Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)"

Transkript

1 Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 27. oktober 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) De offentlige arbejdsgivere: Preben Meier Pedersen (KL), Malene Vestergaard Sørensen (Danske Regioner) SALA: Hanne Lindberg Greisen FA: Hans Jørgen Steffensen Lederne: Lars Andersen LO: Poul Schøning (LO), Freddy Hansen (TIB), Bjarne Larsen (Serviceforbundet), Inger Bolwinkel (FOA), Kenneth Bergen (Dansk Metal) FTF: Signe Kofoed AC: Marianne Koch Uhre (Tandlægeforeningen), Lars Qvistgaard (AC) Arbejdstilsynet (AT): Jens Jensen, Lis Gamborg, Jeanne Borgqvist (pkt. 8) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA): Palle Ørbæk Indenrigs- og sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen (SUM): Margit Ulmer Sekretariatet: Eva Jensen, Jeanette Sandberg Bossen, Peter Persson og Allan Snitker Arbejdsmiljørådets sekretariat 2. november 2010 Ref. JSB, PRP, EJE, ALS J.nr Afbud Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF) Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. september Meddelelser 4. Ministerens udspil til 2020-arbejdsmiljøstrategi rådets udkast til høringssvar 5. Integration af arbejdsmiljø i de videregående uddannelser 6. Arbejdsmiljørådets økonomi - status 7. Indstilling til medlemmer til NFA s bestyrelse pr. 1. januar Indstilling fra regeludvalg vedr. ændringer i bekendtgørelse om indretning af byggepladser o.l. arbejdssteder som følge af EU-kommissionens supplerende åbningsskrivelse vedr. byggepladsdirektivet 9. Arbejdstilsynets årlige redegørelse om klagesager på arbejdsmiljøområdet i 2009 uddybende besvarelse fra Arbejdstilsynet 10. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. september 2010 Formanden henviste til de omdelte præciseringer til referat af rådsmødet den 15. september 2010 indsendt af LO. Med disse præciseringer blev referatet godkendt uden yderligere bemærkninger. Side 1/7

2 3. Meddelelser Formanden orienterede om, at man i Forretningsudvalget har drøftet rammerne og procedurerne for regeludvalget. Det blev i udvalget aftalt, at Arbejdstilsynet vil udarbejde et notat, som atter skal drøftes i Forretningsudvalget. Når dette er sket, vil emnet blive forelagt rådet. AT oplyste, at det aftalte notat vil blive præsenteret på næste Forretningsudvalgsmøde den 25. november LO bemærkede, at forudgående økonomiberegninger og vurdering af administrative byrder ligeledes har konsekvenser for behandlingen af vejledninger i vejledningsudvalget. LO ser gerne, at det afklares, hvilken betydning de fremtidige rammer og procedurer får for vejledningsarbejdet. Formanden nævnte, at dette noteres til behandling i Forretningsudvalget. Formanden oplyste videre om, at drøftelsen i Forretningsudvalget gik på, at parterne ønsker, at liftuddannelsens inddragelse i uddannelsesbekendtgørelsen skal indgå i regeludvalgsarbejdet. Sekretariatet har efter mødet i Forretningsudvalget skrevet til Arbejdstilsynet om, at man ønsker en drøftelse af dette. Der var overvejelser i Forretningsudvalget om, hvorvidt man skulle skrive direkte til ministeren om, at liftuddannelsen skal indgå i uddannelsesbekendtgørelsen. Der var ikke enighed om at sende et fælles brev til ministeren. DA bemærkede, at der tilbage står rådets beslutning om, at man i det kommende regeludvalg inddrager en liftuddannelse i uddannelsesbekendtgørelsen. DA efterlyste en status på, hvad der videre skal ske i processen. Formanden svarede, at man afventer Arbejdstilsynets holdning til spørgsmålet. Ministeren har godkendt de økonomiske konsekvenser af oplægget til regeludvalget. Dette oplæg danner grundlag for inddragelsen af rådet. En løsning kunne have været at anmode ministeren om at pålægge Arbejdstilsynet, at liftuddannelsen inddrages i regelarbejdet. Dette kunne man ikke i Forretningsudvalget blive enige om. Når Arbejdstilsynet har behandlet bekendtgørelsen og rådets henvendelse, vil Arbejdstilsynet formentlig kommunikere om ønsket om en liftuddannelse til ministeren. DA var ikke enige i den skitserede proces og påpegede, at liftuddannelsen skal indgå i kommissoriet i regeludvalget, og at dette må være rådets beslutning. Hvad der efterfølgende sker med forslaget, når det kommer i departementet, må bestemmes der. Rådet har en lovbestemt ret til at komme med forslag og udtalelser. Man har valgt at behandle spørgsmålet om liftuddannelse sammen med uddannelsesbekendtgørelsen. DA går ud fra, at LO stadig er enige i at indføre en obligatorisk uddannelse vedrørende liftområdet. DA påpegede, at hvis der var enighed om dette, må rådet selv nedsætte et udvalg og fastlægge et kommissorium. DA efterlyste Arbejdstilsynets bemærkninger til dette. AT svarede, at man alene sad i rådet som tilforordnet, og at man derfor ikke ønskede at blande sig i dette interne procedurespørgsmål. Diskussionen blev taget på møde i Forretningsudvalget. Side 2/7

3 Formanden spurgte til, om rådet ønskede, at formanden og sekretariatet skulle tage yderligere aktion på området. DA nævnte, at man stadig var af den opfattelse, at det var en beslutning, der er truffet i rådet. Man må afvente udkast til bekendtgørelse og derefter anmode om, at liftuddannelsen inddrages i forslaget. Sekretariatet oplyste, at status er, at der er sendt et brev til Arbejdstilsynet, og at man på nuværende tidspunkt afventer et bekendtgørelsesudkast. DA gentog, at man i rådet klart har besluttet at inddrage liftuddannelsen i regelarbejdet. LO bemærkede, at man er enige i den beslutning, der er truffet på mødet i Forretningsudvalget. Sagen har været drøftet der, og man afventer nu et udkast til bekendtgørelse. Formanden oplyste, at Lovforslaget (L7) om omprioritering af partsindsatsen er fremsat i en ændret form d. 6. oktober. Ændringerne indebærer bl.a., at Arbejdsmiljørådet alligevel ikke skal behandle BAR enes planer og redegørelser, at de overordnede rammer fastholdes, så BAR ene skal udarbejde en plan for aktiviteterne, og at der er præciseringer af BAR enes opgaver Endvidere henvises der i ministerens notat om høringssvarene til, at det er forudsat i regeringens genopretningsaftale, at reduktionen på 50,4 mio. kr. årligt er varig og ikke begrænses til tre år. Status er, at lovforslaget blev 1. behandlet 12. oktober 2010, og at der nu strømmer spørgsmål ind. Formanden orienterede om, at sekretariatschef Eva Jensen den 1. november 2010 går på barsel. Konsulent i sekretariatet Peter Persson bliver konstitueret chef i den periode Eva er på barsel. LO orienterede om, at man har haft et godt samarbejde med Teknologisk institut og NFA, som er resulteret i en grønbog om nanoteknologi. LO håber, at resultatet og grønbogen kan være med til at understøtte en fælles strategi for nanoteknologi på arbejdsmiljø- og erhvervsområdet. Grønbogen styrker ønsket om et nanocenter på området, og at der kommer fokus på, at forskning indenfor nanosikkerhed er erhvervsfremmende. LO bemærkede samtidig, at man er bevidst om, at ministeren har inddraget tankesættet i udspillet til en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020, men at der umiddelbart er afsat et for lille beløb til reelt at kunne forske i nanosikkerhed. LO glæder sig dog over den politiske interesse. Formanden nævnte i den forbindelse, at kortlægningen på området viser, at der anvendes 400 mio. kr. til forskning i nanoteknologi, men at der alene anvendes 3% af midlerne til forskning i nanosikkerhed indenfor arbejdsmiljøområdet. FTF oplyste, at man har udsendt en rapport, som omhandler en undersøgelse af SIO. Undersøgelsen viser, at der er et uddannelses- og kompetencebehov. Rapporten skitserer en model for, hvordan man i virksomhederne kan have et godt ar- Side 3/7

4 4. Ministerens udspil til 2020-arbejdsmiljøstrategi rådets udkast til høringssvar Formanden orienterede om, at der den 26. oktober 2010 er blevet udsendt et statuspapir og forslag til videre procedure i forhold til tilbagemelding til ministeren. Rådet har frist den 28. oktober 2010 til at komme med bemærkninger til regeringens udspil på en strategi om arbejdsmiljøindsatsen frem mod I statuspapiret indstilles det, at rådet godkender opbygningen af tilbagemeldingen til ministeren og samtidig giver skrivegruppen mandat til at udarbejde det endelige svar. LO bemærkede, at det har været en proces, der har været kendt af de fleste, og som har været intensiv. LO har i hele processen arbejdet hen imod at få så meget fællesmængde fra rådet som muligt ind i svaret til ministeren. Der ligger på nuværende tidspunkt et godt udgangspunkt for at afslutte sagen. Det er ikke alle rådsmedlemmer, der kender substansen, men det er LO s vurdering, at der ligger en god substans til at afslutte processen. I det fælles svar er der indarbejdet en generel indflyvning. LO er dog også opmærksom på, at det kan være et problem, at der ikke er plads til flere generelle indflyvninger i de organisationsspecifikke bemærkninger. LO er af den opfattelse, at man har flyttet sig konstruktivt i forhold til forskellige vurderinger, og at man derfor nærmer sig en fælles partsvurdering. LO har endnu ikke et klart indblik i arbejdsgivernes slutvurdering. LO finder, at det endelige svar skal være tæt på det udkast, der ligger i dag, for at man kan nå til et endeligt papir i slutfasen. DA var enige i det procesforslag, der er sendt til rådet. KL var også enige i procesforslaget. KL fandt, at det har været en god proces og er bevidste om, at der nu er meget lidt tid tilbage. Man har under processen nærmet sig partsenighed. KL finder dog, at der udestår at få formuleret de organisationsspecifikke synspunkter. KL takkede sekretariatet for arbejdet og fandt, at sekretariatet har været en stor hjælp i forhold til at nå i den rigtige retning. Lederne tilsluttede sig KL s bemærkninger. Lederne pegede på, at det er vigtigt, at det er lykkedes at få lavet et papir, hvor parterne står sammen på trods af forståelige divergenser til udspillet. Lederne håber, at det lykkes for skrivegruppen at nå et resultat i slutfasen. FTF bakkede op om den videre proces og tilslutter sig LO s bemærkninger. FA tilsluttede sig ligeledes. FA nævnte samtidig, at man har modtaget alle de udkast, der har været udsendt i løbet af processen. FA fandt, at der er nået et flot resultat og håber, at man kan få det sidste på plads. AC tilsluttede sig den videre proces. Formanden konkluderede, at skrivegruppen færdiggør svaret til ministeren og ønskede skrivegruppen held og lykke. 5. Integration af arbejdsmiljø i de videregående uddannelser Kubix præsenterede den udarbejdede rapport om integration af arbejdsmiljø i de videregående uddannelser. Selve præsentationen refereres ikke i referatet. Side 4/7

5 AC spurgte til, om Kubix havde oplevet, at forskerne udtrykte bekymring for eksternalisering ved regelstyring i forhold til undervisning, og om man i den forbindelse i undersøgelsen har været inde på spørgsmålet omkring forskningsfrihed og undervisning i arbejdsmiljø. Kubix svarede, at én af måderne at appellere til forskerne er integration af arbejdsmiljø med viden om materiale og teknologi. Det er vigtigt at vide, at man bruger de rigtige materialer både i bygningsmæssige og i arbejdsmiljømæssig forstand. Dette skal betragtes som en del af fagligheden. Man skal kunne se, at faglige valg også har arbejdsmiljøaspekter. AC spurgte videre, om hvordan man i undersøgelsen havde arbejdet med muligheden for at komme ind på andre felter end det rent fysiske arbejdsmiljø, fx grænseløst arbejde. Der vil være elementer, som man ikke nødvendigvis kan relatere til den fysiske arbejdsplads. Kubix bemærkede, at viden og læring omkring psykisk arbejdsmiljø kan integreres i det samfundsvidenskabelige og det humanistiske område. Igen bliver det væsentligt at appellere til forskernes og undervisernes interesse og forståelse på området. Begrebet psykisk arbejdsmiljø har fået større betydning på uddannelserne. I den sammenhæng kan man i højere grad koble det psykiske arbejdsmiljø til organisationens struktur. LO fandt undersøgelsen spændende og bemærkede, at det er vigtigt at huske på, at man godt kan være en god ingeniør, men hvis man ikke kan sit fag hele vejen rundt, kan det medføre problemer. Man skal derfor se på helheder. Der kan være andre ting, der har arbejdsmiljømæssige konsekvenser senere hen i processen. Formanden pegede på, at sekretariatet har indstillet, at man i samarbejde med BAR Byg gennemfører et seminar for aktørerne indenfor bygge og anlæg samt udarbejder en let tilgængelig udgave af rapporten. Der er foreslået afsat kr. til dette. LO tilsluttede sig indstillingen. DA støttede også indstillingen og fandt projektet spændende. Undersøgelsen og det videre arbejde understøtter netop det, man fra rådets side gerne vil på området. AC støttede ligeledes forslaget, men var lidt skeptiske overfor, om den anførte metode har gennemslagskraft. AC fandt ikke, at rapporten eller gennemgangen giver det indtryk. Formanden nævnte, at man metodisk har forsøgt at strække konceptet så meget som muligt og for de begrænsede ressourcer kun har kunnet inddrage et delområde af de videregående uddannelser. Formanden konkluderede, at rådet godkendte til indstillingen. 6. Arbejdsmiljørådets økonomi - status Formanden orienterede om, at der har været udgiftsstop i Beskæftigelsesministeriet, men at der nu er kommet en afklaring, hvilket betyder, at rådet igen kan anvende midler indenfor bevillingsrammen. Sekretariatet skal naturligvis spare ligesom BAR erne. Samtidig har sekretariatet fået lov at overføre de uforbrugte midler fra tidligere år. Dette giver mulighed for at arbejde på et rimeligt niveau. Arbejdsplan for 2011 bliver præsenteret på næste rådsmøde, hvor sekretariatet samtidig vil udøve en skarpere prioritering end tidligere som følge af ressourcebesparelserne. Side 5/7

6 DA bemærkede, at man gik ud fra, at estimatet og opdeling af drift og udvikling i indstillingen, må være en fordeling, der skal tages beslutning om i rådet. Sekretariatet oplyste, at beløbene fremgår af finanslovsforslaget for Fordelingen i forhold til de overførte midler er samme kasse, idet der er overførselsret mellem de forskellige konti. Formanden nævnte, at der på grund af overførselsadgangen er et vist råderum til at udføre projekter og drift. DA pegede på, at de anførte 5,0 mio. kr. til Forskningsfonden må være afhængig af størrelsen af partsmidlerne. Formanden rundede punktet af med at henvise til, at sekretariatet vil komme med et udkast til en arbejdsplan for 2011 med en prioritering indenfor de økonomiske rammer. 7. Indstilling af medlemmer til NFA s bestyrelse pr. 1. januar 2011 Formanden henviste til, at NFA har bedt om, at Arbejdsmiljørådet indstiller 6 medlemmer til NFA s bestyrelse for perioden 1. januar december Rådets medlemsorganisationer har som det fremgår af det vedlagte udkast til brev til NFA fremsendt sine indstillinger. I de tilfælde hvor det ikke har været muligt for organisationen at indstille to 1. prioriteter med forskelligt køn, er organisationen blevet bedt om en begrundelse for, hvorfor dette ikke er muligt, jf. Ligestillingsloven. DA bemærkede, at man skal overveje formuleringen af brevet, idet denne godt kan støde nogen set i et ligestillingsperspektiv. Det kunne måske være hensigtsmæssigt i højere grad at lægge vægt på, at sammensætningen og prioriteringen skal afspejle organisationen osv. Formanden pegede på, at der i den sammenhæng også udestår, at sammensætningen skal godkendes af Ligestillingsministeriet. 8. Indstilling fra regeludvalg vedr. ændringer i bekendtgørelse om indretning af byggepladser o.l. arbejdssteder som følge af EU-kommissionens supplerende åbningsskrivelse vedr. byggepladsdirektivet Formanden oplyste, at der er sendt en indstilling, og at rådet skal være opmærksom på, at der ikke i regeludvalget er enighed i forhold til 40. DA konstaterede, at der har været tale om et konstruktivt samarbejde, hvor formanden for udvalgets sekretariat har haft fokus på at lytte til parterne. Der er i hele forløbet udvist evne og vilje til at finde formuleringer. DA er på den baggrund særligt kede af, at der ikke er opnået enighed om 40, og at LO i yderste konsekvens betragter nedstyrtning fra en 20 cm. høj kasse som fald fra højder. DA vil atter opfordre LO til at tilslutte sig, idet en manglende enighed mellem parterne vil skabe absurde sager fremover. LO tilkendegav, at man ikke havde hørt andet end, at regeludvalgsarbejdet skulle være foregået i ro og orden. LO har ingen vaklen i forhold til 40. Formanden konkluderede, at indstillingen videresendes til Arbejdstilsynet som indstillet. Side 6/7

7 9. Arbejdstilsynets årlige redegørelse om klagesager på arbejdsmiljøområdet i 2009 uddybende besvarelse fra Arbejdstilsynet Formanden orienterede om, at rådet på rådsmødet d. 15. september 2010 besluttede at bede Arbejdstilsynet om at uddybe den årlige redegørelse for klagesager 2009 på en række punkter. Arbejdstilsynets supplerende besvarelse er nu modtaget og nogle af rådets anmodninger er blevet imødekommet. Det indstilles, at den fornyede redegørelse tages til efterretning i rådet. LO erklærede, at man var indstillet på dette. Man fandt, at der ud over det formelle juridisk og processuelle i hjemviste sager også er den uheldige konsekvens, at arbejdsmiljøforhold, der er påtænkt og beskrevet på den rigtige måde, ikke bliver sanktioneret, før efter en genbehandling. Det kan betyde, at sanktioneringen af et uheldigt forhold først kan ske efter et år. Det inddrager en svækkelse af forebyggelsesdimensionen i problematikken. DA kvitterede for den supplerende besvarelse. Man undrer sig fra DA s side over, at man ikke har oversigt over tidsmæssige udstrækninger af processen, sagsbehandlingstiden osv. Det må være i Arbejdstilsynets egen interesse. Man kan eventuelt foretage stikprøver mv., således at alle sager ikke skal gennemgås manuelt. AT nævnte, at man har meget fokus på beskrivelsen af situationen, hvor der er tale om en overtrædelse. AT fandt, at det er det helt centrale. Man har måder til at forfølge det meget tæt, og er derfor fuldt opmærksomme på problematikken i Arbejdstilsynet. DA fandt det slående, at der i de sager, der hjemvises, ofte ikke er hjemmel til afgørelsen. Det hjælper således ikke meget, at man er blevet bedre til at skrive, hvis der ikke er hjemmel til at træffe den egentlige afgørelse. Der hjemvises i Arbejdstilsynets sager i mange flere tilfælde, end man ville gøre i andre instanser. DA fandt i forhold til LO s bemærkninger, at den tid, der går mens sagen behandles, er problematisk. Det er et problem for virksomheden, at man ikke ved, om påbuddet holder eller ej. I mange virksomheder afventer man afgørelsen, før man går videre med processen. Man har i DI oplevet flere sager, der tager et par år. Det giver ikke mening for virksomheden. 10. Eventuelt Intet. Side 7/7

Mødereferat. Mødedato 25. marts 2015. Deltagere

Mødereferat. Mødedato 25. marts 2015. Deltagere Mødereferat Mødedato 25. marts 2015 Arbejdsmiljørådets sekretariat 26. marts 2015 Ref. Sekretariatet J.nr. 2015-0002602 Deltagere Afbud Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig og Mette Møller Nielsen (Dansk

Læs mere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 24. oktober 2012. Deltagere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 24. oktober 2012. Deltagere Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 24. oktober 2012 Arbejdsmiljørådets sekretariat 31. oktober 2012 Ref. ALS, EMA J.nr. 2012-0015905 Deltagere Afbud Formand: Lisbeth Lollike DA: Steen Müntzberg,

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2014. Deltagere

Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2014. Deltagere Mødereferat Mødedato 22. oktober 2014 Arbejdsmiljørådets sekretariat 24. oktober 2014 Ref. sekretariatet J.nr. 2014-0029762 Deltagere Afbud Fraværende Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Rikke

Læs mere

Mødereferat. Tor Even Münter (ASK) Bente Sorgenfrey og Jan Kahr Frederiksen (FTF)

Mødereferat. Tor Even Münter (ASK) Bente Sorgenfrey og Jan Kahr Frederiksen (FTF) Mødereferat Mødedato 19. marts 2014 Deltagere Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv) Charlotte Drachmann

Læs mere

Mødereferat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Mødereferat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 14. december 2011 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Karoline Klaksvig og Anders Just Pedersen (DI) De offentlige arbejdsgivere: Preben Meier Pedersen (KL),

Læs mere

Poul Schøning (LO), Inger Bolwinkel (FOA), Susanne Engstrøm (FTF), Jens Jensen (AT)

Poul Schøning (LO), Inger Bolwinkel (FOA), Susanne Engstrøm (FTF), Jens Jensen (AT) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 15. december 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Rikke

Læs mere

Mødereferat. Arbejdsmiljørådets sekretariat 24. marts 2010 Ref. Als, Prp, Jsb J.nr. 2010-0003116. Side 1/9

Mødereferat. Arbejdsmiljørådets sekretariat 24. marts 2010 Ref. Als, Prp, Jsb J.nr. 2010-0003116. Side 1/9 Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 24. marts 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Rikke B.

Læs mere

Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Susanne Engstrøm (FTF), Kenneth Bergen (Dansk Metal), Lars Qvistgaard (AC), Poul Monggaard (DFKF)

Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Susanne Engstrøm (FTF), Kenneth Bergen (Dansk Metal), Lars Qvistgaard (AC), Poul Monggaard (DFKF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 16. juni 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anne-Marie Røge Krag (DA), Anders Just Pedersen (DI), Rikke B. Ørum (Dansk

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 10. september 2014

Mødereferat. Mødedato 10. september 2014 Mødereferat Mødedato 10. september 2014 Arbejdsmiljørådets sekretariat 17. september 2014 Ref. sekretariatet J.nr. 2014-0026098 Deltagere Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Anders Just (DI),

Læs mere

Mødereferat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Mødereferat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Mødereferat Mødedato 12. december 2013 Deltagere Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig (under punkt 1-2), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Rikke B. Ørum (Dansk

Læs mere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 8. februar 2011 Deltagere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 8. februar 2011 Deltagere Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 8. februar 2011 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv) De offentlige arbejdsgivere:

Læs mere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 14. september 2011 Deltagere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 14. september 2011 Deltagere Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 14. september 2011 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Maja Bejbro Andersen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv) og Mette Møller

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 10. maj 2017

Mødereferat. Mødedato 10. maj 2017 Mødereferat Mødedato 10. maj 2017 Deltagere Formand Lisbeth Lollike Dansk Arbejdsgiverforening (DA): Christina Sode Haslund, DA Anne-Marie Røge Krag, DE Anders Just Pedersen, DI Mette Møller Nielsen, Dansk

Læs mere

Jan Kahr Frederiksen (FTF), Marianne Koch Uhre (Tandlægeforeningen), Johnny Skovengaard (3F) og Hanne Lindberg Greisen (SALA).

Jan Kahr Frederiksen (FTF), Marianne Koch Uhre (Tandlægeforeningen), Johnny Skovengaard (3F) og Hanne Lindberg Greisen (SALA). Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 16. juni 2011 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Karoline Klaksvig (DA), Anders Just Pedersen (DI), Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv) og Mette Møller Nielsen

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 18. marts 2015

Mødereferat. Mødedato 18. marts 2015 Mødereferat Mødedato 18. marts 2015 Arbejdsmiljørådets sekretariat 25. marts 2015 Ref. Sekretariatet J.nr. 2015-0000822 Deltagere Afbud Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Anders Just Pedersen (DI),

Læs mere

Afbud fra Lars Qvistgaard (AC), Jan Kahr (FTF), Susanne Engstrøm (FTF)

Afbud fra Lars Qvistgaard (AC), Jan Kahr (FTF), Susanne Engstrøm (FTF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 15. september 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Mette Møller

Læs mere

Mødereferat. Mødedato: 12. maj 2016

Mødereferat. Mødedato: 12. maj 2016 Mødereferat Mødedato: 12. maj 2016 Deltagere: Lisbeth Lollike DA: Christina Sode Haslund (DA), Anne-Marie Røge Krag (Dansk Erhverv), Anders Just Pedersen (DI), KL og Danske Regioner: Malene Vestergaard

Læs mere

Mødereferat. Malene Vestergaard Sørensen (Danske Regioner) Mette Kindberg (HK) Louise Filt (SUM) Tor Even Münter (ASK)

Mødereferat. Malene Vestergaard Sørensen (Danske Regioner) Mette Kindberg (HK) Louise Filt (SUM) Tor Even Münter (ASK) Mødereferat Mødedato 11. september 2013 Deltagere Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv) De offentlige

Læs mere

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Arbejdsmiljørådets sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 11. juni 2014

Mødereferat. Mødedato 11. juni 2014 Mødereferat Mødedato 11. juni 2014 Arbejdsmiljørådets sekretariat 17. juni 2014 Ref. sekretariatet J.nr. 2014-0024426 Deltagere Afbud Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Mette Møller Nielsen

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere

Mødereferat. Mette Kindberg (HK) Bente Sorgenfrey (FTF) Lars Qvistgaard (Djøf) Jakob Heltoft (Beskæftigelsesministeriet)

Mødereferat. Mette Kindberg (HK) Bente Sorgenfrey (FTF) Lars Qvistgaard (Djøf) Jakob Heltoft (Beskæftigelsesministeriet) Mødereferat Mødedato 11. december 2014 Deltagere Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Rikke Bregendahl Ørum (Dansk Erhverv Arbejdsgiver), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 21. juni 2017

Mødereferat. Mødedato 21. juni 2017 Mødereferat Mødedato 21. juni 2017 Deltagere Formand Lisbeth Lollike Dansk Arbejdsgiverforening (DA): Christina Sode Haslund, DA Anne-Marie Røge Krag, DE Anders Just Pedersen, DI Mette Møller Nielsen,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Sekretariatet: Marianne Ho, Allan Snitker, Line Folke, Nanna Barndorff, Evy Martinussen og Charlotte Quaade.

Sekretariatet: Marianne Ho, Allan Snitker, Line Folke, Nanna Barndorff, Evy Martinussen og Charlotte Quaade. Mødereferat Mødedato 14. december 2016 Deltagere Lisbeth Lollike Christina Sode Haslund (DA), Anne-Marie Røge Krag (Dansk Erhverv), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) KL: Preben

Læs mere

TEKNISK ARBEJDSGRUPPE

TEKNISK ARBEJDSGRUPPE TAG/1.b TEKNISK ARBEJDSGRUPPE 27. juni 2017 J.nr. 2017-46 Ref. PBZ/TKJ Referat af møde i Tekniske Arbejdsgruppe d. 24.5.2017 Til stede: Dansk Energi, Naturgasselskaberne, Dansk Fjernvarme, Energi- og Olieforum

Læs mere

Høringssvar om ændring af arbejdsmiljøloven (omprioritering

Høringssvar om ændring af arbejdsmiljøloven (omprioritering Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (Omtryk) L 7 Bilag 1 Offentligt N O T A T 14. september 2010 Høringssvar om ændring af arbejdsmiljøloven (omprioritering af partsindsatsen) J.nr. 20100041055 VG/AMF Arbejdstilsynet

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3 december 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 13:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse)

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 6. maj 2015

Mødereferat. Mødedato 6. maj 2015 Mødereferat Mødedato 6. maj 2015 Deltagere Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Rikke Bregendahl Ørum (Dansk Erhverv) Landbrug & Fødevarer:

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014 Stiftende repræsentantskabsmøde onsdag den 8. oktober 2014 - 2 - Referat af stiftende repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2014 1. Velkomst v. formand for KTO Anders Bondo Christensen og formand for Sundhedskartellet

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Tid: Fredag, 9. oktober 2009 kl. 14.00 16.30 Sted: Deltagere: Dagsorden: CPH konferencecenter, DGI-byen, Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Mere specifikt bør Arbejdsmiljørådet fremover fokusere på følgende opgaver:

Mere specifikt bør Arbejdsmiljørådet fremover fokusere på følgende opgaver: Den 1. juni 2004 0XOLJHKRYHGOLQLHULHWQ\WSDUWVV\VWHPSnDUEHMGVPLOM RPUnGHW %DJJUXQG Det fremgår af Strukturudvalgsrapporten, at et enigt Strukturudvalg med opbakning fra såvel arbejdsgivere som lønmodtagere

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ styregruppe Referat Dato: 29. november 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 9.00 - ca. 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Forretningsorden

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Charlotte Skjoldager (AT) deltog med oplæg under punkt 5.

Charlotte Skjoldager (AT) deltog med oplæg under punkt 5. Mødereferat Mødedato 8. februar 2017 Deltagere Lisbeth Lollike Christina Sode Haslund (DA), Hans Jørgen Steffensen (FA), Anne-Marie Røge Krag (DE), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 13. september 2017

Mødereferat. Mødedato 13. september 2017 Mødereferat Mødedato 13. september 2017 Deltagere Formand Lisbeth Lollike Dansk Arbejdsgiverforening (DA): Christina Sode Haslund, DA Anne-Marie Røge Krag, DE Susanne Linhart, DI Mette Møller Nielsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Viby Gymnasium og HF, den 19. december 2007.

Referat af bestyrelsesmøde Viby Gymnasium og HF, den 19. december 2007. Referat af bestyrelsesmøde Viby Gymnasium og HF, den 19. december 2007. Tilstede: Niels Chr. Sidenius, Anders Kühnau, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Hanne Seyer- Hansen, Sarah Høi, Lis

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 02-2016 Dato: Mandag den 29. februar 2015 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Jesper Andersen, Mads Christensen, Christian Hangel, Line

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 24. september 2014 Starttidspunkt for møde Kl. 11.00 Lokale Hotel Vadstrup 1771, Vadstrup 4,Samsø Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010 Referat af bestyrelsens møde onsdag den 13. oktober 2010 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Nils Henrik Pedersen (NH), Niels Behrendt Jørgensen (NJ), Tue

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2015

Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2015 Mødereferat Mødedato 22. oktober 2015 Deltagere Lisbeth Lollike DA: Christina Sode Haslund (DA), Rikke Bregendahl Ørum (Dansk Erhverv) FA: Hans Jørgen Steffensen Lederne: Lars Andersen KL og Danske Regioner:

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl Referat af Integrationsrådets møde den 11. december 2008. Tilstede: Jamal Tabari, Nimer Shama, Farjam A. Davani, Lisbeth Jørgensen, Miasser Hawwa, Sabahat Cilgin Jelena Rajovic, Lolan Ottesen, Lisbeth

Læs mere

Referat af ULAB 1-12, fredag den 20. januar 2012 kl. 13.00 på Hotel Prindsen i Roskilde.

Referat af ULAB 1-12, fredag den 20. januar 2012 kl. 13.00 på Hotel Prindsen i Roskilde. UNIVERSITETSLÆRERLANDSKLUBBEN Referat af ULAB 1-12, fredag den 20. januar 2012 kl. 13.00 på Hotel Prindsen i Roskilde. Til stede: Peter Andersen (lokalklub 1), Erik Riise (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd R e f e r a t Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. april 2006 Mødested: Lok. 219 - Rådhuset Starttidspunkt: Kl. 16.00 Sluttidspunkt: Kl. 17.35 Udsendelsesdato: 26. april 2006 Bemærkninger: deltog

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Carsten Bloch Nielsen, næstformand 11. marts 2015 Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK-Øst Helle Klein, AMK-Øst (referent) Afbud: Gert Jørgensen, næstformand

Læs mere

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt. Møde den: 12.01.2010 AU, Teknisk Forvaltning UNI-lab projektgruppemøde nr. 4 REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK, Anders Roed (AR) SUN, Ole Bjørn Hansen (OBH) DMU, Christina Breddam (CB) DJF, Bent

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Mødereferat. Mødedato: 9. december 2015

Mødereferat. Mødedato: 9. december 2015 Mødereferat Mødedato: 9. december 2015 Deltagere: Lisbeth Lollike DA: Christina Sode Haslund (DA), Rikke Bregendahl Ørum (Dansk Erhverv), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri)

Læs mere

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 U D K A S T Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra HMU-mødet den 31. august 2010. Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. august 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. marts 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Marianne Jensen.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. marts 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Marianne Jensen. Referat Mødelokale 2, Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Frank R. Taarup Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Bemærkning: Afbud

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning RADIO- OG TV-NÆVNET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning 6. maj 2003 Referat af arbejdsgruppens 3. møde den 11. april 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET Til stede:

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS Dato: 4. april 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl. 10 12. i EPOS Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2.

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Høring: Fokusområder og ambitionsniveau for arbejdsmiljøarbejdet

Høring: Fokusområder og ambitionsniveau for arbejdsmiljøarbejdet Fælles MED-Udvalg i Region Syddanmark og MED- Udvalg uden tilknytning til et Fælles MED-Udvalg Human Resources Personaleudvikling Kontaktperson: Tine Hald Tine.Hald@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631810

Læs mere

Grønt Råd Referat. af møde den 11. november 2010 kl i Diamanten

Grønt Råd Referat. af møde den 11. november 2010 kl i Diamanten Grønt Råd 2010 Referat af møde den kl. 16.00 i Diamanten Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 25 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 26 GODKENDELSE AF REFERAT... 5 27 MØDEDATOER 2011... 6

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Marianne Rønnebæk, Københavns Universitet Hanne Rathsach, Beskæftigelsesministeriet Per Hansen, Institutionsstyrelsen

Marianne Rønnebæk, Københavns Universitet Hanne Rathsach, Beskæftigelsesministeriet Per Hansen, Institutionsstyrelsen Referat Møde: APU Dato: Fredag den 17. april 2009 Til stede: Martin Teilmann, AC Carsten Holm, Personalestyrelsen Inge Friis Svendsen, Personalestyrelsen Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Ingrid

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Referat Mødedato: Starttidspunkt: 10:00 11-nov-2009 (videokonference Vejle/Odense) Sluttidspunkt: 12:00 MED (fællesadministrationen) Til stede: Afbud: Administrationschef Allan Kjær Hansen (formand), sekretariatschef

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. REFERAT FRA MØDE 03-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Mandag den 14. september 2015 kl. 13.00 17.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 22. juni 2016

Mødereferat. Mødedato 22. juni 2016 Mødereferat Mødedato 22. juni 2016 Deltagere Lisbeth Lollike DA: Povl-Christian Jensen (DA), Anne-Marie Røge Krag (Dansk Erhverv), Peter Herskind (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) KL: Preben Meier

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

Mødereferat. Mødedato: 30. marts 2016

Mødereferat. Mødedato: 30. marts 2016 Mødereferat Mødedato: 30. marts 2016 Arbejdsmiljørådets sekretariat 6. april 2016 Ref. als, lfk og ema J.nr. 2016-0000454 Deltagere: Afbud Lisbeth Lollike DA: Christina Sode Haslund (DA), Rikke Bregendahl

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Referat af møde mellem bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Tilstede: Hans Beksgaard, Helle Waagner, Thomas Vils Pedersen, Olav W. Bertelsen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere