En antropologisk analyse af diskrepansen mellem idealer og betingelser i Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En antropologisk analyse af diskrepansen mellem idealer og betingelser i Socialforvaltningen i Københavns Kommune"

Transkript

1 det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet GALSKABENS BUREAUKRATI En antropologisk analyse af diskrepansen mellem idealer og betingelser i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Ph.d. afhandling af Julie Rahbæk Møller

2 Galskabens Bureaukrati En antropologisk analyse af diskrepansen mellem idealer og betingelser i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Ph.d. afhandling af Julie Rahbæk Møller

3 Københavns Kommunes Socialforvaltning og Institut for Antropologi, Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet August 2013 Vejleder: Steffen Jöhncke Bivejleder: Katrine Schepelern Johansen Afhandlingen tilegnes min mor, mormor og Rahbæk Møllerne Billedet ovenfor er et træsnit lavet af Per Ludvig Pedersen, pensioneret embedsmand i Københavns Kommunes Socialforvalt ning. Under billedet står der: Mand, klædt af til skindet, kold i røven, holder øje med bagsiden af Socialforvaltningen. Billedet på forsiden er en collage fra udstillingen Lost and Found af kunstner Erikka S. Bahnsen Galskabens Bureaukrati En antropologisk analyse af diskrepansen mellem idealer og betingelser i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Ph.d. afhandling 2013 Julie Rahbæk Møller ISBN Printed by SL grafik, Frederiksberg C, Denmark (www.slgrafik.dk)

4 INDHOLD KAPITEL INDLEDNING... 1 afhandlingens opbygning... 5 fysisk og organisatorisk beskrivelse af felten... 6 analytisk ramme...14 teoretisk ramme...15 diskrepansen mellem idealer og betingelser social orden de sociale handlerum...19 roller, perspektiver og positioner forholdet imellem de sociale handlerum betegnelserne: beboere, socialarbejdere og embedsmænd staten som en social orden...25 velfærdssamfundets udvikling social orden gennem lighed kritik af velfærdssamfundet psykiatrien og socialpsykiatriens historie...33 indespærring og anstalter fra anstalt til recovery magt afhandlingens bidrag til praksis...39 FOTOREPORTAGE FRA FELTEN...42 KAPITEL METODOLOGIEN OG METODERNE OM AT UDFORSKE, PÅVIRKE OG TAGE DEL I FELTEN...55 ind i felten om adgang, indgang og konstruktion af felten...56 felten, konstruktionen og konsekvensen metodologi aktionsforskning?...59 deltagende forskning kritik metoder og data...68 positionering informanterne udvælgelsen af informanter deltagerobservation og om at dokumentere mennesker, der dokumenterer mennesker interviews feltarbejde blandt mennesker med sindslidelser etik om etiske dilemmaer i feltarbejde og analyse...82 anonymisering og pseudomisering samtykke sårbarhed delkonklusion...86 i

5 KAPITEL HVERDAGEN...89 forvaltning og organisering...95 rammer eller regler? sproget og fortællingen tilliden og mistilliden idealerne det socialfaglige arbejde praksis idealerne beboernes hverdag, identitet og skæbnefællesskab rettigheder og pligter viden i de sociale handlerum hvad er værd at vide? delkonklusion KAPITEL UDVIKLINGEN udviklingsantropologi embedsmændenes behov for udvikling socialarbejdernes behov for udvikling beboernes behov for udvikling udviklingens implementering udviklingens synlighed dokumentationens konsekvenser udviklingens usikkerhed og utryghed delkonklusion KAPITEL TIDEN forvaltningstiden new public management udvikling på tid tempoet om maratonløberen, sprinteren og Lille Lise let-på-tå at se ind i fremtiden årshjul og livscyklus permanent midlertidighed og kronisk krise tid og potentialitet meningsfuld tid delkonklusion KAPITEL MØDET mødernes diversitet møder og hierarki mødet med galskaben delkonklusion KAPITEL ii

6 SAMMENHÆNGEN erfaring og struggling along kollegaskab, fællesskab, humor og ironi humor og tvetydighed delkonklusion KAPITEL GALSKABENS BUREAUKRATI: KONKLUSION konklusion diskrepansen mellem idealer og betingelser afhandlingens bidrag til velfærdsforskning LITTERATURFORTEGNELSE RESUMÉ ENGLISH SUMMARY iii

7

8 TAK Jeg retter min største og mest dybfølte tak til alle jer beboere, socialarbejdere og embedsmænd, som ikke ukritisk og uden forbehold, men også åbent og nysgerrigt har lukket mig ind i jeres verdener. Uden alle jer, ville denne afhandling ikke være blevet til. Jeg vil ikke nævne navne, men I vil måske kunne genkende jer selv i denne afhandling, og mit håb er, at I ikke vil føle jer udstillede, men som en del af et større projekt, som har til hensigt at bidrage med refleksion og ny viden om det danske velfærdssamfund. Derudover er I nogle skønne mennesker. Tusind tak. En særlig tak skal gå til centerleder Britta Gerd Hansen og tidligere ledere/souschefer på Tranehavegård Lars Pedersen, Stig Akselgaard og Pernille Lorange Juul for at åbne døren for mig, hjælpe med praktikaliteter og generelt vise interesse for dette studie. Den næste tak skal gå til min hovedvejleder Steffen Jöhncke, som i den grad har hjulpet med at udfolde mit empiriske materiale og inspireret mig til at se det i lyset af en mere overordnet kontekst. Du så det analytiske potentiale, når jeg fandt det forvirrende, og du har ledt mig til nye indsigter igennem hele forløbet. Efter hver vejledning havde jeg følelsen af, at det nok skulle gå men jeg skulle dybere ned og højere op. Derudover er du en meget klog mand, og jeg har stor respekt for din tilgang til antropologien, som har været med til at udvikle min egen forståelse for faget. Derudover skylder jeg min bivejleder Katrine Schepelern Johansen en stor tak for at stå mig bi igennem hele forløbet, og især for at læse første udkast til det meste af afhandlingen og give væsentlige kommentarer til analyserne. Det var en stor hjælp. Du skal også have tak for at tale mig igennem nogle de frustrationer, der uafværgeligt opstår i et ph.d. forløb. Jeg glæder mig til at samarbejde med jer begge fremover! Tak til Københavns Kommunes Socialforvaltning for finansiering. Jeg er taknemmelig for at have fået muligheden for at skrive denne afhandling, og jeg håber, at mine analyser vil blive opfattet som et bidrag til Socialforvaltningens vigtige arbejde. Også en stor tak til forskningsenheden i Socialforvaltningen, Marie Høgh Thøgersen, Anne Petersen og Solvejg Roepstorff, for 3 års samarbejde med gode diskussioner og opbakning til ph.d. projektet. En masse andre dejlige mennesker har bidraget til denne afhandling på forskellige måder. På Institut for Antropologi takker jeg Tamta Khalvashi, Katrine Gotfredsen, Karina Märcher Dalgas, Trine Brinkmann, Birgitte Bruun, Marianne Bach Mosebo, Trine Mygind Korsby, Bodil Ludvigsen, Astrid Andersen, Bjarke Oxlund og mange andre, som har læst kapiteludkast, diskuteret faglige finurligheder og i øvrigt været de bedste kollegaer i en spændende og udfordrende tid. En særlig tak til Simon yes-we-can Westergaard Lex for vores intensive skrivesprint i slutspurten, som gav mig et stort skub fremad. Også en særlig tak til Sidsel S. Busch til hvem jeg altid lige har noget meget vigtigt at fortælle. Vores samtaler om socialpsykiatri, mennesker og verden har været helt uundværlige og jeg glæder mig til at alle vores idéer engang bliver til virkelighed. Derudover har andre hjulpet med faglige diskussioner eller praktisk hjælp. Især tak til psykolog Henrik Risdorf for vores samtaler om socialpsykiatri, til Ane Bülow for hjælp til design og til Katrine Gotfredsen for hjælp til det tekniske og den moralske støtte lige til slut. v

9 En dybfølt tak til mine venner (heriblandt gemmer der sig kollegaer og informanter), som fik mig til at tro på, at det kunne lade sig gøre at skrive denne afhandling, når jeg selv tvivlede og fik mig til at glemme den indimellem. Jeres støtte og opbakning har været helt uvurderlig. En sidste, men ikke mindste, tak til min mor, som altid er der for mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden dig. Tak! Jeg alene tager ansvar for det, der er skrevet i afhandlingen. vi

10 KAPITEL 1 INDLEDNING Denne afhandling handler om diskrepansen mellem idealer og betingelser hos embedsmænd, socialarbejdere og psykisk syge borgere i Københavns Kommunes Socialforvaltning i Danmark. Med diskrepans skal forstås en potentiel eller aktualiseret konflikt, som opstår i forsøget på at handle efter ideale forestillinger om, hvad der er bedst for borgeren, for organisationen eller for velfærdssamfundet på den ene side, og på den anden side det kontinuerlige møde med vilkår, som fordrer en mere pragmatisk tilgang til handling. Afhandlingen bygger på otte måneders intensivt feltarbejde blandt socialarbejdere og psykisk syge beboere på to socialpsykiatriske bosteder i København samt blandt embedsmænd i centralforvaltningen. Feltarbejdet er geografisk foregået på bostedet Thorupgården på Nørrebro, bostedet Tranehavegård i Sydhavnen og i centralforvaltningen i Bernstorffsgade i Indre By. Tilskyndelsen til at skrive afhandlingen opstod, da jeg selv arbejdede som fuldmægtig i centralforvaltningen med forvaltning og organisering af blandt andet socialpsykiatrien i København. I metodekapitlet beskriver jeg detaljeret min bevægelse fra fuldmægtig til forsker, men jeg vil her nævne, at jeg i ph.d.-projektets indledende fase ønskede at udforske et konkret dilemma og med en løsningsorienteret tilgang; dermed håbede jeg at kunne bidrage til en bedre forvaltning af psykisk syge borgere i København. Jeg ønskede at udfolde et dilemma, som både er en samfundsteoretisk problemstilling og et praktisk og konkret dilemma, som socialarbejdere står over for i deres daglige arbejde: Dilemmaet handler om socialarbejderes pligt til at drage omsorg for borgerne på den ene side og borgernes ret til selvbestemmelse på den anden side. Jeg drog derfor på feltarbejde med følgende problemstilling: Hvordan opfattes og praktiseres medarbejderes omsorgspligt og beboeres ret til selvbestemmelse på et socialpsykiatrisk bosted, og hvordan påvirker disse praksisser aktuelt beboernes sociale liv i institutionelle rammer, samt hvilken betydning kan de have i forhold til deres fremtidsmuligheder? Igennem feltarbejde og analyseproces har dilemmaet dog ændret karakter fra at være omdrejningspunktet til at være en flig af en langt større problemstilling om, hvordan vi skaber og opretholder en social orden i det danske velfærdssamfund. Der synes på velfærdssamfundets socialpolitiske 1 område at være en grundkonflikt, som handler om, at systemet både skal vise relevans og legitimitet, samtidig med at det skal forsø- 1 Teorier viser, at lighed og principper om fordelingen af samfundets ressourcer, så borgeren får økonomisk og social tryghed er nogle af grundingredienserne i opskriften på en velfærdsstat. En snæver definition af velfærdsstaten bliver derfor ofte 1

11 ge at overflødiggøre og derfor afvikle sig selv. Socialforvaltningen i København er sat i verden for at løse udsatte borgeres personlige problemer, og i forsøget på at afskaffe problemerne gennem administrering og organisering af socialt udsatte borgere, kommer grundkonflikten til syne igennem aktørernes forsøg på kontinuerligt at ændre tingenes tilstand samtidig med at man forsøger at få dem til at forblive, som de er. Udgangspunktet og målet for en socialforvaltning er, at borgerne skal lære at klare sig selv, og særordninger som fx et socialpsykiatrisk bosted kan i denne optik anskues som en midlertidig forordning, som med tiden skal overflødiggøre sig selv. Grundkonflikten viser sig både på det overordnede politiske niveau og i de små hverdagskonflikter på bostederne. Beboerne ønsker at få det bedre og blive uafhængige af velfærdssamfundet et ønske, som udfordres af deres sindssygdom. Socialarbejderne forsøger at få beboerne til at udvikle sig og få det bedre, men deres arbejde bliver primært genereret af krav fra oven og ikke af beboerne og deres behov. Embedsmændene forsøger at skabe en social orden igennem krav om mere kontrol, dokumentation og effektstyring, som legitimerer systemet i retning af at gøre en forskel, men som samtidig bliver selvrefererende og selvopretholdende og dermed strider imod sit eget formål om at afvikle sig selv. Dilemmaet mellem socialarbejdernes pligt til at drage omsorg over for beboerne på den side og beboernes ret til selvbestemmelse på den anden side er en del af denne grundkonflikt, som i sidste ende handler om forsøget på at skabe en social orden i en stor og kompleks organisation specifikt og i velfærdssamfundet generelt. Skabelsen af den sociale orden handler både om idealer og betingelser for at handle, og afhandlingen søger derfor i stedet at besvare følgende spørgsmål: Hvordan skabes og opretholdes diskrepansen mellem idealer og betingelser i Socialforvaltningen i Københavns Kommune, og hvad betyder det for embedsmænds, socialarbejderes og beboeres praksis på henholdsvis et kontor i centralforvaltningen og på to socialpsykiatriske bosteder i Københavns Kommune? Betingelserne skal forstås som individuelle og strukturelle muligheder og begrænsninger for handlen, mens idealerne er forankret i aktuelle forestillinger om det gode liv, den bedst fungerende organisation og det bedst mulige samfund. Igennem feltarbejdet blev jeg guidet af forskningsspørgsmål, som var knyttet til den daværende problemformulering og havde til formål at hjælpe mig i forståelsen af dilemmaet mellem socialarbejdernes omsorgspligt og beboernes selvbestemmelsesret. Jeg undersøgte derfor empirisk, hvilke værdier og normer, socialarbejdere og beboere tillagde begreberne omsorg og selvbestemmelse for derved at finde frem til en forståelse af, hvordan dilemmaet bliver til, og hvordan det bliver opfattet som et dilemma. Jeg undersøgte de aktuelle dilemmaer, som opstår i mødet mellem socialarbejdere og beboere, og hvordan de håndterer dem i afgrænset til det sociale og sundhedsmæssige område med særlig fokus på indkomstoverførsler, mens velfærdsstaten i et bredere perspektiv også inkluderer boligpolitik, infrastruktur, uddannelsespolitik og arbejdsmarkedspolitik (Green-Pedersen & Sonne Nørgaard 2009:1003). Når jeg igennem resten af afhandlingen skriver om velfærdssamfundets grundkonflikt henviser jeg til velfærdsstatens socialpolitiske område. 2

12 hverdagen. Herigennem forsøgte jeg at få en forståelse for dels det sociale arbejde, som det praktiseres, og dels de dilemmaer, som socialarbejdere og borgere skal håndtere til hverdag. I analysefasen tog min problemformulering og mine forskningsspørgsmål dog en ny retning, da embedsmændene og deres praksis var blevet en del af feltarbejdet. I skriveprocessen lod jeg mig lede af forskningsspørgsmål, som handlede om, hvordan embedsmænd, socialarbejdere og beboere praktiserer det sociale arbejde på henholdsvis bostederne og i centralforvaltningen. Jeg har også forsøgt at udforske, hvordan beboerne opfatter, italesætter og udfordrer det sociale arbejde, der bliver gjort for dem, og hvordan deres liv på bostedet udfolder sig. Igennem disse spørgsmål blev jeg ledt videre af spørgsmålet om, hvilke dilemmaer, paradokser og diskrepanser, der opstår hos embedsmænd og socialarbejdere i deres arbejdsliv og i beboernes hverdagsliv, og hvordan disse håndteres. Det sidste spørgsmål handlede om, hvordan de kulturelle nødvendigheder i aktørernes handlinger blev skabt og opretholdt. Med andre ord forsøgte jeg at finde frem til, hvordan aktørerne handler; hvordan de opfatter og udfordrer hinanden; hvordan de indbyggede dilemmaer, paradokser og diskrepanser i Socialforvaltningen 2 bliver italesat og håndteret; og hvorfor og hvordan systemet opretholder sig selv igennem handlinger, der bliver opfattet som naturgivent nødvendige, selvom de er socialt konstruerede. Dette indledende kapitel vil overordnet handle om skabelsen af en social orden i det danske samfund. I det følgende afsnit vil jeg beskrive felten, både fysisk og organisatorisk. Afsnittet starter med tre fortællinger, som giver et indblik i bevægelserne fra skrivebordet til felten og fra fuldmægtig til forsker. Efter dette afsnit vender jeg tilbage til problemstillingen og sætter den ind i en analytisk og teoretisk ramme med skabelsen af en social orden i velfærdssamfundet som den overordnede diskussion. Herefter definerer jeg begrebet sociale handlerum for henholdsvis embedsmænd, socialarbejdere og beboere, da dette er det gennemgående analytiske greb igennem afhandlingen. Slutteligt beskriver jeg velfærdssamfundets udvikling samt udfolder afhandlingens tematiske fokus på kategorisering og behandling af psykisk sygdom, som igennem historien (og hermed velfærdssamfundets udvikling) har ændret mål og metode fra ekskludering og indespærring til behandling og social støtte. Forvaltningen Januar Det har lige været nytår og jeg er ikke længere fuldmægtig i Socialforvaltningen, men ph.d. studerende. Jeg er blevet en del af en lille forskningsenhed med en anden ph.d. studerende og en chefkonsulent. Forskningsenheden er blevet oprettet som en del af Købehavns Kommunes Psykiatriplan gældende fra 2009 til Planen blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 13. november Jeg er ikke sikker på, hvordan forskningsenheden 2 Igennem resten af afhandlingen refererer Socialforvaltningen med stort forbogstav til Københavns Kommunes Socialforvaltning. 3

13 er kommet i spil, men rygtet fortæller, at et medlem af Socialudvalget, en læge, insisterede på, at forskning fremover skulle indgå som en del af Socialforvaltningen. Jeg har beholdt mit skrivebord. Det er overdænget med mapper. Sager, jeg ikke er blevet færdig med. Gule post-its med to-do-lister hænger på computeren. Jeg har tre måneder til at skrive en projektbeskrivelse, som skal handle om socialpsykiatriområdet. Jeg må selv bestemme, hvad jeg vil forske i inden for socialpsykiatriområdet. Jeg føler mig helt blank. Men jeg forestiller mig, at det bliver godt for forvaltningen og dem, der arbejder herinde at få mere viden om socialpsykiatriområdet, som er vanskeligt at organisere. Det er en politisk målsætning, at flere beboere fra bostederne flytter til mere selvstændige boliger, men den er svær at opfylde. Jeg besøger socialpsykiatriske bosteder og snakker med ledere og medarbejdere om, hvad de mener kunne være interessant for mig at forske i. Hvilken viden ønsker de for at kunne gøre deres arbejde bedre? Dilemmaet mellem socialarbejderes omsorgspligt og beboernes ret til selvbestemmelse er evigt tilbagevendende. Socialforvaltningen bliver jævnligt kritiseret for at svigte borgere, som ikke ønsker hjælp, og i praksis opleves det som udfordrende, at de på den ene side har ansvar for at passe på borgeren, og på den anden side skal respektere en borgers eventuelle ønske om at blive ladt i fred. Jeg hørte engang Socialborgmesteren til et møde med psykisk syge og pårørende forsvare forvaltningen ved at sige, at det i Danmark er lovligt at gå i hundene. Dilemmaet mellem omsorgspligt og selvbestemmelse kunne være spændende at undersøge. Gad vide om jeg kan være med til at løse det? Eller i hvert fald kaste lys over det og gøre socialpsykiatriområdet lettere at organisere? Jeg skriver en projektbeskrivelse og bliver indskrevet på Institut for Antropologi på Københavns Universitet pr. 1. juni Thorupgården Det er september måned Jeg ankommer til Thorupgården kl Her skal jeg lave feltarbejde på én af de fire etager, 2. sal. Den første jeg støder på er souschefen Maria, som fortæller mig, at hun kun har været ansat på 2. sal i en uge efter at have været souschef på Tranehavegård, hvor jeg også skal lave feltarbejde. Hun er imødekommende. Hun låser mig ind i gaderoben og siger, at jeg skal have en nøgle. Jeg siger, at jeg er usikker på om det er en god idé, da beboerne måske så vil betragte mig som personale. Det mener hun ikke vil være et problem. Vi går ind i spisestuen og tager en kop kaffe. Der sidder to beboere. Jeg præsenterer mig selv og vi sludrer lidt. Henrik, afdelingslederen, kommer ind og sætter sig. Han fortæller mig, at han har skrevet en artikel om, hvordan han under sit studie reformerede en afdeling på et socialpsykiatrisk bosted ved at bryde mure ned både i overført betydning og bogstavelig talt. Han går tydeligvis ind for mere selvbestemmelse hos beboerne, og mener, at der ligger alt for meget kultur i murene. På det sted, han var med til at transformere, var beboerne med til at rive mure ned og bygge om, og det betød enormt meget for beboerne dem som havde været meget inaktive blev aktive, fik job og kom videre i livet. Han mener ikke, at der er så mange opgaver tilbage hos beboerne, da mange af de praktiske opgaver er noget, personalet hjælper med. Han mener heller ikke, at beboerne har særlig meget at tage sig til i løbet af dagen. Han citerede en beboer for at sige: Hvad nytter det at give mig et værelse, når jeg mangler en tilværelse?. Jeg tænker, at Henrik er fremsynet. En beboer kommer ind i 4

14 stuen og går forbi os. Han er kroniker, ham dér, siger Henrik. Jeg kigger på beboeren og siger: Nå, okay. Tranehavegård I starten af mit feltarbejde spiser jeg fredagsmorgenmad på Tranehavegård sammen med omkring 10 beboere og et par medarbejdere. Ved siden af mig sidder en ældre herre, som stilfærdigt fortæller mig om sin barndom og familie i Jylland; over for mig sidder en midaldrende kvinde, som altid har meget lidt tøj på og virker bedøvet af medicin eller alkohol. Hendes øjenlåg er tunge og hun er meget træt, så hun falder i søvn over sin tallerken med æg og bacon; ved siden af hende sidder en kvinde i 30 erne, som hører stemmer og råber tilbage ad dem. Hendes råben er så sammenhængende, at jeg, hvis jeg ikke kendte hende, ville have troet, at hun råbte ad én, der stod bag mig; skråt over for mig sidder en yngre kvinde, som gennem høj snak og råben fortæller mig, at det er gået godt med hendes eksamen på RUC og hun glæder sig til at starte på overbygningen. Det går op for mig, hvor forskellige beboerne er. Fortællingerne viser, hvordan jeg indledningsvist forsøgte at definere et problem med det formål at gøre det mere håndterbart og skabe en personlig udvikling hos beboerne og en faglig udvikling hos socialarbejderne. Allerede i starten af feltarbejdet blev dette ideal dog udfordret af mit møde med hverdagens praksis på bostederne og som afhandlingens metodiske kapitel vil vise, ændrede min tilgang sig fra definering og løsning af et problem til et spørgsmål om, hvordan noget bliver til et problem i Socialforvaltningen. AFHANDLINGENS OPBYGNING I begyndelsen af skrivefasen overvejede jeg, hvordan jeg bedst ville kunne fremstille embedsmænds, socialarbejderes og beboeres forsøg på at navigere i velfærdssamfundets organisationer, organisering og strukturer, som forsøger at imødekomme borgernes behov inden for de mulige økonomiske og strukturelle rammer. Jeg kunne have valgt at tildele hver enkelt gruppe deres eget kapitel for i et afsluttende kapitel at analysere deres interaktion. Dog ville dette blive en for rigid analyse af, hvad der er på spil, både inden for de enkelte handlerum og i samspillet imellem dem. Min analytiske tilgang i afhandlingen er derfor flertydig i den forstand, at jeg både forsøger at undersøge forvaltningen og bostederne i deres egen kontekst og samtidig undersøge, hvordan aktørernes handlinger har indflydelse på hinanden. Jeg forsøger at lade dette komme til udtryk igennem afhandlingens fem analytiske kapitler, som derfor hver især udfolder de tre sociale handlerum i forhold til kapitlernes analytiske greb. I kapitel 2 Metodologien og Metoderne beskriver jeg metodologiske og metodiske overvejelser før, under og efter feltarbejdet, min indgang og adgang til felten, samt etiske dilemmaer. I kapitel 3 Hverdagen udfoldes henholdsvis embedsmænds, socialarbejderes og beboeres hverdag. Kapitlet er en form for introducerende analytisk kapitel, hvorefter jeg i de følgende 5

15 kapitler går ned i detaljerede analyser. Kapitel 4 Udvikling handler om aktørernes (på bostederne og i forvaltningen) forskellige behov for, opfattelser af og arbejde med udvikling. Jeg analyserer, hvordan forestillingerne om udvikling er med til at skabe en diskrepans imellem idealer og betingelser og argumenterer for, at embedsmændenes forsøg på at skabe autonomi hos beboerne resulterer i en modsat effekt, da beboerne kontinuerligt bliver mindet om deres bureaukratisk definerede manglende personlige udvikling. I kapitel 5 Tid analyserer jeg hvad tid, takt og tempo betyder for opretholdelsen af Socialforvaltningen som organisation, og for beboernes personlige udvikling. Jeg argumenterer for, at organiseringen af tid skal forvaltes på en bestemt måde af embedsmænd, socialarbejdere og beboere, men at de udfordrer hinanden i forhold til denne tidsforvaltning. I kapitel 6 Møder analyserer jeg de utallige møder, som ikke bare foregår i Socialforvaltningen, men som er med til at opretholde den som organisation. Møder giver en forestilling om at skabe orden i kaos, men møderne er samtidig med til at reproducere hierarkiet i Socialforvaltningen, og igennem studiet af møder synliggøres det, hvordan beboerne delegitimeres i forskellige møde-kontekster på trods af, at møderne i sidste ende er til for deres skyld. I det sidste analytiske kapitel 7 Sammenhæng træder jeg et skridt tilbage og udforsker de divergerende former for viden og erfaring, som på trods af handlerummenes divergens alligevel konvergerer igennem måden, hvorpå de erfarer og håndterer hverdagen. Jeg argumenterer for, at en måde, hvorpå aktørerne håndterer hverdagens frustrationer er ved at skabe en distance og et mentalt pusterum igennem brugen af humor og ironi. Kapitel 8 er konklusionen, hvor jeg opsummerer afhandlingens analytiske pointer samt kort diskuterer afhandlingens bidrag til forskning i velfærdssamfundet. FYSISK OG ORGANISATORISK BESKRIVELSE AF FELTEN I dette afsnit beskriver jeg feltens organisatoriske sammenhæng, samt hvordan der fysisk ser ud. Jeg tager læseren med på en rundtur i forvaltningen, på Thorupgården og på Tranehavegård, og forhåbentlig vil det blive tydeligt, hvordan der på bostederne stadig er ligheder med Goffmans beskrivelser af den totale institution med døre, der åbner og lukker automatisk, personalets nøglebundter og telefoner med alarm, og at der er en officielt defineret hensigt og plan med beboernes ophold på et socialpsykiatrisk bosted (Goffman 1967 [1961]: 13). Dette til trods er der gennem historien sket meget med kategoriseringen og behandlingen af mennesker med sindslidelser, som jeg vil komme ind på i afsnittet om psykiatriens og socialpsykiatriens historie i slutningen af dette kapitel. Antropolog Tine Tjørnhøj-Thomsen skriver, at feltarbejdet har en nærmest mytologisk status i faget. Med reference til Clifford Geertz skriver hun endvidere, at felten var dér, hvor antropologen rejste hen for at møde det ukendte og det fremmede, mens analyserne blev udarbejdet ved skrivebordet derhjemme (Tjørnhøj-Thomsen 2003: 97). Tidligere tiders antropologiske odysséer bestod af udforskninger af forholdsvist isolerede samfund, som stod stille, mens bevægelsen var antropologens i indsigt og viden. I dag har vi erkendt, at ingen samfund, folk 6

16 eller organisationer står stille, men de er under konstant forandring, og udfordringen bliver at undersøge denne forandring og samtidig kunne analysere os frem til tentative konklusioner (Salamon 2005/2006: 75). Både centralforvaltningen og de to socialpsykiatriske bosteder er kontinuerligt under organisatorisk forandring og udskiftning af medarbejdere. Bostederne hørte i begyndelsen af feltarbejdet under samme organisation med hovedsæde på Thorupgården. Kort tid inde i feltarbejdet blev de opdelt, da alle bosteder under Københavns Kommune blev opdelt i bydelsindelte centre. Det havde ingen betydning for deres fysiske placering, men for socialarbejderne oplevedes forandringen som potentielt både negativ og positiv; negativ, på grund af frygten for en forandring, som potentielt kunne skabe ændringer i deres arbejdsforhold igen, og positiv, fordi hensigten med organisationsændringen blandt andet var at skabe en bedre sammenhæng mellem bosteder og væresteder 3, som potentielt kunne få beboerne ud af bostederne i hverdagen og i gang med aktiviteter på værestederne. Thorupgården er i skrivende stund en del af Center Nørrebro, mens Tranehavegård er en del af Center City. Centralforvaltningen er også under konstant organisatorisk forandring, både de store ændringer som fx sammenlægninger og adskillelser af de forskellige kontorer, samt de mindre ændringer som fx nye placeringer af enkelte faggrupper eller medarbejdere til enten andre kontorer i bygningen eller på andre adresser i kommunen. Udgangspunktet for mit feltarbejde var forvaltningen i Bernstorffsgade 17, hvor det kontor, jeg har været ansat i som fuldmægtig, forskningsassistent og forsker, flere gange har fået lagt nye områder ind under sig eller udskilt andre, har skiftet kontorchef fem gange, og omkring 30 kollegaer er blevet flyttet eller er selv stoppet, mens nye er kommet til. Jeg har skiftet fysisk kontor på 4. sal fem gange i takt med disse ændringer. Socialpsykiatrien (og socialpsykiatriske bosteder) er en del af Socialforvaltningen. Den har kun eksisteret siden 1980 erne (Brandt 2004: 9-35) og er derfor et relativt nyt tiltag og forskningsområde, ikke kun for antropologer, men også for andre fagdiscipliner. Psykiatriområdet i Danmark idag er organisatorisk fordelt imellem regionerne (staten) og kommunerne. I daglig tale skelner man mellem behandlingspsykiatri (regioner) og socialpsykiatri (kommuner). Regionerne arbejder efter Sundhedsloven og har primært ansvaret for den medicinske behandling af psykisk syge, som i denne kontekst kaldes for patienter. Borgere i København hører under Region Hovedstadens Psykiatri, som er opdelt i 13 psykiatriske centre spredt udover hele Nordsjælland og helt ned til Roskilde. Psykiatrien har både sengeafsnit og ambulant behandling, også kaldet distriktspsykiatri. Kommunerne arbejder efter Lov om Social Service og har ansvaret for at yde støtte og behandling i form af bolig, beskæftigelse og socialfaglig støtte i eget hjem til psykisk syge. Københavns Kommune tilbyder boliger på et af de syv store bo- 3 Væresteder er brugt i daglig tale blandt både embedsmænd, socialarbejdere og beboere og referer til den lovmæssige betegnelse aktivitets- og samværstilbud (Lov om Social Service 104). Ifølge denne paragraf, skal kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 7

17 centre, fordelt på bosteder, bofællesskaber og solistboliger alle med social støtte i form af fastansatte socialarbejdere på bostederne eller opsøgende socialarbejdere i bofællesskaberne, solistboligerne og i eget hjem. Der bor ca borgere på disse steder, mens Socialforvaltningen estimerer, at borgere på forskellige måder har eller vil få behov for forskellige kommunale sociale ydelser (Socialforvaltningen 2008: 7). I en kommunal kontekst bruges betegnelsen støtte for at understrege, at der ikke er tale om behandling, men om at hjælpe borgeren tilbage til hverdagen eller hjælpe med at skabe et for borgeren værdigt liv. Blandt borgere, der er for skrøbelige til at klare sig selv, er en gruppe med behov for så omfattende støtte, at man i 1980 erne i Danmark videreudviklede psykiatriske plejehjem til socialpsykiatriske døgninstitutioner i erkendelse af, at der også er yngre borgere, der ikke kan klare sig selv i egen bolig (Brandt 2004: 35). Da Lov om Social Service i 1998 trådte i kraft blev institutionsbegrebet ophævet og erstattet med begreberne botilbud og bosteder. Hensigten var at skabe mere hjemlige boformer for at gøre op med klientgørelsen og give flere rettigheder til borgerne med behov for en bolig og støtte. En rapport udarbejdet for Socialministeriet i 2002 viser dog, at dette kun i begrænset omfang har vist sig efter hensigten. På de store bosteder for både sindslidende og handicappede har hjemliggørelsen ikke indfundet sig i samme grad som på mindre bosteder, og beboerne opfatter ikke deres bolig som et hjem, men som en bolig (Socialministeriet og SUS 2002: 3-4). På de socialpsykiatriske bosteder bor voksne i alle aldre og med forskellige psykiatriske diagnoser, symptomer samt eventuelle somatiske lidelser. Beboerne har udover svære diagnoser såsom skizofreni og bipolare lidelser som mani og depression også psykosociale problemer som følge af deres sindslidelser (Socialforvaltningen 2008: 7), hvilket betyder, at de på grund af deres sindslidelse har svage sociale relationer og ikke kan rummes af det ordinære arbejdsmarked eller tage en uddannelse. Der er dog tilfælde, hvor beboere lykkedes med at følge en videregående uddannelse eller have et skånejob eller fleksjob. Thorupgården og Tranehavegård er begge socialpsykiatriske bosteder, men hører under hver deres paragraf i Lov om Social Service. Tranehavegård hører under 107, som lyder: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det (Retsinformation 2012). mens Thorupgården hører under 108: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis (Retsinformation 2012). 8

18 Den primære forskel på de to paragraffer er to ord i deres første linje: midlertidig og længerevarende. Det betyder, at når man flytter ind på et bosted er det officielle formål enten, at man kan blive i længere tid eller kortere tid. Mens man bor på et bosted, vil man få tilbudt hjælp til praktiske gøremål (fx madlavning, rengøring, indkøb og tøjvask), personlig hygiejne og til at få social støtte af medarbejderne i form af samtaler og samvær. Intentionen i denne afhandling er ikke at lave en komparativ undersøgelse af Tranehavegård og Thorupgården, snarere at fokusere på de dilemmaer, paradokser og frustrationer, som er enslydende hos medarbejdere og beboere på begge bosteder. I det følgende vil jeg beskrive de to bosteder og forvaltningen i form af organisering, fysisk beliggenhed og indretning samt ganske overordnet de mennesker, der bor og arbejder der. Forvaltningen I Socialforvaltningen i Københavns Kommune arbejder der sammenlagt ca medarbejdere, hvoraf ca. 220 medarbejdere arbejder i centralforvaltningen, og ca arbejder i enheder, som knytter sig til fire myndighedscentre 4 eller hjemmeplejen. De øvrige ca arbejder på bosteder, dagtilbud, krisecentre, med behandlingstilbud for misbrugere eller med projekter. Embedsmændene i centralforvaltningen holder til på kontorer og gange i en stor gammel bygning på Bernstorffsgade 17 lige overfor Hovedbanegården og ved siden af Tivoli. Lige bag ved forvaltningen ligger Glyptotekets have, hvor frokosten ind imellem nydes om sommeren, når vejret er til det. For at komme ind i forvaltningen skal man gå ind i en stor port, som er garderet af to kæmpe trædøre. Fortsætter man igennem porten kommer man ud til en lille parkeringsplads med plads til 5-6 biler, som er reserveret til direktionen, nogle kontorchefer samt håndværkere. Derudover står der flere hundrede cykler i stativer, eller hvor der er plads. Inde i selve porten er en dør, som åbnes ved at indtaste en kode. Herefter bliver man lukket ind i en foyer med en reception til højre, en dør, der fører ind til en gang ligeud, samt en trappe og elevator til venstre. Elevatoren er gammel, lavet af mørkt træ og med et lille træsæde under et spejl i højre side. Et rygte går om, at i gamle dage var en mand ansat til at passe elevatoren og træsædet var til for hans hvilen. Der er fem etager i forvaltningen, som foruden Socialforvaltningen består af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen de to hørte tidligere sammen som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. På 3., 4., og 5. sal hører Socialforvaltningen til. 4 Lokalt er Socialforvaltningen organiseret i fire myndighedscentre: Børnefamiliecenter København, Socialcenter København, Rådgivningscenter København og Handicapcenter København. Disse centre dækker hele byen og har hver sin målgruppe: børn, voksne, misbrugere og handicappede. Alle fire centre har et tæt samarbejde med alle forvaltningens bosteder, institutioner og øvrige tilbud. Socialcenter København er indgangen til det socialpsykiatriske system for borgere med sindslidelser. 9

19 Til hvert nyt kontor har jeg medbragt min computer, kontorstol og skuffedarium med personlige ejendele. Skrivebordet er blevet stående, da de alle er nogenlunde ens. Kontorskiftene er sket, når faggrupper, fx økonomerne eller juristerne, er blevet flyttet til et andet kontor med en anden kontorchef, eller hvis nye medarbejdere er kommet til. Organiseringen af de fysiske kontorer er en kabale, som kontorchefen hver gang forsøger at få til at gå op i forhold til, hvem der ønsker eller har brug for enekontor, hvem der skal sidde på samme kontor, hvem der skal sidde tættest på chefen, og hvor der er plads. Overordnet set skal Socialforvaltningen tage sig af handicappede, psykisk syge, misbrugere, hjemløse, prostituerede samt udsatte børn. Den centrale del af Københavns Kommunes Socialforvaltning er opdelt i en række kontorer, som bliver ledet af hver sin kontorchef samt en eller to vicekontorchefer. Nedenfor er en liste i alfabetisk orden, som viser, hvordan opdelingen er struktureret i henholdsvis et kontor, som betjener det politiske udvalg (1); tre kontorer, som tager sig af driften og udviklingen af bosteder og dagtilbud (2,3,4); to kontorer, der arbejder med politiske mål og rammer inden for de forskellige områder og har ansvaret for alle sagsbehandlerne, som er opdelt i fire myndighedscentre for misbrugere, handicappede, børn og familier samt psykisk syge (5,6); ét kontor, som tager sig af it-udvikling (7); to HRkontorer (8,9); to tværgående kontorer, der har ansvar for den overordnede økonomi (10,11); ét kontor, som arbejder tværgående for boliger til alle borgere, som hører under Socialforvaltningen (12); samt ét kontor, som ligeledes arbejder på tværs af de øvrige kontorer og har det overordnede ansvar for effektstyring og udvikling af indsatser til at støtte op om dette (13). 1. Direktions- og borgmestersekretariatet & Kommunikation 2. Drifts- og udviklingskontoret for handicap 3. Drifts- og udviklingskontoret for børn og familier 4. Drifts- og udviklingskontoret for udsatte grupper og psykiatri 5. Mål- og rammekontoret for børn og familier 6. Mål- og rammekontoret for Voksne 7. Kontoret for Digitalisering 8. HR Udvikling 9. HR Administration 10. Tværgående Økonomi 11. Kontoret for Regnskab 12. Kontoret for Bolig 13. Kontoret for Resultater Igennem de sidste 4-5 år, hvor jeg har været ansat som både fuldmægtig og forsker i forvaltningen, har kontorerne været organiseret på forskellige måder, og jeg har derfor et stort netværk af tidligere kollegaer rundt omkring i organisationen. De embedsmænd, jeg har talt med, er således både nuværende og tidligere kollegaer og nogle af dem mine venner. Da jeg overgik fra at være ansat som fuldmægtig og til forsker, blev jeg en del af en nyoprettet forsk- 10

20 ningsenhed, som i skrivende stund hører under Mål- og Rammekontoret for Voksne, hvor der er ca. 25 medarbejdere med en stor udskiftning af især studentermedhjælpere og folk i jobtræning. Da jeg startede på kontoret i slutningen af 2008, var der en væsentlig større udskiftning af medarbejdere, men efter arbejdsløsheden begyndte at stige, blev udskiftningen mindre. Udskiftningen af medarbejdere betød, at der tidligere blev skabt rum til at give opgaver videre til andre, enten fordi man blev bedt om det, eller fordi man selv ønskede nye faglige udfordringer i andre arbejdsopgaver, men i dag er arbejdsopgaverne i hænderne på de samme embedsmænd i længere tid. Bostederne hører organisatorisk under Drifts- og Udviklingskontoret for udsatte grupper og psykiatri, og bostedslederne refererer til deres lokale centerleder i bydelen. Denne refererer til kontorchefen for ovennævnte kontor. 11 Thorupgården Bostedet ligger i et etnisk sammensat område på Nørrebro midt mellem beboelsesejendomme, butikker, caféer og ét af københavnernes udflugtssteder, søerne. Det er en stor rød murstensbygning af yngre dato sammenlignet med de fleste andre bygninger i området, som er fra omkring starten af 1900-tallet. Bygningen har fire etager og består af to bygninger i vinkel, så den spænder over to gader. Den blev bygget som et plejehjem for ældre og blev i 1980 erne omdannet til et socialpsykiatrisk plejehjem. Det betød, at de beboere, som flyttede ind dengang, var ældre psykisk syge, men efterhånden steg behovet for boliger til borgere med sindslidelser i alle aldre. I dag bor der derfor såvel yngre som ældre beboere, men tal fra Danmarks Statistik viser, at beboere på socialpsykiatriske bosteder i København overvejende er mellem 40 og 60 år. Dog huser Thorupgårdens 4. sal unge mennesker med sindslidelser mellem 18 og 25 år. Når disse beboere fylder 25 bliver de tilbudt den næste ledige bolig på 1., 2. eller 3. sal. Der bor i alt 112 mennesker med sindslidelser; 61 i et-værelseslejligheder med bad og toilet og uden køkken, og 51 i to-værelses lejligheder med bad, toilet og køkken. På 2. sal, hvor mit feltarbejde primært fandt sted, bor der 34 beboere og der er 16 medarbejdere. Når man går ind ad hovedindgangen til Thorupgården går to glasdøre til side og man går op af et par trappetrin til et stort åbent rum med et stort rundt bord, læderstole og en masse planter. Går man til højre, kommer man ind på administrationsgangen med kontorer og mødelokaler og fortsætter man lige ud, når man til kantinen, som er et stort rum med perleforhæng som rumdelere. I den ene side ligger køkkenet bagved en lang disk. Her kan beboerne købe et varmt måltid mad midt på dagen og en kold ret om aftenen. Går man til venstre kommer man ind i et rum med trapper og elevatorer, som fører op til de fire etager, hvor boligerne ligger. Der ligger 34 boliger på hver af de tre første etager, mens 4. etage kun huser 10 beboere. Fortsætter man ligeud kommer man ind i caféen, som rummer et stort åbent køkken, to store spiseborde, sofaarrangementer og udgang til en stor altan, som om vinteren kun huser rygende beboere og medarbejdere, men hvor flere opholder sig om

Vi har ikke siddet på skødet og fået knus

Vi har ikke siddet på skødet og fået knus DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Vi har ikke siddet på skødet og fået knus - En antropologisk analyse af et værested for tidligere anbragte Charlotte Cécile Renard Nr. 282/2011

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Steder at være. for socialt udsatte ældre. Antropologisk studie af Multihuset på Nørrebro

Steder at være. for socialt udsatte ældre. Antropologisk studie af Multihuset på Nørrebro Steder at være for socialt udsatte ældre Antropologisk studie af Multihuset på Nørrebro Jon Dag Rasmussen Jon Dag Rasmussen Steder at være for socialt udsatte ældre - antropologisk studie af Multihuset

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Kultur og Psykiatri En antropologi om transkulturel psykiatri på danske hospitaler

Kultur og Psykiatri En antropologi om transkulturel psykiatri på danske hospitaler Kultur og Psykiatri En antropologi om transkulturel psykiatri på danske hospitaler Ph.d. afhandling af Katrine Schepelern Johansen Sct. Hans Hospital og Institut for Antropologi, Det samfundsvidenskabelige

Læs mere

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed Den moderne qivittoq - En tilstand af permanent midlertidighed Mille Schiermacher Specialeafhandling til Kandidateksamen Institut for Antropologi Københavns Universitet 2010 Den moderne qivittoq -En tilstand

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff PUBLIKATION OKTOBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København

Læs mere

levede liv Det levede liv med Forskningscenter for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol

levede liv Det levede liv med Forskningscenter for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol Nelli Øvre Sørensen Nelli Øvre Sørensen Det levede levede liv liv med med sindslidelse sindslidelse Det ETNOGRAFISK FORSKNINGSSTUDIE FORSKNINGSSTUDIE AF AF BORGERES BORGERES SOCIALE SOCIALE LIV LIV I I

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder FORORD.................................................................................................

Læs mere

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik

Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik 1 2 Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik 3 Forfatter: Rune Bundgaard, Efterskole Villads Villadsen, og Henrik Ottosen, Nationalt Videncenter for

Læs mere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere The part of join-in centres in addiction treatment and their contribution to rehabilitation of clean addicts Af

Læs mere

BRUGERINDFLYDELSE OG SELVBESTEMMELSE I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE

BRUGERINDFLYDELSE OG SELVBESTEMMELSE I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE 1 BRUGERINDFLYDELSE OG SELVBESTEMMELSE I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE UNDERVISNINGSMATERIALE PLATFORM FOR BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS 2015 SIGNE GROTH ANDERSSON, SUSANNE HOLM, TINA HJULMANN

Læs mere

Mosaik. 21 tekststykker om at komme fra kræft til kræfter. Af Lotte Seheim

Mosaik. 21 tekststykker om at komme fra kræft til kræfter. Af Lotte Seheim Mosaik 21 tekststykker om at komme fra kræft til kræfter Af Lotte Seheim Mosaik 21 tekststykker om at komme fra kræft til kræfter Af Lotte Seheim 4 Mosaik Kolofon Kolofon Mosaik - 21 tekststykker om at

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

The Fountain House Way

The Fountain House Way Annemarie Højmark The Fountain House Way To beretninger fra hverdagslivet i tre Klubhus settings i Danmark AU AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) To beretninger fra hverdagslivet

Læs mere

Af Camilla Olsen og Liv Østergaard for Videnscenter for Transkulturel Psykiatri januar 2006

Af Camilla Olsen og Liv Østergaard for Videnscenter for Transkulturel Psykiatri januar 2006 En empirisk undersøgelse af hvordan fokus på migrationsprocesser og familiestrukturer kan bidrage i behandlingen af psykisk syge patienter med anden etnisk baggrund end dansk Af Camilla Olsen og Liv Østergaard

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014. Indsats for udenlandske kvinder

Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014. Indsats for udenlandske kvinder Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014 10 år med Svanegrupperne Akutboliger for unge Indsats for udenlandske kvinder Formandens beretning 2014-2015 Af Lisbeth Trinskær, formand for

Læs mere

Velfærd ad nye veje - Om en ny aktørs mulighedsbe:ngelser i Københavns Kommunes socialpsykiatri

Velfærd ad nye veje - Om en ny aktørs mulighedsbe:ngelser i Københavns Kommunes socialpsykiatri 28. August 2013 Velfærd ad nye veje - Om en ny aktørs mulighedsbe:ngelser i Københavns Kommunes socialpsykiatri Cand.soc. Poli-sk Kommunika-on & Ledelse Kandidata6andling Copenhagen Business School, 2013

Læs mere

Indledning. Side 1 af 34

Indledning. Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering... 2 Metode... 2 Afgrænsning... 3 Begrebsafklaring... 4 Beskrivelse af Glide... 5 Walk-In Centeret... 5 Personale og værdier... 6 Case fra Glide...

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus

Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus Torben Christiansen Svend Erik Sørensen Herluf Maribo Psykiatrisk hjemmestøtte Psykiatrisk

Læs mere