Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:"

Transkript

1 Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2 Efterbehandling af dialogmøderne på dagtilbudsområdet Efterbehandling af dialogmøder på skoleområdet Halvårsregnskab pr. 30. juni Børn- og Skoleudvalget 10 5 Politisk Ledelsesinformion for Børn- og Skoleudvalget 11 6 Budget , Børn- og Skoleudvalget - fortsættelse af den politiske proces 12 7 Udvidelse af småbørnsgruppen i Højer Danske Børnehave 14 8 Procesplan for udarbejdelse af dagtilbuds- og skolepolitik 15 9 Skolereform - valgprocedure for skolebestyrelsesmedlemmer fra erhvervslivet og ungdomsuddannelserne Fritidstilbud efter skolereformen Evalueringen af ordblindeundervisningen, analyse og kortlægning Frigivelse af anlægsmidler til SFO på Løgumkloster Distriktsskole Børn af misbrugsramte forældre august

3 15 Styringsaftale for det specialiserede socialområde Årshjul Børn og Skoleudvalget 29 Lukkede dagsordenspunkter 13 Personsag august

4 1. Sager til orientering G Sagsfremstilling Formanden: Direktøren: Skole- og Dagtilbudschefen: Børn og Ungechefen: Direktøren for Børn og Skole indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Formanden: Lærernes arbejdstid. Friskole. Skole- og Dagtilbudschefen: 1. skoledag under skolereformen er forløbet godt. Udfordringer med Skoleintra skal løses fra leverandørens side. Distriktsskoleleder i Skærbæk raskmeldt. Ny leder i Øster Højst. TV Syd besøger Toftlund Distriktsskole. Børn og Ungechefen: Udflytning i Fase2 er godt på vej. Udflytning til Tønder Grundskole venter til september og Skærbæk til 1. januar. Reception vedr. Fase august

5 2. Efterbehandling af dialogmøderne på dagtilbudsområdet G Sagsfremstilling Børn- og Skoleudvalget har afviklet dialogmøder med områdebestyrelserne for områdeinstitutionerne, bestyrelsen for DKCT, bestyrelserne for de selvejende institutioner og bestyrelsen for Dagplejen. Bestyrelserne redegjorde for, hvad der for forældrene er vigtigt i et godt dagtilbud, og hvordan de så elementer af det i deres institutioner. Alle bestyrelser gav udtryk for tryghed, omsorg, trivsel og læring er centrale elementer. Børnene bliver mødt og anerkendt og trives generelt godt. De ser, personalet er velkvalificeret til den pædagogiske opgave og oplever samtidigt, personalet er presset på tid. Nuværende normering ønskes som minimum bevaret Følgende udfordringer og ønsker blev nævnt på møderne: Garantinormering til små institutioner Konkret forslag på 20 børnehavebørn + 12 småbørn Småbørnsgrupper Agerskov Børnehus og Højer Danske Børnehave ønsker udvide deres småbørnsgrupper. Markledets Børnehave ønsker etablere en småbørnsgruppe, da de pt. ikke kan stå for feriepasningen i området. Færre lukkedage og udvidet åbningstid For være traktive dagtilbud efterspørges mulighed for udvidet åbningstid og færre lukkedage. Pulje til servicering af ipads Når institutionerne indkøber ipads er det deres egen opgave servicere og opsætte dem. Alternivt kan det købes hos Hotline. Vedligeholdelse af institutionerne ude og inde Vedligeholdelsesstandarden er meget svingende. Der blev konkret vist eksempler fra Nordre Børnehave og Abild Børnecenter, hvor vinduer og gulv var ødelagt. Inklusion Der efterspørges mere informion vedr. inklusion til personale og forældre. Forts efteruddannelse af personalet i forbindelse med inklusionsopgaven. Omorganisering af støtte pædagogiske team Det ønskes, flere af ressourcerne til støttepædagogisk team anvendes til støtte for grupper af børn, da der har været gode erfaringer med nuværende forsøg. Indkøb af bus Det var et ønske fra både område Toftlund og område Løgumkloster, der blev fundet midler til en bus for området. Udvidelse af antal tilsyn for den kommunale dagpleje. Der er i dag 3-6 tilsyn årligt. Dette antal ønskes hævet. 12. august

6 Bilag Opsamling på Dialogmøderne i Dagtilbud 2014.doc Overblik2.doc Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, bestyrelsernes udfordringer og ønsker drøftes. Beslutning Udvalget besluttede, der udarbejdes ikke udvidelsesforlag på en minimumstildeling, der udarbejdes udvidelsesforslag til etablering af småbørnsgruppe i Markledets Børnehave (områdeinstitutionen i Løgumkloster), der udarbejdes ikke udvidelsesforslag til færre lukkedage, der arbejdes videre med afdækning af omfanget vedr. servicering af ipads, der udarbejdes ikke udvidelsesforslag til indkøb af busser, der udarbejdes udvidelsesforslag til fastholdelse af antal tilsyn for den kommunal dagpleje, orientering om allerede igangste indsser blev taget til efterretning. 12. august

7 3. Efterbehandling af dialogmøder på skoleområdet A Sagsfremstilling Børn- og Skoleudvalget har afviklet dialogmøder med skolebestyrelserne, bestyrelsen for Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Bestyrelserne redegjorde for, hvad de ser af muligheder og udfordringer i skolereformen. Krav om samarbejde med eksterne parter medfører en række spørgsmål og usikkerheder særligt i forhold til ansvarsfordeling, forsikringsspørgsmål og evnen til imødekomme børn med særlige behov. Alle bestyrelser ser spændt frem til det nye skoleår som første år i skolereformen. Alle bestyrelser udtrykte tilfredshed med dialogmøderne og opfordrer til flere møder mellem udvalget og bestyrelserne. Følgende udfordringer og ønsker blev nævnt på møderne: Fritidstilbud i skolereformen Forslaget om nedlægge SFO modtages ikke positivt i skolebestyrelserne. Der er ikke enighed om, det er en god ide gøre frivillige aktiviteter gris for børnene. Det forventes medføre øget brug af tilbuddet og øget belastning på lokaler. Alle ønsker fastholde nuværende kvalitet i pasningstilbuddet. Det ønskes pædagoger forts primært står for aktiviteterne. Alle skolebestyrelser peger på, en ændret ledelsestruktur i SFO giver nye, gode muligheder for tættere samarbejde mellem skole og SFO. Den ændrede ledelsesstruktur ønskes fastholdt med samme ledelseskraft som i dag. Tønder og Toftlund peger på behov for øget åbningstid i SFO f.eks. 15 minutter mere både morgen og eftermiddag - måske også etablering af et pendlermodul for kunne fastholde forældre, der pendler til store arbejdspladser i nabokommunerne. Nuværende skolestruktur og elevtal For Tønder Distriktsskole er det vigtigt fastholde Møgeltønder som filial. Der er succes med det sociale fællesskab mellem almen- og specialområdet. Løgumkloster Distriktsskole peger på, elevtallet i Øster Højst er faldende - kommende skoleår er der 68 elever. Antallet af tilmeldte SFO-børn kan ikke oppebære den nødvendige personalenormering. Der skal sikres bæredygtige enheder på alle områder. Der er behov for handlefrihed for skole og bestyrelse ift. løse SFO-udfordringen i Øster Højst - f.eks. tænke ledelse sammen med den lokale børnehave. Generelt udtrykker Løgumkloster, der er behov for politiske beslutninger, der rækker mere end 2 år frem i tiden. 12. august

8 Økonomi Ønske om centrale puljer til f.eks. elever med behov for hjælp til personlig pleje og langtidssygemeldinger blandt personalet. Desuden ønske om måtte lægge mere til side til uforudsete udgifter end de nuværende 2 % årligt - akkumuleret max 4%. Rengøring Der ønskes øget rengøringsstandard. Der forventes et øget behov for rengøring som følge af lærernes fulde tilstedeværelse og reformens længere skoledag. Det foreslås, kvalitetstandarder også indgår i vurderingsgrundlaget, når rengøringsområdet skal konkurrenceudsættes - bestyrelserne vil gerne være med til beskrive kvalitetskravene i udbudsmerialet. Ledelsestid Tønder Distriktsskole ønsker flere resurser til ledelsestid. Ledelsesopgaven indeholder mange nye opgaver, derfor behov for øget ledelsestid. Inklusion Toftlund Distriktsskole oplever udfordringer i inklusionsarbejdet i forhold til flytte elever fra Høllevang til Nyboder. Der er behov for tænke nyt for mindske den fysiske afstand fra Høllevang til Nyboder. Ny skole Skærbæk Distriktsskole ønsker afklaring i forhold til deres visioner om bygge ny skole i Skærbæk fremfor renovere den eksisterende. UU og Ungdomsskolens dialogmøder havde primært karakter af informion til udvalget om eksisterende opgaver, ændret lovgivning og tanker om fremtidige muligheder inden for rammerne. Bilag Opsamling dialogmøde Toftlund Distriktsskole Opsamling dialogmøde Skærbæk Distriktsskole Opsamling dialogmøde Tønder Distriktsskole Opsamlig dialogmøde Løgumkloster Distriktsskole Opsamling dialogmøde UU Opsamling dialogmøde Ungdomsskolen Overblik2.doc 12. august

9 Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, der tages stilling til skolebestyrelsernes udfordringer og ønsker. Beslutning Udvalget besluttede, henvendelse fra Løgumkloster Distriktsskole vedr. SFO i Øster Højst genoptages, der udarbejdes ikke udvidelsesforslag til oprettelser af centrale puljer, der ændres ikke på niveauet for overførsel mellem budgetårene, der udarbejdes ikke særskilt udvidelsesforslag om udvidet ledelsestid, der udarbejdes konkrete forslag med fokus på lette inklusionsarbejdet i Toftlund, behovet for udvidet åbningstid i SFO undersøges, orientering om allerede igangste indsser blev taget til efterretning. 12. august

10 4. Halvårsregnskab pr. 30. juni Børn- og Skoleudvalget S Sagsfremstilling Ifølge kommunens økonomiske stregi skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet. Fagudvalgene er pålagt ledsage eventuelle forventninger af merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiiver til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, fagudvalgene har ansvaret for fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget. Til brug for denne behandling foreligger nu halvårsregnskabet. Generelle forhold fra fagudvalgets halvårsregnskab indgår samtidig som bidrag til det samlede halvårsregnskab for kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget og forventet regnskab: Børn- og Skoleudvalgets budgetområde viser ved udgangen af juni måned en forbrugsprocent på 46,41%, som samlet set ligger under den gennemsnitlige forbrugsprocent. Den lave forbrugsprocent skyldes hovedsageligt bidrag til efterskoler, friskoler og produktionsskoler, som for hele 2014 først afregnes i juli måned. Beløbet udgør 48 mio. kr. Derudover indgår et puljebeløb på 4,7 mio. kr. afs til skolereform, som forventes anvendt fra august På dagtilbudsområdet forventes et overskud på 3,4 mio. kr. som skyldes, der er foretaget budgetreguleringer på dagpleje og daginstitutioner som følge af et forventet fald i antallet af indmeldte børn. På forebygglse og anbringelse forventes forbruget overstige budgettet med 5,5 mio. kr., såfremt de aktuelle sager og foranstaltninger, som er kendt pr fortsætter på samme niveau resten af året. Det foreslås derfor, overskuddet fra dagtilbudsområdet overføres til medfinansieng af det forventede merforbrug på forebyggelse og anbringelse. Derudover er der på udvalgets område bevillingsmæssige ændringer på netto i alt 0,142 mio. kr., som dels vedrører midtvejsregulering af demografi og dels reguleringer vedr. lov- og cirkulæreprogram Samlet vurderes det, det forventede regnskab på Børn- og Skoleudvalget stort set vil være i balance ved årets slutning. Bilag Børn og Skoleudvalget - halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 Direktøren for Børn- og Skoleudvalget indstiller, halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 for Børn- og Skoleudvalgets område godkendes og indgår i det samlede halvårsregnskab for Tønder Kommune. Beslutning Indstillingen godkendt. 12. august

11 5. Politisk Ledelsesinformion for Børn- og Skoleudvalget S Sagsfremstilling Politisk ledelsesinformion for juli måned 2014 inden for Børn- og Skoleudvalgets område. Rapporteringen indeholder økonomi- og aktivitetsoplysninger til og med juli Forvaltningen vil på mødet gennemgå rapporten. Bilag Politisk rapport til Børne- og Skoleudvalget juli 2014 Direktøren for Børn og Skole indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Sagen taget til efterretning. 12. august

12 6. Budget , Børn- og Skoleudvalget - fortsættelse af den politiske proces Ø Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen blev på minibudgetseminaret den 26. juni præsenteret for budgetstus efter konsekvenserne af regeringaftalen, ligesom fagudvalgenes budgetbidrag blev drøftet. Efter tidsplanen for budgetlægning skal udvalget i august måned drøfte konsekvenser af eventuel ny udmelding fra Økonomiudvalget samt lov- og cirkulæreprogram, moderniseringsaftale m.v. Økonomiudvalget har drøftet budgetsituionen efter aftalen om kommunernes økonomi på møde den 7. august og har besluttet indarbejde følgende ændringer i budgetforslaget: 1. Låneoptagelse i alle årene budgetlægges på samme niveau som låneafdrag således, der netto ikke optages yderligere lån. 2. Anlægsrammen for 2015, 2017 og 2018 forøges med 10 mio. kr. 3. Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. til udmøntning af Kommunalbestyrelsens stregiplan. 4. Der afsættes en pulje på 6 mio. kr. til ændringer i driftsbudgettet. 5. Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til understøtte yderligere erhvervsudvikling. 6. Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til blandt andet understøtte et øget udbud af mellemlang og videregående uddannelser. Budgetforslagets øvrige forudsætninger, som indstillet af direktionen, blev godkendt. Forudsætningerne indebærer, reduktionen på 1% af servicerammen er fastholdt, og reduktionen på 0,5% ikke indarbejdes. Udvalget kan drøfte prioritering og indhold i udvidelsesønsker i relion til Økonomiudvalgets udmelding om, der er afs en pulje til ændringer i driftsbudgettet på 6 mio. kr. Der er hidtil arbejdet med 0,5 procents udvidelsesønsker, svarende til ca. 8 mio. kr. Derudover kan Børn- og Skoleudvalget drøfte og eventuelt kvalificere de foreliggende anlægsønsker på udvalgets område. Lov- og cirkulæreprogrammet betyder økonomisk for Tønder Kommune samlet set -8,926 mio. kr. i De væsentligste reguleringer vedrører indkomstoverførsler. På Børn- og Skoleudvalgets område foretages der reguleringer på i alt -0,687 mio. kr., stigende til -0,916 mio. kr. i Moderniseringsaftalen indeholder ingen emner indenfor Børn- og Skoleudvalgets område. Bilag Børn- og Skoleudvalg - investeringsoversigt 1 Lov- og Cirkulæreprogram , Børn og Skoleudvalget Oversigt på udvidelsesforslag Børn og Skoleudvalget 12. august

13 Direktøren for Børn og Skole indstiller, udvalget drøfter budget 2015 efter konkret udmelding fra Økonomiudvalget, udvalget tager ændringer ifølge Lov- og Cirkulæreprogrammet til efterretning, og sagen videresendes til budgetseminariet. Beslutning Drift: Fælles ledelse af område Toftlund og Løgumkloster drøftes på budgetseminaret. Anlæg: Behovet for midler til IT-området kvalificeres. 12. august

14 7. Udvidelse af småbørnsgruppen i Højer Danske Børnehave G Sagsfremstilling På baggrund af henvendelse fra område Tønders forældrebestyrelse ønskes en udvidelse af småbørsgruppen i Højer Danske Børnehave. Institutionen er i dag normeret til 8 småbørn, og alle pladser er optaget. Teknisk Forvaltning har godkendt Højer Danske Børnehave til 13 småbørn. Der er to kommunale dagplejere i Højer, som begge er fuldt belagt, og fra 1. oktober har de begge ligeledes et 5. barn indskrevet. Der står pt. 4 børn på ventelisten til småbørnegruppen i Højer, som med nuværende normering på 8 småbørn ikke får en plads i institutionen. De henvises til dagplejen i Tønder. Småbørnsgruppen i Møgeltønder er ligeledes fyldt op. En udvidelse af antal småbørn i Højer Danske Børnehave vil ikke umiddelbart påvirke dagplejen, da der samlet set i Højer er flere børn i alderen 0-2 år end hvad dagplejen og småbørnsgruppen tilsammen kan optage. Der er i dag allerede et samarbejde mellem dagplejen og småbørnsgruppen vedr. gæstepleje, som tilbydes i småbørnsgruppen. Dette samarbejde fortsætter også i Økonomi Uændret økonomisk tildeling, da takster for hhv. en dagplejeplads og en småbørnsplads i 2014 ikke er differentieret. Ændring af takststrukturen vil indgå iforbindelse med budget Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, udvidelsen til 13 småbørnspladser godkendes, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstillingen anbefales. 12. august

15 8. Procesplan for udarbejdelse af dagtilbuds- og skolepolitik A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2013 en overgangsordning for dagtilbuds- og skoleområdet frem til udarbejdelse og vedtagelse af en ny, sammenhængede dagtilbuds- og skolepolitik. Det fremgår af overgangsordningen, den nye politik skal være udarbejdet og vedtaget, så den kan træde i kraft den 1. august Børn og Skoleforvaltningen har udarbejdet et forslag til en procesplan for udarbejdelse af politikken. Procesplanen skal sikre: en proces med en bred inddragelse af interessenter i dagtilbud og skole udarbejdelse af udkast til politikken ligger klar til politisk behandling i foråret 2015 den politiske proces afvikles, så en ny dagtilbuds- og skolepolitik kan træde i kraft den 1. august Processen opdeles i 2 dele: Efteråret 2014 indeholder i alt 4 arrangementer med deltagelse af bestyrelser, faglige organisioner, fagpersonale, ledere, forældre og andre interessenter i forbindelse med dagtilbuds- og skoleområdet Foråret 2015 udarbejdes udkast til politikken og den politiske behandling gennemføres, herunder høringsperiode og drøftelser på dialogmøder. Bilag udkast til procesplan Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, procesplanen godkendes. Beslutning Procesplanen revideres på baggrund af de faldne bemærkninger. 12. august

16 9. Skolereform - valgprocedure for skolebestyrelsesmedlemmer fra erhvervslivet og ungdomsuddannelserne A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, erhvervslivet og ungdomsuddannelserne skal være en del af skolebestyrelserne. Den 24. april besluttede Kommunalebestyrelsen sende forslag til valgprocedure for repræsentanterne fra erhvervslivet og ungdomsuddannelserne i høring hos relevante parter i perioden 25. april til 15. maj. Det udsendte forslag til valgprocedure for repræsentanter fra ungdomsuddannelserne lød:der findes via lodtrækning en repræsentant fra ungdomsuddannelserne til de 4 skolebestyrelser. Repræsentanterne skal findes fra Tønder Gymnasium, Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, EUC-Syd Tønder, VUC Syd og STUK. Repræsentanten sidder for en 4-årig periode. Der kan i den enkelte bestyrelse i samarbejde med den konkrete ungdomsuddannelse træffes aftale om, perioden er 2-årig, hvorefter der udpeges en ny repræsentant fra samme ungdomsuddannelse for en ny 2-årig periode. Tønder Ungdomsskole og Løgumkloster Distriktsskole har ingen bemærkninger til den foreslåede valgprocedure. Skærbæk Distriktsskole anbefaler den foreslåede valgprocedure. Tønder Distriktsskole udtaler, det er upraktisk, tidskrævende og vanskeligt, skolebestyrelsen skal henvende sig til ungdomsuddannelserne for finde en repræsentant til skolebestyrelsen. Det bør være en opgave for ungdomsuddannelserne selv evt. i samarbejde med forvaltningen. Toftlund Distriktsskole udtaler dels, det er unødvendigt, skolebestyrelserne selv skal deltage i arbejdet med finde en repræsentant fra ungdomsuddannelserne, og dels en repræsentant fra STUK ikke skal have muligheder for sidde i skolebestyrelsen ved Toftlund Distriktsskole. Det er skolens opftelse, STUK vil kunne profitere væsentligt af få en repræsentant i skolebestyrelsen i Toftlund, hvilket kan medføre et øget frafald af overbygningselever på Toftlund Distriktsskole. EUC-Syd Tønder har ingen kommentarer til valgproceduren, støtter op om, ungdomsuddannelserne bliver repræsenteret i skolebestyrelserne og ser frem til samarbejdet. Tønder Gymnasium ser frem til samarbejdet, fordi det vil styrke sammenhængen mellem grundskolerne og ungdomsuddannelserne. Tønder Gymnasium foreslår, samtlige 4 repræsentanter fra ungdomsuddannelserne skal findes blandt de ungdomsuddannelser, der er grundskolens direkte aftagere: Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, EUC-Syd og 12. august

17 Tønder Gymnasium. Begrundelsen er dels, man på VUC skal være fyldt 18 år, og VUC Syd ikke udbyder en sammenhængende 2-årig HF. VUC SYD har dermed ikke en direkte forbindelse til grundskolerne og dels, STUK er en priv institution, der er i direkte konkurrence med kommunale undervisningstilbud, hvorfor det ikke vil være hensigtsmæssigt, hvis STUK får en repræsentant i f.eks. Toftlund Distriktsskoles bestyrelse. VUC Syd Tønder, STUK og Tønder Handelgymnasium og Handelsskole har ikke afgivet høringssvar. På baggrund af høringssvarene skal følgende drøftes: Hvilke ungdomsuddannelser skal være repræsenteret i skolebestyrelserne?: - forslaget om valgprocedure fra høringsperioden indeholder repræsentanter fra Tønder Gymnasium, Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, EUC-Syd Tønder, VUC Syd Tønder og STUK, - forslaget fra Tønder Gymnasium indeholder, det udelukkende er Tønder Gymnasium, EUC-Syd Tønder og Tønder Handelsgymnasium og Handelsesskole - forslaget fra Toftlund Distriktsskole indeholder, STUK, såfremt STUK forts skal indgå som repræsentant for ungdomsuddannelserne, ikke får muligheder for sidde i skolebestyrelsen ved Toftlund Distriktsskole Hvordan skal repræsentanterne fra ungdomsuddannelserne findes?: - forslaget om valgprocedure fra høringsperioden indeholder, repræsentanterne findes gennem henvendelse fra skolebestyrelserne til ungdomsuddannelserne - forslag fra Tønder og Toftlund distriktsskoler indeholder, repræsentanterne findes i samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og forvaltningen og derefter meddeles skolebestyrelserne Det udsendte forslag til valgprocedure for repræsentanter fra erhverslivet lød: Skolebestyrelserne finder hver især relevante kandider fra erhvervslivet, herefter indsendes oplysninger om kandiderne til Tønder Erhvervsråd, som derefter godkender, de pågældende kandider kan repræsentere erhvervslivet i bred forstand i skolebestyrelserne. Repræsentanten sidder for en 4-årig periode. Der kan i den enkelte bestyrelse i samarbejde med Tønder Erhvervsråd træffes aftale om, perioden er 2-årig, hvorefter skolebestyrelsen skal sikre, proceduren igen gennemføres, så der findes en repræsentant for en ny 2-årig periode. Tønder Erhvervsråd støtter den foreslåede valgprocedure. Tønder Ungdomsskole har ingen bemærkninger til den foreslåede valgprocedure. 12. august

18 Skærbæk Distriktsskole anbefaler den foreslåede valgprocedure. Toftlund Distriktsskole anbefaler den foreslåede valgprocedure med den bemærkning, det ofte kan være svært finde repræsentanter i lokalområdet til forenings- og bestyrelsesarbejde. Tønder Distriktsskole udtaler, det er upraktisk, tidskrævende og vanskeligt, det er skolebestyrelsen selv, der skal finde en egnet kandid til repræsentere erhvervslivet i skolebestyrelsen. Det bør være en opgave for erhvervslivet selv evt. i samarbejde med forvaltningen. Løgumkloster Distriktsskole udtaler, det ikke skal være den enkelte skolebestyrelses opgave finde repræsentanter fra erhvervslivet. Repræsentanten bør udpeges på anden vis. På baggrund af høringssvarene skal følgende drøftes: - hvorvidt repræsentanten skal findes af skolebestyrelserne, som derefter indsender oplysninger til Tønder Erhvervsråd, der herefter godkender repræsentanterne - hvorvidt repræsentanten skal findes af erhvervslivet selv evt. i samarbejde med forvaltningen Bilag Høringssvar Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, Børn- og Skoleudvalget træffer beslutning om, hvorvidt det fastholdes, ungdomsuddannelsernes repræsentanter i skolebestyrelserne findes blandt Tønder Gymnasium, Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, EUC-Syd Tønder, VUC Syd Tønder og STUK, hvorvidt det fastholdes, repræsentanter fra ungdomsuddannelserne findes gennem henvendelse fra skolebestyrelserne til ungdomsuddannelserne, hvorvidt det fastholdes, erhvervslivets repræsentant findes af skolebestyrelserne og derefter godkendes af Tønder Erhversråd, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. 12. august

19 Beslutning Udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, det fastholdes, ungdomsuddannelsernes repræsentanter i skolebestyrelserne findes blandt Tønder Gymnasium, Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, EUC-Syd Tønder, VUC Syd Tønder og STUK med den bemærkning, repræsentant fra STUK ikke kan vælges til Toftlund Distriktsskole, forvaltningen varetager opgaven med finde repræsentanter fra ungdomsuddannelserne til skolebestyrelserne, det fastholdes, erhvervslivets repræsentant findes af skolebestyrelserne og derefter godkendes af Tønder Erhvervsråd. 12. august

20 10. Fritidstilbud efter skolereformen G Sagsfremstilling Som følge af Skolereformens længere skoledag ændres ved SFO'ens åbningstid: Fra var åbningstiden i SFO 30,75 timer ugentligt Fra var åbningstiden i SFO 24,5 timer ugentligt Efter skolereformen bliver åbningstiden i SFO 19,5 timer ugentligt. Med den længere skoledag forventes behovet for SFO falde, og der er i budget indregnet nedgang i SFO-børn med 10 % de første to år og 20 % de næste to år. Det forventelige antal børn, der benytter SFO beregnes i 2014 til være ca. 700 børn samlet for Tønder Kommune. Med udgangspunkt i budgetforligsteksten har forvaltningen udarbejdet tre forslag til organisering af fritidstilbuddet i Tønder Kommune. Målet er sikre den kommunale pasningsforpligtelse, en økonomisk robusthed og et tilbud af god pædagogisk kvalitet. Model 1: Nedlæggelse af SFO og etablering af nyt tilbud Model 2: Samlet ledelse for skole og SFO Model 3: Ændring i ledelsesstrukturen Model 1 - Nedlæggelse af SFO og etablering af nyt tilbud Nuværende SFO-tilbud nedlægges og ersttes af følgende to tilbud, der organiseres indenfor skolens rammer. Efter den ordinære skoletid etableres frivillige aktiviteter i indskolingen frem til kl De frivillige aktiviteter kan indeholde; lektiecafe, kokkeskole, motorisk træning, musik og kultur, håndværk, spejder, fodbold m.m. Tilbuddet er gris. Det vil give større mulighed for fritidstilbud til alle uanset indkomstgrundlag og understøtter mål 2 i skolereformen. Etablering af pasning fra kl til 8.00 og sent eftermiddag fra klokken til (fredag til 16.00) som skoleorganiseret fritidsaktivitet (SOFA) i skolens lokaler. Forældre betaler 750 kr. pr. mdr. i 12 mdr. På undervisningsfri dage kan tilbuddet benyttes i tidsrummet fra / Tilkøb af op til 6 uger i skolefri uger kan ske for alle børn i klasse. Der arbejdes med to forskellige økonomiske scenarier (a og b). a: Overførsel af nuværende SFO-ledelsestid. b: Overførsel af 70 % af nuværende SFO-ledelsestid, svarende til reduktion i åbningstiden fra august

21 Model 2 - Samlet ledelse for skole og SFO SFO-tilbud er uændret for børnene. Ledelse af SFO samles under skolens ledelse. Ledelsestid fra SFO flyttes til løsning af den samlede opgave. Sammentænkning af ledelsesopgaven for SFO og skole øger fokus på det hele barns trivsel, læring og udvikling. Modellen betyder, funktionen som souschef ophører. Model 3 - Ændring i ledelsestiden Uændret organisering af SFO'en, hvor ledelsestiden reduceres med 30 % svarende til reduktion i åbningstiden. SFO-distriktsledelsen påtager sig sammen med skolens øvrige ledelse opgaven samarbejde tæt med foreningslivet. Dette samarbejde beskriver SFO'erne i deres "Mål - og indholdsbekrivelser." Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 6. maj 2014 Forslaget drøftes med repræsentanter for følgegruppen vedr. skolerform og på dialogmøder med skolebestyrelser, hvorefter punktet genoptages på udvalgsmødet i august. Sagen genoptaget Som besluttet har forslaget været drøftet med Følgegruppen vedr. skolereformen og på dialogmøderne med skolebestyrelserne. BUPL har sendt en henvendelse vedr. forslag om fritidsaktiviteter efter skolereformen. Konkrete elementer i forslaget er afdækket af juridisk afdeling. Fra følgegruppemødet: Følgegruppen finder, gris aktiviteter om eftermiddagen er en god ide. Det vil kunne skabe større helhed i børnenes dagligdag og støtte deltagelse i eftermiddagsaktiviteter for børn i trængte familier. Et gris tilbud vil forventeligt medføre et øget lokalebehov. Et gris tilbud kan etableres uden nedlægge SFO. En ledelsesstruktur, der knytter SFO-ledelsen tættere til skoleledelsen, er en god ide. Det er en god ide fortsætte tanken om åben skole over i eftermiddagstimerne. Deltagelse af frivillige foreninger i eftermiddagsaktiviteterne skal tænkes i faste rammer, så der bliver reelle muligheder for et kvalificeret samarbejde. Der skal indtænkes pædagogisk personale til børn med særlige behov. Fra dialogmøderne om ny SFO-struktur: Forslaget om nedlægge SFO modtages ikke positivt i skolebestyrelserne. Der er ikke enighed om, det er en god ide gøre frivillige aktiviteter gris for børnene, det forventes medføre øget brug af tilbuddet og øget belastning på lokaler. Alle ønsker fastholde nuværende kvalitet i pasningstilbuddet. Det ønskes, pædagoger forts primært står for aktiviteterne. 12. august

22 Alle skolebestyrelser peger på, en ændret ledelsesstruktur i SFO giver nye, gode muligheder for tættere samarbejde mellem skole og SFO. Den ændrede ledelsesstruktur ønskes fastholdt med samme ledelseskraft som i dag. Tønder og Toftlund peger på behov for øget åbningstid i SFO f.eks. 15 minutter mere både morgen og eftermiddag - måske også etablering af et pendlermodul for kunne fastholde forældre, der pendler til store arbejdspladser i nabokommunerne. Henvendelse fra BUPL: BUPL stiller spørgsmål til de skitsede forslag og anfægter det retslige grundlag for de skitserede modeller. På baggrund af henvendelsen er der samlet juridiske svar vedr. organisering af fritidsaktiviter for skolebørn - se bilag. Behandling af modellerne. Model 1 - Nedlæggelse af SFO: Efter have konsulteret juridisk afdeling viser det sig, model 1 ikke er mulig, når der samtidig ønskes en forældrebetaling. Model 2 - samlet ledelse for SFO og skole: Model 2 samler ledelsen af SFO under skolens ledelse. Ledelsestid fra SFO flyttes til løsning af den samlede ledelsesopgave. Sammentænkning af ledelsesopgaven for SFO og skole øger fokus på det hele barns trivsel, læring og udvikling. Som del af modellen ophører funktionen som souschef. Der etableres 2 moduler: Eftermiddagsmodul (14.00 til 16.30) Efter den ordinære skoletid etableres SFO i indskolingen frem til kl (fredag til 16.00). De kendte SFO aktiviteter suppleres med aktiviteter i samarbejde med musikskole, kulturskole, foreningsliv mv. Der skal årligt udmøntes 1000 kr. pr. barn af den økonomiske tildeling til dette samarbejde. Tilbuddet er med forældrebetaling på kr. 700 pr. måned i 12 måneder inklusive pasning i skoleferien. På undervisningsfri dage kan tilbuddet benyttes i tidsrummet fra / Morgenmodul (6.30 til 8.00) Der etableres pasningstilbud fra kl til Tilbuddet er med forældrebetaling på kr. 400 pr. måned i 12 måneder inklusive pasning i skoleferien. På undervisningsfri dage kan tilbuddet benyttes i tidsrummet fra / Tilkøb af op til 6 uger i skolefri uger kan ske for alle børn i klasse mod betaling af 275 kr. pr. uge. Model 3 - Ændring i ledelsestiden: Model 3 går imod anbefalingerne fra følgegruppen vedr. skolestrukturen og dialogmøderne med skolebestyrelserne. 12. august

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 11. august 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 11. august 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 11. august 2015 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 11. august 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 16. september 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Forberedelsen og implementeringen af folkeskolereformen vil involvere samtlige skoler, SFO er og klubber Politisk spor: drøftelser i udvalg og kommunalbestyrelse,

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som distriktsskoleleder på Toftlund Distriktsskole

Job- og personprofil til stillingen som distriktsskoleleder på Toftlund Distriktsskole Job- og personprofil til stillingen som distriktsskoleleder på Toftlund Distriktsskole TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 ONSDAG DEN 27. FEBRUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Referat. Mødedato: 14. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 10:15

Uddannelsesudvalget. Referat. Mødedato: 14. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 10:15 Sidenr. 55 Referat Mødedato: 14. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 10:15 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011 DATO: 02-11-2011 STED: THORSENSVEJ 11, 2., 4800 NYKØBING F TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: HENRIK STAMPE, MIKKEL ØRSØE AFBUD: ANNEMETTE S. JOHNSEN Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Som opfølgning på inklusionsstrategien fra 2012, gøres der i nærværende rapport overordnet status for inklusionen i Stevnsskolerne. Der er ikke indarbejdet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere