Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:"

Transkript

1 Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2 Efterbehandling af dialogmøderne på dagtilbudsområdet Efterbehandling af dialogmøder på skoleområdet Halvårsregnskab pr. 30. juni Børn- og Skoleudvalget 10 5 Politisk Ledelsesinformion for Børn- og Skoleudvalget 11 6 Budget , Børn- og Skoleudvalget - fortsættelse af den politiske proces 12 7 Udvidelse af småbørnsgruppen i Højer Danske Børnehave 14 8 Procesplan for udarbejdelse af dagtilbuds- og skolepolitik 15 9 Skolereform - valgprocedure for skolebestyrelsesmedlemmer fra erhvervslivet og ungdomsuddannelserne Fritidstilbud efter skolereformen Evalueringen af ordblindeundervisningen, analyse og kortlægning Frigivelse af anlægsmidler til SFO på Løgumkloster Distriktsskole Børn af misbrugsramte forældre august

3 15 Styringsaftale for det specialiserede socialområde Årshjul Børn og Skoleudvalget 29 Lukkede dagsordenspunkter 13 Personsag august

4 1. Sager til orientering G Sagsfremstilling Formanden: Direktøren: Skole- og Dagtilbudschefen: Børn og Ungechefen: Direktøren for Børn og Skole indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Formanden: Lærernes arbejdstid. Friskole. Skole- og Dagtilbudschefen: 1. skoledag under skolereformen er forløbet godt. Udfordringer med Skoleintra skal løses fra leverandørens side. Distriktsskoleleder i Skærbæk raskmeldt. Ny leder i Øster Højst. TV Syd besøger Toftlund Distriktsskole. Børn og Ungechefen: Udflytning i Fase2 er godt på vej. Udflytning til Tønder Grundskole venter til september og Skærbæk til 1. januar. Reception vedr. Fase august

5 2. Efterbehandling af dialogmøderne på dagtilbudsområdet G Sagsfremstilling Børn- og Skoleudvalget har afviklet dialogmøder med områdebestyrelserne for områdeinstitutionerne, bestyrelsen for DKCT, bestyrelserne for de selvejende institutioner og bestyrelsen for Dagplejen. Bestyrelserne redegjorde for, hvad der for forældrene er vigtigt i et godt dagtilbud, og hvordan de så elementer af det i deres institutioner. Alle bestyrelser gav udtryk for tryghed, omsorg, trivsel og læring er centrale elementer. Børnene bliver mødt og anerkendt og trives generelt godt. De ser, personalet er velkvalificeret til den pædagogiske opgave og oplever samtidigt, personalet er presset på tid. Nuværende normering ønskes som minimum bevaret Følgende udfordringer og ønsker blev nævnt på møderne: Garantinormering til små institutioner Konkret forslag på 20 børnehavebørn + 12 småbørn Småbørnsgrupper Agerskov Børnehus og Højer Danske Børnehave ønsker udvide deres småbørnsgrupper. Markledets Børnehave ønsker etablere en småbørnsgruppe, da de pt. ikke kan stå for feriepasningen i området. Færre lukkedage og udvidet åbningstid For være traktive dagtilbud efterspørges mulighed for udvidet åbningstid og færre lukkedage. Pulje til servicering af ipads Når institutionerne indkøber ipads er det deres egen opgave servicere og opsætte dem. Alternivt kan det købes hos Hotline. Vedligeholdelse af institutionerne ude og inde Vedligeholdelsesstandarden er meget svingende. Der blev konkret vist eksempler fra Nordre Børnehave og Abild Børnecenter, hvor vinduer og gulv var ødelagt. Inklusion Der efterspørges mere informion vedr. inklusion til personale og forældre. Forts efteruddannelse af personalet i forbindelse med inklusionsopgaven. Omorganisering af støtte pædagogiske team Det ønskes, flere af ressourcerne til støttepædagogisk team anvendes til støtte for grupper af børn, da der har været gode erfaringer med nuværende forsøg. Indkøb af bus Det var et ønske fra både område Toftlund og område Løgumkloster, der blev fundet midler til en bus for området. Udvidelse af antal tilsyn for den kommunale dagpleje. Der er i dag 3-6 tilsyn årligt. Dette antal ønskes hævet. 12. august

6 Bilag Opsamling på Dialogmøderne i Dagtilbud 2014.doc Overblik2.doc Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, bestyrelsernes udfordringer og ønsker drøftes. Beslutning Udvalget besluttede, der udarbejdes ikke udvidelsesforlag på en minimumstildeling, der udarbejdes udvidelsesforslag til etablering af småbørnsgruppe i Markledets Børnehave (områdeinstitutionen i Løgumkloster), der udarbejdes ikke udvidelsesforslag til færre lukkedage, der arbejdes videre med afdækning af omfanget vedr. servicering af ipads, der udarbejdes ikke udvidelsesforslag til indkøb af busser, der udarbejdes udvidelsesforslag til fastholdelse af antal tilsyn for den kommunal dagpleje, orientering om allerede igangste indsser blev taget til efterretning. 12. august

7 3. Efterbehandling af dialogmøder på skoleområdet A Sagsfremstilling Børn- og Skoleudvalget har afviklet dialogmøder med skolebestyrelserne, bestyrelsen for Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Bestyrelserne redegjorde for, hvad de ser af muligheder og udfordringer i skolereformen. Krav om samarbejde med eksterne parter medfører en række spørgsmål og usikkerheder særligt i forhold til ansvarsfordeling, forsikringsspørgsmål og evnen til imødekomme børn med særlige behov. Alle bestyrelser ser spændt frem til det nye skoleår som første år i skolereformen. Alle bestyrelser udtrykte tilfredshed med dialogmøderne og opfordrer til flere møder mellem udvalget og bestyrelserne. Følgende udfordringer og ønsker blev nævnt på møderne: Fritidstilbud i skolereformen Forslaget om nedlægge SFO modtages ikke positivt i skolebestyrelserne. Der er ikke enighed om, det er en god ide gøre frivillige aktiviteter gris for børnene. Det forventes medføre øget brug af tilbuddet og øget belastning på lokaler. Alle ønsker fastholde nuværende kvalitet i pasningstilbuddet. Det ønskes pædagoger forts primært står for aktiviteterne. Alle skolebestyrelser peger på, en ændret ledelsestruktur i SFO giver nye, gode muligheder for tættere samarbejde mellem skole og SFO. Den ændrede ledelsesstruktur ønskes fastholdt med samme ledelseskraft som i dag. Tønder og Toftlund peger på behov for øget åbningstid i SFO f.eks. 15 minutter mere både morgen og eftermiddag - måske også etablering af et pendlermodul for kunne fastholde forældre, der pendler til store arbejdspladser i nabokommunerne. Nuværende skolestruktur og elevtal For Tønder Distriktsskole er det vigtigt fastholde Møgeltønder som filial. Der er succes med det sociale fællesskab mellem almen- og specialområdet. Løgumkloster Distriktsskole peger på, elevtallet i Øster Højst er faldende - kommende skoleår er der 68 elever. Antallet af tilmeldte SFO-børn kan ikke oppebære den nødvendige personalenormering. Der skal sikres bæredygtige enheder på alle områder. Der er behov for handlefrihed for skole og bestyrelse ift. løse SFO-udfordringen i Øster Højst - f.eks. tænke ledelse sammen med den lokale børnehave. Generelt udtrykker Løgumkloster, der er behov for politiske beslutninger, der rækker mere end 2 år frem i tiden. 12. august

8 Økonomi Ønske om centrale puljer til f.eks. elever med behov for hjælp til personlig pleje og langtidssygemeldinger blandt personalet. Desuden ønske om måtte lægge mere til side til uforudsete udgifter end de nuværende 2 % årligt - akkumuleret max 4%. Rengøring Der ønskes øget rengøringsstandard. Der forventes et øget behov for rengøring som følge af lærernes fulde tilstedeværelse og reformens længere skoledag. Det foreslås, kvalitetstandarder også indgår i vurderingsgrundlaget, når rengøringsområdet skal konkurrenceudsættes - bestyrelserne vil gerne være med til beskrive kvalitetskravene i udbudsmerialet. Ledelsestid Tønder Distriktsskole ønsker flere resurser til ledelsestid. Ledelsesopgaven indeholder mange nye opgaver, derfor behov for øget ledelsestid. Inklusion Toftlund Distriktsskole oplever udfordringer i inklusionsarbejdet i forhold til flytte elever fra Høllevang til Nyboder. Der er behov for tænke nyt for mindske den fysiske afstand fra Høllevang til Nyboder. Ny skole Skærbæk Distriktsskole ønsker afklaring i forhold til deres visioner om bygge ny skole i Skærbæk fremfor renovere den eksisterende. UU og Ungdomsskolens dialogmøder havde primært karakter af informion til udvalget om eksisterende opgaver, ændret lovgivning og tanker om fremtidige muligheder inden for rammerne. Bilag Opsamling dialogmøde Toftlund Distriktsskole Opsamling dialogmøde Skærbæk Distriktsskole Opsamling dialogmøde Tønder Distriktsskole Opsamlig dialogmøde Løgumkloster Distriktsskole Opsamling dialogmøde UU Opsamling dialogmøde Ungdomsskolen Overblik2.doc 12. august

9 Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, der tages stilling til skolebestyrelsernes udfordringer og ønsker. Beslutning Udvalget besluttede, henvendelse fra Løgumkloster Distriktsskole vedr. SFO i Øster Højst genoptages, der udarbejdes ikke udvidelsesforslag til oprettelser af centrale puljer, der ændres ikke på niveauet for overførsel mellem budgetårene, der udarbejdes ikke særskilt udvidelsesforslag om udvidet ledelsestid, der udarbejdes konkrete forslag med fokus på lette inklusionsarbejdet i Toftlund, behovet for udvidet åbningstid i SFO undersøges, orientering om allerede igangste indsser blev taget til efterretning. 12. august

10 4. Halvårsregnskab pr. 30. juni Børn- og Skoleudvalget S Sagsfremstilling Ifølge kommunens økonomiske stregi skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet. Fagudvalgene er pålagt ledsage eventuelle forventninger af merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiiver til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, fagudvalgene har ansvaret for fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget. Til brug for denne behandling foreligger nu halvårsregnskabet. Generelle forhold fra fagudvalgets halvårsregnskab indgår samtidig som bidrag til det samlede halvårsregnskab for kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget og forventet regnskab: Børn- og Skoleudvalgets budgetområde viser ved udgangen af juni måned en forbrugsprocent på 46,41%, som samlet set ligger under den gennemsnitlige forbrugsprocent. Den lave forbrugsprocent skyldes hovedsageligt bidrag til efterskoler, friskoler og produktionsskoler, som for hele 2014 først afregnes i juli måned. Beløbet udgør 48 mio. kr. Derudover indgår et puljebeløb på 4,7 mio. kr. afs til skolereform, som forventes anvendt fra august På dagtilbudsområdet forventes et overskud på 3,4 mio. kr. som skyldes, der er foretaget budgetreguleringer på dagpleje og daginstitutioner som følge af et forventet fald i antallet af indmeldte børn. På forebygglse og anbringelse forventes forbruget overstige budgettet med 5,5 mio. kr., såfremt de aktuelle sager og foranstaltninger, som er kendt pr fortsætter på samme niveau resten af året. Det foreslås derfor, overskuddet fra dagtilbudsområdet overføres til medfinansieng af det forventede merforbrug på forebyggelse og anbringelse. Derudover er der på udvalgets område bevillingsmæssige ændringer på netto i alt 0,142 mio. kr., som dels vedrører midtvejsregulering af demografi og dels reguleringer vedr. lov- og cirkulæreprogram Samlet vurderes det, det forventede regnskab på Børn- og Skoleudvalget stort set vil være i balance ved årets slutning. Bilag Børn og Skoleudvalget - halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 Direktøren for Børn- og Skoleudvalget indstiller, halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 for Børn- og Skoleudvalgets område godkendes og indgår i det samlede halvårsregnskab for Tønder Kommune. Beslutning Indstillingen godkendt. 12. august

11 5. Politisk Ledelsesinformion for Børn- og Skoleudvalget S Sagsfremstilling Politisk ledelsesinformion for juli måned 2014 inden for Børn- og Skoleudvalgets område. Rapporteringen indeholder økonomi- og aktivitetsoplysninger til og med juli Forvaltningen vil på mødet gennemgå rapporten. Bilag Politisk rapport til Børne- og Skoleudvalget juli 2014 Direktøren for Børn og Skole indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Sagen taget til efterretning. 12. august

12 6. Budget , Børn- og Skoleudvalget - fortsættelse af den politiske proces Ø Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen blev på minibudgetseminaret den 26. juni præsenteret for budgetstus efter konsekvenserne af regeringaftalen, ligesom fagudvalgenes budgetbidrag blev drøftet. Efter tidsplanen for budgetlægning skal udvalget i august måned drøfte konsekvenser af eventuel ny udmelding fra Økonomiudvalget samt lov- og cirkulæreprogram, moderniseringsaftale m.v. Økonomiudvalget har drøftet budgetsituionen efter aftalen om kommunernes økonomi på møde den 7. august og har besluttet indarbejde følgende ændringer i budgetforslaget: 1. Låneoptagelse i alle årene budgetlægges på samme niveau som låneafdrag således, der netto ikke optages yderligere lån. 2. Anlægsrammen for 2015, 2017 og 2018 forøges med 10 mio. kr. 3. Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. til udmøntning af Kommunalbestyrelsens stregiplan. 4. Der afsættes en pulje på 6 mio. kr. til ændringer i driftsbudgettet. 5. Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til understøtte yderligere erhvervsudvikling. 6. Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til blandt andet understøtte et øget udbud af mellemlang og videregående uddannelser. Budgetforslagets øvrige forudsætninger, som indstillet af direktionen, blev godkendt. Forudsætningerne indebærer, reduktionen på 1% af servicerammen er fastholdt, og reduktionen på 0,5% ikke indarbejdes. Udvalget kan drøfte prioritering og indhold i udvidelsesønsker i relion til Økonomiudvalgets udmelding om, der er afs en pulje til ændringer i driftsbudgettet på 6 mio. kr. Der er hidtil arbejdet med 0,5 procents udvidelsesønsker, svarende til ca. 8 mio. kr. Derudover kan Børn- og Skoleudvalget drøfte og eventuelt kvalificere de foreliggende anlægsønsker på udvalgets område. Lov- og cirkulæreprogrammet betyder økonomisk for Tønder Kommune samlet set -8,926 mio. kr. i De væsentligste reguleringer vedrører indkomstoverførsler. På Børn- og Skoleudvalgets område foretages der reguleringer på i alt -0,687 mio. kr., stigende til -0,916 mio. kr. i Moderniseringsaftalen indeholder ingen emner indenfor Børn- og Skoleudvalgets område. Bilag Børn- og Skoleudvalg - investeringsoversigt 1 Lov- og Cirkulæreprogram , Børn og Skoleudvalget Oversigt på udvidelsesforslag Børn og Skoleudvalget 12. august

13 Direktøren for Børn og Skole indstiller, udvalget drøfter budget 2015 efter konkret udmelding fra Økonomiudvalget, udvalget tager ændringer ifølge Lov- og Cirkulæreprogrammet til efterretning, og sagen videresendes til budgetseminariet. Beslutning Drift: Fælles ledelse af område Toftlund og Løgumkloster drøftes på budgetseminaret. Anlæg: Behovet for midler til IT-området kvalificeres. 12. august

14 7. Udvidelse af småbørnsgruppen i Højer Danske Børnehave G Sagsfremstilling På baggrund af henvendelse fra område Tønders forældrebestyrelse ønskes en udvidelse af småbørsgruppen i Højer Danske Børnehave. Institutionen er i dag normeret til 8 småbørn, og alle pladser er optaget. Teknisk Forvaltning har godkendt Højer Danske Børnehave til 13 småbørn. Der er to kommunale dagplejere i Højer, som begge er fuldt belagt, og fra 1. oktober har de begge ligeledes et 5. barn indskrevet. Der står pt. 4 børn på ventelisten til småbørnegruppen i Højer, som med nuværende normering på 8 småbørn ikke får en plads i institutionen. De henvises til dagplejen i Tønder. Småbørnsgruppen i Møgeltønder er ligeledes fyldt op. En udvidelse af antal småbørn i Højer Danske Børnehave vil ikke umiddelbart påvirke dagplejen, da der samlet set i Højer er flere børn i alderen 0-2 år end hvad dagplejen og småbørnsgruppen tilsammen kan optage. Der er i dag allerede et samarbejde mellem dagplejen og småbørnsgruppen vedr. gæstepleje, som tilbydes i småbørnsgruppen. Dette samarbejde fortsætter også i Økonomi Uændret økonomisk tildeling, da takster for hhv. en dagplejeplads og en småbørnsplads i 2014 ikke er differentieret. Ændring af takststrukturen vil indgå iforbindelse med budget Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, udvidelsen til 13 småbørnspladser godkendes, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstillingen anbefales. 12. august

15 8. Procesplan for udarbejdelse af dagtilbuds- og skolepolitik A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2013 en overgangsordning for dagtilbuds- og skoleområdet frem til udarbejdelse og vedtagelse af en ny, sammenhængede dagtilbuds- og skolepolitik. Det fremgår af overgangsordningen, den nye politik skal være udarbejdet og vedtaget, så den kan træde i kraft den 1. august Børn og Skoleforvaltningen har udarbejdet et forslag til en procesplan for udarbejdelse af politikken. Procesplanen skal sikre: en proces med en bred inddragelse af interessenter i dagtilbud og skole udarbejdelse af udkast til politikken ligger klar til politisk behandling i foråret 2015 den politiske proces afvikles, så en ny dagtilbuds- og skolepolitik kan træde i kraft den 1. august Processen opdeles i 2 dele: Efteråret 2014 indeholder i alt 4 arrangementer med deltagelse af bestyrelser, faglige organisioner, fagpersonale, ledere, forældre og andre interessenter i forbindelse med dagtilbuds- og skoleområdet Foråret 2015 udarbejdes udkast til politikken og den politiske behandling gennemføres, herunder høringsperiode og drøftelser på dialogmøder. Bilag udkast til procesplan Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, procesplanen godkendes. Beslutning Procesplanen revideres på baggrund af de faldne bemærkninger. 12. august

16 9. Skolereform - valgprocedure for skolebestyrelsesmedlemmer fra erhvervslivet og ungdomsuddannelserne A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, erhvervslivet og ungdomsuddannelserne skal være en del af skolebestyrelserne. Den 24. april besluttede Kommunalebestyrelsen sende forslag til valgprocedure for repræsentanterne fra erhvervslivet og ungdomsuddannelserne i høring hos relevante parter i perioden 25. april til 15. maj. Det udsendte forslag til valgprocedure for repræsentanter fra ungdomsuddannelserne lød:der findes via lodtrækning en repræsentant fra ungdomsuddannelserne til de 4 skolebestyrelser. Repræsentanterne skal findes fra Tønder Gymnasium, Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, EUC-Syd Tønder, VUC Syd og STUK. Repræsentanten sidder for en 4-årig periode. Der kan i den enkelte bestyrelse i samarbejde med den konkrete ungdomsuddannelse træffes aftale om, perioden er 2-årig, hvorefter der udpeges en ny repræsentant fra samme ungdomsuddannelse for en ny 2-årig periode. Tønder Ungdomsskole og Løgumkloster Distriktsskole har ingen bemærkninger til den foreslåede valgprocedure. Skærbæk Distriktsskole anbefaler den foreslåede valgprocedure. Tønder Distriktsskole udtaler, det er upraktisk, tidskrævende og vanskeligt, skolebestyrelsen skal henvende sig til ungdomsuddannelserne for finde en repræsentant til skolebestyrelsen. Det bør være en opgave for ungdomsuddannelserne selv evt. i samarbejde med forvaltningen. Toftlund Distriktsskole udtaler dels, det er unødvendigt, skolebestyrelserne selv skal deltage i arbejdet med finde en repræsentant fra ungdomsuddannelserne, og dels en repræsentant fra STUK ikke skal have muligheder for sidde i skolebestyrelsen ved Toftlund Distriktsskole. Det er skolens opftelse, STUK vil kunne profitere væsentligt af få en repræsentant i skolebestyrelsen i Toftlund, hvilket kan medføre et øget frafald af overbygningselever på Toftlund Distriktsskole. EUC-Syd Tønder har ingen kommentarer til valgproceduren, støtter op om, ungdomsuddannelserne bliver repræsenteret i skolebestyrelserne og ser frem til samarbejdet. Tønder Gymnasium ser frem til samarbejdet, fordi det vil styrke sammenhængen mellem grundskolerne og ungdomsuddannelserne. Tønder Gymnasium foreslår, samtlige 4 repræsentanter fra ungdomsuddannelserne skal findes blandt de ungdomsuddannelser, der er grundskolens direkte aftagere: Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, EUC-Syd og 12. august

17 Tønder Gymnasium. Begrundelsen er dels, man på VUC skal være fyldt 18 år, og VUC Syd ikke udbyder en sammenhængende 2-årig HF. VUC SYD har dermed ikke en direkte forbindelse til grundskolerne og dels, STUK er en priv institution, der er i direkte konkurrence med kommunale undervisningstilbud, hvorfor det ikke vil være hensigtsmæssigt, hvis STUK får en repræsentant i f.eks. Toftlund Distriktsskoles bestyrelse. VUC Syd Tønder, STUK og Tønder Handelgymnasium og Handelsskole har ikke afgivet høringssvar. På baggrund af høringssvarene skal følgende drøftes: Hvilke ungdomsuddannelser skal være repræsenteret i skolebestyrelserne?: - forslaget om valgprocedure fra høringsperioden indeholder repræsentanter fra Tønder Gymnasium, Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, EUC-Syd Tønder, VUC Syd Tønder og STUK, - forslaget fra Tønder Gymnasium indeholder, det udelukkende er Tønder Gymnasium, EUC-Syd Tønder og Tønder Handelsgymnasium og Handelsesskole - forslaget fra Toftlund Distriktsskole indeholder, STUK, såfremt STUK forts skal indgå som repræsentant for ungdomsuddannelserne, ikke får muligheder for sidde i skolebestyrelsen ved Toftlund Distriktsskole Hvordan skal repræsentanterne fra ungdomsuddannelserne findes?: - forslaget om valgprocedure fra høringsperioden indeholder, repræsentanterne findes gennem henvendelse fra skolebestyrelserne til ungdomsuddannelserne - forslag fra Tønder og Toftlund distriktsskoler indeholder, repræsentanterne findes i samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og forvaltningen og derefter meddeles skolebestyrelserne Det udsendte forslag til valgprocedure for repræsentanter fra erhverslivet lød: Skolebestyrelserne finder hver især relevante kandider fra erhvervslivet, herefter indsendes oplysninger om kandiderne til Tønder Erhvervsråd, som derefter godkender, de pågældende kandider kan repræsentere erhvervslivet i bred forstand i skolebestyrelserne. Repræsentanten sidder for en 4-årig periode. Der kan i den enkelte bestyrelse i samarbejde med Tønder Erhvervsråd træffes aftale om, perioden er 2-årig, hvorefter skolebestyrelsen skal sikre, proceduren igen gennemføres, så der findes en repræsentant for en ny 2-årig periode. Tønder Erhvervsråd støtter den foreslåede valgprocedure. Tønder Ungdomsskole har ingen bemærkninger til den foreslåede valgprocedure. 12. august

18 Skærbæk Distriktsskole anbefaler den foreslåede valgprocedure. Toftlund Distriktsskole anbefaler den foreslåede valgprocedure med den bemærkning, det ofte kan være svært finde repræsentanter i lokalområdet til forenings- og bestyrelsesarbejde. Tønder Distriktsskole udtaler, det er upraktisk, tidskrævende og vanskeligt, det er skolebestyrelsen selv, der skal finde en egnet kandid til repræsentere erhvervslivet i skolebestyrelsen. Det bør være en opgave for erhvervslivet selv evt. i samarbejde med forvaltningen. Løgumkloster Distriktsskole udtaler, det ikke skal være den enkelte skolebestyrelses opgave finde repræsentanter fra erhvervslivet. Repræsentanten bør udpeges på anden vis. På baggrund af høringssvarene skal følgende drøftes: - hvorvidt repræsentanten skal findes af skolebestyrelserne, som derefter indsender oplysninger til Tønder Erhvervsråd, der herefter godkender repræsentanterne - hvorvidt repræsentanten skal findes af erhvervslivet selv evt. i samarbejde med forvaltningen Bilag Høringssvar Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, Børn- og Skoleudvalget træffer beslutning om, hvorvidt det fastholdes, ungdomsuddannelsernes repræsentanter i skolebestyrelserne findes blandt Tønder Gymnasium, Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, EUC-Syd Tønder, VUC Syd Tønder og STUK, hvorvidt det fastholdes, repræsentanter fra ungdomsuddannelserne findes gennem henvendelse fra skolebestyrelserne til ungdomsuddannelserne, hvorvidt det fastholdes, erhvervslivets repræsentant findes af skolebestyrelserne og derefter godkendes af Tønder Erhversråd, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. 12. august

19 Beslutning Udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, det fastholdes, ungdomsuddannelsernes repræsentanter i skolebestyrelserne findes blandt Tønder Gymnasium, Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, EUC-Syd Tønder, VUC Syd Tønder og STUK med den bemærkning, repræsentant fra STUK ikke kan vælges til Toftlund Distriktsskole, forvaltningen varetager opgaven med finde repræsentanter fra ungdomsuddannelserne til skolebestyrelserne, det fastholdes, erhvervslivets repræsentant findes af skolebestyrelserne og derefter godkendes af Tønder Erhvervsråd. 12. august

20 10. Fritidstilbud efter skolereformen G Sagsfremstilling Som følge af Skolereformens længere skoledag ændres ved SFO'ens åbningstid: Fra var åbningstiden i SFO 30,75 timer ugentligt Fra var åbningstiden i SFO 24,5 timer ugentligt Efter skolereformen bliver åbningstiden i SFO 19,5 timer ugentligt. Med den længere skoledag forventes behovet for SFO falde, og der er i budget indregnet nedgang i SFO-børn med 10 % de første to år og 20 % de næste to år. Det forventelige antal børn, der benytter SFO beregnes i 2014 til være ca. 700 børn samlet for Tønder Kommune. Med udgangspunkt i budgetforligsteksten har forvaltningen udarbejdet tre forslag til organisering af fritidstilbuddet i Tønder Kommune. Målet er sikre den kommunale pasningsforpligtelse, en økonomisk robusthed og et tilbud af god pædagogisk kvalitet. Model 1: Nedlæggelse af SFO og etablering af nyt tilbud Model 2: Samlet ledelse for skole og SFO Model 3: Ændring i ledelsesstrukturen Model 1 - Nedlæggelse af SFO og etablering af nyt tilbud Nuværende SFO-tilbud nedlægges og ersttes af følgende to tilbud, der organiseres indenfor skolens rammer. Efter den ordinære skoletid etableres frivillige aktiviteter i indskolingen frem til kl De frivillige aktiviteter kan indeholde; lektiecafe, kokkeskole, motorisk træning, musik og kultur, håndværk, spejder, fodbold m.m. Tilbuddet er gris. Det vil give større mulighed for fritidstilbud til alle uanset indkomstgrundlag og understøtter mål 2 i skolereformen. Etablering af pasning fra kl til 8.00 og sent eftermiddag fra klokken til (fredag til 16.00) som skoleorganiseret fritidsaktivitet (SOFA) i skolens lokaler. Forældre betaler 750 kr. pr. mdr. i 12 mdr. På undervisningsfri dage kan tilbuddet benyttes i tidsrummet fra / Tilkøb af op til 6 uger i skolefri uger kan ske for alle børn i klasse. Der arbejdes med to forskellige økonomiske scenarier (a og b). a: Overførsel af nuværende SFO-ledelsestid. b: Overførsel af 70 % af nuværende SFO-ledelsestid, svarende til reduktion i åbningstiden fra august

21 Model 2 - Samlet ledelse for skole og SFO SFO-tilbud er uændret for børnene. Ledelse af SFO samles under skolens ledelse. Ledelsestid fra SFO flyttes til løsning af den samlede opgave. Sammentænkning af ledelsesopgaven for SFO og skole øger fokus på det hele barns trivsel, læring og udvikling. Modellen betyder, funktionen som souschef ophører. Model 3 - Ændring i ledelsestiden Uændret organisering af SFO'en, hvor ledelsestiden reduceres med 30 % svarende til reduktion i åbningstiden. SFO-distriktsledelsen påtager sig sammen med skolens øvrige ledelse opgaven samarbejde tæt med foreningslivet. Dette samarbejde beskriver SFO'erne i deres "Mål - og indholdsbekrivelser." Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 6. maj 2014 Forslaget drøftes med repræsentanter for følgegruppen vedr. skolerform og på dialogmøder med skolebestyrelser, hvorefter punktet genoptages på udvalgsmødet i august. Sagen genoptaget Som besluttet har forslaget været drøftet med Følgegruppen vedr. skolereformen og på dialogmøderne med skolebestyrelserne. BUPL har sendt en henvendelse vedr. forslag om fritidsaktiviteter efter skolereformen. Konkrete elementer i forslaget er afdækket af juridisk afdeling. Fra følgegruppemødet: Følgegruppen finder, gris aktiviteter om eftermiddagen er en god ide. Det vil kunne skabe større helhed i børnenes dagligdag og støtte deltagelse i eftermiddagsaktiviteter for børn i trængte familier. Et gris tilbud vil forventeligt medføre et øget lokalebehov. Et gris tilbud kan etableres uden nedlægge SFO. En ledelsesstruktur, der knytter SFO-ledelsen tættere til skoleledelsen, er en god ide. Det er en god ide fortsætte tanken om åben skole over i eftermiddagstimerne. Deltagelse af frivillige foreninger i eftermiddagsaktiviteterne skal tænkes i faste rammer, så der bliver reelle muligheder for et kvalificeret samarbejde. Der skal indtænkes pædagogisk personale til børn med særlige behov. Fra dialogmøderne om ny SFO-struktur: Forslaget om nedlægge SFO modtages ikke positivt i skolebestyrelserne. Der er ikke enighed om, det er en god ide gøre frivillige aktiviteter gris for børnene, det forventes medføre øget brug af tilbuddet og øget belastning på lokaler. Alle ønsker fastholde nuværende kvalitet i pasningstilbuddet. Det ønskes, pædagoger forts primært står for aktiviteterne. 12. august

22 Alle skolebestyrelser peger på, en ændret ledelsesstruktur i SFO giver nye, gode muligheder for tættere samarbejde mellem skole og SFO. Den ændrede ledelsesstruktur ønskes fastholdt med samme ledelseskraft som i dag. Tønder og Toftlund peger på behov for øget åbningstid i SFO f.eks. 15 minutter mere både morgen og eftermiddag - måske også etablering af et pendlermodul for kunne fastholde forældre, der pendler til store arbejdspladser i nabokommunerne. Henvendelse fra BUPL: BUPL stiller spørgsmål til de skitsede forslag og anfægter det retslige grundlag for de skitserede modeller. På baggrund af henvendelsen er der samlet juridiske svar vedr. organisering af fritidsaktiviter for skolebørn - se bilag. Behandling af modellerne. Model 1 - Nedlæggelse af SFO: Efter have konsulteret juridisk afdeling viser det sig, model 1 ikke er mulig, når der samtidig ønskes en forældrebetaling. Model 2 - samlet ledelse for SFO og skole: Model 2 samler ledelsen af SFO under skolens ledelse. Ledelsestid fra SFO flyttes til løsning af den samlede ledelsesopgave. Sammentænkning af ledelsesopgaven for SFO og skole øger fokus på det hele barns trivsel, læring og udvikling. Som del af modellen ophører funktionen som souschef. Der etableres 2 moduler: Eftermiddagsmodul (14.00 til 16.30) Efter den ordinære skoletid etableres SFO i indskolingen frem til kl (fredag til 16.00). De kendte SFO aktiviteter suppleres med aktiviteter i samarbejde med musikskole, kulturskole, foreningsliv mv. Der skal årligt udmøntes 1000 kr. pr. barn af den økonomiske tildeling til dette samarbejde. Tilbuddet er med forældrebetaling på kr. 700 pr. måned i 12 måneder inklusive pasning i skoleferien. På undervisningsfri dage kan tilbuddet benyttes i tidsrummet fra / Morgenmodul (6.30 til 8.00) Der etableres pasningstilbud fra kl til Tilbuddet er med forældrebetaling på kr. 400 pr. måned i 12 måneder inklusive pasning i skoleferien. På undervisningsfri dage kan tilbuddet benyttes i tidsrummet fra / Tilkøb af op til 6 uger i skolefri uger kan ske for alle børn i klasse mod betaling af 275 kr. pr. uge. Model 3 - Ændring i ledelsestiden: Model 3 går imod anbefalingerne fra følgegruppen vedr. skolestrukturen og dialogmøderne med skolebestyrelserne. 12. august

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen Refer Refer Mødedo: 25. april 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Frikk, Christina Htens, Eike Albrechtsen 25. april 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud.

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud. Refer Refer Mødedo: 19. september 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bente Koudal Sørensen ved afbud. 19. september 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere