/S9&j o&flo. i)emies. den af afgangne Professor ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster J ohan. efterladte. Kjobenliavn 1832.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/S9&j o&flo. i)emies. den af afgangne Professor ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster J ohan. efterladte. Kjobenliavn 1832."

Transkript

1 V) o /S9&j o&flo 1\ U O 1 ii I Vi i BIBLIOTHEK. LIGE i)emies over den af afgangne Professor ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster J ohan F rederik C lemens, Ridder af Dannebrogen, efterladte meest originale, H A A N D T E G N IN G E R, KOBBERE, hvoriblandt af den Afdodes egne Arbeider adskillige Restoplag, Kobberværker, nogle Gibs-Afstobninger, Boger i forskjellige Sprog og Videnskaber, samt en Kobbertrykke-Presse, og Redskaber henhorende til Kobberstiltning og Kobbertrykning m. v., livillte ved offentlig Auction, der afholdes Tirsdagen den l ste Mai 1832 om Formiddagen Kl. 9 og folgende Dage paa det Sted, der nærmere skal blive offentlig bekjendtgjort, vorde bortsolgte mod Betaling til Landsoverrets- samt Hof- og Stadsrets-Procurator P. L. Benzon, boende i Lavendelstræde No. 88, hvor, saavelsom paa den Afdodes Bopæl paa Charlottenborg No. 271 paa Kongens Nytorv, disse Fortegnelser erholdes. Kjobenliavn Trykt hos jindreas Se i de lin, Ilof- og Universitets-Jioglrykker.

2 Conilitioner. Auctions-Omkostningernc crc Rjoberne uvedkommende Fra Tilslaget ligger det Solgte for Rjoberens Regning og Risieo, og Alt sælges i den Stand, liv ori det er og forefindes, uden Ansvar for Sælgerne i nogen Henseende. 3. Betalingen erlægges i Rigsbanksedler og Tegn, og liavc bekjendte vederhæftige Rjobere 6 Ugers Credit; Andre betale contant ved Tilslaget. 4. I Tilfælde af Sogsmaal betale Rjoberne endvidere skadeslosc Omkostninger og Renter 4 Procent af Rjobcsummcn fra Tilslaget indtil Betaling skeer, samt uden Exception af Forum lide Tiltale og Bom ved Rjobenbavns Jurisdietion. Rjobenhavn, den i**«marts P. li. Itcnzon. F or udenlands Kjobere tilbyde Musik- og Kunsthandler Losc og Universitets - Boghandlerne Brummer og Reit z el at modtage Commissioner. åunst* "»CMIET8 Bi; No. 1. I. Malerier i Oliefarve. Nicolai Abraham Abildgaard. Paa Lærred. 18 T. b., 25 T. b. F i n g a l, der seer sine Forfædres Aander. I sin Henrykkelse udbreder han Armene ligesom for at favne de dunkle Skikkelser, der, halvt indhyllede i Skyerne, vise sig for ham. Aandernes Nærværelse. Hans tvende Hunde synes at yttre Uro ved Fuldmaanen, der hæver sig over Havet, kaster en frappant Belysning paa Fingals Figur. En Harpe tilligemed forskjellige Vaaben ere hans nærmeste Omgivelser. Os sia ns Digte. No. 2. Æmnet til dette Malerie er taget af N. A. Abildgaard. Paa Lærred. 48 T. b., 23 T. b. Striden om Mose Legeme mellem Englen Michael og Satan. Denne holder fast ved Mose Gevandt med den venstre Haand, medens han i en tilbagevigende Stilling soger at afværge det H ug, hvormed den nedsvæ- vende Engel truer ham, See Judai Brev Ode Vers. (1) * 9* * * * k a d e m ie u BIBLIOTEK

3 \ 2 No. 5. N. A. Abildgaard. Paa Lærred. 14 T. h., 11 T. b. Richard den Tredie, for hvem Aanderne af lians myrdede Slægtninge have viist sig i Dromme, farer op i Forskrækkelse. I den hoire Haand holder han et Spyd. Noget tilbage sees hans Rustning. Paa Gulvet ligger hans Krone, og i Raggrunden staaer en brændende Lampe. See Shak espe ares Richard den Tredie 5te Act 3die Scene. Sign. N. Abildga^rd MDCCLXX XVII. No. 4. N. A. Al>il<1{jaard. Paa Lærrecl. 1U T. li., 1-4 T. b. Amor og Psyclie, der omfavne hinanden. I den venstre Haand holder Amor en Piil. Ved hans Fodder ligge hans Rue og Pilekogger, paa hvilket sidde tvende Duer. No. 3. N. A. Abildgaard. Paa Lærred. 10 T. b., 15 T. b. Ossi an, siddende paa en Træstamme. Medens han berorer Strengene paa sin Harpe, der hviler i hans venstre Arm, hæver han begeistret den hoire i Veiret. Et Spyd ligger heldet op til det hoire Knæ. Originalmalerie til det af C le mens udforte Kobberstykke. No. 6. N. A. Ablldgaard. Paa Lærred. 18 T. b., 14 T. b. Homer, der sidder og spiller paa sin Lyre. Han er omgivet af flere Gjenstande, som hentyde paa hans Digte. Originalmalerie til det af C le m en s udforte Kobberstykke. Sidestykke til det Foregaaende. No. 7. Peter Als. Paa Lærred. 17 T. h., H T.b r. Mandelbergs Portrait i naturlig Storrelse. Om Halsen har han et Silketorklæde, der falder ud over en Peltsværkskrave. Efter dette Malerie er udfort et Kobherstykke af Clemens. No. 8. Peter Cramer. Paa Lærred. S T. b., 4 T. b., ovalt. Wiedewelts Portrait. No. 1). P. Cramer. Paa Lærred. 6 T. b., 4 T. b. En Gadescene ved Fakkelskin. Efter dette Malerie er stukket et Kobber af G. Haas. No. 10. Johan Clausen Dahl. Paa Lærred. 10 Th. b., 11 T. b. Et Sostykke. I Mellemgrunden sees et strandet Skib. Rag Uveirsskyer skimter man Maanen. No. 11. Christopher Wilhelm Echersberg. Paa Lærred. 18 T. b., 22 T. b. Frue Taarns Rrand Natten mellem den 3die og 4de September 1807 under Kjobenhavns Rombardement, seet fra Norrevold. Flere Figurer paa Volden i Forgrundeu characterisere de ved denne Regivenhed forefaldende Scener. Til Venstre sees Rosenborg Slot. No. 12. C. W. Eckersberg. Paa Lærred. 11 T. h., 15 T. b. Et Sostykke. Man seer fra Strandbredden ud over Soen, paa hvilken adskillige storre og mindre Skibe (1*)

4 4 < omliimles. I Baggrundén hæve sig nogle Kyster over Vandet. I Forgrunden sees et Par Figurer. Det Hele har Characteer af en stormfuld Dag. No. 15. Christian David Gebauer. Paa Lærred. 12 T. l i., IB T. b. Et natligt Overfald i en skovriig Biergegn. nen, næsten skjult bag Skyerne, over Figurerne og Landskabet. af Walter Scotts Romaner. No. 14. Paa Lærred. Stort Landskab. Jens Jnel. Maa- kaster et mat Skin Composition efter en 45 T. U., 52 T. li. Prospect af Omegnen ved Genf. Forgrunden, med Undtagelse af en halv udgaaet Eeg, er ufuldendt. Figurer. lvoer. No. 13. J. Juel. Paa Lærred. 11 T. li., IS T. b. Skovpartie ved en Siie. I Forgrunden nogle Paa en Landtunge i Mellemgrunden sees nogle I Baggrunden Bjerge. No. 16. En Hyrdescene. No. 17. Johan Edvard Mandelberg. Paa Pap. 10 T. b., 12 T. b. Jens Peter Moller. Paa Blik. 6 T. b., 9 T. b. Et Schweitzer-Landskab. En Eng, bevoxet med enkelte hoie Træer, er indesluttet af Bjerge, paa hvilke man til Hoire seer Ruinerne af en Borg. Den nedgaaende Sol udbreder et roligt Lys over Mellenigrunden og Bjergene i Baggrunden. No. 18. Erik Paulsen. Paa Lærred. 11 T. h., 8 T. b. Studium af et Fruentimmerhoved. Et Landskab. No. 19. Schiitz. Paa Træ. 7 T. h., 8 T. b. En Klippe, paa hvilken ligge nogle Bygninger, forbindes med Forgrunden ved en Bro, der forer over en Flod. No. 20. Sclriitz. Paa Træ 7 T. b., 8 T. b! Et Vinterlandskab. Dette Malerie er udfort af en en Et Portrait. gelsk Kunstner. No. 21. Ubekjendt. Paa Lærred. 22 T. h., 18 T. b. No. 22. Ubekjendt. Paa Lærred. 18 T. b., 14 T. b. Et Portrait. No. 25. Ubekjendt. Paa Træ. S T. h., i T. b. Et Fruentimmerhoved. No. 24. Ubekjendt. Paa Lærred. 53 T. b., 46 T. b. Den i Hoer grebne Qvinde, som er fort frem for Chrislus af Pharisæerne. naturlig Storrelse. Halve Figurer, omtrent i

5 6 7 No. 25. Ubekjendt. Paa Lærred. 28 T. h., 56 T. b. En drukken Silen, omgivet af Satyrer og Nympher. No U b ek jeild t (formodentlig en fransk Maler). Paa Lærred. 38 T. li., 30 T. b. J u d ith, der holder H o lo p h e rn e s s afhugne lloved. Bag ved hende sees et aldrende Fruentimmer. No Portraiter af Tischbein. 28. Et Landskab af E. de Hondekoeter. 29. Pætus og Aria, af en gammel Mester. 30. Et Hoved, ligeledes af en gammel Mester. 31. Et Fruentimmerhoved i Reinbrandts Smag. 32. Et Selskab af lystige Bonder, i Tenniers Smag. 33. Et Frugtstykke, af Loos. i 34. Et Landskab, formodentlig af Moucheron. 35 & smaa Frugtstykker. 37 &, Fuglestykker. JI. H a a n d t e g n i n g e i\ No. 1. Ab ildgaard, N. A. Fælleds Moerskab, Originaltegning til et af Clemens udfort Kobber. Med Farver. 2. Tiende Udkast til allegoriske Figurer, forestillende den christelige, mosaiske og muhamedanske Religion. Med Pen og Tusk. 3. llichelieu confessant ses crimes les plus secrets devant Rhadamante. Med Pen og Sepia. 4. Minotaurus s Fodsel. Med Blyant og Tusk. Oct Tegninger. Minerva som Galeislave en romersk Skuespiller 2 Tiggere en Tjenestepige. Med Sepia og Blyant Dito, hvoraf de 4 henhorende til Niels Klinis underjordiske Reise. Med Sepia Dito. Badende Nympher en siddende qvindelig Figur tvende Ideer til Basreliefs. 8. Peer Michelsen og en satirisk Tegning. Med F arver. 9. Composition til en Tegning for P. A. Ileibergs Stambog den 24de December Med Pen.

6 A b i 1 d g a a r d, N. A. En Scene af "Kjerlighed uden-strømper og en storre Tegning, forestillende 3 Kaffesostre. Med Blyant og Tusk. 3 Tegninger. Hamlet, der hos sin Moder seer Faderens Aand, 2 forskiellige Composi- tioner af samme Æmne en Allegorie, forestillende Oresund og Kronborg. og Tusk. Med Pen 4 Vignetter, hvoriblandt Augurhonsene og Allegorie paa Bartholomæusnatten. og Tusk. Med Blyant 3 Dito. De tvende ere Fremstillinger af Mi- nerva, der opdrager Mennesket, og det tredie var bestemt for Subscriptionsplanen til Niels Klims underjordiske Reise. Tusk. Med Blyant og 4 Udkast til Coinpositioner. Jupiter og Juno Amor og Psyche Jupiter og Thetis. Med Rodkridt og Tusk. 2 Compositioner, forestillende Offringer til Æsculap. Med Tusk. Efter det ene er stukket en Vignet af Clemens. Buonaparte. Des humains la balance å la main il pesé les destins. Med Tusk. 5 Udkast og Compositioner. Med Pen og Tusk. 4 Dito. Med Pen og Tusk. 5 Tegninger med Udkast til Compositioner og enkelte Figurer. 7 forskjellige Tegninger, tildeels af og efter Abildgaard d A g e se a u. Et Maaneskinsstykke. Med Tusk og Dækfarver. (I Glas og Ramme). 22. Bolt, I. F En Modelfigur. Med Rodkridt. St. 23. B outeux (le)? En knælende Fruentimmerfigur (Vestalinde). Med Rodkridt. St. 24. Chipart. Tegning til Titelkobberet for Musiken til Lagertha. Med Farver. Herefter er udfort et Kobber af Clemens. 25. Chodowiecki, D. En særdeles characteristisk Tegning med Pen. For en Markskrigers eller Taskenspillers Bod sees en stor Forsamling af Mænd af forskjellige Nationer. Noget af Omgivningen er ikke fuldfort, hvorimod Figurerne, af omtrent 2 Tommers Hoide, ere fuldforte. Qv. 26. Composition, ligeledes med Pen. En Mængde spadserende Personer af begge Kjon, hvoraf de fleste ere vanfore og Carricaturer. Figurerne ere omtrent af samme Storrelse, som de paa det Foregaaende, og meget characte- ristiskc. Qv. 27. (?) En Samling af Hoveder. Calquering paa Oliepapiir. 28. Clemens, I. F. Portrait af Frederik den Sjette. Efter Plotz s Physionotraco. Med Sortkridt. Efter denne Tegning er Kunstnerens Kobber udfort. (I Glas og Ramme). 29. Dito af Prindsesse Lovise Augusta. Med Sortkridt. stukket. Herefter er Kunstnerens Kobber

7 d e m e n s, I.F. Portrait af F r e d e r ik W ilh e lm d e n A n d e n af Preussen, efter H. Schroders Malerie. Med Sortkridt. Efter denne særdeles udforte Tegning er Kunstnerens Kobber stukket Dito af Frederik den Anden af Preussen. Med Sortkridt. Herefter er udfort en Lithographering af Kunstneren Dito af Abildgaard, Sergel og Ju el, efter Medailloner af Sergel. Med Blyant. Qvt. Det Sidste er meget udfort Dito af Billedhugger Trippel og Paul Egede. Med Blyant. 3 4 # Dito af Johannes Ewald, tegnet efter Naturen. Med Blyant. Oct. Herefter er Titelkobberet til Ewalds Skrifter stukket Dito af C. Colbjornsen. Fuldendt Tegning til det af Kunstneren stukne Kobber. Med Blyant. Qvt. 36. En lille Pige, holdende en Kurv med Blomster. Efter Naturen. Med Sortkridt. Qvt. Denne fuldendte Tegning var bestemt til at stikkes i Kobber af Kunstneren selv Lodtrækningen i Prytaneum, efter Perons Composition. Med Sepia. Qv. Efter denne Tegning er Kunstnerens sidste Kobberstik udfort. 3 S. 3 Tegninger med Blyant. Den ene efter en Antik; de tvende andre henhorende til Kobberet efter Wiedewelts Monument over Frederik den Femte Clemens, I. F. Sergel arbeidende paa Minervas Statue. Efter Abildgaard. Med Blyant og Tusk. Herefter er udfort et Kobber af Kunstneren Compositioner efter Abildgaard. Med Blyant skizzerede Landskaber. Med Blyant. 42. Meget udforte Studier, hvorefter Hovederne paa Frederik den Anden af Preussens Bevue ere stukne i Kobber. Med Blyant udforte Studier, henhorende til Kobberet Montgomerys Dod Modelfigurer. Med sort og hvidt Kridt. St Dito. Den ene med rodt, den anden med sort Kridt. St. 46. En Fruentimmer-Modelfigur. Med Bodkridt forskjellige Contourer og Calqueringer af historiske Compositioner, brugte ved Stikningen af Kobberne. 48. Contourer, brugte ved Stikningen af Kobberne til Niels Klims underjordiske Beise og Holbergs Comedier forskjellige Contourer og Calqueringer til Portraiter samt Calqueringer, brugte ved Stikningen af det store Lod efter Eckersbergs Tegninger forskjellige Tegninger og Calqueringer til mindre betydelige Arbeider. 51«2 0 Contourer til Udsigter i Sanderumgaards Hauge, afbenyttede ved de af Kunstneren

8 12 udforte Kobbere, samt Studier af dertil horende Figurer. 52. Cl e m en s, I. F. 10 andre Prospecter, ligeledes af Sanderumgaards Hauge. MedTusk og Blyant. 53. Madame Clemens (fod C rev o isier). 4 Tegninger med rodt, hvidt og sort Kridt. 54. Madame Schroders Portrait med Pastelfarver og 6 Contourer af Hoveder med Pen. 55. Cramer, P. C. 5 Theaterscener. M edtusk og Farver Dito af le tableau parlant. Med Tusk og Farver. Oct. 57. Calliste, forestillet af Jomfrue Botger 1765, med Tusk en Tegning med Rodkridt en Vignet. 58. Cunningham. Aandfuld Original-Studium til et Portrait af Frederik den Anden af Preussen. Med Tusk og Dækfarver. 59. Eckersberg, C. W. Trængsel om Billetter udenfor Comoediehuset. Med Farver. Qv. 60. Uddeling af Brænde til Fattige. Med Farver. Qv. 61. Bekjendtgjorelse af Tallotterie-Nummere. Med Farver. Qv. 62. Det store Lod, en Suite af 6 Blade. Med Tusk. Originaltegninger til Kobberne af Clemens. 63. Englændernes sidste Daad. Med Tusk. Qv. Originaltegning til Kobberet af Clemens. 64. Gebauer, C. D. Et Skovlandskab. I Forgrunden forer en Landevei, paa hvilken sees flere 13 Figurer og Dyr, forbi et Ledhuus. Udmærket udfort. Med Tusk. Qv. 65. Gebauer, C. D. En Skjærmydsel mellem danske Dragoner og Kosakker. Med Farver. Qv. 66. Tumult, foranlediget ved en mislykket Luftseilads i Citadellet ved Kjobenhavn. Tusk. St. Med 67. En Vogn med militair Escorte. Med Tusk. Qv forskjellige Compositioner med Blyant, Tusk og Farver. Qv. 69. Iletsch, G. Et Gravcapel. Perspectivisk Composition. Med Tusk og Vandfarver. Qv. (I Glas og Ramme). 70. Ilolbein, H. Portrait af en aldrende Mand i gammel-tydsk Dragt Halv Figur. Denne særdeles udmærkede Originaltegning er udfort med Pen. Den er udklippet og sat paa andet Papiir; men Alt, hvad der vedkommer Figuren, er bevaret. 71. Juel, I Kunstnerens eget Portrait. Med sort og hvidt Kridt. Denne Tegning er udmærket udfort og vel conserveret. Herefter er af Clemens, som Forsog, stukket.et Kobber i Kridtmaneer, som ikke er udkommet. 72. Bonnets Portrait i Profil. Med Sortkridt. Oct. Denne smukt udforte Tegning er stukket i Kobber af Clemens. 73. Portrait af Mm c Bonnet. Udfort med Delicatesse. Med Sortkridt. 74. Ewalds Minde, en Sorgefest, given paa den danske Skueplads. Med sort og hvidt Kridt.

9 Juel, J. Prospect af en dansk Egn. MedSortkridt. 76. Tvende mindre Dito. Med Blyant. 77. En sovende Mandsfigur, liggende paa et Bord, og 3 Carricaturer. Med Pen. 78. En Scene af P. A. Heibergs Lystspil Vonner og Vanner. Udkast. 79# "Monsieur Liotard le peintre og en anden skizzeret Carricaturfigur. Med Blyant. 80. Lund, I. P Ruiner i Nærheden af Rom. Med sort Kridt. St. 81. Metz, C. Composition. Originaltegning til et af Clemens udfort Kobber. Med Tusk. 82. Q u a dal. 2 Tegninger. En Cavallerist tvende siddende Figurer. Skizzeret. 83. Schm idt, G. F.? Tvende Hoveder efter Rembrandt. Med Sepia og Dækfarver. 84. Schroder, H. Kunstnerens eget Portrait. Med Blyant. Oct. 85. Schultze, G. Paris Tvende Landskaber. Med Sortkridt og Blyant. 86. Schiitz, F., Prospect ved Foden af Set. Gothardsbjerget. Efter Naturen. Med Tusk og Sortkridt. St. 87.? Et Partie i en Bjergegn. Med Sortkridt. Qv. 88. S e r g el. En Portraitfigur. Med Pen og Tusk. 89. _ Hectors og Andromaches Afsked. Med Tusk. Qv. 90. Trippel, A. Ulysses, der opdager Achilles mellem Lycomedes s Dottre. Med Sepia. 91. _ 3 Tegninger efter Antiker. Med Pen og Sepia T r o y, de. 2 Compositioner. Med Rodkridt. Qto* 93. Wiedewelt, I. Tegning til et Gravmonument. Med Tusk. Udfort i Kobber af Clemens mindre betydelige Tegninger, tildeels af Juel og Clemens. 95. Studium efter Naturen af en Olding. Med Sortkridt og Pastelfarver. St. Formodentlig af en fransk Maler udforte Landskaber af en nyere, formodentlig tydsk Kunstner. Med Sepia. Qv Landskaber. Med Pen. Oct Sostykker af en ældre Mester. Med Sortkridt. Qv. 99. En Tegning af en engelsk Kunstnerinde, med Vandfarver, og et Portrait med Blyant En Composition, taget af den romerske Historie. Med Tusk og Dækfarver. Qv gamle Tegninger, hvoraf den ene forestiller Europa, som bestiger Tyren. * Tegninger til Sokort-Vignetter, hvorefter Kobbere ere stukne af Clemens Studier af Dyr. Med sort og rodt Kridt Studium af en Haand. Med sort og hvidt Kridt. Af en ældre Mester En Suite forskjellige skizzerede Compositioner. Med Pen. Oct. 30 Blade forskjellige Tegninger Tegninger med forskjellige Dyr Blade med anatomiske Tegninger. Med Rodkridt. En skreven Forklaring inedfolger.

10 En Suite Calqueringer af Lady Hamiltons Attituder. 9 Blade Calquerede Vaser efter Tegninger af Sally. 15 Blade En Samling af 20 forskjellige Calqueringer. III. Kobbersty k ker. A. I Glas og Ramme. 1 (a). B a s, I. P. le, sc. 3mc Féte Flamande (et stort Bondebryllup). D. Tenniers p. 1 (b). sc. 4n*e Fete Flamande (et Dito). D. Tenniers p. 1 (c). Bradt, F., sc. Forblommet Antique i Fredensborg Hauge. J. Juel p. 2. C lerne n s, I. F., sc. Death of General Montgomery. I. Trumbull p. St. 3. sc. Den politiske Kandestobcr, 2den Acts 2den Scene. C. A. Lorentzen p. 4. _ sc. Hexerie eller blind Allarm, 5te Acts 1ste Scene. Lorentzen p. 5. sc. Diederich Menschenschreck, 20de Scene. Lorentzen p. 6. sc. Abracadabra, 3die Acts 1ste Scene. Lorentzen p Clemens, I. F., sc. Melampe, 5te Acts 9de Scene. Lorentzen p. sc* Jeppe paa Bjerget, 3die Acts 3die Scene. Eckersberg p. 9. sc. Jean de France, 1ste Acts 6te Scene. Eckersberg p. sc* Le sort des artistes. Abildgaard inv. 11. sc Lodtrækning af den atheniensiske Ungdom. Peron inv. Qv. 12. sc. Fælleds Glæde Fælleds Moerskab. Abildgaard inv. 13. sc. Dito Dito. 14. sc Frederik den Sjette som Kronprinds. Juel p. sc Frederik den Sjette som Konge. Efter Plotz s Physionotrace-Tegning. Crayou. 16. sc Dronning Maria Sophia Frede ri c a som Kronprindsesse. Juel p. *'* sc* Lovisa Augusta som Kronprindsesse. Juel p. Fol, 18. sc Prinds Christian Frederik. Hornemann p. 19* sc Prindsesse Carolina Amalia. Groger p. 20. sc. Frederik Wilhelm den Anden af Preussen. II. Schroder p. 21. sc C. Bastholm. Juel p. 22. sc I. I. Berger. Juel p. 23. sc. A. P. Bernstorff. Juel. p. 24. sc O. Blome. Roslin p. (2)

11 C le m e n s, I. F., sc C. Bonnet. Juel.p. 26. sc J. Biilow. Juel p. 27. sc. C. Colbiornsen. Juel p sc. F. de Conninck. Arlod p. Oct sc. Madame de Conninck. Hornemann p. Oct. 30. sc O. Hoegh-Guldberg. Juel p. 31. sc J. Juel. Ipse del. Crayon _ sc O. Malling. Stub p sc J. G. Moltke. Juel p sc B. Riisbrigh. Juel p sc A. Thorwaldsen. Eckersberg p. 3 Q# sc. Le soufleur ou le philosophe hermetique. Juel p. 37(a-n). sc. 13 forskjellige Udsigter af Sanderum- gaards Hauge. Oct. 3S. Edelinck, G., Portrait af Philippus de Champaigne. Malet af ham selv. 39 (a). Grosch, II. A., inv. et sc. Ruins of Antiqmty. F ol. 39 (b). Ilall, I., sc. The battie of the Boyne. B. W est p. 40 (a). M ii 11 e r, I. G., sc. The battie of Bunker s Hiil. I. Trumbull p. St. Sidestykke til No (b), R i e d e 1, A., sc. Et Hoved. Rembrandt p. 40 (c), sc. Et Dito. Rembrandt p. 41 (a). Schmidt, G. F., Portrait af Antoine Pesne. Malet af ham selv. 41 (b). Woollett, W., sc. The battie at la Hogue. B. W est p. Sidestykke til No. 39 b. 19 B. Kobbere og Lithographeringer uden Glas og Ramme. 42. Adam, V., lith. Course de chevaux. Sweback pinxit. Qv. 43. Aldenrath lith. E t Portrait. Groger p. 44. Aquila, P., sc. E t BacchanaL Petrus Beretinus Cortonensis p. St. 45. A r n o u t, I. B., lith. Interieure de cuisine. MHe I. Legrand p. Qv. En mindre Lithographering hosfolger. 46. Aubin, Aug. de S t., sc. 1767, Portrait af In Btc Iph Languet de Gergy. 47. sc. En Composition. Cochin delineavit. Æ tsaftryk. Qv. 48. Audran, B., sc. Alexander og hans Læge Philippus. Le Suer p. 49. A u d r a n, G., sc. Adduxerunt ad Jesum Scribæ et Pharisæi mulierem in adulterio deprehensam. N. Poussin p. St..50. sc. 4 mythologiske Compositioner. Lafage inv. Qv. E t mindre D ito, stukket af Lafage, hosfolger. ol. Aveline, P., sc. E t bjergigt Landskab med Figurer og Dyr. N. Berghem p. St. 52. Balechou sc. Portrait af Anne Charlotte Gauthier. Aved p. 53. Bardua, C., lith. Dito af D. Friedlander. St. o4. Barney, I., sc. Legende Born. Ilamilton inv. 2 Bl. (2 *)

12 20 5;>. ti a r t o l o z z i, F., sc Portrait af Lord Heath- field. St. 5 6 sc Dito af Edward Lord Thurlow. I. Reynolds p. 57. Van Dycks wife. v. Dyclc p. 5 g Madonna and Child. Carlo Dolci p. 5 9 The origine of painting. Ipse inv. 2 Exemplarer. Cornelia, Gracchernes Moder. B. W est p. 60. Dido. G. B. Cipriani p. Qv The birth of Shakespeare. Angelica Tvanftman p. 62. Shakespeares tomb. A. Kauffman p. 63. Clytie. Annibal Carracci p. 64. Venus chiding Cupid. I. Reynolds p. 65. The three fine arts Love sleeps. A. Kauffman p. 2 Bl Rinaldo et Armida Morte di Clorinda. A. Kauffman p. 2 Bl. 67. B a u s e, I. F., sc. Portrait af G. W. Rabener. A. Graff p B e l le, F.A.O.d e la, fec. En Karl med 2 Heste. Hess del. Qv. 69. fec. 3 Heste i en Stald. Hess del. Qv. 70. fec. Dito. 71. Bennet, S., sc. The dutch minstrel. Rembrandt p. 72. Beranger lith. Maison a vendre. Drolling p. 73. Berger, D., sc Le Prince de Gueldre mena^ant son pere. Rembrandt p. % Berger, D,, sc Die Mausfalle. Chodowiecki del. Qv. 75. B e r vi c sc. L education d Achille. I. B. Regnault p. 76. B o n nart et Baudouins sc. Vue de la ville et du port de Calais du coté der Meulen p. St. de la terre. F. van 77. sc. Vue de l armée du Roi campée devant Douay en l année p. St. F. van der Meulen 78. Bradt, F., sc. Forblommet Antique i Fredensborg Hauge. Pro veaftryk. 79. sc. En norsk Prospect. Juel p. Qv. 80. Burke, T., sc. The holy family. Murillos p. 81. sc. Dito. 82. Byrne, W., sc. Prospect af en Klippeegn med et Vandfald. F. Zuccharelli p. Qv. 83. Bohm, A. W., sc. Fredericus V I, Rex Daniæ. I. C. Groger p. 84. sc. M aria, Regina Daniæ. I. C. Groger p. 85. C a ll o t inv. Prospect ved tour de Nesle i Paris. Copie. Qv. Noget beskadiget. 86. C a rd o n, A., sc. Den hellige Familie. A. v. d. Werft' p. 87. Chenu, P., sc. Le suplice de Promethée. Pierre p. 88. sc, Le repos de Bacchus. Pierre p. 89. C li e r eau, F., sc. Portrait af Jean Baptiste Louis Picon. H. Rigaud p.

13 C h e v a 11 i e r, N., sc. Sculpteur. Gallerie du S* Girardon Charpantier del. St. 7 Bl. Chodowiecki, D., fec peintre. Cabinet d un fec. Wilhelm Tell og Geszler. Qv. fec Lippert og Zingg i Samtale. Oct. fec. Portrait af Moses Wessely. A. Tisch- bein p. Oct. Chretien lith. Une scéne hollandaise interieure. Mallet p. Qv. C lern e n s, I. F., sc. Death of Montgomery. Trumbull p. St. Af de forste Provetryk. sc. Dito. Provetryk, mere fuldendt. sc. Dito. Provetryk, næsten ganske fuldendt. sc. Frederic le Grand retournant a Sans- Souci, aprés les maneouvres. del. St. sc. Dito. Ætsaftryk. sc. Dito. Ætsaftryk. sc. Dito. Retoucheret Proveaftryk. Cunninghain sc. Dito. Proveaftryk, næsten fuldendt. sc. Dito. Proveaftryk, ligeledes næsten fuldendt. sc. Bataillen den 2den April 1801 paa Kjo- benhavns Rhed. Lorentzen p. St. sc. Dito. sc. Dito. sc. Dito. sc. Di to C lemen s, I. F., sc. Bataillen den 2den April 1801 paa Kjøbenhavns Rhed. Lorentzen p. St. (Et Forklaringsblad fiilger med hvert af de 6 sidnæstvnte Nuinmere) sc. Socrates. Abildgaard p. Qv sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. 5 Dito. Noget plettede sc. Dito. Beskadiget sc. Dito. 4 forskjellige Proveaftryk sc Ossian. Abildgaard p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc Homer. Abildgaard p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. 2 Dito. Provetryk sc. Christus i Getlisemane Hauge. Eckersberg p.

14 Cl emmens, I. F., sc. Christus i Gethsemane Hauge. Eckersberg p sc. Dito sc. Dito sc. Dito. j 146. sc. Dito sc. Lodtrækningen i Prytaneum. Peron.inv. Qv. (Det sidste af Kunstneren udforte Kobberstik) sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. 2 Dito sc. Tobias, der lader de Dode begrave i Pestens Tid. Efter Bourdon. Qv sc. 7 forskjellige; Kobbere til en Pragtudgave af Holbergs Comoedier. Lorentzen og Eckersberg p sc. 7 Dito Dito sc. 7 Dito Dito sc. 5 Dito Dito, hvoraf flere Doubletter. I Alt 26 Bl. De fleste ere Provetryk sc. 18 forskjellige Kobbere, henhorende til Pragtudgaven af Peder Paars. Wiedewelt inv. Ucomplet sc. 22 Dito, hvoriblandt nogle Doubletter. Ligeledes ucomplet forskjellige Kobbere til Pragtudgaven af Niels Klims underjordiske Reise. Abildgaard og Juel inv. Complet sc. 16 Dito Dito. Complet C emens, I. F., sc. 16 forskjellige Kobbere til Pragtudgaven af Niels Klims underjordiske Reise. Abildgaard og Juel inv. Compl. sc Frederik den Femtes Monument. I. Wiedewelt inv* St. sc. Dito. sc. Dito. sc. Dito. sc. Di to. lith Den christelige, mosaiske og muhamedanske Religion. Allegorier. 3 forskjellige BI. Abildgaard p. Qv. lith. Dito. lith. Dito. lith. Dito. sc. Det store Lod i Tallotteriet, en Suite af 6 BI. Eckersberg del. sc. Dito. sc. Dito. sc. Dito. sc. Den rædsomste Nat i Kjobenhavn C. A. Lorentzen p. Aqua tinta. Qv. sc. Dito. sc. Dito. sc. Dito. sc. 2 Dito. sc. Engellændernes sidste Daad i Kjobenhavn Eckersberg del. Qv. sc. Dito. sc. Dito.

15 C 1 e m e n s, I. F., sc. Engellændernes sidste Daad i Kjobenhavn Eckersberg del. Qv sc Le sort des artistes. Abildgaard p se. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito. 191(a) sc. Dito. 191(b) sc. Templum fortunæ. Abildgaard inv. Aq, tint. 2 Expl. 191 (c) sc. Dito. 2 Expl sc. E t Kobber af Suiten over Frederik den Sjettes Barndom. Mandelberg del sc. Den under Navn af Kjobenhavns Skil- derie bekjendte Suite af satiriske Kobbere. Abildgaard inv. 6 BI. med Titelkobber sc. Fælleds Glæde og fælleds Moerskab. Abildgaard inv. 2 forsk. Bl sc. Dito Dito sc. Dito Dito sc. Dito Dito sc. Buonaparte. Dcs humains il pese les destins. Qvt sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. En Cornposition, hcnhorende til et engelsk Værk. C. Metz inv. Qvt sc. Dito dem ens, I. F., sc. En Cornposition, henhorende til et engelk Værk. * * # # * * * * # C. Metz inv sc Kong Frederik den Sjette som Kronprinds. Juel del. Crayon sc. Dito sc. 2 Dito sc Kong Frederik den Sjette som Kronprinds. Juel p sc Frederik den Sjette som Konge. Efter en Physionotrace-Tegning af Plotz sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc Dronning Maria Soph. Freder, som Kronprindsesse. Juel p sc. Dito. ; 216. sc. Dito. -, 217. sc. Dito sc Prinds Christian Frederik. Hornemann p sc. Dito sc. Dito sc. 3 Dito. Retoucheerte sc Prindsesse Carolina Amalia. Groger p sc. Dito sc. Dito sc. Dito.

16 (a). Clemens, I. F., sc Hertuginde L o (b). sc. Dito. 229 (a). sc. Dito. 229 (b). sc. Dito. visa Augusta som Kronprindsesse. p. Juel 230 (a). sc. Hertuginde Lovisa Augusta. Juel 230 (b). sc. Dito. 231 (a). sc. Dito. 231 (b). sc. Dito. del. Oct. Sjeldent lith. Frederic le Grand. Cunningham del lith. Dito lith. Dito lith. Dito sc F rederik W ilhelm den Anden af Preussen. H. Schroder p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Buonaparte. De Lera del. Oct sc. Dito del. et sc. I. S. Augustinus. Oct. 5 Expl sc C. Bastholm. Juel p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc I. I. Berger. Juel p sc. Dito sc. Dito Clemen s, I. F., sc I. I. Berger. Juel P sc. A. P. Bernstorff. Juel p sc. Dito. 257 (a). sc. A. P. Bernstorff. Juel p. Oct. 257 (b). sc. Dito. 258 (a). sc O. Blome. Boslin p. 258 (b). sc. Dito. 258 (c). sc. Dito. 258 (d). sc. Dito sc I. Biilow. Juel p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. A. M. Biilow, fod Bolten. Juel p. Crayoni sc. Dito sc. C. Colbjornsen. Juel p sc. F. de Conninck. Arlod p. Oct sc. Dito sc. Madame de Conninck. Hornemann p. Oct sc. Dito et Senn sc. I. S. de Conninck, fod W leugel. Hornemann p. Oct sc. Dito sc. 1. Damkier. Juel del sc. Dito sc. Paul Egede. Juel del. Oct sc. General I. v. Ewald. I. L. Hansen del. 276 (a). sc. Dito.

17 30 276(b). Clemens, h F., sc O. Hoegh-Guldberg. Juel p. Plettet sc. Madame Heiberg. Juel p. Oct sc. Dito * sc. L. Holberg. Oct. 4 Exempl sc. J. Juel. Tegnet af ham. selv. Crayoir sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Lieutenant Lange. Oct sc. Dito sc O. Malling. C. Stub p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc I. Mandelberg. P. Als p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc I. G. Moltke. Juel p sc. Dito, 299. sc. Dito. C sc. Dito sc. F. A. Muller. Efter en Medaillon ; Wiedewelt sc. Dito...\.i sc. Dito sc. Dito sc. O. H. Mynster. Ilornemann p sc. Dito Cl cmens, I. F., sc. O. H. Mynster. Hornemann p sc. Dito sc. Daniel Ranzau. Oct sc. Dito sc. H. W. Riber. Oct sc. Dito sc B. Riisbrigh. Juel p sc. Dito sc. Dito. : I'.''; 316. sc. Dito sc M. G. Rosencrone. Juel p sc. Dito. :, > 319. sc. Dito sc. Dito sc A. Thorwaldsen. Eckersberg p sc. Dito sc. Dito sc. Dito. «- - '* * j 325. sc. I. H. Wessel. Juel del. Oct sc. Dito sc. I. Wuldem. Propsthayn p sc. Dito lith A. Oehlenslager. Eckersberg p lith. Dito r lith. Dito lith. Dito sc. C. A. D. Le soufleur ou le philosophe hermetique. Juel p. -. '..j

18 C 1e m e n s, I. F., sc. C. A. D. L e soufleur ou le 335. sc. Dito- SSe. sc. Dito. philosophe hermelique. Juel p. # * * * * * * * * sc. En Bonde, siddende med et Olkruus. Crainer p sc. Frihed, Liighed og Broderskab. Et satirisk Kobber. Qv sc. Dito. 340 sc. E t K obber, henhorende til Egedes Beskrivelse over Gronland. Oct del. et sc. En Suite af Udsigter i Sanderumgaards Hauge. 13 BI. Oct. Complet sc. Kobberne til M. W inthers Digtninge: Sanderumgaards Hauge. 13 Bl. Hanck del. Oct lith. Richelieu for Rhadamanthus. Abildgaard del. Forsog sc. Titelbladet for Musiken til Lagertha. Chipart inv. Qv sc. Dito sc. En Vignet med Arnas Magnæus s Portrait. Wiedewelt inv. Oct sc. 3 Figurer med portugisiske Dragter sc. Dito. Sjeldent sc. 3 musicerende Drenge. Mandelberg inv. 350 (a). sc. Dito. Sjeldent. 350 (b). sc. En Vædder. Gebauer del. Aq. tint. Sjeldent. Nogle Provetryk hosfiilge. Oct C 1e m e n s, I. F., sc. Et Medusahoved. Crayon sc. Menneskets Alder indtil 20 Aar. Efter Lucas Giordano lith. Allegorie paa Oresund og et Medusahoved. Forsog Madame Giemens (lod Crevoisier) c.. Portrait af Schwarta. Juel p sc. Dito sc. En lille Pige med en Blomsterkurv. d e mens del sc. Dito C'opia sc. En fransk Smed i Vendée med 3 erobrede engelske Sabler. Av. 1. lett. Sablet p Copmann, P., lith. Portrait af J. v. Biilow Dalen, C. van, jun. sc. St. Ambrosius, Gregorius, Hieronimus et Augustinus. Rubens p D arnstedt, J. A,, sc. Le Mage. Dietrici p. St sc. Dito sc. Le Mage parmi les pasteurs. Dietrici p. St sc. Dito sc. Les pirates en sureté. Pinacker p. Qv sc. Dito sc l u e pres de Tharand. Wagner P- Qv. (3)

19 D a r n s t e d t, J. A., sc. Vue pres de Tharand. W agner p. Qv. Forskjell. fra Foregaaende. ggg SCt jrc Vue des environs de Meissen en Saxe. W agner p. Qv. F ol * sc. 2de Dito Dito sc. 3me Dito Dito. giy2, sc. 4mc Dito Dito , sc. 5mc Dito Dito. sc. 6 mc Dito Dito D a u llé, J., sc Portrait a f Claudius Des- hais Gendron. H. R igaud p. St. F ol. 376 Deroy lith. Ruines de St. Jean de Latran Dissard, M., sc. Den hellige Nadvere. Leonardo da Yinci p. St Dodt, F. M., fec. Briggen Longen angribes af 2 engelske Fregatter den 3die Marts Qv fec. Briggen Lougen afslaaer 2 engelske Fregatter den 3 die Marts Qv Drevet, P., sc. Portrait af Hyacinthus Rigaud. Ipse p. St sc. Dito af Skuespillerinden Adrienne Le Couvreur. Coypel p D u m. e r, F. V., sc Jo et Jupiter. A. v. d. W erf p Edelinck, G., sc. Christus paa K orset, omgivet af Engle (Le Christ aux anges). C. Ie Brun p. St sc. A lexander, Dario ad Issum victo, tabernaculum Reginarum ingreditur. (Darius s Telt). C. le Brun p. Med Goytons Adresse. St Edelinck, G., sc (en Statue). Beskadiget. Virgo pastoralt habitn sc. Portrait af M. van den Baugart (gallis des Jardins) Bredanus. H. Rigaud p. sc. Dito af C. le Brun. N. de Largillierre p. St. sc. Dito af I. Hardouin Mansart. Vivien p. sc. Dito af Fran^ois Mansart. Namur p. Edelinck, I., sc. L e Deluge. Al. Veronese p. Qv. Facius, G. S. et I. G., sc. Apollo and the Muses. L. Guttenbrunn p. St. Ficquet, E., sc. De la Tour p. Portrait af I. I. Rousseau. Oct. Fiesinger, G., sc I. Northcote p. Flint, A., sc Dito af Lord Hood. Christian IV paa Skibet Trefoldighed. C. A. Lorentzen p. Qv. sc Prospect af Trondhjem. Schjodt del. Qv. I lipart, I. I., sc. En ung P ige, der begræder sin Fugls Dod. I. B. Greuze p. Frank lith. En aldrende Kone. B. v. d. Helst p. Fritz, I. F., lith St. Prospect af Flensborg. lith. Prospect af Kjobenhavn, Frederiksdal, Lyngbye og Charlottenlund. 4 Bl. Qv. Gebauer, C. D., fec. Aq. tint. Sjeldent. En Hest med sit (3 *)

20 3G 401. Gebauer, C. D., litli. E t Lahdskab med Dyr Qv lith* E t Qvsegstykke. Qv lith. En Hest. Qv lith. Et Hestehoved. Oct. 2 Expl Goltzius, H., sc. Apollo af Belvedere sc. Den farnesiske Hercules fec. 5 Blade af forskjellige Suiter Green, V., sc. En Olding. Reynolds p. Oct Greve don lith. Lady H am ilton, en Sibylle. Mmc Lebrun p Grosch, II. A., fec. Ruins of Antiquity sc. 4 norske Prospecter. Qv fec. 2 Dito Dito. Qv _ sc. 3 Dito Dito. Lorentzen p. Qv fec* Composition efter Digtet "Mondscheins- / gemahlde af Matthisson. Qv fec. Ime et II«le Vue de Dronninggaard. Qv. 4 Bl. af hvert Kobber fec. Scener paa Nyholm. 2 forsk. Bl. med skreven Forklaring fec. 6 Bl. med Studier Groger, F. C., lith. Portrait af Conferentsraad C. F. Hansen lith Dito af Joan. Arn. Heise lith Dito af Carl v. Villers lith. Et Portrait lith. Et Dito lith Der frohliche Philosoph et Aldenrath lith. Adolphus Frederic, Herzog v. Cambridge. I ol Groger, F. C., et Aldenrath lith Portrait af Friedr. Gerståcker G udin, L., lith. Mort de Bayard* Qv G u elard, I., sc. L e doyen des Me Peintres Guttenbrunn, L., sc. Disciplene ved Christi Grav. Raphael p Haas, G., sc. Hercule et Diomede. M. Pierre p sc. Waldemar den Anden i Slaget ved W olmar. C. A. Lorentzen p. Qv sc. De Engelske paa Nyholm C. A. Lorentzen p. Qv sc. En Gadescene. Cramer p. Oct Haas, M., sc Portrait af Frederik den Sjette som Kronprinds. C. Hoyer del sc. Fredericus III, BorussorumRex. Plotz et Hornemann del sc. Luise, Koniginn von Preussen. Plotz et Hornemann del H a e l w e c li, A., sc. Portrait af Christian den Fjerde. C. v. Mander p. St Hall, I., sc Portrait af Sir Robt. Boyd. A. Poggi p H a r raden. I. B., sc. General view of the entrance of the sound. Fyers del. St. E t Fiilgeblad er vedlagt Ileland, M. R., fec. Vue de Sturehof du coté du Lac Målarn. St fec. Vue de Sturehof du coté de la campagne. St.

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion

M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Catalog over Malerier, Studier og Tegninger tilhørende Dødsboet efter Arkitekturmaler M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag d. 7, December 1903, Tegningerne Kl. 10, Malerierne Kl. 12, i Fri Udstillings

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme.

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme. Her begynder din bog om kunsthistorie. Den vil fortælle dig om en masse forskellige ismer. Det er et sjovt ord, ikke? Jeg kalder det ismer, fordi mange af perioderne i kunst-historien har et navn, der

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Traction Avant Danmark klubbibliotek

Traction Avant Danmark klubbibliotek Traction Avant Danmark klubbibliotek Udgave 15.11. 2012 Klubben råder over et velassorteret bibliotek, som omfatter de fleste vigtige bøger om Tractionens historie og dens teknik. Biblioteket bliver udvidet

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Fortegnelse over. en Samling fortrinlige Oliemalerier. Haandtegninger, architectoniske Værker, Gibsafstøbninger, et Skab med mange Skuffer etc.

Fortegnelse over. en Samling fortrinlige Oliemalerier. Haandtegninger, architectoniske Værker, Gibsafstøbninger, et Skab med mange Skuffer etc. Fortegnelse over en Samling fortrinlige Oliemalerier Bøgh, af danske Kunstnere, saasom Eckersberg, Friedlænder, Kyhn, Em. Larsen, Rohde, Roed, Schleisner, Sørensen, Wiirtzen o. fl. Haandtegninger, architectoniske

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m. 21.-28. marts 2014

STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m. 21.-28. marts 2014 STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m 21.-28. marts 2014 STUDIETURSPROGRAM LONDON 2m 21.-27. marts 2014 Dato Fredag 21/3 Aktivitet 5.15 Mødetid i ventesalen på Århus Hovedbanegård. 5.40: Afgang med tog mod København.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig.

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 4. oktober 1956 Bare hun nu er der Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 3 Mit navn er Colin, Auguste Colin, eller Nikolson med K, det er mit kunstner navn Siger det Dem noget?

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

IDEER TIL FESTUGEN ONEONE MORE LIGHT (SOMA SONGS)

IDEER TIL FESTUGEN ONEONE MORE LIGHT (SOMA SONGS) IDEER TIL FESTUGEN ONEONE Den New Zealandske lyskunstner Daniel Belton udsmykker Dokk1 både ude og inde med to lysinstallationer, som er tilpasset specifikt til Aarhus Festuge og som aldrig har været vist

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Kobberstik, Raderinger, Tegninger, Lithografler, Fotogravurer m. m., af o i efter danske o i t o n e d e Knnstnere,

Kobberstik, Raderinger, Tegninger, Lithografler, Fotogravurer m. m., af o i efter danske o i t o n e d e Knnstnere, FORTEGNELSE over Kobberstik, Raderinger, Tegninger, Lithografler, Fotogravurer m. m., af o i efter danske o i t o n e d e Knnstnere, tilli. Hr, Hofjægermester, Greve O, B, SOHEEL med flere, og som bortsælges

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Bilag 102 Offentligt Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 NB: Programpunkter med fed er for hele udvalget med kursiv er for enkeltmedlemmer.

Læs mere

Fortegnelse. Malerier, Stadier, Skizzer og Haandtegninger m. offentlig A u let ion W (> Professor, Historiemaler Jørgen Roed s

Fortegnelse. Malerier, Stadier, Skizzer og Haandtegninger m. offentlig A u let ion W (> Professor, Historiemaler Jørgen Roed s W (> Fortegnelse over Professor, Historiemaler Jørgen Roed s efterladte Samling af Malerier, Stadier, Skizzer og Haandtegninger m. som bortsælges ved offentlig A u let ion Mandagen den n te.o g Tirsdagen

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

i en galakse langt væk

i en galakse langt væk Caroline Legrands lejlighed i London er et univers for sig selv. Indretningsarkitekten har skabt en unik parallelverden med vintagefund fra 1900-tallet og eksklusiv kunst. Tekst: Mette Nexmand Foto: Douglas

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Kære selvstuderende i fransk begyndersprog A! Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Alle film bør være tilgængelig

Læs mere

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M03/207/S(1)Q DANISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 DANOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 DANÉS B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Candidate number/numéro

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Copenhague Accueil 2014

Copenhague Accueil 2014 RESTAURANTS FRANÇAIS Vous voulez retrouver un peu des bons plats français dans vos assiettes, voici quelques adresses de restaurant à Copenhague (les restaurants sont listés par ordre alphabétique) : A

Læs mere

Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder.

Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder. Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder. Seværdigheder. Tower Bridge & Tower of London Tate museum of Modern Art British Museum Big Ben

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S FLYTIDER 21MAJ14 København Milano / Malpensa 0825-1030 25MAJ14 Venedig København 1415-1615

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges Z 'i l f tfortcpeffe over en Samling Kunstsager, som sælges Tirsdagen den 21de Mai i Studenterforeningens Lorale, til Fordeel for de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK,

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Jægersprishallen ved. Jægerspris skole (tidl. Sogneskolen) Møllevej 100, 3630 Jægerspris I år afvikles hele turneringen lørdag d. 24 januar 2009 fra kl.

Læs mere

Drikke vin (Dårlig) Snige/Gemme (Dygtig) Danse (Dygtig) Lytte (Utrolig god)

Drikke vin (Dårlig) Snige/Gemme (Dygtig) Danse (Dygtig) Lytte (Utrolig god) Sidste sommer var du den lykkeligste kvinde i hele Verden. Men så straffede Gud dig for dit hovmod, og tog din kærlighed fra dig. Det var den sommer hvor den Røde Syge kom til Bretagne, og din forlovede

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere