Lyckad IPH-kongress i Stockholm och Uppsala

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyckad IPH-kongress i Stockholm och Uppsala"

Transkript

1 NORDISK PAPPERSHISTORISK UTGES AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER Lyckad IPH-kongress i Stockholm och Uppsala Deltagarna i /PH-kongressen samlade vid Carl von Linnes sommarhus i Hammarby utanför Uppsala. Den 2ge IPH-kongressen med NPH som värd blev, en- er i dagboksform om sina intryck och Keld Dalsgaard ligt samstämmiga synpunkter, välarrangerad med ett Larsen rubricerar sin artrikei "Papirhistorie - Mellem omfattande och intressant program Vi publicerar två videnskap och lidenskap". rapporter från kongressen. Anna-Grethe Rischel skriv- Sidorna 3 och 5 Ordförandeskiften i NPH och IPH Vid årsmötet i maj valdes Jan-Erik LevIin, Finland, till ny ordförande i NPH. Vidare invaldes tre nya styrelseledamöter- Även i IPH har det blivit ordförandeskifte. Ny ordförande är Anna-Grethe Rischel, som också är vice ordförande i NPH. Fr. v: Göran Wohlfahrt, avgående ordförande i NPH, fosef Dabrowski, avgående ordförande i /PH, Anna-Grethe Rischel och fan Erik Levlin.

2 Nordiska Pappers historiker (NPH) Föreningen Nordiska Pappershistoriker (N PH} är en ideell förening med uppgift att främja intresset för pappershistoria i Norden. Föreningen uppmuntrar och stimulerar forskning om och dokumentation av lump och dess beredning, tillverkningsprocesser, redskap som valskistor, kypar, formar och guskredskap. Andra intresseområden är historia om bruksmiljöer och mäniskorna vid pappersbruken, papperets användning och distribution. Vatten märkning och datering med hjälp av pappersegenskaper är liksom papperskonservering och konstnärligt bruk av papper andra exempel på föreningens intresseområden. Ordförande: Jan-Erik Levlin, Tel: Sekreterare: Per Jerkeman, Tel: Medlemsä renden och kassör: Richard Kjellgren Tel: Medlemskap kan tecknas genom inbetalning av medlemsavgiften till NPHs postgirokonto i lokal valuta. I Danmark kan inbetalning ske till postgironummer , Anna-Grethe Rischel, märk talongen NPH-kontingent. Avgifter: Enskild medlem: 200 kr, Institutioner: 400 kr, Företag: 900 kr Hallstahistoria Två unga studerande vid KY utbildningen inom Byggnads- och Industriminnesvård i Västerås - Helena Lundgren och Lena Knutson Udd - gjorde 2006 sitt examensarbete om Hallsta Pappersbruk. Detta blev så lyckat att de av bruksledningen fick i uppdrag att utvidga examensarbetet och ge ut det i bokform. Resultatet har blivit en mycket vackert formgiven bok, tryckt på ett av landets främsta boktryckerier som kom ut hösten Att bruket tog detta ambitiösa initiativ länder den förre pla tschefen Per Bjurbom all heder. Dagens brukschefer har vanl igen ett mycket begränsat intresse för sitt bruks historia. De bä da författarna - och tillika duktiga fotograferna - ger en fyllig beskrivning av bakgrunden till brukets tillkomst och av dess utveckling fram till idag. Varje del av processen får en grundlig genomgång - pedagogiskt och lättbegripligt. Leverantörernas insatser finns också med. Vad som möjligen saknas är människorna bakom verket; Carl Wahrens betydelse framgår naturligtvis, men alla duktiga ingenjörer som gjorde bruket till tekniskt ledande inom många områden har inte fått plats. Boken avslutas med en vacker och pedagogisk bildserie som visar dagens bruksmiljöer. Per Jerkeman 2 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT Årgång 37, 2008 nr. 2 Utgivare: Föreningen Nordiska Pappershistoriker Org.nr: Postgiro: Redaktör och ansvarig utgivare: Börje Dahlin, BgO-information Tegnergatan Sundsvall, Sverige Tel och fax: Mobil: E-post: Material: Papperet uppfanns för ca 2000 år sedan, till Europa kom det inte förrän under medeltiden_ I Sverige börjar vi använda papper först under 1300-talet. Det första papperet För ca 2000 år sedan uppfinns papperet i Kina. Tidigare har man skrivit på sidentyg, vilket är ett ganska dyrt material. Vem som kommer på att göra det allra första papperet vet man inte, men en man vid namn Ts"a; lun vidareutvecklar iden. I en rapport till den kinesiska kejsaren år 105 e. Kr beskriver han hur papper tillverkas av trädbark, hampa, trasigt ty9 och fisknät. Det äldsta kinesiska papperet som finns bevarat är från år 8 f. Kr och är tillverkat av lin. På pappret. finns fieta kinesiska skrivtecken och man tror att det är rester av ett brev. Pappersfragmentet hittades i augusti PAPPERETS VÄG ÖVER VÄRLDEN Papperet kommer till Europa Kunskapen om papperstillverkning förs så småningom vidare från Kina till Korea och Japan. Under 7oo-talet sprids tekniken till Samarkand, som kommer att bli centrum för papperstillverkningen under lång tid. De första europeiska pappersbruken startas i Italien och Spanien på 12oo-talet. I bö~an av 14oo-talet uppfinns boktryckarkonsten och då ökar också efterfrågan på papper. Bild & kä lla: Tumba Bruk

3 Dagbogsberetning om IPH/NPH kongressen i Stockholm og Uppsala Ann Hallströms udstilling af et vandmä!rke tiltrak stor opmä!rksomhed hos Denis Peaucelle, Gisela Mand! og los De Gelas, mens Martin Cuppen mil vente, til de andre fjytter sig. AV Anna-Grethe Rischel Mandag d TFI Packforsk Som lovet af Göran Wohlfahrt kunne yr indlede NPH's årsm0de i Sverige i det dejligste forärsvejr med en velbes0gt generalforsamling i STFl's smukke lokale i Stockholm. Vi måtte tage afsked med Claes Ekeroth og Anna-Grethe Holm Olsen som vores mangeårige revisorer og vores trofaste norske medlem mer Edgar Ytteborg og Nanina L0ken, men vi kunne samtidig byde velkommen til Kari Greve som nyt norsk styrelsesmedlem og til Helene Sjunnesson som nyt svensk medlem. Jan-Erik LevIin blev valgt som ny ordf0fer og prresident for NPH og afl0ser for Göran Wohlfahrts 9-ärige virke som foreningens ordf0rer. Styrelsen blev igen fuldtallig ved valg af Per Jerkeman som sekretrer, Richard Kjellgren som kasserer, Sanny Holm og Bertil Mark som revisorer og med vores tidligere kasserer, Henrik Essen som revisorsuppleant, mens jeg fortsatte endnu et år som vice-ordf0- rer. Dc afgående styrelsesmedlemmer Keld Dalsgaard Larsen og Esko Häkli genvalgtes og Björn Krogerus indträdte som suppleant, og til valgnrevnet blev Bertil Mark, Jan Frederik Boethius og Göran Wohlfahrt udpeget. Jan-Erik LevIin takkede Göran Wohlfahrt for hans store engagement som NPH's prresident og for hans initiativ til at vo res forening skull e vrere vrert for den 29. international e papirhistorikerkongres i Stockholm og Uppsala de f0lgende dage. Det har vreret en krrevende opgave for programkomiteen under Jan-Erik Levlins engagerede ledelse og for organisationskomiteen, som Lennart Eriksson mest rede at koordinere med mange bolde i luften; resten af styrelsen assisterede efter bedste evne i det lange og sprendende forl0b, som det var at organisere!ph-kongressen. Takket vrere velvillig fondsst0tte fra svenske fonde og med m0der, e-maiis og mange arbejdstimer havde vi et velfungerende netvrerk, og alt var klar til åbningen af kongressen den f0lgende dag samtidig med, at den Svenske Pappers-och Cellulosaingeniörsföreningen SPCI kunne fejre sit lod-års jubilreum med et storstilet program i tre dage. Tirsdag d Älvsjömässan og Kungliga Myntkabinettet. Session 1: "The Birth of an Industry - from Forest to Paper during the 19th Century". NPH- og IPH-deltagerne var med til SPCI's festlige åbningsprogram i Älvsjömässan, hvor det stf0mmede ind med folk, som målrettet gik i takt til jazz-orkestrets toner gen nem den store kongresforhal. Registreringen af IPHkongressens del tagere fra 20 nationer foregik probleml0st og så professionelt ved skranken, at andre naturligt s0gte hen for at få information om SPCI hos Karin Hagy, vores kongressekretrer Efter lunch startcde IPH-kongressen med Session l, hvor der var indbudt en rrekke skandinaviske foredragsholdere. Kongressens titel var det gennemgående tema for kongressen, men det blev 3

4 isorr belyst i denne session som en fornem indledning til den 2.9.1PH-kongres. Om aftenen fortsatte programmet med en inspirercnde omvisning på Kungliga Myntkabinettet, cfterfulgt af en uds0gte buffet samme sted af de fin este skandinaviske specialiteter. Det va r vi rkelig en festlig begyndelse på lph-kongressen, og det va r tydcl igt at mrerke på den gode stemning og kontakten mellem IPH- og NPH-deltagern e, so m herskede all erede fra den f0rste dag. Onsdag d.28/5 Riksarkivet og Etnografiska Museet Session 2: Historical aspects on the development of pa per grades and qualities. Session 2.1: Classification of paper grades. Session 2.2: Paper performance. Onsdagens program var omfattende, så derfor startede dagen tidligt med bustransport til Riksarkivet, hvar formiddagen var helliget Session 2.'s foredrag. NPH- organisationen havde valgt at kongressproget skulle vaere engelsk, og takket vaere summaries på engelsk, tysk og fransk, som blev uddelt til kongresdeltage rne ved registreringen, kunne alle orientere sig om emnerne. Vi kan se frem til at studere alle foredrag ideres hel hed, når lph-kongresbogen udkommer i begyndelse n af nres te år, og derfor går jeg i denne beretning ikke nrermere ind på de enkelte foredrag. Efter lunch-pausen på en nrerl iggende restaurant fortsatte dagens program med l. arkivar Karin Borgkvist-Ljungs orienteri ng om Riksa rkivet, efterfulgt af l. konserva tor Anna Forsnäs' informationer om arbejdet med konservering af samlingerne, inden vi kom ind ilaesesalens udstilling af manuskripter og af vandmaerkesamlinge r. Her glemte alle straks tid og sted som saedvanlig. Kaffepausen kunne dog lokke deltagerne tilbage til virkeligheden og til lph's generalforsamling, hvor Claire Bustarret som ords tyre r guidede os smertefrit gennem programmet. Også i lph måtte vi sige farvei til vores polske praesident, 16zef Dabrowski og jeg blev valgt som den f'hste lph-prresident fra Skandinavien. Som nye re resmedlemmer va lgtes Susanne Ackerson-Addor fra Sc hweiz, Elaine og Sidney Koretsky fra USA og!phs kasse re r Alphonse Radermecker fra Belgien. Desvae rre kunne kun Elaine og Sidney Koretsky v.:c re til stede, og de mod tog de smukke di - 4 plomer fra 16zef Dabrowski. Som kommende kongreskoordinator prresenterede Claire Bustarret sin og Denis Peaucelles forel0bige og meget lovende program fo r lph kongressen i , so m vii fi nde sted i septembe r i Ango ul eme i Sydfrankrig, hvor både ny og gammel papirindustri er rigt reprresenterct. Vejret var stadig utrolig dejligt, da vi om aft enen ankom med bus til Etnografiska Museet og blev mod taget af di re kt0ren for Sven Hedin saml ingen, Håkan Wahlquist. Programmet omfattede både Håkan Wahlquist's fo redrag om Sven Hedin sammen me d en mindre udstilling af hans ber01nte samling af centralasiatiske manuskripter, et dejligt krydret etnisk måltid og adgang til selve udstil linge n af Hedins ekspedi tioner. leg tror, at alle fom emmede den helt sae rlige stemning, som dette museum rummer af formidling og eventyr om fremmede nationer, og også her var det sv.:c rt for deltagem e at 10sri ve sig, men der ve ntede et langt program den nreste dag. Torsdag d. 29/5 Linnes Hammarby, Carolina Rediviva og Skokloster Kun få dage efter Linnes f0dselsdag d.2.3. maj ankom vi i strålende solskin og rigtig h0jsommerve jr til hans sommerbolig i Hammarby. Året f0r havde der i Uppsala og mange andre steder vreret stor festivitas i anl edning af 300- året for Linnes f0d sel, og festlighederne fortsatte ved vores ankom st. Vi blev budt velkommen af Linne selv i skikkel se af en meget kompetent dramatiker, som frengslende fo rtalte om "sit liv og virke", inden han viste rund t i den smukke bolig med kolorerede botaniske kobberstik so m tapet i Linnes sovevrerelse. Der va r en behagelig temperatur i det store trre hus i to etager, hvor der i sin tid må have vreret li v og mre med en stor b0rneflok, tjenestefolk og studenter fra Uppsala, som blev undervist i det lille raritetskabinet på bjerget bagved huse t. Der va r rig lejlighed til at gå rundt i dc dej lige omgivelser med vilde blomster og mange forskellige trreer og planter, hvor små skilte med latinske plantenavne viste, at Linnes ånd var til stede i den systematiske og smukke botaniske be plantning i den dejlige svenske natur. Berigede af indtryk fo rtsatte vi til Uppsala, hvar der ventede endnu en vel til beredt lunch på den hvide restaurant "Flustret", hva r Upsala-studenterne tradi tionelt holder sammenkomster om fo råret. Vi blev vel modtaget af Per C ullhed, chef fo r bibliotekets kultu r arvsafdeling, og fra "Flustret"var der kun kort at gå til Carolina Redi viva, Uppsalas universitetsbi bliotek. l den smukke bibliotekssal med reoler fra loft til gulvag store glober berettcde overbibliotekar, professor Ulf Göranson om bibliotekets hi storie og den fornemme samling af bogbind i salen. Vi havde rig lej lighed til bagefter at stude re de freml agte b0ger nre rmere. Det va r igen sv.:c rt at forlade b0ge rne, men programmet omfattede også be S0g på konserveringsvrerkstedet og omvisning af Per C ullhed i den netop åbnede nye udstilling med kl enodi er og forn em formidling af papiret, boge n og grafikkens historie. Efter en bustur gennem det smukke landskab nåede vi frem til Skoklaster, som blev endnu en betagende oplevelse for os alle. Vores be tornksomme organisa tionskomite havde også her s0fget for vores velbefindende ved at servere dejl igt, koldt mineral vand på siatstrappen ved den solbeskinnede Mälaren. Vi fortsatte med en sprendende omvisning i det store slot med Carl Gustav Wrangels omfattende samlinger af våben, gobeliner og malerier og i slottets 0verste etage ventede den overvor ldende sa mling af b0ger, som havde sae rlig interesse for os. Konservator Ann Hallströms levende gennemga ng af samlingernes hi storie f0fte os ind i en sand Aladd ins hule, hvor rum efter rum var fyldt med b0ger i luftige tremmereoler, hvor pergamentbind var dominerende. Bogsam Iingem e havde i århundreder fu lgt slottets naturlige kli ma, som det vekslede med årstiderne uden klimastyring eller opvarmning, og her måtte man indstille sig på en speciel og passiv bevaringsprobl ematik og anvende erfaringerne fra sådanne vii kår til ny viden indenfor magasinering og arkivering af papir. Hvad kunne registreringen af va ndm aerkerne i disse samlinger ikke fort.:c ll e om handel med papir i den urolige tid i Europa, prreget af store krige? Et enkelt eksempel var fremlagt til nrermere unders0gelse, og det blev studeret med stor iver. Fyldt med indtrykket af bibli ote kets skatte fortsatte omvisningen i slottets mange rum, udsmykket med hollandske gyldenlredertapeter, malerier, gobeliner

5 og m0bler, og derfor gjorde kontrasten til den store vestfl0j et så uudsletteligt indtryk. Af mangel på kapital var byggeriet stoppet midt i indretningen af denne fl0j efter Wrangels d0d 1676, og mens aftensolen skinnede ind af vinduerne i det store, tomme rum kunne vi fra gul vet i nederste stokvrerk uden etageadskillelser se lige op i den famastiske tagkonstruktions bjrelker. Kun hullerne i murv<erket viste, hvor gulvbjrelkerne skulle have vreret, og tiden stod stille her. Det gjorde den heldigvis ikke i Skoklosters Wärdshus, hvor man stod parat med en UdS0gt konference-middag, som blev nydt i fulde drag, kun afbrudt af taler, inden bussen bragte os tilbage til Stockholm i god behold. Fredag d.30/5 STFI-Packforsk, Svenska Träforskningsinstituttet Session 3: The techno-economical development of the paper industry during the 19th century. Session 3.1: Development of papermaking technology. Session 3.2: Paper industry development in different regions. Session 4: Historical perspectives. Denne dag var de sidste to sessioner hen lagt til det store auditorium på STFI-Packlorsk, og selvom det var et omlattende program, herskede der stor lydh0rhed og koncentreret opm<erksomhed blandt alle - både tilh0rere og foredragsholdere. Det var meget inspirerende at opleve, og der udspandt sig sprendende diskussioner efter de forskellige foredrag. Takket vrere Inge van Wegens tekniske snilde og hjrelpsomhed lungerede alt teknisk udstyr trods de komplikationer, som opstod blandt andet ved at jeg som chairman fik slukket lor computeren istedet lor at åbne den nreste power point prresemation.. Elter en dejlig lunch på den n<erliggende restaurant lortsatte vi med kongressens sidste session, som i de to prresemationer om papirhistorie, dels fra Sydamerika og dels fra Asien understregede det internationale kendetegn for hele programmet. Hvad kunne vrere mere inspirerende end at lytte til foredrag om Mayaerne og vandmrerkestudier af papir lra spaniernes nye verden og f0lge med Elaine og Sidney Koretsky i Dard Hunters lodspor. Udstillingen al Dard Hunter b0ger i Troedssons bibliotek vekslede med Tumbas papirmester demonstrede htlndva?rket og et af de mange vandma?rker fra papirmuseet. forevisningen af STFI's store hal med EuroFEX Pilot papinnaskinen med formindsket bredde og lrengde, hvor fors0g med nye papirprodukter kunne gennemf0fes med et lukket kredsl0b af vandlorbruget uden cirkulation al pulpen og med mulighed lor lomgelse al hastigheden. Prolessor Gunnar Svedberg og hans medarbejdere gav os med en rrekke foredrag et lille, men svimlende indblik i STFI's Iremtidsforskningsprojekter, hvor man arbejder målrettet med breredygtigheden af udnyttelse al trre lige fra trreet plantes til det ender som et lrerdigt produkt, og om den udvikling, der her er i gang med nye anvendelser af sel ve fibermassen og al trre. Trreforskningens betydning for den globale klimaproblematik blev klart perspektiveret af direkt0ren for Skogsindustrierne, Marie S. Arwidson, så alle kunne lorstå budskabet, og jeg håber at STFI-Packforsk forskningsresultater bliver reprresenteret ved nreste års klima konference i K0benhavn. leg kunne 0nske, at det også var muligt at publicere disse STFI fo redrag i NPH Nytt eller i IPH-kongresbogen. Lennart Eriksson og Karin Hagy havde igen s0rget lor at vi ikke kun skulle have åndelig f0de, og kongressens officielle program sluttede med et velkomment traktement. Lerdagd.31/5 Tumba papirmuseum Nresten halvdelen af kongresdeltagerne kunne heldigvis deltage i bes0get på Tumba papirmuseum, hvor vi fortsatte med at lrere nyt om papirmagerhåndvrerket. Den svenske Riksbanken valgte i 1754 at der skulle oprettes en papirm0lle i Tumba til produktion af seddelpapir. For at undgå lorlalskninger af pengesedlcrne krrevedes der en helt ny teknologi, og derfor blev der indkaldt hollandske papirmestre, som besad denne viden. Den lokale arbejdskraft blev oplrert af hollrenderne i Tumba, som lå i passende afstand fra Stockholm, og på museet fik vi et levende indtryk al det milj0 og den dagligdag, der i sin tid havde hersket med hårdt arbejde Ira morgen til alten for de mange familier, som virkede under tidens trange boligforhold med st0jen Ira tidlig margen fra stampevrerket i 0reneo Udstillingen formåede fint at skildre, at dagligdagen ikke var så idyllisk som i dag, hvor vi vandrede rundt mellem de smukke, solbeskinnede bygninger. Der var så megen inlormatian i udstillingen, at det slet ikke var nok med de timer, vi var der, så der vil vrere en meget god grund til at vende tilbage til pappersmästaren Gunnar Ståhl, Richard Kjellgren og Tumba museet igen. Se også Museumsinspekt0r Keld Dalsgaard Larsen anmeldelse af IPH kongressen på som er Silkeborg papirmuseum "Bikubens" hjemmeside. 5

6 PAPIRHISTORIE Mellem videnskab og lidenskab IPH'S 29. KONGRES Från IPH - kongressens besök vid Ri/<sarkivet. _ IPH - den internationale forening af papirhistorikere - holdt kongres i maj 2008 i Stockholm. IPH holder kongres hvert andet år, og denne 29. kongres blev holdt under tiden: The Birth of an Industry - from Forest to Paper during the 19th Century. ) - Il'H udspringer al papirhistorikeres interesse lor vandmrerke i det gamle håndgjorte papir. Vandmrerkelorsk ningen er en lille specialvidenskabelig gren - ell er lidenskab - som også er kendt under navnet filigranlogi. Med årene er lhp's interessefelt blevet pa pirhistorie i al dens kompleksitet. IPH's 29. kongres var en lorblaflende event med blandt andet lalgende ingredienser: videnskab, performence, lidenskab, nydelse og big business. Og internationalt samvrer med deltagere fra Sve rige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Rusland, Estland, Letland, Slovenien, 0strig, Schweiz, Holland, Belgien, Frankrig, Italien, Spanien, England, Canada, USA og Kina. Konlerencesproget var engelsk - i alle nationale nuancer. Papirhistorikere er en sammensat gruppe al historikere, naturvidenskabslolk, arkivlolk, museumslolk, konservatorer og industrilolk. Alle sammen med en lidenskab 6 lor papir og papirhistorie. Fra Si lkeborg deltog museumsleder Bent Schmidt Nielsen og museumsinspektar Keld Dalsgaard Larsen. NPH - den nordiske lorening al papirhistorikere - stod lor konferencen, og den blev alholdt i lorlrengelse al Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörs ISPCI) 100 års jubil reumskongres. Resultatet va r imponerende. Det er umuligt at samrnenfatte konlerencens mange lorelresninger og dt0ftelser, men her skal Irernhreves nogle enkeltc temaer: DET PAPIRL0SE SAMFUND Det papirlase samlund hare r fortiden til. Ikke Irerntiden. Flere lorelresningcr gav nogle fine historiske og aktuell e indblik herom. For 200 år siden var verdenen stort set papirlas. Papir var en sag lor statsadministration og en larsvindende lille eksklusiv kreds al velhavere. Den jrevne dansker havde måske en bibel og en katekismus al papir i hjemmet - og det var så det. Noget egentligt årligt forbrug al papir var der slet ikke tale om lar hen imod slutningen al 1800-tallet. Papiret harer til den moderne verden med aviser, bager, breve, tapeter, papiremballage osv. osv. I 1900-tallet gik det kun en vej: Irernad. Og i dag bruges der i gennemsnit på verdensplan 56 kg. pr. år pr. indbygger. Men papirforbruget er meget ujrevnt lordclt med USA i toppen med over 300 kg pr. indbygger pr. år, mens tall e ne lor lande som Kina, Indien og Senega l er henholdsvis 45 kg., 7 kg. og 3 kg. Ta l der må give papirindustrien masse r al tro på Irerntiden: Trenk sig når I.eks. Kinas og Indiens nyrige mi ddelklasse for alvar inddrager papiret ideres lorbrug. Der er således ingen grund til bekymring - papiret er kommet lor at blive. Også i Irern tiden. SKOV OG PAPIR Papirproduktionen eksploderede i og med industrialiseringen. Frem til 1800 var produktionen kvantitativt begrrenset - og råstoffet var har og bomuld. I labet al 1800-tallet stiger behovet lo r papir, og det giver et problem med hensyn til råstoffet: Der er simpelthen ikke nok har og bomuld. Noget må gares. Lasningen kommer med det nye råstol: trremasse og trrecellulose, som vinder frem i de scneste årtier al tallet. På konlerencen var der lorelresninger om de svenske sko ves betydning for papirindustrien. Og det var et interessant eksempcl på historiens kompleksitet. De svenske skave havde frem ti l ca vrere t en lorudsretning lor en stor svensk jernproduktian, men under den tidlige industrialisering lancerer englrenderne den nye tids energikilde: stenkuliet. Herrned bliver den svenske trrekulsproduktion

7 potentielt gårsdagens energikildc. Og pludsclig står Sveriges skov e og mangler anvendelsesmuligheder. Noget må g0res. Og det bliver til udviklingen af råstof til papirfremstilling. En faseinerende historie. Jeg fornemmede på konfereneen, at man nok ikke vii stadfreste trremassens indmareh slet så tidligt, som man normalt g0r. Oet kan også sammenholdes med iagttagelser fra Silkeborg. Oe forenede Papirfabrikker blev dannet i 1889 og begyndte med at lukke Silkeborg Papirfabrik. Det skabte debat. Oe forenede Papirfabrikker foreslog så at etablere en trreeellulosefabrik i Silkeborg. Men det 0nskede byst yret ikke. Oe forenede Papirfabrikker droppede også hurtigt den ide og genåbnede Silkeborg Papirfabrik i 1894 som koncernens nnpapirfabrik. Oe forenede Papirfabrikker havde i 1889/1890 troet på en dansk trreeellulosefabrikation - men allerede et par år efter var den tanke urealistisk på grund af de 0vrige nordiske landes kolossale udvikling på det te område i disse år. Konfereneen bes0gte den svenske skovindustris forskningscenter (STFI Packforsk), og man nk et levende indtryk af skovindustri ens vilje til nyskabelse. Oer tales nu ikke så meget om "pulp" (råstof) eller papir - men om n berproduktion. Til alle mulige formål. Oet er big business - svenske eksportindtregter på 180 milliarder svenske kroner. Skovindustrien i Sverige 0nsker at laneere sig som en milj0- og klimabevidst industrigren med et enormt potentiale. I Sverige og i EU. Om f0je år er papirproduktion nok blot en ud af mange aspekter i fremtidens nberproduktion. vandmrerker på er nu afl0st af yngre krrefters mere pragmatiske 10sningsmodeller ved hjrelp af ny teknologi. Mere herom kan lreses på hjernmesiden www_bernstein.oeaw.ac.at ASIATISK PAPIR IPH's faglige udspring i reldre europreisk håndgjort papir går hånd i hånd med en strerk interesse for asiatisk håndgjort papirfremstilling. På Stoekholm-konfereneen var der flere vregtige forelresninger om asiatisk papirfremstilling, blandt andet om m0det mellem japansk og europreisk papir, om tibetansk papir og forskelle mellem gammelt japansk og kinesisk papir. Historisk er Oard Hunter ( ) en hovedngur i denne interesse. Under konfereneen var der prresentation af en lille bogsamling af Oard Hunter, hvor han sclv har stået for det hele: indsamling af viden, formuleringen, produktionen af trykpapiret (håndgjort) og selve trykningen. Oet er i sandhed eksklusive b0ger. Konfereneen sluttede af med" A tribute to O,ud Hunter" ved Elaine Koretsky. Vi kom her tret på de asiatiske traditioner- som også i sig selv er et komplekst frenomen i forandring. Filmforevisningen viste således, at papirmagerne i Vietnam og Bangkok er kvinder - hvorimod papirmagerne traditionelt i Europa, Japan og Korea er mrend. Konfereneen kunne så ledes slutte af med visheden om papirhistoriens storhed og omfang. IPH I FREMTIDEN IPH's medlemmer har interessen og lidenskaben for papir og papirhistorie som udgangspunkt. Foreningen er imidlertid også under forandring. Gamle temaer toner hen, mens nye vinder frem. Industrisamfundets papirproduktion var i Stockholm mere markant på dagsordenen end normalt. Oet er glredeligt, men henned afdrekkes blot endnu et enormt forskningsunivers inden for papirhistorien. Uendeligt og uoverskueligt. Nogle kunne måske tro, at papirhistorie er så speciel, at det må vrere enkelt at gå til. Oet er langt fra tilfreldet. Papirhistorie kan igen indde\es i masse r af specialer. Overblikket er nrermest umuligt at skaffe sig. IPH g0r et ihrerdigt fors0g på at samle alle de spredte entusiaster inden for papirhistorien - hvert andet år. IPH valgte på kongressen ny prresident. Josef Oabrowski (Polen) 0nskede at trrekke sig fra posten efter nre år, og som ny prresident blev Anna-Grethe Risehel (Oanmark) valgt. Herrned har IPH fået sin f0rste kvinde og skandinav som prresident. Kongressen tog med tak imod et tilbud fra den nystiftede franske forening for papirhistorikere om at holde IPH's 30. kongres i Angouleme i Frankrig i ME RE lnteresserede i konfercneens program m.m. hen vises tillphs hjernmeside: www_paperhistory.org_ Kongressens mange forelresninger skulle efter planen foreligge i bogform i 10bet af TAK Tak til NPH og de svenske vrerter for en f10t kongres - velplanlagt ned i mindstc detalje. Selv vejret var fantastisk. VANDMiERKER Ingen!PH konferenee uden forelresninger om vandmrerker. Oet er foreningens oprindelige emne, og det er fortsat omgreret med megen pietetsf01e1se. Mit indtryk er, at vandmrerkeforskningens tidligere store forventninger til snarligt gennembrud er blevet afl0st af mere afdrempede ambitioner. Oen nye it-teknologi har givet helt nye muligheder for niigranlogien. Muligheden for at prresentere viden om og eksempler på vandmrerker på internettet ligger lige for. Med massiv EU-st0tte er en rrekke europreiske institutioner gået sammen i projekt Bernstein om prresentation af gamle vandmrerker. Tidligere tiders skrenderier om den eviggyldigt sande måde at prresentere de gamle Kongressens deilige stemning fremgår tydeligt af Lennart Eri1<ssons udskamkning tii alle pd trappen til Skakloster. 7

8 Ny ordförande i NPH och tre andra nya i styrelsen Nye ordföranden Jan-Erik Levl.in presenterar SI g Jag är född 1938 och bosatt i Helsingfors. Efter studier i fysik, kemi och matematik vid Helsingfors Universitet inledde jag 1963 ett drygt 40-årigt arbetspass vid KeL, den finska massaoch pappersindustrins gemensamma forskningsinstitut IFinlands STFI-Packforsk} varifrån jag pensionerades i slutet av Under mitt arbetsliv arbetade jag med många olika aspekter rörande fibrerna och deras egenskaper, papperstill verkni nge n, pappersprodukternas egenskaper etc. både som forskare och senare som forskningschef och direk- tör. Under de sista JO åren utgjordes en stor del av mitt arbete av frågor rö rande forskningsstrategier och forskningssamarbete både nationellt och internationellt, EU frågor osv. Mina kontakter med pappershistoria och Nordiska Pappershistoriker är av ett relativt nytt datum. Jag har givetvis känt tiu föreningens existens, men det var egentligen först då jag blev involverad i arbetet med att arrangera lph kongressen i Stockholm som jag kom i närmare kontakt med den. Arbetet med att sammanställa kongressens föredragsprogram visade att det verkligen finns många olika och intressanta aspekter på ämnet pappershistoria, som det skall bli ett nöje att stifta närmare NPH:s nya funktionärer Vid NPH:s årsmöte den 26 maj 2008 gjordes följande personval: Den nya styrelsen Jan-Erik Leviin, ordförande, (ny) Anna-Grethe Rischel, vice ordförande Per Jerkeman, sekreterare Richard Kjellgren, kassör, (ny) Keld DaJsgaard Larsen, ledamot Kari Greve, ledamot, (ny) Esko Häkli, ledamot Helene Sjunnesson, ledamot. (ny) Björn Krogerus, supplea nt Börje Dahlin, redaktör för NPHT, adjungerad Revisorer: San ny Holm Bertil Mark Henrik Essen, suppleant Valberedning: Göran Wohlfart Bertil Mark NPH:s representanter i andra organisationer: Gösta Liljendahls fond: Göran Wohlfart, ordinarie ledamot Bo Rudin, suppleant Avgdende ordförande i NPH Göran WohJfahrt avtackas vid årsmötet av tillträdande ordförande lan-erik Levlin. Skogsindustriernas Industrihistoriska Utskott Göran Woh lfahrt, adjungerad NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT GRAFISK DESIGN: Mellerstedts Design Tryck: Nyman & Jonsson, 2008

NORDISK PAPPERSHISTORISK no 1 12007 UTGES AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER CALL FOR PAPERS TILL 2008 Inför IPH kongressen i Sverige 2008 går nu proramkornrnitten ut med inbjudan "Call for papers"

Læs mere

Nr. 3 - juni 2011 STOR NORDISK INTERESSE FOR DANSKE SELVBETJENINGS- BIBLIOTEKER -OG FORTSAT SPÆNDENDE FREMTID FOR FORENINGEN NORDEN

Nr. 3 - juni 2011 STOR NORDISK INTERESSE FOR DANSKE SELVBETJENINGS- BIBLIOTEKER -OG FORTSAT SPÆNDENDE FREMTID FOR FORENINGEN NORDEN Nr. 3 - juni 2011 NY FREMTID FOR FORENINGEN NORDENS UNGDOM -OG FORTSAT SPÆNDENDE FREMTID FOR FORENINGEN NORDEN GAMLA HANDSKRIFTER KAN SÄTTA NATIONELLA KÄNSLOR I SVALLNING STOR NORDISK INTERESSE FOR DANSKE

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

vores liv Side Et sted der forandrede VI LYTTER TIL JER S:T KNUTSGILLENA SAMEJE Det er klogt at få papir på hinanden

vores liv Side Et sted der forandrede VI LYTTER TIL JER S:T KNUTSGILLENA SAMEJE Det er klogt at få papir på hinanden . Forening af danske med hus eller grund i Sverige. DANSKE-TORPARE DANSKE TORPARE BLAD NR. 141 APRIL 2012 31. ÅRGANG Et sted der forandrede vores liv Side 8 VI LYTTER TIL JER En forårshilsen fra Markaryds

Læs mere

KONTAKTCENTER KLIPPEN

KONTAKTCENTER KLIPPEN KONTAKTCENTER KLIPPEN Nyhedsbrev - Kontaktcenter Klippen - Lille Colbjørnsensgade 9 st. th. - 1703 København V. Årgang 17. Nr. 1. Maj 2014 www.klippen.org af@klippen.org Klippen har åbent: mandag, onsdag

Læs mere

ØRKENTROMPETEN FoFoDaLa s Nye stærke kvinde 37. årgang, nr. 2 Juni 2005

ØRKENTROMPETEN FoFoDaLa s Nye stærke kvinde 37. årgang, nr. 2 Juni 2005 N ye st æ rk e kv in de Fo Fo D al a s ØRKENTROMPETEN 37. årgang, nr. 2 Juni 2005 Leder Med sommeren ventende lige rundt om hjørnet, er dette studieårets sidste udgave af ØT. Siden sidst har FoFoDaLa fået

Læs mere

Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)

Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark) nr.02/2012 Engang imellem er det svært at få meddelt det man har på sinde, og det problem opstod så i sidste Nyhedsbrev. Jeg taler om Road of Puppetry. Det er en europæisk nyskabelse, der skal sætte alle

Læs mere

bulletin FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Konservatorer med p.hd. 2 abstracts NKF- dk arrangement Interview 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark

bulletin FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Konservatorer med p.hd. 2 abstracts NKF- dk arrangement Interview 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark bulletin # 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark ThorvaLdsens Museum NKF- dk arrangement Konservatorer med p.hd. 2 abstracts Mogens S. Koch Interview FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære Medlemmer www.paedhist.dk Indhold: 2 Referat af årsmøde og generalforsamling 6 Begrundelse for valg af ERNA-prismodtager 2015 8 Erik Nielsens foredrag:

Læs mere

Pilebladet. Flettetræf Hadsten Højskole. Pilefestival Moesgård. Sivhøst. nr. 57 Okt. 2011

Pilebladet. Flettetræf Hadsten Højskole. Pilefestival Moesgård. Sivhøst. nr. 57 Okt. 2011 Pilebladet nr. 57 Okt. 2011 Flettetræf Hadsten Højskole Pilefestival Moesgård Sivhøst INDHOLD Bestyrelsens klumme Bestyrelsens klumme 2 Af Lis Napstjert Referat fra generalforsamling 4 Formandens beretning

Læs mere

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 INNER WHEEL DANMARK NR. 111 december 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Sønderborg garden Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 Indhold Den nationale Repræsentant...................................4

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Fokus: Kongres I dette nummer: Formandens ord Referat afdelingsaften Invitation til afdelingsaften Kongresser Kongresser det sociale frirum Kongresminder At afholde en kongres Min kongresoplevelse

Læs mere

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 13. ÅRG. NR. 37 SEPTEMBER 2009 ISSN 1603-9599

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 13. ÅRG. NR. 37 SEPTEMBER 2009 ISSN 1603-9599 1 SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 13. ÅRG. NR. 37 SEPTEMBER 2009 ISSN 1603-9599 INDHOLD Leder Af Susanne Malchau Dietz Fagligt stof Sundhedsplejerskeinstitutionens dannelse et nyt princip i den danske velfærdsstat

Læs mere

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området.

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 December 2005 8. årgang Nr. 2 Indhold: Fra formanden 1 Forældreforum 2 Bestyrelsesweekend den 4.-5. november 2005

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL Indholdsfortegnelse 1 VELKOMST 2 FORORD 2 HISTORIEN OM INNER WHEEL ROSEN 3 CV VERDENSPRÆSIDENTEN 3 VERDENSPRÆSIDENTENS TEMA 3 IIW EXECUTIVE KOMITEEN 4 DISTRIKTSBESTYRELSER

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Større tilskud til Gimbornkurser Politiseminar i Holland en succes Brügge er et besøg værd INDHOLD

Læs mere

NIELS STEENSENS GYMNASIUM 2008-2009

NIELS STEENSENS GYMNASIUM 2008-2009 NIELS STEENSENS GYMNASIUM 2008-2009 Indhold Omslagsbillede: Skolens elever stillede op til fotografering i skolegården en forårsdag. Alle skolens klasser har hver deres side i bogen. Den første, 6.a og

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen

INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen Indhold Ja, så er efteråret kommet og jeg skal til at redigere

Læs mere

FORFATTEREN VAGN LUNDBYE fik hædersprisen for trebindsværket

FORFATTEREN VAGN LUNDBYE fik hædersprisen for trebindsværket MALMØ HENTER SINE NYE KULTURCHEFER I DANMARK Sejlivede myter og fordomme sættes til vægs i Sydsverige FORFATTEREN VAGN LUNDBYE fik hædersprisen for trebindsværket Det nordiske testamente og et bredt, livslangt

Læs mere

nr. 1 2013 ..se bagsiden..

nr. 1 2013 ..se bagsiden.. nr. 1 2013..se bagsiden.. Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445

Læs mere

Evaluering af Vejforum 2013

Evaluering af Vejforum 2013 Evaluering af Vejforum 2013 Indhold Samlet vurdering... 3 Besvarelser af spørgeskema... 3 Åbningsssessionen... 4 Udstillingen... 4 Praktiske forhold... 5 Udvikling af indhold og aktualitet... 7 Kommentarer

Læs mere

Vil lå olvorlige konsekvenser

Vil lå olvorlige konsekvenser Vil lå olvorlige konsekvenser Det er ikke tilfreldigt, at der de seneste måneder har vreret en rrekke faglige aktioner vendt mod uorganisered_e lpnmodtagere. den nuvrerende beskreftigelsessituation fples

Læs mere

68,00. Gram tm per. 400 x 300... kr. 766,00 350 x 250... kr. 556,00 300 x 100... kr. 383,00. ngen jul uden et par nye sko eller pelsst8vler

68,00. Gram tm per. 400 x 300... kr. 766,00 350 x 250... kr. 556,00 300 x 100... kr. 383,00. ngen jul uden et par nye sko eller pelsst8vler MOB ER OG TIE E Skal moblerne ski/res tid til jul, da se vort Jtore ttdvalg Vi har: Dagligstuer............... fra kr. 840,00 Spisestuer............... fra kr. 960,00 La:nestole, polstrede....... fra kr.

Læs mere

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Oktober 2014 #13 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT SIDE 4-12 BISPEHAVEN SIDE 13-15: Hvad

Læs mere

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto?

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? FORFATTEREN 52013 Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? leder siden sidst Bogens stærke brand Der udkommer gode bøger både på små og store forlag og som

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 119 Dec. 2009 31. Årgang Formand Inge Marie Hornshøj og næstformand Bente Frederiksen fra la Vida får overrakt årsindsamlingen af nationalrepræsentant Bendicte Haubroe.

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 57 - Nr. 111 - Juni 2008 Elevforeningen for TMR og Sejergaardsskolen Skolens hjemmeside www.sejergaardsskolen.dk

Læs mere

IFMR Norden. Äppletavlen i Kivik 2011. McRotary nr. 5/2011 1

IFMR Norden. Äppletavlen i Kivik 2011. McRotary nr. 5/2011 1 IFMR Norden Äppletavlen i Kivik 2011 McRotary nr. 5/2011 1 IFMR Norden styrelse http//www.ifmr-norden.org President: Per Erik Silsand Gydas vei 81, N-1413 Tårnåsen Tel. +47 97600402 Mail: per@backupshipping.

Læs mere

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011 Pilebladet nr. 56 Juli 2011 Generalforsamling Pilefestival Moesgaard Facebook INDHOLD Bestyrelsens klumme Af Lis Napstjert Bestyrelsens klumme 2 Facebook 4 Pileshoppen 4 Opdatering 4 Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere