PLAN & MIL JØ STRUER KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN & MIL JØ STRUER KOMMUNE"

Transkript

1 21. SEPTEMBER 2012 E T U D V I K L I N G S P R O J E K T PLAN & MIL JØ STRUER KOMMUNE T Æ T P Å M E N N E S K E R, T E K N O L O G I O G N A T U R

2 INDHOLD GRUNDLAGET 03 FORMÅL IDÈ 05 LYD I ET ERHVERVS PERSPEKTIV LYD I KUNST & KULTUR 07 LYD I KUNST & KULTUR LYD I UDDANNELSE 09 STRUER UNIVERSE LYD I BYGGERI & PLANLÆGNING 11 NATURENS LYDE & DYRENES STEMMER INSPIRATION, EVENTS & AKTØRER 13 DELTAG I PROJEKTET 01

3 BAGGRUND I juni 2008 inviterede folk fra Bang & Olufsen, i forbindelse med processen omkring Struer Kommunes kulturpoli k, l en præsenta on af et projekt de kaldte Lydens By eller City of Sound. Fire år er gået og der er siden, ad flere spor, blevet arbejdet videre med idéen. Blandt andet er der blevet arbejdet på, at gøre Struer l hjemby for The World Opera, museet har arbejdet med Lyden af Struer i forbindelse med Sansefes valen - og der er, uden succes endnu, forsøgt søgt midler hjem l Lydens By med ansøgninger l EU og med assistance fra EU-kontoret i Bruxelles. LYD er med andre ord blevet et begreb, som flere inden og udenfor den kommunale organisa on taler om og arbejder med. Byrådet har parallelt hermed også poli sk truffet beslutning om, at der skal arbejdes for, at gøre Struer l Lydens By (jf. udviklingsstrategien vedtaget d. 28. juni 2011). Denne projektbeskrivelse skal dels fungere som kortlægning af de ak viteter som er igangsat, de ak viteter som er undervejs - men også som en slags mulighedskatalog som fremadre et kan bruges l at sæ e retning og endnu mere skub i projektet. Kataloget er dynamisk på den måde, at det hele den skal ændre sig i takt med at projektet udvikler sig. LYD Asger Jorn skrev i 1947: Lad os ikke begynde med at fastlægge rammer! Lad os begynde med det som skal indrammes! Lad os genskabe denne menneskelige lværelse, og lad rammen elas sk følge udviklingen i denne lværelses manifesta oner, så livet kan præge rammen, i stedet for at rammen tvinger og former livet. De e er høj delig og indtrængende opfordring her l. Asger Jorn blev født i Vejrum ved Struer i (Citat fra projektet: LYSLYD - I krydsfeltet mellem kunst, byudvikling & innova on ) 02

4 GRUNDLAGET Lydens By projektet er et ltag der 5-10 år frem i den, er med l at sæ e retning for og skabe udvikling af kommunen - så den fremadre et forbliver a rak v for borgere, virksomheder og turister. Grundlaget for projektet er, at Struer Kommune er og vil være en kommune der er tæt på mennesker, teknologi og natur. LYD repræsenterer her noget af det særlige, de muligheder og den kvalitet, der er ved Struer Kommune og som binder mennesker, teknologi og natur sammen. LYD er således en erhvervsmæssig styrkeposi on der først og fremmest bliver forbundet med kommunens mest kendte virksomhed - som i høj grad er med l at karakterisere byen og kommunen udad l. Sam dig er LYD noget som påvirker os som mennesker. LYD har en meget stor betydning for hvordan vi oplever ng og steder. LYD er med andre ord et naturligt udgangspunkt at bygge videre på - og ved at satse på LYD som omdrejningspunkt for udviklingsak viteter mere bredt, skal de e poten ale udny es og videreudvikles. Det vil sam dig gøre det muligt, at adskille os fra andre kommuner og steder - netop fordi det er naturligt for os at have fokus på LYD. Udover i byrådets udvikingsstrategi, bliver der også i Kulturstrategien og Erhvervspoli kken for Struer Kommune peget på Lydens By som et frem digt indsatsområde. 03

5 FORMÅL Formålet med projekt Lydens By er at: Skabe et fyrtårn eller et lokomo v for udvikling og vækst i Struer Kommune Styrke erhvervslivets posi on inden for teknologi, krea vitet og oplevelsesøkonomi og derved at skabe flere jobs Understø e udvikling og innova on i rela on l lyd og parallelle ini a ver og projekter der har et erhvervsfremmende perspek v - eksempelvis indenfor teknologi og på tværs i forhold l kultur og oplevelsesøkonomi Skabe grundlag for at folk har lyst l og mulighed for at arbejde, bosæ e sig og besøge Struer Kommune Posi v, tydelig og synlig branding af Struer som en by / kommune der er kendt for ak viteter, ini a ver og kompetencer omkring LYD Medvirke l at medarbejdere, borgere og virksomheder får en selvforståelse / iden tet og en sammenhængskra som får dem l at føle, at de arbejder og bor i et specielt område Tydeliggøre overfor såvel medarbejdere som borgere og virksomheder retningen for kommunens udviklingsini a ver Sæ e fokus på entreprenørskab, krea vitet og innova on i skolesystemet - og understø e rekru eringen af morgendagens kompetente medarbejdere, ledere og iværksæ ere Ambi onen er, at Lydens By bliver et projekt som både borgere, virksomheder og kommune får merværdi ud af. Det skal være tydeligt for alle hvordan Lydens By kan blive en lø estang og et inspirerende ltag, som kan føre l erhvervsmæssig vækst, nye kulturelle ak viteter, kvalitetslø i folkeskolen og i det hele taget nogle særlige forhold og et særligt miljø, som kan ltrække lydfolk, musikere, lydkunstnere og andre talen ulde og krea ve aktører. Kommunens logo indeholder både konkrete elementer som brobuer, bakker og bølger og mere abstrakte associa oner l hjerterytmen, lydbølger og strømme af energi - helt i tråd med kommunens slogan: Tæt på mennesker, teknologi og natur. 04

6 IDÉ Projektets idé er, at lyd skal være en fælles pla orm hvorfra ak viteter og udviklingsprojekter kan igangsæ es. Opgaven går ud på, at vi fremadre et tænker lyd ind i alt det vi gør i kommunen og som kommune. Det vil blandt andet sige i forhold l at have fokus på virksomhedsudvikling som kny er sig l styrkeposi oner inden for LYD, LYD i forhold l kunst og kultur, LYD i den fysiske planlægning i forbindelse med blandt andet s er, udvikling af midtby, havn og nye byrum. Det vil sig uddannelse med fokus på LYD og at vi turismemæssigt drager ny e af, at vi som kommune kan noget med hensyn l LYD osv. Det skal alt sammen ske i samarbejde med lokale ildsjæle, turistaktører og med handels-, erhvervs-, og kulturliv. Derfor er opgaven med projekt Lydens By også både en tværgående kommunal opgave og en opgave som går på tværs af aktører i lokalområdet. For at Lydens By kan blive en succes, er der brug for en egentlig handleplan for projektet, der dels sæ er skub på projektet og dels sæ er retning for, hvad vi vil bruge projektet l - og som koordinerer de ak viteter der sæ es i gang. 05

7 LYD I ET ERHVERVS PERSPEKTIV I kommunen og i området i det hele taget, er der en styrkeposi on inden for erhverv der relaterer sig l LYD. Her l er der en underskov af virksomheder som er underleverandører. Der arbejdes på at lave et klyngesamarbejde for LYD-virksomheder med omdrejningspunkt i BusinessPark Struer. Bang & Olufsen er den ene virksomhed, men inten onerne er, at få andre virksomheder fra regionen med i satsningen og dermed styrke Struer Kommune som førende med hensyn l udviklingen inden for audio-området. I det hele taget er formålet, at opbygge et center for know-how inden for LYD som kan ltrække virksomheder og viden der relaterer sig her l na onalt såvel som interna onalt. Derudover skal der arbejdes på at lave krea ve partnerskaber med relevante virksomheder og viden- og uddannelsesins tu oner med henblik på, hvordan vi kan bruge de krea ve erhverv og kulturak viteter l at inspirere mere tradi onelle virksomheder l at bruge det krea ve l at tænke og skabe nyt. Samarbejdspartnere kunne eksempelvis være O con, Anima onsskolen i Viborg, lyddesignere og andre krea ve erhverv der kan koble alterna ve vinkler på. På erhvervsområdet handler det om at skabe bedre vækstbe ngelser for Lydbranchen men LYD kan eksempelvis også blive en driver i forhold l vores virksomheder der laver velfærdsløsninger. Forskning viser, at lyd påvirker os måske endnu mere end fx visuelle effekter, og i dag kan man designe specifikke lydmiljøer i forhold l ønsket adfærd og velfærd det vil sige elementer der påvirker os posi vt. Det betyder at LYD også kan beny es i forhold l læring, l sundhedsområdet, ældreområdet, l handicap- og psykiatriområdet - men også l det rekrea ve. Vi vil også gerne have it-virksomheder koblet på de mere tradi onelle turist- og oplevelseserhverv herunder også vores detailvirksomheder med henblik på at vise mulighederne inden for IKT og med LYD som omdrejningspunkt for mulighederne for at kommercialisere deres produkter. CENTRALE AKTØRER BusinessPark Struer, Bang & Olufsen, Startvækst Struer, Struer Museum, Turis orening, Handelsstandsforening, Struer Kommune. 06

8 LYD I KUNST & KULTUR LYDEN AF STRUER I forbindelse med Aarhus som Kulturhovedstad i 2017 arbejder Struer Museum med et projekt som tager udgangspunkt i LYD som en del af en iden tetsopbygning. Struers korte historie som overvejende en industriarbejderby der er under afvikling, har givet en form for iden tetskrise, der giver sig udslag i en udpræget nega v forventning l Struers frem d hos visse dele af befolkningen. Struer Museum ser det i høj grad som sin opgave, at være med l at der opbygges en Struer-iden tet og stolthed. Et af midlerne vil være at arbejde med LYD generelt og som kulturarv, for at bygge videre på Struers unikke LYD-profil. Indsatsen re es mod børn i skolealderen. Når de er igennem skolesystemet vil mange unge mennesker forlade Struer, og det er afgørende for Struers frem d, at de bliver sendt afsted med en bevidsthed om en Struer-iden tet. Målet er at gøre alle skolebørn i Struer Kommune bevidste om, at i Struer arbejder vi med LYD. Projektet tager sin klare inspira on i Sonic Postcards, som bruges i det engelske skolesystem. Basis i projektet er at mo vere skoleelever l at indsamle lyde fra deres lokalområde, og ved hjælp af disse, evt. andre lyde, og deres stemme skal de skabe et lydpostkort, eller et lille lyddigt, som fortæller et eller andet om deres liv eller en lokalitet i lokalområdet. Disse postkort indsamles og lagres digitalt på en webside, hvor skaberne geografisk kan placere deres lydpostkort på et kort over Struer Kommune, og hvor brugere lsvarende kan gå en tur i kommunen og lydene. Disse lydkort bliver så en del af Struers Sansefes val, hvor en lydkunstner arbejder videre med de indsamlede lyde. Museet producerer det digitale materiale, som kan anvendes af skoleklasser og lærere, ligesom der vil være mulighed for at låne digitalt optageudstyr af museet. De nødvendige programmer l redigering vil være freeware. Lydpostkortene udveksles med venskabsklasser fx. med skoler i kommunens nordiske venskabsbyer. De e vil ligge særlig godt i tråd med lydpostkortenes natur, nemlig at formidle en (lydlig) iden tet. Projektet kommer l at løbe som en årlig lbagevendende begivenhed med lydpostkorts konkurrence og Sansefes vals indslag i årene I 2017 vil det have en lidt anden karakter med flere lydkunstnere i spil, som skal hjælpe klasserne i hele processen, så vi dermed får flere lyddigte af høj kvalitet, som kan bruges i flere sammenhænge, først og fremmest l Sans2017 men også i forbindelse med Struer Købstads 100 års jubilæum samme år. Det er tanken at de første 3 år også udvikler lærernes evner i projektet, således at man i 2017 kan afslu e med meget høj kvalitet på både produk on og lydindslag ved Sansefes valen. Dermed er det også håbet, at de involverede skoler også e er 2017 vil arbejde med lyd. CENTRALE AKTØRER: Struer Museum og alle folkeskoler i Struer Kommune. 07

9 LYD I KUNST & KULTUR SANSEFESTIVAL Flere elementer af LYD indgår i Sansefes valen som hvert år a oldes i Struer. Det er meningen at der lføres fes valen en videndel der relaterer sig l LYD. Det vil dels være et seminar for hvordan små og mellemstore virksomheder i kommunen/regionen kan beny e sensorik (dvs. hvordan vi bruger alle vores sanser l at bedømme et produkt) i mere tradi onelle virksomheder. Det vil dels være et seminar om LYD eller akus k hvor målgruppen er lydfolk fra hele Danmark. Seminaret vil dreje sig om, hvorledes man får den op male lyd l koncerter, på diskoteker og lignende - eller hvordan man får en bedre livelyd. Som fælles afslutning for de to seminarer a oldes et arrangement i Apollon hvor lyd kombi-neres med fødevarer. Sam dig med spisning vil man eksempelvis kunne se en forpræmiere på en film, der bliver vist med det lydniveau, som en film normalt bør ses/høres med. Jan Voetmann som er ekspert i HTX systemer vil åbne fores llingen ved at fortælle lidt om lyd og film. Tankerne er, at man i forbindelse med Sansefes valen fremadre et bygger ovenpå disse seminarer og laver en Innova on Camp over flere dage og invitere både na onalt og interna onalt. CENTRALE AKTØRER: Turis orening, Handelsstandsforening, BusinessPark Struer, VIFU, Infocenter Struer KULTURFESTIVAL BØLGEN 2013 Fra den 17. august l den 19. oktober 2013 slår en bølge af kultur ned over hele Midt- og Vestjylland. Med BØLGEN som tel arrangerer Kultur samarbejdet i Midt- og Vestjylland en stor kulturfes val. I Struer vil det være oplagt, at der bliver flere temaer omkring LYD og Lydbølger. SÆT LYD TIL KUNSTEN: Andre eksempler på lyd i kunst & kultur kunne være idéen om, i samarbejde med Kulturstyrelsen, at sæ e LYD l kommunens kunstværker og udarbejde en lyd-guide. Sam dig kunne lokale kunstnere bruge LYD mere interegreret i deres kunst og kulturins tu onerne kunne mere bevidst beny e sig af LYD som tema i deres ak viteter. 08

10 LYD I UDDANNELSE Lyd er en af de mest centrale udtryksformer. Vi hører ikke det samme og vi lyder også forskelligt. Evnen l at ly e og l at udtrykke sig gennem lyd skal trænes. Det er en kompetenceudvikling, som hører med l dannelsen. Lydforståelse er essen elt for vores demokra, og for vores evne l at visualisere, skabe indre billeder og refleksion - som igen kan danne afsæt for erkendelsesmæssige erfaringer og vores evne l innova on. Vi bliver undervist i billedkunst, li eratur, musik og mange andre ng. Lydene omkring os deriomod får ikke lige så meget opmærksomhed, selv om man lidt stort kan sige, at menneskets eksistens beror på vores evne l at ly e. Det træner vores evne l at skabe billeder, og vi bliver bedre l at kommunikere. Derfor kan der fordel arbejdes med lyd med børn i dagins onerne, i folkeskolen og unge i en uddannelsemæssige sammenhæng i det hele taget. Det vil sige, at få lyd og akus k på skoleskemaet, i læseplaner, i projektarbejdet. Der kan være undervisning i akus k, percep on, sensorik eller krea ve fag med fokus på lyd hvor elever kan høre lydfortællinger, lave deres egne hørespil, lave lyd-quiz og aflevere projektopgaver som podcast, lave digitale lydoptagelser som distribueres på ne et, elever kan få mulighed for at arbejde med indtaling og redigering af lyd og arbejde med fortællingers opbygning og audi ve opbygning. Det kan på sigt udbygges l e erskoler og l a enskoleundervisning i LYD (a la vinsmagning) og der kan etableres summer camps / innova on camps ( 2 days for audio nerds ). UNG LYD En vig g del af at få LYD projektet udviklet og forankret lokalt, handler om involvering af unge. Ini a vet skal med andre ord bosætningsmæssigt øge unges lknytning l kommunen. Det gælder både unge i grundskolen og i gymnasiet. I grundskolen kunne der udover at få LYD implementeret i læseplaner også udvikles en årlig camp omkring LYD. For gymnasiets unge kunne man fores lle sig det som et udviklingsprojekt under deres Væksthus tanker med science days hvor både B&O folk, kommunale fagfolk og andre var lknyttet undervisningen. Ini a vet bør sam dig indeholde en interna onal dimension. CENTRALE AKTØRER Dagins tu onerne, Folkeskolerne, Struer Statsgymnasium, videregående uddannelser, Struer Museum, Musikskolen, Bang & Olufsen, BusinessPark Struer, Struer Kommune, lokale virksomheder. 09

11 STRUER UNIVERSE På havnen i Struer udlægges der i kommuneplanen et område l et eksperimentarium med udgangspunkt i LYD. Det skal være et audio-mekka og et science- og oplevelsescenter. UDSTILLINGER & TURISME Det handler om på en sjov og lærerig måde at undersøge LYD - hvordan vi opfa er LYD, hvordan LYD påvirker os, og hvad LYD består af. Der skal være innova ve og eksperimenterende uds llinger og forsøg med LYD. Skal være et center for børnefamilier og udflugtsmål for viden- og uddannelsesins tu oner. UNDERVISNING I LYD Den naturvidenskabelige lgang har en stadig s gende betydning for samfundets vækst og udvikling. Inden for uddannelsesområdet er der mere og mere fokus på indlæring, hvor konkrete oplevelser og erfaringer bliver sat i centrum. Det skal altså være et ak vitets- og uddannelsesorienteret center som bygger videre på og videreudvikler erfaringer fra andre steder - samt på de ltag som Struer Statsgymnasium allerede har fra deres Science-linje og Bang & Olufsen fra deres årlige Innova on Camp. UDDANNELSE & FORSKNING Der kunne sigtes mod at koble relevante videregående uddannelsesretninger på centeret. Eksempelvis indenfor audiodesign, hvor man lærer om design og implementering af lyd l interak ve og adap ve medier. Det kan fx være lydinstalla oner eller lydscenografier l kunst og kultur. Det kan være lyd l computerspil, film, events eller museer, hvor lyden skal understø e bestemte stemninger eller skal lpasse sig omgivelserne. Der kunne være forskning i relaterede brancher som lydbranding osv. KONFERENCER OMKRING LYD Her samles de ypperste indenfor LYD i en mere teknisk forstand én gang årligt for at få den nyeste inden for hvad sker omkring LYD. 10

12 LYD I BYGGERI & PLANLÆGNING Byens lyde, lys og stemninger griber vores sanser - og vi mærker, at vi lever og oplever. Disse sanselige kvaliteter skal tænkes ind i planlægningen, i udviklingen af nye byrum, når der investeres i bygninger og i forhold l opholdsrum i naturen. Tidligere har man udelukkende ha fokus på at erne eller dæmpe nega ve elementer såsom trafikstøj og tekniske anlæg, men lyd kan med fordel indarbejdes og være med l at skabe nye oplevelsesmæssige kvaliteter. Lys beny es o e i forbindelse med nye byrum, bygninger osv., men sammen med LYD adskiller det sig og kan skabe sammenhæng, tryghed og lyst l ophold. Her tænkes ikke kun på musik men også virtuelle lydmiljøer talende mennesker, legende børn, fuglesang, rislende vand, raslende løv mv. LYD og opfa elsen af LYD i gader, på pladser, i byrum og i offentligt byggeri kan dermed være med l at afgøre, om vi kan lide at være i miljøet - og måske får nogle ekstra og overraskende oplevelser. Design af lydmiljøer kan beny es i forbindelse med omdannelsen af havnen, forbindelseslinjerne l gågaden, brobuerne og byrummene omkring dem fx en lydinstalla on som vækker de besøgendes nysgerrighed, legelyst og opmærksomhed ved at lyden reagerer på de besøgendes adfærd. LYD kan altså bruges l at skabe nogle nye og anderledes oplevelser af byen og af de steder vi besøger. Projekterne kunne sam dig involvere lokalområdets kunstnere og krea ve erhverv i forhold l at skabe levende lydmiljøer i byen, i byggerier, i landskabet osv. Fotos bl.a. fra LYSLYD i krydsfeltet mellem kunst, byudvikling & innova on - et by- og erhvervsudviklingsprojekt 11

13 NATURENS LYDE & DYRENES STEMMER Struer Kommune har en fantas sk flot natur med Lim orden og landskabet omkring den som omdrejningspunkt. Men LYDEN er også noget særligt. Her kan du ly e l støjende menneskeskabte lyde men også de ikke menneskeskabte lyde og lydlandskaber som o e forbindes med s lhed og som noget godt, afslappende og beroligende hvor man kan finde rammerne for en nu dig lflugt. Stedet man søger hen - væk fra omverdenen, for at få renselse af krop og sjæl, ro og fordybelse - inspira on og personlig og faglig udvikling. Men naturen kan også være larmende, hvis man ly er godt e er. Fuglenes sang (lærkens trillen, bekkasinens brummen, spæ ens hakken), frøernes højlydte kvækken om foråret, rævens skrig om na en, hjortens kra brøl, vindens susen i trækronerne, bækkens rislen, bølgeskvulp på strandkanten, bølgernes brydning på stranden, lyden af regn der falder på træers blade, insekters vedvarende summen og jo s lhed - det hænder. Under alle omstændigheder så påvirker det os hvordan ng og steder lyder - LYD betyder noget for folks oplevelse! Det kan udny es l at LYD i Struer gøres l en sjov, spændende og anderledes oplevelse i forhold l seværdigheder, s er, kunstværker osv. Der kan eksempelvis udvikles en pilgrimsrute med lydfortællinger / -quiz / -ruter / -oplevelser af særlig kultur-, natur- eller erhvervshistorisk interesse. JUBILÆER i STRUER KOMMUNE Der er i de kommende år fire jubilæer som kan være med l at sæ e kommunen på landkortet. Oddesundbroens 75 års jubilæum i 2013, Asger Jorns 100 års jubilæum i 2014 (født i Vejrum ved Struer), Jernbanens 150 års jubilæum i 2015 og Struer Købstads 100 års jubilæum i 2017 (falder sammen med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017). LYD kan blive den røde tråd der kobler de fire begivenheder sammen og bruges som lø estang, dels l at promovere jubilæerne - men også l at fremme ambi onerne med at gøre Struer l Lydens By. LYD betyder noget for hvordan vi oplever steder og ng - og LYD kunne bruges l at sæ e spot på stederne - eventuelt i en form for LYD-rejse der fortæller om de historiske begivenheder der har fundet sted - og hvor ly eren kan lade sin fantasi gå på vandring mellem det man ser og det man hører mellem det der var, og det der er. Eksempelvis kunne talen af Kong Chris an d. X, da Oddesundbroen i 1938 blev indviet, blive afspillet og genoplevet (se evt. på stedet. LYD kunne sam dig indgå i forbindelse med de udviklingsprojekter der er undervejs ved Oddesund. På samme måde kunne LYD bruges i forbindelse med jernbanens jubilæum og være med l at sæ e brobuerne i fokus som et særligt varetegn for byen og som kobling mellem by og havn. 12

14 INSPIRATION, EVENTS & AKTØRER EVENTS - Struer Sansefes val - - Kulturfes val Bølgen Århus Europæisk Kulturhovedstad 2017: - Århus Lydfes val: val - Liverpool Sound City - - Sound Symposium - - The Silophone project - - David Byrne Playing the Building - - Paul St George: The Telectroscope - - Vadehavsfes val - val.dk/arrangementer/lyden%20af%20havnen.aspx EKSPERTER & LYDKUNSTNERE - Lyd og akus k i planlægning Rambøll v/allan Jensen - Lyd for B&O - Geoff Mar n Tonmeister og specialist in Sound Design - Kultur- og oplevelsesdesign, Bent Nørgaard (www.bentnørgaard.dk/www.ar orceone.dk) - Betydning af lyd - Sounds from Denmark, Stephen Schwartz (h p://soundsfromdenmark.org/) - Lyd i kultur - Chris an Dietrichsen, AquaSonic - Lydbranding - Johny Sårde, Crea ve Director/Founder, Audiowise (h p://www.audiowise.dk/) - Hans Von Sydow, Tonespaceafdelingen konservatoriet i Esbjerg - Composer, performer and researcher in sound and technology - - Kunstnere: Harald me Viuf, Søs Gunvor Ryberg, Andreas Busk Jepsen og Jens Toyberg-Frandsen - Professionel akus ker: Jan Voetman - kjav.dk PROJEKTER - Sonic Postcards - - The World Opera - VIDEN OM LYD & OPLEVELSE - Netværk for Dansk Lydteknologi - - Ins tute for Sound Design - - ARZ ELectronica - UDDANNELSE I LYD - on/ - VIRKSOMHEDER - Bang & Olufsen - - Epic Sound - ARTIKLER & PROJEKTER - kler/ar kel.php?lydens+vaesen on.dk/ LYSLYD i krydsfeltet mellem kunst, byudvikling & innova on - et by- og erhvervsudviklingsprojekt - Lys og Lyd i byens rum - 13

15 DELTAG I PROJEKTET HVIS DU HAR IDÉER TIL LYDENS BY ELLER HAR LYST TIL AT DELTAGE I UDVIKLINGEN AF PROJEKTET, ER DU VEL KOMMEN TIL AT KONTAKTE: PLAN & MILJØ Struer Kommune Østergade Struer

FREMTIDENS FERIEHUS & FERIEHUSOMRÅDE

FREMTIDENS FERIEHUS & FERIEHUSOMRÅDE FREMTIDENS FERIEHUS & FERIEHUSOMRÅDE slutrapport for forskningsprojektet Fremtidens feriehus ehus og feriehusområde brugerdreven udvikling ing af eksisterende feriehusområder og fremtidige ressorts sort

Læs mere

Klima tilpasning. Kommuneplan llæg nr. 13 Kommuneplan 2010-2022

Klima tilpasning. Kommuneplan llæg nr. 13 Kommuneplan 2010-2022 Klima tilpasning Thisted Kommune Kommuneplan llæg nr. 13 Kommuneplan 2010-2022 Indhold 1. Indledning Hvad er en klima lpasningsplan? 4 Retningslinjer 6 Hvad kan man som borger forvente og hvad kan man

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

NETVÆRK OG VÆKST ENTREPRENØRSKAB INNOVATION STATUS. - virksomheder, udviklingsprojekter og erhvervsudvikling

NETVÆRK OG VÆKST ENTREPRENØRSKAB INNOVATION STATUS. - virksomheder, udviklingsprojekter og erhvervsudvikling INNOVATION ENTREPRENØRSKAB NETVÆRK OG VÆKST STATUS - virksomheder, udviklingsprojekter og erhvervsudvikling Læs mere om Spinderihallerne, projekter og virksomheder på www.spinderihallerne.dk og www.facebook.com/spinderihallerne

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

Faglighed, interak on og samarbejde Evaluerings og udviklingsrapport Dan Mus prrojektet 2009 / 2010 Rosenlundsskolen, Ballerup Kommunee.

Faglighed, interak on og samarbejde Evaluerings og udviklingsrapport Dan Mus prrojektet 2009 / 2010 Rosenlundsskolen, Ballerup Kommunee. Faglighed, interak on og samarbejde Evaluerings og udviklingsrapport Dan Mus projektet 2009 / 2010 Rosenlundsskolen, Ballerup Kommune. Finn Holst September 2010 Ballerup Kommune Pædagogisk Center Ejbyvej

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

UDKAST PROGRAM AUNING OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020

UDKAST PROGRAM AUNING OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020 AUNING OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020 UDKAST PROGRAM Forord Auning har i kra af sin rolle som hovedby i den vestlige del af Norddjurs Kommune l opgave at fastholde og ltrække borgere l byen, lige som det er

Læs mere

FRITIDSCENTER STRUER

FRITIDSCENTER STRUER I D É O P L Æ G H O T S P O T S U D E / I N D E F L E K S I B I L I T E T koncept og proces FRITIDSCENTER STRUER INDHOLD VISIONBAGGRUND 02 fri ds og idrætspoli kudviklingkravønsker BRUGER OG BORGERUNDERSØGELSE

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Kortlægning af Kolding kommunes autentiske identitet

Kortlægning af Kolding kommunes autentiske identitet Kortlægning af Kolding kommunes autentiske identitet Rapporten er udarbejdet i juli og august 2012 af Stagis A/S Rapporten er udarbejdet i juli og august 2012 af Stagis A/S Stagis A/S Kompagnistræde 14b,

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

FOKUS: regional udviklingsplan

FOKUS: regional udviklingsplan Mennesker og muligheder mødes FOKUS: regional udviklingsplan NO.19 04 / Klog turisme 06 / Regional Udviklingsplan 15 / Syddanmark I TAL 24 / Den moderne voldgrav 28 / Idræt med smartphone 30 / Det grønne

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere