Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)"

Transkript

1 Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 27. oktober 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) De offentlige arbejdsgivere: Preben Meier Pedersen (KL), Malene Vestergaard Sørensen (Danske Regioner) SALA: Hanne Lindberg Greisen FA: Hans Jørgen Steffensen Lederne: Lars Andersen LO: Poul Schøning (LO), Freddy Hansen (TIB), Bjarne Larsen (Serviceforbundet), Inger Bolwinkel (FOA), Kenneth Bergen (Dansk Metal) FTF: Signe Kofoed AC: Marianne Koch Uhre (Tandlægeforeningen), Lars Qvistgaard (AC) Arbejdstilsynet (AT): Jens Jensen, Lis Gamborg, Jeanne Borgqvist (pkt. 8) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA): Palle Ørbæk Indenrigs- og sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen (SUM): Margit Ulmer Sekretariatet: Eva Jensen, Jeanette Sandberg Bossen, Peter Persson og Allan Snitker Arbejdsmiljørådets sekretariat 2. november 2010 Ref. JSB, PRP, EJE, ALS J.nr Afbud Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF) Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. september Meddelelser 4. Ministerens udspil til 2020-arbejdsmiljøstrategi rådets udkast til høringssvar 5. Integration af arbejdsmiljø i de videregående uddannelser 6. Arbejdsmiljørådets økonomi - status 7. Indstilling til medlemmer til NFA s bestyrelse pr. 1. januar Indstilling fra regeludvalg vedr. ændringer i bekendtgørelse om indretning af byggepladser o.l. arbejdssteder som følge af EU-kommissionens supplerende åbningsskrivelse vedr. byggepladsdirektivet 9. Arbejdstilsynets årlige redegørelse om klagesager på arbejdsmiljøområdet i 2009 uddybende besvarelse fra Arbejdstilsynet 10. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. september 2010 Formanden henviste til de omdelte præciseringer til referat af rådsmødet den 15. september 2010 indsendt af LO. Med disse præciseringer blev referatet godkendt uden yderligere bemærkninger. Side 1/7

2 3. Meddelelser Formanden orienterede om, at man i Forretningsudvalget har drøftet rammerne og procedurerne for regeludvalget. Det blev i udvalget aftalt, at Arbejdstilsynet vil udarbejde et notat, som atter skal drøftes i Forretningsudvalget. Når dette er sket, vil emnet blive forelagt rådet. AT oplyste, at det aftalte notat vil blive præsenteret på næste Forretningsudvalgsmøde den 25. november LO bemærkede, at forudgående økonomiberegninger og vurdering af administrative byrder ligeledes har konsekvenser for behandlingen af vejledninger i vejledningsudvalget. LO ser gerne, at det afklares, hvilken betydning de fremtidige rammer og procedurer får for vejledningsarbejdet. Formanden nævnte, at dette noteres til behandling i Forretningsudvalget. Formanden oplyste videre om, at drøftelsen i Forretningsudvalget gik på, at parterne ønsker, at liftuddannelsens inddragelse i uddannelsesbekendtgørelsen skal indgå i regeludvalgsarbejdet. Sekretariatet har efter mødet i Forretningsudvalget skrevet til Arbejdstilsynet om, at man ønsker en drøftelse af dette. Der var overvejelser i Forretningsudvalget om, hvorvidt man skulle skrive direkte til ministeren om, at liftuddannelsen skal indgå i uddannelsesbekendtgørelsen. Der var ikke enighed om at sende et fælles brev til ministeren. DA bemærkede, at der tilbage står rådets beslutning om, at man i det kommende regeludvalg inddrager en liftuddannelse i uddannelsesbekendtgørelsen. DA efterlyste en status på, hvad der videre skal ske i processen. Formanden svarede, at man afventer Arbejdstilsynets holdning til spørgsmålet. Ministeren har godkendt de økonomiske konsekvenser af oplægget til regeludvalget. Dette oplæg danner grundlag for inddragelsen af rådet. En løsning kunne have været at anmode ministeren om at pålægge Arbejdstilsynet, at liftuddannelsen inddrages i regelarbejdet. Dette kunne man ikke i Forretningsudvalget blive enige om. Når Arbejdstilsynet har behandlet bekendtgørelsen og rådets henvendelse, vil Arbejdstilsynet formentlig kommunikere om ønsket om en liftuddannelse til ministeren. DA var ikke enige i den skitserede proces og påpegede, at liftuddannelsen skal indgå i kommissoriet i regeludvalget, og at dette må være rådets beslutning. Hvad der efterfølgende sker med forslaget, når det kommer i departementet, må bestemmes der. Rådet har en lovbestemt ret til at komme med forslag og udtalelser. Man har valgt at behandle spørgsmålet om liftuddannelse sammen med uddannelsesbekendtgørelsen. DA går ud fra, at LO stadig er enige i at indføre en obligatorisk uddannelse vedrørende liftområdet. DA påpegede, at hvis der var enighed om dette, må rådet selv nedsætte et udvalg og fastlægge et kommissorium. DA efterlyste Arbejdstilsynets bemærkninger til dette. AT svarede, at man alene sad i rådet som tilforordnet, og at man derfor ikke ønskede at blande sig i dette interne procedurespørgsmål. Diskussionen blev taget på møde i Forretningsudvalget. Side 2/7

3 Formanden spurgte til, om rådet ønskede, at formanden og sekretariatet skulle tage yderligere aktion på området. DA nævnte, at man stadig var af den opfattelse, at det var en beslutning, der er truffet i rådet. Man må afvente udkast til bekendtgørelse og derefter anmode om, at liftuddannelsen inddrages i forslaget. Sekretariatet oplyste, at status er, at der er sendt et brev til Arbejdstilsynet, og at man på nuværende tidspunkt afventer et bekendtgørelsesudkast. DA gentog, at man i rådet klart har besluttet at inddrage liftuddannelsen i regelarbejdet. LO bemærkede, at man er enige i den beslutning, der er truffet på mødet i Forretningsudvalget. Sagen har været drøftet der, og man afventer nu et udkast til bekendtgørelse. Formanden oplyste, at Lovforslaget (L7) om omprioritering af partsindsatsen er fremsat i en ændret form d. 6. oktober. Ændringerne indebærer bl.a., at Arbejdsmiljørådet alligevel ikke skal behandle BAR enes planer og redegørelser, at de overordnede rammer fastholdes, så BAR ene skal udarbejde en plan for aktiviteterne, og at der er præciseringer af BAR enes opgaver Endvidere henvises der i ministerens notat om høringssvarene til, at det er forudsat i regeringens genopretningsaftale, at reduktionen på 50,4 mio. kr. årligt er varig og ikke begrænses til tre år. Status er, at lovforslaget blev 1. behandlet 12. oktober 2010, og at der nu strømmer spørgsmål ind. Formanden orienterede om, at sekretariatschef Eva Jensen den 1. november 2010 går på barsel. Konsulent i sekretariatet Peter Persson bliver konstitueret chef i den periode Eva er på barsel. LO orienterede om, at man har haft et godt samarbejde med Teknologisk institut og NFA, som er resulteret i en grønbog om nanoteknologi. LO håber, at resultatet og grønbogen kan være med til at understøtte en fælles strategi for nanoteknologi på arbejdsmiljø- og erhvervsområdet. Grønbogen styrker ønsket om et nanocenter på området, og at der kommer fokus på, at forskning indenfor nanosikkerhed er erhvervsfremmende. LO bemærkede samtidig, at man er bevidst om, at ministeren har inddraget tankesættet i udspillet til en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020, men at der umiddelbart er afsat et for lille beløb til reelt at kunne forske i nanosikkerhed. LO glæder sig dog over den politiske interesse. Formanden nævnte i den forbindelse, at kortlægningen på området viser, at der anvendes 400 mio. kr. til forskning i nanoteknologi, men at der alene anvendes 3% af midlerne til forskning i nanosikkerhed indenfor arbejdsmiljøområdet. FTF oplyste, at man har udsendt en rapport, som omhandler en undersøgelse af SIO. Undersøgelsen viser, at der er et uddannelses- og kompetencebehov. Rapporten skitserer en model for, hvordan man i virksomhederne kan have et godt ar- Side 3/7

4 4. Ministerens udspil til 2020-arbejdsmiljøstrategi rådets udkast til høringssvar Formanden orienterede om, at der den 26. oktober 2010 er blevet udsendt et statuspapir og forslag til videre procedure i forhold til tilbagemelding til ministeren. Rådet har frist den 28. oktober 2010 til at komme med bemærkninger til regeringens udspil på en strategi om arbejdsmiljøindsatsen frem mod I statuspapiret indstilles det, at rådet godkender opbygningen af tilbagemeldingen til ministeren og samtidig giver skrivegruppen mandat til at udarbejde det endelige svar. LO bemærkede, at det har været en proces, der har været kendt af de fleste, og som har været intensiv. LO har i hele processen arbejdet hen imod at få så meget fællesmængde fra rådet som muligt ind i svaret til ministeren. Der ligger på nuværende tidspunkt et godt udgangspunkt for at afslutte sagen. Det er ikke alle rådsmedlemmer, der kender substansen, men det er LO s vurdering, at der ligger en god substans til at afslutte processen. I det fælles svar er der indarbejdet en generel indflyvning. LO er dog også opmærksom på, at det kan være et problem, at der ikke er plads til flere generelle indflyvninger i de organisationsspecifikke bemærkninger. LO er af den opfattelse, at man har flyttet sig konstruktivt i forhold til forskellige vurderinger, og at man derfor nærmer sig en fælles partsvurdering. LO har endnu ikke et klart indblik i arbejdsgivernes slutvurdering. LO finder, at det endelige svar skal være tæt på det udkast, der ligger i dag, for at man kan nå til et endeligt papir i slutfasen. DA var enige i det procesforslag, der er sendt til rådet. KL var også enige i procesforslaget. KL fandt, at det har været en god proces og er bevidste om, at der nu er meget lidt tid tilbage. Man har under processen nærmet sig partsenighed. KL finder dog, at der udestår at få formuleret de organisationsspecifikke synspunkter. KL takkede sekretariatet for arbejdet og fandt, at sekretariatet har været en stor hjælp i forhold til at nå i den rigtige retning. Lederne tilsluttede sig KL s bemærkninger. Lederne pegede på, at det er vigtigt, at det er lykkedes at få lavet et papir, hvor parterne står sammen på trods af forståelige divergenser til udspillet. Lederne håber, at det lykkes for skrivegruppen at nå et resultat i slutfasen. FTF bakkede op om den videre proces og tilslutter sig LO s bemærkninger. FA tilsluttede sig ligeledes. FA nævnte samtidig, at man har modtaget alle de udkast, der har været udsendt i løbet af processen. FA fandt, at der er nået et flot resultat og håber, at man kan få det sidste på plads. AC tilsluttede sig den videre proces. Formanden konkluderede, at skrivegruppen færdiggør svaret til ministeren og ønskede skrivegruppen held og lykke. 5. Integration af arbejdsmiljø i de videregående uddannelser Kubix præsenterede den udarbejdede rapport om integration af arbejdsmiljø i de videregående uddannelser. Selve præsentationen refereres ikke i referatet. Side 4/7

5 AC spurgte til, om Kubix havde oplevet, at forskerne udtrykte bekymring for eksternalisering ved regelstyring i forhold til undervisning, og om man i den forbindelse i undersøgelsen har været inde på spørgsmålet omkring forskningsfrihed og undervisning i arbejdsmiljø. Kubix svarede, at én af måderne at appellere til forskerne er integration af arbejdsmiljø med viden om materiale og teknologi. Det er vigtigt at vide, at man bruger de rigtige materialer både i bygningsmæssige og i arbejdsmiljømæssig forstand. Dette skal betragtes som en del af fagligheden. Man skal kunne se, at faglige valg også har arbejdsmiljøaspekter. AC spurgte videre, om hvordan man i undersøgelsen havde arbejdet med muligheden for at komme ind på andre felter end det rent fysiske arbejdsmiljø, fx grænseløst arbejde. Der vil være elementer, som man ikke nødvendigvis kan relatere til den fysiske arbejdsplads. Kubix bemærkede, at viden og læring omkring psykisk arbejdsmiljø kan integreres i det samfundsvidenskabelige og det humanistiske område. Igen bliver det væsentligt at appellere til forskernes og undervisernes interesse og forståelse på området. Begrebet psykisk arbejdsmiljø har fået større betydning på uddannelserne. I den sammenhæng kan man i højere grad koble det psykiske arbejdsmiljø til organisationens struktur. LO fandt undersøgelsen spændende og bemærkede, at det er vigtigt at huske på, at man godt kan være en god ingeniør, men hvis man ikke kan sit fag hele vejen rundt, kan det medføre problemer. Man skal derfor se på helheder. Der kan være andre ting, der har arbejdsmiljømæssige konsekvenser senere hen i processen. Formanden pegede på, at sekretariatet har indstillet, at man i samarbejde med BAR Byg gennemfører et seminar for aktørerne indenfor bygge og anlæg samt udarbejder en let tilgængelig udgave af rapporten. Der er foreslået afsat kr. til dette. LO tilsluttede sig indstillingen. DA støttede også indstillingen og fandt projektet spændende. Undersøgelsen og det videre arbejde understøtter netop det, man fra rådets side gerne vil på området. AC støttede ligeledes forslaget, men var lidt skeptiske overfor, om den anførte metode har gennemslagskraft. AC fandt ikke, at rapporten eller gennemgangen giver det indtryk. Formanden nævnte, at man metodisk har forsøgt at strække konceptet så meget som muligt og for de begrænsede ressourcer kun har kunnet inddrage et delområde af de videregående uddannelser. Formanden konkluderede, at rådet godkendte til indstillingen. 6. Arbejdsmiljørådets økonomi - status Formanden orienterede om, at der har været udgiftsstop i Beskæftigelsesministeriet, men at der nu er kommet en afklaring, hvilket betyder, at rådet igen kan anvende midler indenfor bevillingsrammen. Sekretariatet skal naturligvis spare ligesom BAR erne. Samtidig har sekretariatet fået lov at overføre de uforbrugte midler fra tidligere år. Dette giver mulighed for at arbejde på et rimeligt niveau. Arbejdsplan for 2011 bliver præsenteret på næste rådsmøde, hvor sekretariatet samtidig vil udøve en skarpere prioritering end tidligere som følge af ressourcebesparelserne. Side 5/7

6 DA bemærkede, at man gik ud fra, at estimatet og opdeling af drift og udvikling i indstillingen, må være en fordeling, der skal tages beslutning om i rådet. Sekretariatet oplyste, at beløbene fremgår af finanslovsforslaget for Fordelingen i forhold til de overførte midler er samme kasse, idet der er overførselsret mellem de forskellige konti. Formanden nævnte, at der på grund af overførselsadgangen er et vist råderum til at udføre projekter og drift. DA pegede på, at de anførte 5,0 mio. kr. til Forskningsfonden må være afhængig af størrelsen af partsmidlerne. Formanden rundede punktet af med at henvise til, at sekretariatet vil komme med et udkast til en arbejdsplan for 2011 med en prioritering indenfor de økonomiske rammer. 7. Indstilling af medlemmer til NFA s bestyrelse pr. 1. januar 2011 Formanden henviste til, at NFA har bedt om, at Arbejdsmiljørådet indstiller 6 medlemmer til NFA s bestyrelse for perioden 1. januar december Rådets medlemsorganisationer har som det fremgår af det vedlagte udkast til brev til NFA fremsendt sine indstillinger. I de tilfælde hvor det ikke har været muligt for organisationen at indstille to 1. prioriteter med forskelligt køn, er organisationen blevet bedt om en begrundelse for, hvorfor dette ikke er muligt, jf. Ligestillingsloven. DA bemærkede, at man skal overveje formuleringen af brevet, idet denne godt kan støde nogen set i et ligestillingsperspektiv. Det kunne måske være hensigtsmæssigt i højere grad at lægge vægt på, at sammensætningen og prioriteringen skal afspejle organisationen osv. Formanden pegede på, at der i den sammenhæng også udestår, at sammensætningen skal godkendes af Ligestillingsministeriet. 8. Indstilling fra regeludvalg vedr. ændringer i bekendtgørelse om indretning af byggepladser o.l. arbejdssteder som følge af EU-kommissionens supplerende åbningsskrivelse vedr. byggepladsdirektivet Formanden oplyste, at der er sendt en indstilling, og at rådet skal være opmærksom på, at der ikke i regeludvalget er enighed i forhold til 40. DA konstaterede, at der har været tale om et konstruktivt samarbejde, hvor formanden for udvalgets sekretariat har haft fokus på at lytte til parterne. Der er i hele forløbet udvist evne og vilje til at finde formuleringer. DA er på den baggrund særligt kede af, at der ikke er opnået enighed om 40, og at LO i yderste konsekvens betragter nedstyrtning fra en 20 cm. høj kasse som fald fra højder. DA vil atter opfordre LO til at tilslutte sig, idet en manglende enighed mellem parterne vil skabe absurde sager fremover. LO tilkendegav, at man ikke havde hørt andet end, at regeludvalgsarbejdet skulle være foregået i ro og orden. LO har ingen vaklen i forhold til 40. Formanden konkluderede, at indstillingen videresendes til Arbejdstilsynet som indstillet. Side 6/7

7 9. Arbejdstilsynets årlige redegørelse om klagesager på arbejdsmiljøområdet i 2009 uddybende besvarelse fra Arbejdstilsynet Formanden orienterede om, at rådet på rådsmødet d. 15. september 2010 besluttede at bede Arbejdstilsynet om at uddybe den årlige redegørelse for klagesager 2009 på en række punkter. Arbejdstilsynets supplerende besvarelse er nu modtaget og nogle af rådets anmodninger er blevet imødekommet. Det indstilles, at den fornyede redegørelse tages til efterretning i rådet. LO erklærede, at man var indstillet på dette. Man fandt, at der ud over det formelle juridisk og processuelle i hjemviste sager også er den uheldige konsekvens, at arbejdsmiljøforhold, der er påtænkt og beskrevet på den rigtige måde, ikke bliver sanktioneret, før efter en genbehandling. Det kan betyde, at sanktioneringen af et uheldigt forhold først kan ske efter et år. Det inddrager en svækkelse af forebyggelsesdimensionen i problematikken. DA kvitterede for den supplerende besvarelse. Man undrer sig fra DA s side over, at man ikke har oversigt over tidsmæssige udstrækninger af processen, sagsbehandlingstiden osv. Det må være i Arbejdstilsynets egen interesse. Man kan eventuelt foretage stikprøver mv., således at alle sager ikke skal gennemgås manuelt. AT nævnte, at man har meget fokus på beskrivelsen af situationen, hvor der er tale om en overtrædelse. AT fandt, at det er det helt centrale. Man har måder til at forfølge det meget tæt, og er derfor fuldt opmærksomme på problematikken i Arbejdstilsynet. DA fandt det slående, at der i de sager, der hjemvises, ofte ikke er hjemmel til afgørelsen. Det hjælper således ikke meget, at man er blevet bedre til at skrive, hvis der ikke er hjemmel til at træffe den egentlige afgørelse. Der hjemvises i Arbejdstilsynets sager i mange flere tilfælde, end man ville gøre i andre instanser. DA fandt i forhold til LO s bemærkninger, at den tid, der går mens sagen behandles, er problematisk. Det er et problem for virksomheden, at man ikke ved, om påbuddet holder eller ej. I mange virksomheder afventer man afgørelsen, før man går videre med processen. Man har i DI oplevet flere sager, der tager et par år. Det giver ikke mening for virksomheden. 10. Eventuelt Intet. Side 7/7

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1 Betænkning om arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Betænkning nr. 1418/2002 ISBN 87-601-9652-1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning...

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere