Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen"

Transkript

1 Udgivet Overordnet ansvar: Per Le Fevre Ansvar for indhold: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Erik Skov Kvalitetskontrol Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen Banenorm BN2-84-1

2 Udgivet Side 1 af 15 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. IKRAFTTRÆDEN 3 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 3 4. REFERENCER 4 5. DEFINITIONER 4 6. DESKRIPTORER 4 7. ANVENDELSESOMRÅDE 5 8. DISPENSATION 5 9. HISTORIK OVERSPÆNDINGSAFLEDERE (2 KV) OG FASTE JORDSTEDER (JORDTILSLUTNINGER) BESKYTTELSESJORDINGER Krav til projektering og udførelse af beskyttelsesjordinger Generelt Omformerstationer Strækninger med enkeltstrengede sporisolationer eller FTGS Strækninger med dobbeltstrengede sporisolationer Strækninger der løber parallelt med elektrificerede fjernbanestrækninger Beskyttelsesjording af flere anlægsdele med kun én forbindelse til jordingsplinten/jordløberen/returskinnen Stålkonstruktioner Særlige anlæg BILAGSOVERSIGT 15

3 Udgivet Side 2 af 15 BILAG 1: ILLUSTRATIONER MED EKSEMPLER PÅ BESKYTTELSESJORDINGER

4 Udgivet Side 3 af INDLEDNING Formålet med denne Banenorm er at tydeliggøre nogle af de gældende regler og praksis med hensyn til beskyttelsesjording på S-banen, dog med den begrænsning, at regler og praksis beskrevet i andre normer ikke er gengivet i nærværende Banenorm. De er imidlertid i visse tilfælde medtaget i form af henvisninger. Denne Banenorm beskriver kravene for beskyttelsesjording af Banedanmarks egne anlæg, samt fremmede anlæg placeret på Banedanmarks arealer. Banenormen er i så stor udstrækning som muligt baseret på referencerne [2] [6], men erstatter ingen krav og regler i [Stærkstrømsbekendtgørelsen], [DS/EN ] samt S- banens Kørestrømsinstruks (SKI). Vedrørende specifik udførelse og udformning af beskyttetsesforanstaltninger for stærkstrøms-, telekommunikations- og andre elektriske installationer mod faren fra energiforsyningssystemer til elektriske baner, henvises til bestemmelser i DS/EN og Stærkstrømsbekendtgørelsen. Banenormen er udarbejdet i henhold til [Banenorm BN2-1-1 Struktur, udseende og udvikling af Banenormer, Banedanmark], hvor normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er defineret. Udgivet af: Fordeling: Banedanmark Banedanmark Amerika Plads 15 Drift, Trafiksikkerhed 2100 København Ø Jernbanegade 2A 7000 Fredericia Tlf: IKRAFTTRÆDEN Denne Banenorm træder i kraft Denne Banenorm ophæver ingen normer. 3. OVERGANGSBESTEMMELSER Der er ingen overgangsbestemmelser i denne Banenorm.

5 Udgivet Side 4 af REFERENCER Nogle steder henviser Banenormen til andre bestemmelser. Enten skrives [bestemmelsens navn] eller et nummer [nr.]. Betydningen af nummeret kan findes nedenfor. Hvis der ikke er nævnt andet, gælder sidst udsendte version af det, der refereres til. Hvis der ikke er nævnt andet, gælder, at referencerne er normative. [1] Banenorm BN2-1, Struktur, udseende og udvikling af Banenormer, Banedanmark [2] Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2, Udførelse af elforsyningsanlæg, Elektricitetsrådet. [3] Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, Elektricitetsrådet. [4] DS/EN "Jernbaneanvendelser Faste installationer. Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger relateret til elektrisk sikkerhed og jording" [5] SKI, S-banens Kørestrømsinstruks, Banedanmark [6] FKI, Fjernbanens KørestrømsInstruks, Banedanmark [7] Teknisk meddelelse Nr. 01/ Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer, Banestyrelsen [8] Banenorm BN2-83, Kørestrømsanlæg, Drifts- og beskyttelsesjordinger på Fjernbanen, Banedanmark [9] Banenorm BN1-13 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer, Banedanmark [10] Arbejde i spor, Banedanmark [11] 94/9/EF ATEX-direktivet: Equipment and protective systems intended for use in potentially Explosive Atmospheres [12] TM nr. 03/ S-banens returstrømssystem. Retningslinier for montage af returstropper 5. DEFINITIONER Der er ingen specifikke definitioner i denne Banenorm. Banegnistgab omfatter også den tidligere benyttede masteventil, som forsat findes i køreledningsanlægget. 6. DESKRIPTORER AC/DC-kasse Kørestrøm Sporimpedans Beskyttelsesjording Banegnistgab/masteventil Stropper

6 Udgivet Side 5 af 15 Fast jordingssted Jordingsplint Jordløber Overspændingsafleder Returkredsløb Returskinne 7. ANVENDELSESOMRÅDE Kravene i denne banenorm er udelukkende gældende på 1650 V DC elektrificerede strækninger. Kravene i afsnit Strækninger der løber parallelt med elektrificerede fjernbanestrækninger indeholder dog krav som også har indflydelse på jording af anlæg på Fjernbanen. Kravene i denne Banenorm er kun dækkende for standardkonstruktioner. Beskyttelsesjording i eller af specielle konstruktioner så som værksteder, vaskehaller m.v. skal udføres efter principperne i denne Banenorm, men der skal i hvert enkelt tilfælde udarbejdes et specielt jordingsprojekt som tager hensyn til de specielle lokale forhold. Kravene i denne Banenorm skal først og fremmest implementeres i forbindelse med nybygning og i forbindelse med ombygninger. Generelt skal kravene derudover løbende implementeres i forbindelse med arbejder, som inkluderer ændringer i eksisterende beskyttelsesjordinger. Endvidere gælder, at defekte forbindelser udført efter ældre jordingsprincipper altid skal udskiftes med forbindelser udført efter de nye jordingsprincipper. 8. DISPENSATION Dispensation fra gældende BN2-krav i henhold til afsnit 11, kan kun udstedes af den normansvarlige sektionschef. Dispensation kan gives med tidsmæssig begrænsning eller permanent. 9. HISTORIK Banenormen er ny.

7 Udgivet Side 6 af OVERSPÆNDINGSAFLEDERE (2 KV) OG FASTE JORDSTEDER (JORDTILSLUTNINGER) Den jordede del af masteplaceret overspændingsafleder (2 kv) skal forbindes med en selvstændig ubrudt forbindelse til returskinnen. Forbindelsen skal tilsluttes returskinnen direkte, det vil sige uden banegnistgab. Forbindelsen må ikke blandes sammen med beskyttelsesjordinger. Kabler til overspændingsafleder og faste jordsteder (jordtilslutninger) skal have et tværsnit på 1 x 70 mm² kobber. Kabeltypen skal være som type H07VVR, dvs. med dobbelt kappe og lederkonstruktion af typen Stranded, men bestå af blyfrit, halogenfrit termoplastisk materiale. Isolationen må ikke være grøn/gul. Kabler skal fremføres beskyttet, dvs. i beskyttelsesrør (Pel-rør, fleksibelt rør eller lignende) eller i kabelrende. I forbindelse med faste jordingssteder skal kablet til det fast monterede jordingssted forbindes med en selvstændig ubrudt forbindelse til returskinnen. Forbindelsen skal tilsluttes returskinnen direkte, det vil sige uden banegnistgab. Forbindelsen må ikke blandes sammen med beskyttelsesjordinger. Masteplaceret overspændingsafleder (2 kv) og faste jordingssteder tillades ført i én og samme forbindelse til retursystemet. Kabler skal fremføres beskyttet, dvs. i beskyttelsesrør (Pel-rør, fleksibelt rør eller lignende) eller i kabelrende. For masteplaceret overspændingsafleder (2 kv) og fast jordingssted gælder, at der skal anvendes kabelbeskyttelse til mastetop. Kabel med beskyttelsesrør skal på hensigtsmæssig måde fastgøres på overbygningen f.eks. ved hjælp af svellestump eller lignende. Ved indføring i kabelrende, skal dette ske fra bunden. Ved tilslutning til spor skal beskyttelsesrøret afsluttes ved svelleende i mellemrummet mellem 2 sveller. På stationsområder hvor der færdes ranger- og klargøringspersonale skal beskyttelsesrøret nedgraves i en dybde af cm under overfladen af ballastlaget/terræn jf.[9]. På øvrige områder/strækninger skal beskyttelsesrøret nedgraves i en dybde af 0 10 cm under overfladen af ballastlaget/terræn, dvs. beskyttelsesrøret må ikke udgøre en snublegenstand. Derudover henvises til [9] vedr. Ledninger på terræn. Alle forbindelser til returskinnen skal være boltede og foretages med Cembre konnektor type AR 60D. 11. BESKYTTELSESJORDINGER Beskyttelsesjording foretages for at beskytte mod farlige spændinger, som kan give anledning til personfare, fejlfunktion eller ødelæggelse af anlæg. De farlige spændinger, som der beskyttes mod, kan opstå som følge af en nedfalden køreledning eller som følge af potentialforskel (spændingsforskel) mellem to ledende anlægsdele.

8 Udgivet Side 7 af 15 Hvis en køreledning falder ned, sikrer beskyttelsesjordingen, at der sker en hurtig udkobling af den spændingsførende køreledning, samt at spændingen holdes nede, indtil udkoblingen er sket. Beskyttelsesjording af en genstand/konstruktion består af en elektrisk ledende permanent forbindelse mellem genstanden/konstruktionen og returskinnen. For S-banen, som har et åbent returstrømssystem, der tilstræbes isoleret fra jord, gælder, at forbindelsen mellem returskinnen og genstand/konstruktion, som skal beskyttelsesjordes, aldrig må ske direkte, men skal ske gennem en overspændingsafleder. Overspændingsaflederen er tidligere blevet benævnt som masteventil. Masteventiler erstattes fremover, ved nye projekter, med en ny type overspændingsafleder der benævnes banegnistgab. Banegnistgabet leveres med udskiftelig sikringsindsats med forskellige niveauer for tændspænding. Se systemtegning FN for valg af type indsats i banegnistgabet. I den normale driftssituation vil forbindelsen være afbrudt af banegnistgabet for at minimere forekomsten af vagabonderende returstrømme. Hvis spændingen over banegnistgabet overskrider en vis størrelse, vil banegnistgabet kortslutte, således at de genstande/konstruktioner, der er tilsluttet forbindelsen, herved er beskyttet mod farlige berøringsspændinger Kun fabrikater af banegnistgab som er godkendt af Banedanmark må anvendes. Banegnistgabet skal almindeligvis anbringes så den er umiddelbar synlig fra tilslutningsstedet i returskinnen. Hvis beskyttelsesjordingen forbinder flere genstande, som er placeret tæt på hinanden (< 5 m), skal banegnistgabet placeres mellem returskinnen og afgreningerne, således at forbindelsen til alle genstande afbrydes med ét banegnistgab. I Bilag 1: er vist en række illustrationer for tydeliggørelse af principperne for beskyttelsesjording.

9 Udgivet Side 8 af Krav til projektering og udførelse af beskyttelsesjordinger Generelt Bestemmelserne for omfanget af krav om beskyttelsesjording fremgår af [DS/EN afsnit 3.3.8]. Parametrene X, Y og Z i figur 1 Køreledningszone og strømaftagerzone er fastlagt til: X = 5 m Y = 2,5 m Z = 2,5 m. Figuren er gengivet nedenfor. Dette betyder, at genstande/konstruktioner på jorden skal beskyttelsesjordes, hvis de er indenfor 5 m fra nærmeste elektrificerede spormidte. Ved perroner, platforme, læsseramper og lign. skal køreledningszonen udmåles til 5 m fra spormidte lodret op til en højde svarende til højeste punkt på køreledningen. Y Y Z Højeste punkt på køreledning Strømaftagerzone SM Køretråd Køreledningszone Køreledningszone ved perron SO X X Det er ikke nødvendigt at beskyttelsesjorde små ledende konstruktioner 1, som ikke understøtter eller indeholder elektrisk udstyr, eksempelvis brønddæksler og papirkurve. Der henvises til oversigten i SKI, bilag Med små ledende konstruktioner menes mere specifikt konstruktioner på mindre end 2 m i sporets længderetning.

10 Udgivet Side 9 af 15 Kredsløb for returstrøm og beskyttelsesjordinger må ikke blandes sammen, dvs. der må ikke via beskyttelsesjordinger eller via beskyttelsesjordede konstruktioner skabes mulighed for parallelkredsløb til returstrømskredsløbet. Beskyttelsesjordinger skal derfor altid udføres med kun én forbindelse til returstrømskredsløbet så der ikke dannes et utilsigtet kredsløb for returstrømme og vagabonderende strømme. Se også afsnit Dette gælder også for gennemgående konstruktioner, rør mv. der passerer køreledningszonen eller strømaftagerzonen, og derved skal beskyttelsesjordes. Eksempelvis skal der ved krydsende rør mv. indsættes isolerende flanger eller rørstykker i rørledningen, således at den del af røranlægget, der befinder sig i beskyttelseszonen, er elektrisk isoleret fra den øvrige del af røranlægget [2]. Ved placering af isolerende flanger eller rørstykker, skal reglen for områder med berøringsfarlige spændinger overholdes [3]. Anlæg skal projekteres på en sådan måde, at de kan beskyttelsesjordes uden at der skabes punkter eller områder med berøringsfarlige spændinger. Samtidigt tilgængelige dele med forskelligt potentiale må således ikke være indenfor rækkevidde. To dele anses for at være samtidigt tilgængelige, hvis deres indbyrdes afstand ikke overskrider 2,50 m.[3] Kravene i [Stærkstrømsbekendtgørelsen], [DS/EN ] samt [SKI afsnit 2.4] skal overholdes. Kabler skal mærkes iht. [Stærkstrømsbekendtgørelsen]. Etablering af beskyttelsesjordinger skal fremgå af opdaterede returstrømsplaner og beskyttelsesjordinger skal indmeldes til JORReg-S, jfr. [SKI] ved hjælp af GIS/GPS. Ved sammensatte jordingssystemer, dvs. hvis beskyttelsesjordingen omfatter adskillige genstande/konstruktioner, hvilket typisk er tilfældet for perroner og stationsområder, skal der udarbejdes en oversigtsplan/kabelplan, der viser sammenhænget i beskyttelsesjordingen, og kabler skal mærkes med kabelnummer i begge ender. På returstrømsplanen skal anføres en henvisning til en specifik oversigtplan/kabelplan over jordingssystemet for et givent område. Beskyttelsesjording af sporskifter mv. jfr. bilag 1, fig. 3a, skal i den henseende opfattes som én enkelt genstand/konstruktion, da alle indgående kabler for beskyttelsesjordingen kan ses og følges. En jordløber er et kabel, der forbinder flere banegnistgab/konstruktioner se eksempel på jordløber vist i fig. 3a og 3b Kabler til beskyttelsesjordinger og jordløbere skal have et tværsnit på 1x 70 mm² kobber. Kabeltypen skal være som type H07VVR, dvs. med dobbelt kappe og lederkonstruktion af typen Stranded, men bestå af blyfrit, halogenfrit termoplastisk meteriale. Yderisolationen alternativt inderisolationen skal være grøn/gul. Hvis typen med grøn/gul inderisolation anvendes skal yderkappen være i farven grå, og kablet på passende fremføringspunkter markeres med grøn/gul tape på den udvendige kappe og ved tilslutningsstedet (begge ender) monteres en grøn/gul krympemuffe. Kabler skal fremføres beskyttet, dvs. i beskyttelsesrør (Pel-rør fleksibelt rør eller lignende) eller i kabelrende. Kabler til beskyttelsesjordinger og

11 Udgivet Side 10 af 15 jordløbere benævnes i det efterfølgende som 1x70 mm² grøn/gul kabel eller 1x70 mm² grøn/gul forbindelse. Ved tilslutning til spor skal beskyttelsesrøret afsluttes ved svelleende i mellemrummet mellem 2 sveller. På stationsområder hvor der færdes ranger- og klargøringspersonale skal beskyttelsesrøret nedgraves i en dybde af cm under overfladen af ballastlaget/terræn jf.[9]. På øvrige områder/strækninger skal beskyttelsesrøret nedgraves i en dybde af 0 10 cm under overfladen af ballastlaget/terræn, dvs. beskyttelsesrøret må ikke udgøre en snublegenstand. Derudover henvises til [9] vedr. Ledninger på terræn. Alle forbindelser til returskinnen skal være boltede og foretages med Cembre konnektor type AR 60D. Samlet beskyttelsesjording af brokonstruktion og perronområder skal foretages ved hjælp af en fælles jordingsplint. Jordingsplinter skal være af kobber og som minimum have dimensionerne H=50 mm, B=5 mm, L= efter behov. Længden L skal dimensioneres under hensyntagen til krav om disponibel plads til 2 ekstra fremtidige beskyttelsesjordinger. Jordingsplinter skal opsættes isoleret, så der ikke skabes direkte elektrisk forbindelse til konstruktioner eller returstrømskredsløbet. Ved plinten skal der placeres et advarselsskilt som advarer mod demontage af jordingsforbindelserne, jf. SKI. Ved idriftsættelse af beskyttelsesjording for sammensatte konstruktioner f.eks. perronaptering mv. eller udsatte konstruktioner, skal det med et tangamperemeter kontrolleres, at der ikke via utilsigtede forbindelser føres returstrøm (driftsstrøm) i beskyttelsesjordinger. Kontrollen udføres dels med banegnistgabet i normal tilstand (afbrudt) og dels med banegnistgabet kortvarigt overstroppet (kortsluttet). Bemærk, denne afprøvning må ikke udføres for banegnistgab i AC/DC kasser. Tangamperemetret skal kunne måle både AC og DC strømme, og der skal måles i begge områder Omformerstationer De eksisterende bestemmelser fremgår af [Teknisk meddelelse Nr. 01/ Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer ] Strækninger med enkeltstrengede sporisolationer eller FTGS Beskyttelsesjording af en genstand/konstruktion skal udføres ved at forbinde genstanden/konstruktionen via et banegnistgab til returskinnen med en 1x70 mm² grøn/gul forbindelse. En beskyttelsesjording som forbinder flere genstande skal kun forbindes til returskinnen i ét punkt. På stationer skal beskyttelsesjordet perronaptering m.v. forbindes indbyrdes og føres frem til en jordingsplint jf. afsnit Jordingsplinten skal forbindes via et banegnistgab til returskinnen med en 1x70 mm² grøn/gul forbindelse. Jordingsplinten placeres et sted uden publikumsadgang, f.eks. for enden af en perron, i en kabelbrønd eller i aflåst skab mv. Af

12 Udgivet Side 11 af 15 hensyn til eftersyn og kontrol opsættes jordingsplinten om muligt udenfor 4 m s grænsen iht. [ Arbejde i Spor ]. Hovedjordskinnen i teknikrum/teknikhytte skal forbindes via et banegnistgab til returskinnen med en selvstændig forbindelse. Forbindelsen skal bortset fra banegnistgabet være ubrudt og må ikke blandes sammen med andre beskyttelsesjordinger. Banegnistgabet skal anbringes uden for teknikrum/teknikhytte og helst så den er umiddelbar synlig fra tilslutningsstedet i returskinnen Strækninger med dobbeltstrengede sporisolationer Beskyttelsesjording af en genstand/konstruktion skal udføres ved at forbinde genstanden/konstruktionen til returkredsløbet via banegnistgab og jordløber. Jordløber skal fortrinsvis lægges langs hvert spor i kabelrende. Banegnistgabet skal indsættes mellem genstanden/konstruktionen og jordløberen. Lægges jordløberen ikke i kabelrende skal den fremføres under terræn efter reglerne i [9]. Jordløberen skal være direkte tilsluttet returkredsløbet i midtpunktet af en sporimpedans / returstrømskab. Med direkte menes en tilslutning uden banegnistgab. Jordløberen skal kun være tilsluttet returkredsløbet i dette ene punkt. Den enkelte jordløbers udstrækning er bestemt af sporisolationsopdelingen i sporet. Omkring midtpunktet af sporisolationen samt ud for hver sporimpedans skal der skiftes fra en jordløber til den næste. Hvor der skiftes fra en jordløber til den næste, må beskyttelsesjordede genstande kun opdeles på hver sin jordløber, hvis den gensidige afstand mellem genstandene er minimum 2,5 m. På holdesteder/stationer skal beskyttelsesjordet perronaptering m.v. forbindes indbyrdes og føres frem til en jordingsplint. Jordingsplinten skal forbindes til jordløberen via et banegnistgab. Banegnistgabet skal indsættes mellem jordingsplinten og jordløberen. Jordingsplinten placeres et sted uden publikumsadgang, f.eks. for enden af en perron, i kabelbrønd eller aflåst skab m.v. Af hensyn til eftersyn og kontrol opsættes jordingsplinten om muligt udenfor 4 m s grænsen iht. [ Arbejde i Spor ]. Hovedjordskinnen i teknikrum/teknikhytter skal forbindes via en selvstændig forbindelse med banegnistgab til midtpunktet af nærmeste sporimpedans. Forbindelsen skal bortset fra banegnistgabet være ubrudt og må ikke blandes sammen med andre beskyttelsesjordinger. Banegnistgabet skal anbringes uden for teknikrum/teknikhytte og helst så den er umiddelbar synlig fra sporimpedansen. Ovennævnte forbindelser skal fremføres til kabelrende efter følgende retningslinier: For banegnistgab gælder, at der skal anvendes kabelbeskyttere (typisk PEL-rør) fra tilslutning til jordingsplint/banegnistgab frem til pressforbindelsen for tilslutning til jordløberen i kabelrenden.

13 Udgivet Side 12 af Strækninger der løber parallelt med elektrificerede fjernbanestrækninger Nedenstående krav er gældende for konstruktioner som både befinder sig i køreledningszonen for Fjernbanen (AC system) og S-banen (DC system): Generelt. På Fjernbanen udføres beskyttelsesjordinger med 50 mm² grøn/gul kabel, på S-banen benyttes 70 mm² grøn/gul kabel. Konstruktioner som både befinder sig i køreledningszonen fra Fjernbanen og S-banen skal beskyttelsesjordes med 70 mm² grøn/gul kabel til Fjernbanens returstrømssystem uden brug af banegnistgab. Anlæg skal projekteres på en sådan måde, at de kan beskyttelsesjordes uden at der skabes punkter eller områder med berøringsfarlige spændinger. Samtidigt tilgængelige dele med forskelligt potentiale må således ikke være indenfor rækkevidde. To dele anses for at være samtidigt tilgængelige, hvis deres indbyrdes afstand ikke overskrider 2,50 m.[3] Kravene i [Stærkstrømsbekendtgørelsen], [DS/EN ] samt [SKI afsnit 2.4] skal overholdes. AC/DC-kasse. For at sikre effektiv kortslutning ved nedfald af S-banekøreledning, men samtidig sikre adskillelse af S-banens og Fjernbanens returstrømssystemer af hensyn til vagabonderende strømme, monteres en AC/DC-kasse mellem returstrømssystemerne. AC/DC-kasser indeholder bl.a. et banegnistgab, der i normalsituationen afbryder forbindelsen mellem AC-systemet og DC-systemet. AC/DC-kasserne placeres i forbindelse med fri strækning, omformerstationer, stationer og ved broer jf Ved en kortslutning fra DC-systemet sikres der udkobling af kortslutningen via den nærmeste siddende AC/DC-kasse, det være på omformerstationen eller f.eks. en AC/DCkasse monteret i forbindelse med en brokonstruktion og perronner mv. på den pågældende strækning. Der skal etableres fejlmelding til OC, ved kortslutning af banegnistgabet i AC/DC kassen Frie strækninger: På strækninger, hvor der forefindes genstande/konstruktioner med krav om beskyttelsesjording, og hvor disse befinder sig i køreledningszonen for både AC- og DC systemet, jordes som hidtil kun til Fjernbanen. Samtidig etableres en forbindelse med 2 stk. 1x70 mm² grøn/gul kabel mellem Fjernbanens returstrømssystem og omformerestationerne på den parallelt løbende S-bane strækning. Forbindelsen etableres i umiddelbar nærhed af hver indfødende omformerstation. På hver omformerstation opsættes en AC/DC kasse hvori

14 Udgivet Side 13 af 15 kablerne fra Fjernbanens returstrømssystem afsluttes. Der etableres tilsvarende et stk. 1x70 mm² grøn/gul kabel fra AC/DC-kassen til S-banens returstrømssystem på omformerstationen. På omformerstationerne er endvidere monteret udstyr for potentialudligning, benævnt Sitras, der sørger for sammenlægning af S-banens skinnejord og omformerstationens beskyttelsesjord. Imellem omformerstationerne forbindes Fjernbanens returstrømskredsløb til S-banens returstrømskredsløb for hver max. 1 km via AC/DC kasser såfremt der forefindes spredte beskyttelsesjordede komponenter i AC/DC fælleszonen. Er komponenter i fælleszonen samlet geografisk, kan/skal der som alternativ til ovennævnte max. 1 km krav opsættes en AC/DC kasse i dette område. Fremgangsmåden fastlægges i projekteringsfasen. Fra AC/DC kassen udføres der en forbindelse til henholdsvis Fjernbanens- og S-banens returstrømssystem, og hver af disse forbindelser udføres med 1 stk. 1x70 mm² grøn/gul kabel. Alt efter om S-bane strækningen er med enkeltstrengede, FTGS eller dobbeltstrengede sporisolationer forbindes til returskinnen henholdsvis jordløberen Stationer: På stationer, hvor der forefindes komponenter med krav om beskyttelsesjording, og hvor disse befinder sig i fælleszonen for AC-systemet og DC-systemet, beskyttelsesjordes der til en gennemgående 1x70 mm² grøn/gul forbindelse, uden brug af banegnistgab. Den gennemgående forbindelse føres til et område uden publikumsadgang, f.eks. for enden af en perron, i en kabelbrønd eller i en aflåst kasse mv. Herfra tilsluttes til Fjernbanens returstrømssystem. I samme område opsættes der en AC/DC kasse. Fra AC/DC kassen udføres der en forbindelse til henholdsvis Fjernbanens- og S-banens returstrømssystem, og hver af disse forbindelser udføres med 1 stk. 1x70 mm² grøn/gul kabel. Alt efter om S-bane strækningen er med enkeltstrengede, FTGS eller dobbeltstrengede sporisolationer forbindes til returskinnen henholdsvis jordløberen Broer, bygninger mv.: Broer, bygninger mv. er i [FKI] benævnt som primære konstruktioner, og beskyttelsesjordes som angivet i [FKI] med 4 stk. 50 mm² grøn/gul kabler til Fjernbanens returstrømssystem. Befinder disse konstruktioner sig i fælleszonen for AC/DC systemet monteres tillige en AC/DC kasse. Fra AC/DC kassen udføres der en forbindelse til henholdsvis Fjernbanens- og S-banens returstrømssystem, og hver af disse forbindelser udføres med 1 stk. 1x70 mm² grøn/gul kabel. Alt efter om S-bane strækningen er med enkeltstrengede, FTGS eller dobbeltstrengede sporisolationer forbindes til returskinnen henholdsvis jordløberen.

15 Udgivet Side 14 af Øvrige bemærkninger: Af hensyn til måling og service af AC/DC kassen, opsættes denne om muligt udenfor 4 m s grænsen iht. [ Arbejde i Spor ]. AC/DC kassen opsættes altid i område uden publikumsadgang. For korrekt udført beskyttelsesjording til Fjernbanen henvises til Banenorm [BN2-83]. Montage og tilslutning af AC/DC-kassen skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af driftslederen for S-banens kørestrømsanlæg. Arbejdet udføres som LAUS-arbejde på grund af mulige potentialforskelle mellem AC-systemet og DC-systemet. En sammenlægning af AC-systemet og DC-systemet kan give anledning til cirkulationsstrømme mellem systemerne. Kun AC/DC-kasser som er godkendt af Banedanmark må anvendes. Kassen skal være aflåst med nøgle til driftslederens nøglesystem S-bane, og mærket med advarselsskilt om berøringsfare Advarsel mod farlig spænding. Kassen kan monteres på stander, stativ eller på selve konstruktionen f.eks. en bro. Der må ikke via beskyttelsesjordinger eller beskyttelsesjordede konstruktioner skabes direkte eller indirekte elektrisk forbindelse mellem S-banens spor og Fjernbanens spor, og dermed et utilsigtet kredsløb for returstrømme og vagabonderende strømme. Dette gælder også for gennemgående konstruktioner, rør mv. der passerer køreledningszonen eller strømaftagerzonen, og derved skal beskyttelsesjordes. Eksempelvis skal der ved krydsende rør mv. indsættes isolerende flanger eller rørstykker i rørledningen, således at den del af røranlægget, der befinder sig i beskyttelseszonen, er elektrisk isoleret fra den øvrige del af røranlægget [2]. Ved placering af isolerende flanger eller rørstykker, skal reglen for områder med berøringsfarlige spændinger overholdes [3]. Hvis løse dele, eksempelvis en jordingsstang forbundet til S-banens jordingssystem er placeret mellem Fjernbanen og S- banen, skal det sikres at disse ikke som følge af uhensigtsmæssig håndtering, kan skabe den utilsigtede direkte eller indirekte elektriske forbindelse Beskyttelsesjording af flere anlægsdele med kun én forbindelse til jordingsplinten/jordløberen/returskinnen. Anlægsdele, der er placeret tæt ved hinanden (< 5 m), skal forbindes indbyrdes og beskyttelsesjordes med kun én forbindelse til jordløberen/returskinnen. Banegnistgabet skal indsættes mellem jordingsplinten/afgreningerne og jordløberen/returskinnen. De indbyrdes forbindelser skal udføres på en sådan måde, at fjernelsen af en enkelt anlægsdel ikke kan give anledning til utilsigtet afbrydelse af jordingsforbindelsen til en anden anlægsdel. I praksis betyder dette, at jordingsforbindelsen ikke må sløjfes videre fra

16 Udgivet Side 15 af 15 en anlægsdel til den næste. Anlægsdelene skal forbindes via afgreninger. Afgreningerne skal udføres ved hjælp af presafgreningsklemmer., der skal isoleres med grøn/gul krympemuffe Stålkonstruktioner Sammensvejste og solidt sammenboltede stålkonstruktioner kan regnes som strømfaste og kan derfor indgå som en del af jordledningen. Stålkonstruktionen skal dog have et tværsnit på minimum 75 mm² for at kunne indgå som en del af jordledningen Særlige anlæg Beskyttelsesjording af særlige anlæg, eksempelvis tappesteder for brandfarlige væsker eller gasser, afgøres i hvert enkelt tilfælde af driftslederen under hensyntagen til områdeklassifikation, jf. [ATEX-direktivet]. 12. BILAGSOVERSIGT BILAG 1: ILLUSTRATIONER MED EKSEMPLER PÅ BESKYTTELSESJORDINGER

17 Udgivet Side 1 af 9 Jnr.: BILAG 1: ILLUSTRATIONER MED EKSEMPLER PÅ BESKYTTELSESJORDINGER 1.1 Beskyttelsesjording på station. Strækning med enkeltstrengede sporisolationer eller FTGS Perronaptering m.v. forbindes indbyrdes og føres frem til en jordingsplint. Jordingsplinten skal være af kobber og minimum have dimensionerne (H=50 mm, B=5 mm, L= efter behov). Jordingsplinten forbindes via en masteventil til returskinnen. Placering af jordingsplinten på figuren er illustrativ, og skal derfor ikke opfattes som retningsgivende. Jordingsplinten placeres på et sted uden publikumsadgang, f.eks. for enden af en perron, i kabelbrønd eller i aflåst skab mv. Af hensyn til eftersyn og kontrol opsættes jordingsplinten om muligt udenfor 4 m s grænsen iht. [ Arbejde i Spor ]. Ved jordingsplinten placeres et informationsskilt som advarer mod demontage af jordingsforbindelserne, jf. [SKI].

18 Udgivet Side 2 af 9 Jnr.: På figuren skal det bemærkes, at telefon, højtaler, stationsskilt med lys, ur og ITV skærme alle er beskyttelsesjordet via kablet til perrontagssøjlen, idet alle forbindelser mellem de nævnte dele og perrontagskonstruktionen i eksemplet er boltede forbindelser som kan regnes som strømfaste. Det skal ligeledes bemærkes, at reklameplade uden lys ikke er beskyttelsesjordet. Den falder i eksemplet indenfor kategorien små ledende konstruktioner, som ikke understøtter eller indeholder elektrisk udstyr. Reklamepladens udstrækning i sporets længderetning antages med andre ord for at være < 2 m. Hovedjordskinnen i stationens teknikrum/teknikhytte forbindes med en selvstændig forbindelse til returskinnen via en banegnistgab.

19 Udgivet Side 3 af 9 Jnr.: Beskyttelsesjording af typisk betonbro over jernbanen. Strækning med dobbeltstrengede sporisolationer. Figur 2: Eksempel på beskyttelsesjording af typisk betonbro over jernbanen. Strækning med dobbeltstrengede sporisolationer. Metalliske dele (skærmtage, rækværker og konsoller for køreledningsophæng) forbindes indbyrdes og føres til en jordingsplint. Jordingsplinten skal være af kobber og minimum have dimensionerne (H=50 mm, B=5 mm, L= efter behov). Jordingsplinten forbindes via et banegnistgab til jordløberen. Placering af jordingsplinten på figuren er illustrativ, og skal derfor ikke opfattes som retningsgivende. Jordingsplinten placeres på et sted uden publikumsadgang. Af hensyn til eftersyn og kontrol opsættes jordingsplinten om muligt udenfor 4 m s grænsen iht. [ Arbejde i Spor ]. Ved jordingsplinten placeres et informationsskilt mod demontage af jordingsforbindelserne, jf. [SKI]. Bemærk, at [DS/EN ] foreskriver beskyttelsesjording af delvis ledende armerede betonkonstruktioner, herunder broer. Bemærk også, at skærmtage og andre afskærmninger skal være forsynet med advarselsskilt for højspænding.

20 Udgivet Side 4 af 9 Jnr.: Beskyttelsesjording af sporskiftedrev, anlæg for elektrisk sporskiftevarme og signal m.v. Strækning med dobbeltstrengede sporisolationer.

Banenorm BN Kørestrømsanlæg Drifts- og beskyttelsesjording på Fjernbanen

Banenorm BN Kørestrømsanlæg Drifts- og beskyttelsesjording på Fjernbanen Udgivet 26.04.2007 Overordnet ansvar: Per Le Fevre Ansvar for indhold: Erik Skov Kvalitetskontrol: Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Kørestrømsanlæg Drifts- og beskyttelsesjording

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 03.00 Udgavedato: 25.06.2014

Læs mere

Indledning. Definitioner. Strøm. Bestemmelserne er gældende for alle nyanlæg og ved enhver ændring i potentialudlignings- og returstrømsanlæggene.

Indledning. Definitioner. Strøm. Bestemmelserne er gældende for alle nyanlæg og ved enhver ændring i potentialudlignings- og returstrømsanlæggene. Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 28 / 01.02.2014 Supplerende bestemmelser for kabelmærkning af potentialudlignings- og returstrømsforbindelser på elektrificerede baner, samt retningslinjer for

Læs mere

S-banens returstrømssystem. Retningslinier for montage af returstropper.

S-banens returstrømssystem. Retningslinier for montage af returstropper. Teknisk meddelelse Nr. 03 / 25.07.2006 S-banens returstrømssystem. Retningslinier for montage af returstropper. Udarbejdet af: Mogens Carlsen, Atkins Danmark Steen Aabech, lok 16090 Kontrolleret af: Per

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Teknisk meddelelse Nr. 01 / 15.01.2001 Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal

Læs mere

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 01.00 Udgavedato: 11.11.2010

Læs mere

37 og 75 - Kørestrøm. AIS I 37 og 75 - Kørestrøm I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

37 og 75 - Kørestrøm. AIS I 37 og 75 - Kørestrøm I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 5 5 37 og 75 - Kørestrøm AIS I 37 og 75 - Kørestrøm I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 37 og 75 - Kørestrøm AIS I 37 og 75 - Kørestrøm I 5. januar 2010 I version1.00 I 2 I 5 37 og 75 - Kørestrøm

Læs mere

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1 Udgivet 31.08.2009 Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid Udgivet 12/12/2014 Overordnet ansvar: Steen Kristensen Godkendt 07/11/2014 Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Vejledning til måling af skinneslid Banenorm BN3-200-1

Læs mere

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Sporafstand og frispormærker Banenorm BN1-154-2 Udgivet 01.03.2008 Side

Læs mere

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 11.06.2004 Palle Reenberg Indhold 11.06.2004 Jette Hansen Fremstilling

Læs mere

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik Udgivet 21/09/2015 Overordnet ansvar: Pernille Maren Jøndrup Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Skinnepolitik Banenorm BN2-202-1 Udgivet 21/09/2015 Side 2 af

Læs mere

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker Udgivet 01.09.2008 Overordnet ansvar: lafo Ansvar for indhold: jha Ansvar for fremstilling: nfn Kilometrering og opsætning af kilometermærker Banenorm BN1-160-1 Udgivet 01.09.2008 Side 2 af 16 INDHOLD

Læs mere

Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark

Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Pau Ahler Brorsbøl, Direktør og partner Spangenberg og Madsen Grundlagt

Læs mere

Banenorm BN1-106-1. SKI S-banens Kørestrømsinstruks. Sikkerhedsinstruks for baner elektrificeret med 10 kv / 1650 V

Banenorm BN1-106-1. SKI S-banens Kørestrømsinstruks. Sikkerhedsinstruks for baner elektrificeret med 10 kv / 1650 V Udgivet 01.10.2006 Overordnet ansvar: melo Godkendt 01.10.2006 Ansvar for indhold: plf Jnr.: 74-0032 Kvalitetskontrol: jbn Ansvar for fremstilling: tmr SKI S-banens Kørestrømsinstruks Sikkerhedsinstruks

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10.

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10. Katodisk beskyttelse af naturgasledninger af metal i nærheden af spor BN1-159-1 Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen

Læs mere

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner Teknisk Meddelelse Nr. 67 / 06.11.2014 Potentialudligning af broer og konstruktioner Denne meddelelse indeholder reglerne for hvorledes nye og eksisterende broer og konstruktioner skal potentialudlignes.

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger Udgivet Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Godkendt Ansvar for indhold: Martin Hyldtoft-Sørensen Jnr.: 15-01847 Ansvar for fremstilling: Mantreh Nilufar Heydari Antal sider i alt: 15 Vejledning til

Læs mere

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra:

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra: Teknisk meddelelse Nr. 65/01.12.2013 Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr Denne vejledning angiver retningslinier for installation af it relateret udstyr. Udarbejdet af:

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Banenorm BN1-105-1. FKI Fjernbanens Kørestrømsinstruks. Sikkerhedsinstruks for baner elektrificeret med 25kV, 50 Hz.

Banenorm BN1-105-1. FKI Fjernbanens Kørestrømsinstruks. Sikkerhedsinstruks for baner elektrificeret med 25kV, 50 Hz. Udgivet 01.10.2006 Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Godkendt 01.10.2006 Ansvar for indhold: Erik Skov Jnr.: 74-0015 Kvalitetskontrol: Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen FKI

Læs mere

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr.

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Overordnet ansvar: SPK Ansvar for indhold: CARA Ansvar for fremstilling: NFN Banenorm BN3-191-1 Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Side 2 af 11 1. INDLEDNING Gældende

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 37 1. udgave / 8.11.2015 SB Krav til udførelse af elektriske installationer Denne meddelelse beskriver retningslinjerne for udførelse af elektriske installationer.

Læs mere

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2 Dette dokument beskriver en nærføringssag med de forskellige aktiviteter, der er foretaget. En dyberegående teori omkring formler og tilnærmelser, som er anvendt kan studeres i Nærføringsudvalgets håndbog

Læs mere

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner BN1-9-2 Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012 Ansvar for indhold: jha 01.01.01 Journal.nr.: 10-06335 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt 20 Sikkerheds- og opholdszoner

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL 2016. V/JOHNNY NIELSEN PROGRAM FOR INDLÆGGET. PRÆSENTATION AF MIG SELV GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TT. GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TN. EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET

Læs mere

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler 29. oktober 2015 Hotel Munkebjerg 1 Velkomst og introduktion til de nye elsikkerhedsregler Vicedirektør Stefan Søsted, Sikkerhedsstyrelsen 2 To tiltag Aftale om en

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg BEK nr 1112 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00007 Senere ændringer

Læs mere

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Formålet med pjecen er at sikre - dig og din kollega mod ulykker. - togene mod uheld og trafikale gener. Når du har

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU Nye krav til anlæg De tre anlægsbekendtgørelser Tekniske krav fra EU Ny Lovgivning Nationale Love Stærkstrømsloven Elsikkerhedsloven Bekendtgørelser Bekendtgørelser forklarer/tydeliggør lovene Bekendtgørelser

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Orientering. En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter:

Orientering. En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter: Sidst opdateret den 1. juli 2011 Orientering En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter: (1) Såvel etablering som den fremtidige vedligeholdelse og senere

Læs mere

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT Trykskrift Nr 5072/DK/1204 Elektriske udligningsforbindelser i landbrug LEVERANDØR AF SIKKERHED... Udarbejdet i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby Århus RAPPORT Formålet med rapporten

Læs mere

Bilag 6 Kørestrøm. Særlig Krav til Kørestrøm dokumentation. 01-02-2015 Bilag 6 Særlig krav til Kørestrøm dokumentation. side 1(5)

Bilag 6 Kørestrøm. Særlig Krav til Kørestrøm dokumentation. 01-02-2015 Bilag 6 Særlig krav til Kørestrøm dokumentation. side 1(5) Bilag 6 Kørestrøm Særlig Krav til Kørestrøm dokumentation Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Maro Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(5) 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Ingen særlige

Læs mere

Lokal rangerinstruks for depotområdet på Servicecenter Køge Bugt - SKB Hundige DSB S-tog a/s

Lokal rangerinstruks for depotområdet på Servicecenter Køge Bugt - SKB Hundige DSB S-tog a/s Lokal Rangerinstruks Servicecenter Køge bugt - SKB - Hundige 1-1 Lokal rangerinstruks for depotområdet på Servicecenter Køge Bugt - SKB Hundige DSB S-tog a/s 1 Lokal Rangerinstruks Servicecenter Køge bugt

Læs mere

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen Installation & Jording Den 6. oktober 2015. v/johnny Nielsen Program for indlægget.! Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv! Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN.! Ekstrabeskyttelsessystemet

Læs mere

24.03.2003 BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN. Underskrift. Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich. Indhold 24.03.

24.03.2003 BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN. Underskrift. Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich. Indhold 24.03. Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN Dato Underskrift Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich Indhold 24.03.2003 Berit Carlson Samlet 24.03.2003 Johan

Læs mere

Lov om autorisation af elinstallatører m.v.

Lov om autorisation af elinstallatører m.v. Lov om autorisation af elinstallatører m.v. 2. Loven omfatter følgende arbejder ved elektriske installationer for stærkstrøm: Nr 1 og 2 må kun udføres at autoriserede elinstallatør!! 1) Tilkobling til

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Jordingsanlæg ETS-50-08-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24397/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

Letbaner - i by og på eksisterende baner

Letbaner - i by og på eksisterende baner Letbaner - i by og på eksisterende baner Ben Bertil Jacobsen, 1 Letbaner - i by og på eksisterende baner Nye etaper af letbanerne i Danmark vil bevæge sig i smallere gaderum, hvor brand- og sikkerhed vil

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Kørestrømsanlæg. Montage af reflekser og advarselsskilte. sikkerhedsskilte på galgemaster på Fjernbanen Bilag til AAB-montage.

Kørestrømsanlæg. Montage af reflekser og advarselsskilte. sikkerhedsskilte på galgemaster på Fjernbanen Bilag til AAB-montage. Kørestrømsanlæg på bærende konstruktioner samt montage af sikkerhedsskilte på galgemaster på Dokument: Mont af reflekser og advarels- skilte på bær kon samt mont af sikkerhedsskilte på galgem på F-banen

Læs mere

Transformerstation, adfærd og færdsel

Transformerstation, adfærd og færdsel Transformerstation, adfærd og færdsel INDHOLDSFORTEGNELSE Transformerstation, adfærd og færdsel... 3 Stikordsregister... 21 2-21 Rekv. 0 Prod. 22-02-2008-15:15 Ordre 000 EVU Forord Dette er en kort gennemgang

Læs mere

Banenorm BN1-82-1. Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg. Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk

Banenorm BN1-82-1. Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg. Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt 01.07.2011 Kontrolleret af: Jbn, svbr, hon 01.01.01 Journalnr. 10-06502/08199 Ansvar for indhold: esk, jor Antal sider i alt: 167 Ansvar for fremstilling:

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger 3. udgave. April 213 I denne udgave er fx tilføjet kabelsystemer, som er anvendt i nyere forbindelser samt en mere detaljeret beskrivelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116 CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv

Læs mere

Banenorm BN Krav til tekniske stamdata

Banenorm BN Krav til tekniske stamdata Overordnet ansvar: RSKG Ansvar for indhold: PWLA Ansvar for fremstilling: MECN Krav til tekniske stamdata Banenorm BN2-196-1 Side 2 af 11 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. IKRAFTTRÆDEN 3 3. OVERGANGSBESTEMMELSER

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord.

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. 06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord sort. 06.1 Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. Anvendes til tilslutning af brugsgenstande f.eks. håndværktøj og husholdningsmaskiner, hvor den mekaniske belastning

Læs mere

Banenormer i Banedanmark

Banenormer i Banedanmark Banenormer i Banedanmark DGF-arrangement Baner og Geoteknik Odense den 08. marts 2012 08.03.2012 Præsenteret af Niels Fischer-Nielsen DGF Banenormer i BDK # 2 Indlæg af Niels Fischer-Nielsen Normkoordinator

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal Teknisk Meddelelse Nr. 79 udgave 1/Dato 23.05.2016 Retningslinjer for håndtering af Programmets signaltekniske udstyr på ikke ECTS ibrugtaget strækninger Fjernbane vest. Denne meddelelse beskriver retningslinjerne

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 19 / 02.08.2010 SB Supplerende regler til ATC anlægsbestemmelser i forbindelse med sporstoppere. Denne teknisk meddelelse indeholder supplerende regler til nugældende

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for kørestrømsarbejder i forbindelse med sporarbejder på fjernbanen og S-banen

Generel arbejdsbeskrivelse for kørestrømsarbejder i forbindelse med sporarbejder på fjernbanen og S-banen Generel arbejdsbeskrivelse for kørestrømsarbejder i forbindelse med sporarbejder på fjernbanen og S-banen (GAB Kørestrøm) Dokument: GAB Kørestrøm_udg 9.doc Dato: 15.11.2007 Udarbejdet af: Kontrolleret

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Bilag 6 - Særlige krav til kørestrøms-dokumentation

Bilag 6 - Særlige krav til kørestrøms-dokumentation Bilag 6 - Kørestrøm Særlige krav til kørestrøms-dokumentation Udarbejdet af: MWGR Kontrolleret af: MARO Godkendt af: RSKG Gyldig fra: 14.10.2016 Normniveau: BN2 side 1(5) 0. Ændrings- og godkendelseslog

Læs mere

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler En elektrisk leder skal have et tværsnit, der kan tåle den strøm, som lederen kan risikere at føre vedvarende. Et underdimensioneret kabel bliver varmt.

Læs mere

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal Teknisk Meddelelse Nr. 80 udgave 1/Dato 23.05.2016 Retningslinjer for håndtering af Programmets signaltekniske udstyr på ikke ETCS ibrugtaget strækninger Fjernbane øst. Denne meddelelse beskriver retningslinjerne

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg 1) BEK nr 1114 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00006 Senere ændringer

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Strøm. Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav. Nr. 09 / 01.08.2012 (sikkerhedsbærende)

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Strøm. Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav. Nr. 09 / 01.08.2012 (sikkerhedsbærende) Teknisk meddelelse Nr. 09 / 01.08.2012 (sikkerhedsbærende) Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav Denne meddelelse beskriver ændrede krav til etablering af perronbelysning således, at belysningen

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Banenorm BN1-99-1. Eftersyn og vedligeholdelse af bly-syrebatterier til sikrings- og fjernstyringsanlæg samt generatoranlæg

Banenorm BN1-99-1. Eftersyn og vedligeholdelse af bly-syrebatterier til sikrings- og fjernstyringsanlæg samt generatoranlæg Udgivet 01.11.2014 Overordnet ansvar: Søren Thrane, Vilhelm Mortensen Ansvar for indhold: Christian R Pedersen, Henrik M Hansen Ansvar for fremstilling: Mette W Johansson Banenorm BN1-99-1 Eftersyn og

Læs mere

Kørestrømsanlæg. SAB El-komponenter

Kørestrømsanlæg. SAB El-komponenter Dokument: SAB EL-komponenter Udgave: Udg. 05 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K TOL VPE VPE Tlf. 8233

Læs mere

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder)

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder) Indhold Rør Side 2 Paneler Side 12 Downlight Side 13 Streetlight Side 14 ESCO-Light Service- og Energiaftale CO2LIGHT tilbyder en ESCO-Light Service- og Energiaftale, der betyder, at CO2LIGHT finansierer

Læs mere

Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45

Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45 Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45 OF af M10 over forbindelsesspor til Køge Udvidelse af UF Lille Syd Banen under M10 Nedrivning af eksisterende bro for OF Ølsemaglevej

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning Line Goul 2 Strømmens virkning Line Goul 3 Ulykkes statistik Ulykkesregisterets data dækker ca. 22 procent af alle elulykker. Line Goul 4 Ulykkes

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for kørestrømsanlæg i forbindelse med sporarbejder og andre arbejder med kørestrømsafbrydelse

Generel arbejdsbeskrivelse for kørestrømsanlæg i forbindelse med sporarbejder og andre arbejder med kørestrømsafbrydelse Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for kørestrømsanlæg i forbindelse med sporarbejder og andre arbejder med kørestrømsafbrydelse (GAB Kørestrøm) Filnavn: GAB Kørestrøm_udg 11 Udgave nr.: 11 Dato:

Læs mere

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg,

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg, II. Stationssikringsanlæg. De i det foregående opstillede problemer findes løst på forskellig måde, idet et sikringsanlægs udformning i høj grad afhænger af trafiktætheden på den strækning eller station,

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Anlægsdokumentation for Traction Power Supply

Anlægsdokumentation for Traction Power Supply Anlægsdokumentation for Traction Power Supply Krav for anvendelse af intelligente CAD-programmer Anlægsdokumentation for Traction Power Supply Krav for anvendelse af intelligente CAD-programmer Svend Brinch

Læs mere

INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Underbygning: Jordarter BN1-8-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 21.06.2005 Jesper Sejerø Hansen Indhold 16.06.2005 Berit Carlson Fremstilling 16.06.2005 Lene Tursø-Finnich BN1

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer Dansk Model - Jernbane Klub Modulnormer Indholdsfortegnelse: 0. Revisionshistorie 1. Indledning 2. Modulernes mekaniske opbygning 3. Elektrisk standard 4. Landskabsstandard Tegning A: Centralstrømforsyning

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Høringsnotat. - Idefasehøring

Høringsnotat. - Idefasehøring Høringsnotat - Idefasehøring Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Oktober 2012 OktoberDecember 2011 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-164-6

Læs mere

Kravspecifikation. 60/10 kv transformer. med stikforbindelser

Kravspecifikation. 60/10 kv transformer. med stikforbindelser Kravspecifikation 60/10 kv transformer med stikforbindelser Indhold 1 Ydelsen... 3 2 Standarder... 3 3 Konstruktiv udførelse... 3 3.1 Tilbehør... 4 3.2 Stikforbindelser... 4 3.3 Korrosionsbeskyttelse...

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

kv AC Station

kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Kapacitive Spændingstransformere ETS-50-06-10 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24394/10 Version Forfatter Dokument

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere