VIDEREGÅENDE STATISTIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDEREGÅENDE STATISTIK"

Transkript

1 MOGENS ODDERSHEDE LARSEN VIDEREGÅENDE STATISTIK herunder kvalitetskontrol Udgave 10a 015

2 FORORD Denne lærebog kan læses på baggrund af en statistisk viden svarende til lærebogen M. Oddershede Larsen : Statistiske grundbegreber. Læsning: Bogen er bygget op således, at de væsentligste begreber søges forklaret anskueligt og ved hjælp af et stort antal eksempler. I slutningen af nogle af kapitlerne er givet en oversigt over centrale formler eller fremgangsmåder. I et appendix sidst i bogen er givet en mere dybtgående statistisk forklaring på formlerne. Efter hvert kapitel er der nogle opgaver og en facitliste til opgaverne findes bagerst i bogen. Hypotesetest for 1 variabel er en repetition De tre hovedemner Faktorer på eller flere niveauer : kapitel 3, 6 og 7 Regressionsanalyse kapitel 8 og Kontrolteori : kapitel 4 og 5 kan læses stort set uafhængigt af hinanden. Kan man af tidsmæssige grunde ikke nå alt, så kan man overspringe en eller flere af delemner som Screeningsforsøg: kapitel 9, Multipel regression: afsnit 8.7 og 8.8 Statistisk godkendelseskontrol:kapitel 5. Regnemidler I eksemplerne er beregningerne er i videst mulig omfang foretaget ved anvendelse af statistikprogrammet SAS.JMP. Ønskes i stedet at anvende TI-Nspire, kan man på hjemmesiden under statistik 3" finde bogen Videregående statistik, version 10b, hvor præces samme pensum er beregnet ved anvendelse af PC-programmet TI-Nspire. Man kan også på samme adresse finde bøger hvor der er anvendt statistikprogrammet STATGRAPHICS og regnearket EXCEL. Ønskes bøger indenfor grundlæggende statistik findes de også på ovenstående adresse under statistik ". 14. august 015 Mogens Oddershede Larsen. -ii-

3 INDHOLD Indhold 1 REPETITION AF HYPOTESETEST FOR 1 VARIABEL 1.1 Indledning Normalfordelt variabel Binomialfordelt variabel... 4 Opgaver... 5 PLANLÆGNING AF FORSØG.1 Indledning Nomenklatur Krav til statistisk gyldigt forsøg FAKTOR PÅ NIVEAUER 3.1 Normalfordelte variable Test af differens mellem middelværdier Parvise observationer (blokforsøg) Binomialfordelte variable Poissonfordelte variable Fordeling ukendt (rangtest) Oversigt over centrale formler i kapitel Test og konfidensintervaller af differens mellem middelværdier for normalfordelte variable Test af differens mellem varians for normalfordelte variable Test og konfidensintervaller af p 1 - p for binomialfordelte variable Test og konfidensintervaller af for Poissonfordelte variable Opgaver STATISTISK PROCESKONTROL 4.1 Indledning Proces i statistisk kontrol Opbygning og alarmkriterier for kontrolkort Kontrolkortanalyse Procesvariablen er normalfordelt Stikprøvestørrelse større end Stikprøvestørrelse n = Tolerancegrænser og kapabilitet Procesvariablen X er diskret iii-

4 Indhold X er binomialfordelt X er Poissonfordelt Opgaver STATISTISK GODKENDELSESKONTROL 5.1 Indledning Enkelt stikprøveplan Rektificerende kontrol Dobbelt stikprøveplan Opgaver FAKTOR PÅ MERE END NIVEAUER 6.1 Indledning Ensidet variansanalyse (normalfordelte variable) Indledning Forklaring af metoder og formler Beregning af ensidet variansanalyse Fuldstændigt randomiseret blokforsøg Binomialfordelte variable Poissonfordelte variable Oversigt over centrale formler i kapitel Oversigt over fremgangsmåde ved ensidet variansanalyse Test af parametre p 1, p,..., p k for binomialfordelte variable Test af parametre 1,,..., k for Poissonfordelte variable Opgaver FAKTORER PÅ ELLER FLERE NIVEAUER. TOSIDET VARIANSANALYSE 7.1 Indledning Planlægning af forsøg Een faktor ad gangen Fuldstændig faktorstruktur Formler og metode Beregning af tosidet variansanalyse Fuldstændigt randomiseret blokforsøg To binomialfordelte eller Poissonfordelte faktorer i et fuldstændigt faktorforsøg Oversigt over fremgangsmåde ved tosidet variansanalyse iv-

5 Indhold Opgaver ENKELT REGRESSIONSANALYSE 8.1 Indledning Bestemmelse af regressionsligning Vurdering af om regressionsligning beskriver data godt Test og konfidensintervaller Transformation af data Enkelt regressionsanalyse med flere y - observationer for hver x - værdi Multipel regressionsanalyse Indledning Analyse med én y - observation for hver x - værdi Polynomial regressionsanalyse Indledning Beregning af polynomial regressionsanalyse Oversigt over fremgangsmåde ved regressionsanalyse Opgaver FLERE END TO FAKTORER, SCREENINGSFORSØG 9.1 Indledning Nomenklatur Definitionsrelationer og aliasrelationer Planlægning af et partielt k faktorforsøg Beregning af et partielt k faktorforsøg Konfundering af blokke Sekventiel forsøgsstrategi Oversigt over fremgangsmåde ved partielt k faktorforsøg Opgaver RANGTEST (FORDELING UKENDT) 10.1 Indledning Wilcoxons rangtest for 1 stikprøve Wilcoxons rangtest for uafhængig stikprøver Kruskal Wallis test Opgaver APPENDIX -v-

6 Indhold 4.1 Begrundelse for grænserne for kontrolkort Formler til beregning af ensidet variansanalyse Formler til beregning af tosidet variansanalyse Transformation af binomial-og Poissonfordelte variable til tosidet variansanalyse Formler til beregning af enkelt regressionsanalyse uden gentagelser Formler til beregning af enkelt regressionsanalyse med lige mange gentagelser Transformation til lineær model Formler til beregning af multipel regressionsanalyse Kruskal-Wallis rangtest for to eller flere variable FACITLISTE STIKORD vi-

7 1. Normalfordelt variabel 1 REPETITION AF HYPOTESETEST FOR 1 VARIABEL 1.1. INDLEDNING De grundlæggende begreber vedrørende hypotesetest, konfidensintervaller og dimensionering af forsøg blev i Statistiske Grundbegreber grundigt beskrevet når vi havde én stikprøve. Beregningerne blev der udført ved anvendelse af pc-programmet TI-Nspire og regnearket Excel. Vi vil i dette afsnit vise hvorledes beregningerne også kan udføres med statistikprogrammet SAS- JMP, samt vise, hvorledes man ved hjælp af SAS.JMP grafisk kan undersøge om data virkelig er normalfordelt. 1.. NORMALFORDELT VARIABEL Eksempel 1.1 Hypotesetest. Normalfordelt variabel. En fabrik der fremstiller plastikprodukter ønsker at evaluere hårheden af rektangulære støbte plastik blokke som anvendes i møbelfabrikationen. Der udtages tilfældigt 50 blokke, og deres hårhed måles (i Brinell enheder). Resultaterne var følgende a) Undersøg om tallene er rimeligt normalfordelt ved at tegne et histogram, et boxplot og et normalfordelingsplot. Angiv endvidere gennemsnit og spredning. b) Hårheden bør være over 60 (brinell enheder). Test på et signifikansniveau på = 5% om dette er tilfældet. c) Forudsat hårheden er signifikant over 60 brinell, skal angives et estimat for hårheden, samt et 95% konfidensinterval for denne. Løsning: a) File, New, DATA Tables, dobbeltklik på øverste felt i første søjle og skriv holdbarhed, indtast data Histogram: På værktøjslinien vælg Analyze Distribution I den fremkomne menu dobbeltklikkes på holdbarhed (under Selected Columns ) Der fremkommer et histogram, et boxplot og en række statistiske oplysninger. For at kunne sammenligne med en normalfordeling tegnes en normalfordelingskurve: Placer cursor på rød pil ved holdbarhed tryk på højre musetast og vælg Continuous Fit normal Der tegnes nu en normalfordelingskurve med samme middelværdi og spredning som fra data. Endvidere tegnes et normal kvartil plot Cursor placeres på holdbarhed og man trykker på højre musetast og vælger Normal Quantile Plot Der er nu bl.a. fremkommet følgende figur og tabel. ok 1

8 1. Repetition af centrale begreber Distributions holdbarhed 350 -,33-1,64-1,8-0, 67 0,0 0,67 1, 81,64, , 0 0,1 0, 0,5 0,8 0,9 0,98 Norm al Quantile Plot Normal(66,18,5,0931) Quantiles 100,0 % maximum 334,90 99,5% 334,90 97,5% 38,93 90,0% 300,99 75,0% quartile 79,73 50,0% median 67,60 5,0% quartile 51,75 10,0% 33,0,5% 01,41 0,5% 194,40 0,0% minimum 194,40 Moments Mean 66,18 Std Dev 5,09313 Std Err Mean 3, Upper 95% Mean 73,34939 Lower 95% Mean 59,08661 N 50 Forklaring af figur og udskrift Histogram og normalfordelingskurven (figur længst til venstre) passer godt sammen, så det viser, at data er rimelig normalfordelt. Boxplot: Den næste figur er et såkaldt boxplot, hvor den midterste streg angiver medianen Boxplot: Den næste figur er et såkaldt boxplot, hvor den midterste streg angiver medianen og kassens grænser angiver henholdsvis 1. og 3. kvartil. 1. kvartil 5.75 er tallet midt mellem tal nr 1 og tal nr 13, osv. Da boxplottet er nogenlunde symmetrisk om medianen, så kan man igen antage at data er rimelig normalfordelt. De isolerede prikker yderst viser, at der er et par værdier, som afviger kraftigt fra de øvrige, og muligvis er fejlmålinger (kaldes outliers).

9 1. Normalfordelt variabel Rhomben inde i firkanten angiver et 95% konfidensinterval for middelværdien. Man ser, at den ligger lidt skævt i forhold til boxplottet, men dog ikke så meget, at det spiller nogen rolle, da median =67.6 er ca. = mean (gennemsnit) = 66.7 Normal Kvartil-plot. Her har man ud af x - aksen sørget for at skalaen er sådan, at punkterne burde ligge på den røde rette linie, hvis de fuldstændigt eksakt var normalfordelt. Den røde linie går gennem (0, mean) og har hældning = spredningen. De stiplede linier angiver 95% konfidensinterval for normalfordelingen. Som det ses, ligger punkterne indenfor konfidensintervallet og ligger tæt på linien for de midterste 75% af tallenene. De yderste punkter kan man ikke forvente ligger på linien Man må derfor igen antage, at data er tilnærmelsesvis normalfordelt. Det ses af udskriften, at gennemsnittet x = 66. og et estimat for spredningen er s = 5.09 b) X = holdbarheden af plastblokke X antages normalfordelt med ukendt middelværdi og. H 0 : =60 H: >60 Da spredningen ikke er kendt eksakt anvendes en t-test. Klik på rød pil ved "holdbarhed" og vælg "Test Mean". I den fremkomne menu skriv 60 ok Test Mean=value Hypothesized Value 60 Actual Estimate 66,18 DF 49 Std Dev 5,0931 t Test Test Statistic 1,75 Prob > t 0,0860 Prob > t 0,0430* Prob < t 0,9570 P- værdien = sandsynligheden for at begå en "type 1 fejl", dvs. påstå at 0 =60 selv om det ikke er tilfældet. I Test Statistic er Prob > *t* P-værdi for den tosidede test H: μ 60 Prob > t er P-værdi for den ensidede test H : μ > 60, og Prob < t svarer til H : μ < 60 Da P-værdi = 4.30 % < 5%, forkastes H 0 (svagt). Konklusion: Vi har bevist, at holdbarheden i middel er over 60 brinell. 3

10 1. Repetition af centrale begreber 1.3. BINOMIALFORDELT VARIABEL Eksempel 1.. Binomialtest En fabrikant af chip til computere reklamerer med, at højst % af en bestemt type chip, som fabrikken sender ud på markedet er defekte. Et stort computerfirma, vil købe et meget stort parti af disse chip, hvis påstanden er rigtigt. For at teste påstanden købes 1000 af dem. Det viser sig, at 33 ud af de 1000 er defekte. a) Kan fabrikantens påstand på denne baggrund forkastes på signifikansniveau 5%? b) Forudsat påstanden forkastes, skal angives et estimat for % defekte, samt et 95% konfidensinterval for denne. Løsning: X = antal defekte chips af 1000 X er binomialfordelt b(1000, p). Nulhypotese: H: p 00. Alternativ hypotese Hp : 00. a) Pværdi P( X 33) 1 P( X 3) Kald en søjle for p, og indtast et tilfældigt tal i første række. Placer cursor i p's hoved højre musetast Formula skriv 1-(- vælges fra jmp tastatur) vælg Discrete Probability Binomial Distribution Udfyld pladserne p=0,0, n=1000, k = 33 Apply P-værdi = Da P-værdi < 0.05 forkastes H 0, dvs. fabrikantens påstand om færre end % defekte forkastes. b) Estimat for p: 3.3% Da x = 33 >5 og 33 < kan approksimeres med normalfordelingen ( ) 1000 p radius Øvre grænse nedre grænse 0, , , ,0198 Af formlen for konfidensinterval og benyttelse af "Formula" fås 4

11 Opgaver til kapitel 1 OPGAVER Opgave 1.1 Færdselspolitiet overvejede, om der burde indføres en fartgrænse på 70 km/h på en bestemt landevejsstrækning, hvor der hidtil havde været fartgrænsen 80 km/h. Som et led i analysen af hensigtmæssigheden af den overvejede ændring observeredes inden for et bestemt tidsrum ved hjælp af radarkontrol de forbipasserende bilers fart. Resultatet af målingerne var: 50 observationer Undersøg om tallene er rimeligt normalfordelt ved i TI-Nspire, at tegne et histogram, et boxplot og et normalfordelingsplot. Angiv endvidere gennemsnit og spredning. Opgave 1. Under produktionen forekommer blandt en fabriks affaldsprodukter 1.5 mg/l af et stof A., som i større mængder kan være kræftfremkaldende. Man håber ved en ny og mere kostbar metode, at formindske indholdet af det pågældende stof. a) Ved en række kontrolmålinger efter tilsætning af additivet fandtes følgende resultater (i mg/l) Test på 5% niveau, om målingerne beviser, at der er sket en formindskelse af middelindholdet af stoffet A. b) Forudsat middelindholdet er signifikant under 1.5 mg/l, skal angives et estimat for det nye middelindhold, samt et 95% konfidensinterval for denne. Opgave 1.3 Det forventes, at lovgivningen bliver strammet omkring mængden af skadelige partikler i bilers udstødningsgas. En person mener, at mere end 0% af forsvarets biler ikke vil opfylde de forventede nye krav. Ved en undersøgelse af 40 af forsvarets biler tilfældigt udvalgt, fandt man, at 13 af disse ikke kunne opfylde de nye krav. 1) Test om dette på et signifikansniveau på 5 % er et bevis for, at mere end 0% af forsvarets biler udsender flere skadelige partikler end ønskeligt. ) Under forudsætning af at det er signifikant, at 0% af bilerne ikke opfylder kravet, skal man angive et estimat for hvor mange procent af bilerne, der ikke opfylder de nye krav, samt angive et 95% konfidensinterval herfor. 5

12 1. Repetition af centrale begreber Opgave 1.4 Indenfor en stor virksomhed, der producerer udstyr til forsvaret, er der i middel 0 driftsuheld pr. måned. Da antallet efter indførelsen af nye arbejdsrutiner synes at være vokset målte man i 5 på hinanden følgende måneder antallet af driftsuheld. Resultaterne var måned nr antal/måned Test, om disse data giver et eksperimentelt bevis for, at middelværdien er større end 0 driftsuheld/måned? 6

13 PLANLÆGNING AF FORSØG.1 Indledning.1. INDLEDNING Forsøg er en naturlig del af ingeniørmæssig og anden videnskabelig metode til at træffe beslutninger. Antag eksempelvis, at en ingeniør skal studere virkningerne af 4 hærdningsmetoder på trykstyrken af et materiale. Forsøget ville bestå i, at man fremstillede en række testmaterialer baseret på de 4 hærdningsmetoder, og derefter målte trykstyrken. På basis af disse data kunne man så anvende en statistisk metode til at finde den af de 4 metoder der i middel gav den største trykstyrke. Alle forsøg er planlagte forsøg, men desværre er nogle forsøg særdeles dårlig planlagt, og resulterer i at kostbare ressourcer bliver benyttet ineffektivt. Statistisk planlagte forsøg giver effektivitet og økonomi i den eksperimentelle proces, og brug af statistiske metoder i undersøgelsen af data resulterer i en videnskabelig objektivitet når man skal drage konklusioner. Statistisk baserede forsøg er særlig nyttige til at forbedre en fremstillingsproces eller til at udvikle nye metoder. Ved at benytte statistisk planlagte forsøg, kan ingeniøren bestemme hvilke af de mange procesvariable, såsom temperatur, tryk, hærdningsmetoder osv. der har den største betydning for udfaldet af processen. Brugen af statistisk baserede forsøg kan derfor resultere i produkter, der er lettere at producere, produkter der har en bedre performance og stabilitet (mindre spredning) end konkurrenternes produkter, og kan blive udviklet og produceret på mindre tid, hvilket reducerer udviklingsomkostningerne... NOMENKLATUR I de følgende kapitler benyttes ord, som faktor, niveauer, behandlinger osv. For at forstå hvad disse ord betyder, vil vi forklare dem ud fra følgende forsøg: Eksempel.1 Nomenklatur I forbindelse med nogle brudstyrkebestemmelser for Portland-cement udføres et fuldstændigt randomiseret forsøg til undersøgelse af middelbrudstyrkens afhængighed af cementblandere og cementknusere. Med hver af 3 cementblandere udstøbtes efter blanding med vand 1 cementterninger, som efter en uges lagring underkastedes en brudstyrkeprøve ved hjælp af en af 4 cementknusere. Forsøgsresultaterne var: 7

14 . Planlægning af forsøg Cementknusere B 1 B B 3 B 4 Cementblandere A A A Beskriv forsøget. Løsning: Forsøget har to faktorer: Cementblander og Cementknuser. Faktoren Cementblander har 3 niveauer A 1,A, A 3. (niveau hedder på engelsk level ) Faktoren Cementknuser har 4 niveauer B 1,B, B 3., B 4 Forsøget har 1 behandlinger (engelsk treatment) A 1 B 1, A 1 B, A 1 B 3, A 1 B 4, A B 1, A B, A B 3, A B 4,A 3 B 1, A 3 B, A 3 B 3, A 3 B 4 da der er 1 kombinationer af niveauerne (1 celler) Hver behandling har 3 gentagelser, eksempelvis har behandlingen A 1 B 1 3 delforsøg, der resulterede i forsøgsresultaterne Faktorer kan enten være kvalitative eller kvantitative. En faktor som temperatur er kvantitativ, da den jo er en talvariabel, der kan antage alle mulige talværdier (indenfor et givet talområde). En faktor som Cementblander i eksempel.1 er kvalitativ, da den kun har nogle fastlagte niveauer, og man ikke kan tale om eksempelvis cementblander KRAV TIL STATISTISK GYLDIGT FORSØG For at nogle forsøgsresultater skal være statistisk gyldige, skal målingerne være statistisk uafhængige og være repræsentative for det man skal undersøge. Ved statistisk uafhængighed forstås, at resultatet af et delforsøg ikke må afhænge af hvad der skete i de øvrige delforsøg. Det er således ikke korrekt, hvis det arbejdshold, der foretager forsøgene først laver forsøgene med den ene cementblander- derved bliver dygtigere- og så laver forsøgene med de øvrige cementblandere. Det er heller ikke korrekt, at man eksempelvis i eksempel 1.1 først havde målt holdbarheden af 10 blokke, - derefter foretager en test-opdager at man ikke kan vise signifikans. Så tager man 10 blokke mere - testet på de 0 blokke osv., indtil man opnåede signifikans. Dette er ikke "statistisk gyldige" forsøg. 8

15 .3.Krav til statistisk gyldigt forsøg Til belysning af hvad der er et "statistisk" gyldigt forsøg tages udgangspunkt i følgende eksempel. Eksempel.. Planlægning af forsøg. En fabrik der producerer maling, har udviklet to nye additiver A 1 og A, som bevirker en kortere tørretid. Additiv A 1 er det dyreste, men man forventer også, at det giver den korteste tørretid. På grund af prisforskellen, skal tørretiden dog være mindst 10 minutter kortere for A 1, før man vil gå over til den. For at undersøge disse forhold produceres nogle liter maling, som derefter deles op i mindre portioner. Til nogle af portionerne tilsættes additiv A 1 og til andre additiv A. Tørretiden måles derefter. Generelt gælder, at hvert delforsøg i et forsøg udføres under en række forsøgsbetingelser. Alle andre delforsøgsbetingelser end behandlingerne sammenfattes i et begreb, der kaldes forsøgsenheden. I eksempel. er additiverne = behandlingerne og forsøgsenhederne er den enkelte portion maling, anvendt apparatur og personale, tidspunkt for delforsøget og de forhold med hensyn til temperatur, luftfugtighed osv., som gælder på forsøgstidspunktet. Bemærk, at forsøgsenhederne ofte indeholder faktorer, som ikke kan gøres ensartet fra delforsøg til delforsøg. Dette bevirker, at resultatet af de enkelte delforsøg varierer. Dette giver forsøgsvariablens variation eller kort forsøgets støj. Randomisering For at sikre et statistisk gyldigt forsøg foretager man en såkaldt fuldstændig randomisering. Dette betyder at man ved lodtrækning fordeler forsøgsenhederne tilfældigt på behandlingerne. Dette sker, for at man ikke ubevidst kommer til at favorisere en af de to behandlinger. Hvis man eksempelvis helt systematisk i eksempel. først laver alle delforsøg med additiv A 1, kunne dette bevirke en favorisering af A 1 nemlig hvis forsøgsomstændighederne (apparater, personale, luftfugtighed ) er mest gunstige ved begyndelsen af forsøgsperioden. For at anskueliggøre denne randomiseringsproces antager vi, at vi i eksempel. skal lave 4 delforsøg med hver additiv. Endvidere antages, at delforsøgene skal indgå i den almindelige produktionsgang, dvs. at man af tidsmæssige, personalemæssige og på grund af en begrænset mængde apparatur må lade forsøgene forløbe over flere dage. Man tror ikke, at dage, apparatur og laborant har nogen væsentlig betydning for forsøgsresultaterne. Der er sandsynligvis også andre forhold udenfor vor kontrol, og som tilsammen bevirker, at selv om man udfører gentagne delforsøg med samme behandling, så får vi afvigende resultater. For en sikkerheds skyld vælger vi imidlertid at randomisere dage, apparatur og laboranter Lad os antage at der gælder følgende: Mandag er det kun muligt at lave 1 delforsøg, idet apparatur nr. 1 og laborant A er de eneste der er ledige. Tirsdag er der kapacitet ledig til 3 delforsøg: Ét delforsøg hvor apparatur nr og laborant A benyttes Ét delforsøg hvor apparatur nr 1 og laborant B benyttes, og Ét delforsøg hvor apparatur nr 3 og laborant C benyttes. Onsdag kan der også laves 3 delforsøg osv. (se det følgende skema). 9

16 . Planlægning af forsøg Forsøgsenheder Dag Apparatur Laborant mandag 1 A tirsdag A tirsdag 1 B tirsdag 3 C onsdag 3 B onsdag 4 C onsdag 1 A torsdag 3 B Behandlinger (additiv) Vi foretager nu randomiseringen, som kort sagt er en form for lodtrækning. Sædvanligvis vil man benytte et program, der kan generere tilfældige tal (mange lommeregnere har et sådant program). For at anskueliggøre randomiseringen vil vi mere primitivt foretage lodtrækningen på følgende måde. På 4 sedler skrives A 1, på andre 4 sedler skrives A. Hver seddel krølles sammen til en kugle og placeres i en dåse. Sedlerne blandes ved at dåsen rystes (se figur). Hvis den første seddel der udtrækkes er A så betyder det, at det delforsøg der mandag udføres med apparatur 1 og laborant A skal anvende additiv A. Hvis den næste seddel der udtrækkes er A 1 så betyder det, at det delforsøg der tirsdag udføres med apparatur og laborant A skal anvende additiv A 1 osv. Resultaterne kunne eksempelvis være som angivet på følgende skema: Forsøgsenheder Behandlinger Dag Apparatur Laborant (additiv) mandag 1 A A tirsdag A A 1 tirsdag 1 B A 1 tirsdag 3 C A onsdag 3 B A onsdag 4 C A 1 onsdag 1 A A torsdag 3 B A 1 På denne måde sikrer man sig, at vi får et så vidt muligt "statistisk gyldigt" forsøg. Hvis vi derfor efter beregninger (som ses i de følgende kapitler ) konkluderer, at der er forskel på additiverne, så er det "korrekt", idet det ville være helt tilfældigt, hvis én af additiverne har været begunstiget med særlig gode forsøgsenheder. Herved har man også sikret sig, at de to stikprøver (variable) er statistisk uafhængige. 10

17 .3.Krav til statistisk gyldigt forsøg Forsøg bør udføres, så alle behandlinger får lige mange gentagelser. Ved planlægningen af forsøget er det ganske klart, at hvis man eksempelvis har ressourcer til at lave 0 delforsøg, så ville det være en meget dårlig plan, hvis man lavede 18 delforsøg med A 1 og kun delforsøg med A. Der bør i naturligvis tilstræbes at lave 10 delforsøg med hver behandling. Delforsøg kan mislykkes, så målet i praksis ikke bliver opfyldt. I sådanne tilfælde kan de i de følgende kapitler anførte statistiske analyser dog stadig gennemføres. Testene bliver dog mindre robuste (dvs. mere afhængige af, at forudsætningerne gælder), og beregningerne mere komplicerede. Dimensionering Man kan fristes til at tro, at jo flere gentagelser jo bedre. s Da spredningen på et gennemsnit er, er det klart, at hvis antal forsøg n er stort bliver n spredningen lille, og så kan man finde, at der er en signifikant forskel selv om denne forskel er lille. Imidlertid risikerer man med mange gentagelser at opdage så små forskelle, at de ikke har praktisk betydning, og så er de mange delforsøg jo spild af arbejdskraft og penge. Endvidere gælder det jo, at hvis man laver 5 forsøg, så er spredningen formindsket med en faktor 5, mens hvis man laver 100 forsøg så er spredningen formindsket med en faktor 10. Der skal derfor særdeles mange forsøg til for alvor at formindske spredningen på gennemsnittet. Analogt med forklaringen i Statistiske Grundbegreber kan man under visse forudsætninger beregne hvor mange gentagelser (portioner) der skal anvendes for hver behandling, hvis P( fejl af type I) og P( fejl af type II). Man skal naturligvis angive en bagatelgrænse, men desuden kræver beregningerne, at spredningerne ved de to behandlinger er (tilnærmelsesvis) ens, og at man kan give et nogenlunde realistisk skøn for denne fælles spredning. Det er naturligvis en svaghed ved dimensioneringen, at man inden forsøget er udført skal give et sådant skøn. En vurdering heraf kunne baseres på erfaringer fra tilsvarende forsøg. Findes sådanne erfaringer ikke må man først lave nogle få delforsøg og derfra få et rimeligt gæt på spredningen σ. At spredningerne er nogenlunde ens vil i praksis ofte være tilfældet, da forsøgsenhederne jo er valgt ved randomisering. Når forsøget så er lavet, kan man (lidt sent) se, om man har skønnet rigtigt. Dimensioneringen har kun betydning hvis man får en accept, da man så ved, at en eventuel forskel ikke har praktisk betydning. Hvis man får en forkastelse, så ved man der er en signifikant forskel, men om den er af praktisk betydning må en nærmere undersøgelse vise. Formler for dimensionering af variable findes i oversigten i kapitel 3, afsnit

18 3. 1 Faktor på niveauer 3 1 Faktor på to niveauer 3.1. NORMALFORDELTE VARIABLE Test af differens mellem middelværdier I dette afsnit benyttes et eksempel til at forklare metode, teststørrelse osv. Derefter vises hvorledes det samme eksempel regnes med SAS.JMP. Eksempel 3.1. Sammenligning af normalfordelte variable To produktionsmetoder M1 og M ønskes sammenlignet. Der udvælges tilfældigt 0 personer, hvoraf de 10 bliver sat til at arbejde med den ene metode, og de 10 andre med den anden. Efter ugers forløb, beregnede man for hver person det gennemsnitlige tidsforbrug pr. enhed. Da metode 1 er mere kostbar end metode, ønsker man kun at gå over til den, hvis tidsforbruget pr. enhed ved metode 1 er mindst minutter mindre end ved metode. Man fik følgende resultater. M M Undersøg på basis af disse resultater, om det på et signifikansniveau på 5% kan påvises at tidsforbruget ved metode M 1 er mindst minutter mindre end ved metode M. Løsning: a) Lad X 1 = tidsforbrug ved anvendelse af metode M 1 og X = tidsforbrug ved anvendelse af metode M. X 1 og X antages approksimativt normalfordelte med middelværdi og spredning henholdsvis, og,. 1 1 H 0 : 1 Begrundelse: Nulhypotesen udtrykker, at påstanden ikke er opfyldt (nul virkning). H: 1 Begrundelse: Den alternative metode udtrykker det vi ønsker at bevise, så den angiver, at differensen i middeltidsforbruget er større end. I beregningerne antager man, at H 0 : 1, da en forkastelse så sikrer, at H gælder. Der anvendes et færdigt program, der anvender en testmetode (Satterthwaites metode), som er robust overfor mindre afvigelser fra kravet om normalitet, når blot antallet af gentagelser er den samme. Er det ikke tilfældet kan man stadig foretage testen, men så stilles der større krav til, at de variable X 1 og X virkelig er normalfordelte. Formlen for Satterthwaites metode kan findes i afsnit 3.5 oversigt Er den beregnede P-værdi < signifikansniveauet forkastes H 0, dvs. vi har bevist den alternative hypotese H er sand. (sandsynligheden for vi dermed kommer med en forkert konklusion er mindre end ). Er P-værdien > signifikansniveauet accepters H 0, dvs. vi kan ikke på dette grundlag bevise, at H er sand. Får man en accept og er P - værdien ikke meget større end signifikansniveauet, så er det muligt at en stærkere t - test kunne give en forkastelse. Denne stærkere t-test kræver imidlertid at de to spredninger kan antages at være ens. 1

19 3.1 Normalfordelte variable Dette er ofte tilfældet på grund af randomiseringen, men er man i tvivl herom kan man først foretage en test af om spredningerne er ens. Får man en accept heraf, har man naturligvis ikke hermed vist, at varianserne er ens, men da den følgende t - test af middelværdier er robust overfor mindre forskelle i varianserne, blot vi har samme antal gentagelser, er det tilladeligt i den følgende test af middelværdierne, at antage at varianserne er ens. Forklaring på formler For hver af de metoder udføres en række delforsøg. Lad antallet af forsøg være henholdsvis n 1 og n. Vi antager, at X 1 og X er statistisk uafhængige normalfordelte variable med henholdsvis middelværdierne og spredningerne 1 og. H : d H : d Nulhypotese (d er i eksemplet -), eller, og Testproceduren baseres på fordelingen af differensen Y X1 X d. Ifølge additionssætningen (se eventuelt Statistiske Grundbegreber) er Y normalfordelt og fra regnereglerne fås EX1 X d EX1EXd 1 d 1 og VX X d VX VX. 1 1 n1 n Heraf følger, at U X X d 1 er normeret normalfordelt. 1 n1 n Teststørrelsen U X X d 1 gælder kun, hvis spredningerne og er kendt eksakt. 1 1 n n 1 s 1 s Kendes kun deres estimater og må der anvendes andre testprocedurer. Får man ved en F-test en accept af, at varianserne er ens, pooles varianserne sammen til en fælles gennemsnitlig 1 X1 X d varians ( se eventuelt oversigten i afsnit 3.5.1) og størrelsen t = er nu t - fordelt. X X d s 0 s0 s0 n n 1 s n n Hvis stikprøvestørrelserne er store (begge over 30) er det dog tilstrækkelig nøjagtigt at anvende U X X d 1 som teststørrelse. s1 s n n 1 I modsat fald kan anvendes en ret kompliceret procedure, der kaldes "Satterhwaite's metode". Denne er beskrevet i afsnit

20 3. 1 Faktor på niveauer Eksempel 3.1. fortsat Hypoteserne omskrives til H 0 : 1 H: 1 Data indtastes i søjler, idet vi lægger til alle tal fra metode 1. metode tidsforbrug m1 89,8 m1 93,9 m1 91,8 m1 91,0 m1 94,6 m1 91,4 m1 93,4 m1 90,7 m1 9,1 m m 9.4 m 94,6 m 93,0 m 94,0 m 9,4 m 9,9 m 99,4 m 9,1 m 9,8 m 93,4 Analyze Fit y by x Y-Response:Tidsforbrug,x-Factor: Metode ok rød pil øverst på figur, t-test t Test m-m1 Assuming unequal variances Difference 1,0900t Ratio 1,68317 Std Err Dif 0,6694DF 16,99463 Upper CL Dif,504Prob > t 0,119 Lower CL Dif -0,34Prob > t 0,0609 Confidence 0,95Prob < t 0,9391 Da P - værdi = > 0.05 accepteres nulhypotesen, dvs. det er ikke muligt på dette grundlag at bevise, at tidsforbruget ved metode M 1 er minutter mindre end ved metode M. Da P-værdien var så tæt ved 5%, vil vi nu forsøge med den stærkere t-test, hvor kravet er en fælles "poolet" spredning Vi gør som før, men vælger nu Means/Anova/pooled t Vi får som forventet en lidt mindre P-værdi = , men det giver stadig en accept, så konklusionen er den samme. Da P-værdien er så tæt ved 5% er der en god mulighed for, at tidsforbruget ved metode 1 faktisk er minutter mindre end ved metode (begår en fejl af type ). Det ville derfor være rimeligt at bede om at få foretaget flere forsøg. SAS Havde vi fået en P-værdi < 0.05, så ville næste træk være at teste om spredningerne var ens (se eventuelt eksempel 3. hvordan), da vi ellers ikke måtte have anvendt den sidste metode. 14

EKSAMENSOPGAVER I STATISTIK

EKSAMENSOPGAVER I STATISTIK EKSAMENSOPGAVER I STATISTIK 02591 Opgaverne 1-151 er udgået DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET EFTERÅR 2006 Eksamen December 2001 Opgave 152 (10 %) I denne opgave er det ikke nok at henvise til en Statgraphics

Læs mere

Sandsynlighedregning

Sandsynlighedregning MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sandsynlighedregning + = - P(A B) = P(A) + P(B) P(A B). 1. udgave 2007 FORORD Dette notat giver en kort gennemgang af de grundlæggende begreber i sandsynlighedsregning. Det forudsættes,

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 ii Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Reprocenter Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt 2001 ISBN 87-87436-07-8 Bd.2 iii Forord Denne bog er skrevet til brug i et statistikkursus

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM

KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM Det foreliggende udkast til kursusmateriale er lagt ud til orientering for kollegerne med henblik på at indhente kommentarer til materialet. Sammen med Susanne

Læs mere

R i 02402: Introduktion til Statistik

R i 02402: Introduktion til Statistik R i 02402: Introduktion til Statistik Per Bruun Brockhoff DTU Informatik, DK-2800 Lyngby 20. juni 2011 Indhold 1 Anvendelse af R på Databar-systemet på DTU 5 1.1 Adgang......................................

Læs mere

Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved

Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved Dette er et forsøg på at give en overordnet beskrivelse af statistik og statistiske begreber uden at gå for meget i matematiske detaljer. Derved vil der

Læs mere

1 Budgetredegørelsen for 1994 skelner mellem det sociale område og arbejdsmarkedet. Denne deling følger vi senere i

1 Budgetredegørelsen for 1994 skelner mellem det sociale område og arbejdsmarkedet. Denne deling følger vi senere i 1.0 Indledning. Det gennemgående tema i denne opgave er den danske velfærdsstat. Problemerne for velfærdsstaten har været betydlige lige siden begrebets oprindelse, og i 1990 erne har diskussionen, for

Læs mere

Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt grundforløb 2008

Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt grundforløb 2008 Den eksperimentelle metode i statistik Den naturvidenskabelige metode er i fokus efter gymnasiereformen. Det starter med naturvidenskabeligt grundforløb: Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE AF RUNE STUBAGER & KIM MANNEMAR SØNDERSKOV 5. udgave, januar 2011 DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE Aarhus University

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Statistik. Ib Michelsen

Statistik. Ib Michelsen Statistik Ib Michelsen Ikast 2007 Forsidebilledet Collage (IM) med hjælp fra Danmarks statistik, Volsted Plantage Jagtkonsortium og Kriminalforsorgen Version 1.0 incl. Sandsynlighed 15-5-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget.

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget. INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK på 1. semester i Metodefaget. Merete Watt Boolsen 2004 2 INDLEDNING I studieordning 2000 for faget Introducerende metode og videnskabsteori kan man se, at det blandt

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

GIVER OVERENSKOMSTER I IT-FAGET HØJERE LØN?

GIVER OVERENSKOMSTER I IT-FAGET HØJERE LØN? Forfatter: Bo Sundgaard Vejleder: Per Johnsen Schmidt GIVER OVERENSKOMSTER I IT-FAGET HØJERE LØN? ANALYSE AF IT-PROFESSIONELLES LØN, MED UDGANGSPUNKT I PROSAS LØNSTATISTIK Afsluttende opgave for HD 1-del

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

En Introduktion til Sandsynlighedsregning

En Introduktion til Sandsynlighedsregning En Introduktion til Sandsynlighedsregning 4. Udgave Michael Sørensen 26. juni 2003 0 Forord Til 2. udgave Disse forelæsningsnoter trækker i betydelig grad på noter udarbejdet af en række kolleger. Det

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Teknikker til analyse af tal med Excel

Teknikker til analyse af tal med Excel 1 Appendiks 2 Teknikker til analyse af tal med Excel Dette appendiks indeholder mange gentagelser fra kapitel 10, afsnit 4 Teknikker til analyse af tal i Den skinbarlige virkelighed) dog med den forskel,

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Opgave nr. 5 og 31. Værdiansættelse af stiafhængige bermuda optioner, ved Least Squares Monte Carlo simulation.

Opgave nr. 5 og 31. Værdiansættelse af stiafhængige bermuda optioner, ved Least Squares Monte Carlo simulation. H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Martin Hofman Laursen Joachim Bramsen Vejleder: Niels Rom-Poulsen Opgave nr. 5 og 31 Værdiansættelse af stiafhængige bermuda

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere