Handleplan for arbejdet med en mad- og måltidspolitik på Læssøesgades skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for arbejdet med en mad- og måltidspolitik på Læssøesgades skole"

Transkript

1 Introduktion Blandt forældre, lærere, pædagoger, politikere, eksperter og journalister i medierne tales der om sund mad på skolerne. På Læssøesgades skole er der også meget fokus på samt en god dialog om den sunde mad: hvad spiser vores børn, i hvilke fysiske og sociale rammer spises der, er der god tid til det, hvordan agerer det pædagogiske personale som rollemodeller, ja - hvordan er børnene rollemodeller for hinanden i forbindelse med mad og måltider på skolen. Det er nogle spørgsmål blandt mange, som vi vil forsøge at sætte fokus på med denne mad og måltidspolitik. WHO har anråbt fedmeepidemi i den vestlige verden og sukker og fedtforbruget er stigende. Flere og flere unge får spiseforstyrrelser, familien er ikke mere rammen om det gode solide måltid på samme måde som tidligere og sidst men ikke mindst gode kostvaner grundlægges i barndommen. Det er ting, som vi som skole bør tage alvorligt, når vi diskuterer mad og måltider i både undervisnings og fritidsdelen, hvor børnene fra ca års alderen befinder sig en stor del af døgnet fem dage om ugen året rundt. Skolen har nedsat en arbejdsgruppe som består af en repræsentant fra ledelsen, det pædagogiske personale, sundhedsplejersken, kantinepersonalet samt en forældrerepræsentant. Arbejdsgruppen arbejder specifikt med udarbejdelsen af mad og måltidspolitikken. Der arbejdes med afsæt i Sundhedsstyrelsens 8 kostråd indenfor Folkeskolelovens rammer, Fælles mål 1, Århus kommunes sundhedspolitik, Handleplan for kost samt udviklingsplanen for Børn og unge i Århus kommune. Arbejdet med mad og måltidspolitikken betragtes som en proces, der løbende diskuteres på flere niveauer blandt ansatte samt i skolebestyrelsen m.h.p. implementering, justering og evaluering. Det overordnede mål med skolens mad og måltidspolitik er som følger: At Læssøesgades skoles børn bliver opmuntret og støttet med henblik på, at blive kompetente til at foretage sunde valg med hensyn til mad og måltidsvaner, - og at de herunder støttes i at få et lystfyldt og afslappet forhold til mad og måltider. Handleplan Følgelig vil hvert af Læssøesgades skoles indsatsområder i Mad og tidspolitikken blive gennemgået: 1 Regeringsgrundlaget fra

2 1) SFO Status Morgenåbning; Der er mulighed for morgenmad for alle SFO børn. Maden består af hjemmebagte boller med smør, og havregryn med mælk. Alt er økologisk. Eftermiddag; børnene skal selv medbringe madpakker og der er spisecaféer i begge afdelinger, hvor de voksne sidder og spiser med børnene. I afdelingen med 0-1 klasse børn sikre personalet, at alle børn har været omkring spisecaféen, ved hjælp af et afkrydsningsskema. I afdelingen med børn fra 2 4 klasse børn ringes der med en klokke, når det er spisetid + der lægges dug på bordene. Børnene er løbende selv med til at lave forskelligt mad, både i køkkenet og over bål. Der bages boller, laves pandekager, suppe mm. Personalet drøfter hvor vigtigt det er at få spist morgenmad og eftermiddagsmad med børnene, med forældrene både i hverdagen og til forældremøder, til afdelingsmøder og med forældrerådet og ledelsen. Personalet laver forskellige projekter vedrørende madlavning, så børnene kan deltage afhængig af forudsætninger og evner. At alle børn får morgenmad enten hjemme eller i SFO Alle børn får spist de madpakker de har med. Alle børn kan finde ud af at lave en eller anden slags mad. Tidsplan en er igangsat og fastholdes Organisering Det pædagogiske personale i SFOen har ansvar for samt organiserer indsatsen. Evaluering SFO-ledelsen tager initiativ til at drøfte morgenmad og madpakker på SFO forældrerådsmøde, på forældremøder og til afdelingsmøder og personalemøder og skrevet om det i diverse referater, hvoraf forældrerådsreferatet kan læses på skolens hjemmeside og via forældreintra. 2) Madpakker Status 1 I skoleåret 2007/08 har skolen haft besøg af to studerende fra uddannelsen i Ernæring og Sundhed v/jcvu med speciale i Human Ernæring. De studerende har gennemført et madpakketema i 0. klasse, hvor de har snakket madpakker med børnene. På det første forældremøde for forældrene deltog de to studerende og fremlagde deres viden omkring sammenhæng mellem kost og indlæring. Samtidig havde de udarbejdet en brochure med specifikke madpakkeforslag, som blev udleveret til forældrene på det første forældremøde i skoleåret.. Vi vil fastholde denne information/dialog på forældremøder samt på skolen 2

3 anvende brochuren til de kommende 0. klasser. At forældrene er bekendt med vigtigheden af, at deres børn medbringer madpakker hver dag, og som lever op til de anbefalede kostråd At eleverne har lyst til at spise deres madpakker. Tidsplan På det første forældremøde i 0. klasse i skoleåret sættes temaet på dagsordenen og det inspirationskatalog, som er udarbejdet til forældrene udleveres. Organisering Klasselæreren har ansvar herfor. Evaluering Umiddelbart efter første forældremøde drøftes forældrenes reaktion/interesse på dette tiltag med børnehaveklasselederen og ledelsen. Status 2 På mellemskoletrinnet deltog de to studerende fra JCVU i hjemkundskabsundervisningen, hvor der også arbejdedes specifikt med madpakketemaet og oplysning om sund mad og drikke. Herunder arbejdede eleverne med, hvordan de kunne lave sunde madpakker med udgangspunkt i det mad, de helst spiser. Vi vil fortsat inddrage madpakketemaet i hjemkundskabsundervisningen på skolen, hvor det vil være lærerne der er ansvarlige for dette. At eleverne får viden om at deres mad godt kan laves sundt. At eleverne på mellemskoletrinnet medinddrages i overvejelser om samt udarbejdningen af deres egne madpakker m.h.p. at undgå, at de vælger usunde alternativer til madpakken. Tidsplan Er igangsat og fastholdes Organisering De ansvarlige lærere for hjemkundskabsundervisningen har ansvar for organiseringen og fastholdelsen af indsatsen. Evaluering I starten af skoleåret afholdes der møde med pædagogisk leder og fagkoordinatoren for hjemkundskab for at drøfte udførelse af handlingen. I slutningen af skoleåret afholdes der tilsvarende møde for at drøfte udbyttet og interessen fra eleverne til at arbejde med temaet. Status 3 Tidsplan Skolen tilbyder en frokostordning, indeholdende et tilbud om at elever på skolen kan forudbestille madpakker, som leveres til skolen. Det er meget få elever der benytter sig af tilbuddet. At promovere frokostordningen ved at introducere nye forældre og elever aktivt for den i indskolingen til introduktionsmødet i kantinen første skoledag med smagsprøver. Ved at vedlægge et brev fra skolen, som opfordrer forældre og elever til at vælge dette alternativ til madpakken. At sikre at så mange elever som muligt vælger et sundt alternativ til madpakken hjemmefra. Indsatsen opstartes i det kommende skoleår med undtagelse af promoveringsdelen v.h.a. smagsprøver, som ikke er mulig at realisere før det næstkommende skoleår. Herefter fastholdes og justeres indsatsen. 3

4 Organisering Ledelsen har i samarbejde med kantinen ansvar herfor Evaluering Når promoveringsdelen er gennemført, kan der direkte måles på hvor mange der deltager i denne ordningen. 3) Drikkevarer Status 1 Skolens elever tilbydes skolemælksordningen, hvor der kan bestilles mælk og kildevand af forældrene til eleverne på kvartalsbasis. Derudover udbydes disse drikkevarer også dagligt i kantinen. Er igangsat skolen vil dog forsøge at promovere kvartalsordningen bedre. I forhold til nye elever i O-klasse tilbydes de en gratis skolemælk første dag i skoleåret. At så mange som muligt af skolens elever drikker sunde drikke såsom vand og mælk i skoletiden. Tidsplan Er igangsat og fastholdes. Organisering Ledelsen har i samarbejde med klasselærere samt kantinepersonalet ansvar herfor. Klasselæreren i O-klasse vil blive inddraget omkring udlevering af den gratis mælk på første skoledag. Evaluering Hvert kvartal gøres der status over hvor mange der er tilmeldt dette tilbud Status 2 Mange elever har drikkeflasker med vand i med hjemmefra og klager over at vandet i skolens vandhaner er lunkent, hvorfor de ikke har lyst til at fylde deres flasker op, når de bliver tomme i løbet af dagen. Vi vil undersøge om det er muligt at vandet i vandhanerne kan blive mere afkølet. Evt. vil vi undersøge mulighederne for at tilkoble vandsystemer til vores At muligheden for at få finansieret samt opstille drikkevandsautomater bliver undersøgt efter gældende hygiejnemæssige standarder. At understøtte at så mange børn som muligt drikker vand i løbet af skoledagen Tidsplan Mulighederne undersøges i skoleåret 2008/09. Organisering Den adm. Leder har ansvar herfor. Evaluering Resultatet vil blive drøftet i elevrådet samt arbejdsgrupen vedr. Kostpolitikken. 4) Kantinen Status 1 Skolens kantine modtager mad som er forarbejdet i Møllevangsskolens kantine Kantinens udbud sættes med afsæt i de 8 kostråd under lup, og drikkevarer med eks. tilsat sukker tages ud af varesortimentet. At den mad som sælges i kantinen tilføres mere grønt tilbehør At der sælges mere frugt i kantinen At udbuddet i kantinen lever op til gældende anbefalinger fra centralt hold Tidsplan Dette gennemføres i det kommende skoleår Organisering Kostudvalget evaluerer og den adm. Leder har ansvar for at indkalde dette. Evaluering Kostudvalget drøfter med kantinepersonalet om elevernes reaktion på det nye tiltag. Samt der måles på salget af frugt. 4

5 Status 2 Kantinepersonalet oplever at mange elever særligt de mindste - har brug for hjælp til at sammensætte et ernæringsrigtigt måltid, når de handler i kantinen. Dette gøres i det omfang dette er muligt med de nuværende ressourcer. Men tiden er knap og køen er lang og til tider urolig, så derfor lykkes dette ikke altid. At der bliver sat fokus på kantinepersonalets ressourcer. At der etableres en kantinehjælpsordning på linje med skolepatruljeordningen og legepatruljeordningen, hvor de ældste elever assisterer og aflaster kantinedamen i betjening og vejledning af de mindre elever. At der er en fast gangvagt i kantinen i de store frikvarterer, som kan hjælpe eleverne med at etablere og fastholde god køkultur. At så mange som muligt af skolens elever får et ernæringsrigtigt sammensat frokostmåltid, samt at de får lyst til at købe det i kantinen. Tidsplan Mulighederne for at igangsætte handlingerne undersøges i efteråret Organisering Den ansvarlige lærer for elevrådet inddrages med henblik på oprettelse af kantinehjælpsordning samt rekruttering af elever. Den pædagogiske leder indarbejder kantinevagt som en del af gårdvagtplanen. Evaluering I opstartsfasen drøftes kantinehjælpsordningen på elevrådsmøderne for at sikre at ordningen bliver tilpasset målet fra starten. I slutningen af skoleårsafslutningen evalueres ordningen på et dialogmøde med kantinepersonalet, en elevrådsrepræsentant, en skolebestyrelsesrepræsentant samt den administrative leder. Status 3 Tidsplan Elevrådet, kantinepersonalet og lærerne har flere gange klaget over kantinens fysiske rammer. Få elever spiser i kantinen, og de giver udtryk for at det ikke hyggeligt at sidde der. Køkkenet og udsynet til disken, hvorfra salget foregår, er derudover meget trangt, hvorfor kantinepersonalet dels mangler plads, dels har eleverne ikke mulighed for at se kantinens udbud. Muligheden for at renovere kantinen undersøges. At kantinens køkken er indrettet, så det er muligt at tilberede mad, samt stille maden, så eleverne kan se maden, når de skal sammensætte deres måltid. At kantinen er et rart sted at være, samt at kantinens fysiske rammer indbyder eleverne fra de ældste klasser til at indtage deres mad der (de mindste spiser i klasserne), m. h. p. at fastholde dem på skolen, så de ikke vælger at købe mad hos eks. Bageren. I det kommende skoleår undersøges mulighederne for at ændre kantinens køkken samt istandsætte kantinen. Organisering Den adm. Leder i samarbejde med Teknisk Serviceleder og kostudvalget arbejdet på at undersøge mulighederne for ombygning. De øvrige ledelse inddrages når undersøgelserne er gennemført. Evaluering Resultatet drøftes i ledelsen samt efterfølgende i arbejdsgruppen vedr. kostpolitikken. 5

6 6) Organisering af sundhedsundervisning Status 1 Skolen har tidligere i indskolingen arbejdet med en temauge om sund kost, hvor eleverne blev undervist i sund kosts betydning samt udarbejdede sund mad i skolekøkkenet. At dette tema tages op hvert andet år i en af indskolingsugerne At eleverne i indskolingen bliver støttet i at foretage sunde valg ved at få oparbejdet viden og færdigheder om sund kost. Tidsplan Har været igangsat i dette skoleår og igangsættes igen i det næstkommende skoleår, da det ikke kan nås i det kommende. Organisering Den pædagogiske leder i samarbejde med Storteamet samt temakoordinatoren har ansvar herfor. Evaluering Stortemaet evaluerer projektet i samarbejde med den pædagogiske leder Status 2 I hjemkundskabsundervisningen arbejdes der på at understøtte eleverne i at sammensætte ernæringsrigtige og attraktive måltider Denne handling fastholdes At eleverne støttes i selv at tage aktiv del i madlavning samt valg af fødevarer. Tidsplan Er igangsat fastholdes Organisering De ansvarlige lærere fra hjemkundskabsundervisningen har ansvar herfor. Evaluering Drøftes med pædagogisk leder og lærerteamet Status 3 Ved højtider, festlige lejligheder, fødselsdage m.m., sælges eller deles der ofte slik, kage, sodavand, chips m.v. ud. At det pædagogiske personale forsøger at finde sunde alternativer til festmad. Vi er igen blevet tilbudt, at to studerende kommer i praktik på skolen. Deres fokusområde skal være sund mad ved festlige lejligheder. Lærere og pædagoger opfordres også til at samarbejde med klasseråd og elevråd herom, m. h. p. at samarbejde om at servere sunde alternativer. Det pædagogiske personale opfordrer ikke eleverne til at medbringe slik til særlige lejligheder. At skolens elever støttes i at kunne feste med sunde alternativer til traditionelle snacks. Tidsplan Kostudvalget starter debatten ud i det kommende skoleår Organisering Den adm. Leder har ansvar for at få budskabet spredt på alle niveauer. Evaluering Drøftes i elevrådet ved skoleårsafslutning for at opsamle reaktioner fra eleverne. Drøftes ligeledes i storteamene med samme formål 7) Fysiske og sociale rammer samt tilgængelighed Status 1 Nogle elever får ikke altid spist deres madpakker af forskellige årsager. At der er køleskabe på alle etager samt i O.klasse, så eleverne har mulighed for at få deres madpakke på køl. 6

7 At det pædagogiske personale opfordrer eleverne til at putte deres mad i køleskabet og derefter spise den. At der er voksne i klasserne som kan understøtte en god stemning under måltidet. At der snakkes om betydningen af det at have respekt for andres mad og madkultur. At der er afsat min. et kvarter til spisepause. At der luftes ud i klasserne, så de er rare at komme tilbage til efter frokost. At de fysiske og sociale rammer indbyder eleverne til at indtage måltiderne i skolen Tidsplan Initiativerne igangsættes i det kommende skoleår. Organisering Klasselærerne har ansvar herfor. Evaluering Status drøftes på storteammøder. 8. Morgenmad Status Skolen store modtageklasser får morgenmad 1 gang om ugen. Lærerne i klasserne er ansvarlige for at indkøbe og tilberede morgenmad i samarbejde med eleverne At eleverne får bedret deres forståelse for betydning af sund kost, herunder morgenmad hver dag, samt bliver motiveret til sunde kostvaner generelt. Tidsplan Projektet har kørt på skolen gennem nogle år og ønskes fastholdt Organisering Teamkoordinatoren i Modtageafdelingen har i samarbejde med klassernes lærer ansvaret for projektet Evaluering Projektet evalueres løbende i samarbejde mellem teamkoordinatoren samt de klasselærere de er knyttet til klasserne. Projektet er en del af projektet Krop, Kost og Bevægelse, og indgår i den samlede evaluering Dette skal betragtes som første udspil på vores kostpolitik. Den nedsatte arbejdsgruppe har ikke endnu haft mulighed for at alle samles bl.a. har sundhedsplejersken ikke kunnet deltage i nogle af møderne p.g.a. strejken. Vi forestiller os, at umiddelbart efter sommerferien, samles gruppen og fortsætter arbejdet. Der vil alle handlinger blive gennemarbejdet med henblik på at udarbejde indikatorer på de enkelte handlinger. Efterfølgende vil der blive udarbejdet mere konkrete evalueringsbeskrivelser, i overensstemmelse med de indikatorer der bliver aftalt. 7

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler.

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler. Aalborg Universitet Mad til børn i daginstitutioner og skoler Christensen, L; Mikkelsen, Bent Egberg; Jeppesen, Z Publication date: 2002 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune FORORD Der har igennem de seneste år været stigende fokus på børns og unges mad- og måltidsvaner - ikke mindst på baggrund af, at vi bliver

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

Mad- og Måltidspolitik for Humble Skoles integrerede institution 2014-2015

Mad- og Måltidspolitik for Humble Skoles integrerede institution 2014-2015 Mad- og Måltidspolitik for Humble Skoles integrerede institution 2014-2015 Side 1 Udarbejdet af Projekt Nærvær i Nærmiljøet, september 2014 i samarbejde med en gruppe af repræsentanter fra Humble skoles

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune

- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune - for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune Kolofon Forord Tekst: Birgitte Kierkegaard, Risskov Skole Jørgen Hulgaard, Søndervangskolen Peter Eie Christensen, Børn og Unge- Lægeordningen Jon Arnfred,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014

Læs mere

Vesterkærets Skoles. Sundhedspolitik 2013-15

Vesterkærets Skoles. Sundhedspolitik 2013-15 Vesterkærets Skoles Sådan en god skole. Et godt sted at være og lære 1 Indhold kens overordnede formål... 3 ken omfatter følgende temaer... 3 Evaluering og ansvar for sundhedspolitikken.... 4 1. Tryghed

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELETS HOLDNINGER TIL VISION 2020 ANDEN UNDERSØGELSE

BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELETS HOLDNINGER TIL VISION 2020 ANDEN UNDERSØGELSE Side 1 Ballerup Kommune November 2007 Borgerpanelet om: Vision 2020 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELETS HOLDNINGER TIL VISION 2020 ANDEN UNDERSØGELSE Udarbejdet af Promonitor Den 14. november

Læs mere

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 10 2004 Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge. 0-16 år i Lolland Kommune

Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge. 0-16 år i Lolland Kommune Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge 0-16 år i Lolland Kommune Indholdsfortegnelse Kost- og bevægelsespolitik for 0 til 16-årige i Lolland Kommunes skoler og dagtilbud... Kost og bevægelsespolitik

Læs mere

Kostpolitik for Helsted Børnehus

Kostpolitik for Helsted Børnehus Kostpolitik for Helsted Børnehus Hvorfor en kostpolitik? Der er fart på i børnenes dagligdag der skal, lege og lærer en masse nyt. Børnene skal vokse og udvikle sig og det er derfor vigtigt at de får,

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere