Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen"

Transkript

1 Udgivet Overordnet ansvar: Per Le Fevre Ansvar for indhold: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Erik Skov Kvalitetskontrol Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen Banenorm BN2-84-1

2 Udgivet Side 1 af 15 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. IKRAFTTRÆDEN 3 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 3 4. REFERENCER 4 5. DEFINITIONER 4 6. DESKRIPTORER 4 7. ANVENDELSESOMRÅDE 5 8. DISPENSATION 5 9. HISTORIK OVERSPÆNDINGSAFLEDERE (2 KV) OG FASTE JORDSTEDER (JORDTILSLUTNINGER) BESKYTTELSESJORDINGER Krav til projektering og udførelse af beskyttelsesjordinger Generelt Omformerstationer Strækninger med enkeltstrengede sporisolationer eller FTGS Strækninger med dobbeltstrengede sporisolationer Strækninger der løber parallelt med elektrificerede fjernbanestrækninger Beskyttelsesjording af flere anlægsdele med kun én forbindelse til jordingsplinten/jordløberen/returskinnen Stålkonstruktioner Særlige anlæg BILAGSOVERSIGT 15

3 Udgivet Side 2 af 15 BILAG 1: ILLUSTRATIONER MED EKSEMPLER PÅ BESKYTTELSESJORDINGER

4 Udgivet Side 3 af INDLEDNING Formålet med denne Banenorm er at tydeliggøre nogle af de gældende regler og praksis med hensyn til beskyttelsesjording på S-banen, dog med den begrænsning, at regler og praksis beskrevet i andre normer ikke er gengivet i nærværende Banenorm. De er imidlertid i visse tilfælde medtaget i form af henvisninger. Denne Banenorm beskriver kravene for beskyttelsesjording af Banedanmarks egne anlæg, samt fremmede anlæg placeret på Banedanmarks arealer. Banenormen er i så stor udstrækning som muligt baseret på referencerne [2] [6], men erstatter ingen krav og regler i [Stærkstrømsbekendtgørelsen], [DS/EN ] samt S- banens Kørestrømsinstruks (SKI). Vedrørende specifik udførelse og udformning af beskyttetsesforanstaltninger for stærkstrøms-, telekommunikations- og andre elektriske installationer mod faren fra energiforsyningssystemer til elektriske baner, henvises til bestemmelser i DS/EN og Stærkstrømsbekendtgørelsen. Banenormen er udarbejdet i henhold til [Banenorm BN2-1-1 Struktur, udseende og udvikling af Banenormer, Banedanmark], hvor normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er defineret. Udgivet af: Fordeling: Banedanmark Banedanmark Amerika Plads 15 Drift, Trafiksikkerhed 2100 København Ø Jernbanegade 2A 7000 Fredericia Tlf: IKRAFTTRÆDEN Denne Banenorm træder i kraft Denne Banenorm ophæver ingen normer. 3. OVERGANGSBESTEMMELSER Der er ingen overgangsbestemmelser i denne Banenorm.

5 Udgivet Side 4 af REFERENCER Nogle steder henviser Banenormen til andre bestemmelser. Enten skrives [bestemmelsens navn] eller et nummer [nr.]. Betydningen af nummeret kan findes nedenfor. Hvis der ikke er nævnt andet, gælder sidst udsendte version af det, der refereres til. Hvis der ikke er nævnt andet, gælder, at referencerne er normative. [1] Banenorm BN2-1, Struktur, udseende og udvikling af Banenormer, Banedanmark [2] Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2, Udførelse af elforsyningsanlæg, Elektricitetsrådet. [3] Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, Elektricitetsrådet. [4] DS/EN "Jernbaneanvendelser Faste installationer. Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger relateret til elektrisk sikkerhed og jording" [5] SKI, S-banens Kørestrømsinstruks, Banedanmark [6] FKI, Fjernbanens KørestrømsInstruks, Banedanmark [7] Teknisk meddelelse Nr. 01/ Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer, Banestyrelsen [8] Banenorm BN2-83, Kørestrømsanlæg, Drifts- og beskyttelsesjordinger på Fjernbanen, Banedanmark [9] Banenorm BN1-13 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer, Banedanmark [10] Arbejde i spor, Banedanmark [11] 94/9/EF ATEX-direktivet: Equipment and protective systems intended for use in potentially Explosive Atmospheres [12] TM nr. 03/ S-banens returstrømssystem. Retningslinier for montage af returstropper 5. DEFINITIONER Der er ingen specifikke definitioner i denne Banenorm. Banegnistgab omfatter også den tidligere benyttede masteventil, som forsat findes i køreledningsanlægget. 6. DESKRIPTORER AC/DC-kasse Kørestrøm Sporimpedans Beskyttelsesjording Banegnistgab/masteventil Stropper

6 Udgivet Side 5 af 15 Fast jordingssted Jordingsplint Jordløber Overspændingsafleder Returkredsløb Returskinne 7. ANVENDELSESOMRÅDE Kravene i denne banenorm er udelukkende gældende på 1650 V DC elektrificerede strækninger. Kravene i afsnit Strækninger der løber parallelt med elektrificerede fjernbanestrækninger indeholder dog krav som også har indflydelse på jording af anlæg på Fjernbanen. Kravene i denne Banenorm er kun dækkende for standardkonstruktioner. Beskyttelsesjording i eller af specielle konstruktioner så som værksteder, vaskehaller m.v. skal udføres efter principperne i denne Banenorm, men der skal i hvert enkelt tilfælde udarbejdes et specielt jordingsprojekt som tager hensyn til de specielle lokale forhold. Kravene i denne Banenorm skal først og fremmest implementeres i forbindelse med nybygning og i forbindelse med ombygninger. Generelt skal kravene derudover løbende implementeres i forbindelse med arbejder, som inkluderer ændringer i eksisterende beskyttelsesjordinger. Endvidere gælder, at defekte forbindelser udført efter ældre jordingsprincipper altid skal udskiftes med forbindelser udført efter de nye jordingsprincipper. 8. DISPENSATION Dispensation fra gældende BN2-krav i henhold til afsnit 11, kan kun udstedes af den normansvarlige sektionschef. Dispensation kan gives med tidsmæssig begrænsning eller permanent. 9. HISTORIK Banenormen er ny.

7 Udgivet Side 6 af OVERSPÆNDINGSAFLEDERE (2 KV) OG FASTE JORDSTEDER (JORDTILSLUTNINGER) Den jordede del af masteplaceret overspændingsafleder (2 kv) skal forbindes med en selvstændig ubrudt forbindelse til returskinnen. Forbindelsen skal tilsluttes returskinnen direkte, det vil sige uden banegnistgab. Forbindelsen må ikke blandes sammen med beskyttelsesjordinger. Kabler til overspændingsafleder og faste jordsteder (jordtilslutninger) skal have et tværsnit på 1 x 70 mm² kobber. Kabeltypen skal være som type H07VVR, dvs. med dobbelt kappe og lederkonstruktion af typen Stranded, men bestå af blyfrit, halogenfrit termoplastisk materiale. Isolationen må ikke være grøn/gul. Kabler skal fremføres beskyttet, dvs. i beskyttelsesrør (Pel-rør, fleksibelt rør eller lignende) eller i kabelrende. I forbindelse med faste jordingssteder skal kablet til det fast monterede jordingssted forbindes med en selvstændig ubrudt forbindelse til returskinnen. Forbindelsen skal tilsluttes returskinnen direkte, det vil sige uden banegnistgab. Forbindelsen må ikke blandes sammen med beskyttelsesjordinger. Masteplaceret overspændingsafleder (2 kv) og faste jordingssteder tillades ført i én og samme forbindelse til retursystemet. Kabler skal fremføres beskyttet, dvs. i beskyttelsesrør (Pel-rør, fleksibelt rør eller lignende) eller i kabelrende. For masteplaceret overspændingsafleder (2 kv) og fast jordingssted gælder, at der skal anvendes kabelbeskyttelse til mastetop. Kabel med beskyttelsesrør skal på hensigtsmæssig måde fastgøres på overbygningen f.eks. ved hjælp af svellestump eller lignende. Ved indføring i kabelrende, skal dette ske fra bunden. Ved tilslutning til spor skal beskyttelsesrøret afsluttes ved svelleende i mellemrummet mellem 2 sveller. På stationsområder hvor der færdes ranger- og klargøringspersonale skal beskyttelsesrøret nedgraves i en dybde af cm under overfladen af ballastlaget/terræn jf.[9]. På øvrige områder/strækninger skal beskyttelsesrøret nedgraves i en dybde af 0 10 cm under overfladen af ballastlaget/terræn, dvs. beskyttelsesrøret må ikke udgøre en snublegenstand. Derudover henvises til [9] vedr. Ledninger på terræn. Alle forbindelser til returskinnen skal være boltede og foretages med Cembre konnektor type AR 60D. 11. BESKYTTELSESJORDINGER Beskyttelsesjording foretages for at beskytte mod farlige spændinger, som kan give anledning til personfare, fejlfunktion eller ødelæggelse af anlæg. De farlige spændinger, som der beskyttes mod, kan opstå som følge af en nedfalden køreledning eller som følge af potentialforskel (spændingsforskel) mellem to ledende anlægsdele.

8 Udgivet Side 7 af 15 Hvis en køreledning falder ned, sikrer beskyttelsesjordingen, at der sker en hurtig udkobling af den spændingsførende køreledning, samt at spændingen holdes nede, indtil udkoblingen er sket. Beskyttelsesjording af en genstand/konstruktion består af en elektrisk ledende permanent forbindelse mellem genstanden/konstruktionen og returskinnen. For S-banen, som har et åbent returstrømssystem, der tilstræbes isoleret fra jord, gælder, at forbindelsen mellem returskinnen og genstand/konstruktion, som skal beskyttelsesjordes, aldrig må ske direkte, men skal ske gennem en overspændingsafleder. Overspændingsaflederen er tidligere blevet benævnt som masteventil. Masteventiler erstattes fremover, ved nye projekter, med en ny type overspændingsafleder der benævnes banegnistgab. Banegnistgabet leveres med udskiftelig sikringsindsats med forskellige niveauer for tændspænding. Se systemtegning FN for valg af type indsats i banegnistgabet. I den normale driftssituation vil forbindelsen være afbrudt af banegnistgabet for at minimere forekomsten af vagabonderende returstrømme. Hvis spændingen over banegnistgabet overskrider en vis størrelse, vil banegnistgabet kortslutte, således at de genstande/konstruktioner, der er tilsluttet forbindelsen, herved er beskyttet mod farlige berøringsspændinger Kun fabrikater af banegnistgab som er godkendt af Banedanmark må anvendes. Banegnistgabet skal almindeligvis anbringes så den er umiddelbar synlig fra tilslutningsstedet i returskinnen. Hvis beskyttelsesjordingen forbinder flere genstande, som er placeret tæt på hinanden (< 5 m), skal banegnistgabet placeres mellem returskinnen og afgreningerne, således at forbindelsen til alle genstande afbrydes med ét banegnistgab. I Bilag 1: er vist en række illustrationer for tydeliggørelse af principperne for beskyttelsesjording.

9 Udgivet Side 8 af Krav til projektering og udførelse af beskyttelsesjordinger Generelt Bestemmelserne for omfanget af krav om beskyttelsesjording fremgår af [DS/EN afsnit 3.3.8]. Parametrene X, Y og Z i figur 1 Køreledningszone og strømaftagerzone er fastlagt til: X = 5 m Y = 2,5 m Z = 2,5 m. Figuren er gengivet nedenfor. Dette betyder, at genstande/konstruktioner på jorden skal beskyttelsesjordes, hvis de er indenfor 5 m fra nærmeste elektrificerede spormidte. Ved perroner, platforme, læsseramper og lign. skal køreledningszonen udmåles til 5 m fra spormidte lodret op til en højde svarende til højeste punkt på køreledningen. Y Y Z Højeste punkt på køreledning Strømaftagerzone SM Køretråd Køreledningszone Køreledningszone ved perron SO X X Det er ikke nødvendigt at beskyttelsesjorde små ledende konstruktioner 1, som ikke understøtter eller indeholder elektrisk udstyr, eksempelvis brønddæksler og papirkurve. Der henvises til oversigten i SKI, bilag Med små ledende konstruktioner menes mere specifikt konstruktioner på mindre end 2 m i sporets længderetning.

10 Udgivet Side 9 af 15 Kredsløb for returstrøm og beskyttelsesjordinger må ikke blandes sammen, dvs. der må ikke via beskyttelsesjordinger eller via beskyttelsesjordede konstruktioner skabes mulighed for parallelkredsløb til returstrømskredsløbet. Beskyttelsesjordinger skal derfor altid udføres med kun én forbindelse til returstrømskredsløbet så der ikke dannes et utilsigtet kredsløb for returstrømme og vagabonderende strømme. Se også afsnit Dette gælder også for gennemgående konstruktioner, rør mv. der passerer køreledningszonen eller strømaftagerzonen, og derved skal beskyttelsesjordes. Eksempelvis skal der ved krydsende rør mv. indsættes isolerende flanger eller rørstykker i rørledningen, således at den del af røranlægget, der befinder sig i beskyttelseszonen, er elektrisk isoleret fra den øvrige del af røranlægget [2]. Ved placering af isolerende flanger eller rørstykker, skal reglen for områder med berøringsfarlige spændinger overholdes [3]. Anlæg skal projekteres på en sådan måde, at de kan beskyttelsesjordes uden at der skabes punkter eller områder med berøringsfarlige spændinger. Samtidigt tilgængelige dele med forskelligt potentiale må således ikke være indenfor rækkevidde. To dele anses for at være samtidigt tilgængelige, hvis deres indbyrdes afstand ikke overskrider 2,50 m.[3] Kravene i [Stærkstrømsbekendtgørelsen], [DS/EN ] samt [SKI afsnit 2.4] skal overholdes. Kabler skal mærkes iht. [Stærkstrømsbekendtgørelsen]. Etablering af beskyttelsesjordinger skal fremgå af opdaterede returstrømsplaner og beskyttelsesjordinger skal indmeldes til JORReg-S, jfr. [SKI] ved hjælp af GIS/GPS. Ved sammensatte jordingssystemer, dvs. hvis beskyttelsesjordingen omfatter adskillige genstande/konstruktioner, hvilket typisk er tilfældet for perroner og stationsområder, skal der udarbejdes en oversigtsplan/kabelplan, der viser sammenhænget i beskyttelsesjordingen, og kabler skal mærkes med kabelnummer i begge ender. På returstrømsplanen skal anføres en henvisning til en specifik oversigtplan/kabelplan over jordingssystemet for et givent område. Beskyttelsesjording af sporskifter mv. jfr. bilag 1, fig. 3a, skal i den henseende opfattes som én enkelt genstand/konstruktion, da alle indgående kabler for beskyttelsesjordingen kan ses og følges. En jordløber er et kabel, der forbinder flere banegnistgab/konstruktioner se eksempel på jordløber vist i fig. 3a og 3b Kabler til beskyttelsesjordinger og jordløbere skal have et tværsnit på 1x 70 mm² kobber. Kabeltypen skal være som type H07VVR, dvs. med dobbelt kappe og lederkonstruktion af typen Stranded, men bestå af blyfrit, halogenfrit termoplastisk meteriale. Yderisolationen alternativt inderisolationen skal være grøn/gul. Hvis typen med grøn/gul inderisolation anvendes skal yderkappen være i farven grå, og kablet på passende fremføringspunkter markeres med grøn/gul tape på den udvendige kappe og ved tilslutningsstedet (begge ender) monteres en grøn/gul krympemuffe. Kabler skal fremføres beskyttet, dvs. i beskyttelsesrør (Pel-rør fleksibelt rør eller lignende) eller i kabelrende. Kabler til beskyttelsesjordinger og

11 Udgivet Side 10 af 15 jordløbere benævnes i det efterfølgende som 1x70 mm² grøn/gul kabel eller 1x70 mm² grøn/gul forbindelse. Ved tilslutning til spor skal beskyttelsesrøret afsluttes ved svelleende i mellemrummet mellem 2 sveller. På stationsområder hvor der færdes ranger- og klargøringspersonale skal beskyttelsesrøret nedgraves i en dybde af cm under overfladen af ballastlaget/terræn jf.[9]. På øvrige områder/strækninger skal beskyttelsesrøret nedgraves i en dybde af 0 10 cm under overfladen af ballastlaget/terræn, dvs. beskyttelsesrøret må ikke udgøre en snublegenstand. Derudover henvises til [9] vedr. Ledninger på terræn. Alle forbindelser til returskinnen skal være boltede og foretages med Cembre konnektor type AR 60D. Samlet beskyttelsesjording af brokonstruktion og perronområder skal foretages ved hjælp af en fælles jordingsplint. Jordingsplinter skal være af kobber og som minimum have dimensionerne H=50 mm, B=5 mm, L= efter behov. Længden L skal dimensioneres under hensyntagen til krav om disponibel plads til 2 ekstra fremtidige beskyttelsesjordinger. Jordingsplinter skal opsættes isoleret, så der ikke skabes direkte elektrisk forbindelse til konstruktioner eller returstrømskredsløbet. Ved plinten skal der placeres et advarselsskilt som advarer mod demontage af jordingsforbindelserne, jf. SKI. Ved idriftsættelse af beskyttelsesjording for sammensatte konstruktioner f.eks. perronaptering mv. eller udsatte konstruktioner, skal det med et tangamperemeter kontrolleres, at der ikke via utilsigtede forbindelser føres returstrøm (driftsstrøm) i beskyttelsesjordinger. Kontrollen udføres dels med banegnistgabet i normal tilstand (afbrudt) og dels med banegnistgabet kortvarigt overstroppet (kortsluttet). Bemærk, denne afprøvning må ikke udføres for banegnistgab i AC/DC kasser. Tangamperemetret skal kunne måle både AC og DC strømme, og der skal måles i begge områder Omformerstationer De eksisterende bestemmelser fremgår af [Teknisk meddelelse Nr. 01/ Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer ] Strækninger med enkeltstrengede sporisolationer eller FTGS Beskyttelsesjording af en genstand/konstruktion skal udføres ved at forbinde genstanden/konstruktionen via et banegnistgab til returskinnen med en 1x70 mm² grøn/gul forbindelse. En beskyttelsesjording som forbinder flere genstande skal kun forbindes til returskinnen i ét punkt. På stationer skal beskyttelsesjordet perronaptering m.v. forbindes indbyrdes og føres frem til en jordingsplint jf. afsnit Jordingsplinten skal forbindes via et banegnistgab til returskinnen med en 1x70 mm² grøn/gul forbindelse. Jordingsplinten placeres et sted uden publikumsadgang, f.eks. for enden af en perron, i en kabelbrønd eller i aflåst skab mv. Af

12 Udgivet Side 11 af 15 hensyn til eftersyn og kontrol opsættes jordingsplinten om muligt udenfor 4 m s grænsen iht. [ Arbejde i Spor ]. Hovedjordskinnen i teknikrum/teknikhytte skal forbindes via et banegnistgab til returskinnen med en selvstændig forbindelse. Forbindelsen skal bortset fra banegnistgabet være ubrudt og må ikke blandes sammen med andre beskyttelsesjordinger. Banegnistgabet skal anbringes uden for teknikrum/teknikhytte og helst så den er umiddelbar synlig fra tilslutningsstedet i returskinnen Strækninger med dobbeltstrengede sporisolationer Beskyttelsesjording af en genstand/konstruktion skal udføres ved at forbinde genstanden/konstruktionen til returkredsløbet via banegnistgab og jordløber. Jordløber skal fortrinsvis lægges langs hvert spor i kabelrende. Banegnistgabet skal indsættes mellem genstanden/konstruktionen og jordløberen. Lægges jordløberen ikke i kabelrende skal den fremføres under terræn efter reglerne i [9]. Jordløberen skal være direkte tilsluttet returkredsløbet i midtpunktet af en sporimpedans / returstrømskab. Med direkte menes en tilslutning uden banegnistgab. Jordløberen skal kun være tilsluttet returkredsløbet i dette ene punkt. Den enkelte jordløbers udstrækning er bestemt af sporisolationsopdelingen i sporet. Omkring midtpunktet af sporisolationen samt ud for hver sporimpedans skal der skiftes fra en jordløber til den næste. Hvor der skiftes fra en jordløber til den næste, må beskyttelsesjordede genstande kun opdeles på hver sin jordløber, hvis den gensidige afstand mellem genstandene er minimum 2,5 m. På holdesteder/stationer skal beskyttelsesjordet perronaptering m.v. forbindes indbyrdes og føres frem til en jordingsplint. Jordingsplinten skal forbindes til jordløberen via et banegnistgab. Banegnistgabet skal indsættes mellem jordingsplinten og jordløberen. Jordingsplinten placeres et sted uden publikumsadgang, f.eks. for enden af en perron, i kabelbrønd eller aflåst skab m.v. Af hensyn til eftersyn og kontrol opsættes jordingsplinten om muligt udenfor 4 m s grænsen iht. [ Arbejde i Spor ]. Hovedjordskinnen i teknikrum/teknikhytter skal forbindes via en selvstændig forbindelse med banegnistgab til midtpunktet af nærmeste sporimpedans. Forbindelsen skal bortset fra banegnistgabet være ubrudt og må ikke blandes sammen med andre beskyttelsesjordinger. Banegnistgabet skal anbringes uden for teknikrum/teknikhytte og helst så den er umiddelbar synlig fra sporimpedansen. Ovennævnte forbindelser skal fremføres til kabelrende efter følgende retningslinier: For banegnistgab gælder, at der skal anvendes kabelbeskyttere (typisk PEL-rør) fra tilslutning til jordingsplint/banegnistgab frem til pressforbindelsen for tilslutning til jordløberen i kabelrenden.

13 Udgivet Side 12 af Strækninger der løber parallelt med elektrificerede fjernbanestrækninger Nedenstående krav er gældende for konstruktioner som både befinder sig i køreledningszonen for Fjernbanen (AC system) og S-banen (DC system): Generelt. På Fjernbanen udføres beskyttelsesjordinger med 50 mm² grøn/gul kabel, på S-banen benyttes 70 mm² grøn/gul kabel. Konstruktioner som både befinder sig i køreledningszonen fra Fjernbanen og S-banen skal beskyttelsesjordes med 70 mm² grøn/gul kabel til Fjernbanens returstrømssystem uden brug af banegnistgab. Anlæg skal projekteres på en sådan måde, at de kan beskyttelsesjordes uden at der skabes punkter eller områder med berøringsfarlige spændinger. Samtidigt tilgængelige dele med forskelligt potentiale må således ikke være indenfor rækkevidde. To dele anses for at være samtidigt tilgængelige, hvis deres indbyrdes afstand ikke overskrider 2,50 m.[3] Kravene i [Stærkstrømsbekendtgørelsen], [DS/EN ] samt [SKI afsnit 2.4] skal overholdes. AC/DC-kasse. For at sikre effektiv kortslutning ved nedfald af S-banekøreledning, men samtidig sikre adskillelse af S-banens og Fjernbanens returstrømssystemer af hensyn til vagabonderende strømme, monteres en AC/DC-kasse mellem returstrømssystemerne. AC/DC-kasser indeholder bl.a. et banegnistgab, der i normalsituationen afbryder forbindelsen mellem AC-systemet og DC-systemet. AC/DC-kasserne placeres i forbindelse med fri strækning, omformerstationer, stationer og ved broer jf Ved en kortslutning fra DC-systemet sikres der udkobling af kortslutningen via den nærmeste siddende AC/DC-kasse, det være på omformerstationen eller f.eks. en AC/DCkasse monteret i forbindelse med en brokonstruktion og perronner mv. på den pågældende strækning. Der skal etableres fejlmelding til OC, ved kortslutning af banegnistgabet i AC/DC kassen Frie strækninger: På strækninger, hvor der forefindes genstande/konstruktioner med krav om beskyttelsesjording, og hvor disse befinder sig i køreledningszonen for både AC- og DC systemet, jordes som hidtil kun til Fjernbanen. Samtidig etableres en forbindelse med 2 stk. 1x70 mm² grøn/gul kabel mellem Fjernbanens returstrømssystem og omformerestationerne på den parallelt løbende S-bane strækning. Forbindelsen etableres i umiddelbar nærhed af hver indfødende omformerstation. På hver omformerstation opsættes en AC/DC kasse hvori

14 Udgivet Side 13 af 15 kablerne fra Fjernbanens returstrømssystem afsluttes. Der etableres tilsvarende et stk. 1x70 mm² grøn/gul kabel fra AC/DC-kassen til S-banens returstrømssystem på omformerstationen. På omformerstationerne er endvidere monteret udstyr for potentialudligning, benævnt Sitras, der sørger for sammenlægning af S-banens skinnejord og omformerstationens beskyttelsesjord. Imellem omformerstationerne forbindes Fjernbanens returstrømskredsløb til S-banens returstrømskredsløb for hver max. 1 km via AC/DC kasser såfremt der forefindes spredte beskyttelsesjordede komponenter i AC/DC fælleszonen. Er komponenter i fælleszonen samlet geografisk, kan/skal der som alternativ til ovennævnte max. 1 km krav opsættes en AC/DC kasse i dette område. Fremgangsmåden fastlægges i projekteringsfasen. Fra AC/DC kassen udføres der en forbindelse til henholdsvis Fjernbanens- og S-banens returstrømssystem, og hver af disse forbindelser udføres med 1 stk. 1x70 mm² grøn/gul kabel. Alt efter om S-bane strækningen er med enkeltstrengede, FTGS eller dobbeltstrengede sporisolationer forbindes til returskinnen henholdsvis jordløberen Stationer: På stationer, hvor der forefindes komponenter med krav om beskyttelsesjording, og hvor disse befinder sig i fælleszonen for AC-systemet og DC-systemet, beskyttelsesjordes der til en gennemgående 1x70 mm² grøn/gul forbindelse, uden brug af banegnistgab. Den gennemgående forbindelse føres til et område uden publikumsadgang, f.eks. for enden af en perron, i en kabelbrønd eller i en aflåst kasse mv. Herfra tilsluttes til Fjernbanens returstrømssystem. I samme område opsættes der en AC/DC kasse. Fra AC/DC kassen udføres der en forbindelse til henholdsvis Fjernbanens- og S-banens returstrømssystem, og hver af disse forbindelser udføres med 1 stk. 1x70 mm² grøn/gul kabel. Alt efter om S-bane strækningen er med enkeltstrengede, FTGS eller dobbeltstrengede sporisolationer forbindes til returskinnen henholdsvis jordløberen Broer, bygninger mv.: Broer, bygninger mv. er i [FKI] benævnt som primære konstruktioner, og beskyttelsesjordes som angivet i [FKI] med 4 stk. 50 mm² grøn/gul kabler til Fjernbanens returstrømssystem. Befinder disse konstruktioner sig i fælleszonen for AC/DC systemet monteres tillige en AC/DC kasse. Fra AC/DC kassen udføres der en forbindelse til henholdsvis Fjernbanens- og S-banens returstrømssystem, og hver af disse forbindelser udføres med 1 stk. 1x70 mm² grøn/gul kabel. Alt efter om S-bane strækningen er med enkeltstrengede, FTGS eller dobbeltstrengede sporisolationer forbindes til returskinnen henholdsvis jordløberen.

15 Udgivet Side 14 af Øvrige bemærkninger: Af hensyn til måling og service af AC/DC kassen, opsættes denne om muligt udenfor 4 m s grænsen iht. [ Arbejde i Spor ]. AC/DC kassen opsættes altid i område uden publikumsadgang. For korrekt udført beskyttelsesjording til Fjernbanen henvises til Banenorm [BN2-83]. Montage og tilslutning af AC/DC-kassen skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af driftslederen for S-banens kørestrømsanlæg. Arbejdet udføres som LAUS-arbejde på grund af mulige potentialforskelle mellem AC-systemet og DC-systemet. En sammenlægning af AC-systemet og DC-systemet kan give anledning til cirkulationsstrømme mellem systemerne. Kun AC/DC-kasser som er godkendt af Banedanmark må anvendes. Kassen skal være aflåst med nøgle til driftslederens nøglesystem S-bane, og mærket med advarselsskilt om berøringsfare Advarsel mod farlig spænding. Kassen kan monteres på stander, stativ eller på selve konstruktionen f.eks. en bro. Der må ikke via beskyttelsesjordinger eller beskyttelsesjordede konstruktioner skabes direkte eller indirekte elektrisk forbindelse mellem S-banens spor og Fjernbanens spor, og dermed et utilsigtet kredsløb for returstrømme og vagabonderende strømme. Dette gælder også for gennemgående konstruktioner, rør mv. der passerer køreledningszonen eller strømaftagerzonen, og derved skal beskyttelsesjordes. Eksempelvis skal der ved krydsende rør mv. indsættes isolerende flanger eller rørstykker i rørledningen, således at den del af røranlægget, der befinder sig i beskyttelseszonen, er elektrisk isoleret fra den øvrige del af røranlægget [2]. Ved placering af isolerende flanger eller rørstykker, skal reglen for områder med berøringsfarlige spændinger overholdes [3]. Hvis løse dele, eksempelvis en jordingsstang forbundet til S-banens jordingssystem er placeret mellem Fjernbanen og S- banen, skal det sikres at disse ikke som følge af uhensigtsmæssig håndtering, kan skabe den utilsigtede direkte eller indirekte elektriske forbindelse Beskyttelsesjording af flere anlægsdele med kun én forbindelse til jordingsplinten/jordløberen/returskinnen. Anlægsdele, der er placeret tæt ved hinanden (< 5 m), skal forbindes indbyrdes og beskyttelsesjordes med kun én forbindelse til jordløberen/returskinnen. Banegnistgabet skal indsættes mellem jordingsplinten/afgreningerne og jordløberen/returskinnen. De indbyrdes forbindelser skal udføres på en sådan måde, at fjernelsen af en enkelt anlægsdel ikke kan give anledning til utilsigtet afbrydelse af jordingsforbindelsen til en anden anlægsdel. I praksis betyder dette, at jordingsforbindelsen ikke må sløjfes videre fra

16 Udgivet Side 15 af 15 en anlægsdel til den næste. Anlægsdelene skal forbindes via afgreninger. Afgreningerne skal udføres ved hjælp af presafgreningsklemmer., der skal isoleres med grøn/gul krympemuffe Stålkonstruktioner Sammensvejste og solidt sammenboltede stålkonstruktioner kan regnes som strømfaste og kan derfor indgå som en del af jordledningen. Stålkonstruktionen skal dog have et tværsnit på minimum 75 mm² for at kunne indgå som en del af jordledningen Særlige anlæg Beskyttelsesjording af særlige anlæg, eksempelvis tappesteder for brandfarlige væsker eller gasser, afgøres i hvert enkelt tilfælde af driftslederen under hensyntagen til områdeklassifikation, jf. [ATEX-direktivet]. 12. BILAGSOVERSIGT BILAG 1: ILLUSTRATIONER MED EKSEMPLER PÅ BESKYTTELSESJORDINGER

17 Udgivet Side 1 af 9 Jnr.: BILAG 1: ILLUSTRATIONER MED EKSEMPLER PÅ BESKYTTELSESJORDINGER 1.1 Beskyttelsesjording på station. Strækning med enkeltstrengede sporisolationer eller FTGS Perronaptering m.v. forbindes indbyrdes og føres frem til en jordingsplint. Jordingsplinten skal være af kobber og minimum have dimensionerne (H=50 mm, B=5 mm, L= efter behov). Jordingsplinten forbindes via en masteventil til returskinnen. Placering af jordingsplinten på figuren er illustrativ, og skal derfor ikke opfattes som retningsgivende. Jordingsplinten placeres på et sted uden publikumsadgang, f.eks. for enden af en perron, i kabelbrønd eller i aflåst skab mv. Af hensyn til eftersyn og kontrol opsættes jordingsplinten om muligt udenfor 4 m s grænsen iht. [ Arbejde i Spor ]. Ved jordingsplinten placeres et informationsskilt som advarer mod demontage af jordingsforbindelserne, jf. [SKI].

18 Udgivet Side 2 af 9 Jnr.: På figuren skal det bemærkes, at telefon, højtaler, stationsskilt med lys, ur og ITV skærme alle er beskyttelsesjordet via kablet til perrontagssøjlen, idet alle forbindelser mellem de nævnte dele og perrontagskonstruktionen i eksemplet er boltede forbindelser som kan regnes som strømfaste. Det skal ligeledes bemærkes, at reklameplade uden lys ikke er beskyttelsesjordet. Den falder i eksemplet indenfor kategorien små ledende konstruktioner, som ikke understøtter eller indeholder elektrisk udstyr. Reklamepladens udstrækning i sporets længderetning antages med andre ord for at være < 2 m. Hovedjordskinnen i stationens teknikrum/teknikhytte forbindes med en selvstændig forbindelse til returskinnen via en banegnistgab.

19 Udgivet Side 3 af 9 Jnr.: Beskyttelsesjording af typisk betonbro over jernbanen. Strækning med dobbeltstrengede sporisolationer. Figur 2: Eksempel på beskyttelsesjording af typisk betonbro over jernbanen. Strækning med dobbeltstrengede sporisolationer. Metalliske dele (skærmtage, rækværker og konsoller for køreledningsophæng) forbindes indbyrdes og føres til en jordingsplint. Jordingsplinten skal være af kobber og minimum have dimensionerne (H=50 mm, B=5 mm, L= efter behov). Jordingsplinten forbindes via et banegnistgab til jordløberen. Placering af jordingsplinten på figuren er illustrativ, og skal derfor ikke opfattes som retningsgivende. Jordingsplinten placeres på et sted uden publikumsadgang. Af hensyn til eftersyn og kontrol opsættes jordingsplinten om muligt udenfor 4 m s grænsen iht. [ Arbejde i Spor ]. Ved jordingsplinten placeres et informationsskilt mod demontage af jordingsforbindelserne, jf. [SKI]. Bemærk, at [DS/EN ] foreskriver beskyttelsesjording af delvis ledende armerede betonkonstruktioner, herunder broer. Bemærk også, at skærmtage og andre afskærmninger skal være forsynet med advarselsskilt for højspænding.

20 Udgivet Side 4 af 9 Jnr.: Beskyttelsesjording af sporskiftedrev, anlæg for elektrisk sporskiftevarme og signal m.v. Strækning med dobbeltstrengede sporisolationer.

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 03.00 Udgavedato: 25.06.2014

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Teknisk meddelelse Nr. 01 / 15.01.2001 Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Formålet med pjecen er at sikre - dig og din kollega mod ulykker. - togene mod uheld og trafikale gener. Når du har

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Strøm. Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav. Nr. 09 / 01.08.2012 (sikkerhedsbærende)

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Strøm. Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav. Nr. 09 / 01.08.2012 (sikkerhedsbærende) Teknisk meddelelse Nr. 09 / 01.08.2012 (sikkerhedsbærende) Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav Denne meddelelse beskriver ændrede krav til etablering af perronbelysning således, at belysningen

Læs mere

Banenorm BN1-82-1. Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg. Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk

Banenorm BN1-82-1. Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg. Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt 01.07.2011 Kontrolleret af: Jbn, svbr, hon 01.01.01 Journalnr. 10-06502/08199 Ansvar for indhold: esk, jor Antal sider i alt: 167 Ansvar for fremstilling:

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Elsikkerhed på Sygehuse FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Program Forsyningssikkerhed Funktionssikkerhed Personsikkerhed 20130930 2 ## Forsyningssikkerhed

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Langsdifferentialrelæ ETS-52-01-03 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44450/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Banenorm, BN2-1-1. Struktur, udseende og udvikling af Banenormer

Banenorm, BN2-1-1. Struktur, udseende og udvikling af Banenormer Udgivet 01.11.2007 Overordnet ansvar: Palle Reenberg Ansvar for indhold: Tom Rasmussen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Struktur, udseende og udvikling af Banenormer Banenorm, BN2-1-1 Udgivet 01.11.2007

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Sikring mod opstemning Højvandslukker

Sikring mod opstemning Højvandslukker DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28 Sikring mod opstemning Højvandslukker [1] Forord Dette tillæg er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-315 Afløbsteknik i samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

EL-SIKKERHED I LABORATORIET

EL-SIKKERHED I LABORATORIET EL-SIKKERHED I LABORATORIET Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Februar 2015 / Claus Grosen 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Definitioner... 3 Svagstrøm... 3 Stærkstrøm... 3 Højspænding...

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

Elinstallatøren og installation.

Elinstallatøren og installation. Elinstallatøren og installation. Behovsafdækning. Forholdsregler. Beregninger. Eksempel. Udførsel i praksis. Dokumentation og kvalitetssikring. Service og vedligehold. Fjernmonitorering. Evt. Side 1 Behovsafdækning.

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 Banenormen erstatter... 3 3 GYLDIGHEDSOMFANG...3 4 ORDFORKLARINGER...4 5 DOKUMENTATION...6

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Sikring. Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe. Nr: 21/01.10.2010 (sikkerhedsbærende)

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Sikring. Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe. Nr: 21/01.10.2010 (sikkerhedsbærende) Teknisk meddelelse Nr: 21/01.10.2010 (sikkerhedsbærende) Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe På Årup station har vi haft en hændelse, hvor 2 sporrelæer frøs fast under vinterens hårde

Læs mere

Nyt sporskiftevarmesystem i Banestyrelsen

Nyt sporskiftevarmesystem i Banestyrelsen Teknisk meddelelse Sikkerhedsbærende Driftsdivisionen Netfunktioner Nr. 02 / 23.03.2001 SB Nyt sporskiftevarmesystem i Banestyrelsen Med baggrund i karv om energibesparelser samt behov for et mere tidssvarende

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser - Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012 N01 NØDTELEFONER Beskrivelse af elementet Nødtelefoner er stationære konstruktioner hvorfra der kan skabes umiddelbar kontakt til beredskabspersonale. Nødopkaldssystem som betjenes centralt i VejdirektoratetsTrafikinformationsCenter

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Måleopstillinger. Lkaa 2012

Måleopstillinger. Lkaa 2012 Måleopstillinger Lkaa 2012 Fysiologiske reaktioner Strømstimulerer muskler og nerver Fra svag kilden til voldsom krampe Hjertekammerflimmer Lammelse af åndedrætsfunktionen Forbrænding af forskellige grader

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere