Det obligatoriske frokostmåltid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det obligatoriske frokostmåltid"

Transkript

1 Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN MADORDNING OG HVORFOR ETABLERE DEN?...4 FØDEVARESTYRELSENS ANBEFALINGER OG KVALITET...5 KØKKENMEDARBEJDER, CATERING VIA FÆLLES UDBUD ELLER SAMPRODUKTION MED ANDEN DAGINSTITUTION?...6 FINANSIERING/BUDGET TIL FROKOSTMÅLTIDET I DAGINSTITUTIONERNE...7 HVEM HAR ANSVARET FOR INDFØRELSEN AF ET OBLIGATORISK FROKOSTMÅLTID I DAGINSTITUTIONEN?...8 GENERELLE OVERVEJELSER...9 EN MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK?...10 TIDSFRISTER OG NYTTIGE LINKS

3 Indledning Byrådet har besluttet at spørge de enkelte daginstitutioner og bestyrelser om, hvilken form for frokostordning man vil foretrække indenfor de gældende indholdsmæssige og økonomiske rammer, som er udlagt af Folketinget samt af Byrådet. Bestyrelsen og lederen af den enkelte daginstitution kan vælge mellem 3 forskellige produktionsformer; Egenproduktion hvor maden fremstilles i den enkelte daginstitution, Samproduktion hvor maden fremstilles i samarbejde med naboinstitution(er) Ekstern levering hvor man via et fælles kommunalt udbud finder en privat leverandør af mad. Bestyrelsen og lederen i den enkelte daginstitution skal træffe afgørelsen senest 1. februar Den eksisterende ordning for vuggestuebørn fortsætter uændret. Børnehavebørnene følger efter enten 1. august 2010 eller 1. januar Det er bestyrelsen og lederen i den enkelte daginstitution, der beslutter hvornår man vil i gang. Denne information sigter mod at fremstille et nuanceret billede af forskellige mulige løsninger og deres tilkoblede økonomi, som bestyrelserne og den enkelte daginstitutions leder kan vælge imellem. Målet er, at I som forældre kan få så udførlig en information om den nye madordning, at I dels bliver orienteret om mulighederne, dels kan drøfte disse med bestyrelsesrepræsentanter eller ledelsen i Jeres barn/børns daginstitution. Hvad er rammerne? Det obligatoriske frokostmåltid er en del af aftalen om finansloven for Frokostordningen følger op på anbefalinger fra Familie- og Arbejdslivskommissionen, der er en del af rapporten chance for balance fra maj Baggrunden for at indføre frokostmåltidet er, at det er vigtigt, at børn får et sundt måltid mad midt på dagen. Samtidig vil et fælles måltid aflaste børnefamiliernes travle hverdag. Se anbefalinger og rapport på: under Udgivelser. Det obligatoriske frokostmåltid fremgår af Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (LOV nr /12/2008). Loven indeholder følgende: Der skal i alle daginstitutioner tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn som en del af dagtilbudsydelsen ( 16 a). 3

4 Loftet for forældrebetalingsandelen hæves fra 25 procent til 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Hermed får den enkelte kommune mulighed for at opkræve forældrebetaling for madordningen. I Frederikssund Kommune vil; en vuggestueplads fra 1. januar 2010 koste kr. pr. måned. en børnehaveplads vil når madordningen indføres her koste kr. pr. måned. reglerne om friplads- og søskendetilskud gælder også for den forhøjede forældrebetaling. De forældre, der er omfattet af disse regler, vil altså også kunne få tilskud til den del af forældrebetalingen, der går til at finansiere frokostmåltidet. Hvis der er forældre, som fravælger frokostmåltidet, medfører det ikke en reduktion i forældrebetalingen. Byrådet har dog besluttet, at forældre kan medbringe barnets frokost hjemmefra mod en reduktion i forældrebetalingen, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden lægedokumenteret sygdom, som kræver specialkost, og Byrådet vurderer, at den ikke på forsvarlig vis kan tilbyde barnet et frokostmåltid. Har man et barn med lægedokumenteret allergi eller anden lægedokumenteret sygdom, som kræver specialkost, skal man rette henvendelse til Afdelingen for Dagtilbud på Opvækst- og Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune har besluttet, at frokost tilbuddet i kommunens daginstitutioner skal have karakter af kold produktion med mulighed for enkelte lune retter. Denne beslutning er truffet på baggrund af indstillinger fra kommunens daginstitutionsbestyrelser, samt på baggrund af en status over de køkkener som kommunens dagtilbud har til rådighed. Det obligatoriske frokostmåltid i daginstitutioner falder fint i tråd med Sundhedspolitik for Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune arbejder blandt andet for, at gode madvaner og bevægelse skal indgå som en naturlig del af børn og unges dagligdag i kommunens daginstitutioner. Se mere på under Sundhed/Sundhedspolitikken. Det er den enkelte daginstitution der med udgangspunkt i den udlagte økonomi, beslutter hvilke måltider der er omfattet af den nye frokostordning. Loven foreskriver, at der minimum er tale om frokostmåltidet. Hvad er en madordning og hvorfor etablere den? Børn skal have en aktiv, spændende og udfordrende hverdag. Men det er en forudsætning, at børnene har energi til leg og læring, og det er her sund mad spiller en central rolle. Undersøgelser viser 1, at en del børn i dag får for lidt frugt og grønt og for meget sukker, og at flere og flere børn bliver overvægtige. Sund mad i barndommen er vigtig for barnets udvikling, indlæring og trivsel. Børn tilbringer en stor del af deres 1 Danmarks Fødevareforsknings undersøgelse af danskernes kostvaner. Fødevarestyrelsens hjemmeside 4

5 dagligdag i daginstitution, og det er derfor også væsentligt, hvilken kost børnene får i vuggestuen og børnehaven. Allerede i dag tilbyder Frederikssund Kommune vuggestuebørn, både mellemmåltider og frokost i daginstitutionen. På baggrund af den nye lov udvides denne ordning nu også til at gælde børnehavebørnene således, at alle børn i alderen 0-6 år senest fra 1. januar 2011 får sund mad i deres daginstitution. Med den nye madordning serveres der mad til alle børn alle ugens hverdage. Ordningen erstatter den mad forældre normalt har givet barnet med i daginstitutionen. Ordningen kan fungere på forskellige måder, men for eksempel kunne det være ansættelse af en køkkenmedarbejder til at forestå indkøb og madlavning eller at bestille mad udefra fra et catering firma. Madlavning skal ifølge den nye lovgivning udvikles til at blive et pædagogisk projekt i samarbejde med børnene, hvor børnene kan lære, at maden kan være smuk, dufte og smage dejligt og spises i en hyggelig atmosfære. Madordningen kan tilpasses den enkelte daginstitutions behov. Det kan være en god idé, at der i daginstitutionen udarbejdes en mad- og måltidspolitik i forbindelse med etablering af madordningen. Fødevarestyrelsen har opstillet nogle eksempler på, hvilke fordele den nye madordning kan medføre: Forældre skal ikke smøre madpakker Forældre oplever, at en madordning giver mindre kræsne børn Børnene får sund ernæringsrigtig mad, der fremmer deres trivsel og udvikling Børnene får kendskab til sund kost, hvilket er medvirkende til at børnene udvikler gode kostvaner Der skabes et fællesskab omkring måltidet Børnene kan inddrages i madlavningen for at styrke deres sociale fællesskab ved tilberedning, udvide børnenes samarbejdsevner, træne motorik ved madlavning, og at give børnene mulighed for gode og sjove oplevelser. Der kan skabes en hyggelig atmosfære i daginstitutionen, så børnene kan opleve glæden og sanseligheden ved at spise, ved blandt andet duften af mad Pædagogernes arbejde kan lettes i forbindelse med en mad- og måltidspolitik og bidrage til pædagogisk udvikling Fødevarestyrelsens anbefalinger og kvalitet Fødevarestyrelsen har opstillet anbefalinger for sund mad i daginstitutioner, som det bliver obligatorisk for Frederikssund Kommunes daginstitutioner at følge. 5

6 Anbefalingerne skal både anvendes af daginstitutioner, der selv vil tilberede mad og af eksterne leverandører. Se Fødevarestyrelsens Anbefalinger til sund mad i daginstitutioner på: under Kommune, skole og børneinstitutioner. Frederikssund Kommune har for at sikre kvaliteten i ordningen, valgt at oprette en rådgivningsenhed under kommunens ledende økonomaer. Rådgivningsenheden skal ud over at føre tilsyn med ordningerne udarbejde forslag til kostplaner, lave uddannelse af køkkenmedarbejdere samt fungere som tovholder i forhold til gensidig erfaringsudveksling daginstitutionerne imellem. Køkkenmedarbejder, catering via fælles udbud eller samproduktion med anden daginstitution? Der er flere forskellige muligheder for at tilrettelægge madordningen i den enkelte daginstitution. Således ønsker Opvækst- og Uddannelsesudvalget at give mulighed for ordninger, der tager højde for de forskellige behov og fysiske rammer, der er i daginstitutionerne i kommunen. Nedenfor skitseres forskellige eksempler på, hvorledes en madordningen kan tilrettelægges. Madordningen kan bestå af: Køkkenmedarbejder(e): Catering: Samproduktion: Der kan ansætte en køkkenmedarbejder, der forestår indkøb og madlavning. Medarbejderen kan være faguddannet eller ufaglært, men skal dog gennemgå en uddannelse i fødevarehygiejne. Der er mange cateringfirmaer på markedet. Nogle er direkte specialiseret i levering af mad til børn. Mad fra et cateringfirma kunne være en mulighed for daginstitutionen, hvis de fysiske rammer ikke tillader madlavning eller hvor børnetallet i daginstitutionen ikke muliggør selvstændig produktion af mad. Ønsker man ekstern levering af mad skal det foregå via et fælles kommunalt udbud. Der kan tænkes i alternativer som for eksempel et samarbejde om en madordning med en daginstitution i nærheden. Daginstitutionerne kunne for eksempel have en fælles køkkenmedarbejder. 6

7 Fordele og ulemper ved egen produktion og ekstern levering Fødevaredirektoratet har i rapporten Mad til børn i daginstitutioner og skoler (2002) skitseret følgende fordele og ulemper, der kan være ved egen produktion og ekstern levering af mad: Fordele Egen produktion Mere fleksibel menuplanlægning God mulighed for samarbejde med det pædagogiske personale Madproduktionen er tæt på børnene, og duften af mad kan brede sig Ekstern levering Professionelt køkkenpersonale Nemmere og til dels billigere, da produktionskøkkenet er etableret og godkendt af fødevareregionen Ulemper/Udfordringer Kræver mere arbejde af personalet Køkken skal etableres og godkendes af fødevareregionen Køkkenpersonale skal ansættes og/eller pædagogisk personale skal på hygiejnekursus Svært at holde kontakten mellem daginstitution og det eksterne køkken Sværere at inddrage børnene i tilberedningen af maden Maden skal indpasses i den eksisterende produktion i det eksterne køkken Finansiering og budget til frokostmåltidet i daginstitutionerne Som tidligere nævnt giver lovændringen mulighed for, at kommunerne kan hæve forældrebetalingen fra 25 til 30 procent af kommunens udgifter til en daginstitutionsplads. Merindtægterne fra dette bruges til at finansiere kostordningen. Byrådet har besluttet at hæve forældrebetalingsandelen fra 25 til 30 procent for vuggestue- og børnehavepladser. Med denne beslutning er det i Frederikssund Kommune muligt at bruge et beløb på 36,85 kr. inkl. moms pr. dag pr. barn til kost. 7

8 Hvis en daginstitution vælger selv at tilberede maden eller at lade en anden daginstitution tilberede og levere den, det vil sige enten egenproduktion eller samproduktion, vil en del af udgifterne bestå af løn til kommunalt ansat personale. Det betyder, at beløbet, der kan bruges til råvareindkøb er 18,96 kr. pr. barn pr. dag inkl. moms.. Frederikssund Kommune har med Kost- og Ernæringsforbundet samt med FOA Frederikssund indgået en aftale om et minimumstimetal til køkkenmedarbejdere i kommunens daginstitutioner. På under Børn og Unge/Daginstitutioner kan Du se hvad Din daginstitution er tildelt af timer. Tildelingen af budgettet til frokostordningen reguleres efter den faktiske indskrivning af børn opgjort den 1. i hver måned. Hvem har ansvaret for indførelsen af et obligatorisk frokostmåltid i daginstitutionen? Daginstitutionerne har ansvaret for, at der senest 1. januar 2011 bliver serveret et sundt frokostmåltid for alle børn i daginstitutionen. Det vil sige, at den enkelte daginstitution har ansvaret for at træffe beslutning om, hvordan det obligatoriske frokostmåltid skal indføres i netop deres daginstitution samt at varetage alle opgaver i den forbindelse. Afdelingen for Dagtilbud vil støtte den enkelte daginstitution i at leve op til ansvaret. Bestyrelsens kompetencer Det obligatoriske frokostmåltid er med ændringen af dagtilbudsloven blevet en del af daginstitutionernes kerneydelser. Bestyrelsens kompetence i forhold til det obligatoriske frokostmåltid svarer dermed til de kompetencer, som bestyrelsen har i forhold til daginstitutionernes øvrige kerneopgaver. Det vil sige at fastsætte principper for daginstitutionens arbejde og at fastsætte principper for anvendelsen af daginstitutionens samlede budgetramme. Det betyder, at bestyrelsen eksempelvis kan fastsætte et princip om variation af frokostmåltidet eller et princip om hygiejnecertificering af flere end det anbefalede antal medarbejdere. Lederens kompetencer i forhold til bestyrelsen Daginstitutionslederen har samme opgave i forhold til det obligatoriske frokostmåltid som i forhold til daginstitutionens andre kerneydelser: Lederen udmønter de principper, som bestyrelsen har besluttet og er ansvarlig for daginstitutionens drift. Lederen træffer alle konkrete beslutninger vedrørende det pædagogiske arbejde, personaleforhold, arbejdsmiljø, økonomiske dispositioner, sundhed, hygiejne med videre. Det er også daginstitutionslederens ansvar, at alle forældre i daginstitutionen løbende bliver informeret om indførelsen af det obligatoriske frokostmåltid. 8

9 Ombygning af køkkener til de nye frokostordninger Frederikssund Kommune har ansvar for at kommunens kommunale daginstitutionskøkkener lever op til de valgte frokostordninger senest 1. august 2010 eller 1. januar 2011 afhængig af hvilken tiltrædelsesdato den enkelte bestyrelse vælger. På under Børn og Unge/Daginstitutioner kan Du se hvad Frederikssund Kommune vurderer, der er behov for af ændringer i Din daginstitution. Fælles kommunalt udbud Frederikssund Kommune har ansvar for at udarbejde og gennemføre et fælles kommunalt udbud for de daginstitutioner som vælger denne løsning. Generelle overvejelser Før daginstitutionen vælger, hvilken ordning der skal tilbydes, kan det være relevant at gøre sig forskellige overvejelser, der kan have stor betydning for valg af frokostmåltid. Generelle overvejelser: Hvilke krav har daginstitutionen til frokostmåltidet ud over de generelle krav? Hvornår skal frokostmåltidet spises? Hvilke gevinster er der ved hjemmelavet mad/hvilke ulemper? Hvilke gevinster er der ved mad leveret udefra/hvilke ulemper? Hvordan skal frokostmåltidet produceres? Hvor skal det produceres? Hvem skal producere det? Hvordan sikrer daginstitutionen, at de ernæringsmæssige anbefalinger overholdes? Køkkenfaciliteter og hygiejne: Kan køkkenet registreres til egenproduktion eller kræver det at øvrige lokaler i daginstitutionen tages i brug? Er køkkenet indrettet til det ønskede? Hvem skal have hygiejnecertifikat? Hvor mange skal have hygiejnecertifikat? Hvem har ansvar for egenkontrol og hygiejnen i køkkenet? Faglige overvejelser: Hvilken betydning har den ønskede frokostordning for planlagte og spontane udflugter? Hvor meget skal det pædagogiske personale deltage i processen omkring frokostmåltidet? Hvor meget skal børnene være med i processen omkring frokostmåltidet? Hvordan kan frokostmåltidet eventuelt indgå som en del af de pædagogiske aktiviteter? 9

10 Køkkenmedarbejder: Prioriterer daginstitutionen at ansætte en køkkenmedarbejder? Kan man finde nogen til det ønskede timetal? Nødplan: Hvordan sikres det, at der altid er tilbud om frokostmåltid i daginstitutionen? Hvilken nødløsning har daginstitutionen, hvis der sker noget uventet? Hvordan løses eventuelt problem ved pludseligt fravær af køkkenmedarbejder? Børn med specielle diæter: Hvordan sikrer man, at børn med lægeordineret allergi der kræver specialkost og derfor skal have madpakke med inddrages i måltidet? Transport: Hvordan løses eventuel transport af madleverance fra anden daginstitution i forbindelse med samproduktion? En mad- og måltidspolitik? Før madordningen etableres i den enkelte daginstitution, kan det være hensigtsmæssigt at få klarlagt reglerne omkring maden og måltiderne. Et forslag til dette kunne være at udarbejde en mad- og måltidspolitik. En mad- og måltidspolitik er en fælles vedtaget og nedskrevet målsætning om børns mad og måltider, mens de er i daginstitution. Politikken kan indeholde, hvorledes man forholder sig til den mad, der tilbydes og spises i daginstitutionen både den, der bliver tilberedt i daginstitutionen og den, der er medbragt hjemmefra. En mad- og måltidspolitik skal sætte rammerne for måltiderne. Herudover kan den være medvirkende til at sikre, at børnene tilbydes sund mad og drikke i passende mængder. For nye børn, forældre og pædagoger er en mad- og måltidspolitik et redskab til at kunne videreformidle de gældende retningslinier, der eksisterer i daginstitutionen. Politikken kan også være medvirkende til at fastlægge ansvaret for diverse aktiviteter i forbindelse madordningen. Politikken er et godt anvendeligt styringsredskab for arbejdet med mad og måltider i daginstitutionen både for det pædagogiske personale, køkkenpersonale, forældre og kommunale samarbejdspartnere som sundhedsplejersker og kostkonsulenter. Det er op til den enkelte daginstitution at bestemme, hvem der skal udarbejde mad- og måltidspolitikken og hvordan. Et forslag kunne være en arbejdsgruppe bestående af eksempelvis forældre, pædagogisk og eller køkkenfagligt personale osv. Det er fornuftigt at hente råd og vejledning hos kommunelægerne eller hos Ældreservice. 10

11 Daginstitutionerne i kommunen har et forskelligt antal børn, fysiske rammer og ressourcer til rådighed. Mængden af ressourcer vil naturligvis afspejle sig i politikken, og det er vigtigt at tilpasse ambitionerne med ressourcerne, så ordningen kan blive til virkelighed. I kan hente flere informationer vedrørende mad- og måltidspolitikker hos fødevarestyrelsen på hvor man også kan hente råd og vejledning af fødevarestyrelsens rejsehold, der kan bidrage med faglige indlæg om mad- og måltidspolitikker. Tidsfrister Alle daginstitutioner skal senest 1. februar 2010 give en bindende tilbagemelding på, om de vil være en del af udbudsprocessen eller de selv ønsker at tilberede maden. Herudover skal daginstitutionen senest 1. februar 2010 give et bindende svar på fra hvornår madordningen tænkes iværksat for børnehavebørnene. Daginstitutionen kan her vælge imellem 1. august 2010 eller 1. januar Nyttige links Frederikssund Kommune Indenrigs- og Socialministeriet Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsens kostside God fornøjelse! 11

12 For yderligere oplysninger: Afdelingen for Dagtilbud Dagtilbudschef Paw Holze Nielsen Dir. telefon /

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014.

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Kære forældre. Frokost tilbuddet kan i Skive Kommune tilbydes i 2 former. Kommunalt arrangeret frokost mad ordning

Læs mere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere til mad i daginstitutioner i Region Sjælland 1 Modeller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners

Læs mere

Kostpolitik 2014-2016

Kostpolitik 2014-2016 Kostpolitik 2014-2016 Indholdet i denne pjece er drøftet og godkendt af forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup/Levring i maj 2014. Generelt Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at implementere

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune FORORD Der har igennem de seneste år været stigende fokus på børns og unges mad- og måltidsvaner - ikke mindst på baggrund af, at vi bliver

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbuds kostpolitik Formål Formålet med loven om frokostordning i dagtilbud er, at give alle børn

Læs mere

Skole madens mange muligheder

Skole madens mange muligheder Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution Kostpolitik i daginstitutioner Hvorfor en kostpolitik? Stevns kommune ønsker med en overordnet kostpolitik på før-skoleomådet

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Stribonitten. Forældremøde med valg til bestyrelsen d. 26.3.2014

Stribonitten. Forældremøde med valg til bestyrelsen d. 26.3.2014 Stribonitten Forældremøde med valg til bestyrelsen d. 26.3.2014 Dagsorden. 1. Velkommen V/Helle. 19.30-19.40 2. Madordning V/Birthe.19.45-20.00. Spørgsmål og svar. 20.00-20.30. (kaffe pause.) Eftermiddags

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

NYHEDSBREV 11. juni 2010. Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd

NYHEDSBREV 11. juni 2010. Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd NYT FRA NYHEDSBREV 11. juni 2010 Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd Økonomiforhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi er endelig kommet i

Læs mere

Kostpolitik for Helsted Børnehus

Kostpolitik for Helsted Børnehus Kostpolitik for Helsted Børnehus Hvorfor en kostpolitik? Der er fart på i børnenes dagligdag der skal, lege og lærer en masse nyt. Børnene skal vokse og udvikle sig og det er derfor vigtigt at de får,

Læs mere

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Mennesket lever ikke af brød alene Matt 4,4 Dette notat omhandler spørgsmålet om kost i daginstitutioner. Det påvises, at der er et paradoks:

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelserne vedrørende frokostordning til børnehavebørn i dagtilbud svarfrist 14. november 2014

Tilbagemelding fra bestyrelserne vedrørende frokostordning til børnehavebørn i dagtilbud svarfrist 14. november 2014 Tilbagemelding fra bestyrelserne vedrørende frokostordning til børnehavebørn i dagtilbud svarfrist 14. november 2014 Himmelhuset Hermed svar vedr. frokost ordning Her i Himmelhuset ønsker vi at fortsætte

Læs mere

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen.

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens 4. Afdeling 1. Resume D. 19. maj 2004 blev det, som følge af en ændring af Folkeskoleloven,

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

MADMOD & ARBEJDSGLÆDE - guide til handleplan i daginstitutioner

MADMOD & ARBEJDSGLÆDE - guide til handleplan i daginstitutioner MADMOD & ARBEJDSGLÆDE - guide til handleplan i daginstitutioner 1 Pjecen Madmod og Arbejdsglæde guide til handleplan i daginstitutioner er udarbejdet af Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Handleplan for arbejdet med en mad- og måltidspolitik på Læssøesgades skole

Handleplan for arbejdet med en mad- og måltidspolitik på Læssøesgades skole Introduktion Blandt forældre, lærere, pædagoger, politikere, eksperter og journalister i medierne tales der om sund mad på skolerne. På Læssøesgades skole er der også meget fokus på samt en god dialog

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Kost i Dagplejen

FORÆLDREINFORMATION. Kost i Dagplejen FORÆLDREINFORMATION Kost i Dagplejen Forord Gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os livet igennem. En del børn får hovedparten af deres mad i dagplejen. Derfor er det naturligt, at vi i dagplejen

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 1

Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 1 Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 1 Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 2 Skal frokostordninger blot stille sult? Nej frokostordninger skal kunne mange ting! Og der er

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Mad til børn organisering og samarbejde

Mad til børn organisering og samarbejde Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Mad til børn organisering og samarbejde Nr. 42 887 Udviklet af: Majbritt Kielsgaard Kristensen Allan Kirk Heegaard Allan Borup Hejndorf HC Andersensvej

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005 Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Nedsætte gruppe med ledelse kantine medarbejdere Få medarbejderne med

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Guide til udbud af madordninger på dagpasningsområdet

Guide til udbud af madordninger på dagpasningsområdet udbudsportalen.dk Guide til udbud af madordninger på dagpasningsområdet 26. marts 2009 Forord Denne procesguide er udarbejdet i maj måned 2009 i forbindelse med en ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås.

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås. HILLERSLEV SKOLE Overordnet kostpolitik for Thisted Kommune Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1313506 Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere