Lyckad IPH-kongress i Stockholm och Uppsala

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyckad IPH-kongress i Stockholm och Uppsala"

Transkript

1 NORDISK PAPPERSHISTORISK UTGES AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER Lyckad IPH-kongress i Stockholm och Uppsala Deltagarna i /PH-kongressen samlade vid Carl von Linnes sommarhus i Hammarby utanför Uppsala. Den 2ge IPH-kongressen med NPH som värd blev, en- er i dagboksform om sina intryck och Keld Dalsgaard ligt samstämmiga synpunkter, välarrangerad med ett Larsen rubricerar sin artrikei "Papirhistorie - Mellem omfattande och intressant program Vi publicerar två videnskap och lidenskap". rapporter från kongressen. Anna-Grethe Rischel skriv- Sidorna 3 och 5 Ordförandeskiften i NPH och IPH Vid årsmötet i maj valdes Jan-Erik LevIin, Finland, till ny ordförande i NPH. Vidare invaldes tre nya styrelseledamöter- Även i IPH har det blivit ordförandeskifte. Ny ordförande är Anna-Grethe Rischel, som också är vice ordförande i NPH. Fr. v: Göran Wohlfahrt, avgående ordförande i NPH, fosef Dabrowski, avgående ordförande i /PH, Anna-Grethe Rischel och fan Erik Levlin.

2 Nordiska Pappers historiker (NPH) Föreningen Nordiska Pappershistoriker (N PH} är en ideell förening med uppgift att främja intresset för pappershistoria i Norden. Föreningen uppmuntrar och stimulerar forskning om och dokumentation av lump och dess beredning, tillverkningsprocesser, redskap som valskistor, kypar, formar och guskredskap. Andra intresseområden är historia om bruksmiljöer och mäniskorna vid pappersbruken, papperets användning och distribution. Vatten märkning och datering med hjälp av pappersegenskaper är liksom papperskonservering och konstnärligt bruk av papper andra exempel på föreningens intresseområden. Ordförande: Jan-Erik Levlin, Tel: Sekreterare: Per Jerkeman, Tel: Medlemsä renden och kassör: Richard Kjellgren Tel: Medlemskap kan tecknas genom inbetalning av medlemsavgiften till NPHs postgirokonto i lokal valuta. I Danmark kan inbetalning ske till postgironummer , Anna-Grethe Rischel, märk talongen NPH-kontingent. Avgifter: Enskild medlem: 200 kr, Institutioner: 400 kr, Företag: 900 kr Hallstahistoria Två unga studerande vid KY utbildningen inom Byggnads- och Industriminnesvård i Västerås - Helena Lundgren och Lena Knutson Udd - gjorde 2006 sitt examensarbete om Hallsta Pappersbruk. Detta blev så lyckat att de av bruksledningen fick i uppdrag att utvidga examensarbetet och ge ut det i bokform. Resultatet har blivit en mycket vackert formgiven bok, tryckt på ett av landets främsta boktryckerier som kom ut hösten Att bruket tog detta ambitiösa initiativ länder den förre pla tschefen Per Bjurbom all heder. Dagens brukschefer har vanl igen ett mycket begränsat intresse för sitt bruks historia. De bä da författarna - och tillika duktiga fotograferna - ger en fyllig beskrivning av bakgrunden till brukets tillkomst och av dess utveckling fram till idag. Varje del av processen får en grundlig genomgång - pedagogiskt och lättbegripligt. Leverantörernas insatser finns också med. Vad som möjligen saknas är människorna bakom verket; Carl Wahrens betydelse framgår naturligtvis, men alla duktiga ingenjörer som gjorde bruket till tekniskt ledande inom många områden har inte fått plats. Boken avslutas med en vacker och pedagogisk bildserie som visar dagens bruksmiljöer. Per Jerkeman 2 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT Årgång 37, 2008 nr. 2 Utgivare: Föreningen Nordiska Pappershistoriker Org.nr: Postgiro: Redaktör och ansvarig utgivare: Börje Dahlin, BgO-information Tegnergatan Sundsvall, Sverige Tel och fax: Mobil: E-post: Material: Papperet uppfanns för ca 2000 år sedan, till Europa kom det inte förrän under medeltiden_ I Sverige börjar vi använda papper först under 1300-talet. Det första papperet För ca 2000 år sedan uppfinns papperet i Kina. Tidigare har man skrivit på sidentyg, vilket är ett ganska dyrt material. Vem som kommer på att göra det allra första papperet vet man inte, men en man vid namn Ts"a; lun vidareutvecklar iden. I en rapport till den kinesiska kejsaren år 105 e. Kr beskriver han hur papper tillverkas av trädbark, hampa, trasigt ty9 och fisknät. Det äldsta kinesiska papperet som finns bevarat är från år 8 f. Kr och är tillverkat av lin. På pappret. finns fieta kinesiska skrivtecken och man tror att det är rester av ett brev. Pappersfragmentet hittades i augusti PAPPERETS VÄG ÖVER VÄRLDEN Papperet kommer till Europa Kunskapen om papperstillverkning förs så småningom vidare från Kina till Korea och Japan. Under 7oo-talet sprids tekniken till Samarkand, som kommer att bli centrum för papperstillverkningen under lång tid. De första europeiska pappersbruken startas i Italien och Spanien på 12oo-talet. I bö~an av 14oo-talet uppfinns boktryckarkonsten och då ökar också efterfrågan på papper. Bild & kä lla: Tumba Bruk

3 Dagbogsberetning om IPH/NPH kongressen i Stockholm og Uppsala Ann Hallströms udstilling af et vandmä!rke tiltrak stor opmä!rksomhed hos Denis Peaucelle, Gisela Mand! og los De Gelas, mens Martin Cuppen mil vente, til de andre fjytter sig. AV Anna-Grethe Rischel Mandag d TFI Packforsk Som lovet af Göran Wohlfahrt kunne yr indlede NPH's årsm0de i Sverige i det dejligste forärsvejr med en velbes0gt generalforsamling i STFl's smukke lokale i Stockholm. Vi måtte tage afsked med Claes Ekeroth og Anna-Grethe Holm Olsen som vores mangeårige revisorer og vores trofaste norske medlem mer Edgar Ytteborg og Nanina L0ken, men vi kunne samtidig byde velkommen til Kari Greve som nyt norsk styrelsesmedlem og til Helene Sjunnesson som nyt svensk medlem. Jan-Erik LevIin blev valgt som ny ordf0fer og prresident for NPH og afl0ser for Göran Wohlfahrts 9-ärige virke som foreningens ordf0rer. Styrelsen blev igen fuldtallig ved valg af Per Jerkeman som sekretrer, Richard Kjellgren som kasserer, Sanny Holm og Bertil Mark som revisorer og med vores tidligere kasserer, Henrik Essen som revisorsuppleant, mens jeg fortsatte endnu et år som vice-ordf0- rer. Dc afgående styrelsesmedlemmer Keld Dalsgaard Larsen og Esko Häkli genvalgtes og Björn Krogerus indträdte som suppleant, og til valgnrevnet blev Bertil Mark, Jan Frederik Boethius og Göran Wohlfahrt udpeget. Jan-Erik LevIin takkede Göran Wohlfahrt for hans store engagement som NPH's prresident og for hans initiativ til at vo res forening skull e vrere vrert for den 29. international e papirhistorikerkongres i Stockholm og Uppsala de f0lgende dage. Det har vreret en krrevende opgave for programkomiteen under Jan-Erik Levlins engagerede ledelse og for organisationskomiteen, som Lennart Eriksson mest rede at koordinere med mange bolde i luften; resten af styrelsen assisterede efter bedste evne i det lange og sprendende forl0b, som det var at organisere!ph-kongressen. Takket vrere velvillig fondsst0tte fra svenske fonde og med m0der, e-maiis og mange arbejdstimer havde vi et velfungerende netvrerk, og alt var klar til åbningen af kongressen den f0lgende dag samtidig med, at den Svenske Pappers-och Cellulosaingeniörsföreningen SPCI kunne fejre sit lod-års jubilreum med et storstilet program i tre dage. Tirsdag d Älvsjömässan og Kungliga Myntkabinettet. Session 1: "The Birth of an Industry - from Forest to Paper during the 19th Century". NPH- og IPH-deltagerne var med til SPCI's festlige åbningsprogram i Älvsjömässan, hvor det stf0mmede ind med folk, som målrettet gik i takt til jazz-orkestrets toner gen nem den store kongresforhal. Registreringen af IPHkongressens del tagere fra 20 nationer foregik probleml0st og så professionelt ved skranken, at andre naturligt s0gte hen for at få information om SPCI hos Karin Hagy, vores kongressekretrer Efter lunch startcde IPH-kongressen med Session l, hvor der var indbudt en rrekke skandinaviske foredragsholdere. Kongressens titel var det gennemgående tema for kongressen, men det blev 3

4 isorr belyst i denne session som en fornem indledning til den 2.9.1PH-kongres. Om aftenen fortsatte programmet med en inspirercnde omvisning på Kungliga Myntkabinettet, cfterfulgt af en uds0gte buffet samme sted af de fin este skandinaviske specialiteter. Det va r vi rkelig en festlig begyndelse på lph-kongressen, og det va r tydcl igt at mrerke på den gode stemning og kontakten mellem IPH- og NPH-deltagern e, so m herskede all erede fra den f0rste dag. Onsdag d.28/5 Riksarkivet og Etnografiska Museet Session 2: Historical aspects on the development of pa per grades and qualities. Session 2.1: Classification of paper grades. Session 2.2: Paper performance. Onsdagens program var omfattende, så derfor startede dagen tidligt med bustransport til Riksarkivet, hvar formiddagen var helliget Session 2.'s foredrag. NPH- organisationen havde valgt at kongressproget skulle vaere engelsk, og takket vaere summaries på engelsk, tysk og fransk, som blev uddelt til kongresdeltage rne ved registreringen, kunne alle orientere sig om emnerne. Vi kan se frem til at studere alle foredrag ideres hel hed, når lph-kongresbogen udkommer i begyndelse n af nres te år, og derfor går jeg i denne beretning ikke nrermere ind på de enkelte foredrag. Efter lunch-pausen på en nrerl iggende restaurant fortsatte dagens program med l. arkivar Karin Borgkvist-Ljungs orienteri ng om Riksa rkivet, efterfulgt af l. konserva tor Anna Forsnäs' informationer om arbejdet med konservering af samlingerne, inden vi kom ind ilaesesalens udstilling af manuskripter og af vandmaerkesamlinge r. Her glemte alle straks tid og sted som saedvanlig. Kaffepausen kunne dog lokke deltagerne tilbage til virkeligheden og til lph's generalforsamling, hvor Claire Bustarret som ords tyre r guidede os smertefrit gennem programmet. Også i lph måtte vi sige farvei til vores polske praesident, 16zef Dabrowski og jeg blev valgt som den f'hste lph-prresident fra Skandinavien. Som nye re resmedlemmer va lgtes Susanne Ackerson-Addor fra Sc hweiz, Elaine og Sidney Koretsky fra USA og!phs kasse re r Alphonse Radermecker fra Belgien. Desvae rre kunne kun Elaine og Sidney Koretsky v.:c re til stede, og de mod tog de smukke di - 4 plomer fra 16zef Dabrowski. Som kommende kongreskoordinator prresenterede Claire Bustarret sin og Denis Peaucelles forel0bige og meget lovende program fo r lph kongressen i , so m vii fi nde sted i septembe r i Ango ul eme i Sydfrankrig, hvor både ny og gammel papirindustri er rigt reprresenterct. Vejret var stadig utrolig dejligt, da vi om aft enen ankom med bus til Etnografiska Museet og blev mod taget af di re kt0ren for Sven Hedin saml ingen, Håkan Wahlquist. Programmet omfattede både Håkan Wahlquist's fo redrag om Sven Hedin sammen me d en mindre udstilling af hans ber01nte samling af centralasiatiske manuskripter, et dejligt krydret etnisk måltid og adgang til selve udstil linge n af Hedins ekspedi tioner. leg tror, at alle fom emmede den helt sae rlige stemning, som dette museum rummer af formidling og eventyr om fremmede nationer, og også her var det sv.:c rt for deltagem e at 10sri ve sig, men der ve ntede et langt program den nreste dag. Torsdag d. 29/5 Linnes Hammarby, Carolina Rediviva og Skokloster Kun få dage efter Linnes f0dselsdag d.2.3. maj ankom vi i strålende solskin og rigtig h0jsommerve jr til hans sommerbolig i Hammarby. Året f0r havde der i Uppsala og mange andre steder vreret stor festivitas i anl edning af 300- året for Linnes f0d sel, og festlighederne fortsatte ved vores ankom st. Vi blev budt velkommen af Linne selv i skikkel se af en meget kompetent dramatiker, som frengslende fo rtalte om "sit liv og virke", inden han viste rund t i den smukke bolig med kolorerede botaniske kobberstik so m tapet i Linnes sovevrerelse. Der va r en behagelig temperatur i det store trre hus i to etager, hvor der i sin tid må have vreret li v og mre med en stor b0rneflok, tjenestefolk og studenter fra Uppsala, som blev undervist i det lille raritetskabinet på bjerget bagved huse t. Der va r rig lejlighed til at gå rundt i dc dej lige omgivelser med vilde blomster og mange forskellige trreer og planter, hvor små skilte med latinske plantenavne viste, at Linnes ånd var til stede i den systematiske og smukke botaniske be plantning i den dejlige svenske natur. Berigede af indtryk fo rtsatte vi til Uppsala, hvar der ventede endnu en vel til beredt lunch på den hvide restaurant "Flustret", hva r Upsala-studenterne tradi tionelt holder sammenkomster om fo råret. Vi blev vel modtaget af Per C ullhed, chef fo r bibliotekets kultu r arvsafdeling, og fra "Flustret"var der kun kort at gå til Carolina Redi viva, Uppsalas universitetsbi bliotek. l den smukke bibliotekssal med reoler fra loft til gulvag store glober berettcde overbibliotekar, professor Ulf Göranson om bibliotekets hi storie og den fornemme samling af bogbind i salen. Vi havde rig lej lighed til bagefter at stude re de freml agte b0ger nre rmere. Det va r igen sv.:c rt at forlade b0ge rne, men programmet omfattede også be S0g på konserveringsvrerkstedet og omvisning af Per C ullhed i den netop åbnede nye udstilling med kl enodi er og forn em formidling af papiret, boge n og grafikkens historie. Efter en bustur gennem det smukke landskab nåede vi frem til Skoklaster, som blev endnu en betagende oplevelse for os alle. Vores be tornksomme organisa tionskomite havde også her s0fget for vores velbefindende ved at servere dejl igt, koldt mineral vand på siatstrappen ved den solbeskinnede Mälaren. Vi fortsatte med en sprendende omvisning i det store slot med Carl Gustav Wrangels omfattende samlinger af våben, gobeliner og malerier og i slottets 0verste etage ventede den overvor ldende sa mling af b0ger, som havde sae rlig interesse for os. Konservator Ann Hallströms levende gennemga ng af samlingernes hi storie f0fte os ind i en sand Aladd ins hule, hvor rum efter rum var fyldt med b0ger i luftige tremmereoler, hvor pergamentbind var dominerende. Bogsam Iingem e havde i århundreder fu lgt slottets naturlige kli ma, som det vekslede med årstiderne uden klimastyring eller opvarmning, og her måtte man indstille sig på en speciel og passiv bevaringsprobl ematik og anvende erfaringerne fra sådanne vii kår til ny viden indenfor magasinering og arkivering af papir. Hvad kunne registreringen af va ndm aerkerne i disse samlinger ikke fort.:c ll e om handel med papir i den urolige tid i Europa, prreget af store krige? Et enkelt eksempel var fremlagt til nrermere unders0gelse, og det blev studeret med stor iver. Fyldt med indtrykket af bibli ote kets skatte fortsatte omvisningen i slottets mange rum, udsmykket med hollandske gyldenlredertapeter, malerier, gobeliner

5 og m0bler, og derfor gjorde kontrasten til den store vestfl0j et så uudsletteligt indtryk. Af mangel på kapital var byggeriet stoppet midt i indretningen af denne fl0j efter Wrangels d0d 1676, og mens aftensolen skinnede ind af vinduerne i det store, tomme rum kunne vi fra gul vet i nederste stokvrerk uden etageadskillelser se lige op i den famastiske tagkonstruktions bjrelker. Kun hullerne i murv<erket viste, hvor gulvbjrelkerne skulle have vreret, og tiden stod stille her. Det gjorde den heldigvis ikke i Skoklosters Wärdshus, hvor man stod parat med en UdS0gt konference-middag, som blev nydt i fulde drag, kun afbrudt af taler, inden bussen bragte os tilbage til Stockholm i god behold. Fredag d.30/5 STFI-Packforsk, Svenska Träforskningsinstituttet Session 3: The techno-economical development of the paper industry during the 19th century. Session 3.1: Development of papermaking technology. Session 3.2: Paper industry development in different regions. Session 4: Historical perspectives. Denne dag var de sidste to sessioner hen lagt til det store auditorium på STFI-Packlorsk, og selvom det var et omlattende program, herskede der stor lydh0rhed og koncentreret opm<erksomhed blandt alle - både tilh0rere og foredragsholdere. Det var meget inspirerende at opleve, og der udspandt sig sprendende diskussioner efter de forskellige foredrag. Takket vrere Inge van Wegens tekniske snilde og hjrelpsomhed lungerede alt teknisk udstyr trods de komplikationer, som opstod blandt andet ved at jeg som chairman fik slukket lor computeren istedet lor at åbne den nreste power point prresemation.. Elter en dejlig lunch på den n<erliggende restaurant lortsatte vi med kongressens sidste session, som i de to prresemationer om papirhistorie, dels fra Sydamerika og dels fra Asien understregede det internationale kendetegn for hele programmet. Hvad kunne vrere mere inspirerende end at lytte til foredrag om Mayaerne og vandmrerkestudier af papir lra spaniernes nye verden og f0lge med Elaine og Sidney Koretsky i Dard Hunters lodspor. Udstillingen al Dard Hunter b0ger i Troedssons bibliotek vekslede med Tumbas papirmester demonstrede htlndva?rket og et af de mange vandma?rker fra papirmuseet. forevisningen af STFI's store hal med EuroFEX Pilot papinnaskinen med formindsket bredde og lrengde, hvor fors0g med nye papirprodukter kunne gennemf0fes med et lukket kredsl0b af vandlorbruget uden cirkulation al pulpen og med mulighed lor lomgelse al hastigheden. Prolessor Gunnar Svedberg og hans medarbejdere gav os med en rrekke foredrag et lille, men svimlende indblik i STFI's Iremtidsforskningsprojekter, hvor man arbejder målrettet med breredygtigheden af udnyttelse al trre lige fra trreet plantes til det ender som et lrerdigt produkt, og om den udvikling, der her er i gang med nye anvendelser af sel ve fibermassen og al trre. Trreforskningens betydning for den globale klimaproblematik blev klart perspektiveret af direkt0ren for Skogsindustrierne, Marie S. Arwidson, så alle kunne lorstå budskabet, og jeg håber at STFI-Packforsk forskningsresultater bliver reprresenteret ved nreste års klima konference i K0benhavn. leg kunne 0nske, at det også var muligt at publicere disse STFI fo redrag i NPH Nytt eller i IPH-kongresbogen. Lennart Eriksson og Karin Hagy havde igen s0rget lor at vi ikke kun skulle have åndelig f0de, og kongressens officielle program sluttede med et velkomment traktement. Lerdagd.31/5 Tumba papirmuseum Nresten halvdelen af kongresdeltagerne kunne heldigvis deltage i bes0get på Tumba papirmuseum, hvor vi fortsatte med at lrere nyt om papirmagerhåndvrerket. Den svenske Riksbanken valgte i 1754 at der skulle oprettes en papirm0lle i Tumba til produktion af seddelpapir. For at undgå lorlalskninger af pengesedlcrne krrevedes der en helt ny teknologi, og derfor blev der indkaldt hollandske papirmestre, som besad denne viden. Den lokale arbejdskraft blev oplrert af hollrenderne i Tumba, som lå i passende afstand fra Stockholm, og på museet fik vi et levende indtryk al det milj0 og den dagligdag, der i sin tid havde hersket med hårdt arbejde Ira morgen til alten for de mange familier, som virkede under tidens trange boligforhold med st0jen Ira tidlig margen fra stampevrerket i 0reneo Udstillingen formåede fint at skildre, at dagligdagen ikke var så idyllisk som i dag, hvor vi vandrede rundt mellem de smukke, solbeskinnede bygninger. Der var så megen inlormatian i udstillingen, at det slet ikke var nok med de timer, vi var der, så der vil vrere en meget god grund til at vende tilbage til pappersmästaren Gunnar Ståhl, Richard Kjellgren og Tumba museet igen. Se også Museumsinspekt0r Keld Dalsgaard Larsen anmeldelse af IPH kongressen på som er Silkeborg papirmuseum "Bikubens" hjemmeside. 5

6 PAPIRHISTORIE Mellem videnskab og lidenskab IPH'S 29. KONGRES Från IPH - kongressens besök vid Ri/<sarkivet. _ IPH - den internationale forening af papirhistorikere - holdt kongres i maj 2008 i Stockholm. IPH holder kongres hvert andet år, og denne 29. kongres blev holdt under tiden: The Birth of an Industry - from Forest to Paper during the 19th Century. ) - Il'H udspringer al papirhistorikeres interesse lor vandmrerke i det gamle håndgjorte papir. Vandmrerkelorsk ningen er en lille specialvidenskabelig gren - ell er lidenskab - som også er kendt under navnet filigranlogi. Med årene er lhp's interessefelt blevet pa pirhistorie i al dens kompleksitet. IPH's 29. kongres var en lorblaflende event med blandt andet lalgende ingredienser: videnskab, performence, lidenskab, nydelse og big business. Og internationalt samvrer med deltagere fra Sve rige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Rusland, Estland, Letland, Slovenien, 0strig, Schweiz, Holland, Belgien, Frankrig, Italien, Spanien, England, Canada, USA og Kina. Konlerencesproget var engelsk - i alle nationale nuancer. Papirhistorikere er en sammensat gruppe al historikere, naturvidenskabslolk, arkivlolk, museumslolk, konservatorer og industrilolk. Alle sammen med en lidenskab 6 lor papir og papirhistorie. Fra Si lkeborg deltog museumsleder Bent Schmidt Nielsen og museumsinspektar Keld Dalsgaard Larsen. NPH - den nordiske lorening al papirhistorikere - stod lor konferencen, og den blev alholdt i lorlrengelse al Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörs ISPCI) 100 års jubil reumskongres. Resultatet va r imponerende. Det er umuligt at samrnenfatte konlerencens mange lorelresninger og dt0ftelser, men her skal Irernhreves nogle enkeltc temaer: DET PAPIRL0SE SAMFUND Det papirlase samlund hare r fortiden til. Ikke Irerntiden. Flere lorelresningcr gav nogle fine historiske og aktuell e indblik herom. For 200 år siden var verdenen stort set papirlas. Papir var en sag lor statsadministration og en larsvindende lille eksklusiv kreds al velhavere. Den jrevne dansker havde måske en bibel og en katekismus al papir i hjemmet - og det var så det. Noget egentligt årligt forbrug al papir var der slet ikke tale om lar hen imod slutningen al 1800-tallet. Papiret harer til den moderne verden med aviser, bager, breve, tapeter, papiremballage osv. osv. I 1900-tallet gik det kun en vej: Irernad. Og i dag bruges der i gennemsnit på verdensplan 56 kg. pr. år pr. indbygger. Men papirforbruget er meget ujrevnt lordclt med USA i toppen med over 300 kg pr. indbygger pr. år, mens tall e ne lor lande som Kina, Indien og Senega l er henholdsvis 45 kg., 7 kg. og 3 kg. Ta l der må give papirindustrien masse r al tro på Irerntiden: Trenk sig når I.eks. Kinas og Indiens nyrige mi ddelklasse for alvar inddrager papiret ideres lorbrug. Der er således ingen grund til bekymring - papiret er kommet lor at blive. Også i Irern tiden. SKOV OG PAPIR Papirproduktionen eksploderede i og med industrialiseringen. Frem til 1800 var produktionen kvantitativt begrrenset - og råstoffet var har og bomuld. I labet al 1800-tallet stiger behovet lo r papir, og det giver et problem med hensyn til råstoffet: Der er simpelthen ikke nok har og bomuld. Noget må gares. Lasningen kommer med det nye råstol: trremasse og trrecellulose, som vinder frem i de scneste årtier al tallet. På konlerencen var der lorelresninger om de svenske sko ves betydning for papirindustrien. Og det var et interessant eksempcl på historiens kompleksitet. De svenske skave havde frem ti l ca vrere t en lorudsretning lor en stor svensk jernproduktian, men under den tidlige industrialisering lancerer englrenderne den nye tids energikilde: stenkuliet. Herrned bliver den svenske trrekulsproduktion

7 potentielt gårsdagens energikildc. Og pludsclig står Sveriges skov e og mangler anvendelsesmuligheder. Noget må g0res. Og det bliver til udviklingen af råstof til papirfremstilling. En faseinerende historie. Jeg fornemmede på konfereneen, at man nok ikke vii stadfreste trremassens indmareh slet så tidligt, som man normalt g0r. Oet kan også sammenholdes med iagttagelser fra Silkeborg. Oe forenede Papirfabrikker blev dannet i 1889 og begyndte med at lukke Silkeborg Papirfabrik. Det skabte debat. Oe forenede Papirfabrikker foreslog så at etablere en trreeellulosefabrik i Silkeborg. Men det 0nskede byst yret ikke. Oe forenede Papirfabrikker droppede også hurtigt den ide og genåbnede Silkeborg Papirfabrik i 1894 som koncernens nnpapirfabrik. Oe forenede Papirfabrikker havde i 1889/1890 troet på en dansk trreeellulosefabrikation - men allerede et par år efter var den tanke urealistisk på grund af de 0vrige nordiske landes kolossale udvikling på det te område i disse år. Konfereneen bes0gte den svenske skovindustris forskningscenter (STFI Packforsk), og man nk et levende indtryk af skovindustri ens vilje til nyskabelse. Oer tales nu ikke så meget om "pulp" (råstof) eller papir - men om n berproduktion. Til alle mulige formål. Oet er big business - svenske eksportindtregter på 180 milliarder svenske kroner. Skovindustrien i Sverige 0nsker at laneere sig som en milj0- og klimabevidst industrigren med et enormt potentiale. I Sverige og i EU. Om f0je år er papirproduktion nok blot en ud af mange aspekter i fremtidens nberproduktion. vandmrerker på er nu afl0st af yngre krrefters mere pragmatiske 10sningsmodeller ved hjrelp af ny teknologi. Mere herom kan lreses på hjernmesiden www_bernstein.oeaw.ac.at ASIATISK PAPIR IPH's faglige udspring i reldre europreisk håndgjort papir går hånd i hånd med en strerk interesse for asiatisk håndgjort papirfremstilling. På Stoekholm-konfereneen var der flere vregtige forelresninger om asiatisk papirfremstilling, blandt andet om m0det mellem japansk og europreisk papir, om tibetansk papir og forskelle mellem gammelt japansk og kinesisk papir. Historisk er Oard Hunter ( ) en hovedngur i denne interesse. Under konfereneen var der prresentation af en lille bogsamling af Oard Hunter, hvor han sclv har stået for det hele: indsamling af viden, formuleringen, produktionen af trykpapiret (håndgjort) og selve trykningen. Oet er i sandhed eksklusive b0ger. Konfereneen sluttede af med" A tribute to O,ud Hunter" ved Elaine Koretsky. Vi kom her tret på de asiatiske traditioner- som også i sig selv er et komplekst frenomen i forandring. Filmforevisningen viste således, at papirmagerne i Vietnam og Bangkok er kvinder - hvorimod papirmagerne traditionelt i Europa, Japan og Korea er mrend. Konfereneen kunne så ledes slutte af med visheden om papirhistoriens storhed og omfang. IPH I FREMTIDEN IPH's medlemmer har interessen og lidenskaben for papir og papirhistorie som udgangspunkt. Foreningen er imidlertid også under forandring. Gamle temaer toner hen, mens nye vinder frem. Industrisamfundets papirproduktion var i Stockholm mere markant på dagsordenen end normalt. Oet er glredeligt, men henned afdrekkes blot endnu et enormt forskningsunivers inden for papirhistorien. Uendeligt og uoverskueligt. Nogle kunne måske tro, at papirhistorie er så speciel, at det må vrere enkelt at gå til. Oet er langt fra tilfreldet. Papirhistorie kan igen indde\es i masse r af specialer. Overblikket er nrermest umuligt at skaffe sig. IPH g0r et ihrerdigt fors0g på at samle alle de spredte entusiaster inden for papirhistorien - hvert andet år. IPH valgte på kongressen ny prresident. Josef Oabrowski (Polen) 0nskede at trrekke sig fra posten efter nre år, og som ny prresident blev Anna-Grethe Risehel (Oanmark) valgt. Herrned har IPH fået sin f0rste kvinde og skandinav som prresident. Kongressen tog med tak imod et tilbud fra den nystiftede franske forening for papirhistorikere om at holde IPH's 30. kongres i Angouleme i Frankrig i ME RE lnteresserede i konfercneens program m.m. hen vises tillphs hjernmeside: www_paperhistory.org_ Kongressens mange forelresninger skulle efter planen foreligge i bogform i 10bet af TAK Tak til NPH og de svenske vrerter for en f10t kongres - velplanlagt ned i mindstc detalje. Selv vejret var fantastisk. VANDMiERKER Ingen!PH konferenee uden forelresninger om vandmrerker. Oet er foreningens oprindelige emne, og det er fortsat omgreret med megen pietetsf01e1se. Mit indtryk er, at vandmrerkeforskningens tidligere store forventninger til snarligt gennembrud er blevet afl0st af mere afdrempede ambitioner. Oen nye it-teknologi har givet helt nye muligheder for niigranlogien. Muligheden for at prresentere viden om og eksempler på vandmrerker på internettet ligger lige for. Med massiv EU-st0tte er en rrekke europreiske institutioner gået sammen i projekt Bernstein om prresentation af gamle vandmrerker. Tidligere tiders skrenderier om den eviggyldigt sande måde at prresentere de gamle Kongressens deilige stemning fremgår tydeligt af Lennart Eri1<ssons udskamkning tii alle pd trappen til Skakloster. 7

8 Ny ordförande i NPH och tre andra nya i styrelsen Nye ordföranden Jan-Erik Levl.in presenterar SI g Jag är född 1938 och bosatt i Helsingfors. Efter studier i fysik, kemi och matematik vid Helsingfors Universitet inledde jag 1963 ett drygt 40-årigt arbetspass vid KeL, den finska massaoch pappersindustrins gemensamma forskningsinstitut IFinlands STFI-Packforsk} varifrån jag pensionerades i slutet av Under mitt arbetsliv arbetade jag med många olika aspekter rörande fibrerna och deras egenskaper, papperstill verkni nge n, pappersprodukternas egenskaper etc. både som forskare och senare som forskningschef och direk- tör. Under de sista JO åren utgjordes en stor del av mitt arbete av frågor rö rande forskningsstrategier och forskningssamarbete både nationellt och internationellt, EU frågor osv. Mina kontakter med pappershistoria och Nordiska Pappershistoriker är av ett relativt nytt datum. Jag har givetvis känt tiu föreningens existens, men det var egentligen först då jag blev involverad i arbetet med att arrangera lph kongressen i Stockholm som jag kom i närmare kontakt med den. Arbetet med att sammanställa kongressens föredragsprogram visade att det verkligen finns många olika och intressanta aspekter på ämnet pappershistoria, som det skall bli ett nöje att stifta närmare NPH:s nya funktionärer Vid NPH:s årsmöte den 26 maj 2008 gjordes följande personval: Den nya styrelsen Jan-Erik Leviin, ordförande, (ny) Anna-Grethe Rischel, vice ordförande Per Jerkeman, sekreterare Richard Kjellgren, kassör, (ny) Keld DaJsgaard Larsen, ledamot Kari Greve, ledamot, (ny) Esko Häkli, ledamot Helene Sjunnesson, ledamot. (ny) Björn Krogerus, supplea nt Börje Dahlin, redaktör för NPHT, adjungerad Revisorer: San ny Holm Bertil Mark Henrik Essen, suppleant Valberedning: Göran Wohlfart Bertil Mark NPH:s representanter i andra organisationer: Gösta Liljendahls fond: Göran Wohlfart, ordinarie ledamot Bo Rudin, suppleant Avgdende ordförande i NPH Göran WohJfahrt avtackas vid årsmötet av tillträdande ordförande lan-erik Levlin. Skogsindustriernas Industrihistoriska Utskott Göran Woh lfahrt, adjungerad NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT GRAFISK DESIGN: Mellerstedts Design Tryck: Nyman & Jonsson, 2008

NORDISK PAPPERSHISTORISK no 1 12007 UTGES AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER CALL FOR PAPERS TILL 2008 Inför IPH kongressen i Sverige 2008 går nu proramkornrnitten ut med inbjudan "Call for papers"

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Nordisk Højskolekonference

Nordisk Højskolekonference Nordisk Højskolekonference på Marjatta i Danmark den 8. til 10. august 2014 Den nordiske forberedelseskreds indbyder hjerteligt til en kort sommerkonference med temaet: Den imaginative tænkning 1 I forberedelseskredsen

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

NORDISK PAPPERSHISTORISK NO 4/2004

NORDISK PAPPERSHISTORISK NO 4/2004 NORDISK PAPPERSHISTORISK NO 4/2004 UTGIVEN AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER Tekniska förnyelser under 250 år för handgjort papper I en utförlig rapport beskriver Anna-Grethe Rischel resultatet

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS 2 Arrow ECS Stedet hvor udfordringer bliver til muligheder Som medarbejder hos Arrow ECS bliver du en del af et innovativt arbejdsmiljø,

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen SKANDINAVISKA KLUBBENS ÅRSMÖTE fredagen den 22 feb. 2013, kl 13.30 1. Ordföranden öppnar årsmötet.

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008

Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008 Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008 Bestyrelse På generalforsamlingen 2007 blev Anders Labich, Tina Christensen, Morten Andersen, Lena Smith og Henrik Leth valgt

Læs mere

UdflugteriCape Town Side 1 af 4 Nyhedsbrev Kontakt Om Albatros SØG tlf. +45 36 98 98 98 Rejs med hjerte, hjerne & holdning Forside Rejser Destinationer Rejsetyper Gå på opdagelse Praktisk information Etik

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

NORDISK 3/97 PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT

NORDISK 3/97 PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT NORDISK 3/97 PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker.. Ij}åltf ~lsilfe~or9;.... '.:" NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT Argang 25, 1997 nr.3 Utgiven av Föreningen Nordiska

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik?

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Lau Laursen KOLUMN Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Det viser sig ret hurtigt, når man analyserer og komparerer de nordiske landes narkotikapolitik, at Danmark skiller

Læs mere

JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011. Næste afdelingsmøde

JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011. Næste afdelingsmøde JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011 Næste afdelingsmøde Arbejdsglæde JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011 Sydfyns dynamiske forum JCI Svendborg Næste afdelingsmøde d. 12. oktober 2011 ARBEJDSGLÆDE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed&

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& &Fuld%forkælelse%på%weekendtur%2l%Skåne Lørdagogsøndagden15./16.6.13 Kærligheden7lkunst,naturogskønmaderomdrejningspunktetfor denneforkælelsestur,derførerdigpårundturidetøstligeskåne.

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

EU H VA D E R D E T F O R

EU H VA D E R D E T F O R 2015 EU H VA D E R D E T F O R EN STØRRELSE? Uge 19 Jyllinge Præstegård "Laden" Tilmelding og praktiske informationer på bagsiden. Årets tema: EU - hvad er det for en størrelse? Valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Maj nyheder Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Peter plys Kære Forældre Kom maj, du søde, milde... gør skoven atter grøn. Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang.

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

Følg med os ned i det underjordiske Generel information om vores ture

Følg med os ned i det underjordiske Generel information om vores ture Følg med os ned i det underjordiske Generel information om vores ture Oplev berliner byhistorie fra et usædvanligt perspektiv! Berliner Unterwelten e.v. har siden 1999 tilbudt regelmæssige ture igennem

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere