EKSAMENSOPGAVER I MATEMATIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSAMENSOPGAVER I MATEMATIK"

Transkript

1 VEJLENDENDE EKSEMPLER PÅ EKSAMENSOPGAVER I MATEMATIK STX A-NIVEAU INKLUSIV STX B-NIVEAU 1

2 Forord Matematik A i stx er beskrevet gennem henholdsvis læreplan, undervisningsvejledning og de to vejledende eksamenssæt De faglige mål for undervisningen og bedømmelseskriterierne ved de afsluttende eksamener findes beskrevet i læreplanen Om specielt den skriftlige prøve hedder det i læreplanen: Det skriftlige eksamenssæt består af opgaver stillet inden for kernestoffet og skal evaluere de tilsvarende faglige mål I undervisningsvejledningens hovedafsnit er der gennem en lang række eksempler redegjort nærmere for, hvad dette betyder Med de vejledende eksamenssæt illustreres dels omfang og opbygning af et sådant sæt, dels hvorledes den konkrete udformning af forskellige spørgsmål kunne være De vejledende eksamenssæt er udarbejdet af en vejledende opgavekommission I forarbejdet blev der produceret betydeligt flere opgaver, end der blev anvendt Disse velegnede, men overskydende opgaver har opgavekommissionen stillet til rådighed for Matematiklærerforeningen med henblik på en udgivelse Denne udgivelse af vejledende eksamensopgaver kan ikke træde i stedet for læreplan og undervisningsvejledning, men skal alene ses som et yderligere materiale til støtte for undervisningen frem mod den skriftlige eksamen Antallet af opgaver inden for et bestemt emne er ikke udtryk for en vægtning af pågældende emne Specielt gøres opmærksom på, at alle opgaver, der kan stilles til B-niveau, også kan stilles til A- niveau Opgaverne til B-niveau findes derfor også i denne opgavesamling med de samme numre tilføjet et B Opbygning af eksamenssættene Til den skriftlige prøve på A-niveau gives der 5 timer Den første del af sættet, delprøve 1, skal besvares uden hjælpemidler Til denne del af prøven gives der 1 time, hvorefter besvarelsen afleveres Under den anden del af prøven, delprøve, må eksaminanden benytte alle hjælpemidler, bortset fra kommunikation med omverdenen Opgaverne til denne del af prøven udarbejdes ud fra den forudsætning, at eksaminanden råder over et CAS-værktøj, der kan udføre symbolmanipulation De nærmere krav er beskrevet i undervisningsvejledningens afsnit 33 Delprøven med hjælpemidler kan indeholde valgfrie opgaver Er dette tilfældet vil det tydeligt fremgå, hvor mange af de valgfrie opgaver der må afleveres til bedømmelse Hvert spørgsmål i et eksamenssæt repræsenterer 5 point Et spørgsmål kan indeholde delspørgsmål En fuldstændig besvarelse giver 15 point I hvert sæt vil et antal point være reserveret til en bedømmelse af helhedsindtrykket af opgavebesvarelsen Formulering af eksamensopgaverne Af undervisningsvejledning og følgebrevet til de vejledende eksamenssæt fremgår: Ved beregninger af enhver art arbejdes der inden for mængden af reelle tal eller delmængder heraf Komplekse tal vil derfor aldrig høre med til en ønsket løsningsmængde I en opgavetekst vil det ofte forekomme, at grundmængden for en ligning ikke direkte er nævnt Det er da altid underforstået, at grundmængden skal vælges så omfattende som muligt inden for de reelle tal Ligeledes vil det ofte forekomme, at definitionsmængden for en givet reel funktion ikke udtrykkeligt er angivet i opgaveteksten I sådanne tilfælde er det altid underforstået, at definitionsmængden er den mest omfattende delmængde af de reelle tal, inden for hvilken den angivne forskrift har mening En modelsituation kan lægge begrænsninger på variationen af de variable ud over de rent matematiske

3 begrænsninger Er dette ikke eksplicit angivet i opgaveformuleringen, er det en del af besvarelsen at redegøre for, hvilke intervaller der arbejdes indenfor Brug af ord som skitse og tegn er ikke udtryk for, at der ønskes en bestemt fremgangsmåde Det er en del af undervisningen, at eleverne opnår indsigt i, hvilke detaljer der bør medtages i en skitse eller modeltegning En skitse af et grafisk forløb eller en modeltegning af en geometrisk situation skal vise de karakteristiske egenskaber eller fænomener, som er væsentlige for opgavens besvarelse Eksempelvis tegnes spidse vinkler som spidse og modeller af trekanter tegnes ikke som retvinklede, hvis dette ikke fremgår af oplysningerne For et grafisk forløb kan skæringspunkter med akserne, beliggenhed af lokale ekstrema, monotoniforhold eller asymptotisk forløb hver for sig være væsentlige at tage med i en skitse, alt afhængig af opgaven Brug af formuleringer som løs ligningen, bestem nulpunkter eller beregn skæringspunkter mellem to grafer er ikke udtryk for, at der ønskes en bestemt fremgangsmåde Det er en del af undervisningen, at eleverne opnår indsigt i styrke og svagheder ved symbolske over for numeriske metoder til at løse ligninger og andre matematiske problemer Dette vil sætte eleverne i stand til at vurdere hensigtsmæssigheden i en given løsningsmetode samt at finde andre veje frem, hvis en bestemt løsningsstrategi slår fejl I opgaver, hvor der ønskes en begrundelse for antallet af løsninger eller for, at den samlede løsningsmængde er bestemt, vil dette fremgå af opgaveteksten I opgaver, hvor der skal argumenteres for, at den samlede løsningsmængde er bestemt, eller hvor der skal bestemmes lokale ekstrema, vil der ofte være forskellige veje til målet, og der foreskrives ikke nogen bestemt metode Det er en del af undervisningen, at eleverne opnår indsigt i dette, herunder hvorledes man kan argumentere ved hjælp af f '( x) I opgaver inden for integralregning vil det altid fremgå af opgaveteksten, hvis man ønsker angivelse af en stamfunktion eller et ubestemt integral Når ubestemte integraler bestemmes ved hjælp af et CASværktøj, forventes det ikke, at eleverne kan omskrive et svar, hvori der indgår funktioner, som ikke er en del af kernestoffet I delprøven med hjælpemidler kan der i modelsituationer optræde funktionsudtryk, som ikke direkte er nævnt i kernestoffet Sådanne udtryk forventes eksaminanderne at kunne differentiere og integrere med brug af et CAS-værktøj, jf vejledningens afsnit d Derimod gælder det, at i alle opgaver, hvor der skal løses en differentialligning, vil denne kunne omskrives til en af de typer, der er omtalt under kernestoffet Eksaminanderne må naturligvis gerne løse en sådan differentialligning med brug af et CAS-værktøj I en modelopgave kan eksaminanderne få et datamateriale for sammenhængen mellem variable samt oplysninger om, hvilken matematisk modeltype der kan beskrive materialet Eksaminanderne skal kunne opstille og håndtere denne model, herunder stille spørgsmål til og besvare spørgsmål vedrørende modellen, men de forventes ikke ved den skriftlige eksamen at kunne begrunde én bestemt model frem for andre Det forventes, at eksaminanderne kan udføre lineær, eksponentiel og potensregression Matematisk notation og matematiske symboler vil i alle tilfælde, hvor der ikke foreligger entydige internationale regler, blive anvendt ud fra det sigte at gøre opgaveteksten læsevenlig for eksaminanden I prøven uden hjælpemidler vil funktionsudtryk som c a formen x x b altid være omskrevet på kx x 1 Ligesom e, a, x og x både kan betegne funktionen og en funktionsværdi, således kan det også generelt forekomme, at symbolet f (x) anvendes til både at betegne en funktion og en funktionsværdi 3

4 Konteksten vil afgøre, om det er hensigtsmæssigt eller ej at anvende parenteser i udtryk som ln(x) og ln x osv Kan det misforstås, vil man altid sætte parenteser, som i ln(a b) Inden for analytisk geometri og vektorregning er det ofte hensigtsmæssigt at identificere en vektor med vektorens koordinater: a r = Den samme form for identifikation vil også blive anvendt ved 3 beskrivelse af punkter Man kan her både møde formuleringer som: punktet P(,3), punktet (,3) og P = (,3) Den samme notation vil blive anvendt ved beskrivelse af punkter på en graf Der anvendes som standard dansk komma: 1,53 og ikke 153 Ved angivelse af koordinater kan der dog blive anvendt decimalpunktum, hvis det danske komma kan give anledning til misforståelser Vi vil tillade os at skrive: (15, 4) i stedet for (1,5, 4) Hvis et udklip benytter decimalpunktum, vil denne notation ikke blive ændret i gengivelsen Delprøven uden hjælpemidler Af undervisningsvejledningen og følgebrevet til de vejledende eksamenssæt fremgår, at det forventes eksaminanderne kan: opstille enkle formler ud fra en sproglig beskrivelse anvende nulreglen og løse simple første og andengradsligninger anvende kvadratsætningerne og reducere udtryk sætte tal ind i forskrifter anvende Pythagoras læresætning foretage beregninger i ensvinklede trekanter håndtere eksponentiel notation og anvende potensreglerne isolere ukendte størrelser, herunder anvende logaritmer og rødder redegøre for andengradspolynomiers grafer bestemme regneforskrifter for lineære, eksponentielle og potensfunktioner kx differentiere polynomier, potensfunktioner, e og ln(x) anvende de regneregler for differentiation, som er beskrevet i kernestoffet bestemme en tangentligning anvende viden om sammenhængen mellem afledet funktion og monotoniforhold aflæse væksthastighed grafisk kx 1 bestemme integraler af polynomier, potensfunktioner, e samt funktionen x anvende viden om sammenhængen mellem stamfunktion, bestemt integral og areal anvende de regneregler for integration, som er beskrevet i kernestoffet redegøre for om en given funktion er en løsning til en differentialligning opstille parameterfremstillinger for linjer i plan og rum og opstille ligninger for planer omskrive cirkel- og kugleligninger med henblik på at bestemme centrum og radius bestemme skæringspunkter med linjer både i planen og i rummet anvende reglerne for vektorregning bestemme afstand fra punkt til linje i planen og fra punkt til plan i rummet anvende vektorielle værktøjer til at svare på spørgsmål om ortogonalitet, parallelitet, areal og projektion 4

5 Bedømmelse af opgavebesvarelsen I læreplanens afsnit 43 er opridset de bedømmelseskriterier, der lægges til grund for bedømmelsen af såvel skriftlige som mundtlige præstationer Det vil altid afhænge af det konkrete eksamensspørgsmål, hvilke af de omtalte kriterier der er i spil i den givne situation I nedenstående citat er således udeladt nogle punkter, der ikke vedrører skriftlig eksamen: Bedømmelsen er en helhedsvurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som er angivet i 1 Der lægges vægt på, om eksaminanden: 1 har grundlæggende matematiske færdigheder, herunder kan håndtere matematisk symbolsprog og matematiske begreber har kendskab til matematiske metoder og kan anvende dem korrekt er i stand til at bruge it-værktøjer hensigtsmæssigt kan anvende matematik på foreliggende problemer, herunder kan vælge hensigtsmæssige metoder til løsning af forelagte problemer kan præsentere et matematisk emne eller en fremgangsmåde ved løsning af et matematisk problem på en klar og overskuelig måde kan redegøre for foreliggende matematiske modeller og diskutere deres rækkevidde 3 har overblik over og kan perspektivere matematik, herunder: kan bevæge sig mellem fagets teoretiske og praktiske sider i forbindelse med modellering og problembehandling I undervisningsvejledningens afsnit 4g hedder det specielt om bedømmelsen af det skriftlige eksamenssæt, at der i bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart, herunder om der i opgavebesvarelsen er: en forbindende tekst fra start til slut, der giver en klar præsentation af, hvad den enkelte opgave og de enkelte delspørgsmål går ud på en hensigtsmæssig opstilling af besvarelsen i overensstemmelse med god matematisk skik en dokumentation ved et passende antal mellemregninger en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde, herunder den eventuelle brug af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder en brug af figurer og illustrationer en tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer en redegørelse for den matematiske notation, der indføres og anvendes, og som ikke kan henføres til standardviden en afrunding af de forskellige spørgsmål med præcise konklusioner, præsenteret i et klart sprog og med brug af almindelig matematisk notation Mange spørgsmål har en sådan udformning, at der kan være flere veje til en fuldt tilfredsstillende besvarelse Alle spørgsmål kan besvares til fuldt pointtal på grundlag af kernestoffet Men har eksaminanderne en yderligere indsigt, som de forstår at udnytte, vil dette blive belønnet i helhedsindtrykket Bjørn Grøn, fagkonsulent 5

6 1 OPGAVER UDEN HJÆLPEMIDLER 1001 B a) Forkort brøken x + x 4x B a) Reducér 8a 3 b a (b) 1003 B a) Omskriv 4x 1x + 9 til formen ( ax + b) B a) Undersøg om 1 er løsning til ligningen 8x + x + x = B a) Bestem k, så - er rod i polynomiet p( x) = x + kx 3x B a) Løs ligningen ( x 1)( x 4) = B a) Bestem en forskrift for den lineære funktion f, hvis graf går gennem punkterne (, 10) og (- 3, 0), og løs ligningen f ( x) = B a) Bestem rødderne i andengradspolynomiet f ( x) = x x, og faktorisér polynomiet 1009 B En parabel er bestemt ved ligningen y = x x a) Bestem toppunktet for parablen, og skitsér parablen 6

7 1010 B På figuren ses grafen for tre forskellige andengradspolynomier f ( x) = ax + bx + c Med d betegnes diskriminanten a) Bestem for hver af de tre andengradspolynomier fortegnet for a og d 1011 B En funktion f er bestemt ved f ( x) x = 7 ln x a) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P(1,f(1)) 101 B En funktion f er bestemt ved 1 3 f ( x) = x x 5x 3 a) Bestem monotoniforholdene for funktionen f 1013 B Om en funktion f( x) oplyses det, at f '( x) = x 1x a) Bestem monotoniforholdene for f( x) 1014 B a) Tegn en mulig graf for en funktion f, der opfylder følgende: f har definitionsmængde ] ;10[ f har værdimængde [ 3; 8] f er differentiabel fortegn og nulpunkter for f ' er som angivet på tallinjen: 7

8 1015 B 0 a) Bestem hvert af integralerne x 3 dx og x dx ) 1016 B a) Bestem integralet ( 4x x dx, og giv en geometrisk fortolkning af resultatet A a ) Reducer udtrykket (a + 3b) 3b(4a + b) (a + b)(a b) 1018 A a) Forkort brøken a 6a + 9 a A En cirkel har centrum (-,1) og radius 5, og en linje l er bestemt ved ligningen x + y 6 = 0 a) Undersøg om linjen l skærer cirklen 100 A Trykket i atmosfæren, målt i atm, aftager som funktion af højden, målt i km, over jordoverfladen med god tilnærmelse som en eksponentiel udvikling P med en halveringshøjde på 5 km a) Opskriv et regneudtryk for P, som funktion af højden h, idet trykket ved jordoverfladen er 1 atm 101 A Trykket i atmosfæren, målt i atm, som en funktion P af højden h, målt i km, over jordoverfladen er bestemt ved h 5 1 P = Volumen af en idealgas er ved konstant temperatur omvendt proportional med trykket a) Opskriv et regneudtryk for volumen V af en idealgas som funktion af højden h, når volumen ved jordoverfladen er L 8

9 10 A En funktion f er bestemt ved 3 f ( x) = x + x + 4x 3 a) Vis, at tangenten i punktet P(0, f (0)) er parallel med linjen m, der har ligningen 4 x y + = A En funktion f er bestemt ved 3 f ( x) = x + bx + 3x + 4, hvor b er et tal a) Bestem de værdier af b, for hvilke f er en voksende funktion A a) Bestem integralet ( + x) dx x 105 A Der er givet en funktion f x 3 ( ) x 4 = x Grafen for f( x) afgrænser sammen med førsteaksen en punktmængde, der har et areal a) Bestem arealet af denne punktmængde 106 A Grafen for funktionen f med forskriften f ( x) = 9 x og grafen for funktionen g med forskriften g( x) = x + 3 afgrænser en punktmængde, der har et areal a) Skitsér punktmængden, og bestem punktmængdens areal 9

10 107 A På figuren ses grafen for en funktion, som skærer førsteaksen i punkterne S 1 (-3,0), S (-,0), S 3 (,0) og S 4 (3,0) Grafen afgrænser sammen med førsteaksen tre punktmængder M 1, M og M 3, der hver for sig har et areal Disse arealer er henholdsvis, og a) Bestem f ( xdx ) og 3 3 f ( xdx ) A Tabellen viser nogle funktionsværdier for funktionerne f, g og h x f(x) g(x) h(x) Det oplyses, at f er stamfunktion til g, og at g er stamfunktion til h a) Bestem tallet 1 g( x) dx, og bestem en ligning for tangenten til grafen for g i punktet P(1, g(1)) 10

11 109 A Betragt funktionen f( x) = x 1 a) Beregn det bestemte integral 9 f ( xdx ), 0 og fortolk resultatet ved hjælp af en skitse 1030 A Om en funktion f( x ) oplyses, at P (,) er et punkt på grafen for f( x), samt at funktionen er en løsning til differentialligningen dy 3y x dx = a) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f( x) i P 1031 A Om en bestemt løsning til differentialligningen dy ( x 1)( y 1 dx = + ), x R og y > 1 oplyses, at grafen forløber i området R ]1; [ a) Bestem ekstremumssted og monotoniforhold for denne løsning til differentialligningen 103 A I et koordinatsystem i planen er der givet tre punkter A (4,), B (1,8) og C (9,14) a) Tegn i et koordinatsystem en skitse af den trekant, som de tre punkter udspænder, og bestem arealet af trekanten 1033 A En cirkel C og en linje l er bestemt ved C: x 4x + y + y = 11 l : y = x + 1 a) Bestem koordinatsættet til hvert af skæringspunkterne mellem l og C 1034 A En cirkel har centrum i punktet C(3,-) og går gennem punktet P(0,) a) Bestem en ligning for tangenten til cirklen i punktet P 11

12 1035 A En kugle er bestemt ved ligningen x + 8x + y + 4y + z z = 9 a) Bestem koordinatsættet til kuglens centrum og kuglens radius 1036 A En kugle K og en plan α er bestemt ved K: x 6x + y + 4y + z 10z + = 0 α : x + y z = 5 a) Undersøg, om α er tangentplan til K 1037 A En kugle er givet ved ligningen ( x+ ) + ( y ) + z =8 a) Bestem kuglens skæringspunkter med koordinatsystemets førsteakse 1038 A I et koordinatsystem i rummet har en plan α ligningen x y+ z+ 3 = 0, og en linje l har parameterfremstillingen x 1 1 y = + t 1, z 3 1 t R a) Undersøg, om P(4, -1, 6) er et punkt på l, og bestem projektionen af P på α 1039 A I et koordinatsystem i rummet er der givet et punkt A(, -, 1) og en linje l med parameterfremstillingen x 1 y = 1 + t 1, z 1 5 t R På linjen l ligger et punkt P, som opfylder, at OP OA a) Bestem koordinatsættet til P, og beregn arealet af trekant OAP 1

13 1040 A I et koordinatsystem i rummet er der givet et punkt P(1,-5,-) og en vektor 3 a r = 1 4 a) Bestem en ligning for den plan α, der indeholder punktet P og har a r som normalvektor, og bestem en parameterfremstilling for den linje l, der går gennem punktet P, og som har a r som retningsvektor 1041 A Givet to vektorer i rummet 5 t r a = ur 1 og ct = t 11, 11 t R a) Bestem længden af den længste af diagonalerne i det parallelogram, der udspændes af vektor a r og vektor c r 4 13

14 OPGAVER MED HJÆLPEMIDLER Geometri og vektorer 001 B I en trekant ABC er C ret Endvidere er siden b = 3, og vinkelhalveringslinjen v = 4 A a) Tegn en model af situationen, og bestem de ukendte sider og vinkler i trekant ABC 5 00 B I trekant ABC gælder BC = AB og AC = AB a) Bestem cos C b) Bestem arealet af trekant ABC udtrykt ved c 003 B To skibe A og B sejler med konstant hastighed parallelt med en kystlinje l A sejler i afstanden 100 meter fra l, mens B sejler i afstanden 1000 meter fra l Klokken 100 er vinklen v mellem sejlretningen for A og sigtelinjen fra A til et fyrtårn F lig med 40, mens det for B gælder, at den tilsvarende vinkel u er lig med 48 a) Beregn afstanden fra hvert af de to skibe til fyrtårnet b) Beregn afstanden mellem skibene Et halvt minut senere er v = 4 og u = 51 c) Beregn det tidspunkt, hvor de to skibe passerer hinanden 14

15 004 B Det astronomiske fænomen»lysende sky«kan iagttages i Danmark i perioden juni til august En enkel metode til at bestemme afstanden fra jorden til en lysende natsky består i, at to observatører A og B måler vinklen mellem vandret og sigtelinjen til skyen C De to observatører er anbragt, så punktet D ligger lodret under C og den vandrette linje gennem A og B a) Beregn afstanden DC fra jorden til skyen, når der foreligger følgende målinger: α = 7,, β = 37, 6 og AB = 50 km Kilde: Astronomisk Tidsskrift 1994/ 005 B I NATO s varslingskæde indgår AWACS-fly, der er flyvende radarstationer De flyvende radarstationer har den fordel i forhold til radarstationer på jorden, at de kan iagttage flyvemaskiner, som ellers ville være skjult på grund af jordkrumningen og uregelmæssigheder i terrænet Et AWACS-fly befinder sig i højden 9 km På figuren tænkes flyet at befinde sig i punktet F A og B angiver yderpunkter i det område, flyets radar kan dække Jordens radius r sættes til 6371 km a) Bestem længden af linjestykket AB samt længden af cirkelbuen AB 15

16 006 A I en trekant ABC er siden BC dobbelt så lang som siden AB, og siden AC er halvanden gang så lang som siden AB a) Bestem trekantens vinkler Det oplyses, at længden af højden fra B er 5 b) Bestem længden af siderne og trekantens areal 007 B En trekant har sidelængderne 1, x og y Det oplyses, at trekantens omkreds er 10, og at x > y a) Bestem x, når det oplyses, at trekanten er retvinklet 008 B En cirkel er givet ved ligningen x + 4x + y 6y 3 = 0 a) Bestem afstanden fra cirklens centrum til linjen l med ligningen 3 x 4y 4 = 0 Cirklen har to tangenter og t, der er parallelle med linjen l t1 b) Bestem en ligning for hver af disse to tangenter 009 A I et koordinatsystem er to vektorer a r og b r bestemt ved t a r t = og b r =, t + 1 t + 1 hvor t er et tal a) Bestem for t = arealet af det parallellogram, der udspændes af vektorerne a r r og b r r b) Bestem for t = koordinatsættet til projektionen af b på a c) Bestem de værdier af t, for hvilke vinklen mellem vektorerne a r r og b er 60º 16

17 010 A På figuren ses en koncertscene, der er lagt ind i et koordinatsystem, således at z -aksen går lodret op i midten af scenens front, og scenens gulv ligger i xy -planen Scenekassens hjørnepunkter betegnes som på figuren, og punktet C har koordinatsættet ( 5,5,0) Der ophænges spots i tagplanen i P og Q, hvor P har koordinatsættet ( 1, 5, 4) En parameterfremstilling for den linie l, som spotlyset følger fra Q til B er givet ved x 1 3 y = 5 + t 5 z 4, t R a) Bestem en parameterfremstilling for linjen m, der følger spotlyset fra P til C b) Bestem koordinatsættet til skæringspunktet S mellem de to spotlinier l og m 17

18 011 A På figuren ses en koncertscene, der er lagt ind i et koordinatsystem, således at z -aksen går lodret op i midten af scenens front, og scenens gulv ligger i xy -planen Scenetagets hjørner er punkterne E(1, 6, 4), F( 4, 5,3), G( 4,5,3) og H (1, 6, 4) a) Bestem en ligning for scenens tagplan β, der indeholder punkterne E, F, G og H, og bestem den vinkel, som tagplanen β danner med vandret 01 A I et koordinatsystem i rummet har en kugle ligningen ( x 1) + ( y ) + ( z 1) = 49 Punkterne N (1,,8) og P(3,5,7) ligger på kuglen, og en linje l går gennem kuglens centrum C og punktet P a) Bestem skæringspunktet mellem l og tangentplanen til kuglen i punktet N 013 A I et koordinatsystem i rummet er givet et punkt P(, y0,4), hvor y 0 > 0, og en plan α med ligningen z = 6 Punktet P ligger på en kugle, der har centrum i O(0,0,0), og som tangerer α En linje l går gennem O og P a) Bestem koordinatsættet til skæringspunktet mellem l og α 014 A I et koordinatsystem i rummet er givet en plan α med ligningen x y+ z+ 3 = 0, og en linje l med parameterfremstillingen x 1 1 y = + t 1, t R z 3 1 a) Bestem koordinatsættet til det punkt P på l, hvis projektion på α har koordinatsættet (,,3) 18

19 3 Formler og ligninger 3001 B Body-Mass-Index, BMI, er et mål for sammenhængen mellem en persons vægt og højde For voksne over 0 år falder BMI i en af følgende 4 kategorier: BMI Vægt status Under 18,5 Undervægt 18,5-4,9 Normalvægt 5,0-9,9 Overvægt 30,0 og derover Svær overvægt Kilde: Centers for Disease Control and Prevention, 1600 Clifton Rd, Atlanta, GA 30333, USA En persons BMI kan beregnes ved at dividere vægten i kg med kvadratet på højden målt i meter a) Indfør passende variable, og opstil en formel for BMI b) Undersøg, om en person med en vægt på 70 kg og en højde på 180 cm har normal vægt i henhold til skemaet ovenfor En kvinde er 165 cm høj c) Opstil en funktion, som beskriver BMI, som funktion af vægten for denne kvinde, og undersøg, hvilket vægtinterval denne kvindes vægt skal ligge indenfor, hvis hun ønsker at tilhøre kategorien Normalvægt 300 B Når spinat blancheres, ændrer vitaminindholdet y sig (målt i bestemte enheder) efter forskriften hvor t er tiden y = 31,5 0, 887 a) Bestem t for y =19 t, Nitratindholdet i spinat ændrer sig samtidig og følger forskriften z = 0,3 + 61,4 0, 884 t, hvor t er tiden a) Bestem nitratindholdet, når vitaminindholdet er 15 19

20 3003 B Det radioaktive stof strontium 90 henfalder, så der efter 1 år er forsvundet,45% af stoffet Et laboratorium indkøber 7 g af stoffet i 004 a) Bestem, hvor mange gram der er tilbage efter år b) Indfør passende betegnelser, og opskriv et matematisk udtryk, der beskriver, hvor mange gram radioaktivt stof, der vil være tilbage efter et givet antal år c) Bestem, hvor mange år der går, før der er mindre end 1 g tilbage af stoffet 3004 B En trekants areal er bestemt ved dens højde og dens grundlinje, og en cirkels areal er bestemt ved dens radius En trekant og en cirkel skal have samme areal a) Indfør passende variable, og opstil et udtryk, som beskriver denne sammenhæng b) Udtryk radius i cirklen ved trekantens højde og grundlinje 3005 B En bestemt type glas har udvendig form som en cylinder med højden h og grundfladeradius r Det indre af glasset har form som en kegle med højde h og grundfladeradius r Glasset skal kunne rumme 1dm 3 a) Bestem h som funktion af r Glassets udvendige overflade O består af cylinderens krumme overflade og bund b) Bestem en forskrift for O som funktion af r 3006 B Grafen for en funktion f( x) er en parabel, som skærer koordinatsystemets akser i punkterne P(,0), Q(8,0) og R(0,4) a) Bestem en forskrift for f( x) 3007 B En kasse med kvadratisk bund har rumfang 15 a) Angiv arealet af kassens samlede overflade som en funktion af sidelængden x i den kvadratiske bund 0

21 3008 B Styrken af et jordskælv kan angives ved det såkaldte Richtertal Sammenhængen mellem den energimængde E (målt i joule), et jordskælv frigiver, og Richtertallet m er givet ved følgende formel log E =,4m 1, a) Bestem den energimængde et jordskælv med Richtertallet 6,5 frigiver, og bestem 13 Richtertallet for et jordskælv, der frigiver en energimængde på 8,0 10 joule I en model for antallet af jordskælv i det sydlige Californien kan sammenhængen mellem Richtertallet m og det gennemsnitlige årlige antal jordskælv y med mindst dette Richtertal angives ved følgende formel y = 1, , 188 m b) Bestem det gennemsnitlige antal årlige jordskælv i det sydlige Californien med Richtertal mindst 4,5 Bestem det Richtertal, der svarer til et gennemsnitligt antal årlige jordskælv på 10 med mindst dette Richtertal c) Opstil en ligning, der angiver sammenhængen mellem E og y Kilde: Ignacio Rodriguez-Iturbe, Andrea Rinaldo: Fractal River Basins: Chance and Selforganization, Cambridge University Press, B Af en kugle med radius 10 udskæres en cylinder (figur 1) På figur ses et snit gennem cylinderens akse indlagt i et koordinatsystem a) Vis, at sammenhængen mellem cylinderens rumfang V og cylinderens halve højde t er bestemt ved V = 00π t π t 3 1

22 3010 B Arbejdsprocesser udføres ofte mere effektivt, efterhånden som udøveren af arbejdet får større erfaring I en model for arbejdsprocessers effektivitet gælder, at effektiviteten f (t), som funktion af tiden t (uger) udøveren har været beskæftiget med arbejdet, er givet ved t f ( t) = 1,00 0,60 0, 9, t 0 a) Hvor længe skal udøveren have været beskæftiget med arbejdet, før effektiviteten er 0,95? 3011 A Betragt funktionen x π f( x) = sin( ) +, hvor 0 x 4π a) Bestem funktionens nulpunkter, og skitsér grafen for funktionen b) Gør rede for, at funktionen har et maksimum, og bestem x-værdien hørende til dette 301 A På figuren ses en 5 m lang stige, der er stillet op mod et hus, der ligger 1,5 m bag en m høj mur, som stigen hviler på a) Vis, at der gælder følgende sammenhæng mellem x og y (se figuren) 3 y = og ( x + 1,5) + ( y + ) = 5 (*) x Reducer (*) til én ligning, som x skal opfylde, og løs denne ligning for at bestemme de mulige afstande mellem muren og det sted, hvor stigen rører jorden 3013 A Om en ny dug, der er,0 m lang og 1,1 m bred, oplyses, at dugens areal ved første vask vil krympe 5,0 %, og at længden og bredden reduceres med x% a) Opstil en ligning, som x skal opfylde

23 3014 A En bestemt type beholdere, der skal rumme 0 dm 3, er sammensat af en cylinder med bund og en halv kugleflade med samme radius som cylinderens bund (se figuren) a) Bestem en formel for rumfanget af en sådan beholder udtrykt ved cylinderens højde og cylinderens radius, og isolér højden i formlen b) Bestem beholderens overflade udtrykt ved cylinderens højde og radius 3015 A Når spinat blancheres, ændrer vitaminindholdet y sig (målt i bestemte enheder) efter forskriften t y = 31,5 0, 887, hvor t er tiden a) Bestem t udtrykt ved y Nitratindholdet i spinat ændrer sig samtidig og følger forskriften z = 0,3 + 61,4 0, 884 t, hvor t er tiden b) Bestem en forskrift for nitratindholdet som funktion af vitaminindholdet 3016 A En trekant ABC er indskrevet i et kvadrat med sidelængden 1, som vist på figuren a) Opstil en forskrift for arealet af trekanten som funktion af x b) Bestem den værdi af x, der giver trekanten det største areal 3

24 4 Statistik og sandsynlighedsregning 4001 B Ovenstående viser et boksplot over karaktererne ved en prøve a) Angiv kvartilsættet for datasættet 400 B På en skole med 700 elever ønsker en af de politiske ungdomsorganisationer at få mulighed for at stille et bord op, hvor eleverne i spisefrikvarteret kan hente materialer og få information Da skolens ledelse siger nej, opfordrer organisationen alle elever til at tilkendegive, om de er for eller imod dette 17 afgav deres stemme og heraf støttede 9 forslaget Organisationen omdeler derefter løbesedler, hvor de skriver: Elevundersøgelse viser, at over 70 % støtter de politiske organisationers ret til at uddele materialer på skolen a) Kommentér denne påstand med brug af statistiske begreber som stikprøve, population, systematiske fejl og skjulte variable 4003 B Vil indtagelse af urtete styrke helbredet hos de ældre? Dette ønsker en gruppe studerende at undersøge Over en periode på 6 måneder besøger de nogle tilfældigt udvalgte beboere på et plejehjem og serverer urtete for dem Efter 6 måneder viser det sig, at de beboere, der fik serveret urtete, faktisk har færre sygedage, end de som ikke fik serveret noget De studerende publicerer resultatet af deres undersøgelse under overskriften: Urtete styrker helbredet hos de ældre a) Kommentér denne påstand ved at stille mindst tre kritiske spørgsmål til undersøgelsen 4004 B I Hite-rapporten, der omhandler amerikanske kvinders seksuelle adfærd, er en af konklusionerne: Amerikanske kvinder er langt mere frigjorte, end hidtil antaget Undersøgelsen kom til veje gennem udsendelse af spørgeskemaer til kvinder, hvoraf 4500 svarede a) Kommentér påstanden med brug af statistiske begreber som stikprøve, population, systematiske fejl og skjulte variable 4

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D Demo preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1

brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D Demo preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1 brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1 brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D beta udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-37-4

Læs mere

Rapportopgaver. Forord

Rapportopgaver. Forord Rapportopgaver Forord I forbindelse med indførelsen af prøveform c) til mundtlig eksamen i matematik kom der i læreplanerne krav om, at en betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således,

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Differentialligninger Et undervisningsforløb med Derive og modelbygning Højt niveau i matematik i gymnasiet

Differentialligninger Et undervisningsforløb med Derive og modelbygning Højt niveau i matematik i gymnasiet Differentialligninger Et undervisningsforløb med Derive og modelbygning Højt niveau i matematik i gymnasiet Niels Hjersing Per Hammershøj Jensen Børge Jørgensen Indholdsfortegnelse 1 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 007 010 MATEMATIK A-NIVEAU MATHIT Prøvesæt 010 Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: timer med autoriseret formelsamling Delprøve

Læs mere

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring Matematik - et grundlæggende kursus Dennis Cordsen Pipenbring 22. april 2006 2 Indhold I Matematik C 9 1 Grundlæggende algebra 11 1.1 Sprog................................ 11 1.2 Tal.................................

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.00-13.00. 2stx121-MAT/B-31052012

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.00-13.00. 2stx121-MAT/B-31052012 Matematik B Studentereksamen stx11-mat/b-310501 Torsdag den 31. maj 01 kl. 9.00-13.00 Side 1 af 6 sider Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 2stx131-MAT/B-29052013 Onsdag den 29. maj 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Stikordsregister med abstract til Hvad er matematik? C. Matematiske sætninger, begreber og opdagelser, der indgår i Hvad er matematik?

Stikordsregister med abstract til Hvad er matematik? C. Matematiske sætninger, begreber og opdagelser, der indgår i Hvad er matematik? Stikordsregister med abstract til Hvad er matematik? C Matematiske sætninger, begreber og opdagelser, der indgår i Hvad er matematik? Stikord ca. årstal abstract findes her: Achilleus og skildpadden -400

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Matematik. Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om:

Matematik. Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om: Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om: Fagsyn - hvad er kernen i faget og hvordan bidrager faget til at opfylde avu s formålsparagraf. Didaktiske overvejelser om kriterier for undervisningens

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Vejledning til matematik

Vejledning til matematik Vejledning til matematik almen voksenuddannelse 5. udgave juli 2015 Matematik 2 Forsidebilledet er gengivet med tilladelse fra colourbox.dk. 1. Identitet og formål Matematik basis... 4 1. Identitet og

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Funktioner. Ib Michelsen

Funktioner. Ib Michelsen Funktioner Ib Michelsen Ikast 2007 Forsidebilledet Tegning af Niels Bo Bojesen, Jyllands-Posten, 13-9 2006. Version 1.01 (18-11-07 23:41) D:\AppServ\www\c\bog2_s.odt Indholdsfortegnelse Sammenhænge mellem

Læs mere

http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har fået udleveret.

http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har fået udleveret. JG s matematikkompendium Nyttige links: http://www.eduap.com/wordmat/ - Tilføjelse til Word. Et rigtig godt hjælpeværktøj til matematikken. http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

1. Juni 2011. Vejledning til grundfaget matematik - fagbilag 15. Gældende fra Juli 2011

1. Juni 2011. Vejledning til grundfaget matematik - fagbilag 15. Gældende fra Juli 2011 1. Juni 2011 Vejledning til grundfaget matematik - fagbilag 15 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 3

Læs mere

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 side 14 Der undervises efter: TGF Claus Jessen, Peter Møller og Flemming Mørk : Tal, Geometri og funktioner. Gyldendal 1997 EKS Knud Nissen : TI-84 familien

Læs mere