Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob"

Transkript

1 Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale mellem regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og AK-samvirke om akuthjælp til udfaldstruede dagpengeforsikrede frem til næste sommer, (senere udmøntet i lov) om akutpakken. Hovedelementerne i akutpakken var: Etablering af jobberedskab i JC Intensivt samtaleforløb, jobsøgning og jobformidling. Personlige jobformidlere til ledige, der har et mere intensivt behov for hjælp (personlig jobformidler) Målgrupper i akutpakken Dagpengeforsikrede ledige som i første halvår 2013 har et halvt år eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode. Tilbud til udfaldstruede Ordinære job Opkvalificeringsjob Voksenlærlinge pladser Jobrotation Hurtig godkendelse af effektive og jobrettede løntilskud og virksomhedspraktikker Akutjob Senere i andet halvår 2012 blev der indgået en aftale om akutjob mellem regeringen, arbejdsgiverrepræsentanter i den private sektor ved Dansk Arbejdsgiverforening og den offentlige sektor ved KL, Danske Regioner og Finansministeriet. Aftalen indebar at der med private job og job i den offentlige sektor (heraf job hos kommunale arbejdsgivere) skulle opslås akutjob på jobnet.dk i første halvår

2 Målgruppen for akutjob Dagpengeforsikrede ledige som har 3 mdr. eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode i perioden november 2012 til 30. juni Om akutjob Akutjob er job på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Akutjob kan være både faste job og midlertidige job. De midlertidige job skal dog minimum vare tre måneder. Arbejdsgivere - undtagen statslige- kan få en præmie til akutjob, hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på mindst 32 timer. Præmien er kroner, hvis ansættelsen varer minimum seks måneder, og kroner, hvis ansættelsen varer minimum 12 måneder. Der afsættes i alt 115 mio. kr. til præmieordningen. Alle akutjob skal slås op i den offentlige jobbank, jobnet.dk. Aftalen om akutjob løber frem til 30. juni For at en stillingsbesættelse kan tælle som akutjob, skal jobbet besættes med en dagpengeforsikret ledig, som har 3 mdr. eller mindre tilbage af sin dagpengeperiode. Dette er også betingelsen for at præmie kan udløses til arbejdsgiver. Den ledige der ansættes skal med dokumentation fra sin a-kasse dokumentere restperioden med dagpengeret. Antal akutjob i Lejre Lejre Kommunes objektive andel af det samlede antal akutjob ( job) er 15 akutjob. Dette skal sammenholdes med den normale jobomsætning i Lejre kommune (kommunen som arbejdsgiver), som er på 65 til 75 job på årsniveau. Aftalen om akutjob skal ses i sammenhæng til akutpakken. Aftalen om akutjob skal medvirke til at skabe ordinære jobåbninger for de personer der er omfattet af akutpakken. 2. Uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Den særlige uddannelsesordning er blevet forlænget med et halvt år frem til udgangen af Samtidig indføres der en ny, midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra Forlængelsen af uddannelsesordningen betyder, at: 2

3 Hvis borgeren har opbrugt sin ret til dagpenge i 1. halvår af 2013 og modtager uddannelsesydelse, kan få yderligere et halvt år med uddannelsesydelse. Hvis borgeren har opbrugt sin ret til dagpenge i 2. halvår af 2013, kan borgeren nu deltage i den særlige uddannelsesordning og få et halvt år med uddannelsesydelse. Når borgeren på et tidspunkt i løbet af 1. halvår 2014 ikke længere har mulighed for at modtage uddannelsesydelse, kan borgeren i stedet modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Uddannelsesydelsen og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er begge uafhængige af borgerens ægtefælles indkomst og familiens samlede formue og udgør 60 pct. af højeste dagpengesats for ikkeforsørgere og 80 pct. for forsørgere svarende til: kr. for ikke-forsørgere og kr. for forsørgere. Den samlede periode med dagpenge, uddannelsesydelse og eventuel midlertidig arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre 4 år. Betingelser for at modtage uddannelsesydelse Er borgeren allerede omfattet af uddannelsesordningen, kan borgeren fortsætte i ordningen uden fornyet ansøgning. Er borgeren endnu ikke omfattet af uddannelsesordningen, skal borgeren henvende sig til sit jobcenter og tilkendegive, at man ønsker at gøre brug af retten til uddannelse med særlig uddannelsesydelse. Retten til uddannelsesydelsen indtræder først fra det tidspunkt, borgeren har henvendt sig til jobcenteret. Jobcenteret skal aftale det nærmere uddannelsesforløb. Forudsætningen er, at uddannelsen giver et kvalifikationsløft, som styrker borgerens muligheder for at komme i job. Der er bl.a. mulighed for at vælge følgende uddannelser/kurser: Ordblindeundervisning og Forberedende Voksenundervisning Almen voksenuddannelse HF-enkeltfag Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Videregående voksen- og efteruddannelse, der er udbudt af offentlige institutioner, fx Akademi-, Diplom- og masteruddannelser og fagspecifikke kurser. 3

4 Uddannelsen skal som udgangspunkt være tilrettelagt som heltidsundervisning. Jobcenteret kan dog fravige kravet, hvis uddannelsen ikke kan tages som heltidsundervisning, men vurderes at kunne hjælpe borgeren i job. Jobcenteret kan afgøre, at en uddannelse, som borgeren er blevet optaget på eller ønsker at deltage i, ikke vil styrke borgerens muligheder for at komme i job, og at borgeren derfor ikke har ret til uddannelsen under uddannelsesordningen. Der er også mulighed for, at uddannelse erstattes af et virksomhedsrettet forløb, hvis jobcentret vurderer, at det er mere gavnligt for borgeren. Det virksomhedsrettede forløb skal så vidt muligt være et løntilskudsjob eller virksomhedspraktik i en privat virksomhed. I den periode, borgeren er omfattet af ordningen, skal borgeren stå til rådighed for arbejde og aktivt søge at udnytte sine uddannelsesrettigheder efter uddannelsesordningen med henblik på at komme i job. Borgeren skal bl.a. deltage aktivt i ordningen, være tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende, have og vedligeholde sit cv på Jobnet og aktivt søge arbejde og deltage i et individuelt kontaktforløb i jobcenteret. Kommunen følger op på, om borgeren opfylder betingelserne for at modtage uddannelsesydelse. Det er også kommunen, der udbetaler ydelsen. Det er ikke et krav, at borgeren er medlem af en a-kasse. Det er det til gengæld, hvis borgeren efterfølgende skal modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse, eller hvis borgeren skal have et seniorjob. Hvis borgeren får et midlertidigt job, har borgeren mulighed for at komme tilbage i uddannelsesordningen: Hvis borgeren begyndte at modtage uddannelsesydelse i 1. halvår af 2013, kan borgeren komme tilbage til ordningen op til 12 måneder efter, at den første periode med uddannelsesydelse stoppede. Hvis borgeren først begynder at modtage uddannelsesydelse i 2. halvår af 2013, kan borgeren komme tilbage til ordningen op til 12 måneder efter, at retten til dagpenge blev opbrugt. Hvis der er mindre end fem år til, at borgeren kan gå på efterløn, kan borgeren når dagpengeretten er opbrugt - vælge at bruge retten til seniorjob i stedet for at starte på uddannelsesordningen. Betingelser for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse omfatter: Forsikrede ledige, som opbruger retten til den midlertidige uddannelsesordning i 1. halvår 2014 Forsikrede ledige, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014 og frem til udgangen af 1. halvår Opbruger borgeren sin ret til dagpenge i 2013, har borgeren mulighed for at modtage uddannelsesydelse i et ½-1 år og derefter midlertidig arbejdsmarkedsydelse: 4

5 Hvis borgeren opbruger sin ret til dagpenge i 1. halvår 2013, får borgeren med forlængelsen af uddannelsesordningen først mulighed for at modtage uddannelsesydelse i 1 år. Derefter får borgeren mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse i ¾ år. Hvis borgeren opbruger sin ret til dagpenge i 2. halvår 2013, får borgeren først mulighed for at modtage uddannelsesydelse i ½ år. Derefter får borgeren mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 1 år. Det er en betingelse for at bevare retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, at borgeren fortsat er medlem af en a-kasse eller genindtræder i en a-kasse, er tilmeldt som ledig hos jobcentret og står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder er aktivt jobsøgende. Jobcentret indberetter til a-kassen, hvis de vurderer, at borgeren ikke opfylder rådighedsforpligtigelsen. A- kassen afholder rådighedssamtaler med borgereng senest hver 3. måned og tilser, om betingelserne for ydelsen er opfyldt, ligesom det også er a-kassen, der udbetaler arbejdsmarkedsydelsen. Modtagere af arbejdsmarkedsydelse kan få befordringsgodtgørelse i forbindelse med aktive tilbud svarende til gældende regler. Senest en måned efter, at borgeren er begyndt at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har borgeren ret og pligt til en virksomhedsrettet indsats. Indsatsen skal vare i mindst 13 uger og som minimum i 20 timer om ugen. Forløbet kan sammensættes af følgende tilbud: Privat eller offentligt løntilskudsjob i højst 13 uger Virksomhedspraktik i højst fire uger Jobrotation Nyttejob med et fast timetal på 20 timer om ugen Hvis borgeren får et midlertidigt job undervejs, har borgeren mulighed for at gemme resten af sin arbejdsmarkedsydelse i op til seks måneder. Hvis borgeren får et arbejde i op til seks måneder, er borgeren således fortsat berettiget til arbejdsmarkedsydelse, når jobbet slutter. Perioden med arbejdsmarkedsydelse slutter så op til seks måneder senere, end den ellers ville have gjort, hvis borgeren ikke havde arbejdet. Hvis borgeren arbejder i mere end seks måneder, bliver periodenmed arbejdsmarkedsydelse reduceret med de måneder, der ligger ud over de seks måneder. Borgeren har ikke ret til et seniorjob, så længe borgeren har mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Heller ikke selvom der er mindre end fem år til, at borgeren kan gå på efterløn. Det er først, når retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse hører op, at retten til seniorjob gælder. 5

6 3. Beskrivelse af den personlige jobformilders indsats i Lejre Kommune. (akutpakke indsats) Nedenfor er Jobcenter Lejres høringssvar af 17. maj 2013 til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Om personlig jobformidler Hvilken indsats tilbyder den personlige jobformidler, herunder ift. jobsøgning : I Lejre Kommune tilbyder den personlige jobformilder råd og vejledning i forhold til jobsøgning, herunder gennemlæsning af ansøgninger og cv, personlig og håndholdt hjælp til redigering og opstilling af alternative måder at skrive ansøgninger og cv på. Der undersøges forskellige jobstillinger, brancher m.v., samt muligheder for opkvalificering, således borgernes muligheder for at søge bredere bliver optimeret. Hvordan medvirker den personlige jobformidler til kontakt mellem den ledige og konkrete virksomheder Der formidles kontakt til mulige virksomheder, samt forslag til alternative arbejdsområder, hvor pågældende kan søge. Såfremt der er konkrete virksomheder, jobordre kan der formildes kontakt til en virksomhedskonsulent, der bliver tilknyttet borgeren eller borgeren får direkte kontakt til pågældende virksomhed.. Der har ligeledes været mulighed for at deltage i et åbent tilbud om Jobsparring, Jobsøgning, Jobansøgninger, Råd og vejledning om arbejdsmarkedet generelt. Der har været etableret særlig JobCafe for borgerne med deltagelse af sagsbehandler og virksomhedskonsulent fra jobcentret. Har jobcentret undersøgt de lediges tilfredshed med indsatsen og i givet fald, hvilke resultater viser undersøgelsen: Der har været en evaluering af det åbne tilbud, hvor borgerne har haft mulighed for at komme med forslag til ændring. Nogle borgere har generelt givet udtryk for, at den personlig individuelle sparring i forhold til ansøgninger, oftere opfølgning mv., er det som er vigtigst. Uden personlig jobformidler: Borgere, der ikke har ønsket en personlig jobformidler får råd og vejledning i forhold til jobsøgning og udfærdigelse af ansøgning. Der har været mulighed for at deltage i et åbent tilbud om Jobsparring, Jobsøgning, Jobansøgninger, Råd og vejledning om arbejdsmarkedet generelt. Ved det åbne tilbud har der hver gang været konkrete virksomheder, der har efterspurgt arbejdskraft og hvor borgerne kunne henvende sig. Der har været opfølgning på, hvorledes kontakten til virksomhederne har været, jobsamtalen forløb m.v. Om uddannelsesordningen 6

7 Der tages udgangspunkt i den lediges kvalifikationer og uddannelsesmæssige baggrund, hvordan denne evt. kan understøttes via opkvalificering, således borgeren står stærkere i jobsøgningen. Hvis borgeren har en forældet uddannelse eller en meget ensidig erhvervserfaring kigges der på, hvorledes borgeren via uddannelse kan stilles mere kvalificeret og bredere på det ordinære arbejdsmarked ud fra de personlige og faglige kvalifikationer. Der samarbejdes med uddannelsesinstitutionerne i nærmiljøet og der er en god dialog mellem uddannelsesstederne og Jobcentrene. Imidlertid kunne der godt være en tydlighed om hvilke uddannelser, der giver gode muligheder på arbejdsmarkedet udover den, der findes på AMS. 4. Statistik om akutpakken og akutjob. Akutpakken og akutjob Omfattet af akutpakken 147 Kontakt med JC 137, svarende til 93 pct. Tilknyttet personlig jobformidler 62, svarende til 42 pct. Falddato på dagpenge 60, 17 i job, 30 på uddannelsesydelse, 2 på efterløn Opslåede akutjob i Lejre 76. Heraf 2 private, 3 regionale og 71 i Lejre Kommune 5. Seniorjob I 1. halvår 2013 er der påbegyndt 10 personer i seniorjob. Disse trækker i 2013 lønudgifter for helårspersoner I andet halvår 2013 er der 11 potentielle personer til seniorjob. Dvs. over 55 år og mister dagpengeret. Om de her ret til seniorjob afhænger af om de er tilknyttet efterlønsordningen. En del har ganske givet ikke ret til efterløb (disse oplysninger sidder a-kasserne inde med.) Bedste bud vil være at 3/4 har ret til efterløn og dermed seniorjob. Disse vil miste dagpengeretten spredt over hele andet halvår Antages at de i gennemsnit vil være i seniorjob/trække seniorløn i 2. halvår på gennemsnitlig 2 mdr. så vil de trække løn svarende til 1,3 helårspersoner. Status og prognose for 2013 indikerer at der samlet i 2013 vil være 8,5 helårspersoner i seniorjob. En række af de borgere, der er i seniorjob i 2013, vil trække fuld løn i 2014, ja enkelte hel frem til I 2014 er det potentielle antal nye seniorjobbere 22 (set på ledige + 55 årige i dag). Om de her ret til seniorjob afhænger af om de er tilknyttet efterlønsordningen. En del har ganske givet ikke ret til efterløn (disse oplysninger sidder a-kasserne inde med). 7

8 Om de stadig har ret til efterløn afhænger om de mister dagpengeret på baggrund af 2 årsledighed. Hvis dette er tilfældes skal de inden de har ret til seniorjob opbruge den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Dette kan udskyde retten til senior job i op til 15 mdr. 8

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

Halvering af dagpengeperioden

Halvering af dagpengeperioden Halvering af dagpengeperioden og akutpakken Erfaringer i jobcentre og a-kasser 13:12 Klara Nilsson Helle Holt 13:12 HALVERING AF DAGPENGEPERIODEN OG AKUTPAKKEN ERFARINGER I JOBCENTRE OG A-KASSER KLARA

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere