PLAN & MIL JØ STRUER KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN & MIL JØ STRUER KOMMUNE"

Transkript

1 21. SEPTEMBER 2012 E T U D V I K L I N G S P R O J E K T PLAN & MIL JØ STRUER KOMMUNE T Æ T P Å M E N N E S K E R, T E K N O L O G I O G N A T U R

2 INDHOLD GRUNDLAGET 03 FORMÅL IDÈ 05 LYD I ET ERHVERVS PERSPEKTIV LYD I KUNST & KULTUR 07 LYD I KUNST & KULTUR LYD I UDDANNELSE 09 STRUER UNIVERSE LYD I BYGGERI & PLANLÆGNING 11 NATURENS LYDE & DYRENES STEMMER INSPIRATION, EVENTS & AKTØRER 13 DELTAG I PROJEKTET 01

3 BAGGRUND I juni 2008 inviterede folk fra Bang & Olufsen, i forbindelse med processen omkring Struer Kommunes kulturpoli k, l en præsenta on af et projekt de kaldte Lydens By eller City of Sound. Fire år er gået og der er siden, ad flere spor, blevet arbejdet videre med idéen. Blandt andet er der blevet arbejdet på, at gøre Struer l hjemby for The World Opera, museet har arbejdet med Lyden af Struer i forbindelse med Sansefes valen - og der er, uden succes endnu, forsøgt søgt midler hjem l Lydens By med ansøgninger l EU og med assistance fra EU-kontoret i Bruxelles. LYD er med andre ord blevet et begreb, som flere inden og udenfor den kommunale organisa on taler om og arbejder med. Byrådet har parallelt hermed også poli sk truffet beslutning om, at der skal arbejdes for, at gøre Struer l Lydens By (jf. udviklingsstrategien vedtaget d. 28. juni 2011). Denne projektbeskrivelse skal dels fungere som kortlægning af de ak viteter som er igangsat, de ak viteter som er undervejs - men også som en slags mulighedskatalog som fremadre et kan bruges l at sæ e retning og endnu mere skub i projektet. Kataloget er dynamisk på den måde, at det hele den skal ændre sig i takt med at projektet udvikler sig. LYD Asger Jorn skrev i 1947: Lad os ikke begynde med at fastlægge rammer! Lad os begynde med det som skal indrammes! Lad os genskabe denne menneskelige lværelse, og lad rammen elas sk følge udviklingen i denne lværelses manifesta oner, så livet kan præge rammen, i stedet for at rammen tvinger og former livet. De e er høj delig og indtrængende opfordring her l. Asger Jorn blev født i Vejrum ved Struer i (Citat fra projektet: LYSLYD - I krydsfeltet mellem kunst, byudvikling & innova on ) 02

4 GRUNDLAGET Lydens By projektet er et ltag der 5-10 år frem i den, er med l at sæ e retning for og skabe udvikling af kommunen - så den fremadre et forbliver a rak v for borgere, virksomheder og turister. Grundlaget for projektet er, at Struer Kommune er og vil være en kommune der er tæt på mennesker, teknologi og natur. LYD repræsenterer her noget af det særlige, de muligheder og den kvalitet, der er ved Struer Kommune og som binder mennesker, teknologi og natur sammen. LYD er således en erhvervsmæssig styrkeposi on der først og fremmest bliver forbundet med kommunens mest kendte virksomhed - som i høj grad er med l at karakterisere byen og kommunen udad l. Sam dig er LYD noget som påvirker os som mennesker. LYD har en meget stor betydning for hvordan vi oplever ng og steder. LYD er med andre ord et naturligt udgangspunkt at bygge videre på - og ved at satse på LYD som omdrejningspunkt for udviklingsak viteter mere bredt, skal de e poten ale udny es og videreudvikles. Det vil sam dig gøre det muligt, at adskille os fra andre kommuner og steder - netop fordi det er naturligt for os at have fokus på LYD. Udover i byrådets udvikingsstrategi, bliver der også i Kulturstrategien og Erhvervspoli kken for Struer Kommune peget på Lydens By som et frem digt indsatsområde. 03

5 FORMÅL Formålet med projekt Lydens By er at: Skabe et fyrtårn eller et lokomo v for udvikling og vækst i Struer Kommune Styrke erhvervslivets posi on inden for teknologi, krea vitet og oplevelsesøkonomi og derved at skabe flere jobs Understø e udvikling og innova on i rela on l lyd og parallelle ini a ver og projekter der har et erhvervsfremmende perspek v - eksempelvis indenfor teknologi og på tværs i forhold l kultur og oplevelsesøkonomi Skabe grundlag for at folk har lyst l og mulighed for at arbejde, bosæ e sig og besøge Struer Kommune Posi v, tydelig og synlig branding af Struer som en by / kommune der er kendt for ak viteter, ini a ver og kompetencer omkring LYD Medvirke l at medarbejdere, borgere og virksomheder får en selvforståelse / iden tet og en sammenhængskra som får dem l at føle, at de arbejder og bor i et specielt område Tydeliggøre overfor såvel medarbejdere som borgere og virksomheder retningen for kommunens udviklingsini a ver Sæ e fokus på entreprenørskab, krea vitet og innova on i skolesystemet - og understø e rekru eringen af morgendagens kompetente medarbejdere, ledere og iværksæ ere Ambi onen er, at Lydens By bliver et projekt som både borgere, virksomheder og kommune får merværdi ud af. Det skal være tydeligt for alle hvordan Lydens By kan blive en lø estang og et inspirerende ltag, som kan føre l erhvervsmæssig vækst, nye kulturelle ak viteter, kvalitetslø i folkeskolen og i det hele taget nogle særlige forhold og et særligt miljø, som kan ltrække lydfolk, musikere, lydkunstnere og andre talen ulde og krea ve aktører. Kommunens logo indeholder både konkrete elementer som brobuer, bakker og bølger og mere abstrakte associa oner l hjerterytmen, lydbølger og strømme af energi - helt i tråd med kommunens slogan: Tæt på mennesker, teknologi og natur. 04

6 IDÉ Projektets idé er, at lyd skal være en fælles pla orm hvorfra ak viteter og udviklingsprojekter kan igangsæ es. Opgaven går ud på, at vi fremadre et tænker lyd ind i alt det vi gør i kommunen og som kommune. Det vil blandt andet sige i forhold l at have fokus på virksomhedsudvikling som kny er sig l styrkeposi oner inden for LYD, LYD i forhold l kunst og kultur, LYD i den fysiske planlægning i forbindelse med blandt andet s er, udvikling af midtby, havn og nye byrum. Det vil sig uddannelse med fokus på LYD og at vi turismemæssigt drager ny e af, at vi som kommune kan noget med hensyn l LYD osv. Det skal alt sammen ske i samarbejde med lokale ildsjæle, turistaktører og med handels-, erhvervs-, og kulturliv. Derfor er opgaven med projekt Lydens By også både en tværgående kommunal opgave og en opgave som går på tværs af aktører i lokalområdet. For at Lydens By kan blive en succes, er der brug for en egentlig handleplan for projektet, der dels sæ er skub på projektet og dels sæ er retning for, hvad vi vil bruge projektet l - og som koordinerer de ak viteter der sæ es i gang. 05

7 LYD I ET ERHVERVS PERSPEKTIV I kommunen og i området i det hele taget, er der en styrkeposi on inden for erhverv der relaterer sig l LYD. Her l er der en underskov af virksomheder som er underleverandører. Der arbejdes på at lave et klyngesamarbejde for LYD-virksomheder med omdrejningspunkt i BusinessPark Struer. Bang & Olufsen er den ene virksomhed, men inten onerne er, at få andre virksomheder fra regionen med i satsningen og dermed styrke Struer Kommune som førende med hensyn l udviklingen inden for audio-området. I det hele taget er formålet, at opbygge et center for know-how inden for LYD som kan ltrække virksomheder og viden der relaterer sig her l na onalt såvel som interna onalt. Derudover skal der arbejdes på at lave krea ve partnerskaber med relevante virksomheder og viden- og uddannelsesins tu oner med henblik på, hvordan vi kan bruge de krea ve erhverv og kulturak viteter l at inspirere mere tradi onelle virksomheder l at bruge det krea ve l at tænke og skabe nyt. Samarbejdspartnere kunne eksempelvis være O con, Anima onsskolen i Viborg, lyddesignere og andre krea ve erhverv der kan koble alterna ve vinkler på. På erhvervsområdet handler det om at skabe bedre vækstbe ngelser for Lydbranchen men LYD kan eksempelvis også blive en driver i forhold l vores virksomheder der laver velfærdsløsninger. Forskning viser, at lyd påvirker os måske endnu mere end fx visuelle effekter, og i dag kan man designe specifikke lydmiljøer i forhold l ønsket adfærd og velfærd det vil sige elementer der påvirker os posi vt. Det betyder at LYD også kan beny es i forhold l læring, l sundhedsområdet, ældreområdet, l handicap- og psykiatriområdet - men også l det rekrea ve. Vi vil også gerne have it-virksomheder koblet på de mere tradi onelle turist- og oplevelseserhverv herunder også vores detailvirksomheder med henblik på at vise mulighederne inden for IKT og med LYD som omdrejningspunkt for mulighederne for at kommercialisere deres produkter. CENTRALE AKTØRER BusinessPark Struer, Bang & Olufsen, Startvækst Struer, Struer Museum, Turis orening, Handelsstandsforening, Struer Kommune. 06

8 LYD I KUNST & KULTUR LYDEN AF STRUER I forbindelse med Aarhus som Kulturhovedstad i 2017 arbejder Struer Museum med et projekt som tager udgangspunkt i LYD som en del af en iden tetsopbygning. Struers korte historie som overvejende en industriarbejderby der er under afvikling, har givet en form for iden tetskrise, der giver sig udslag i en udpræget nega v forventning l Struers frem d hos visse dele af befolkningen. Struer Museum ser det i høj grad som sin opgave, at være med l at der opbygges en Struer-iden tet og stolthed. Et af midlerne vil være at arbejde med LYD generelt og som kulturarv, for at bygge videre på Struers unikke LYD-profil. Indsatsen re es mod børn i skolealderen. Når de er igennem skolesystemet vil mange unge mennesker forlade Struer, og det er afgørende for Struers frem d, at de bliver sendt afsted med en bevidsthed om en Struer-iden tet. Målet er at gøre alle skolebørn i Struer Kommune bevidste om, at i Struer arbejder vi med LYD. Projektet tager sin klare inspira on i Sonic Postcards, som bruges i det engelske skolesystem. Basis i projektet er at mo vere skoleelever l at indsamle lyde fra deres lokalområde, og ved hjælp af disse, evt. andre lyde, og deres stemme skal de skabe et lydpostkort, eller et lille lyddigt, som fortæller et eller andet om deres liv eller en lokalitet i lokalområdet. Disse postkort indsamles og lagres digitalt på en webside, hvor skaberne geografisk kan placere deres lydpostkort på et kort over Struer Kommune, og hvor brugere lsvarende kan gå en tur i kommunen og lydene. Disse lydkort bliver så en del af Struers Sansefes val, hvor en lydkunstner arbejder videre med de indsamlede lyde. Museet producerer det digitale materiale, som kan anvendes af skoleklasser og lærere, ligesom der vil være mulighed for at låne digitalt optageudstyr af museet. De nødvendige programmer l redigering vil være freeware. Lydpostkortene udveksles med venskabsklasser fx. med skoler i kommunens nordiske venskabsbyer. De e vil ligge særlig godt i tråd med lydpostkortenes natur, nemlig at formidle en (lydlig) iden tet. Projektet kommer l at løbe som en årlig lbagevendende begivenhed med lydpostkorts konkurrence og Sansefes vals indslag i årene I 2017 vil det have en lidt anden karakter med flere lydkunstnere i spil, som skal hjælpe klasserne i hele processen, så vi dermed får flere lyddigte af høj kvalitet, som kan bruges i flere sammenhænge, først og fremmest l Sans2017 men også i forbindelse med Struer Købstads 100 års jubilæum samme år. Det er tanken at de første 3 år også udvikler lærernes evner i projektet, således at man i 2017 kan afslu e med meget høj kvalitet på både produk on og lydindslag ved Sansefes valen. Dermed er det også håbet, at de involverede skoler også e er 2017 vil arbejde med lyd. CENTRALE AKTØRER: Struer Museum og alle folkeskoler i Struer Kommune. 07

9 LYD I KUNST & KULTUR SANSEFESTIVAL Flere elementer af LYD indgår i Sansefes valen som hvert år a oldes i Struer. Det er meningen at der lføres fes valen en videndel der relaterer sig l LYD. Det vil dels være et seminar for hvordan små og mellemstore virksomheder i kommunen/regionen kan beny e sensorik (dvs. hvordan vi bruger alle vores sanser l at bedømme et produkt) i mere tradi onelle virksomheder. Det vil dels være et seminar om LYD eller akus k hvor målgruppen er lydfolk fra hele Danmark. Seminaret vil dreje sig om, hvorledes man får den op male lyd l koncerter, på diskoteker og lignende - eller hvordan man får en bedre livelyd. Som fælles afslutning for de to seminarer a oldes et arrangement i Apollon hvor lyd kombi-neres med fødevarer. Sam dig med spisning vil man eksempelvis kunne se en forpræmiere på en film, der bliver vist med det lydniveau, som en film normalt bør ses/høres med. Jan Voetmann som er ekspert i HTX systemer vil åbne fores llingen ved at fortælle lidt om lyd og film. Tankerne er, at man i forbindelse med Sansefes valen fremadre et bygger ovenpå disse seminarer og laver en Innova on Camp over flere dage og invitere både na onalt og interna onalt. CENTRALE AKTØRER: Turis orening, Handelsstandsforening, BusinessPark Struer, VIFU, Infocenter Struer KULTURFESTIVAL BØLGEN 2013 Fra den 17. august l den 19. oktober 2013 slår en bølge af kultur ned over hele Midt- og Vestjylland. Med BØLGEN som tel arrangerer Kultur samarbejdet i Midt- og Vestjylland en stor kulturfes val. I Struer vil det være oplagt, at der bliver flere temaer omkring LYD og Lydbølger. SÆT LYD TIL KUNSTEN: Andre eksempler på lyd i kunst & kultur kunne være idéen om, i samarbejde med Kulturstyrelsen, at sæ e LYD l kommunens kunstværker og udarbejde en lyd-guide. Sam dig kunne lokale kunstnere bruge LYD mere interegreret i deres kunst og kulturins tu onerne kunne mere bevidst beny e sig af LYD som tema i deres ak viteter. 08

10 LYD I UDDANNELSE Lyd er en af de mest centrale udtryksformer. Vi hører ikke det samme og vi lyder også forskelligt. Evnen l at ly e og l at udtrykke sig gennem lyd skal trænes. Det er en kompetenceudvikling, som hører med l dannelsen. Lydforståelse er essen elt for vores demokra, og for vores evne l at visualisere, skabe indre billeder og refleksion - som igen kan danne afsæt for erkendelsesmæssige erfaringer og vores evne l innova on. Vi bliver undervist i billedkunst, li eratur, musik og mange andre ng. Lydene omkring os deriomod får ikke lige så meget opmærksomhed, selv om man lidt stort kan sige, at menneskets eksistens beror på vores evne l at ly e. Det træner vores evne l at skabe billeder, og vi bliver bedre l at kommunikere. Derfor kan der fordel arbejdes med lyd med børn i dagins onerne, i folkeskolen og unge i en uddannelsemæssige sammenhæng i det hele taget. Det vil sige, at få lyd og akus k på skoleskemaet, i læseplaner, i projektarbejdet. Der kan være undervisning i akus k, percep on, sensorik eller krea ve fag med fokus på lyd hvor elever kan høre lydfortællinger, lave deres egne hørespil, lave lyd-quiz og aflevere projektopgaver som podcast, lave digitale lydoptagelser som distribueres på ne et, elever kan få mulighed for at arbejde med indtaling og redigering af lyd og arbejde med fortællingers opbygning og audi ve opbygning. Det kan på sigt udbygges l e erskoler og l a enskoleundervisning i LYD (a la vinsmagning) og der kan etableres summer camps / innova on camps ( 2 days for audio nerds ). UNG LYD En vig g del af at få LYD projektet udviklet og forankret lokalt, handler om involvering af unge. Ini a vet skal med andre ord bosætningsmæssigt øge unges lknytning l kommunen. Det gælder både unge i grundskolen og i gymnasiet. I grundskolen kunne der udover at få LYD implementeret i læseplaner også udvikles en årlig camp omkring LYD. For gymnasiets unge kunne man fores lle sig det som et udviklingsprojekt under deres Væksthus tanker med science days hvor både B&O folk, kommunale fagfolk og andre var lknyttet undervisningen. Ini a vet bør sam dig indeholde en interna onal dimension. CENTRALE AKTØRER Dagins tu onerne, Folkeskolerne, Struer Statsgymnasium, videregående uddannelser, Struer Museum, Musikskolen, Bang & Olufsen, BusinessPark Struer, Struer Kommune, lokale virksomheder. 09

11 STRUER UNIVERSE På havnen i Struer udlægges der i kommuneplanen et område l et eksperimentarium med udgangspunkt i LYD. Det skal være et audio-mekka og et science- og oplevelsescenter. UDSTILLINGER & TURISME Det handler om på en sjov og lærerig måde at undersøge LYD - hvordan vi opfa er LYD, hvordan LYD påvirker os, og hvad LYD består af. Der skal være innova ve og eksperimenterende uds llinger og forsøg med LYD. Skal være et center for børnefamilier og udflugtsmål for viden- og uddannelsesins tu oner. UNDERVISNING I LYD Den naturvidenskabelige lgang har en stadig s gende betydning for samfundets vækst og udvikling. Inden for uddannelsesområdet er der mere og mere fokus på indlæring, hvor konkrete oplevelser og erfaringer bliver sat i centrum. Det skal altså være et ak vitets- og uddannelsesorienteret center som bygger videre på og videreudvikler erfaringer fra andre steder - samt på de ltag som Struer Statsgymnasium allerede har fra deres Science-linje og Bang & Olufsen fra deres årlige Innova on Camp. UDDANNELSE & FORSKNING Der kunne sigtes mod at koble relevante videregående uddannelsesretninger på centeret. Eksempelvis indenfor audiodesign, hvor man lærer om design og implementering af lyd l interak ve og adap ve medier. Det kan fx være lydinstalla oner eller lydscenografier l kunst og kultur. Det kan være lyd l computerspil, film, events eller museer, hvor lyden skal understø e bestemte stemninger eller skal lpasse sig omgivelserne. Der kunne være forskning i relaterede brancher som lydbranding osv. KONFERENCER OMKRING LYD Her samles de ypperste indenfor LYD i en mere teknisk forstand én gang årligt for at få den nyeste inden for hvad sker omkring LYD. 10

12 LYD I BYGGERI & PLANLÆGNING Byens lyde, lys og stemninger griber vores sanser - og vi mærker, at vi lever og oplever. Disse sanselige kvaliteter skal tænkes ind i planlægningen, i udviklingen af nye byrum, når der investeres i bygninger og i forhold l opholdsrum i naturen. Tidligere har man udelukkende ha fokus på at erne eller dæmpe nega ve elementer såsom trafikstøj og tekniske anlæg, men lyd kan med fordel indarbejdes og være med l at skabe nye oplevelsesmæssige kvaliteter. Lys beny es o e i forbindelse med nye byrum, bygninger osv., men sammen med LYD adskiller det sig og kan skabe sammenhæng, tryghed og lyst l ophold. Her tænkes ikke kun på musik men også virtuelle lydmiljøer talende mennesker, legende børn, fuglesang, rislende vand, raslende løv mv. LYD og opfa elsen af LYD i gader, på pladser, i byrum og i offentligt byggeri kan dermed være med l at afgøre, om vi kan lide at være i miljøet - og måske får nogle ekstra og overraskende oplevelser. Design af lydmiljøer kan beny es i forbindelse med omdannelsen af havnen, forbindelseslinjerne l gågaden, brobuerne og byrummene omkring dem fx en lydinstalla on som vækker de besøgendes nysgerrighed, legelyst og opmærksomhed ved at lyden reagerer på de besøgendes adfærd. LYD kan altså bruges l at skabe nogle nye og anderledes oplevelser af byen og af de steder vi besøger. Projekterne kunne sam dig involvere lokalområdets kunstnere og krea ve erhverv i forhold l at skabe levende lydmiljøer i byen, i byggerier, i landskabet osv. Fotos bl.a. fra LYSLYD i krydsfeltet mellem kunst, byudvikling & innova on - et by- og erhvervsudviklingsprojekt 11

13 NATURENS LYDE & DYRENES STEMMER Struer Kommune har en fantas sk flot natur med Lim orden og landskabet omkring den som omdrejningspunkt. Men LYDEN er også noget særligt. Her kan du ly e l støjende menneskeskabte lyde men også de ikke menneskeskabte lyde og lydlandskaber som o e forbindes med s lhed og som noget godt, afslappende og beroligende hvor man kan finde rammerne for en nu dig lflugt. Stedet man søger hen - væk fra omverdenen, for at få renselse af krop og sjæl, ro og fordybelse - inspira on og personlig og faglig udvikling. Men naturen kan også være larmende, hvis man ly er godt e er. Fuglenes sang (lærkens trillen, bekkasinens brummen, spæ ens hakken), frøernes højlydte kvækken om foråret, rævens skrig om na en, hjortens kra brøl, vindens susen i trækronerne, bækkens rislen, bølgeskvulp på strandkanten, bølgernes brydning på stranden, lyden af regn der falder på træers blade, insekters vedvarende summen og jo s lhed - det hænder. Under alle omstændigheder så påvirker det os hvordan ng og steder lyder - LYD betyder noget for folks oplevelse! Det kan udny es l at LYD i Struer gøres l en sjov, spændende og anderledes oplevelse i forhold l seværdigheder, s er, kunstværker osv. Der kan eksempelvis udvikles en pilgrimsrute med lydfortællinger / -quiz / -ruter / -oplevelser af særlig kultur-, natur- eller erhvervshistorisk interesse. JUBILÆER i STRUER KOMMUNE Der er i de kommende år fire jubilæer som kan være med l at sæ e kommunen på landkortet. Oddesundbroens 75 års jubilæum i 2013, Asger Jorns 100 års jubilæum i 2014 (født i Vejrum ved Struer), Jernbanens 150 års jubilæum i 2015 og Struer Købstads 100 års jubilæum i 2017 (falder sammen med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017). LYD kan blive den røde tråd der kobler de fire begivenheder sammen og bruges som lø estang, dels l at promovere jubilæerne - men også l at fremme ambi onerne med at gøre Struer l Lydens By. LYD betyder noget for hvordan vi oplever steder og ng - og LYD kunne bruges l at sæ e spot på stederne - eventuelt i en form for LYD-rejse der fortæller om de historiske begivenheder der har fundet sted - og hvor ly eren kan lade sin fantasi gå på vandring mellem det man ser og det man hører mellem det der var, og det der er. Eksempelvis kunne talen af Kong Chris an d. X, da Oddesundbroen i 1938 blev indviet, blive afspillet og genoplevet (se evt. på stedet. LYD kunne sam dig indgå i forbindelse med de udviklingsprojekter der er undervejs ved Oddesund. På samme måde kunne LYD bruges i forbindelse med jernbanens jubilæum og være med l at sæ e brobuerne i fokus som et særligt varetegn for byen og som kobling mellem by og havn. 12

14 INSPIRATION, EVENTS & AKTØRER EVENTS - Struer Sansefes val - - Kulturfes val Bølgen Århus Europæisk Kulturhovedstad 2017: - Århus Lydfes val: val - Liverpool Sound City - - Sound Symposium - - The Silophone project - - David Byrne Playing the Building - - Paul St George: The Telectroscope - - Vadehavsfes val - val.dk/arrangementer/lyden%20af%20havnen.aspx EKSPERTER & LYDKUNSTNERE - Lyd og akus k i planlægning Rambøll v/allan Jensen - Lyd for B&O - Geoff Mar n Tonmeister og specialist in Sound Design - Kultur- og oplevelsesdesign, Bent Nørgaard (www.bentnørgaard.dk/www.ar orceone.dk) - Betydning af lyd - Sounds from Denmark, Stephen Schwartz (h p://soundsfromdenmark.org/) - Lyd i kultur - Chris an Dietrichsen, AquaSonic - Lydbranding - Johny Sårde, Crea ve Director/Founder, Audiowise (h p://www.audiowise.dk/) - Hans Von Sydow, Tonespaceafdelingen konservatoriet i Esbjerg - Composer, performer and researcher in sound and technology - - Kunstnere: Harald me Viuf, Søs Gunvor Ryberg, Andreas Busk Jepsen og Jens Toyberg-Frandsen - Professionel akus ker: Jan Voetman - kjav.dk PROJEKTER - Sonic Postcards - - The World Opera - VIDEN OM LYD & OPLEVELSE - Netværk for Dansk Lydteknologi - - Ins tute for Sound Design - - ARZ ELectronica - UDDANNELSE I LYD - on/ - VIRKSOMHEDER - Bang & Olufsen - - Epic Sound - ARTIKLER & PROJEKTER - kler/ar kel.php?lydens+vaesen on.dk/ LYSLYD i krydsfeltet mellem kunst, byudvikling & innova on - et by- og erhvervsudviklingsprojekt - Lys og Lyd i byens rum - 13

15 DELTAG I PROJEKTET HVIS DU HAR IDÉER TIL LYDENS BY ELLER HAR LYST TIL AT DELTAGE I UDVIKLINGEN AF PROJEKTET, ER DU VEL KOMMEN TIL AT KONTAKTE: PLAN & MILJØ Struer Kommune Østergade Struer

STATUS LYDENS BY Hvad har vi opnået i 2013 - og hvad vil vi så 2014-2017?

STATUS LYDENS BY Hvad har vi opnået i 2013 - og hvad vil vi så 2014-2017? STATUS LYDENS BY Hvad har vi opnået i 2013 - og hvad vil vi så 2014-2017? Et 4-årigt udviklingsprojekt 2014-2017 En strategisk satsning med udgangspunkt i kommunens DNA BYRÅDETS BESLUTNINGER Lydens By

Læs mere

Coachuddannelsen version 1.0

Coachuddannelsen version 1.0 Coachuddannelsen version 1.0 Dommerkarrieren starter med 4 lektionskursus samt professionel coachforløb Forord Dansk Håndbold Forbund (DHF) har som fornemste opgave at skabe et solidt fundament af håndbolddommere,

Læs mere

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor og sådan Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor Fordelen er de andre øjne, vi får på. Vi kommer hur gt l at se det hele indefra, og det bliver også hur gt silotænkning.

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

UCC. Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte

UCC. Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte Den årlige konference for vejledere på erhvervsskolerne og i UU- centre Hotel Nyborg Strand den 4. 5. maj 2009 Vejledning mellem tvang og tilbud

Læs mere

digital borrgerinddragelse - Best Practice Manual

digital borrgerinddragelse - Best Practice Manual digital borrgerinddragelse - Best Practice Manual Borgerinddragelse har l formål at give borgere og private organisa oner muligheden for at kunne deltage i beslutninger, der påvirker dem, og digital borgerinddragelse

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Changepilot - Det bedste fra to verdener

Changepilot - Det bedste fra to verdener Skab nyt og nå dine mål. Rejsen begynder her. Changepilot - Det bedste fra to verdener Vi vinder, når du vinder Changepilot er sat i verden for, at du lykkes med at skabe nyt og nå de strategiske mål,

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET ERHVERVSSTRATEGI RANDERS - Randers Regnskov - --------- - Danish Crown VIBORG - Viborg Domkirke - Kongepladsen - -------------- HERNING -Boxen - Messecenter Herning

Læs mere

MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel

MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel MasterPlan et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel Her er nogle af de virksomheder vi arbejder og gennem årene har arbejdet for med MasterPlan opgaver: Statoil Danmark,

Læs mere

Di e Marquard Andresen master i strategisk byplanlægning afslu ende opgave semester 1 januar 2012. hvad skal vi leve af - i provinsen?

Di e Marquard Andresen master i strategisk byplanlægning afslu ende opgave semester 1 januar 2012. hvad skal vi leve af - i provinsen? Di e Marquard Andresen master i strategisk byplanlægning afslu ende opgave semester 1 januar 2012 hvad skal vi leve af - i provinsen? 1 indhold 1 disposi on mo va on problemformulering indledning overordnet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitetsstyregruppen Nuuk 2010 Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

FRITIDSCENTER STRUER

FRITIDSCENTER STRUER I D É O P L Æ G H O T S P O T S U D E / I N D E F L E K S I B I L I T E T koncept og proces FRITIDSCENTER STRUER INDHOLD VISIONBAGGRUND 02 fri ds og idrætspoli kudviklingkravønsker BRUGER OG BORGERUNDERSØGELSE

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Designskolen Kolding Lena Krogsgaard, Bachelor studerende

Læs mere

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Gi9e Marling Professor Arkitekt, Ph. D. Aalborg Universitet Byudvikling i Odense kommune at lege, lære og opleve Velfærdsbyen

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

HVAD ER LYDENS BY SKOLE?

HVAD ER LYDENS BY SKOLE? HVAD ER LYDENS BY SKOLE? RESUME Lydens By Skole er et projekt, der med lyd og akustik skaber innovative løsninger for forbedret læringsmiljø og fagligt udbytte. Lydens By Skole er et ambitiøst projekt,

Læs mere

Grenaa - Den levende by. Områdefornyelsesprogram for Grenaa midtby 2014-2019

Grenaa - Den levende by. Områdefornyelsesprogram for Grenaa midtby 2014-2019 Grenaa - Den levende by Områdefornyelsesprogram for Grenaa midtby 2014-2019 Forord Grenaa har som Norddjurs Kommunes største by en vig g rolle i forhold l at fastholde og ltrække borgere og erhverv l kommunen.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Gå i lu en med Vandel. Borgernes landsbyprogram for Vandel HØRING. borgernes. Vandel

Gå i lu en med Vandel. Borgernes landsbyprogram for Vandel HØRING. borgernes. Vandel Gå i lu en med Borgernes landsbyprogram for HØRING for Hæ et er udarbejdet i 2011 af Vejle Kommune i samarbejde med Borgerforening Fotos er taget af Vejle Kommune og Pluskontoret Arkitekter, hvor andet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE. www.e eruddannelse.dk

BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE. www.e eruddannelse.dk BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE www.e eruddannelse.dk 2 Kursus lmelding på www.e eruddannelse.dk Digital lmelding nye regler Pr. 1. november 2011 skal virksomheder lmelde deres medarbejdere

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om:

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om: Læs om: Vores nye setup, FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. År 2012-2013 Vi skaber billeder med meget mere indhold og til den rette tid Nyt setup, billeder med

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER ATTRAKTIVE RASTEPLADSER Langturschaufførens bud på den gode rasteplads Undersøgelsen er gennemført med stø e fra FDE-Fonden Indledning Danske langturschauffører skal i deres arbejde overholde en række

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Projektplan LYDENS BY KulturTurisme-sporet. Opfølgning november 2014. Milepæle:

Projektplan LYDENS BY KulturTurisme-sporet. Opfølgning november 2014. Milepæle: Projektplan LYDENS BY KulturTurisme-sporet Opfølgning november 2014 Milepæle: 1. Byens lyd i Lydens By en levende og attraktiv bymidte med lyd som omdrejningspunkt o Projekt iværksættes med Struer Handelsstandsforening

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

ROSKILDE KULTURSTRØG FASE 2, HELHEDSPLAN, ETAPEDELING OG UDVALGTE OMRÅDER 22.05.2015 MARIANNE LEVINSEN LANDSKAB APS

ROSKILDE KULTURSTRØG FASE 2, HELHEDSPLAN, ETAPEDELING OG UDVALGTE OMRÅDER 22.05.2015 MARIANNE LEVINSEN LANDSKAB APS 1 ROSKILDE KULTURSTRØG FASE 2, HELHEDSPLAN, ETAPEDELING OG UDVALGTE OMRÅDER 22.05.2015 MARIANNE LEVINSEN LANDSKAB APS I N D L E D N I N G Roskilde har det hele - på mange måder har byen en op mal situa

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

FREMTIDENS FERIEHUS & FERIEHUSOMRÅDE

FREMTIDENS FERIEHUS & FERIEHUSOMRÅDE FREMTIDENS FERIEHUS & FERIEHUSOMRÅDE slutrapport for forskningsprojektet Fremtidens feriehus ehus og feriehusområde brugerdreven udvikling ing af eksisterende feriehusområder og fremtidige ressorts sort

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere