/S9&j o&flo. i)emies. den af afgangne Professor ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster J ohan. efterladte. Kjobenliavn 1832.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/S9&j o&flo. i)emies. den af afgangne Professor ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster J ohan. efterladte. Kjobenliavn 1832."

Transkript

1 V) o /S9&j o&flo 1\ U O 1 ii I Vi i BIBLIOTHEK. LIGE i)emies over den af afgangne Professor ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster J ohan F rederik C lemens, Ridder af Dannebrogen, efterladte meest originale, H A A N D T E G N IN G E R, KOBBERE, hvoriblandt af den Afdodes egne Arbeider adskillige Restoplag, Kobberværker, nogle Gibs-Afstobninger, Boger i forskjellige Sprog og Videnskaber, samt en Kobbertrykke-Presse, og Redskaber henhorende til Kobberstiltning og Kobbertrykning m. v., livillte ved offentlig Auction, der afholdes Tirsdagen den l ste Mai 1832 om Formiddagen Kl. 9 og folgende Dage paa det Sted, der nærmere skal blive offentlig bekjendtgjort, vorde bortsolgte mod Betaling til Landsoverrets- samt Hof- og Stadsrets-Procurator P. L. Benzon, boende i Lavendelstræde No. 88, hvor, saavelsom paa den Afdodes Bopæl paa Charlottenborg No. 271 paa Kongens Nytorv, disse Fortegnelser erholdes. Kjobenliavn Trykt hos jindreas Se i de lin, Ilof- og Universitets-Jioglrykker.

2 Conilitioner. Auctions-Omkostningernc crc Rjoberne uvedkommende Fra Tilslaget ligger det Solgte for Rjoberens Regning og Risieo, og Alt sælges i den Stand, liv ori det er og forefindes, uden Ansvar for Sælgerne i nogen Henseende. 3. Betalingen erlægges i Rigsbanksedler og Tegn, og liavc bekjendte vederhæftige Rjobere 6 Ugers Credit; Andre betale contant ved Tilslaget. 4. I Tilfælde af Sogsmaal betale Rjoberne endvidere skadeslosc Omkostninger og Renter 4 Procent af Rjobcsummcn fra Tilslaget indtil Betaling skeer, samt uden Exception af Forum lide Tiltale og Bom ved Rjobenbavns Jurisdietion. Rjobenhavn, den i**«marts P. li. Itcnzon. F or udenlands Kjobere tilbyde Musik- og Kunsthandler Losc og Universitets - Boghandlerne Brummer og Reit z el at modtage Commissioner. åunst* "»CMIET8 Bi; No. 1. I. Malerier i Oliefarve. Nicolai Abraham Abildgaard. Paa Lærred. 18 T. b., 25 T. b. F i n g a l, der seer sine Forfædres Aander. I sin Henrykkelse udbreder han Armene ligesom for at favne de dunkle Skikkelser, der, halvt indhyllede i Skyerne, vise sig for ham. Aandernes Nærværelse. Hans tvende Hunde synes at yttre Uro ved Fuldmaanen, der hæver sig over Havet, kaster en frappant Belysning paa Fingals Figur. En Harpe tilligemed forskjellige Vaaben ere hans nærmeste Omgivelser. Os sia ns Digte. No. 2. Æmnet til dette Malerie er taget af N. A. Abildgaard. Paa Lærred. 48 T. b., 23 T. b. Striden om Mose Legeme mellem Englen Michael og Satan. Denne holder fast ved Mose Gevandt med den venstre Haand, medens han i en tilbagevigende Stilling soger at afværge det H ug, hvormed den nedsvæ- vende Engel truer ham, See Judai Brev Ode Vers. (1) * 9* * * * k a d e m ie u BIBLIOTEK

3 \ 2 No. 5. N. A. Abildgaard. Paa Lærred. 14 T. h., 11 T. b. Richard den Tredie, for hvem Aanderne af lians myrdede Slægtninge have viist sig i Dromme, farer op i Forskrækkelse. I den hoire Haand holder han et Spyd. Noget tilbage sees hans Rustning. Paa Gulvet ligger hans Krone, og i Raggrunden staaer en brændende Lampe. See Shak espe ares Richard den Tredie 5te Act 3die Scene. Sign. N. Abildga^rd MDCCLXX XVII. No. 4. N. A. Al>il<1{jaard. Paa Lærrecl. 1U T. li., 1-4 T. b. Amor og Psyclie, der omfavne hinanden. I den venstre Haand holder Amor en Piil. Ved hans Fodder ligge hans Rue og Pilekogger, paa hvilket sidde tvende Duer. No. 3. N. A. Abildgaard. Paa Lærred. 10 T. b., 15 T. b. Ossi an, siddende paa en Træstamme. Medens han berorer Strengene paa sin Harpe, der hviler i hans venstre Arm, hæver han begeistret den hoire i Veiret. Et Spyd ligger heldet op til det hoire Knæ. Originalmalerie til det af C le mens udforte Kobberstykke. No. 6. N. A. Ablldgaard. Paa Lærred. 18 T. b., 14 T. b. Homer, der sidder og spiller paa sin Lyre. Han er omgivet af flere Gjenstande, som hentyde paa hans Digte. Originalmalerie til det af C le m en s udforte Kobberstykke. Sidestykke til det Foregaaende. No. 7. Peter Als. Paa Lærred. 17 T. h., H T.b r. Mandelbergs Portrait i naturlig Storrelse. Om Halsen har han et Silketorklæde, der falder ud over en Peltsværkskrave. Efter dette Malerie er udfort et Kobherstykke af Clemens. No. 8. Peter Cramer. Paa Lærred. S T. b., 4 T. b., ovalt. Wiedewelts Portrait. No. 1). P. Cramer. Paa Lærred. 6 T. b., 4 T. b. En Gadescene ved Fakkelskin. Efter dette Malerie er stukket et Kobber af G. Haas. No. 10. Johan Clausen Dahl. Paa Lærred. 10 Th. b., 11 T. b. Et Sostykke. I Mellemgrunden sees et strandet Skib. Rag Uveirsskyer skimter man Maanen. No. 11. Christopher Wilhelm Echersberg. Paa Lærred. 18 T. b., 22 T. b. Frue Taarns Rrand Natten mellem den 3die og 4de September 1807 under Kjobenhavns Rombardement, seet fra Norrevold. Flere Figurer paa Volden i Forgrundeu characterisere de ved denne Regivenhed forefaldende Scener. Til Venstre sees Rosenborg Slot. No. 12. C. W. Eckersberg. Paa Lærred. 11 T. h., 15 T. b. Et Sostykke. Man seer fra Strandbredden ud over Soen, paa hvilken adskillige storre og mindre Skibe (1*)

4 4 < omliimles. I Baggrundén hæve sig nogle Kyster over Vandet. I Forgrunden sees et Par Figurer. Det Hele har Characteer af en stormfuld Dag. No. 15. Christian David Gebauer. Paa Lærred. 12 T. l i., IB T. b. Et natligt Overfald i en skovriig Biergegn. nen, næsten skjult bag Skyerne, over Figurerne og Landskabet. af Walter Scotts Romaner. No. 14. Paa Lærred. Stort Landskab. Jens Jnel. Maa- kaster et mat Skin Composition efter en 45 T. U., 52 T. li. Prospect af Omegnen ved Genf. Forgrunden, med Undtagelse af en halv udgaaet Eeg, er ufuldendt. Figurer. lvoer. No. 13. J. Juel. Paa Lærred. 11 T. li., IS T. b. Skovpartie ved en Siie. I Forgrunden nogle Paa en Landtunge i Mellemgrunden sees nogle I Baggrunden Bjerge. No. 16. En Hyrdescene. No. 17. Johan Edvard Mandelberg. Paa Pap. 10 T. b., 12 T. b. Jens Peter Moller. Paa Blik. 6 T. b., 9 T. b. Et Schweitzer-Landskab. En Eng, bevoxet med enkelte hoie Træer, er indesluttet af Bjerge, paa hvilke man til Hoire seer Ruinerne af en Borg. Den nedgaaende Sol udbreder et roligt Lys over Mellenigrunden og Bjergene i Baggrunden. No. 18. Erik Paulsen. Paa Lærred. 11 T. h., 8 T. b. Studium af et Fruentimmerhoved. Et Landskab. No. 19. Schiitz. Paa Træ. 7 T. h., 8 T. b. En Klippe, paa hvilken ligge nogle Bygninger, forbindes med Forgrunden ved en Bro, der forer over en Flod. No. 20. Sclriitz. Paa Træ 7 T. b., 8 T. b! Et Vinterlandskab. Dette Malerie er udfort af en en Et Portrait. gelsk Kunstner. No. 21. Ubekjendt. Paa Lærred. 22 T. h., 18 T. b. No. 22. Ubekjendt. Paa Lærred. 18 T. b., 14 T. b. Et Portrait. No. 25. Ubekjendt. Paa Træ. S T. h., i T. b. Et Fruentimmerhoved. No. 24. Ubekjendt. Paa Lærred. 53 T. b., 46 T. b. Den i Hoer grebne Qvinde, som er fort frem for Chrislus af Pharisæerne. naturlig Storrelse. Halve Figurer, omtrent i

5 6 7 No. 25. Ubekjendt. Paa Lærred. 28 T. h., 56 T. b. En drukken Silen, omgivet af Satyrer og Nympher. No U b ek jeild t (formodentlig en fransk Maler). Paa Lærred. 38 T. li., 30 T. b. J u d ith, der holder H o lo p h e rn e s s afhugne lloved. Bag ved hende sees et aldrende Fruentimmer. No Portraiter af Tischbein. 28. Et Landskab af E. de Hondekoeter. 29. Pætus og Aria, af en gammel Mester. 30. Et Hoved, ligeledes af en gammel Mester. 31. Et Fruentimmerhoved i Reinbrandts Smag. 32. Et Selskab af lystige Bonder, i Tenniers Smag. 33. Et Frugtstykke, af Loos. i 34. Et Landskab, formodentlig af Moucheron. 35 & smaa Frugtstykker. 37 &, Fuglestykker. JI. H a a n d t e g n i n g e i\ No. 1. Ab ildgaard, N. A. Fælleds Moerskab, Originaltegning til et af Clemens udfort Kobber. Med Farver. 2. Tiende Udkast til allegoriske Figurer, forestillende den christelige, mosaiske og muhamedanske Religion. Med Pen og Tusk. 3. llichelieu confessant ses crimes les plus secrets devant Rhadamante. Med Pen og Sepia. 4. Minotaurus s Fodsel. Med Blyant og Tusk. Oct Tegninger. Minerva som Galeislave en romersk Skuespiller 2 Tiggere en Tjenestepige. Med Sepia og Blyant Dito, hvoraf de 4 henhorende til Niels Klinis underjordiske Reise. Med Sepia Dito. Badende Nympher en siddende qvindelig Figur tvende Ideer til Basreliefs. 8. Peer Michelsen og en satirisk Tegning. Med F arver. 9. Composition til en Tegning for P. A. Ileibergs Stambog den 24de December Med Pen.

6 A b i 1 d g a a r d, N. A. En Scene af "Kjerlighed uden-strømper og en storre Tegning, forestillende 3 Kaffesostre. Med Blyant og Tusk. 3 Tegninger. Hamlet, der hos sin Moder seer Faderens Aand, 2 forskiellige Composi- tioner af samme Æmne en Allegorie, forestillende Oresund og Kronborg. og Tusk. Med Pen 4 Vignetter, hvoriblandt Augurhonsene og Allegorie paa Bartholomæusnatten. og Tusk. Med Blyant 3 Dito. De tvende ere Fremstillinger af Mi- nerva, der opdrager Mennesket, og det tredie var bestemt for Subscriptionsplanen til Niels Klims underjordiske Reise. Tusk. Med Blyant og 4 Udkast til Coinpositioner. Jupiter og Juno Amor og Psyche Jupiter og Thetis. Med Rodkridt og Tusk. 2 Compositioner, forestillende Offringer til Æsculap. Med Tusk. Efter det ene er stukket en Vignet af Clemens. Buonaparte. Des humains la balance å la main il pesé les destins. Med Tusk. 5 Udkast og Compositioner. Med Pen og Tusk. 4 Dito. Med Pen og Tusk. 5 Tegninger med Udkast til Compositioner og enkelte Figurer. 7 forskjellige Tegninger, tildeels af og efter Abildgaard d A g e se a u. Et Maaneskinsstykke. Med Tusk og Dækfarver. (I Glas og Ramme). 22. Bolt, I. F En Modelfigur. Med Rodkridt. St. 23. B outeux (le)? En knælende Fruentimmerfigur (Vestalinde). Med Rodkridt. St. 24. Chipart. Tegning til Titelkobberet for Musiken til Lagertha. Med Farver. Herefter er udfort et Kobber af Clemens. 25. Chodowiecki, D. En særdeles characteristisk Tegning med Pen. For en Markskrigers eller Taskenspillers Bod sees en stor Forsamling af Mænd af forskjellige Nationer. Noget af Omgivningen er ikke fuldfort, hvorimod Figurerne, af omtrent 2 Tommers Hoide, ere fuldforte. Qv. 26. Composition, ligeledes med Pen. En Mængde spadserende Personer af begge Kjon, hvoraf de fleste ere vanfore og Carricaturer. Figurerne ere omtrent af samme Storrelse, som de paa det Foregaaende, og meget characte- ristiskc. Qv. 27. (?) En Samling af Hoveder. Calquering paa Oliepapiir. 28. Clemens, I. F. Portrait af Frederik den Sjette. Efter Plotz s Physionotraco. Med Sortkridt. Efter denne Tegning er Kunstnerens Kobber udfort. (I Glas og Ramme). 29. Dito af Prindsesse Lovise Augusta. Med Sortkridt. stukket. Herefter er Kunstnerens Kobber

7 d e m e n s, I.F. Portrait af F r e d e r ik W ilh e lm d e n A n d e n af Preussen, efter H. Schroders Malerie. Med Sortkridt. Efter denne særdeles udforte Tegning er Kunstnerens Kobber stukket Dito af Frederik den Anden af Preussen. Med Sortkridt. Herefter er udfort en Lithographering af Kunstneren Dito af Abildgaard, Sergel og Ju el, efter Medailloner af Sergel. Med Blyant. Qvt. Det Sidste er meget udfort Dito af Billedhugger Trippel og Paul Egede. Med Blyant. 3 4 # Dito af Johannes Ewald, tegnet efter Naturen. Med Blyant. Oct. Herefter er Titelkobberet til Ewalds Skrifter stukket Dito af C. Colbjornsen. Fuldendt Tegning til det af Kunstneren stukne Kobber. Med Blyant. Qvt. 36. En lille Pige, holdende en Kurv med Blomster. Efter Naturen. Med Sortkridt. Qvt. Denne fuldendte Tegning var bestemt til at stikkes i Kobber af Kunstneren selv Lodtrækningen i Prytaneum, efter Perons Composition. Med Sepia. Qv. Efter denne Tegning er Kunstnerens sidste Kobberstik udfort. 3 S. 3 Tegninger med Blyant. Den ene efter en Antik; de tvende andre henhorende til Kobberet efter Wiedewelts Monument over Frederik den Femte Clemens, I. F. Sergel arbeidende paa Minervas Statue. Efter Abildgaard. Med Blyant og Tusk. Herefter er udfort et Kobber af Kunstneren Compositioner efter Abildgaard. Med Blyant skizzerede Landskaber. Med Blyant. 42. Meget udforte Studier, hvorefter Hovederne paa Frederik den Anden af Preussens Bevue ere stukne i Kobber. Med Blyant udforte Studier, henhorende til Kobberet Montgomerys Dod Modelfigurer. Med sort og hvidt Kridt. St Dito. Den ene med rodt, den anden med sort Kridt. St. 46. En Fruentimmer-Modelfigur. Med Bodkridt forskjellige Contourer og Calqueringer af historiske Compositioner, brugte ved Stikningen af Kobberne. 48. Contourer, brugte ved Stikningen af Kobberne til Niels Klims underjordiske Beise og Holbergs Comedier forskjellige Contourer og Calqueringer til Portraiter samt Calqueringer, brugte ved Stikningen af det store Lod efter Eckersbergs Tegninger forskjellige Tegninger og Calqueringer til mindre betydelige Arbeider. 51«2 0 Contourer til Udsigter i Sanderumgaards Hauge, afbenyttede ved de af Kunstneren

8 12 udforte Kobbere, samt Studier af dertil horende Figurer. 52. Cl e m en s, I. F. 10 andre Prospecter, ligeledes af Sanderumgaards Hauge. MedTusk og Blyant. 53. Madame Clemens (fod C rev o isier). 4 Tegninger med rodt, hvidt og sort Kridt. 54. Madame Schroders Portrait med Pastelfarver og 6 Contourer af Hoveder med Pen. 55. Cramer, P. C. 5 Theaterscener. M edtusk og Farver Dito af le tableau parlant. Med Tusk og Farver. Oct. 57. Calliste, forestillet af Jomfrue Botger 1765, med Tusk en Tegning med Rodkridt en Vignet. 58. Cunningham. Aandfuld Original-Studium til et Portrait af Frederik den Anden af Preussen. Med Tusk og Dækfarver. 59. Eckersberg, C. W. Trængsel om Billetter udenfor Comoediehuset. Med Farver. Qv. 60. Uddeling af Brænde til Fattige. Med Farver. Qv. 61. Bekjendtgjorelse af Tallotterie-Nummere. Med Farver. Qv. 62. Det store Lod, en Suite af 6 Blade. Med Tusk. Originaltegninger til Kobberne af Clemens. 63. Englændernes sidste Daad. Med Tusk. Qv. Originaltegning til Kobberet af Clemens. 64. Gebauer, C. D. Et Skovlandskab. I Forgrunden forer en Landevei, paa hvilken sees flere 13 Figurer og Dyr, forbi et Ledhuus. Udmærket udfort. Med Tusk. Qv. 65. Gebauer, C. D. En Skjærmydsel mellem danske Dragoner og Kosakker. Med Farver. Qv. 66. Tumult, foranlediget ved en mislykket Luftseilads i Citadellet ved Kjobenhavn. Tusk. St. Med 67. En Vogn med militair Escorte. Med Tusk. Qv forskjellige Compositioner med Blyant, Tusk og Farver. Qv. 69. Iletsch, G. Et Gravcapel. Perspectivisk Composition. Med Tusk og Vandfarver. Qv. (I Glas og Ramme). 70. Ilolbein, H. Portrait af en aldrende Mand i gammel-tydsk Dragt Halv Figur. Denne særdeles udmærkede Originaltegning er udfort med Pen. Den er udklippet og sat paa andet Papiir; men Alt, hvad der vedkommer Figuren, er bevaret. 71. Juel, I Kunstnerens eget Portrait. Med sort og hvidt Kridt. Denne Tegning er udmærket udfort og vel conserveret. Herefter er af Clemens, som Forsog, stukket.et Kobber i Kridtmaneer, som ikke er udkommet. 72. Bonnets Portrait i Profil. Med Sortkridt. Oct. Denne smukt udforte Tegning er stukket i Kobber af Clemens. 73. Portrait af Mm c Bonnet. Udfort med Delicatesse. Med Sortkridt. 74. Ewalds Minde, en Sorgefest, given paa den danske Skueplads. Med sort og hvidt Kridt.

9 Juel, J. Prospect af en dansk Egn. MedSortkridt. 76. Tvende mindre Dito. Med Blyant. 77. En sovende Mandsfigur, liggende paa et Bord, og 3 Carricaturer. Med Pen. 78. En Scene af P. A. Heibergs Lystspil Vonner og Vanner. Udkast. 79# "Monsieur Liotard le peintre og en anden skizzeret Carricaturfigur. Med Blyant. 80. Lund, I. P Ruiner i Nærheden af Rom. Med sort Kridt. St. 81. Metz, C. Composition. Originaltegning til et af Clemens udfort Kobber. Med Tusk. 82. Q u a dal. 2 Tegninger. En Cavallerist tvende siddende Figurer. Skizzeret. 83. Schm idt, G. F.? Tvende Hoveder efter Rembrandt. Med Sepia og Dækfarver. 84. Schroder, H. Kunstnerens eget Portrait. Med Blyant. Oct. 85. Schultze, G. Paris Tvende Landskaber. Med Sortkridt og Blyant. 86. Schiitz, F., Prospect ved Foden af Set. Gothardsbjerget. Efter Naturen. Med Tusk og Sortkridt. St. 87.? Et Partie i en Bjergegn. Med Sortkridt. Qv. 88. S e r g el. En Portraitfigur. Med Pen og Tusk. 89. _ Hectors og Andromaches Afsked. Med Tusk. Qv. 90. Trippel, A. Ulysses, der opdager Achilles mellem Lycomedes s Dottre. Med Sepia. 91. _ 3 Tegninger efter Antiker. Med Pen og Sepia T r o y, de. 2 Compositioner. Med Rodkridt. Qto* 93. Wiedewelt, I. Tegning til et Gravmonument. Med Tusk. Udfort i Kobber af Clemens mindre betydelige Tegninger, tildeels af Juel og Clemens. 95. Studium efter Naturen af en Olding. Med Sortkridt og Pastelfarver. St. Formodentlig af en fransk Maler udforte Landskaber af en nyere, formodentlig tydsk Kunstner. Med Sepia. Qv Landskaber. Med Pen. Oct Sostykker af en ældre Mester. Med Sortkridt. Qv. 99. En Tegning af en engelsk Kunstnerinde, med Vandfarver, og et Portrait med Blyant En Composition, taget af den romerske Historie. Med Tusk og Dækfarver. Qv gamle Tegninger, hvoraf den ene forestiller Europa, som bestiger Tyren. * Tegninger til Sokort-Vignetter, hvorefter Kobbere ere stukne af Clemens Studier af Dyr. Med sort og rodt Kridt Studium af en Haand. Med sort og hvidt Kridt. Af en ældre Mester En Suite forskjellige skizzerede Compositioner. Med Pen. Oct. 30 Blade forskjellige Tegninger Tegninger med forskjellige Dyr Blade med anatomiske Tegninger. Med Rodkridt. En skreven Forklaring inedfolger.

10 En Suite Calqueringer af Lady Hamiltons Attituder. 9 Blade Calquerede Vaser efter Tegninger af Sally. 15 Blade En Samling af 20 forskjellige Calqueringer. III. Kobbersty k ker. A. I Glas og Ramme. 1 (a). B a s, I. P. le, sc. 3mc Féte Flamande (et stort Bondebryllup). D. Tenniers p. 1 (b). sc. 4n*e Fete Flamande (et Dito). D. Tenniers p. 1 (c). Bradt, F., sc. Forblommet Antique i Fredensborg Hauge. J. Juel p. 2. C lerne n s, I. F., sc. Death of General Montgomery. I. Trumbull p. St. 3. sc. Den politiske Kandestobcr, 2den Acts 2den Scene. C. A. Lorentzen p. 4. _ sc. Hexerie eller blind Allarm, 5te Acts 1ste Scene. Lorentzen p. 5. sc. Diederich Menschenschreck, 20de Scene. Lorentzen p. 6. sc. Abracadabra, 3die Acts 1ste Scene. Lorentzen p Clemens, I. F., sc. Melampe, 5te Acts 9de Scene. Lorentzen p. sc* Jeppe paa Bjerget, 3die Acts 3die Scene. Eckersberg p. 9. sc. Jean de France, 1ste Acts 6te Scene. Eckersberg p. sc* Le sort des artistes. Abildgaard inv. 11. sc Lodtrækning af den atheniensiske Ungdom. Peron inv. Qv. 12. sc. Fælleds Glæde Fælleds Moerskab. Abildgaard inv. 13. sc. Dito Dito. 14. sc Frederik den Sjette som Kronprinds. Juel p. sc Frederik den Sjette som Konge. Efter Plotz s Physionotrace-Tegning. Crayou. 16. sc Dronning Maria Sophia Frede ri c a som Kronprindsesse. Juel p. *'* sc* Lovisa Augusta som Kronprindsesse. Juel p. Fol, 18. sc Prinds Christian Frederik. Hornemann p. 19* sc Prindsesse Carolina Amalia. Groger p. 20. sc. Frederik Wilhelm den Anden af Preussen. II. Schroder p. 21. sc C. Bastholm. Juel p. 22. sc I. I. Berger. Juel p. 23. sc. A. P. Bernstorff. Juel. p. 24. sc O. Blome. Roslin p. (2)

11 C le m e n s, I. F., sc C. Bonnet. Juel.p. 26. sc J. Biilow. Juel p. 27. sc. C. Colbiornsen. Juel p sc. F. de Conninck. Arlod p. Oct sc. Madame de Conninck. Hornemann p. Oct. 30. sc O. Hoegh-Guldberg. Juel p. 31. sc J. Juel. Ipse del. Crayon _ sc O. Malling. Stub p sc J. G. Moltke. Juel p sc B. Riisbrigh. Juel p sc A. Thorwaldsen. Eckersberg p. 3 Q# sc. Le soufleur ou le philosophe hermetique. Juel p. 37(a-n). sc. 13 forskjellige Udsigter af Sanderum- gaards Hauge. Oct. 3S. Edelinck, G., Portrait af Philippus de Champaigne. Malet af ham selv. 39 (a). Grosch, II. A., inv. et sc. Ruins of Antiqmty. F ol. 39 (b). Ilall, I., sc. The battie of the Boyne. B. W est p. 40 (a). M ii 11 e r, I. G., sc. The battie of Bunker s Hiil. I. Trumbull p. St. Sidestykke til No (b), R i e d e 1, A., sc. Et Hoved. Rembrandt p. 40 (c), sc. Et Dito. Rembrandt p. 41 (a). Schmidt, G. F., Portrait af Antoine Pesne. Malet af ham selv. 41 (b). Woollett, W., sc. The battie at la Hogue. B. W est p. Sidestykke til No. 39 b. 19 B. Kobbere og Lithographeringer uden Glas og Ramme. 42. Adam, V., lith. Course de chevaux. Sweback pinxit. Qv. 43. Aldenrath lith. E t Portrait. Groger p. 44. Aquila, P., sc. E t BacchanaL Petrus Beretinus Cortonensis p. St. 45. A r n o u t, I. B., lith. Interieure de cuisine. MHe I. Legrand p. Qv. En mindre Lithographering hosfolger. 46. Aubin, Aug. de S t., sc. 1767, Portrait af In Btc Iph Languet de Gergy. 47. sc. En Composition. Cochin delineavit. Æ tsaftryk. Qv. 48. Audran, B., sc. Alexander og hans Læge Philippus. Le Suer p. 49. A u d r a n, G., sc. Adduxerunt ad Jesum Scribæ et Pharisæi mulierem in adulterio deprehensam. N. Poussin p. St..50. sc. 4 mythologiske Compositioner. Lafage inv. Qv. E t mindre D ito, stukket af Lafage, hosfolger. ol. Aveline, P., sc. E t bjergigt Landskab med Figurer og Dyr. N. Berghem p. St. 52. Balechou sc. Portrait af Anne Charlotte Gauthier. Aved p. 53. Bardua, C., lith. Dito af D. Friedlander. St. o4. Barney, I., sc. Legende Born. Ilamilton inv. 2 Bl. (2 *)

12 20 5;>. ti a r t o l o z z i, F., sc Portrait af Lord Heath- field. St. 5 6 sc Dito af Edward Lord Thurlow. I. Reynolds p. 57. Van Dycks wife. v. Dyclc p. 5 g Madonna and Child. Carlo Dolci p. 5 9 The origine of painting. Ipse inv. 2 Exemplarer. Cornelia, Gracchernes Moder. B. W est p. 60. Dido. G. B. Cipriani p. Qv The birth of Shakespeare. Angelica Tvanftman p. 62. Shakespeares tomb. A. Kauffman p. 63. Clytie. Annibal Carracci p. 64. Venus chiding Cupid. I. Reynolds p. 65. The three fine arts Love sleeps. A. Kauffman p. 2 Bl Rinaldo et Armida Morte di Clorinda. A. Kauffman p. 2 Bl. 67. B a u s e, I. F., sc. Portrait af G. W. Rabener. A. Graff p B e l le, F.A.O.d e la, fec. En Karl med 2 Heste. Hess del. Qv. 69. fec. 3 Heste i en Stald. Hess del. Qv. 70. fec. Dito. 71. Bennet, S., sc. The dutch minstrel. Rembrandt p. 72. Beranger lith. Maison a vendre. Drolling p. 73. Berger, D., sc Le Prince de Gueldre mena^ant son pere. Rembrandt p. % Berger, D,, sc Die Mausfalle. Chodowiecki del. Qv. 75. B e r vi c sc. L education d Achille. I. B. Regnault p. 76. B o n nart et Baudouins sc. Vue de la ville et du port de Calais du coté der Meulen p. St. de la terre. F. van 77. sc. Vue de l armée du Roi campée devant Douay en l année p. St. F. van der Meulen 78. Bradt, F., sc. Forblommet Antique i Fredensborg Hauge. Pro veaftryk. 79. sc. En norsk Prospect. Juel p. Qv. 80. Burke, T., sc. The holy family. Murillos p. 81. sc. Dito. 82. Byrne, W., sc. Prospect af en Klippeegn med et Vandfald. F. Zuccharelli p. Qv. 83. Bohm, A. W., sc. Fredericus V I, Rex Daniæ. I. C. Groger p. 84. sc. M aria, Regina Daniæ. I. C. Groger p. 85. C a ll o t inv. Prospect ved tour de Nesle i Paris. Copie. Qv. Noget beskadiget. 86. C a rd o n, A., sc. Den hellige Familie. A. v. d. Werft' p. 87. Chenu, P., sc. Le suplice de Promethée. Pierre p. 88. sc, Le repos de Bacchus. Pierre p. 89. C li e r eau, F., sc. Portrait af Jean Baptiste Louis Picon. H. Rigaud p.

13 C h e v a 11 i e r, N., sc. Sculpteur. Gallerie du S* Girardon Charpantier del. St. 7 Bl. Chodowiecki, D., fec peintre. Cabinet d un fec. Wilhelm Tell og Geszler. Qv. fec Lippert og Zingg i Samtale. Oct. fec. Portrait af Moses Wessely. A. Tisch- bein p. Oct. Chretien lith. Une scéne hollandaise interieure. Mallet p. Qv. C lern e n s, I. F., sc. Death of Montgomery. Trumbull p. St. Af de forste Provetryk. sc. Dito. Provetryk, mere fuldendt. sc. Dito. Provetryk, næsten ganske fuldendt. sc. Frederic le Grand retournant a Sans- Souci, aprés les maneouvres. del. St. sc. Dito. Ætsaftryk. sc. Dito. Ætsaftryk. sc. Dito. Retoucheret Proveaftryk. Cunninghain sc. Dito. Proveaftryk, næsten fuldendt. sc. Dito. Proveaftryk, ligeledes næsten fuldendt. sc. Bataillen den 2den April 1801 paa Kjo- benhavns Rhed. Lorentzen p. St. sc. Dito. sc. Dito. sc. Dito. sc. Di to C lemen s, I. F., sc. Bataillen den 2den April 1801 paa Kjøbenhavns Rhed. Lorentzen p. St. (Et Forklaringsblad fiilger med hvert af de 6 sidnæstvnte Nuinmere) sc. Socrates. Abildgaard p. Qv sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. 5 Dito. Noget plettede sc. Dito. Beskadiget sc. Dito. 4 forskjellige Proveaftryk sc Ossian. Abildgaard p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc Homer. Abildgaard p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. 2 Dito. Provetryk sc. Christus i Getlisemane Hauge. Eckersberg p.

14 Cl emmens, I. F., sc. Christus i Gethsemane Hauge. Eckersberg p sc. Dito sc. Dito sc. Dito. j 146. sc. Dito sc. Lodtrækningen i Prytaneum. Peron.inv. Qv. (Det sidste af Kunstneren udforte Kobberstik) sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. 2 Dito sc. Tobias, der lader de Dode begrave i Pestens Tid. Efter Bourdon. Qv sc. 7 forskjellige; Kobbere til en Pragtudgave af Holbergs Comoedier. Lorentzen og Eckersberg p sc. 7 Dito Dito sc. 7 Dito Dito sc. 5 Dito Dito, hvoraf flere Doubletter. I Alt 26 Bl. De fleste ere Provetryk sc. 18 forskjellige Kobbere, henhorende til Pragtudgaven af Peder Paars. Wiedewelt inv. Ucomplet sc. 22 Dito, hvoriblandt nogle Doubletter. Ligeledes ucomplet forskjellige Kobbere til Pragtudgaven af Niels Klims underjordiske Reise. Abildgaard og Juel inv. Complet sc. 16 Dito Dito. Complet C emens, I. F., sc. 16 forskjellige Kobbere til Pragtudgaven af Niels Klims underjordiske Reise. Abildgaard og Juel inv. Compl. sc Frederik den Femtes Monument. I. Wiedewelt inv* St. sc. Dito. sc. Dito. sc. Dito. sc. Di to. lith Den christelige, mosaiske og muhamedanske Religion. Allegorier. 3 forskjellige BI. Abildgaard p. Qv. lith. Dito. lith. Dito. lith. Dito. sc. Det store Lod i Tallotteriet, en Suite af 6 BI. Eckersberg del. sc. Dito. sc. Dito. sc. Dito. sc. Den rædsomste Nat i Kjobenhavn C. A. Lorentzen p. Aqua tinta. Qv. sc. Dito. sc. Dito. sc. Dito. sc. 2 Dito. sc. Engellændernes sidste Daad i Kjobenhavn Eckersberg del. Qv. sc. Dito. sc. Dito.

15 C 1 e m e n s, I. F., sc. Engellændernes sidste Daad i Kjobenhavn Eckersberg del. Qv sc Le sort des artistes. Abildgaard p se. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Dito. 191(a) sc. Dito. 191(b) sc. Templum fortunæ. Abildgaard inv. Aq, tint. 2 Expl. 191 (c) sc. Dito. 2 Expl sc. E t Kobber af Suiten over Frederik den Sjettes Barndom. Mandelberg del sc. Den under Navn af Kjobenhavns Skil- derie bekjendte Suite af satiriske Kobbere. Abildgaard inv. 6 BI. med Titelkobber sc. Fælleds Glæde og fælleds Moerskab. Abildgaard inv. 2 forsk. Bl sc. Dito Dito sc. Dito Dito sc. Dito Dito sc. Buonaparte. Dcs humains il pese les destins. Qvt sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. En Cornposition, hcnhorende til et engelsk Værk. C. Metz inv. Qvt sc. Dito dem ens, I. F., sc. En Cornposition, henhorende til et engelk Værk. * * # # * * * * # C. Metz inv sc Kong Frederik den Sjette som Kronprinds. Juel del. Crayon sc. Dito sc. 2 Dito sc Kong Frederik den Sjette som Kronprinds. Juel p sc Frederik den Sjette som Konge. Efter en Physionotrace-Tegning af Plotz sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc Dronning Maria Soph. Freder, som Kronprindsesse. Juel p sc. Dito. ; 216. sc. Dito. -, 217. sc. Dito sc Prinds Christian Frederik. Hornemann p sc. Dito sc. Dito sc. 3 Dito. Retoucheerte sc Prindsesse Carolina Amalia. Groger p sc. Dito sc. Dito sc. Dito.

16 (a). Clemens, I. F., sc Hertuginde L o (b). sc. Dito. 229 (a). sc. Dito. 229 (b). sc. Dito. visa Augusta som Kronprindsesse. p. Juel 230 (a). sc. Hertuginde Lovisa Augusta. Juel 230 (b). sc. Dito. 231 (a). sc. Dito. 231 (b). sc. Dito. del. Oct. Sjeldent lith. Frederic le Grand. Cunningham del lith. Dito lith. Dito lith. Dito sc F rederik W ilhelm den Anden af Preussen. H. Schroder p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Buonaparte. De Lera del. Oct sc. Dito del. et sc. I. S. Augustinus. Oct. 5 Expl sc C. Bastholm. Juel p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc I. I. Berger. Juel p sc. Dito sc. Dito Clemen s, I. F., sc I. I. Berger. Juel P sc. A. P. Bernstorff. Juel p sc. Dito. 257 (a). sc. A. P. Bernstorff. Juel p. Oct. 257 (b). sc. Dito. 258 (a). sc O. Blome. Boslin p. 258 (b). sc. Dito. 258 (c). sc. Dito. 258 (d). sc. Dito sc I. Biilow. Juel p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. A. M. Biilow, fod Bolten. Juel p. Crayoni sc. Dito sc. C. Colbjornsen. Juel p sc. F. de Conninck. Arlod p. Oct sc. Dito sc. Madame de Conninck. Hornemann p. Oct sc. Dito et Senn sc. I. S. de Conninck, fod W leugel. Hornemann p. Oct sc. Dito sc. 1. Damkier. Juel del sc. Dito sc. Paul Egede. Juel del. Oct sc. General I. v. Ewald. I. L. Hansen del. 276 (a). sc. Dito.

17 30 276(b). Clemens, h F., sc O. Hoegh-Guldberg. Juel p. Plettet sc. Madame Heiberg. Juel p. Oct sc. Dito * sc. L. Holberg. Oct. 4 Exempl sc. J. Juel. Tegnet af ham. selv. Crayoir sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc. Lieutenant Lange. Oct sc. Dito sc O. Malling. C. Stub p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc I. Mandelberg. P. Als p sc. Dito sc. Dito sc. Dito sc I. G. Moltke. Juel p sc. Dito, 299. sc. Dito. C sc. Dito sc. F. A. Muller. Efter en Medaillon ; Wiedewelt sc. Dito...\.i sc. Dito sc. Dito sc. O. H. Mynster. Ilornemann p sc. Dito Cl cmens, I. F., sc. O. H. Mynster. Hornemann p sc. Dito sc. Daniel Ranzau. Oct sc. Dito sc. H. W. Riber. Oct sc. Dito sc B. Riisbrigh. Juel p sc. Dito sc. Dito. : I'.''; 316. sc. Dito sc M. G. Rosencrone. Juel p sc. Dito. :, > 319. sc. Dito sc. Dito sc A. Thorwaldsen. Eckersberg p sc. Dito sc. Dito sc. Dito. «- - '* * j 325. sc. I. H. Wessel. Juel del. Oct sc. Dito sc. I. Wuldem. Propsthayn p sc. Dito lith A. Oehlenslager. Eckersberg p lith. Dito r lith. Dito lith. Dito sc. C. A. D. Le soufleur ou le philosophe hermetique. Juel p. -. '..j

18 C 1e m e n s, I. F., sc. C. A. D. L e soufleur ou le 335. sc. Dito- SSe. sc. Dito. philosophe hermelique. Juel p. # * * * * * * * * sc. En Bonde, siddende med et Olkruus. Crainer p sc. Frihed, Liighed og Broderskab. Et satirisk Kobber. Qv sc. Dito. 340 sc. E t K obber, henhorende til Egedes Beskrivelse over Gronland. Oct del. et sc. En Suite af Udsigter i Sanderumgaards Hauge. 13 BI. Oct. Complet sc. Kobberne til M. W inthers Digtninge: Sanderumgaards Hauge. 13 Bl. Hanck del. Oct lith. Richelieu for Rhadamanthus. Abildgaard del. Forsog sc. Titelbladet for Musiken til Lagertha. Chipart inv. Qv sc. Dito sc. En Vignet med Arnas Magnæus s Portrait. Wiedewelt inv. Oct sc. 3 Figurer med portugisiske Dragter sc. Dito. Sjeldent sc. 3 musicerende Drenge. Mandelberg inv. 350 (a). sc. Dito. Sjeldent. 350 (b). sc. En Vædder. Gebauer del. Aq. tint. Sjeldent. Nogle Provetryk hosfiilge. Oct C 1e m e n s, I. F., sc. Et Medusahoved. Crayon sc. Menneskets Alder indtil 20 Aar. Efter Lucas Giordano lith. Allegorie paa Oresund og et Medusahoved. Forsog Madame Giemens (lod Crevoisier) c.. Portrait af Schwarta. Juel p sc. Dito sc. En lille Pige med en Blomsterkurv. d e mens del sc. Dito C'opia sc. En fransk Smed i Vendée med 3 erobrede engelske Sabler. Av. 1. lett. Sablet p Copmann, P., lith. Portrait af J. v. Biilow Dalen, C. van, jun. sc. St. Ambrosius, Gregorius, Hieronimus et Augustinus. Rubens p D arnstedt, J. A,, sc. Le Mage. Dietrici p. St sc. Dito sc. Le Mage parmi les pasteurs. Dietrici p. St sc. Dito sc. Les pirates en sureté. Pinacker p. Qv sc. Dito sc l u e pres de Tharand. Wagner P- Qv. (3)

19 D a r n s t e d t, J. A., sc. Vue pres de Tharand. W agner p. Qv. Forskjell. fra Foregaaende. ggg SCt jrc Vue des environs de Meissen en Saxe. W agner p. Qv. F ol * sc. 2de Dito Dito sc. 3me Dito Dito. giy2, sc. 4mc Dito Dito , sc. 5mc Dito Dito. sc. 6 mc Dito Dito D a u llé, J., sc Portrait a f Claudius Des- hais Gendron. H. R igaud p. St. F ol. 376 Deroy lith. Ruines de St. Jean de Latran Dissard, M., sc. Den hellige Nadvere. Leonardo da Yinci p. St Dodt, F. M., fec. Briggen Longen angribes af 2 engelske Fregatter den 3die Marts Qv fec. Briggen Lougen afslaaer 2 engelske Fregatter den 3 die Marts Qv Drevet, P., sc. Portrait af Hyacinthus Rigaud. Ipse p. St sc. Dito af Skuespillerinden Adrienne Le Couvreur. Coypel p D u m. e r, F. V., sc Jo et Jupiter. A. v. d. W erf p Edelinck, G., sc. Christus paa K orset, omgivet af Engle (Le Christ aux anges). C. Ie Brun p. St sc. A lexander, Dario ad Issum victo, tabernaculum Reginarum ingreditur. (Darius s Telt). C. le Brun p. Med Goytons Adresse. St Edelinck, G., sc (en Statue). Beskadiget. Virgo pastoralt habitn sc. Portrait af M. van den Baugart (gallis des Jardins) Bredanus. H. Rigaud p. sc. Dito af C. le Brun. N. de Largillierre p. St. sc. Dito af I. Hardouin Mansart. Vivien p. sc. Dito af Fran^ois Mansart. Namur p. Edelinck, I., sc. L e Deluge. Al. Veronese p. Qv. Facius, G. S. et I. G., sc. Apollo and the Muses. L. Guttenbrunn p. St. Ficquet, E., sc. De la Tour p. Portrait af I. I. Rousseau. Oct. Fiesinger, G., sc I. Northcote p. Flint, A., sc Dito af Lord Hood. Christian IV paa Skibet Trefoldighed. C. A. Lorentzen p. Qv. sc Prospect af Trondhjem. Schjodt del. Qv. I lipart, I. I., sc. En ung P ige, der begræder sin Fugls Dod. I. B. Greuze p. Frank lith. En aldrende Kone. B. v. d. Helst p. Fritz, I. F., lith St. Prospect af Flensborg. lith. Prospect af Kjobenhavn, Frederiksdal, Lyngbye og Charlottenlund. 4 Bl. Qv. Gebauer, C. D., fec. Aq. tint. Sjeldent. En Hest med sit (3 *)

20 3G 401. Gebauer, C. D., litli. E t Lahdskab med Dyr Qv lith* E t Qvsegstykke. Qv lith. En Hest. Qv lith. Et Hestehoved. Oct. 2 Expl Goltzius, H., sc. Apollo af Belvedere sc. Den farnesiske Hercules fec. 5 Blade af forskjellige Suiter Green, V., sc. En Olding. Reynolds p. Oct Greve don lith. Lady H am ilton, en Sibylle. Mmc Lebrun p Grosch, II. A., fec. Ruins of Antiquity sc. 4 norske Prospecter. Qv fec. 2 Dito Dito. Qv _ sc. 3 Dito Dito. Lorentzen p. Qv fec* Composition efter Digtet "Mondscheins- / gemahlde af Matthisson. Qv fec. Ime et II«le Vue de Dronninggaard. Qv. 4 Bl. af hvert Kobber fec. Scener paa Nyholm. 2 forsk. Bl. med skreven Forklaring fec. 6 Bl. med Studier Groger, F. C., lith. Portrait af Conferentsraad C. F. Hansen lith Dito af Joan. Arn. Heise lith Dito af Carl v. Villers lith. Et Portrait lith. Et Dito lith Der frohliche Philosoph et Aldenrath lith. Adolphus Frederic, Herzog v. Cambridge. I ol Groger, F. C., et Aldenrath lith Portrait af Friedr. Gerståcker G udin, L., lith. Mort de Bayard* Qv G u elard, I., sc. L e doyen des Me Peintres Guttenbrunn, L., sc. Disciplene ved Christi Grav. Raphael p Haas, G., sc. Hercule et Diomede. M. Pierre p sc. Waldemar den Anden i Slaget ved W olmar. C. A. Lorentzen p. Qv sc. De Engelske paa Nyholm C. A. Lorentzen p. Qv sc. En Gadescene. Cramer p. Oct Haas, M., sc Portrait af Frederik den Sjette som Kronprinds. C. Hoyer del sc. Fredericus III, BorussorumRex. Plotz et Hornemann del sc. Luise, Koniginn von Preussen. Plotz et Hornemann del H a e l w e c li, A., sc. Portrait af Christian den Fjerde. C. v. Mander p. St Hall, I., sc Portrait af Sir Robt. Boyd. A. Poggi p H a r raden. I. B., sc. General view of the entrance of the sound. Fyers del. St. E t Fiilgeblad er vedlagt Ileland, M. R., fec. Vue de Sturehof du coté du Lac Målarn. St fec. Vue de Sturehof du coté de la campagne. St.

Fortegnelse. endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter. nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, 1858.

Fortegnelse. endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter. nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, 1858. Fortegnelse over endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter samt nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, hvilke Bestyrelsen af Thorvaldsens Museum lader bortsælge i Museets Forhalle

Læs mere

clcn af afgangne Professor ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster J ohan efterladte Kjobenliavn Kunstakademiets Bibliotek

clcn af afgangne Professor ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster J ohan efterladte Kjobenliavn Kunstakademiets Bibliotek clcn af afgangne Professor ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster J ohan F rederik C lemens, Ridder af Dånnebrogen, efterladte iiieest originale, HAANDTEGNINGER, KOBBERE, hvoriblandt af den

Læs mere

Kongelige Maler- Billedhugger o g. Bygnings- Acadcmie

Kongelige Maler- Billedhugger o g. Bygnings- Acadcmie 646 P o r t e g n e l s e over dc ved det Kongelige Maler- Billedhugger o g Bygnings- Acadcmie udstilled«k u n s t - S a g e r, ~ i. aaesceoecsoswtø: Kidbenhavn 1812. Trykt hos E. A. H. Moller, Hof- og

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn.

Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. (Der henvises til Betty Lukens flonellograf og hæftet: Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher s

Læs mere

Fortegnelse. Hsu. Genremaler H. C. Leys. Malerier, Studier, Skitzer, Haand- tegninger etc.

Fortegnelse. Hsu. Genremaler H. C. Leys. Malerier, Studier, Skitzer, Haand- tegninger etc. Hsu Fortegnelse over Genremaler H. C. Leys efterladte Malerier, Studier, Skitzer, Haand- tegninger etc. Samlingen bortsælges ved Auction i lille Kirkestræde Nr. 1, den 24. Februar om Formiddagen Kl. 10

Læs mere

de ved det Kgl. Academie for de skjonne Kunster

de ved det Kgl. Academie for de skjonne Kunster F o r t e g n e l s e 6 5 1 * over de ved det Kgl. Academie for de skjonne Kunster udstillede Kunstsager. Kiobenhavn i 8 i 8«Trykt hos P. D. K i op ping. Portraitmaler H. Hansen. j. H. ET. Hr. Biskop Miinters

Læs mere

endeel Haandtegninger

endeel Haandtegninger HGVLf Fortegnelse IV over endeel Haandtegninger udførte af afdøde Professor Wilhelm Marstrand, Directeur ved Konstakademiet, R. af D., Dbrmd. og R. af Æreslegionen, som agtes bortsolgte ved offentlig Auction,

Læs mere

1) Kunstakademiets Bibliotek ">

1) Kunstakademiets Bibliotek > 1) 1616 Kunstakademiets Bibliotek ">111111111111111 300001229803 FORTEGNELSE over de af det Kongelige Akademie f o r d e skionne K u n s t e r, s i Anledning a f Pfre$ $iøitfleit øø Prøttitttiøeit af jsøcrriø

Læs mere

FRANSK KUNST. Falkenbergs Auktioner. T elefon 1282. GI. Kongevej 27 * 29. Falkenbergs Au ktioner. Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl.

FRANSK KUNST. Falkenbergs Auktioner. T elefon 1282. GI. Kongevej 27 * 29. Falkenbergs Au ktioner. Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl. Falkenbergs Au ktioner Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 * 29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling Malerier, udelukkende FRANSK KUNST EFTERSYN: Onsdag

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig:

Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig: Fortegnelse over Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig: liarber Tli. Petersens Dødsbo tilhørende Malerier g Particulier Halbergs Dødsbo tilhørende Kobberstik og Malerier, som "bortsælges ved Auktion

Læs mere

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG. 3615. CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET FRANTS HENNINGSEN EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG D. 19. OG TIRSDAG D. 20. OKTOBER 1908, FM. KL.

Læs mere

W - n. Ernst Meyer. Malerier, Studier og Skizzer V 123. i Olie. Akvareller 3782. afd. samt

W - n. Ernst Meyer. Malerier, Studier og Skizzer V 123. i Olie. Akvareller 3782. afd. samt W - n V 123 3782. Malerier, Studier og Skizzer i Olie samt Akvareller af afd. Ernst Meyer Fortegnelse over en fra Udlandet tilsendt sjælden og fortrinlig Samling Malerier, Studier og Skizzer i O lie samt

Læs mere

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn:

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: Syvende Kapitel om Rosenborg-Qvarteer... 1 Stadens Gader i Rosenborg-Qvarteer... 2 Publiqve Bygninger, Kirker,

Læs mere

Mandag den 18, og Tirsdag den 19. Februar 1889 Formiddag Kl. 11 præcis

Mandag den 18, og Tirsdag den 19. Februar 1889 Formiddag Kl. 11 præcis 2>/9/, 3831. fotografisamlingeb I afdøde Professor Niels Simonsens efterladte M alerier og S tudier samt A kvareller og Tegninger (fra Felten 1848 50, fra Algier, fra Italien og fra Sverrig) hvilke bortsælges

Læs mere

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du?

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du? Bibelen Hvilket af disse bibelvers synes du bedst om? Hvorfor? Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende! (Matt 28,20) Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre

Læs mere

Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn.

Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. (Der henvises til Betty Lukens flonellograf og hæftet: Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher s manual.

Læs mere

JENS ALBINUS I WILLIAM SHAKESPEARES RICH ARD III UNDERVISNINGSMATERIALE

JENS ALBINUS I WILLIAM SHAKESPEARES RICH ARD III UNDERVISNINGSMATERIALE JENS ALBINUS I WILLIAM SHAKESPEARES RICH ARD III UNDERVISNINGSMATERIALE Indholdsfortegnelse: 1. William Shakespeares Richard III 2. Rosekrigerne 3. Stykkes handlingsgang 4. Karakterer 1. William Shakespeares

Læs mere

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING 1901 DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING f ' / ''Sr :C. Radering af A. Hou. N. HANSEN-JACOBSEN Medlem af Société Nationale des Beaux-Arts i Paris. Født i Vejen 1861. c KUNSTAKADEMIETS

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

OLUF HARTMANN UDSTILLING KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

OLUF HARTMANN UDSTILLING KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING OLUF HARTMANN 1879 1910 UDSTILLING I KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING ^llli OLUF HARTMANN 1879 1910 UDSTILLING I KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Oliemalerier, Akvareller

Oliemalerier, Akvareller P?.OZ / / 09 / 1110 Fortegnelse over afd. Lanisfcatismiiep Hans Fischer s \ efterladte Oliemalerier, Akvareller og Tegninger, som sælges ved offentlig Auction, der afholdes i K u n s t u d s t i l l i

Læs mere

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER KUNSTAUKTIONEN ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, OVER UNO KUNST OG ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B*T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER SOM SÆLGES VED

Læs mere

Kunstværker i Kuppelsalen og dens forsale. Søndre Forsal

Kunstværker i Kuppelsalen og dens forsale. Søndre Forsal Kunstværker i Kuppelsalen og dens forsale Syd (mod Bibliotekets magasiner) Vest (mod slotsgården) Nord (mod Nyhavn) Øst (mod Udstillingsbygningens gård) Søndre Forsal Syd C.W. Eckersberg: Stående kvindelig

Læs mere

HHoj FORTEGNELSE. endeel Studier og Malerier. af David Jacobsen, samt nogle Photographier m. m., medbragte fra Paris,

HHoj FORTEGNELSE. endeel Studier og Malerier. af David Jacobsen, samt nogle Photographier m. m., medbragte fra Paris, HHoj FORTEGNELSE over endeel Studier og Malerier af David Jacobsen, medbragte fra Paris, samt nogle Photographier m. m., hvilke bortsælges ved offentlig Auction, der afholdes i H o lb e rg sga d e Nr.

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

en Samling Oliemalerier saavel

en Samling Oliemalerier saavel H b 'O C j Fortegnelse over en Samling Oliemalerier saavel gamle som nye af udenlandske og danske Kunstnere, tilhørende afdøde Fabrikant E. L. Wegmanns Bo, deriblandt Valdemar og Absalons Besøg hos Saxo

Læs mere

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a.

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. KATALOG Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. H}l± AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen lirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. l l ll

Læs mere

Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA. Under medvirken af Niels Ferlov. Billedredaktion: Hanne Finsen. Jul.

Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA. Under medvirken af Niels Ferlov. Billedredaktion: Hanne Finsen. Jul. Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA Under medvirken af Niels Ferlov Billedredaktion: Hanne Finsen Jul. Gjellerups Forlag 1972 INDHOLDSFORTEGNELSE FRIEDRICH SCHLEGEL Fragmenter (2,5 ns.) 11

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

Mary Murphy Slide Collection

Mary Murphy Slide Collection Europe Denmark, east Tour B Approaching Copenhagen (Copenhagen 896 Aug. 1, 1995 B-301 missing. nautical miles or 4717 km). Europe Denmark, Frederiksborg: Fredensborg Tour Fredensborg Palace, built in 1722.

Læs mere

Fotograflsamlingen. til. afdøde Maler. Niels Bredals A U C T I O N. i Kunstforeningens Locale, Araaliegade 30 UDSTILLING. paa Auctionsstedet

Fotograflsamlingen. til. afdøde Maler. Niels Bredals A U C T I O N. i Kunstforeningens Locale, Araaliegade 30 UDSTILLING. paa Auctionsstedet C Y 73 3700. --- L Fotograflsamlingen KATALOG til afdøde Maler Niels Bredals A U C T I O N i Kunstforeningens Locale, Araaliegade 30 Tirsdag d. 20. Marts 1888 Kl. 11 Form. og 5 Efterm. UDSTILLING paa Auctionsstedet

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

KATALOG OVER MALERIER

KATALOG OVER MALERIER \ 'v -vf KATALOG OVER MALERIER TILHØRENDE FÆ LLESBOET E FT E R AFDØDE GROSSERER OG YEKSELLERER ARON R. HENRIQUES OG SENERE AFDØDE HUSTRU. DE BORTSÆLGES VED AUKTION, D ER AFHOLDES MANDAG DEN 16DE NOVEMBER

Læs mere

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m M '/i Kunstakademiets Bibliotek 300000097555 m r 'é: i i I I I GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER FRI ADGANG 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE

Læs mere

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal.

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. CATALOG OVER EN SAMLING MALERIER AF MALERNE: MAGNUS BENGTSSON N. P. BOLT FOLMER BONNÉN CLEMMEN CLEMMENSEN KOFOD»JESPERSEN

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

CATALOG MACKEPRANG5 MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I 3579. CHARLOTTENBORG. AflLERIEJ^,

CATALOG MACKEPRANG5 MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I 3579. CHARLOTTENBORG. AflLERIEJ^, 3579. CATALOG OVER MACKEPRANG5 AflLERIEJ^, H V ILK E B O R T S ^E G E S VED AUKTION MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I PAA CHARLOTTENBORG. N r EFTER SY N : Fredag d. 2 0., Lørdag d. 21. og Søndag d.

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

MALERIER OG STUDIER OLE PEDERSEN FORTEGNELSE CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. KØBENHAVN.

MALERIER OG STUDIER OLE PEDERSEN FORTEGNELSE CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. KØBENHAVN. FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER AF OLE PEDERSEN HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. MALERIERNE ERE UDSTILLEDE LØRDAG, SØNDAG OG MANDAG UMIDDELBART

Læs mere

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 6. klasse TV5MONDE Europe, 30.08.2014, 4 min. Helveticus er en serie korte schweiziske animationsfilm

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

Fortegnelse. det Kongelige Academie. for de skionne Kunster. udstillede Kunstsager. Ki o benhavn. over ile ved. Tryk i J det G r æb i s k e Officin,

Fortegnelse. det Kongelige Academie. for de skionne Kunster. udstillede Kunstsager. Ki o benhavn. over ile ved. Tryk i J det G r æb i s k e Officin, Fortegnelse over ile ved det Kongelige Academie for de skionne Kunster udstillede Kunstsager. Ki o benhavn. Tryk i J det G r æb i s k e Officin, Maler- og Kobberftikker - Ku nit. C. A. Lore711zen, Profeffor

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 498/499. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Josse Dujardin & Anne Leclercq 4 Kildemateriale 6

Generation VIII Ane nr. 498/499. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Josse Dujardin & Anne Leclercq 4 Kildemateriale 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Josse Dujardin & Anne Leclercq 4 Kildemateriale 6 Gerard Dujardin & Jeanne Lebon Henri Leclerq & Louise Anthoine Ane nr. 996/997 998/999 Josse Dujardin

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 UNG KUNST A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 * CATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER AF EBBA CARSTENSEN, CLEMMEN CLEMMENSEN, IMMANUEL IBSEN, JOH. JOHANNESEN,

Læs mere

I Dronningen og hendes efterkommere

I Dronningen og hendes efterkommere 1. I Dronningen og hendes efterkommere 3 I Dronningen og hendes efterkommere 1. Margrethe II, Danmarks Dronning. Født den 16. april 1940 på Amalienborg, København, Danmark. Bor på Amalienborg, København.

Læs mere

FORTEGNELSE MALERISAMLINGEN [VM NIVAAGAARD

FORTEGNELSE MALERISAMLINGEN [VM NIVAAGAARD FORTEGNELSE livit MALERISAMLINGEN [VM NIVAAGAARD 1904 KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTHEK, Den store Sal. (lalienske, hollandske, flamske, tyske og franske Kunstnere). 1 Claude Gellée, kakiet Claude Lorrain (1600

Læs mere

Generation IX Ane nr. 972/973. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Martin Senci og Barbara Van Der Helst 4 Kildemateriale 6

Generation IX Ane nr. 972/973. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Martin Senci og Barbara Van Der Helst 4 Kildemateriale 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Martin Senci og Barbara Van Der Helst 4 Kildemateriale 6 Pierre Van Der Elst & Jeanne De La Courte Ane nr. 1946/1947 Martin Senci & Barbara Van Der

Læs mere

Nr. 19. Maria og Elisabeth.

Nr. 19. Maria og Elisabeth. Nr. 19. Maria og Elisabeth. Privat Eftersyn: Onsdag d. 26. Novbr. 1913, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET JUL. PAULSEN, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

MODEL TIL BILLEDANALYSE

MODEL TIL BILLEDANALYSE MODEL TIL BILLEDANALYSE Beskæring: Hvad har man valgt at vise? Hvad kan man se indenfor rammen? Fylder motivet hele billedet ud til rammen? Synes motivet at sprænge ud over rammens grænser? Hvad har fået

Læs mere

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal.

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. Fotograflsamllngen CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF EMIL WENNERWALD HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION,

Læs mere

JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION

JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION TIRSDAG D. 20. FEBRUAR 1917 I»KUNSTSALEN«FREDERIKSBERGGADE 27, MEZZ. Udstillingen er a a ben: Fredag den 16., Lørdag den 17., Søndag den 18. og M andag den 19. Februar fra

Læs mere

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF 30 5bo$ FORTEGNELSE OVER BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF Frk. BERTHA WEGMANN, hvilke Kunstnerinden lader sælge ved Auktion, som afholdes i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, Mandag1den 23de Februar

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 - m - 3 p ; : ' t : - ^ '-' ' "' t V X''^> : ' L «r - - : v.. -. ' ; *- " ^ ; - -r '. - y&i : - "-4>. ' - - r -Jr» ^ -*» 1 : ' Si"X r--".:'\'-:

Læs mere

CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, paa CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, paa CHARLOTTENBORG. CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES M A N D A G DEN 23. F E B R U A R 1914, FM. KL.II'k paa CHARLOTTENBORG. EFTERSYN: Fredag

Læs mere

Morten Møbjerg: Manuskript til AForsmag af Himlen på jord@ Den ortodokse kirkes liturgi og ikoner Gennemgang af enkelte ikoner.

Morten Møbjerg: Manuskript til AForsmag af Himlen på jord@ Den ortodokse kirkes liturgi og ikoner Gennemgang af enkelte ikoner. 1 Den gode hyrde Det romantiske billede af hyrden, der vender hjem til folden med det vildfarne får over skulderen, som med rette er så elsket i den vestlige tradition, er som ikon ukendt i den østlige

Læs mere

Faaborg Museum Indgangspartiet

Faaborg Museum Indgangspartiet Faaborg Museum Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen (1874 1923) og blev åbnet i 1915. Museet blev bygget til at rumme konservesfabrikant og mæcen Mads Rasmussens samling af fynbokunst, da

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 832/833. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jacques Van Landeghem og Anna De Westerlinck 4 Kildemateriale 8

Generation IX Ane nr. 832/833. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jacques Van Landeghem og Anna De Westerlinck 4 Kildemateriale 8 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jacques Van Landeghem og Anna De Westerlinck 4 Kildemateriale 8 Jean Van Landeghem & Elisabeth Geerts Daniel de Westerlinck & Catharina Boeykens Ane

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion sm CATALOG over en Samling Malerier, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, Bredgade 28. (f> EFTERSYN: Fredag d. 13., Lørdag

Læs mere

HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING

HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING KATALOG Ns. 24 0 5 3. s " HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING f 7.-20. NOVEMBER HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING 7.-20. NOVEMBER DANSK KUNSTHANDEL NIKOLAJPLADS VINGAARDSTRÆDE 21 KATALOG NR. 24 De med * mærkede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Gammel Testamente. Forord 11

Indholdsfortegnelse. Gammel Testamente. Forord 11 Indholdsfortegnelse Forord 11 Gammel Testamente 1. Hvor fik Kain sin kone fra? (1 Mos 4,17) 13 2. Hvem er gudssønnerne? (1 Mos 6,1-5) 18 3. Var Noas ark et ordentligt skib? (1 Mos 6,14-16) 23 4. Hvorfor

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

Læs om Dronning Dagmar

Læs om Dronning Dagmar Læs om Dronning Dagmar Tekster: Keld Kirstein Tegninger: Jette Jørgensen Kongen byder Valdemar er konge i Danmark. Han har ingen kone. Men så hører han, at der i et andet land bor en ung, smuk prinsesse.

Læs mere

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7.

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7. c. ~ r L d *, g rmm- j Vf fy V * ' ^ j C / t ø y. - 7, -3-Z f, k s * * ' * v if a-'} * / $ V- JJ */l /L*~~ y. L " I «V - ----------------------" A ' ' ',~v / ) / K a t a l o g > *>J U, 1 / J ^ / I -2 &

Læs mere

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min.

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min. Tema: Fag: Målgruppe: La Famille Fransk 5. til 6. klasse SVT2, 2011, 17 min. er en pige på ca. 10 år, der bor sammen med sin hippiefamilie, som kun tænker på at have det sjovt og more sig. er træt af det.

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Indhold: Side 2: Hvem var Da Vinci? Side 3: Mona Lisa. Side 4: Madonna Of The Rocks. Side 5: The Last Supper

Indhold: Side 2: Hvem var Da Vinci? Side 3: Mona Lisa. Side 4: Madonna Of The Rocks. Side 5: The Last Supper Indhold: Side 2: Hvem var Da Vinci? Side 3: Mona Lisa Side 4: Madonna Of The Rocks Side 5: The Last Supper Side 6: Begrundelse, hvad lærte jeg?, Litteraturliste. Hvem var Leonardo Da Vinci? Man kan vist

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Gentofte Badminton Klub USU Træningsoversigt Publiceret: 9. august 2014

Gentofte Badminton Klub USU Træningsoversigt Publiceret: 9. august 2014 Mandag kl. 14.30-16.00 Noah Kjær, Oliver Kauffmann, Frederik Gjøll, Leander Aksel Stender, Silas Magnus Thornøe, Frederikke Frøkjær, Nathalie Aunbirk. Mandag kl. 16.00-17.30 William Gram Andersen, Emil

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

DEN STORE FEST. Tales of Glory

DEN STORE FEST. Tales of Glory Jesus indbyder til fest i Himlen. De, der siger ja tak til indbydelsen; får lov til at være med 1 DEN STORE FEST Tales of Glory Til brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Lukas 14, 15-24 Rekvisitter:

Læs mere

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK Omkring et billede Tag med på en billedrig rejse i kunstens historie fra Nicolai Abildgaard i slutningen af 1700- tallet?l vores egen sam?ds kunst med værker af nulevende kunstnere. Udgangspunktet er hver

Læs mere

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa CATALOG over Malerier og Studier af afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Charlottenborg, Mandag d. 4. December 1905, Fin. Kl. 11 k EFTER SY N : Fredag d. i.,

Læs mere

ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919

ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919 ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919 UDSTILLING AF SKULPTUR - KERAMIK LITOGRAFIER RADERINGER EDITH WILLUMSEN - J. F. WILLUMSEN 22. FEBEUAR-9. MARTS 1919

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

FORTEGNELSE. on Samling Kobbersf.ykker, lildeels sjeldne o(> af forsk jellige nc!mærkede Kunstnere,

FORTEGNELSE. on Samling Kobbersf.ykker, lildeels sjeldne o(> af forsk jellige nc!mærkede Kunstnere, FORTEGNELSE on Samling Kobbersf.ykker, lildeels sjeldne o(> af forsk jellige nc!mærkede Kunstnere, som afg. Hof-Kobberstikker G. L. Lalidcs Enke ^_-^ed Auction i Huset 125 i Gothersgaden -Mtm

Læs mere

Den, som aldrig turde drikke, Johan Herman Wessel: Utvalgte småvers. bokselskap.no 2011

Den, som aldrig turde drikke, Johan Herman Wessel: Utvalgte småvers. bokselskap.no 2011 bokselskap.no 2011 Johan Herman Wessel: Utvalgte småvers Tekstene i bokselskap.no følger J.H. Wessels samlede Digte fra 1862. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest fil mottatt fra Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no.

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere