Det obligatoriske frokostmåltid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det obligatoriske frokostmåltid"

Transkript

1 Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN MADORDNING OG HVORFOR ETABLERE DEN?...4 FØDEVARESTYRELSENS ANBEFALINGER OG KVALITET...5 KØKKENMEDARBEJDER, CATERING VIA FÆLLES UDBUD ELLER SAMPRODUKTION MED ANDEN DAGINSTITUTION?...6 FINANSIERING/BUDGET TIL FROKOSTMÅLTIDET I DAGINSTITUTIONERNE...7 HVEM HAR ANSVARET FOR INDFØRELSEN AF ET OBLIGATORISK FROKOSTMÅLTID I DAGINSTITUTIONEN?...8 GENERELLE OVERVEJELSER...9 EN MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK?...10 TIDSFRISTER OG NYTTIGE LINKS

3 Indledning Byrådet har besluttet at spørge de enkelte daginstitutioner og bestyrelser om, hvilken form for frokostordning man vil foretrække indenfor de gældende indholdsmæssige og økonomiske rammer, som er udlagt af Folketinget samt af Byrådet. Bestyrelsen og lederen af den enkelte daginstitution kan vælge mellem 3 forskellige produktionsformer; Egenproduktion hvor maden fremstilles i den enkelte daginstitution, Samproduktion hvor maden fremstilles i samarbejde med naboinstitution(er) Ekstern levering hvor man via et fælles kommunalt udbud finder en privat leverandør af mad. Bestyrelsen og lederen i den enkelte daginstitution skal træffe afgørelsen senest 1. februar Den eksisterende ordning for vuggestuebørn fortsætter uændret. Børnehavebørnene følger efter enten 1. august 2010 eller 1. januar Det er bestyrelsen og lederen i den enkelte daginstitution, der beslutter hvornår man vil i gang. Denne information sigter mod at fremstille et nuanceret billede af forskellige mulige løsninger og deres tilkoblede økonomi, som bestyrelserne og den enkelte daginstitutions leder kan vælge imellem. Målet er, at I som forældre kan få så udførlig en information om den nye madordning, at I dels bliver orienteret om mulighederne, dels kan drøfte disse med bestyrelsesrepræsentanter eller ledelsen i Jeres barn/børns daginstitution. Hvad er rammerne? Det obligatoriske frokostmåltid er en del af aftalen om finansloven for Frokostordningen følger op på anbefalinger fra Familie- og Arbejdslivskommissionen, der er en del af rapporten chance for balance fra maj Baggrunden for at indføre frokostmåltidet er, at det er vigtigt, at børn får et sundt måltid mad midt på dagen. Samtidig vil et fælles måltid aflaste børnefamiliernes travle hverdag. Se anbefalinger og rapport på: under Udgivelser. Det obligatoriske frokostmåltid fremgår af Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (LOV nr /12/2008). Loven indeholder følgende: Der skal i alle daginstitutioner tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn som en del af dagtilbudsydelsen ( 16 a). 3

4 Loftet for forældrebetalingsandelen hæves fra 25 procent til 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Hermed får den enkelte kommune mulighed for at opkræve forældrebetaling for madordningen. I Frederikssund Kommune vil; en vuggestueplads fra 1. januar 2010 koste kr. pr. måned. en børnehaveplads vil når madordningen indføres her koste kr. pr. måned. reglerne om friplads- og søskendetilskud gælder også for den forhøjede forældrebetaling. De forældre, der er omfattet af disse regler, vil altså også kunne få tilskud til den del af forældrebetalingen, der går til at finansiere frokostmåltidet. Hvis der er forældre, som fravælger frokostmåltidet, medfører det ikke en reduktion i forældrebetalingen. Byrådet har dog besluttet, at forældre kan medbringe barnets frokost hjemmefra mod en reduktion i forældrebetalingen, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden lægedokumenteret sygdom, som kræver specialkost, og Byrådet vurderer, at den ikke på forsvarlig vis kan tilbyde barnet et frokostmåltid. Har man et barn med lægedokumenteret allergi eller anden lægedokumenteret sygdom, som kræver specialkost, skal man rette henvendelse til Afdelingen for Dagtilbud på Opvækst- og Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune har besluttet, at frokost tilbuddet i kommunens daginstitutioner skal have karakter af kold produktion med mulighed for enkelte lune retter. Denne beslutning er truffet på baggrund af indstillinger fra kommunens daginstitutionsbestyrelser, samt på baggrund af en status over de køkkener som kommunens dagtilbud har til rådighed. Det obligatoriske frokostmåltid i daginstitutioner falder fint i tråd med Sundhedspolitik for Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune arbejder blandt andet for, at gode madvaner og bevægelse skal indgå som en naturlig del af børn og unges dagligdag i kommunens daginstitutioner. Se mere på under Sundhed/Sundhedspolitikken. Det er den enkelte daginstitution der med udgangspunkt i den udlagte økonomi, beslutter hvilke måltider der er omfattet af den nye frokostordning. Loven foreskriver, at der minimum er tale om frokostmåltidet. Hvad er en madordning og hvorfor etablere den? Børn skal have en aktiv, spændende og udfordrende hverdag. Men det er en forudsætning, at børnene har energi til leg og læring, og det er her sund mad spiller en central rolle. Undersøgelser viser 1, at en del børn i dag får for lidt frugt og grønt og for meget sukker, og at flere og flere børn bliver overvægtige. Sund mad i barndommen er vigtig for barnets udvikling, indlæring og trivsel. Børn tilbringer en stor del af deres 1 Danmarks Fødevareforsknings undersøgelse af danskernes kostvaner. Fødevarestyrelsens hjemmeside 4

5 dagligdag i daginstitution, og det er derfor også væsentligt, hvilken kost børnene får i vuggestuen og børnehaven. Allerede i dag tilbyder Frederikssund Kommune vuggestuebørn, både mellemmåltider og frokost i daginstitutionen. På baggrund af den nye lov udvides denne ordning nu også til at gælde børnehavebørnene således, at alle børn i alderen 0-6 år senest fra 1. januar 2011 får sund mad i deres daginstitution. Med den nye madordning serveres der mad til alle børn alle ugens hverdage. Ordningen erstatter den mad forældre normalt har givet barnet med i daginstitutionen. Ordningen kan fungere på forskellige måder, men for eksempel kunne det være ansættelse af en køkkenmedarbejder til at forestå indkøb og madlavning eller at bestille mad udefra fra et catering firma. Madlavning skal ifølge den nye lovgivning udvikles til at blive et pædagogisk projekt i samarbejde med børnene, hvor børnene kan lære, at maden kan være smuk, dufte og smage dejligt og spises i en hyggelig atmosfære. Madordningen kan tilpasses den enkelte daginstitutions behov. Det kan være en god idé, at der i daginstitutionen udarbejdes en mad- og måltidspolitik i forbindelse med etablering af madordningen. Fødevarestyrelsen har opstillet nogle eksempler på, hvilke fordele den nye madordning kan medføre: Forældre skal ikke smøre madpakker Forældre oplever, at en madordning giver mindre kræsne børn Børnene får sund ernæringsrigtig mad, der fremmer deres trivsel og udvikling Børnene får kendskab til sund kost, hvilket er medvirkende til at børnene udvikler gode kostvaner Der skabes et fællesskab omkring måltidet Børnene kan inddrages i madlavningen for at styrke deres sociale fællesskab ved tilberedning, udvide børnenes samarbejdsevner, træne motorik ved madlavning, og at give børnene mulighed for gode og sjove oplevelser. Der kan skabes en hyggelig atmosfære i daginstitutionen, så børnene kan opleve glæden og sanseligheden ved at spise, ved blandt andet duften af mad Pædagogernes arbejde kan lettes i forbindelse med en mad- og måltidspolitik og bidrage til pædagogisk udvikling Fødevarestyrelsens anbefalinger og kvalitet Fødevarestyrelsen har opstillet anbefalinger for sund mad i daginstitutioner, som det bliver obligatorisk for Frederikssund Kommunes daginstitutioner at følge. 5

6 Anbefalingerne skal både anvendes af daginstitutioner, der selv vil tilberede mad og af eksterne leverandører. Se Fødevarestyrelsens Anbefalinger til sund mad i daginstitutioner på: under Kommune, skole og børneinstitutioner. Frederikssund Kommune har for at sikre kvaliteten i ordningen, valgt at oprette en rådgivningsenhed under kommunens ledende økonomaer. Rådgivningsenheden skal ud over at føre tilsyn med ordningerne udarbejde forslag til kostplaner, lave uddannelse af køkkenmedarbejdere samt fungere som tovholder i forhold til gensidig erfaringsudveksling daginstitutionerne imellem. Køkkenmedarbejder, catering via fælles udbud eller samproduktion med anden daginstitution? Der er flere forskellige muligheder for at tilrettelægge madordningen i den enkelte daginstitution. Således ønsker Opvækst- og Uddannelsesudvalget at give mulighed for ordninger, der tager højde for de forskellige behov og fysiske rammer, der er i daginstitutionerne i kommunen. Nedenfor skitseres forskellige eksempler på, hvorledes en madordningen kan tilrettelægges. Madordningen kan bestå af: Køkkenmedarbejder(e): Catering: Samproduktion: Der kan ansætte en køkkenmedarbejder, der forestår indkøb og madlavning. Medarbejderen kan være faguddannet eller ufaglært, men skal dog gennemgå en uddannelse i fødevarehygiejne. Der er mange cateringfirmaer på markedet. Nogle er direkte specialiseret i levering af mad til børn. Mad fra et cateringfirma kunne være en mulighed for daginstitutionen, hvis de fysiske rammer ikke tillader madlavning eller hvor børnetallet i daginstitutionen ikke muliggør selvstændig produktion af mad. Ønsker man ekstern levering af mad skal det foregå via et fælles kommunalt udbud. Der kan tænkes i alternativer som for eksempel et samarbejde om en madordning med en daginstitution i nærheden. Daginstitutionerne kunne for eksempel have en fælles køkkenmedarbejder. 6

7 Fordele og ulemper ved egen produktion og ekstern levering Fødevaredirektoratet har i rapporten Mad til børn i daginstitutioner og skoler (2002) skitseret følgende fordele og ulemper, der kan være ved egen produktion og ekstern levering af mad: Fordele Egen produktion Mere fleksibel menuplanlægning God mulighed for samarbejde med det pædagogiske personale Madproduktionen er tæt på børnene, og duften af mad kan brede sig Ekstern levering Professionelt køkkenpersonale Nemmere og til dels billigere, da produktionskøkkenet er etableret og godkendt af fødevareregionen Ulemper/Udfordringer Kræver mere arbejde af personalet Køkken skal etableres og godkendes af fødevareregionen Køkkenpersonale skal ansættes og/eller pædagogisk personale skal på hygiejnekursus Svært at holde kontakten mellem daginstitution og det eksterne køkken Sværere at inddrage børnene i tilberedningen af maden Maden skal indpasses i den eksisterende produktion i det eksterne køkken Finansiering og budget til frokostmåltidet i daginstitutionerne Som tidligere nævnt giver lovændringen mulighed for, at kommunerne kan hæve forældrebetalingen fra 25 til 30 procent af kommunens udgifter til en daginstitutionsplads. Merindtægterne fra dette bruges til at finansiere kostordningen. Byrådet har besluttet at hæve forældrebetalingsandelen fra 25 til 30 procent for vuggestue- og børnehavepladser. Med denne beslutning er det i Frederikssund Kommune muligt at bruge et beløb på 36,85 kr. inkl. moms pr. dag pr. barn til kost. 7

8 Hvis en daginstitution vælger selv at tilberede maden eller at lade en anden daginstitution tilberede og levere den, det vil sige enten egenproduktion eller samproduktion, vil en del af udgifterne bestå af løn til kommunalt ansat personale. Det betyder, at beløbet, der kan bruges til råvareindkøb er 18,96 kr. pr. barn pr. dag inkl. moms.. Frederikssund Kommune har med Kost- og Ernæringsforbundet samt med FOA Frederikssund indgået en aftale om et minimumstimetal til køkkenmedarbejdere i kommunens daginstitutioner. På under Børn og Unge/Daginstitutioner kan Du se hvad Din daginstitution er tildelt af timer. Tildelingen af budgettet til frokostordningen reguleres efter den faktiske indskrivning af børn opgjort den 1. i hver måned. Hvem har ansvaret for indførelsen af et obligatorisk frokostmåltid i daginstitutionen? Daginstitutionerne har ansvaret for, at der senest 1. januar 2011 bliver serveret et sundt frokostmåltid for alle børn i daginstitutionen. Det vil sige, at den enkelte daginstitution har ansvaret for at træffe beslutning om, hvordan det obligatoriske frokostmåltid skal indføres i netop deres daginstitution samt at varetage alle opgaver i den forbindelse. Afdelingen for Dagtilbud vil støtte den enkelte daginstitution i at leve op til ansvaret. Bestyrelsens kompetencer Det obligatoriske frokostmåltid er med ændringen af dagtilbudsloven blevet en del af daginstitutionernes kerneydelser. Bestyrelsens kompetence i forhold til det obligatoriske frokostmåltid svarer dermed til de kompetencer, som bestyrelsen har i forhold til daginstitutionernes øvrige kerneopgaver. Det vil sige at fastsætte principper for daginstitutionens arbejde og at fastsætte principper for anvendelsen af daginstitutionens samlede budgetramme. Det betyder, at bestyrelsen eksempelvis kan fastsætte et princip om variation af frokostmåltidet eller et princip om hygiejnecertificering af flere end det anbefalede antal medarbejdere. Lederens kompetencer i forhold til bestyrelsen Daginstitutionslederen har samme opgave i forhold til det obligatoriske frokostmåltid som i forhold til daginstitutionens andre kerneydelser: Lederen udmønter de principper, som bestyrelsen har besluttet og er ansvarlig for daginstitutionens drift. Lederen træffer alle konkrete beslutninger vedrørende det pædagogiske arbejde, personaleforhold, arbejdsmiljø, økonomiske dispositioner, sundhed, hygiejne med videre. Det er også daginstitutionslederens ansvar, at alle forældre i daginstitutionen løbende bliver informeret om indførelsen af det obligatoriske frokostmåltid. 8

9 Ombygning af køkkener til de nye frokostordninger Frederikssund Kommune har ansvar for at kommunens kommunale daginstitutionskøkkener lever op til de valgte frokostordninger senest 1. august 2010 eller 1. januar 2011 afhængig af hvilken tiltrædelsesdato den enkelte bestyrelse vælger. På under Børn og Unge/Daginstitutioner kan Du se hvad Frederikssund Kommune vurderer, der er behov for af ændringer i Din daginstitution. Fælles kommunalt udbud Frederikssund Kommune har ansvar for at udarbejde og gennemføre et fælles kommunalt udbud for de daginstitutioner som vælger denne løsning. Generelle overvejelser Før daginstitutionen vælger, hvilken ordning der skal tilbydes, kan det være relevant at gøre sig forskellige overvejelser, der kan have stor betydning for valg af frokostmåltid. Generelle overvejelser: Hvilke krav har daginstitutionen til frokostmåltidet ud over de generelle krav? Hvornår skal frokostmåltidet spises? Hvilke gevinster er der ved hjemmelavet mad/hvilke ulemper? Hvilke gevinster er der ved mad leveret udefra/hvilke ulemper? Hvordan skal frokostmåltidet produceres? Hvor skal det produceres? Hvem skal producere det? Hvordan sikrer daginstitutionen, at de ernæringsmæssige anbefalinger overholdes? Køkkenfaciliteter og hygiejne: Kan køkkenet registreres til egenproduktion eller kræver det at øvrige lokaler i daginstitutionen tages i brug? Er køkkenet indrettet til det ønskede? Hvem skal have hygiejnecertifikat? Hvor mange skal have hygiejnecertifikat? Hvem har ansvar for egenkontrol og hygiejnen i køkkenet? Faglige overvejelser: Hvilken betydning har den ønskede frokostordning for planlagte og spontane udflugter? Hvor meget skal det pædagogiske personale deltage i processen omkring frokostmåltidet? Hvor meget skal børnene være med i processen omkring frokostmåltidet? Hvordan kan frokostmåltidet eventuelt indgå som en del af de pædagogiske aktiviteter? 9

10 Køkkenmedarbejder: Prioriterer daginstitutionen at ansætte en køkkenmedarbejder? Kan man finde nogen til det ønskede timetal? Nødplan: Hvordan sikres det, at der altid er tilbud om frokostmåltid i daginstitutionen? Hvilken nødløsning har daginstitutionen, hvis der sker noget uventet? Hvordan løses eventuelt problem ved pludseligt fravær af køkkenmedarbejder? Børn med specielle diæter: Hvordan sikrer man, at børn med lægeordineret allergi der kræver specialkost og derfor skal have madpakke med inddrages i måltidet? Transport: Hvordan løses eventuel transport af madleverance fra anden daginstitution i forbindelse med samproduktion? En mad- og måltidspolitik? Før madordningen etableres i den enkelte daginstitution, kan det være hensigtsmæssigt at få klarlagt reglerne omkring maden og måltiderne. Et forslag til dette kunne være at udarbejde en mad- og måltidspolitik. En mad- og måltidspolitik er en fælles vedtaget og nedskrevet målsætning om børns mad og måltider, mens de er i daginstitution. Politikken kan indeholde, hvorledes man forholder sig til den mad, der tilbydes og spises i daginstitutionen både den, der bliver tilberedt i daginstitutionen og den, der er medbragt hjemmefra. En mad- og måltidspolitik skal sætte rammerne for måltiderne. Herudover kan den være medvirkende til at sikre, at børnene tilbydes sund mad og drikke i passende mængder. For nye børn, forældre og pædagoger er en mad- og måltidspolitik et redskab til at kunne videreformidle de gældende retningslinier, der eksisterer i daginstitutionen. Politikken kan også være medvirkende til at fastlægge ansvaret for diverse aktiviteter i forbindelse madordningen. Politikken er et godt anvendeligt styringsredskab for arbejdet med mad og måltider i daginstitutionen både for det pædagogiske personale, køkkenpersonale, forældre og kommunale samarbejdspartnere som sundhedsplejersker og kostkonsulenter. Det er op til den enkelte daginstitution at bestemme, hvem der skal udarbejde mad- og måltidspolitikken og hvordan. Et forslag kunne være en arbejdsgruppe bestående af eksempelvis forældre, pædagogisk og eller køkkenfagligt personale osv. Det er fornuftigt at hente råd og vejledning hos kommunelægerne eller hos Ældreservice. 10

11 Daginstitutionerne i kommunen har et forskelligt antal børn, fysiske rammer og ressourcer til rådighed. Mængden af ressourcer vil naturligvis afspejle sig i politikken, og det er vigtigt at tilpasse ambitionerne med ressourcerne, så ordningen kan blive til virkelighed. I kan hente flere informationer vedrørende mad- og måltidspolitikker hos fødevarestyrelsen på hvor man også kan hente råd og vejledning af fødevarestyrelsens rejsehold, der kan bidrage med faglige indlæg om mad- og måltidspolitikker. Tidsfrister Alle daginstitutioner skal senest 1. februar 2010 give en bindende tilbagemelding på, om de vil være en del af udbudsprocessen eller de selv ønsker at tilberede maden. Herudover skal daginstitutionen senest 1. februar 2010 give et bindende svar på fra hvornår madordningen tænkes iværksat for børnehavebørnene. Daginstitutionen kan her vælge imellem 1. august 2010 eller 1. januar Nyttige links Frederikssund Kommune Indenrigs- og Socialministeriet Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsens kostside God fornøjelse! 11

12 For yderligere oplysninger: Afdelingen for Dagtilbud Dagtilbudschef Paw Holze Nielsen Dir. telefon /

Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010

Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010 Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010 Hvorledes FMK kan implementere et sundt frokostmåltid, der sikrer børnene et næringsmæssige optimalt måltid i henhold til de gældende anbefalinger! Lovgrundlag:

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune August 2018 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c. Muligheder

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 06. september 2016 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING 2013 1 Det obligatoriske frokostmåltid Lov nr.631 af 11.juni 2010 om fleksible frokostordninger i daginstitutioner m.v. blev vedtaget i Folketinget den 4.juni

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune September 2017 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? De overordnede linjer i kravene er, at: I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal

Læs mere

Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune. Institutionsforum 18. Maj 2009

Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune. Institutionsforum 18. Maj 2009 Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune Institutionsforum 18. Maj 2009 Program: Temadrøftelse om det sunde frokostmåltid 1. Rammer for det sunde frokostmåltid v/ Kjeld Kristensen 2. Børneudvalgets

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE LÆRING og TRIVSEL

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE LÆRING og TRIVSEL FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE - 2018 LÆRING og TRIVSEL Frokostmåltid i daginstitutioner Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner I dette materiale gennemgås baggrunden for indførelse af den fleksible frokostordning i daginstitutioner,

Læs mere

Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution

Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution Det kommunale frokostmåltid i Skive Kommune Siden august 2011 har Skive Kommune

Læs mere

Appetit på et sundt frokostmåltid

Appetit på et sundt frokostmåltid Appetit på et sundt frokostmåltid Kære Forælder Vi vil gerne vække din appetit på et sundt frokostmåltid i dit barns dagtilbud. Vi ved, at du hver dag lægger gode tanker og kærlighed med i madkassen, når

Læs mere

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave 1 Mad- og måltidspolitik Horsens Kommune ønsker at 1. alle børn får sund mad og drikke, som lever op til kvaliteten i de nationale

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er kommunen forpligtet

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger Retningslinjer for valg af frokostordninger 2017-2019 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivningen... 3 2. Kommunalt arrangeret frokostordning... 4 2.1. Kommunalt arrangeret frokostordning (2.10-6

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune September 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver

Læs mere

Frokostordning i dagtilbud. Frokostordning i dagtilbud. Børn og Læring. Januar

Frokostordning i dagtilbud. Frokostordning i dagtilbud. Børn og Læring. Januar Frokostordning i dagtilbud Frokostordning i dagtilbud Børn og Læring Januar 2018 1 Børn og Læring Af Dagtilbudsloven fremgår det, at kommunen som udgangspunkt skal tilbyde et sundt frokost måltid for børn

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-08-2010 Dato: 05-07-2010 Sag nr.: KB 173 Sagsbehandler: Pia Mehlsen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Appetit på et sundt frokostmåltid

Appetit på et sundt frokostmåltid Appetit på et sundt frokostmåltid Kære Forælder Vi vil gerne vække din appetit på et sundt frokostmåltid i dit barns dagtilbud. Vi ved, at du hver dag lægger gode tanker og kærlighed med i madkassen, når

Læs mere

April Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

April Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune April 2016 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag.

Læs mere

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013.

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013. Fleksible frokostordninger i Nordkaperen Det er inden udgangen af november, at der skal afholdes valg om der ønskes eller ikke ønskes etableret en frokostordning i dit barns/børns børnehus. Forældrebestyrelsen

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til 2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrings- og Socialmin., j. nr. 2009-5491 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs-

Læs mere

Indstilling. Tilpasning af mulighederne for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling. Til Århus Byråd Via Magistraten.

Indstilling. Tilpasning af mulighederne for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Børn og Unge Den 24. januar 2006 Tilpasning af mulighederne for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling 1. Resume Folketinget vedtog den 17.

Læs mere

Orientering til bestyrelser og ledere

Orientering til bestyrelser og ledere Orientering til bestyrelser og ledere Frokostmåltid i dagtilbud 2017-2019 HOLBÆK KOMMUNE Oktober 2016 Fagcenter for Læring og Trivsel Frokostmåltid i daginstitutioner 2017-2019 Indledning Kommunen skal

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 Bilag 1. Baggrundsnotat. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 NOTATARK Hvidovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen 1. Baggrund Folketinget vedtog den 25. november

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende

Læs mere

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Maj 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Det

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15 MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN Revideret den 28.05.15 Mad og måltidspolitik for Karla Grøn Denne mad og måltidspolitik er lavet på baggrund af Vejle kommunes inspirationshæfte til institutionernes mad-og

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave

Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave agpleje, vuggestue og børnehave - i dagpleje, vuggestue og børnehave 1 Horsens Kommunes: Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige i

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

FRISK FROKOST HVER DAG - SKAL DIT BARN SPISE MADPAKKE ELLER FÆLLES MÅLTIDER I INSTITUTIONEN?

FRISK FROKOST HVER DAG - SKAL DIT BARN SPISE MADPAKKE ELLER FÆLLES MÅLTIDER I INSTITUTIONEN? FRISK FROKOST HVER DAG? BØRNEMADSVALG 2018 - SKAL DIT BARN SPISE MADPAKKE ELLER FÆLLES MÅLTIDER I INSTITUTIONEN? BØRNE MADSVALG 2018 Madpakke eller fælles måltider? Skal dit barn spise madpakke eller fælles

Læs mere

Information om mad- og frokostordning i daginstitutioner

Information om mad- og frokostordning i daginstitutioner Januar 2019 Center for Dagtilbud & Skoler Information om mad- og frokostordning i daginstitutioner Læs om: Greve Kommunes tilbud om mad- og frokostordning Forældrenes mulighed for at fravælge tilbuddet

Læs mere

Information om frokostordning i daginstitutioner

Information om frokostordning i daginstitutioner Oktober 2016 Center for Dagtilbud & Skoler Information om frokostordning i daginstitutioner Læs om: Greve Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid Forældrenes mulighed for at fravælge tilbuddet Forældrearrangerede

Læs mere

Kostpolitik 2014-2016

Kostpolitik 2014-2016 Kostpolitik 2014-2016 Indholdet i denne pjece er drøftet og godkendt af forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup/Levring i maj 2014. Generelt Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at implementere

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Fleksibel frokostordning i daginstitutioner og børnehaveafsnit i SFO er i Ringsted Kommune

Fleksibel frokostordning i daginstitutioner og børnehaveafsnit i SFO er i Ringsted Kommune Fleksibel frokostordning i daginstitutioner og børnehaveafsnit i SFO er i Baggrund Folketinget vedtog d. 4. juni 2010 loven om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Loven er en udmøntning af aftalen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Frokostordninger i dagtilbud

Frokostordninger i dagtilbud Frokostordninger i dagtilbud 2019-2021 Information om det kommunale tilbud og om muligheden for fravalg 11. november 2018 Indhold 1. Frokostmåltidet i Glostrup...3 2. Frokostordning fra egne institutionskøkkener...4

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud kvalitet og produktion

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud kvalitet og produktion Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud kvalitet og produktion Maj 2010 Af dagtilbudsloven 16 fremgår, at alle børn i dagtilbud

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

Orientering om Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.

Orientering om Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v. Til alle kommunalbestyrelser m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v. Folketinget har den 4. juni 2010 vedtaget L 212

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik 1 Mad- og måltidspolitik 2 Denne folder er udarbejdet i et samarbejde mellem forældrebestyrelsen og personalet i foråret 2011. Ansvarlig leder: Søren Fynbo Daginstitution Højvang Tyrstedvej 2 8700 Horsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Alle børn i kommunale, selvejende og private dagtilbud skal have et sundt frokostmåltid hver dag. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar 2011.

Læs mere

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-01-2009 Dato: 05-01-2009 Sag nr.: BSU 4 Sagsbehandler: Frida Jans Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014.

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Kære forældre. Frokost tilbuddet kan i Skive Kommune tilbydes i 2 former. Kommunalt arrangeret frokost mad ordning

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

Frokostordning i dagtilbud.

Frokostordning i dagtilbud. Frokostordning i dagtilbud. Afrapportering af statusmøder afholdt med køkkenpersonale og daglige ledere fra dagtilbud med frokostordning. Der er gennemført 2 dialogmøder med henholdsvis køkkenpersonalet

Læs mere

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner I dette materiale gennemgås baggrunden for indførelse af den fleksible frokostordning i daginstitutioner

Læs mere

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset Varieret sund mad giver gode kostvaner Barnet har brug for 'brændstof' for at kunne vokse, lege og lære. De er aktive dagen igennem og det er derfor vigtig kosten er

Læs mere

Obligatorisk madordning, revideret forslag. NOTAT. Børn og Kultur

Obligatorisk madordning, revideret forslag. NOTAT. Børn og Kultur Obligatorisk madordning, revideret forslag. Administrationen har genovervejet, beskrivelsen og beregningerne om indførelse af mad i daginstitutioner af 10. juli 2008, som det forelå til budgetseminariet,

Læs mere

Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner

Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner Børn og Unge sekretariatet November 2010 Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner Børn fra Slotsparkens vuggestue 2008 samt regler for forældrearrangerede

Læs mere

Kostpolitik for. Dalens Børnehuse. Ellekonedalen Viborg

Kostpolitik for. Dalens Børnehuse. Ellekonedalen Viborg Kostpolitik for Dalens Børnehuse Ellekonedalen 4-8 8800 Viborg Redigeret nobember 2017 1 Kostpolitik for Dalens Børnehuse I Dalens Børnehuse har vi en madordning som er obligatorisk for alle børn. Vi har

Læs mere

Frokost i børnehuse. Valg om frokostordning September 2016

Frokost i børnehuse. Valg om frokostordning September 2016 Frokost i børnehuse Valg om frokostordning 2017-2018 September 2016 Svendborg Kommune - frokost i børnehaver og vuggestuer Cirka 2.700 børn og 5.400 forældre 6 kommunale og 1 selvejende dagtilbud I alt

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune FORORD Der har igennem de seneste år været stigende fokus på børns og unges mad- og måltidsvaner - ikke mindst på baggrund af, at vi bliver

Læs mere

Bilag 2. Noter fra interview med Ringsted kommune

Bilag 2. Noter fra interview med Ringsted kommune Bilag 2. Noter fra interview med Ringsted kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Kost- og ernæringspolitik for. Vedtaget af forældrebestyrelsen juni 2016.

Kost- og ernæringspolitik for. Vedtaget af forældrebestyrelsen juni 2016. Kost- og ernæringspolitik for Vedtaget af forældrebestyrelsen juni 2016. Kostpolitik for Trækronerne. Mad er vigtigt som brændstof, nydelse og som samlende element i hverdagen. Både derhjemme, i institutionen

Læs mere

Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sund mad/ sunde måltider og bidrage til at skabe og fastholde sunde mad- og måltidsvaner.

Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sund mad/ sunde måltider og bidrage til at skabe og fastholde sunde mad- og måltidsvaner. Mad- og måltidspolitik for Cassiopeia 1. Indledning Cassiopeias mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes overordnede mad- og måltidspolitik. Gentofte Kommune ønsker at sætte

Læs mere

Kostpolitik - En sund start på livet

Kostpolitik - En sund start på livet Kostpolitik - En sund start på livet Udarbejdet af forældrerepræsentanter og pædagoger i Børnehuset Himmelblå 2016 Hvorfor en kostpolitik Børnene opholder sig mange af deres vågne timer i institutionen

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Kostpolitik ved egenproduktion

Kostpolitik ved egenproduktion Dagtilbud Ø-gadernes Kostpolitik ved egenproduktion Foreløbigt gældende for Vuggestuen Smaaland, D.I.I. Villekulla, Vuggestuen Vimmerby Kostpolitik ved egenproduktion for Dagtilbud Ø-gaderne: Vuggestuen

Læs mere

LOKAL MAD- OG MÅLTIDS- POLITIK

LOKAL MAD- OG MÅLTIDS- POLITIK LOKAL MAD- OG MÅLTIDS- POLITIK Dagnæs Dagtilbud 2019 Foto: Martin Bubandt, Politiken VORES VISIONER FOR MAD- OG MÅLTIDSPOLITIKKEN Børnenes kostvaner grundlægges tidligt i barndommen, og vil ofte følge

Læs mere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere til mad i daginstitutioner i Region Sjælland 1 Modeller

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Fællesskab Variation Sundhed

Fællesskab Variation Sundhed Fællesskab Variation Sundhed FROK OSTO RDNIN G Kære forældre En forældrebetalt frokostordning kan opleves som et følsomt emne, fordi det handler om dit barn, et valg mellem den madpakke du kan lave og

Læs mere

Sunde Børn i en Sund By

Sunde Børn i en Sund By Sunde Børn i en Sund By Mad- og måltidspolitik for børn i dagtilbud børn og unge Indhold - Forord - Mad og måltidspolitikken - Bemærkninger - Links og litteratur 1.udgave oktober 2008 Kan downloades på

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410

Læs mere

Mad- og måltidspolitik i Børnehusene Humlebæk

Mad- og måltidspolitik i Børnehusene Humlebæk Mad- og måltidspolitik i Børnehusene Humlebæk Mange børn spiser mindst halvdelen af deres daglige måltider i daginstitutionen. Måltiderne spiller derfor en vigtig rolle i børnenes hverdag, og de har betydning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

Bilag 1. Noter fra interview med Roskilde kommune

Bilag 1. Noter fra interview med Roskilde kommune Bilag 1. Noter fra interview med Roskilde kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Sandved Børnegårds Kostpolitik

Sandved Børnegårds Kostpolitik Kostpolitik Sandved Børnegårds Kostpolitik Vi vil, fra børnegårdens side, tage initiativ til at børnenes sundhed gøres til et emne, vi diskuterer og forholder os mere bevidst til. Det, at mange børn spiser

Læs mere

Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster.

Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster. Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster. De fleste børn tilbringer meget tid i daginstitution og to måske tre af dagens måltider, bliver spist her. I måltidspolitikken for Tønder

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Indledning Politik for mad, måltider og bevægelse har siden 2007 dannet grundlag for de tilbud og aktiviteter inden

Læs mere