Menighedsfakulteteta Studenterblad. Udgives at Studenterr6det ved MF. Stud. theol. Knud Erik Nielsen. (ansv. red.) Stud. theol. Poul Ivan Madsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedsfakulteteta Studenterblad. Udgives at Studenterr6det ved MF. Stud. theol. Knud Erik Nielsen. (ansv. red.) Stud. theol. Poul Ivan Madsen."

Transkript

1

2 IXElVC Menighedsfakulteteta Studenterblad. Udgives at Studenterr6det ved MF. REDAKTION Stud. theol. Knud Erik Nielsen. (ansv. red.) Stud. theol. Nikolaj Fr~kj~r-Jensen. Stud. theol. Jas R~nn Hansen. Stud. theol. Poul Ivan Madsen. Te~stbehandling: Birte Langdahl. ADRESSE IX6YC, Menighedsfakultetet Katrinebjergvej Arhus N. Tit TRVK Svend Age Tolstrup Frihedsvej Esbjerg DEADLINE 1. januar 1. august 1. marts 1. oktober De i artiklerne fremt~rte synspunkter er ikke n~dvendigvis udtryk for redaktionens meoing. Omslag: Lisbeth Lyrstrand (Bil1edkunstner) Copyright: IXeyC 1988

3 89 Andagt STOR - sn~rre ST0RST "Gud er stl1lrre".!jette var fornylig slagordet i en evangelisationskampagne her i byen. Et vittigt hoved havde urrler dette slagord pa ~n af plakaterne tilfl1ljet: "- men jeg er stl1lrst. Poul SchlUter". Denne spl/lg har en vigtig pointe. Ikke at jeg vii betone statsministerens navn og dermed antyde, at han skulle vrere bedre - eller vrerre - end folk er flest. Men tilfl1ljelsens fl1lrste halvdel udtrykker i en rnlddeskal menneskets selvha:vdelee. For sadan er vi jo. Vi er gennemsyret af en evindelig trang til at fremh~e os selv. Vort liv drejer om en akse af jegets storhedsstnwen. PA bekostning af Yore medmennesker. cg med negligering af den Gud, eorn skabte os. Hdn, hvem vi skylder selve livet. SAdan har voree vilkar vreret. Iige siden vi fra fl1lrste fitt'd ikke vilie indordne os urrler Guds vilje. men gik egne veje. NAde - det er oar Gud far talt til et menneske. sa det indser. at dets stntben ikke fl1lrer til storhed, men til fald. Den konsekvens kan vi ikke seiv afvrerge.!jet kan kun Gud, oar han i Jesus rnkker os sin frelsende hand. SA far vi lov at leva i afhlmgighed af ham, der er 1angt stl1lrre end os. Hans storhed demonstrerede han k Iarest. da han opgav den. blev menneske og urrler stor ringeagt blev ofret pa et kors. Derfra udspringer hans tilgivelse. der er stor nok til at drl<ks og forvandle vor eelviske storhedsstntben. DIlt er nade! At rumme Guds etorhed - det kan vi ikke.!jen er tit sa anderledes end hvad vi ventede os. Gud manifesterer sig ikke altid i Abenlys kraft - ofte gl1lr han sin gerning d~r, hvor vi ikke havde ventet at finde ham: midt i det unselige og skrl1lbelige. Vi ma besk<ml!llee. oar Gud gang pa gang vieer sig at vrere stl1lrre og anderledes end yore forventninger til ham. Han vender op og ned pa yore begreber om stort og smat.!jet huer os ikke altid, for voree gamle natur vii etadig geme vrere i centrum og bevare overblikket. Men Gud opdrager os. Ti1 ydmyghed og taknemmelighed - og dyb afmngighed af Ham. Guds storhed er stl1lrre end det. stl1lrste vi kan t<mke os. Gud ske lov for det. Kirsten Pedersen.

4 90 BIBELENS AUTORITET I MATERIAL-ETISKE SP0RGSMAL1 Kurt Christensen, cand. theo!., Iffirer pa MF INDLEDNING Ovenmevnte emne rummer flere kornponenter: bl.a. hvad menes der med autoritet? Hvem har Bibelen i givet fald autoritet for - kun de kristne eller alle mennesker? Giver Bibelen selv udtryk for at have etisk autoritet? Er Bibelen brugbar som etisk autoritet? PI\. hvilke mader har Bibelen autoritet? Alle disse s~rgsml\.l vii jag lade komme til orde. ogsa selvorn de maske i f\6rste omgang kan virke anf«gtende. Det er neml ig vigtigt. at vi SOlD teologer ikke bare er bibeltro af stllrlighed og gammel vane. men at vi ser problememe i I1ljnene og forsl1lger at finde en vej lid af det. som i fl1lrste omgang kan virke anf«gtende. Skal vi forsl1lge at lokalisere. hvad det er. vi besk<eftiger OB med. kan vi som udgangspunkt benytte Tor AukruBts skema ( i modificeret udgave}2. Ifl1llge dette skema rummer erkendelsen af GudB veje 3 elementer og trin: 1. Undersl1lgelse af det bibelske materiale - generelt og specielt. 2. Analyse af den konkrete situation. 3. Applicering af det bibelske stof pi\. den konkrete situation. SolD det fremgar, indgar Bibelen direkte i trin 1 og 3. Det er derfor prilmtt disse trin. vi vii besk.,ftige OB med. mooens vi stert set vii lade de problemer ligge. sorn er forj::undet moo pkt. 2, situationsanalysen. Fl1lrst vii vi imidlertid kaste et blik pi\. den verden, SOlD vi befinder OB i. og sorn ikke mindbt kan karakteriserea moo begrebet: sekulariseret. Artiklen er en lettere bearbejdelae af et foredrag holdt pa Nordisk Teologikonference i!\rhus august med hovedtemaet: IITeologien i en eekulariseret verden". Dette sl<ema kan findes i Tor AukruBt: Mennesket i samfunnet I. Oslo og i flere af Torleiv Jlustade artikler f.eks. 'Erkjen- nelsen av Gude vilje i: Bidrag til etikken. Oslo 1977 s. 37. Men en mere detaljeret udgave af dette skema ml1lder vi hob I. Asheim i begen: "PI\. skllberens jord" s. 34.

5 Bibelens autoritet i 91 KRISTEN I EN SEKULARISERET VERDEN Sekulariseringen er en proces me<! mange facetter. men s~ vidt jeg kan overskue dem. er en af dens hovedresultater. at mennesket forstar sig selv og verden i det hele taget sorn "uden Gud". Ja. at det for det sekulariserede menneske er blevet meningsl~st at stille de reiigi~e s~rgsmal. s~rgsmalet orn sandhooen eller s~rgsmalet orn Gud'. Sekulariseringen oostar altm ikke blot i opl~ningen af en rnl<ke ydre MOO me 11 em kirke og stat'. sman at den verdslige lovgivningsst~tte til kirken o~es. og s~dan at staten ikke I~ere opfattes og opfatter Big selv som guddommelig ~vrighoo. men sorn et helt verdsligt foretagende. Helier ikke blot i det faktum. at kirken har mistet indflydelse. og at vi ikke I~ere er oostemt af kirkelige og kristne problemsti 11 inger'. O;j heller ikke blot i, at staten. l2lkonomien og naturvidenskaben tenderer til at selv8br:ndigg~resig overfor og over mennesket'. Nej, sekulariseringen har sorn et af sine hovooresultater moof~rt. at det enkelte menneske opfatter sig sorn menneske uden Gud. og at den religi~se forstaelse af verden bliver erstattet af en naturalistisk og positivistisk'. Dette far selvf~lgelig en rnl<ke konsekvenser. bl.a. at mennesket opfatter sig sorn myndigt. sorn sin egen lovgiver. O;j sorn oogsiden af samme sag: Mennesket star dyoost set ikke ti I regnskab over for en h(lljere instans'. O;j eftersorn vi kristne er mennesker i samfurdet. kan mppe nogen af os sige sig fri for pa godt og ondt at V<r:re p",,"st af denne til ~elsesforstaelse. Det ville en sammenligning moo den almindelige kristnes syn pa de samme ting pa Luthers tid uden tvivl afsl~re. Vi star alts~ ikke blot over for et problem, sorn ga:lder de andre. men et. sorn i h(lljeste grad angar os selv. SEKULARISERINGENS ETISKE KONSEKVENSER PA det materialetiske omrade far den sekulariserede til~elsesforstaelse nl/ldvendigvis konsekvenser, selvorn de kan forsinkes af traditionelle handlemader osv. ldd mig blot tags 3 eksempler frem:,,, Jfr. Johs. SIl2lk. Sekularisering i: Religion i krise. Kbh bd. 11, s. 26 og 27. Jfr. G. Wingren. Reformation och lutherdommens ethos i: Etik och kristen tro. Lund. Kbh. Oslo s.136. Jfr. Jan Lindhardt. Sekularisering i: Religion i krise. bd. n. s. 11. Jfr. Johs. Sl~k. Sekularisering i: Religion i krise. lxi. n. s. 26.,. Jfr. Kenneth Hamilton. Secularism and secularization: Bakers Dictionary. Grand Rapids s. 609., Jfr. K. Bochmuhl: Das grosste Gebot. Giessen. BaseI s. 7.

6 92 Kurt Christensen 1.!Jet sekulariserede menneske kan ikke opfatte sit M'bejde sorn et kald i den forstand. at det er sat der af Gud for med sin aroojdsindsats at tjene """ten cg tage del i Guds opretholdende geming med sit skllbervo:rk cg i denne 00 vidsthed blte aroojdets lidelser cg IlI9lje sorn et kors'. 2.!Jet sekulariserede menneske har ogsa vanskeligt ved at se pa mturen sorn Guds skllbervo:rk. IIltsA sorn ncget i sig selv VllZdifuldt cg alligevel ikke guddommeligt.!jet tenderer til at ootragte naturen cg dens ressourcer sorn en "ting-verden". der helt cg holdent star til vor disposition.!jette er sa meget mere OOn>ni<elsesVllZdigt. idet ootop den kristne skllbelsestro med dens afguddommel iggl2lrelse af yemen trlen tvivl er en af sekulariseringens wsentligste fonxls<rtnirger O;rsA med hensyn til synet pa menneskets liv cg d{dd har sekulariseringen faet konsekvenser.!jet sekulariserede menneske accepterer f.eks. i yid udstnrkning. at et foster ikke har menneskevllzd. cg far fl2lrst etiske skrupler. oar forskningen i konsekvens af dette menneskesyn cksperimenterer med de OOfrugtede <rg eller man udnytter, fostreoo i den kosmetiske induetri. Disse 3 eksempler viser. at sekulariseringen - midt i de positive konsekvenser. sorn den uden tvivl ogsa har haft blandt hvi lke jeg f. eks. regner opll2lsningen af Mndet mellem statsmagten cg en OOstemt konfession - har medfl2lrt. at ncget VllZdifuldt er gaet tabt. 1kke blot har mennesket mistet troen pa Gud cg pa Jesue Kristue. hvilket jo dyoost set er mere en tilstrookkeligt til at fastsla. at der er tale orn en katastrofe. Men mennesket har i sammenn.ng hermed mistet en rookke VllZdifulde perspektiver pa dets eget liv cg den yemen. sorn det lever i. Perspektiver. sorn kunne hj",lpe det til at manllivrere ret i livets mange valgsituatiooor. KRISTNE HELHEDSPERSPEKTIVER PA TILV~RELSEN!Jenne perspektivll2lshed ootyder imidlertid. at kristendommen har en rookke perspektiver at tilbyde det sekulariserede menneske. Ncgle perspektiver. en helhedsforstaelse. sorn kan ~e med til at hj",lpe det til at forsta sig selv cg den Yemen. sorn det lever i. cg sorn kan hj"'lpe det til at leve ret. Kirken cg teolcgien kan altsa pa den eoo side ikke overse sekulariseringens faktum i den vestlige yemen - selvorn man nok kan splllrge sig. hvor udbredt den er. cg hvor konsekvent den er gennemfl2lrt i det enkelte menneskes tilvrerelsesforstaelse. PA den anden side kan vi Jfr. H. D. Wendland: EinfUhrung in die Sozialethik. Berlin. New York s Jfr. Johs. Sll2lk. sekularisering i: Religion i krise bd. 11. s. 20.

7 Bibelens autoritet i 93 ikke acceptere sekulariseringens tilv<itelsesforstaelse. Det er Leks. umuligt at efterkomme Paul von B.Jrens krav om. at mcxierne krietne skal V<IT8 sekulare i den forstand. at de skal V<IT8 l:m1det af en sekular tilv<itelsesforstaelse". Med talen om at kristendommen har nogle afglilrende perspektiver pa tilv<itelsen at tilbyde det sekulariserede menneske. r=mer vi os emnet for denne artikel, nemlig "Bibelens autoritet i material-etiske splilrgsmal". For det er nemlig eet aspekt ved Bibelens etiske autoritet: Bibelen kan tilbyde nogle perspektiver. en helhedsforstaelse. som vii korrigere det sekulariserede menneskes tilvrerelsesforstaelse og dermed ogsa indirekte lilve afglilrende indflydelse pa det sekulariserede menneskes holdninger og handlinger i material-etiske splilrgsmal. Fordi vort liv som mennesker nu engang i hlilj grad bestemmes af vores erkendelse. Med disse helhedsperspektiver Uenker jag ikke mindst pa den bibelske tanke om mennesket som skabt og ansvarligt overfor Gud, an- svarligt for sine handlinger i fire relationer: For livet med Gud. for forholdet til sig selv. forholdet til ~ten og forholdet til naturen, det ikke-menneskel ige skabetviltk. Ligeledes ma det bibelske perspektiv pa mennesket som skabt. faldet og med mulighed for forllilsning og evigt liv ved troen pa Jesus Kristus moroes. Disse perspektiver angriber flilrst og fremmest det sekulariserede menneskes hovedsynspunkt. at det er "menneske uden Gud". Det er nemlig karakteristisk for disse perspektiver. at de fastslar, at menneskets hele tilvrerelse ma forstas i forholdet til Gud. Mennesket er Guds menneske. skabt af ham og ansvarligt over for ham for alt. hvad det glilr, og afho:ngig af ham og hans geminger. bade pa skabelsens og,forllilsningens plan. Bliver disse perspektiver sliljler i men- neskers Uenkning. far de helt automatisk afglilrende indflydelse pa deres stillingtagen ogsa til material-etiske problemer. Lad os forslilge at illustrere det pa de flilrroomte 3 problemstillinger: 1. The arbejde bliver Bom alt andet, man foretager sig, noget, Bom man star til ansvar overfor Gud for. l\rbejdet bliver ikke lo:ngere blot et middel til at sikre Bit aget livsop- hold. men bliver noget. hvormed man tjener ~ten og dermed et middel til at opretholde Guds BkabetvilTk. Man kan derfor ikke lo:ngere fuske med Bit arbejde. 2. Naturen kan ikke l<mgere udelukkende anskues Bom en gen- stand for mennebkets skalten og valten. Bom en "ting-verden". 1'voTtimcxi bliver naturen noget. som Bkal tjene ens aget. ~tens og kommende generationers liv - under ansvar for Gud. 3. cg det enkelte mennebke far. Bom skabt af Gud og med evig frelse som Guds mal for det, tilkendt en vrerdi, som giver " Jfr. Kenneth Hami Iton. Secularism and Becularization i: Bakers Dictionary. s. 610.

8 94 Kurt Christensen sig udslag pa mange felter. Leks. i synet pa berettigelsen af abort og af at eksperimentere me<! befrugtooe <rg. Nu vii nogle maske irrlverrle. at smanne "helhedsperspektiver" ikke har meget moo etik i snrever foretand at g~re. For etik drejer Big om afg~relser. drejer sig om. hvad man skal g~e i dette og hint tilflelde. O;I derfor er det ikke sadanne ukonkrete ting Bom de m:vnte perspektiver. som kan have autoritet. men klare tekstafbnit som dekalogen. bjergprarlikenen og det dobbelte k<erlighedsbud. Harti! vii jeg imidlertid fastholde. at etik ikke blot drejer sig om afg"'relser. men ogsa om. hvordan harrllinger st"'ber den enkeltes karakter. Derfor kan Bibelens fort1ellerrle afsnit V<ere lige sa vigtige som budene og Leks. kan Salmemes bog i denne forbirrlelse vise sig som klart etisk relevant" HAR BIBELEN AUTORITET PA DET ETISKE OMRADE? Nu kan man imidlertid sp<1lrge. om det overhove<!et er rimeligt at tale om. at Bibelen har autoritet i material-etiske sp<1lrgsmal. Bag dette sp<1lrgsmal kan der ligge forskellige tankegange. HoB nogle fremspringer spl1!rgsmalet af den forestilling. at skriftens intentionsomrade alene er evangeliet. Skriften vi1 fortlelle. hvem GIld er. og vise vejen til frelse voo troen pa Jesus Kristus. O;I denned falder loven og etikken uden for det omrme. hvor det er meningsfyldt at h1evde Bibelens autoritet. Hertil er der kort at sige. at Bibelen ikke blot irrleholder bme lov og evangelitlm. men at det ogs&. fungel'er i nwje sammenh<eng. Mde pa den made. at evangelieforkyndelsen foruds1etter erkerrlelse af loven. O;I at retf<erdigg",relsen voo tl'o (evangeliet) moof",rer. at den retf<erdiggjorte opfylder lovens krav (Rom. 8,4). Skriftens intentionsomrme kan altsa umuligt fortolkes sman. at det udelukker loven. udelukker etikken. HoB andre ligger der bag irrlverrlingen imod at tale om Bibelens autol'itet i material-etiske spl1!rgsm&.1 en konstatering af, at der tilsyneladerrle ikke star en magtfuld instans bag den. sorn patvinger mennesker Bibelens helhedsforetaelse og de deraf udspl'ingerrle harrllinger. Ja. at det er en abenlys kendsgeming. at folk flest ikke accepterer Bibelens tilv<erelsesforetaelse og ikke harrller i overensstemmelse me<! Gude abenbarede viue. Man vii derfor h1evde. at Bibelen ikke har autoritet i material-etiske sp<1lrgsmal. For at kunne tage stilling til dette synspunkt. ma vi overveje, hvad der menes med. at Bibelen har autoritet. hvordan autoritet fungerer. og overfor hvem Bibelen har autoritet. " Jfr. S. Hauerwas: The Moral Authority of Scripture i: Readings Moral Theology No. 4: The use of Scripture in Moral Theology, New York s. 247.

9 Bibelens autoritet i HVAD MENES DER MED, AT 818ELEN HAR AUTORITET? Begrebet autoritet er flertydigt. Hvor forskelligt man kan opfatte Bibelens autoritet antyder Torleiv liustad i en artikel: "Skriftens autoritet". Her tlilntler han at man bl.a. kan tale om Bibelens autoritet pa f~lgende 4 mader: 1. Skriften har begnnset autoritet, l:jegr<enset til bestemte omrader eller temaer. 2. Skriften tillagges en sideordnet autoritet. 3. Skriften har total autoritet. 4. Skriften har en betinget autoritet, betinget af at den forkyndes sandt og at Hell iganden levendeg~r denne forkyn- delse. Derrn:st fremhrever liustad 3 aspekter voo sin forstaelse at. hvad det indemrer, at Skriften har autoritet - aspekter, som jeg er enig Vi betragter Skriften Bom den eooste palidelige beretning om, hvordan Gud har Abenbaret sig i historien til menneskers frelse. Dette giver grund til at tale om saglig autoritet. 2. Desuden har Skriften en formal autoritet, som understreger dens =sti11 ing blandt alle lwer. bekendelsesskrifter og lreroookumenter. 3. Til talen om Skriftens autoritet h~rer ogsa ordets evne til at skabe, hvad det mvner. Den taler moo myndighoo pa en sadan made, at den opleves autoritativ. Dens udstralingsevne og virkekraft giver den en funktionel autoritet. ja, man kunne ogsa sige en effektiv autoritet". Denne forstaelse af Skriftens autoritet som en saglig, formal og funktioool autoritet kaster ogsa lye over s~rgsmalet om, hvordan Skriftens etiske autoritet fungerer. Som tlilntlt kan der rejses indvendig imod at tale om Bibelens autoritet i material--etiske swrgsmal ud fra den kendegeming, at folk flest pa ingen made opfatter Skriften som autoritativ. Men Abenlyst lever pa tvrers af Skriftens anvisninger. Til afklaring af dette problem kan det maske vrere relevant at skelne mellem magt og autoritet. Disse begreber ligner hinanden dervoo, at de begge kan betegne en bydende, en dikterende funktion. De er begge udtryk for myndighoo. Men i begrebet autoritet ligger der i I!l()(jsa,tning ti1 begrebet magt ikke tanken om tvang, dersom man ikke efterkommer ordren. Et menneske kan have autoritet. ogsa selvom det i ydre henseende er ganske magtesl~st. Dets autoritet berer pa person1ighoo og sagkundskab. PA lignende made fungerer Bibelens autoritet. Bibelen har autoritet dervoo, at det bibelske budskab forkyndes, og mennesker tror det og handler efter det. Ganske vist kan kirken palregge de troende sanktioner, dersom de ikke handler i overensstemmelse moo Guds vilje, sadan som den er Abenbaret i de bibelske skrifter. altsa " liuetad: Skriftens autoritet i: Bibelen og teologien. Oslo s. 160 ff.

10 96 Kurt Chrietensen ud9lve kirketugt. hvorved autoriteten iklll:des magttrrek. Men vii de troende ikke finde sig i det. kan de melde sig ud af kirken. Og her har kirken ingen magt til mad den verdslige lovgivning i ryggen at patvinge nogen Bibelens autoritet, hvilket jag sorn re:vnt alt i alt vii vurdere sorn en af sekulariseringens positive effekter. Bibelen har alts~ i dag dybest set ikke anden autoritet end den tro""'l:"uighed, sorn den selv og forkyndelsen af dens tudskab skaffer sig. Men det betyder s~ ogs~. at Bibelen uomtvisteligt har autoritet blandt de troende. har autoritet i kirken og derided er vi inde pa besvarelsen af tl1<ste sp9lrgs~l: OVERFOR HVEM HAR BIBELEN AUTORITET? Skriften har en selvf9llgelig autoritet i kirken. blandt de kristne. Dette ~er sammen mad den frelles overbevisning i alle kirkesamfund. at man i Bibelen har kilden tii kundskab orn Gud. Lresning og tolkning af Skriften er en I ivsnerve i kirkens historie fra oldkirken til i dag". Inden for kirken kan man desuden skelne mellem den teoretiske autoritet. som man inden for kirken og teologien tilkender Bibelen. og den almindelige kristnes praktiske brug af Skriften. Her afspejler det sig. hvilken autoritet Skriften i realiteten har i kirkens liv Ḣvad den teoretiske autoritet ang~, har jag allerede i tilslutning til T. Austad ber9lrt. hvordan man i kirken b(ilr forst~ Bibelens autoritet. Jrevnf9lr stikordene: saglig. formal og funktional autoritet. N~ det grelder den almindelige kristnes praktiske brug af Skriften. alts~ evnen og viljen til at Iytte til Guds Ord og rette sig efter det. sa drejer dette sig jo i f9irbte rrekke orn Skriftens funktionale autoritet. Men den indbefatter ogs~ bade den saglige og den formale autoritet. Bibelen fungerer sorn autoritet - i etiske sorn i dogmatiske sp(llrgsm~1 - ~ menigheden i tro Iytter til Bibelens beretninger og Guds omsorg for sin skabning gennem kaldelsen af Israel og gennem Jesu liv". Bl.a. derved er det. at menighederul og den enkelte kristnes selvforstaelse bliver nreret og korrigeret". Ved at Iytte til Bibelen gives der nye perspektiver, og der skabss en ny horisont. Men har Bibelen ingen autoritet over for ikke-kristne. ~ det grelder material--etiske sp(ll~l? Dette sp(llrgsmal bliver ikke mindst patrrengende. ~ vi ser pa socialetikken. sorn jo bl.a. beskreftiger sig mad samfundets institutioner. frelles for kristne og ikke-kristne.!jar Bibelen ingen autoritet. n~ det grelder synet pa arbejdet. synet pa regteskabslovgivnirgen osv? " Jfr. Austad. s 's S. Hauen<as: The Moral Authority of Scripture. s " S. Hauen<as: The Moral Authority of Scripture. s. 245.

11 Bibelens autoritet i 97 Som vi har set. tvinges vi ikke til at svare bermgterxie. blot fordi vi ikke har nogen ydre Iildgt at stille bag Bibelens autoritet over for ikke-kristne. 'l'wfrtimod vii vi m,me. at Bibelen ogs! har autoritet i material-etiske sljllrgsmal over for ikke--kristne. En skn2lbelig autoritet ganske vist. forch vi ikke kan "",tte en offent Iig Iildgt bag. men en saglighedens og en overbevisningens autoritet. Vi er kaldet ti I SOlD teologer og pt<ll1ikanter at forkynde og argumentere - I1'/ldverxiigvis med verdslige argumenter - for. at Bibelens syn p4 menneskelivet og verden. og mere konkret: at Bibelens syn p4 arbejde. p4 o:gteskab osv. er det rigtige. O;r det kan vi gl1lre med stor frimodighed. bade fordi vi tror. at Guds vilje er universalt g<elderxie. og fordi vi empirisk kan se be)(ra,ftet. at et liv efter Guds vilje er et godt liv. Med det hidtil sagte har jeg bade villet pla:dere for. at vi ikke indsknfnker det bibelske stot. SOlD kan have autoritativ betydning for etikken. til de afsnit af Bibelen. SOlD umiddelbart har bud-karakter eller p4 arxien made "smager af etik". og SOlD Iildn relativt let kan applicere pa i dag. Alts! tekstafsnit SOlD dekalogen. bjergpt<il1ikenen osv. Men at hele Bibelen er med til at forme vores forstllelse af os selv og den verden. SOlD vi lever i. og derfor fllr afg<2lrerxie betydning for yore harxilinger i material-..tiske Bp(I1rgsm!l. O;r jeg har desuden villet m,me. at p4 trods af at Bibelen ikke har nogen synlig magt bag sig. s! har den alligevel autoritet. BMe i den forstarxi. at hvor det bibelske budskab forkyndes og troes. dvs. i kirken. der fungerer det SOlD autoritet. O;r p4 den made. at vi SOlD pra:dikanter og teologer overfor ikke-kristne ma hil:vde. ma forkyrde Bibelens universelle relevans og autoritet. BIBElENS FORMAlE AUTORITET I MATERIAl-ETISKE SP0RGSMAl Den hidtil beharxilede opfattelse af Bibelens autoritet. hvor der er lagt vo:gt p4 Bibelens evne til at bibringe nye perspektiver. nye forpligtende horisonter for vort Iiv og dermed o9s/\ for yore handlinger i material-..tiske sp(l1rgsmal. kan anvendes polemisk over for en mere formal made at tale OlD Bibelens autoritet pa. alts/\ hvor wgten bliver lagt p4 enkelte skriftord eller kompendier af skriftord OlD et specieit emne. Denne polemik finder o9s! sted inden for sakaldt evangelikale kredse. Jeg noterede mig Leks. i juli maned f<2llgende udtalelse p4 en etikkonference pa Tyndale House i Cambridge: "Etik er bundet til en furxiamental forstaelse af virkeligheden. Paulus giver ikke specifikke normer. men reflekterer over den grurxila::ggerxie virkei ighed. Henvisningen ti I den korsfifstede Kristus er udtryk for den nye kristne IivsforstAelse"". Eh sadan udtalelse Iyder jo i fl1lrste omgang meget rigtig. men er den rigtig? Er sandheden ikke langt snarere. at de to opfattelser af Skriftens autoritet skal koldplettere hinanden? Dette synspunkt vi I jeg geme " Ray Pichett: "Paul's Ethics arxi OJers": "Insights from the Sociology of Knowledge". Foredrag fra 'Ethics Study Group'. d. 8. juli 1986 pa Tyndale House, cambridge.

12 98 Kurt Christensen argumentere for. Men sorn led i dette bliver vi rwjdt til at se r=mere pa nogle af de indvendinger sorn er blevet rejst imod at tiikende Bibelen en formal autoritet i etiske swr-gsmai. Og sorn for en dels vedkommende ogsa ber<wer Bibelens mulighed for at give forpligtende perspektiv og horisont. Som en hjrelp til at orientere os. vii vi give en skematisk opstilling over. hvordan man kan se pa Bibelens etiske autoritet. Der findes i litteraturen orn dette emne, flere forskellige skematiske opetillinger. men jag mener. at man med rimelighed kan tale orn 4 reprresentative opfattelser af Bibelens etiske autoritet. 1. Bimlen er en lovbog - hvor alt har autoritet og lige maget autoritet. 2. Bibelen er en inspirationskilde. en leverand(2ir af nye horisonter. og en ny virkelighedsforstaelse (Bibelen giver ny virkeiighedsforstaeise). 3. Bibelen Born leverand(2ir af etiske normer. etiske principper med forskellig tyngde. 4. Bibelen uden nogen speciel autoritet. At pladshensyn og fordi det buyer behandlet mange andre steder. f.eks. it. Austads forfatterskab'b vii jag ikke, her komme r=mere ind pa det berettigede og det feilagtige ved den f(2irste forsta-else af Bibelens autoritet. altsa Bibelen forsta-et sorn lovbog. Jag vii sorn rnnnt ga- ind for en kombination af synspunkt 2 og 3. altsa- Bibelen forstaet Born horisontleverand(2ir og som leverand(2ir af etiske normer. Men for med god samvittighed. at kunne g(2ire deue. ma. vi overveje Arsagerne til at teologer kan na frem til standpunkt 4. AltsA at Bibelen ikke har nogen autoritet i etiske swrgsm&.1. SA vidt jag kan se. er der 4 grupper af grunde ti I det: ARGUMENTER FOR AT BIBEl.EN IKKE HAR NOGEN ETISK AUTORITET 1. Man vii hll'vde. at man med fordel kan opbygge etikken pa human. almenmenneskelig basis. Med human basis kan der forstas flere ting. F.eks. filosofisk fanomenologisk besis. sorn det er tilf.,ldet hos K. E. 1.lzlgBtrup. Eller den personlige erfaring. det indre Iys sorn hos reformationens venstre f1(2ij. Og det kan bade ske pa den made. at man udelukkende bygger pa den humane basis. eller at man kombinerer human og bibelsk grundllfggelse. Begge disse holdninger bestrider det lutherske princip "Skriften alene": at Skriften alene skal v;"re kilde og norm for kristen tro. l;"re og liv. 2. Man vii h<l:vde. at det er imod Bibelens v;"sen og intention at give konkrete handi ingsanvisninger. I den sammem.,ng h(2irer f.eks. det f0rn1l'vnte citat: "Etik er b.mdet til en fundamental forsta-else af virkeligheden. Paulus giver ikke specifikke normer. men reflekterer over den grundllfggende virkel ighed". 'B T. Austad. i Bidrag til Etikken. s. 34ff.

13 Bibelens autoritet i 99 Cg ligelooes K. E. 4'lgstrups kendte pastand i bogen "Den Etiske Fordring". hvor han om Jesu forkyrrlelse skriver: li[)er er irqen anvisnirg i den. ingen forskrifter. irqen moral. ingen kasuistik. intet der llfgger ansvaret fra mennesket voo pa form-nd at ll!lse de konf I ikter fordringen sti 11er det i "It 3. Man vii hilmle. at Bibelens etiske udsagn er for mangfoldige til. at de kan udgl!lre en autoritativ basis for etikken. Dette synspunkt anf<tgl:er den reformatoriske tale om "Skriftens enhoo og klarhoo". Cg lad mig moo det samme indrl!lmme. at jeg mener. at det er en meget afgl!lrende indvending. For kan man ikke pavise en enhoo i Bibelens etiske udsagn. udhules i praksis enhver tale om. at Bibelen er autoritet. "Solo scriptura"-princippet kan ikke fastholdes. medmindre vi kan fastholde Skriftens enhed. Kan vi til et givet spl'lrgsmai. Leks. synet pa <tgi:eskab og skilsmisse. ikke finde eet gennemgllende synspunkt. eet hovedsynspunkt. men Leks. 3 konkurrerende lige wgtige synsm/lder. sll er det klart. at vi ikke kan fastholde. at Bibelen er autoritet. 4. For det fjerde g",lder on "orl<ke indvendinger imod at Ilfgge de bibelske beretninger til grund for en nutidig etik den sakaldte kulturelle kll!lft. som skulle eksistere mellem nytestamentlig tid og i dag. Baggrunden for disse indvendinger er det modeme menneskes historiske bevidsthed. bevidsthooen om. at enhver ytring bliver udtalt i ell bestemt kulturel situation. til bestemte mennesker. Cg samtidig bevidsthooen om at vi lever i historien. i tiden. som medfl!lrer. at menneskets livsvilk<tr ",ndrer sig. de sociale forhold..mrer sig. sproget..mrer sig. Alt dette medfl!lrer - ~des det af Leks. engl..meren D. E. Nineham -. at vi ikke kan glllre de nytestamentl ige udsagn bindende for nutidens problemstillinger". Diese indvendinger stiller os over for 4 opgaver. nemlig: 1. At pavise. hvorfor man OOdvendigvis mll lade Bibelen ~ udgangspunkt for etikken. altsll pavise. hvorfor "sola scriptura"-princippet ogsll ~lder for etikken. 2. At undersl'lge. om Jesus og Paulus faktisk giver konkrete handlingsanvisninger. 3. At pavise. at det midt i Bibelens Ilbenbare mangfoldighoo af udsagn lader sig gl!lre at udkrystall isere nogle etiske hovedliner. AltsA pilvise. at "skriftens enhed og klarhed" kan fastholdes. 4. At pilvise. at den kulturelle kll!lft mellem nytestamentlig tid og i dag ikke umuliggl!lr brugen af de nytestamentlige udsagn om etiske spl'lrgsmlll. 19 K. E. Idgstrup: Den etiske fordrirg, Kltt. 1969, 8. oplag, s " Jfr. I. Howard Marshal I : Using the Bible in Ethich. i: Fssays in Evangelical Social Ethics. (El:!. D. F. Wright) Exeter 1979 s. 46.

14 100 Kurt Christensen Denne udfordring slipper vi ikke for at tage op, hvis vi med god teologisk samvittighed skal kunne hrevde, at Bibelen er autor1tet i material-etiske sp0rg~l, Hvert af disse 4 sp0~1 er ganske omfattende, sa vi bliver n\1ld.t til at springe nogle af mellemregningeme over og mljes mad at r=ne, hvad der for mig at se er hove<largumenterne. ad.!. HUMAN EllER BIBElSK BASIS FOR ETIKKEN? NAr det grelder sp0~let om en bibelsk eller en human basis for etikken, sa er hovedargumentet for, at man ikke kan give nogen form for human basis en konstituerende plads i etikken synet pa menneskets syndighed. Synden har nemlig ikke blot faet konsekvenser for menneskets handlingsliv (Rom. 1,21, Ef. 4,18)", men ogsa for menneskets evne til at erkende. Samtidig ma der tages h\3jde for, at Bibelen klart giver udtryk for, at ogsa ikke-kristne har et vist kendskab til Guds vilje (Rom. 2,14-15), et kendskab, som ganske vist ma korrigeres og suppleres ud fra de bibelske skrifter. Konsekvensen af disse to aspekter bliver, at pa trods at. at vi ma medgive, at man ogsa pa human grund til en vis grad kan erkende, hvad der er godt og ret, sa er denne erkendelse sa usikker, at vi ma fastholde, at Bibelen ma v=e hovedkilden og grundnonnen for, hvad der kan regnes for at were Guds vilje, og dermed for hvad vi ma bed~e som godt og ret. Vi vii med andre ord fastholde "sola scriptura"-princippet ogsa for etikkens vedkommende. ad.2. DET NYE TESTAMENTES ETISKE KONKRETHED: Det andet argument imod at Bibelen har en formal etisk autoritet, gar ud pa, at Jesus og Paulus ikke giver konkrete handiingsanvisninger. I den forbindelse vii jeg henvise til N. H. ~s polemik imod L\3gstrups tale om, at Jesu etiske forkyndelse ikke skulle bryde den etiske fordrings tavshed. ~ tager udgangspunkt i lignelsen om den barmhjertige samaritaner, lk. 10, og skriver: "Sslv denne lignelse, der tilsyneladende helt giver L\3gstrup ret, bryder faktisk "fordringens tavshed", for sa vidt det afgjort ikke er tilf<eldigt, at liden OOrmhjertige" er en "samaritan ll Harmed er sagt noget meget afgi2lrende om folkelige eller religii2lse skranker. "Og" ingen kan faktisk bestride, at Jesu ord til den rige unge mand (Ht. 19,21) i udpl7fyet grad bryder "fordringens tavshed", selvom sp0rg~let naturligvis straks rejser sig, hvad vi i vor situation skal stille op mad dette Jesusord. Eller hvad skal man mene om Jesu ord om e<ibafl<eggelse (Ht. 23,16-22 og 5,33-37) eller om utugt (f.eke. Ht. 15,191 " Jvf. A. Valen-Ssndstad: Innf\3ring i Kristen Etikk, Oslo 1984 og 1. Asheim: Innlednings og Grunnlagssp0~L i: PA Skaberens Jord, s. 42.

Katekismus nu. Lars Ole Gjesing

Katekismus nu. Lars Ole Gjesing Lars Ole Gjesing Katekismus nu I moderniteten er kodeordet blevet kritik. En moderne katekismus må derfor være argumenterende og overbevisende. Den må stå til regnskab ved at begive sig ind i en dialog

Læs mere

Lovens Ophør. Af Jesper Veiby. Kristent Institut

Lovens Ophør. Af Jesper Veiby. Kristent Institut Lovens Ophør Af Jesper Veiby Kristent Institut Udgivet af Kristent Institut Copyright 2003, 2011, Jesper Veiby Denne bog er en online ebog af bogen af samme titel. Bogen er udgivet som ebog og må frit

Læs mere

Børn og Gud. Et manifest

Børn og Gud. Et manifest Børn og Gud Et manifest Børn og Gud - et manifest Børn og Gud - et manifest Udsendt april 2013 af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ELM Kids LM Kids Dansk Bibel-Institut Kristent Pædagogisk Institut

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2013 / 03-04 / 40. årgang

Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2013 / 03-04 / 40. årgang Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2013 / 03-04 / 40. årgang #HolisTisK MissioN Teologi PrAKsis: Christopher J. H. Wright / Jonas Adelin Jørgensen / Mogens Jensen / Morten Munch / Tormod engelsviken

Læs mere

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd Kvindelighed Seksualitet fra første færd En pige fødes sexet! Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi betragter en rødmosset nyfødt. Men erkendelsen af, at seksualiteten er til stede fra første

Læs mere

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer: Peder Hovgaard

Læs mere

Tema Liv og lære om Dansk Oase

Tema Liv og lære om Dansk Oase 03 Maj 2008 Årgang 144 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Liv og lære om Dansk Oase Rummelighed Hvad kan vi lære af Dansk Oase? PREP for menigheder indhold; leder 02 Rummelighed tema

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den OPBYGGELIGE BØGER A004 Ahrendtsen, Alex: Indsigt eller fordom. Missionen i litteraturen fra Åkjær til Høeg. Lohse 1997. 5 t. 24 min. - Læst af Niels Zeuthen. En kortfattet, men tankevækkende gennemgang

Læs mere

TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER

TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER Videncenter for Diakoni og Pædagogik, Diakonhøjskolen Forord I 1959 udgav Haldor Hald, daværende chef for Kirkens Korshær, bogen: Kirken der forarger. Den fik dengang en

Læs mere

Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109

Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109 Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109 Forord Forord Religion i eller ud af det offentlige rum? Det har været genstand for mange ophedede debatter især herhjemme

Læs mere

Dansk Teologisk Tidsskrift 64. årg., 2001 s. 161-175. »Den lille Bibel« træk af de gammeltestamentlige salmers receptionshistorie 1. www.anis.

Dansk Teologisk Tidsskrift 64. årg., 2001 s. 161-175. »Den lille Bibel« træk af de gammeltestamentlige salmers receptionshistorie 1. www.anis. Dansk Teologisk Tidsskrift 64. årg., 2001 s. 161-175»Den lille Bibel«træk af de gammeltestamentlige salmers receptionshistorie 1 LEKTOR, PH.D. BODIL EJRNÆS Indledning Jeg har kaldt min forelæsning:»den

Læs mere

Barnetro og voksentro

Barnetro og voksentro Carsten Hjorth Pedersen Barnetro og voksentro Hvilken forskel er der på barnets og den voksnes tro - og hvad betyder det for forkyndelse og oplæring? Kristent Pædagogisk Institut 2007 barn-voksen-tro.indd

Læs mere

Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed

Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed af Bjørn Rabjerg Syddansk Universitet det, som kan erkendes om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo

Læs mere

dansk teologisk tidsskrift

dansk teologisk tidsskrift dansk teologisk tidsskrift Kristendommen og religionerne ROBERT W. JENSON Jean Calvin (1509-1564) i 500-året for hans fødsel NINNA JØRGENSEN Jeg tror for at elske THOMAS EMIL HORNEMAN-THIELCKE Tre slags

Læs mere

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse...

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse... F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 1 BLÅ KERNE KRISTENDOM OG FORKYNDELSE Indhold Indledning Målbeskrivelse...2 Hvorfor kristendom og forkyndelse?...2 Opbygningen af et modul...3 Lærte du noget?...4

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Stikordsregister. Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29

Stikordsregister. Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29 Stikordsregister A Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29 B Besættelse, frihed fra 41 Besættelse og Befrielse 43 Buddhisme en dødens religion 44 Børnemishandling 13 D Da Vinci sand eller fiktion

Læs mere

Kirkevækstbevægelsen og New Age.

Kirkevækstbevægelsen og New Age. Kirkevækstbevægelsen og New Age. Endetidens tegn i kristenheden eller blot en tilfældighed? Udarbejdet af Poul Erik Haahr december 2006. 1 Indhold Kirkevækstbevægelsen og New Age 1) Den lovløses komme

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Af Darrell L. Bock. Evangelikale og brugen af Det Gamle Testamente i Det

Af Darrell L. Bock. Evangelikale og brugen af Det Gamle Testamente i Det Evangelikale og brugen af Det Gamle Testamente i Det Nye (2) Af Darrell L. Bock Oversat af cand.mag. Birger Petterson I en tidligere artikel 1 beskæftigede jeg mig med fire skoler af evangelikale teologer,

Læs mere

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1 En religiøs konstruktion bliver til: Del I Præsentation af og kritiske bemærkninger til Per Bildes En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.

Læs mere

Kirkelig Infor HOMOFILI AF LÆGE TORBEN POULSEN, SKIVE. K S B B NR. 1 2005 40. ÅRGANG ISSN 0902-9735. www.ksbb.dk INDHOLD:

Kirkelig Infor HOMOFILI AF LÆGE TORBEN POULSEN, SKIVE. K S B B NR. 1 2005 40. ÅRGANG ISSN 0902-9735. www.ksbb.dk INDHOLD: K S B B NR. 1 2005 40. ÅRGANG ISSN 0902-9735 Kirkelig Infor mation Kirkelig Information Kirkelig Information www.ksbb.dk INDHOLD: HOMOFILI 1 BISPEVIELSE 3 WALTER OBARES TALE 4 DEBAT OM BISPEVIELSEN 10

Læs mere

kristendom som verdensbillede og menneskesyn

kristendom som verdensbillede og menneskesyn Detaljeret Udkast/Draft 2012/2013 1 Kristendom som verdensbillede og menneskesyn Genudgivet / republished 2014 (Web-Ed) kristendom som verdensbillede og menneskesyn kærlighedens og virkelighedens historie

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Medborgerskab i læreruddannelsen

Medborgerskab i læreruddannelsen 1 Medborgerskab i læreruddannelsen Rapport til Undervisningsministeriet, januar 2009 Af Ane Kirstine Brandt og Pia Rose Böwadt INDHOLD Indledning... 1 Medborgerskab. Et nyt element i læreruddannelsen...

Læs mere

JOHANNES NISSEN BIBEL ETIK. Konkrete og principielle problemstillinger AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

JOHANNES NISSEN BIBEL ETIK. Konkrete og principielle problemstillinger AARHUS UNIVERSITETSFORLAG JOHANNES NISSEN BIBEL OG ETIK Konkrete og principielle problemstillinger AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Bibel og Etik JOHANNES NISSEN BIBEL OG ETIK KONKRETE OG PRINCIPIELLE PROBLEMSTILLINGER AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

Læs mere

Ægteskab, skilsmisse og gengiftning

Ægteskab, skilsmisse og gengiftning Ægteskab, skilsmisse og gengiftning - et Oase-dokument Dansk Oases lederskab 2007 v/ teologisk rådgiver Morten Munch 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 1 2. De bibelske hovedtekster s. 2 3. Fire hovedtolkninger

Læs mere