/S9&j o&flo. i)emies. den af afgangne Professor ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster J ohan. efterladte. Kjobenliavn 1832.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/S9&j o&flo. i)emies. den af afgangne Professor ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster J ohan. efterladte. Kjobenliavn 1832."

Transkript

1 V) o /S9&j o&flo 1\ U O 1 ii I Vi i BIBLIOTHEK. LIGE i)emies over den af afgangne Professor ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster J ohan F rederik C lemens, Ridder af Dannebrogen, efterladte meest originale, H A A N D T E G N IN G E R, KOBBERE, hvoriblandt af den Afdodes egne Arbeider adskillige Restoplag, Kobberværker, nogle Gibs-Afstobninger, Boger i forskjellige Sprog og Videnskaber, samt en Kobbertrykke-Presse, og Redskaber henhorende til Kobberstiltning og Kobbertrykning m. v., livillte ved offentlig Auction, der afholdes Tirsdagen den l ste Mai 1832 om Formiddagen Kl. 9 og folgende Dage paa det Sted, der nærmere skal blive offentlig bekjendtgjort, vorde bortsolgte mod Betaling til Landsoverrets- samt Hof- og Stadsrets-Procurator P. L. Benzon, boende i Lavendelstræde No. 88, hvor, saavelsom paa den Afdodes Bopæl paa Charlottenborg No. 271 paa Kongens Nytorv, disse Fortegnelser erholdes. Kjobenliavn Trykt hos jindreas Se i de lin, Ilof- og Universitets-Jioglrykker.

2 Conilitioner. Auctions-Omkostningernc crc Rjoberne uvedkommende Fra Tilslaget ligger det Solgte for Rjoberens Regning og Risieo, og Alt sælges i den Stand, liv ori det er og forefindes, uden Ansvar for Sælgerne i nogen Henseende. 3. Betalingen erlægges i Rigsbanksedler og Tegn, og liavc bekjendte vederhæftige Rjobere 6 Ugers Credit; Andre betale contant ved Tilslaget. 4. I Tilfælde af Sogsmaal betale Rjoberne endvidere skadeslosc Omkostninger og Renter 4 Procent af Rjobcsummcn fra Tilslaget indtil Betaling skeer, samt uden Exception af Forum lide Tiltale og Bom ved Rjobenbavns Jurisdietion. Rjobenhavn, den i**«marts P. li. Itcnzon. F or udenlands Kjobere tilbyde Musik- og Kunsthandler Losc og Universitets - Boghandlerne Brummer og Reit z el at modtage Commissioner. åunst* "»CMIET8 Bi; No. 1. I. Malerier i Oliefarve. Nicolai Abraham Abildgaard. Paa Lærred. 18 T. b., 25 T. b. F i n g a l, der seer sine Forfædres Aander. I sin Henrykkelse udbreder han Armene ligesom for at favne de dunkle Skikkelser, der, halvt indhyllede i Skyerne, vise sig for ham. Aandernes Nærværelse. Hans tvende Hunde synes at yttre Uro ved Fuldmaanen, der hæver sig over Havet, kaster en frappant Belysning paa Fingals Figur. En Harpe tilligemed forskjellige Vaaben ere hans nærmeste Omgivelser. Os sia ns Digte. No. 2. Æmnet til dette Malerie er taget af N. A. Abildgaard. Paa Lærred. 48 T. b., 23 T. b. Striden om Mose Legeme mellem Englen Michael og Satan. Denne holder fast ved Mose Gevandt med den venstre Haand, medens han i en tilbagevigende Stilling soger at afværge det H ug, hvormed den nedsvæ- vende Engel truer ham, See Judai Brev Ode Vers. (1) * 9* * * * k a d e m ie u BIBLIOTEK

3 \ 2 No. 5. N. A. Abildgaard. Paa Lærred. 14 T. h., 11 T. b. Richard den Tredie, for hvem Aanderne af lians myrdede Slægtninge have viist sig i Dromme, farer op i Forskrækkelse. I den hoire Haand holder han et Spyd. Noget tilbage sees hans Rustning. Paa Gulvet ligger hans Krone, og i Raggrunden staaer en brændende Lampe. See Shak espe ares Richard den Tredie 5te Act 3die Scene. Sign. N. Abildga^rd MDCCLXX XVII. No. 4. N. A. Al>il<1{jaard. Paa Lærrecl. 1U T. li., 1-4 T. b. Amor og Psyclie, der omfavne hinanden. I den venstre Haand holder Amor en Piil. Ved hans Fodder ligge hans Rue og Pilekogger, paa hvilket sidde tvende Duer. No. 3. N. A. Abildgaard. Paa Lærred. 10 T. b., 15 T. b. Ossi an, siddende paa en Træstamme. Medens han berorer Strengene paa sin Harpe, der hviler i hans venstre Arm, hæver han begeistret den hoire i Veiret. Et Spyd ligger heldet op til det hoire Knæ. Originalmalerie til det af C le mens udforte Kobberstykke. No. 6. N. A. Ablldgaard. Paa Lærred. 18 T. b., 14 T. b. Homer, der sidder og spiller paa sin Lyre. Han er omgivet af flere Gjenstande, som hentyde paa hans Digte. Originalmalerie til det af C le m en s udforte Kobberstykke. Sidestykke til det Foregaaende. No. 7. Peter Als. Paa Lærred. 17 T. h., H T.b r. Mandelbergs Portrait i naturlig Storrelse. Om Halsen har han et Silketorklæde, der falder ud over en Peltsværkskrave. Efter dette Malerie er udfort et Kobherstykke af Clemens. No. 8. Peter Cramer. Paa Lærred. S T. b., 4 T. b., ovalt. Wiedewelts Portrait. No. 1). P. Cramer. Paa Lærred. 6 T. b., 4 T. b. En Gadescene ved Fakkelskin. Efter dette Malerie er stukket et Kobber af G. Haas. No. 10. Johan Clausen Dahl. Paa Lærred. 10 Th. b., 11 T. b. Et Sostykke. I Mellemgrunden sees et strandet Skib. Rag Uveirsskyer skimter man Maanen. No. 11. Christopher Wilhelm Echersberg. Paa Lærred. 18 T. b., 22 T. b. Frue Taarns Rrand Natten mellem den 3die og 4de September 1807 under Kjobenhavns Rombardement, seet fra Norrevold. Flere Figurer paa Volden i Forgrundeu characterisere de ved denne Regivenhed forefaldende Scener. Til Venstre sees Rosenborg Slot. No. 12. C. W. Eckersberg. Paa Lærred. 11 T. h., 15 T. b. Et Sostykke. Man seer fra Strandbredden ud over Soen, paa hvilken adskillige storre og mindre Skibe (1*)

4 4 < omliimles. I Baggrundén hæve sig nogle Kyster over Vandet. I Forgrunden sees et Par Figurer. Det Hele har Characteer af en stormfuld Dag. No. 15. Christian David Gebauer. Paa Lærred. 12 T. l i., IB T. b. Et natligt Overfald i en skovriig Biergegn. nen, næsten skjult bag Skyerne, over Figurerne og Landskabet. af Walter Scotts Romaner. No. 14. Paa Lærred. Stort Landskab. Jens Jnel. Maa- kaster et mat Skin Composition efter en 45 T. U., 52 T. li. Prospect af Omegnen ved Genf. Forgrunden, med Undtagelse af en halv udgaaet Eeg, er ufuldendt. Figurer. lvoer. No. 13. J. Juel. Paa Lærred. 11 T. li., IS T. b. Skovpartie ved en Siie. I Forgrunden nogle Paa en Landtunge i Mellemgrunden sees nogle I Baggrunden Bjerge. No. 16. En Hyrdescene. No. 17. Johan Edvard Mandelberg. Paa Pap. 10 T. b., 12 T. b. Jens Peter Moller. Paa Blik. 6 T. b., 9 T. b. Et Schweitzer-Landskab. En Eng, bevoxet med enkelte hoie Træer, er indesluttet af Bjerge, paa hvilke man til Hoire seer Ruinerne af en Borg. Den nedgaaende Sol udbreder et roligt Lys over Mellenigrunden og Bjergene i Baggrunden. No. 18. Erik Paulsen. Paa Lærred. 11 T. h., 8 T. b. Studium af et Fruentimmerhoved. Et Landskab. No. 19. Schiitz. Paa Træ. 7 T. h., 8 T. b. En Klippe, paa hvilken ligge nogle Bygninger, forbindes med Forgrunden ved en Bro, der forer over en Flod. No. 20. Sclriitz. Paa Træ 7 T. b., 8 T. b! Et Vinterlandskab. Dette Malerie er udfort af en en Et Portrait. gelsk Kunstner. No. 21. Ubekjendt. Paa Lærred. 22 T. h., 18 T. b. No. 22. Ubekjendt. Paa Lærred. 18 T. b., 14 T. b. Et Portrait. No. 25. Ubekjendt. Paa Træ. S T. h., i T. b. Et Fruentimmerhoved. No. 24. Ubekjendt. Paa Lærred. 53 T. b., 46 T. b. Den i Hoer grebne Qvinde, som er fort frem for Chrislus af Pharisæerne. naturlig Storrelse. Halve Figurer, omtrent i

5 6 7 No. 25. Ubekjendt. Paa Lærred. 28 T. h., 56 T. b. En drukken Silen, omgivet af Satyrer og Nympher. No U b ek jeild t (formodentlig en fransk Maler). Paa Lærred. 38 T. li., 30 T. b. J u d ith, der holder H o lo p h e rn e s s afhugne lloved. Bag ved hende sees et aldrende Fruentimmer. No Portraiter af Tischbein. 28. Et Landskab af E. de Hondekoeter. 29. Pætus og Aria, af en gammel Mester. 30. Et Hoved, ligeledes af en gammel Mester. 31. Et Fruentimmerhoved i Reinbrandts Smag. 32. Et Selskab af lystige Bonder, i Tenniers Smag. 33. Et Frugtstykke, af Loos. i 34. Et Landskab, formodentlig af Moucheron. 35 & smaa Frugtstykker. 37 &, Fuglestykker. JI. H a a n d t e g n i n g e i\ No. 1. Ab ildgaard, N. A. Fælleds Moerskab, Originaltegning til et af Clemens udfort Kobber. Med Farver. 2. Tiende Udkast til allegoriske Figurer, forestillende den christelige, mosaiske og muhamedanske Religion. Med Pen og Tusk. 3. llichelieu confessant ses crimes les plus secrets devant Rhadamante. Med Pen og Sepia. 4. Minotaurus s Fodsel. Med Blyant og Tusk. Oct Tegninger. Minerva som Galeislave en romersk Skuespiller 2 Tiggere en Tjenestepige. Med Sepia og Blyant Dito, hvoraf de 4 henhorende til Niels Klinis underjordiske Reise. Med Sepia Dito. Badende Nympher en siddende qvindelig Figur tvende Ideer til Basreliefs. 8. Peer Michelsen og en satirisk Tegning. Med F arver. 9. Composition til en Tegning for P. A. Ileibergs Stambog den 24de December Med Pen.

6 A b i 1 d g a a r d, N. A. En Scene af "Kjerlighed uden-strømper og en storre Tegning, forestillende 3 Kaffesostre. Med Blyant og Tusk. 3 Tegninger. Hamlet, der hos sin Moder seer Faderens Aand, 2 forskiellige Composi- tioner af samme Æmne en Allegorie, forestillende Oresund og Kronborg. og Tusk. Med Pen 4 Vignetter, hvoriblandt Augurhonsene og Allegorie paa Bartholomæusnatten. og Tusk. Med Blyant 3 Dito. De tvende ere Fremstillinger af Mi- nerva, der opdrager Mennesket, og det tredie var bestemt for Subscriptionsplanen til Niels Klims underjordiske Reise. Tusk. Med Blyant og 4 Udkast til Coinpositioner. Jupiter og Juno Amor og Psyche Jupiter og Thetis. Med Rodkridt og Tusk. 2 Compositioner, forestillende Offringer til Æsculap. Med Tusk. Efter det ene er stukket en Vignet af Clemens. Buonaparte. Des humains la balance å la main il pesé les destins. Med Tusk. 5 Udkast og Compositioner. Med Pen og Tusk. 4 Dito. Med Pen og Tusk. 5 Tegninger med Udkast til Compositioner og enkelte Figurer. 7 forskjellige Tegninger, tildeels af og efter Abildgaard d A g e se a u. Et Maaneskinsstykke. Med Tusk og Dækfarver. (I Glas og Ramme). 22. Bolt, I. F En Modelfigur. Med Rodkridt. St. 23. B outeux (le)? En knælende Fruentimmerfigur (Vestalinde). Med Rodkridt. St. 24. Chipart. Tegning til Titelkobberet for Musiken til Lagertha. Med Farver. Herefter er udfort et Kobber af Clemens. 25. Chodowiecki, D. En særdeles characteristisk Tegning med Pen. For en Markskrigers eller Taskenspillers Bod sees en stor Forsamling af Mænd af forskjellige Nationer. Noget af Omgivningen er ikke fuldfort, hvorimod Figurerne, af omtrent 2 Tommers Hoide, ere fuldforte. Qv. 26. Composition, ligeledes med Pen. En Mængde spadserende Personer af begge Kjon, hvoraf de fleste ere vanfore og Carricaturer. Figurerne ere omtrent af samme Storrelse, som de paa det Foregaaende, og meget characte- ristiskc. Qv. 27. (?) En Samling af Hoveder. Calquering paa Oliepapiir. 28. Clemens, I. F. Portrait af Frederik den Sjette. Efter Plotz s Physionotraco. Med Sortkridt. Efter denne Tegning er Kunstnerens Kobber udfort. (I Glas og Ramme). 29. Dito af Prindsesse Lovise Augusta. Med Sortkridt. stukket. Herefter er Kunstnerens Kobber

7 d e m e n s, I.F. Portrait af F r e d e r ik W ilh e lm d e n A n d e n af Preussen, efter H. Schroders Malerie. Med Sortkridt. Efter denne særdeles udforte Tegning er Kunstnerens Kobber stukket Dito af Frederik den Anden af Preussen. Med Sortkridt. Herefter er udfort en Lithographering af Kunstneren Dito af Abildgaard, Sergel og Ju el, efter Medailloner af Sergel. Med Blyant. Qvt. Det Sidste er meget udfort Dito af Billedhugger Trippel og Paul Egede. Med Blyant. 3 4 # Dito af Johannes Ewald, tegnet efter Naturen. Med Blyant. Oct. Herefter er Titelkobberet til Ewalds Skrifter stukket Dito af C. Colbjornsen. Fuldendt Tegning til det af Kunstneren stukne Kobber. Med Blyant. Qvt. 36. En lille Pige, holdende en Kurv med Blomster. Efter Naturen. Med Sortkridt. Qvt. Denne fuldendte Tegning var bestemt til at stikkes i Kobber af Kunstneren selv Lodtrækningen i Prytaneum, efter Perons Composition. Med Sepia. Qv. Efter denne Tegning er Kunstnerens sidste Kobberstik udfort. 3 S. 3 Tegninger med Blyant. Den ene efter en Antik; de tvende andre henhorende til Kobberet efter Wiedewelts Monument over Frederik den Femte Clemens, I. F. Sergel arbeidende paa Minervas Statue. Efter Abildgaard. Med Blyant og Tusk. Herefter er udfort et Kobber af Kunstneren Compositioner efter Abildgaard. Med Blyant skizzerede Landskaber. Med Blyant. 42. Meget udforte Studier, hvorefter Hovederne paa Frederik den Anden af Preussens Bevue ere stukne i Kobber. Med Blyant udforte Studier, henhorende til Kobberet Montgomerys Dod Modelfigurer. Med sort og hvidt Kridt. St Dito. Den ene med rodt, den anden med sort Kridt. St. 46. En Fruentimmer-Modelfigur. Med Bodkridt forskjellige Contourer og Calqueringer af historiske Compositioner, brugte ved Stikningen af Kobberne. 48. Contourer, brugte ved Stikningen af Kobberne til Niels Klims underjordiske Beise og Holbergs Comedier forskjellige Contourer og Calqueringer til Portraiter samt Calqueringer, brugte ved Stikningen af det store Lod efter Eckersbergs Tegninger forskjellige Tegninger og Calqueringer til mindre betydelige Arbeider. 51«2 0 Contourer til Udsigter i Sanderumgaards Hauge, afbenyttede ved de af Kunstneren

8 12 udforte Kobbere, samt Studier af dertil horende Figurer. 52. Cl e m en s, I. F. 10 andre Prospecter, ligeledes af Sanderumgaards Hauge. MedTusk og Blyant. 53. Madame Clemens (fod C rev o isier). 4 Tegninger med rodt, hvidt og sort Kridt. 54. Madame Schroders Portrait med Pastelfarver og 6 Contourer af Hoveder med Pen. 55. Cramer, P. C. 5 Theaterscener. M edtusk og Farver Dito af le tableau parlant. Med Tusk og Farver. Oct. 57. Calliste, forestillet af Jomfrue Botger 1765, med Tusk en Tegning med Rodkridt en Vignet. 58. Cunningham. Aandfuld Original-Studium til et Portrait af Frederik den Anden af Preussen. Med Tusk og Dækfarver. 59. Eckersberg, C. W. Trængsel om Billetter udenfor Comoediehuset. Med Farver. Qv. 60. Uddeling af Brænde til Fattige. Med Farver. Qv. 61. Bekjendtgjorelse af Tallotterie-Nummere. Med Farver. Qv. 62. Det store Lod, en Suite af 6 Blade. Med Tusk. Originaltegninger til Kobberne af Clemens. 63. Englændernes sidste Daad. Med Tusk. Qv. Originaltegning til Kobberet af Clemens. 64. Gebauer, C. D. Et Skovlandskab. I Forgrunden forer en Landevei, paa hvilken sees flere 13 Figurer og Dyr, forbi et Ledhuus. Udmærket udfort. Med Tusk. Qv. 65. Gebauer, C. D. En Skjærmydsel mellem danske Dragoner og Kosakker. Med Farver. Qv. 66. Tumult, foranlediget ved en mislykket Luftseilads i Citadellet ved Kjobenhavn. Tusk. St. Med 67. En Vogn med militair Escorte. Med Tusk. Qv forskjellige Compositioner med Blyant, Tusk og Farver. Qv. 69. Iletsch, G. Et Gravcapel. Perspectivisk Composition. Med Tusk og Vandfarver. Qv. (I Glas og Ramme). 70. Ilolbein, H. Portrait af en aldrende Mand i gammel-tydsk Dragt Halv Figur. Denne særdeles udmærkede Originaltegning er udfort med Pen. Den er udklippet og sat paa andet Papiir; men Alt, hvad der vedkommer Figuren, er bevaret. 71. Juel, I Kunstnerens eget Portrait. Med sort og hvidt Kridt. Denne Tegning er udmærket udfort og vel conserveret. Herefter er af Clemens, som Forsog, stukket.et Kobber i Kridtmaneer, som ikke er udkommet. 72. Bonnets Portrait i Profil. Med Sortkridt. Oct. Denne smukt udforte Tegning er stukket i Kobber af Clemens. 73. Portrait af Mm c Bonnet. Udfort med Delicatesse. Med Sortkridt. 74. Ewalds Minde, en Sorgefest, given paa den danske Skueplads. Med sort og hvidt Kridt.

9 Juel, J. Prospect af en dansk Egn. MedSortkridt. 76. Tvende mindre Dito. Med Blyant. 77. En sovende Mandsfigur, liggende paa et Bord, og 3 Carricaturer. Med Pen. 78. En Scene af P. A. Heibergs Lystspil Vonner og Vanner. Udkast. 79# "Monsieur Liotard le peintre og en anden skizzeret Carricaturfigur. Med Blyant. 80. Lund, I. P Ruiner i Nærheden af Rom. Med sort Kridt. St. 81. Metz, C. Composition. Originaltegning til et af Clemens udfort Kobber. Med Tusk. 82. Q u a dal. 2 Tegninger. En Cavallerist tvende siddende Figurer. Skizzeret. 83. Schm idt, G. F.? Tvende Hoveder efter Rembrandt. Med Sepia og Dækfarver. 84. Schroder, H. Kunstnerens eget Portrait. Med Blyant. Oct. 85. Schultze, G. Paris Tvende Landskaber. Med Sortkridt og Blyant. 86. Schiitz, F., Prospect ved Foden af Set. Gothardsbjerget. Efter Naturen. Med Tusk og Sortkridt. St. 87.? Et Partie i en Bjergegn. Med Sortkridt. Qv. 88. S e r g el. En Portraitfigur. Med Pen og Tusk. 89. _ Hectors og Andromaches Afsked. Med Tusk. Qv. 90. Trippel, A. Ulysses, der opdager Achilles mellem Lycomedes s Dottre. Med Sepia. 91. _ 3 Tegninger efter Antiker. Med Pen og Sepia T r o y, de. 2 Compositioner. Med Rodkridt. Qto* 93. Wiedewelt, I. Tegning til et Gravmonument. Med Tusk. Udfort i Kobber af Clemens mindre betydelige Tegninger, tildeels af Juel og Clemens. 95. Studium efter Naturen af en Olding. Med Sortkridt og Pastelfarver. St. Formodentlig af en fransk Maler udforte Landskaber af en nyere, formodentlig tydsk Kunstner. Med Sepia. Qv Landskaber. Med Pen. Oct Sostykker af en ældre Mester. Med Sortkridt. Qv. 99. En Tegning af en engelsk Kunstnerinde, med Vandfarver, og et Portrait med Blyant En Composition, taget af den romerske Historie. Med Tusk og Dækfarver. Qv gamle Tegninger, hvoraf den ene forestiller Europa, som bestiger Tyren. * Tegninger til Sokort-Vignetter, hvorefter Kobbere ere stukne af Clemens Studier af Dyr. Med sort og rodt Kridt Studium af en Haand. Med sort og hvidt Kridt. Af en ældre Mester En Suite forskjellige skizzerede Compositioner. Med Pen. Oct. 30 Blade forskjellige Tegninger Tegninger med forskjellige Dyr Blade med anatomiske Tegninger. Med Rodkridt. En skreven Forklaring inedfolger.

10 En Suite Calqueringer af Lady Hamiltons Attituder. 9 Blade Calquerede Vaser efter Tegninger af Sally. 15 Blade En Samling af 20 forskjellige Calqueringer. III. Kobbersty k ker. A. I Glas og Ramme. 1 (a). B a s, I. P. le, sc. 3mc Féte Flamande (et stort Bondebryllup). D. Tenniers p. 1 (b). sc. 4n*e Fete Flamande (et Dito). D. Tenniers p. 1 (c). Bradt, F., sc. Forblommet Antique i Fredensborg Hauge. J. Juel p. 2. C lerne n s, I. F., sc. Death of General Montgomery. I. Trumbull p. St. 3. sc. Den politiske Kandestobcr, 2den Acts 2den Scene. C. A. Lorentzen p. 4. _ sc. Hexerie eller blind Allarm, 5te Acts 1ste Scene. Lorentzen p. 5. sc. Diederich Menschenschreck, 20de Scene. Lorentzen p. 6. sc. Abracadabra, 3die Acts 1ste Scene. Lorentzen p Clemens, I. F., sc. Melampe, 5te Acts 9de Scene. Lorentzen p. sc* Jeppe paa Bjerget, 3die Acts 3die Scene. Eckersberg p. 9. sc. Jean de France, 1ste Acts 6te Scene. Eckersberg p. sc* Le sort des artistes. Abildgaard inv. 11. sc Lodtrækning af den atheniensiske Ungdom. Peron inv. Qv. 12. sc. Fælleds Glæde Fælleds Moerskab. Abildgaard inv. 13. sc. Dito Dito. 14. sc Frederik den Sjette som Kronprinds. Juel p. sc Frederik den Sjette som Konge. Efter Plotz s Physionotrace-Tegning. Crayou. 16. sc Dronning Maria Sophia Frede ri c a som Kronprindsesse. Juel p. *'* sc* Lovisa Augusta som Kronprindsesse. Juel p. Fol, 18. sc Prinds Christian Frederik. Hornemann p. 19* sc Prindsesse Carolina Amalia. Groger p. 20. sc. Frederik Wilhelm den Anden af Preussen. II. Schroder p. 21. sc C. Bastholm. Juel p. 22. sc I. I. Berger. Juel p. 23. sc. A. P. Bernstorff. Juel. p. 24. sc O. Blome. Roslin p. (2)

11 C le m e n s, I. F., sc C. Bonnet. Juel.p. 26. sc J. Biilow. Juel p. 27. sc. C. Colbiornsen. Juel p sc. F. de Conninck. Arlod p. Oct sc. Madame de Conninck. Hornemann p. Oct. 30. sc O. Hoegh-Guldberg. Juel p. 31. sc J. Juel. Ipse del. Crayon _ sc O. Malling. Stub p sc J. G. Moltke. Juel p sc B. Riisbrigh. Juel p sc A. Thorwaldsen. Eckersberg p. 3 Q# sc. Le soufleur ou le philosophe hermetique. Juel p. 37(a-n). sc. 13 forskjellige Udsigter af Sanderum- gaards Hauge. Oct. 3S. Edelinck, G., Portrait af Philippus de Champaigne. Malet af ham selv. 39 (a). Grosch, II. A., inv. et sc. Ruins of Antiqmty. F ol. 39 (b). Ilall, I., sc. The battie of the Boyne. B. W est p. 40 (a). M ii 11 e r, I. G., sc. The battie of Bunker s Hiil. I. Trumbull p. St. Sidestykke til No (b), R i e d e 1, A., sc. Et Hoved. Rembrandt p. 40 (c), sc. Et Dito. Rembrandt p. 41 (a). Schmidt, G. F., Portrait af Antoine Pesne. Malet af ham selv. 41 (b). Woollett, W., sc. The battie at la Hogue. B. W est p. Sidestykke til No. 39 b. 19 B. Kobbere og Lithographeringer uden Glas og Ramme. 42. Adam, V., lith. Course de chevaux. Sweback pinxit. Qv. 43. Aldenrath lith. E t Portrait. Groger p. 44. Aquila, P., sc. E t BacchanaL Petrus Beretinus Cortonensis p. St. 45. A r n o u t, I. B., lith. Interieure de cuisine. MHe I. Legrand p. Qv. En mindre Lithographering hosfolger. 46. Aubin, Aug. de S t., sc. 1767, Portrait af In Btc Iph Languet de Gergy. 47. sc. En Composition. Cochin delineavit. Æ tsaftryk. Qv. 48. Audran, B., sc. Alexander og hans Læge Philippus. Le Suer p. 49. A u d r a n, G., sc. Adduxerunt ad Jesum Scribæ et Pharisæi mulierem in adulterio deprehensam. N. Poussin p. St..50. sc. 4 mythologiske Compositioner. Lafage inv. Qv. E t mindre D ito, stukket af Lafage, hosfolger. ol. Aveline, P., sc. E t bjergigt Landskab med Figurer og Dyr. N. Berghem p. St. 52. Balechou sc. Portrait af Anne Charlotte Gauthier. Aved p. 53. Bardua, C., lith. Dito af D. Friedlander. St. o4. Barney, I., sc. Legende Born. Ilamilton inv. 2 Bl. (2 *)

12 20 5;>. ti a r t o l o z z i, F., sc Portrait af Lord Heath- field. St. 5 6 sc Dito af Edward Lord Thurlow. I. Reynolds p. 57. Van Dycks wife. v. Dyclc p. 5 g Madonna and Child. Carlo Dolci p. 5 9 The origine of painting. Ipse inv. 2 Exemplarer. Cornelia, Gracchernes Moder. B. W est p. 60. Dido. G. B. Cipriani p. Qv The birth of Shakespeare. Angelica Tvanftman p. 62. Shakespeares tomb. A. Kauffman p. 63. Clytie. Annibal Carracci p. 64. Venus chiding Cupid. I. Reynolds p. 65. The three fine arts Love sleeps. A. Kauffman p. 2 Bl Rinaldo et Armida Morte di Clorinda. A. Kauffman p. 2 Bl. 67. B a u s e, I. F., sc. Portrait af G. W. Rabener. A. Graff p B e l le, F.A.O.d e la, fec. En Karl med 2 Heste. Hess del. Qv. 69. fec. 3 Heste i en Stald. Hess del. Qv. 70. fec. Dito. 71. Bennet, S., sc. The dutch minstrel. Rembrandt p. 72. Beranger lith. Maison a vendre. Drolling p. 73. Berger, D., sc Le Prince de Gueldre mena^ant son pere. Rembrandt p. % Berger, D,, sc Die Mausfalle. Chodowiecki del. Qv. 75. B e r vi c sc. L education d Achille. I. B. Regnault p. 76. B o n nart et Baudouins sc. Vue de la ville et du port de Calais du coté der Meulen p. St. de la terre. F. van 77. sc. Vue de l armée du Roi campée devant Douay en l année p. St. F. van der Meulen 78. Bradt, F., sc. Forblommet Antique i Fredensborg Hauge. Pro veaftryk. 79. sc. En norsk Prospect. Juel p. Qv. 80. Burke, T., sc. The holy family. Murillos p. 81. sc. Dito. 82. Byrne, W., sc. Prospect af en Klippeegn med et Vandfald. F. Zuccharelli p. Qv. 83. Bohm, A. W., sc. Fredericus V I, Rex Daniæ. I. C. Groger p. 84. sc. M aria, Regina Daniæ. I. C. Groger p. 85. C a ll o t inv. Prospect ved tour de Nesle i Paris. Copie. Qv. Noget beskadiget. 86. C a rd o n, A., sc. Den hellige Familie. A. v. d. Werft' p. 87. Chenu, P., sc. Le suplice de Promethée. Pierre p. 88. sc, Le repos de Bacchus. Pierre p. 89. C li e r eau, F., sc. Portrait af Jean Baptiste Louis Picon. H. Rigaud p.

13 C h e v a 11 i e r, N., sc. Sculpteur. Gallerie du S* Girardon Charpantier del. St. 7 Bl. Chodowiecki, D., fec peintre. Cabinet d un fec. Wilhelm Tell og Geszler. Qv. fec Lippert og Zingg i Samtale. Oct. fec. Portrait af Moses Wessely. A. Tisch- bein p. Oct. Chretien lith. Une scéne hollandaise interieure. Mallet p. Qv. C lern e n s, I. F., sc. Death of Montgomery. Trumbull p. St. Af de forste Provetryk. sc. Dito. Provetryk, mere fuldendt. sc. Dito. Provetryk, næsten ganske fuldendt. sc. Frederic le Grand retournant a Sans- Souci, aprés les maneouvres. del. St. sc. Dito. Ætsaftryk. sc. Dito. Ætsaftryk. sc. Dito. Retoucheret Proveaftryk. Cunninghain sc. Dito. Proveaftryk, næsten fuldendt. sc. Dito. Proveaftryk, ligeledes næsten fuldendt. sc. Bataillen den 2den April 1801 paa Kjo- benhavns Rhed. Lorentzen p. St. sc. Dito. sc. Dito. sc. Dito. sc. Di to C lemen s, I. F., sc. Bataillen den 2den April 1801 paa Kjøbenhavns Rhed. Lorentzen p. St. (Et Forklaringsblad fiilger med hvert af de 6 sidnæstvnte Nuinmere) sc. Socrates. Abildgaard p. Qv sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. 5 Dito. Noget plettede sc. Dito. Beskadiget sc. Dito. 4 forskjellige Proveaftryk sc Ossian. Abildgaard p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc Homer. Abildgaard p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. 2 Dito. Provetryk sc. Christus i Getlisemane Hauge. Eckersberg p.

14 Cl emmens, I. F., sc. Christus i Gethsemane Hauge. Eckersberg p sc. Dito sc. Dito sc. Dito. j 146. sc. Dito sc. Lodtrækningen i Prytaneum. Peron.inv. Qv. (Det sidste af Kunstneren udforte Kobberstik) sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. 2 Dito sc. Tobias, der lader de Dode begrave i Pestens Tid. Efter Bourdon. Qv sc. 7 forskjellige; Kobbere til en Pragtudgave af Holbergs Comoedier. Lorentzen og Eckersberg p sc. 7 Dito Dito sc. 7 Dito Dito sc. 5 Dito Dito, hvoraf flere Doubletter. I Alt 26 Bl. De fleste ere Provetryk sc. 18 forskjellige Kobbere, henhorende til Pragtudgaven af Peder Paars. Wiedewelt inv. Ucomplet sc. 22 Dito, hvoriblandt nogle Doubletter. Ligeledes ucomplet forskjellige Kobbere til Pragtudgaven af Niels Klims underjordiske Reise. Abildgaard og Juel inv. Complet sc. 16 Dito Dito. Complet C emens, I. F., sc. 16 forskjellige Kobbere til Pragtudgaven af Niels Klims underjordiske Reise. Abildgaard og Juel inv. Compl. sc Frederik den Femtes Monument. I. Wiedewelt inv* St. sc. Dito. sc. Dito. sc. Dito. sc. Di to. lith Den christelige, mosaiske og muhamedanske Religion. Allegorier. 3 forskjellige BI. Abildgaard p. Qv. lith. Dito. lith. Dito. lith. Dito. sc. Det store Lod i Tallotteriet, en Suite af 6 BI. Eckersberg del. sc. Dito. sc. Dito. sc. Dito. sc. Den rædsomste Nat i Kjobenhavn C. A. Lorentzen p. Aqua tinta. Qv. sc. Dito. sc. Dito. sc. Dito. sc. 2 Dito. sc. Engellændernes sidste Daad i Kjobenhavn Eckersberg del. Qv. sc. Dito. sc. Dito.

15 C 1 e m e n s, I. F., sc. Engellændernes sidste Daad i Kjobenhavn Eckersberg del. Qv sc Le sort des artistes. Abildgaard p se. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito. 191(a) sc. Dito. 191(b) sc. Templum fortunæ. Abildgaard inv. Aq, tint. 2 Expl. 191 (c) sc. Dito. 2 Expl sc. E t Kobber af Suiten over Frederik den Sjettes Barndom. Mandelberg del sc. Den under Navn af Kjobenhavns Skil- derie bekjendte Suite af satiriske Kobbere. Abildgaard inv. 6 BI. med Titelkobber sc. Fælleds Glæde og fælleds Moerskab. Abildgaard inv. 2 forsk. Bl sc. Dito Dito sc. Dito Dito sc. Dito Dito sc. Buonaparte. Dcs humains il pese les destins. Qvt sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. En Cornposition, hcnhorende til et engelsk Værk. C. Metz inv. Qvt sc. Dito dem ens, I. F., sc. En Cornposition, henhorende til et engelk Værk. * * # # * * * * # C. Metz inv sc Kong Frederik den Sjette som Kronprinds. Juel del. Crayon sc. Dito sc. 2 Dito sc Kong Frederik den Sjette som Kronprinds. Juel p sc Frederik den Sjette som Konge. Efter en Physionotrace-Tegning af Plotz sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc Dronning Maria Soph. Freder, som Kronprindsesse. Juel p sc. Dito. ; 216. sc. Dito. -, 217. sc. Dito sc Prinds Christian Frederik. Hornemann p sc. Dito sc. Dito sc. 3 Dito. Retoucheerte sc Prindsesse Carolina Amalia. Groger p sc. Dito sc. Dito sc. Dito.

16 (a). Clemens, I. F., sc Hertuginde L o (b). sc. Dito. 229 (a). sc. Dito. 229 (b). sc. Dito. visa Augusta som Kronprindsesse. p. Juel 230 (a). sc. Hertuginde Lovisa Augusta. Juel 230 (b). sc. Dito. 231 (a). sc. Dito. 231 (b). sc. Dito. del. Oct. Sjeldent lith. Frederic le Grand. Cunningham del lith. Dito lith. Dito lith. Dito sc F rederik W ilhelm den Anden af Preussen. H. Schroder p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Buonaparte. De Lera del. Oct sc. Dito del. et sc. I. S. Augustinus. Oct. 5 Expl sc C. Bastholm. Juel p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc I. I. Berger. Juel p sc. Dito sc. Dito Clemen s, I. F., sc I. I. Berger. Juel P sc. A. P. Bernstorff. Juel p sc. Dito. 257 (a). sc. A. P. Bernstorff. Juel p. Oct. 257 (b). sc. Dito. 258 (a). sc O. Blome. Boslin p. 258 (b). sc. Dito. 258 (c). sc. Dito. 258 (d). sc. Dito sc I. Biilow. Juel p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. A. M. Biilow, fod Bolten. Juel p. Crayoni sc. Dito sc. C. Colbjornsen. Juel p sc. F. de Conninck. Arlod p. Oct sc. Dito sc. Madame de Conninck. Hornemann p. Oct sc. Dito et Senn sc. I. S. de Conninck, fod W leugel. Hornemann p. Oct sc. Dito sc. 1. Damkier. Juel del sc. Dito sc. Paul Egede. Juel del. Oct sc. General I. v. Ewald. I. L. Hansen del. 276 (a). sc. Dito.

17 30 276(b). Clemens, h F., sc O. Hoegh-Guldberg. Juel p. Plettet sc. Madame Heiberg. Juel p. Oct sc. Dito * sc. L. Holberg. Oct. 4 Exempl sc. J. Juel. Tegnet af ham. selv. Crayoir sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Lieutenant Lange. Oct sc. Dito sc O. Malling. C. Stub p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc I. Mandelberg. P. Als p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc I. G. Moltke. Juel p sc. Dito, 299. sc. Dito. C sc. Dito sc. F. A. Muller. Efter en Medaillon ; Wiedewelt sc. Dito...\.i sc. Dito sc. Dito sc. O. H. Mynster. Ilornemann p sc. Dito Cl cmens, I. F., sc. O. H. Mynster. Hornemann p sc. Dito sc. Daniel Ranzau. Oct sc. Dito sc. H. W. Riber. Oct sc. Dito sc B. Riisbrigh. Juel p sc. Dito sc. Dito. : I'.''; 316. sc. Dito sc M. G. Rosencrone. Juel p sc. Dito. :, > 319. sc. Dito sc. Dito sc A. Thorwaldsen. Eckersberg p sc. Dito sc. Dito sc. Dito. «- - '* * j 325. sc. I. H. Wessel. Juel del. Oct sc. Dito sc. I. Wuldem. Propsthayn p sc. Dito lith A. Oehlenslager. Eckersberg p lith. Dito r lith. Dito lith. Dito sc. C. A. D. Le soufleur ou le philosophe hermetique. Juel p. -. '..j

Kunsten ned i øjenhøjde

Kunsten ned i øjenhøjde BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER forskellige retninger og er med Tøjners ord et udtryk for museets 40 års tilnærmelse til det 20. århundredes kunst. Louisiana har ikke altid vidst, hvor det ville hen. Det

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

Georg Brandes' Holberg-bog: Biografier fra Holberg til Rahbek

Georg Brandes' Holberg-bog: Biografier fra Holberg til Rahbek 1/484 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Georg Brandes' Holberg-bog: Biografier fra Holberg til Rahbek Udvidet digital udgave 2007 Version 3.04a - 03.11.2007 - Det anbefales at bruge

Læs mere

THEATERUDSTILLING INDUSTRIFORENINGENS HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER JUNI-SEPTEMBER 1898 DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE KØBENHAVN

THEATERUDSTILLING INDUSTRIFORENINGENS HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER JUNI-SEPTEMBER 1898 DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE KØBENHAVN INDUSTRIFORENINGENS THEATERUDSTILLING HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE JUNI-SEPTEMBER 1898 KØBENHAVN TRYKT H O S NIELSEN & LYDICHE KUNSTAKADEMIETS BIBLK ' K. Theaterudstillingen.

Læs mere

å m a a t n t ' k f r a f n r s l u ' l l i i u ' U ^ iiir r n y i? l i ' i u 'r. A f Prof P. S. VIG.

å m a a t n t ' k f r a f n r s l u ' l l i i u ' U ^ iiir r n y i? l i ' i u 'r. A f Prof P. S. VIG. å m a a t n t ' k f r a f n r s l u ' l l i i u ' U ^ iiir r n y i? l i ' i u 'r. A f Prof P. S. VIG. 1. Den fo rsir DniiskiM i A m rrik a. A den spanske Æventyiridder Fernando Cortez med sine 500 Spaniere

Læs mere

Johan de Mylius. Grænseforeningens årbog 2005

Johan de Mylius. Grænseforeningens årbog 2005 Johan de Mylius Grænseforeningens årbog 2005 Johan de Mylius Grænseforeningens årbog 2005 Grænseforeningens årbog 2005 Johan de Mylius: H. C. Andersen og hertugdømmerne Redaktion: Ole Adrian Sørensen

Læs mere

artanddesign auction 109

artanddesign auction 109 artanddesign auction 109 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 23-25. januar 2007 eftersyn onsdag 17. januar kl. 10-16 torsdag 18. januar kl. 10-16 fredag 19. januar kl. 10-16 lørdag 20. januar

Læs mere

jjfovtcjinclsc cle ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster

jjfovtcjinclsc cle ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster jjfovtcjinclsc 65 9 over cle ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster oftcntlig.cn udstillede Kunstværker. UioDcnfjabn. Trykt i T li i c 1 c s Bogtrykker i e< (WOWwv\ 1 8 2 6, jjtøalerftuust

Læs mere

Peter Grosell s Antiquariat

Peter Grosell s Antiquariat DANSK SKØNLITTERATUR ILLUSTREREDE BØGER DANISH FICTION ILLUSTRATED BOOKS 1. ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Det bødes der for. Orig. udgave. Kbhvn. 1899. 198 s. Orig. komp. hellærred. solgt 4. ANDERSEN NEXØ, MARTIN:

Læs mere

Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR

Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR Introduktion til bogsamlingen Bogsamlingen En vigtig del af Niels Hansen Jacobsens mindestuer på Vejen Kunstmuseum er en mindre

Læs mere

THORVALDSENS MALERI SAMLING

THORVALDSENS MALERI SAMLING THORVALDSENS MALERI SAMLING TYSKE OG ITALIENSKE KUNSTNERE I flere A ar havde M aleren Nicolaus Lützhöft arbejdet paa et Skrift om Thorvaldsens Samling a f M alerier a f samtidige Kunstnere. Lützhöft havde

Læs mere

Un ivers ity of Toronto

Un ivers ity of Toronto ;(' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/spredtemindergenoogran AXEL GRANDJEAN SPREDTE MINDER GENNEM 70 (1847-1917) AAR KØBENHAVN

Læs mere

Redaktion: Erik B. Kromann

Redaktion: Erik B. Kromann MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2007 17. årgang Redaktion: Erik B. Kromann Udgivet af: Marstal Søfartsmuseum Prinsensgade 1 5960 Marstal Tlf. 62 53 23 31 Fax 62 53 31 66 E-mail: info@marmus.dk Hjemmeside: www.marmus.dk

Læs mere

The Project Gutenberg EBook of Fra det moderne Frankrig, by Richard Kaufmann

The Project Gutenberg EBook of Fra det moderne Frankrig, by Richard Kaufmann The Project Gutenberg EBook of Fra det moderne Frankrig, by Richard Kaufmann Copyright laws are changing all over the world. Be sure to check the copyright laws for your country before downloading or redistributing

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Fra det moderne Frankrig

Fra det moderne Frankrig Fra det moderne Frankrig Richard Kaufmann The Project Gutenberg EBook of Fra det moderne Frankrig, by Richard Kaufmann Copyright laws are changing all over the world. Be sure to check the copyright laws

Læs mere

En kildesamling om Jens Immanuel Baggesen (1764-1826) og hans korte tid i Korsør.

En kildesamling om Jens Immanuel Baggesen (1764-1826) og hans korte tid i Korsør. Jens Immanuel Baggesen, pastel af Christian Hornemann, udført i 1806. Originalen måler 510 x 439 mm og tilhører Universitetsbiblioteket i Kiel. Se supplerende oplysninger side 22. En kildesamling om Jens

Læs mere

fine art trésor - 60 years selected paintings wednesday 19 november selected modern paintings and design antiques

fine art trésor - 60 years selected paintings wednesday 19 november selected modern paintings and design antiques fine art tuesday 18 november 6 pm trésor - 60 years selected paintings wednesday 19 november 1 pm thursday 20 november 1 pm 6 pm friday paintings paintings and drawings 200-424 425-614 trésor - 60 years

Læs mere

EILERT ROSENVINQE KAURIN 221 220 HANS NICOLAI RØNNE

EILERT ROSENVINQE KAURIN 221 220 HANS NICOLAI RØNNE 220 HANS NICOLAI RØNNE HANS NICOLAI RØNNE, Søn af Klokker Rønne i Fredericia, er fød 1769. Blev 1804 Sognepræst til Jørringfjord paa Søndmør, theol. Kand. 1795, resid. Kapellan til Rødø og 1808 Sogneprest

Læs mere

Kapitler af K0BMAGERGADES HISTORIE

Kapitler af K0BMAGERGADES HISTORIE Kapitler af K0BMAGERGADES HISTORIE HENRY HELLSSEN Kapitler af K0BMAGERGADES HISTORIE 1850 II.JUNI 1950 L. LEVI SON J UNR. AKTIESELSKAB Indhold Et Vandløb siver mod Stranden.............................

Læs mere

The Project Gutenberg EBook of Fra det moderne Frankrig, by Richard Kaufmann

The Project Gutenberg EBook of Fra det moderne Frankrig, by Richard Kaufmann The Project Gutenberg EBook of Fra det moderne Frankrig, by Richard Kaufmann Copyright laws are changing all over the world. Be sure to check the copyright laws for your country before downloading or redistributing

Læs mere

tu r *,; ::;:: ;: :.- ;, ;32f 'X h- :i: f*h: "4-2+^r y- r'r a'- %:i-).-fi-*2.7;- */;;-.:p f'\o!:.: '? *{ /( l! h-r 3*e. -'.a*1!

tu r *,; ::;:: ;: :.- ;, ;32f 'X h- :i: f*h: 4-2+^r y- r'r a'- %:i-).-fi-*2.7;- */;;-.:p f'\o!:.: '? *{ /( l! h-r 3*e. -'.a*1! 4"q r'* 3l( /,2.'/ttb. 4i.rrs f)*,.' *q, l: ;,:/fr{: at :.,:' :/"aw "f*u2v toz! 7*e...zee /h,..zt V*-V, f/ a'^7..u -.- 14? *4 n---4) A-/, ^.-t a-te Z;- lr-l A 4r?l "'{.*"1 4e -a'x,ax) * AZ, y's. J>y'--^)?

Læs mere

Den engelske Lods. Henrik Wergeland. The Project Gutenberg EBook of Den engelske Lods, by Henrik Wergeland

Den engelske Lods. Henrik Wergeland. The Project Gutenberg EBook of Den engelske Lods, by Henrik Wergeland Den engelske Lods Henrik Wergeland The Project Gutenberg EBook of Den engelske Lods, by Henrik Wergeland This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever.

Læs mere

Fortegnelse HU 1. nogle oliemalede Portraiter af afdøde Prof, J, V. Gertner,

Fortegnelse HU 1. nogle oliemalede Portraiter af afdøde Prof, J, V. Gertner, HU 1 Fortegnelse over nogle oliemalede Portraiter af afdøde Prof, J, V. Gertner, ligesom nogle gode Oliemalerier af Boysen Eckardt, Friis, Grotli, Kornbeck, Neumann, Marstrand, Petzhold, Vermehren o. Fl.,

Læs mere

Skandinaviens. Stjerne. Organ for de sidste Dages Hellige. JParley J*. M*ratts Mord, med den sørgelige og meest hjerteskjærende Beskrivelse af hendes

Skandinaviens. Stjerne. Organ for de sidste Dages Hellige. JParley J*. M*ratts Mord, med den sørgelige og meest hjerteskjærende Beskrivelse af hendes 305 Skandinaviens Stjerne. Organ for de sidste Dages Hellige. Sandheden, Kundskaben, Dyden og Troen ere forenede. 6. Aarg. Nr. 20. Den IS. Juli 1867. Priis: 6 Sk. pr. JParley J*. M*ratts Mord, een af de

Læs mere

Emilie Rosing datter af Thalia og Sappho

Emilie Rosing datter af Thalia og Sappho Teatermuseet i Hofteatret 2011 / webtekst 3 Lisbet Jørgensen Emilie Rosing datter af Thalia og Sappho Redaktionel forbemærkning Emilie Rosing Datter af Thalia og Sappho handler om skuespillerinden Emilie

Læs mere

auction 80 1 april auction 801 auction 801 2009 copenhagen copenhagen

auction 80 1 april auction 801 auction 801 2009 copenhagen copenhagen fine art auction 801 copenhagen fine art + antiques tuesday wednesday thursday monday tuesday wednesday 28 april 6 pm selected paintings 1-116 29 april 1 pm paintings and drawings 117-235 30 april 1 pm

Læs mere

Christianus Henricus Christophorus Wegener

Christianus Henricus Christophorus Wegener Christianus Henricus Christophorus Wegener 0 redigeret og annoteret af Peter Thejll 4/30/98 sidst opdateret Maj, 2003. Forord. Her er to breve som jeg i min slægtsforskning har fået af venlige slægtninge.

Læs mere

Fra det moderne Frankrig

Fra det moderne Frankrig Fra det moderne Frankrig 1 Fra det moderne Frankrig The Project Gutenberg EBook of Fra det moderne Frankrig, by Richard Kaufmann Copyright laws are changing all over the world. Be sure to check the copyright

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1982. Peter - en dreng fra Vejby

Vejby-Tibirke årbog 1982. Peter - en dreng fra Vejby Peter - en dreng fra Vejby»Man kunde næsten fristes til at spørge: Kunne I male et dansk Bøgetræ, I danske Landskabsmalere? - Ja, et grågrønt, et brungrønt, et møllersk, et hardersk, et thømingsk o.s.v.,

Læs mere