I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø"

Transkript

1 IISvendborg Kommune LOKALPLAN NR For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø Teknisk forvaltning plan og udviklingsafdelingen maj 1995

2 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om anvendelse, udstykning, vej og sti og parkeringsforhold, placering og üdformning af bebyggelse samt merialer, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer fællesanlæg Ifølge lov om planlægning skal der udarbejdes en lokaiplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten hermed er sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokaiplan. Alle har mulighed for fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget, og byrådet skal derefter tage stilling hertil, inden lokalpianen kan vedtages endeligt. Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for pianens område. Svendborg kommune, teknisk forvaltning, Centrumpladsen 7, 57 Svendborg Tlf lokalnummer 5454 Gennemvalg Telefax

3 Indhoidsfortegnelse Lokalpianens baggrund 2 Lokalpianens indhold 2 Lokalpianens retsvirkninger 3 Lokalpianens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens bestemmelser 7 1.

4 Lokaiplanens baggrund Lokalpianområdet er beliggende på Thurø nord for det eksisterende sommerhusområde Valborgs Kasse Sommerhusområdet Valborgs Kasse er bebygget med ældre sommerhusbebyggelse på små grunde af størrelsen ca. 153 m Der er ingen større fællesarealer til området. Valborgs Kasse er opdelt i to delområder. Det vestlige delområde med en selvstændig grundejerforening erhverver et areal fra naboejendommen til brug som fælles friareal. Det er lokalpianens formål. skabe det planmæssige grundlag for dette friareal og udlægge et tidligere mindre fællesareal til bebyggelse med et sommerhus. Lokaiplanen er udarbejdet således, det mindre fællesareal beliggende i det eksisterende lokalplanområde Valborgs Kasse (lokalplan 81) ændres til sommerhusgrund under samme vilkår som sommerhusområdets, og det større græsbelagt område beliggende i landzone udlægges til friareal med stus som rekreivt areal beliggende i landzone administreret af Svendborg byråd. Lokalpianens indhold Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal sikre områdets anvendelse til rekreive formål og sommerhusbebyggelse. Lokalplanområdet opdeles i delområde A og delområde B, idet zonestus og anvendelse er forskellige indenfor lokalplanområdet. Delområde A Delområde A, der omfter arealet i eksisterende sommerhusområdes nordvestlige hjørne, anvendes til sommerhusbebyggelse beliggende i et sommerhusområde. Delområde B Delområde B, der omfter lokalpianens største areal, anvendes til rekreive formål som fællesareal for mr. nre 16i, I 6k, 16I, I 6m, I 6n, 16o, 16p, 16q, 16r, l6s, 16t, 16u, 16v, l6x, 16y, 16z, 16æ, 16ø, 16aa, 16ab, 16ac, 16ad, 16ae, 16af, 16ag, 16ah, 16ai, 16ak, 16al, I 6am, og 16an, alle Thurø by, Thurø. Delområde B skal være tilgængeligt til fods for offentligheden, svarende til den ret offentligheden har til færdes til fods på strande og i skove i henhold til nurbeskyttelseslovens kap. 4. Delområde B pålægges endvidere anvendelsesbestemmelser, der skal hindre, der på delområdet sker udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Lokalplanområdet og dets opdeling i delområder er vist på kortbilaget. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser for vej adgang samt parkering, bebyggelse og ydre fremtræden, beplantning, ledningsanlæg m.v. Foto afiekreivi areal seltra soinmerhusorniådet Valborgs Kas.ve r / Ø

5 Bebyggelsens udformning Der kan kun opførçs bebyggelse i delområde A, og denne/disse skal udformes således, der dannes et visuelt samspil med den eksisterende bebyggelse i sommerhusområdet Valborgs Kasse. Kystinspektoret anbefaler laveste sokkelkote på 1.6 m DNN. Dermed vil en af forudsætningerne for kunne få ersttet oversvømmelsesskader i henhold til Lov om erstning forårsaget af stormflod være opfyldt. Lokalpianens retsvirkninger Efter offentliggørelse af den endelig vedtagne lokaiplan må ejendomme, der er omftet af planen ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ej endom kan fortsætte som hidtil. Lokalpianen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispension til mindre væsentlige lempelser af lokalpianens bestemmelser under forudsætning af, det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalpianen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalpianen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Eksisterende omtalt fællesaieal i det nordvesliige hjørne qf somm erhusoinrådet Eksisterende ske/bevoksning 3.

6 Lokalplanens forhold til anden planlægning Vejforhold Vejadgangen til lokalpianens delområder skal ske fra Grastenvej ad de på kortbilaget viste prive fællesveje. Teknisk forsyning Vandforsyningen varetages af Svendborg Vandforsyning. Elforsyningen varetages af Sydfyns Elforsyning. Udsnit afkommunens rammekoit Regionpianen Lokalplanen er beliggende inden for kystnærhedszonen i et sammenhængende nurområde. Etablering af sommerhusgrund i eksisterende sommerhusområde og rekreivt areal vil ikke være i strid med regionplanen. Kommuneplanen Lokalplanens delområde A er beliggende indenfor kommuneplanens rammeområde I 53.F I, hvis bestemmelser for området skal sikre: områdets anvendelse fastlægges til smmerhusbebyggelse, bebyggelsesprocenten under ét ikke overstiger 1, og bygningshøjden ikke må overstige 4,5 m. Delområde A er omftet af lokalplan 81. Lokalplanens delområde B er beliggende indenfor kommuneplanens rammeområde I 53.F2, hvis bestemmelser for området skal sikre: Lenke Vig FOl områdets anvendelse fastlægges til rekreive formål. Lokalplanområdet er beliggende udenfor varmeforsyningsplanens rammer for kollektiv varmeforsyning. Der henvises til ovennævnte selskabers reguliver, vedtægter m.m. Kollektiv trafik Området betjenes af Svendborg Bytrafik, linie 21, der kører ad Grastenvej. Spildevandsforhold Delområde A er beliggende inden for spildvandsplanens opland A 28. Oplandet er separkloakeret. Spildevandet pumpestil Grastenvej og ledes via offentlige ledninger til det centrale rensningsanlæg ved Egsmade, hvor spildevandet renses biologisk og kemisk. Regnvandet afledes ved nedsivning. Delområde B er beliggende udenfor spildevandsplanens opland. Der bliver ingen spildevandsafledning fra delområdet. Fredningsforhold Delområde A er forts beliggende inden for lokalplan 81. Delområde A ligger landværts strandbyggelinien, og skovbyggelinien er ophævet i hele området omftet af lokaiplan 81. Delområde B er beliggende inden for beskyttel

7 ses og byggeliniearealer i henhold til nurbeskyttelseslovens 15 (strandbyggelinie) og 17 (skovbyggelinie). Miljotorhold I henhold til Fyns Amts regionplan og Svendborg kommuneplan er det for sommerhusområder med udenomsarealers vedkommende angivet, der skal sikres, lokalplanområdets støjkilde holdes på et forsvarligt tilfredsstillende støjniveau således, den vejledende støjgrænse for sommerhusområder kan overholdes (den vejledende støjgrænse er leq 4/35/35 db(a) afhængig afugedag og tidspunkt på døgnet, jfr. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984). Der er ingen begrundet tvivl om, støjkravet kan overholdes. Kystnære arealer Lokalplanområdet ligger i henhold til Vejledning nr. 76 om planlægning og administrion af kystområder af 27. april 1993 inden for kystnærhedszonen, der strækker sig i en afstand af 3 km fra kysten. Eksisterende terræn og skelbevoksning samt bebyggelse i eksisterende sommerhusområde gør, der fra kystens omgivelser, ved opførelse af et nyt sommerhus, kun i mindre grad, vil ske en visuel påvirkning, der ikke vil være af væsentlig negiv betydning. Der vil ikke blive ændret på forhold, der er væsentlige for varetagelse af de nur og friluftsmæssige interesser. Zonetorhold Der er ikke registreret noget affaldsdepot inden for lokaiplanområdet. Delområde A er beliggende og forbliver beliggende i et sommerhusområde. Tidstolgeplan Delområde B er beliggende i landzone. Lokalplanområdet er beliggende udenfor tidsfølgeplanens rammer. Ved lokalpianens vedtagelse forbliver delområde B i landzone administreret af Svendborg byråd. Omrddet setfra luften markeringen (x) viser hvoifra viste kystbi/lede er taget Setfra kysten i en højdeaf 1,5 m. over sundet, Lenke Vig 5

8

9 ANMELDER: Svendborg Kommune Teknisk Forvaltning Centrumpladsen 7 57 Svendborg MATR.NR.: 16c og 16h, Thurø by, Thurø. Lokalplanens bestemmelser sikre, der ikke sker yderligere udstykning i området, sikre, der ikke sker bebyggelse og ændret anvendelse af det rekreive område beliggende i landzone, sikre udlæg af arealer til sti og parkering inden for området, og ændre anvendelsesbestemmelsen i lokalplan 81 for et område i Grasten ( Valborgs Kasse ) vest for Thurø Rev, hvorefter der kan udstykkes en sommerhusgrund på et i lokalplan 81 eksisterende fællesareal beliggende i sommerhusområdets nordvestlige hjørne. 1. Lokalplanens formål Lokalplanens område 3. Områdets anvendelse 4. Udstykning 5. Vej, sti og parkeringsforhold 6. Bebyggelsens omfang og placering 7. Bebyggelsens ydre freintræden Ubebyggede arealer Grundejer/lejerforening Lokalpianens område I. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilaget og omfter del afmr. nr. 16c og 16h, begge Thurø by, Thurø samt alle parceller der udstykkes fra de nævnte ejendomme efter 15. nov Den del aflokalpianen der omfter del af mr. nr. l6h, Thurø by, Thurø vist som delområde A på kortbilaget forbliver i sommerhusområde. Forudsætninger 11. Godkendelse fra andre myndigheder Lokaiplan nr for et grønt område ved Valborgs Kasse, Thurø 3. I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokaiplanens formål Lokalplanens formål er: fastlægge bestemmelser for områdets anvendelse, Den del aflokalplanen der omfter del af mr. nr. 16c, Thurø by,. Thurø vist som delområde B på kortbilaget forbliver i landzone, og bliver administreret af Svendborg byråd. 3. Områdets anvendelse I. Det på kortbilaget viste delområde A må kun anvendes til sommerhusbebyggelse under samme vilkår som eksisterende sommerhusområde omtalt i lokalplan

10 3. Det på kortbilaget viste delområde B må kun anvendes til fælles friareal for mali. nre 16i, 16k, 161, 16m, l6n, 16o, l6p, 16q, l6r, 16s,.16t, l6u, I6v, 16x, l6y, 16z, 16æ, 16ø, 16aa, 16ab, 16ac, 16ad, 16ae, 16af, 16ag, 16ah, l6ai, 16ak, 16al, 16am, og 16an, alle Thurø by, Thurø. Delområde B skal henligge som åbent areal og skal være tilgængeligt til fods for offentligheden, svarende til den ret offentligheden har til færdes til fods på strande og i skove i henhold til nurbeskyttelslovens kap Udstykning For det på kortbilaget viste delområde A henvises til bestemmelserne i lokaiplan Ubebyggede arealer For det på kortbilaget viste delområde A henvises til bestemmelserne i lokalpian 81. Ny beplantning af det på kortbilaget viste delområde B må kun ske i overenstemmelse med en forud af byrådet godkendt beplantningsplan. 3. Det på kortbilaget viste delområde B skal stedse fremtræde i ordentlig og velholdt stand. 9. Grundejer/lejerforening Der kan ikke ske yderligere udstykning i lokaiplanområdet. For det på kortbilaget viste delområde A henvises til bestemmelserne i lokalplan Vej, sti og parkeringsforhold 1. Forudsætninger 1. Lokalplanområdet må ikke tages i brug, før der er etableret de i 5 nævnte stiforhold. Vejadgang til delområderne A og B skal ske ad de på kortbilaget viste eksisterende prive fællesveje. 3. Der skal udlægges areal til anlæg af en 3 meter bred stiforbindelse langs med skellet stødende op til mr. nr. I 7a, Thurø by, Thurø, som vist på kortbilaget. Der kan udlægges et mindre areal til parkering på delområde B i overensstemmelse med en forud af byrådet godkendt parkeringspian. 6. Bebyggelsens omfang og placering 1. Der kan ikke ske nogen form for bebyggelse på det på kortbilaget viste delområde B. For det på kortbilaget viste delområde A henvises til bestemmelserne i lokalpian For det på kortbilaget viste delområde A skal bebyggelsen placeres og udformes således, der er et visuelt samspil med bebyggelsen i det eksisterende sommerhusområde. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 1. Skiltning og reklamering må ikke finde sted i lokalpianområdet. Forinden opførelse af sommerhus på delområde A, skal delområde B sammenlægges med mr. nr. I 6h, Thurø by, Thurø. 11. Godkendelse fra andre myndigheder Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse, dispension eller godkendelse fra: Fyns amt om ændringer indenfor strand og skovbyggelinien, for så vidt angår det på kortbilaget viste delområde B, samt alle bygnings og landskabsændringer inden for lokaiplanområdet. Kystinspektoret med henhold til terrænændringer m.v. på strandbredder og andre kyststrækningerjævnfør 16 stk ii lovbekendtgørelse nr. 243 af 5. april 1994 om kystbeskyttelse og I i trafikministeriets bekendtgørelse nr. 352 af 6. maj 1994 om Kystinspektorets beføjelser.

11 Således vedtaget af Svendborg Byråd den 29. maj P. b. v. E. b. Knud W. Petersen plan og udviklingschef I medfør af lov om planlægning 31, stk. 2, begæres lokaiplanen tinglyst på de ejendomme, der er omftet af planen. Svendborg Byråd, den 24. juni P. b. v. E. b. Knud W. Petersen plan og udviklingschef 9.

12 C.) CO LO I..! ø (I) :g.. ø cl). / I.a..a E O C ) H W E.!... WO E ai.. o.2. > (5..! ). :ac I I (1) I II I I I I I : D! ) cd a. ). D w > w.i. D : 1 (n (5 zi 2 i. ) E. i! cl ci : 1 D _ 2 > aj J D) > I. Wq Ifl a..o) to

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv

Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv LOKALPLAN NR. 2.55 Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv Holbæk Fjord CHRISTIANSMINDEVEJ KÆRSANGERVEJ FJORDVEJ STENHUSVEJ LØVSANGERVEJ KALUNDBORGVEJ Jernbane Udviklingsafdelingen April

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN NR. Erhvervsområde ved Hjulby. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001

LOKALPLAN NR. Erhvervsområde ved Hjulby. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001 LOKALPLAN NR. 75 Erhvervsområde ved Hjulby NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokaiplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens retsvirkninger Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan 32. For et boligområde ved "Marielyst" i Hørning. Teknisk forvaltning September 1999

Lokalplan 32. For et boligområde ved Marielyst i Hørning. Teknisk forvaltning September 1999 al C 3 E E s Lokalplan 32 For et boligområde ved "Marielyst" i Hørning Teknisk forvaltning September 1999 Lokalplan 32 for et område til boligformål ved "Marielyst" i Hørning by Indhold Illustrionsplan,

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist INDLEDNING Gundsø Byråd har den 11. april 2001 endeligt vedtaget denne lokalplan for et lille boligområde, omfattende det gamle stuehus og en ny oldekolle-bebyggelsc ved Bistrup Ladegård i den østlige

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.08. Centervænget i Vipperød. Et område til nye boliger \ /

HOLBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.08. Centervænget i Vipperød. Et område til nye boliger \ / HOLBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.08 Centervænget i Vipperød Et område til nye boliger \ / UdviklingsEnheden Oktober 1997 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere