Monteringsinstruktioner for. Copeland Scroll Kompressorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monteringsinstruktioner for. Copeland Scroll Kompressorer"

Transkript

1 Monteringsinstruktioner for Copeland Scroll Kompressorer

2 Sikkerhedsinstruktioner for Copeland kompressorer Læs disse sikkerhedsinstruktioner grundigt igennem før installation. Hvis instruktionerne ikke overholdes, kan det medføre personskader. Disse instruktioner skal gemmes i hele kompressorens levetid. Copeland kompressorer er beregnet til installation i systemer i henhold til Rådets maskindirektiv. De må kun tages i drift, hvis de er blevet installeret i disse systemer i henhold til instruktionerne og opfylder gældende lovbestemmelser. Om sikkerhed Kølekompressorer må kun anvendes til det bestemmelsesmæssige formål. Kun kvalificeret og autoriseret HVAC-personale eller kølemontører må installere, ibrugtage og vedlige holde dette udstyr. El-tilslutninger skal foretages af en kvalificeret elektriker. Alle gældende sikkerhedsstandarder for tilslutning af el- og køleudstyr skal overholdes. Anvend personlige værnemidler. Sikkerhedsbriller, handsker, beskyttelsestøj, sikkerhedsstøvler og sikkerhedshjelme bør anvendes, hvor dette er nødvendigt. Generelle instruktioner ADVARSEL Risiko for kollaps! Personskader! Flyt kun kompressorer med passende mekanisk udstyr eller håndteringsmateriel, der passer til vægten. Hold kompressoren i opretstående position. Det er tilladt at stable paller oven på hinanden, så længe vægten ikke overstiger 300 kg, maks. 3 i højden i forbindelse med opbevaring og 2 i højden i forbindelse med transport. Det er ikke tilladt at stable enkelte kasser oven på hinanden. Hold altid emballagen tør. Hurtig frigivelse af komprimeret luft! Person skade! Kompressorene er fra fabrikken påfyldt komprimeret tørret luft mellem 1,35 og 1,5 bar for, at sikre mod indtrængen af luft eller fugt under transport. Trykket skal forsvarligt sænkes før end tilslutningerne åbnes fuldstændigt, eller før blændhætter fjernes. Systemfejl! Personskader! Systemer, som ikke er fyldt helt, eller som har lukkede serviceventiler, bør låses elektrisk/mærkes, hvis de efterlades uden opsyn. Kun godkendte kølemidler og køleolier må anvendes. Højt tryk! Risiko for hud- og øjenskader! Vær forsigtig, hvis tilslutninger på en enhed under tryk løsnes. Højt tryk! Personskader! Anvendelse af en sikkerhedsventil i henhold til EN 378 erobligatorisk. Overhold personlige sikkerhedskrav, og undersøg testtryk forud for en test. ADVARSEL Elkabler! Elektrisk stød! Afbryd strømforsyningen, og fjern alle sikringer, før der udføres arbejde på de elektriske dele. ADVARSEL Dieseleffekt! Ødelæggelse af kompressor! Blandingen af luft og olie kan ved høje temperaturer medføre eksplosion. Undgå brug af luft. Systemeksplosion! Personskader! Brug ikke andre industrigasser. Eksplosiv flamme! Forbrændinger! Olie-/kølemiddelblandinger er yderst brandfarlige. Fjern alle kølemidler, før systemet åbnes. Undgå at arbejde med åben ild flamme i et system med kølemiddel. ADVARSEL Høj overfladetemperatur! Forbrændinger! Berør ikke kompressoren eller rørsystemet, før den/det er afkølet. Sørg for, at andre materialer i nærheden af kompressoren ikke kommer i berøring med den. Lave overfladetemperaturer! Forfrysninger! Berør ikke overfladen på kompressorens rørsystem, før det har stuetemperatur. 2

3 Monteringsinstruktioner for Copeland Scroll Kompressorer Denne monteringsvejledning gælder for alle enkelte Copeland -Scrollkompressorer. Vejledningen har til formål at sikre brugerne en sikker installation, indkørsel, drift og vedligeholdelse af Copeland -Scrollkompressorer. Den erstatter ikke systemproducenternes særlige faglige ekspertise. 1 Produktbeskrivelse 1.1 Godkendte kølemidler og olier Modeller Kølemidler Copeland -standardolier Olier til vedligeholdelse ZP, ZPD ZR, ZH ZRD, ZH...KVE ZB, ZS, ZF ZBD, ZFD R410A R407C, R134a R407C R404A, R507, R407A/C/F, R134a R404A, R407F Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Mobil Arctic 22CC ZO, ZOD R744 Emkarate RL68 HB Emkarate RL68 HB Tabel 1: Godkendte kølemidler og olier 1.2 Grænseværdier for anvendelsesområder Grænseværdier for anvendelsesområder er tilgængelige under Copeland brand products Selection Software på 2 Installation 2.1 Håndtering af kompressoren Transport og opbevaring ADVARSEL! Vælterisiko! Risiko for personskader! Flyt kun kompressorer med passende mekanisk udstyr eller håndteringsmateriel, der passer til vægten. Hold kompressoren i opretstående position. Paller med en vægt på under 300 kg kan stables. Selvstændige kasser må ikke stables. Hold altid emballagen tør. Storage Transport Single box Figur Anbringelse og sikring VIGTIGT! Risiko for beskadigelse! Risiko for fejl på kompressoren! Løft altid kun kompressoren i løftebeslagene, når den skal flyttes. Løft af kompressoren i udsugnings- eller indsugningsdelen medfører risiko for skader eller utætheder. Kompressoren skal så vidt muligt holdes lodret under håndtering. Start med at fjerne proppen fra højtryksstudsen og derefter fra sugegasstudsen, så kompressorens overtryk udlignes. Fjern propperne i denne rækkefølge for at undgå, at sugegasstudsen dækkes af oliefilm, som vanskeliggør lodning. Rengør den kobberbelagte sugegasstuds før lodning. Objekter, f.eks. sænksmedeværktøj, må ikke føres mere end 51 mm ind i indsugningsrøret. Ellers er der risiko for, at indsugningsfilter og -motor beskadiges. 3

4 2.1.3 Installationssted Kompressorerne skal installeres på et solidt, plant underlag Monteringsdele Der medfølger normalt fire vibrationsdæmpere til alle kompressorer. De dæmper kompressorens ryk ved opstart og reducerer transmission af støj og vibrationer til kompressorens fundament, når den er i drift. Den indvendige metalmuffe fungerer som et styr, der holder vibrationsdæmperen på plads. Den er ikke beregnet til at modstå belastninger, og et for stort moment på møtrikkerne kan knuse muffen. Dens indvendige diameter passer ca. til en M8- bolt. Tilspændingsmomentet skal være 13 ± 1 Nm. Det er afgørende, at muffen ikke trykkes sammen. BEMÆRK! Oplysninger om monteringsdele findes under Technical Information C Scroll Mounting Parts på Slaglodning VIGTIGT! Blokering! Risiko for nedbrud af kompressoren! Under slaglodning skal der være et jævnt flow af iltfri nitrogen ved meget lavt tryk gennem systemet. Nitrogen fjerner atmosfærisk luft og forhindrer dannelse af kobberoxider i systemet. Hvis der dannes kobberoxider, er der risiko for, at de senere transporteres med rundt i systemet, hvor de kan blokere eller tilstoppe de filtre, som beskytter kapilarrør, termiske ekspansionsventiler og smørekanaler I kompressoren. Snavs eller fugt! Risiko for lejesvigt! Fjern ikke propperne, før kompressoren er anbragt i enheden, så risikoen for indtrængning af fugt og snavs minimeres. Copeland -Scrollkompressorer har kobberbelagte sugegas- og trykgasstudse. Disse rør er mere robuste og får ikke så nemt utætheder, som kobberrør. Stål og kobber har forskellige termiske egenskaber, så der skal muligvis anvendes en anden slaglodningsmetode end normalt. Figur 2 viser den korrekt loddeprocedure for sugegas- og trykgasstudsen på en Scrollkompressor. Figur 2: Slaglodning af indsugningsrør De kobberbelagte stålrør på Scrollkompressorer kan loddes på stort set samme måde som normale kobberrør. Anbefalede loddematerialer: Alle fosforlod-materialer kan anvendes, helst med et indhold på mindst 5 % sølv. Materialer med et sølvindhold på 0 % kan dog også anvendes. Kontrollér, at rørsamlingerne er rengjorte både indvendigt og udvendigt før montering. Opvarm område 1 med en brænder med dobbelt loddetråd. Flyt brænderens flamme til område 2, når røret er ved at nå loddetemperaturen. Opvarm område 2 til loddetemperatur ved at bevæge brænderen op og ned og rotere rundt i røret, så det opvarmes jævnt. Påfør loddemateriale i sammenføjningen, mens brænderen bevæges rundt om sammenføjningen, så loddematerialet fordeles langs hele omkredsen. Når loddematerialet er fordelt rundt om hele sammenføjningen, flyttes brænderen til område 3. Herved trækkes loddematerialet ned i sammenføjningen. Opvarmningstiden for område 3 skal være så kort som mulig. Som ved alle lodninger vil overopvarmning forringe resultatet. Frakobling: Opvarm langsomt og jævnt samlingerne på områderne 2 og 3, indtil loddematerialet blødgøres, og røret kan trækkes ud af samlingen. Montering: Anbefalede loddematerialer: Fosforlod-materialer med mindst 5 % sølv eller sølvholdigt loddemateriale, som anvendes til andre kompressorer. Stål og kobber har forskellige termiske egenskaber, så der skal muligvis anvendes en anden slaglodningsmetode end normalt. BEMÆRK! Undgå, at kontraventilen I trykgasstudsen overopvarmes eller tilstoppes af loddemateriale. 4

5 2.3 Afspærringsventiler og tilpasningsstykker FORSIGTIG! Utætheder i systemet! Risiko for systemnedbrud! Det anbefales på det kraftigste at efterspænde alle rørtilslutninger og fastgøringer i henhold til de originale specifikationer, når systemet har været i drift. Figur 3 Copeland -Scrollkompressorer leveres med tilslutninger via slaglodning eller Rotalock. Det er muligt at benytte enten Rotalock-ventiler, Rotalock-mellemstykker eller blot slagloddede forbindelser. Moment [Nm] Rotalock 3/4-16UNF Rotalock 1-14UNF Rotalock 1 1/4-12UNF Rotalock 1 3/4-12UNF Rotalock 2 1/4-12UNF BEMÆRK! Yderligere oplysninger om mellemstykker og afspærringsventiler findes i Spare parts list. Tabel 2: Korrekte tilspændingsmomenter 3 Elektriske forbindelser 3.1 Generelle anbefalinger Kompressorens klemkasse har et ledningsdiagram på indersiden af dækslet. Kontrollér, at forsyningsspændingen, faser og frekvens stemmer overens med oplysningerne på navnepladen, før kompressoren tilsluttes. 3.2 Elektrisk installation De anbefalede ledningsføringsdiagrammer (strømkredsløb og styringskredsløb) findes på side 11 og 12. BEMÆRK! Til AC- og HP-anvendelser anbefales det at benytte en kontaktor med overstrømsrelæ I sikkerhedskredsen i overensstemmelse med EN Tabel 3 Enkeltfaset PF* Trefaset TF* med INT69SC2 Trefaset TW* med INT69SCY2 Strømkredsløb Figur 5 Figur 6 Figur 7 Styrekreds Figur 9/10 Figur 11 Figur 12 Kompressorer med én fase sluttes til Common (C), Start (S) og Run (R). Kompressorer med tre faser sluttes til T1, T2 og T3 (se Figur 8). 5

6 3.3 Varmelegemer til krumtaphus VIGTIGT! Opkogning af olie! Risiko for fejl på lejer! Tænd varmelegemet til krumtaphuset til 12 timer, før kompressoren startes. Krumtaphusets varmelegeme forhindrer, at der trænger kølemiddel ind i kompressorhuset, når systemet ikke er i brug. Copeland - Scrollkompressorer er bygget til at håndtere flydende kølemiddel i oversvømmet tilstand, så et varmelegeme til krumtaphuset er ikke påkrævet, hvis systemets belastning ligger inden for de grænser, der angivet i Tabel 4. Der skal altid anvendes et varmelegeme til krumtaphuset til ZO-kompressorer. Model Middeltemperatur Lav temperatur Aircondition Varmepumpe ZR18K* ZB15K* til ZB26K* ZS21K* til ZS26K* ZB30K* til ZB45K* ZS30K* til ZS45K* ZB56K* til ZB11M* ZB50K* til ZB114K* ZS56K* til ZS11M* ZF06K* til ZF11K* ZF13K* og ZF18K* ZF24K* til ZF48K* ZR22K* til ZR81K* ZP24K* til ZP83K* ZR94K* til ZR190K* ZP24K* til ZP91K* ZH15K* til ZH26K* ZH09KVE ZH30K* til ZH45K* ZH13KVE til ZH18KVE ZH56K* til ZH11M* ZH24KVE til ZH48KVE Maksimum anlægsfyldning 2,7 kg ZB220K* ZR250K* og ZP235K* 11,3 kg ZR310K* til ZR380K* ZP295K* til ZP385K* 13,6 kg ZP485K* 16,0 kg Tabel 4: Driftsgrænser for kølemidler 3,6 kg 4,5 kg 7,0 kg 7,5 kg Hvis krumtaphuset er udstyret med et varmelegeme, bør det tændes i mindst 12 timer, før kompressoren startes. Det forebygger opkogning af olien og reducerer belastning af lejerne under opstart. Varmelegemet til krumtaphuset skal være tilsluttet i perioder, hvor kompressoren ikke kører. Varmelegemet til krumtaphuset skal monteres under Schraeder-olieventilen, som findes på den nederste skal. Figuur 4: Positie van de carterverwarming 6

7 3.4 Tryksikringskontrol Det anbefales at beskytte systemet maksimalt med en overtrykssikring og lavtrykssikring med manuel nulstilling. Indstillingerne er angivet i Tabel 5 nedenfor: HP bar(g) LP bar(g) ZB, ZBD 2,6 ZS ZF 28 0,3 (R404A), 0,0 (R22), 1,5 (R134a) ZFD 0,3 (R404A) ZH 0,5 (R407C), 0,0 (R134a) ZR 2-0,5*( R407C), 2,3 (R134a), ,8 (R22) ZRD 2-0,5* ZP, ZPD 4,4-2* 43 ZO, ZOD 5,8 * Anbefalet til brug i varmepumpesystemer Tabel Motorbeskyttelse Motorbeskyttelsessystemetangives af det midterste bogstav i motorkoden: F angiver intern motorbeskyttelse. W angiver elektronisk motorbeskyttelse. 3.6 Termisk beskyttelse af trykgastemperatur Under ekstreme driftsbetingelser (f.eks. ta b af kølemiddel eller et ekstremt stort kompressionsforhold) kan den indvendige trykgas temperatur blive så varm, at det kan beskadige kompressoren. Tabel 6 nedenfor viser forskellige former for termisk beskyttelse af trykgas temperaturen på Scrollkompressorer. Application Guidelines indeholder yderligere oplysninger om termisk beskyttelse af trykgastemperaturen. Intern termosikring Klixon Intern termosikring ASTP Intern termistor + Elektronikmodul ZR ZP ZB ZF ZS ZH ZO ZR18K* til ZR81K* ZR94K* til ZR190K* ZP24K* til ZP83K* ZP90K* til ZP182K* ZB15K* til ZB45K* ZB50K* til ZB114K* Kun motorversion TW.. Ekstern termostat ZRD / ZRH ZPD ZBD / ZBH Kun TF.. eller PF.. alle NTC-sensor ZRD ZPD ZBD ZFD alle Tabel 6: Enheder til termisk beskyttelse 3.7 Højspændingstest ADVARSEL! Strømførende kabler! Risiko for elektrisk stød! Sluk strømforsyningen før højspændingstest. FORSIGTIG! Strømbuer! Risiko for ødelæggelse af motor! Højspændingstest og isoleringstest må ikke udføres, mens kompressorhuset er under vakuum. 7

8 Emerson Climate Technologies udfører højspændingstest på alle Scrollkompressorer efter færdigsamling. Viklingerne på hver af motorens faser testes i henhold til EN 0530 eller VDE 0530 del 1 ved en spændingsforskel på den nominerede spænding plus V. Højspændingstest slider på isoleringen af vindingerne, og det anbefales ikke at udføre yderligere højspændingstest Benyt en lavere spænding, hvis det viser sig nødvendigt at udføre en test. Før test frakobles alle elektriske enheder, f.eks. motorbeskyttelsesmodul og ventilatorstyring. 4 Opstart og drift ADVARSEL! Dieseleffekt! Risiko for ødelæggelse af kompressor! Blandingen af luft og olie ved høje temperaturer er eksplosionsfarlig. Må ikke bruges med luft. VIGTIGT! Opkogning af olie! Fejl på lejer! Tænd varmelegemet til krumtaphuset til 12 timer, før kompressoren startes Trykstyrketest Kompressoren er trykstyrketestet fra fabrikken. Kunden skal ikke udføre trykstyrketest eller lækagetest på kompressoren igen, selvom kompressoren normalt vil gennemgå disse test som en del af systemtesten. 4.2 Tætheds- og tryktest ADVARSEL! Højtryk! Risiko for personskader! ADVARSEL! Eksplosionsfare! Risiko for personskader! BRUG IKKE andre industrigasser. FORSIGTIG! Forurening af systemet! Fejl på lejer! Brug kun tør nitrogen eller tør luft til tryktest. Kompressoren må ikke indgå i testen og skal først isoleres, hvis der testes med tør luft. Tilsæt aldrig kølemiddel til testgassen (som lækageindikator). 4.3 Tømning af systemet Før installationen tages i brug, skal systemet evakueres med en vakuumpumpe. Korrekt tømning reducerer den resterende fugtmængde til 50 ppm. Afspæringsventilerne på suge- og trykgas siden skal være lukket under den indledende procedure. Det tilrådes at installere serviceventiler af passende størrelse I fornuftig afstand af kompressorens suge- og trykgasstudse. 8

9 4.4 Fremgangsmåde for Kølemiddels påfyldning FORSIGTIG! Drift ved lavt sugetryk! Risiko for beskadigelse af kompressoren! Må ikke benyttes med begrænset sugetryk. Må ikke benyttes med omgåelse af lavtrykssikring. Brug ikke kompressoren, hvis systemet ikke har kapacitet nok til at fastholde et sugetryk på mindst 0,5 bar. Hvis trykket falder under 0,5 bar i blot nogle få sekunder, er der risiko for, at Scrollen overophedes og beskadiger drevets lejer. Systemet skal fyldes med væske via Serviceventilen på receiveren eller væskeledningen. Det anbefales på det kraftigste at anvende et tørrefilter mellem fyldeslangerne. Scrollkompressoren har kontraventil på trykgassiden, så systemet skal væskefyldes på både højtryks- og lavtrykssiden samtidigt for at sikre et overtryk af kølemiddel i kompressoren, før den kører. Den største belastning skal placeres på højtrykssiden af systemet for at forhindre udskylning af lejerne ved den første opstart af hele linjen. 4.5 Indledende tjek før start Gennemgå installationsdetaljerne med installatøren. Indhent om muligt tegninger, ledningsdiagrammer osv. Benyt så vidt muligt en tjekliste, men udfør altid følgende kontroller: Visuel inspektion af elektriske komponenter, ledninger, sikringer osv. Visuel inspektion af maskinen for lækager og løse samlinger f.eks. ved termostatiske ekspansionsventiler. Kompressorens oliestand. Justering af HP- og LP-kontakter og trykstyret ventiler. Kontrollér indstilling og drift af alle sikkerhedsfunktioner og beskyttelsesanordninger. Alle ventiler skal være i korrekt driftsposition. Trykmålere og manometre skal være monteret. Korrekt påfyldning af kølemiddel. Kontrol og indstilling af kompressorens overstrømssikring. 4.6 Rotationsretning Som flere andre kompressortyper kan Scrollkompressorer kun komprimere i én rotationsretning. Rotationsretningen er ikke et problem i kompressorer med én fase, fordi de altid starter og kører i den korrekte retning. Trefasede kompressorer kan rotere i begge retninger, afhængigt af spændingsfordelingen på faserne L1, L2 og L3. Der er 50 % risiko for at tilslutte spændingen, så rotationsretningen bliver forkert, så det er vigtigt at anbringe passende skiltning og vejledninger på udstyret, som sikrer, at systemet installeres og bruges med den korrekte rotationsretning. 4.7 Drift med dybt vakuum FORSIGTIG! Vakuum under drift! Risiko for beskadigelse af kompressoren! Copeland - Scrollkompressorer må ikke bruges til evakuering af køle- og airconditionanlæg. Scrollkompressoren kan benyttes til at pumpe kølemiddel ind i en enhed, så længe trykværdierne er inden for de normerede grænser. Et lavt sugetryk kan overophede Scrollen og forårsage permanente skader på lejet til kompressorens drev. Scrollkompressorer har indbygget beskyttelse mod for dybt vakuum, hvor flydepakningen åbner, når trykforholdet overstiger ca. 20:1 for ZS og ZF og 10:1 for ZB, ZH, ZO, ZP og ZR. 9

10 5 Vedligeholdelse og reparation 5.1 Rotalock-ventiler Rotalock-ventiler skal tilspændes periodisk for at beskytte systemet mod utætheder. 5.2 Udskiftning af kompressorer FORSIGTIG! Utilstrækkelig smøring! Risiko for ødelæggelse af leje! Ved udskiftning af en kompressor med en afbrændt motor er det også nødvendigt at udskifte olie- og tørrefiltre. Olie- og tørrefiltres åbninger kan være tilstoppet eller risikere at blive tilstoppet med rester fra den ødelagte komponent. Dette kan medføre, at den nye kompressor Ikke får tilstrækkelig smøring og dermed endnu et nedbrud. 5.3 Adskillelse af slagloddede systemdele ADVARSEL! Eksplosiv flamme! Risiko for forbrændinger! Olie-/kølemiddelblandinger er yderst brandfarlige. Fjern alle kølemidler, før systemet åbnes. Undgå at arbejde med en uafskærmet flamme i et system med kølemiddel. 6 Nedtagning og bortskaffelse Bortskaffelse af olie og kølemiddel: Bortskaf alle enheder miljømæssigt korrekt. Brug korrekt udstyr og metode til bortskaffelse. Bortskaf olie og kølemiddel korrekt. Bortskaf kompressoren korrekt. 10

11 7 Ledningsdiagrammer 7.1 Tekst til ledningsdiagram B1... Rumtermostat B3... Trykgas termostat C2... Driftkondensator F1, F6. Sikringer F3... HP-kontakt F4... LP-kontakt K1... Kontaktor K2... Anbefalet kontaktor, som overholder EN 60335, AC/HP K35... Strømrelæ (hvis påkrævet) Q1... Hovedkontakt R2... Varmelegeme til krumtaphus S1... Hjælpekontakt Y5... Elektromagnetisk indsprøjtningsventil (hvis tilgængelig) 7.2 Ledningsdiagrammer Figur 5 Figur 6 TW* - INT69SCY2 Figur 8 Figur 7 11

12 PF*, TF* ZR, ZP, ZH PF*, TF* ZB, ZF, ZO, ZS Figur 9 Figur 10 TW* ZR, ZP, ZH TW* ZB, ZF, ZS Figur 11 Figur 12 12

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

MINI FYLDESTATION R410a

MINI FYLDESTATION R410a Brugervejledning (Dansk) MINI FYLDESTATION R410a Version: 1.0, Dato: 21-08-2015, 2015 Christonik ApS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel Information... 3 1.1 Formålet med denne manual...

Læs mere

QuickLeak Lækagesøgningsværktøj

QuickLeak Lækagesøgningsværktøj QuickLeak Lækagesøgningsværktøj MANUAL Christonik ApS Industrigrenen 21 2635 Ishøj Tlf: 3967 3344 Fax: 3967 3633 www.christonik.dk 1 Generel Information... 3 1.1 Om denne manual... 3 1.2 Information om

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Induktionsvarmer 1,1Kw

Induktionsvarmer 1,1Kw Brugsanvisning Vare nr 90 51 422 Induktionsvarmer 1,1Kw Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 - www.p-lindberg.dk Induktionsvarmer 230V 50Hz. Varmeeffekt 1,1 kw varenr 90 51 422

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

HC-CARGO Aircondition fejlfinding. Your Expert in Parts

HC-CARGO Aircondition fejlfinding. Your Expert in Parts HC-CARGO Aircondition fejlfinding Your Expert in Parts Detektering af lækager i klimaanlæg HC-CARGO Aircondition fejlfinding Følgende vejledning er udarbejdet af HC-CARGO, som en hjælp til vores kunder

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt Krom EKC1220 331245024 1200x200 150 122 Krom Sort EKC1230 EBC1230 331245124 331245021 1200x275 225 164

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

MANUAL. Elma Beagle LPG / MET Beagle LPG Beagle MET

MANUAL. Elma Beagle LPG / MET Beagle LPG Beagle MET MANUAL Elma Beagle LPG / MET EAN: 5706445960040 Beagle LPG 5706445960033 Beagle MET Elma Beagle LPG-MET 1 BEAGLE GASLÆKAGE DETEKTOR LPG version: BEAGLE LPG Metan version: BEAGLE MET Udskiftelig halvleder

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Freedom hotmelt-slange

Freedom hotmelt-slange Instruktionsblad - Danish - Freedom hotmelt-slange Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse og vedligeholde udstyret. Hvis der anvendes uuddannet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160 Holm & Holm A/S. Svejsemaskine OMISA De tekniske data I denne brugervejledning er kun til generel information. Vi forbeholder os retten til at lave ændringer uden varsel. I tvivlstilfælde sammenholdes

Læs mere

MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507

MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507 Retningslinjer for udvælgelse og applikationer STEMPELKOMPRESSORER MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507 1 CYLINDER 2 CYLINDRE 4 CYLINDRE 8 CYLINDRE Danfoss Maneurop stempelkompressorer.........s.

Læs mere

VRR-12L-OS. Tømmestation. Brugsanvisning M33607

VRR-12L-OS. Tømmestation. Brugsanvisning M33607 VRR-12L-OS Tømmestation Brugsanvisning 1 Tak fordi du købte dette Mariel-produkt. Af sikkerhedsmæssige hensyn er det vigtigt omhyggeligt at læse denne manual, inden apparatet tages i brug. Indhold Sikkerhed...

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Instruktion Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg

Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg Nimalift 2014 4 Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE))

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Montagetips 1 - Materialer og montage REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Montagetips 1 - Materialer og montage Krav til montagearbejde...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere