Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:"

Transkript

1 Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2 Efterbehandling af dialogmøderne på dagtilbudsområdet Efterbehandling af dialogmøder på skoleområdet Halvårsregnskab pr. 30. juni Børn- og Skoleudvalget 10 5 Politisk Ledelsesinformion for Børn- og Skoleudvalget 11 6 Budget , Børn- og Skoleudvalget - fortsættelse af den politiske proces 12 7 Udvidelse af småbørnsgruppen i Højer Danske Børnehave 14 8 Procesplan for udarbejdelse af dagtilbuds- og skolepolitik 15 9 Skolereform - valgprocedure for skolebestyrelsesmedlemmer fra erhvervslivet og ungdomsuddannelserne Fritidstilbud efter skolereformen Evalueringen af ordblindeundervisningen, analyse og kortlægning Frigivelse af anlægsmidler til SFO på Løgumkloster Distriktsskole Børn af misbrugsramte forældre august

3 15 Styringsaftale for det specialiserede socialområde Årshjul Børn og Skoleudvalget 29 Lukkede dagsordenspunkter 13 Personsag august

4 1. Sager til orientering G Sagsfremstilling Formanden: Direktøren: Skole- og Dagtilbudschefen: Børn og Ungechefen: Direktøren for Børn og Skole indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Formanden: Lærernes arbejdstid. Friskole. Skole- og Dagtilbudschefen: 1. skoledag under skolereformen er forløbet godt. Udfordringer med Skoleintra skal løses fra leverandørens side. Distriktsskoleleder i Skærbæk raskmeldt. Ny leder i Øster Højst. TV Syd besøger Toftlund Distriktsskole. Børn og Ungechefen: Udflytning i Fase2 er godt på vej. Udflytning til Tønder Grundskole venter til september og Skærbæk til 1. januar. Reception vedr. Fase august

5 2. Efterbehandling af dialogmøderne på dagtilbudsområdet G Sagsfremstilling Børn- og Skoleudvalget har afviklet dialogmøder med områdebestyrelserne for områdeinstitutionerne, bestyrelsen for DKCT, bestyrelserne for de selvejende institutioner og bestyrelsen for Dagplejen. Bestyrelserne redegjorde for, hvad der for forældrene er vigtigt i et godt dagtilbud, og hvordan de så elementer af det i deres institutioner. Alle bestyrelser gav udtryk for tryghed, omsorg, trivsel og læring er centrale elementer. Børnene bliver mødt og anerkendt og trives generelt godt. De ser, personalet er velkvalificeret til den pædagogiske opgave og oplever samtidigt, personalet er presset på tid. Nuværende normering ønskes som minimum bevaret Følgende udfordringer og ønsker blev nævnt på møderne: Garantinormering til små institutioner Konkret forslag på 20 børnehavebørn + 12 småbørn Småbørnsgrupper Agerskov Børnehus og Højer Danske Børnehave ønsker udvide deres småbørnsgrupper. Markledets Børnehave ønsker etablere en småbørnsgruppe, da de pt. ikke kan stå for feriepasningen i området. Færre lukkedage og udvidet åbningstid For være traktive dagtilbud efterspørges mulighed for udvidet åbningstid og færre lukkedage. Pulje til servicering af ipads Når institutionerne indkøber ipads er det deres egen opgave servicere og opsætte dem. Alternivt kan det købes hos Hotline. Vedligeholdelse af institutionerne ude og inde Vedligeholdelsesstandarden er meget svingende. Der blev konkret vist eksempler fra Nordre Børnehave og Abild Børnecenter, hvor vinduer og gulv var ødelagt. Inklusion Der efterspørges mere informion vedr. inklusion til personale og forældre. Forts efteruddannelse af personalet i forbindelse med inklusionsopgaven. Omorganisering af støtte pædagogiske team Det ønskes, flere af ressourcerne til støttepædagogisk team anvendes til støtte for grupper af børn, da der har været gode erfaringer med nuværende forsøg. Indkøb af bus Det var et ønske fra både område Toftlund og område Løgumkloster, der blev fundet midler til en bus for området. Udvidelse af antal tilsyn for den kommunale dagpleje. Der er i dag 3-6 tilsyn årligt. Dette antal ønskes hævet. 12. august

6 Bilag Opsamling på Dialogmøderne i Dagtilbud 2014.doc Overblik2.doc Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, bestyrelsernes udfordringer og ønsker drøftes. Beslutning Udvalget besluttede, der udarbejdes ikke udvidelsesforlag på en minimumstildeling, der udarbejdes udvidelsesforslag til etablering af småbørnsgruppe i Markledets Børnehave (områdeinstitutionen i Løgumkloster), der udarbejdes ikke udvidelsesforslag til færre lukkedage, der arbejdes videre med afdækning af omfanget vedr. servicering af ipads, der udarbejdes ikke udvidelsesforslag til indkøb af busser, der udarbejdes udvidelsesforslag til fastholdelse af antal tilsyn for den kommunal dagpleje, orientering om allerede igangste indsser blev taget til efterretning. 12. august

7 3. Efterbehandling af dialogmøder på skoleområdet A Sagsfremstilling Børn- og Skoleudvalget har afviklet dialogmøder med skolebestyrelserne, bestyrelsen for Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Bestyrelserne redegjorde for, hvad de ser af muligheder og udfordringer i skolereformen. Krav om samarbejde med eksterne parter medfører en række spørgsmål og usikkerheder særligt i forhold til ansvarsfordeling, forsikringsspørgsmål og evnen til imødekomme børn med særlige behov. Alle bestyrelser ser spændt frem til det nye skoleår som første år i skolereformen. Alle bestyrelser udtrykte tilfredshed med dialogmøderne og opfordrer til flere møder mellem udvalget og bestyrelserne. Følgende udfordringer og ønsker blev nævnt på møderne: Fritidstilbud i skolereformen Forslaget om nedlægge SFO modtages ikke positivt i skolebestyrelserne. Der er ikke enighed om, det er en god ide gøre frivillige aktiviteter gris for børnene. Det forventes medføre øget brug af tilbuddet og øget belastning på lokaler. Alle ønsker fastholde nuværende kvalitet i pasningstilbuddet. Det ønskes pædagoger forts primært står for aktiviteterne. Alle skolebestyrelser peger på, en ændret ledelsestruktur i SFO giver nye, gode muligheder for tættere samarbejde mellem skole og SFO. Den ændrede ledelsesstruktur ønskes fastholdt med samme ledelseskraft som i dag. Tønder og Toftlund peger på behov for øget åbningstid i SFO f.eks. 15 minutter mere både morgen og eftermiddag - måske også etablering af et pendlermodul for kunne fastholde forældre, der pendler til store arbejdspladser i nabokommunerne. Nuværende skolestruktur og elevtal For Tønder Distriktsskole er det vigtigt fastholde Møgeltønder som filial. Der er succes med det sociale fællesskab mellem almen- og specialområdet. Løgumkloster Distriktsskole peger på, elevtallet i Øster Højst er faldende - kommende skoleår er der 68 elever. Antallet af tilmeldte SFO-børn kan ikke oppebære den nødvendige personalenormering. Der skal sikres bæredygtige enheder på alle områder. Der er behov for handlefrihed for skole og bestyrelse ift. løse SFO-udfordringen i Øster Højst - f.eks. tænke ledelse sammen med den lokale børnehave. Generelt udtrykker Løgumkloster, der er behov for politiske beslutninger, der rækker mere end 2 år frem i tiden. 12. august

8 Økonomi Ønske om centrale puljer til f.eks. elever med behov for hjælp til personlig pleje og langtidssygemeldinger blandt personalet. Desuden ønske om måtte lægge mere til side til uforudsete udgifter end de nuværende 2 % årligt - akkumuleret max 4%. Rengøring Der ønskes øget rengøringsstandard. Der forventes et øget behov for rengøring som følge af lærernes fulde tilstedeværelse og reformens længere skoledag. Det foreslås, kvalitetstandarder også indgår i vurderingsgrundlaget, når rengøringsområdet skal konkurrenceudsættes - bestyrelserne vil gerne være med til beskrive kvalitetskravene i udbudsmerialet. Ledelsestid Tønder Distriktsskole ønsker flere resurser til ledelsestid. Ledelsesopgaven indeholder mange nye opgaver, derfor behov for øget ledelsestid. Inklusion Toftlund Distriktsskole oplever udfordringer i inklusionsarbejdet i forhold til flytte elever fra Høllevang til Nyboder. Der er behov for tænke nyt for mindske den fysiske afstand fra Høllevang til Nyboder. Ny skole Skærbæk Distriktsskole ønsker afklaring i forhold til deres visioner om bygge ny skole i Skærbæk fremfor renovere den eksisterende. UU og Ungdomsskolens dialogmøder havde primært karakter af informion til udvalget om eksisterende opgaver, ændret lovgivning og tanker om fremtidige muligheder inden for rammerne. Bilag Opsamling dialogmøde Toftlund Distriktsskole Opsamling dialogmøde Skærbæk Distriktsskole Opsamling dialogmøde Tønder Distriktsskole Opsamlig dialogmøde Løgumkloster Distriktsskole Opsamling dialogmøde UU Opsamling dialogmøde Ungdomsskolen Overblik2.doc 12. august

9 Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, der tages stilling til skolebestyrelsernes udfordringer og ønsker. Beslutning Udvalget besluttede, henvendelse fra Løgumkloster Distriktsskole vedr. SFO i Øster Højst genoptages, der udarbejdes ikke udvidelsesforslag til oprettelser af centrale puljer, der ændres ikke på niveauet for overførsel mellem budgetårene, der udarbejdes ikke særskilt udvidelsesforslag om udvidet ledelsestid, der udarbejdes konkrete forslag med fokus på lette inklusionsarbejdet i Toftlund, behovet for udvidet åbningstid i SFO undersøges, orientering om allerede igangste indsser blev taget til efterretning. 12. august

10 4. Halvårsregnskab pr. 30. juni Børn- og Skoleudvalget S Sagsfremstilling Ifølge kommunens økonomiske stregi skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet. Fagudvalgene er pålagt ledsage eventuelle forventninger af merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiiver til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, fagudvalgene har ansvaret for fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget. Til brug for denne behandling foreligger nu halvårsregnskabet. Generelle forhold fra fagudvalgets halvårsregnskab indgår samtidig som bidrag til det samlede halvårsregnskab for kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget og forventet regnskab: Børn- og Skoleudvalgets budgetområde viser ved udgangen af juni måned en forbrugsprocent på 46,41%, som samlet set ligger under den gennemsnitlige forbrugsprocent. Den lave forbrugsprocent skyldes hovedsageligt bidrag til efterskoler, friskoler og produktionsskoler, som for hele 2014 først afregnes i juli måned. Beløbet udgør 48 mio. kr. Derudover indgår et puljebeløb på 4,7 mio. kr. afs til skolereform, som forventes anvendt fra august På dagtilbudsområdet forventes et overskud på 3,4 mio. kr. som skyldes, der er foretaget budgetreguleringer på dagpleje og daginstitutioner som følge af et forventet fald i antallet af indmeldte børn. På forebygglse og anbringelse forventes forbruget overstige budgettet med 5,5 mio. kr., såfremt de aktuelle sager og foranstaltninger, som er kendt pr fortsætter på samme niveau resten af året. Det foreslås derfor, overskuddet fra dagtilbudsområdet overføres til medfinansieng af det forventede merforbrug på forebyggelse og anbringelse. Derudover er der på udvalgets område bevillingsmæssige ændringer på netto i alt 0,142 mio. kr., som dels vedrører midtvejsregulering af demografi og dels reguleringer vedr. lov- og cirkulæreprogram Samlet vurderes det, det forventede regnskab på Børn- og Skoleudvalget stort set vil være i balance ved årets slutning. Bilag Børn og Skoleudvalget - halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 Direktøren for Børn- og Skoleudvalget indstiller, halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 for Børn- og Skoleudvalgets område godkendes og indgår i det samlede halvårsregnskab for Tønder Kommune. Beslutning Indstillingen godkendt. 12. august

11 5. Politisk Ledelsesinformion for Børn- og Skoleudvalget S Sagsfremstilling Politisk ledelsesinformion for juli måned 2014 inden for Børn- og Skoleudvalgets område. Rapporteringen indeholder økonomi- og aktivitetsoplysninger til og med juli Forvaltningen vil på mødet gennemgå rapporten. Bilag Politisk rapport til Børne- og Skoleudvalget juli 2014 Direktøren for Børn og Skole indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Sagen taget til efterretning. 12. august

12 6. Budget , Børn- og Skoleudvalget - fortsættelse af den politiske proces Ø Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen blev på minibudgetseminaret den 26. juni præsenteret for budgetstus efter konsekvenserne af regeringaftalen, ligesom fagudvalgenes budgetbidrag blev drøftet. Efter tidsplanen for budgetlægning skal udvalget i august måned drøfte konsekvenser af eventuel ny udmelding fra Økonomiudvalget samt lov- og cirkulæreprogram, moderniseringsaftale m.v. Økonomiudvalget har drøftet budgetsituionen efter aftalen om kommunernes økonomi på møde den 7. august og har besluttet indarbejde følgende ændringer i budgetforslaget: 1. Låneoptagelse i alle årene budgetlægges på samme niveau som låneafdrag således, der netto ikke optages yderligere lån. 2. Anlægsrammen for 2015, 2017 og 2018 forøges med 10 mio. kr. 3. Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. til udmøntning af Kommunalbestyrelsens stregiplan. 4. Der afsættes en pulje på 6 mio. kr. til ændringer i driftsbudgettet. 5. Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til understøtte yderligere erhvervsudvikling. 6. Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til blandt andet understøtte et øget udbud af mellemlang og videregående uddannelser. Budgetforslagets øvrige forudsætninger, som indstillet af direktionen, blev godkendt. Forudsætningerne indebærer, reduktionen på 1% af servicerammen er fastholdt, og reduktionen på 0,5% ikke indarbejdes. Udvalget kan drøfte prioritering og indhold i udvidelsesønsker i relion til Økonomiudvalgets udmelding om, der er afs en pulje til ændringer i driftsbudgettet på 6 mio. kr. Der er hidtil arbejdet med 0,5 procents udvidelsesønsker, svarende til ca. 8 mio. kr. Derudover kan Børn- og Skoleudvalget drøfte og eventuelt kvalificere de foreliggende anlægsønsker på udvalgets område. Lov- og cirkulæreprogrammet betyder økonomisk for Tønder Kommune samlet set -8,926 mio. kr. i De væsentligste reguleringer vedrører indkomstoverførsler. På Børn- og Skoleudvalgets område foretages der reguleringer på i alt -0,687 mio. kr., stigende til -0,916 mio. kr. i Moderniseringsaftalen indeholder ingen emner indenfor Børn- og Skoleudvalgets område. Bilag Børn- og Skoleudvalg - investeringsoversigt 1 Lov- og Cirkulæreprogram , Børn og Skoleudvalget Oversigt på udvidelsesforslag Børn og Skoleudvalget 12. august

13 Direktøren for Børn og Skole indstiller, udvalget drøfter budget 2015 efter konkret udmelding fra Økonomiudvalget, udvalget tager ændringer ifølge Lov- og Cirkulæreprogrammet til efterretning, og sagen videresendes til budgetseminariet. Beslutning Drift: Fælles ledelse af område Toftlund og Løgumkloster drøftes på budgetseminaret. Anlæg: Behovet for midler til IT-området kvalificeres. 12. august

14 7. Udvidelse af småbørnsgruppen i Højer Danske Børnehave G Sagsfremstilling På baggrund af henvendelse fra område Tønders forældrebestyrelse ønskes en udvidelse af småbørsgruppen i Højer Danske Børnehave. Institutionen er i dag normeret til 8 småbørn, og alle pladser er optaget. Teknisk Forvaltning har godkendt Højer Danske Børnehave til 13 småbørn. Der er to kommunale dagplejere i Højer, som begge er fuldt belagt, og fra 1. oktober har de begge ligeledes et 5. barn indskrevet. Der står pt. 4 børn på ventelisten til småbørnegruppen i Højer, som med nuværende normering på 8 småbørn ikke får en plads i institutionen. De henvises til dagplejen i Tønder. Småbørnsgruppen i Møgeltønder er ligeledes fyldt op. En udvidelse af antal småbørn i Højer Danske Børnehave vil ikke umiddelbart påvirke dagplejen, da der samlet set i Højer er flere børn i alderen 0-2 år end hvad dagplejen og småbørnsgruppen tilsammen kan optage. Der er i dag allerede et samarbejde mellem dagplejen og småbørnsgruppen vedr. gæstepleje, som tilbydes i småbørnsgruppen. Dette samarbejde fortsætter også i Økonomi Uændret økonomisk tildeling, da takster for hhv. en dagplejeplads og en småbørnsplads i 2014 ikke er differentieret. Ændring af takststrukturen vil indgå iforbindelse med budget Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, udvidelsen til 13 småbørnspladser godkendes, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstillingen anbefales. 12. august

15 8. Procesplan for udarbejdelse af dagtilbuds- og skolepolitik A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2013 en overgangsordning for dagtilbuds- og skoleområdet frem til udarbejdelse og vedtagelse af en ny, sammenhængede dagtilbuds- og skolepolitik. Det fremgår af overgangsordningen, den nye politik skal være udarbejdet og vedtaget, så den kan træde i kraft den 1. august Børn og Skoleforvaltningen har udarbejdet et forslag til en procesplan for udarbejdelse af politikken. Procesplanen skal sikre: en proces med en bred inddragelse af interessenter i dagtilbud og skole udarbejdelse af udkast til politikken ligger klar til politisk behandling i foråret 2015 den politiske proces afvikles, så en ny dagtilbuds- og skolepolitik kan træde i kraft den 1. august Processen opdeles i 2 dele: Efteråret 2014 indeholder i alt 4 arrangementer med deltagelse af bestyrelser, faglige organisioner, fagpersonale, ledere, forældre og andre interessenter i forbindelse med dagtilbuds- og skoleområdet Foråret 2015 udarbejdes udkast til politikken og den politiske behandling gennemføres, herunder høringsperiode og drøftelser på dialogmøder. Bilag udkast til procesplan Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, procesplanen godkendes. Beslutning Procesplanen revideres på baggrund af de faldne bemærkninger. 12. august

16 9. Skolereform - valgprocedure for skolebestyrelsesmedlemmer fra erhvervslivet og ungdomsuddannelserne A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, erhvervslivet og ungdomsuddannelserne skal være en del af skolebestyrelserne. Den 24. april besluttede Kommunalebestyrelsen sende forslag til valgprocedure for repræsentanterne fra erhvervslivet og ungdomsuddannelserne i høring hos relevante parter i perioden 25. april til 15. maj. Det udsendte forslag til valgprocedure for repræsentanter fra ungdomsuddannelserne lød:der findes via lodtrækning en repræsentant fra ungdomsuddannelserne til de 4 skolebestyrelser. Repræsentanterne skal findes fra Tønder Gymnasium, Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, EUC-Syd Tønder, VUC Syd og STUK. Repræsentanten sidder for en 4-årig periode. Der kan i den enkelte bestyrelse i samarbejde med den konkrete ungdomsuddannelse træffes aftale om, perioden er 2-årig, hvorefter der udpeges en ny repræsentant fra samme ungdomsuddannelse for en ny 2-årig periode. Tønder Ungdomsskole og Løgumkloster Distriktsskole har ingen bemærkninger til den foreslåede valgprocedure. Skærbæk Distriktsskole anbefaler den foreslåede valgprocedure. Tønder Distriktsskole udtaler, det er upraktisk, tidskrævende og vanskeligt, skolebestyrelsen skal henvende sig til ungdomsuddannelserne for finde en repræsentant til skolebestyrelsen. Det bør være en opgave for ungdomsuddannelserne selv evt. i samarbejde med forvaltningen. Toftlund Distriktsskole udtaler dels, det er unødvendigt, skolebestyrelserne selv skal deltage i arbejdet med finde en repræsentant fra ungdomsuddannelserne, og dels en repræsentant fra STUK ikke skal have muligheder for sidde i skolebestyrelsen ved Toftlund Distriktsskole. Det er skolens opftelse, STUK vil kunne profitere væsentligt af få en repræsentant i skolebestyrelsen i Toftlund, hvilket kan medføre et øget frafald af overbygningselever på Toftlund Distriktsskole. EUC-Syd Tønder har ingen kommentarer til valgproceduren, støtter op om, ungdomsuddannelserne bliver repræsenteret i skolebestyrelserne og ser frem til samarbejdet. Tønder Gymnasium ser frem til samarbejdet, fordi det vil styrke sammenhængen mellem grundskolerne og ungdomsuddannelserne. Tønder Gymnasium foreslår, samtlige 4 repræsentanter fra ungdomsuddannelserne skal findes blandt de ungdomsuddannelser, der er grundskolens direkte aftagere: Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, EUC-Syd og 12. august

17 Tønder Gymnasium. Begrundelsen er dels, man på VUC skal være fyldt 18 år, og VUC Syd ikke udbyder en sammenhængende 2-årig HF. VUC SYD har dermed ikke en direkte forbindelse til grundskolerne og dels, STUK er en priv institution, der er i direkte konkurrence med kommunale undervisningstilbud, hvorfor det ikke vil være hensigtsmæssigt, hvis STUK får en repræsentant i f.eks. Toftlund Distriktsskoles bestyrelse. VUC Syd Tønder, STUK og Tønder Handelgymnasium og Handelsskole har ikke afgivet høringssvar. På baggrund af høringssvarene skal følgende drøftes: Hvilke ungdomsuddannelser skal være repræsenteret i skolebestyrelserne?: - forslaget om valgprocedure fra høringsperioden indeholder repræsentanter fra Tønder Gymnasium, Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, EUC-Syd Tønder, VUC Syd Tønder og STUK, - forslaget fra Tønder Gymnasium indeholder, det udelukkende er Tønder Gymnasium, EUC-Syd Tønder og Tønder Handelsgymnasium og Handelsesskole - forslaget fra Toftlund Distriktsskole indeholder, STUK, såfremt STUK forts skal indgå som repræsentant for ungdomsuddannelserne, ikke får muligheder for sidde i skolebestyrelsen ved Toftlund Distriktsskole Hvordan skal repræsentanterne fra ungdomsuddannelserne findes?: - forslaget om valgprocedure fra høringsperioden indeholder, repræsentanterne findes gennem henvendelse fra skolebestyrelserne til ungdomsuddannelserne - forslag fra Tønder og Toftlund distriktsskoler indeholder, repræsentanterne findes i samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og forvaltningen og derefter meddeles skolebestyrelserne Det udsendte forslag til valgprocedure for repræsentanter fra erhverslivet lød: Skolebestyrelserne finder hver især relevante kandider fra erhvervslivet, herefter indsendes oplysninger om kandiderne til Tønder Erhvervsråd, som derefter godkender, de pågældende kandider kan repræsentere erhvervslivet i bred forstand i skolebestyrelserne. Repræsentanten sidder for en 4-årig periode. Der kan i den enkelte bestyrelse i samarbejde med Tønder Erhvervsråd træffes aftale om, perioden er 2-årig, hvorefter skolebestyrelsen skal sikre, proceduren igen gennemføres, så der findes en repræsentant for en ny 2-årig periode. Tønder Erhvervsråd støtter den foreslåede valgprocedure. Tønder Ungdomsskole har ingen bemærkninger til den foreslåede valgprocedure. 12. august

18 Skærbæk Distriktsskole anbefaler den foreslåede valgprocedure. Toftlund Distriktsskole anbefaler den foreslåede valgprocedure med den bemærkning, det ofte kan være svært finde repræsentanter i lokalområdet til forenings- og bestyrelsesarbejde. Tønder Distriktsskole udtaler, det er upraktisk, tidskrævende og vanskeligt, det er skolebestyrelsen selv, der skal finde en egnet kandid til repræsentere erhvervslivet i skolebestyrelsen. Det bør være en opgave for erhvervslivet selv evt. i samarbejde med forvaltningen. Løgumkloster Distriktsskole udtaler, det ikke skal være den enkelte skolebestyrelses opgave finde repræsentanter fra erhvervslivet. Repræsentanten bør udpeges på anden vis. På baggrund af høringssvarene skal følgende drøftes: - hvorvidt repræsentanten skal findes af skolebestyrelserne, som derefter indsender oplysninger til Tønder Erhvervsråd, der herefter godkender repræsentanterne - hvorvidt repræsentanten skal findes af erhvervslivet selv evt. i samarbejde med forvaltningen Bilag Høringssvar Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, Børn- og Skoleudvalget træffer beslutning om, hvorvidt det fastholdes, ungdomsuddannelsernes repræsentanter i skolebestyrelserne findes blandt Tønder Gymnasium, Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, EUC-Syd Tønder, VUC Syd Tønder og STUK, hvorvidt det fastholdes, repræsentanter fra ungdomsuddannelserne findes gennem henvendelse fra skolebestyrelserne til ungdomsuddannelserne, hvorvidt det fastholdes, erhvervslivets repræsentant findes af skolebestyrelserne og derefter godkendes af Tønder Erhversråd, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. 12. august

19 Beslutning Udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, det fastholdes, ungdomsuddannelsernes repræsentanter i skolebestyrelserne findes blandt Tønder Gymnasium, Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, EUC-Syd Tønder, VUC Syd Tønder og STUK med den bemærkning, repræsentant fra STUK ikke kan vælges til Toftlund Distriktsskole, forvaltningen varetager opgaven med finde repræsentanter fra ungdomsuddannelserne til skolebestyrelserne, det fastholdes, erhvervslivets repræsentant findes af skolebestyrelserne og derefter godkendes af Tønder Erhvervsråd. 12. august

20 10. Fritidstilbud efter skolereformen G Sagsfremstilling Som følge af Skolereformens længere skoledag ændres ved SFO'ens åbningstid: Fra var åbningstiden i SFO 30,75 timer ugentligt Fra var åbningstiden i SFO 24,5 timer ugentligt Efter skolereformen bliver åbningstiden i SFO 19,5 timer ugentligt. Med den længere skoledag forventes behovet for SFO falde, og der er i budget indregnet nedgang i SFO-børn med 10 % de første to år og 20 % de næste to år. Det forventelige antal børn, der benytter SFO beregnes i 2014 til være ca. 700 børn samlet for Tønder Kommune. Med udgangspunkt i budgetforligsteksten har forvaltningen udarbejdet tre forslag til organisering af fritidstilbuddet i Tønder Kommune. Målet er sikre den kommunale pasningsforpligtelse, en økonomisk robusthed og et tilbud af god pædagogisk kvalitet. Model 1: Nedlæggelse af SFO og etablering af nyt tilbud Model 2: Samlet ledelse for skole og SFO Model 3: Ændring i ledelsesstrukturen Model 1 - Nedlæggelse af SFO og etablering af nyt tilbud Nuværende SFO-tilbud nedlægges og ersttes af følgende to tilbud, der organiseres indenfor skolens rammer. Efter den ordinære skoletid etableres frivillige aktiviteter i indskolingen frem til kl De frivillige aktiviteter kan indeholde; lektiecafe, kokkeskole, motorisk træning, musik og kultur, håndværk, spejder, fodbold m.m. Tilbuddet er gris. Det vil give større mulighed for fritidstilbud til alle uanset indkomstgrundlag og understøtter mål 2 i skolereformen. Etablering af pasning fra kl til 8.00 og sent eftermiddag fra klokken til (fredag til 16.00) som skoleorganiseret fritidsaktivitet (SOFA) i skolens lokaler. Forældre betaler 750 kr. pr. mdr. i 12 mdr. På undervisningsfri dage kan tilbuddet benyttes i tidsrummet fra / Tilkøb af op til 6 uger i skolefri uger kan ske for alle børn i klasse. Der arbejdes med to forskellige økonomiske scenarier (a og b). a: Overførsel af nuværende SFO-ledelsestid. b: Overførsel af 70 % af nuværende SFO-ledelsestid, svarende til reduktion i åbningstiden fra august

21 Model 2 - Samlet ledelse for skole og SFO SFO-tilbud er uændret for børnene. Ledelse af SFO samles under skolens ledelse. Ledelsestid fra SFO flyttes til løsning af den samlede opgave. Sammentænkning af ledelsesopgaven for SFO og skole øger fokus på det hele barns trivsel, læring og udvikling. Modellen betyder, funktionen som souschef ophører. Model 3 - Ændring i ledelsestiden Uændret organisering af SFO'en, hvor ledelsestiden reduceres med 30 % svarende til reduktion i åbningstiden. SFO-distriktsledelsen påtager sig sammen med skolens øvrige ledelse opgaven samarbejde tæt med foreningslivet. Dette samarbejde beskriver SFO'erne i deres "Mål - og indholdsbekrivelser." Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 6. maj 2014 Forslaget drøftes med repræsentanter for følgegruppen vedr. skolerform og på dialogmøder med skolebestyrelser, hvorefter punktet genoptages på udvalgsmødet i august. Sagen genoptaget Som besluttet har forslaget været drøftet med Følgegruppen vedr. skolereformen og på dialogmøderne med skolebestyrelserne. BUPL har sendt en henvendelse vedr. forslag om fritidsaktiviteter efter skolereformen. Konkrete elementer i forslaget er afdækket af juridisk afdeling. Fra følgegruppemødet: Følgegruppen finder, gris aktiviteter om eftermiddagen er en god ide. Det vil kunne skabe større helhed i børnenes dagligdag og støtte deltagelse i eftermiddagsaktiviteter for børn i trængte familier. Et gris tilbud vil forventeligt medføre et øget lokalebehov. Et gris tilbud kan etableres uden nedlægge SFO. En ledelsesstruktur, der knytter SFO-ledelsen tættere til skoleledelsen, er en god ide. Det er en god ide fortsætte tanken om åben skole over i eftermiddagstimerne. Deltagelse af frivillige foreninger i eftermiddagsaktiviteterne skal tænkes i faste rammer, så der bliver reelle muligheder for et kvalificeret samarbejde. Der skal indtænkes pædagogisk personale til børn med særlige behov. Fra dialogmøderne om ny SFO-struktur: Forslaget om nedlægge SFO modtages ikke positivt i skolebestyrelserne. Der er ikke enighed om, det er en god ide gøre frivillige aktiviteter gris for børnene, det forventes medføre øget brug af tilbuddet og øget belastning på lokaler. Alle ønsker fastholde nuværende kvalitet i pasningstilbuddet. Det ønskes, pædagoger forts primært står for aktiviteterne. 12. august

22 Alle skolebestyrelser peger på, en ændret ledelsesstruktur i SFO giver nye, gode muligheder for tættere samarbejde mellem skole og SFO. Den ændrede ledelsesstruktur ønskes fastholdt med samme ledelseskraft som i dag. Tønder og Toftlund peger på behov for øget åbningstid i SFO f.eks. 15 minutter mere både morgen og eftermiddag - måske også etablering af et pendlermodul for kunne fastholde forældre, der pendler til store arbejdspladser i nabokommunerne. Henvendelse fra BUPL: BUPL stiller spørgsmål til de skitsede forslag og anfægter det retslige grundlag for de skitserede modeller. På baggrund af henvendelsen er der samlet juridiske svar vedr. organisering af fritidsaktiviter for skolebørn - se bilag. Behandling af modellerne. Model 1 - Nedlæggelse af SFO: Efter have konsulteret juridisk afdeling viser det sig, model 1 ikke er mulig, når der samtidig ønskes en forældrebetaling. Model 2 - samlet ledelse for SFO og skole: Model 2 samler ledelsen af SFO under skolens ledelse. Ledelsestid fra SFO flyttes til løsning af den samlede ledelsesopgave. Sammentænkning af ledelsesopgaven for SFO og skole øger fokus på det hele barns trivsel, læring og udvikling. Som del af modellen ophører funktionen som souschef. Der etableres 2 moduler: Eftermiddagsmodul (14.00 til 16.30) Efter den ordinære skoletid etableres SFO i indskolingen frem til kl (fredag til 16.00). De kendte SFO aktiviteter suppleres med aktiviteter i samarbejde med musikskole, kulturskole, foreningsliv mv. Der skal årligt udmøntes 1000 kr. pr. barn af den økonomiske tildeling til dette samarbejde. Tilbuddet er med forældrebetaling på kr. 700 pr. måned i 12 måneder inklusive pasning i skoleferien. På undervisningsfri dage kan tilbuddet benyttes i tidsrummet fra / Morgenmodul (6.30 til 8.00) Der etableres pasningstilbud fra kl til Tilbuddet er med forældrebetaling på kr. 400 pr. måned i 12 måneder inklusive pasning i skoleferien. På undervisningsfri dage kan tilbuddet benyttes i tidsrummet fra / Tilkøb af op til 6 uger i skolefri uger kan ske for alle børn i klasse mod betaling af 275 kr. pr. uge. Model 3 - Ændring i ledelsestiden: Model 3 går imod anbefalingerne fra følgegruppen vedr. skolestrukturen og dialogmøderne med skolebestyrelserne. 12. august

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Referat Mødedato: 28. august 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Referat Mødedato: 28. august 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Refer Refer Mødedo: 28. august 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Henrik Mehlsen Pkt. nr. 23 blev trukket af dagsordenen 28. august 2014 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over udvidelsesforslag 28.5.2014. Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Ramme til udvidelser på 0,5%: 3,121 mio. kr. Budget 2015

Oversigt over udvidelsesforslag 28.5.2014. Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Ramme til udvidelser på 0,5%: 3,121 mio. kr. Budget 2015 Oversigt over udvidelsesforslag 28.5.2014 Udvalg: Ramme til udvidelser på 0,5%: 3,121 mio. kr. Budget 2015 Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn Basis 2015 2015 2016 2017 2018 Prioritet 1 71 Uddannelse 1 Frivillige

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 3. marts 2015 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 3. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Bæredygtigheden på CHK - fremadrettet

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. december 2013. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. december 2013. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Mødedo: 3. december 2013 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 3. december 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 5. maj 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 5. maj 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 5. maj 2015 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 5. maj 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2015

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. november Starttidspunkt for møde: 13:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. november Starttidspunkt for møde: 13:00. Fraværende: Mødedo: 13. november 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 13:00 Fraværende: 13. november 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kvartalsregnskab pr. 30.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 11. august 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 11. august 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 11. august 2015 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 11. august 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Børn og Skoleudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. februar 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:00 Fraværende: Gruppemøder: 08. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Referat. Mødedato: 9. september Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 9. september Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende: Mødedo: 9. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bent Aabling Paulsen 9. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15.

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 29 Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 16. september 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes: 11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 13. august 2013 Mødelokale: Hasselvej 2, Handicap Løgumgård Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere