madservice og madservice uden udbringning) Frivillig Resultatet af eventuelle undersøgelser af kvaliteten/brugerundersøgelser vedrørende madordninger Ældreboliger Obligatorisk Ventelister Ældreboligernes adresse Boligernes størrelse og indretning Fællesfaciliteter i tilknytning til den enkelte bolig Plejehjem og plejeboligcentre Obligatorisk Ventelister Plejehjemmets/plejeboligcentrets adresse Antal boliger på plejehjemmet/i plejeboligcentret Antal fast tilknyttet plejepersonale Plejehjemmets/plejeboligcentrets værdier og normer Service- og aktivitetstilbud på plejehjemmet/i plejeboligcentret 26

27 Aktiviteter/træning Obligatorisk Mulighed for vedligeholdende træning og genoptræning Frivillig Oversigt over generelle aktiverende og forebyggende tilbud Oplysninger om, hvilke hjælpemidler kommunen kan tilbyde Resultatet af eventuelle undersøgelser af kvaliteten/brugerundersøgelser vedrørende aktiviteter/træning Indsatsen i forhold til demente Boligernes størrelse og indretning Tilsyn Frivillig Aflastningstilbud og afløsningstilbud Resultatet af eventuelle undersøgelser af kvaliteten vedrørende plejehjem og plejeboligcentre Det bemærkes, at der er foretaget en markering med understregning af de informationsparametre, hvor der allerede er tale lovpligtig information. Eksempel på præsentation af en tekst (teksten må maksimalt indeholde tegn) Informationsparameter om kommunens overordnede målsætninger på ældreområdet Det er kommunens målsætning, at borgeren bibeholder et så selvstændigt liv som muligt, og på baggrund af borgerens individuelle behov, er det vigtigt at borgeren er motiveret og tager medansvar i hjælpens udførelse. Medarbejderne skal respektere borgerens hjem og husorden, og hjælpen ydes i samråd med borgeren. Borgeren mødes med medmenneskelighed, nærvær og engagement, og borgeren skal opleve tilfredshed med hjælpen, og have tillid til medarbejderen Endvidere er det kommunens målsætning, at hjælpen ydes med et forebyggende sigte, og at hjælpen til borgeren understøtter og motiverer til et godt og aktivt liv.

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning.

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. 1) Ny log in side 2) Tildel øvelserne enkeltvis 3) Reguler sværhedsgraden af øvelserne (kun i Psykiatriprogrammet) Der er i løbet af foråret 2013 lavet nogle

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password Guide: Mentor 1 I denne guide gennemgår vi, hvad du skal gøre første gang, du vil logge på administrationsdelen af GoMentor.dk og skal vælge en ny adgangskode. Vi gennemgår desuden to områder af dit nye

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere