Når statslige institutioner rykker vestpå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når statslige institutioner rykker vestpå"

Transkript

1

2 Når statslige institutioner rykker vestpå En analyse af udflytning og etablering af statslige institutioner i landdistriktskommuner belyst ud fra Betalingscentret og Sikkerhedsstyrelsen Specialeperiode: 15. februar august 2008 Gruppemedlemmer: Vejleder: Sideantal: 160 Antal tegn: Bilag: Kort: Oplagstal: Forsideillustration: Sara Loisa Matikainen og Kamilla Hansen Møller Henrik Toft Jensen (svarende til 115 normalsider) Vedlagt i bilagsmappe Administrative grænser på kortene stammer fra Kort og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort og Matrikelstyrelsen GX 04 5 eksemplarer Egne fotos: Vindmøller og Betalingscentret i Ringkøbing; Sikkerhedsstyrelsen og Mennesker ved havet i Esbjerg 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Resumé... 5 Abstract Problemfelt Afgrænsning Begrebsafklaringer Læsevejledning Den teoretiske og samfundsmæssige baggrund Ny regionalisme Statens ændrede rolle i den regionale planlægning og udvikling Udflytning og etablering af statslige institutioner i provinsen Vedtagelse 69 og Regional ligestillings og vækstcenterstrategi Den statslige sektor Metode Videnskabsteoretiske overvejelser Regioner Ontologisk og erkendelsesteoretisk udgangspunkt Specialets slutform Casestudie Hvorfor analyseres problemstillingen ved hjælp af cases? Hvordan gribes problemstillingen an med cases? Empiri og data Danske udviklingstendenser Arbejdskraft Bosætning og tilflytning Pendling Fleksibilitet Uddannelse Image Den kreative klasse Branding af rurale områder Erhvervsrelaterede synergieffekter Organisationsteori Kompetenceklynger Afrunding

4 6. Analyse Udfordringer for landdistrikterne i Danmark Demografiske udfordringer Beskæftigelse Den geografiske fordeling af befolkningens uddannelsesniveau Erhvervsudvikling Delkonklusion I Arbejdskraft Forventninger til de to institutioner Uddannelsesniveau og rekrutteringstendenser Betydningen af afstanden mellem bopæl og arbejdsplads Hjemmearbejdspladser Kun begrænset tilflytning Et bredere arbejdsmarked styrker området Delkonklusion II Image Delkonklusion III Erhvervsrelaterede Synergieffekter Caseinstitutionernes interaktion med modtagerområderne En spirende kompetenceklynge Delkonklusion IV Konklusion Hvordan spiller medarbejdernes uddannelsesniveau i statslige institutioner ind på modtagerområderne? Kan etablering af statslige institutioner udbygge og styrke det lokale arbejdsmarked i modtagerområderne? Kan etablering af statslige institutioner påvirke tilflytnings og bosætningstendenserne i modtagerområderne? Kan statslige institutioner styrke modtagerområdernes image? Kan etablering af statslige institutioner styrke netværk, samarbejde og vidensdeling i modtagerområderne og derved skabe erhvervsmæssige synergieffekter? Perspektivering Udflytning af statslige arbejdspladser Et anakronistisk tiltag med nye muligheder? Den statslige sektors handlerum i forhold til udflytning af arbejdspladser Den private sektors rammebetingelser Oversigt over kort, tabeller og figurer Litteraturliste

5 FORORD Dette speciale er udarbejdet på overbygningsfaget geografi på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Specialet er et enkeltfags speciale, hvilket bevirker, at der er afsat 6 måneder til udarbejdelse heraf. Specialet er udarbejdet i perioden fra den 15. februar 2008 til den 14. august Det overordnede tema er regionaludvikling og statens mulighed for at regulere denne. Rapporten henvender sig primært til vejleder og censor, men kan læses af alle med interesse for regionaludvikling i Danmark. Vi vil gerne takke Mette Vind Jepsen fra Sikkerhedsstyrelsen samt Susanne Knudsen og Anna Grete Birkkjær fra Betalingscenteret, som gennem hele forløbet har været vores kontaktpersoner. Yderligere vil vi gerne takke Søren Krøigaard, direktør i Sikkerhedsstyrelsen, Hanne Oust fra Esbjerg Kommune, Pernille Kragh Rühe og Tom Nielsen fra Esbjerg Erhvervsudvikling, og John Ladefoged, fagchef i Betalingscentret, Jens Christian Bruun, Peter Donslund og Marianne Møller Kirkgaard fra Ringkøbing Skjern Kommune samt medarbejderne i Betalingscentret og Sikkerhedsstyrelsen. I forbindelse med udarbejdelse af specialet har ovenstående personer bidraget med oplysninger og besvarelse af spørgsmål, hvilket vi ikke kunne have udarbejdet specialet foruden. Vi vil desuden gerne rette en tak til medarbejderne i Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut, for såvel faglig sparring som social opmuntring. Kort, tabeller og figurer er nummererede fortløbende, og kildehenvisninger til bøger og rapporter er angivet som (Efternavn, udgivelsesår: sidetal). Bagerst i specialet findes litteraturliste samt oversigt over kort, tabeller og figurer. Desuden følger en selvstændig bilagsmappe. Henvisninger hertil sker ved at angive bilagsnummer. Endelig vil vi gøre opmærksom på, at alle interviewene er vedlagt på Cd rom. Roskilde, August Sara Loisa Matikainen Kamilla Hansen Møller 4

6 RESUMÉ Hovedformålet med dette speciale er at undersøge, hvorvidt udflytning og etablering af statslige arbejderpladser kan fremme mulighederne for vækst og udvikling i de danske landdistriktskommuner. Undersøgelsen tager afsæt i en kortlægning af demografiske og erhvervsmæssige forhold i Danmark. Kortlægningen viser, at der sker en koncentration i de urbane områder, hvorved disse områders konkurrenceevne forstærkes, hvorimod de mere perifere områder har vanskeligt ved at tiltrække og fastholde såvel arbejdskraft som arbejdspladser. Fra politisk side er der generelt stor bevidsthed om, at noget må gøres, for at sikre at denne forskel ikke forstærkes og bliver til en forskel, der er kendetegnet ved vækst og udvikling på den ene side og stagnation og forfald på den anden. Strategien om at etablere statslige arbejdspladser i landdistriktskommuner kan således ses som en reaktion hertil, idet udgangspunktet er geografisk at sprede arbejdskraft og arbejdspladser. Udflytning og etablering af statslige arbejdspladser kan overordnet baseres på henholdsvis en ligestillings eller en vækstcenterstrategi. Ligestillingsstrategien fokuserer alene på at udligne regionale forskelle, og statslige institutioner søges derfor placeret i områder, hvor der eksempelvis er mangel på arbejdspladser. Med vækstcenterstrategien søges statslige institutioner derimod placeret i områder, der både erhvervs og uddannelsesmæssigt matcher institutionernes arbejdsopgaver, for på denne måde at danne grundlag for faglige samarbejder med henblik på at skabe erhvervsrelaterede synergieffekter. I specialet undersøges, hvordan modtagerområder påvirkes, når statslige institutioner etableres ud fra henholdsvis en ligestillings og en vækstcenterstrategi. Undersøgelsen tager udgangspunkt i to casestudier: Betalingscenteret, der blev etableret i Ringkøbing i 2005, og som er en underenhed under SKAT, samt Sikkerhedsstyrelsen, der blev etableret i Esbjerg i 2004, og som er en styrelse under Økonomi og Erhvervsministeriet. De to cases repræsenterer de to strategier, da det i analysen konstateres, at Betalingscenteret er lokaliseret i Ringkøbing på baggrund af en ligestillingsstrategi og Sikkerhedsstyrelsen er lokaliseret i Esbjerg på baggrund af en vækstcenterstrategi. Videnskabsteoretisk har specialet en geografisk relationel tilgang, og konklusionerne drages ud fra en abduktiv slutningsform. Den overordnede teoretiske og samfundsmæssige forståelse er den udvikling der sker inden for regionaludvikling, som går under betegnelsen ny 5

7 regionalisme. Den teoretiske ramme om analysen er herudover opbygget ud fra aktuel teori og empiriske undersøgelser med udgangspunkt i følgende tre overordnede analyseparametre: Arbejdskraft, image og erhvervsrelaterede synergieffekter. Analysen er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelser, der er gennemført i de to caseinstitutioner. Svarprocenten ligger på henholdsvis 73 % i Betalingscentret og 80 % i Sikkerhedsstyrelsen. Spørgeskemaundersøgelsen er fulgt op og udbygget med interviews blandt interessenter i Betalingscentret, Sikkerhedsstyrelsen og fra modtagerområderne Ringkøbing og Esbjerg. Der er lavet i alt 12 interviews. Desuden inddrages statistik fra Danmarks Statistik og en række rapporter udarbejdet af forskellige ministerier. Overordnet konkluderes det, at udflytning og etablering af statslige institutioner kan påvirke vækst og udviklingsmulighederne i landdistrikterne. Hvilke muligheder der skabes afhænger i høj grad af hvilke statslige institutioner, der etableres, hvor de geografisk placeres, samt om der tages udgangspunkt i en ligestillings eller en vækstcenterstrategi. Baseret på ligestillingsstrategien fremmes fortrinsvis beskæftigelsesmæssige og demografiske vækstog udviklingsmuligheder og baseret på vækstcenterstrategien fremmes desuden erhvervsrelaterede synergieffekter. 6

8 ABSTRACT The main purpose of this thesis is to examine how relocated state institutions can have influence on the growth and the development opportunities in the Danish rural districts. The point of departure is an investigation of the regional allocation of demographic and business related activities in Denmark. The study shows that the urban areas experience a concentration of both labour force and companies whereas the rural areas find it difficult to attract and maintain both of these. This area does not go politically unnoticed, which is seen in the multiple plans and activities of the government to support the development in rural areas. The strategy of relocation of state institutions is presented as one of these initiatives. Generally, two main strategies for relocation of state institutions to rural areas exist. The aim of the first strategy is to improve geographical equality. Based on this strategy, state institutions are located in for instance areas in lack of business activities and workplaces. The aim of the second strategy is to locate state institutions in areas with professional or technical activities that match the competences in the institutions. Thereby, profitable synergies for the business activities in the rural areas can be created. The thesis examines how rural areas are affected by relocated state institutions when these are established on the basis of the two strategies, respectively. The methodological fundamental basis of the thesis is two case studies of state institutions which have been relocated to two different rural areas. The cases are: Betalingscenteret, which is a subdivision of the Central Customs and Tax Administration (SKAT) that is a part of The Danish Ministry of Taxation. The institution was founded in the city of Ringkøbing on 1 st November And secondly The Danish Safety Technology Authority, which is a part of the Danish Ministry of Economic and Business Affairs. This institution was established in the city of Esbjerg on 1 st August The thesis is based on a relational geographic scientific approach, and the conclusions are drawn on the basis of an abductive method. The general theoretical and societal understanding of the thesis is the dominant societal and political approach to regional development: the new regionalism. Furthermore, the theoretical background for the analysis consists of topical theory and empirical investigations based on the following three parameters for the analysis: Labour force, image, and business related synergies. 7

9 The analysis is based on both quantitative and qualitative empirical data. At first questionnaire surveys were undertaken in the two case institutions. The response rates are 73 % in Betalingscentret, and 80 % in the Danish Safety Technology Authority. After the surveys were completed the study was supplemented with interviews from CEOs and employees in the two state institutions and stakeholders from the municipalities in the rural areas, where the institutions are located. In total, 12 interviews have been made. Moreover, quantitative data from Statistics Denmark and various analyses and reports from different ministries are used in the analysis. All things considered, it is concluded that it is possible for relocated state institutions to have influence on the growth and development opportunities in the rural areas where they are located. The nature of their influence on the areas depends on which strategy the relocation is based on. Relocation based on the strategy for equal geographical allocation mainly influences on the occupational and demographic parameters in the area. Aiming at creating a match between the professional and technical competences in the institution and the activities in the rural area, the other strategy additionally generates positive effects on the business related synergies in the area. 8

10 1. PROBLEMFELT De store byer har generelt gode vækstvilkår i disse år, hvor øget global konkurrence og videnssamfundets indtog har gjort det fordelagtigt for mange virksomheder at lokalisere sig i de urbane vækstcentre. Her er der let adgang til bl.a. veluddannet arbejdskraft, faglige netværk og et kreativt miljø (Florida, 2005; Porter, 1998). Den overordnede undren, som ligger til grund for udarbejdelsen af dette speciale, er, hvordan dette lokaliseringsmønster påvirker de danske landdistriktsområder. Kommer videnssamfundet alene de store byer til gavn, eller kan der skabes vækst og udviklingsmuligheder i hele Danmark? Er der i videnssamfundet mulighed for, at der ved hjælp af statslig regulering kan skabes en ligelig fordeling af såvel økonomiske som sociale, faglige og menneskelige ressourcer i Danmark? Det danske vækstpotentiale er koncentreret omkring de vidensintensive erhverv (Globaliseringsrådet, 2005), og den regionale udvikling må derfor ses i lyset af denne udvikling. Da Danmark ikke internationalt kan konkurrere på lønniveauet, bliver der i langt højere grad satset på differentiering og specialisering af produkter og ydelser, hvilket kræver et højere uddannelsesniveau blandt medarbejderne. Viden og intellektuelle kvalifikationer er dermed blevet centrale faktorer i produktionen og ofte altafgørende for erhvervslivets konkurrenceevne. Der er derfor sket en markant stigning i efterspørgslen på mennesker med en videregående uddannelse samtidig med, at efterspørgslen på arbejdskraft indenfor den primære sektor er reduceret. Herudover ses en tendens til, at den efterspurgte veludannede arbejdskraft lokaliserer sig i de urbane områder (Christoffersen og Andersen, 2002:8). Den amerikanske professor Richard Florida peger ligefrem på, at det i særlig grad er den kreative klasse, som hovedsageligt er højtuddannet, der skaber vækst og udvikling i samfundet, bl.a. fordi at det er dem, der tiltrækker de vidensintensive virksomheder. Han understreger samtidig, at den kreative klasse skal forstås og analyseres i samspil med stedet og lokalsamfundet (Florida, 2005). Områder baseret på ikke kreative erhverv, såsom industri og landbrug må derimod forventes at opleve økonomiske såvel som demografiske udfordringer. Men hvorfor sker der en koncentration af virksomheder i de urbane områder, frem for en geografisk spredning i hele Danmark? Og kan landdistriktsområderne modvirke denne tendens, således at der også tiltrækkes og fastholdes arbejdspladser såvel som arbejdskraft i disse dele af landet? En af forklaringerne på den geografiske fortætning af virksomheder i de urbane områder er, at der ofte opstår forskellige former for synergieffekter, når virksomheder lokaliserer sig geografisk tæt op ad hinanden. Det bliver eksempelvis nemmere at til 9

11 trække veluddannet arbejdskraft, skabe netværk, generere know how og sikre specialiseret input til produktionen. Dette er faktorer, der i høj grad kan være med til at højne den enkelte virksomheds konkurrenceevne både i forhold til den nationale og den globale konkurrence (Porter, 1998; Windelin og Spliid, 2003:29). Der er således mange argumenter, der taler for, at det er fordelagtigt for den økonomiske vækst at virksomheder koncentreres. Denne udvikling har dog også en bagside. Den øgede koncentration kan bevirke, at den økonomiske og den sociale afstand mellem vækstcentrene og periferien øges. I den forbindelse melder nye spørgsmål sig. Hvordan påvirker den teknologiske udvikling denne tendens? Og hvilken rolle spiller de øgede pendlingsafstande i den sammenhæng? Den interregionale dynamik og interaktion er øget markant de senere år, hvilket bl.a. er et resultat af nye teknologier og forbedret infrastruktur. Afstanden mellem bosted og arbejdsplads er øget for manges vedkommende, hvilket betyder, at pendlingsafstandene aldrig har været længere (Danmarks Statistik, 2007). Til trods her for er der områder, som hverken tiltrækker virksomheder eller befolkning. Det kan have den konsekvens, at der kommer en overrepræsentation af ældre, mens andelen af yngre og erhvervsaktive borgere reduceres (Erhvervs og Boligstyrelse, 2002:39). En befolkningsmæssig skævvridning kan bl.a. medføre, at det kommunale beskatningsgrundlag reduceres i de tyndt befolkede yderområder, hvormed mulighederne for et jævnt fordelt serviceniveau i landet reduceres. En økonomisk skævvridning af landet kan desuden betyde kraftigt stigende ejendomspriser og derved udelukkelse af mindre bemidlede befolkningsgrupper samt øget kødannelse i de urbane områder. Det vil således virke som bremseklods for mobiliteten på arbejdsmarkedet. Det generelle dilemma for den regionale udvikling kan karakteriseres ved, at øget økonomisk effektivisering og styrket konkurrenceevne, der er nødvendig i den globale konkurrence, som oftest medfører geografiske koncentrationer, hvor vækstcentrene vinder og yderkantsområderne taber. Det ser derfor ud til, at der må sættes aktivt ind, hvis den regionale udvikling skal udlignes, og der også skal skabes vækst og udviklingsmuligheder i de danske landdistriktsområder. KAN DER POLITISK REGULERES PÅ DEN REGIONALE UDVIKLING? Fra politisk side er der generelt stor bevidsthed om, at noget må gøres, for at sikre at forskellen mellem by og land ikke forstærkes og bliver til en forskel, der er kendetegnet ved vækst og udvikling på den ene side og stagnation og forfald på den anden (se eks. Folketingsdebatten i forbindelse med V69 i 2001). Problemet er blot: Hvad skal der gøres? Og hvem skal gøre det? 10

12 Kan man politisk regulere vækstvilkårene, så der skabes en mere ensartet udvikling i landet eller er det i højere grad de frie markedskræfter, der selv skal regulere forholdene? Spørgsmålene er mange, når det gælder landets regionale udvikling, og svarene lige så. Ser man på regeringens regionalpolitiske målsætninger, som fremgår af regeringsgrundlaget fra 2001, er det regeringens mål: (...) at den danske befolkning skal sikres gode og ligelige levevilkår, uanset hvor i landet man bor. Regeringen ønsker, at alle områder af landet bliver attraktive områder for udvikling og bosætning, således at der kan oppebæres geografisk spredning af befolkningen og den økonomiske aktivitet. Endelig vil regeringen tilstræbe, at den regionale udvikling på langt sigt fører til mindre ulighed i service, beskæftigelse og økonomiske vilkår i regionerne. (Statsministeriet, 2001). Der er således bevidsthed om, at noget må gøres, men ingen klarhed over, hvilke løsningsforslag der er de mest optimale. Et af de redskaber, der flere gange er blevet trukket frem i debatten herom, er udflytning og etablering af statslige arbejdspladser til provinsen. Konkret blev der i 2001 lavet en vedtagelse om dette (V69), med henblik på at skabe arbejdspladser og øget vækst rundt om i landet. V69 blev vedtaget i foråret 2001 af et enstemmigt Folketing, og det er denne vedtagelse, som vi vil diskutere mulighederne i. Denne vedtagelse er således omdrejningspunkt for specialet. Som resultat af V69 er enkelte statslige institutioner blevet etableret udenfor de traditionelle urbane centre, men hvilke, og om nogen, effekter, disse udflytninger og etableringer har på den regionale udvikling, er dog ikke kendt. Tværtimod har der været en overraskende stilhed omkring emnet efter etableringen af enkelte institutioner i provinsen. Søren Krøigaard, direktør i Sikkerhedsstyrelsen, en af de nyetablerende institutioner, siger: En ting, der har undret mig en del, er, at der ikke er nogen, der sådan officielt i pressen eller på anden måde har interesseret sig for, hvordan udflytningen er gået. Man kunne jo godt forestille sig, at et eller andet Folketingsudvalg ville synes, at det var interessant at høre, hvordan det var gået. Men den interesse har ikke været der. (Interview, d. 24/04 08). Udflytningen af arbejdspladser kan overordnet anskues på to måder; ud fra henholdsvis en ligestillings og en vækstcenterstrategi. Ligestillingsstrategien fokuserer alene på at udligne regionale forskelle, og de statslige institutioner søges derfor placeret i områder, hvor der eksempelvis er mangel på arbejdspladser. Med vækstcenterstrategien søges de statslige institutioner derimod placeret i områder, der både erhvervs og uddannelsesmæssigt mat 11

13 cher institutionernes omdrejningspunkter. På denne måde dannes grundlag for samarbejde og interaktion, med henblik på at skabe synergi mellem arbejdspladsen og det lokale erhvervsliv. I dette speciale ønskes undersøgt, hvordan etableringen af statslige arbejdspladser kan påvirke den regionale udvikling i landdistriktskommuner. For at gøre dette vil effekterne af etableringen af to statslige institutioner blive analyseret. Henholdsvis SKAT s Betalingscenter i Ringkøbing og Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg, som begge er blevet etableret i Vestjylland inden for de seneste 5 år. Ved at analysere disse to cases, vil følgende blive undersøgt: Problemformulering Hvilke vækst og udviklingsmuligheder er der i udflytning og etablering af statslige institutioner til landdistriktskommuner, når disse baseres på henholdsvis en ligestillings og en vækstcenterstrategi? belyst ud fra casene Betalingscenteret i Ringkøbing og Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg. Problemformuleringen vil blive belyst gennem følgende spørgsmål: Hvad er udfordringerne for landdistriktskommunerne særligt i forhold til den demografiske, beskæftigelses og uddannelsesmæssige geografiske fordeling? Hvordan påvirker arbejdskraften i de statslige institutioner modtagerområderne belyst ud fra bosætning, tilflytning og uddannelsesniveau? Kan udflytning og etablering af statslige institutioner styrke modtagerområdernes image? Kan etablering af statslige institutioner styrke netværk, samarbejde og vidensdeling i modtagerområderne og derved skabe erhvervsmæssige synergieffekter? 1.1. AFGRÆNSNING Ved en sådan problemstilling omkring udflytning og etablering af statslige arbejdspladser er det relevant både at belyse 1) hvad institutionen betyder for modtagerområdet, 2) hvad 12

14 modtagerområdet betyder for institutionen, samt 3) hvad udflytning og etablering af statslige institutioner betyder for de områder hvor der flyttes arbejdspladser fra. Problemstillingerne er alle interessante og relevante, men dette speciale vil hovedsageligt tage udgangspunkt i punkt nummer 1, dvs. hvilke vækst og udviklingsmuligheder der skabes i modtagerområdet. I nogle tilfælde er det dog fundet nødvendigt at inddrage punkt nummer 2, og der vil derfor til dels blive undersøgt, hvordan den geografiske placering spiller ind på den statslige institution BEGREBSAFKLARINGER I nedenstående vil der kort blive præsenteret begrebsmæssige afklaringer, som det er væsentligt at være opmærksom på. LANDDISTRIKTSKOMMUNER For at kunne skelne mellem forskellige typer af geografiske områder, har vi valgt at lægge os op af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris definition af begreberne: yderkommuner, landkommuner, mellemkommuner og bykommuner, som de kommer til udtryk i rapporten Det danske landdistriktsprogram Ifølge ministeriets klassificering 1 er der i alt 16 yderkommuner, 30 landkommuner, 17 mellemkommuner samt 35 bykommuner. I specialet anvendes betegnelsen landdistriktskommuner for de kommuner, der defineres som yderkommuner, landkommuner og mellemkommuner. Kategorien landdistrikter dækker over i alt 63 kommuner (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2008: 6 7). Esbjerg Kommune er defineret som en landkommune og Ringkøbing Skjern Kommune er defineret som en yderkommune, hvilket betyder, at de begge går under betegnelsen landdistriktskommune. FORSTÅELSEN AF VÆKST OG UDVIKLING Begreberne vækst og udvikling skal i nærværende speciale forstås i bred forstand og således ikke blot ud fra en økonomisk optik. I forhold til at undersøge hvorledes udflytning og etablering af statslige arbejdspladser kan påvirke landdistriktskommuner er det af afgørende betydning, at vækstparametre som er socialt, demografisk og kulturelt funderede ligeledes analyseres. 1 Se bilag 1 for en oversigt over de 14 indikatorer, der ligger til grund her for samt oversigtskort over kategorisering af de enkelte kommuner. 13

15 REGIONER Begrebet region bruges i specialet både i forhold til funktionelle og administrative regioner. En nærmere uddybning heraf følger i metodekapitlet. Det er her dog væsentligt at klargøre, at Region(er) er skrevet med stort, når det omhandler de administrative Regioner, der blev oprettet pr ved strukturreformen. Det gøres for at kunne tydeliggøre, hvornår der henvises til henholdsvis de funktionelle regioner og de administrative Regioner. MODTAGERKOMMUNE OG MODTAGEROMRÅDE Det skal bemærkes, at der i forhold til modtagerområderne også benytter både en funktionel og en administrativ terminologi. Modtagerkommune henviser således til den administrative kommune, hvor den statslige institution er etableret, mens modtagerområde skal forstås bredere ud fra en funktionel forståelse af området, som den statslige institution påvirker LÆSEVEJLEDNING Specialet består, udover problemfeltet og konklusion, af fem kapitler. Det indledende kapitel Den teoretiske og samfundsmæssige baggrund skitserer den regionalgeografiske teoretiske og samfundsmæssige sammenhæng, som specialet skal ses i lyset af. Både i forhold til et dansk og et europæisk perspektiv. I det følgende kapitel Udflytning og etablering af statslige institutioner i provinsen rettes fokus på det konkrete regionalpolitiske tiltag om at udflytte og etablere statslige arbejdspladser i provinsen. Kapitlet indledes med en kort gennemgang af den politiske folketingsdebat, der var i forbindelse med vedtagelsen af V69 og V73. Efterfølgende redegøres for henholdsvis ligestillings og vækstcenterstrategien, som udflytning og etablering af statslige arbejdspladser kan baseres på. Kapitlet afrundes med en kvantitativ kortlægning af den statslige sektor i forhold til beskæftigelse. Dette gøres for at klarlægge, hvilke handlerum staten har i forhold til at udflytte og etablere statslige arbejdspladser. I det efterfølgende metodekapitel gennemgås de anvendte metodiske tilgange, refleksioner over de videnskabsteoretiske forforståelser, samt der begrundes for valg og brug af cases. Kapitlet indeholder desuden en oversigt over data og empiri. I kapitlet Danske udviklingstendenser gennemgås udvalgte teoretiske og empiriske studier, som efterfølgende i analysen sættes i samspil med den indsamlede empiri. 14

16 Analysekapitlet er opdelt i fire afsnit. Første del er en kvantitativ kortlægning af de geografi ske forskelle, der er på landsplan i forhold til demografi, beskæftigelse, uddannelsesniveau samt lokalisering af arbejdspladser. Fokus rettes desuden mod de to modtagerkommuner Ringkøbing Skjern og Esbjerg. Dette gøres for at analysere, hvilke udfordringer de danske landdistrikter står over for, samt for at analysere den kontekst som strategien om at udflytte og etablere statslige arbejdspladser i provinsen skal forstås ud fra. De tre følgende analyse dele tager udgangspunkt i de to cases, ud fra følgende tre parametre: Arbejdskraft, image og erhvervsrelaterede synergieffekter. Analysen munder ud i en konklusion, hvor problemfor muleringen besvares. Specialet afsluttes med en perspektivering. Udsigt over det vestjydske landskab 15

17 2. DEN TEORETISKE OG SAMFUNDSMÆSSIGE BAGGRUND For at få en forståelse for den overordnede samfundsmæssige og teoretiske baggrund for initiativet om udflytning og etablering af statslige arbejdspladser, vil der i dette indledende kapitel blive set nærmere på den seneste udvikling indenfor regionalpolitik. De danske politikeres handlemuligheder påvirkes på mange måder af udviklingen på europæisk plan, hvilket gør det relevant indledningsvis at se på udviklingen af regionalpolitik i forhold til det europæiske samarbejde. I det følgende vil der derfor blive undersøgt, hvordan de danske regionalpolitiske tiltag har ændret karakter i kraft af den øgede internationalisering. Dette gøres for at sætte tiltaget om udflytning og etablering af statslige arbejdspladser ind i en større kontekst og for at få en forståelse for hvilke udfordringer og hvilke teoretiske forståelser initiativet skal ses på baggrund af. I forståelsen af den europæiske samfundsmæssige kontekst trækkes hovedsageligt på de geografiske professorer Erik Swyngedouw og Graham Haughton samt planlægger David Counsell. I dansk sammenhæng benyttes lektor i geografi Henrik Toft Jensen samt professor i regionaludvikling Henrik Halkier NY REGIONALISME Indenfor de senere år har en ny tilgang til regionaludvikling vundet ind; denne går under betegnelsen ny regionalisme (new regionalism) (se bl.a. Gren, 2002 og Haughton and Counsell, 2004), og er en fællesbetegnelse for de tiltag, der er sket indenfor regionaludviklingen siden slutningen af 1980 erne. Især gennemførelsen af Den Europæiske Fælles Akt i 1985 med etableringen af Det indre Marked kan ses som et vendepunkt i forhold til udviklingen af en overstatslig regionalpolitik og øgede muligheder for regionale netværk over grænserne (Gren, 2002: 16). I kraft af den øgede internationalisering af landes økonomier og øget transport og kommunikation mellem nationerne er landenes muligheder for at kontrollere den nationale regionale økonomi blevet svækket. Det har dog ikke betydet, at der er kommet mindre fokus på geografien og den regionale udvikling. Det har tværtimod betydet, at der er kommet øget fokus på netop regionale områder. Swyngedouw forklarer det således: ( ) in a context of global localization, specific local conditions are playing a much more important role in the determination of the competitive position of cities and regions (Swyngedouw, 2000: 553). 16

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser 2014/1 BSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2015 af Dennis Flydtkjær (DF), Rene Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Analyse 13. august 2015

Analyse 13. august 2015 Analyse 13. august 2015 Fordeling af statslige arbejdspladser Af Nicolai Kaarsen og Edith Madsen Regeringen planlægger at udflytte statslige arbejdspladser. En tidligere analyse fra Kraka gennemgik erfaringerne

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Afgrænsning af yderområder

Afgrænsning af yderområder 11. oktober 2011 Afgrænsning af yderområder Kampagnens afgrænsning af yderområder Kampagnen tager udgangspunkt i en afgrænsning, der sammenfatter yderområderne ifølge tre officielt anvendte definitioner:

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet.

Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet. Bilag 02-10 Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet. Resultatkontrakt mellem Fødevareministeriet og Institut for Forskning og Udvikling i

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

og verden Foto: Vibeke Meyling

og verden Foto: Vibeke Meyling Kommuner 4 og regioner i den verden Foto: Vibeke Meyling udfordringer, muligheder og indsatsområder? Hvordan kan kommuner, byer og lokalområder i fremtiden klare sig bedre i et globaliseret samfund, hvor

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Analyser af situationen i yderområderne

Analyser af situationen i yderområderne Analyser af situationen i yderområderne Præsentation af kapitel IV i Dansk Økonomi, Forår 2015 19. august 2015 Plan Hvor er yderområderne? Hvilke udfordringer har de? Hvilke økonomiske argumenter er der

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave 6.1 Redegør for de forhold, der påvirker konkurrenceforholdene for virksomhederne i et land. 6.2 Beskriv, hvilke hovedformer for økonomisk politik, der normalt anvendes i forbindelse med politiske bestræbelser

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Når geografien er udfordringen

Når geografien er udfordringen Når geografien er udfordringen Sophie Dige Iversen Studerende på landinspektøruddannelsens 9. semester, Land Management, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet. I erkendelse af, at der er områder

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 NOTAT 11. september 2015 Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 Indledning Jeg er rigtig glad for at være med her i dag, og glæder mig til at høre, hvor I ser mulighederne for at styrke

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDSPLADSER

UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDSPLADSER 3. juni 2002 Af Martin Windelin direkte tlf.: 33557720, Resumé: UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDSPLADSER Regeringen overvejer at lade kommunerne konkurrere mod hinanden om, hvor nye eller udflyttede statslige

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Urbanisering vor tids vandring fra land til by

Urbanisering vor tids vandring fra land til by Oplæg på SLA s årsmøde 4. oktober 2015 Urbanisering vor tids vandring fra land til by v/ Kurt Houlberg 2 Disposition Lidt om KORA og min baggrund Kommunernes økonomiske udfordringer. Herunder den dobbelte

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

INSTITUT FOR FORSKNING OG UDVIKLING I LANDDISTRIKTER

INSTITUT FOR FORSKNING OG UDVIKLING I LANDDISTRIKTER Den offentlige sektor, lokalisering af statslige arbejdspladser og landdistriktsudvikling Dansk regionalforsker seminar (NS-RSA), Alsion, Sønderborg, 24.-25. april 2008. Abstract: Den offentlige sektor

Læs mere

Fragmentering og sammenhæng i de nye storbylandskaber

Fragmentering og sammenhæng i de nye storbylandskaber Fragmentering og sammenhæng i de nye storbylandskaber Byer uden grænser Randers, 19-20. juni 2007 Introduktion Fra nationalt hierarki til globalt netværkssamfund Territorial konkurrence Globalisering Det

Læs mere

Danmark i balance - Udvikling og vækst i Danmark

Danmark i balance - Udvikling og vækst i Danmark Danmark i balance - Udvikling og vækst i Danmark Høgni Kalsø Hansen Institut for geovidenskab og naturforvaltning, Geografisektionen, Københavns Universitet hh@ign.ku.dk Kolding, 18. november 2015 Ulige

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin. Journal 0203/MW RESUMÈ

VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin. Journal 0203/MW RESUMÈ i:\december 99\regional oek-mw.doc VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin Journal 0203/MW Direkte telefon: 33 31 23 23-248 RESUMÈ REGIONAL ØKONOMI OG UDDANNELSE Regionalpolitik har en tendens til

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Afgangsprojekt Humanøkologi 2002

Afgangsprojekt Humanøkologi 2002 Afgangsprojekt Humanøkologi 2002 Medarbejderdeltagelsen betydning i forhold til virksomhedens forebyggende miljøindsats M iljøkortlægning Gennem førelse og erfaringsopsamling Vurdering M iljøhandlingsprogram

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Store kommunale forskelle i iværksætteri 5. oktober 217 217:12 Store kommunale forskelle i iværksætteri Af Christina Juul Steengaard, Anne Kaag Andersen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Fremkomst af nye firmaer er med til at skabe job,

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

NOGLE REGIONALPOLITISKE OVERVEJELSER

NOGLE REGIONALPOLITISKE OVERVEJELSER 25. februar 2003 Af Martin Windelin, direkte tlf. 3355 7720 Resumé: NOGLE REGIONALPOLITISKE OVERVEJELSER Notatet indeholder nogle af de regionalpolitiske overvejelser, som AE har gjort sig i forbindelse

Læs mere

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 66 Offentlig MINISTEREN Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Læs mere

Ny forskning: Business Regions i Danmark

Ny forskning: Business Regions i Danmark Ny forskning: Business Regions i Danmark Af Peter Kvistgaard, Ph.D., og John Hird, M.A., Aalborg Universitet Dansk Erhverv Konference om Greater Copenhagen, 9. november 2015 Seneste skud på stammen Et

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark 15. november 2017 2017:16 Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark Af Søren Dalbro og Laust Hvas Mortensen 1 Mange beskæftigede pendler ud af deres bopælskommune til en arbejdsplads i en anden kommune.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Styrkelse af lokaldemokratiet & lokalt ejerskab til problemløsning

Styrkelse af lokaldemokratiet & lokalt ejerskab til problemløsning Styrkelse af lokaldemokratiet & lokalt ejerskab til problemløsning - Med fokus på potentialer og udfordringer i Kommune Kujalleq Borgmester Jørgen Wæver Johansen, Kommune Kujalleq Præsentation på Konference

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale

Læs mere

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-2024 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Landdistriktskommuner

Landdistriktskommuner Landdistriktskommuner - indikatorer for landdistrikt Inge Toft Kristensen Chris Kjeldsen Tommy Dalgaard Danmarks Jordbrugsforskning Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø GEO-data og Regionale Analyser

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Nordisk perfektion i en ustabil omverden

Nordisk perfektion i en ustabil omverden Nordisk perfektion i en ustabil omverden Oplæg om Krise, kunnskap og konkurrencekraft Den 28. August 2013, Oslo Bengt-Åke Lundvall Aalborg Universitet Min baggrund Professor i Økonomi ved Aalborg Universitet

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Folkekirken under forandring

Folkekirken under forandring Folkekirken under forandring Af Louise Theilgaard Denne artikel omhandler bachelorprojektet med titlen Folkekirken under forandring- En analyse af udvalgte aktørers selvforståelse i en forandringsproces

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Den videre proces med Landsplanredegørelse 2016

Den videre proces med Landsplanredegørelse 2016 Den videre proces med Landsplanredegørelse 2016 Tværoffentligt seminar Hotel Hans Egede Den 2. marts 2016 Klaus Georg Hansen Finansdepartementet Disponering Spørgsmål om anlægsinvesteringer og vækst (udskudt

Læs mere