Forord. Kommuneplanforslaget har været offentlig fremlagt på kommunekontoret og på biblioteket fra den 30. juni 1999 til den 8. september 1999.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Kommuneplanforslaget har været offentlig fremlagt på kommunekontoret og på biblioteket fra den 30. juni 1999 til den 8. september 1999."

Transkript

1

2 Forord Vi kan hermed præsentere den nye kommuneplan. I kommuneplanens første del er kommunalbestyrelsens politiske målsætning for udviklingen indenfor en række temaområder nærmere beskrevet. Det er f.eks. målsætninger for forbedringen af eksisterende boligområder og for udformningen og placeringen af nye boligområder, men der er også målsætninger for fremme af borgernes sundhed og for en bæredygtig udvikling. Indenfor de enkelte temaområder er der endvidere kort beskrevet nogle af de ideer, midler, initiativer, arealreservationer, som kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt ser som nødvendige for at nå de opstillede målsætninger. I kommuneplanens anden del findes en mere teknisk beskrivelse af kommunalbestyrelsens overordnede rammer for den fysiske planlægning, f.eks. for de enkelte byområder, landsbyer m.m. Kommuneplanforslaget har været offentlig fremlagt på kommunekontoret og på biblioteket fra den 30. juni 1999 til den 8. september Kommunalbestyrelsen har behandlet de modtagne bemærkningerne til forslaget til ny kommuneplan og en del af dem er indarbejdet i den endelige kommuneplan. Kommunalbestyrelsen har den 21. marts 2000 godkendt den nye kommuneplan. Hvis der ønskes yderligere oplysninger om Kommuneplan `99 kan dette ske ved henvendelse til teknisk forvaltning. På kommunalbestyrelsens vegne Indholdsfortegnelse

3 Indholdsfortegnelse Kommuneplanens hovedstruktur: Indledning... 3 Bymønster... 5 Befolkning... 7 Boliger... 9 Erhverv Detailhandel Kultur og fritid Børn og unge Skoler Ældre Sundhed Agenda Turisme Kollektiv trafik Veje og stier Forsyningsanlæg Miljøforhold Det åbne land Rammer for lokalplanlægningen: Indledning Nørager Haverslev Ravnkilde St. Rørbæk Mejlby Stenild Kgs. Tisted St. Binderup Ll. Binderup Ladelund Nysum Grynderup Hannerup Landdistrikt Kommuneplan`99 for Nørager kommune erstatter kommuneplanen fra 1982 og omfatter desuden en planberetning. Kommuneplanen er udarbejdet af teknisk forvaltning i samarbejde med de øvrige forvaltninger og Nellemann Konsulenterne A/S, Århus. Maj Indholdsfortegnelse

4 KOMMUNE- PLANENS HOVEDSTRUKTUR

5 3 Indledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplan 99 er kommunalbestyrelsens plan for, hvordan Nørager kommune skal udvikle sig på kort og på lang sigt. Planen er udarbejdet med en planperiode på 12 år, men på en række områder rækker den længere frem i tiden. Der findes mange planer i en kommune. Her kan nævnes: sektorplaner, temaplaner, lokalplaner, handlingsplaner, regulativer, byudviklingsprojekter, budget m.v. For at sikre en koordinering af de ofte meget forskellige planer skal der være sammenhæng i planernes mål og forudsætninger. Ellers er der risiko for, at kommunalbestyrelsen handler i strid med sig selv. Det er derfor, kommuneplanen ikke kun fungerer som en fysisk plan, men også som en koordinerende og samlende plan for de mange kommunale plantyper. Kommuneplanen indgår som en del af et sammenhængende plansystem, hvor planen i første række forholder sig til de overordnede retningslinier for udviklingen i Nordjyllands amt, som det fremgår af Regionplan 97. I kommuneplanen fastlægges hovedmålene for kommunens udvikling indenfor de forskellige områder samt de initiativer eller bestemmelser, der skal til for at fremme eller regulere udviklingen. Forudsætningerne og samfundsudviklingen i øvrigt kan dog uventet ændre sig og påvirke de politiske målsætninger kommuneplanen bygger på. Kommuneplanen er derfor et planredskab, der løbende må vedligeholdes. I henhold til planloven skal der derfor, for hver kommune foreligge en kommuneplan, som er revideret hvert fjerde år. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte målene og rammerne, og den kommunale forvaltning kan arbejde aktivt for at fremme en ønsket udvikling. Men det er reelt i et samarbejde med kommunens borgere, det private erhvervsliv, organisationer og foreninger, at udviklingen skabes. Kommuneplanrevisionen Som optakt til revisionen blev der udarbejdet en planberetning, der sammenholder oplysninger om kommunalbestyrelsens politik, vurderinger og forventninger i Kommuneplanen fra 1982 med, hvad der reelt er sket af ændringer i perioden fra Indledning

6 4 Kommunalbestyrelsen udvalgte 5 emner, der kunne være særlig vigtige, at få diskuteret. Det var emnerne bolig, erhverv, detailhandel, kultur og fritid samt ældreområdet. Emnerne blev beskrevet i en debatavis, der blev udsendt til alle husstande i kommunen. Debatperioden strakte sig over 8 uger fra den 13. marts 1996 til den 8. maj Der blev afholdt et borgermøde i Mejlby forsamlingshus den 25. marts 1996 med ca. 130 deltagere. Kommunen modtog 9 indlæg fra såvel enkeltpersoner som fra organisationer m.m. Indlæggene og referater fra debatten på borgermødet er samlet i hæftet Sammenfatning af foroffentlighedsfasen Planberetningen og debatindlæggene danner samlet et væsentligt grundlag for den reviderede kommuneplan. Indledning

7 5 Bymønster Nørager - Haverslev, de nye kommunecentre I forbindelse med etableringen af motorvejen fra Århus til Aalborg fik Haverslev status som et supplerende kommunecenter på linie med Nørager. For Haverslev betyder det, at der nu er mulighed for at udlægge større arealer til nye boligområder og nye erhvervsområder. Det betyder også, at servicetilbudene, som f.eks. folkeskole, daginstitutioner, butikker m.m., skal søges fastholdt. Kommunens nuværende bymønster består her ud over af Ravnkilde, der har status som lokalcenter. Her kan der foregå en mindre byudvikling end i kommunecenterbyerne. I kommunens øvrige byer/landsbyer kan der ikke foregå en egentlig byudvikling, men en afrunding eller udfyldning. Der er foretaget en afgrænsning af føl- Haverslev - har fået status som supplerende kommunecenter Bymønster

8 6 gende landsbyer St. Rørbæk, Mejlby, Stenild, Kgs. Tisted, St. Binderup, Ll. Binderup, Ladelund, Nysum, Grynderup og Hannerup. I disse landsbyer har kommunalbestyrelsen kompetencen til at meddele landzonetilladelse i henhold til planloven. Afgrænsningen fremgår af kortbilagene i afsnittet rammer for lokalplaner. Målsætning Kommunalbestyrelsen vil arbejde for en fortsat byudvikling i kommune- og lokalcentrene samt bevare landsbyernes kvaliteter. Byudviklingen skal ske i de større byer Den fremtidige byudvikling skal ske i Nørager og Haverslev, der har status som kommunecenter og i Ravnkilde, der har status som lokalcenter. Det betyder, at den største del af den fremtidige byudvikling skal forgå i disse byer. Byudvikling er først og fremmest en udbygning med nye boliger og nye virksomheder, men også en generel udbygning inden for offentlig og privat service. Kommunalbestyrelsen vil således udlægge arealer til nye boliger og til nye virksomheder i disse byer, i det omfang efterspørgslen gør det nødvendigt. Man vil tilstræbe et varieret udbud af attraktive grunde. Det tilstræbes endvidere, at opretholde eller forbedre den offentlige service indenfor: folkeskolen børnepasningsordningerne kultur- og fritidsfaciliteter ældreområdet kollektive trafikforbindelser I landområder er der generelt ikke mulighed for bolig- eller erhvervsbyggeri, bortset fra byggeri i forbindelse med landbrugserhvervet. Der er mulighed for, at anvende tiloversblevne landbrugsbygninger, til visse mindre håndværks- og industrivirksomheder. Ændring af bymønsteret Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at få ændret Rørbæks status fra afgrænset landsby til lokalcenter. Kommunalbestyrelsen finder at status senest skal ændres i forbindelse med revisionen af Regionplan `97 i år Bymønster

9 7 Befolkning Befolkningstallet siden 1982 Befolkningsudviklingen fordelt på alder og i alt. Antal i alt år Befolkningstallet den 1. Januar 1996, 1997, 1998 og 1999 var henholdsvis 5517, 5518, 5480 og Befolkningstallet har i de senere år udviklet sig positivt, idet tilbagegangen er stoppet. Udviklingen indenfor de enkelte aldersgrupper har været forskellig. I perioden fra 1982 til 1995 var der et stigende antal små børn og ældre, medens antallet herefter er faldet. For aldersgrupperne skolebørn og voksne har antallet først i perioden været faldende for sidst i perioden igen at stige. faktisk befolkningsudvikling I Nørager kommune var der den 1. Januar 1995 i alt 5473 indbyggere. Den 1. Januar 1982 var tallet Der er således sket en tilbagegang i befolkningstallet i perioden på i alt 213 personer eller 3,7%. Befolkning

10 8 Det forventes at befolkningstallet falder svagt på lang sigt Danmarks statistik har udarbejdet en simpel befolkningsfremskrivning for de kommende 12 år. Det er en fremskrivning af de igangværende tendenser på egns- og landsplan med en gennemsnitlig fødselshyppighed. Der er ikke indbygget særlige forhold, som kun er gældende for Nørager kommune. Der er heller ikke medtaget virkningen af specielle foranstaltninger, som kommunalbestyrelsen ønsker at sætte i værk, for f.eks. at tiltrække nye indbyggere. Befolkningsfremskrivningen viser, at antallet af de 0-5 årige vil falde ca. 13%, antallet af skolesøgende børn vil stige ca. 7% og antallet af ældre vil falde ca. 18%. Antallet af årige vil stige svagt. I alt en befolkningsnedgang på 2% svarende til en nedgang fra januar 1999 til 5374 indbyggere 1. januar Indsatsen vil især koncentrere sig om at udbyde varierede og attraktive boliggrunde, der kan konkurrere med det udbud, der er i andre kommuner; at skabe gode bymiljøer, med spændende friarealer samt pæne og velholdte offentlige områder; at tilbyde en offentlig service, der kan understøtte en øget bosætning i kommunen, som f.eks. børnepasningsgarantien, gode fritids- og kulturtilbud. På baggrund af befolkningsfremskrivningen vil kommunalbestyrelsen være opmærksom på udviklingstendenserne i befolkningssammensætningen. Det kan f.eks. betyde, at folkeskolen i den kommende plan periode, skal finde plads til flere børn end i dag; at der skal ske nogle justeringer af skoleoplandet til de enkelte skoler; der skal ske en ombygning/modernisering af klasselokaler. Målsætning Det er kommunalbestyrelsens mål, at befolkningstallet i den kommende planperiode som minimum fastholdes. Indsatsområder Der vil blive gjort en særlig indsats for at fastholde det nuværende befolkningstal. Befolkning

11 9 Boliger Boligbyggeriet I perioden fra 1982 til 1995 er der bygget 55% af det forventede antal boliger. Oversigt over boligbyggeriet År Forventet boligbyggeri faktisk boligbyggeri faktisk boligbyggeri Nørager Haverslev Ravnkilde Rørbæk Mejlby/ Stenild Landdistrikt i alt boliger Forskellen skyldes den generelle udvikling i samfundet, den stigende rente, landspolitiske indgreb m.m. Som det fremgår af oversigten, er det kun i Rørbæk, at der har været et større byggeri end forventet. Boligbyggeriet er hovedsagelig sket i forbindelse med ældrecenteret Engparken. I perioden fra 1995 til 1999 er der hovedsagelig bygget nye boliger i Nørager og i Haverslev. En del af det store antal nye boliger i Roligheden i Nørager - et af de nye boligbyggerier. Boliger

12 10 Haverslev - 24 i alt - er opført i forbindelse med ældrecenteret Haversdal. Der er endvidere opført 8 almennyttige boliger og 7 boliger i øvrigt. I Nørager er der opført 6 ældreboliger i forbindelse med Nørager plejehjem og 5 boliger i øvrigt. Der forventes et øget boligbyggeri i Haverslev Den jyske motorvej blev først i 90èrne forlænget fra Århus til Aalborg og går igennem kommunen. Det har betydet, at kommunen har fået en trafikal mere central placering. I Haverslev er der ved motorvejsfrakørslen udlagt et større område til industri m.m., netop på grund af den gode tilgængelighed. Det forventes, at nye arbejdspladser og den gode tilgængelighed vil betyde, at der specielt i Haverslev vil opstå et større behov for nye boliggrunde i den kommende planperiode end i den forrige. Målsætning Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at udvikle kommunen som en god og attraktiv bosætningskommune. Der er behov for nye arealreservationer Nedenfor er gengivet en prognose over boligbyggeriet frem til år Boligbyggeriets omfang forventes at ligge på mindst samme niveau, som i den foregående planperiode. Boligbyggeriet forventes først og fremmest at ske i Nørager, Haverslev og i Ravnkilde. Det forventes, at der sker en forskydning mod et øget byggeri i Haverslev. Prognose over boligbyggeriet og rummeligheden i kommuneplanen frem til år Nørager Haverslev Ravnkilde Rørbæk Mejlby/ Stenild Landdistrikt Restrummelighed i planlagte boligområder Forventet boligbyggeri frem til år nye arealreservationer samlet rummelighed i kommuneplanen frem til år I alt Boligpolitisk indsats Kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at nye boligområderne gøres så varierede og attraktive som muligt. Dette kan bl.a. ske ved; at boligerne samles i grupper/klynger med kiler, fælles grønninger og med stiforløb imellem; Boliger

13 11 at grundenes størrelse varieres, afhængig af boligformerne, f.eks. om det er parcelhuse, rækkehuse, ældreboliger, naturgrunde, jordbrugsparceller; at de naturgivne forudsætninger udnyttes bedst muligt, f.eks. udsigtsmuligheder, nærhed til skov eller andre rekreative områder; at der foretages en adskillelse af kørende-, gående og cyklende trafik; at fællesarealerne gøres så attraktive som muligt, f.eks. ved en varieret beplantning og at fælles grønne, rekreative oaser i byerne sikres eller etableres. Byforskønnelse Standarden i de eksisterende byområder og bebyggelser skal højnes. Derfor vil der blive gjort en særlig indsats for: at højne kvaliteten af de eksisterende grønne fællesområder; at iværksætte en yderligere beplantning langs med gader, veje og pladser; Skitseforslag af nye boligområder nord for Haverslev. Det sydligste område - Mølhøjvangen - er byggemodnet i at oprette en præmieringsordning for gode og smukke istandsættelser/restaureringer af huse; Boliger

14 12 med et projekt ved den tidligere møbelforretning ved Vestermarksvej. Der er fortsat områder som trænger til en fornyelse og der vil derfor blive iværksat nye helhedsorienterede byfornyelsesprojekter, når det viser sig muligt. Eksempel på byforskønnelse at iværksætte en registrering af særlig bevaringsværdige huse og udbrede viden om gode byggetraditioner, for herved at opnå en bedre forståelse for bevaring af værdifulde bygninger og bymiljøer. Fortsat byfornyelse Kommunalbestyrelsen vil udnytte de muligheder, som byfornyelseslovgivningen giver, for at opnå tilskud til en fornyelse af ældre boliger, fællesområder m.m. i byerne. Forfaldne ejendomme Kommunalbestyrelsen vil afsætte midler til opkøb af forfaldne ejendomme, der ikke er egnet til beboelse, med henblik på istandsættelse eller nedrivning. Muligheden for kondemnering af ejendomme vil også fortsat blive benyttet. Jordbrugsparceller Der er mulighed for at udstykke jordbrugsparceller i udkanten af mindre byer. En jordbrugsparcel er en ejendom, hvor en mindre del af parcellen er udlagt som et byggefelt til beboelse og et brugsareal, der kan benyttes til frugtavl, husdyrhold eller lignende. I øjeblikket er der iværksat en byforny else af et område ved Vestbygade og Søndergade i Haverslev. I Nørager arbejdes der med et projekt for Thy s hjørne, kaldet byport syd og Boliger

15 13 Erhverv Erhvervsstrukturen ændrer sig I de seneste år er udviklingen gået i retning af færre, men større landbrug. Det er en udvikling der også kendes i landbrugets følgeindustrier, som mejerier, slagterier m.m. I modsætning hertil er der skabt nye arbejdspladser indenfor industrien. F.eks. virksomheder indenfor møbel- og træindustrien. Ofte er det virksomheder startet af lokale iværksættere. Virksomheder der er flyttet til kommuen, har ligeledes skabt forholdsvis mange nye arbejdspladser. I kommunen er der fortsat mange mindre håndværks- og servicevirksomheder. Antallet og sammensætningen af virksomheder har indrettet sig i forhold til den generelle udvikling. Højttalerfabrikken på Grynderupvejen i Nørager. Erhverv

16 14 Erhvervsudlæg I den tidligere kommuneplan er der udlagt i alt 90 ha til erhversformål, heraf er der i perioden fra 1982 til 1999 brugt ca. 31 ha. I henhold til regionplanen for Nordjyllands amt skal erhvervsområderne opdeles i 2 hovedgrupper, egentlige erhvervsområder og lokale erhvervsområder. De egentlige erhvervsområder skal placeres ved kommunecentrene, dvs. i Nørager og Haverslev. Her kan større industrivirksomheder etablere sig. Oversigt over arealforbrug og restareal til erhvervsformål faktisk arealudlæg arealforbrug restareal i kommuneplanen frem til år 2011 Ha 13,5 3,4 22,1 3,9 Ha Ha Nørager E 21,9 8,4 L 14,0 10,6 Haverslev E 25,4 3,3 L 9,0 5,1 Ravnkilde L 4,4 1,4 3,0 Rørbæk 4,1 1,2 2,9 Mejlby 3,0 0,7 2,3 Stenild 1,0 0 1,0 I alt 82,8 30,7 52,1 E: egentligt erhvervsområde (industriområde) L: lokalt erhvervsområde (håndværk- og lettere industriområde) De lokale erhvervsområder placeres ved byerne i det regionale bymønster, dvs. Nørager, Haverslev og Ravnkilde. Her kan mindre industri- og håndværksvirksomheder etablere sig. I de øvrige byer er der kun mulighed for etablering af mindre virksomheder. Erhvervssamarbejdet mellem 3 kommuner Erhvervsforeningerne i Nørager, Farsø og Års kommuner har etableret et samarbejde og et fælles sekretariat i Års. Formålet er i fællesskab, at styrke formidlingen af området/kommunerne overfor omverdenen, som et godt sted at etablere nye virksomheder. Målsætning Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at der til stadighed er udlagt velbeliggende og attraktive erhvervsarealer, samt medvirke til en positiv erhvervsudvikling i øvrigt. Ingen nye arealudlæg Kommunalbestyrelsen finder ikke, at der er behov for yderligere arealreservationer til erhvervsformål ved denne revision af kommuneplanen. I Haverslev er der dog sket en omplacering af de lokale erhvervsområder samt en mindre reduktion af det egentlige erhvervsområde ved Haverslevvej. Erhverv

17 15 Erhvervsområdernes udformning Der vil blive gjort en indsats for, at højne kvaliteten af erhvervsområderne. Her tænkes på at arealer som endnu ikke er solgt vedligeholdes bedre; at arealerne delvis beplantes, f.eks. i form af læbælter eller grupper af beplantning; at der foretages en allebeplantning langs med vejene i erhvervsområderne. Markedsføring af erhvervsområderne Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at fremme markedsføringen af erhvervsområderne f.eks. ved at udarbejde brochuremateriale til præsentation af erhvervsområderne; at udarbejde præsentationsmateriale for hele kommunen f.eks. som en video; at deltage i de fælles markedsføringskampagner; at annoncere gennem diverse medier herunder internet; at sikre, at der i kommunen findes attraktive bosætningsmuligheder. Haverslev erhvervsområde - forsiden af den nye brochure Erhverv

18 16 Det nye erhvervsområde øst for Haverslev. Erhverv

19 17 Detailhandel Ændringer i detailhandlen Indenfor detailhandlen er der i de senere år sket en strukturændring, som har betydet, at mange detailhandelsforretninger har måttet lukke. Denne udvikling skyldes bl.a. den øgede konkurrence mellem de nye storcentre med lavprisvarehuse m.m. i udkanten af de store byer og de lokale mindre butikker her i kommunen. Denne øgede konkurrence, er en følge af den forbedrede mobilitet og tilgængelighed, bl.a. i forbindelse med den nye motorvej. Denne strukturudvikling har betydet, at der også er sket butikslukninger her i kommunen. Butikslukninger kan ramme de mindre landsbysamfund hårdt, specielt hvis det er den sidste forretning i byen der lukker. Tøjforretning i Nørager ved juletid. Privat service

20 18 Detailhandlens udvikling har kommunen ikke direkte mulighed for at påvirke. Folketinget har dog senest ændret planloven, så der er fastsat øvre grænser for dagligvare- og udvalgsvarebutikkers størrelse. Samtidig skal butikkerne fortrinsvis placeres i de eksisterende bycentre og ikke i nye storcentre uden for de større byer. Detailhandlen i kommunen. Dagligvarer Nørager Haverslev Ravnkilde Rørbæ k Mejlby Målsætning butikker Udvalgsvarer butikker Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at bevare flest mulige butikker og for at der er mulighed for at etablere nye. I forbindelse med byfornyelsen i Nørager, er der bygget en kombineret butiks- og boligejendom. Et godt bymiljø er godt for detailhandlen Et forbedret bymiljø, vil også have en positiv virkning på detailhandlen. Der vil således blive arbejdet for, at forbedre de offentlige områder som torve, veje og pladser, f.eks. ved at plante træer, buske eller ved at opstille bænke. Nye butikstyper Kommunalbestyrelsen vil være åben overfor etablering af nye butikstyper. Det kan være gårdbutikker med salg af æg, mælk, ost m.m. Gode muligheder for nye butikker Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at der er tilstrækkelig med områder i den nuværende kommuneplan, hvor nye butikker kan etablere sig. De udpegede områder er de centrale, udbyggede dele af byerne. Nye butikker forventes, at kunne indpasses i byerne, ved at overtage bestående bygninger og arealer. Privat service

21 19 Kultur og fritid Variationen af tilbud er stor I kommunen tilbydes der en bred vifte af meget forskellige aktiviteter. Der er folkebibliotek, museum, musikskole, dilettant forestillinger, lokal revyer, fritidsundervisning, foredrag, idrætshaller, sportspladser, tennisbaner, kirker, forsamlingshuse, en række kulturelle foreninger, efterskoler, ungdomsklub, kommunal ungdomsskole med klubtilbud, motorbane samt sports- og idrætsklubber og meget andet. Kommunen stiller i stor udstrækning faciliteter gratis til rådighed, og der ydes økonomisk tilskud med baggrund i folkeoplysningsloven. Fritidssamvirket Til koordinering af de forskellige tiltag mellem aktivitetsområder som klubber, foreninger, kredse m.v., er der oprettet et samarbejdsorgan kaldet Fritidssamvirket. Samvirkets formål er, at styrke bestående aktiviteter, samt støtte og vejlede ved nye tiltag på kultur- og fritidsområdet. Biblioteker Hovedbiblioteket er placeret på Sortebakkeskolen og med mindre filialer i de andre byer. Ungdomsskolen Ungdomsskolen og ungdomsklubben i Nørager holder til i lokaler på Sortebakkeskolen. Offentlig service

22 20 Der er en ungdomsklub i Ravnkilde, som holder til i den tidligere børnehave, Frikadellen. Voksenundervisningen Dem der ønsker at dygtiggøre sig har mulighed for dette ved tilmelding til VUC-centeret i Hobro, hvorunder Nørager kommune hører. Målsætning Kommunalbestyrelsen finder det meget vigtigt at bakke op om kultur- og fritidstilbudene i kommunen, for herigennem at styrke lokalsamfundet og dets udvikling. Handlingsplan Der er udarbejdet en handlingsplan for kultur- og fritidslivet i kommunen. I planen er der formuleret en række delmålsætninger, f.eks. at der skal skabes grobund for nye ideer, initiativer m.m.; at de eksisterende faciliteter skal vedligeholdes og udbygges; at de økonomiske midler fordeles efter princippet hjælp til selvhjælp ; at fremme positive holdninger for et aktivt fritidsliv; at forebygge sociale problemer igennem et godt fritidsliv; at øge samarbejdet mellem folkeoplysningsudvalget og foreningerne m.v.; at samarbejdet i fritidssamvirket styrkes. Desuden er der opstillet en række handlemuligheder, f.eks. at tilskudspolitikken overvejes, så den ikke er til hinder for nye initiativer; at de økonomiske midler øges; at ledere og bestyrelsesmedlemmer tilbydes uddannelse; at de lokale kommunale bestemmelser skal fremme initiativer fremfor at lægge hindringer; at folkeoplysningsudvalget skal arbejde for at fremme ideer og selv være udviklende; at bruge fritidssamvirket : at benytte brugermøderne til at tage pulsen på, hvad der rører sig i foreningslivet. Offentlig service

23 21 Nørager Natur- og fritidscenter En arbejdsgruppe arbejder i øjeblikket med at skabe et natur- og fritidscenter sydvest for Sortebakkehallen. Der er udarbejdet en ideskitse over projektet. Natur- og fritidscenteret planlægges at bestå af en udvidelse af Sortebakkehallen med nye baner og med et kulturcenter - scene m.m.; et ridecenter med ridehal, springbaner, folde m.m.; nye fodboldbaner både til kampe og til træning; en mindre campingplads med hytter; et naturcenter med formidling af naturoplevelser i forbindelse med skovrejsningen syd for området; et friluftsteater, bålplads m.m.. Der reserveres areal i kommuneplanen til formålet. Offentlig service

24 22 Væksthus Nørager Væksthus Nørager er en lokal forening, som arbejder for at fremme de sociale- og kulturelle tilbud til borgerne i byen. F.eks. arbejder de med et projekt, hvis formål er at indrette et kulturcenter i en tidligere møbelforretning ved Vestermarksvej. I projektet indgår også en tilbygning til ejendommen, der planlægges indrettet til en foredragssal m.m. Kommunen vil støtte en fortsat udvikling af museet med dets fire udstillinger og lokalhistoriske arkiv. Det er vigtigt at museet har bred opbakning i lokalbefolkningen, - som det høje medlemstal i Boldrup Museumsforening viser. Kommunalbestyrelsen bakker op om projektet, bl.a. ved at inddrage det i byfornyelsen. Forsamlingshuse I de fleste byer/landsbyer er der forsamlingshuse, hvor møder, foredrag, fester og andre kulturelle aktiviteter arrangeres. Kommunalbestyrelsen finder at forsamlingshusene er vigtige samlingssteder for lokalbefolkningen og vil derfor planlægge nye aktiviteter under hensyntagen hertil. Boldrup Museum Samarbejdet mellem Nørager, Arden og Hobro kommuner i Sydhimmerlands Museum betragtes fortsat som en væsentlig del af kommunens kulturpolitik. Offentlig service

25 23 Børn og unge Flere pasningsmuligheder I perioden er den offentlige børnepasning udvidet kraftigt. I 1982 var der 190 pladser, som i 1996 og 1998 er øget til henholdsvis 424 og 438 pladser. I den kommunale dagpleje var der i 1998 plads til 110 børn i alderen 0-2 år. Der er oprettet dagplejepladser ligeligt fordelt i hele kommunen. Der er en børnehave i Nørager ved Sortebakkeskolen med 63 pladser. Der er aldersintegrerede daginstitutioner I Mariehønen i Nørager og i Mariehønens naturgård, som er etableret på et nedlagt landbrug, er der plads til 95 børn, i Tuen i Haverslev er der plads til 90 børn og i Kløvermarken i Ravnkilde er der plads til 80 børn. De 3 aldersintegrerede daginstitutioner er alle oprettet i denne periode. Til gengæld er antallet af dagplejepladser mindsket. Udviklingen skyldes dels et øget børnetal og dels en ændring i familiemønsteret. Den nye børnehave i Haverslev. i Nørager, Haverslev og Ravnkilde. Offentlig service

26 24 Private pasningsordninger Udover de offentlige pasningsordninger, er der oprettet en privat pasningsordning på en nedlagt landbrugsejendom nord for Ravnkilde. På Postgården passes der 20 børn i alderen fra 2 år til 10 år. Befolkningsfremskrivningen Befolkningsfremskrivningen viser, at antallet af 0-5 årige vil falde i den kommende planperiode, medens antallet af 6-16 årige vil stige relativt meget for sidst i perioden at falde svagt. Der ydes endvidere tilskud til forældre, der vælger privat pasning, f.eks. i eget hjem, hvor der er ansat en ung pige i huset. Pasningsgaranti For at fremme bosætningen i kommunen, har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal være en pasningsgaranti for alle børn i aldersgruppen 0-9 år. Antal Befolkningsfremskrivning For 1996 og 1998 betyder det, at der passes børn i offentlige ordninger svarende til de nedenfor opgjorte andele af de enkelte årgange. Dækningsprocent 1996 og årige 3-5 årige 6-9 årige Målsætning Kommunalbestyrelsen vil fortsat opretholde pasningsgarantien og et højt serviceniveau på børnepasningsområdet. 0-5 år 6-16 år Fortsat pasningsgaranti Kommunalbestyrelsen har besluttet, at pasningsgarantien skal fortsætte. Det kan dog variere, hvor hurtigt den kan effektueres. Ingen nye daginstitutioner Der kan fortsat ske ændringer i børnetallet, i familiemønsteret og i omfanget af arbejdsløse m.m. Det kan medføre et større eller mindre behov for børnepasning. År Offentlig service

27 25 Det forventes dog ikke, at behovet for daginstitutionspladser stiger så meget, at der skal bygges nye daginstitutioner. Der reserveres derfor ikke areal hertil. Fra senest 1. august år 2000 udvides børnenes tid på skolerne i forbindelse med indførelse af leg-læring. Derimod er der behov for visse kvalitetsforbedringer på nogle af de lidt ældre daginstitutioner, herunder en forbedring af udenomsarealerne. Derfor reserveres der areal hertil syd for Mariehønen og Solstrålen i Nørager. Fortsat aldersintegrerede daginstitutioner? Kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre en udviklings- og udbygningsplan for kommunens 3 skoler som grundlag for et fremtidssikret skolevæsen. I samme forbindelse vil skolefritidsordninger blive indbygget i den samlede plan ved den enkelte skole, alternativ i Haverslev og Ravnkilde vurdering af muligheder for pasning af skolebørnene i de nuværende rammer i daginstitutionerne Tuen og Kløvermarken. Sortebakkeskolens første udbygningsetape skal indeholde en skolefridtidsordning. Der skal foretages renovering/udbygning af daginstitutionerne Solstrålen og Mariehønen for at dække behovet for pasning af førskolebørn i det nuværende dækningsområde. Offentlig service

28 26 Offentlig service

29 27 Skoler Skolestrukturen Folkeskolen i kommunen består af: Sortebakkeskolen med børnehaveklasse og Klasse Haverslev skole med børnehaveklasse og Klasse Ravnkilde skole med børnehaveklasse og Klasse. Antal elever i skolerne Antallet af skolesøgende børn og fordelingen mellem de 3 skoler fremgår af nedenstående tabel. Klasse Skole bhv. kl Haverslev Ravnkilde Sortebakke Kl kl kl. Haverslev Ravnkilde Sortebakke kl Sortebakke i alt Offentlig service

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5

Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5 Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT N 682326 26.06.98 10:05 0001250.00 280188 SU 01 For et rekreativt område

Læs mere

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING SPØTTRUP KOMMUNE Borgens og borgernes kommune RØDDING KREJBJERG ODDENSE BALLING LIHME LEM RAMSING HVIDBJERG Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme 1 Spøttrup Kommune - Maj 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE Etablering

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere