PLAN & MIL JØ STRUER KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN & MIL JØ STRUER KOMMUNE"

Transkript

1 21. SEPTEMBER 2012 E T U D V I K L I N G S P R O J E K T PLAN & MIL JØ STRUER KOMMUNE T Æ T P Å M E N N E S K E R, T E K N O L O G I O G N A T U R

2 INDHOLD GRUNDLAGET 03 FORMÅL IDÈ 05 LYD I ET ERHVERVS PERSPEKTIV LYD I KUNST & KULTUR 07 LYD I KUNST & KULTUR LYD I UDDANNELSE 09 STRUER UNIVERSE LYD I BYGGERI & PLANLÆGNING 11 NATURENS LYDE & DYRENES STEMMER INSPIRATION, EVENTS & AKTØRER 13 DELTAG I PROJEKTET 01

3 BAGGRUND I juni 2008 inviterede folk fra Bang & Olufsen, i forbindelse med processen omkring Struer Kommunes kulturpoli k, l en præsenta on af et projekt de kaldte Lydens By eller City of Sound. Fire år er gået og der er siden, ad flere spor, blevet arbejdet videre med idéen. Blandt andet er der blevet arbejdet på, at gøre Struer l hjemby for The World Opera, museet har arbejdet med Lyden af Struer i forbindelse med Sansefes valen - og der er, uden succes endnu, forsøgt søgt midler hjem l Lydens By med ansøgninger l EU og med assistance fra EU-kontoret i Bruxelles. LYD er med andre ord blevet et begreb, som flere inden og udenfor den kommunale organisa on taler om og arbejder med. Byrådet har parallelt hermed også poli sk truffet beslutning om, at der skal arbejdes for, at gøre Struer l Lydens By (jf. udviklingsstrategien vedtaget d. 28. juni 2011). Denne projektbeskrivelse skal dels fungere som kortlægning af de ak viteter som er igangsat, de ak viteter som er undervejs - men også som en slags mulighedskatalog som fremadre et kan bruges l at sæ e retning og endnu mere skub i projektet. Kataloget er dynamisk på den måde, at det hele den skal ændre sig i takt med at projektet udvikler sig. LYD Asger Jorn skrev i 1947: Lad os ikke begynde med at fastlægge rammer! Lad os begynde med det som skal indrammes! Lad os genskabe denne menneskelige lværelse, og lad rammen elas sk følge udviklingen i denne lværelses manifesta oner, så livet kan præge rammen, i stedet for at rammen tvinger og former livet. De e er høj delig og indtrængende opfordring her l. Asger Jorn blev født i Vejrum ved Struer i (Citat fra projektet: LYSLYD - I krydsfeltet mellem kunst, byudvikling & innova on ) 02

4 GRUNDLAGET Lydens By projektet er et ltag der 5-10 år frem i den, er med l at sæ e retning for og skabe udvikling af kommunen - så den fremadre et forbliver a rak v for borgere, virksomheder og turister. Grundlaget for projektet er, at Struer Kommune er og vil være en kommune der er tæt på mennesker, teknologi og natur. LYD repræsenterer her noget af det særlige, de muligheder og den kvalitet, der er ved Struer Kommune og som binder mennesker, teknologi og natur sammen. LYD er således en erhvervsmæssig styrkeposi on der først og fremmest bliver forbundet med kommunens mest kendte virksomhed - som i høj grad er med l at karakterisere byen og kommunen udad l. Sam dig er LYD noget som påvirker os som mennesker. LYD har en meget stor betydning for hvordan vi oplever ng og steder. LYD er med andre ord et naturligt udgangspunkt at bygge videre på - og ved at satse på LYD som omdrejningspunkt for udviklingsak viteter mere bredt, skal de e poten ale udny es og videreudvikles. Det vil sam dig gøre det muligt, at adskille os fra andre kommuner og steder - netop fordi det er naturligt for os at have fokus på LYD. Udover i byrådets udvikingsstrategi, bliver der også i Kulturstrategien og Erhvervspoli kken for Struer Kommune peget på Lydens By som et frem digt indsatsområde. 03

5 FORMÅL Formålet med projekt Lydens By er at: Skabe et fyrtårn eller et lokomo v for udvikling og vækst i Struer Kommune Styrke erhvervslivets posi on inden for teknologi, krea vitet og oplevelsesøkonomi og derved at skabe flere jobs Understø e udvikling og innova on i rela on l lyd og parallelle ini a ver og projekter der har et erhvervsfremmende perspek v - eksempelvis indenfor teknologi og på tværs i forhold l kultur og oplevelsesøkonomi Skabe grundlag for at folk har lyst l og mulighed for at arbejde, bosæ e sig og besøge Struer Kommune Posi v, tydelig og synlig branding af Struer som en by / kommune der er kendt for ak viteter, ini a ver og kompetencer omkring LYD Medvirke l at medarbejdere, borgere og virksomheder får en selvforståelse / iden tet og en sammenhængskra som får dem l at føle, at de arbejder og bor i et specielt område Tydeliggøre overfor såvel medarbejdere som borgere og virksomheder retningen for kommunens udviklingsini a ver Sæ e fokus på entreprenørskab, krea vitet og innova on i skolesystemet - og understø e rekru eringen af morgendagens kompetente medarbejdere, ledere og iværksæ ere Ambi onen er, at Lydens By bliver et projekt som både borgere, virksomheder og kommune får merværdi ud af. Det skal være tydeligt for alle hvordan Lydens By kan blive en lø estang og et inspirerende ltag, som kan føre l erhvervsmæssig vækst, nye kulturelle ak viteter, kvalitetslø i folkeskolen og i det hele taget nogle særlige forhold og et særligt miljø, som kan ltrække lydfolk, musikere, lydkunstnere og andre talen ulde og krea ve aktører. Kommunens logo indeholder både konkrete elementer som brobuer, bakker og bølger og mere abstrakte associa oner l hjerterytmen, lydbølger og strømme af energi - helt i tråd med kommunens slogan: Tæt på mennesker, teknologi og natur. 04

6 IDÉ Projektets idé er, at lyd skal være en fælles pla orm hvorfra ak viteter og udviklingsprojekter kan igangsæ es. Opgaven går ud på, at vi fremadre et tænker lyd ind i alt det vi gør i kommunen og som kommune. Det vil blandt andet sige i forhold l at have fokus på virksomhedsudvikling som kny er sig l styrkeposi oner inden for LYD, LYD i forhold l kunst og kultur, LYD i den fysiske planlægning i forbindelse med blandt andet s er, udvikling af midtby, havn og nye byrum. Det vil sig uddannelse med fokus på LYD og at vi turismemæssigt drager ny e af, at vi som kommune kan noget med hensyn l LYD osv. Det skal alt sammen ske i samarbejde med lokale ildsjæle, turistaktører og med handels-, erhvervs-, og kulturliv. Derfor er opgaven med projekt Lydens By også både en tværgående kommunal opgave og en opgave som går på tværs af aktører i lokalområdet. For at Lydens By kan blive en succes, er der brug for en egentlig handleplan for projektet, der dels sæ er skub på projektet og dels sæ er retning for, hvad vi vil bruge projektet l - og som koordinerer de ak viteter der sæ es i gang. 05

7 LYD I ET ERHVERVS PERSPEKTIV I kommunen og i området i det hele taget, er der en styrkeposi on inden for erhverv der relaterer sig l LYD. Her l er der en underskov af virksomheder som er underleverandører. Der arbejdes på at lave et klyngesamarbejde for LYD-virksomheder med omdrejningspunkt i BusinessPark Struer. Bang & Olufsen er den ene virksomhed, men inten onerne er, at få andre virksomheder fra regionen med i satsningen og dermed styrke Struer Kommune som førende med hensyn l udviklingen inden for audio-området. I det hele taget er formålet, at opbygge et center for know-how inden for LYD som kan ltrække virksomheder og viden der relaterer sig her l na onalt såvel som interna onalt. Derudover skal der arbejdes på at lave krea ve partnerskaber med relevante virksomheder og viden- og uddannelsesins tu oner med henblik på, hvordan vi kan bruge de krea ve erhverv og kulturak viteter l at inspirere mere tradi onelle virksomheder l at bruge det krea ve l at tænke og skabe nyt. Samarbejdspartnere kunne eksempelvis være O con, Anima onsskolen i Viborg, lyddesignere og andre krea ve erhverv der kan koble alterna ve vinkler på. På erhvervsområdet handler det om at skabe bedre vækstbe ngelser for Lydbranchen men LYD kan eksempelvis også blive en driver i forhold l vores virksomheder der laver velfærdsløsninger. Forskning viser, at lyd påvirker os måske endnu mere end fx visuelle effekter, og i dag kan man designe specifikke lydmiljøer i forhold l ønsket adfærd og velfærd det vil sige elementer der påvirker os posi vt. Det betyder at LYD også kan beny es i forhold l læring, l sundhedsområdet, ældreområdet, l handicap- og psykiatriområdet - men også l det rekrea ve. Vi vil også gerne have it-virksomheder koblet på de mere tradi onelle turist- og oplevelseserhverv herunder også vores detailvirksomheder med henblik på at vise mulighederne inden for IKT og med LYD som omdrejningspunkt for mulighederne for at kommercialisere deres produkter. CENTRALE AKTØRER BusinessPark Struer, Bang & Olufsen, Startvækst Struer, Struer Museum, Turis orening, Handelsstandsforening, Struer Kommune. 06

8 LYD I KUNST & KULTUR LYDEN AF STRUER I forbindelse med Aarhus som Kulturhovedstad i 2017 arbejder Struer Museum med et projekt som tager udgangspunkt i LYD som en del af en iden tetsopbygning. Struers korte historie som overvejende en industriarbejderby der er under afvikling, har givet en form for iden tetskrise, der giver sig udslag i en udpræget nega v forventning l Struers frem d hos visse dele af befolkningen. Struer Museum ser det i høj grad som sin opgave, at være med l at der opbygges en Struer-iden tet og stolthed. Et af midlerne vil være at arbejde med LYD generelt og som kulturarv, for at bygge videre på Struers unikke LYD-profil. Indsatsen re es mod børn i skolealderen. Når de er igennem skolesystemet vil mange unge mennesker forlade Struer, og det er afgørende for Struers frem d, at de bliver sendt afsted med en bevidsthed om en Struer-iden tet. Målet er at gøre alle skolebørn i Struer Kommune bevidste om, at i Struer arbejder vi med LYD. Projektet tager sin klare inspira on i Sonic Postcards, som bruges i det engelske skolesystem. Basis i projektet er at mo vere skoleelever l at indsamle lyde fra deres lokalområde, og ved hjælp af disse, evt. andre lyde, og deres stemme skal de skabe et lydpostkort, eller et lille lyddigt, som fortæller et eller andet om deres liv eller en lokalitet i lokalområdet. Disse postkort indsamles og lagres digitalt på en webside, hvor skaberne geografisk kan placere deres lydpostkort på et kort over Struer Kommune, og hvor brugere lsvarende kan gå en tur i kommunen og lydene. Disse lydkort bliver så en del af Struers Sansefes val, hvor en lydkunstner arbejder videre med de indsamlede lyde. Museet producerer det digitale materiale, som kan anvendes af skoleklasser og lærere, ligesom der vil være mulighed for at låne digitalt optageudstyr af museet. De nødvendige programmer l redigering vil være freeware. Lydpostkortene udveksles med venskabsklasser fx. med skoler i kommunens nordiske venskabsbyer. De e vil ligge særlig godt i tråd med lydpostkortenes natur, nemlig at formidle en (lydlig) iden tet. Projektet kommer l at løbe som en årlig lbagevendende begivenhed med lydpostkorts konkurrence og Sansefes vals indslag i årene I 2017 vil det have en lidt anden karakter med flere lydkunstnere i spil, som skal hjælpe klasserne i hele processen, så vi dermed får flere lyddigte af høj kvalitet, som kan bruges i flere sammenhænge, først og fremmest l Sans2017 men også i forbindelse med Struer Købstads 100 års jubilæum samme år. Det er tanken at de første 3 år også udvikler lærernes evner i projektet, således at man i 2017 kan afslu e med meget høj kvalitet på både produk on og lydindslag ved Sansefes valen. Dermed er det også håbet, at de involverede skoler også e er 2017 vil arbejde med lyd. CENTRALE AKTØRER: Struer Museum og alle folkeskoler i Struer Kommune. 07

9 LYD I KUNST & KULTUR SANSEFESTIVAL Flere elementer af LYD indgår i Sansefes valen som hvert år a oldes i Struer. Det er meningen at der lføres fes valen en videndel der relaterer sig l LYD. Det vil dels være et seminar for hvordan små og mellemstore virksomheder i kommunen/regionen kan beny e sensorik (dvs. hvordan vi bruger alle vores sanser l at bedømme et produkt) i mere tradi onelle virksomheder. Det vil dels være et seminar om LYD eller akus k hvor målgruppen er lydfolk fra hele Danmark. Seminaret vil dreje sig om, hvorledes man får den op male lyd l koncerter, på diskoteker og lignende - eller hvordan man får en bedre livelyd. Som fælles afslutning for de to seminarer a oldes et arrangement i Apollon hvor lyd kombi-neres med fødevarer. Sam dig med spisning vil man eksempelvis kunne se en forpræmiere på en film, der bliver vist med det lydniveau, som en film normalt bør ses/høres med. Jan Voetmann som er ekspert i HTX systemer vil åbne fores llingen ved at fortælle lidt om lyd og film. Tankerne er, at man i forbindelse med Sansefes valen fremadre et bygger ovenpå disse seminarer og laver en Innova on Camp over flere dage og invitere både na onalt og interna onalt. CENTRALE AKTØRER: Turis orening, Handelsstandsforening, BusinessPark Struer, VIFU, Infocenter Struer KULTURFESTIVAL BØLGEN 2013 Fra den 17. august l den 19. oktober 2013 slår en bølge af kultur ned over hele Midt- og Vestjylland. Med BØLGEN som tel arrangerer Kultur samarbejdet i Midt- og Vestjylland en stor kulturfes val. I Struer vil det være oplagt, at der bliver flere temaer omkring LYD og Lydbølger. SÆT LYD TIL KUNSTEN: Andre eksempler på lyd i kunst & kultur kunne være idéen om, i samarbejde med Kulturstyrelsen, at sæ e LYD l kommunens kunstværker og udarbejde en lyd-guide. Sam dig kunne lokale kunstnere bruge LYD mere interegreret i deres kunst og kulturins tu onerne kunne mere bevidst beny e sig af LYD som tema i deres ak viteter. 08

10 LYD I UDDANNELSE Lyd er en af de mest centrale udtryksformer. Vi hører ikke det samme og vi lyder også forskelligt. Evnen l at ly e og l at udtrykke sig gennem lyd skal trænes. Det er en kompetenceudvikling, som hører med l dannelsen. Lydforståelse er essen elt for vores demokra, og for vores evne l at visualisere, skabe indre billeder og refleksion - som igen kan danne afsæt for erkendelsesmæssige erfaringer og vores evne l innova on. Vi bliver undervist i billedkunst, li eratur, musik og mange andre ng. Lydene omkring os deriomod får ikke lige så meget opmærksomhed, selv om man lidt stort kan sige, at menneskets eksistens beror på vores evne l at ly e. Det træner vores evne l at skabe billeder, og vi bliver bedre l at kommunikere. Derfor kan der fordel arbejdes med lyd med børn i dagins onerne, i folkeskolen og unge i en uddannelsemæssige sammenhæng i det hele taget. Det vil sige, at få lyd og akus k på skoleskemaet, i læseplaner, i projektarbejdet. Der kan være undervisning i akus k, percep on, sensorik eller krea ve fag med fokus på lyd hvor elever kan høre lydfortællinger, lave deres egne hørespil, lave lyd-quiz og aflevere projektopgaver som podcast, lave digitale lydoptagelser som distribueres på ne et, elever kan få mulighed for at arbejde med indtaling og redigering af lyd og arbejde med fortællingers opbygning og audi ve opbygning. Det kan på sigt udbygges l e erskoler og l a enskoleundervisning i LYD (a la vinsmagning) og der kan etableres summer camps / innova on camps ( 2 days for audio nerds ). UNG LYD En vig g del af at få LYD projektet udviklet og forankret lokalt, handler om involvering af unge. Ini a vet skal med andre ord bosætningsmæssigt øge unges lknytning l kommunen. Det gælder både unge i grundskolen og i gymnasiet. I grundskolen kunne der udover at få LYD implementeret i læseplaner også udvikles en årlig camp omkring LYD. For gymnasiets unge kunne man fores lle sig det som et udviklingsprojekt under deres Væksthus tanker med science days hvor både B&O folk, kommunale fagfolk og andre var lknyttet undervisningen. Ini a vet bør sam dig indeholde en interna onal dimension. CENTRALE AKTØRER Dagins tu onerne, Folkeskolerne, Struer Statsgymnasium, videregående uddannelser, Struer Museum, Musikskolen, Bang & Olufsen, BusinessPark Struer, Struer Kommune, lokale virksomheder. 09

11 STRUER UNIVERSE På havnen i Struer udlægges der i kommuneplanen et område l et eksperimentarium med udgangspunkt i LYD. Det skal være et audio-mekka og et science- og oplevelsescenter. UDSTILLINGER & TURISME Det handler om på en sjov og lærerig måde at undersøge LYD - hvordan vi opfa er LYD, hvordan LYD påvirker os, og hvad LYD består af. Der skal være innova ve og eksperimenterende uds llinger og forsøg med LYD. Skal være et center for børnefamilier og udflugtsmål for viden- og uddannelsesins tu oner. UNDERVISNING I LYD Den naturvidenskabelige lgang har en stadig s gende betydning for samfundets vækst og udvikling. Inden for uddannelsesområdet er der mere og mere fokus på indlæring, hvor konkrete oplevelser og erfaringer bliver sat i centrum. Det skal altså være et ak vitets- og uddannelsesorienteret center som bygger videre på og videreudvikler erfaringer fra andre steder - samt på de ltag som Struer Statsgymnasium allerede har fra deres Science-linje og Bang & Olufsen fra deres årlige Innova on Camp. UDDANNELSE & FORSKNING Der kunne sigtes mod at koble relevante videregående uddannelsesretninger på centeret. Eksempelvis indenfor audiodesign, hvor man lærer om design og implementering af lyd l interak ve og adap ve medier. Det kan fx være lydinstalla oner eller lydscenografier l kunst og kultur. Det kan være lyd l computerspil, film, events eller museer, hvor lyden skal understø e bestemte stemninger eller skal lpasse sig omgivelserne. Der kunne være forskning i relaterede brancher som lydbranding osv. KONFERENCER OMKRING LYD Her samles de ypperste indenfor LYD i en mere teknisk forstand én gang årligt for at få den nyeste inden for hvad sker omkring LYD. 10

12 LYD I BYGGERI & PLANLÆGNING Byens lyde, lys og stemninger griber vores sanser - og vi mærker, at vi lever og oplever. Disse sanselige kvaliteter skal tænkes ind i planlægningen, i udviklingen af nye byrum, når der investeres i bygninger og i forhold l opholdsrum i naturen. Tidligere har man udelukkende ha fokus på at erne eller dæmpe nega ve elementer såsom trafikstøj og tekniske anlæg, men lyd kan med fordel indarbejdes og være med l at skabe nye oplevelsesmæssige kvaliteter. Lys beny es o e i forbindelse med nye byrum, bygninger osv., men sammen med LYD adskiller det sig og kan skabe sammenhæng, tryghed og lyst l ophold. Her tænkes ikke kun på musik men også virtuelle lydmiljøer talende mennesker, legende børn, fuglesang, rislende vand, raslende løv mv. LYD og opfa elsen af LYD i gader, på pladser, i byrum og i offentligt byggeri kan dermed være med l at afgøre, om vi kan lide at være i miljøet - og måske får nogle ekstra og overraskende oplevelser. Design af lydmiljøer kan beny es i forbindelse med omdannelsen af havnen, forbindelseslinjerne l gågaden, brobuerne og byrummene omkring dem fx en lydinstalla on som vækker de besøgendes nysgerrighed, legelyst og opmærksomhed ved at lyden reagerer på de besøgendes adfærd. LYD kan altså bruges l at skabe nogle nye og anderledes oplevelser af byen og af de steder vi besøger. Projekterne kunne sam dig involvere lokalområdets kunstnere og krea ve erhverv i forhold l at skabe levende lydmiljøer i byen, i byggerier, i landskabet osv. Fotos bl.a. fra LYSLYD i krydsfeltet mellem kunst, byudvikling & innova on - et by- og erhvervsudviklingsprojekt 11

13 NATURENS LYDE & DYRENES STEMMER Struer Kommune har en fantas sk flot natur med Lim orden og landskabet omkring den som omdrejningspunkt. Men LYDEN er også noget særligt. Her kan du ly e l støjende menneskeskabte lyde men også de ikke menneskeskabte lyde og lydlandskaber som o e forbindes med s lhed og som noget godt, afslappende og beroligende hvor man kan finde rammerne for en nu dig lflugt. Stedet man søger hen - væk fra omverdenen, for at få renselse af krop og sjæl, ro og fordybelse - inspira on og personlig og faglig udvikling. Men naturen kan også være larmende, hvis man ly er godt e er. Fuglenes sang (lærkens trillen, bekkasinens brummen, spæ ens hakken), frøernes højlydte kvækken om foråret, rævens skrig om na en, hjortens kra brøl, vindens susen i trækronerne, bækkens rislen, bølgeskvulp på strandkanten, bølgernes brydning på stranden, lyden af regn der falder på træers blade, insekters vedvarende summen og jo s lhed - det hænder. Under alle omstændigheder så påvirker det os hvordan ng og steder lyder - LYD betyder noget for folks oplevelse! Det kan udny es l at LYD i Struer gøres l en sjov, spændende og anderledes oplevelse i forhold l seværdigheder, s er, kunstværker osv. Der kan eksempelvis udvikles en pilgrimsrute med lydfortællinger / -quiz / -ruter / -oplevelser af særlig kultur-, natur- eller erhvervshistorisk interesse. JUBILÆER i STRUER KOMMUNE Der er i de kommende år fire jubilæer som kan være med l at sæ e kommunen på landkortet. Oddesundbroens 75 års jubilæum i 2013, Asger Jorns 100 års jubilæum i 2014 (født i Vejrum ved Struer), Jernbanens 150 års jubilæum i 2015 og Struer Købstads 100 års jubilæum i 2017 (falder sammen med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017). LYD kan blive den røde tråd der kobler de fire begivenheder sammen og bruges som lø estang, dels l at promovere jubilæerne - men også l at fremme ambi onerne med at gøre Struer l Lydens By. LYD betyder noget for hvordan vi oplever steder og ng - og LYD kunne bruges l at sæ e spot på stederne - eventuelt i en form for LYD-rejse der fortæller om de historiske begivenheder der har fundet sted - og hvor ly eren kan lade sin fantasi gå på vandring mellem det man ser og det man hører mellem det der var, og det der er. Eksempelvis kunne talen af Kong Chris an d. X, da Oddesundbroen i 1938 blev indviet, blive afspillet og genoplevet (se evt. på stedet. LYD kunne sam dig indgå i forbindelse med de udviklingsprojekter der er undervejs ved Oddesund. På samme måde kunne LYD bruges i forbindelse med jernbanens jubilæum og være med l at sæ e brobuerne i fokus som et særligt varetegn for byen og som kobling mellem by og havn. 12

14 INSPIRATION, EVENTS & AKTØRER EVENTS - Struer Sansefes val - - Kulturfes val Bølgen Århus Europæisk Kulturhovedstad 2017: - Århus Lydfes val: val - Liverpool Sound City - - Sound Symposium - - The Silophone project - - David Byrne Playing the Building - - Paul St George: The Telectroscope - - Vadehavsfes val - val.dk/arrangementer/lyden%20af%20havnen.aspx EKSPERTER & LYDKUNSTNERE - Lyd og akus k i planlægning Rambøll v/allan Jensen - Lyd for B&O - Geoff Mar n Tonmeister og specialist in Sound Design - Kultur- og oplevelsesdesign, Bent Nørgaard (www.bentnørgaard.dk/www.ar orceone.dk) - Betydning af lyd - Sounds from Denmark, Stephen Schwartz (h p://soundsfromdenmark.org/) - Lyd i kultur - Chris an Dietrichsen, AquaSonic - Lydbranding - Johny Sårde, Crea ve Director/Founder, Audiowise (h p://www.audiowise.dk/) - Hans Von Sydow, Tonespaceafdelingen konservatoriet i Esbjerg - Composer, performer and researcher in sound and technology - - Kunstnere: Harald me Viuf, Søs Gunvor Ryberg, Andreas Busk Jepsen og Jens Toyberg-Frandsen - Professionel akus ker: Jan Voetman - kjav.dk PROJEKTER - Sonic Postcards - - The World Opera - VIDEN OM LYD & OPLEVELSE - Netværk for Dansk Lydteknologi - - Ins tute for Sound Design - - ARZ ELectronica - UDDANNELSE I LYD - on/ - VIRKSOMHEDER - Bang & Olufsen - - Epic Sound - ARTIKLER & PROJEKTER - kler/ar kel.php?lydens+vaesen on.dk/ LYSLYD i krydsfeltet mellem kunst, byudvikling & innova on - et by- og erhvervsudviklingsprojekt - Lys og Lyd i byens rum - 13

15 DELTAG I PROJEKTET HVIS DU HAR IDÉER TIL LYDENS BY ELLER HAR LYST TIL AT DELTAGE I UDVIKLINGEN AF PROJEKTET, ER DU VEL KOMMEN TIL AT KONTAKTE: PLAN & MILJØ Struer Kommune Østergade Struer

E R H V E R V S P O L I T I K

E R H V E R V S P O L I T I K E R H V E R V S P O L I T I K - HVOR VIL VI HEN OG HVAD SKAL VI LEVE AF? TÆ T PÅ M E N N E S K E R, T E K N O L O G I O G N AT U R ERHVERVSUDVIKLING I STRUER KOMMUNE 2012 Maj 2012 PLANAFDELINGEN - 2016

Læs mere

Kommissorium for Lydens By

Kommissorium for Lydens By Kommissorium for Lydens By 1/5 Tidspunkt for udfærdigelse: 20. september 2012 PUNKTER 1 Projektets overskrift LYDENS BY CITY OF SOUND BESKRIVELSEN 2 Målet med projektet Struer Kommune er og vil være en

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik Glostrup Kommunes Sundhedspolitik Hvissingestenen Glostrup Kommunes Sundhedspoli k Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse 14.8.2013 Layout: Center for It og Udvikling 2 Glostrup Kommunes Sundhedspolitik

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI

UDVIKLINGSSTRATEGI DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE DJURSLAND UDVIKLINGSSTRATEGI 2014-2020 Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

UDVIKLERE ONSDAG D. 13 JUNI KL. 09.30-16.30 IVÆRKSÆTTERE START-UPS KOM PÅ PITCH - MATCHMAKING - NETWORKING SOUND OF MUSIC VOL II MEDIA & TECH

UDVIKLERE ONSDAG D. 13 JUNI KL. 09.30-16.30 IVÆRKSÆTTERE START-UPS KOM PÅ PITCH - MATCHMAKING - NETWORKING SOUND OF MUSIC VOL II MEDIA & TECH SOUND OF MUSIC VOL II MEDIA & TECH LYDDESIGNERE UDVIKLERE IVÆRKSÆTTERE VÆKSTVIRKSOMHEDER START-UPS PITCH - MATCHMAKING - NETWORKING ONSDAG D. 13 JUNI KL. 09.30-16.30 PROMUS, VESTER ALLÉ 15, 8000 AARHUS

Læs mere

Ungestrategi. - med fokus på uddannelse og beskæ igelse

Ungestrategi. - med fokus på uddannelse og beskæ igelse - med fokus på uddannelse og beskæ igelse Januar 2015 Indhold Forord 3 Indledning 4 Mål for ungeindsatsen 5 Målgruppe 6 Ungestrategiens temaer 7 Samarbejde om og med den unge 8 Øget indsats i skolen 10

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøsek onen

Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøsek onen Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljøsek onen Udarbejdet af AAU s arbejdsmiljøsek on, november 2015 Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø er den måde, vi omgås

Læs mere

Alle dagplejere modtager undervisning i læreplaner og brugen af syvkantsmodellen som redskab.

Alle dagplejere modtager undervisning i læreplaner og brugen af syvkantsmodellen som redskab. Indledning: Alle dagplejere er præsenteret for pædagogiske læreplaner. Alle dagplejere modtager undervisning i læreplaner og brugen af syvkantsmodellen som redskab. Alle dagplejere modtager plancher med

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Øget inklusion - et fælles ansvar

Øget inklusion - et fælles ansvar Øget inklusion - et fælles ansvar Glostrup Kommune 2013 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Hvad mener vi med inklusion? 4 Hvorfor inklusion? 5 Mål for inklusion 6 Fokusområder for inklusion 7 Ledelse af inklusion

Læs mere

IDÉOPLÆG ODDESUND OPLEVELSER - NATUR, KULTUR OG FRITID PROJEKTU DVIKLING AF O DDESUND. december 2012 PLAN OG MILJØ STRUER KOMMUNE

IDÉOPLÆG ODDESUND OPLEVELSER - NATUR, KULTUR OG FRITID PROJEKTU DVIKLING AF O DDESUND. december 2012 PLAN OG MILJØ STRUER KOMMUNE IDÉOPLÆG PROJEKTU DVIKLING AF O DDESUND december 2012 ODDESUND OPLEVELSER - NATUR, KULTUR OG FRITID INDHOLD ODDESUND - I DAG OG I FREMTIDEN 03 områdets karakteris ka og poten aler TEMA - NATUR 05 naturværdier

Læs mere

Coachuddannelsen version 1.0

Coachuddannelsen version 1.0 Coachuddannelsen version 1.0 Dommerkarrieren starter med 4 lektionskursus samt professionel coachforløb Forord Dansk Håndbold Forbund (DHF) har som fornemste opgave at skabe et solidt fundament af håndbolddommere,

Læs mere

STATUS LYDENS BY Hvad har vi opnået i 2013 - og hvad vil vi så 2014-2017?

STATUS LYDENS BY Hvad har vi opnået i 2013 - og hvad vil vi så 2014-2017? STATUS LYDENS BY Hvad har vi opnået i 2013 - og hvad vil vi så 2014-2017? Et 4-årigt udviklingsprojekt 2014-2017 En strategisk satsning med udgangspunkt i kommunens DNA BYRÅDETS BESLUTNINGER Lydens By

Læs mere

Mestring og udfoldelse

Mestring og udfoldelse Mestring og udfoldelse Forord I Glostrup arbejder vi ud fra de to kerneopgaver: Mestring og udfoldelse. Mestring og udfoldelse er i koncentreret form det, vi skal bidrage l hos vores borgere. Vi bruger

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Idé-katalog Fra Tanke l Handling

Idé-katalog Fra Tanke l Handling Indhold By ebørs Bedre Selvværd for udsa e kvinder Mentorer/rollemodeller l unge sårbare mødre Madklub for unge udsa e Netværk for bisiddere Fædregruppe for unge fædre Gå busser GUF: Gra s udendørs fitness

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor og sådan Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor Fordelen er de andre øjne, vi får på. Vi kommer hur gt l at se det hele indefra, og det bliver også hur gt silotænkning.

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.62 Turisme... 2 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 4 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme og turisme side 2 6.62 Turisme Driftsbeskrivelse

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

01-01-2014 01-08-2015 Politisk udvalg: Kultur- og fritidsudvalg

01-01-2014 01-08-2015 Politisk udvalg: Kultur- og fritidsudvalg Folkeskolereform -Samarbejde mellem skolerne og n type: Aftaleenhed Folkeskolereformen har overordnet til formål, at alle elever skal lære mere. Blandt reformens øvrige mål er det et politisk ønske, at

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Billedkunst. Skru op for din uddannelse.. C B AVU BASIS. Almen Voksenuddannelse fagbeskrivelse. Uddannelse for unge og voksne. www.vuc.

Billedkunst. Skru op for din uddannelse.. C B AVU BASIS. Almen Voksenuddannelse fagbeskrivelse. Uddannelse for unge og voksne. www.vuc. www.vuc.dk Billedkunst Almen Voksenuddannelse fagbeskrivelse Bekendtgørelse 2009 AVU C B hf A BASIS Uddannelse for unge og voksne Skru op for din uddannelse.. Billedkunst, niveau Billedkunst niveau er

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 Notat Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 I første halvdel af 2015 startes arbejdet med at udvikle en brandidentitet og de aktiviteter, der i 2015 skal være med til at sætte Assens Kommunes brand

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Punkt 1, Ansøgere: Kulturskibet (Tidl. Kerteminde Musikskole) Tyrebakken 11, 5300 Kerteminde Kulturskoleleder: Morten

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.62 Turisme... 2 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 4 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme og turisme side 2 6.62 Turisme Driftsbeskrivelse

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

UCC. Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte

UCC. Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte Den årlige konference for vejledere på erhvervsskolerne og i UU- centre Hotel Nyborg Strand den 4. 5. maj 2009 Vejledning mellem tvang og tilbud

Læs mere

Dynamisk fremdrift version 2.1

Dynamisk fremdrift version 2.1 Dynamisk fremdrift version 2.1 Processen med at finde og udvikle nye divisions- og LIGA-dommere i kreds 7 Forord Kreds 7 har dligere været førende inden for dommerudvikling og skabt mange, mange dommere,

Læs mere

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET ERHVERVSSTRATEGI RANDERS - Randers Regnskov - --------- - Danish Crown VIBORG - Viborg Domkirke - Kongepladsen - -------------- HERNING -Boxen - Messecenter Herning

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.51 Sekretariat og forvaltninger... 2 6.62 Turisme... 3 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 6 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 7 Erhvervsfremme

Læs mere

NO.3 TVÆRGÅENDE MULIGHEDER OG SCENARIER RUDERSDAL KOMMUNE

NO.3 TVÆRGÅENDE MULIGHEDER OG SCENARIER RUDERSDAL KOMMUNE Dato 20150506 BEDRE UDNYTTELSE AF KOMMUNENS AREALER NO.3 TVÆRGÅENDE MULIGHEDER OG SCENARIER RUDERSDAL KOMMUNE 6. MAJ 2015 INDHOLDSBESKRIVELSE Muligheder og scenarier i tværgående perspek v viser resultatet

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

VESTBYEN. Baggrund og vision

VESTBYEN. Baggrund og vision VESTBYEN Baggrund og vision Vestbyen indgår i perlerækken af byområder, der ligger a rak vt ved Lim- orden. Den har sam dig en meget tæt forbindelse l Aalborg Midtby, større grønne rekrea ve arealer vest

Læs mere

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 10. Marts 2014 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kultur- og Fritidsafdelingen 28. september 2012, 19. oktober 2012 Forslag Idékatalog til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kataloget har baggrund i: Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere