Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune"

Transkript

1 Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c. Muligheder for at skabe sammenhæng til det pædagogiske arbejde i hverdagen... 4 d. Til- og fravalg af frokostordningen... 4 e. Økonomi i forbindelse med frokostordningerne... 5 f. Køkkener og køkkenpersonale... 6 g. Indkøb af madvarer m.m h. Selvejende daginstitutioner, puljeordninger og private daginstitutioner 7

2 a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner Side2/7 Folketinget vedtog den 4. juni 2010 loven om en fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v. Loven forpligter alle kommuner til at tilbyde et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne fra senest den 1. august I Slagelse Kommune træder ordningen i kraft den Frokostmåltidet skal være sundt og leve op til gældende officielle danske anbefalinger om kosten på Formålet med loven er at fremme sunde kostvaner, forebygge overvægt samt aflaste børnefamilierne i en travl hverdag. Det er forudsat i loven, at frokostordningen bliver finansieret ved at forældrene betaler en særlig takst, der svarer til udgifterne til ordningen. Institutionerne har mulighed for at fravælge frokostordningen efter regler, der er beskrevet nedenfor. Det er som udgangspunkt forældrebestyrelsen der har kompetencen til at fravælge frokostordningen. b. Frokostordningen i Slagelse Kommune Generelt Frokostordningen er fra den 1. august 2011 en del af dagtilbudsydelsen for de institutioner, hvor forældrebestyrelsen ikke har fravalgt den, og indgår på lige fod med øvrige lovbundne aktiviteter i institutionernes hverdag. Det betyder, at såvel tilrettelæggelsen af frokostordningen som de daglige måltider er en del af institutionernes ledelsesmæssige og pædagogiske ansvar. Fødevarestyrelsen har på udarbejdet en række anbefalinger til sund kost i daginstitutioner. Den enkelte daginstitution er forpligtet til at følge disse anbefalinger. Frokostordningen i den enkelte daginstitution skal desuden afspejle Slagelse Kommunes Sundheds- og kostpolitik samt daginstitutionernes eventuelle egne kostpolitikker. Indholdet af frokostordningen I Slagelse Kommune er ordningen tilrettelagt, så børnene kan få tilbudt kold mad, lun mad eller en kombination af kold, lun og varm mad. Det kan være smør selv rugbrødsmadder, lune retter, grønt og enkelte dage med varmt mad. Modellen bliver kaldt delvis tilberedning i den enkelte institution. Et måltid bestående af rugbrød/grovbrød og hovedsagelig kold mad lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger om et sundt frokostmåltid for 0-6 årige. 2/7

3 Et konkret eksempel på en uge kan være, at der er 3 dage med rugbrød/grovbrød med pålæg, suppleret med grøntsager og frugt og 2 dage med lune retter eller varm mad. Side3/7 Den enkelte daginstitution tilrettelægger selv de konkrete frokostplaner. Modellen er i tråd med Slagelse Kommunes principper om decentralisering, idet den giver mest mulig handlefrihed og ansvar til den enkelte daginstitution i forhold til, hvordan madordningen skal fungere i dagligdagen. Fleksibiliteten i dagligdagen er sikret, idet der vil kunne tilrettelægges madpakker til udflugter og fortsat være plads til særlige arrangementer og dage med mad tilberedt på bål. Institutionerne skal sikre, at mere end én medarbejder kan løse opgaven med tilberedning af frokost, egenkontrol m.m. så der kan tilbydes frokost alle hverdage uanset sygdom, ferie m.m. Særlige kulturelle og religiøse forhold Den enkelte daginstitution er forpligtet på at tilrettelægge det daglige frokostmåltid på en sådan måde, at børn med særlige kulturelle og religiøse kostvaner også kan spise med. Der er ikke krav om, at hele måltidet skal være særligt tilrettelagt, men der skal dagligt være retter uden eksempletvis svinekød. Allergi Lovgivningen giver mulighed for, at børn med gennemgribende allergi kan blive undtaget af ordningen. I Slagelse Kommune vil børn med indgribende fødevareallergi kunne blive undtaget af ordningen hvis institutionen vurderer, at den ikke er i stand til at tilbyde et sundt frokostmåltid til barnet, der tager hensyn til barnets særlige behov. Det kan eksempelvis dreje sig om gluten- eller mælke allergi. Afgørelse om fritagelse bliver truffet af lederen af institutionen på baggrund af en erklæring fra en speciallæge, som skal indhentes af forældrene. Forældrene vil herefter selv skulle medbringe frokost og skal ikke betale taksten for frokostordningen. Der er ikke mulighed for at undtage enkelte børn fra den kommunale frokostordning på andet grundlag, end at institutionen vurderer, at den ikke på forsvarlig vis kan tilbyde et givet barn med et lægedokumenteret behov for specialkost en frokost, der lever op til barnets behov. 3/7

4 c. Muligheder for at skabe sammenhæng til det pædagogiske arbejde i hverdagen Side4/7 Loven om frokostordninger i daginstitutioner har ikke et selvstændigt pædagogisk formål. Alligevel er det erfaringen fra andre kommuner og institutioner, at et fælles frokostmåltid giver nogle nye muligheder for det pædagogiske arbejde, Et fælles frokostmåltid kan være med til at styrke fællesskabet i børnegruppen. Deltagelsen i og samtalen om måltidet kan styrke den kulturelle dannelse i forhold til fællesskabet omkring et måltid. Der er mulighed for, at børnene på skift kan være med til at tilberede dele af maden. Børnene vil få mulighed for at smage nye råvarer og retter, der kan være med til at styrke deres nysgerrighed og alsidighed overfor mad, og de kan udfordre hinanden på at smage nye ting. Tilberedning og indhold af måltidet kan medtænkes ud fra de temaer og arrangementer, som institutionen i øvrigt arbejder med. Ansvaret for at skabe en hensigtsmæssig sammenhæng til den pædagogiske indsats i hverdagen vil ligge på den enkelte institution. Det vil være oplagt at medtænke mulighederne i det fælles frokostmåltid i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Også af hensyn til sammenhængen i hverdagen kan medarbejdere i institutionen i relevant omfang deltage i måltidet, så de kan være med i samtalen om maden og i fællesskabet omkring måltidet. Der er ikke tale om, at medarbejdernes frokostmåltid og frokostpause skal dækkes af det fælles frokostmåltid med børnene, men at der kan ske en symbolsk pædagogisk medspisning, hvor børnene oplever, at det pædagogiske personale deltager i det fælles måltid. d. Til- og fravalg af frokostordningen Institutionerne skal træffe beslutning om evt. fravalg af frokostordning hvert andet år. I alle institutioner skal der træffes en aktiv beslutning om til- eller fravalg af ordningen. Senest blev der ultimo 2012 truffet beslutning i institutionerne. Beslutningen er gældende indtil udgangen af 2014, hvorfor der inden 14. november 2014 skal træffes fornyet beslutning om perioden frem til udgangen af Som udgangspunkt er det bestyrelsen, der har kompetencen til at træffe beslutning om institutionen fravælger frokostordningen. Det anbefales, at bestyrelsen går i dialog med den øvrige forældregruppe f.eks. på et forældremøde inden den træffer beslutning. Center for Dagtilbud udarbejder en guide til bestyrelserne med tidsfrister og eksempler på, hvordan dialog og evt. afstemninger kan finde sted. I institutioner med fælles ledelse skal der træffes et valg i hver institution under den fælles ledelse. I disse institutioner er det ikke den fælles 4/7

5 bestyrelse, men forældrene i hver institution for sig, der træffer beslutningen. Frokostordningen kan fravælges ved, at et flertal af forældrene i institutionen stemmer imod. Forældrene har én stemme pr. barn i institutionen. Side5/7 I Slagelse Kommune er følgende institutioner under fælles ledelse: Akaciegården, Vejsgården, Nygården, Kildebakken, Børnehuset Storebæltsvej, Loppen og Strandvejens Børnehave. Det anbefales, at afstemningen sker forud for information og dialog om ordningen i forældregruppen. Lederen i de berørte institutioner sikrer efter samråd med bestyrelsen den nødvendige information og at der finder en afstemning sted. Næste gang der skal tages stilling til til- og fravalg af frokostordningen er i efteråret 2016 med henblik på at ændringerne kan træde i kraft pr Frokostordningerne følger budgetåret og valget gælder for to år ad gangen. e. Økonomi i forbindelse med frokostordningerne Indførelsen af en frokostordning medfører udover den direkte udgift til mad og råvarer også indirekte eller afledte udgifter. Den største afledte udgift ved egen tilberedning er løn til køkkenpersonale. De mindre afledte udgifter kan være et øget forbrug til energi og renovation. I beregningen af forældrebetalingen gælder følgende forudsætninger: En gennemsnitsløn til personale på kr. inkl. 3 % til dækning af fravær. (2015 niveau) 230 dage med frokost pr. barn. Det svarer til at et barn holder i gennemsnit 3 ugers ferie. Prisen på et måltid er den samme for alle 0 6-årige. Taksten er på denne måde beregnet ud fra at skulle dække: indkøb af madvarer m.m. (inkl. andre artikler og evt. transport) løn til køkkenpersonale (inkl. ferie, fravær og uddannelse) Taksten er sammensat således: Sammensætning af takst, 2015 niveau (kr.) Pr. barn pr. dag Pr. barn pr. måned Pr. barn pr. år Madvarer mm Køkkenpersonale I alt pris /7

6 I forhold til køkkenpersonale vil institutionerne blive sikret en lønsum på min kr. og max kr. pr år (2015-niveau). Minimumstildelingen er beregnet til at sikre, at mindre institutioner kan løse opgaven, og maksimumstildelingen er beregnet til at sikre, at store institutioner ikke får tildelt mere lønbudget end nødvendigt for at løse opgaven. Tabellen nedenfor viser eksempler på lønsummen ved forskellig institutionsstørrelse. Side6/7 Størrelse Lønsum kr. (2013 prisniveau) 40 børn Min. 60 børn børn børn Maks. Uanset de beregningsmæssige forudsætninger får institutionerne tildelt budgettet som et rammebudget på samme vilkår som for øvrige budgetposter. Det betyder, at budgettildelingen til frokostordningen styres efter gældende regler om decentralisering og lønsumsstyring, hvor institutionen har ansvaret for hvordan den lokalt vil prioritere midlerne indenfor det gældende serviceniveau. f. Køkkener og køkkenpersonale Alle institutioner har fået opgraderet deres køkkener til et niveau, hvor der kan ske delvis tilberedning. Køkkenerne skal registreres hos Fødevareregionen og daginstitutionerne skal derefter udføre egenkontrol. Egenkontrol indebærer, at man skal gennemgå køkkenets aktiviteter og opbygge et system, der sikrer, at ingen bliver syge af maden. Ved at gennemføre egenkontrol kan man minimere eller undgå de risici og fejl, der typisk kan opstå ved madlavning. Køkkenpersonale skal have en lovpligtig hygiejneuddannelse, der p.t. er på 3 dage. Hygiejneuddannelsen giver medarbejderne viden om, hvordan fødevarer skal behandles, hvilke krav der er til arbejdsgangsbeskrivelser i køkkenet og hvordan egenkontrol skal udføres. Center for Dagtilbud vil sammen med institutionerne i frokostordningen søge at arrangere fælles kursusforløb. Institutionerne skal desuden sikre, at der er mere end én medarbejder der kan løse opgaven med tilberedning af frokost, egenkontrol m.m. så der kan tilbydes frokost alle hverdage uanset sygdom, ferie m.m. 6/7

7 g. Indkøb af madvarer m.m. Institutionerne skal benytte sig af de indkøbsaftaler, som Slagelse Kommune til enhver tid er omfattet af, når de køber ind til frokostordningen. På denne måde sikres mest mulig fleksibilitet med hensyn til at sammensætte frokostmåltidet ud fra lokale ønsker og hensyn i den enkelte institution. Indkøbsaftalen er alene en aftale over pris og levering af et udvalg af varer. Det er den enkelte daginstitution, der løbende bestiller og får leveret til døren - for eksempel to gange ugentligt. Side7/7 Slagelse Kommune vil løbende søge at tilslutte sig de regionale eller landsdækkende indkøbsaftaler der giver de mest fordelagtige priser og størst mulige kvalitet og variation i udbuddet. Tildelingen af budget til madvarer skal også dække f.eks. rengøringsartikler og leverandørens transport af varerne til institutionen. Nogle leverandører tilbyder også menuplaner m.m. der er indrettet efter Fødevarestyrelsens anbefalinger, mens andre leverandører forudsætter at institutionerne selv udarbejder menuplaner og beregner mængder m.m. Medarbejderne i institutionerne kan fortsat tage børn med på indkøb og dermed arbejde pædagogisk med indkøb og forberedelse af frokostmåltidet og andre måltider. h. Selvejende daginstitutioner, puljeordninger og private daginstitutioner Ifølge Slagelse Kommunes driftsoverenskomster og aftalegrundlag med selvejende daginstitutioner, puljeordninger og privatinstitutioner skal disse tilbud leve op til gældende lovgivning. Det betyder, at det er den enkelte selvejende daginstitution, puljeordning eller privatinstitution, der har ansvaret for, at rammerne for loven om frokostordningen er til stede. De selvejende institutioner har fået opgraderet deres køkkener samtidig med de kommunale. Slagelses Kommunes anlægsudgift bliver betragtet som et lån og bliver sikret ved udstedelse af et gældsbrev til den selvejende daginstitution. Puljeordninger i egne bygninger og privatinstitutioner er forpligtet til selv at sikre de nødvendige rammer for indførsel af frokostordningen. 7/7

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 -

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 - DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX 01. august 2012-1 - Indholdsfortegnelse Overordnet formål med kontrakten... 3 Del I... 4 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler.

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler. Aalborg Universitet Mad til børn i daginstitutioner og skoler Christensen, L; Mikkelsen, Bent Egberg; Jeppesen, Z Publication date: 2002 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Mennesket lever ikke af brød alene Matt 4,4 Dette notat omhandler spørgsmålet om kost i daginstitutioner. Det påvises, at der er et paradoks:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Kostpolitik for Helsted Børnehus

Kostpolitik for Helsted Børnehus Kostpolitik for Helsted Børnehus Hvorfor en kostpolitik? Der er fart på i børnenes dagligdag der skal, lege og lærer en masse nyt. Børnene skal vokse og udvikle sig og det er derfor vigtigt at de får,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER 5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER Som bestyrelse for den selvejende eller private daginstitution er man som bestyrelse også arbejdsgiver for institutionen. Bestyrelsens primære opgave er at udstikke den

Læs mere

Omlægning til 60 % økologi i de kommunale køkkener på Bornholm.

Omlægning til 60 % økologi i de kommunale køkkener på Bornholm. Dato 04.01.2013 Notat Omlægning til 60 % økologi i de kommunale køkkener på Bornholm. Indledning: Hvorfor økologi nu? I forbindelse med Fødevareminister Mette Gjerskovs nationale strategi om at omlægge

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere