Dansk. Brugerhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Brugerhåndbog"

Transkript

1 Dansk Brugerhåndbog

2 Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation må ingen del af denne publikation reproduceres, lagres i en database eller overføres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering mv. Oplysningerne i denne brugerhåndbog vedrører udelukkende dette Epson-produkt. Epson er ikke ansvarlig for brug af disse oplysninger i forbindelse med andre produkter. Hverken Seiko Epson Corporation eller virksomhedens tilsluttede selskaber er ansvarlige over for køberen af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjepart måtte udsættes for som følge af uheld, fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt, uautoriserede ændringer, reparationer eller ombygninger af produktet eller (undtagen USA) manglende overholdelse af Seiko Epson Corporations brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner. Seiko Epson Corporation påtager sig intet ansvar for nogen skader eller problemer, der er opstået som følge af anvendelse af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsmaterialer end de, der er specificeret som "Originale Epson-produkter" eller "Godkendte Epson-produkter" af Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af elektromagnetisk interferens, der opstår som følge af anvendelse af andre interfacekabler end de, der er specificeret som "Godkendte Epson-produkter" af Seiko Epson Corporation. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Copyright 00 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. USB DIRECT-PRINT er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. USB DIRECT-PRINT-logoet er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Apple og Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. SD er et varemærke. QuickTime og QuickTime-logoet er varemærker, der anvendes under licens. QuickTime-logoet er registreret i USA og andre lande. Generel bemærkning: Andre produktnavne i denne publikation anvendes kun med det formål at identificere produkterne og kan være varemærker ejet af de respektive firmaer. Epson fraskriver sig enhver rettighed til disse varemærker. Copyright 00 ved Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan.

3 Indholdsfortegnelse Kapitel Indledning Primære funktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsler, forsigtighedsregler og bemærkninger Når du bruger P Når du bruger batteriet Ved opbevaring af batterierne Bortskaffelse af batterier Ved brug af AC-adapteren Ved brug af et hukommelseskort Ved brug af LCD Opbevaring, vedligeholdelse eller transport af P Sikkerhedsoplysninger til brugere i Storbritannien For brugere i Storbritannien, Hongkong og Singapore Kapitel Kom i gang Udpakning af P Dele Opsætning af P Opladning af batteriet Sådan tænder du for strømmen Sådan slukker du for strømmen Midlertidigt stop af knapfunktioner Sådan bruges skærmbilledet Home Om foden Kapitel 3 Sådan bruges hukommelseskort Isætning og udtagning af et hukommelseskort Anvendelige typer hukommelseskort Isætning af et hukommelseskort på CF-kortpladsen Udtagning af et hukommelseskort fra CF-kortpladsen Indsætning af et hukommelseskort på SD-kortpladsen Udtagning af et hukommelseskort fra SD-kortpladsen Kopiering af data fra et hukommelseskort til P Dansk 3

4 Kapitel Visning og afspilning af data Visning af billeder Anvendelige typer billeddata Sådan ser du på skærmen Visning af billeder Visning af billeder som slideshow Afspilning af videoer/lydfiler Anvendelige typer video-/lyddata Afspilning af videoer/lydfiler med P Brug af knapper under afspilning af videoer/ lydfiler Kapitel Styring af data Sådan bruges albummene Om PC_DATA-mappen Kopiering af favoritdata til et album Oprettelse af et nyt album Ændring af et albums navn Sletning af et album Oprettelse af en albumsgenvej Sletning af data Beskyttelse af data Indstilling af et album/mappeminiaturebillede Sådan bruges pop-op-menuen Tilgængelige indstillinger i pop-op-menuen Kapitel 6 Direkte udskrivning Forberedelse til udskrivning Understøttede printere Mulige papirtyper Tilslutning af P-000 til en printer Udskrivning af billeder Printerindstillinger Indstil udskriftsmængder Kapitel 7 Sådan bruges P-000 sammen med andet udstyr Sådan bruges P-000 sammen med en computer Tilslutning af P-000 til en computer Fjernelse af P-000 fra en computer Sådan bruges A/V-udgangen Kapitel 8 Tilpasning af indstillinger Ændring af indstillinger for P Kapitel 9 Sådan bruges softwaren Systemkrav For Windows For Macintosh Om softwaren

5 Installation af softwaren Til Windows-brugere Til Macintosh-brugere Sådan startes softwaren For Windows For Macintosh Afinstallation af softwaren Sådan finder du flere oplysninger Specifikationer Generelle Elektriske Interface Batteri AC-adapter, Om tilbehør Dansk Kapitel 0 Vedligeholdelse og fejlfinding Rengøring af P Fejlfinding Fejlmeddelelser/ikoner Problemer og løsninger Strømforsyningsproblemer Problemer ved visning og afspilning Databehandlingsproblemer Udskrivningsproblemer Nulstilling af P Kontakt til kundeservice Appendiks A Appendiks Standarder og godkendelser P-000 (model: G9A) AC-adapter (model: A3H) Batteri (model: EU-97)

6 Kapitel Indledning Primære funktioner Du kan gemme billeder, videoer og lydfiler i P-000. Med P-000 er det let at se, opbevare og udskrive de billeder, du har taget med et digitalt kamera. Du kan også afspille video og lyd. De vigtigste funktioner er beskrevet herunder. Epson Photo Fine er et flydende krystal display med en høj opløsning. Det er let at se billeder i høj opløsning hvor som helst og når som helst uden en computer eller andet specialudstyr. Udsæt ikke P-000 for kraftige stød, da dette kan forårsage fejlfunktioner, især under rotation. Vi anbefaler på det kraftigste, at du med jævne mellemrum sikkerhedskopierer filer lagret på harddisken til et andet lagermedium. Epson er ikke ansvarlig for problemer forårsaget af tab eller beskadigelse af data på harddisken. Du kan afspille videoer og lyd hvor som helst og når som helst uden en computer eller andet specialudstyr. Du kan udskrive billeder direkte til din Epson-printer, der understøtter USB DIRECT-PRINT. 6 Indledning

7 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs alle instruktionerne i dette afsnit, før P-000 tages i brug, og opbevar denne håndbog inden for rækkevidde, så du senere kan slå op i den. Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet på P-000 og tilbehøret. Advarsler, forsigtighedsregler og bemærkninger w Advarsler skal følges omhyggeligt for at undgå personskade. c Forsigtighedsregler skal overholdes for at undgå beskadigelse af udstyret. Bemærkninger indeholder vigtige oplysninger og nyttige tip vedrørende brug af produktet. Når du bruger P-000 Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet for dette produkt. Brug kun AC-adaptermodel A3H og li-ion-batterimodel EU-97 sammen med dette produkt. Når produktet sluttes til en computer eller andet udstyr med et kabel, skal du passe på at vende stikkene rigtigt. Hvert stik kan kun vendes på én måde. Hvis du sætter et stik forkert i, kan begge de apparater, der er forbundet med kablet, tage skade. Sæt ikke ting ind i produktets spalter og åbninger. Rør ikke ved komponenterne inde i produktet, medmindre du opfordres til det i brugerdokumentationen. Tryk aldrig produktets komponenter på plads med magt. Selvom produktet er udviklet til at være robust, kan det tage skade af hårdhændet behandling. Undgå at spilde væske på produktet. Hvis der kommer unormale lyde, lugt eller røg fra produktet, skal du stoppe med at bruge det og omgående slukke for det. Tag batteriet og AC-adapterens stik ud af produktet, og tag derefter AC-adapterens stik ud af vægudtaget. Kontakt vores kundeservice. For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette produkt ikke overdækkes med et tæppe eller andre overdækningsmaterialer, der kan afgive statisk elektricitet. Dansk Indledning 7

8 For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette produkt eller dets tilbehør ikke udsættes for regn eller fugt. For at forhindre brand eller eksplosion må dette produkt ikke anvendes på steder, hvor brandbare eller flygtige gasser opbevares. Brug ikke dette produkt udendørs under tordenvejr. Brug ikke dette produkt, når det lige har været udsat for kraftige temperatursvingninger, der kan forårsage kondensdannelse på elektroniske dele. Brug ikke det batteri, der følger med dette produkt, til andet udstyr. Fjern ikke batteriets udvendige kasse, der beskytter mod kortslutning. Rør ikke ved batteriet med våde hænder, og brug det ikke i nærheden af vand. Udsæt ikke batteriet for vand eller høj luftfugtighed. Batteriet må ikke tabes, punkteres, adskilles, ødelægges eller kortsluttes. Når du bruger batteriet Læg ikke batteriet i nærheden af eller i ild eller vand. Hvis du får batterisyre i øjnene eller på huden, skal du straks skylle området med rigeligt vand og søge læge. Hvis et batteri sluges, skal der omgående søge lægehjælp. Brug kun li-ion-batteriet fra Epson til P-000 i overensstemmelse med anvisningerne i brugerdokumentationen. Brug ikke batterier, der lækker eller på anden måde er beskadigede. Oplad ikke batteriet i andet udstyr end dette produkt. Oplad ikke batteriet i nærheden af åben ild eller på meget varme steder. Brug kun AC-adaptermodel A3H og P-000 (model G9) til opladning af batterier. Hold batterier væk fra varmekilder. 8 Indledning

9 Efterlad ikke batteriet i et køretøj, så det overophedes. Indsæt ikke objekter i nogen åbninger, da de kan berøre steder med farlig spænding eller forårsage kortslutning. Undgå at batteriet kommer i kontakt med metalobjekter som mønter eller nøgler, som kan kortslutte batteriet. Sæt ikke batteriet i strømudtag eller andre strømkilder som f.eks. en cigartænder. Lod ikke ledninger eller stik direkte på batteriet. Rør ikke ved batteriterminalerne. Hold batterier væk fra åben ild, hvis de lækker eller lugter mærkeligt. Ved opbevaring af batterierne Hvis udstyret ikke skal bruges i en længere periode, tages batterierne ud af produktet og opbevares separat. Opbevar ikke batterier ved meget høj temperatur eller luftfugtighed. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde. Bortskaffelse af batterier Aflad batterier helt, før de bortskaffes. w Advarsel: Sørg for at dække begge ender på batteriet med tape for at forhindre forbrænding eller eksplosion, når det kasseres. Dansk Ved overophedning, misfarvning eller deformering tages batteriet ud af produktet, hvorefter det ikke må bruges igen. Oplad batteriet før brug, hvis det ikke har været anvendt i længere tid. Smid ikke batterier væk sammen med almindeligt affald. Bortskaf dem i stedet for i en indsamlingskasse til genanvendelse i overensstemmelse med lokal lovgivning. Bortskaf ikke batteriet ved at afbrænde det. Indledning 9

10 Til europæiske brugere: Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt affald. Bortskaf dem i stedet for i en indsamlingskasse til genanvendelse i overensstemmelse med lokal lovgivning. Til nordamerikanske og canadiske brugere: Ved brug af AC-adapteren Dette mærke angiver, at batteriet genbruges af RBRC. Kontakt RBRC, når du bortskaffer batteriet. Brug kun den strømkilde, der er angivet på etiketten på AC-adapteren, og træk altid strøm direkte fra en stikkontakt med en ledning, der opfylder de gældende lokale sikkerhedsstandarder. Hvis du ikke er sikker på strømforsyningsspecifikationerne i dit område, skal du kontakte dit lokale elselskab eller vores kundeservice. Anbring AC-adapteren i nærheden af en stikkontakt, hvorfra ledningen nemt kan tages ud. AC-adapteren og AC-strømkablet er beregnet til brug med dette produkt og medfølger. Forsøg ikke at bruge det sammen med andre elektroniske apparater, medmindre dette er angivet. Fjern ikke AC-adapteren fra dette udstyr under brug (det er muligt at tilslutte AC-adapteren under brug). Den medfølgende AC-adapter er beregnet til brug sammen med dette produkt. Hvis du bruger en anden adapter, kan det medføre brand, elektrisk stød eller tilskadekomst. Brug kun AC-adaptermodel A3H sammen med P-000. Kontrollér, at den samlede strømstyrke for det udstyr, der er sat i stikkontakten, ikke overstiger stikkontaktens amperekapacitet. Tilslut ikke AC-adapteren, når batteriet ikke er sat i. P-000 kan tage skade. 0 Indledning

11 Hvis du agter at bruge dette produkt i Tyskland, skal bygningsinstallationen være beskyttet af en 6 A effektafbryder for at opnå tilstrækkelig beskyttelse af produktet mod kortslutning og overstrøm. Brug ikke en beskadiget AC-adapter med flosset ledning. Hvis du bruger en forlængerledning sammen med produktet, skal du kontrollere, at alt udstyr, der er forbundet med ekstraledningen, ikke overstiger ledningens amperekapacitet. Du må aldrig selv adskille, ændre eller forsøge at reparere AC-adapteren selv, medmindre det er specifikt forklaret i denne håndbog. Brug ikke stikkontakter med overordnet styring eller automatiske timere. Brug ikke stikkontakter i samme kredsløb som store motorer eller andet udstyr, der kan forårsage spændingssvingninger. Undgå at bruge stikkontakter i samme kredsløb som kopimaskiner og luftstyringssystemer, der slår til og fra med jævne mellemrum. For at undgå brand og elektrisk stød må AC-adapteren ikke tildækkes af et tæppe eller lignende. Anbring ledningen, så den ikke trædes på eller køres over. Læg ikke ting på strømledningen og AC-adapteren. Buk ikke strømledningen ved enderne, og hvor den går ind i transformeren. Strømledningen skal placeres på en sådan måde, at slid, skæring, flosning, krympning, knæk og anden beskadigelse undgås. Hvis AC-adapterens stik ikke passer i stikkontakten, skal du få en elektriker til at monteret et korrekt stik. Tag AC-adapterens stik ud af kontakten i tordenvejr. For brugere i USA og Canada: Brug den medfølgende strømledning eller en 6 til 0 fod UL-godkendt type SPT- eller kraftigere, 8 AWG ledning med et V 0 A stik og V 7 A-konnektor. Dansk Indledning

12 Ved brug af et hukommelseskort Kun hukommelseskort, der er udviklet til produktets specifikationer, kan bruges. Brug kun en blød, tør klud til rengøring af displayet. Brug ikke flydende eller kemiske rengøringsmidler. Tag ikke hukommelseskortet ud, og sluk ikke for produktet, når Access-lampen blinker. Se LCD og kontrolpanel på side 6 vedrørende placering af Access-lampen. Opbevaring, vedligeholdelse eller transport af P-000 Opbevar ikke produktet udendørs. Ved brug af LCD LCD-panelet på dette produkt kan indeholde nogle få, små lyse og mørke pletter. Dette er normalt og betyder ikke, at LCD-panelet på nogen måde er beskadiget. Hvis LCD-panelet på dette produkt er beskadiget, skal du kontakte din forhandler. Hvis opløsningen af flydende krystal, der findes i LCD-panelet på dette produkt, siver ud og kommer på dine hænder, skal hænderne vaskes grundigt med vand og sæbe. Hvis du får det i øjnene, skal du straks skylle dem med rigeligt vand. Hvis du stadig føler ubehag eller har problemer med synet efter skylning, skal du øjeblikkelig søge læge. Opbevar ikke produktet i nærheden af vand. Opbevar ikke produktet på et sted, hvor temperaturen eller luftfugtigheden er høj. Opbevar ikke produktet på et sted, hvor der forekommer hurtige ændringer af temperatur eller luftfugtighed. Opbevar ikke produktet på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys eller kraftige lyskilder. Tag netstikket til dette produkt ud af stikkontakten inden rengøring. Brug en fugtig klud til rengøring, og brug ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler i sprayform. Indledning

13 Tag batterierne ud af produktet, og tag dets netstik ud af stikkontakten, og lad kvalificeret personale foretage service i følgende tilfælde: Netkablet eller netstikket er beskadiget; der er kommet væske ind i produktet eller dets tilbehør; produktet eller dets tilbehør er blevet tabt, eller dets hus er blevet beskadiget; produktet eller dets tilbehør fungerer ikke normalt eller udviser tydeligt ændrede præstationer. Sikkerhedsoplysninger til brugere i Storbritannien Følgende sikkerhedsoplysninger vedrører AC-adapteren. w Advarsel: Se typeskiltet vedrørende spænding, og kontrollér, at apparatets spænding svarer til forsyningsspændingen. Vigtigt: Ledningerne i hovedledningen på dette udstyr er farvekodede som følger: Blå Neutral Brun Strømførende Da ledningsfarverne i hovedledningen på dette udstyr muligvis ikke svarer til farvemærkningerne på terminalerne i dit stik, skal du fortsætte som følger: Den blå ledning skal sluttes til den terminal i stikket, der er mærket med bogstavet N. Den brune ledning skal sluttes til den terminal i stikket, der er mærket med bogstavet L. Hvis stikket beskadiges, skal det udskiftes, eller du skal kontakte en elektriker. For brugere i Storbritannien, Hongkong og Singapore Udskift kun sikringer med nye, der har den korrekte størrelse og strømstyrke. Dansk Indledning 3

14 Kapitel Kom i gang Udpakning af P-000 Kontrollér, at alle de herunder viste dele fulgte med i kassen med P-000. Strop Lithium-ion-batteri P-000 Fod Strømkabel * AC-adapter Bæretaske USB-kabel Brugerhåndbog (denne vejledning) CD-ROM med software * Strømkablets stiktype kan variere afhængig af lokale standarder. Kom i gang

15 Dele Forside SD-kortplads CF-kortplads Udkastknap til CF-kort Bagside A/V-udgangsstik Stik til hovedtelefon Stik til AC-adapter Dansk Strømkontakt med Hold-funktion Højttaler USB-stik USB-stik, gummiafdækning Nulstillingsknap Batteridæksel LCD Kontrolpanel Kom i gang

16 LCD og kontrolpanel Charge-lampe Illumination-lampe Access-lampe Print-knap Menu-knap Charge-lampe (grøn) Cancel-knap Print-knap Menu-knap -vejsring OK-knap Display-knap Home-knap Tryk på denne knap for at vise printmenuen. Tryk på denne knap for at vise pop-op-menuen. Se Sådan bruges pop-op-menuen på side 9 vedrørende detaljer. Lyser når batteriet oplades. Access-lampe (orange) -vejsring (Op/ Ned/Venstre/ Højre-knap) Illumination-lampe (blå) OK-knap Cancel-knap Display-knap Home-knap Blinker, når du søger adgang til harddisken eller hukommelseskortet. Tryk på denne knap for at bevæge markøren eller fremhæve. Du kan vælge et objekt ved at trykke denne knap til højre, venstre, op eller ned. Blinker under brug, f.eks. når der tændes for strømmen eller under udskrivning. Tryk på denne knap for at fastlægge valget og fortsætte til næste trin. Tryk på denne knap for at annullere valget og vende tilbage til foregående skærmbillede. Tryk på denne knap for at vise informationer, instruktioner eller meddelelser. Tryk på denne knap for at gå til Home-skærmbilledet. 6 Kom i gang

17 Opsætning af P-000 Efter udpakning af P-000 skal du opsætte den, så den er klar til brug. Dette afsnit beskriver, hvordan batteriet oplades, samt hvordan der tændes for strømmen. Opladning af batteriet Isætning af batteri. Skub batteridækslet til venstre. Batteridækslet åbnes.. Sæt batteriet i batterirummet i pilretningen. 3. Luk batteridækslet, og skub det mod højre, til det går på plads med en kliklyd. BATT. pil Dansk Kom i gang 7

18 Opladning af batteriet Efter isætning af batteriet oplades det vha. AC-adapteren.. Slut AC-adapteren til P-000 som vist herunder, og sæt den anden ende af ledningen i et strømudtag. Batteristatus vises altid i øverste højre hjørne af LCD'et. : Angiver tilstrækkelig batteristrøm. : Angiver rimelig batteristrøm. : Angiver lav batteristrøm. : Angiver, at batteriet er ved at løbe tør for strøm. P-000 lukker automatisk ned. Oplad batteriet vha. AC-adapteren. : Angiver, at AC-adapteren er sluttet til P Kontrollér, at batteriet er sat i. c Advarsel: Tilslut ikke AC-adapteren, når batteriet ikke er sat i. Dette kan beskadige P-000. Charge-lampen lyser under opladning. Når batteriet er helt opladet, slukkes Charge-lampen. Det tager ca. tre timer at oplade batteriet, når P-000 er slukktet. Det tager længere, hvis du bruger den imens. P-000 stopper opladningen, hvis batteriet bliver varmt ved brug under opladning. I så tilfælde begynder den at oplade igen, når batteriet er kølet af. 8 Kom i gang

19 Udtagning af batteriet. Kontrollér, at der er slukket for P-000. c Advarsel: Fjern AC-adapteren, hvis den er sluttet til P Åbn batteridækslet. Tag aldrig batteriet ud, når der er tændt for P-000. Dette kan medføre, at du mister dataene på kortet eller harddisken, eller at de beskadiges. 3. Skub lukkeanordningen ned. Batteriet skubbes ud.. Træk batteriet ud, og luk batteridækslet. w Advarsel: Hav ikke batterierne liggende løst i lommen. Sådan tænder du for strømmen Skub strømkontakten mod som vist herunder. Strømkontakten vender tilbage til sin oprindelige stilling. illuminationlampe Illumination-lampen tændes. Dansk Kom i gang 9

20 Når du tænder for P-000 første gang, vises skærmbillederne til indstilling af sprog samt dato og klokkeslæt. Følg nedenstående instruktioner.. Skærmbilledet til indstilling af sprog vises. Vælg det sprog, du vil bruge, med -vejsringen, og tryk derefter på OK-knappen.. Skærmbilledet til indstilling af dato og klokkeslæt vises. Tryk på Højre eller Venstre-knappen på kontrolpanelet for at ændre værdien for det valgte punkt. Date and time Year 00 Language setting Month Day Jul 6 English (Intl.) Hour 3 Francais Minute 07 Deutsch Italiano Date Format YYYYMMDD Espanol Nederlands 3. Når du har foretaget indstillingen, kan du vælge et andet punkt ved at trykke på Op eller Ned-knappen på kontrolpanelet.. Gentag trin og 3, til du har foretaget indstillingerne for dato og klokkeslæt.. Tryk på OK-knappen, når du har foretaget alle indstillinger. Hvis du tager batteriet ud af P-000, slettes dato og klokkeslæt efter ca. et døgn. 0 Kom i gang

21 Hvis dato og klokkeslæt slettes, vises skærmbilledet til indstilling af dato og klokkeslæt, næste gang du tænder for P-000. Sådan slukker du for strømmen. Kontrollér at Access-lampen er slukket. Kontrollér at dato og klokkeslæt er indstillet korrekt, når du har skiftet batteri. Indstil om nødvendigt dato og klokkeslæt igen. Du kan ændre indstillingerne senere. Se Ændring af indstillinger for P-000 på side 60 vedrørende detaljer om indstilling af dato og klokkeslæt.. Skub strømkontakten mod som vist herunder, og hold den nede i nogle sekunder, til illumination-lampen slukker. Strømkontakten vender tilbage til sin oprindelige stilling. Dansk illuminationlampe Kom i gang

22 Midlertidigt stop af knapfunktioner Du kan stoppe knapfunktionerne på P-000 midlertidigt ved at skubbe strømkontakten til Hold som vist herunder. Sådan bruges skærmbilledet Home Når du tænder for P-000, vises skærmbilledet Home som det første. Al betjening kan startes fra dette skærmbillede. Du kan vende tilbage til skærmbilledet Home ved at trykke på Home-knappen. Batteriikon Home Saved Data Albums Memory Card Album shortcut For at deaktivere det midlertidige stop skal du skubbe strømkontakten tilbage til midterstilling. Latest Data Settings Midlertidigt stop af knapfunktionerne er en nyttig funktion, når du lægger P-000 i din taske og samtidig lytter til lyd med høretelefonerne. Batteriikon Angiver resterende batteriopladning. Se Opladning af batteriet på side 7 vedrørende detaljer. Kom i gang

23 Saved Data Latest Data Albums Album shortcut Memory Card Settings Vælg at vise mapper, der indeholder data, der er gemt fra hukommelseskort i P-000. Vælg at vise de seneste data, der er gemt fra hukommelseskort i P-000. Vælg for at vise album. Se Sådan bruges albummene på side 39 for at finde oplysninger om albummene. Vælg for at få adgang til et foretrukket album. Du kan indstille en genvej til et album. Se Oprettelse af en albumsgenvej på side vedrørende detaljer. Vælg for at vise eller kopiere data på hukommelseskort. Vælg for at foretage forskellige indstillinger for P-000. Du kan også bruge pop-op-menuen ved at trykke på Menu-knappen. Se Sådan bruges pop-op-menuen på side 9 vedrørende detaljer. Om foden Du kan bruge foden, når du ser billeder eller afspiller film. Placér P-000 på foden som vist herunder. Dansk Kom i gang 3

24 Kapitel 3 Sådan bruges hukommelseskort Isætning og udtagning af et hukommelseskort Undgå at bruge eller opbevare kortet i direkte sollys eller på meget varme, fugtige eller støvede steder. P-000 har plads til både CF-kort og SD-kort. Dette afsnit beskriver, hvordan hukommelseskort isættes, og hvordan der kopieres data fra dem. c Advarsel: Læs den vejledning, der følger med hukommelseskortet, for at bruge det korrekt. Tag aldrig et hukommelseskort ud, mens Access-lampen blinker. Dette kan medføre, at du mister dataene på kortet eller harddisken, eller at de beskadiges. Sæt ikke etiketter på hukommelseskort. Etiketten kan løsne sig, så kortet ikke kan skubbes ud og beskadiger P-000. Anvendelige typer hukommelseskort Følgende hukommelseskort er anvendelige. CF (CompactFlash)-hukommelseskort (type /type og 3,3 V inkl. Micro Drive) SD-hukommelseskort MultiMedia-kort Der skal bruges en almindelig CF-adapter for at bruge andre hukommelseskort. Kontakt kundeservice vedrørende detaljer. Sådan bruges hukommelseskort

25 Isætning af et hukommelseskort på CF-kortpladsen Du kan indsætte et CF-kort eller et andet kort med CF-adapter på CF-kortpladsen. Sæt hukommelseskortet ind på hukomelseskortpladsen med bagsiden mod LCD-siden. Tryk derefter hukommelseskortet helt ind på plads. bagside Indsæt hukommelseskortet i den rigtige retning. Ellers kan hukommelseskortet og P-000 blive beskadiget. Udtagning af et hukommelseskort fra CF-kortpladsen. Kontrollér at Access-lampen er slukket. c Advarsel: Tag aldrig et hukommelseskort ud, mens Access-lampen blinker. Dette kan medføre, at du mister dataene på kortet, eller at de beskadiges.. Tryk på udkastknappen, og kortet kommer ud. Tryk på knappen igen. 3. Hukommelseskortet skubbes ud. Træk hukommelseskortet ud. 3 3 Dansk Sådan bruges hukommelseskort

26 Når hukommelseskortet bruges i CF-adapteren, tages ikke kun hukommelseskortet ud. Tag CF-adapteren ud af P-000. Indsætning af et hukommelseskort på SD-kortpladsen Du kan indsætte et SD-hukommelseskort eller et MultiMedia-kort på SD-kortpladsen. Indsæt hukommelseskortet på hukomelseskortpladsen med bagsiden mod LCD-siden. Tryk derefter hukommelseskortet helt ind på plads. Indsæt hukommelseskortet i den rigtige retning. Ellers kan hukommelseskortet og P-000 blive beskadiget. Udtagning af et hukommelseskort fra SD-kortpladsen. Kontrollér at Access-lampen er slukket. c Advarsel: Tag aldrig et hukommelseskort ud, mens Access-lampen blinker. Dette kan medføre, at du mister dataene på kortet, eller at de beskadiges.. Tryk øverst på hukommelseskortet. bagside 6 Sådan bruges hukommelseskort

27 3. Hukommelseskortet skubbes ud. Træk hukommelseskortet ud. Kopiering af data fra et hukommelseskort til P-000 Hvis batterikapaciteten er lav, udføres hele kopieringen muligvis ikke. Brug i så fald AC-adapteren.. Sæt hukommelseskortet i.. Vælg Memory Card i skærmbilledet Home, og tryk på OK-knappen. 3. Vælg om nødvendigt det hukommelseskort, du vil kopiere data fra.. I betjeningsskærmbilledet for hukommelseskortet skal du vælge Copy Data from Memory Card vha. Op eller Ned-knappen og trykke på OK-knappen. Home Saved DataCopy Data from Albums Memory CardMemory Card Create Album After Copying Data Browse the Memory Card Latest Data Settings Hvis du vil oprette et album efter kopiering, skal du vælge Create Album After Copying Data og trykke på OK-knappen. Vælg derefter et album, hvortil dataene skal kopieres, eller opret et nyt album. Se Oprettelse af et nyt album på side for instruktioner vedrørende oprettelse af et ny album. 3 3 Dansk Sådan bruges hukommelseskort 7

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Brugerhåndbog. Dokumentkamera

Brugerhåndbog. Dokumentkamera Brugerhåndbog Dokumentkamera Sikkerhedsanvisninger Tak, fordi du har købt dette produkt. Læs dette dokument omhyggeligt for at bruge produktet på sikker og korrekt vis. Opbevar disse oplysninger på et

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL DIGITAL FOTORAMME TELEFUNKEN DPF 10332 DIAMOND

BRUGSANVISNING TIL DIGITAL FOTORAMME TELEFUNKEN DPF 10332 DIAMOND BRUGSANVISNING TIL DIGITAL FOTORAMME TELEFUNKEN DPF 10332 DIAMOND I. Om rammen / Installering... 2 1. Pakkens indhold... 3 2. Rammediagrammer... 3 3. Installations... 3 II. Sådan bruges rammen... 3 1.

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Dansk. Brugervejledning

Dansk. Brugervejledning Dansk Brugervejledning Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, opbevares på et system, hvorfra den kan hentes, eller overføres i nogen form eller med noget elektronisk

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Video-kikkert. Brugervejledning

Video-kikkert. Brugervejledning Video-kikkert Brugervejledning ADVARSEL: Den monterede video-kikkert kan aldrig bruges som erstatning for en almindelig video eller et kamera, da det kan medføre, at du uforsætligt peger på en anden person

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere