1. Metode og proces Sammenfattende helhedsvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Metode og proces 11... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 5"

Transkript

1 Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej Ejby Telefon Direkte Fax Dato: 6. december 2011 Sagsnr.: Samlet kvalitetsrapport 2009/2010 og 2010/2011 samt udviklingsplan for 2011/2012 og 2012/2013 for Skolevæsenet i Middelfart Kommune 1. Metode og proces Sammenfattende helhedsvurdering Styringsredskaber og kvalitet... 6 Middelfart Kommunes værdier... 6 Børn- og Unge Politik... 6 Børn og unges signaler som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn... 7 Den røde tråd retningslinjer for arbejdet med overgange... 7 Overordnet bevægelsespolitik... 7 Overordnet kostpolitik... 8 Sundhedspolitik... 8 Trafikpolitik... 9 Skolepolitik... 9 Pædagogisk it-strategi Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune Kvalitet i skolevæsenet, skoleåret 2010/ Skolestruktur Tildeling af budget til differentieret undervisning Inklusion Videncenter Vejlby MUFU Uddannelsesparathed og 95 % målsætningen Skolernes 3 største udfordringer Vurdering af skolevæsenets faglige niveau Opfølgning på kvalitetsrapport 2007/ Konklusion og indstillinger til igangsættelse af særlige indsatser Pædagogiske processer Skolevæsenets udfordringer de næste 2 skoleår udviklingsplan Rammebetingelser Elevfordeling Spor pr. klassetrin Andel af elever, der går i SFO Elevfravær Skolernes udgiftsniveau Planlagte timer Gennemført, planlagt undervisning Lærernes arbejdstid anvendt til undervisning Lærernes linjefagskompetencer Vejledere:

2 6. Resultater Karakterer ved 9. årgangs afgangsprøver skoleåret 2009/ Uddannelsesvalg efter 9. Klasse Uddannelsesvalg efter 10. klasse Uddannelsesparathed Afgangselever i specialklasser og specialskoler Afgangselever med dansk som andetsprog Klager over Middelfart Kommune

3 Forord 6 Som beskrevet i Samlet kvalitetsrapport for Middelfart Kommune, skoleåret 2007/2008, er der arbejdet målrettet på at få genereret sammenlignelige data og udvikle et anvendeligt materiale, som giver mening på alle niveauer og mulighed for konstruktiv dialog om udvikling af skolevæsenet i Middelfart Kommune. Middelfart Kommune har i maj 2009 ansøgt velfærdsministeriet om at igangsætte et forsøg, som netop fokuserede på at udvikle en brugbar model for kvalitetsrapport, hvor status i kvalitetsrapporten kobles med visioner og planer for det fremtidige arbejde i udviklingsplanen. Der er ikke udarbejdet kvalitetsrapport for skoleåret 2008/2009, og nærværende kvalitetsrapport indeholder datamateriale (skolevæsenets rammebetingelser samt resultater) for skoleårene 2009/2010 og 2010/2011. Jf. tidsplanen for udarbejdelse af kvalitetsrapporten, skulle data for skoleåret 2009/2010 samt 2010/2011 have været indsamlet i marts og april 2011 og datamaterialet skulle have været samlet og godkendt af skolerne i juni Dataindsamlingen er først foregået i september 2011 og sendes til godkendelse hos skolerne sammen med den samlede kvalitetsrapport forud for den politiske behandling i november og december Begrundelsen for den ændrede tidsplan er forsinkelse af processen med udarbejdelse af skabelon for rapporten, samt uhensigtsmæssig placering af indhentning af data for skoleåret 2010/2011, da man ikke kan få adgang til alle data før skoleåret er afsluttet (prøvekarakterer). Desuden har Skoleafdelingen været udfordret af en periode, hvor der ikke har været en skolekonsulent tilknyttet arbejdet med skolernes datamateriale, derefter oplæring af ny konsulent. Skolechefens fratræden og deraf følgende periode med konstitueret skolechef har ligeledes forårsaget omprioriteringer af opgaverne i afdelingen. Processen bringes tilbage i den oprindelige tidsplan ved at skolebestyrelserne modtager rapporten til udtalelse 4 hverdage senere end forventet. Dermed har skolebestyrelserne fra 6. oktober 2011 til 24. oktober 2011 klokken 10, til at udtale sig vedrørende rapporten. Rapporten fremstilles for Skoleudvalget den 14. november 2011 og for Byrådet 5. december, som forventet i tidsplanen. Skolebestyrelserne modtager, sammen med rapporten, en vejledning med punkter som forslag til indhold i udtalelserne. Denne vejledning er begrundet af, at forsøget er godkendt på betingelse af, at der evalueres på målene med forsøget. Nærværende rapport omhandler hovedsageligt skoleåret 2010/2011, men der evalueres også på pædagogiske processer fra skoleåret 2009/2010, samt opstilles rammebetingelser og resultater fra begge skoleår. Data fra Aulby Skole og Tanderup Skole er medtaget, hvor de er trukket centralt. I forhold til data, der skulle indsamles decentralt, er de to nedlagte skoler udeladt. Da processen omkring indsamling af data til kvalitetsrapporten blev skubbet i forhold til oprindelig tidsplan, og altså foregik i skoleåret 2011/2012, endte Middelfart Kommune i en situation, hvor ledelsen og det administrative personale fra de to skoler var forflyttet til andre stillinger. Dermed kunne de ikke forventes at løse opgaver med tilknytning til forhenværende jobs. Desuden blev det ikke vurderes som relevant at sammenligne med tal fra de to skoler, da udvikling skal ske på de skoler, der har overtaget personale og elever. Ungdomsskolens Dagtilbud, Skrillingeskolen og Heldagsskolen er inddraget i den samlede kvalitetsrapport, hvor det er lovkrav eller af andre årsager fundet relevant. Der hvor de nævnte skoler adskiller sig i en grad, så det ikke giver mening at sammenligne med de almene folkeskoler, er data udeladt. For hver af de 3 tilbud er der udarbejdet decentrale kvalitetsrapporter, hvor der kan findes flere data og beskrivelser af særlige forudsætninger for de specifikke skoleformer. 3

4 1. Metode og proces 11 Middelfart Kommune brugte i maj 2009 udfordringsretten og ansøgte velfærdsministeriet om dispensation fra Lov om folkeskolen nr. 572 af 9.juni 2006, 40a, samt bekendtgørelse nr. 162 af 22.februar 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling i folkeskolen. Fra ansøgningen er hentet flg. tekst: Kommunen er ved at implementere 2årige udviklingsplaner som erstatning for de 1årige virksomhedsplaner der arbejdes ligeledes med at lave en skolepolitik. Vi ønsker med ansøgningen at få en bedre sammenhæng mellem udviklingsplanerne og kvalitetsrapportens indhold og at regelforenkle og afbureaukratisere skolernes og fagforvaltningens arbejde med kvalitetsrapporten samt at styrke den politiske og administrative indsigt i skolens arbejde med lokalt at definere kvalitet. Der ønskes således også at skabe et større engagement og ejerskab blandt medarbejdere og skolebestyrelser i forhold til at kunne se en bedre sammenhæng mellem udviklingsplaner og kvalitetsrapport og bruge sidstnævnte som et godt styringsværktøj. Med udfordringsretten ønsker vi at dele indholdet i kvalitetsrapporten i to dele over to år. En del, der beskriver rammebetingelserne, som udarbejdes i lige år og en del som betegnes udviklingsplanen, hvori pædagogiske processer og beskrivelser af indsatsområder indgår. Denne del udarbejdes i ulige år. Formålet er, at der kan skabes en bedre sammenhæng mellem udviklingsplaner, rammebetingelser og resultater. Ansøgningen gælder for folkeskoler, fagforvaltning og kommunalbestyrelse (Forsøget er pr. 3. februar 2011 ønsket forlænget til Forlængelsen er godkendt, og der skal dermed udarbejdes kvalitetsrapport i 2013 med inddragelse af data fra årene 2011/2012 og 2012/2013). Ligeledes hentet fra ansøgningen er de opstillede mål for forsøget: at skabe sammenhæng mellem kommunalbestyrelsens beslutning om 2årige udviklingsplaner og kvalitetsrapportens rammebetingelser og pædagogiske processer. at der sker en afbureaukratisering af arbejdet med kvalitetsrapporterne, og at der i større grad sker en kobling mellem indhold, afrapporteringsintervaller, lokale politiske mål på skoleområdet og anvendelse af kvalitetsrapporten som styrings- og udviklingsredskab sammen med udviklingsplanerne. at der sker en afbureaukratisering af skolernes arbejde med udfærdigelsen af kvalitetsrapporten. at skolens ledelse og medarbejdere opfatter kvalitetsrapporten som et brugbart redskab til at dokumentere skolens arbejde og udvikling set over en 2årig periode og i sammenhæng med skolens 2årige udviklingsplan. Kvalitetsrapporten er en dokumentation om det samlede kommunale skolevæsen og har til hensigt at styrke: Kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolen. Beslutningsgrundlaget for det faglige niveau og opfølgningen herpå. Dialogen og systematiseringen af det løbende samarbejde om evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale skolevæsen. I henhold til kvalitetsrapportens lovkrav indeholder kvalitetsrapporten dels oplysninger, som man kan trække fra centralt hold (forvaltning) og dels fra decentralt hold (skolerne). Derfor arbejder vi med to processer i udformningen af kvalitetsrapporten, nemlig: Udfyldning af skabelonen decentralt: Skolerne har fået en skabelon, som dækker kvalitetsrapportens pædagogiske processer, samt udviklingsplanens punkter. Derudover viser skabelonen også dispositionen for den færdige kvalitetsrapport idet overskrifter og underpunkter for den samlede kvalitetsrapport er fremgået af skabelonen. Således er styringsredskaberne kvalitetsrapport og udviklingsplan synkroniseret. 4

5 Udfyldning af skabelonen centralt: Denne proces har 3 elementer: 1) De oplysninger, som forvaltningen har mulighed for at trække selv uden at forstyrre skolerne (oplysninger fra databaserne TRIO og TEA). 2) Sammenskrivning af de enkelte skolers data og resultater således at det samlede skolevæsen bliver beskrevet. 3) Kommentering og opfølgning, som varetages af forvaltning og besluttes af kommunalbestyrelsen. Når de to ovenstående dele (decentrale del + centrale del) er bearbejdet og samlet som én fælles beskrivelse af skolevæsenet i Middelfart Kommune, er kvalitetsrapporten færdigarbejdet. Det er Skoleafdelingens konsulenter, der har arbejdet med data og sammenskrivning af kvalitetsrapporten. Den anvendte skabelon er udarbejdet i samarbejde med ledernetværk bestående af skoleledere, viceskoleledere/afdelingsledere og SFO-ledere. 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5 Skolevæsenet i Middelfart Kommune er forankret i Skoleafdelingen, som er en selvstændig afdeling i Børn- Unge og Fritidsforvaltningen. Skoleafdelingen ledes af Børn- og unge direktøren, som har skolechefen under sig. I skoleåret 2010/2011 bestod Skoleafdelingen af 3 pædagogiske konsulenter, 1 AKT-konsulent (Adfærd, kontakt og trivsel), 1 sprogpædagog, 1 it-konsulent og 1 administrativ konsulent samt 2 administrative medarbejdere. Derudover er PPR placeret i Skoleafdelingen, men med egen temaleder. Til Skoleafdelingen er knyttet et skolebibliotekskontor, hvor 1 administrativ medarbejder servicerer skolernes pædagogiske service-centre. Skolevæsenet bestod 13 folkeskoler, en heldagsskole og en specialskole. Specialundervisningen var organiseret i specialklasser på flere af skolerne. Skoleafdelingen har siden 2009 fået et stadig udbygget ungeområde ind på forvaltningsniveau, som ikke tidligere er varetaget i afdelingen. I forbindelse med Lov nr. 564: Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, 6. juni 2007 ønskede Middelfart Kommune at etablere sin egen STU, således at unge kunne blive i deres nærmiljø. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov trådte i kraft 1. august 2007 og medfører, at unge med særlige behov har et lovfæstet krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de har bopæl. Middelfart har i dag et veletableret STU tilbud i kommunen og et dertil knyttet bredt tværfagligt sammensat visitationsudvalg. Med Ungepakke 2 blev der sat ekstra fokus på 95 % målsætningen og i henhold til bekendtgørelse nr. 872 af 07/07/2010 om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, skal 15 til 17-årige unge i henhold til 1 være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan. I henhold til 8 stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen give tilbud til unge, hvis den unge ikke overholder pligten efter 1: Kommunen skal give årige, som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, tilbud, som sigter mod, at den unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Kommunen skal give ikke-uddannelsesparate årige tilbud, som afdækker og udvikler den unges interesser og kompetencer, så den unge bliver uddannelsesparat Middelfart Skolevæsen har i dag etableret det kommunale tilbud i regi af Middelfart Ungdomsskole. 5

6 Styringsredskaber og kvalitet Middelfart Kommunes værdier Middelfart Kommune er en værdibaseret organisation, der tager udgangspunkt i Byrådets overordnede vision: Sammen bygger vi broer til fremtiden Værdierne fungerer som de bropiller, der skal understøtte og muliggøre vores udvikling og fremdrift. Både bropiller og værdier er både noget skjult der stikker dybt ned under overfladen og noget, der rager op og er til at få øje på. Udgangspunktet for arbejdet med værdier er Byrådets vision om at skabe en kommune, der bl.a. fokuserer på imødekommenhed, dialog og decentrale løsninger. Fra Middelfart Kommunes fælles værdier At lære, og lykkes er hentet: Ud over værdierne og vores decentrale personalepolitikker Her hos os er der kun nogle få centrale politikker, samt naturligvis almindelig gældende lovgivning og overenskomst, der skal tages hensyn til Vi har også valgt forskellighed frem for ensretning personlig stillingtagen frem for overordnede regler og direktiver. En værdibaseret organisation er afgørende for at frigive vores menneskelige ressourcer, og vores værdier er med til at understøtte vores virke. De overordnede værdier er: Professionalisme og Udvikling Samarbejde og Tværfaglighed Arbejdsglæde og Sundhed Selvorganisering og Ejerskab Som rettesnor for den frihed til forskellighed som værdierne lægger op til, er udfærdiget en række decentraliseringsprincipper, der beskriver opgave- og beslutningsfordeling mellem skoler og Skoleafdeling. Skoleafdelingen og de decentrale enheder, skolerne, styrer i fællesskab efter en række redskaber, som er politisk besluttet. Den overordnede politik for Middelfart Kommune hedder Middelfartplanen og består af en række politikker, der forholder sig til og opstiller mål for forskellige områder i kommunen. Skolevæsenet er omfattet af en række af disse delpolitikker. Børn- og Unge Politik (vedtaget december 2008) Middelfart Kommune ønsker at skabe et godt børneliv for alle børn i kommunen. Visionerne i politikken kan skitseres i flg. punkter: Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækstkommune, hvor også børnene og de unge har stor lyst til at bevæge sig ud i naturen og dagligt bruge, beskytte og bevare den. Alle børn og unge har en tryg opvækst, hvor de føler sig værdsat. Og alle børn og unge har en høj livskvalitet. Børn og unge har kompetencer til at indgå som demokratiske borgere. Nærhed, inklusion og fokus på det enkelte barns trivsel og læring. Samtidig er der en sund og naturlig balance mellem det, der er fælles og det, der er individet. Et godt børneliv med sammenhæng i tilbuddene til børn og unge - fra institutioner til skole, og fra skole til ungdomsuddannelse. Læringsmiljøer der giver det enkelte barn mulighed for at lære, lege og udvikle sig med udgangspunkt i barnets og de unges kompetencer og ressourcer. Børnene lærer at tage ansvar for sig selv og for fællesskabet. Folkeskolerne i Middelfart Kommune giver alle børn et godt skoleliv med faglige udfordringer og succesoplevelser. Skolerne i Middelfart Kommune er med til at sætte dagsordenen for fremtidens skole. Skolernes undervisningsmaterialer samt inden-og udendørs fysiske rammer er indbydende og udfordrende. 6

7 Den rettidige indsats for de udsatte børn og unge er baseret på et helhedssyn, hvor de tværfaglige indsatser tager udgangspunkt i ressourcer hos familier og netværk, og hvor vi skaber løsninger så tæt på nærmiljøet som muligt. Helhed og balance i alle børns opvækst. Flere unge gennemfører en uddannelse og rustes til fremtiden. Via samarbejdet i Trekantområdet skaber vi nye uddannelsesmuligheder og virksomheder. Fysisk, psykisk og social sundhed er hinandens gensidige forudsætninger. Sundhed er noget, vi investerer i også for de af vores børn og unge, der allerede er sunde. Alle børn og unge oplever, at der er et varieret og rigt kultur- og fritidsliv, som har mindst ét tilbud til ethvert barn og ung og kultur er en del af børnenes hverdag. Visionerne i politikken skal opfyldes ved at arbejde med 3 indsatsområder: Inkluderende pædagogik udvikling og læring for alle, Kost og bevægelsespolitikker samt It i skolerne. Som det helt tydeligt ses af ovenstående punkter, er det i høj grad kvalitet i Middelfart Kommune, at der tænkes og arbejdes i forhold til et helhedssyn, hvor det hele barn er i centrum og hvor der iværksættes indsatser for at skabe balance i børnenes liv. For at præcisere procedurer for arbejdet med det hele barn, har afdelingerne i Børn- Unge og Fritidsforvaltningen i fællesskab i 2009, udviklet to sæt af retningslinjer. De to materialer Den røde tråd og Børn og unges signaler er gældende tværgående i arbejdet med kommunens børn og altså fælles arbejdsredskab for Dagtilbudsafdeling, Skoleafdeling, Familieafdeling og Fritidsafdeling. Børn og unges signaler som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn - er en håndbog der skal sikre en sammenhængende indsats på tværs af lovgivning, administrative strukturer og faglige kompetencer med det formålet at understøtte målsætningen om at Middelfart Kommune ønsker, at børn og unge samt deres familier oplever helhed og sammenhæng. Målet skal nås ved at vi som professionelle med kontakt til børn/unge er ansvarlige for at reagere, hvis børn/unge sender signaler på, at noget er galt, og har brug for rettidig faglig hjælp og støtte. Vigtigheden af tværfaglighed understreges, da det ofte vil være sådan at børnenes signaler går tabt i det monofaglige samarbejde med forældrene. Det tværfaglige samarbejde skal være kendetegnende for Middelfart Kommunes måde at handle på i forhold til normalområdet og i forhold til familier, børn og unge med behov for særlig støtte. Den røde tråd retningslinjer for arbejdet med overgange Den røde tråd har til formål at skabe kontinuitet mellem tilbuddene fra dagpleje til ungdomsuddannelse samt at styrke samarbejdet mellem fagpersoner og forældre, så barnet og forældrene oplever tryghed, overskuelighed og helhed. Retningslinjerne anviser arbejdsgange for de fagpersoner, der er omkring barnet og skitserer overgange, der sætter barnet i centrum. Overordnet bevægelsespolitik Som skitseret i Børn- og Unge Politikken, har sundhed høj prioritet i Middelfart Kommune, og der er udarbejdet en delpolitik under Børn- og Unge Politikken, der benævnes Overordnet bevægelsespolitik. De centrale punkter i delpolitikken er: Børn og unge skal lære om sunde vaner og opnå viden om sund livsstil. Fysisk aktivitet skal gøres til en integreret del af hverdagen og den daglige læring i kommunens institutioner. Det er et mål at alle børn og unge skal bevæge sig mindst 60 min. om dagen også handicappede børn og unge. 7

8 Dagtilbud, klubber og skoler skal i samarbejde med forældrebestyrelsen udarbejde en lokal bevægelsespolitik med udgangspunkt i Børn- og ungepolitikken og denne delpolitik. De lokale bevægelsespolitikker skal skabe bevægelseskulturer for alle børn og unge i kommunen. Der skal sikres lokalt ejerskab ved at inddrage forældre og børn i processen omkring den lokale bevægelses-politik. Den lokale bevægelsespolitik beskrives i udviklingsplanen og skal være udarbejdet inden udgangen af Der evalueres lokalt med selvvalgt metode til vurdering af den lokale indsats. Evalueringen beskrives i udviklingsplanen. Kommunen bidrager til den fortsatte udvikling på bevægelsesområdet ved én gang årligt at invitere medarbejdere fra dagtilbud, klubber og skoler til et fyraftensmøde, hvor Sundhedsafdelingen vil orientere om den nyeste viden på bevægelsesområdet. Lokalt er man også selv ansvarlig for at holde sig ajourført med ny viden. Middelfart Kommunes institutioner refererer altid til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Overordnet kostpolitik Foruden den overordnede bevægelsespolitik er der vedtaget Overordnet kostpolitik, som opstiller flg. regler: Institutionernes/skolernes madtilbud skal til enhver tid følge de nationale kostanbefalinger for børn og unge. Dagtilbud, klubber og skoler skal - i samarbejde med forældrebestyrelsen udarbejde deres egen kostpolitik med udgangspunkt i den overordnede kostpolitik og den lokale kostpolitik beskrives i virksomhedsplanen. Institutionen fastlægger egne effektmål, som vurderes i Èn gang hvert år vil dagtilbud, klubber og skoler få tilbud om at melde medarbejdere til et fyraftensmøde, hvor Sundhedsafdelingen vil give en ajourføring af ny viden på kostområdet. Sundhedspolitik Udover de to overordnede politikker, kostpolitik og bevægelsespolitik, vedtog Byrådet i maj 2009 en egentlig Sundhedspolitik, som har følgende hensigt: Byrådet lægger vægt på at børn og unge i Middelfart Kommune, til trods for forskellige forudsætninger, får gode muligheder for et sundt og godt liv. Indsatsen fra Middelfart Kommunen er et supplement til forældrenes rolle og ikke en erstatning. Kommunens rolle vil være at underbygge, støtte og videreudvikle de eksisterende ressourcer i familien via skoler og i dagtilbud mv. Denne tilgang er i overensstemmelse med Byrådets grundlæggende syn; at der gennem rettidig indsats skabes løsninger tæt på barnets og den unges hverdag. Målet for etablering af sunde livsvaner hos børn og unge er: 1. At sund kost kommer til at indgå som en naturlig del af børn og unges hverdag, i skoler/institutioner og i hjemmet. 2. At motion og kropslig udfoldelse integreres som en vigtig del af børn og unges liv og læringsmiljø. 3. At børn og unge styrkes i bevidstgørelsen af de risikoforhold, der er i relation til rygning og alkohol. Det tilstræbes, at der sker en generel holdningsændring både på skoler og institutioner, blandt forældre og børn og unge. En evaluering af effektmålene sker ved: At hvert dagtilbud, skole, ungdomsskole, offentlig styret klub, hal mv. senest i 2010 har udarbejder deres egen KRAM-politik (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) og handlingsplan. Der foretages en statistisk analyse samt evaluering gennem spørgeskemaer første gang midt i 2009 og igen i

9 Trafikpolitik Trafikpolitikken, som blev vedtaget af Byrådet i oktober 2009, opstiller ligeledes retningslinjer for skolernes arbejde, idet der er et særligt fokus på Trafiksikkerhed. Den overordnede vision er at: Ingen må dræbes eller kvæstes alvorligt i trafikken Trafiksikkerheden skal højnes ved at give børnene mulighed for sund adfærd og bevægelse i trafikken, ved at fremme det lokale trafiksikkerhedsarbejde, ved at adfærdspåvirke risikogrupper og Shared Space princippet. Konkret betyder det, at: alle kommunens skoler udarbejder en lokal trafiksikkerhedspolitik skolevejsproblematikker prioriteres højt i trafiksikkerhedsarbejdet skolerne deltager i den landdækkende skolestartskampagne Skolepolitik Som en selvstændig politik, sideordnet med Børn- og ungepolitikken, vedtages der i starten af 2012 en Skolepolitik. Processen er startet i 2009 og er styret af flg. formulering: Skolevæsenet i Middelfart Kommune har brug for en skolepolitik, der kan knytte bånd mellem national lovgivning, kommunens værdier, Børn og Ungepolitikken. Målet for forligspartierne er at få en skolepolitik, der blandt andet understøtter en udvikling: Hvor stadig flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Hvor kvaliteten i undervisningstilbuddene kan forbedres gennem en proces, hvor midler flytter fra specialundervisning til normalundervisning Hvor stadig færre børn bliver omfattet af specialtilbud permanent væk fra deres oprindelige klasse. Hvor fremtidige besparelser på skoleområdet i størst muligt omfang løses gennem nytænkning i stedet for generelle besparelser på kvaliteten. Processen har været kendetegnet af en høj grad af inddragelse. Skolebestyrelser, elever, medarbejdere, ledere, erhvervslivet, Skoleafdelingen og det politiske niveau har deltaget i arbejdsprocesser med henblik på at få skabt en skolepolitik, der bredt kan definere et fremtidssikret skolevæsen i Middelfart Kommune. Visionen for skolepolitikken er ifølge kommissoriet: I Middelfart Kommune starter læring og udvikling fra helt lille. Respekt og medindflydelse er forudsætningen for, at læring kan finde sted. Der er sammenhæng, en rød tråd, i tilbud til børn og unge fra institutioner til skole, og fra skole til ungdomsuddannelse. Folkeskolerne i Middelfart giver alle børn et godt skoleliv med faglige udfordringer og succesoplevelser. Skolerne i Middelfart er med til at sætte dagsordenen for fremtidens skole. Det er skoler, der udvikler dygtige, kreative og samarbejdende børn, der har selvværd og lyst til at videreuddanne sig. Skolernes læringsmiljø er inkluderende, og giver det enkelte barn mulighed for at lære og udvikle sig. Børnene lærer at tage ansvar for sig selv og for fællesskabet. Skolernes fysiske rammer - såvel ude som inde samt undervisningsmaterialer - er indbydende og udfordrende. Indsatsen for de udsatte børn og unge er baseret på et helhedssyn, hvor vi tager udgangspunkt i ressourcer hos familier og netværk, og hvor vi skaber løsninger så tæt på nærmiljøet som muligt. Vi ønsker at flere unge gennemfører en uddannelse og rustes til fremtiden. Inklusion: Skolepolitikken bør formulere kommunens holdning til inklusion. Altså at det er vigtigt at holde så mange elever i normalområdet, og altså ikke udskille dem i specialklasser og til andre specialtilbud. Politikken bør formulere hvorfor det er vigtigt, og hvilken skoletænkning der gør at det er muligt i fremtiden. 9

10 Trivsel: Eleverne skal møde tryghed og passende udfordringer. Skolepolitikken betoner det ved at have en formuleret holdning til klasserumsledelse og til skolernes arbejde med adfærd-, kontakt- og trivsel (AKT) Faglighed: Eleverne skal mødes af en undervisning der er varieret, spændende og tilpasset den enkelte elev. Skolepolitikken betoner det ved at vægte begynderdansk og begyndermatematik højt fordi de to fag er grundlaget for elevernes indgang til alle folkeskolens øvrige fag. Specialistfunktioner: Rundt om den almindelige undervisning, der udøves af basispersonale har MFK en stribe specialister. Det drejer sig fx om læsevejledere, it-vejledere, specialundervisningslærere, tosprogslærere, skolebibliotekarer m.v. Skolepolitikken beskriver hvordan specialisterne arbejder sammen med generalisterne, og hvordan vi sikrer det nødvendige samarbejde, og uddannelse af specialisterne. Det tværfaglige samarbejde: Sammen med basispersonalet og specialisterne foregår et løbende og tværfagligt samarbejde. Fx med inddragelse af PPR, sundhedsplejen og familieafdelingen. Dette håndteres via det tværfaglige koncept Børns signaler. Skolepolitikken bør beskrive hvordan og hvorfor Børns signaler er det vigtigste redskab i den sammenhæng. Skole-/hjemsamarbejdet: Skolepolitikken bør formulere visioner og holdninger til hvordan skole/-hjemsamarbejdet skal være i MFK, og hvad der skal til for at det kan blive som vi ønsker det. Overgange: Skolepolitikken bør forholde sig til hvordan skoleområdet arbejder med overgange, fx fra børnehave til skole, men også fra skole til ungdomsuddannelse. Uddannelse af personalet: For at sikre at skolevæsenet har medarbejdere der kan honorere de krav der udløses af ovenstående, så etableres målrettet efteruddannelse på alle skoler og for alle lærere i indskolingerne. Senere for personalet i folkeskolens andre faser. Pædagogisk it-strategi Middelfart Kommune har en strategi for det pædagogiske arbejde med it. It strategien er 5årig og der er igangsat en proces omkring formulering af it-strategi Denne strategi er styrende for det decentrale arbejde på skolerne og samtidige bindeleddet til nationale beslutninger, idet Kommunernes Landsforening og Regeringen har udsendt en digitaliseringsstrategi som stiller krav til arbejdet med it i folkeskolerne. Middelfart Kommunes pædagogiske it-strategi skal dermed leve op til nationale krav om stærke trådløse netværk og flere digitale læremidler som erstatning for den hurtigt forældede grundbog. Samtidig skal itstrategien understøtte de lokale tiltag omkring inkluderende undervisning og fokus på lærings- og undervisningsformer. It-strategien behandles politisk i foråret Ungepakke 2 I forbindelse med Ungepakke 2 etablerede Middelfart Kommune i 2010 en organisationsforankring med afsæt i Skoleafdelingen. Der er således i dag etableret en tværfaglig organisation med Udviklingsgruppe På Tværs år og Styregruppe På Tværs år med referenceramme til direktion og politisk niveau. Den tværfagligt bredt sammensatte organisation har afsæt i en erkendelse af at uddannelse alene ikke er nok i forhold til at nå 95 % målsætningen. Organisationen har til hensigt at synliggøre, videndele, koordinere og udvikle det samlede ungeområde i Middelfart Kommune. Det er bl.a. et mål at styrke ungeområdet med den fornødne fleksibilitet således at de professionelle aktører koordinerer og skaber sammenhæng for den unge og ikke omvendt. Dele af dette arbejde er et udviklingsprojekt i perioden august 2011 august 2013 og er støttet af midler fra Region Syddanmark. Mål-og indholdsbeskrivelser i SFO Som en del af kvalitetsarbejdet, udarbejdes hvert år Mål-og indholdsbeskrivelser for SFO jf. folkeskoleloven. Mål-og indholdsbeskrivelsen udarbejdes ligesom kvalitetsrapporten for hver skole og tager sit afsæt i den enkelte skoles værdier og SFOs pædagogiske praksis. Det er SFOens konkrete handlinger, pædagogiske refleksioner og prioriteringer som bearbejdes og dokumenteres skriftligt. Mål og indholdsbeskrivelserne behandles politisk og det er intentionen, at arbejdet med Mål og indholdsbeskrivelser kan medvirke til at styrke sammenhængen mellem det decentrale arbejde og kommunens overordnede politik indenfor området. 10

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet.

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler Center for Børn, Unge og Familier Juni 2011 Acadre 11/3239-1 - Indholdsfortegnelse STYREGRUPPENS ANBEFALINGER...

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Indledning... 5 Sammenfatning... 6. Indsatser, centralt... 7

Indledning... 5 Sammenfatning... 6. Indsatser, centralt... 7 2 Indhold Indledning... 5 Sammenfatning... 6 Indsatser, centralt... 7 Digitaliseringsstrategi... 8 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)... 9 Pædagogisk Udvikling... 11 Skoletjenesten.... 12 Skolerne

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere