Undervisning. Efter 9. klasse afsluttes forløbet med Folkeskolens Afgangsprøve.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisning. Efter 9. klasse afsluttes forløbet med Folkeskolens Afgangsprøve."

Transkript

1 Undervisning GRUNDSKOLEN kl og juniorprogrammet I klasse har Herlufsholm skabt sin egen pædagogiske model, kaldet Juniorprogrammet. Programmet følger de krav og kriterier, som Undervisningsministeriet har opstillet. Ved at gennemføre forløbet klasse på Herlufsholm skal eleverne tilegne sig en bred faglig viden og erhverve færdigheder, der kvalificerer og forbereder dem på fremtiden. Eleverne skal ikke blot have faktuel viden inden for de enkelte fag, men også udvikle forståelse for fagets principper og metoder samt en evne til at anvende disse til ny læring. Vi ønsker, at eleverne lærer at udforske fagene progressivt, og at de indser, hvordan fagene er knyttet til hinanden og derved udgør en helhed. Dette fokus på fagenes sammenhæng tilføjer en yderligere dimension, som skal hæve niveauet for elevernes udbytte. Hver elev skal erkende sit ansvar for eget og andres velbefindende og for det fysiske og psykiske miljø. Den gensidige menneskelige respekt og samspillet med omgivelserne er en forudsætning for, at eleven engagerer sig og opfatter sig selv som betydningsfuld for bevarelsen af miljøet. Efter 9. klasse afsluttes forløbet med Folkeskolens Afgangsprøve. MYP på Herlufsholm Herlufsholm Skole er medlem af organisationen IBO (International Baccalaureate Organisation) og har siden 1997 udbudt organisationens internationale studentereksamen, IB Diploma Programme. Fra august 2010 påbegynder Herlufsholm en international grundskolelinje, som følger retningslinjerne for IBOs Middle Years Programme, MYP. 35

2 MYP starter på 8. klassetrin og er treårig; undervisningssproget er engelsk. Elever, der ønsker at tage IB-studentereksamen efter grundskolen, kan med stor fordel søge grundskolens internationale MYP-linje. 10. PRÆP På Herlufsholm kalder vi det 10. skoleår 10. præparandklasse. Formålet med denne klasse er, at eleverne udvikler deres studiekompetence og hæver deres faglige niveau markant, så de ved skoleårets afslutning er kvalificerede til en videre gymnasial uddannelse. Dette skoleår er bl.a. rettet mod elever, som fagligt endnu ikke er klar til at gå i gymnasiet. Elever, der har boet i udlandet, kan ud over faglige udfordringer bruge året til at aktivere det danske sprog. I timeplanen indlægges faget studieforum. I disse lektioner er der mulighed for at rette op på faglige mangler og for fordybelse inden for de enkelte fag. 36

3 Den enkelte elev opstiller sammen med lærerne realistiske mål i de enkelte fag, og eleven arbejder derefter intensivt enten alene eller sammen med kammeraterne for at nå disse mål. Sværhedsgraden af de opgaver, der stilles, vil være tilpasset den enkelte elev. Eleven tildeles en mentor, der gennem skoleåret følger elevens faglige og personlige udvikling og rådgiver i spørgsmål relateret til uddannelsen. 10. skoleår afsluttes med Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve (FS10). Der arrangeres en studietur i løbet af 10. skoleår. Programmet for turen har en række faglige elementer, og indholdet vil indgå i årets pensum i flere fag. GYMNASIET Gymnasiet er en 3-årig ungdomsuddannelse, som primært sigter mod videregående studier. Uddannelsen er opdelt i et grundforløb af et halvt års varighed og et efterfølgende studieretningsforløb af 2½ års varighed. På Herlufsholm Skole er gymnasieuddannelsen organiseret således, at skolen har 4 grundforløbsklasser med normalt ca. 24 elever i hver klasse og en pre-ib klasse med normalt max. 24 elever. Elevtallet begrundes i skolens ønske om at sikre et godt netværk for eleverne, inden forgreningen i studieretningerne finder sted. Studieretningsforløbene begynder i slutningen af januar. Det er skolens mål at opfylde så mange elevønsker om valg af studieretning som muligt. Derfor oprettes der ofte 5 studieretningsklasser på baggrund af de 4 grundforløbsklasser. Studieplanen For hver klasse udarbejdes en overordnet studieplan for, hvordan undervisningen løbende planlægges, gennemføres og evalueres. Studieplanens hensigt er at oplyse om eleverne og lærernes arbejde med udviklingen af elevernes faglige, almene og personlige kompetencer gennem gymnasiets tre år. Studieplanen omfatter alle klassens fag og deres samspil, ligesom eleverne kan få et overblik over deres skriftlige opgaver. 37

4 Studieretninger i 2009/2010 Studieretning 1, Kunstnerisk: Engelsk A, Musik A og Samf/Mat B Dansk A Musik A 2. Sprog (Forts. B el. Beg. A) Religion C Old C Matematik C Valgfag C Samf./Mat B Fysik C Biologi C Historie A Engelsk A Science B Kemi C Idræt C Studieretning 2, Naturvidenskabelig: Matematik A, Fysik B og Kemi B Dansk A Matematik A 2. Sprog (Forts. B el. Beg. A) Religion C Samf C Old C Historie A Valgfag A Engelsk B Fysik B Valgfag C Biologi C Kunst C Idræt C Kemi B Studieretning 3, Samfundsvidenskabelig: Samfundsfag A, Matematik B, Science B Dansk A Samfundsfag A 2. Sprog (Forts. B el. Beg. A) Religion C Old C Valgfag C Kunst C Historie A Valgfag A Engelsk B Science B Fysik C Biologi C Kemi C Idræt C Matematik B Studieretning 4, pre-ib (se afsnit om pre-ib) Studieretning 5. Sproglig studieretning med tre fremmedsprog: Engelsk A, Fransk/Tysk Fortsætter (B eller A) og Fransk/spansk begynder (B eller A) i kombination med et kunstnerisk fag (C eller B) Her angivet et eksempel, hvor eleven har valgt engelsk A, Spansk begynder A, tysk fortsætter B og billedkunst B. Detaljer om studieretninger og valgmulighederne kan ses på skolens hjemmeside. Eksempel på studieretning 5: Dansk A Engelsk A Billedkunst B Religion C Old C Matematik C Samf C Tysk forsætter B Fysik C Biologi C Historie A 38 Spansk A Science B Kemi C Idræt C

5 Oplysningerne i studieplanen har en sådan detaljeringsgrad, at alle interessenter, herunder Undervisningsministeriet og forældre, kan få udbytte af planen. Disse oplysninger opdateres løbende. Studieplanen realiseres dels på skolens hjemmeside, dels i Lectio (se afsnit om Lectio) i et samarbejde mellem elever, lærere (enkeltvis og i teams) og skolens ledelse. Klassens lærerteam er ansvarligt for udarbejdelsen af studieplanen. PRE-IB Herlufsholm Skole tilbyder et år i pre-ib til alle elever, der ønsker at tage IB diploma, for at lette den yderst vigtige overgang mellem grundskole- og gymnasialt niveau. Undervisningen er lovmæssigt forpligtet til at følge Undervisningsministeriets regler og bekendtgørelser, men pre-ib undervises på engelsk, og der lægges stor vægt på de færdigheder, som kræves på IB Diploma Programme. Det er imidlertid ikke et problem at starte direkte på den toårige IB-uddannelse, så længe eleven har det nødvendige faglige niveau samt den lærevillighed og modenhed, som kræves for at klare de kommende udfordringer. Skolen anbefaler dog, at eleverne starter IB-uddannelsen på pre-ib-niveau og dermed får et treårigt skoleforløb, da IB-forløbet er på et højt fagligt niveau, og da det er vigtigt, at eleverne er på højde med udfordringerne, når IB påbegyndes. Da vores IB-elever kommer fra et bredt udsnit af skolemiljøer og kulturer, bliver pre-ib et vigtigt år, som lægger fundamentet for en faglig solid og moden indsats. For mange elever indebærer pre-ib desuden en mulighed for at lære mere dansk og for at forbedre sit engelske. I løbet af dette forberedende år inddeles klassen, så både matematik og engelsk bliver undervist på to niveauer og dansk på tre niveauer. Pre-IB kan også give adgang til 2.g, hvis man ønsker at skifte til det danske gymnasium. 39

6 IB IB-programmet er en international studieforberedende uddannelse, hvor der undervises på engelsk. Samtidig har dansk en høj prioritet, både som kommunikationssprog i hverdagen og som sprogfag på IB. IB-uddannelsen er en kombination af seks faggrupper og tre andre grundlæggende opgaver. Group 1 Language A1 Group 2 Language B Group 4 Experimental Sciences Extended essay Theory of knowledge CAS Group 6 Electives Group 3 Individuals and society Group 5 Mathematics CAS CAS er en forkortelse af Creativity, Action og Service og er en obligatorisk del af IB-programmet, som forløber regelmæssigt over mindst 18 måneder: Creativity: Kunstneriske og andre aktiviteter, som indebærer kreativ tænkning. Action: Fysiske udfoldelser, som medvirker til en sund livsførelse. Service: Ulønnet og frivilligt arbejde, som giver eleven en lærerig oplevelse, samtidig med at rettighederne, værdigheden og integriteten for de mennesker, man hjælper, respekteres. En tilfredsstillende gennemførsel af CAS-programmet er en forudsætning for, at eleverne kan gennemføre IB-uddannelsen. Dette kræver, at eleverne via et særligt online-system godtgør, at de igennem deres aktiviteter har 40

7 opnået en forøget opmærksomhed på deres egne styrker og udviklingspotentiale, at de har søgt nye udfordringer, planlagt og igangsat aktiviteter, samarbejdet med andre, udvist engagement og udholdenhed, beskæftiget sig med globale emner, overvejet den etiske betydning af deres handlinger, samt at de har udviklet nye færdigheder. Mange af CAS-programmets aktiviteter kan gennemføres inden for Herlufsholms fritidsprogram, mens især Service-aktiviteterne etableres gennem et samarbejde med forskellige institutioner i nærområdet, f.eks. FuturaCentret i Næstved, frivillige organisationer og skolefritidsordningen på Lille Næstved Skole. De danske myndigheder kræver, at eleven har en ren straffeattest for at kunne udføre frivilligt arbejde i f.eks. kommunale institutioner. Skolen skal derfor have forældrenes fuldmagt til at indhente en straffeattest hos det danske politi. Blanketten til at give en fuldmagt kan findes på www. herlufsholm.dk/blanketter 41

8 SKEMA A- og B uger Skolen tilrettelægger undervisningen i et skema med 10 forskellige skemadage fordelt på to skema-uger: Skema-uge A, når ugens undervisning begynder TIRSDAG Skema-uge B, når ugens undervisning begynder MANDAG Fordelingen af A- og B-uger fremgår af skolens årsplan bagest i skolehåndbogen. I løbet af skoleåret vil der desuden være perioder med særligt skema til specielle forløb, tværfaglige projekter og ekskursioner. OVERSIGT OVER DAGENS LEKTIONER GRUNDSKOLE GYMNASIUM 08:05-09:05 1. lektion 60 min. 09:05-09:20 Lovsang/morgensamling 15 min. 09:20-10:20 2. lektion 60 min. 10:20-10:35 Frikvarter/formiddagsboller 15 min. 10:35-11:35 3. lektion 60 min. 11:35-12:25 MAUSE 50 min. 11:35-11:40 Frikvarter 5 min. Middagsbord: 11:40 11:40-12:40 4. lektion 60 min. 12:25-13:25 4. lektion 60 min. 12:40-13:30 MAUSE 50 min. 13:25-13:30 Frikvarter 5 min. Middagsbord: 12:45 13:30-14:30 5. lektion 60 min. 14:30-14:35 Frikvarter 5 min. 14:35-15:35 6. lektion 60 min. 15:35-15:40 Frikvarter 5 min. 15:40-16: lektion 60 min.

9 Lectio På Herlufsholm benytter vi skemaadministrationsprogrammet Lectio. Programmet er webbaseret (http://www.lectio.dk - og vælg Herlufsholm Skole) og kan derfor anvendes alle steder, hvor der er en computer med internetadgang. Det betyder, at det ikke kun er elever og lærere, der kan benytte Lectio, men at også forældre har mulighed for at følge med i deres søns eller datters skolegang. I dagligdagen har eleverne nem og hurtig adgang til de mest nødvendige informationer fra systemet via skolens interaktive infostandere. For at kunne anvende alle Lectios faciliteter er det nødvendigt at have brugernavn og adgangskode. Alle skolens elever har et sådant brugernavn og en adgangskode til Lectio, og skolen opfordrer forældrene til at få disse informationer fra eleven. Via Lectio kan man få vist skema for lærere og elever. I gymnasiet kan man desuden følge med i elevernes karakterer, udskrive vyrd og se elevernes indi viduelle 43

10 eksamensplan. Denne offentliggøres i forbindelse med 3.g`s sidste skoledag. Den individuelle eksamensplan kan herefter ses i Lectio. I eksamensperioden er det vigtigt, at eleverne dagligt holder sig orienteret om eventuelle ændringer. Skemaændringer Skolen bestræber sig naturligvis på at meddele skemaændringer så tidligt som muligt, men det er vigtigt at holde sig opdateret. F.eks. kan en tidligt aflyst time så sent som dagen før erstattes af anden undervisning i tidsrummet 08:05-14:30. Alle elever har pligt til at holde sig orienteret om eventuelle skemaændringer og til hver dag at tjekke Lectio og infostander. Husk også, at enhver form for fravær skal registreres i Lectio både sygdom og fravær fra undervisningen, der er aftalt med kontoret. Elever i gymnasiet har pligt til at angive årsagen til fraværet i Lectio. Se nærmere i afsnittet om skolens studieregler. HJÆLPEMIDLER I UNDERVISNINGEN I undervisningen anvendes en række hjælpemidler, som det vil være godt at anskaffe sig inden skolestart. De hjælpemidler, som skolen stiller særlige krav til, er angivet i dette afsnit. Lommeregnere Eleverne i gymnasiet og på IB skal ikke købe lommeregner, før de har talt med deres faglærer ved skolestarten. Eleverne i grundskolen har alle brug for en lommeregner. Der er ikke krav om en bestemt type. Da der i gymnasiet vil blive stillet krav om en bestemt større og avanceret maskine, bør man i grundskolen kun investere i en almindelig lommeregner uden for mange funktioner. Lommeregnere i mobiltelefoner har ikke tilstrækkelige funktioner som skolelommeregner. Ordbøger Der er adgang til en række elektroniske ordbøger via skolens netværk, men derudover anbefaler skolen alle elever, at de anskaffer sig trykte ordbøger. For de fleste elever vil det være relevant at have en nudansk ordbog samt en 44

11 dansk-engelsk og engelsk-dansk ordbog. Alt efter hvilke sprog, man i øvrigt har valgt, er der naturligvis en række andre ordbøger, som kan være nyttige. Biblioteket - DEK DEK (discipelbiblioteket) er skolens bibliotek med bogudlån, læsesal og ITfaciliteter. Åbningstiderne kan ses på opslag i Hylen, i Vylen og på sovesalene. IT Informationsteknologi er et uundværligt redskab i undervisningen. På Herlufsholm får eleverne deres egen -adresse samt adgang til Internettet og elevernes intranet. Skolen forventer, at alle elever regelmæssigt tjekker deres og bruger de online-ressourcer, som er til rådighed på intranettet (ordbøger, opslagsværker osv.). Eleverne undervises i anvendelsen af disse ressourcer i grundskolen og i begyndelsen af 1.g. Hver elev har pligt til at sætte sig grundigt ind i skolens IT-politik og til at kontakte IT-afdelingen, hvis der opstår tvivlsspørgsmål. 45

12 Reglerne er vedtaget for at beskytte skolens netværk og centrale servere og er også med til at beskytte den enkeltes pc. Du er ikke anonym, når du færdes på nettet trafikken kan følges og spores. Overtrædelse af de IT-etiske regler vil medføre sanktioner på linje med den sanktionspolitik, skolen fører på andre områder. Alle sovesale har eget IT-center, og desuden har skolen en række IT-centre og undervisningslokaler, hvor eleverne kan benytte nettet. Derudover er der trådløs netadgang på alle humre. Skolens kablede net og det trådløse net er to forskellige netværk, og der er forskellige krav til disse. Skolens kablede netværk: Eleverne kan dels bruge skolens computere, dels deres egne bærbare pc er; se afsnit om IT Fakta! Hvis en elev ønsker at tilslutte sin bærbare pc til skolens net og Internettet, skal skolens IT-afdeling installere og konfigurere netværkstilslutningen. Det kræver, at man kun har de programmer på sin pc, som står på skolens positivliste. Denne liste redigeres i takt med udviklingen man kan finde en opdateret version af positivlisten i IT-afdelingen og ved sovesalenes IT-centre. Skolens trådløse netværk: Det trådløse net er ikke underlagt samme restriktioner som det kablede netværk. Eleverne må f.eks. gerne spille spil på dette net - men alle skal stadig efterleve de etiske IT-regler. Før en elev-pc kan komme på det trådløse net, skal den have installeret Symantic Antivirus i IT-afdelingen. Elever, der benytter det trådløse net, skal logge ind med samme Herlufsholm-brugernavn og password, som de bruger på skolens stationære elevcomputere. Bemærk, at skolen ikke benytter Microsoft Vista i skoleåret 2009/2010. IT Eksamen (gælder ikke IB): Undervisningsministeriets bestemmelser giver for de fleste fags vedkommende mulighed for, at man kan bruge sin egen pc og printer ved skriftlig 46

13 eksamen. De nærmere regler for brugen af computer udleveres til eleverne, men skolen understreger, at eleven selv er ansvarlig for, at teknikken fungerer, og at man altid må være forberedt på at skulle fortsætte en eksamen på traditionel vis (dvs. med papir og kuglepen), hvis teknologien svigter. IT Etik: Også på IT-området er det nødvendigt med fælles færdselsregler, når mange skal kunne fungere samtidig. Udgangspunktet er, at der er tale om et skolenet. Nedenstående etiske regler gælder for elevernes brug af IT på Herlufsholm: 1. Juridiske krav Ifølge loven om ophavsret er det ulovligt at hente og videresende visse filer og tekster. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en fil/tekst er ophavsretligt beskyttet, skal du spørge i IT-afdelingen. Det er selvfølgelig også ulovligt at skaffe sig adgang til andres pc er, passwords og netværk (hacking). 2. Sikkerhedsmæssige krav Skolens IT-regler skal beskytte Herlufsholms net mod hacking og mod misbrug af de rettigheder, du har. Derfor er det meget vigtigt, at du beskytter din kode og ændrer den med jævne mellemrum. Dit password er lige så personligt som koder til f.eks. kreditkort, og du må aldrig låne det til andre. Får du mistanke om, at andre bruger dit password, skal du straks ændre det og meddele det til IT-afdelingen. 3. Aftalemæssige krav Aftalemæssige krav er f.eks. skolens IT-aftaler med eksterne udbydere og konsulenter, der skal sikre, at Herlufsholms net fungerer. Du må aldrig installere programmer på skolens computere, og du må ikke ændre på opsætninger. Hvis du savner et program, skal du henvende dig til IT-afdelingen, der normalt vil sørge for, at programmet bliver installeret. Du må kun tilslutte din pc til skolens kablede net, hvis den er godkendt og opsat af IT-afdelingen, og du må kun have de programmer på computeren, der findes på skolens positivliste. 47

14 Anvendelse af skolens net til deltagelse i fildelingsnetværk som Emule, KaZaa, Limewire el. lign. er absolut ikke tilladt, ligesom det ikke er tilladt at oprette undernet og arbejdsgrupper via skolens net. Det er heller ikke tilladt at oprette trådløse net på Herlufsholm, medmindre dette er aftalt med IT-afdelingen. Fremmede trådløse net kan forstyrre skolens trådløse net. Mobile net (som f.eks. teleselskabet 3, TDC, Sonofon eller Telmore udbyder) er tilladt så længe du ikke forsøger at koble disse til skolens netværk: Dette er strengt forbudt! 4. Holdningsmæssige krav Når du bruger nettet - det gælder både Internettet og skolens lokalnet skal du tænke på, at du repræsenterer Herlufsholm. Du må derfor hverken producere, downloade eller distribuere materiale, der strider mod skolens ånd. Det gælder f.eks. materiale, der er racistisk, sexistisk, pornografisk eller ærekrænkende. Ofte er flere til stede på én gang i samme IT-center/datalokale. Herlufsholms regler for almindelig høflighed og gensidig respekt gælder naturligvis også i IT-sammenhænge. 5. Praktiske regler IT kan bruges til både viden og underholdning. Da Herlufsholm er en skole, prioriteres brugen af IT i undervisningssammenhæng højere end underholdningsbrugen. Du ønsker uden tvivl, at alt IT-udstyr fungerer, når du skal bruge det. Sørg derfor for, at udstyret fungerer, når du selv er færdig med at benytte det. Hvis der opstår fejl, så meddel det straks til IT-afdelingen. IT Fakta: Skolebrug af computere på Herlufsholms kablede netværk kræver som et minimum en Windows XP professional med Service Pack 2 (Windows XP Home Edition kan ikke kobles på skolens netværk). Anbefalet minimumskonfiguration for en sådan computer er: 48

15 1) 2000 MHz eller større CPU 2) 1024 MB RAM 3) 80 GB harddisk 4) DVD/Cd-rom drev 5) Indbygget netkort + evt. trådløst netkort 6) Lydkort 7) Grafikkort, skærmopløsning: minimum 1024x768, skal kunne understøtte16 bit farver 8) 1,44 MB diskettedrev benyttes ikke på skolen i stedet kan man bruge et USB memory-stick (som kan købes på Rektorkontoret). USB-memory-sticks er sikre og har større kapacitet end disketter. Skolen anvender i dag Microsoft Office 2003-programmerne i forbindelse med undervisningen. Spørgsmål vedr. IT kan altid stilles til IT-chef, Pierre Damgaard Rømer i ITafdelingen ( ) eller på IT positivliste: (pc er til det kablede netværk) Kun pc er, der er opsat og godkendt af skolens IT-afdeling, må tilsluttes det kablede netværk! Din godkendte pc må kun indeholde nedenstående programmer: 1) Microsoft XP Professional (SP2) eller Microsoft Vista Business (SP1) 2) Et godkendt antivirusprogram (se dog nedenfor) 3) Microsoft Office programmer: a) Word b) Excel c) PowerPoint d) Access e) Frontpage f) Internet Explorer g) Outlook (virker ikke på Dipelnettet) 4) Microsoft Messenger 5) Windows Media Player 6) Real Player 49

16 7) Adobe Acrobat Reader 8) Fotoeditorer, tegneprogrammer a) Microsoft Photoeditor b) Microsoft Paint c) Adobe Photoshop eller tilsvarende 9) WinZip, PowerArchiver (pakkeprogram) 10) Brænder-software (f.eks. Nero) 11) Ordbøger, leksika 12) Programmer, som skolen installerer, når computeren konfigureres til nettet: a) Symantec Antivirus 10.x b) SpyBot 1.6.x 13) Personlige programmer: a) Netbank eller tilsvarende b) Microsoft Money eller tilsvarende c) Programmer, der er godkendt som fagprogrammer Skolen leverer desuden en række fagrelaterede programmer på cd eller til download fra skolens Intranet. Spil/games er ikke tilladt på skolens kablede netværk, men du må gerne have musik og film på din pc; disse filer bliver ikke slettet! Du må dog naturligvis ikke downloade på ulovlig vis. Hvis pc en skal have tilladelse til at komme på nettet, konfigurerer skolen dens styresystem m.m.; disse opsætninger må ikke ændres. Skolen bruger udelukkende Microsoft Office 2003-programmerne. MacIntosh, Linux pc er eller tilsvarende programmer fra anden producent er ikke tilladt på det kablede netværk! 50

17 VYRD I grundskolen gives karakterer 3-4 gange årligt på forskellige tidspunkter for det enkelte klassetrin. I gymnasiet og på IB gives karakterer 3 gange om året: I november, i marts og i maj/juni. Karaktererne for gymnasieeleverne offentliggøres i Lectio, men ved skoleårets afslutning sendes altid en udskrift af eleverne karakterer til forældrene, så de har mulighed for at få et overblik over de faglige resultater gennem hele skoleåret. Grundskolens karakterer kan ikke ses på Lectio, men sendes til forældrene. 7-trins-skalaen Karakterskalaens syv trin, målopfyldelse og beståkravet. Karakterskalaen har ligesom den internationale omregningsskala ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) 7 trin: 7-trins-skalaen Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 2 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 0 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation A B C D E Fx F 51

18 IBs karakterskala er som følger: Grade 7 Excellent performance 6 Very good performance 5 Good performance 4 Satisfactory performance 3 Mediocre performance 2 Poor performance 1 Very poor performance IBs karakterskal for TOK (theory of knowledge) og the extended essay er som følger: Grade A B C D E Excellent performance Good performance Satisfactory performance Mediocre performance Elementary performance Vyrd i Lectio Eleverne i gymnasiet og IB skriver selv deres vyrd (vidnesbyrd) ud fra Lectio, og forældrene kan via elevens brugernavn og adgangskode se dette i Lectio. Forældre kan efter anmodning altid få tilsendt en kopi af vyrd og vil automatisk modtage en kopi af skoleårets sidste vyrd/årskarakterer. På dette vyrd vil samtlige karakterer for hele skoleåret figurere, så forældrene kan følge udviklingen i de forskellige standpunkter skoleåret igennem. LEKTIEHJÆLP OG EKSTRAUNDERVISNING Lektiehjælp Skolens lektieværksted, som er for både grundskolen og gymnasiet giver eleverne mulighed for at få lærernes hjælp med skolearbejdet. Tid og sted for lektie- og skriveværksted meddeles ved opslag. 52

19 Ekstraundervisning Ekstraundervisning er oftest af begrænset varighed i et fag, hvor faglæreren vurderer, at en elev mangler forudsætninger. Faglæreren informerer skolens kontor og kan derefter være behjælpelig med at finde en egnet, ældre elev eventuelt en lærer der kan varetage ekstraundervisningen. Ekstraundervisning er en privat foranstaltning. Prisen for ekstraundervisning udgør 175 kr. pr. lektion á 30 min., når der er tale om individuel undervisning. Hvis undervisningen foregår på 2-mandshold, er prisen 100 kr. pr. lektion af 30 min., mens prisen er 80 kr. pr. lektion af 30 min., hvis holdet er på 3 eller flere elever. Hvis det ikke er muligt at finde lærere, der kan tilbyde ekstraundervisning, forsøger skolen at finde en ældre, mere erfaren elev, som kan hjælpe. Skolen anbefaler i disse tilfælde en aflønning på 75 kr. pr. lektion a 30 min. Hjælp til elever med specifikke indlæringsvaskeligheder Ved formodning om dysleksi eller lignende specifikke vanskeligheder testes de pågældende elever i samarbejde med Videnscenter for specialpædagogik. Elever der har fået konstateret specifikke læsevanskeligheder tilbydes en IT-rygsæk med programmerne VITAL og Vise ord, såfremt skolen skønner, at dette er en hjælp. Til Vital benyttes en indscanningspen, der udleveres af studievejlederen. Fra skoleåret 2009/2010 påregner skolen desuden at tilbyde scanningsprogrammet Vitex, som en del af IT-rygsækken. Programmet Vise Ord forefindes desuden på flere af skolens computere til fri afbenyttelse i forbindelse med undervisningen, ekstrahjælp og lektier. I forbindelse med eksamen kan der gives dispensation til elever med læsevanskeligheder eller andre specifikke vanskeligheder. Det drejer sig for eksempel om ekstra tid ved eksamen. Nærmere oplysning herom fås ved henvendelse til skolens kontor eller studievejlederne. Eksamensdispensation forudsætter en sagkyndig erklæring. 53

20 Elever med læsevanskeligheder og andre særlige behov kan træffe aftale om ekstraundervisning ud fra skolens almindelige regler herom. Ekstraundervisning aftales normalt med kontoret. Henvendelse kan ske til skolens kontor. Sådan undervisning forudsætter som udgangspunkt forældre betaling. Læs i øvrigt herom i både forældreguide og elevhåndbogen. Videnscenter for specialpædagogik og andre offentlige institutioner kan tilbyde forskellige former for undervisning og hjælp. Nærmere oplysning herom kan fås ved henvendelse til studievejleder Martin Arvedlund. Forældrebetaling: IT-rygsækken stilles gratis til rådighed af skolen. Screening udenfor skolens regi samt ekstraundervisning betales af forældrene. Hardware i form af PC, indscanningspen mm. er ligeledes underlagt forældrebetaling. Yderligere oplysninger kan rekvireres enten hos afdelingsinspektør i grundskolen Jan Jensen eller studievejleder Martin Arvedlund. UDVEKSLINGSOPHOLD Australien og Canada Herlufsholm Skole har for 1.g elever en udvekslingsaftale med to skoler, en i Australien (Mowbray College) og en i Canada (Lakefield College). Begge skoler kan tilbyde vores elever i 1.g eller pre-ib et spændende og udfordrende skoleophold i ca. 8 uger. Lakefield College i Canada er en dag- og kostskole; som udvekslingsstudent bliver man enten indkvarteret privat eller på kostskolen. Mowbray College er en dagskole; her indkvarteres man privat. Der er i år 1-2 pladser, som kan søges af kommende 1.g er/pre-ib ere. Herlufsholm betaler halvdelen af rejsen og rejseforsikringen, mens lommepenge betales af eleven selv. Ansøgningsfristen er d. 27. august Da man under hele udvekslingsopholdet er udsendt som repræsentant for Herlufsholm Skole, er en af forudsætningerne for at søge, at man er tilmeldt skolen i hele udvekslingsperioden. Skolepenge betales derfor ikke til udvekslingsskolen, men til Herlufsholm. 54

21 De udvekslingselever, som besøger os, har brug for et sted at være i rejseweekenderne; derfor er det en forudsætning for at søge et udvekslingsophold, at ansøgerens familie er indstillet på at være vært for den udvekslingselev, der kommer til Herlufsholm. Det at være vært indbefatter f.eks., at man henter og bringer eleven til lufthavnen, samt at man har udvekslingseleven boende i rejseweekenderne og/eller ferieperioder under udvekslingsopholdet. Når ansøgningerne er gennemgået, kommer nogle af ansøgerne til samtale med udvekslingskoordinatoren. Den endelige udvælgelse finder sted i begyndelsen af oktober. Ansøgningsskemaet kan hentes fra Herlufsholm Skoles hjemmeside under Uddannelser og Udvekslingsprogrammer. Koordinator for denne udveksling er lektor Ann Hansen. USA Herlufsholm har udveksling med St. Paul s School (som er en kostskole) i Concorde, New England, USA. Udvekslingstilbuddet gælder 3g-elever, og der sendes 2 elever af sted i 14 dage (ugen op til efterårsferien og i selve efterårsferien). Eleverne betaler selv flybillet og forsikring samt lommepenge, mens selve opholdet er gratis. Ansøgninger indkaldes i august lige efter skolestart. I foråret besøger to elever fra St. Paul s Herlufsholm; de indkvarteres på kostskolen og følger skolens liv i de 14 dage, opholdet varer. De 3.g-elever, der har været af sted i efteråret, forventes at være en slags værter ved genbesøget. Koordinator for denne udveksling er lektor Ann Hansen. Skotland Herlufsholm har også et udvekslingsprogram med Glasgow Academy, Glasgow, Skotland. Udvekslingen gælder 3-4 elever i 2.g og er af en uges varighed. Disse elever besøger sammen Glasgow Academy, som er en af Skotlands mest prestigefyldte dagskoler. Indkvartering sker privat hos skotske elever (samme alder og klassetrin), og i løbet af ugen følger vore elever dagens gang på skolen, men oplever bl.a. også livet i den familie, de er indkvarteret hos. 55

IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling.

IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling. Herlufsholm Skole tilbyder undervisning i grundskolen for 6. 10. klasse og i gymnasiet på 5 forskellige studieretninger. Desuden tilbydes de internationale uddannelser Prep-IB og IB. Mentorer, studiecafé

Læs mere

Herlufsholm. Skolehåndbog 2014-2015

Herlufsholm. Skolehåndbog 2014-2015 Herlufsholm Skolehåndbog 2014-2015 Herlufsholm Skolehåndbog 2014-2015 Rektors velkomst Jeg byder velkommen til skoleåret 2014-2015, som jo er et jubilæumsår: d. 23. maj 2015 kan skolen fejre 450 års jubilæum,

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14 HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2013-14 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2010-2011 A D R E S S E R O G T EL E F O N N U M R E Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Hjemmeside Tørring Gymnasium Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen.

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Værd at vide Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Adgang til skolen Skolen har installeret elektronisk nøgle, der giver dig mulighed for at benytte nogle

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium

Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium Så lykkedes det endelig. Skolens nye kunstværk blev indviet d. 21. april 2006. Da skolen i 2004 havde 25-års jubilæum, lykkedes det via en stor sponsorgave fra

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere