Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune."

Transkript

1 Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen vælge følgende modeller: 1. Frokost som en del af kerneydelsen Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at frokosten indgår som en integreret del af den almindelige dagtilbudsydelse, således at udgifterne til frokostordningen indgår i beregningsgrundlaget for den almindelige takst på maks. 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Kommunen vil således maksimalt få dækket 25 % af udgifterne til den kommunale frokostordning. Hvis denne model vælges, har forældrene ikke krav på at kunne fravælge den kommunale frokostordning. 2. Frokost som et tilbud ud over kerneydelsen Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at det kommunale frokosttilbud ligger som et tilbud ud over kerneydelsen, og de enkelte institutioner får mulighed for at fravælge deltagelse i frokostordningen på baggrund af forældrebestyrelsens beslutning eller flertallet af afdelingens/enhedens forældre, når der er tale om flere afdelinger/enheder. Forældrene skal senest den 31. december 2010 have mulighed for, på et oplyst grundlag, at fravælge ordningen. Herefter skal forældre i daginstitutioner minimum hvert andet år og ikke oftere end hvert år have mulighed for på ny at tage stilling til, om daginstitutionen skal være omfattet af kommunens frokostordning. Hvis institutionen beslutter at ændre status, skal ændringen ske senest seks måneder efter, at beslutningen er modtaget hos kommunens forvaltning. Det er fortsat op til kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune at afgøre, hvordan frokostordningen skal tilrettelægges i de institutioner, hvor frokostordningen ikke er valgt fra. Frokostordningen finansieres 100 % ud over den almindelige takst ved opkrævning af en særskilt frokosttakst. Denne baseres på de faktiske udgifter til det daglige frokostmåltid dog eksklusive administration og ejendomsudgifter. Ligesom for den almindelige takst for en daginstitutionsplads bliver det muligt at beregne frokosttaksten som en gennemsnitstakst baseret på udgiften til frokostordningen i de institutioner, der har frokostordning. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til frokostmåltidet. Frokosttaksten kommer til at bestå af pris for levering af mad samt omkostninger til bestilling, ekstra rengøring, egenkontrol, anretning, ekstra afrydning og opvask i institutionerne. Frokosttaksten foreslås til 450 kr. pr. barn pr. måned i 12 måneder årligt. Forældrearrangerede frokost- og madordninger Udover de to muligheder for kommunalt arrangerede ordninger bliver der også mulighed for to former for forældrearrangerede ordninger.

2 Fra den 1. januar 2011 er kommunen forpligtet til at give mulighed for, at forældrene kan etablere forældrearrangerede frokost- eller madordninger. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte rammer for og godkende de forældrearrangerede frokost- og madordninger. I forældrearrangerede mad/frokostordninger kan forældrene på individuelt niveau tage stilling til, om de vil være med eller ej. Forældrearrangerede frokostordninger omfatter kun frokostmåltidet. Hvis institutionen er omfattet af den kommunale frokostordning, kan der ikke samtidig etableres en forældrearrangeret frokostordning. Forældrearrangerede madordninger omfatter kun mad, der ikke er en del af frokosten, fx morgenmad eller eftermiddagsmad. Forældrene har mulighed for at etablere forældrearrangerede madordninger, både hvis institutionen indgår i den kommunale frokostordning, og hvis institutionen har valgt den kommunale frokostordning fra. Forældrene betaler den fulde udgift til de forældrearrangerede frokost- og madordninger. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et maksimumbeløb for forældrenes betaling. Det er op til kommunalbestyrelsen, hvorvidt den vil tilbyde at administrere de forældrearrangerede ordninger. Undtagelser Som nævnt indledningsvist skal kommunen tilbyde frokost i samtlige institutioner. Der er dog mulighed for at undtage skovbørnehaver herfra, fordi skovbørnehaver kan have svært ved at efterleve fødevarelovgivningens krav til opbevaring, hygiejne m.v. Kommunalbestyrelsen kan i helt særlige tilfælde vælge at fastholde, at der skal være et frokostmåltid i en given daginstitution, uanset forældreønske. Kommunalbestyrelsens beslutning skal være baseret på, at en samlet vurdering af sociale og sundhedsmæssige årsager hos børnene tilsiger, at børnene i den givne institution bør sikres et dagligt sundt frokostmåltid gennem kommunal frokostordning. Kommunen har mulighed for at undtage børn med allergi m.v. fra den kommunale frokostordning. Undtagelsen af det enkelte barn kan ske på baggrund af en lægeerklæring, såfremt kommunen vurderer, at den ikke på forsvarlig vis kan tilbyde frokost til det pågældende barn. Forældrene skal i så tilfælde ikke betale frokosttaksten for dette barn. Pladsanvisning. Efter den 1. august 2011 vil der med stor sandsynlighed være institutioner med frokostordning og institutioner, der har fravalgt frokostordning. Pladsanvisningen vil fortsat, i videst muligt omfang,

3 tage hensyn til forældreønsker ved tildeling af institutionsplads. Frokostordning eller ej vil indgå som en faktor, når forældrene prioriterer deres ønsker til institutionsplads. Det vil fortsat ikke altid være muligt at efterkomme forældreønsker. Personalemad. Frokosttilbuddet omfatter ikke personalet. En række institutioner er af den opfattelse, at det har en pædagogisk værdi, at personale og børn er omfattet af samme ordning, og man ønsker derfor at få mulighed for at tilrettelægge en personalemadordning, og at der fastsættes en pris derfor, som personalet betaler. Krav til køkkenfaciliteter med mere. Kravene til daginstitutionernes køkkener udstedes af Fødevarestyrelsen. Der skelnes her mellem produktionskøkkener, anretterkøkkener og modtagekøkkener. I Norddjurs kommune er der i budget 2010, afsat midler til opgradering af alle daginstitutionernes køkkener, så de som minimum kan godkendes som modtagekøkkener. I de integrerede institutioner vil det være mest optimalt at køkkenerne godkendes som produktionskøkken. Et fælles kommunalt tilbud: Det fælles kommunale tilbud tager udgangspunkt i at få maden leveret klar til at sætte på bordet, hvorfor køkkenerne alene registreres og godkendes efter bestemmelserne for modtagekøkkener. Vedrørende aftale om leverance til det fælles kommunale frokosttilbud. På baggrund af tilbagemeldinger fra forældrebestyrelserne skal det vurderes, hvilke udbud/tilbud der skal anvendes, og forvaltningen udarbejder relevant tilbuds-/udbudsmateriale til et fælles kommunalt frokostmåltid i daginstitutionerne. Tilbuds-/ Udbudsmaterialet beskriver: en smørselv ordning med lun ret levering til institutionerne minimum to gange ugentligt sund og ernæringsrigtig, dvs. lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner varieret kulinarisk og æstetisk indbydende børnevenligt anrettet mest mulig økologi mulighed for at vælge særlig mad til børn, der af religiøse eller helbredsmæssige årsager skal have specialkost. maden skal leveres til daginstitutioner, som har køkkener af lavere standard. Dvs. at de ikke er godkendt til hel eller delvis fødevareproduktion men som modtagekøkkener transporten af maden skal ske nedkølet og i lukkede kasser

4 Det skal afklares hvor mange daginstitutioner der ønsker at være omfattet af det kommunale frokosttilbud inden udgangen af Herefter skal der udarbejdes relevant tilbuds- /udbudsmateriale materiale, som sikrer at ordningen kan træde i kraft i de institutioner der ønsker det den 1. august Andre kommunale tilbud: Såfremt enkelte institutioner eller flere institutioner i samarbejde ønsker at etablere andre kommunale ordninger gælder følgende: Det er institutionens ansvar, at ordningen lever op til lovgivningen om kommunale frokostordninger, herunder at måltidet skal være sundt og ernæringsrigtigt, dvs. leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner. Ordningen må ikke være dyrere end den fælles kommunale ordning. Frokosttaksten er den samme som det fælles kommunale tilbud. Krav til køkkenfaciliteter må ikke være større end til den fælles kommunale ordning, medmindre institutionen allerede har produktionskøkken, eller det vil være forbundet med en mindre yderligere udgift at få køkkenet opgraderet til at kunne godkendes om et anretterkøkken eller produktionskøkken. Den planlagte renovering af køkkenerne i daginstitutionerne i forbindelse med indførelsen af frokostmåltidet forelægges som en selvstændig sag til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Pågældende institution/institutioner forestår selv administration vedrørende tilbudsudbudsmateriale. Økonomi Friplads- og søskendetilskud Kommunen skal yde økonomisk, socialpædagogisk og behandlingsmæssig friplads samt søskendetilskud til forældrenes betaling for det kommunalt tilbudte frokostmåltid. Kommunen skal yde økonomisk, socialpædagogisk og behandlingsmæssig friplads men dog ikke søskendetilskud til en forældrearrangeret frokostordning. Der skal ikke ydes hverken søskendetilskud eller nogen form for friplads til de forældrearrangerede madordninger. Tilskud Norddjurs kommune modtager fra 2011 kr. 2,767 mio. kr. til at gennemføre frokostordning. Dette tilskud kan, udover at dække de kommunale ekstraudgifter til friplads- og søskendetilskud, udmøntes i et tilskud til forældrebetalingen til frokostordningen. Såfremt ingen institutioner fravælger frokostordning, vil kommunen indenfor rammen af de 2,767 mio. kr. og efter at have ydet søskendetilskud og friplads kunne give et årligt tilskud på 960 kr. pr.

5 barn. Det svarer til 80 kr. pr. måned i 12 måneder og vil nedbringe den forældrebetalte frokosttakst til 370 kr. pr. måned i 12 måneder. Jo større tilskud der gives til frokosttaksten, jo mindre bliver udgiften til friplads- og søskendetilskud. Ved et årligt tilskud til frokosttaksten på 960 kr. balancerer udgiften til friplads- og søskendetilskud og udgiften til tilskud til frokosttaksten inden for rammen på 2,767 mio. kr. Eksempler: Forslag Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Frokosttakst/pr. barn/måned 450 kr. 380 kr. 613 kr. 450 kr. Tilskud/måned 80 kr. 114 kr. 0 kr. 0 kr. Forældrebetaling/måned 370 kr. 266 kr. 613 kr. 450 kr. Modtaget fra staten som tilskud til frokostordningen 2,767 mio. kr. 2,767 mio. kr. 2,767 mio. kr. 2,767 mio. kr. Tilskud til nedbringelse af forældreandelen 1,097 mio. kr. 1,568 mio. kr. 0 0 Udgifter til fripladser og søskendemoderation 1,670 mio. kr. 1,199 mio. kr. 2,766 mio. kr. 2,031 mio. kr. Rest 0 0 0,1 mio. kr. 0,736 mio. kr. Der er et eksempel på at en ekstern leverandør kan levere et sundt frokostmåltid til børnehave til en pris af 14,50 kr. pr. dag pr. barn. Herudover kommer der omkostninger til bestilling, ekstra rengøring, egenkontrol, anretning, ekstra afrydning og opvask i institutionen. Frokosttaksten, i de kommuner i Region Midtjylland som er i gang med at udarbejde oplæg til politisk behandling af lov om frokostordninger, svinger mellem 400 kr. og 568 kr. pr. måned pr. barn. Anlægsudgifter Indførslen af frokostordninger medfører krav fra Fødevareregionen om ændring af køkkener i daginstitutioner. Der forventes afsat budget til renovering af køkkener i anlægsbudgettet for Tidligere ved budgetbeslutningen for 2010 var der afsat 3,2 mill. kr. Efter at forældrebestyrelserne inden udgangen af 2010, har besluttet hvilken frokostordning de ønsker for de enkelte institutioner, vil der blive udarbejdet en gennemførelsesplan for opgraderingen af samtlige daginstitutionernes køkkener. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Frokosttilbuddet omfatter ikke personalet. En række institutioner er af den opfattelse, at det har en pædagogisk værdi, at personale og børn er omfattet af samme ordning, og man ønsker derfor at få

6 mulighed for at tilrettelægge en personalemadordning, og at der fastsættes en pris, som personalet betaler herfor. Hygiejnekurser. De medarbejdere, der skal forestå anretning af frokostmåltidet, skal forinden deltage i hygiejnekurser. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser for børnenes trivsel, udvikling og læring i daginstitutionen.

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Omlægning til 60 % økologi i de kommunale køkkener på Bornholm.

Omlægning til 60 % økologi i de kommunale køkkener på Bornholm. Dato 04.01.2013 Notat Omlægning til 60 % økologi i de kommunale køkkener på Bornholm. Indledning: Hvorfor økologi nu? I forbindelse med Fødevareminister Mette Gjerskovs nationale strategi om at omlægge

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen.

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens 4. Afdeling 1. Resume D. 19. maj 2004 blev det, som følge af en ændring af Folkeskoleloven,

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010 Dagtilbud til børn Virksomhedsplan 2010 1 Indledning Denne virksomhedsplan omfatter det samlede dagtilbudsområde i Rudersdal Kommune. Virksomhedsplanen (VP) forholder sig dels til lovfastsatte krav besluttet

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

N O TAT. Finanslov for 2010

N O TAT. Finanslov for 2010 N O TAT Finanslov for 2010 Regeringen og Dansk Folkeparti har den 11. november indgået en samlet aftale om finansloven for 2010. Der blev forinden indgået en række delforlig, hvor flere partier står bag

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere