SAMMENLIGNELIG BRUGERINFORMATION MANUAL (11. JULI 2007)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENLIGNELIG BRUGERINFORMATION MANUAL (11. JULI 2007)"

Transkript

1 SAMMENLIGNELIG BRUGERINFORMATION MANUAL (11. JULI 2007)

2 2

3 Indhold 1. Indledning Opgaverne for den kommunale koordinator Administrationsdelen en vejledning til den kommunale koordinator Supportenhed i Indenrigs- og Sundhedsministeriet Frivillig ordning for private leverandører Særligt om dagtilbud Særligt om folkeskolen Særligt om ældreområdet Den videre proces Bilag 1. Ofte stillede spørgsmål... 30

4 1. Indledning Hvad er sammenlignelig brugerinformation? En ny IT-portal - - åbner efter planen for offentligheden i november IT-portalen har til formål at give borgerne mulighed for på en enkel og overskuelig måde at søge sammenlignelig information om kommunale servicetilbud på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet. Kommunerne skal fremover stille centrale, standardiserede oplysninger om kommunale servicetilbud til rådighed på den nye IT-portal, så borgerne kan sammenligne forskellige valgmuligheder. Borgerne får med IT-portalen mulighed for selv at sammensætte, hvilke kommuner, institutioner og ydelser, der skal sammenlignes i relation til de enkelte informationsparametre. På brugerinformation.dk bliver det således muligt for borgerne at foretage sammenligninger mellem kommuner, mellem institutioner inden for kommunen og mellem institutioner beliggende i forskellige kommuner. Der kan for de enkelte informationsparametre foretages sammenligninger direkte på skærmen mellem op til tre udvalgte kommuner eller institutioner på en gang. IT-portalen kan på denne måde understøtte borgernes frie valg, så borgerne på et kvalificeret grundlag kan vælge netop det tilbud, der passer den enkelte bedst. Den sammenlignelige brugerinformation omfatter ikke blot kommunerne, men også selvejende institutioner og private leverandører, der er en integreret del af det kommunale tilbud. Endvidere har private leverandører, der ikke er en integreret del af det kommunale tilbud, mulighed for at indgå i ordningen. Den sammenlignelige brugerinformation består dels af oplysninger på kommuneniveau, fx kommunens overordnede målsætninger på ældreområdet, dels oplysninger på institutionsniveau, fx plejehjemmets/plejeboligcentrets værdier og normer. Den enkelte kommune kan selv beslutte, hvordan arbejdet med at indlægge oplysninger på IT-portalen skal tilrettelægges. Det er således muligt at delegere ansvaret for oplysninger på institutionsniveau til den enkelte institution. 4

5 Den nye ordning for sammenlignelig brugerinformation består af en obligatorisk del og en frivillig del. Den obligatoriske ordning omfatter en række oplysninger, som kommunerne er forpligtet til at stille til rådighed på brugerinformation.dk. Herudover indeholder ordningen en frivillig del, hvor kommunerne har mulighed for at supplere den obligatoriske information med oplysninger, som den enkelte kommune eller institution tillægger særlig stor vægt. Borgerne skal foretage et aktivt tilvalg for at kunne foretage sammenligninger, for så vidt angår disse informationsparametre. Alle oplysninger, der indgår i den obligatorisk ordning, er allerede tilgængelige i kommunerne, og for en stor dels vedkommende er der i dag en offentliggørelsespligt i medfør af anden lovgivning. I det omfang oplysningerne allerede er tilgængelige i andre centrale offentlige databaser, vil disse i videst muligt omfang blive overført automatisk til brugerinformation.dk. Øvrige oplysninger indlægges manuelt af kommunerne i IT-portalens administrationsdel, som der er adgang til via en opkobling på internettet. Kommunerne yder allerede i dag en stor informationsindsats over for borgerne, bl.a. via de kommunale hjemmesider. Med brugerinformation.dk får kommunerne et nyt, tidssvarende redskab, der kan anvendes til en endnu højere grad af systematisk og samlet formidling af informationer om indholdet af kommunens tilbud. Oplysningerne på IT-portalen vil desuden kunne indgå i kommunens indsamling af ledelsesinformation til brug for den interne styring. Den sammenlignelige brugerinformation kan således anvendes i det daglige arbejde i kommunerne, fx ved fastsættelsen af kommunens serviceniveau i forbindelse med den årlige budgetlægning. Der er med brugerinformation.dk tale om en teknisk løsning, som bygger på den nyeste informationsteknologi om standardisering og udveksling af data mellem forskellige datasystemer. Samtidig kombinerer den tekniske løsning kravet om, at ITportalen skal være brugervenlig set med borgernes øjne og let at administrere for kommunerne. Der er i forbindelse med etableringen af IT-portalen lagt vægt på, at den tekniske løsning er enkel og logisk opbygget, så indtastning af data kan foretages af personer uden særlige IT-kundskaber.

6 Der er indbygget en vejledning i IT-portalen til brug for indtastning af data. Vejledningen vises på skærmen i form af såkaldte pop-up vinduer, der fremkommer ved at køre pilen hen over det blå spørgsmålstegn, som findes på hver indtastningsside. For de enkelte informationsparametre gives der i vejledningen en konkret beskrivelse af, hvilke oplysninger der skal indlægges i det nye system, og hvordan oplysningerne frembringes. Hensigten med vejledningen er således på samme tid at gøre det enkelt at udarbejde den sammenlignelige brugerinformation og at sikre en ensartet præsentation af data af hensyn til sammenligneligheden. Regelgrundlag Den nye IT-portal er en opfølgning på lov nr. 253 af 28. marts 2006 om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner. Folketinget besluttede med loven at indføre en landsdækkende ordning for sammenlignelig brugerinformation på centrale kommunale velfærdsområder. De nærmere regler om udarbejdelse af sammenlignelig brugerinformation er fastsat i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 783 af 12. juni 2007 om sammenlignelig brugerinformation. Bekendtgørelsen fastlægger både de overordnede rammer for den nye ordning og de konkrete informationsparametre, som skal indgå i ordningen. Såvel det indledende udredningsarbejde om udformningen af en ny ordning for sammenlignelig brugerinformation som den efterfølgende udvikling af en ny ITportal er sket i et løbende samarbejde med bl.a. de pågældende sektorministerier og KL. Opbygning af manualen Formålet med denne manual er at give en bred indføring i den nye IT-portal til de medarbejdere, der er involveret i arbejdet med at tilvejebringe sammenlignelig brugerinformation i kommunerne. Manualen skal ses som et supplement til den vejledning, der er i selve systemet, og skal tjene til at give et samlet overblik over ITportalen og inspiration til, hvordan arbejdet med sammenlignelig brugerinformation kan gribes an. Manualen beskriver de funktioner, som den kommunale koordinator for sammenlignelig brugerinformation skal varetage, herunder arbejdet med tildeling af brugerrettigheder til nye brugere. 6

7 Endvidere beskriver manualen mere overordnet, hvordan den nye IT-portal er opbygget og fungerer. Der fokuseres særligt på den del af systemet, som berører kommunerne, nemlig administrationsdelen, hvor den sammenlignelige brugerinformation skal indlægges. Der gives en beskrivelse af systematikken i opbygningen af administrationsdelen og de overordnede rammer for præsentation af oplysninger. Samtidig beskrives de faciliteter, der er knyttet til systemet, herunder muligheden for at oprette links og benytte multi-medie funktion. Desuden indeholder manualen en beskrivelse af den konkrete udformning af ordningen på de enkelte serviceområder. Manualen giver således en samlet oversigt over informationsparametre samt over de institutionstyper og typer af servicetilbud, der er omfattet af ordningen. Der er også vist eksempler på, hvordan en tekst kan skæres til og svar på nogle af de spørgsmål, som kan forventes at opstå i forbindelse med indlæggelse af data i det nye system. Manualen beskriver også, hvordan den frivillige ordning for private leverandører, der ikke er en del af det kommunale tilbud, er tilrettelagt.

8 2. Opgaverne for den kommunale koordinator Hver kommune vælger en medarbejder, der har en koordinerede rolle i forbindelse med kommunens indtastning af oplysninger på brugerinformation.dk. Denne person fungerer som kommunal koordinator i forhold til kommunens tilrettelæggelse af arbejdet med brugerinformation.dk. og har følgende opgaver: Tildele brugerrettigheder til de medarbejdere i kommunen, der skal indtaste oplysninger på brugerinformation.dk Oprette nye institutioner og slette ikke længere eksisterende institutioner i brugerinformation.dk Være kontaktpunkt i kommunen vedrørende sammenlignelig brugerinformation Fungere som kontaktpunkt i forhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Det er op til kommunen selv at beslutte, hvilke medarbejdere der skal indtaste oplysningerne på brugerinformation.dk. Kommunen kan fx vælge at lade medarbejdere i centralforvaltningen indtaste alle oplysninger, eller kommunen kan vælge at lade medarbejderne på de enkelte institutioner indtaste de oplysninger, der vedrører institutionerne. Der er også muligt at oprette en person som ansvarlig for ét serviceområde fx ældreområdet, hvis dette er en fordel for kommunen i forhold til forvaltningsstrukturen. Den kommunale koordinator kan oprette nye institutioner på brugerinformation.dk samt slette institutioner, der ikke længere eksisterer i kommunen. Den kommunale koordinator fungerer derudover som kontaktpunkt i kommunen ved eventuelle spørgsmål til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om brugerinformation.dk. 8

9 3. Administrationsdelen en vejledning til den kommunale koordinator Du kommer ind på administrationssiden via https://adm.brugerinformation.dk/admin. Her indtastes det tildelte brugernavn og adgangskode. Som kommunal koordinator ser du dette billede, når du har logget på administrationssiden: Som kommunal koordinator kan du foretage følgende på administrationsdelen:

10 Indholdsadministration: Her kan du indtaste og redigere kommunens informationer på brugerinformation.dk Min Profil: Her kan du ændre din egen adgangskode til administrationsdelen Rettigheder og brugere: Her kan du oprette brugerrettigheder til de medarbejdere i kommunen, der skal indtaste oplysninger på brugerinformation.dk Indholdsadministration Under Indholdsadministration indtastes og redigeres kommunens information på brugerinformation.dk. Når du som kommunal koordinator går ind på Indholdsadministration, skal du vælge, om du vil indtaste fælles information for kommunen, eller om du vil indtaste oplysninger for en konkret institution. Herefter ses en generel vejledning til indtastning af oplysninger og en liste over informationsparametre. Inddateringen sker ved at trykke på hver enkel informationsparameter og udfylde de felter, der fremkommer. Nogle informationer er obligatoriske for kommunen at indtaste, og nogle informationer er frivillige at indtaste. De felter, der er obligatoriske for kommunen at indtaste, er markeret med en stjerne. De frivillige informationsparametre giver kommunen mulighed for at fremhæve særlige kendetegn ved kommunen/institutionen eller tiltag, som kommunen/institutionen har gennemført, for derved at give borgerne et mere dækkende billede af kommunens serviceydelser. For hver informationsparameter er der en vejledning. Vejledningen fremkommer, hvis man holder musen over det blå spørgsmålstegn. Det er meget vigtigt, at vejledningsteksten følges, da det her præciseres hvilke oplysninger, der skal indtastes for de enkelte informationsparametre. Alle institutioner er oprettet på forhånd med navn og adresse med undtagelse af dagplejen. Derfor skal kommunen selv oprette den samlede kommunale dagpleje som én institution. Det kan være en god idé indledningsvis at gennemgå om adresseoplysningerne mv. for kommunens institutioner er korrekt overført. 10

11 Kommunen skal være opmærksom på selv at indlægge nye institutioner og slette institutioner, der ikke længere eksisterer i brugerinformation.dk. Kommunerne skal ligeledes være opmærksomme på at ændre adresseoplysningerne for institutionerne på brugerinformation.dk, hvis der sker ændringer. Det er ikke alle oplysninger i brugerinformation.dk, som kommunerne selv skal indtaste. En lang række oplysninger overføres automatisk til brugerinformation.dk fra allerede eksisterede centrale databaser. Det er dog altid muligt for kommunen at rette i de oplysninger, der er indlagt automatisk i brugerinformation.dk, ligesom kommunen løbende kan ændre og opdatere de informationer, som kommunen selv har lagt på brugerinformation.dk. Det kan være en god idé indledningsvis at gennemgå om adresseoplysningerne mv. for kommunens institutioner er korrekt overført. For tekstfelter er der indlagt en begrænsning for, hvor meget man kan skrive for hver enkelt informationsparameter. Det er maksimalt muligt at skrive en halv A4- side for hver informationsparameter (1.200 tegn inkl. mellemrum). Vær opmærksom på dette, når teksterne udarbejdes. For nogle informationsparametre, er det muligt at indsætte et billede, så borgeren fx kan se den pågældende skole eller børnehaves legeplads. I forbindelse med offentliggørelse af billeder er det dog vigtigt at være opmærksom på, at persondatalovens regler skal være opfyldt. Datatilsynets vejledning vedrørende offentliggørelse af billeder findes på internetadressen: _vide/indhold.asp Kommunerne opfordres til at være særligt opmærksomme på at beskrive forhold af betydning for handicaptilgængelighed på kommunens institutioner/tilbud. Når alle oplysninger på en side er indtastet trykkes på feltet Gem og publicér. Herefter er oplysningerne gemt i brugerinformation.dk. Oplysningerne i brugerinformation.dk skal opdateres én gang årligt. Kommunerne har dog altid mulighed for at lave en løbende opdatering af oplysningerne på brugerinformation.dk.

12 Oprette eller slette en ny institution Under indholdsadministration kan den kommunale koordinator desuden oprette en ny institution eller slette en institution, der ikke længere eksisterer. En institution oprettes ved at vælge Opret en ny institution og en institution slettes ved at vælge Rediger institution. Ved oprettelse af en ny institution skal der angives et identifikationsnummer for institutionen, der i systemet kaldes for et eksternt Id. Det fremgår af hjælpeteksten på administrationssiden hvilket eksternt id, der skal anvendes for de enkelte institutionstyper. Det er en forudsætning for, at der kan overføres data direkte fra eksterne databaser, at det eksterne id er korrekt. Min profil Under Min profil er det muligt at ændre sin egen adgangskode til administration af brugerinformation.dk. Rettigheder og brugere Under Rettigheder og brugere kan den kommunale koordinator oprette de brugere i kommunen, som skal indtaste oplysningerne for kommunen. Det er kommunen selv, der beslutter, hvor mange medarbejdere i kommunen der skal have adgang til at indtaste oplysningerne i brugerinformation.dk. Det er muligt at oprette følgende brugere: Serviceområdeadministrator: Giver medarbejderen mulighed for at indtaste oplysninger for et helt serviceområde. Denne rettighed kan fx tildeles en person i den forvaltning, der varetager ældreområdet Institutionsadministrator: Giver medarbejderen mulighed for at indtaste oplysninger for én institution Ekstern: Det er muligt at overføre data direkte fra kommunens databaser. Hvis det ønskes at anvende denne funktion så kontakt Indenrigs- og Sundhedsministeriets supportenhed jf. kapitel 4 Når den kommunale koordinator skal oprette adgangskoder til nye brugere vælges Rettigheder og brugere og herefter vælges Opret ny bruger. Det angives, hvilke administrationsrettigheder den pågældende skal have, og der trykkes på Opret ny bruger. Herefter tildeles automatisk et brugernavn, og den kommunale koordinator skal selv angive den adgangskode, medarbejderen skal anvende. Medarbejderen kan efterfølgende selv vælge en anden adgangskode. 12

13 Indlejring af brugerinformation.dk på kommunes hjemmeside Det er muligt at gøre oplysningerne på brugerinformation.dk tilgængelige via kommunens egen hjemmeside eller på andre hjemmesider, hvor det findes relevant. Dette giver borgerne en let adgang til oplysninger om fx kommunens serviceniveau og tilbud indenfor forskellige serviceområder. Hvis brugerinformation.dk ønskes indlejret på kommunens hjemmeside, kan Indenrigs- og Sundhedsministeriets supportenhed kontaktes.

14 4. Supportenhed i Indenrigs- og Sundhedsministeriet Der er i forbindelse med etableringen af den nye IT-portal for sammenlignelig brugerinformation oprettet en central supportenhed i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Supportenheden skal bistå den kommunale koordinator i den enkelte kommune med at besvare spørgsmål, som opstår i forbindelse med inddateringsarbejdet. Det kan være spørgsmål af mere teknisk karakter om selve systemet, fx i forbindelse med tildeling af adgangskoder eller genbrug af data på de kommunale hjemmesider. Det kan også være fortolkningsspørgsmål i relation til specifikke informationsparametre på de tre serviceområder. Supportenheden åbnede medio juni 2007 og er i funktion i hele inddateringsperioden. Der vil også efter denne periode være mulighed for at tage kontakt til supportenheden for at få besvaret spørgsmål vedrørende sammenlignelig brugerinformation. Hvis der konstateres fejl i selve systemet, skal der tages kontakt til supportenheden. Supportenheden vil være åben dagligt for telefoniske henvendelser i tidsrummet kl , ligesom det vil være muligt at sende e-post med spørgsmål. Henvendelse kan ske til: Telefonnummer: , og E-post: 14

15 5. Frivillig ordning for private leverandører Den nye ordning for sammenlignelig brugerinformation giver mulighed for, at private leverandører, der ikke er en integreret del af det kommunale tilbud, kan indgå i ordningen på frivillig basis, hvis de tilbyder serviceydelser svarende til de kommunale tilbud. Der er altså tale om en frivillig ordning. Formålet med den frivillige ordning er dels at give offentlige og private leverandører af den samme type ydelse ens muligheder for at præsentere oplysninger på brugerinformation.dk, dels at gøre borgernes beslutningsgrundlag så komplet som muligt. På dagtilbudsområdet er alle private leverandører omfattet af den obligatoriske ordning. For så vidt angår folkeskoleområdet vil frie grundskoler og efterskoler have mulighed for at tilmelde sig ordningen, hvis de ønsker det. På ældreområdet vil friplejeboliger kunne vælge at indgå i den sammenlignelige brugerinformation. Den frivillige ordning for private leverandører omfatter i sagens natur alene informationsparametre på institutionsniveau. De nærmere regler om ordningen er fastlagt i bekendtgørelse nr. 783 af 12. juni 2007 om sammenlignelig brugerinformation. Hvis en privat leverandør tilmelder sig den frivillige ordning, er den pågældende forpligtet til at udarbejde sammenlignelig brugerinformation i fuld udstrækning efter

16 de gældende regler. Den private leverandør kan således ikke selv beslutte, hvilke informationsparametre der inddateres oplysninger for. En privat leverandør, der ønsker at indgå i den frivillige ordning, skal fremsætte anmodning herom til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det er muligt at downloade tilmeldingsskemaet fra brugerinformation.dk eller fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. Spørgsmål fra en privat leverandør, fx om betingelser for optagelse i ordningen eller om indtastning af specifikke oplysninger, kan rettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriets supportenhed. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ansvaret for at tildele adgangskoder til de private leverandører, som ønsker at indgå i den frivillige ordning. Hvis en privat leverandør, der indgår i den frivillige ordning, ikke udarbejder sammenlignelig brugerinformation i henhold til reglerne, kan Indenrigs- og Sundhedsministeriet fratage den pågældende adgangsrettighederne til brugerinformation.dk. 16

17 6. Særligt om dagtilbud Dagtilbudstyper omfattet af brugerinformation.dk Dagtilbudsformer: Kommunale daginstitutioner Den fælles kommunale dagpleje, dvs. ikke den enkelte dagplejer Selvejende daginstitutioner Puljeordninger Privatinstitutioner Institutionstyper: Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner, dog kun oplysninger for børn i aldersgruppen fra 0 år og op til skolealderen Eksempler på institutionstyper, der ikke er omfattet: Integrerede daginstitutioner - for så vidt angår oplysninger om de børn, der er i skolealderen SFO Private pasningsordninger, hvor forældrene selv har indgået aftale om pasning med passeren og selv betaler passeren, er ikke omfattet

18 Oversigt over informationsparametre Fælles serviceinformationer Obligatorisk Oversigt over kommunens dagtilbud (daginstitutioner, kommunal dagpleje, selvejende daginstitutioner, godkendte privatinstitutioner og puljeordninger) samt tilskud til privat pasning og tilskud til forældre, der vælger at passe egne børn, samt retningslinjer for overgang fra privat pasning eller pasning af egne børn til dagtilbud Kommunens retningslinjer for anvisning af pladser Kommunens eventuelle beslutning om lukning af venteliste Takst pr. plads i forskellige dagtilbud Gennemsnitlig bruttodriftsudgift pr. plads i forskellige dagtilbud Mad i kommunens dagtilbud Tilskud til en plads i en godkendt privatinstitution, aldersfordelt Frivillig Kommunens madpolitik Maksimalt tilskud og maksimal tilskudsprocent over kommunegrænse, aldersfordelt Eventuel supplerende serviceinformation Grundoplysninger Obligatorisk Dagtilbuddets adresse Dagtilbuddets åbningstider Dagtilbudstype og aldersgruppe Frivillig Dagtilbuddets særtræk Resultatet af eventuelle brugerundersøgelser Profil Obligatorisk Dagtilbuddets pædagogiske principper og værdier Pædagogisk læreplan Børnemiljøvurdering Frivillig Dagtilbuddets madpolitik Eventuel supplerende information om dagtilbuddets profil Børn og ansatte Obligatorisk Antal børn i dagtilbuddet i alt Antallet af børn pr. medarbejder med pædagogiske opgaver Indretning og lokaler Frivillig Indendørs areal pr. barn Udendørs legeareal Eventuel supplerende information om indretning og lokaler 18

19 Det bemærkes, at der er foretaget en markering med understregning af de informationsparametre, hvor der allerede er tale lovpligtig information. Eksempel på præsentation af tekst Hvert dagtilbud skal på brugerinformation.dk linke til dagtilbuddets pædagpgiske læreplan, men kan samtidig vælge også at beskrive målene for hvert af de 6 temaer i læreplanen. Omfanget af en sådan beskrivelse skal begrænses til ½ A4-side (1200 tegn): Nedenfor følger et vejledende eksempel på en beskrivelse af målene for hvert af de 6 temaer i en læreplan Alsidig personlighedsudvikling: Vi vil styrke barnets selvværd og skabe trivsel og udvikling hos det enkelte barn ved at udvise respekt og omsorg for barnet. Sociale kompetencer: Børn skal lære at indgå i en gruppe, hvor de tager ansvar for sig selv, hinanden og fællesskabet. De skal have medindflydelse på beslutninger, som vedrører dem.. Sproglig udvikling: Vi vil fremme den sproglige udvikling og vække barnets nysgerrighed for det skrevne og talte sprog og lære barnet at bruge sproget til konfliktløsning. Krop og bevægelse: Vi vil gøre bevægelse til en naturlig aktivitet, som gør barnet bevidst om sin egen krop og udviler barnets grov- og finmotorik. Kulturelle udtryksformer og værdier: Give børnene kendskab til dansk kultur, danske traditioner og danske sange Samtidig skal børnene lære om andre kulturer. Naturen og naturfænomener: Vi vil skabe lyst og glæde hos det enkelte barn til at være og færdes i naturen uanset vejr. Lære børnene om naturens gang og gøre børnene bevidste om hensigtsmæssig adfærd i naturen.

20 Svar på nogle forventede spørgsmål Spørgsmål: Skal den enkelte dagplejer også indtaste oplysninger på brugerinformation.dk? Svar: Nej, oplysningerne om kommunens dagpleje skal komme fra den samlede kommunale dagpleje. Dvs. Det er således adressen på den kommunale dagpleje, der skal oplyses og ikke adresserne på de enkelte dagplejehjem i kommunen. Ligeledes er det den fælles pædagogiske profil for den kommunale dagpleje, den fælles madpolitik for den kommunale dagpleje osv., der skal oplyses og ikke for de enkelte dagplejehjem. 20

21 7. Særligt om folkeskolen Oversigt over servicetilbud, der er omfattet af brugerinformation.dk Obligatorisk: Folkeskoler Frivillig: Frie grundskoler Efterskoler Eksempler på institutionstyper, som ikke er omfattet: Husholdningsskoler Håndarbejdsskoler SFO Fritidshjem Klubber

22 Oversigt over informationsparametre Fælles serviceinformationer Obligatorisk Udgift pr. folkeskoleelev i kommunen (brutto) Frivillig Kommunens vedtægter for styrelsen af kommunens skolevæsen Ungdommens uddannelsesvejledning Eventuel supplerende serviceinformation Grundoplysninger Obligatorisk Skolens adresse Frivillig Klassetrin og spor på skolen Profil og undervisning Obligatorisk Skolens aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt Skolens fagudbud Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af undervisningen Andet, som skolen finder væsentligt for belysning af kvaliteten Overgangsfrekvens til anden uddannelse Frivillig Eventuel supplerende information om profil og undervisning Faktuelle oplysninger Obligatorisk Antal elever Gennemsnitskarakterer Frivillig Gennemsnitlige klassekvotienter Bygninger og lokaler Frivillig Skolens bygninger og faciliteter Det bemærkes, at der er foretaget en markering med understregning af de informationsparametre, hvor der allerede er tale lovpligtig information. 22

23 Eksempel på præsentation af tekst Hver skole skal på brugerinformation.dk præsentere skolens værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt. Omfanget af præsentationen er begrænset til ½ A4- side (1.200 tegn): Nedenfor følger et vejledende eksempel på, hvordan skolens værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt kan præsenteres i brugerinformation.dk. Værdigrundlag, X skole, Y Kommune: 1. Det vil vi Vi vil være en folkeskole, hvor undervisning og samvær foregår i et trygt og udviklende fællesskab, hvor Alle er glade for at gå i skole Undervisningen og det øvrige sociale liv er præget af praktisk, musisk aktivitet Eleverne bliver gode til at tage stilling, vælge, begrunde valgene og være med til at bestemme Eleverne får gode oplevelser, de aldrig glemmer 2. Det gør vi Trygge rammer: Afdelingsopdelt skole, små overskuelige miljøer Lærerteam omkring hver klasse Faglig fordybelse: Handleplan vedrørende læseudvikling Faglige kurser Den praktisk/musiske skole: Kreative aktiviteter indgår i den daglige undervisning, i de kreative fag og i tværfaglige forløb Fællestimer og fællesarrangementer, ofte indeholdende musik/drama Udfordringer for den enkelte/udfordringer i fællesskab: Faglige kurser, tværfaglighed og faglig fordybelse veksler i undervisningen Målfastsættelse og evaluering med den enkelte elev/fællesskabet (klassen)

24 Svar på forventet spørgsmål Spørgsmål: Der er ikke plads til hele værdigrundlaget og de pædagogiske principper i feltet på portalen. Hvad skal jeg skrive? Svar: Ved forkortelsen af teksten skal du lægge vægt på at få de oplysninger og udsagn med, som giver det klareste billede af, hvad netop din skole står for, og hvad der vil karakterisere det enkelte barns læring og hverdag på skolen. 24

25 8. Særligt om ældreområdet Oversigt over boligtyper og servicetilbud, der er omfattet af brugerinformation.dk Oversigt over boligtyper Obligatorisk: Kommunale plejehjem Kommunale plejeboligcentre Kommunale ældreboliger Private plejehjem og plejeboligcentre (Selvejende, alment ejet eller privat) Frivillig: Friplejeboliger Oversigt over servicetilbud Obligatorisk: Personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Genoptræning og vedligeholdelsestræning Madordninger Indsatsen i forhold til demente Frivillig: Aktiverende og forebyggende tilbud Hjælpemidler Aflastningstilbud og afløsningstilbud

26 Oversigt over informationsparametre Fælles serviceinformationer Obligatorisk Kommunens overordnede målsætninger på ældreområdet Sagsbehandlingsfrister for afgørelser Takster og egenbetaling Frivillig Tilkaldemuligheder Eventuel supplerende serviceinformation Personlig og praktisk hjælp Obligatorisk Hvad ydes der hjælp og pleje til? - Kommunens generelle serviceniveau Angivelse af leverandører af personlig og praktisk hjælp (frit valg) Hvad sker der ved ændring af hjemmehjælperens besøg (erstatningshjælp) Tilsyn Frivillig Kommunens eventuelle målsætning for antallet af hjemmehjælpere i det enkelte hjem Resultatet af eventuelle undersøgelser af kvaliteten/brugerundersøgelser vedrørende personlig og praktisk hjælp Madordninger Obligatorisk Vilkår for leverance af madservice og madservice uden udbringning Valgmuligheder (frit valg) - Måltidet (madservice og madservice uden udbringning) - Leverandører (madservice og madservice uden udbringning) Frivillig Resultatet af eventuelle undersøgelser af kvaliteten/brugerundersøgelser vedrørende madordninger Ældreboliger Obligatorisk Ventelister Ældreboligernes adresse Boligernes størrelse og indretning Fællesfaciliteter i tilknytning til den enkelte bolig Plejehjem og plejeboligcentre Obligatorisk Ventelister Plejehjemmets/plejeboligcentrets adresse Antal boliger på plejehjemmet/i plejeboligcentret Antal fast tilknyttet plejepersonale Plejehjemmets/plejeboligcentrets værdier og normer Service- og aktivitetstilbud på plejehjemmet/i plejeboligcentret 26

27 Aktiviteter/træning Obligatorisk Mulighed for vedligeholdende træning og genoptræning Frivillig Oversigt over generelle aktiverende og forebyggende tilbud Oplysninger om, hvilke hjælpemidler kommunen kan tilbyde Resultatet af eventuelle undersøgelser af kvaliteten/brugerundersøgelser vedrørende aktiviteter/træning Indsatsen i forhold til demente Boligernes størrelse og indretning Tilsyn Frivillig Aflastningstilbud og afløsningstilbud Resultatet af eventuelle undersøgelser af kvaliteten vedrørende plejehjem og plejeboligcentre Det bemærkes, at der er foretaget en markering med understregning af de informationsparametre, hvor der allerede er tale lovpligtig information. Eksempel på præsentation af en tekst (teksten må maksimalt indeholde tegn) Informationsparameter om kommunens overordnede målsætninger på ældreområdet Det er kommunens målsætning, at borgeren bibeholder et så selvstændigt liv som muligt, og på baggrund af borgerens individuelle behov, er det vigtigt at borgeren er motiveret og tager medansvar i hjælpens udførelse. Medarbejderne skal respektere borgerens hjem og husorden, og hjælpen ydes i samråd med borgeren. Borgeren mødes med medmenneskelighed, nærvær og engagement, og borgeren skal opleve tilfredshed med hjælpen, og have tillid til medarbejderen Endvidere er det kommunens målsætning, at hjælpen ydes med et forebyggende sigte, og at hjælpen til borgeren understøtter og motiverer til et godt og aktivt liv.

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. marts 2007 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2553-5 Sagsbeh.: mb Fil-navn: Høringbek-30.03.07 Udkast til Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Læs mere

Introduktion til kvalitetskontrakter på

Introduktion til kvalitetskontrakter på Introduktion til kvalitetskontrakter på www.brugerinformation.dk 1 Introduktion til kvalitetskontrakter på www.brugerinformation.dk Som bekendt skal kommunerne fra i år udarbejde en kvalitetskontrakt,

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen Læreplan Indholdsfortegnelse: Lovgrundlaget Indledning Dokumentation og evaluering De 6 temaer Børn med særlige behov Årsplan Litteraturliste Godkendt af bestyrelsen i Børnehaven Mælkebøtten LOVGRUNDLAGET

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler Hjemmesidevejledning Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider Efterskoler og frie fagskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om efterskoler

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 5. maj 2009) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Præsentation af fakta og nøgletal 2010

Præsentation af fakta og nøgletal 2010 Præsentation af fakta og nøgletal 2010 LIBU Side 1 02-03-2011 BYRÅDETS SERVICEMÅL (1999): DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE (0-6 ÅRIGE) 4 POLITISKE MÅL FOR KOMMUNENS DAGTILBUD (1999) 5 TAKSTPOLITIK 6 LUKKEDAGE

Læs mere

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre Tilsynspolitik ved hjælp efter Servicelovens 83 Social & Ældre 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Februar 2017 Ordrenr.: 680-17 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009 Velkommen til undersøgelsen af brugerhed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009 Vejledning Du kan vælge blandt fem sprog! Spørgeskemaet kan besvares på dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk eller

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner - en kort introduktion til programmet Pædagogiske læreplaner med værktøjet RiskMinder. - Se evt. den tilhørende video på www.rmlink.dk Hvad siger loven..? Det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud I FOA - Fag og Arbejde er vi meget tilfredse med, at dagtilbudsområdet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter:

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter: 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål med redskabet... 2 1.2. Baggrund for projektet... 2 1.3. Viden til at handle... 3 1.4. Formål med vejledningen... 3 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder.

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 31. januar 2008, blev kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygeplejeydelser samt træning

Læs mere