NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND"

Transkript

1 NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS

2 INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for skeletkonstruktioner Arbejdsbeskrivelse for døre, vinduer og glasvægge Arbejdsbeskrivelse for lofter Arbejdsbeskrivelse for fast inventar

3 ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE NEDBRYDNING DATO:

4 Nyt Sundhedshus, Toftlund Arbejdsbeskrivelse Nedbrydning Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH Godkendt: MO Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Projektering Undersøgelser Generelt Dokumentation Materialer og produkter... 9

5 Nyt Sundhedshus, Toftlund Arbejdsbeskrivelse Nedbrydning Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/ Generelt Udførelse Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Opretning Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Overdragelse Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Beskrivelse for nedbrydningsarbejder NEDBRYDNINGARBEJDER... 13

6 Nyt Sundhedshus, Toftlund Arbejdsbeskrivelse Nedbrydning Rev.dato : 1. Orientering Side : 3/18 1. Orientering 1.1 Generelt Alle basisbeskrivelser oplistet med under pkt. 1 byggesagsbeskrivelsen er, sammen med den projektspecifikke beskrivelse, gældende for arbejdet. 1.2 Definitioner

7 Nyt Sundhedshus, Toftlund Arbejdsbeskrivelse Nedbrydning Rev.dato : 2. Omfang Side : 4/18 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af saneringsarbejdet samt den efterfølgende forsegling af tilstødende bygningsdele. 2.3 Projektering 2.4 Byggeplads Ad stk. 1. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer senest 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. Levering og oplagring af byggematerialer på byggepladsen, skal aftales og planlægges sammen med byggeledelsen, senest 14 dage før 1. leverance. Arbejdet omfatter at medtage stiger, hejse mv. samt at etablere den for arbejdets korrekte udførelse nødvendige kunstige belysning på ethvert arbejdssted. Det skal nøje overvåges, at intet arbejde udføres, medmindre forudsatte temperaturer, fugt-indhold og gunstige vejrbetingelser er til stede. Det skal aftales med byggeledelsen hvor der kan ske forarbejdning af materialer. Der henvises først og fremmest til byggesagsbeskrivelsen som er gældende for byggepladsarbejder der skal efterleves. 2.5 Sikkerhed og sundhed Der henvises til byggesagsbeskrivelsen samt plan for sikkerhed og sundhed Generelt Entreprenører er ansvarlige for at egne arbejder bliver udført sikkerhedsmæssigt korrekt og iht. gældende lovgivning Midlertidige påvirkninger Projektmaterialet tilgodeser funktion af bygningsdelene over for de påvirkninger, de er beregnet for i det færdige bygværk. Under udførelsen kan bygningsdelenes funktion og/eller påvirkningerne være anderledes end i det færdige bygværk afhængig af fx den valgte udførelsesrækkefølge og/eller særlig påvirkning i byggeperioden. De udførelsesmåder, der påtænkes anvendt, skal gennemtænkes, og der skal tages de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret, og at uacceptable forhold i forbindelse med udførelsen udelukkes. Byggeledelsen kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav vil blive overholdt.

8 Nyt Sundhedshus, Toftlund Arbejdsbeskrivelse Nedbrydning Rev.dato : 2. Omfang Side : 5/ Risikospecifikation 2.6 Omgivende miljø Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljøkrav jf. SBI 196 Indeklima håndbogen. 2.7 Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv. Leverancer og ydelser skal ledsages af den dokumentation, der er anført i de for leverancen relevante bekendtgørelser, herunder tilhørende harmoniserede standarder. Maskiner/anlæg Garantierklæringer Kontroldokumentation Kontroldokumentationen er følgende: Kontrolskemaer Følgesedler Kalibreringsattester Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav Tilsvarende dokumenter, der ikke vedrører kvaliteten af det færdige arbejde. Såfremt en enkelt kontroldokumentation fylder mere end én side, skal dokumentationen være pagineret D&V-dokumentation Der henvises først og fremmest til afsnittet i byggesagsbeskrivelsen som gældende. Entreprenør skal leverer D&V materiale i form af vedligeholdelses- og driftsinstruktioner. De nærmere krav til D&V-materialets opbygning, aflevering mv er anført i byggesagsbeskrivelsen. Produktdokumentation skal indeholde følgende: Emne Navn, adresse, og telefonnummer på leverandør Materialespecifikation/fabrikat/type Rengøringsmetode og -midler Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger Forslag til vedligeholdelsesinterval Fremgangsmåde ved eventuel udskiftning/retablering Brugsanvisning. Der skal leveres D&V-dokumentation og produktdokumentation med tilhørende CEmærkning på alle ovennævnte materialer. D&V-dokumentation skal leveres i 2 eksemplarer.

9 Nyt Sundhedshus, Toftlund Arbejdsbeskrivelse Nedbrydning Rev.dato : 2. Omfang Side : 6/ Autorisationsdokumentation Varmt arbejde Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre varmt arbejde, er certificerede hertil. Certifikat for samt tilladelsesblanket til at udføre varmt arbejde skal leveres til byggeledelsen gennemsyn inden arbejdet påbegyndes. Asbest Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre arbejde med asbest, har den fornødne uddannelse iht. Asbest, AT-vejledning inden arbejdet påbegyndes. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i projektgennemgangsmøder. Der henvises til arbejdstidsplan. 2.9 Undersøgelser Undersøgelser, herunder prøveudtagninger, der er gængs praksis og/eller krævet i normer og standarder, er ikke oplistet. Følgende prøver skal udføres på bygningsdele der nedbrydes: Pcb Bly Asbest Klorerede paraffiner 2.10 Prøver Dokumentation for udførelse af ovenstående prøver skal afleveres til byggeledelsen senest 15 arbejdsdage før opstart af saneringen Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 2.12 Rengøring Der skal udføres nødvendig klargøring, rengøring og støvsugning af alle underlag inden opstart for at opnå optimal udførelse af nærværende bygningsdele. Der rengøres generelt efter egne arbejder.

10 Nyt Sundhedshus, Toftlund Arbejdsbeskrivelse Nedbrydning Rev.dato : 3. Generelle specifikationer Side : 7/18 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt Alle dokumenter/tegninger der fremsendes til byggeledelsen skal fremsendes som søgbare PDF-filer, medmindre anden aftale foreligger CE-mærkning mv. Leverancer og ydelser, der falder ind under et eller flere direktiver, der er implementeret i Danmark, skal være mærkede i overensstemmelse hermed. Mærkningen skal omfatte både CE-mærkning og eventuelle andre mærkningskrav Byggeplads Generelt Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen. Maskiner/anlæg Dokumentation for de øvrige arbejders delmaskiner og/eller selvstændige maskiner til brug for den afsluttende EF-overensstemmelseserklæring iht. BEK om maskiner udleveres af byggeledelsen Beskyttende foranstaltninger Beskyttende foranstaltning dækker enhver form for afdækning, inddækning, overdækning, støvvægge og lignende interimsforanstaltninger. Materiale til beskyttende foranstaltninger skal være egnet til formålet. Beskyttende foranstaltninger skal fjernes umiddelbart inden aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde. Beskyttende foranstaltninger skal bortskaffes efter endt brug og på en sådan måde, at blivende bygningsdele ikke beskadiges. Plan for beskyttende foranstaltninger skal angive hvilke beskyttende foranstaltninger der vil blive udført, herunder: Foranstaltningstype Materialer Eventuel rengøring inden etablering af beskyttende foranstaltning Hvordan samlinger udføres herunder samlinger mod tilstødende bygningsdele Hvordan vedligehold sikres Periode for den beskyttende foranstaltning. Beskyttende foranstaltninger skal etableres inden arbejdet påbegyndes. Beskyttende foranstaltninger skal udføres således, at tilstødende bygningsdele ikke beskadiges. Det beskyttede skal om nødvendigt rengøres inden den beskyttende foranstaltning etableres.

11 Nyt Sundhedshus, Toftlund Arbejdsbeskrivelse Nedbrydning Rev.dato : 3. Generelle specifikationer Side : 8/18 Samlinger i beskyttende foranstaltninger og mod tilstødende bygningsdele skal udføres så kravene til den beskyttede foranstaltning opfyldes Transport og oplagring Al transport, levering og oplagring skal udføres jf. de enkelte leverandørs/ producenters anvisninger og skal koordineres med byggeledelsen inden 1. leverance. Længere tids oplagring på pladsen må ikke forekomme. Der udføres successiv levering efterhånden som materialerne skal anvendes Stillads Stillads for udførelse skal være indeholdt i tilbuddet Arbejdets planlægning Arbejdet må ikke påbegyndes før byggeledelsens kommentarer til forudgående prøvetagninger foreligger. 3.2 Referencer Hvor intet andet er angivet specifikt vil kommentarer eller erklæringer fra byggeledelsen foreligge senest 5 arbejdsdage fra modtagelsen Generelt Hvis basisbeskrivelser er gjort gældende for nærværende arbejde, er referencerne i disse basisbeskrivelser gældende for de dele af arbejdet, som er henført til disse basisbeskrivelser og gentages derfor ikke i nærværende beskrivelse. Referencer, der indeholder byggelovgivning, er kun medtaget i nedenstående lister, hvor det er fundet hensigtsmæssigt; oplistning af byggelovgivning er således ikke udtømmende. De i referencerne anførte vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller på tegninger/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsen. Ved henvisning til en Eurocode eller standard gælder, at dette samtidig er en reference til det tilknyttede danske nationale anneks/nationale bestemmelse Referencer der er generelt gældende for arbejdet Asbest AT-vejledning C.2.2 Juli 2008 Arbejdstilsynet Asbestforeningen: Asbest vejledning Branchevejledning om når du støder på asbest, regler og baggrund BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg Branchevejledning om når du støder på asbest, sådan gør du BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg

12 Nyt Sundhedshus, Toftlund Arbejdsbeskrivelse Nedbrydning Rev.dato : 3. Generelle specifikationer Side : 9/18 Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer Juli 2010 BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg Asbestforeningen: PCB vejledning SBi anvisning 242 Renovering af bygninger med PCB Statens Byggeforskningsinstitut Vejledende udtalelese om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Miljøstyrelsen Bly AT-vejledning C.0.8 Vejledning om metallisk bly og blyforbindelser Arbejdstilsynet Asbestforeningen: Bly vejledning Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 3.3 Projektering 3.4 Undersøgelser Generelt Der skal varsles om prøveudtagning for at give byggeledelsen mulighed for at overvære denne Dokumentation Materialet skal have en sådan beskaffenhed, at det kan danne grundlag for bygherrens beslutning. 3.5 Materialer og produkter Generelt Hvor der i udbudsmaterialet er anført navngivne materialer eller færdigvarer, er disse, såfremt andet ikke er anført, at betragte som norm for funktion, form og geometri samt kvalitet. Disse navngivne materialer og færdigvarer er alene angivet fordi det ikke er praktisk muligt, i kortfattet form, at beskrive det ønskede produkts egenskaber. Anvendelse af anderledes produkter skal fremgå af tilbuddet, og på forlangende skal tilbudsgiver dokumentere ligeværdighed med projektets produktangivelser. Dokumentation for ligeværdighed skal foretages af anerkendt, uvildig prøvningsanstalt. Anvendelse af materialer og produkter der adskiller sig fra det i projektmaterialet anførte, skal forud - og skriftligt godkendes af byggeledelsen. Ingen sådanne materialer og produkter må leveres på byggepladsen før denne godkendelse. Producentens - og leverandørens anvisninger for valgte eller foreskrevne materia-

13 Nyt Sundhedshus, Toftlund Arbejdsbeskrivelse Nedbrydning Rev.dato : 3. Generelle specifikationer Side : 10/18 ler og produkters korrekte anvendelse skal følges. Hvor der i arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser er anført enten producent eller leverandør forstås både producent og leverandør. 3.6 Udførelse Der henvises til kapitel 4 bygningsdelsbeskrivelse Generelt Producent- og/eller leverandøranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og produkters korrekte anvendelse og indbygning skal følges. De i anvisningerne anførte vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller på tegninger/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsen. Der henvises til kapitel 4 bygningsdelsbeskrivelse Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Åbenstående gennemføringer i brandcelle og/eller brandsektion må ikke forekomme, med mindre brandcellens eller brandsektionens normale funktion er ude af drift. Midlertidige lukninger skal udføres iht. Brandteknisk Vejledning nr. 31, Brandtætninger Demontering Arbejde med demontering samt bortskaffelse af asbestholdige materialer skal ske iht. Asbest, AT-vejledning Opretning Arbejde med demontering samt bortskaffelse af PCB skal ske iht. Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer. 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Inden arbejdet påbegyndes, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede Forudgående arbejder Koordinering Andre entreprenører skal, hvor det er foreskrevet, kunne udføre deres arbejder som angivet. Byggeledelsen skal løbende holdes underrettet om de aktuelle forhold for arbejdet, således at andre entreprenører i god tid kan adviseres.

14 Nyt Sundhedshus, Toftlund Arbejdsbeskrivelse Nedbrydning Rev.dato : 3. Generelle specifikationer Side : 11/18 Byggeleder koordinerer generelt diverse arbejder. Men det påhviler hver enkelt entreprenør at foretage den nærværende koordinering med forudgående og efterfølgende arbejder for at gældende tidsplan overholdes Overdragelse 3.8 Arbejdsmiljø Arbejde med sundhedsfarlige stoffer skal udføres af personer med relevant uddannelse. Andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet, må ikke opholde sig så nær arbejdsstedet, at de udsætter sig for sundhedsfarlig påvirkning. Arbejdsområdet skal afspærres for uvedkommende i nødvendigt omfang. Der skal opsættes advarselsskilte i nødvendigt omfang. Forringet luftkvalitet i lukkede rum, som følge af emission fra arbejdet, skal søges begrænset ved ventilation og/eller regulering af temperatur og luftfugtighed. 3.9 Kontrol Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Sanering af Pcb, bly, asbest og andre klorerede paraffiner Generelt Inden sanering udføres prøver på alle de bygningsdele som skal nedbrydes. Dette for at påvise et retvisende omfang pcb, bly og lign. i de materialer der skal nedrives og bortskaffes Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i overensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er fyldestgørende. Materiale- og produktkontrol indbefatter også den produktionskontrol, der foretages af produktionen hos leverandøren Modtagekontrol Udførelseskontrol Alle tilstødende konstruktioner og installationer skal kontrolleres efter afrensning af pcb, bly eller lign. Konstateres der værdier/niveauer højere end hvad anvisninger fra pkt anbefaler skal disse forsegles jf. pkt. 4.

15 Nyt Sundhedshus, Toftlund Arbejdsbeskrivelse Nedbrydning Rev.dato : 3. Generelle specifikationer Side : 12/ Slutkontrol Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde, udføres en omfattende kontrol for at påvise, at den afsluttende forsegling af tilstødende bygningsdele/konstruktioner hvor niveauer er målt til over det tilladte, er tæt.

16 Nyt Sundhedshus, Toftlund Arbejdsbeskrivelse Nedbrydning Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/18 4. Beskrivelse for nedbrydningsarbejder NEDBRYDNINGARBEJDER 4.1 Orientering Entreprenøren overtager eksisterende bygning, som den henligger. Inden afgivelse af tilbud påhviler det entreprenøren at besigtige bygningerne og sætte sig grundigt ind i alle lokale forhold. Ekstra krav som følge af manglende kendskab til de stedlige forhold vil ikke blive honoreret. De tegninger af eksisterende byggeri med angivelse af hvad der nedbrydes, er vedlagt udbudsmaterialet og danner grundlag for arbejdet, med mindre entreprenøren inden arbejdet påbegyndes påviser væsentlige afvigelser fra det på tegningerne viste. 4.2 Omfang Nedbrydningsarbejdet udføres i overensstemmelse med arbejdsgrundlaget som foreskrevet i projektmaterialet. Oversigt over nedbrydningsarbejder: Fjernelse af eksisterende lette vægge Fjernelse af eksisterende lofter Fjernelse af eksisterende gulvbelægninger Fjernelse af eksisterende døre og vinduer Fjernelse af eksisterende inventar Afdækning af eksisterende tæpper 4.3 Lokalisering Der henvises til nedbrydningsplan samt loft og gulvplaner af den for nedtagning/aftagning af eksisterende loft- og gulvbelægning. 4.4 Tegningshenvisning Tegningsliste af den Koordinering Byggeleder koordinerer generelt diverse arbejder. Men det påhviler hver enkelt entreprenør at foretage den nærværende koordinering med forudgående og efterfølgende arbejder for at gældende tidsplan overholdes. 4.6 Undersøgelser Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af nedbrydningen. 4.7 Materialer og produkter Materialer til afdækninger og interimsafstivninger skal opfylde de krav, der er beskrevet under arbejdets udførelse.

17 Nyt Sundhedshus, Toftlund Arbejdsbeskrivelse Nedbrydning Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/ Udførelse Entreprenørerne forpligter sig til at udføre nedrivningsarbejdet i overensstemmelse med følgende anvisninger: Vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald Screeningsskema for PCB Anmeldelse af asbestholdigt affald Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald Sådan sorterer du affaldet Afdækning Affald skal fjernes inden afdækning med papir + 4 mm masonitplader. Afdækningen skal fjernes efter nærmere aftale med hovedentreprenør. Før afdækningen tages af, skal overfladen støvsuges. Arbejdsproces Nedbrydningsarbejdet udføres selektivt, hvorved forstås, at materialer og affald udtages og sorteres i materialefraktioner af fornøden renhed inden bortfjernelse fra pladsen med henblik på at muliggøre en høj grad af genanvendelse. Brugte byggematerialer og bygningsdele kan omsættes, og det er derfor vigtigt at entreprenøren har rutiner for omsætning af byggematerialer til genbrug og genanvendelse. Grænseflader i forbindelse med sanering Inden håndtering og bortskaffelse af farligt bygningsaffald foretages Entreprise X Sanering og forsegling, udtager entreprise C - Tømrer vinduer og aftager tæpper i kælder og stueetage, så gummifuge og lim/klæber indeholdt pcb er klar til efterfølgende sanering entreprise X. Vinduer og døre: Tømrer udtager vinduer og døre i henhold til option i tilbudslisten. Saneringsmand afrenser for fuge samt pcb- og blyholdig maling Saneringsmand bortskaffer pcb- og blyholdig fuge og maling Saneringsmand forsegler false i murværk Tømrer bortskaffer vinduer og døre Tæpper i kælder og stue: Tømrer aftager tæpper Saneringsmand afrenser for pcb-holdig lim/klæb Saneringsmand bortskaffer pcb-holdig lim/klæb Saneringsmand forsegler betondæk hvis niveauet for pcb i overfladen af konstruktionen er over det tilladte. Saneringsmand bortskaffer tæpper

18 Nyt Sundhedshus, Toftlund Arbejdsbeskrivelse Nedbrydning Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/18 Affaldshåndtering Affald og materialer fra nedbrydningen skal sorteres med henblik på opsamling i følgende behandlingsegnede kategorier: Affald til genbrug uden forudgående behandling, f.eks. sanitære og elektriske installationer. Affald til genanvendelse bestående af rene særskilte materialer, f.eks. tegl. Affald til genanvendelse bestående af blandede materialer i form af tegl og mørtel. Affald til forbrænding bestående af forbrændingsegnet affald, som ikke kan genanvendes. Affald til deponering bestående af ikke forbrændingsegnet affald, f.eks. gips. Affald, som bortskaffes efter særlige regler, f.eks. mineraluld. Øvrige genanvendeligt affald, f.eks. jern og metal samt genanvendelige Pvcmaterialer. Entreprenøren har alene ansvaret for korrekt affaldsbehandling, hvilket bl.a. omfatter at affaldet transporteres og behandles af virksomheder, der er registreret i Affaldsregisteret 1. Det påhviler entreprenøren at følge Tønders Kommunes retningslinjer 2 for affaldshåndtering, herunder vejledningen om håndtering af bygge- og anlægsaffald. Forinden opstart af nedbrydningsarbejdet skal håndteringen af bygge- og anlægsaffaldet anmeldes til Tønder Kommune af entreprenøren. Entreprenøren er pligtig til kontinuerligt at bortkøre nedbrudte materialer og bygningsdele. Der foretages en kildesortering på stedet i fraktioner hvor affald frembringes. Særligt farligt affald Ved konstatering af farlige stoffer, jf. At-vejledning C.1.3, som ikke er fyldestgørende beskrevet i udbudsmaterialet, underrettes bygherren med henblik på registrering af omfanget og fastlæggelse af påkrævede forholdsregler for det videre arbejde. Entreprenøren egne selektive prøvetagning af særlige farlige byggemateriale accepteres ikke. Støv, støj og vibrationer Arbejdet skal tilrettelægges sådan, at støj, støv og vibrationer holdes på et acceptabelt niveau. Der skal udvises fornøden forsigtighed, således at eksisterende bygninger og blivende bygningsdele ikke beskadiges ved de evt. rystelser, som nedbrydningen forårsager. Ligeledes må nedbrydningen ikke give anledning til driftsforstyrrelser af elektriske installationer og udstyr. 1 https://www.affaldsregister.mst.dk/ 2

19 Nyt Sundhedshus, Toftlund Arbejdsbeskrivelse Nedbrydning Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/18 For at sikre mod skader på omkringliggende bygninger må den maksimale partikelhastighed for vibration på bygningers fundamenter ikke overstige de grænseværdier, der er angivet i DIN 4150, del 3. For det aktuelle projekt stilles et krav om en maksimal svingningshastighed på 10 mm/s på eksisterende bygningsfundamenter. Det pålægges entreprenøren, sammen med tilsynet, at udarbejde en plan for koordinering af nedbrydningsarbejdet. Der foretages afdækning af eksisterende gulvtæpper i kælderen inden nedbrydning pågår. 4.9 Lovgivning Arbejdet skal udføres i fuld overensstemmelse med følgende: Tønder Kommunes regulativ for erhvervsaffald, januar 2011 Tønder Kommunes vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald, juni 2013 Bekendtgørelse om Affaldsregisteret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, BEK nr 1305 af 17/12/2012 Bekendtgørelse om affald, BEK nr 1309 af 18/12/2012 Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, BEK nr 1516 af 16/12/2010 Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald, BEK nr 1662 af 21/12/2010 At-vejledning C.2.2, juni 2005 At-intern instruks IN-6-3, april 2014 Asbestforening vejledning om PCB, 2010 Asbestforening vejledning om Asbest, 2010 Asbestforening vejledning om Bly, Arbejdsmiljø Entreprenøren skal træffe de fornødne foranstaltninger til overholdelse af bestemmelserne for sikkerhed på arbejdspladsen. Der henvises specielt til Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, BEK nr 1516 af 16/12/2010 og Bekendtgørelse om internt sikkerhedsarbejde ved bygge- og anlægsarbejde BEK nr 358 af 02/07/1974. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for alle ulemper, skader, ulykkestilfælde m.m. i forbindelse med nedrivningsprojektet Kontrol Entreprenøren skal føre dokumentation for korrekt bortskaffelse efter Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder og dertil hørende vejledning. Bygherres

20 Nyt Sundhedshus, Toftlund Arbejdsbeskrivelse Nedbrydning Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/18 tilsyn skal til enhver tid kunne forlange dokumentation for korrekt bortskaffelse af byggeaffald på pladsen. Senest 14 dage efter afleveringsforretning skal entreprenøren aflevere et samlet dokumentation for korrekt bortskaffelse af alt affald til bygherrens tilsyn. Heraf skal det fremgå, hvilket affald der er genanvendt, specialebehandlet, forbrændt og deponeret. Dokumentation kan ske i form af opgjorte mængder af nedrivningen, vejesedler og kvitteringer fra affaldsmodtagere (modtageanlæg og kontrollerede lossepladser). Mængderne skal være angivet i ton eller kubikmeter på de enkelte materialefraktioner. Navn på transportør og modtager skal ligeledes fremgå af dokumentationen. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning fremlægge en beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Anmodningen kan rettes til entreprenøren i forbindelse med kontraktforhandlinger. Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol sikre, at retningslinjer vedrørende bortskaffelse af nedrivningsmaterialer følges. Entreprenørens kontrol skal som minimum omfatte: Modtagerkontrol Proceskontrol Slutkontrol - Genbrugsmaterialer - Lokalitet - Dato for kontrol - Kontrollant/tilsyn - Beskrivelse af affaldskategorier - Mængder af de enkelte affaldskategorier - Transport - Genanvendelse - Deponering - Kvitteringer, vejsedler mv. - Mangelgennemgang - Udbedring af mangler Bygherren forbeholder sig retten til at indkræve kvalitetssikringsmateriale forud for honorering af det udførte arbejde.

21 ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE SKELETKONSTRUKTIONER DATO:

22 Nyt Sundhedshus, Toftlund Arbejdsbeskrivelse - Skeletkonstruktioner Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/23 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH Godkendt: MO Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Generelt Asbest Isolering PCB Brand Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet... 9

23 Nyt Sundhedshus, Toftlund Arbejdsbeskrivelse - Skeletkonstruktioner Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/ Generelt Træ og træbaserede plader Metal Fastgørelsesmidler og bygningsbeslag Øvrige pladematerialer Banevarer Stillads Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Skeletkonstruktion Lægter, brædder mv Fastgørelsesmidler Isoleringsmateriale Indvendig pladebeklædning Generelt Gipskartonplader Krydsfinér Dampspærre Fugtspærre Fuger Udførelse Generelt Mål og tolerancer Skeletkonstruktion Generelt Tyndpladeprofiler Dampspærre Fugning Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelse E205.F01 LETTE INDERVÆGGE... 18

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR Randers Inventarudbud 18. april 2010 Bygherre: Regionshospitalet Randers og Grenå Regionmidtjylland Udført af: Aarhus Arkitekterne A/S Europaplads 16 8100 Århus C 2.0 omfang

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere