Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software."

Transkript

1 Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold". Fristen for at indgive høringssvar var d. 11. april Dette notat indeholder en opsummering af de indkomne kommentarer og IT- og Telestyrelsens kommentarer. Mindre rettelsesforslag, såsom sproglige rettelser og lignende, vil ikke blive behandlet i nedenstående. Holsteinsgade København Ø Telefon E-post Netsted 1. Baggrund for høringen Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Vejledningen redegør for de retlige forhold ved offentlige myndigheders brug af open source-software, hvad enten denne anskaffes eller stilles til rådighed for almenheden. Vejledningen beskriver blandt andet, hvordan ophavsretsloven regulerer open source-licenser og hvilke rettigheder og forpligtelser, der medfølger. Sagsnr. Dok nr. Side 1/5 2. Oversigt over modtagne høringssvar har modtaget i alt 16 høringssvar. Heraf har 12 høringsparter ingen specifikke bemærkninger til vejledningen. Det drejer sig om: Banedanmark Beskæftigelsesministeriet Datatilsynet Domstolsstyrelsen Forsvarskommandoen Fødevareministeriet Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Plantedirektoratet SKAT Velfærdsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

2 Fire høringsparter har indgivet specifikke bemærkninger til vejledningen. Det drejer sig om: Gavia Technologies IT-Politisk Forening Microsoft Danmark SSLUG Skåne Sjælland Linux User Group En del af høringssvarene udtrykker tilfredshed med vejledningen, som den foreligger og understreger, at det er vigtigt, at der bliver vejledt på området. vil gerne takke for de indkomne høringssvar og understrege, at de har været medvirkende til at forbedre vejledningen. Som det fremgår af nedenstående er i overvejende grad enig i høringssvarene. 3. Sammendrag af specifikke høringssvar og s kommentarer 3.1. Gavia Technologies Side 2/5 Gavia Technologies bemærkninger: At vejledningen udvides med en kommentering af den såkaldte GPL- FAQ set i forhold til dansk retspraksis især med henblik på betaling af GPL-licenseret software At vejledningen tidligt opremser de licenser, som indeholder copyleftvilkår At der tilføjes et afsnit om den såkaldte GNU Affero General Public License s svar: er enig i, at det kan være hensigtsmæssigt i vejledningen at gøre nogle bemærkninger om retskildeværdien af den såkaldte GPL-FAQ, eftersom denne tekst af mange opfattes som afgørende for forståelsen af GPLlicenserne. Dette er nu gjort i slutningen af vejledningens afsnit , hvor det præciseres, at der kan forekomme modstrid mellem svarene på de stillede spørgsmål og licensernes ordlyd, og at det i sådanne tilfælde er licensernes indhold, der er afgørende for retsstillingen. En sådan modstrid gør sig muligvis gældende i svaret på spørgsmålet om, hvorvidt der kan kræves betaling for videredistribution af programmer, hvor GPL-programmer er sammenbygget med proprietær kode. Der henvises herom til bemærkningerne neden for under 3.2 i dette dokument. er ligeledes enig i, at det kan være nyttigt at angive de licenser, der indeholder copyleftvilkår i forbindelse med opremsningen af de enkelte licenser. En sådan angivelse er nu tilføjet i oversigten over de OSS-licenser, vejledningen behandler, afsnit

3 er endelig enig i, at der kan være behov for at behandle GNU Affero General Public License. Dette er nu sket i vejledningens (nye) afsnit Gavia Technologies har herudover påpeget en række forslag til formuleringer, som for hovedpartens vedkommende er afspejlet i den reviderede vejledning IT-Politisk Forening IT-Politisk Forenings bemærkninger: At vejledningen tager fejl i betragtningerne om betaling for software distribueret under GPL. I den forbindelse henvises til den såkaldte GPL- FAQ. s svar: er ikke enig med IT-Politisk Forening i, at der ved videredistribution af programmer under GPL er fri adgang til at opkræve licensafgift. Som anført i høringsudkastet på s. 33 midtfor er det en betingelse, at det bearbejdede værk, der videredistribueres under GPL-licensen, licenseres as a whole at no charge to all third parties. Dette må efter styrelsens opfattelse forstås, såledesat betalingskrav vil være i strid med licensen. Side 3/5 Styrelsen er dog enig i, at licensgiver har mulighed for at tage sig betalt ved selve distributionen af det oprindelige program. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under 3.1 i dette dokument Microsoft Danmark Microsoft Danmarks bemærkninger: At det udarbejdes et oversigtsdokument, som skal fremhæve vejledningens pointer At vejledningen suppleres med yderligere anbefalinger og overvejelser, som vedrører open source-licenser, der ikke indebærer copyleft-vilkår og at vejledningen indeholder beskrivelser af licenserne Microsoft Public License, Microsoft Reciprocal License og Microsoft Reference License At afsnittet Resumé på s. 6 omformuleres At afsnittet Det politiske fokus fjernes, da det skønnes at indeholde faktuelle fejl s svar: har indføjet et nyt afsnit, der under overskriften Overordnede konklusioner fremdrager nogle af de praktisk væsentligste pointer, som præsenteres gennem vejledningen.

4 har ikke fundet grundlag for at omtale de licenser, der er udarbejdet af Microsoft, og af tilhørende programmer, idet den praktiske anvendelse af disse licenser efter styrelsens opfattelse ikke har en udbredelse, der gør en sådan omtale er nærliggende. Af samme grund har styrelsen fjernet en henvisning til de licenser, der er omtalt forneden på s. 8 og foroven på s. 9 i høringsudgaven af vejledningen. Efter styrelsens opfattelse er disse licenser heller ikke er genstand for en sådan praktisk anvendelse, at der er grundlag for at omtale dem i vejledningen. foretaget nogle sproglige ændringer i de påpegede afsnit, Den politiske fokus og Oversigt (før Resumé ) SSLUG Skåne Sjælland Linux User Group SSLUGs bemærkninger: At det i starten af vejledningen tydeligt fremgår, at juridiske bekymringer kun bliver aktuelle i det øjeblik en myndighed påtænker at videredistribuere softwaren At ordene brug og benyttes anvendes flertydigt i vejledningen. I visse tilfælde anvendes brug som betegnelse for afvikling af objektkode, mens det i andre tilfælde anvendes som i forbindelse med bearbejdning af kildekode eller sammenbygning med anden software At open source-definitionen bør fremgå af vejledningen At vejledningen flere gange fremstiller open source som værende i modstrid med kommercialisme og at dette er en fejlfortolkning. Der findes intet princip om, at open source-software skal være gratis At der ikke er belæg for at påstå, at der under GPL version 2-licensen er begrænsninger på, hvor stort et beløb, man må kræve. At relevansen af softwarepatenter er diskutabel, da software ikke er patenterbar under gældende dansk patentlov eller den Europæiske Patentkonvention At det er korrekt, at der findes en risiko for, at udvikleren ikke vil videreudvikle og vedligeholde sit open source-program, men at dette også gælder for proprietære leverandører At det er korrekt i mange tilfælde, at det kan være vanskeligt at komme i kontakt med alle ophavsrettighedshaverne til et open source-program, men at ophavsretten i mange projekter samles centralt ved hjælp af overdragelse. At når der på side 26 fremføres, at der normalt ingen begrænsninger for hvor mange brugere eller maskiner, som et open source-program må kopieres til, bør det dette ændres, så det fremgår, at der ingen begrænsninger findes. At en klausul i GPL version 3 ikke er resultatet af et forlig mellem Novell og Microsoft, som vejledningen påstår på side 43, men i stedet er en patentaftale At det ikke er korrekt, når der på side 60 fremføres, at open sourcelicenserne ofte er vedtaget af organisationer, der senere kan beslutte, hvordan licensvilkårene skal se ud. Side 4/5

5 s svar: har i den reviderede vejledning præciseret (afsnit 1.1.6), at de licensretlige udfordringer, der er forbundet med brug af OSS i et vist omfang opvejes af, at sådanne licenser i andre henseender giver licenstageren større frihedsgrader. Ligeledes fremgår det af afsnittet Overordnede konklusioner, at de fleste licensmæssige spørgsmål opstår ved videredistribution. På baggrund af SSLUGs bemærkninger er ordene brug og benyttelse anvendt i en mere stringent form. Dette er sket i overskriften til afsnit (der nu hedder: Eksemplarfremstilling og anden ophavsretlig udnyttelse ), i afsnit og gennem konsekvensrettelser i de øvrige dele af vejledningen. Styrelsen har i den reviderede vejledning i afsnit medtaget The Open Source Definition For så vidt angår SSLLUGs bemærkning om, at der ikke er begrænsninger i adgangen til at tage betaling for et bearbejdet OSS-program henvises til bemærkningerne ovenfor under 3.2 og 3.1. i dette dokument. Side 5/5 I den reviderede vejledning har indsat en fodnote (14) om patentproblemstillingen. Selv om der kan rejses spørgsmål ved den eksisterende praksis, der anerkender programrelaterede patenter, er denne praksis en kendsgerning, som det efter styrelsens opfattelse er relevant at behandle i en vejledning som denne. er enig i, at der også ved brug af proprietær software kan forekomme tilfælde, hvor licensgiveren ikke vil udvikle sit program. En bemærkning herom er nu indsat i vejledningen. har ændret vejledningen, så det ikke fremstår som ofte vanskeligt at finde frem til rettighedshaveren bag en OSS-licens. har ændret vejledningen således at det nu fremstår således, at der i OSS-licensering aldrig er begrænsninger i, hvor mange medier (f.eks. maskiner eller installationer), programmet kan kopieres til. har fjernet henvisningen til Microsoft og Novell i relation til GPL v.3. har ændret afsnittet på s. 60 om aftalekontrol, så det ikke længere fremgår som om, at senere versioner af licenser automatisk vil være gældende i alle tilfælde.

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source-software retlige forhold Udgivet

Læs mere

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN (internet): Udgivet

Læs mere

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software Indhold: 1 En kort indføring i OSS-licenseringens problem... 3 1.1 Problemoversigt... 3 1.1.1 Den politiske

Læs mere

Kritik af rapporten "Open Source i Danmark"

Kritik af rapporten Open Source i Danmark 2/1 2002 SSLUG: Kritik af rapporten "Open Source i Danmark" Side 1 Kritik af rapporten "Open Source i Danmark" SSLUG 2/1 2002 Dette er en 34 sider lang kritik sendt til Økonomi og erhvervsministeren samt

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser.

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser. Kommunaludvalget 2014-15 L 145 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 205426 Dato 24-02-2015 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

Licensstyring og licensaudits. Vejledning og praktiske anbefalinger

Licensstyring og licensaudits. Vejledning og praktiske anbefalinger Licensstyring og licensaudits Vejledning og praktiske anbefalinger 51 Licensstyring og licensaudits Vejledning og praktiske anbefalinger Udarbejdet af Danske IT-Advokater og DANSK IT Licensstyring og licensaudits

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Konkurrencestyrelsens logo Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Journal nr.3:1120-0389 -5/Fødevarer og Finans/lt Rådsmødet den 24. april

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Oktober 2001 Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Læs mere

0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER Dette er en uofficiel dansk oversættelse af GNU Free Documentation License. Denne oversættelse er ikke offentliggjort af Free Software Foundation og er ikke en juridisk beskrivelse af forhold, der gør

Læs mere

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk, mih@mbbl.dk og pml@mbbl.dk J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

OPEN SOURCE SOFTWARE VELKOMMEN. - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard

OPEN SOURCE SOFTWARE VELKOMMEN. - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard OPEN SOURCE SOFTWARE - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard Page 1 VELKOMMEN Page 2 1 Stikord for dagens program Ophavsret til software

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15)

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) N O T AT 28. april 2015 Center for Bygninger Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet (BR15) har været udsendt i høring fra den 6. februar til den

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere