Samlet vurdering af tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet vurdering af tilsyn"

Transkript

1 Samlet vurdering af tilsyn Middelfart Kommunes dagtilbud 2011/2012

2 Samlet vurdering af tilsyn i Middelfart Kommunes Dagtilbud i 2011/2012 Rundvisning -Indendørs -Udendørs -Hygiejne - Rygepolitik Temaer - Institutionens tema - Forvaltningens tema Forholdene i institutionen - Samarbejde med bestyrelsen - Personaleforhold - Sygefravær - MUS-samtaler - Samarbejdet med forældrene Institutionens procedure - Kost - Motorik - Retningslinjer for udflugter og sikker transport - Børneattester - To-sproget børn - Børn med særlige behov Den røde tråd - Overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave - Overgangen fra børnehave til skole - Pædagogiske læreplaner 1

3 Introduktion Af dagtilbudslovens 5 fremgår, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med alle dagtilbud i kommunen, herunder også private institutioner, selvejende institutioner, dagtilbud i private hjem og den kommunale dagpleje. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer der er fastsat efter dagtilbudsloven 3 efterleves. I tilsynet med alle former for dagtilbud skal indgå: Tilsyn med pædagogiske forhold Tilsyn med sikkerhed, hygiejne og sundhed Tilsyn med økonomiske forhold (gælder dog ikke privatinstitutionernes økonomi) I 5 stk. 2 står, at det er kommunalbestyrelsen, der skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet. Rammer for tilsynsbesøg Formålet er, at: Sikre børnenes trivsel, udvikling og sikkerhed Sikre, at kommunens tilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen og at den ydelse, dagtilbuddet levere til forældre og børn, er i overensstemmelse med det service niveau, kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen. Forebygge, vejlede og sparre Fagforvaltningen opnår en bredere indsigt i den enkelte dagtilbuds pædagogik, kultur og praksis for derigennem at kunne tilrettelægge vidensdeling på tværs af dagtilbuddene. Dagtilbudsafdelingen deler tilsynsforpligtelsen op i tre hovedområder: Samarbejde Dokumentation Tilsynsbesøg Tilsynet i de private pasningstilbud består udelukkende af tilsynsbesøg. Tilsynet med de private institutioner består af dokumentation og tilsynsbesøg. Hvert tilsyn har resulteret i en rapport bestående af beskrivelser og vurdering af de forhold, der viste sig gældende i den enkelte institution og dagpleje. Den samlede vurdering af alle tilsyn præsenteres i denne rapport. Vejledning og skema til brug for tilsyn: 2

4 Indhold Tilsynene 2011/ Daginstitutioner Rundvisning Udendørs Indendørs Hygiejnen Rygepolitik Drøftelsen om forholdende i institutionen Samarbejdet med bestyrelsen Personaleforhold Sygefravær MUS Samarbejdet med forældrene Den røde tråd Overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave Overgangen fra børnehave til skole Pædagogiske læreplaner Institutionens procedure Kost Motorik Retningslinjer for udflugter og sikker transport Børneattester Tosprogede børn Børn med behov for særlig indsats Temaer Institutionens tema Forvaltningens tema - Inklusion Anbefalinger Henstillinger Dagplejen De private børnepassere/ung pige i huset Sammenfatning

5 Tilsynene 2011/2012 I perioden fra november 2011 til februar 2012 blev foretaget tilsynsbesøg i 14 kommunale daginstitutioner og 2 private daginstitutioner. For de 176 kommunale dagplejere og de 28 private børnepassere foregik tilsynsbesøgene i perioden 2011 og Tilsynene i daginstitutionerne blev fortaget af teamleder Karen Eldridge, konsulent Anette Christoffersen, teamleder Kirsten Tønder og teamleder Margit Hemmersam. Tilsynene for de private børnepassere blev foretaget af koordinator Susan Pace og i den kommunale dagpleje af de 8 dagplejepædagoger. Ved tilsynet for daginstitutionerne deltog institutionens leder, repræsentant for institutionens forældrebestyrelse samt institutionens tillidsrepræsentant/medarbejderrepræsentant, og besøget varede ca. 2 ½ time. Ved tilsynet i den kommunale dagpleje deltog dagplejer og dagplejepædagogen og for de private børnepassere koordinator Susan Pace og børnepasseren. Besøget varede ca. 2 timer. Daginstitutioner 1. Rundvisning 1.1 Udendørs Det gør sig generelt gældende, at Middelfart kommunes daginstitutioner er indrettet godt og med fokus på at sikre børnene gode udfoldelsesmuligheder. Institutionerne er generelt velholdte. 1.2 Indendørs Mange af de kommunale daginstitutioner har i perioden forud for tilsynene gennemgået/eller haft igangværende renovering/ombygning. Tilsynene fandt, at der var skabt/ i gang med at blive skabt velindrettede lokaler med fokus på gode sansemotoriske, udfoldelses - og samværsmuligheder. 1.3 Hygiejnen Tilsynene fandt en generel tilfredshed med rengøringen i institutionerne. Institutionerne havde alle fokus på børnenes hænder-vaskning efter toiletbesøg og før spisning. Flere institutioner gjorde brug af spritcontainere. En institution havde implementeret brug af engangshandsker ved bleskift. Flere institutioner skabte fokus på vejleding i vask af hænder ved, at have forklarende billeder hængende. 1.4 Rygepolitik Generelt har institutionernes personalegrupper næsten ingen rygere. Institutionerne anser ikke rygning som et problem eller en udfordring. Kommunens retningsliner følges. 4

6 2. Drøftelsen om forholdende i institutionen 2.1 Samarbejdet med bestyrelsen Tilsynene vurderer, at institutionerne har et godt fungerende samarbejde med bestyrelserne, som udviser engagement. Der er et generelt indtryk af stor forældretilfredshed. Flere institutioner er i processer med sammenlægning, og her har bestyrelsen bidraget til diskussionen om, hvordan sammenlægningen skulle håndteres. En institution oplever en meget ambitiøs bestyrelse, som de finder svær at leve op til i dagligdagen. En institution påpeger at bestyrelsen ikke blander sig i den daglige drift, men mere omkring prioriteringsspørgsmålet i forhold til økonomi. 2.2 Personaleforhold Sammenlægningen af flere institutioner i et hus har været en generel udfordring for Middelfart Kommunes daginstitutioner. Sammenlægningen af forskellige kulturer i et hus, har vist sig at være en stor ledelsesmæssig udfordring. Generelt har institutionerne fokus været at tænke i nye arbejdsgange og tiltag. I det daglige arbejde, skelnes der ikke imellem pædagoger og medhjælpere, men fokuseres i stedet på fordelingen i arbejdsområder for erfarne - og uerfarne medhjælpere. Pædagogerne har ansvaret for børn med særlige behov, forældresamtaler og læreplaner. 2.3 Sygefravær Sygefraværsstatistikkerne viser generelt et lavt sygefravær. Flere institutioner har et skærpet fokus på det psykiske arbejdsmiljø i takt med nyorganisering / sammenlægning af flere institutioner. Kommunens sygefraværspolitik bliver fulgt. Enkelte institutioner har 1-2 langtids-sygemeldinger. En institution er ramt af højt sygefravær, flere langtidssyge og en del drypdage, hvor det trods højt sygefravær påpeges, at personalet er gode til, at hjælpe hinanden. En institution uddanner medarbejderne i aktiv kommunikation i butterflymodellen. 2.4 MUS Udover at alle institutioner overholder reglen om MUS, har tilsynene bemærket, at der er en generel god brug af åben dialog og opfølgning på samtaler. Generelt har samtalerne senest været præget af forestående/igangværende sammenlægninger. Nogle institutioner har afholdt trivselsmøder, haft dialog om ønsker i arbejdsområder i ny organisering, trivselsmåling, fokus på arbejdspres og stress. Nogle institutioner har taget udgangspunkt i vækstmodellen ved MUS. 2.5 Samarbejdet med forældrene Alle institutioner afholder tre faste forældresamtaler i løbet af børnehavetiden. Der er generelt et stort fokus på daglig kontakt ved hente-bringe-situation, beskeder på opslagstavlerne, billeder af aktiviteter og dagbog, samt anvendelse af barnets bog i institutionerne. Nogle institutioner laver TRAS for vuggestuebørn. En institution laver 5

7 sprogscreening for alle børn. En institution laver SPU af alle femårige, sprogscreening af de treårige og har politikker/procedure for eksempelvis børn i sorg. Generelt ved børn med særlige behov afholdes der regelmæssige tværfaglige handleplansmøder. 3. Den røde tråd 3.1 Overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave I overlevering fra dagpleje til børnehave overleveres ikke skemaer og noget skriftligt fra dagplejen på alle børn jf. Den Røde Tråd. Det er et ønske fra flere daginstitutioner, at dagplejen overleverer alle børn på skrift. For børn med særlige behov ses en god håndtering med afholdelse af tværfaglige møder. Generelt er det gældende, at der løbene er besøg fra dagplejerne, hvor nogle institutioner har lavet faste aftaler om besøgsdage med dagplejen. 3.2 Overgangen fra børnehave til skole Overleveringen fra børnehave til skole sker skriftligt samt ved formel overleveringssamtale. Nogle institutioner laver SPU på alle børn, skoleparathedssamtaler med forældrene, og lader pædagogen følge barnet i tidlig SFO. En institution har gjort et nyt tiltag som de kalder Det Røde Tog (pædagoger fra SFO er i børnehaven fra november-marts og tilsvarende to pædagoger med i SFO fra martsjuni). En institution beretter, at det opleves, at skolerne ikke altid ønsker, at modtage de skriftlige skemaer jf. Den Røde Tråd. En anden institution oplever, at det er forskelligt, hvordan skoleledere prioriterer, at komme til møderne i børnehaven. 3.3 Pædagogiske læreplaner Generelt er de pædagogiske læreplaner en implementeret del af institutionernes aktiviteter. Læreplanerne indeholder mål, handlinger og læringsmiljø, hvor også inklusionsprocessen indgår. Forældrene bliver løbende informeret om, hvad der sker i institutionen igennem opslag og billeder på opslagstavler. En institution gennemgår hvert barn i forhold til forskellige temaer. 4. Institutionens procedure 4.1 Kost Middelfart kommunes dagtilbud har stor fokus på sund kost. Flere institutioner appellerer til ingen kage og slik til fødselsdage. En institution har haft temaaften med diætist om den gode madpakke. Flere institutioner serverer mad med fokus på sund kost. En institution har et gennemgående tema fra jord til bord hvor børnene eksempelvis samler bær og laver syltetøj. En institution oplever, at deres sund frokostordning, der er tilberedt af køkkenassistenten, er en succes blandt forældre og børn. 6

8 4.2 Motorik Motorik er en del af institutionernes hverdag, hvor institutionerne er indrettet ude som inde med mulighed for forskellige motoriske udfoldelser, hvor brug af legepladsen vægtes højt. Hertil har flere institutioner ture ud af huset. Flere institutioner har en medarbejder, der er uddannet i motorik. En institution har en bevægelsespolitik og en institution har skemalagt motorik engang om ugen. En institution afholder en motions og idrætsdag, og de store børn starter dagen med løbetur. 4.3 Retningslinjer for udflugter og sikker transport Alle institutioner anvender kommunens retningslinjer. I en institution får alle nye medarbejdere en mappe indeholdende institutionens udviklingsplan, læreplaner, retningslinjer for udflugter o.l. Flere institutioner har indhentet skriftlig accept fra forældre med tilladelse om, at institutionens medarbejdere må køre børnene i privatbil, taxa og bus. Autostole, selepude og seler anvendes. En institution oplever, at det er blevet sværere at tage børnene med på tur pga. væsentlig beskæring i offentlig transport, og leje af bus er dyrt. En anden institution påpeger, at de ingen mulighed har for brug af offentlig transport. En institution har egen bus. Generelt har institutionerne den procedure, at børnene tælles flere gange under en tur ud af huset, samt mobil og telefonnumre på forældre medbringes. En institution medbringer dertil CPR-nummer på alle børn. 4.4 Børneattester Alle institutioner har indhentet børneattester. 4.5 Tosprogede børn Alle institutioner oplever et godt samarbejde med Middelfart Kommunes sprogkonsulent. Dertil anvender en institution en tolk ved møder samt har en sprogvejleder tilknyttet institutionen. 4.6 Børn med behov for særlig indsats Institutionerne beretter generelt, at arbejdet omkring børn med behov for særlig indsats er velfungerende. Proceduren er for alle institutioner, at der afholdes tværfaglige møder, hvor alle implicerede fagpersoner deltager og der udarbejdes handleplaner og beslutningsreferater. En institution oplever, at muligheden for konsultative møder med psykologen er værdsat. En institution beretter, at de har fokus på at fysiske rammer, indretning, struktur og inklusion er vigtige faktorer for at hjælpe barnet. En institution fortæller, at de har gjort brug af specialpædagogernes flyver funktion med gode resultater. Det vægtes generelt, at forældresammenarbejdet er tæt. 7

9 5. Temaer 5.1. Institutionens tema Tilsynene har vist, at sammenlægning, nyorganisering og nye lokaler er temaer, der har fyldt meget i institutionernes dagligdag. Dertil, har der været fokus på samarbejde imellem interessenterne, og der ses en god og positiv vilje fra både medarbejdere, bestyrelse og forældre. Udover sammenlægning og nyorganisering beretter en institution, at de også har arbejdet med temaerne: Natur-Udeliv, Vendskaber-kamarater og Inklusion og en anden institution har arbejdet med temaet Kost og bevægelse. 5.2 Forvaltningens tema - Inklusion Der er generelt et stort fokus på inklusion i institutionerne, og hvordan de voksne indretter miljøet efter børnenes behov. Det er dog forskelligt, hvor langt de enkelte daginstitutioner er kommet i dette arbejde. Generelt arbejdes der med praksisfortællinger, læringshistorier og dynamikken i børnegrupperne. Institutionerne vil gerne arbejde med, hvordan man som personale hjælper hinanden i processen. 6. Anbefalinger Anbefalinger er en hjælp til dagtilbuddet, og den enkelte institution afgør selv, om de vil arbejde videre med disse anbefalinger. På baggrund af tilsynene i daginstitutionerne blev givet 6 anbefalinger: En institution blev anbefalet at stramme op på rygepolitikken. En institution blev anbefalet at ajourføre hjemmesiden og samtidig medtage børnemiljøvurderingen. En institution blev anbefalet, at få lagt børnemiljøvurderingen ud på hjemmesiden inden d. 1/ En institution blev anbefalet, at få ajourført hjemmesiden snarest og få lagt børnemiljøvurderingen ud på hjemmesiden, samt at få lagt midvejsevalueringen på den sidste udviklingsplan for 2010 på hjemmesiden. En institution blev anbefalet, at de til næste tilsynsbesøg skal udarbejde oversigt, der viser institutionens sygefravær opgjort på unavngivne personer, dage og mdr. samt at læreplaner og børnemiljøvurdering ligges på hjemmesiden. En institution blev anbefalet, at arbejde med udfordringen omkring 3 delt ledelse og at få afklaret og synliggjort ledelsesroller og kompetencer. I forhold til dagplejen besøger dagplejepædagogen kontinuerligt dagplejeren i løbet af året. Ved disse besøg tales om eventuelle anbefalinger, og hvis der er mangler i forhold til deres udførelse af arbejdet. Dette følger dagplejepædagogen op på næste gang, de kommer i dagplejen. 7. Henstillinger Henstillinger gives i de tilfælde, hvor dagtilbuddets praksis ikke er indenfor de rammer, der er fastsat i dagtilbudsloven, i Børn - og ungepolitikken samt af Byrådet. 8

10 Ved en henstilling, skal institutionslederen indenfor en given tidsramme sørge for at udbedre de påpegede mangler. I dagplejen skal dagplejepædagogen i samarbejde med dagplejeren indenfor 1 måned udarbejde en handleplan for de påpegede mangler. I begge tilfælde er det den tilsynsførendes ansvar at følge op på, om tidsfristen for de påpegede mangler overholdes. På baggrund af tilsynene i daginstitutionerne blev givet 5 henstillinger: En institution fik henstilling om, at institutionen skal kunne fremvise opdateret legepladscertifikat. En institution fik henstilling om at sikre de aftalte ting i legepladscertifaktet bliver lavet, samt finder et sted, hvor rygerne kan ryge uden børnene kan se det. En institution fik henstilling om, at lederen på lønningskontoret indhenter navnene på de nyansatte, der er indhentet børneattester på. En institution fik henstilling om at udarbejde handleplan med angivelse af udbedringstidspunktet for de problemområder, der fremgår af den udleverede legepladsrapport dateret april En institution fik henstilling om, at forældrebestryrrelsesrepræsentanter fremadrettet deltager ved tilsynsbesøg samt, at den manglende personalenomering for 2011 fremsendes forvaltningen. 8. Dagplejen 8.1. Rundvisning: Hvad er gået godt?: Alle dagplejere har indhegnede haver med generelt gode muligheder for fysisk udfoldelse for børnene. Hvilke udfordringer er der?: At de fysiske rammer fortsat er sikkerhedsmæssigt forsvarlige Dagplejernes fysiske forhold: Hvad er gået godt?: Dagplejerne har generelt gode fysiske forhold. Alle dagplejeres hjem er godkendt. Hvilke udfordringer er der?: Eventuelle husdyr kan være en udfordring i forhold til børn og forældre. Der skal være fokus på hygiejne Dagplejernes fokusområder Hvad er gået godt?: Dagplejerne er begyndt at arbejde med læreplaner. Der arbejdes også med inklusion og anerkendelse både i hjemmet og i legestuerne. 9

11 Hvilke udfordringer er der?: Alt nyt kan være svært, så det kræver meget sparring af dagplejepædagogerne Er målet med de forskellige politikker nået? Hvad er gået godt?: I forhold til kost og bevægelsespolitikken går det godt. Den kost, der serveres i dagplejen er blevet mere sund. Det er stort fokus på denne politik. Der arbejdes også meget med inklusion og anerkendelse. Praksisfortællinger er så småt taget i brug. Hvilke udfordringer er der?: At den enkelte dagplejer skal gøre op med tidligere kostvaner. At praksisfortællinger skal implementeres blandt dagplejerne, så det kan blive et benyttet arbejdsredskab Hvordan kan det ses, at der er arbejdet med politikkerne? Hvad er gået godt?: I forhold til kost og bevægelsespolitikken kan det ses på den kost, der serveres. Der arbejdes også positivt med inklusion og anerkendelse Hvilke udfordringer er der?: At sørge for at holde fokus på kosten. At praksisfortællinger bliver et anvendt arbejdsredskab Hvordan vil dagplejerne fremadrettet arbejde med de forskellige politikker?: Holde fokus og fastholde hinanden i det i legestuegrupperne. 9. De private børnepassere/ung pige i huset Tilsynet skal sikre, at den private børnepasser kan opretholde sin godkendelse, at personen er i stand til at passe gennemsnitligt 4 børn, og at de fysiske rammer inde og ude er i forsvarlig stand. Der er ikke tilsynspligt i forhold til børnene. I 2012 blev givet 7 henstillinger. Henstillingerne omfattede forsvarlig indhegning af have, dyr som grundet dets temperament ikke var foreneligt med børn, puslefaciliteter i køkkenet, afskærmning ved trappe skakter og manglende varmekilde i legerum. 10. Sammenfatning I den samlede vurdering af alle tilsyn er konklusionen, at gældende lovgivning indenfor området følges, og at dagtilbuddene i Middelfart Kommune efterlever intensionerne i Middelfart Kommunes Børn og Unge politik tilfredsstillende. 10

12

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Børnebakken, Østergade 25, 3720 Aakirkeby Dato for tilsynsbesøg: 30. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg: Januar

Læs mere

Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00

Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00 Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00 Leder: Steen Noer Bestyrelsesformand: Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14.maj

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution Tilsyn Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2014 Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1 Leder Birgit Simonsen Konst. Leder Linna Mosegaard Hansen Bestyrelsesformand Knud Haaning Andersen Tilsynsførende Afd. leder:

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Praksisundersøgelse. Rapport

Praksisundersøgelse. Rapport Praksisundersøgelse Rapport Indhold 1. Baggrund... 3 2. Pilotundersøgelsen... 5 2.1. Den kvalitative spørgeskemaundersøgelse... 5 2.1.1. Besvarelser fra pædagoger... 5 2.1.2. Resultater... 6 2.1.2.1. Sprogvurdering

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev Center for Børn & Familie Skabelon Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år Version 0 Regnbuen Lindeparken 33 Haslev 1 1.Præsentation Regnbuen er en kommunal 0-6 institution i Faxe kommune. Institutionen

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere