Europaudvalget 2010 Rådsmøde konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2010 Rådsmøde konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Notat Samlenotat Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre marked, industri, forskning) den marts Forskningsdelen: Punkt 4: s. 2 Punkt 5: s. 8 Punkt 6: s. 12 Punkt 7: s. 15 Punkt 8: s. 18 Punkt 9: s. 21 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS-169), der iværksættes af flere medlemsstater. KOM (2009) 610 endelig - Status Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om EU jordobservationsprogrammet (GMES) og dets første operationelle aktiviteter ( ). KOM (2009) 223 endelig - Status Meddelelse fra Kommissionen om Europa Præsentation - Udveksling af synspunkter Udvikling af en bedre styring og organisering af ERA: nyt mandat for CREST (rådgivende komité for Ministerrådet) - Vedtagelse af rådsresolution Evaluering af Det Europæiske Forskningsråds mekanismer og strukturer. - Vedtagelse af rådskonklusioner Europæiske forskeres mobilitet og karrierer - Vedtagelse af rådskonklusioner 11. februar 2010 Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Telefon Telefax E-post Dok nr Side 1/25

2 Punkt 4: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS-169), der iværksættes af flere medlemsstater. KOM (2009) 610 endelig - Status/ evt. generel indstilling 1. Resumé Formålet med Kommissionens forslag, der har EF-traktatens artikel 169 som retsgrundlag (artikel 185 i den nye Lissabontraktat), er at sikre Fællesskabets deltagelse i et fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS- 169), der iværksættes af alle otte EU-medlemslande omkring Østersøen til støtte for den bæredygtige udvikling i regionen. Allerede i Rådets beslutning om særprogrammet Samarbejde under FP7 blev BONUS-169 udtrykkeligt nævnt som et af fire potentielle artikel 169-initiativer til samordning af nationale forskningsprogrammer. Bæredygtige løsninger på miljøproblemer og udvikling og gennemførelse af en økosystembaseret tilgang i Østersøen kræver ny videnskabelig viden til at belyse, hvordan det komplekse Østersøsystem opfører sig, og hvordan samspillet med de mange naturlige og menneskeskabte faktorer foregår. Selv om der foregår mange forskningsaktiviteter i Østersøregionen, er disse bestræbelser stadig for en stor dels vedkommende ukoordinerede, og der mangler en regional handlingsplan, der er aftalt i fællesskab. Dette bevirker en noget fragmenteret indsats. Side 2/25 Således er der behov for en indsats på fællesskabsplan i Østersøregionen, for at de omkringliggende lande i fællesskab kan varetage Østersøens komplekse miljømæssige udfordringer. På den baggrund har Kommissionen forelagt sit forslag til det fælles forsknings- og udviklingsprogram BONUS-169. På rådsmødet den marts vil Kommissionen give en status for forhandlingerne. 2. Baggrund Østersøens økosystem, der er et halvt indesluttet europæisk indhav, er et af verdens største brakvands-områder og påvirkes i dag massivt af mange naturlige og menneskeskabte faktorer. Det omhandler f.eks. forurening med tungmetaller, persistente organiske miljøgifte, radioaktive stoffer, olieudslip og andre skadelige og farlige stoffer, uforholdsmæssigt store tilførsler af næringsstoffer og organisk materiale, der øger eutrofieringen, indførelse af skadelige fremmede organismer, overudnyttelse af fiskebestande, negative virkninger af klimaforandringer, tab af biodiversitet og de menneskelige aktiviteters stigende krænkelser af både kystområder og det åbne hav, herunder turisme, der ikke er økologisk bæredygtig. Disse faktorer har i alvorlig grad forringet Østersøens kapacitet til på et bæredygtigt niveau at tilvejebringe de varer og tjenesteydelser, som mennesker er direkte eller indirekte afhængige af. Dette har kritisk betydning for hele Østersøregionen og Det Europæiske Fællesskab i det hele taget. I de kommende årtier forudsiges de globale (kli-

3 ma)forandringer og de langsigtede og vidtrækkende påvirkninger at blive værre, hvilket vil øge presset på Østersøsystemet. Bæredygtige løsninger på miljøproblemer og udvikling og gennemførelse af en økosystembaseret tilgang i Østersøen kræver ny videnskabelig viden, der belyser, hvordan det ekstremt komplekse Østersøsystem opfører sig, og hvordan samspillet med de mange naturlige og menneskeskabte faktorer foregår. Selv om der foregår mange forskningsaktiviteter i Østersøregionen, er disse bestræbelser stadig for en stor dels vedkommende ukoordinerede, og der mangler en regional handlingsplan, der er aftalt i fællesskab. Som følge heraf bliver den indsats, som der ellers er så akut brug for med henblik på at klare de komplekse udfordringer i regionen, særdeles fragmenteret. De tidligere støttede initiativer BONUS ERANET og ERA-NET PLUS har allerede ydet betydelige bidrag til en forbedret koordinering af havforskningen i Østersøen. Kommissionens forslag om Fællesskabets deltagelse i et fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS-169) skal imidlertid forbedre effektiviteten og resultaterne af Østersøregionens fragmenterede miljøforskningsprogrammer og forskningstilgang ved at integrere forskningen i Østersøsystemet i et multinationalt program, der skal være varigt, samarbejdsbaseret, tværfagligt og målrettet, og til støtte for regionens bæredygtige udvikling. Side 3/25 Ved at samle alle otte EU-medlemslande omkring Østersøen tager initiativet sigte på at opnå en varig koordinering og et vedvarende samarbejde mellem disse landes forskningspolitikker og videnskabelige samfund med henblik på at håndtere de fælles udfordringer og bidrage til en fjernelse af hindringer mellem nationalt finansierede forskningsprogrammer. Deltagerlandene har desuden godkendt, at den europæiske økonomiske firmagruppe Baltic Organisations Network for Funding Science (BONUS-EØFG), som er beliggende i Helsinki, Finland, bliver den særlige gennemførelsesstruktur for BONUS Hjemmelsgrundlag Forslaget til BONUS-169 er baseret på EF-traktatens artikel 169 (Lissabontraktatens artikel 185), der åbner mulighed for Fællesskabets deltagelse i forskningsprogrammer, der iværksættes af flere medlemslande, herunder deltagelse i de strukturer, der oprettes til at gennemføre disse programmer. Desuden nævnes BONUS-169 udtrykkeligt i Rådets beslutning nr. 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Samarbejde til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration ( ) som et af fire potentielle artikel 169- initiativer til samordning af andre forskningsprogrammer end Fællesskabets. Forslaget skal vedtages ved den almindelige lovgivningsprocedure, jf. artikel 188 og artikel Nærhedsprincippet Kommissionen angiver, at til trods for alle de bestræbelser, der er udfoldet for at afhjælpe fragmentering og dobbeltarbejde i Østersøforskningen, er der stadig brug for en styrket integration blandt nationalt finansierede forskningsaktiviteter

4 for helt og fuldt at løse de miljømæssige udfordringer, som Østersøregionen står over for, og som for en stor dels vedkommende er af tværnational karakter. De strategiske målsætninger for dette initiativ, nemlig integration af nationale miljøforskningsprogrammer for Østersøen med henblik på en omgående indsats mod miljøproblemerne i regionen og de mangler, der fører til fragmenteringen af indsatsen, kan ikke opfyldes af medlemslande, der handler alene og inden for rammerne af deres nationale forfatningssystem. Endvidere har rent mellemstatslige initiativer til koordinering af offentlig miljøstøtte i Østersøen heller ikke udviklet sig de seneste år og har hidtil heller ikke kunnet løse de miljømæssige udfordringer tilfredsstillende. Det ekstra tilskud, der skal ydes i medfør af artikel 169, skal 1) støtte tværtematisk finansiering, der er meget relevant i lyset af de reelle forskningsbehov, men som falder uden for de traditionelle finansieringsordninger, såsom projekter med en kombination af naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora osv., 2) fremme udjævningen mellem øst og vest med hensyn til finansiering af forskning og udvikling, og 3) tilskynde nationale forskningsfinansieringsorganer til delvis at opgive deres uafhængighed til fordel for en mere virkningsfuld overnational styring, der iværksættes til at overvåge forskningen i Østersøsystemet. Dette anerkendes i kraft af en stærk politisk opbakning og støtte fra de nationale regeringer i Østersø-landene, Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet. Side 4/25 Yderligere vil initiativet ud over den forventede regionale merværdi være en hjælp for andre europæiske havområder med hensyn til at udvikle lignende modeller til forskningsstyring. Det er regeringens vurdering, at de komplekse og grænseoverskridende aspekter af hele Østersøsystemet kræver et velkoordineret og effektivt forsknings- og udviklingssamarbejde på tværs af Østersølandene, som vil bidrage afgørende til gennemførelsen af en bæredygtig udvikling i Østersøregionen til gavn for alle. Således vurderes nærhedsprincippet at være overholdt. 5. Formål og indhold Kommissionens forslag til BONUS-169 er det sidste i rækken af de fire potentielle artikel 169-initiativer, som nævnes i FP7 s særprogrammer Samarbejde og Kapaciteter. Formålet med forslaget er at sikre Fællesskabets deltagelse i et fælles forskningsprogram for Østersøen, der iværksættes af alle otte EU-medlemslande omkring Østersøen (Danmark, Tyskland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland og Sverige) til støtte for den bæredygtige udvikling i regionen. BONUS-169 vil give videnskabelige resultater, der kan befordre gennemførelsen af en økosystembaseret forvaltning i Østersøregionen og støtte udviklingen og gennemførelsen af formålstjenlige økosystembaserede love, regler, politikker og forvaltningsmetoder med det formål at sikre den bæredygtige udnyttelse af de varer og tjenesteydelser, som økosystemet genererer. BONUS-169 vil integrere de nationale forskningsprogrammer og aktiviteter i de otte Østersølande i et enkelt fælles forskningsprogram og navnlig støtte de forsknings- og miljørelaterede målsætninger for Østersøstrategien, strategien for hav-

5 forskning og maritim forskning samt vandrammedirektivet. Endvidere vil kombinationen af EU-midler og nationale midler danne en kritisk masse med hensyn til kapacitet, ekspertise og ressourcer, som vil stimulere de strukturelle forandringer i forskningssystemerne inden for havforskning i Østersøen og forskning i Østersøens afvandingsområde og kystzone og fremme udvikling og gennemførelse af et program, der skal være varigt, samarbejdsbaseret, tværfagligt, velintegreret og målrettet, og som gennemføres i fællesskab af alle deltagende medlemslande. For at nå målene for initiativet foreslår Kommissionen at gennemføre BONUS- 169 i to adskilte faser: 1) en indledende strategisk fase på to år, hvori der skal oprettes egnede høringsplatforme for aktiv inddragelse af interessenter, udarbejdes en strategisk forskningsagenda og foretages en yderligere udvidelse og udformning af de præcise gennemførelsesbestemmelser; 2) Samt en gennemførelsesfase på mindst fem år, hvori der offentliggøres mindst tre fælles opslag for støtte til forskningsaktiviteter med henblik på strategisk målrettet finansiering af BONUS- 169-projekter, som specifikt retter sig mod initiativets målsætning. Det er Kommissionens opfattelse, at den tofasede tilgang vil gøre det muligt at mobilisere en bredere vifte af finansieringsorganer - og dermed yderligere midler - og at etablere en sammenhængende, politikdrevet og langsigtet forskningsagenda til støtte for den bæredygtige udvikling i regionen. Side 5/25 Det er endvidere Kommissionens opfattelse, at den fremtidige succes med BO- NUS-169 i vidt omfang vil afhænge af, at målsætningerne for den strategiske fase opfyldes. Derfor forbeholder Kommissionen sig ret til at foretage en evaluering heraf og på den baggrund indgå aftale med BONUS-EØFG om gennemførelsesaftalen. BONUS-EØFG vil således få ansvaret for at tildele, administrere, overvåge og rapportere om anvendelsen af Fællesskabets tilskud og medlemslandenes finansielle bidrag. Det Europæiske Fællesskab vil matche deltagerlandenes støtteberettigede bidrag op til et maksimum af 50 mio. EUR, hvilket bringer det samlede forventede budget for initiativet op på 100 mio. EUR. Det er Kommissionens intention, at deltagerlandenes finansielle bidrag og EF-tilskuddet vil blive forvaltet som en fælles pulje. Den strategiske fase vil skulle gennemføres ved hjælp af et tilskud i henhold til reglerne i denne beslutning og reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater ( ). Gennemførelsesfasen vil foregå ved indirekte centraliseret forvaltning i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra c). 6. Europa-Parlamentets udtalelser Der foreligger endnu ikke en udtalelse fra Europa-Parlamentet. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Ikke relevant.

6 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller sikkerhedsniveauet De budgetmæssige konsekvenser af dette tværgående forslag, hvad angår Fællesskabets tilskud til BONUS-169, er allerede beskrevet i retsgrundlaget for FP7 og i særprogrammet Samarbejde under FP7. EU vil maksimalt bidrage med 50 mio. EUR. Danmark betaler ca. 2 pct. af udgifter, hvilket svarer til en indirekte dansk udgift på maksimalt 1 mio. EUR. Såfremt Danmark endelig beslutter sig for at deltage i BONUS-169 programmet, vil den danske finansielle andel blive afholdt inden for eksisterende nationale forskningsbevillinger, og i så fald forventeligt via Det Strategiske Forskningsråd. 9. Høring Sagen har været behandlet i EF-specialudvalget for forskning. Der fremkom ikke nogen bemærkninger. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter, at der etableres et BONUS-169 forsknings- og udviklingsprogram på EF-traktatens artikel 169 (Lissabontraktatens artikel 185), idet det tjener et vægtigt formål og vil udgøre et bærende element i realiseringen af EU s strategi for Østersøregionen samt handlingsplanen for redningen af Østersøen HEL- COM Baltic Sea Action Plan. Side 6/25 Regeringen finder, at netop videnskaben spiller en nøglerolle i forhold til at tage udfordringerne op og finde løsninger på miljøproblemerne i Østersøen. De komplekse og grænseoverskridende aspekter af hele Østersøsystemet kræver et velkoordineret og effektivt forsknings- og udviklingssamarbejde på tværs af Østersølandene, som vil bidrage afgørende til gennemførelsen af en bæredygtig udvikling i Østersøregionen til gavn for alle. Regeringen finder desuden, at en fælles indsats vil modvirke fragmentering, styrke kapacitets- og ekspertiseopbygningen samt sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne, hvilket tilsammen vil bidrage til at realisere det fulde forsknings- og udviklingspotentiale. De resultater, som BONUS-169 forventeligt vil medføre, vil kunne bidrage væsentligt til langsigtede og virkningsfulde, tværnationale løsninger for Østersøregionen. 11. Generelle forventninger til andre landes holdning Generelt er der stor tilslutning til et BONUS-169 forslag fra de deltagende medlemslande omkring Østersøen. Imidlertid har der vist sig uoverensstemmelser i de indledende forhandlinger, hvad angår indholdet af forslaget, mellem de deltagende medlemslande på den ene side og Kommissionen på den anden side. Dette skyldes, at forslaget til BONUS-169 på adskillige punkter adskiller sig fra de øvrige artikel 169-initiativer. De væsentligste knaster er i den forbindelse: 1) Kommissionens krav om en reel common pot under hele forløbet, idet visse af de implicerede østersølande ikke har de retlige rammer, modsat Danmark, der tillader fordeling af midler til internationalt forskningssamarbejde, hvor der kan anvendes en fælles kasse uden garanti for national hjemtag; samt 2) østersølandene vil gerne vil sikre den fornødne

7 sikkerhed for, at implementeringsfasen følger lige efter identifikationen af den strategiske forskningsagenda (den strategiske fase). 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Side 7/25

8 Punkt 5: Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om EU jordobservationsprogrammet (GMES) og dets første operationelle aktiviteter ( ). KOM (2009) 223 endelig - Status 1. Resumé Formålet med forordningsforslaget er at etablere et retsgrundlag for EF s finansiering af de første operationelle GMES-aktiviteter ( ) ved et EU jordobservationsprogram. GMES (Global Monitoring for Environment and Security) er et miljø- og klimamonitoreringsprojekt, der koordineres af EU. GMES skal forbedre adgangen til information om de fysiske, kemiske og biologiske systemer og danne grundlag for en forbedret overvågning af vores miljø. GMES vil være et vigtigt redskab til understøttelse af biodiversitet, overvågning af økosystemer og afbødning og tilpasning til klimaændringer. GMES-tjenesterne skal sikre et bedre grundlag for national, international og global lovgivning om miljø og klimaforandringer. Samtidig vil GMES give adgang til præcise data vedr. sikkerhedsspørgsmål eksempelvis grænseovervågning og natur- og menneskeskabte katastrofer. Side 8/25 På rådsmødet den marts 2010 forventes, at Kommissionen give en status for forhandlingerne. 2. Baggrund GMES er et miljø- og klimaovervågningsprojekt, der koordineres af EU. GMES bygger både på jord- og rumbaserede observationer. De indsamlede data indgår i informationstjenester, der skal gøre det muligt at forvalte miljøet, naturressourcerne og biodiversiteten mere effektivt. Samtidig skal GMES overvåge oceanernes tilstand og atmosfærens kemiske sammensætning, hvilket er to vigtige faktorer bag klimaforandringer. GMES skaber dermed et bedre grundlag for at reagere på natur- og menneskeskabte katastrofer. Udviklingsfasen af GMES finansieres med midler fra det syvende rammeprogram (FP7) og fra den Europæiske Rumorganisation (ESA). Dette omfatter både udvikling og præoperation af en række tjenester inden for landhav- og atmosfæreovervågning samt beredskabstjenester, og udvikling af første fase af rumsegmentet, som består af en række GMES-satellitter benævnt Sentinel er. GMES er nu så langt fremme, at visse tjenester inden for få år er parate til at gå i drift. Der er således behov for at fastlægge et retsgrundlag for EF s finansiering af de første egentlige operationelle GMES-tjenester i perioden med midler uden for forskningsbudgettet. Forordningsforslaget har til formål at sikre dette retsgrundlag og dermed opstart af en operationel fase for GMES i indeværende finansielle ramme for EU budgettet. Forordningen skal sikre midler til drift af tjenester i perioden og har fokus på dataadgang, infrastrukturoperationer og tjenesteudbydning.

9 Der er tale om tjenester inden for monitorering og overvågning af hav, land og atmosfære samt bidrag til katastrofeberedskab, sikkerhedstjenester og monitorering af klimaforandringer. Et fuldt udviklet EU GMES program ventes på plads i den næste flerårige finansielle ramme (fra 2014). 3. Hjemmelsgrundlag Kommissionen anfører i forslaget, at forordningen skal etableres under henvisning til EF-traktaten, særlig artikel 157 stk. 3 (Lissabontraktatens artikel 173 stk. 3). Forordningen skal vedtages ved den almindelige lovgivningsprocedure, jf. artikel Nærhedsprincippet Når det gælder tjenester med europæisk (eller endog global) dækning, især fælleseuropæiske arealdækketjenester, kan medlemsstaterne ikke i tilstrækkelig grad nå målet for den foreslåede aktion, da bidragene fra de forskellige medlemsstater skal samles på europæisk plan. Andre jordobservationstjenester, der er omfattet af forslaget (f.eks. beredskabskort og tematiske landovervågningskort i begrænset geografisk målestok), kan endvidere bedre tilvejebringes af Fællesskabet. Nærhedsprincippet må derfor anses for overholdt. Side 9/25 5. Formål og indhold Formålet med forslaget er at fastlægge retsgrundlaget for et EU GMES-program og EF s finansiering af de første operationelle GMES-aktiviteter ( ). Der er behov for investeringer for at lancere produkter baseret på de prototyper, der er udviklet gennem tidligere forskningsaktiviteter med henblik på fælleseuropæisk dækning og stabil drift med kortest mulige responstider. GMES vil bidrage til og implementeres i overensstemmelse med både det fælles miljøinformationssystem (SEIS) og direktivet for geografisk information (IN- SPIRE). 6. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentets udvalg for Industri, Forskning og Energi (ITRE-udvalget) har ved betænkning dateret 17. december 2009 (2009/0070(COD)) kommenteret på forordningsforslaget. Parlamentet finder, at fordelene ved GMES til fulde berettiger offentlig finansiering. I den forbindelse finder Parlamentet det vigtigt, at der fra stilles tilstrækkelige finansielle midler til rådighed, således at data og tjenester kan stå til rådighed pålideligt og kontinuerligt. Det er Parlamentets opfattelse, at det af Kommissionen foreslåede budget på 107 meuro vil ikke kunne dække behovet for finansiering til opbygningen af de næste faser af rumsegmentet. Parlamentet finder det derfor positivt, hvis de i forordningsforslaget planlagte finansielle midler i perioden kan øges, da der dermed kan indgås forpligtelsesbevillinger til fremskyndelse af opbygningen af rumkomponenten. Det påpeges, at en

10 fremskyndelse efter sigende vil kunne lede til store besparelser, idet man kan opnå fordelagtige kontrakter med de virksomheder, der står for bygningen af satellitterne. Parlamentet gør opmærksom på, at da der er tale om bevillinger, der under alle omstændigheder skal gives, vil der ikke være tale om en forøgelse af omkostningerne for rumsegmentet. Fremskyndelsen af bevillingerne vil medføre besparelser, da det vil være muligt at indgå kontrakter og fastlægge priser for satellitterne tidligere end forventet. Parlamentet finder det endvidere vigtigt, at GMES indrettes således, at det vil styrke jordobservationsmarkederne i Europa med sigte på vækst og beskæftigelse. Kommissionen ser positivt på evt. forhøjelse af budgettet og vil snarest forelægge konkret forslag til, hvordan yderligere midler skal anvendes. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Kommissionens forslag til forordning har ikke konsekvenser for gældende dansk ret. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller sikkerhedsniveauet Kommissionens forslag til forordning har ikke i sig selv konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet. Side 10/25 Kommissionen lægger i forordningsforslaget op til en fællesskabsfinansiering på 107 mio. euro i perioden ved omfordeling af det allerede vedtagne budget. Danmark betaler ca. 2 pct. af EU s udgifter, hvilket svarer til en indirekte dansk udgift på ca. 2,1 mio. euro (ca. 16 mio. kr.) i perioden. Fællesskabets finansielle bidrag tages fra de budgetbevillinger, der allerede er afsat inden for det erhvervspolitiske område til konkurrenceevne, erhvervspolitik, innovation og iværksætterånd. 9. Høring Sagen har været behandlet i EF-specialudvalget for forskning. Der fremkom ikke nogen bemærkninger. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter forordningen, der sikrer etablering af et retsgrundlag for et EU GMES-program, samt finansiering af de første operationelle GMES-tjenester ved omfordeling af det vedtagne budget. En vellykket udbredelse af GMES-tjenesterne er afhængig af brugen af medlemsstaternes reference data i GMES, da der således sikres en sammenhæng til de nationale informationssystemer, som GMES-tjenesterne skal arbejde sammen med i de reelle anvendelsessituationer. Anvendelsen af nationale geografiske referencedata i GMES programmet vil sikre, at GMES opnår størst mulig synergi med det arbejde, der udføres af medlemsstaterne i forhold til at indføre den nationale geodatainfrastruktur som en del af den europæiske infrastruktur for geodata i

11 henhold til INSPIRE direktivet. Det skal sikres, at de investeringer som medlemsstaterne bruger til at gennemføre INSPIRE direktivet, ikke gentages af GMES-programmet. Regeringen arbejder for, at det i forordningen fremgår mere tydeligt, at GMES skal baseres på geografiske reference data fra nationale datakilder. Det bør ikke være muligt at erstatte eksisterende nationale geografiske reference data med adhoc producerede data. Endvidere at det præciseres, at data (både in-situ data, referencedata og satellitdata) kun kan stilles til rådighed i overensstemmelse med nationale videregivelsesprincipper og nationale data politikker. Regeringen afventer afklaring af anvendelsesområdet for GMES for så vidt angår security, da der i det seneste udkast til forordning (annex punkt 5) anføres, at Security Services shall provide useful information in support of the challenges Europe is facing in the security fiels such as border control, humanitarian operations, counterterrorism, illegal immigration and drug dealing. Regeringen afventer endvidere yderligere information om, hvordan en evt. forøgelse af budgettet skal realiseres. Side 11/ Generelle forventninger til andre landes holdning Der er generel enighed blandt medlemslandene om fordelene ved gennemførelsen af forordningen. Der er også generel enighed om behovet for tekstmæssig præcisering vedrørende ledelsesstrukturen, data- og informationspolitikken samt budgettet. Nyt forordningsudkast afventes fra det spanske EU-formandskab. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Grundnotat om forslag til forordning oversendt til Folketingets Europaudvalg i august 2009.

12 Punkt 6: Meddelelse fra Kommissionen om Europa 2020 (forskning og innovation) KOM-dokument foreligger ikke - Præsentation v. kommissionen - Udveksling af synspunkter 1. Resumé Resumé EU s nye strategi for vækst og beskæftigelse udløber i Den kommende strategi, der betegnes Europa 2020, ventes vedtaget på Det Europæiske Råd i juni. Kommissionen har gennemført en høringsproces om den kommende strategi og vil på den baggrund fremlægge et udkast til Europa 2020-strategien primo marts. På Konkurrenceevnerådsmødet den marts (forskningdelen) forventes Kommissionen at præsentere sine overordnede tanker på forskningsområdet, herunder værdiskabelse gennem videnbaseret vækst. 2. Baggrund Lissabon-strategien EU s strategi for vækst og beskæftigelse udløber i Den kommende strategi, der betegnes Europa 2020-strategien, er et af hovedtemaerne for det spanske formandskab. Side 12/25 Kommissionen har gennemført en høringsproces om den kommende strategi på basis af et konsultationspapir, som Kommissionen udsendte ultimo november Høringssvarene vil indgå i det strategiudkast, som Kommissionen fremlægger primo marts Stats- og regeringscheferne havde en første drøftelse af den kommende strategi på det ekstraordinære, uformelle møde i Det Europæiske Råd den 11. februar. Dernæst ventes Kommissionens strategiudkast at blive drøftet på forårstopmødet den marts med henblik på endelig vedtagelse af Europa 2020-strategien på mødet i Det Europæiske Råd den juni. Lissabon-strategien, der blev etableret i 2000, havde til formål at skabe vækst og beskæftigelse, styrke de økonomiske reformer i medlemslandene samt sikre den sociale samhørighed i EU. Lissabon-strategien blev midtvejsevalueret i 2005, hvilket førte til en fokusering af strategiens målsætninger samt en revision af strategiens midler. Strategien blev fokuseret på tre områder 1. Viden, 2. Gennemførelse af det indre marked, 3. Beskæftigelse og social samhørighed. Med sigte på at sikre en bedre gennemførelse af målsætningerne blev det besluttet, at alle medlemslande skulle udarbejde et såkaldt nationalt reformprogram (NRP), ligesom Kommissionen udsendte fællesskabets reformprogram. Den grundlæggende idé med de nationale reformprogrammer var at tilskynde medlemsstaterne til at gennemføre reformer. Der er generel enighed om, at Lissabon-strategien hverken var en stor succes eller det modsatte. Det lykkedes at skabe klare fremskridt på en lang række områder i forhold til beskæftigelse, indre marked, forskning og udvikling, en større konvergens i reformtænkningen i medlemslandene samt konkrete forbedringer for borgerne m.m. Det lykkedes imidlertid ikke at nå de målsætninger, som i sin tid blev fastlagt, og reformtempoet har generelt været for langsomt, hvilket bl.a. skyldes en svag styring og overvågning af strategien.

13 3. Formål og indhold Europa 2020-strategien skal vedtages på et tidspunkt, hvor EU står over for en række globale udfordringer på grund af den aktuelle økonomiske krise, globalisering, klimaændringer, en aldrende befolkning, presset på biodiversiteten og naturressourcer m.v. Kommissionens konsultationspapir lægger op til, at den nye strategi skal være del af en sammenhængende økonomisk politik, der sikrer makrofinansiel stabilitet og en succesfuld tilbagetrækning/exit fra de ekstraordinære tiltag, som er gennemført under den økonomiske krise, samt adresserer de globale udfordringer, som EU står over for. Sigtet er at skabe fornyet vækst og beskæftigelse i EU. I Kommissionens høringspapir fra november 2009 identificeres tre hovedprioriteter for Europa 2020-strategien: værdiskabelse gennem videnbaseret vækst, bedre jobmuligheder og plads til alle i samfundet samt skabelsen af en konkurrencedygtig, sammenkoblet og grønnere økonomi. Kommissionen lægger endvidere op til en styrkelse af strategiens instrumenter og redskaber til styring og overvågning (generelt betegnet som strategiens governance-struktur) for sikre en bedre implementering. 4. Hjemmelsgrundlag Spørgsmålet om hjemmelsgrundlag er ikke relevant. Side 13/25 5. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 6. Europa-parlamentets udtalelser Kommissionen lægger op til, at Europa-Parlamentet får mulighed for at udtale sig om Europa 2020-strategien forud for mødet i Det Europæiske Råd den marts. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser Ikke relevant. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Sigtet med Europa 2020-strategien er at skabe øget vækst og beskæftigelse, hvorfor det må forventes, at den kommende strategi vil få positive effekter på samfundsøkonomien. 9. Høring Sagen har været behandlet i EF-specialudvalget for forskning. AC foreslår, at en strategi til erstatning af Lissabon-strategien tillige skal have fokus på at skabe fornyet velfærd i EU. AC finder det endvidere vigtigt, at der i "omstillingen til en videnbaseret, innovativ, kreativ, iværksættende og grønnere økonomi" både lægges vægt på mål og strategier for udviklingen af den anvendte forskning og for den grundforskning, som udgør en afgørende del af grundlaget for den.

14 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen har afgivet et officielt høringssvar, som har været sendt i høring i Kontaktudvalget for Lissabon-strategien. Høringssvaret er oversendt til Europaudvalget. Regeringens høringssvar bygger videre på et dansk non-paper om efterfølgeren til Lissabon-strategien fra marts 2009, som også tidligere er oversendt til Europaudvalget. Regeringen støtter bestræbelserne på at opnå enighed om en ny strategi til erstatning af Lissabon-strategien med et klart fokus på at skabe fornyet vækst og beskæftigelse i EU gennem omstilling til en vidensbaseret, innovativ, kreativ, iværksættende og grønnere økonomi. Danmark kan især støtte, at man indskrænker antallet af temaer, målsætninger og integrerede retningslinjer betydeligt. Et begrænset og fokuseret antal målsætninger skal suppleres af et sæt kvantitative out-put orienterede målsætninger. 11. Generelle forventninger til andre landes holdning Generelt er der blandt medlemslandene stor enighed om den overordnede analyse af de globale udfordringer, EU står over for, herunder at der er behov for en efterfølger til Lissabon-strategien. Der er også generelt stor opbakning til Kommissionens konsultationspapir. Det gælder både det helt overordnede fokus i Europa 2020 på vækst og beskæftigelse samt de tre tematiske prioriteter (værdiskabelse gennem videnbaseret vækst; bedre jobmuligheder og plads til alle i samfundet; samt skabelsen af en konkurrencedygtig, sammenkoblet og grønnere økonomi). Side 14/ Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har senest været forelagt forud for rådsmødet (generelle anliggender) den 22. februar 2010.

15 Punkt 7: Udvikling af en bedre styring og organisering af det europæiske forskningsrum: nyt mandat for CREST. KOM-dokument foreligger ikke - Vedtagelse af rådsresolution 1. Resumé Medlemsstaterne vedtog på rådsmødet i maj maj 2008 i Ljubljana, at Europa skal udvikle en effektiv styring og organisering af Det Europæiske Forskningsrum (ERA) baseret på en fælles vision 2020 for ERA. Igangsættelsen af Ljubljana-processen er således rettet mod en bedre styring og organisering på basis af en langsigtet vision for ERA. På Rådsmødet den december 2008 vedtog alle medlemslandene vision 2020 for ERA. Som et middel til at nå vision 2020 blev der på rådsmødet den 3. december 2009 vedtaget en rådsresolution om forbedret governance af ERA. Rådsresolutionen fastslog, at forbedret governance af ERA og herunder en styrket rolle til medlemsstaterne, er en forudsætning for at nå 2020 visionen for ERA samt målene i den kommende EU 2020 strategi. Resolutionen understreger endvidere, at målet med en bedre governance af ERA er at fremme ejerskabet til alle ERA-aktiviteter, programmer og politikker. Det spanske EU-formandskab arbejder for vedtagelse af et nyt mandat for CREST, som er Ministerrådets rådgivende organ i spørgsmålet om videreudviklingen af ERA. Side 15/25 Det spanske EU-formandskab lægger op til, at rådet vedtager rådsresolutionen på rådsmødet den marts Baggrund Medlemsstaterne vedtog på rådsmødet den maj 2008 i Ljubljana, at EU's medlemslande skal blive enige om en fælles vision 2020 for ERA og på den baggrund udvikle en effektiv styring og organisering heraf. Igangsættelsen af Ljubljana-processen er således rettet mod en bedre styring og organisering på basis af en langsigtet vision for ERA. På baggrund af vision 2020 for ERA blev der på Konkurrenceevnerådsmødet (forskningsdelen) den 3. december 2009 vedtaget rådsresolution om forbedret styring og organisering af ERA, der ses som er en forudsætning for at nå målene i visionen. I rådsresolutionen lægger der bl.a. op til, at der skal vedtages et nyt mandat for Kommisisonens og Rådets rådgivende organ CREST (Scientific and Technical Research Committee) medio På den baggrund har det spanske EU-formandskab fremlagt forslag til rådsresolution med forslag til nyt mandat for CREST. 3. Hjemmelsgrundlag Ikke relevant. 4. Nærhedsprincippet Ikke relevant.

16 5. Formål og indhold Det nye trio-formandskab (Spanien, Belgien og Ungarn) fortsætter arbejdet med at sikre fremdriften af Ljubljana-processen. Første skridt var vedtagelse af vision 2020 for ERA og herefter vedtagelse af rådsresolution om bedre styring og organisering af ERA. Næste skridt er at opnå enighed om et nyt mandat for CREST. Forslaget til rådsresolution fastslår bl.a. med henvisning til rådsresolutionen om bedre styring og organisering af ERA, at der er behov for styrke rådgivning af ministerrådet i spørgsmål vedrørende videntrekanten. Resolutionen opfordrer herunder de kommende formandskaber til at afholde ministerkonferencer med ERA på dagsordenen. Der lægges endvidere op til at ændre navnet CREST til ERAC (European Research Area Committee). CREST komiteens arbejdsområde præciseres, herunder at CREST fremadrettet skal rådgive proaktivt og strategisk. Forslaget til nyt mandat for CREST fastslår dets mere strategiske rolle. Arbejdsområdet (mandatets punkt 3) opdeles overordnet i tre indsatsområder: 1) give strategisk rådgivning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne i forsknings- og innovationsspørgsmål, 2) monitorere udviklingen i ERA med særlig fokus på instrumenter og initiativer, inklusiv rammeprogrammet, 3) koordinere og skabe platform for mutual learning. Side 16/25 Hvad angår organiseringen af CREST lægger formandskabet op til en konstruktion, hvor formanden skal vælges af medlemsstaterne med absolut flertal for en periode af 2 år (mandatets punkt 9) i modsætning til det nuværende mandat, hvor Kommissionen er formand. Formanden skal bistås af Kommissionen som viceformand (mandatets punkt 10) samt en styregruppe bestående af rådssekretariatet, en repræsentant for Kommissionen, samt en repræsentant for fra hvert land fra den nuværende og indkommende trio (mandatets punkt 12). 6. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Ikke relevant. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Ikke relevant. 9. Høring Sagen har været behandlet i EF-specialudvalget for forskning. Der fremkom ikke nogen bemærkninger. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen hilser Ljubljana-processen velkommen, herunder en løbende og konsistent opfølgning på vision 2020 for ERA. Regeringen støtter, at arbejdet

17 med bedre organisering og styring tages udgangspunkt i et tæt samspil med alle tre sider af videntrekanten. Regeringen støtter endvidere, at medlemsstaterne skal tage et større ejerskab i organiseringen og styringen af ERA, herunder at CREST skal fokusere sit arbejde på at rådgive Rådet og monitorere udviklingen af ERA. Med hensyn til organiseringen af arbejdet i CREST arbejder Regeringen for en løsning, hvor Kommissionen fortsat sikres en central rolle i tilrettelæggelse og fremdriften af arbejdet. Endvidere lægger Regeringen vægt på, at rammerne for organiseringen af arbejdet bliver så enkle som muligt og samtidig sikre en kontinuitet og sammenhæng med arbejdet i konkurrenceevnerådet. 11. Generelle forventninger til andre landes holdning Der er grundlæggende enighed om, at CREST skal favne hele videntrekanten (forskning, uddannelse og innovation). Hvad angår spørgsmålet om organiseringen af CREST, er der forskellig tilgang til spørgsmålet om formand og sammensætning af styregruppe. Holdningerne kan groft opdeles i følgende tre grupper: 1) en gruppe, der entydigt ønsker en valgt formand fra en medlemsstat, 2) en gruppe, der er åben over for en valgt formand fra en medlemsstat under forudsætning af en stærk og ligeværdig deltagelse fra Kommissionen enten som co-chair eller vice-chair, 3) en gruppe, som ikke ønsker forandring eller ikke har meldt sin holdning ud. Side 17/ Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering forud for rådsmøderne den december 2009 (rådsresolution om bedre organisering og styring af ERA), den maj 2009 (rådskonklusioner på baggrund af statusrapport for implementering af vision 2020 for ERA), den marts 2009 (Ljubljana-processens bidrag til Lissabonstrategien), den december 2008 (vedtagelse af vision 2020 for ERA) samt den maj 2008 (igangsættelse af Ljubljana-processen). Kommissionens grønbog Nye perspektiver på Det Europæiske Forskningsrum har været forelagt på møde den 16. november 2007 for Folketingets Europaudvalg.

18 Punkt 8. Evaluering af det Europæiske Forskningsråds (ERC) strukturer og mekanismer KOM-dokument foreligger ikke. - Vedtagelse af rådskonklusioner 1. Resumé Et uafhængigt panel blev nedsat i december 2008 med det formål at forestå en evaluering af Det Europæiske Forskningsråds (ERC) struktur og mekanismer i forbindelse med midtvejsevalueringen af FP7. Panelet afsluttede sit arbejde i juli Evalueringspanelets overordnede konklusion er, at ERC er en succes som et paneuropæisk forskningsfinansierende organ, Samtidig understreges behovet for justeringer i ERC s struktur for at skabe et bæredygtigt forskningsfinansierende organ. I udkastet til rådskonklusioner støttes Kommissionens respons på evalueringen. Der skitseres initiativer, som skal forbedre evalureringsprocesserne, governance af ERC, bedre gennemsigtighed og simplificering af regler. Der opfordres ligeledes til, at Kommissionen gennemfører en opfølgende evaluering af ERC inden juli 2011 med henblik på at undersøge om ERC s struktur i tilstrækkelig grad er tilpasset ERC s mission eller om en alternativ struktur er nødvendig. Side 18/25 Det forventes, at rådet vedtager rådskonklusioner om evalueringen af ERC s strukturer og mekanismer på sit møde den marts Baggrund Det Europæiske Forskningsråd (ERC) blev oprettet under det 7. rammeprogram for Forskning (FP7) i det specifikke program IDEAS for at fremme banebrydende grundforskning. I programmet er det indbygget, at der skal foretages en uafhængig evaluering af ERC s struktur og mekanismer i forbindelse med midtvejsevalueringen af FP7. Et uafhængigt panel blev nedsat i december 2008 med det formål at forestå denne evaluering. Panelet startede sit arbejde i februar Nøgleelementerne i evalueringen var at: Analysere ERC s struktur og mekanismer i forhold til kriterierne videnskabelig excellence, uafhængighed, effektivitet og gennemsigtighed, Vurdere processen og kriterierne for udvælgelsen af medlemmer af det Videnskabelige Råd, Vurdere fordele og ulemper ved en struktur baseret på et Executive Agency eller en struktur baseret på Artikel 171 i EU Traktaten. Panelet afsluttede sit arbejde i juli Evalueringspanelets overordnede konklusion er, at ERC er en succes som et paneuropæisk forskningsfinansierende organ, Samtidig understreges behovet for justeringer i ERC s struktur for at skabe et bæredygtigt forskningsfinansierende organ. Kommissionen offentliggjorde den 22. oktober 2009 sin respons til evalueringspanelets rapport, som imødekom de fleste anbefalinger i rapporten.

19 3. Hjemmelsgrundlag Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Formål og indhold Udkastet til rådskonklusioner støtter Kommissionens respons på evalueringen. Herunder skitseres initiativer, som skal imødekomme rapportens anbefalinger. Initiativerne dækker: a) Evalueringsprocesserne, hvor udvælgelse af evaluatorer og paneldeltagere skal udføres af en underkomité af det videnskabelige råd. b) Integrering af de videnskabelige og administrative funktioner ved at slå direktørstillingen sammen med generalsekretærstillingen i ERC. c) Forbedret vejledning om interessekonflikter ved at nedsætte en underkomité af det videnskabelige råd med den opgave at rådgive om interessekonflikter, bedrageri og etiske spørgsmål. d) Bedre gennemsigtighed i det videnskabelige råds arbejde gennem at publicere referater fra møder i dette råd samt danne en uafhængig komité, som kan identificere navne på kandidater, som kan indtræde i ERC s videnskabelige råd efterhånden som dens medlemmer skal udskiftes. e) Simplificering af regler og tilpasning af dem så de passer til ERC s mission. f) Forbedret ekstern kommunikation med henblik på at promovere ERC. Side 19/25 Endelig opfordres der til, at Kommissionen inden juli 2011 gennemfører en opfølgende uafhængig evaluering af ERC med henblik på at undersøge om ERC s struktur i tilstrækkelig grad er tilpasset ERC s mission eller om en alternativ struktur er nødvendig. Eventuelle ændringsforslag ville herefter blive implementeres ved opstarten af det 8. rammeprogram. 6. Europa-Parlamentets udtalelser Der foreligger ikke en udtalelse fra Europa-Parlamentet. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Udkastet til Rådskonklusioner har ikke konsekvenser for gældende dansk ret. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller sikkerhedsniveauet Udkastet til Rådskonklusioner har i sig selv ingen væsentlige konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet. 9. Høring Sagen har været behandlet i EF-specialudvalget for forskning. Der fremkom ikke bemærkninger til forslaget.

20 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Danmark lægger vægt på, at der skabes de rigtige rammebetingelser til at sikre et stærkt og uafhængigt ERC. Danmark støtter således Evalueringsrapportens anbefalinger og Kommissionens respons og kan således bakke op om udkastet til rådskonklusioner. 11. Forhandlingssituationen Det forventes, at Rådet vedtager rådskonklusioner på sit møde den marts Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Side 20/25

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 8. marts 2010

Samlenotat vedrørende rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 8. marts 2010 Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3000 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t L i g e s t i l l i n g s a f d e l i n g e n I n d e n r i g s - o g S o c i

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt Kulturministeriet 23. april 2010 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 10.-11. maj 2010 Kultur 1. Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til?

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Af seniorforsker Claus Hedegaard Sørensen (chs@transport.dtu.dk), DTU Transport og referent for transportpanelet under Copenhagen Research Forum. Manchet: Et

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling

Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Att.: Charlotte Pedersen Den 13. maj 2005 Sagsnr. 200500436 Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat 29. april 2015 Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 18.-19. maj 2015 Kultur og sport 6. Kulturelle og kreative

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Internationalt sekretariat Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3073 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 17. februar 2011 J.nr. 2011-00001078

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Strategi 2012-2015 creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Design: Refleks / refleksdesign.dk Fotos: Vincent Lestienne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 284 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om forvaltningen

Læs mere