RevisorInformerer. Personalehåndbogen skaber trivsel og tryghed. Temanummer fokus på den attraktive arbejdsplads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. Personalehåndbogen skaber trivsel og tryghed. Temanummer 2008. - fokus på den attraktive arbejdsplads"

Transkript

1 RevisorInformerer Temanummer 2008 Personalehåndbogen skaber trivsel og tryghed - fokus på den attraktive arbejdsplads En personalehåndbog giver professionelle rammer for et godt arbejdsmiljø. Derfor er den vigtig, når man vil fastholde og rekruttere medarbejdere. I det følgende kan du finde inspiration til personalehåndbogen og dens indhold. Håndbog En personalehåndbog gør virksomhedens værdier synlige i dagligdagen, og den skaber klarhed om medarbejdernes ansættelsesvilkår. Den indeholder en række politikker, der har karakter af supplement til de eksisterende ansættelsesaftaler. Som håndbog hører den til i hånden og ikke på hylden. Personalehåndbogen skal derfor løbende revideres og udbygges i takt med virksomhedens og medarbejdernes behov. Det bedste resultat opstår ved at inddrage medarbejderne aktivt i processen, og desuden kan det være en god ide at inddrage din revisor eller andre rådgivere til at inspirere

2 Indhold En personalehåndbog bør indeholde følgende dokumenter: arbejdspladsvurdering familie- og orlovspolitik feriepolitik retningslinjer for afholdelse af personaleudviklingssamtaler og lønforhandlinger rygepolitik seniorpolitik sygdoms- og stresspolitik uddannelsespolitik it-politik alkohol- og misbrugspolitik. Øvrige informationer Personalehåndbogen bør også indeholde almindelig praktisk information. Det kan f.eks. være virksomhedens historie, dens organisation og målsætninger, medarbejderoversigt, åbningstider for reception/omstilling, orientering om frokostordning, personaleforening og booking af mødelokaler. Ikke uden varsel Når en personalehåndbog implementeres i en virksomhed, kan nogle af politikkerne medføre ændrede vilkår i forhold til medarbejderens ansættelseskontrakt. Derfor skal væsentlige ændringer, som introduceres mod medarbejdernes ønske, varsles med en tidsfrist, der svarer til den enkelte medarbejders opsigelsesvarsel. Hvis en medarbejder ikke kan acceptere ændringen, kan han betragte sig som opsagt. Hvis virksomheden har tiltrådt en kollektiv overenskomst, skal både kontrakter og personalehåndbogen respektere overenskomstens regulering af arbejdsvilkårene. Er der uoverensstemmelse mellem ansættelseskontrakt og personalehåndbog, har ansættelseskontrakten som hovedregel forrang. Stress og sygdom I virksomhedernes personalehåndbog er der stort behov for en stresspolitik, og det er vigtigt at støtte de medarbejdere, der bliver ramt af sygdom, stress og personlige problemer. Stress er ikke i sig selv en sygdom, og man kan sagtens leve med stress i en kortere periode. Langvarig stresspåvirkning er imidlertid skadelig og kan føre til alvorlig sygdom. De fysiske symptomer på stress kan være hjertebanken, hovedpine, svedeture og appetitløshed. Der kan også være tale om psykiske symptomer som hukommelsesbesvær, irritabilitet, koncentrationsbesvær og egentlig depression. Forebyggelse Stress udvikler sig som regel over en periode, og det vil ofte være muligt at skride ind over for de belastende påvirkninger. Gøres der ikke en varig indsats, er der stor risiko for, at stressreaktionerne vender tilbage. For at forebygge stress er det vigtigt for virksomheden: at der er åbenhed omkring problemer, og at de tages alvorligt 2

3 Mere information om sygdom og stress på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside Fakta, myter og gode råd om stress på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside Tema om sygefravær på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside at alle bidrager til konstruktiv dialog at alle tager ansvar for et godt arbejdsklima. Tag ansvar Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder er opmærksom på sin egen krops signaler og reagerer, hvis der viser sig stress-symptomer. Derudover har alle medarbejdere og ledere et ansvar for at reagere og tage det alvorligt, hvis de over en længere periode registrerer ændringer i en kollegas adfærd eller fysiske tilstand. Fra virksomhedens side bør der være fokus på, at medarbejderen genvinder balancen og arbejdsglæden hurtigst muligt. Det kan f.eks. ske ved at tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt, rokering, nye arbejdsopgaver eller nedsat arbejdstid. Anden sygdom Af personalehåndbogen bør det også fremgå, hvordan medarbejderen generelt forholder sig ved sygdom, og hvordan virksomheden tackler fravær i forbindelse med sygdom. Sygemelding En medarbejder, som bliver syg, skal senest ved arbejdstidens begyndelse informere virksomheden om, at fravær skyldes sygdom. Som medarbejder har man ikke pligt til at oplyse, hvad årsagen til en sygemelding er, og arbejdsgiveren må ikke spørge nærmere ind til, hvorfor en medarbejder er sygemeldt. Hvis virksomheden skønner, at det er nødvendigt at få sygefraværet dokumenteret, kan der forlanges en lægeattest. Udgifter til lægeerklæringer, som udstedes på virksomhedens begæring, betales altid af virksomheden. Som udgangspunkt kan virksomheden kræve en lægeerklæring udstedt på den fjerde sygedag, men først forlange den i hænde på den femte sygedag eller nærmeste hverdag derefter. Fraværssamtaler Hyppigt fravær gennem en periode kan være tegn på, at en medarbejder ikke trives. I sådanne situationer bør den nærmeste leder holde en sygefraværssamtale med medarbejderen. Formålet med samtalen er at afdække, om årsagerne til fraværet skyldes forhold i virksomheden, og om sygefraværet eventuelt kan nedbringes ved at tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt, ved rokering, nye arbejdsopgaver, nedsat arbejdstid eller andet. 3

4 Mere information om seniorpolitik på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside Seniorpolitik En seniorpolitik kan være til gavn for både virksomhed og medarbejdere, og derfor bør den indskrives i personalehåndbogen. Tryghed En senioraftale giver medarbejderen tryghed ved, at økonomi, arbejdsopgaver og ansvarsområder er fastlagt i en egentlig aftale. Samtidig giver det virksomheden mulighed for at planlægge bedre. Den individuelle senioraftale kan udformes som en ny ansættelsesaftale eller som et tillæg til den eksisterende ansættelsesaftale afhængig af, hvad der er mest velegnet i den konkrete situation. Indhold i senioraftaler En senioraftale betyder, at overgangen fra at være aktiv på arbejdsmarkedet til pensionering bliver mindre brat. Samtidig kan seniormedarbejderens erfaring udnyttes i videre omfang ved at bruge ham eller hende i mentorordninger for nye medarbejdere, til faglig sparring, afholdelse af interne kurser eller andre opgaver. En senioraftale kan eksempelvis vedrøre: arbejdstid arbejdsopgaver ansvarsområder ansættelsesform. Husk reglerne Vær opmærksom på, at aftaler om nedsat tid kan påvirke pensionsindbetalinger og eventuel udbetaling af dagpenge. Husk også, at eventuelle rettigheder og goder til fuldtidsansatte medarbejdere skal gives forholdsmæssigt eller i samme omfang til medarbejdere på deltid eller i tidsbegrænsede stillinger. Reglerne for efterløn er desuden ændret fra 1. januar 2007, så det ikke længere er muligt blot at arbejde et vist antal timer ved siden af efterlønnen. Alle, der udfører lønarbejde ved siden af efterlønnen, vil time for time blive trukket i efterlønnen. 4

5 Gå op i røg I august 2007 blev en ny rygelov vedtaget, og det kræves nu, at alle arbejdspladser har en skriftlig rygepolitik. Den kan passende sidde i personalehåndbogen. På skrift Lov om røgfri miljøer fastsætter, at der ikke må ryges indendørs på arbejdspladser. Dog kan der gives tilladelse til, at der må ryges i personlige enkeltmandskontorer og i særligt indrettede rygerum eller rygekabiner. Det er op til den enkelte virksomhed at fastsætte, hvorvidt der må ryges udendørs på firmaets område. Det er arbejdsgiverens ansvar, at der udarbejdes en skriftlig rygepolitik, som skal være tilgængelig for alle medarbejdere på arbejdspladsen. Som minimum skal rygepolitikken indeholde regler om, hvorvidt og hvor på arbejdspladsen der må ryges samt konsekvenserne af at overtræde rygepolitikken. Mangler den skriftlige rygepolitik, risikerer arbejdsgiveren at få en bøde. Mere information om de nye rygeregler på Arbejdstilsynets hjemmeside Eksempel på en skriftlig rygepolitik Virksomhed X er en røgfri arbejdsplads Virksomheden er en røgfri arbejdsplads. Det betyder, at der ikke må ryges indenfor i virksomhedens lokaler med undtagelse af personlige enkeltmandskontorer/særligt indrettede rygerum/ rygekabiner. Formålet er, at medarbejderne, klienter og øvrige personer, der færdes i vores lokaler, ikke udsættes for tobaksrøg. Hvor er rygning tilladt? Rygning er alene tilladt i personlige enkeltmandskontorer/ særligt indrettede rygerum/rygekabiner/i det fri. Rygning i det fri skal foregå på en måde, så andre ikke udsættes for tobaksrøgen. Ledelsen kan anvise passende områder for rygning udenfor. Det er i dag tilladt at ryge i ZZ (nærmere beskrivelse af områder). Overholdelse af rygepolitikken Ledelsen har ansvaret for, at alle overholder rygepolitikken. Ledelsen har derfor pligt til at skride ind over for medarbejdere, der ikke overholder rygepolitikken. Hvis rygepolitikken ikke overholdes, vil dette blive betragtet som misligholdelse af ansættelsesforholdet. Gentagne overtrædelser vil kunne medføre opsigelse eller i grove tilfælde bortvisning. Rygeafvænning Medarbejderne tilbydes gratis rygeafvænning. Dette aftales nærmere med ledelsen. /dato/eventuel udsteder 5

6 Arbejdspladsvurderingen (APV) skal være i orden Medarbejderne lægger stor vægt på et sikkert, sundt og behageligt arbejdsmiljø. Det sikres bl.a. gennem arbejdsmiljølovgivningens krav om en arbejdspladsvurdering. Formålet med en arbejdspladsvurdering (APV) er at sikre, at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer, og at virksomheden arbejder systematisk og løbende med at løse problemerne. Husk at virksomheden skal tage stilling til arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet i APV en. APV en skal forefindes i virksomheden og være tilgængelig for Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med virksomheden. Desuden skal den være tilgængelig for ledelse og ansatte, så det er oplagt at give den plads i personalehåndbogen. En APV skal være skriftlig, men der gælder ikke yderligere formkrav. Forsvarligt arbejde Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at alle led i arbejdet skal foregå, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det indebærer bl.a., at sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen skal vurderes. Processen starter ved, at ledelsen undersøger, om der er arbejdsmiljømæssige problemer i virksomheden. Det sker i samarbejde med medarbejderne, og ledelsen anvender typisk et spørgeskema for at kortlægge arbejdsmiljøet og den enkeltes behov. Metodefrihed Ved udarbejdelsen af en APV kan virksomheden frit vælge en metode, der passer til virksomhedens organisation, kultur og traditioner for samarbejde. Metoden skal dog være egnet til at identificere de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i virksomheden. Virksomheder med færre end ti medarbejdere kan normalt nøjes med at foretage en mere enkel og simpel APV, hvis der ikke er væsentlige farer og risici. Arbejdstilsynet har udarbejdet 60 forskellige og branchespecifikke tjekklister. Revideres jævnligt APV skal revideres og opdateres, når der sker ændringer i arbejdsmetoder, arbejdsprocesser, arbejdsforhold m.v., som har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet. APV en revideres senest hvert tredje år. Hvem gælder kravet for? Kravet om APV gælder for alle virksomheder uanset størrelse. Arbejdsgivere med ansatte har således pligt til at udarbejde en skriftlig APV, også selvom der kun er tale om tidsbegrænsede ansættelsesforhold eller løsarbejde. Selvstændige uden ansatte er ikke omfattet af kravet om APV. Organisering I virksomheder med ti ansatte eller derover skal arbejdsmiljøarbejdet organiseres. De ansatte vælger en sikkerhedsrepræsentant for hver afdeling eller hvert område til sikkerhedsgruppen, som så repræsenterer dem i spørgsmål om sikkerhed og sundhed. I virksomheder med 20 ansatte eller derover skal der oprettes et sikkerhedsudvalg. Dette udgøres af medlemmer af sikkerhedsgruppen samt virksomhedens leder eller dennes repræsentant. Hvem skal udarbejde APV en? Arbejdsgiveren har ansvaret for, at der bliver udarbejdet en APV. For at sikre, at alle arbejdsmiljøforhold belyses, skal virksomhedens sikkerhedsorganisation inddrages i hele processen om planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, opfølgning samt ajourføring af APV en. Deltagelsen skal dokumenteres ved, at sikkerhedsorganisationen påtegner APV en. Også i virksomheder, hvor der ikke er krav om sikkerhedsorganisation, skal medarbejderne inddrages, når APV en udarbejdes. Om nødvendigt kan arbejdsgiveren indhente bistand fra særligt sagkyndige til at udarbejde APV en. Mere information om APV på Arbejdstilsynets hjemmeside - - her finder du også de 60 branchespecifikke tjeklister. Se også og Om sygefravær og APV - se Beskæftigelsesministeriets hjemmeside - 6

7 For familiens skyld Familie- og orlovspolitik skaber omsorg for medarbejderne og hjælper dem til at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Formålet med en familie- og orlovspolitik er at drage omsorg for medarbejderne. Når den beskrives i personalehåndbogen, bør den indeholde regler om: barns første sygedag omsorgsdage mærkedage læge m.v. uddannelse fleksibel arbejdstid flekstid hjemmearbejdsdage deltid. Når barnet kommer Barselsloven fastlægger, hvor meget orlov mænd og kvinder har i forbindelse med barsel og adoption, og hvor lang tid man kan modtage dagpenge i den forbindelse. Barselsloven fastsætter også regler for, hvornår en medarbejder skal varsle afholdelse af orlov. Orlov I forbindelse med graviditet og fødsel har forældrene ret til orlov. Moderen har: ret til fire ugers graviditetsorlov før forventet fødsel pligt til at holde to ugers barselsorlov i direkte forlængelse af barnets fødsel ret til at holde 12 ugers barselsorlov i direkte forlængelse af fødslen ret til 32 ugers forældreorlov, der kan forlænges til maksimalt 46 uger. Faderen har: ret til to ugers sammenhængende fædreorlov i direkte forlængelse af fødslen eller barnets hjemkomst ret til 32 ugers forældreorlov, der kan forlænges til maksimalt 46 uger. Adoptanter har ret til orlov i tilsvarende omfang. Dagpenge I forbindelse med graviditet og fødsel har forældre ret til dagpenge: moderen har ret til dagpenge under graviditetsorloven og barselsorlov faderen har ret til dagpenge under fædreorloven forældrene har tilsammen ret til 32 ugers dagpenge under forældreorloven. Perioden kan forlænges til maksimalt 46 uger. I så fald reduceres dagpengene pr. uge, så der samlet udbetales, hvad der svarer til dagpenge i 32 uger. Forældrene kan vælge at genoptage arbejdet helt eller delvist i de perioder, hvor de har ret til dagpenge, bortset fra moderens to ugers barselsorlov i direkte forlængelse af fødslen. Orlovspolitik Når en arbejdsgiver udarbejder en orlovspolitik, skal han eller hun tage stilling til, hvor meget arbejdsgiveren vil betale i løn under orlov. Lovgivningen beskriver kun reglerne for funktionærer. Kvindelige funktionærer har ret til 50 pct. af lønnen under graviditetsorloven og i de 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Derudover er det helt frivilligt, om arbejdsgiveren vil betale løn under barselsorlov, og i givet fald hvor meget. 7

8 Vigtige datoer 2007/2008 Marts 3. Moms (små) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 17. Frivillig indbetaling af restskat over kr. 25. B-skat + AM-bidrag selvstændige, acontoselskabsskat, moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) April 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), feriekonto 14. ATP 15. Lønsumsafgift 21. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Maj 2. Fortrykt selvangivelse lønmodtagere 13. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), moms (mellem) 15. Etableringskonto 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 26. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Juni 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 25. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Godt at vide Dagpenge 2008 Max. pr. dag: Sygedagpenge 2008 Max pr. uge: Yderligere oplysninger: Diskontoen 703 kr kr. 7. juni ,00 pct. 9. marts ,75 pct. 8. december ,50 pct. 6. oktober ,25 pct. 9. juni ,75 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: km: 1,83 kr. Over 100 km: 0,92 kr. Kørselsgodtgørelse 2008 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km 3,47 kr. Over km 1,83 kr. Egen cykel eller knallert pr. km 0,40 kr. Rejsegodtgørelse 2008 Logi efter regning eller pr. døgn 189 kr. Fortæring pr. døgn 440 kr. Tilsluttende døgn pr. time 18,33 kr. Fri morgenmad 66,00 kr. Fri frokost 132,00 kr. Fri middag 132,00 kr. 25 pct. godtgørelse 110,00 kr. Mindsterenten 1. januar juni pct. Yderligere oplysninger: Nettoprisindeks 2007 December ,7 November ,8 Oktober ,0 September ,6 August ,9 Juli ,1 Juni ,5 Maj ,6 April ,4 Marts ,1 Februar ,7 Januar ,3 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Kim Pedersen, Sirius Advokater, Niels Sørensen og Mette Kingod (red.sekretærer). RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eks. Tryk: Rounborgs grafiske hus ISSN X Redaktionen er afsluttet den 14. januar 2008 Eftertryk er ikke tilladt Foreningen Registrerede Revisorer FRR

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER UDGIVER Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon 33 96 97 98 Fax 33 36 97 50 samfund@advocom.dk www.advokatsamfundet.dk

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK

Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK 1 Indledning... 3 Adresselister... 5 Adresseændring... 5 Afsked/Uansøgt afsked... 5 Alarm... 5 Alkohol... 5 Ansættelse... 5 Arbejde og Familieliv... 5 Arbejdsmiljø... 5

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA. 1. kvartal 2010

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA. 1. kvartal 2010 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere