Monteringsinstruktioner for. Copeland Scroll Kompressorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monteringsinstruktioner for. Copeland Scroll Kompressorer"

Transkript

1 Monteringsinstruktioner for Copeland Scroll Kompressorer

2 Sikkerhedsinstruktioner for Copeland kompressorer Læs disse sikkerhedsinstruktioner grundigt igennem før installation. Hvis instruktionerne ikke overholdes, kan det medføre personskader. Disse instruktioner skal gemmes i hele kompressorens levetid. Copeland kompressorer er beregnet til installation i systemer i henhold til Rådets maskindirektiv. De må kun tages i drift, hvis de er blevet installeret i disse systemer i henhold til instruktionerne og opfylder gældende lovbestemmelser. Om sikkerhed Kølekompressorer må kun anvendes til det bestemmelsesmæssige formål. Kun kvalificeret og autoriseret HVAC-personale eller kølemontører må installere, ibrugtage og vedlige holde dette udstyr. El-tilslutninger skal foretages af en kvalificeret elektriker. Alle gældende sikkerhedsstandarder for tilslutning af el- og køleudstyr skal overholdes. Anvend personlige værnemidler. Sikkerhedsbriller, handsker, beskyttelsestøj, sikkerhedsstøvler og sikkerhedshjelme bør anvendes, hvor dette er nødvendigt. Generelle instruktioner ADVARSEL Risiko for kollaps! Personskader! Flyt kun kompressorer med passende mekanisk udstyr eller håndteringsmateriel, der passer til vægten. Hold kompressoren i opretstående position. Det er tilladt at stable paller oven på hinanden, så længe vægten ikke overstiger 300 kg, maks. 3 i højden i forbindelse med opbevaring og 2 i højden i forbindelse med transport. Det er ikke tilladt at stable enkelte kasser oven på hinanden. Hold altid emballagen tør. Hurtig frigivelse af komprimeret luft! Person skade! Kompressorene er fra fabrikken påfyldt komprimeret tørret luft mellem 1,35 og 1,5 bar for, at sikre mod indtrængen af luft eller fugt under transport. Trykket skal forsvarligt sænkes før end tilslutningerne åbnes fuldstændigt, eller før blændhætter fjernes. Systemfejl! Personskader! Systemer, som ikke er fyldt helt, eller som har lukkede serviceventiler, bør låses elektrisk/mærkes, hvis de efterlades uden opsyn. Kun godkendte kølemidler og køleolier må anvendes. Højt tryk! Risiko for hud- og øjenskader! Vær forsigtig, hvis tilslutninger på en enhed under tryk løsnes. Højt tryk! Personskader! Anvendelse af en sikkerhedsventil i henhold til EN 378 erobligatorisk. Overhold personlige sikkerhedskrav, og undersøg testtryk forud for en test. ADVARSEL Elkabler! Elektrisk stød! Afbryd strømforsyningen, og fjern alle sikringer, før der udføres arbejde på de elektriske dele. ADVARSEL Dieseleffekt! Ødelæggelse af kompressor! Blandingen af luft og olie kan ved høje temperaturer medføre eksplosion. Undgå brug af luft. Systemeksplosion! Personskader! Brug ikke andre industrigasser. Eksplosiv flamme! Forbrændinger! Olie-/kølemiddelblandinger er yderst brandfarlige. Fjern alle kølemidler, før systemet åbnes. Undgå at arbejde med åben ild flamme i et system med kølemiddel. ADVARSEL Høj overfladetemperatur! Forbrændinger! Berør ikke kompressoren eller rørsystemet, før den/det er afkølet. Sørg for, at andre materialer i nærheden af kompressoren ikke kommer i berøring med den. Lave overfladetemperaturer! Forfrysninger! Berør ikke overfladen på kompressorens rørsystem, før det har stuetemperatur. 2

3 Monteringsinstruktioner for Copeland Scroll Kompressorer Denne monteringsvejledning gælder for alle enkelte Copeland -Scrollkompressorer. Vejledningen har til formål at sikre brugerne en sikker installation, indkørsel, drift og vedligeholdelse af Copeland -Scrollkompressorer. Den erstatter ikke systemproducenternes særlige faglige ekspertise. 1 Produktbeskrivelse 1.1 Godkendte kølemidler og olier Modeller Kølemidler Copeland -standardolier Olier til vedligeholdelse ZP, ZPD ZR, ZH ZRD, ZH...KVE ZB, ZS, ZF ZBD, ZFD R410A R407C, R134a R407C R404A, R507, R407A/C/F, R134a R404A, R407F Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Mobil Arctic 22CC ZO, ZOD R744 Emkarate RL68 HB Emkarate RL68 HB Tabel 1: Godkendte kølemidler og olier 1.2 Grænseværdier for anvendelsesområder Grænseværdier for anvendelsesområder er tilgængelige under Copeland brand products Selection Software på 2 Installation 2.1 Håndtering af kompressoren Transport og opbevaring ADVARSEL! Vælterisiko! Risiko for personskader! Flyt kun kompressorer med passende mekanisk udstyr eller håndteringsmateriel, der passer til vægten. Hold kompressoren i opretstående position. Paller med en vægt på under 300 kg kan stables. Selvstændige kasser må ikke stables. Hold altid emballagen tør. Storage Transport Single box Figur Anbringelse og sikring VIGTIGT! Risiko for beskadigelse! Risiko for fejl på kompressoren! Løft altid kun kompressoren i løftebeslagene, når den skal flyttes. Løft af kompressoren i udsugnings- eller indsugningsdelen medfører risiko for skader eller utætheder. Kompressoren skal så vidt muligt holdes lodret under håndtering. Start med at fjerne proppen fra højtryksstudsen og derefter fra sugegasstudsen, så kompressorens overtryk udlignes. Fjern propperne i denne rækkefølge for at undgå, at sugegasstudsen dækkes af oliefilm, som vanskeliggør lodning. Rengør den kobberbelagte sugegasstuds før lodning. Objekter, f.eks. sænksmedeværktøj, må ikke føres mere end 51 mm ind i indsugningsrøret. Ellers er der risiko for, at indsugningsfilter og -motor beskadiges. 3

4 2.1.3 Installationssted Kompressorerne skal installeres på et solidt, plant underlag Monteringsdele Der medfølger normalt fire vibrationsdæmpere til alle kompressorer. De dæmper kompressorens ryk ved opstart og reducerer transmission af støj og vibrationer til kompressorens fundament, når den er i drift. Den indvendige metalmuffe fungerer som et styr, der holder vibrationsdæmperen på plads. Den er ikke beregnet til at modstå belastninger, og et for stort moment på møtrikkerne kan knuse muffen. Dens indvendige diameter passer ca. til en M8- bolt. Tilspændingsmomentet skal være 13 ± 1 Nm. Det er afgørende, at muffen ikke trykkes sammen. BEMÆRK! Oplysninger om monteringsdele findes under Technical Information C Scroll Mounting Parts på 2.2 Slaglodning VIGTIGT! Blokering! Risiko for nedbrud af kompressoren! Under slaglodning skal der være et jævnt flow af iltfri nitrogen ved meget lavt tryk gennem systemet. Nitrogen fjerner atmosfærisk luft og forhindrer dannelse af kobberoxider i systemet. Hvis der dannes kobberoxider, er der risiko for, at de senere transporteres med rundt i systemet, hvor de kan blokere eller tilstoppe de filtre, som beskytter kapilarrør, termiske ekspansionsventiler og smørekanaler I kompressoren. Snavs eller fugt! Risiko for lejesvigt! Fjern ikke propperne, før kompressoren er anbragt i enheden, så risikoen for indtrængning af fugt og snavs minimeres. Copeland -Scrollkompressorer har kobberbelagte sugegas- og trykgasstudse. Disse rør er mere robuste og får ikke så nemt utætheder, som kobberrør. Stål og kobber har forskellige termiske egenskaber, så der skal muligvis anvendes en anden slaglodningsmetode end normalt. Figur 2 viser den korrekt loddeprocedure for sugegas- og trykgasstudsen på en Scrollkompressor. Figur 2: Slaglodning af indsugningsrør De kobberbelagte stålrør på Scrollkompressorer kan loddes på stort set samme måde som normale kobberrør. Anbefalede loddematerialer: Alle fosforlod-materialer kan anvendes, helst med et indhold på mindst 5 % sølv. Materialer med et sølvindhold på 0 % kan dog også anvendes. Kontrollér, at rørsamlingerne er rengjorte både indvendigt og udvendigt før montering. Opvarm område 1 med en brænder med dobbelt loddetråd. Flyt brænderens flamme til område 2, når røret er ved at nå loddetemperaturen. Opvarm område 2 til loddetemperatur ved at bevæge brænderen op og ned og rotere rundt i røret, så det opvarmes jævnt. Påfør loddemateriale i sammenføjningen, mens brænderen bevæges rundt om sammenføjningen, så loddematerialet fordeles langs hele omkredsen. Når loddematerialet er fordelt rundt om hele sammenføjningen, flyttes brænderen til område 3. Herved trækkes loddematerialet ned i sammenføjningen. Opvarmningstiden for område 3 skal være så kort som mulig. Som ved alle lodninger vil overopvarmning forringe resultatet. Frakobling: Opvarm langsomt og jævnt samlingerne på områderne 2 og 3, indtil loddematerialet blødgøres, og røret kan trækkes ud af samlingen. Montering: Anbefalede loddematerialer: Fosforlod-materialer med mindst 5 % sølv eller sølvholdigt loddemateriale, som anvendes til andre kompressorer. Stål og kobber har forskellige termiske egenskaber, så der skal muligvis anvendes en anden slaglodningsmetode end normalt. BEMÆRK! Undgå, at kontraventilen I trykgasstudsen overopvarmes eller tilstoppes af loddemateriale. 4

5 2.3 Afspærringsventiler og tilpasningsstykker FORSIGTIG! Utætheder i systemet! Risiko for systemnedbrud! Det anbefales på det kraftigste at efterspænde alle rørtilslutninger og fastgøringer i henhold til de originale specifikationer, når systemet har været i drift. Figur 3 Copeland -Scrollkompressorer leveres med tilslutninger via slaglodning eller Rotalock. Det er muligt at benytte enten Rotalock-ventiler, Rotalock-mellemstykker eller blot slagloddede forbindelser. Moment [Nm] Rotalock 3/4-16UNF Rotalock 1-14UNF Rotalock 1 1/4-12UNF Rotalock 1 3/4-12UNF Rotalock 2 1/4-12UNF BEMÆRK! Yderligere oplysninger om mellemstykker og afspærringsventiler findes i Spare parts list. Tabel 2: Korrekte tilspændingsmomenter 3 Elektriske forbindelser 3.1 Generelle anbefalinger Kompressorens klemkasse har et ledningsdiagram på indersiden af dækslet. Kontrollér, at forsyningsspændingen, faser og frekvens stemmer overens med oplysningerne på navnepladen, før kompressoren tilsluttes. 3.2 Elektrisk installation De anbefalede ledningsføringsdiagrammer (strømkredsløb og styringskredsløb) findes på side 11 og 12. BEMÆRK! Til AC- og HP-anvendelser anbefales det at benytte en kontaktor med overstrømsrelæ I sikkerhedskredsen i overensstemmelse med EN Tabel 3 Enkeltfaset PF* Trefaset TF* med INT69SC2 Trefaset TW* med INT69SCY2 Strømkredsløb Figur 5 Figur 6 Figur 7 Styrekreds Figur 9/10 Figur 11 Figur 12 Kompressorer med én fase sluttes til Common (C), Start (S) og Run (R). Kompressorer med tre faser sluttes til T1, T2 og T3 (se Figur 8). 5

6 3.3 Varmelegemer til krumtaphus VIGTIGT! Opkogning af olie! Risiko for fejl på lejer! Tænd varmelegemet til krumtaphuset til 12 timer, før kompressoren startes. Krumtaphusets varmelegeme forhindrer, at der trænger kølemiddel ind i kompressorhuset, når systemet ikke er i brug. Copeland - Scrollkompressorer er bygget til at håndtere flydende kølemiddel i oversvømmet tilstand, så et varmelegeme til krumtaphuset er ikke påkrævet, hvis systemets belastning ligger inden for de grænser, der angivet i Tabel 4. Der skal altid anvendes et varmelegeme til krumtaphuset til ZO-kompressorer. Model Middeltemperatur Lav temperatur Aircondition Varmepumpe ZR18K* ZB15K* til ZB26K* ZS21K* til ZS26K* ZB30K* til ZB45K* ZS30K* til ZS45K* ZB56K* til ZB11M* ZB50K* til ZB114K* ZS56K* til ZS11M* ZF06K* til ZF11K* ZF13K* og ZF18K* ZF24K* til ZF48K* ZR22K* til ZR81K* ZP24K* til ZP83K* ZR94K* til ZR190K* ZP24K* til ZP91K* ZH15K* til ZH26K* ZH09KVE ZH30K* til ZH45K* ZH13KVE til ZH18KVE ZH56K* til ZH11M* ZH24KVE til ZH48KVE Maksimum anlægsfyldning 2,7 kg ZB220K* ZR250K* og ZP235K* 11,3 kg ZR310K* til ZR380K* ZP295K* til ZP385K* 13,6 kg ZP485K* 16,0 kg Tabel 4: Driftsgrænser for kølemidler 3,6 kg 4,5 kg 7,0 kg 7,5 kg Hvis krumtaphuset er udstyret med et varmelegeme, bør det tændes i mindst 12 timer, før kompressoren startes. Det forebygger opkogning af olien og reducerer belastning af lejerne under opstart. Varmelegemet til krumtaphuset skal være tilsluttet i perioder, hvor kompressoren ikke kører. Varmelegemet til krumtaphuset skal monteres under Schraeder-olieventilen, som findes på den nederste skal. Figuur 4: Positie van de carterverwarming 6

7 3.4 Tryksikringskontrol Det anbefales at beskytte systemet maksimalt med en overtrykssikring og lavtrykssikring med manuel nulstilling. Indstillingerne er angivet i Tabel 5 nedenfor: HP bar(g) LP bar(g) ZB, ZBD 2,6 ZS ZF 28 0,3 (R404A), 0,0 (R22), 1,5 (R134a) ZFD 0,3 (R404A) ZH 0,5 (R407C), 0,0 (R134a) ZR 2-0,5*( R407C), 2,3 (R134a), ,8 (R22) ZRD 2-0,5* ZP, ZPD 4,4-2* 43 ZO, ZOD 5,8 * Anbefalet til brug i varmepumpesystemer Tabel Motorbeskyttelse Motorbeskyttelsessystemetangives af det midterste bogstav i motorkoden: F angiver intern motorbeskyttelse. W angiver elektronisk motorbeskyttelse. 3.6 Termisk beskyttelse af trykgastemperatur Under ekstreme driftsbetingelser (f.eks. ta b af kølemiddel eller et ekstremt stort kompressionsforhold) kan den indvendige trykgas temperatur blive så varm, at det kan beskadige kompressoren. Tabel 6 nedenfor viser forskellige former for termisk beskyttelse af trykgas temperaturen på Scrollkompressorer. Application Guidelines indeholder yderligere oplysninger om termisk beskyttelse af trykgastemperaturen. Intern termosikring Klixon Intern termosikring ASTP Intern termistor + Elektronikmodul ZR ZP ZB ZF ZS ZH ZO ZR18K* til ZR81K* ZR94K* til ZR190K* ZP24K* til ZP83K* ZP90K* til ZP182K* ZB15K* til ZB45K* ZB50K* til ZB114K* Kun motorversion TW.. Ekstern termostat ZRD / ZRH ZPD ZBD / ZBH Kun TF.. eller PF.. alle NTC-sensor ZRD ZPD ZBD ZFD alle Tabel 6: Enheder til termisk beskyttelse 3.7 Højspændingstest ADVARSEL! Strømførende kabler! Risiko for elektrisk stød! Sluk strømforsyningen før højspændingstest. FORSIGTIG! Strømbuer! Risiko for ødelæggelse af motor! Højspændingstest og isoleringstest må ikke udføres, mens kompressorhuset er under vakuum. 7

8 Emerson Climate Technologies udfører højspændingstest på alle Scrollkompressorer efter færdigsamling. Viklingerne på hver af motorens faser testes i henhold til EN 0530 eller VDE 0530 del 1 ved en spændingsforskel på den nominerede spænding plus V. Højspændingstest slider på isoleringen af vindingerne, og det anbefales ikke at udføre yderligere højspændingstest Benyt en lavere spænding, hvis det viser sig nødvendigt at udføre en test. Før test frakobles alle elektriske enheder, f.eks. motorbeskyttelsesmodul og ventilatorstyring. 4 Opstart og drift ADVARSEL! Dieseleffekt! Risiko for ødelæggelse af kompressor! Blandingen af luft og olie ved høje temperaturer er eksplosionsfarlig. Må ikke bruges med luft. VIGTIGT! Opkogning af olie! Fejl på lejer! Tænd varmelegemet til krumtaphuset til 12 timer, før kompressoren startes Trykstyrketest Kompressoren er trykstyrketestet fra fabrikken. Kunden skal ikke udføre trykstyrketest eller lækagetest på kompressoren igen, selvom kompressoren normalt vil gennemgå disse test som en del af systemtesten. 4.2 Tætheds- og tryktest ADVARSEL! Højtryk! Risiko for personskader! ADVARSEL! Eksplosionsfare! Risiko for personskader! BRUG IKKE andre industrigasser. FORSIGTIG! Forurening af systemet! Fejl på lejer! Brug kun tør nitrogen eller tør luft til tryktest. Kompressoren må ikke indgå i testen og skal først isoleres, hvis der testes med tør luft. Tilsæt aldrig kølemiddel til testgassen (som lækageindikator). 4.3 Tømning af systemet Før installationen tages i brug, skal systemet evakueres med en vakuumpumpe. Korrekt tømning reducerer den resterende fugtmængde til 50 ppm. Afspæringsventilerne på suge- og trykgas siden skal være lukket under den indledende procedure. Det tilrådes at installere serviceventiler af passende størrelse I fornuftig afstand af kompressorens suge- og trykgasstudse. 8

9 4.4 Fremgangsmåde for Kølemiddels påfyldning FORSIGTIG! Drift ved lavt sugetryk! Risiko for beskadigelse af kompressoren! Må ikke benyttes med begrænset sugetryk. Må ikke benyttes med omgåelse af lavtrykssikring. Brug ikke kompressoren, hvis systemet ikke har kapacitet nok til at fastholde et sugetryk på mindst 0,5 bar. Hvis trykket falder under 0,5 bar i blot nogle få sekunder, er der risiko for, at Scrollen overophedes og beskadiger drevets lejer. Systemet skal fyldes med væske via Serviceventilen på receiveren eller væskeledningen. Det anbefales på det kraftigste at anvende et tørrefilter mellem fyldeslangerne. Scrollkompressoren har kontraventil på trykgassiden, så systemet skal væskefyldes på både højtryks- og lavtrykssiden samtidigt for at sikre et overtryk af kølemiddel i kompressoren, før den kører. Den største belastning skal placeres på højtrykssiden af systemet for at forhindre udskylning af lejerne ved den første opstart af hele linjen. 4.5 Indledende tjek før start Gennemgå installationsdetaljerne med installatøren. Indhent om muligt tegninger, ledningsdiagrammer osv. Benyt så vidt muligt en tjekliste, men udfør altid følgende kontroller: Visuel inspektion af elektriske komponenter, ledninger, sikringer osv. Visuel inspektion af maskinen for lækager og løse samlinger f.eks. ved termostatiske ekspansionsventiler. Kompressorens oliestand. Justering af HP- og LP-kontakter og trykstyret ventiler. Kontrollér indstilling og drift af alle sikkerhedsfunktioner og beskyttelsesanordninger. Alle ventiler skal være i korrekt driftsposition. Trykmålere og manometre skal være monteret. Korrekt påfyldning af kølemiddel. Kontrol og indstilling af kompressorens overstrømssikring. 4.6 Rotationsretning Som flere andre kompressortyper kan Scrollkompressorer kun komprimere i én rotationsretning. Rotationsretningen er ikke et problem i kompressorer med én fase, fordi de altid starter og kører i den korrekte retning. Trefasede kompressorer kan rotere i begge retninger, afhængigt af spændingsfordelingen på faserne L1, L2 og L3. Der er 50 % risiko for at tilslutte spændingen, så rotationsretningen bliver forkert, så det er vigtigt at anbringe passende skiltning og vejledninger på udstyret, som sikrer, at systemet installeres og bruges med den korrekte rotationsretning. 4.7 Drift med dybt vakuum FORSIGTIG! Vakuum under drift! Risiko for beskadigelse af kompressoren! Copeland - Scrollkompressorer må ikke bruges til evakuering af køle- og airconditionanlæg. Scrollkompressoren kan benyttes til at pumpe kølemiddel ind i en enhed, så længe trykværdierne er inden for de normerede grænser. Et lavt sugetryk kan overophede Scrollen og forårsage permanente skader på lejet til kompressorens drev. Scrollkompressorer har indbygget beskyttelse mod for dybt vakuum, hvor flydepakningen åbner, når trykforholdet overstiger ca. 20:1 for ZS og ZF og 10:1 for ZB, ZH, ZO, ZP og ZR. 9

10 5 Vedligeholdelse og reparation 5.1 Rotalock-ventiler Rotalock-ventiler skal tilspændes periodisk for at beskytte systemet mod utætheder. 5.2 Udskiftning af kompressorer FORSIGTIG! Utilstrækkelig smøring! Risiko for ødelæggelse af leje! Ved udskiftning af en kompressor med en afbrændt motor er det også nødvendigt at udskifte olie- og tørrefiltre. Olie- og tørrefiltres åbninger kan være tilstoppet eller risikere at blive tilstoppet med rester fra den ødelagte komponent. Dette kan medføre, at den nye kompressor Ikke får tilstrækkelig smøring og dermed endnu et nedbrud. 5.3 Adskillelse af slagloddede systemdele ADVARSEL! Eksplosiv flamme! Risiko for forbrændinger! Olie-/kølemiddelblandinger er yderst brandfarlige. Fjern alle kølemidler, før systemet åbnes. Undgå at arbejde med en uafskærmet flamme i et system med kølemiddel. 6 Nedtagning og bortskaffelse Bortskaffelse af olie og kølemiddel: Bortskaf alle enheder miljømæssigt korrekt. Brug korrekt udstyr og metode til bortskaffelse. Bortskaf olie og kølemiddel korrekt. Bortskaf kompressoren korrekt. 10

11 7 Ledningsdiagrammer 7.1 Tekst til ledningsdiagram B1... Rumtermostat B3... Trykgas termostat C2... Driftkondensator F1, F6. Sikringer F3... HP-kontakt F4... LP-kontakt K1... Kontaktor K2... Anbefalet kontaktor, som overholder EN 60335, AC/HP K35... Strømrelæ (hvis påkrævet) Q1... Hovedkontakt R2... Varmelegeme til krumtaphus S1... Hjælpekontakt Y5... Elektromagnetisk indsprøjtningsventil (hvis tilgængelig) 7.2 Ledningsdiagrammer Figur 5 Figur 6 TW* - INT69SCY2 Figur 8 Figur 7 11

12 PF*, TF* ZR, ZP, ZH PF*, TF* ZB, ZF, ZO, ZS Figur 9 Figur 10 TW* ZR, ZP, ZH TW* ZB, ZF, ZS Figur 11 Figur 12 12

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere