Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:"

Transkript

1 Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og Dänische Gesellschaft für Schwimmbädertechnik. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende adresse for foreningens sekretariat. 2. Formål Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: - virke for god drift, tilpasning og udvikling af danske svømmebade - fremme hensigtsmæssig planlægning, projektering og udførelse af svømmebade - formidle og udveksle erfaringer og viden om danske svømmebade - øve indflydelse på normer, standarder, vejledninger m.m., som har betydning for udviklingen på svømmebadsområdet - være forbindelsesled til beslægtede organisationer i ind- og udland. 3. Opgaver Foreningens formål søges fremmet gennem: - informations- og kommunikationsaktiviteter - kompetenceudvikling - arbejdsgruppevirksomhed - kontakter til myndigheder - internationalt arbejde

2 side 2 af 7 4. Medlemsforhold 4.1 Optagelse Der kan optages medlemmer fra følgende medlemsgrupper: a. Private og offentlige svømmebade b. Rådgivere inden for svømmebadsområdet, herunder rådgivende ingeniørvirksomheder, arkitekter, GTS institutter o.l. c. Leverandører, entreprenører og øvrige virksomheder, der henvender sig til svømmebade d. Offentlige myndigheder, organisationer og enkeltpersoner med viden om og interesse for svømmebade 4.2 Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel. Ved udmeldelse i årets løb ydes der ikke kontingentrefusion. 4.3 Rettigheder Foreningens medlemmer modtager indbydelser, meddelelser og andet generelt materiale, som foreningen udsender. Der udsendes et eksemplar til hvert medlemskab. Foreningens medlemmer samt disses medarbejdere har adgang til foreningens arrangementer. 4.4 Eksklusion Bestyrelsen kan, når den finder, at et medlem skader foreningens anseelse og arbejde, ekskludere det pågældende medlem. Enhver eksklusion kan med opsættende virkning indankes for førstkommende generalforsamling. 5. Økonomi 5.1 Foreningens midler Foreningens midler skal anvendes til fremme af foreningens formål. 5.2 Regnskaber Foreningens regnskab skal revideres af en generalforsamlingsvalgt, statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 5.3 Budget og kontingent Bestyrelsen udarbejder et budget for det kommende år indeholdende forslag til kontingent. Foreningen opkræver et kontingent, hvis størrelse fastsættes for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling. 5.4 Kontingentrestance

3 side 3 af 7 Kontingent for et kalenderår forfalder til betaling pr. hvert regnskabsårs 1. januar. Dersom et medlem efter påkrav ikke har betalt kontingent, er bestyrelsen berettiget til at slette medlemmet. 5.5 Andre indtægter Dansk Svømmebadsteknisk Forening kan søge og modtage bidrag fra danske og internationale forsknings- og teknologiråd, fonds, legater m.v. 6. Ledelse 6.1 Bestyrelsen Dansk Svømmebadsteknisk Forening ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen. Suppleanter vælges for 1 år afgangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen skal være sammensat af: I: 4 medlemmer, der vælges blandt personer, der repræsenterer medlemsgruppe A II: 3 medlemmer, der vælges blandt personer, der repræsenterer medlemsgrupperne B, C og D. Som suppleanter vælges: I: 2 suppleanter for de 4 medlemmer af medlemsgruppe A, II: 1 suppleant for de 3 medlemmer for medlemsgrupperne B, C og D. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter fra medlemsgruppe A 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant fra medlemsgrupperne B, C og D. I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter fra medlemsgruppe A 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant fra medlemsgrupperne B, C og D. Medlemmer til bestyrelsen kan foreslås af ethvert medlem af foreningen. Der kan alene vælges et bestyrelsesmedlem fra hver medlemsvirksomhed. For at være valgbar til bestyrelsen skal man enten være ansat i eller deltage i ledelsen af en medlemsvirksomhed.

4 Ved hver enkelt afstemning kan hvert medlem kun afgive én stemme på en kandidat, der er opstillet. side 4 af 7 Afstemninger vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter inden for medlemsgruppe A og medlemsgrupperne B, C og D foregår som særskilte valghandlinger. Der foretages først valg for medlemsgruppe A. Når valgene til medlemsgruppe A er afsluttet, foretages der valg for medlemsgrupperne B, C og D. Der foretages særskilte afstemninger vedrørende valg af hvert enkelt bestyrelsesmedlem og hver enkelt suppleant, der er på valg. Ved den/de første afstemning(er) vælges bestyrelsesmedlemmet/bestyrelsesmedlemmerne. Ved den/de næste afstemning(er) vælges suppleanten/suppleanterne. Hvis der således er 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på valg, foretages der i alt fire særskilte afstemninger. Kandidater, der ikke opnår valg ved en afstemning i medlemsgruppen, kan genopstilles til enhver efterfølgende afstemning i samme medlemsgruppe. Den kandidat, der opnår flest stemmer ved en afstemning, er valgt. Såfremt de to kandidater, der opnår flest stemmer, opnår lige mange stemmer, foretages der en ny afstemning, hvor der alene kan stemmes på disse to kandidater. Såfremt stemmerne også ved denne afstemning står lige, afgøres valget ved lodtrækning. Når der skal vælges to suppleanter, er den suppleant, der i det indbyrdes forhold mellem de to valgte suppleanter har opnået flest stemmer, førstesuppleant. Hvis de to suppleanter har opnået lige mange stemmer, afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal være førstesuppleant. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår fra bestyrelsen i den periode, vedkommende er valgt for, indtræder førstesuppleanten fra den medlemsgruppe, som det afgående bestyrelsesmedlem repræsenterer. Hvis der afgår yderligere et bestyrelsesmedlem i samme valgperiode, og såvel dette bestyrelsesmedlem som det tidligere afgåede bestyrelsesmedlem tilhørte medlemsgruppe A, indtræder anden suppleanten. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen som beskrevet umiddelbart ovenfor, indtræder alene for den restperiode, som vedkommende suppleant er valgt for. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelseshvervet er ulønnet. Formanden for Dansk Svømmebadsteknisk Forening skal vælges blandt bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer medlemsgruppe a.

5 side 5 af 7 Bestyrelsen antager et sekretariat, der arbejder under bestyrelsens ansvar. Udgifter til sekretariatet afholdes af foreningen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af bestyrelsens medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper med direkte reference til bestyrelsen. Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Kassereren og formanden gøres underskriftsberettiget til foreningens bankkonti via netbankaftale. 6.2 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er Dansk Svømmebadsteknisk Forenings højeste myndighed. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i marts/april måned og medlemmerne indkaldes skriftligt med mindst fire ugers varsel med angivelse af dagsorden. Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget til beslutning på generalforsamlingen, skal skriftligt meddeles formanden eller næstformanden senest den 15. januar inden generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende: A. Valg af dirigent. B. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. C. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse og meddelelse af decharge. D. Indkomne forslag. E. Fremlæggelse og godkendelse af budget med fastsættelse af kontingentets størrelse. F. Valg 1. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter repræsenterende medlemsgruppe a 2. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant repræsenterende medlemsgrupperne b, c og d 3. valg af en statsautoriseret eller registreret revisor (lige årstal) G. Eventuelt. Det af bestyrelsen godkendte og af revisorerne reviderede regnskab udsendes sammen med bestyrelsens budgetforslag til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 5 af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, eller når det kræves af mindst 1/5 af foreningens medlemmer.

6 Indkaldelse kan ske med to ugers varsel med motiveret dagsorden, og der skal indkaldes senest tre uger efter, at lovlig begæring herom er tilstillet formanden, respektive næstformanden. side 6 af 7 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fem uger efter, at lovlig begæring herom er fremsat. Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden skal foruden de sager, der har givet anledning til indkaldelsen, indeholde valg af dirigent. Ved afstemninger og valg ved såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger har hvert medlem 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent, har ikke adgang til generalforsamlingen. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal (se dog punkt 7.2 og punkt 8.1) på generalforsamlingen. Afstemning skal være skriftlig, hvis begæring herom fremsættes, eller når generalforsamlingens dirigent bestemmer det. 7. Vedtægtsændringer 7.1 Vedtægtsændring kan kun ske på en generalforsamling. Forslaget til vedtægtsændring sendes skriftligt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 7.2 Til vedtagelse af forslaget kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmer er repræsenteret, og at vedtagelsen sker med mindst halvdelen af de afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af stemmerne ikke er repræsenteret, men halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget, skal der senest fem uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt flertal gælder uanset fremmødte stemmer. 8. Opløsning 8.1 Foreningen kan opløses, såfremt der fremsættes forslag om dette efter samme regler, som under punkt 7.1. Vedtagelse kræver dog, at mindst halvdelen af stemmerne er til stede, og at vedtagelsen sker med mindste 3/4 af de afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af stemmerne ikke er til stede, men 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt flertal gælder uanset fremmødte medlemmer. 8.2 Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål og fordeles således, som det besluttes på den sidste generalforsamling. 9. Ikrafttræden Vedtægterne træder i kraft med vedtagelse på en generalforsamling i overensstemmelse

7 med reglerne i vedtægternes 7, dog således at vedtægtsændringerne vedr. valg til bestyrelsen i vedtægternes 6 først får virkning fra og med generalforsamlingen i side 7 af 7 Godkendt ved stiftende generalforsamling den 26. april 1976, med ændring den 20. marts 1980, den 22. april 1986, den 22. april 1992, den 10. maj 1995, den 24. april 1997, den 29. maj 1997 og den 20. april 1999, 9. marts 2005, 11. april 2005 og 6. maj 2015.

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION På PLO s repræsentantskabsmøde den 11. april 2015 fremlægger arbejdsgruppen om PLO s demokratiske funktioner nedenstående forslag til ændring af PLO s love. Selvdeklarering

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere