Monteringsinstruktioner for. Copeland Scroll Kompressorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monteringsinstruktioner for. Copeland Scroll Kompressorer"

Transkript

1 Monteringsinstruktioner for Copeland Scroll Kompressorer

2 Sikkerhedsinstruktioner for Copeland kompressorer Læs disse sikkerhedsinstruktioner grundigt igennem før installation. Hvis instruktionerne ikke overholdes, kan det medføre personskader. Disse instruktioner skal gemmes i hele kompressorens levetid. Copeland kompressorer er beregnet til installation i systemer i henhold til Rådets maskindirektiv. De må kun tages i drift, hvis de er blevet installeret i disse systemer i henhold til instruktionerne og opfylder gældende lovbestemmelser. Om sikkerhed Kølekompressorer må kun anvendes til det bestemmelsesmæssige formål. Kun kvalificeret og autoriseret HVAC-personale eller kølemontører må installere, ibrugtage og vedlige holde dette udstyr. El-tilslutninger skal foretages af en kvalificeret elektriker. Alle gældende sikkerhedsstandarder for tilslutning af el- og køleudstyr skal overholdes. Anvend personlige værnemidler. Sikkerhedsbriller, handsker, beskyttelsestøj, sikkerhedsstøvler og sikkerhedshjelme bør anvendes, hvor dette er nødvendigt. Generelle instruktioner ADVARSEL Risiko for kollaps! Personskader! Flyt kun kompressorer med passende mekanisk udstyr eller håndteringsmateriel, der passer til vægten. Hold kompressoren i opretstående position. Det er tilladt at stable paller oven på hinanden, så længe vægten ikke overstiger 300 kg, maks. 3 i højden i forbindelse med opbevaring og 2 i højden i forbindelse med transport. Det er ikke tilladt at stable enkelte kasser oven på hinanden. Hold altid emballagen tør. Hurtig frigivelse af komprimeret luft! Person skade! Kompressorene er fra fabrikken påfyldt komprimeret tørret luft mellem 1,35 og 1,5 bar for, at sikre mod indtrængen af luft eller fugt under transport. Trykket skal forsvarligt sænkes før end tilslutningerne åbnes fuldstændigt, eller før blændhætter fjernes. Systemfejl! Personskader! Systemer, som ikke er fyldt helt, eller som har lukkede serviceventiler, bør låses elektrisk/mærkes, hvis de efterlades uden opsyn. Kun godkendte kølemidler og køleolier må anvendes. Højt tryk! Risiko for hud- og øjenskader! Vær forsigtig, hvis tilslutninger på en enhed under tryk løsnes. Højt tryk! Personskader! Anvendelse af en sikkerhedsventil i henhold til EN 378 erobligatorisk. Overhold personlige sikkerhedskrav, og undersøg testtryk forud for en test. ADVARSEL Elkabler! Elektrisk stød! Afbryd strømforsyningen, og fjern alle sikringer, før der udføres arbejde på de elektriske dele. ADVARSEL Dieseleffekt! Ødelæggelse af kompressor! Blandingen af luft og olie kan ved høje temperaturer medføre eksplosion. Undgå brug af luft. Systemeksplosion! Personskader! Brug ikke andre industrigasser. Eksplosiv flamme! Forbrændinger! Olie-/kølemiddelblandinger er yderst brandfarlige. Fjern alle kølemidler, før systemet åbnes. Undgå at arbejde med åben ild flamme i et system med kølemiddel. ADVARSEL Høj overfladetemperatur! Forbrændinger! Berør ikke kompressoren eller rørsystemet, før den/det er afkølet. Sørg for, at andre materialer i nærheden af kompressoren ikke kommer i berøring med den. Lave overfladetemperaturer! Forfrysninger! Berør ikke overfladen på kompressorens rørsystem, før det har stuetemperatur. 2

3 Monteringsinstruktioner for Copeland Scroll Kompressorer Denne monteringsvejledning gælder for alle enkelte Copeland -Scrollkompressorer. Vejledningen har til formål at sikre brugerne en sikker installation, indkørsel, drift og vedligeholdelse af Copeland -Scrollkompressorer. Den erstatter ikke systemproducenternes særlige faglige ekspertise. 1 Produktbeskrivelse 1.1 Godkendte kølemidler og olier Modeller Kølemidler Copeland -standardolier Olier til vedligeholdelse ZP, ZPD ZR, ZH ZRD, ZH...KVE ZB, ZS, ZF ZBD, ZFD R410A R407C, R134a R407C R404A, R507, R407A/C/F, R134a R404A, R407F Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Mobil Arctic 22CC ZO, ZOD R744 Emkarate RL68 HB Emkarate RL68 HB Tabel 1: Godkendte kølemidler og olier 1.2 Grænseværdier for anvendelsesområder Grænseværdier for anvendelsesområder er tilgængelige under Copeland brand products Selection Software på 2 Installation 2.1 Håndtering af kompressoren Transport og opbevaring ADVARSEL! Vælterisiko! Risiko for personskader! Flyt kun kompressorer med passende mekanisk udstyr eller håndteringsmateriel, der passer til vægten. Hold kompressoren i opretstående position. Paller med en vægt på under 300 kg kan stables. Selvstændige kasser må ikke stables. Hold altid emballagen tør. Storage Transport Single box Figur Anbringelse og sikring VIGTIGT! Risiko for beskadigelse! Risiko for fejl på kompressoren! Løft altid kun kompressoren i løftebeslagene, når den skal flyttes. Løft af kompressoren i udsugnings- eller indsugningsdelen medfører risiko for skader eller utætheder. Kompressoren skal så vidt muligt holdes lodret under håndtering. Start med at fjerne proppen fra højtryksstudsen og derefter fra sugegasstudsen, så kompressorens overtryk udlignes. Fjern propperne i denne rækkefølge for at undgå, at sugegasstudsen dækkes af oliefilm, som vanskeliggør lodning. Rengør den kobberbelagte sugegasstuds før lodning. Objekter, f.eks. sænksmedeværktøj, må ikke føres mere end 51 mm ind i indsugningsrøret. Ellers er der risiko for, at indsugningsfilter og -motor beskadiges. 3

4 2.1.3 Installationssted Kompressorerne skal installeres på et solidt, plant underlag Monteringsdele Der medfølger normalt fire vibrationsdæmpere til alle kompressorer. De dæmper kompressorens ryk ved opstart og reducerer transmission af støj og vibrationer til kompressorens fundament, når den er i drift. Den indvendige metalmuffe fungerer som et styr, der holder vibrationsdæmperen på plads. Den er ikke beregnet til at modstå belastninger, og et for stort moment på møtrikkerne kan knuse muffen. Dens indvendige diameter passer ca. til en M8- bolt. Tilspændingsmomentet skal være 13 ± 1 Nm. Det er afgørende, at muffen ikke trykkes sammen. BEMÆRK! Oplysninger om monteringsdele findes under Technical Information C Scroll Mounting Parts på 2.2 Slaglodning VIGTIGT! Blokering! Risiko for nedbrud af kompressoren! Under slaglodning skal der være et jævnt flow af iltfri nitrogen ved meget lavt tryk gennem systemet. Nitrogen fjerner atmosfærisk luft og forhindrer dannelse af kobberoxider i systemet. Hvis der dannes kobberoxider, er der risiko for, at de senere transporteres med rundt i systemet, hvor de kan blokere eller tilstoppe de filtre, som beskytter kapilarrør, termiske ekspansionsventiler og smørekanaler I kompressoren. Snavs eller fugt! Risiko for lejesvigt! Fjern ikke propperne, før kompressoren er anbragt i enheden, så risikoen for indtrængning af fugt og snavs minimeres. Copeland -Scrollkompressorer har kobberbelagte sugegas- og trykgasstudse. Disse rør er mere robuste og får ikke så nemt utætheder, som kobberrør. Stål og kobber har forskellige termiske egenskaber, så der skal muligvis anvendes en anden slaglodningsmetode end normalt. Figur 2 viser den korrekt loddeprocedure for sugegas- og trykgasstudsen på en Scrollkompressor. Figur 2: Slaglodning af indsugningsrør De kobberbelagte stålrør på Scrollkompressorer kan loddes på stort set samme måde som normale kobberrør. Anbefalede loddematerialer: Alle fosforlod-materialer kan anvendes, helst med et indhold på mindst 5 % sølv. Materialer med et sølvindhold på 0 % kan dog også anvendes. Kontrollér, at rørsamlingerne er rengjorte både indvendigt og udvendigt før montering. Opvarm område 1 med en brænder med dobbelt loddetråd. Flyt brænderens flamme til område 2, når røret er ved at nå loddetemperaturen. Opvarm område 2 til loddetemperatur ved at bevæge brænderen op og ned og rotere rundt i røret, så det opvarmes jævnt. Påfør loddemateriale i sammenføjningen, mens brænderen bevæges rundt om sammenføjningen, så loddematerialet fordeles langs hele omkredsen. Når loddematerialet er fordelt rundt om hele sammenføjningen, flyttes brænderen til område 3. Herved trækkes loddematerialet ned i sammenføjningen. Opvarmningstiden for område 3 skal være så kort som mulig. Som ved alle lodninger vil overopvarmning forringe resultatet. Frakobling: Opvarm langsomt og jævnt samlingerne på områderne 2 og 3, indtil loddematerialet blødgøres, og røret kan trækkes ud af samlingen. Montering: Anbefalede loddematerialer: Fosforlod-materialer med mindst 5 % sølv eller sølvholdigt loddemateriale, som anvendes til andre kompressorer. Stål og kobber har forskellige termiske egenskaber, så der skal muligvis anvendes en anden slaglodningsmetode end normalt. BEMÆRK! Undgå, at kontraventilen I trykgasstudsen overopvarmes eller tilstoppes af loddemateriale. 4

5 2.3 Afspærringsventiler og tilpasningsstykker FORSIGTIG! Utætheder i systemet! Risiko for systemnedbrud! Det anbefales på det kraftigste at efterspænde alle rørtilslutninger og fastgøringer i henhold til de originale specifikationer, når systemet har været i drift. Figur 3 Copeland -Scrollkompressorer leveres med tilslutninger via slaglodning eller Rotalock. Det er muligt at benytte enten Rotalock-ventiler, Rotalock-mellemstykker eller blot slagloddede forbindelser. Moment [Nm] Rotalock 3/4-16UNF Rotalock 1-14UNF Rotalock 1 1/4-12UNF Rotalock 1 3/4-12UNF Rotalock 2 1/4-12UNF BEMÆRK! Yderligere oplysninger om mellemstykker og afspærringsventiler findes i Spare parts list. Tabel 2: Korrekte tilspændingsmomenter 3 Elektriske forbindelser 3.1 Generelle anbefalinger Kompressorens klemkasse har et ledningsdiagram på indersiden af dækslet. Kontrollér, at forsyningsspændingen, faser og frekvens stemmer overens med oplysningerne på navnepladen, før kompressoren tilsluttes. 3.2 Elektrisk installation De anbefalede ledningsføringsdiagrammer (strømkredsløb og styringskredsløb) findes på side 11 og 12. BEMÆRK! Til AC- og HP-anvendelser anbefales det at benytte en kontaktor med overstrømsrelæ I sikkerhedskredsen i overensstemmelse med EN Tabel 3 Enkeltfaset PF* Trefaset TF* med INT69SC2 Trefaset TW* med INT69SCY2 Strømkredsløb Figur 5 Figur 6 Figur 7 Styrekreds Figur 9/10 Figur 11 Figur 12 Kompressorer med én fase sluttes til Common (C), Start (S) og Run (R). Kompressorer med tre faser sluttes til T1, T2 og T3 (se Figur 8). 5

6 3.3 Varmelegemer til krumtaphus VIGTIGT! Opkogning af olie! Risiko for fejl på lejer! Tænd varmelegemet til krumtaphuset til 12 timer, før kompressoren startes. Krumtaphusets varmelegeme forhindrer, at der trænger kølemiddel ind i kompressorhuset, når systemet ikke er i brug. Copeland - Scrollkompressorer er bygget til at håndtere flydende kølemiddel i oversvømmet tilstand, så et varmelegeme til krumtaphuset er ikke påkrævet, hvis systemets belastning ligger inden for de grænser, der angivet i Tabel 4. Der skal altid anvendes et varmelegeme til krumtaphuset til ZO-kompressorer. Model Middeltemperatur Lav temperatur Aircondition Varmepumpe ZR18K* ZB15K* til ZB26K* ZS21K* til ZS26K* ZB30K* til ZB45K* ZS30K* til ZS45K* ZB56K* til ZB11M* ZB50K* til ZB114K* ZS56K* til ZS11M* ZF06K* til ZF11K* ZF13K* og ZF18K* ZF24K* til ZF48K* ZR22K* til ZR81K* ZP24K* til ZP83K* ZR94K* til ZR190K* ZP24K* til ZP91K* ZH15K* til ZH26K* ZH09KVE ZH30K* til ZH45K* ZH13KVE til ZH18KVE ZH56K* til ZH11M* ZH24KVE til ZH48KVE Maksimum anlægsfyldning 2,7 kg ZB220K* ZR250K* og ZP235K* 11,3 kg ZR310K* til ZR380K* ZP295K* til ZP385K* 13,6 kg ZP485K* 16,0 kg Tabel 4: Driftsgrænser for kølemidler 3,6 kg 4,5 kg 7,0 kg 7,5 kg Hvis krumtaphuset er udstyret med et varmelegeme, bør det tændes i mindst 12 timer, før kompressoren startes. Det forebygger opkogning af olien og reducerer belastning af lejerne under opstart. Varmelegemet til krumtaphuset skal være tilsluttet i perioder, hvor kompressoren ikke kører. Varmelegemet til krumtaphuset skal monteres under Schraeder-olieventilen, som findes på den nederste skal. Figuur 4: Positie van de carterverwarming 6

7 3.4 Tryksikringskontrol Det anbefales at beskytte systemet maksimalt med en overtrykssikring og lavtrykssikring med manuel nulstilling. Indstillingerne er angivet i Tabel 5 nedenfor: HP bar(g) LP bar(g) ZB, ZBD 2,6 ZS ZF 28 0,3 (R404A), 0,0 (R22), 1,5 (R134a) ZFD 0,3 (R404A) ZH 0,5 (R407C), 0,0 (R134a) ZR 2-0,5*( R407C), 2,3 (R134a), ,8 (R22) ZRD 2-0,5* ZP, ZPD 4,4-2* 43 ZO, ZOD 5,8 * Anbefalet til brug i varmepumpesystemer Tabel Motorbeskyttelse Motorbeskyttelsessystemetangives af det midterste bogstav i motorkoden: F angiver intern motorbeskyttelse. W angiver elektronisk motorbeskyttelse. 3.6 Termisk beskyttelse af trykgastemperatur Under ekstreme driftsbetingelser (f.eks. ta b af kølemiddel eller et ekstremt stort kompressionsforhold) kan den indvendige trykgas temperatur blive så varm, at det kan beskadige kompressoren. Tabel 6 nedenfor viser forskellige former for termisk beskyttelse af trykgas temperaturen på Scrollkompressorer. Application Guidelines indeholder yderligere oplysninger om termisk beskyttelse af trykgastemperaturen. Intern termosikring Klixon Intern termosikring ASTP Intern termistor + Elektronikmodul ZR ZP ZB ZF ZS ZH ZO ZR18K* til ZR81K* ZR94K* til ZR190K* ZP24K* til ZP83K* ZP90K* til ZP182K* ZB15K* til ZB45K* ZB50K* til ZB114K* Kun motorversion TW.. Ekstern termostat ZRD / ZRH ZPD ZBD / ZBH Kun TF.. eller PF.. alle NTC-sensor ZRD ZPD ZBD ZFD alle Tabel 6: Enheder til termisk beskyttelse 3.7 Højspændingstest ADVARSEL! Strømførende kabler! Risiko for elektrisk stød! Sluk strømforsyningen før højspændingstest. FORSIGTIG! Strømbuer! Risiko for ødelæggelse af motor! Højspændingstest og isoleringstest må ikke udføres, mens kompressorhuset er under vakuum. 7

8 Emerson Climate Technologies udfører højspændingstest på alle Scrollkompressorer efter færdigsamling. Viklingerne på hver af motorens faser testes i henhold til EN 0530 eller VDE 0530 del 1 ved en spændingsforskel på den nominerede spænding plus V. Højspændingstest slider på isoleringen af vindingerne, og det anbefales ikke at udføre yderligere højspændingstest Benyt en lavere spænding, hvis det viser sig nødvendigt at udføre en test. Før test frakobles alle elektriske enheder, f.eks. motorbeskyttelsesmodul og ventilatorstyring. 4 Opstart og drift ADVARSEL! Dieseleffekt! Risiko for ødelæggelse af kompressor! Blandingen af luft og olie ved høje temperaturer er eksplosionsfarlig. Må ikke bruges med luft. VIGTIGT! Opkogning af olie! Fejl på lejer! Tænd varmelegemet til krumtaphuset til 12 timer, før kompressoren startes Trykstyrketest Kompressoren er trykstyrketestet fra fabrikken. Kunden skal ikke udføre trykstyrketest eller lækagetest på kompressoren igen, selvom kompressoren normalt vil gennemgå disse test som en del af systemtesten. 4.2 Tætheds- og tryktest ADVARSEL! Højtryk! Risiko for personskader! ADVARSEL! Eksplosionsfare! Risiko for personskader! BRUG IKKE andre industrigasser. FORSIGTIG! Forurening af systemet! Fejl på lejer! Brug kun tør nitrogen eller tør luft til tryktest. Kompressoren må ikke indgå i testen og skal først isoleres, hvis der testes med tør luft. Tilsæt aldrig kølemiddel til testgassen (som lækageindikator). 4.3 Tømning af systemet Før installationen tages i brug, skal systemet evakueres med en vakuumpumpe. Korrekt tømning reducerer den resterende fugtmængde til 50 ppm. Afspæringsventilerne på suge- og trykgas siden skal være lukket under den indledende procedure. Det tilrådes at installere serviceventiler af passende størrelse I fornuftig afstand af kompressorens suge- og trykgasstudse. 8

9 4.4 Fremgangsmåde for Kølemiddels påfyldning FORSIGTIG! Drift ved lavt sugetryk! Risiko for beskadigelse af kompressoren! Må ikke benyttes med begrænset sugetryk. Må ikke benyttes med omgåelse af lavtrykssikring. Brug ikke kompressoren, hvis systemet ikke har kapacitet nok til at fastholde et sugetryk på mindst 0,5 bar. Hvis trykket falder under 0,5 bar i blot nogle få sekunder, er der risiko for, at Scrollen overophedes og beskadiger drevets lejer. Systemet skal fyldes med væske via Serviceventilen på receiveren eller væskeledningen. Det anbefales på det kraftigste at anvende et tørrefilter mellem fyldeslangerne. Scrollkompressoren har kontraventil på trykgassiden, så systemet skal væskefyldes på både højtryks- og lavtrykssiden samtidigt for at sikre et overtryk af kølemiddel i kompressoren, før den kører. Den største belastning skal placeres på højtrykssiden af systemet for at forhindre udskylning af lejerne ved den første opstart af hele linjen. 4.5 Indledende tjek før start Gennemgå installationsdetaljerne med installatøren. Indhent om muligt tegninger, ledningsdiagrammer osv. Benyt så vidt muligt en tjekliste, men udfør altid følgende kontroller: Visuel inspektion af elektriske komponenter, ledninger, sikringer osv. Visuel inspektion af maskinen for lækager og løse samlinger f.eks. ved termostatiske ekspansionsventiler. Kompressorens oliestand. Justering af HP- og LP-kontakter og trykstyret ventiler. Kontrollér indstilling og drift af alle sikkerhedsfunktioner og beskyttelsesanordninger. Alle ventiler skal være i korrekt driftsposition. Trykmålere og manometre skal være monteret. Korrekt påfyldning af kølemiddel. Kontrol og indstilling af kompressorens overstrømssikring. 4.6 Rotationsretning Som flere andre kompressortyper kan Scrollkompressorer kun komprimere i én rotationsretning. Rotationsretningen er ikke et problem i kompressorer med én fase, fordi de altid starter og kører i den korrekte retning. Trefasede kompressorer kan rotere i begge retninger, afhængigt af spændingsfordelingen på faserne L1, L2 og L3. Der er 50 % risiko for at tilslutte spændingen, så rotationsretningen bliver forkert, så det er vigtigt at anbringe passende skiltning og vejledninger på udstyret, som sikrer, at systemet installeres og bruges med den korrekte rotationsretning. 4.7 Drift med dybt vakuum FORSIGTIG! Vakuum under drift! Risiko for beskadigelse af kompressoren! Copeland - Scrollkompressorer må ikke bruges til evakuering af køle- og airconditionanlæg. Scrollkompressoren kan benyttes til at pumpe kølemiddel ind i en enhed, så længe trykværdierne er inden for de normerede grænser. Et lavt sugetryk kan overophede Scrollen og forårsage permanente skader på lejet til kompressorens drev. Scrollkompressorer har indbygget beskyttelse mod for dybt vakuum, hvor flydepakningen åbner, når trykforholdet overstiger ca. 20:1 for ZS og ZF og 10:1 for ZB, ZH, ZO, ZP og ZR. 9

10 5 Vedligeholdelse og reparation 5.1 Rotalock-ventiler Rotalock-ventiler skal tilspændes periodisk for at beskytte systemet mod utætheder. 5.2 Udskiftning af kompressorer FORSIGTIG! Utilstrækkelig smøring! Risiko for ødelæggelse af leje! Ved udskiftning af en kompressor med en afbrændt motor er det også nødvendigt at udskifte olie- og tørrefiltre. Olie- og tørrefiltres åbninger kan være tilstoppet eller risikere at blive tilstoppet med rester fra den ødelagte komponent. Dette kan medføre, at den nye kompressor Ikke får tilstrækkelig smøring og dermed endnu et nedbrud. 5.3 Adskillelse af slagloddede systemdele ADVARSEL! Eksplosiv flamme! Risiko for forbrændinger! Olie-/kølemiddelblandinger er yderst brandfarlige. Fjern alle kølemidler, før systemet åbnes. Undgå at arbejde med en uafskærmet flamme i et system med kølemiddel. 6 Nedtagning og bortskaffelse Bortskaffelse af olie og kølemiddel: Bortskaf alle enheder miljømæssigt korrekt. Brug korrekt udstyr og metode til bortskaffelse. Bortskaf olie og kølemiddel korrekt. Bortskaf kompressoren korrekt. 10

11 7 Ledningsdiagrammer 7.1 Tekst til ledningsdiagram B1... Rumtermostat B3... Trykgas termostat C2... Driftkondensator F1, F6. Sikringer F3... HP-kontakt F4... LP-kontakt K1... Kontaktor K2... Anbefalet kontaktor, som overholder EN 60335, AC/HP K35... Strømrelæ (hvis påkrævet) Q1... Hovedkontakt R2... Varmelegeme til krumtaphus S1... Hjælpekontakt Y5... Elektromagnetisk indsprøjtningsventil (hvis tilgængelig) 7.2 Ledningsdiagrammer Figur 5 Figur 6 TW* - INT69SCY2 Figur 8 Figur 7 11

12 PF*, TF* ZR, ZP, ZH PF*, TF* ZB, ZF, ZO, ZS Figur 9 Figur 10 TW* ZR, ZP, ZH TW* ZB, ZF, ZS Figur 11 Figur 12 12

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING RZQ00C7YB RZQ0C7YB 000 c A a B b C A a e c B e b C d D d D c a A a B c e f e f b C b c a A a f B c e e f b C b h 00 h 00 d D d d D d 00 000 00 00 (mm) A B 7-77 7 7 A B 8 8 8 9 8

Læs mere

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE WWW.ELEKTROPARTNER.DK DANSK...7 da 2 INDHOLD da Introduktion...7 1 GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...8 1.1 Ordforklaring...8 1.2 Operatør sikkerhedsforanstaltninger...8

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING INHOLD SIDE. Sikkerhedsforskrifter for mobile kompressorer... 389. Vigtige detaljerede oplysinger... 393

BETJENINGSVEJLEDNING INHOLD SIDE. Sikkerhedsforskrifter for mobile kompressorer... 389. Vigtige detaljerede oplysinger... 393 BETJENINGSVEJLEDNING Tillykke med anskaffelsen af Atlas Copco kompressoren. Det er en solid, sikker og holdbar maskine, som er fremstillet i henhold til den nyeste teknologi. Følg instruktionerne i denne

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps

Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps Oversættelse af originalanvisningerne Sikkerhed og drift Zenith Pumps 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Tlf.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Internet: http://www.zenithpumps.com

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger, Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

LP30. 1. Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure

LP30. 1. Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure 4024750/10 IM-P402-44 AB Issue 10 LP30 Ekstremt driftssikker tørkogs-elektrode med selvovervågning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Sikkerhedsinformation 2. Generel produktinformation 3.

Læs mere