Botanisk monitering og inventering af guldsmede i Lille Vildmose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Botanisk monitering og inventering af guldsmede i Lille Vildmose"

Transkript

1 Botanisk monitering og inventering af guldsmede i Lille Vildmose Med støtte fra Lille Vildmose Naturfond og Aage V. Jensen Naturfond Danmarks Naturfredningsforenings Studenterafdeling i København i samarbejde med Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Biologisk Institut, Københavns Universitet I juli 2011 var ca. 20 medlemmer af Danmarks Naturfredningsforenings Studenterafdeling i København (DN- SAK) på feltlejr i Lille Vildmose. Formålet var ud over almen hygge - at gennemføre botaniske basismoniteringer af et par arealer, der snarligt skal naturgenoprettes samt at udføre en grundig inventering af guldsmede på en række udvalgte lokaliteter i Lille Vildmose. Resultaterne er afrapporteret i nærværende rapport.

2 Botanisk basismonitering - metode Basismoniteringen af floraen blev udført på to forskellige områder med hver sin driftshistorie. Begge områder indgår i et naturgenopretningsprojekt, hvor den naturlige hydrologi skal genskabes ved at lukke afvandingskanalerne. Effekten af naturgenopretningsprojektet vil kunne følges på baggrund af de fremkomne resultater, og det vil samtidig være muligt at sammenholde ændringerne med de respektive forhenværende arealanvendelser. Registreringerne udførtes i et område kaldet Hestefoldene, som har ligget åbent hen i mange år, samt i en sitkabeplantning der var renafdrevet i foråret Det undersøgte område i Hestefoldene afgrænses mod nordvest af en forstyrrelsesfri zone, og mod øst af et areal der tidligere har været træbevokset, men nu er ryddet. Sitkarydningen afgrænses mod øst af Gl. Toftesøvej, og mod vest af parcel 124. Beliggenheden af de to undersøgte områder ses af kortene herunder. Hestefoldene 2

3 Sitkarydningen Sitkarydningen I hvert område udlagdes 20 cirkler med en radius på 5 m (78,5 m 2 ). Inden de floristiske undersøgelser påbegyndtes, gravedes et hul vha. et jordbord i cirklens midtpunkt. Efter udførelsen af de botaniske 3

4 registreringer måltes afstanden til grundvandet, som i mellemtiden var indstillet på et nogenlunde konstant niveau i hullet. Undersøgelse af grundvandstanden, Hestefoldene Alle rodfæstede karplanter blev registreret i hver cirkel, og det noteredes endvidere, hvor mange m 2 i cirklen der var dækket af frit vandspejl. I sitkarydningen blev de 20 punkter udlagt tilfældigt, ved at en person pegede mod vilkårlige steder på arealet, mens en anden person med lukkede øjne sagde stop på et tidspunkt. Herved var retningen bestemt, og antal skridt blev bestemt ved forskellige andre "tilfældighedsmetoder". I Hestefoldene blev felterne lagt lidt mere systematisk, da arealet er gennemskåret af dybe kanaler. For at undgå at gå frem og tilbage over disse flere gange end nødvendigt, blev arealet delt op i 10 felter med 2 cirkler udlagt tilfældigt i hver. De 10 felter blev fastlagt på baggrund af de 6 sydvest/nordøst-gående kanaler, der danner 5 rektangler, samt den nordvest/sydøst-gående centrale kanal der yderligere opdeler de 5 rektangler på midten til 10 rektangler. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at punkt 6 blev lagt vest for det rektangel, hvori det burde have været placeret, hvilket medfører, at det vestligste rektangel blev dobbelt så bredt som de øvrige. Fejlen skyldes, at kanalen som skulle afgrænse området, næsten ikke var erkendbar i felten. Ved fastlæggelsen af de to cirklers midtpunkt i hvert rektangel, blev samme metode som i sitkarydningen benyttet. Hvis dette resulterede i en cirkel uden for det pågældende rektangel, eller i en kanal, blev punktet forkastet, og et nyt blev fundet. På hvert areal blev supplerende arter i forhold til cirklerne også noteret. Supplerende arter fundet i kanalerne og på disses bredder blev ikke medtaget i den supplerende artsliste. Det samme gælder for 4

5 kanalerne i sitkarydningen. Dette skyldes, at man gerne vil undersøge effekten af vandstandshævningen. De allerede permanent vanddækkede arealer har derfor mindre interesse end de terrestriske. Rodfæstede karplanter noteres i en cirkel med radius på 5 m, Hestefoldene Botanisk basismonitering - resultater Resultaterne fra de to områder kan ses i vedhæftede bilag 1 (Hestefoldene) og bilag 2 (Sitkarydningen). I bilagene findes de botaniske resultater for hver cirkel, de supplerende arter samt informationer om dato, grundvandsspejlets afstand fra terræn, arealet med frit vandspejl for hver cirkel samt UTM-koordinaterne for cirklens midtpunkt. Der faldt en del regn d. d samt d , hvilket skal tages i betragtning, når data om grundvandsstand og arealet med frit vandspejl sammenholdes felterne imellem, samt når effekten af den planlagte vandstandshævning undersøges. For sjællandske botanikere var det især interessant at finde så mange naturmæssigt krævende arter i sitkarydningen. Fund af arter som fx Klokkelyng, Hedelyng, Tue-kæruld, Vellugtende gulaks samt mange andre arter af Star i en nyligt renafdrevet sitkaplantage var meget overraskende, og det kunne være interessant at kende forklaringen på denne diversitet. Hestefoldene var overordnet set et fint naturområde, dog med ret svingende naturkvalitet. Nogle steder var vegetationen lav og artsrig, f.eks. med dominans af Hjertegræs, mens den andre steder var artsfattig og højtvoksende. Dette skyldes nok en kombination af jordbundsmæssige forhold i samspil med hjortenes foretrukne græsningssteder. Det var interessant, at artsrigdommen var større i den renafdrevede sitkarydning. Dette skal nok ses i sammenhæng med, at der, pga. træfældningen, var opstået ideelle spiringsbetingelser for enårige arter, og 5

6 at vegetationen endnu ikke var tætsluttende, hvilket har medført, at den interspecifikke konkurrence har været begrænset, hvorfor mange arter fra forskellige successionstrin har kunnet sameksistere. Resultaterne danner et glimrende udgangspunkt for senere hen at kunne undersøge effekterne af det planlagte hydrologiske genopretningsprojekt. Guldsmedeinventering - metode Der blev fanget guldsmede over tre dage midt i juli (19., 20., 21. juli), hvor vejret var egnet med sol, let vind og lidt over 20 C. De øvrige dage, som blev tilbragt i Lille Vildmose (22. og 23. juli) var ikke egnede til eftersøgning af flyvende guldsmede pga. regn. Undersøgelsen bestod i udarbejdelse af artslister for delområder, uden kvantificering af arternes forekomst, da dette dels kræver meget grundige undersøgelser og dels afhænger af tidspunktet, da de enkelte arters hyppighed varierer i løbet af flyvetiden. Som udgangspunkt blev guldsmedene fanget med net for sikker artsbestemmelse, men enkelte, som f.eks. Stor kejserguldsmed og Brun mosaikguldsmed, blev også bestemt uden indfangning. Der var 6 inventører med begrænset erfaring i bestemmelse af guldsmede. Alle de medtagne observationer vurderes dog som sikre, da artsbestemmelse med dyret i hånden er relativt nemt. Til bestemmelse af guldsmedene blev bøgerne "De danske guldsmede" af Ole Fogh Nielsen (1998) og "Field guide to the dragonflies of Britain and Europe" af Klaas-Douwe B. Dijkstra (2006) anvendt. Guldsmede kan også undersøges ved ketsjning efter larver i vandhuller og indsamling af tomme larvehuder (exuvier) i vegetationen. Da deltagerne ikke havde kendskab til bestemmelse af larver, blev denne metode fravalgt. Guldsmedeeftersøgning i Tofte Mose 6

7 Guldsmedeinventering - resultater Samlet set blev der fundet 18 guldsmedearter over de tre dage på de besøgte lokaliteter. Hvilke arter, der blev fundet hvor, fremgår af bilag 3. En total kortlægning af flyvende guldsmede i et område kræver, at området bliver genbesøgt på flere tidspunkter af året. Det skyldes, at de enkelte arter kun har en begrænset flyvetid. For denne undersøgelse betyder det konkret, at flere arter i Coenagrion-slægten (f.eks. spyd-vandnymfe) ikke blev registreret, da deres flyvetid især ligger i maj-juni og er kort. Samtidig blev der heller ikke fundet guldsmede med sen flyvetid, som eksempelvis efterårs-mosaikguldsmed. Endelig var der håb om, at der på mosefladerne ville blive fundet reliktpopulationer af guldsmede, som i dag har deres sydgrænse nord for Danmark. Dette lykkedes dog ikke. Den første dag blev der brugt en del tid på artsbestemmelserne med anvendelse af bestemmelsesnøglen i "De danske guldsmede". Efterhånden som kendskabet til guldsmede blev øget, kunne slægts- samt artsbestemmelse foretages umiddelbart, og nøglen blev kun brugt i mere begrænset omfang. I det efterfølgende gennemgås højdepunkter for inventeringen dag for dag. 19. juli 2011 Den første dag, tirsdag d. 19. juli 2011, blev Tofte Mose undersøgt. Undersøgelsen blev fokuseret på Indre Lune og det omkringliggende moseareal. Der blev registreret ni arter i løbet af dagen, de fleste relativt almindelige. Det var bl.a. Glinsende smaragdlibel og Hestesko-vandnymfe. En art som Rød vandnymfe er almindelig i Danmark, men er noteret som sjælden i Høstemark Skov (Høstemark: Status 2001" (red. P. Hald-Mortensen ). Et enkelt eksemplar af arten (som generelt er fåtallig i juli) blev fundet ved Indre Lune. I kanten af vandhullet blev der herudover set mange Flagermus-vandnymfer (kun hanner) samt en del både hunner og hanner af Almindelig vandnymfe. Inventeringen i Tofte Skov sluttede tidligt, og derfor blev Lillesø besøgt, hvor en patruljerende han af Stor kejserguldmed samt en æglæggende hun blev registreret. Søen var svær at undersøge for guldsmede pga. den tætte rørskov og dårlige adgang til vandkanten, og der blev ikke noteret øvrige arter. I stedet blev Portlandsmosen undersøgt. Her var der især mange individer af Sort - og Blodrød hedelibel, ligesom der blev fanget en enkelt Almindelig hedelibel og bl.a. Sortmærket kobbervandnymfe. Almindelig hedelibel Hun i slægten Kobbervandnymfe 7

8 20. juli 2011 Den anden dag, onsdag d. 20. juli 2011, startede med fund af en Arktisk smaragdlibel (han), der i Danmark kun er kendt fra en lokalitet ved Aalborg og syv lokaliteter ved Silkeborg ifølge hjemmesiden fugleognatur.dk. Arten er betegnet som en af de meget sjældne danske guldsmede i "De danske Guldsmede" og er ikke kendt fra Lille Vildmose. Arten blev fundet på Bøgebakken i Lille Vildmose. Samme sted blev Siv-mosaikguldsmed fanget og artsbestemt. Flere øvrige steder blev mørke mosaikguldsmede observeret, men de var ikke mulige at fange. Det var derfor ikke muligt at afgøre, om der var tale om Siveller Højmose-mosaikguldsmed. Efter et par timer i skovbrynet blev mosefladen i Tofte Mose besøgt. Fokus var på et område med mange små vandhuller, vest for Indre og Ydre Lune. På lokaliteten blev der som det eneste sted registreret Lille kærguldsmed. Omkring vandhullerne var der herudover Stor kejserguldsmed samt en del Almindelig kobbervandnymfe og Almindelig vandnymfe. Aktisk smaraglibel, indsat ses bagkropsvedhænget Sidste lokalitet var en grøft på tværs af Kragelundsvej, hvor der dagen inden var set en mulig Blå libel. Den Blå libel blev verificeret, og herudover blev der også set Stor hedelibel. Ingen af disse arter blev set andre steder i Lille Vildmose. 21. juli 2011 Den sidste dag blev tilbragt i Høstemark Skov i området omkring indgangen ved Hegnsvej. Her blev observeret mange Blodrød - og Sort hedelibel på engene og overdrevene, men generelt var artsdiversiteten lav. Omkring et vandhul i rimme-doppe-landskabet, som var domineret af Sphagnum og Trådstar, blev der tilbragt en del tid med at eftersøge guldsmede. Lokaliteten minder om Fandens Hul i Nordsjælland. Fandens Hul er det eneste danske levested for Dværgvandnymfe og en af de få lokaliteter, hvor den sjældne art Lille kobbervandnymfe er fundet. På trods af intensiv eftersøgning på lokaliteter, der minder om Fandens Hul, lykkedes det ikke at finde de to arter. Nogle tidligere tørvegrave blev også undersøgt, dog uden fund af nye arter. 8

9 Tak En stor tak til Aage V. Jensen Naturfond for den store oplevelse det var for DN-SAK at se dette særegne naturområde. Vi kom rigtig tæt på plante- og dyrelivet i forbindelse med vores registreringer samt på de aftalte fornøjelsesture ind i reservatet. Også en stor tak for husly i Bækhuset. Tak til Martin Nystrup Rasmussen, Klaus Andersen og Axel Frederik Møller for fotos til rapporten. Tofte skov Botanisk monitering 9

10 Bilag 1 Botanisk monitering i Hestefoldene Cirkelnummer Videnskabeligt navn Dansk navn Achillea ptarmica Nyse-røllike Agrostis canina Hunde-hvene 1 3 Agrostis capillaris Almindelig hvene Alopecurus pratensis Eng-rævehale Anthoxanthum odoratum Vellugtende gulaks Argentina anserina Gåsepotentil Briza media Hjertegræs 1 8 Calamagrostis canescens Eng-rørhvene Calamagrostis epigeios Bjerg-rørhvene Carex demissa Grøn star Carex flacca Blågrøn star Carex nigra Almindelig star Carex ovalis Hare-star Carex panicea Hirse-star Cerastium fontanum Almindelig hønsetarm Cirsium arvense Ager-tidsel Crataegus sp. Tjørn sp Crataegus monogyna Engriflet hvidtjørn 1 19 Danthonia decumbens Tandbælg 1 20 Datylis glomerata ssp. glomerata Almindelig hundegræs Deschampsia cespitosa Mose-bunke Deschampsia flexuosa Bølget bunke Elytrigia repens Almindelig kvik Epilobium palustre Kær-dueurt Equisetum fluviatile Dynd-padderok 1 26 Festuca pratensis Eng-svingel Festuca rubra Rød svingel Filipendula ulmaria Almindelig mjødurt Galium palustre Kær-snerre Galium saxatile Lyng-snerre Galium uliginosum Sump-snerre Gnaphalium uliginosum Sump-evighedsblomst Holcus lanatus Fløjlsgræs Holcus mollis Krybende hestegræs Hydrocotyle vulgaris Vandnavle Juncus articulatus Glanskapslet siv Juncus bufonius Tudse-siv Juncus conglomeratus Knop-siv Juncus effusus Lyse-siv Lathyrus pratensis Gul fladbælg Lemna minor Liden andemad 1 39 Leontodon autumnalis Høst-borst Linaria vulgaris Almindelig torskemund 1 41 Luzula multiflora Mangeblomstret frytle Lychnis flos-cuculi Trævlekrone 1 43 Lycopus europaeus Sværtevæld Mentha aquatica Vand-mynte 1 45 Mentha arvensis Ager-mynte Mentha sp. Mynte sp Molinia caerulea Blåtop Myosotis laxa Sump-forglemmigej Nardus stricta Katteskæg Persicaria amphibia Vandpileurt Persicaria hydropiper Bidende pileurt 1 51 Persicaria minor Liden pileurt Phleum pratense Eng-rottehale Plantago lanceolata Lancet-vejbred Plantago major Glat vejbred Poa pratensis Eng-rapgræs Polygonum aviculare Vej-pileurt 57 Potentilla erecta Tormentil Potentilla palustris Kragefod Prunella vulgaris Almindelig brunelle Prunus spinosa Slåen Ranunculus acris Bidende ranunkel Ranunculus flammula Kær-ranunkel Ranunculus repens Lav ranunkel Rumex acetosa Almindelig syre Rumex acetosella Rødknæ Salix repens Gråris/Krybende pil Salix sp. Pil sp Scutellaria galericulata Almindelig skjolddrager Stellaria graminea Græsbladet fladstjerne Taraxacum sp. Mælkebøtte sp Trifolium pratense Rød-kløver Trifolium repens Hvid-kløver Veronica chamaedrys Tveskægget Ærenpris Veronica serpyllifolia Glat ærenpris 1 73 Vicia cracca Muse-vikke Viola sp. Viol sp

11 Supplerende arter: 1 Achillea millefolium Almindelig røllike 2 Alnus glutinosa Rød-el 3 Alopecurus geniculatus Knæbøjet rævehale 4 Campanula rotundifolia Liden klokke 5 Carex remota Akselblomstret star 6 Cirsium vulgare Horse-tidsel 7 Eleocharis palustris Almindelig sumpstrå 8 Festuca ovina Fåre-svingel 9 Galium verum Gul snerre 10 Linum catharticum Vild hør 11 Picea sitchensis Sitkagran 12 Pilosella officinarum Håret høgeurt 13 Stachys palustris Kær-galtetand 14 Veronica scutellata Smalbladet ærenpris Målte parametre Parameter/feltnr Dato 21:07:11 21:07:11 21:07:11 21:07:11 21:07:11 21:07:11 21:07:11 21:07:11 22:07:11 22:07:11 Afstand til grundvand (cm) Fri vandflade (m 2 ) UTM (32V): Parameter/feltnr Dato 22:07:11 22:07:11 22:07:11 22:07:11 22:07:11 22:07:11 22:07:11 22:07:11 22:07:11 22:07:11 Afstand til grundvand (cm) ? Fri vandflade (m 2 ) 4 0,5 0 0, UTM (32V):

12 Bilag 2 - Botanisk monitering i sitkarydningen Cirkelnummer Videnskabeligt navn Dansk navn Agrostis canina Hunde-hvene Agrostis capillaris Almindelig hvene Agrostis gigantea Stortoppet hvene Agrostis stolonifera Kryb-hvene Anthoxanthum odoratum Vellugtende gulaks Arenaria serpyllifolia Almindelig markarve Argentina anserina Gåsepotentil Betula pubescens Dun-birk Betula sp. Birk (Frøplante) Calamagrostis canescens Eng-rørhvene Calamagrostis epigeios Bjerg-rørhvene Callitriche sp. Vandstjerne sp Calluna vulgaris Hedelyng Cardamine flexuosa Skov-springklap Cardamine hirsuta Roset springklap 1 16 Cardamine pratensis coll. Eng-karse coll Carex demissa Grøn star Carex nigra Almindelig star Carex ovalis Hare-star Carex panicea Hirse-star Carex pilulifera Pille-star Cerastium fontanum Almindelig hønsetarm Cirsium arvense Ager-tidsel Cirsium palustre Kær-tidsel Cirsium vulgare Horse-tidsel 1 27 Deschampsia cespitosa Mose-bunke Deschampsia flexuosa Bølget bunke Dryopteris carthusiana Smalbladet mangeløv Dryopteris sp. Mangeløv sp 1 31 Empetrum nigrum Revling 1 32 Epilobium angustifolium Gederams Epilobium palustre Kær-dueurt Epilobium sp. Dueurt sp Erica tetralix Klokke-lyng Eriophorum vaginatum Tue-kæruld Festuca rubra Rød svingel Galium palustre Kær-snerre Galium saxatile Lyng-snerre Galium verum Gul snerre 1 41 Glyceria fluitans Manna sødgræs Gnaphalium uliginosum Sump-evighedsblomst Holcus lanatus Fløjlsgræs Holcus mollis Krybende hestegræs Hydrocotyle vulgaris Vandnavle Hypochoeris radicata Almindelig kongepen 1 47 Juncus articulatus Glanskapslet siv Juncus bufonius Tudse-siv Juncus conglomeratus Knop-siv Juncus effusus Lyse-siv Juncus filiformis Tråd-siv 1 52 Lemna gibba Tyk andemad 1 53 Lemna minor Liden andemad Leontodon autumnalis Høst-borst Linaria vulgaris Almindelig torskemund Luzula congesta Hoved-frytle 1 57 Luzula multiflora Mangeblomstret frytle Luzula pilosa Håret frytle Lycopus europaeus Sværtevæld Lysimachia vulgaris Almindelig fredløs

13 Cirkelnummer Videnskabeligt navn Dansk navn Maianthemum bifolium Majblomst 1 62 Medicago lupulina Humle-sneglebælg 1 63 Mentha arvensis Ager-mynte 1 64 Mentha x verticillata Krans-mynthe 1 65 Milium effusum Miliegræs Moehringia trinervia Skovarve Molinia caerulea Blåtop Myosotis laxa Sump-forglemmigej Myosotis scorpioides Eng-forglemmigej 1 70 Oxalis acetosella Skov-syre Persicaria maculosa Fersken pileurt Persicaria minor Liden pileurt Picea sitchensis Sitkagran (frøplante) Plantago major Glat vejbred Poa annua Enårig rapgræs Poa trivialis Almindelig rapgræs Polygonum aviculare Vej-pileurt Potentilla erecta Tormentil Prunella vulgaris Almindelig brunelle Pteridium aquilinum Ørnebregne 1 81 Quercus robur Stilk-eg Ranunculus flammula Kær-ranunkel Ranunculus lingua Langbladet ranunkel 1 84 Ranunculus repens Lav ranunkel Ranunculus sceleratus Tigger-ranunkel 1 86 Rorippa palustris Kær-guldkarse Rubus idaeus Hindbær Rumex acetosa Almindelig syre Rumex acetosella Rødknæ Rumex crispus Kruset skræppe 1 91 Sagina procumbens Almindelig firling Salix repens Krybende pil 1 93 Salix sp. Pil sp Scutellaria galericulata Almindelig skjolddrager Senecio sp Brandbæger sp 1 96 Senecio sylvaticus Skov-brandbæger Senecio vulgaris Almindelig brandbæger 1 98 Solanum dulcamara Bittersød natskygge 1 99 Sonchus sp. Svinemælk sp Sonchus asper Ru svinemælk Sorbus aucuparia Almindelig røn Stachys palustris Kær-galtetand Stellaria alsine Sump-fladstjerne Stellaria crassifolia Tykbladet fladstjerne Stellaria graminea Græsbladet fladstjerne Stellaria neglecta Skov-fuglegræs Stellaria sp. Fladstjerne sp Taraxacum sp. Mælkebøtte sp Trientalis europaea Skovstjerne Trifolium repens Hvid-kløver Tussilago farfara Følfod Urtica dioica Stor nælde Vaccinium myrtillus Blåbær Vaccinium uliginosum Mose-bølle Veronica officinalis Læge-ærenpris Veronica scutellata Smalbladet ærenpris Veronica serpyllifolia Glat ærenpris Vicia cracca Muse-vikke Viola sp. Viol

14 Supplerende arter 1 Achillea ptarmica Nyse-røllike 2 Jasione montana Blåmunke 3 Lolium perenne Almindelig rajgræs 4 Lychnis flos-cuculi Trævlekrone 5 Pilosella officinarum Håret høgeurt 6 Silene dioica Dag-pragtstjerne 7 Sonchus asper Ru svinemælk 8 Tripleurospermum perforatum Lugtløs kamille Målte parametre Parameter/cirkelnr Dato Afstand til grundvand (cm) ? Fri vandflade (m 2 ) UTM (32V): Parameter/cirkelnr Dato Afstand til grundvand (cm) ? Fri vandflade (m 2 ) UTM (32V):

15 Bilag 3 Inventering af guldsmede Vejret 19. juli 20. juli 21. juli Temperatur 21 C 23 C 21 C Vind 5-6 m/s 2-3 m/s 5-6 m/s Skyer 40% 10% 50% Tofte Mose 19. juli 2011 Høstemarkskov 21. juli 2011 Inderste Lune (og på vej dertil over højmosen) Almindelig kobbervandnymfe Almindelig vandnymfe Rød vandnymfe Hestesko-vandnymfe Flagermus-vandnymfe Glinsende smaragdlibel Brun mosaikguldsmed Fireplettet libel Blodrød hedelibel Vandhuller ved Toftegården Sortmærket kobbervandnymfe Almindelig kobbervandnymfe Hestesko-vandnymfe Lillesø Stor Kejserguldsmed Området ved Porten på Hegnsvej Almindelig kobbervandnymfe Sortmærket kobbervandnymfe Almindelig vandnymfe Hestesko-vandnymfe Brun mosaikguldsmed Blodrød hedelibel Sort hedelibel Almindelig hedelibel Tofte Mose 20. juli 2011 Skovbrynet ved Prædikestolen på vestsiden af Bøgebakken Arktisk smaragdlibel Siv-mosaikguldsmed Brun mosaikguldsmed Blodrød hedelibel Små vandhuller i højmosen vest for inderste og yderste Lune Almindelig kobbervandnymfe Almindelig vandnymfe Hestesko-vandnymfe Flagermus-vandnymfe Brun mosikguldsmed Stor kejserguldsmed Fireplettet libel Sort hedelibel Blodrød hedelibel Lille kærguldsmed Grøft på tværs ad Kragelundsvej, ca. 700 m vest for Kragelundsporten Almindelig kobbervandnymfe Blå libel Stor hedelibel Blodrød hedelibel Total Artsliste Sortmærket kobbervandnymfe Almindelig kobbervandnymfe Almindelig vandnymfe Rød vandnymfe Hestesko-vandnymfe Flagermus-vandnymfe Glinsende smaragdlibel Arktisk smaragdlibel Siv-mosaikguldsmed Brun mosaikguldsmed Stor kejserguldsmed Fireplettet libel Blå libel Almindelig hedelibel Blodrød hedelibel Sort hedelibel Stor hedelibel Lille kærguldsmed Portlandsmosen Almindelig kobbervandnymfe Sortmærket kobbervandnymfe Flagermus-vandnymfe Almindelig hedelibel Blodrød hedelibel Sort hedelibel 15

Besigtigelse (tidl. amtslige data)

Besigtigelse (tidl. amtslige data) Besigtigelse (tidl. amtslige data) Stamdata Observationssted Serup Mose Observationssted nr 483M0102.01M Observationssted DBIdent 990011596 Målested Målested nr Målested DBIdent Ansvarlig myndighed Fyns

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard J. F. Hangaard 1. Introduktion Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard 1.1 Formål Siden 2003 har der i Tarup-Davinde grusgrave været foretaget botaniske undersøgelser med jævne mellemrum.

Læs mere

Sletten 1947 Follow Up. Kratrydning i genskabelse af biodiversitet på hævet havbund. Kjeldsen A & Hansen MDD Naturhistorisk Museum Molslaboratoriet

Sletten 1947 Follow Up. Kratrydning i genskabelse af biodiversitet på hævet havbund. Kjeldsen A & Hansen MDD Naturhistorisk Museum Molslaboratoriet Sletten 1947 Follow Up. Kratrydning i genskabelse af biodiversitet på hævet havbund. Kjeldsen A & Hansen MDD Naturhistorisk Museum Molslaboratoriet NATURRAPPORTER FRA NATIONALPARK MOLS BJERGE - nr. 5/2015

Læs mere

Life 70 - Baselineovervågning i Urup Dam 2013

Life 70 - Baselineovervågning i Urup Dam 2013 Life 70 - Baselineovervågning i Urup Dam 2013 Arbejdsrapport udført af AGLAJA for Kerteminde Kommune, november 2013 Life 70 - Baselineovervågning i Urup Dam 2013 Arbejdsrapport udarbejdet for Kerteminde

Læs mere

Skov 43 Vilsbøl Plantage

Skov 43 Vilsbøl Plantage Skov 43 Vilsbøl Plantage Det store engområde Tuekær ved vestenden af Nors Sø behandles i den særlige plejeplan for Hanstholmreservatet. 1. 674bef (HED 4.9 ha, SØ 0.2 ha, MOS 0.7 ha) i alt 5.8 ha. Oprindelig,

Læs mere

Stålorm Grøn køllesværmer Rødlistet Okkergul bladmåler Purpurmåler

Stålorm  Grøn køllesværmer  Rødlistet Okkergul bladmåler  Purpurmåler Fugle Kilde Artskategori Hedelærke www.fugleognatur.dk Grå fluesnapper www.fugleognatur.dk Hvepsevåge www.fugleognatur.dk Bilag I-art Grønspætte www.fugleognatur.dk Insekter Kilde Artskategori Skovskarnbasse

Læs mere

Restaurering af højmoser i Rold Skov

Restaurering af højmoser i Rold Skov LIFE14 NAT/DK/000012 LIFEraisedbogs Restaurering af højmoser i Rold Skov D1 Overvågning af habitatnaturtyper Baselineovervågning Brændemose Juni 2016 Indhold Ansvarsfraskrivelse... 3 Formål... 4 Metode...

Læs mere

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

Danmarks Miljøundersøgelser Maj 2002 Afd. Landskabsøkologi. WP 3 Statistisk summary af data på 24 bedrifter i Herning og Randersområdet

Danmarks Miljøundersøgelser Maj 2002 Afd. Landskabsøkologi. WP 3 Statistisk summary af data på 24 bedrifter i Herning og Randersområdet Danmarks Miljøundersøgelser Maj 2002 Afd. Landskabsøkologi FØJO II Nature Quality in organic farming WP 3 Statistisk summary af data på 24 bedrifter i Herning og Randersområdet I 2001 blev der som led

Læs mere

Skov 62 Østerild Plantage

Skov 62 Østerild Plantage Skov 62 Østerild Plantage 1. Abildkær 1006ab (ENG 65.2 ha, SØ 0.2 ha) i alt 65.4 ha. Kreaturgræsset eng med præg af hedekær og afvekslende fugtige og tørre dele. Flere store bestande af Plettet Gøgeurt.

Læs mere

PLANTELISTE BOTANIKTUR TIL Trylleskoven 9. august 2016

PLANTELISTE BOTANIKTUR TIL Trylleskoven 9. august 2016 PLANTELISTE BOTANIKTUR TIL Trylleskoven 9. august 2016 Det er sjældent, vi bruger så lang tid på at botanisere omkring parkeringspladsen, som vi gjorde på denne tur. Der var også et rigtig fint overdrev

Læs mere

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata Appendiks 2 Feltbesigtigelsesdata I det følgende ses de feltbesigtigelsesdata, som har indsamlet i uge 41, oktober 21. De indsamlede data skal ses som supplement til kommunens 3- registreringer fra medio

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori Fugle Kilde isfugl Danmarks Miljøportal Insekter Kilde Artskategori Dukatsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Markperlemorsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Grøn køllesværmer www.fugleognatur.dk

Læs mere

Besigtigelse (tidl. amtslige data)

Besigtigelse (tidl. amtslige data) Besigtigelse (tidl. amtslige data) Stamdata Observationssted Tåsinge, Monnet Observationssted nr 479K0054.01K Observationssted DBIdent 990017008 Målested Målested nr Målested DBIdent Ansvarlig myndighed

Læs mere

VURDERING AF VEGETATION VED GYRSTINGE SØ

VURDERING AF VEGETATION VED GYRSTINGE SØ APRIL 2014 HOFOR A/S VURDERING AF VEGETATION VED GYRSTINGE SØ TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 HOFOR A/S

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Bredden af Tissø syd for Li. Fuglede. I mellemgrunden ses en stor bevoksning af Kalmus. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen

Læs mere

Flora og naturpleje i Borreby Mose

Flora og naturpleje i Borreby Mose Flora og naturpleje i Borreby Mose Rapport udarbejdet af Biomedia for Slagelse Kommune Januar 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Metode... 4 Områdets naturtyper... 5 Områdets botanik...

Læs mere

WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN

WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN klassiske eksempler på små haver/ forhaver cth sørensen klassiske eksempler på små haver/ forhaver cth sørensen I N S P I R AT I O N S K ATA L O G T I L R E G N VA N

Læs mere

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Til landmænd og deres konsulenter. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet på enge?

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2011 Af Johanne Fagerlind

Botaniske undersøgelser 2011 Af Johanne Fagerlind Botaniske undersøgelser 2011 Af Johanne Fagerlind 1. Introduktion 1.1 Formål Data fra feltundersøgelserne er indhentet fra hhv. Phønixområdet og ved Bjerggårdssøen. I Phønixområdet udføres undersøgelserne

Læs mere

JULI 2015 HOFOR A/S VURDERING AF VEGETATION I FLÆDEMOSE

JULI 2015 HOFOR A/S VURDERING AF VEGETATION I FLÆDEMOSE JULI 2015 HOFOR A/S VURDERING AF VEGETATION I FLÆDEMOSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2015 HOFOR VURDERING AF VEGETATION I

Læs mere

Turens deltagere. Læsø 2014. Uldstuen - En gammel tanggård

Turens deltagere. Læsø 2014. Uldstuen - En gammel tanggård Turens deltagere Læsø 2014 Uldstuen - En gammel tanggård Indholdsfortegnelse 1 Lenes dagbogsnotater 2-28 Torsdag den 29. maj 2 Lokalitet 1 Frokostpause ved Vorup enge 2 Lokalitet 2 Pause lidt før Frederikshavn

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Anna Bodil Hald og Lisbeth Nielsen Natur & Landbrug ApS www.natlan.dk - mail@natlan.dk August 2014 Smag på Landskabet

Læs mere

%LODJI + MNYDOLWHWVN\VWRYHUGUHYXGWLO DWWHJDWN\VWHQLXQGHUV JHOVHVRPUnGHWIRU3LORWSURMHNW 1DWLRQDOSDUN RQJHUQHV1RUGVM OODQG Artens : A: i hele landet. : relativt almindelig lokalt, men i landet som hel. V:

Læs mere

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2012 Af Johanne Fagerlind

Botaniske undersøgelser 2012 Af Johanne Fagerlind Botaniske undersøgelser 2012 Af Johanne Fagerlind 1. Introduktion 1.1 Formål Data fra feltundersøgelserne i Tarup-Davinde er indhentet i området Phønix og ved Bjerggårdssøen. I Phønix udføres undersøgelserne

Læs mere

PLANTEARTER I PRÆFABRIKEREDE MÅTTER OG SOM PLUGPLANTER

PLANTEARTER I PRÆFABRIKEREDE MÅTTER OG SOM PLUGPLANTER PLANTEARTER I PRÆFABRIKEREDE MÅTTER OG SOM PLUGPLANTER SORTIMENT AF URTER OG STAUDER Urteplugs 2 Miniplugs 5 Maxiplugs 6 ARTSSAMMENSÆTNING AF FÆRDIGE VEGETATIONSMÅTTER Mos-Sedum tagvegetation 7 Sedum-Urt-Græs

Læs mere

Skov 51 Tved Plantage

Skov 51 Tved Plantage Skov 51 Tved Plantage Afgrænsning mod Hanstholm Vildtreservat, oversigtskort 1. Kalkskrænt ved Sårup mm. 750abc (HED 10.5 ha, ENG 8.4 ha, ORE 2.4 ha) i alt 21.3 ha. Kreaturgræsset klithede, eng og stejl,

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

L AFLED OKA AL AFLED R GNV NG AF RE G AF RE F REG AND NING AF REGNV ING AF REG ING AF RE NG AF REGNV G AF RE F RE

L AFLED OKA AL AFLED R GNV NG AF RE G AF RE F REG AND NING AF REGNV ING AF REG ING AF RE NG AF REGNV G AF RE F RE LAR I ENGDRAGET LOK OKAL AFLEDNI ING AF REGNV GNVAND LOKA AL ANVEN ND DEL LSE AF REGNV VAND 1 ENGDRAGET - MILJØMÆSSIG MÆS SIG BÆREDYGTIGHED - LAR - 26.09.2016 HVORFOR LAR? Klimaændringer Ekstremregn Oversvømmelse

Læs mere

Skov 72 - Tranum Plantage

Skov 72 - Tranum Plantage Skov 72 - Tranum Plantage Tranum Plantage rummer ca. 1350 hektar hede, 180 hektar mose, 85 hektar eng, 60 hektar klit, 52 hektar strandbred, 25 hektar sø og 6 hektar overdrev, i alt 1758 hektar med særligt

Læs mere

Restaurering af højmoser i Rold Skov

Restaurering af højmoser i Rold Skov Restaurering af højmoser i Rold Skov LIFE14 NAT/DK/000012 LIFEraised Bogs D1 Overvågning af habitatnaturtyper Hjorth s Mose, Langemose, Sortemose og Gårdsø Mose August 2016 Indhold Ansvarsfraskrivelse...

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 www.natlan.dk HULKRAVET KODRIVER 1 Natur & Landbrug ApS har ved naturkonsulent Anna Bodil Hald gennemført et naturtjek i de folde, hvor Hjortespring Naturplejeforening

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2013 Af Johanne Fagerlind Hangaard

Botaniske undersøgelser 2013 Af Johanne Fagerlind Hangaard 1. Introduktion Botaniske undersøgelser 2013 Af Johanne Fagerlind Hangaard 1.1 Formål Siden 2003 har Tarup-Davinde I/S, i samarbejde med Naturskolen Åløkkestedet, foretaget botaniske registreringer i forskellige

Læs mere

Vestjylland 14. til 17. maj

Vestjylland 14. til 17. maj Filsø Vestjylland 14. til 17. maj Kong Hans Bro Side Indholdsfortegnelse 1 Deltagerliste 2 Lenes dagbogsnotater 3-29 Torsdag den 14. maj 3 Lokalitet 1 Gyldensteen Strand 3 Lokalitet 2 Tågelund Overdrev

Læs mere

Odder Ådal - besigtigelsesnotat

Odder Ådal - besigtigelsesnotat Odder Ådal - besigtigelsesnotat Delområde 1: Område 1, traceet langs det gamle åløb, hvor der skal skrabes jord ned i åen fra området umiddelbart sydvest for det nuværende åløb. Området langs åløbet i

Læs mere

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.)

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.) Knopurt (Centaurea sp.) 20-100 cm. Stængel grenet. Blomst rødviolet/mørk rødviolet. Blade mørkegrønne, grågrønne, ru. På tør åben sandet bund (evt. tør-fugtig muldrig bund). Foto: Allan Andersen. Skjaller

Læs mere

Skov 14 Hvidbjerg Plantage

Skov 14 Hvidbjerg Plantage Skov 14 Hvidbjerg Plantage De store, åbne klitheder i Hvidbjerg Plantages nordlige og vestlige del er omfattet af særlige plejeplaner for hhv. Stenbjerg-Hvidbjerg Hede og Lyngby-Lodbjerg Hede. Her omtales

Læs mere

Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI.

Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI. Lokalitet : Lundsminde 51/55_Syd_1 Øst for Åbøl. 2/7/29 Af : mav, bo Eng, å, mose, skov 1. Rummer kulturminder Åen 6 m *,5 m. Strømhastighed er ca. 4 m/s. Vandet er lidt plumret med grødeåer af vandpest,

Læs mere

Samgræsning mellem økologiske gæs og drøvtyggere på våde enge

Samgræsning mellem økologiske gæs og drøvtyggere på våde enge Slutrapport over græsrodsforskningsprojektet: Samgræsning mellem økologiske gæs og drøvtyggere på våde enge J.nr. 93S-2462-Å01-01007 Gennemført af og hos: Michael Svane Jørgensen & Birgitte Ravn Olesen

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 Hovedparten af distrikt 7 (omr. 7/1-7/32) ligger i Viborg Amt og er beskrevet i bind 8. Thyholm ligger i Rinkjøbing Amt og er medtaget her. Thyholm er velundersøgt

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK ESBJERG KOMMUNE MOTORSPORTSCENTER DANMARK Baggrundsrapport Oktober 2008 Østervang 2, 6800 Varde Dokken 16 A, 6700, Esbjerg Overordnet beskrivelse af området Et udvidet og nyt Motorsportscenter Danmark

Læs mere

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: Liselotte Sander Johansson. Institut for Bioscience

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: Liselotte Sander Johansson. Institut for Bioscience Interkalibrering Naturtypebestemmelse, vegetationsundersøgelse og registrering af eksterne påvirkninger til brug ved tilstandsvurdering af vandhuller og småsøer

Læs mere

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE Bettina Nygaard, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Aarhus Universitet BESIGTIGELSER AF 3-OMRÅDER Vejen kommune Basis Udvidet Fersk

Læs mere

Bredmåtter. Anvendelsesområder og fordele Veg Techs bredmåtte kan anvendes på bredder ved søer fx i LAR-anlæg og pryddamme.

Bredmåtter. Anvendelsesområder og fordele Veg Techs bredmåtte kan anvendes på bredder ved søer fx i LAR-anlæg og pryddamme. 30 Bredmåtter Bredmåtter Færdig søbred Bredmåtten er en præfabrikeret plantemåtte med forskellige blandinger af planter, som findes i den danske natur i bred-/fugtigbund-/vandmiljøer. Planterne er dyrket

Læs mere

(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats

(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats Feltskema til vandhuller Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID Sagsnummer Estimeret naturtilstand (I - V) kode Arealtilstand

Læs mere

Besigtigelsesnotat. Flade Sø d. 19. juni 2013.

Besigtigelsesnotat. Flade Sø d. 19. juni 2013. Besigtigelsesnotat. Flade Sø d. 19. juni 2013. Lokalitet 1, Flade Sø øst. Rigkær (7230) indenfor kanal/bred grøft. Relativ tør med karakter af tidvis våd eng (6410). Mange bidende ranunkler. Lavtvoksende,

Læs mere

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Feltskema til overdrev Basis af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Område-ID Delområde-ID Sagsnummer Naturarealets sammensætning kode Arealtype Andel i pct.

Læs mere

Blomsterne i din natur

Blomsterne i din natur NATUR, MILJØ OG TRAFIK Blomsterne i din natur En botanisk gennemgang af hver enkel ejendom i området omkring Diesebjerg Blomsterne i din natur En botanisk gennemgang for hver enkelt ejendom i området omkring

Læs mere

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV Stednavn: Tjæreborg Dato: 20140922 Inventør: Peter Witt StedID: 136e energinet.dk NJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV eskrivelse: Fersk eng langs den øvre kant af strandengen.

Læs mere

Liste over karplanter

Liste over karplanter Liste over karplanter Af Erik Buchwald (695 arter) Forklaringer til floralisten Floralisten omfatter 695 arter (inkl. enkelte hybrider og underarter), hvoraf de 680 med sikkerhed er recente. De 151 var

Læs mere

Dansk Botanisk Forenings tur til Færøerne, 17.-25. juli 2003.

Dansk Botanisk Forenings tur til Færøerne, 17.-25. juli 2003. Dansk Botanisk Forenings tur til Færøerne, 17.-25. juli 2003. 1. Dag, 17/7: Alle mødte i rimelig tid fuld af forventning. Det tog dog nogen tid med indskrivningen af bagage, da transportbåndet strejkede

Læs mere

Højsommerekskursionen Anholt 16-19 August 2012

Højsommerekskursionen Anholt 16-19 August 2012 Opsamlingspause i Ørkenen Højsommerekskursionen Anholt 16-19 August 2012 På vej op ad Sønderbjerg Indholdsfortegnelse 1 Dagmar og Lenes dagbogsnotater 2-43 Torsdag den 16.08 2 Afrejse 2 Lokalitet 1 Gåtur

Læs mere

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Færgelunden MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 8 * 2009 NNU-rapport nr. 8 (2009), Færgelunden, MFG 372/06/MFG

Læs mere

Floraliste fra Kværkeby Fuglereservat Opdateret 24. september 2016 af Jon Feilberg

Floraliste fra Kværkeby Fuglereservat Opdateret 24. september 2016 af Jon Feilberg Ahorn Acer pseudoplatanus Røllike Almindelig Achillea millefolium ssp. millefolium Skvalderkål Aegopodium podagraria Hundepersille Stor Aethusa cynapium ssp. gigantea Hvene Almindelig Agrostis capillaris

Læs mere

Guldsmede (Odonata: Zygoptera og Anisoptera)

Guldsmede (Odonata: Zygoptera og Anisoptera) NATUROVERVÅGNING 2011 - af Niels Lykke Guldsmede (Odonata: Zygoptera og Anisoptera) Undersøgelserne i 2011 er foretaget i 4 udvalgte områder : 1. Phønix-området nordøst for Ørbækvej, - arealerne ved og

Læs mere

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. svegetationen er lysåben og relativ artsrig og forekommer på fugtig til vandmættet og mere eller mindre kalkrig jordbund med fremsivende grundvand og en lav tilgængelighed af kvælstof og fosfor. finder

Læs mere

Smag på landskabet i Ringkøbing Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Østeng ved Trykkerivej

Smag på landskabet i Ringkøbing Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Østeng ved Trykkerivej Smag på landskabet i Ringkøbing Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Østeng ved Trykkerivej A. Arealbeskrivelse og udpegninger Området har været i græsning siden 2012. De ca. 5.2 ha er indhegnet i

Læs mere

Projektbeskrivelsen ændres om følger:

Projektbeskrivelsen ændres om følger: Notat Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 98 79 98 00 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Tissing Vig Rettelse til Projektbeskrivelse 23. marts 2010

Læs mere

Kultureng. Kultureng er vidt udbredt i hele landet og gives lav prioritet i forvaltningen.

Kultureng. Kultureng er vidt udbredt i hele landet og gives lav prioritet i forvaltningen. e er intensivt udnyttede, fugtige græsmarker, der jævnligt drænes og gødskes og er domineret af udsåede kulturgræsser og kløver. findes på intensivt udnyttede lavbundsjorder i hele landet. Arterne i kultureng

Læs mere

Højsommerekskursionen 2015 Vorsø, Endelave og Hjarnø

Højsommerekskursionen 2015 Vorsø, Endelave og Hjarnø En kold omgang Højsommerekskursionen 2015 Vorsø, Endelave og Hjarnø Af sted på cykel Indholdsfortegnelse 1 Deltagerliste 2 Lenes dagbogsnotater 3-40 Fredag den 31. juli 3 Lokalitet 1 Trustrup Høje 3 Lokalitet

Læs mere

Naturvidenskabeligt feltarbejde ved Bisgård Voldsted, Samsø.

Naturvidenskabeligt feltarbejde ved Bisgård Voldsted, Samsø. 1 Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser 12:2010 Naturvidenskabeligt feltarbejde ved Bisgård Voldsted, Samsø. Morten Fischer Mortensen og Peter Steen Henriksen 2 Nationalmuseets Naturvidenskabelige

Læs mere

(alfabetisk artsliste efter dansk navn på side 5) Vedplanter. Acer campestre. corylus avellana. Hippophae rhamnoides. Ærteblomstfamilien

(alfabetisk artsliste efter dansk navn på side 5) Vedplanter. Acer campestre. corylus avellana. Hippophae rhamnoides. Ærteblomstfamilien Samlet artsliste for Sydhavnstippen vedplanter og urter Udarbejdet af biolologi-specialestuderende Line Laursen og Maya Caspersen i 2009, med forbehold for fejlbestemmelse. (alfabetisk artsliste efter

Læs mere

Våd eng. Våd eng, er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 som eng eller mose, dog forudsættes det, at arealet omlægges sjældnere end hvert

Våd eng. Våd eng, er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 som eng eller mose, dog forudsættes det, at arealet omlægges sjældnere end hvert Plantesamfundet våd eng dækker over uomlagte naturenge, der kun er drænede og gødskede i et begrænset omfang. De våde enge vil sammenlignet med rigkær og tidvis våd eng have en højere tilgængelighed af

Læs mere

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942 Page 1 of 5 I stedet for at regnvandet løber ud i kloakken, kan du lede vandet til et regnbed i haven. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dagmar og Lenes dagbogsnotater fra turen 2-15. Lørdag den 09-06-07 Lund Domkirke 2 Kungsmarken 6 Sularpskäret 8

Indholdsfortegnelse. Dagmar og Lenes dagbogsnotater fra turen 2-15. Lørdag den 09-06-07 Lund Domkirke 2 Kungsmarken 6 Sularpskäret 8 09-06 06 og 10-06 06-2007 Indholdsfortegnelse Side Dagmar og Lenes dagbogsnotater fra turen 2-15 Lørdag den 09-06-07 Lund Domkirke 2 Kungsmarken 6 Sularpskäret 8 Søndag den 10-06-07 Linnés Råshult 10 Höö

Læs mere

Den kystnære naturs planterigdom

Den kystnære naturs planterigdom Den kystnære naturs planterigdom Af Flemming Thorning-Lund Fotos af Flemming Thorning-Lund (FTL) og Karin Kjellberg (KK) (Den lange version af den forkortede artikel i det trykte Lommen 44 ) Aftenstemning

Læs mere

Arealet er blevet vejledende registreret som følge af naturstyrelsens opdatering af den vejledende registrering i 2013 i Frederikshavn Kommune.

Arealet er blevet vejledende registreret som følge af naturstyrelsens opdatering af den vejledende registrering i 2013 i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Søren Østergaard Ørtoftvej 29 9300 Sæby Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Dato: 23. januar 2017 Vedr.

Læs mere

Thy Højsommerekskursion 2011

Thy Højsommerekskursion 2011 Bredbægret Ensian Gentianella campestris ssp. Klokke-Ensian Gentiana pneumonanthe Thy Højsommerekskursion 2011 Smalbægret Ensian Gentianella amarella Eng-Ensian Gentianella uliginosa Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. September 2008. Projektetresumé

Læs mere

Hede. Djævelsbid (Succisa pratensis) Blomsteroversigt til kvalitetsbedømmelse af lysåbne naturtyper. Karakteristiske og let kendelige positivarter

Hede. Djævelsbid (Succisa pratensis) Blomsteroversigt til kvalitetsbedømmelse af lysåbne naturtyper. Karakteristiske og let kendelige positivarter Visse (Genista sp.) 10-40 cm. Halvbusk med grentorne (Engelsk-Visse) (Håret- eller Farve-Visse: uden torne). (Håret-Visse: hårede grene og underside af blade. Farve-Visse: glatte eller randhårede blade).

Læs mere

DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER

DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER November 2005 Tryk: Herrmann & Fischer DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER Virker på et meget bredt spektrum af græsser og nogle vigtige tokimbladede arter Kan bruges efterår eller forår i vinterhvede,

Læs mere

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Områderne er besigtiget af Peter Lange og Bente Sørensen d. 30. oktober

Læs mere

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus.

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus. Plantesamfundet fugtig eng dækker over drænede og moderat næringsbelastede enge, hvor der med års mellemrum foretages omlægning og isåning af kulturgræsser og kløver. Vegetationen er præget af meget almindelige

Læs mere

Baseline overvågning - Life 70, Gravene

Baseline overvågning - Life 70, Gravene Baseline overvågning - Life 70, Gravene Arbejdsrapport udført for Assens Kommune, december 2013 Feltarbejde: Irina Goldberg og Eigil Plöger Afrapportering: Eigil Plöger 1 Indhold Indledning... 3 Metode...

Læs mere

terrestriske naturtyper Tilstandsvurdering Seniorrådgiver Jesper Fredshavn Danmarks Miljøundersøgelser

terrestriske naturtyper Tilstandsvurdering Seniorrådgiver Jesper Fredshavn Danmarks Miljøundersøgelser Tilstandsvurdering af terrestriske naturtyper Seniorrådgiver Jesper Fredshavn Danmarks Miljøundersøgelser Kalø Fagmøde, Skanderborghus den 17-18. november 2004 /..1 NATURA 2000 og NOVANA Naturplanlægning

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095).

Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095). Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095). NNU Rapport 19, 2012. Mette Marie Hald 1. Indledning

Læs mere

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten forsøger man at genskabe naturgrundlaget for en aktiv højmose mv.

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten forsøger man at genskabe naturgrundlaget for en aktiv højmose mv. )U VOHY0RVH6NRYQU.RUWQU *HQHUHOW Frøslev Mose ligger langs den dansk-tyske grænse fra 1920. Ved magelæg, tilkøb og jordfordeling er distriktets arealer vokset fra ca. 15 ha først i 1980 erne til i dag

Læs mere

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge Skov 301 Mols Bjerge Af særligt beskyttede naturarealer i Mols Bjerge findes især overdrev og hede, eng, naturlige krat med bl.a. ene og naturskov af ældre eg og bøg mfl. Desuden mindre arealer med mose,

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej

By, Erhverv og Natur. Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej By, Erhverv og Natur Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej 2011-2016 DRIFT- G PLEJEPLAN FOR OVERDREV VED KONG VOLMERSVEJ 2 Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej 2011 2016

Læs mere

Naturkvalitet i økologisk jordbrug koncept og foreløbige resultater Nature quality in organic farming concept and preliminary results

Naturkvalitet i økologisk jordbrug koncept og foreløbige resultater Nature quality in organic farming concept and preliminary results 20. Danske Planteværnskonference 2003 Naturkvalitet i økologisk jordbrug koncept og foreløbige resultater Nature quality in organic farming concept and preliminary results Knud Tybirk & Jesper Fredshavn

Læs mere

Højsommereskursion til Djursland 02-05 august 2007

Højsommereskursion til Djursland 02-05 august 2007 Leverurt Parnassia palustris Der studeres Højsommereskursion til 02-05 august 2007 Hvepseedderkop Argiope bruennichi Indholdsfortegnelse Side Dagmar og Lenes dagbogs notater. 2-28 Torsdag den 02.08.07

Læs mere

Højsommerekskursion. Horsens 30/07 02/08.2009

Højsommerekskursion. Horsens 30/07 02/08.2009 Inula conyzae Trekløft Alant Alm. Gedehams med støvkøller fra Skov-Hullæbe Højsommerekskursion Horsens 30/07 02/08.2009 Frokostpause på Endelave Indholdsfortegnelse Side Dagmar og Lenes dagbogsnotater

Læs mere

Skov 92 Fosdal Plantage

Skov 92 Fosdal Plantage Skov 92 Fosdal Plantage 1. Drevelsig og Rødland heder med mellemliggende egekrat 1730ab, 1731ef (HED 19.9 ha, MOS 1.3 ha, EG 1.9 ha) i alt 23.1 ha. Rødland Hede (371e) er åben med spredte ener og dværgbuskdomineret

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Besigtigelse af 3-arealer

Besigtigelse af 3-arealer Besigtigelse af 3-arealer Jesper Fredshavn Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet /..1 En generel metode til vurdering af naturtilstand Hvor der er behov for en vurdering af tilstand og udvikling

Læs mere

fuldstændigt fra søen, således at artsdiversiteten i søen ikke forringes. 5. Der må ikke etableres øer i søen.

fuldstændigt fra søen, således at artsdiversiteten i søen ikke forringes. 5. Der må ikke etableres øer i søen. Jørn Ditlev Eriksen Tværmarksvej 44 2860 Søborg Sag: 2016/25396 008 Id: 016049 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 31. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej Silkeborg. Att. Bente Rands Mortensen

Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej Silkeborg. Att. Bente Rands Mortensen Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej 1 8600 Silkeborg Att. Bente Rands Mortensen 5. marts 2014 Sags nr. EMN-2014-00387 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og 16 og godkendelse efter 20 til modernisering

Læs mere

Feltskema til sø/vandhul Basisregistrering af strukturelle forhold Stednavn StedID (autonr i Naturdata) Inventør Dato

Feltskema til sø/vandhul Basisregistrering af strukturelle forhold Stednavn StedID (autonr i Naturdata) Inventør Dato Feltskema til sø/vandhul Basisregistrering af strukturelle forhold Stednavn StedID (autonr i Naturdata) Inventør Dato NBL 3 HGL 7 Ja Nej Ja Nej Bemærkninger Hovednaturtype Arealandel i pct. Grundighed:

Læs mere

Engvegetation. Anvendelsesområder:

Engvegetation. Anvendelsesområder: 76 Nordisk eng 8 år efter frøsåning. Anvendelsesområder: Højt græs m. ekstensiv pleje Rastepladser LAR-projekter og regnbede Nedsivningsarealer Salteksponerede vejrabatter Skrænter Rundkørsler Skovbryn

Læs mere

Skov 22 - Bunken Plantage

Skov 22 - Bunken Plantage Skov 22 - Bunken Plantage Bunken Plantage rummer 540 hektar med beskyttede naturtyper, hvilket svarer til ca. 39 % af dens samlede areal. Naturarealet er fordelt på ca. 344 hektar klithede, 111 hektar

Læs mere

Grundvand og terrestriske økosystemer

Grundvand og terrestriske økosystemer Grundvand og terrestriske økosystemer Rasmus Ejrnæs & Bettina Nygaard D A N M A R K S M i L J Ø U N D E R S Ø G E L S E R A A R H U S U N I V E R S I T E T Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Kildevæld

Læs mere

Naturtilstandssystemet Muligheder og begrænsninger

Naturtilstandssystemet Muligheder og begrænsninger Jesper Fredshavn Naturtilstandssystemet Muligheder og begrænsninger FOTO: JESPER FREDSHAVN Gode resultater kræver god planlægning Kortlægning Dokumentation Målopfyldelse Tilstandsvurdering Behovsanalyse

Læs mere

Flora og faunaundersøgelse i Smørmosen

Flora og faunaundersøgelse i Smørmosen og faunaundersøgelse i Smørmosen - En gennemgang af flora og fauna i området og dets småsøer 2012 Sø 649 Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium juli 2012 Konsulenter: Mikkel Stener Petersen.

Læs mere

Undersøgelser af guldsmede- og dagsommerfugleforekomster i Tarup-Davinde grusgrave 2002

Undersøgelser af guldsmede- og dagsommerfugleforekomster i Tarup-Davinde grusgrave 2002 Undersøgelser af guldsmede- og dagsommerfugleforekomster i Tarup-Davinde grusgrave 2002 Otto Buhl og Niels Lykke Stenværksøen i Phønix-området, 14. september 2002. Foto OB Entomologisk Selskab for Fyn

Læs mere

Naturforhold og cykelsti

Naturforhold og cykelsti POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 23-07-2014 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-1-14 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere