Lyckad IPH-kongress i Stockholm och Uppsala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyckad IPH-kongress i Stockholm och Uppsala"

Transkript

1 NORDISK PAPPERSHISTORISK UTGES AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER Lyckad IPH-kongress i Stockholm och Uppsala Deltagarna i /PH-kongressen samlade vid Carl von Linnes sommarhus i Hammarby utanför Uppsala. Den 2ge IPH-kongressen med NPH som värd blev, en- er i dagboksform om sina intryck och Keld Dalsgaard ligt samstämmiga synpunkter, välarrangerad med ett Larsen rubricerar sin artrikei "Papirhistorie - Mellem omfattande och intressant program Vi publicerar två videnskap och lidenskap". rapporter från kongressen. Anna-Grethe Rischel skriv- Sidorna 3 och 5 Ordförandeskiften i NPH och IPH Vid årsmötet i maj valdes Jan-Erik LevIin, Finland, till ny ordförande i NPH. Vidare invaldes tre nya styrelseledamöter- Även i IPH har det blivit ordförandeskifte. Ny ordförande är Anna-Grethe Rischel, som också är vice ordförande i NPH. Fr. v: Göran Wohlfahrt, avgående ordförande i NPH, fosef Dabrowski, avgående ordförande i /PH, Anna-Grethe Rischel och fan Erik Levlin.

2 Nordiska Pappers historiker (NPH) Föreningen Nordiska Pappershistoriker (N PH} är en ideell förening med uppgift att främja intresset för pappershistoria i Norden. Föreningen uppmuntrar och stimulerar forskning om och dokumentation av lump och dess beredning, tillverkningsprocesser, redskap som valskistor, kypar, formar och guskredskap. Andra intresseområden är historia om bruksmiljöer och mäniskorna vid pappersbruken, papperets användning och distribution. Vatten märkning och datering med hjälp av pappersegenskaper är liksom papperskonservering och konstnärligt bruk av papper andra exempel på föreningens intresseområden. Ordförande: Jan-Erik Levlin, Tel: Sekreterare: Per Jerkeman, Tel: Medlemsä renden och kassör: Richard Kjellgren Tel: Medlemskap kan tecknas genom inbetalning av medlemsavgiften till NPHs postgirokonto i lokal valuta. I Danmark kan inbetalning ske till postgironummer , Anna-Grethe Rischel, märk talongen NPH-kontingent. Avgifter: Enskild medlem: 200 kr, Institutioner: 400 kr, Företag: 900 kr Hallstahistoria Två unga studerande vid KY utbildningen inom Byggnads- och Industriminnesvård i Västerås - Helena Lundgren och Lena Knutson Udd - gjorde 2006 sitt examensarbete om Hallsta Pappersbruk. Detta blev så lyckat att de av bruksledningen fick i uppdrag att utvidga examensarbetet och ge ut det i bokform. Resultatet har blivit en mycket vackert formgiven bok, tryckt på ett av landets främsta boktryckerier som kom ut hösten Att bruket tog detta ambitiösa initiativ länder den förre pla tschefen Per Bjurbom all heder. Dagens brukschefer har vanl igen ett mycket begränsat intresse för sitt bruks historia. De bä da författarna - och tillika duktiga fotograferna - ger en fyllig beskrivning av bakgrunden till brukets tillkomst och av dess utveckling fram till idag. Varje del av processen får en grundlig genomgång - pedagogiskt och lättbegripligt. Leverantörernas insatser finns också med. Vad som möjligen saknas är människorna bakom verket; Carl Wahrens betydelse framgår naturligtvis, men alla duktiga ingenjörer som gjorde bruket till tekniskt ledande inom många områden har inte fått plats. Boken avslutas med en vacker och pedagogisk bildserie som visar dagens bruksmiljöer. Per Jerkeman 2 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT Årgång 37, 2008 nr. 2 Utgivare: Föreningen Nordiska Pappershistoriker Org.nr: Postgiro: Redaktör och ansvarig utgivare: Börje Dahlin, BgO-information Tegnergatan Sundsvall, Sverige Tel och fax: Mobil: E-post: Material: Papperet uppfanns för ca 2000 år sedan, till Europa kom det inte förrän under medeltiden_ I Sverige börjar vi använda papper först under 1300-talet. Det första papperet För ca 2000 år sedan uppfinns papperet i Kina. Tidigare har man skrivit på sidentyg, vilket är ett ganska dyrt material. Vem som kommer på att göra det allra första papperet vet man inte, men en man vid namn Ts"a; lun vidareutvecklar iden. I en rapport till den kinesiska kejsaren år 105 e. Kr beskriver han hur papper tillverkas av trädbark, hampa, trasigt ty9 och fisknät. Det äldsta kinesiska papperet som finns bevarat är från år 8 f. Kr och är tillverkat av lin. På pappret. finns fieta kinesiska skrivtecken och man tror att det är rester av ett brev. Pappersfragmentet hittades i augusti PAPPERETS VÄG ÖVER VÄRLDEN Papperet kommer till Europa Kunskapen om papperstillverkning förs så småningom vidare från Kina till Korea och Japan. Under 7oo-talet sprids tekniken till Samarkand, som kommer att bli centrum för papperstillverkningen under lång tid. De första europeiska pappersbruken startas i Italien och Spanien på 12oo-talet. I bö~an av 14oo-talet uppfinns boktryckarkonsten och då ökar också efterfrågan på papper. Bild & kä lla: Tumba Bruk

3 Dagbogsberetning om IPH/NPH kongressen i Stockholm og Uppsala Ann Hallströms udstilling af et vandmä!rke tiltrak stor opmä!rksomhed hos Denis Peaucelle, Gisela Mand! og los De Gelas, mens Martin Cuppen mil vente, til de andre fjytter sig. AV Anna-Grethe Rischel Mandag d TFI Packforsk Som lovet af Göran Wohlfahrt kunne yr indlede NPH's årsm0de i Sverige i det dejligste forärsvejr med en velbes0gt generalforsamling i STFl's smukke lokale i Stockholm. Vi måtte tage afsked med Claes Ekeroth og Anna-Grethe Holm Olsen som vores mangeårige revisorer og vores trofaste norske medlem mer Edgar Ytteborg og Nanina L0ken, men vi kunne samtidig byde velkommen til Kari Greve som nyt norsk styrelsesmedlem og til Helene Sjunnesson som nyt svensk medlem. Jan-Erik LevIin blev valgt som ny ordf0fer og prresident for NPH og afl0ser for Göran Wohlfahrts 9-ärige virke som foreningens ordf0rer. Styrelsen blev igen fuldtallig ved valg af Per Jerkeman som sekretrer, Richard Kjellgren som kasserer, Sanny Holm og Bertil Mark som revisorer og med vores tidligere kasserer, Henrik Essen som revisorsuppleant, mens jeg fortsatte endnu et år som vice-ordf0- rer. Dc afgående styrelsesmedlemmer Keld Dalsgaard Larsen og Esko Häkli genvalgtes og Björn Krogerus indträdte som suppleant, og til valgnrevnet blev Bertil Mark, Jan Frederik Boethius og Göran Wohlfahrt udpeget. Jan-Erik LevIin takkede Göran Wohlfahrt for hans store engagement som NPH's prresident og for hans initiativ til at vo res forening skull e vrere vrert for den 29. international e papirhistorikerkongres i Stockholm og Uppsala de f0lgende dage. Det har vreret en krrevende opgave for programkomiteen under Jan-Erik Levlins engagerede ledelse og for organisationskomiteen, som Lennart Eriksson mest rede at koordinere med mange bolde i luften; resten af styrelsen assisterede efter bedste evne i det lange og sprendende forl0b, som det var at organisere!ph-kongressen. Takket vrere velvillig fondsst0tte fra svenske fonde og med m0der, e-maiis og mange arbejdstimer havde vi et velfungerende netvrerk, og alt var klar til åbningen af kongressen den f0lgende dag samtidig med, at den Svenske Pappers-och Cellulosaingeniörsföreningen SPCI kunne fejre sit lod-års jubilreum med et storstilet program i tre dage. Tirsdag d Älvsjömässan og Kungliga Myntkabinettet. Session 1: "The Birth of an Industry - from Forest to Paper during the 19th Century". NPH- og IPH-deltagerne var med til SPCI's festlige åbningsprogram i Älvsjömässan, hvor det stf0mmede ind med folk, som målrettet gik i takt til jazz-orkestrets toner gen nem den store kongresforhal. Registreringen af IPHkongressens del tagere fra 20 nationer foregik probleml0st og så professionelt ved skranken, at andre naturligt s0gte hen for at få information om SPCI hos Karin Hagy, vores kongressekretrer Efter lunch startcde IPH-kongressen med Session l, hvor der var indbudt en rrekke skandinaviske foredragsholdere. Kongressens titel var det gennemgående tema for kongressen, men det blev 3

4 isorr belyst i denne session som en fornem indledning til den 2.9.1PH-kongres. Om aftenen fortsatte programmet med en inspirercnde omvisning på Kungliga Myntkabinettet, cfterfulgt af en uds0gte buffet samme sted af de fin este skandinaviske specialiteter. Det va r vi rkelig en festlig begyndelse på lph-kongressen, og det va r tydcl igt at mrerke på den gode stemning og kontakten mellem IPH- og NPH-deltagern e, so m herskede all erede fra den f0rste dag. Onsdag d.28/5 Riksarkivet og Etnografiska Museet Session 2: Historical aspects on the development of pa per grades and qualities. Session 2.1: Classification of paper grades. Session 2.2: Paper performance. Onsdagens program var omfattende, så derfor startede dagen tidligt med bustransport til Riksarkivet, hvar formiddagen var helliget Session 2.'s foredrag. NPH- organisationen havde valgt at kongressproget skulle vaere engelsk, og takket vaere summaries på engelsk, tysk og fransk, som blev uddelt til kongresdeltage rne ved registreringen, kunne alle orientere sig om emnerne. Vi kan se frem til at studere alle foredrag ideres hel hed, når lph-kongresbogen udkommer i begyndelse n af nres te år, og derfor går jeg i denne beretning ikke nrermere ind på de enkelte foredrag. Efter lunch-pausen på en nrerl iggende restaurant fortsatte dagens program med l. arkivar Karin Borgkvist-Ljungs orienteri ng om Riksa rkivet, efterfulgt af l. konserva tor Anna Forsnäs' informationer om arbejdet med konservering af samlingerne, inden vi kom ind ilaesesalens udstilling af manuskripter og af vandmaerkesamlinge r. Her glemte alle straks tid og sted som saedvanlig. Kaffepausen kunne dog lokke deltagerne tilbage til virkeligheden og til lph's generalforsamling, hvor Claire Bustarret som ords tyre r guidede os smertefrit gennem programmet. Også i lph måtte vi sige farvei til vores polske praesident, 16zef Dabrowski og jeg blev valgt som den f'hste lph-prresident fra Skandinavien. Som nye re resmedlemmer va lgtes Susanne Ackerson-Addor fra Sc hweiz, Elaine og Sidney Koretsky fra USA og!phs kasse re r Alphonse Radermecker fra Belgien. Desvae rre kunne kun Elaine og Sidney Koretsky v.:c re til stede, og de mod tog de smukke di - 4 plomer fra 16zef Dabrowski. Som kommende kongreskoordinator prresenterede Claire Bustarret sin og Denis Peaucelles forel0bige og meget lovende program fo r lph kongressen i , so m vii fi nde sted i septembe r i Ango ul eme i Sydfrankrig, hvor både ny og gammel papirindustri er rigt reprresenterct. Vejret var stadig utrolig dejligt, da vi om aft enen ankom med bus til Etnografiska Museet og blev mod taget af di re kt0ren for Sven Hedin saml ingen, Håkan Wahlquist. Programmet omfattede både Håkan Wahlquist's fo redrag om Sven Hedin sammen me d en mindre udstilling af hans ber01nte samling af centralasiatiske manuskripter, et dejligt krydret etnisk måltid og adgang til selve udstil linge n af Hedins ekspedi tioner. leg tror, at alle fom emmede den helt sae rlige stemning, som dette museum rummer af formidling og eventyr om fremmede nationer, og også her var det sv.:c rt for deltagem e at 10sri ve sig, men der ve ntede et langt program den nreste dag. Torsdag d. 29/5 Linnes Hammarby, Carolina Rediviva og Skokloster Kun få dage efter Linnes f0dselsdag d.2.3. maj ankom vi i strålende solskin og rigtig h0jsommerve jr til hans sommerbolig i Hammarby. Året f0r havde der i Uppsala og mange andre steder vreret stor festivitas i anl edning af 300- året for Linnes f0d sel, og festlighederne fortsatte ved vores ankom st. Vi blev budt velkommen af Linne selv i skikkel se af en meget kompetent dramatiker, som frengslende fo rtalte om "sit liv og virke", inden han viste rund t i den smukke bolig med kolorerede botaniske kobberstik so m tapet i Linnes sovevrerelse. Der va r en behagelig temperatur i det store trre hus i to etager, hvor der i sin tid må have vreret li v og mre med en stor b0rneflok, tjenestefolk og studenter fra Uppsala, som blev undervist i det lille raritetskabinet på bjerget bagved huse t. Der va r rig lejlighed til at gå rundt i dc dej lige omgivelser med vilde blomster og mange forskellige trreer og planter, hvor små skilte med latinske plantenavne viste, at Linnes ånd var til stede i den systematiske og smukke botaniske be plantning i den dejlige svenske natur. Berigede af indtryk fo rtsatte vi til Uppsala, hvar der ventede endnu en vel til beredt lunch på den hvide restaurant "Flustret", hva r Upsala-studenterne tradi tionelt holder sammenkomster om fo råret. Vi blev vel modtaget af Per C ullhed, chef fo r bibliotekets kultu r arvsafdeling, og fra "Flustret"var der kun kort at gå til Carolina Redi viva, Uppsalas universitetsbi bliotek. l den smukke bibliotekssal med reoler fra loft til gulvag store glober berettcde overbibliotekar, professor Ulf Göranson om bibliotekets hi storie og den fornemme samling af bogbind i salen. Vi havde rig lej lighed til bagefter at stude re de freml agte b0ger nre rmere. Det va r igen sv.:c rt at forlade b0ge rne, men programmet omfattede også be S0g på konserveringsvrerkstedet og omvisning af Per C ullhed i den netop åbnede nye udstilling med kl enodi er og forn em formidling af papiret, boge n og grafikkens historie. Efter en bustur gennem det smukke landskab nåede vi frem til Skoklaster, som blev endnu en betagende oplevelse for os alle. Vores be tornksomme organisa tionskomite havde også her s0fget for vores velbefindende ved at servere dejl igt, koldt mineral vand på siatstrappen ved den solbeskinnede Mälaren. Vi fortsatte med en sprendende omvisning i det store slot med Carl Gustav Wrangels omfattende samlinger af våben, gobeliner og malerier og i slottets 0verste etage ventede den overvor ldende sa mling af b0ger, som havde sae rlig interesse for os. Konservator Ann Hallströms levende gennemga ng af samlingernes hi storie f0fte os ind i en sand Aladd ins hule, hvor rum efter rum var fyldt med b0ger i luftige tremmereoler, hvor pergamentbind var dominerende. Bogsam Iingem e havde i århundreder fu lgt slottets naturlige kli ma, som det vekslede med årstiderne uden klimastyring eller opvarmning, og her måtte man indstille sig på en speciel og passiv bevaringsprobl ematik og anvende erfaringerne fra sådanne vii kår til ny viden indenfor magasinering og arkivering af papir. Hvad kunne registreringen af va ndm aerkerne i disse samlinger ikke fort.:c ll e om handel med papir i den urolige tid i Europa, prreget af store krige? Et enkelt eksempel var fremlagt til nrermere unders0gelse, og det blev studeret med stor iver. Fyldt med indtrykket af bibli ote kets skatte fortsatte omvisningen i slottets mange rum, udsmykket med hollandske gyldenlredertapeter, malerier, gobeliner

5 og m0bler, og derfor gjorde kontrasten til den store vestfl0j et så uudsletteligt indtryk. Af mangel på kapital var byggeriet stoppet midt i indretningen af denne fl0j efter Wrangels d0d 1676, og mens aftensolen skinnede ind af vinduerne i det store, tomme rum kunne vi fra gul vet i nederste stokvrerk uden etageadskillelser se lige op i den famastiske tagkonstruktions bjrelker. Kun hullerne i murv<erket viste, hvor gulvbjrelkerne skulle have vreret, og tiden stod stille her. Det gjorde den heldigvis ikke i Skoklosters Wärdshus, hvor man stod parat med en UdS0gt konference-middag, som blev nydt i fulde drag, kun afbrudt af taler, inden bussen bragte os tilbage til Stockholm i god behold. Fredag d.30/5 STFI-Packforsk, Svenska Träforskningsinstituttet Session 3: The techno-economical development of the paper industry during the 19th century. Session 3.1: Development of papermaking technology. Session 3.2: Paper industry development in different regions. Session 4: Historical perspectives. Denne dag var de sidste to sessioner hen lagt til det store auditorium på STFI-Packlorsk, og selvom det var et omlattende program, herskede der stor lydh0rhed og koncentreret opm<erksomhed blandt alle - både tilh0rere og foredragsholdere. Det var meget inspirerende at opleve, og der udspandt sig sprendende diskussioner efter de forskellige foredrag. Takket vrere Inge van Wegens tekniske snilde og hjrelpsomhed lungerede alt teknisk udstyr trods de komplikationer, som opstod blandt andet ved at jeg som chairman fik slukket lor computeren istedet lor at åbne den nreste power point prresemation.. Elter en dejlig lunch på den n<erliggende restaurant lortsatte vi med kongressens sidste session, som i de to prresemationer om papirhistorie, dels fra Sydamerika og dels fra Asien understregede det internationale kendetegn for hele programmet. Hvad kunne vrere mere inspirerende end at lytte til foredrag om Mayaerne og vandmrerkestudier af papir lra spaniernes nye verden og f0lge med Elaine og Sidney Koretsky i Dard Hunters lodspor. Udstillingen al Dard Hunter b0ger i Troedssons bibliotek vekslede med Tumbas papirmester demonstrede htlndva?rket og et af de mange vandma?rker fra papirmuseet. forevisningen af STFI's store hal med EuroFEX Pilot papinnaskinen med formindsket bredde og lrengde, hvor fors0g med nye papirprodukter kunne gennemf0fes med et lukket kredsl0b af vandlorbruget uden cirkulation al pulpen og med mulighed lor lomgelse al hastigheden. Prolessor Gunnar Svedberg og hans medarbejdere gav os med en rrekke foredrag et lille, men svimlende indblik i STFI's Iremtidsforskningsprojekter, hvor man arbejder målrettet med breredygtigheden af udnyttelse al trre lige fra trreet plantes til det ender som et lrerdigt produkt, og om den udvikling, der her er i gang med nye anvendelser af sel ve fibermassen og al trre. Trreforskningens betydning for den globale klimaproblematik blev klart perspektiveret af direkt0ren for Skogsindustrierne, Marie S. Arwidson, så alle kunne lorstå budskabet, og jeg håber at STFI-Packforsk forskningsresultater bliver reprresenteret ved nreste års klima konference i K0benhavn. leg kunne 0nske, at det også var muligt at publicere disse STFI fo redrag i NPH Nytt eller i IPH-kongresbogen. Lennart Eriksson og Karin Hagy havde igen s0rget lor at vi ikke kun skulle have åndelig f0de, og kongressens officielle program sluttede med et velkomment traktement. Lerdagd.31/5 Tumba papirmuseum Nresten halvdelen af kongresdeltagerne kunne heldigvis deltage i bes0get på Tumba papirmuseum, hvor vi fortsatte med at lrere nyt om papirmagerhåndvrerket. Den svenske Riksbanken valgte i 1754 at der skulle oprettes en papirm0lle i Tumba til produktion af seddelpapir. For at undgå lorlalskninger af pengesedlcrne krrevedes der en helt ny teknologi, og derfor blev der indkaldt hollandske papirmestre, som besad denne viden. Den lokale arbejdskraft blev oplrert af hollrenderne i Tumba, som lå i passende afstand fra Stockholm, og på museet fik vi et levende indtryk al det milj0 og den dagligdag, der i sin tid havde hersket med hårdt arbejde Ira morgen til alten for de mange familier, som virkede under tidens trange boligforhold med st0jen Ira tidlig margen fra stampevrerket i 0reneo Udstillingen formåede fint at skildre, at dagligdagen ikke var så idyllisk som i dag, hvor vi vandrede rundt mellem de smukke, solbeskinnede bygninger. Der var så megen inlormatian i udstillingen, at det slet ikke var nok med de timer, vi var der, så der vil vrere en meget god grund til at vende tilbage til pappersmästaren Gunnar Ståhl, Richard Kjellgren og Tumba museet igen. Se også Museumsinspekt0r Keld Dalsgaard Larsen anmeldelse af IPH kongressen på som er Silkeborg papirmuseum "Bikubens" hjemmeside. 5

6 PAPIRHISTORIE Mellem videnskab og lidenskab IPH'S 29. KONGRES Från IPH - kongressens besök vid Ri/<sarkivet. _ IPH - den internationale forening af papirhistorikere - holdt kongres i maj 2008 i Stockholm. IPH holder kongres hvert andet år, og denne 29. kongres blev holdt under tiden: The Birth of an Industry - from Forest to Paper during the 19th Century. ) - Il'H udspringer al papirhistorikeres interesse lor vandmrerke i det gamle håndgjorte papir. Vandmrerkelorsk ningen er en lille specialvidenskabelig gren - ell er lidenskab - som også er kendt under navnet filigranlogi. Med årene er lhp's interessefelt blevet pa pirhistorie i al dens kompleksitet. IPH's 29. kongres var en lorblaflende event med blandt andet lalgende ingredienser: videnskab, performence, lidenskab, nydelse og big business. Og internationalt samvrer med deltagere fra Sve rige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Rusland, Estland, Letland, Slovenien, 0strig, Schweiz, Holland, Belgien, Frankrig, Italien, Spanien, England, Canada, USA og Kina. Konlerencesproget var engelsk - i alle nationale nuancer. Papirhistorikere er en sammensat gruppe al historikere, naturvidenskabslolk, arkivlolk, museumslolk, konservatorer og industrilolk. Alle sammen med en lidenskab 6 lor papir og papirhistorie. Fra Si lkeborg deltog museumsleder Bent Schmidt Nielsen og museumsinspektar Keld Dalsgaard Larsen. NPH - den nordiske lorening al papirhistorikere - stod lor konferencen, og den blev alholdt i lorlrengelse al Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörs ISPCI) 100 års jubil reumskongres. Resultatet va r imponerende. Det er umuligt at samrnenfatte konlerencens mange lorelresninger og dt0ftelser, men her skal Irernhreves nogle enkeltc temaer: DET PAPIRL0SE SAMFUND Det papirlase samlund hare r fortiden til. Ikke Irerntiden. Flere lorelresningcr gav nogle fine historiske og aktuell e indblik herom. For 200 år siden var verdenen stort set papirlas. Papir var en sag lor statsadministration og en larsvindende lille eksklusiv kreds al velhavere. Den jrevne dansker havde måske en bibel og en katekismus al papir i hjemmet - og det var så det. Noget egentligt årligt forbrug al papir var der slet ikke tale om lar hen imod slutningen al 1800-tallet. Papiret harer til den moderne verden med aviser, bager, breve, tapeter, papiremballage osv. osv. I 1900-tallet gik det kun en vej: Irernad. Og i dag bruges der i gennemsnit på verdensplan 56 kg. pr. år pr. indbygger. Men papirforbruget er meget ujrevnt lordclt med USA i toppen med over 300 kg pr. indbygger pr. år, mens tall e ne lor lande som Kina, Indien og Senega l er henholdsvis 45 kg., 7 kg. og 3 kg. Ta l der må give papirindustrien masse r al tro på Irerntiden: Trenk sig når I.eks. Kinas og Indiens nyrige mi ddelklasse for alvar inddrager papiret ideres lorbrug. Der er således ingen grund til bekymring - papiret er kommet lor at blive. Også i Irern tiden. SKOV OG PAPIR Papirproduktionen eksploderede i og med industrialiseringen. Frem til 1800 var produktionen kvantitativt begrrenset - og råstoffet var har og bomuld. I labet al 1800-tallet stiger behovet lo r papir, og det giver et problem med hensyn til råstoffet: Der er simpelthen ikke nok har og bomuld. Noget må gares. Lasningen kommer med det nye råstol: trremasse og trrecellulose, som vinder frem i de scneste årtier al tallet. På konlerencen var der lorelresninger om de svenske sko ves betydning for papirindustrien. Og det var et interessant eksempcl på historiens kompleksitet. De svenske skave havde frem ti l ca vrere t en lorudsretning lor en stor svensk jernproduktian, men under den tidlige industrialisering lancerer englrenderne den nye tids energikilde: stenkuliet. Herrned bliver den svenske trrekulsproduktion

7 potentielt gårsdagens energikildc. Og pludsclig står Sveriges skov e og mangler anvendelsesmuligheder. Noget må g0res. Og det bliver til udviklingen af råstof til papirfremstilling. En faseinerende historie. Jeg fornemmede på konfereneen, at man nok ikke vii stadfreste trremassens indmareh slet så tidligt, som man normalt g0r. Oet kan også sammenholdes med iagttagelser fra Silkeborg. Oe forenede Papirfabrikker blev dannet i 1889 og begyndte med at lukke Silkeborg Papirfabrik. Det skabte debat. Oe forenede Papirfabrikker foreslog så at etablere en trreeellulosefabrik i Silkeborg. Men det 0nskede byst yret ikke. Oe forenede Papirfabrikker droppede også hurtigt den ide og genåbnede Silkeborg Papirfabrik i 1894 som koncernens nnpapirfabrik. Oe forenede Papirfabrikker havde i 1889/1890 troet på en dansk trreeellulosefabrikation - men allerede et par år efter var den tanke urealistisk på grund af de 0vrige nordiske landes kolossale udvikling på det te område i disse år. Konfereneen bes0gte den svenske skovindustris forskningscenter (STFI Packforsk), og man nk et levende indtryk af skovindustri ens vilje til nyskabelse. Oer tales nu ikke så meget om "pulp" (råstof) eller papir - men om n berproduktion. Til alle mulige formål. Oet er big business - svenske eksportindtregter på 180 milliarder svenske kroner. Skovindustrien i Sverige 0nsker at laneere sig som en milj0- og klimabevidst industrigren med et enormt potentiale. I Sverige og i EU. Om f0je år er papirproduktion nok blot en ud af mange aspekter i fremtidens nberproduktion. vandmrerker på er nu afl0st af yngre krrefters mere pragmatiske 10sningsmodeller ved hjrelp af ny teknologi. Mere herom kan lreses på hjernmesiden www_bernstein.oeaw.ac.at ASIATISK PAPIR IPH's faglige udspring i reldre europreisk håndgjort papir går hånd i hånd med en strerk interesse for asiatisk håndgjort papirfremstilling. På Stoekholm-konfereneen var der flere vregtige forelresninger om asiatisk papirfremstilling, blandt andet om m0det mellem japansk og europreisk papir, om tibetansk papir og forskelle mellem gammelt japansk og kinesisk papir. Historisk er Oard Hunter ( ) en hovedngur i denne interesse. Under konfereneen var der prresentation af en lille bogsamling af Oard Hunter, hvor han sclv har stået for det hele: indsamling af viden, formuleringen, produktionen af trykpapiret (håndgjort) og selve trykningen. Oet er i sandhed eksklusive b0ger. Konfereneen sluttede af med" A tribute to O,ud Hunter" ved Elaine Koretsky. Vi kom her tret på de asiatiske traditioner- som også i sig selv er et komplekst frenomen i forandring. Filmforevisningen viste således, at papirmagerne i Vietnam og Bangkok er kvinder - hvorimod papirmagerne traditionelt i Europa, Japan og Korea er mrend. Konfereneen kunne så ledes slutte af med visheden om papirhistoriens storhed og omfang. IPH I FREMTIDEN IPH's medlemmer har interessen og lidenskaben for papir og papirhistorie som udgangspunkt. Foreningen er imidlertid også under forandring. Gamle temaer toner hen, mens nye vinder frem. Industrisamfundets papirproduktion var i Stockholm mere markant på dagsordenen end normalt. Oet er glredeligt, men henned afdrekkes blot endnu et enormt forskningsunivers inden for papirhistorien. Uendeligt og uoverskueligt. Nogle kunne måske tro, at papirhistorie er så speciel, at det må vrere enkelt at gå til. Oet er langt fra tilfreldet. Papirhistorie kan igen indde\es i masse r af specialer. Overblikket er nrermest umuligt at skaffe sig. IPH g0r et ihrerdigt fors0g på at samle alle de spredte entusiaster inden for papirhistorien - hvert andet år. IPH valgte på kongressen ny prresident. Josef Oabrowski (Polen) 0nskede at trrekke sig fra posten efter nre år, og som ny prresident blev Anna-Grethe Risehel (Oanmark) valgt. Herrned har IPH fået sin f0rste kvinde og skandinav som prresident. Kongressen tog med tak imod et tilbud fra den nystiftede franske forening for papirhistorikere om at holde IPH's 30. kongres i Angouleme i Frankrig i ME RE lnteresserede i konfercneens program m.m. hen vises tillphs hjernmeside: www_paperhistory.org_ Kongressens mange forelresninger skulle efter planen foreligge i bogform i 10bet af TAK Tak til NPH og de svenske vrerter for en f10t kongres - velplanlagt ned i mindstc detalje. Selv vejret var fantastisk. VANDMiERKER Ingen!PH konferenee uden forelresninger om vandmrerker. Oet er foreningens oprindelige emne, og det er fortsat omgreret med megen pietetsf01e1se. Mit indtryk er, at vandmrerkeforskningens tidligere store forventninger til snarligt gennembrud er blevet afl0st af mere afdrempede ambitioner. Oen nye it-teknologi har givet helt nye muligheder for niigranlogien. Muligheden for at prresentere viden om og eksempler på vandmrerker på internettet ligger lige for. Med massiv EU-st0tte er en rrekke europreiske institutioner gået sammen i projekt Bernstein om prresentation af gamle vandmrerker. Tidligere tiders skrenderier om den eviggyldigt sande måde at prresentere de gamle Kongressens deilige stemning fremgår tydeligt af Lennart Eri1<ssons udskamkning tii alle pd trappen til Skakloster. 7

8 Ny ordförande i NPH och tre andra nya i styrelsen Nye ordföranden Jan-Erik Levl.in presenterar SI g Jag är född 1938 och bosatt i Helsingfors. Efter studier i fysik, kemi och matematik vid Helsingfors Universitet inledde jag 1963 ett drygt 40-årigt arbetspass vid KeL, den finska massaoch pappersindustrins gemensamma forskningsinstitut IFinlands STFI-Packforsk} varifrån jag pensionerades i slutet av Under mitt arbetsliv arbetade jag med många olika aspekter rörande fibrerna och deras egenskaper, papperstill verkni nge n, pappersprodukternas egenskaper etc. både som forskare och senare som forskningschef och direk- tör. Under de sista JO åren utgjordes en stor del av mitt arbete av frågor rö rande forskningsstrategier och forskningssamarbete både nationellt och internationellt, EU frågor osv. Mina kontakter med pappershistoria och Nordiska Pappershistoriker är av ett relativt nytt datum. Jag har givetvis känt tiu föreningens existens, men det var egentligen först då jag blev involverad i arbetet med att arrangera lph kongressen i Stockholm som jag kom i närmare kontakt med den. Arbetet med att sammanställa kongressens föredragsprogram visade att det verkligen finns många olika och intressanta aspekter på ämnet pappershistoria, som det skall bli ett nöje att stifta närmare NPH:s nya funktionärer Vid NPH:s årsmöte den 26 maj 2008 gjordes följande personval: Den nya styrelsen Jan-Erik Leviin, ordförande, (ny) Anna-Grethe Rischel, vice ordförande Per Jerkeman, sekreterare Richard Kjellgren, kassör, (ny) Keld DaJsgaard Larsen, ledamot Kari Greve, ledamot, (ny) Esko Häkli, ledamot Helene Sjunnesson, ledamot. (ny) Björn Krogerus, supplea nt Börje Dahlin, redaktör för NPHT, adjungerad Revisorer: San ny Holm Bertil Mark Henrik Essen, suppleant Valberedning: Göran Wohlfart Bertil Mark NPH:s representanter i andra organisationer: Gösta Liljendahls fond: Göran Wohlfart, ordinarie ledamot Bo Rudin, suppleant Avgdende ordförande i NPH Göran WohJfahrt avtackas vid årsmötet av tillträdande ordförande lan-erik Levlin. Skogsindustriernas Industrihistoriska Utskott Göran Woh lfahrt, adjungerad NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT GRAFISK DESIGN: Mellerstedts Design Tryck: Nyman & Jonsson, 2008

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss?

Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss? Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss? gruppe 1950 (4) Martin Louise Claes Signe: nej gruppe 1950

Læs mere

4/93 Pappershistorisk Tidskrift

4/93 Pappershistorisk Tidskrift Nordisk 4/93 Pappershistorisk Tidskrift Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker Inbjudan till NPH-konferens 1994 i Silkeborg i Danmark Bostiansk Papirmekka - resebrev r L Nordisk Pappershistorisk

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Strikke Stafetten Ankomst 29. februar kl. 11. - Afgang 4. marts kl. 14. kr. 2.995 Det er ved at blive en tradition med festlige dage med strik- og

Strikke Stafetten Ankomst 29. februar kl. 11. - Afgang 4. marts kl. 14. kr. 2.995 Det er ved at blive en tradition med festlige dage med strik- og Strikke Stafetten Ankomst 29. februar kl. 11. - Afgang 4. kl. 14. kr. 2.995 Det er ved at blive en tradition med festlige dage med strik- og hæklerier og dejlige strikkepiger og koner sammen på Tisvilde

Læs mere

petanque bornholm 2013 - præsentation af holdene A/S Team Bornholm * Ndr. Kystvej 34 * DK-3700 Rønne www.teambornholm.dk * info@teambornholm.

petanque bornholm 2013 - præsentation af holdene A/S Team Bornholm * Ndr. Kystvej 34 * DK-3700 Rønne www.teambornholm.dk * info@teambornholm. petanque bornholm 2013 - præsentation af holdene A/S Team Bornholm * Ndr. Kystvej 34 * DK-3700 Rønne www.teambornholm.dk * info@teambornholm.dk Agger Petanqueklub (Danmark) Kontaktperson: Henning Bjørn

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Danmark i verden i tidlig enevælde

Danmark i verden i tidlig enevælde Historiefaget.dk: Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark arbejdede fra 1660-1720 ihærdigt på at generobre Skåne, Halland og Blekinge gennem Skånske Krig og Store

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

til refugium Fra kirke

til refugium Fra kirke Fra kirke til refugium I den historiske by Arles i Sydfrankrig har parret Anne-Laurence og Phillippe Schiepan omdannet en tidligere kirke til et utroligt hjem, hvor de selv bor på toppen. Resten af kirken

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 7 juli 2014 33. årgang Bjørnø Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71,

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

NORDISK PAPPERSHISTORISK no 1 12007 UTGES AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER CALL FOR PAPERS TILL 2008 Inför IPH kongressen i Sverige 2008 går nu proramkornrnitten ut med inbjudan "Call for papers"

Læs mere

1. rejsebrev fra Madrid fra Sara Holmgaard, oktober 2009

1. rejsebrev fra Madrid fra Sara Holmgaard, oktober 2009 1. rejsebrev fra Madrid fra Sara Holmgaard, oktober 2009 Jeg har siden min start her på ergoterapeutuddannelsen været meget interesseret i at komme på udveksling ifm. studiet, da jeg syntes det kunne være

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Hvorfor valgte vi netop Vestbirk Naturbørnehave?: Vi valgte Vestbirk børnehave, fordi vi ønskede en børnehave med mulighed for nærhed og tryghed. Fordi vi fornemmede

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer.

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer. Årsberetning 2014 I denne sæson 2013/14 kan vi glæde os over et større antal dansere på gulvet hver onsdag aften. Det mærkes, at vi de fleste aftener er 4 kvadriller. Det mærkes ved, at vi fylder rummet

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 25 18.6.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 EUR/MWh 39,00 Futures - 2016 Nordpool Tyskland DK1 DK2 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 09-05-2014 09-07-2014 09-09-2014 09-11-2014 09-01-2015

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Fredagsbrev uge 4. Kære forældre

Fredagsbrev uge 4. Kære forældre Fredagsbrev uge 4 Kære forældre Kirsten, Jens Aksel og jeg er nu tilbage og har nydt den første uge hjemme. Kirsten og jeg arbejder i øjeblikket på årsregnskabet, da det skal ligge klar til revisoren kommer

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920 Generalforsamlingen 2013 Jeg vil gerne byde velkommen til generalforsamling og til nye oplevelser i Varde Kunstforening. Men først skal vi synge: Derfor kan vort øje glædes Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi:

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Program Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Konference med fokus på erfaringsudveksling, videndeling og idéudvikling Den 14. - 16. september 2010 på Mærsk Mc-Kinney Møller

Læs mere

Danmarks Designskoles biblioteks klassifikationssystem

Danmarks Designskoles biblioteks klassifikationssystem 3695211189 Danmarks Designskoles biblioteks klassifikationssystem A Forskelligt A 10.01 Ordbøger A 20.01 Håndbøger A 20.02 Legater A 20.04 Pædagogik A 20.05 Arbejdsmiljø A 20.06 Naturvidenskab/Zoologi

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år IKKE-RYGERE 100% Unge i Grønland der ikke ryger 80% 60% 40% 2006 2010 20% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Kilde: HBSC Greenland undersøgelsen 2010 RYGERE 100% Unge i Grønland, der har prøvet at

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

VIDENSKABERNES OG LIDENSKABERNES RUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling

VIDENSKABERNES OG LIDENSKABERNES RUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling VIDENSKABERNES OG LIDENSKABERNES RUM Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling FORTÆL UDSTILLINGERNE GENNEM BILLEDER Forstå rummenes historie og betydning Fortæl denne historie gennem

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Salg kom godt i gang! Gitte Kilhof Mercuri International

Salg kom godt i gang! Gitte Kilhof Mercuri International 1 Salg kom godt i gang! Gitte Kilhof Mercuri International En kort introduktion 10 15 43 12 4 1 3 Mercuri International - vores mission 4 Mercuri International vores forretningsidé Vi hjælper vore kunder

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013 25 års Jubilæumsudstilling Velkommen til Motiv 2013 Danmark 1980 Postgården i Købmagergade, København DE DANSKE MOTIVSAMLERE (Tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund) 1 2 Velkommen til Motiv 2013 v/jørgen

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006.

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Klubbens medlemmer har gennem klubbladet modtaget bestyrelsens skriftlige beretning samt beretninger fra nogle af udvalgene. Jeg skal her blot tilføje nogle yderligere

Læs mere

i Århus 12 16 november 2012

i Århus 12 16 november 2012 i Århus 12 16 november 2012 MÅNDAGEN den 12 november Ankomst till hotell för deltagare från Sverige och Norge ca kl 14:30. Eftermiddagssmörgås och kaffe eller te. Deltagare från Danmark anländer direkt

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

Etableret med passion og ambition af en ung kok en aprilsdag i 1991

Etableret med passion og ambition af en ung kok en aprilsdag i 1991 Etableret med passion og ambition af en ung kok en aprilsdag i 1991 I dag står mange op hver morgen for sammen at hæve standarden for dialog, smag og sanselighed AXELBORG OSER AF STEMNING og inviterer

Læs mere

En november med tryk på!

En november med tryk på! Kildeskolenyt! En november med tryk på! Så gik november måned med en masse forskellige aktiviteter, som du kan læse om her i årets sidste nummer af Kildeskolenyt! December 2010 10. årgang nummer 10 Husk

Læs mere

3.a søger ud i det blå

3.a søger ud i det blå 3.a søger ud i det blå I 10.000 meters højde sidder jeg og tænker tilbage på de sidste to uger. Jeg må ærligt indrømme, de har været fyldt med nogle af de vildeste ting, jeg har oplevet, og sådan tror

Læs mere

2.. Da ingen anden havde lyst til at påtage sig hvervet besluttede ordførende selv at påtage sig det.

2.. Da ingen anden havde lyst til at påtage sig hvervet besluttede ordførende selv at påtage sig det. Tilstede: Stig Broman, Rune Tedblad, Christer Blom, Thomas Bauer,Björn Olofsson, Ulf Jensen, Anne Gro Bauer-Nilssen Tove Sadolin, Ingela Björkner, Lars Ehnbom, Jens Ole Jespersen. 1. af ordførende. 2..

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

1. R E J S E B R E V

1. R E J S E B R E V 1. R E J S E B R E V Dato: 18/9 2012 Pernille Larsen Studie nr. HS10047 Email: 1004861@ucn.dk Mit 5 semester på Monash Peninsula University I Frankston, Melbourne, Australien I perioden 7/7 2012 15/12

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie (Hovedfag) samfundsfag (sidefag)

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie (Hovedfag) samfundsfag (sidefag) US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Historie (Hovedfag) samfundsfag (sidefag) Navn på universitet i udlandet: Gent Universitet Land: Belgien Periode: Fra: 9/2 2012 Til:9/7 2012

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere