Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 212 Folketinget Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet 4 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 23. april 2010 og var til 1. behandling den 27. april Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Socialudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og socialministeren sendte den 5. marts 2010 dette udkast til udvalget, jf. SOU alm. del bilag 174. Den 19. april 2010 sendte socialministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra Borgmester Kjeld Hansen, Herlev Kommune, og Kost & Ernæringsforbundet. Socialministeren har over for udvalget kommenteret henvendelserne. Deputationer Endvidere har Kost & Ernæringsforbundet mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget. Spørgsmål Udvalget har stillet 8 spørgsmål til socialministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (V, DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.) [af socialministeren (Benedikte Kiær)] Et mindretal i udvalget (S, SF og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet stemmer for de stillede ændringsforslag. Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget må konstatere, at regeringens lovforslag ikke vil løse de problemer, som regeringens madordning har påført kommuner og forældre til børn i daginstitutioner. Tværtimod, en række problematiske forhold ved lovforslaget gør sig gældende. For det første vil den foreslåede ordning medføre mere bureaukrati i kommunerne, samtidig med at regeringen forsøger at afbureaukratisere. Dette er i sig selv selvmodsigende, og det forekommer yderligere uhensigtsmæssigt at påføre kommunerne administrative byrder i en tid, hvor regeringen har bebudet besparelser, der vil ramme børneområdet. For det andet kan man forudsige en række konflikter i forældrebestyrelsessamarbejdet, når en række forældre pludselig kan træffe beslutninger, der berører økonomien for den samlede forældregruppe. For det tredje sikrer man med lovforslaget ikke alle udsatte børn et sundt måltid mad, selv om det givet er denne målgruppe, der har det største behov herfor. For det fjerde er det yderst problematisk, at lovforslaget medfører stor usikkerhed i ansættelsen hos køkkenpersonalet i de institutioner, der har ansat køkkenpersonale til at tilberede frokosten til børnene. Det vil desuden betyde, at det bliver sværere at rekruttere og fastholde køkkenpersonale. For det femte vil ressourcerne til anlæg af køkkener være spildte, hvis en forældrebestyrelse beslutter sig for ikke at have frokostordning, hvilket forekommer at være en uhensigtsmæssig omgang med skatteborgernes midler. Det vil desuden betyde, at kommunerne får et vanskeligt valg, med hensyn til om der skal etableres køkkener, der kan være med til at sikre en attraktiv madordning, hvor maden tilberedes på stedet. AX012397

2 2 Et andet mindretal i udvalget (RV) vil ved 3. behandling stemme hverken for eller imod lovforslaget. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag. Det Radikale Venstres medlem af udvalget ønsker en madordning i skoler og dagtilbud, som er en naturlig del af institutionens hverdag, på samme måde som kantiner er en naturlig del af mange forældres arbejdspladser. Det Radikale Venstre foreslår derfor, at der etableres køkkenfaciliteter på alle skoler og i alle dagtilbud. Der kan være tilfælde, hvor f.eks. en børnehave ikke kan have plads til et køkken, og hvor der derfor må findes en anden løsning i form af samarbejde med en anden institution eller en nærliggende skole. Men ideen er, at der er ansat køkkenpersonale, som kan tilberede maden og på forskellig vis inddrage børnene i tilberedningen. Det skal være muligt at gøre madlavningen til en fælles aktivitet, hvor der læres om råvarer og madlavning, og hvor der skabes sunde madvaner. Forældrene skal betale for maden. Med lovforslaget har regeringen søgt at skabe en mere fleksibel madordning, men løsningen er blot blevet endnu mere bureaukratisk. Det er positivt, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrebestyrelsen eller forældrene i en enkelt enhed ikke kan fravælge et sundt frokostmåltid, hvis dette vurderes at være særligt påkrævet for børnene af sociale eller sundhedsmæssige årsager. Alligevel synes der med forslaget at være en overhængende risiko for, at nogle af de børn, som har allerstørst behov for at være med i en sund frokostordning, ikke får mulighed for dette. Det Radikale Venstre håber, at det sunde måltid mad med tiden vil blive noget, som alle tilvælger, og dermed vil blive en naturlig del af alle daginstitutioner. Kun sådan kan vi sikre, at alle de børn, der har størst behov for et sundt måltid mad i institutionen, også vil få det. Det Radikale Venstre mener dog ikke, at lovforslaget er en tilfredsstillende løsning, men det er trods alt en begyndelse. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 1 Af et mindretal (SF), tiltrådt af et andetmindretal (S og EL): 1) Nr udgår, og i stedet indsættes:»1. I 100 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Socialministeren kan igangsætte ordninger i en forsøgsperiode, der fraviger reglerne i denne lov. Ministeren kan også iværksætte forsøg om tilbud til børn og unge, der fraviger de almindelige regler om forældrenes egenbetaling for ydelser efter kapitel 5, 9 og 13.««[Bemyndigelse til at fravige reglerne om forældrebetaling m.v., således at forsøgsordningen muliggøres. Kommunalbestyrelsen får ikke pligt til at tilbyde frokostmåltid i dagtilbud] 2) Nr. 1 affattes således:»1. 1, nr. 1-7, ophæves.«[konsekvensændring] Til 2 Til 4 3) I stk. 1 ændres»stk. 2-6«til:»stk. 2«[Konsekvensændring] 4) Stk. 3-8 udgår. [Overgangsbestemmelse om fravalg i perioden fra den 15. juni 2010 til den 31. december 2010 udgår] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1-4 Med ændringsforslagene bemyndiges socialministeren til at fravige de gældende regler, herunder regler om forældrebetaling i dagtilbud. Samtidig ophæves indholdet af det fremsatte lovforslag. Med bemyndigelsen forudsætter forslagsstillerne, at ministeren igangsætter en forsøgsordning i en 2-årig periode med tilbud om frokostordninger i dagtilbud efter den model, der er beskrevet i det foreliggende lovforslag. Forsøgsordningen skal igangsættes i 5 kommuner udvalgt i samarbejde med KL, kommuner, som ikke i forvejen har en stor udbredelse af frokostordninger i de pågældende kommuners daginstitutioner. De kommuner, som allerede er i gang med implementering af frokostordninger efter de gældende regler, kan fortsætte som hidtil, hvis de ønsker det. Forsøgsordningen skal evalueres efter 2 år, og erfaringerne skal bruges i det eventuelle videre arbejde med implementering af frokostordninger i kommunernes dagtilbud. Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Ellen Trane Nørby (V) Erling Bonnesen (V) nfmd. Peter Madsen (V) Sophie Løhde (V) Martin Henriksen (DF) fmd. Tina Petersen (DF) René Christensen (DF) Vivi Kier (KF) Tom Behnke (KF) Mette Frederiksen (S) Orla Hav (S) Julie Skovsby (S) Lise von Seelen (S) Özlem Sara Cekic (SF) Astrid Krag (SF) Anne Marie Geisler Andersen (RV) Line Barfod (EL) Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

3 3 Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3 Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Dansk Folkeparti (DF) 24 Siumut (SIU) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 17 Sambandsflokkurin (SP) 1 Det Radikale Venstre (RV) Enhedslisten (EL) 9 4 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 3

4 4 Oversigt over bilag vedrørende L 212 Bilagsnr. Titel 1 Høringssvar og høringsnotat, fra socialministeren 2 Henvendelse af 17/3-10 fra Kost & Ernæringsforbundet vedrørende foretræde 3 Henvendelse af 27/ fra Kost & Ernæringsforbundet 4 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 5 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 6 Udkast til betænkning 7 2. udkast til betænkning 8 Henvendelse af 26/5-10 fra borgmester Kjeld Hansen, Herlev Kommune 9 3. udkast til betænkning Bilag 1 Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 212 Spm.nr. Titel 1 Spm. om lovforslagets bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed ikke kan fravælge et sundt frokostmåltid, til socialministeren, og ministerens svar 2 Spm., om der skal gøre sig særlige forhold gældende i hver enkelt daginstitution/enhed, og om man da vil kunne foretage en individuel vurdering af alle institutioner i en kommune og på den baggrund finde, at alle kommunens institutioner skal være omfattet frokostordningen af hensyn til sociale og sundhedsmæssige årsager, til socialministeren, og ministerens svar 3 Spm. om, hvor hyppigt kommunalbestyrelsen skal afdække sociale og sundhedsmæssige årsager for at opretholde en beslutning om, at forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed ikke kan fravælge et sundt frokostmåltid, til socialministeren, og ministerens svar 4 Spm., om ministeren vil yde teknisk bistand til og kommentere et ændringsforslag, der indebærer, at frokostordningen ikke implementeres i alle landets kommuner, men i stedet gennemføres som en forsøgsordning over 2 år i 5 kommuner udvalgt i samarbejde med KL blandt kommuner, som ikke i forvejen har en stor udbredelse af madordninger i de pågældende kommunernes daginstitutioner, til socialministeren, og ministerens svar 5 Spm., om ministeren kan redegøre for konsekvenserne af ændringsforslag nr. 2 til lovforslaget, som det fremgår af 1. betænkningsudkast, hvis kun dette ændringsforslag vedtages, til socialministeren, og ministerens svar 6 Spm., om ministeren kan redegøre for de gældende regler for frokostordninger i dagtilbud, herunder hvilke muligheder og pligter de enkelte forældre har m.v., til socialministeren, og ministerens svar 7 Spm. om kommentar til henvendelse af 27/4-10 fra Kost & Ernæringsforbundet, til socialministeren, og ministerens svar

5 8 Spm. om kommentar til henvendelse af 26/5-10 fra borgmester Kjeld Hansen, Herlev Kommune, til socialministeren, og ministerens svar 5

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 0. december 2013 Udkast til Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven Retsudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. april 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011.

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 24 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fejl i overskrift til punkt 2 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om spil

Betænkning. Forslag til lov om spil Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 19 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Betænkning. i udviklingslandene.

Betænkning. i udviklingslandene. Til beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 29. april 2010 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en fond til klimainvesteringer

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012).

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012). Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1 66. møde Tirsdag den 10. april 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 31: Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren

Læs mere