Pernille Vibe Rasmussen Center for Folkesundhed Slagelse Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pernille Vibe Rasmussen Center for Folkesundhed Slagelse Kommune"

Transkript

1 Kortlægning af sundhedsaktiviteter på skolerne i Slagelse Kommune. Pernille Vibe Rasmussen Center for Folkesundhed Slagelse Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse 1. 0 Indledning Formål og metode Undersøgelsens fokus Interviews, udvælgelse af interviewpersoner og observationer Kortlægning af de enkelte skoler i Slagelse Kommune Kortlægningen af de enkelte emner (det samlede billede i Slagelse Kommune) Kost og drikkevarer Fysisk aktivitet/motion/bevægelse Trivsel Seksuel sundhed Rusmidler (herunder illegale stoffer og alkohol) Rygning Anbefalinger samt råd i forhold til at styrke den fremtidige indsats Kost og drikkevarer Fysisk aktivitet/motion/bevægelse Trivsel Seksuel sundhed Rusmidler (herunder illegale stoffer og alkohol) Rygning Øvrige anbefalinger Litteraturliste Bilag Bilag 1. Kortlægning af de enkelte skoler 42 Folkeskoler og X-Class 1 Agersø Skole 42 2 Antvorskov Skole 43 3 Baggesenskolen 45 4 Boeslunde Skole 47 5 Broskolen 49 6 Dalmose Centralskole 51 7 Eggeslevmagle Skole 52 8 Flakkebjerg Skole 54 9 Hashøjskolen Hvilebjergskolen Kirkeskovskolen Marievangsskolen Nymarkskolen Nørrevangsskolen Omø Skole Skælskør Skole Stillinge Skole Søndermarksskolen Tårnborg Skole Vemmelev Skole Vestermose Skole X-Class 78 Specialskolerne 23 Attekærgård Heldagsskole Havrebjerg Heldagsskole Heldagsskolen under Broskolen Storebæltskolen 85 2

3 Private/friskolerne 27 Dyhrs skole Forlev friskole Friskolen Lille Egede Helms skole Landsgrav friskole Trelleborg friskole 94 Specialskolerne som Center for Skole har tilsyn med 33 Bakkeskolen Magleby Skolecenter Skolen på Langebjerggaard Lille Valbygaard Skole 101 Bilag 2 Interviewguide 103 Bilag 3 Oversigt over skoler og interviewpersoner 105 3

4 1. Indledning Størstedelen af danske børn i den skolepligtige alder opholder sig en stor del af dagligdagen i skolen og evt. i skolefritidsordningen (SFO). Det er derfor oplagt at øge den sundhedsfremmende indsats i disse miljøer ved at give eleverne viden og handlemuligheder til at fremme deres egen og andres sundhed. Skolen som arena kan være med til at understøtte elevernes sundhed og trivsel ved for eksempel at fokusere på sund kost, fysisk aktivitet, seksuel sundhed og ved at beskytte eleverne mod tobaksrøg, rusmidler, ulykker og mobning. Forældrene har et stor ansvar i forhold til deres børns sundhed, men det er afgørende, at det omkringliggende samfund herunder skolen og SFO skaber rammerne, så det sunde liv kan leves. Skolen er således en vigtig arena i forhold til elevernes sundhed, ikke mindst fordi eleverne ofte præges af de normer, som de møder i Det er vigtigt, at skolerne samt SFO erne arbejder ud fra det brede sundhedsbegreb, som lyder: Sundhed er en tilstand hos et individ eller en gruppe af individer karakteriseret ved fysisk, mental og social trivsel 1. Med det brede sundhedsbegreb som udgangspunkt handler arbejdet med at fremme elevernes sundhed om at skabe et sundt og godt skoleliv, som kan understøtte den generelle udvikling og trivsel. Skolerne i Slagelse Kommune udfører en lang række af gode og velfungerende sundheds- og forebyggelsesinitiativer/aktiviteter, hvori det brede sundhedsbegreb er vægtet. For at få et overblik over disse initiativer og aktiviteter har Center for Folkesundhed samt Center for Skole besluttet, at undersøge de enkelte skolers arbejde nærmere. Efter kommunernes sammenlægning er der i dag 21 normalskoler (folkeskoler), 4 specialskoler og et 10. klassecenter, som hører under Center for Skole (Slagelse Kommune). Derudover er der 6 private/friskoler samt 4 private specialskoler(center for Skole har tilsyn med disse) i Slagelse Kommune. Undersøgelsens informationer er indsamlet i perioden november 2009 maj Interviewmaterialet er herefter bearbejdet, og denne rapport er udarbejdet. 2. Formål og metode Formålet med kortlægningen er: A) At give et overblik over de overordnede sundheds- og forebyggelsesinitiativer/aktiviteter de enkelte skoler tilbyder i Slagelse Kommune. B) At give et samlet billede af de sundheds- og forebyggelsesinitiativer/aktiviteter som Slagelse Kommune har iværksat på skoleområdet herunder inddragelse af relevant litteratur. C) At give anbefalinger samt råd til styrkelsen af den fremtidige indsats af sundheds- og forebyggelsesinitiativer/aktiviteter på skolerne i Slagelse Kommune. 2.1 Undersøgelsens fokus: Undersøgelsen tager ikke sigte på at teste eller evaluere konkrete initiativer eller aktiviteter i forhold til sundhed og forebyggelse på de enkelte skoler. Undersøgelsen er derimod søgende overfor de overordnede, særligt de strukturelle tiltag, de enkelte skoler har iværksat på sundhedsområdet. Det er således ikke hensigten, at undersøge hvilke sundheds- og forebyggelsesinitiativer/aktiviteter, der bliver undervist og formidlet på de forskellige klassetrin. Undersøgelsen er på et overordnet plan og koncentrerer sig om, at undersøge sundhed ud fra det brede sundhedsbegreb bl.a. ved at undersøge om de enkelte skoler har udarbejdet kost -, bevægelses -, mobbe-, rusmiddel - og rygepolitikker, og om der i relation til disse er igangsat konkrete aktiviteter. Det er besluttet at lave undersøgelsen så bred som muligt, og derfor er alle skoler inddraget. Interviewformen er anvendt frem for et spørgeskema, idet det var muligt at spørge nærmere ind til en række områder. Derudover blev 1 WHO

5 det vægtet, at det var givtigt at skabe en mere personlig kontakt til skolerne, som kan være brugbar på sigt. 2.2 Interviews, udvælgelse af interviewpersoner og observationer: Indledningsvis er skolerne under Center for Skole informeret om undersøgelsen i nyhedsbrevet udsendt af Center for Skole, og private/friskolerne har fået tilsendt en mail med oplysninger om undersøgelsen. I forhold til udvælgelsen af interviewpersoner er der herefter taget telefonisk kontakt til skolerne. I forhold til de private specialskoler (de skoler Center for Skole har tilsyn med) indledtes kontakten med telefonsamtalen, idet de ikke blev informeret skriftligt. I telefonsamtalerne er der spurgt ind til, om det var muligt at tale med skolelederen eller en afdelingsleder. Herefter er der aftalt et interview med enten skolelederen eller en afdelingsleder fortrinsvis skolelederen (oversigt over interviewpersoner i bilag 3). Det er således den enkelte skole, der har udvalgt den person, der er repræsentativ for Der er udarbejdet en interviewguide, som hjælp til kortlægningen. De overordnede emner for interviewguiden er følgende: Kost/drikkevarer, fysisk aktivitet/motion/bevægelse, trivsel, seksuel sundhed, rusmidler og rygning (se interviewguiden i bilag 2). Interviewguiden er udarbejdet af repræsentanter fra Center for Kultur og Fritid, Center for Folkesundhed, Sundhedstjenesten, Misbrugscenteret og Tandplejen. Der er fortrinsvis foretaget enkeltinterviews, men i flere tilfælde har skolelederen valgt at tage, en afdelingsleder, en lærer eller en SFO leder med. Deltagernes medvirken i interviewene er baseret på frivillighed. Interviewene er i næsten alle tilfælde optaget digitalt, hvorefter de er hørt igennem, og de enkelte afsnit om hver skole er herefter skrevet. Interviewene er foretaget af sundhedskonsulent Pernille Vibe Rasmussen fra Center for Folkesundhed og derudover har idrætskoordinator Per Andersen fra Center for Kultur og Fritid deltaget. I forbindelse med besøgene på skolerne er der foretaget en række observationer af skolens faciliteter. På mange af skolerne gav skolelederne en rundvisning, hvor skolens indendørs faciliteter i forhold til bevægelse blev vist frem samt evt. skolens bod/kantine. Derudover er der brugt tid på at observere skolernes legepladser samt evt. tilhørende grønne områder. 5

6 3.0 Kortlægning af de enkelte skoler i Slagelse Kommune I nedenstående afsnit er samlet de overordnede sundheds- og forebyggelsesinitiativer/ aktiviteter, de enkelte skoler i Slagelse Kommune tilbyder. Formålet er således, at danne et overordnet overblik over de initiativer/aktiviteter, de enkelte skoler tilbyder. Der er udarbejdet en kort præsentation af hver enkelt skole, og herefter er følgende emner belyst. Kost og drikkevarer Fysisk aktivitet/motion/bevægelse Seksuel sundhed Trivsel Rusmidler (herunder illegale stoffer og alkohol) Rygning Denne præsentation findes i bilag 1 (side 42), og den er langt mere fyldestgørende end det nedenstående skema, som opsummerer skolernes initiativer/tiltag på tværs af de undersøgte perspektiver. Den skematiske fremstilling giver således et overordnet billede, men for den mere interesserede læser, henvises der til bilaget. I forlængelse heraf er det vigtigt, at pointere, at der er tale om et øjebliksbillede på skolen, og derfor kan der sidenhen været igangsat nye tiltag ligesom andre kan være afsluttet. Derudover kan det være, at ikke alle initiativer/aktiviteter er blevet oplyst i interviewet. Skole/ spor/ antal elever Agersø skole (Ø-skole) 0-6 klasse 13 elever Antvorskov Skole 0-9 klasse 927 elever Kost/ drikkevarer Kostpolitik er udarbejdet på Ingen kantineordning. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Kostpolitik er udarbejdet på Ingen kantine ordning. Skolen har afprøvet madordninger fra en række firmaer. Har ikke haft den store succes med dette. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse udarbejdet en bevægelsespolitik. I det fremtidige arbejde fokuseres der på at få mere bevægelse ind i elevernes hverdag. udarbejdet en bevægelsespolitik på Skolen har morgen motion for indskolingen. Skolen har AKT 2 idræt. Skolen har legepatruljer. Skolen har venskabsklasser. Seksuel sundhed igangsat nogle overordnede aktiviteter. igangsat nogle overordnede aktiviteter. Trivsel Skolens mobbepolitik er under revision. Skolen har en række trivselsregler. Der er udarbejdet en trivselsstrategi. Skolen er LP-skole 3. Skolen har en skolerådgiver ansat til at varetage trivselsopgaver. Rusmidler/ Rygning nedskrevet en rusmiddelpolitik herunder en ryge politik. I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Skolen har en overordnet rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Skolen er interesseret i et samarbejde med Antvorskovhallen vedr. sund skolemad. Der arbejdes på at etablere åben hal i det store frikvarter. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. 2 AKT står for adfærd, kontakt og trivsel. 3 LP-modellen er udviklet af Thomas Nordahl og er en pædagogisk analysemodel, der anvendes i forhold til arbejdet med elevernes trivsel. Størstedelen af folkeskolerne arbejder med modellen eller skal påbegynde den. 6

7 Skole/ spor/ antal elever Baggesens Skolen 0-9 klasse 604 elever Boeslunde skole 0-3 klasse 51 elever Broskolen 0-9 klasse 437 elever Dalmose Central Skole 0-9 klasse 292 elever Eggeslevmagle skole 0-9 klasse 738 elever Kost/ drikkevarer Kostpolitik er udarbejdet på Skolen har tidligere haft en madpakkeordning med et firma. Skolen er interesseret i et samarbejde med hallen vedr. sund skolemad. Skolens ældste elever må gerne forlade skolen/matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Der er ingen mulighed for indkøb af mad på Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Kostpolitik er udarbejdet på Der er etableret en cafe, hvor der er et stort udbud af mad (både til frokost og morgenmad). Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Kostpolitik er udarbejdet på Dalmose hallen leverer hver dag mad til en række af skolens elever. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Der er nedskrevet en række principper for sund kost på Skolen har en bod. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse udarbejdet en bevægelsespolitik på Skolen har en projektklasse, hvor motion og kost tænkes ind. Skolen har legepatruljer Skolen har venskabsklasser. udarbejdet en bevægelsespolitik på Skolen har morgenløb Emneuge i uge 41 vedr. kost og motion I SFO en løbes der hver dag eller igangsættes bevægelses aktiviteter, hvor alle elever skal være med. udarbejdet en bevægelsespolitik på I frikvartererne anvendes skolens gymnastiksale til leg og bevægelse. Der er iværksat initiativer vedr. legepatruljer, men det er ikke et fast etableret tilbud. Skolen deltager i et projekt omhandlende marginaliserede unge, hvis formål bl.a. er at få de unge til at deltage i foreningslivet. udarbejdet en bevægelsespolitik på skolen Legepatruljer er etableret. Skolen er interesseret i korte målrettede bevægelses/aktivitetskurser til lærerne/idrætslærerne. udarbejdet en bevægelsespolitik på Der er etableret legepatruljer (pædagoger samt lærere er patruljer). Seksuel sundhed igangsat nogle overordnede aktiviteter. Skolen har haft besøg af sexkaravanen. Skolen har elever fra 0-3 klasse. Derfor er dette spørgsmål ikke vægtet. igangsat nogle overordnede aktiviteter. Emnet seksuel sundhed har været diskuteret i skolebestyrelsen, i forhold til hvordan dette kunne prioriteres. igangsat nogle overordnede aktiviteter. igangsat nogle overordnede aktiviteter. Trivsel Skolen har ingen overordnet mobbe eller trivselspolitik. Skolens mobbepolitik er under revision. Skolen har udarbejdet en trivselspolitik. nedskrevet en overordnet mobbepolitik på Derimod er trivsel indskrevet i AKT- funktionen, og der er udarbejdet en handleplan i forhold til trivsel. Skolens mobbepolitik er under revision. LP-skole fra sommeren 2010 Rusmidler/ Rygning Der er på skolen udarbejdet en rusmiddelpolitik. Derudover har skolen igangsat en række aktiviteter - herunder foredrag i forhold til forebyggelse. I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Skolen har ikke en rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Skolen har ikke en rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. nedskrevet en rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Skolen har ikke en rusmiddelpolitik. I forhold til rygning har skolelederen fremsat et forslag 7

8 Skole/ spor/ antal elever Kost/ drikkevarer Skolen har deltaget i Fødevareministeriets madordning (8 uger med gratis skolemad). Skolen er ikke umiddelbart positivt stemt overfor et samarbejde med en hal vedr. sund skolemad. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse Åben hal i frikvartererne på mellemtrinnet. Seksuel sundhed Trivsel Rusmidler/ Rygning om, at der fra 1. august 2010 ikke må ryges på matriklen af personalet. P.T må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Skolen har opprioriteret hjemkundskabs timerne. Flakkebjerg skole 0-6 klasse 134 elever Skolens ældste elever må gerne forlade skolen/matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Sund kost tænkes ind i de øvrige timer herunder hjemkundskabstimerne. Dalmose hallen leverer hver dag mad til en række af skolens elever. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik. Skolen har morgen motion. Faget kost og motion to timer ugentligt. Åben frikvarter i skolens gymnastiksal. Der arbejdes på at etablere legepatruljer (skolen vil gerne have inspiration til dette). igangsat nogle overordnede aktiviteter. Skolen skal i gang med at udarbejde en mobbepolitik. Skolen er LP-skole. AKT lærerne anvendes meget i forhold til trivsel. Skolen har ikke en rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må lærerne ryge udenfor matriklen. Hashøj- Skolen 0-6 klasse 117 elever Hvilebjerg- Skolen Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Skolen har en bod. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Skolen er interesseret i målrettede aktivitets/ bevægelseskurser til lærerne samt hjælp til etablering af legepatruljer. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på igangsat nogle overordnede aktiviteter. igangsat nogle overordnede En trivselspolitik er under udarbejdelse, som bl.a. vil indeholde en handleplan i tilfælde af mobning. Skolen er LP-skole. Skolen skal i gang med at benytte materialet Fri for mobberi fra Red Barnet. Skolen har et overordnet værdigrundlag, en egentlig mobbepolitik er under nedskrevet en rusmiddelpolitik på Ifølge lederen skal en sådan udarbejdes, hvor især den forebyggende del vægtes. I forhold til rygning så ryger lærerne under et halvtag på matriklen, hvor eleverne kan se dem. Der arbejdes på at etablere et sted, hvor lærerne kan ryge væk fra eleverne. nedskrevet en rusmiddelpolitik 8

9 Skole/ spor/ antal elever 0-6 klasse 192 elever Kost/ drikkevarer Skolen har en bod. Skolen er ikke umiddelbart positivt stemt overfor et samarbejde med en hal vedr. sund skolemad. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse Lederen vil gerne i det fremtidige arbejde integrere bevægelse mere i undervisningen samt arbejde med sundhedsprofiler. Arbejder på at deltage i Sund Skole Nettet.dk. Seksuel sundhed aktiviteter. Trivsel udarbejdelse. Skolen er LP-skole. Rusmidler/ Rygning I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Kirkeskovskolen 0-6 klasse 163 elever Marievangs -skolen 0-9 klasse 874 elever Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Der er udarbejdet principper for en kostpolitik på Skolen har en skolebod. Skolen er positivt indstillet overfor et samarbejde med en hal vedr. Sund skolemad. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Kostpolitik er udarbejdet på I perioder har skolen en bod. Skolen har tidligere deltaget i madordninger. Skolen er ikke umiddelbart positivt indstillet overfor et samarbejde med en hal vedr. sund skolemad, idet skolelederen vil se, om de ikke selv kan få stablet en ordning i gang. Dette arbejde er påbegyndt. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Morgenmotion er indført på Skolen er interesseret i korte målrettede bevægelses/aktivitetskurser til lærerne på skolens eget område, så skolens faciliteter kan anvendes. Skolen vil gerne deltage i Sund Skole Nettet.dk herunder arbejde med sundhedsprofiler. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på En række klasser har morgenmotion et par gange om ugen. Skolen er interesseret i målrettede aktivitets/ bevægelseskurser til lærerne samt hjælp til etablering af legepatruljer. Emnet blev ikke drøftet. igangsat nogle overordnede aktiviteter. Skolen har ingen overordnet mobbepolitik, men der er nedskrevet en række generelle regler. Fra næste skoleår bliver skolen LP-skole. Der er udarbejdet en mobbepolitik på Skolen er LP-skole. Anvender en uddannet konfliktløser i trivsel arbejdet samt AKT lærerne. Skolen har en overordnet rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. nedskrevet en rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Lederen er interesseret i et tilbud til eleverne om rygestop. Nymark- Skolen 0-9 klasse 578 elever Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Kostpolitik er udarbejdet på Skolen har tidligere deltaget i madordninger. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Skolen har læsning og motion i 5. klasse. igangsat nogle overordnede aktiviteter på Skolelederen Der er udarbejdet en overordnet trivselspolitik. Skolen er LP-skole. nedskrevet en rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ryge 9

10 Skole/ spor/ antal elever Nørrevangs -skolen 0-9 klasse 337 elever Omø skole (ø-skole) 0-6 klasse 12 elever Skælskør skole 0-9 klasse 371 elever Kost/ drikkevarer Skolen har fået bygget et produktionskøkken, hvor der produceres mad, som eleverne kan købe. De ældste elever ( klasse) må forlade skolen/matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Skolen har etableret en kantine og ansat en kok på klasse får hver dag gratis mad (frokost). De øvrige elever kan købe måltidet. De ældste elever fra klasse må forlade skolen/matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Det er ikke muligt at købe mad på Eleverne handler ikke ind i frikvartererne. Kostpolitik er under udarbejdelse. Har periodevis en bod på Skolen er ikke umiddelbart positivt stemt overfor et samarbejde med en hal vedr. sund skolemad. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse Skolen har legepatruljer. Det er planen, at der skal igangsættes åben hal i frikvartererne. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på skolen. Ifølge skolelederen bliver idræt, motion og bevægelse vigtige elementer i arbejdet med den nye heldagsskole (skolen skal være heldagsskole fra sommeren 2010). udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Bevægelse inddrages meget i arbejdet med naturen og grønne temaer. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Har erfaringer med morgenløb. Skolen har etableret valgfaget friluftsliv. Skolens hal anvendes i frikvartererne. Seksuel sundhed mener, at en overordnet indsats vil kunne øge fokus på emnet. igangsat nogle overordnede aktiviteter på Emnet blev ikke drøftet. igangsat nogle overordnede aktiviteter på Skolen har på et tidspunkt haft besøg af sexkaravanen. Trivsel udarbejdet en mobbepolitik på I AKT funktionen arbejdes der meget med trivsel. udarbejdet en mobbepolitik på udarbejdet en mobbepolitik på skolen, men denne er under udarbejdelse. LP-skole fra sommeren Rusmidler/ Rygning på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Lederen er interesseret i tilbud om rygestop til eleverne. nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Skolelederen er interesseret i tilbud om rygestop til eleverne. nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Stillinge skole 0-9 klasse 338 elever klasse må forlade skolen/matriklen i frikvartererne. Kostpolitik er udarbejdet på Skolen har en bod. Skolen er positivt stemt overfor et udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Skolelederen er meget optaget af at motion og trivsel hænger sammen. igangsat nogle overordnede aktiviteter på udarbejdet en mobbepolitik på Skolen har en handleplan mod drilleri og mobning. Der er nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted 10

11 Skole/ spor/ antal elever Sønder- Markskolen 0-9 klasse 541 elever Tårnborg Skole 0-9 klasse 349 elever Kost/ drikkevarer samarbejde med en hal vedr. sund skolemad. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Kostpolitik /sundhedspolitik er udarbejdet på Der er en bod på Skolen er positivt stemt overfor et samarbejde med en hal vedr. sund skolemad. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Skolen har tidligere deltaget i madordninger, hvor der blev leveret mad udefra. Skolen er positivt stemt overfor et samarbejde med en hal vedr. sund skolemad. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse I AKT undervisningen anvendes bevægelse. Skolen vil gerne arbejde med testning af eleverne eks. i forhold til at måle elevernes kondital. SFO en prioriterer bevægelse højt. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Skolen har en overordnet sundhedspolitik, hvor bevægelse er tænkt ind. Skolen er interesseret i etablering af legepatruljer. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Skolen har sundhedsuger. Skolen har valgfaget bevægelse/idræt. Repræsentanterne fra skolen er interesserede i målrettede aktivitetskurser for lærerne samt pædagogerne. Der er legepatruljer på Seksuel sundhed igangsat nogle overordnede aktiviteter på Skolelederen tror, at indsatsen til eleverne i forhold til seksuel sundhed skal påbegyndes tidligere, end tilfældet er i dag. igangsat nogle overordnede aktiviteter på Afholder emne uge i uge Sex. Skolen har på et tidspunkt haft besøg af sexkaravanen. Trivsel Skolen har en overordnet trivselspolitik, der bl.a. indeholder et regelsæt/ ordensregler for, hvordan eleverne skal opføre sig. AKT lærerne anvendes i arbejdet med trivsel, herunder er der en AKT lærer i frikvartererne, som eleverne kan snakke med. Skolen er LP skole fra starten af Skolen har en overordnet mobbepolitik. Fra sommeren 2010 skal skolen være LP-skole. Rusmidler/ Rygning hvor eleverne ikke kan se dem. nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Vemmelev Skole 0-9 klasse 473 elever Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Kostpolitik er udarbejdet på Der er en bod på Skolen er positivt stemt overfor et samarbejde med en hal vedr. sund skolemad. Skolen har frugtordning. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Skolen har valgfaget krop og læring. Skolen er interesseret i målrettede aktivitetskurser for lærerne samt pædagogerne. igangsat nogle overordnede aktiviteter på Sygeplejestuderende har været på besøg og talt om emnet, hvilket skolen havde gode erfaringer med. Skolen har en overordnet handleplan mod mobning samt et værdigrundlag. Skolen er LP-skole. AKT lærerne arbejder meget med trivsel. Venskabsklasser er etableret. nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i 11

12 Skole/ spor/ antal elever Vestermose Skole 0-6 klasse 110 elever X-class (tiende klassecenter) 10. klasse 324 elever Kost/ drikkevarer frikvartererne. Kostpolitik er udarbejdet på Skolen har en bod. Skolen har fået leveret mad udefra bl.a. fra en kro. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på På linjefagene i idræt vægtes sund ernæring. Elevernes kost inddrages ofte i skolehjemsamtalerne. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Skolen har aktiviteten læs og løb fire gange om ugen. Skolen vil gerne etablere legepatruljer hvor lærere og pædagoger uddannes. I det kommende arbejde vil lederen gerne arbejde med sundhedsprofiler. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Idrætslinjerne har 12 timers idræt om ugen, hvori der også er indlagt teori. Temauger på de øvrige linjer omhandlende sundhed (bevægelse). Ugerne indledtes med en række fysiske test. Seksuel sundhed igangsat nogle overordnede aktiviteter på igangsat nogle overordnede aktiviteter på Trivsel Der er udarbejdet en overordnet mobbepolitik. Skolen er LP-skole. Har arbejdet med Trin for Trin og skal i gang med at arbejde med materialet Fri for mobberi fra Red Barnet. Skolen har elevmægler. udarbejdet en overordnet mobbepolitik. Ifølge de interviewede så skal man i gang med udarbejdelsen. Skolen er LP-skole. I kontakttimerne arbejdes der meget med konflikthåndtering. Rusmidler/ Rygning nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Der er lavet en afskærmning uden for matriklen, hvor medarbejderne kan ryge. Der er nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Eleverne ryger lige udenfor hoveddøren, Special- Skolerne Attekærgård (Heldagsskole) 0-9 klasse Normeret til 20 elever Skolen vil meget gerne have etableret en madordning til skolens elever. Eleverne må gerne forlade matriklen i frikvartererne. en udarbejdet kostpolitik på skolen, men der er igangsat en række aktiviteter på området: Der serveres sund morgenmad. Eleverne har en frokostordning. Eleverne indtænkes i processen med indkøb, tilberedning, borddækning osv. udarbejdet en bevægelsespolitik på Motion indtænkes meget i undervisningen, og de omkringliggende grønne områder benyttes i undervisningen. igangsat nogle overordnede aktiviteter. Skolelederen tror, det vil være en god ide at få folk udefra til at komme og undervise i emnet. nedskrevet en mobbe- eller trivselspolitik. Ifølge de interviewede ryger elever ud af de 324 elever, der går på De interviewede er meget interesserede i rygestop til skolens elever. nedskrevet en rusmiddelpolitik, men der bruges ressourcer på forebyggelse på området. I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. 12

13 Skole/ spor/ antal elever Havrebjerg (Heldags- Skole) 0-7 klasse 35 elever Kost/ drikkevarer udarbejdet en kostpolitik på Ifølge lederen, arbejdes der meget med kostdelen, og det er hensigten at få udarbejdet en kostpolitik. Der er ingen mulighed for indkøb af mad på Der er en frugtordning på Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse udarbejdet en bevægelsespolitik på Morgenmotion for en række elever. Alle elever har halvdelen af året ugentligt 2 timers svømning. I frikvartererne er der tilrettelagt aktiviteter for eleverne enten i gymnastikhallen eller i skolegården. Dette er lærerstyret. Seksuel sundhed igangsat nogle overordnede aktiviteter. Trivsel En mobbepolitik er under udarbejdelse. Hver uge har lærerne samtaler med hver enkelt elev, og denne samtale omhandler i høj grad trivsel. Rusmidler/ Rygning nedskrevet en rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Eleverne må hverken ryge i skoletiden eller til og fra Dette prøver skolens medarbejdere at håndhæve. Heldagsskolen under Broskolen 0-9 klasse 23 elever Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. nedskrevet en kostpolitik på Ifølge skolelederen er det et emne der prioriteres højt og emnet integreres i undervisningen eks. med et forløb omhandlende kroppen og ernæring. udarbejdet en bevægelsespolitik på Eleverne har to timers svømning hver uge. igangsat nogle overordnede aktiviteter. Skolen arbejder ud fra Broskolens overordnede trivselspolitik. Skolen har trivselsregler. nedskrevet en rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Skolen serverer morgenmad til de elever der ikke har fået spist morgenmad hjemmefra. Der afsættes 45 min. til at indtage frokosten. Broskolens kantine kan benyttes af eleverne. Storebæltskolen (skole for udviklingshæmmede) 0-10 klasse 111 elever Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Det er ikke muligt at købe mad på skolen, hvilket skolelederen håber bliver muligt i fremtiden, da rammerne er tilstede udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Medarbejderne på skolen hjælper med at igangsætte lege i frikvartererne. Alle elever har svømning hver uge. igangsat nogle overordnede aktiviteter på Der er udarbejdet en mobbepolitik på Skolen er LP-skole. Skolen har ikke umiddelbart udarbejdet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted 13

14 Skole/ spor/ antal elever Privat skolerne Dyhrs Skole 0-10 klasse 645 elever Kost/ drikkevarer på Det er ikke muligt for eleverne at få adgang til usunde ting i deres skoletid. Det er udarbejdet en kostpolitik på Skolen har en frugtbod. Skolen har været med i et forsøgsprojekt, hvor eleverne fik tildelt madpakker hver dag. Eleverne i 10. klasse må forlade skolen i spisefrikvartereret. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse Der er ansat en fundraiser til at ansøge om midler til etablering af en legeplads. Succeskriteriet for legepladsen er, at alle elever skal kunne røre sig på en eller anden måde. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Øget indsats med bevægelse til børnehaveklasserne. Skolen har faget musik og bevægelse på 7. årgang. Tiende klasse har en teoritime vedr. idræt og bevægelse udover de to fysiske timer hver uge. Seksuel sundhed igangsat nogle overordnede aktiviteter på Trivsel Der udarbejdes sociale mål i hver klasse samt sociale spilleregler. Klassekonference to gange årligt hvor trivslen hos eleverne behandles. Der arbejdes med klasselog. Der arbejdes med miljø/trivselsundersøgelse og heraf udarbejdes handleplaner. Rusmidler/ Rygning hvor eleverne ikke kan se dem. nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Forlev Friskole 0-9 klasse 200 elever udarbejdet en kostpolitik på Der er en selvorganiseret madpakkeordning på Skolen har derudover en bod. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Skolen har H-fag (et valgfag, hvori der indgår bevægelse). igangsat nogle overordnede aktiviteter på Skolen har en handleplan mod mobning. Skolen har venskabsklasser. Trivselsdag årligt i hver klasse. nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Flere klasser har frugtordning, hvor forældrene på skift sørger for frugt til eleverne hver dag. Friskolen Lille Egede 0-9 klasse Helms Skole 0-9 klasse Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Der er udarbejdet en kostpolitik på Frugtordning fra Fødevareministeriet. Skolen har en bod. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på I 2. klasse er der morgenmotion (løbetur). 8-9 klasse har faget krop, sundhed og bevægelse. Tredje lektion i indskolingen er legetime, hvor eleverne ofte er udendørs for at bevæge sig. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på igangsat nogle overordnede aktiviteter på igangsat nogle overordnede aktiviteter på udarbejdet en mobbepolitik på Der arbejdes meget med at bevidstgøre eleverne om, hvad mobning er. Der er udarbejdet en mobbepolitik på nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. nedskrevet en rusmiddelpolitik på 14

15 Skole/ spor/ antal elever Kost/ drikkevarer 190 elever Skolen har en bod. Landsgrav Friskole 0-9 klasse 198 elever Skolen er ikke umiddelbart positivt stemt overfor et samarbejde med en hal vedr. sund skolemad. Eleverne må gerne forlade matriklen i frikvartererne. Der er udarbejdet en kostpolitik på Der er frugt i 10 frikvarteret. Skolen har tidligere haft en madpakkeordning. Skolen er positivt stemt overfor et samarbejde med en hal vedr. sund skolemad. Eleverne har hjemkundskab i 3., 4., 5. og 6. Klasse. hvori der indtænkes sund mad og hygiejne. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse Skolen har arbejdet med elevernes kondital over en længere periode. Skolen har P-fag (et fag hvor bevægelse i perioder er tænkt ind). De ældste elever må bruge gymnastiksalen i frikvartererne. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Ifølge skolelederen integreres bevægelse meget i undervisningen. I indskolingen og på mellemtrinnet er der indført morgenmotion (løb). Lange frikvarterer er vægtet. Skolens hal er åben i et frikvarter om dagen. Medarbejderne er blevet opkvalificeret med kurser i forhold til leg og bevægelse. Seksuel sundhed igangsat nogle overordnede aktiviteter på Skolen har deltaget i et projekt, hvor unge kommer ud i klasserne og underviser, debatterer med eleverne. Trivsel Der er nedskrevet en trivselspolitik på AKT lærerne superviserer de øvrige lærere. Der afholdes trivselsdag. Rusmidler/ Rygning I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Skolen har ikke en rusmiddelpolitik, der henvender sig til eleverne. I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Trelleborg Friskole 0-9 klasse 128 elever Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. udarbejdet en decideret kostpolitik på Ifølge skolelederen er sund kost og levevis med i skolens værdigrundlag. Hver dag er der afskåret frugt til eleverne. Hjemkundskab fra klasse er vægtet. udarbejdet en decideret bevægelsespolitik. Ifølge lederen er bevægelse centralt i skolens værdigrundlag klasse har fire timers idræt om ugen. Skolen har ude-skoler. Skolen har lange frikvarterer (35 min). Skolen er interesseret i korte målrettede aktivitetskurser til lærerne. igangsat nogle overordnede aktiviteter på Skolen er med i kampagnen uge Sex. Der er udarbejdet en mobbepolitik på Hver klasse har udarbejdet sociale regler. udarbejdet en overordnet rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Speciel Skolerne der er tilsyn med Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. 15

16 Skole/ spor/ antal elever Bakke Skolen Storebakke skolen årige Lillebakke skolen 7-16 år. I alt 16 elever Kost/ drikkevarer Skolen arbejder ud fra kostpolitikken som er udarbejdet af Slagelse Børn og Unge Center. Eleverne får frokost hver dag på Det leveres fra køkkenet på Slagelse Børn og Unge Center. Der er mulighed for, at eleverne kan få morgenmad på Der er altid frugt på skolen til eleverne. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse udarbejdet en bevægelsespolitik på Seksuel sundhed igangsat nogle overordnede aktiviteter på Trivsel udarbejdet en mobbepolitik på Der er en tæt dialog med Slagelse Børn og Unge Center i forhold til udarbejdelse af elevplaner. Der arbejdes med elevevalueringer. Rusmidler/ Rygning udarbejdet en rusmiddelpolitik på Eleverne på den Store skole må ryge på et afgrænset område. På den Lille skole må eleverne ikke ryge. I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolernes matrikler. Magleby Skolecenter Skolen på Langebjerggaard 9-16 år 4 elever Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Formiddagssnack (der serveres smoothies, brød og frugt hver dag). Eleverne får skiveskåret frugt med ud i klasserne. Eleverne får frokost hver dag på Der er en ansat en kok til dette. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Morgenmad og frokost serveres i plejefamilien. Formiddagssnack (juice og müslibar serveres i skolen). udarbejdet en bevægelsespolitik på Eleverne har morgenmotion hver dag af en times varighed. Dette har skolen meget gode erfaringer med og har haft det de sidste 8 år. udarbejdet en bevægelsespolitik på igangsat nogle overordnede aktiviteter på igangsat nogle overordnede aktiviteter på Der er udarbejdet en mobbepolitik på Der arbejdes meget med trivsel. udarbejdet en mobbepolitik på skolen Der er udarbejdet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så er der udarbejdet en rygepolitik på Det er ikke tilladt at ryge indenfor, men der må ryges udenfor i et såkaldt rygeafsnit (både elever og medarbejdere). Eleverne skal have rygetilladelse af deres forældre for at ryge på udarbejdet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må der ikke ryges på matriklen. Eleverne sendes hjem, hvis de ryger. Interesseret i vejledning fra en diætist. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i 16

17 Skole/ spor/ antal elever Lille Valbygaard Skole 1-9 klasse 8 elever Kost/ drikkevarer frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Eleverne spiser frokost på skolen (brød, frugt og pålæg). Der er forbud mod at indtage sukkerholdige drikke samt søde sager på Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse udarbejdet en bevægelsespolitik på I 3-4 lektion er der altid tænkt bevægelse ind i undervisningen. Seksuel sundhed igangsat nogle overordnede aktiviteter på Trivsel udarbejdet en mobbepolitik på Der arbejdes meget med trivsel i det daglige. Rusmidler/ Rygning Der bliver lavet en kontrakt med de unge der bor på opholdsstedet (en slags rusmiddelpolitik), samt de der går på Heri står bl.a., at eleven bortvises, hvis de benytter sig af rusmidler. I forhold til rygning så må der ryges udenfor (på matriklen) både på skolen og på opholdsstedet på et anvist sted. Dette gælder både medarbejdere samt eleverne. Eleverne skal have rygetilladelse fra deres forældre. 17

18 4. Kortlægningen af de enkelte emner (det samlede billede i Slagelse Kommune) Nedenstående afsnit belyser, hvordan det samlede billede ser ud i Slagelse Kommune indenfor områderne kost/drikkevarer, fysisk aktivitet/motion/bevægelse, seksuel sundhed, trivsel, rusmidler samt rygning. Afsnittet er skrevet med afsæt i relevant litteratur på området, og samtidig præsenteres det samlede billede fra kortlægningen på skolerne. 4.1 Kost og drikkevarer Børn og unge tilbringer en stor del af deres tid i skolen, og ikke mindst derfor har det en afgørende betydning, hvad de spiser og drikker, mens de er i Omkring halvdelen af børn og unges energiindtag dækkes ved de måltider, de indtager i skolen 4. Nogle af de kortsigtede konsekvenser af en forkert sammensat kost er huller i tænderne, fedme og vitaminmangelsygdomme, mens de langsigtede kostrelaterede sygdomme eks. er hjertekarsygdomme samt sukkersyge. At børn udvikler sunde kostvaner allerede i barndommen er afgørende for, at de forebygger helbredsproblemer og alvorlige sygdomme senere i livet 5. På nuværende tidspunkt er der ikke megen litteratur i forhold til effekten af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i skoler, hvor der alene fokuseres på kostdelen 6. Kvalitative undersøgelser har vist, at indsatser med undervisningsforløb er egnede til piger, mens ændringer i struktur og omgivelser, der øger tilgængeligheden til sund kost er mere egnede til drenge 7. Mad og måltidspolitik Alle studier, der har fokus på kosten i skolen, inddrager på en eller anden vis mad - og måltidspolitikker 8. En mad- og måltidspolitik kan defineres som en fælles vedtaget og nedskrevet politik om elevernes mad og måltider, mens de er i skole. En sådan politik redegør for, hvordan skolen forholder sig til den mad, der tilbydes og spises i Følgende aktiviteter kan udspringe af en mad- og måltidspolitik: Madordning, frugtordning, etablering af sund skolebod, undervisning om sund kost og måltider samt bedre rammer for måltiderne. En mad- og måltidspolitik kan være med til at sætte fokus på sund kost og sikre, at lærere, forældre og skolens elever bliver mere bevidste om betydningen af sunde mad- og måltidsvaner. Med en politik skabes derved en fælles grundholdning, der kan fungere som udgangspunkt for at etablere indsatser, der sikrer en sund madkultur på skolen 9. I interviewene med skolelederne er der blevet spurgt ind til, om deres skole har en overordnet kostpolitik, herunder er medtaget, hvis skolen har nedskrevet principper for sund kost. Dette er tilfældet for 47 % af alle skoler i Slagelse Kommune. På folkeskolerne er der udarbejdet en kostpolitik/principper for kost på 59 % af skolerne, og på de private/friskolerne er tallet 50 %. Se nedenstående tabel. Tabel 1. Skoleledernes svar på om deres Procent % Antal (N) skole har en kostpolitik eller nedskrevet en række principper for sund kost. (ja) Skolerne samlet 47 % 36 Folkeskolerne + X-Class 59 % 22 Specialskoler (under Center for Skole) 0 % 4 Private/friskolerne 50 % 6 Specialskolerne (som Center for Skole har tilsyn med) 25 % 4 4 Biltoft-Jensen A, Ygil KH, Christensen LM, Christensen SM & Christensen T Pedersen, Norman, Christensen, Skov & Curtis Pedersen, Norman, Christensen, Skov & Curtis Pedersen, Norman, Christensen, Skov & Curtis Pedersen, Norman, Christensen, Skov & Curtis

19 Skolernes kostpolitikker/principper for kost er i flere af tilfældene udsprunget som et ønske fra skolebestyrelsens side. Men også skolens ledelse, det pædagogiske personale og skolernes elevråd har i de fleste tilfælde været med til at udarbejde politikken. I mange af de udarbejdede kostpolitikker vægtes den vejledende del (både til forældre og elever), samt de overordnede rammer for at et sundt måltid kan indtages. I politikkerne og de nedskrevne principper er der på langt størstedelen af skolerne ikke fokuseret på at beskrive handleplaner eller succeskriterier i forhold til udmøntningen af politikken. Morgenmad/madpakker I interviwene er der spurgt ind til, om personalet på skolerne oplever, at der er elever, der ikke får spist morgenmad. Svaret på dette spørgsmål afhænger meget af, om skolen er en overbygningsskole eller ej. På de mindre skoler hvor eleverne er til og med 6. klasse, der er skolelederne af den opfattelse, at eleverne generelt får spist morgenmad. På overbygningsskolerne herved primært byskolerne, er oplevelsen en anden, idet mange af de ældre elever kommer i skole uden at have spist morgenmad. Som en konsekvens af dette er der enkelte skoler, der i deres kantine tilbyder, at eleverne kan købe morgenmad (eks. Dalmose Centralskole og Broskolen). På langt størstedelen af skolerne kan de mindste elever spise morgenmad i morgen SFO en. Undersøgelser viser, at ved et uregelmæssigt måltidsmønster er der større risiko for, at der i stedet spises meget usund mad mellem måltiderne. Hvis morgenmaden udelades, kan det komme til at betyde, at den samlede kost indeholder for meget sukker og fedt, og derved er der større risiko for at udvikle overvægt 10. Der er også spurgt ind til, om eleverne har madpakker med og til madpakkernes kvalitet. Her er der igen store variationer i forhold til skoleledernes subjektive svar. Det overordnede billede er, at det primært er i overbygningsklasserne, hvor madpakkerne ikke er medbragt. Men også på de skoler hvor der er en del elever fra de lavere socioøkonomiske lag, oplever skolelederne, at eleverne i mindre omfang har en sund og nærende madpakke med hjemmefra. På kommunens tiendeklassecenter X-Class fortæller de interviewede, at der er rigtig mange af skolens elever, der ikke får spist morgenmad, og derudover er det meget få af eleverne, der har medbragt en madpakke. Dette resulterer i, at eleverne handler ind i byen i frikvartererne, og det er ofte usunde varer, der handles. Madordninger/skolebod/mulighed for indkøb af mad i kantine Ifølge litteraturen på området konkluderes det, at gratis skolemadsordninger kan forbedre sundheden - målt i vækst og øget indlæring - blandt socialt dårligere stillede børn 11. Kortlægningen på skolerne viser, at mange af skolerne har afprøvet forskellige løsninger i forhold til madordninger, men de fleste skoler har opgivet, at få maden leveret udefra. Grunden til dette skyldes en række forskellige årsager bl.a. manglende interesse fra elevernes side i forhold til indkøb af maden på sigt, ordningerne var for dyre, flere firmaer gik konkurs, og maden var på nogle af skolerne af for dårlig kvalitet. Studier viser, at børn i skoler, hvor der ikke sælges fedt og sukkerholdige fødevarer, har et højere indtag af frugt og grønt 12. Modsat har tilgængeligheden til usund mad og snacks i skoleboden, kantinen, i en automat eller i nærliggende butikker uden for skoleområdet vist at nedsætte skolebørns indtag af frugt og grønt til frokost 13. I interviewet er der spurgt ind til, om skolen har en kantine, bod eller anden madordning. Dette er tilfældet for 64 % af skolerne, hvis der alene ses på tallet for folkeskolerne, er tallet 59 %. Se nedenstående tabel: Pedersen, Norman, Christensen, Skov & Curtis French SA & Wechsler H Wechsler H, Devereaux RS, Davis M, Collins J & Using

20 Tabel 2. Skoleledernes svar på om deres Procent % Antal (N) skole har en kantine, bod eller anden madordning. (ja) Skolerne samlet 64 % 36 Folkeskolerne + X-Class 59 % 22 Specialskoler (under Center for Skole) 50 % 4 Private/friskolerne 67 % 6 Specialskolerne (som Center for Skole har tilsyn med) 100 % 4 Skoleboden er ifølge de interviewede et supplement til elevernes madpakker. I forhold til det udvalg som sælges i boderne på de forskellige skoler, må det konstateres, at udvalget generelt ser fornuftigt ud i forhold til varernes indhold af fedt og sukker. Skolelederne fortæller, at der er blevet strammet meget op på, hvad der må sælges i boderne i forhold til tidligere. Tre af folkeskolerne har fået etableret køkkener, så de kan drive egentligt kantinedrift. Skolelederne på disse skoler fortæller, at det har været omkostningsfuldt at etablere, men de er meget glade for, at de nu kan tilbyde skolens elever at købe sund mad på De skoler der har iværksat kantinedrift har oplevet, at der var et behov for at tilbyde deres elever et sundt og nærende måltid. På Nymarkskolen siger skolelederen følgende om skolens køkken: Vi tror på, vi får nogle elever, der lærer og trives mere. Jeg kan ikke dokumentere det endnu, men vi kan godt se tegnene. Vi kan mærke, at der er mere ro på, og at eleverne er mere nærværende i timerne. På Nørrevangsskolen har ledelsen besluttet, at klasse får gratis skolemad hver dag. Denne beslutning er taget, fordi ledelsen oplevede, at ikke alle elever fik nærende mad med hjemmefra. I det kommende skoleår er det planen, at alle skolens elever skal have tilbuddet om at få gratis frokost. Skolen bliver heldagsskole, og derfor er det ifølge skolelederen vigtigt, at eleverne indtager et sundt og nærende måltid, imens de er i På Dalmose Centralskole samt Flakkebjerg Skole er der etableret et samarbejde med Dalmose hallen, som leverer sunde boller mv. til skolerne hver dag. Ifølge skolelederne er det en god ordning, og der er en del elever, der benytter sig af dette tilbud hver dag. Skolelederne er i interviewene blevet spurgt, om de ville være interesserede i at være en del af et fremtidigt sundt cafeteria (samarbejde vedr. sund skolemad/madleveringsordning eks. fra en nærliggende hal). spurgt på de skoler, hvor skolerne allerede har etableret tiltag. På langt størstedelen af skolerne er skolelederne positive overfor et evt. fremtidigt samarbejde vedr. levering af skolemad. Flere skoleledere pointerer i den forbindelse, at der ikke må være for meget administrativt arbejde tilknyttet til en sådan løsning. Skolelederen på Tårnborg Skole svarer følgende på spørgsmålet, om de vil være en del af et fremtidigt sundt cafeteria: Ja vi er da bestemt åbne overfor det. Men ikke som et generelt pålæg om, at alle børn på Tårnborg Skole skal underlægge sig den ordning. Men at have muligheden ville da bestemt være interessant. Enkelte skoleledere er derimod af den opfattelse, at det er forældrenes ansvar at sørge for deres børns mad, og derfor vil de ikke umiddelbart tilbyde en sådan ordning på deres skole. Drikkevarer (herunder vandautomat og sukkerholdige drikke) Litteraturen synliggør, at et forbud mod sukkerholdige drikke i timerne kombineret med opfordringer til kun at drikke vand i skoletiden har vist, at kunne reducere indtaget af sukkersøde drikkevarer 14. Derudover har undersøgelser vist, at elever og lærere drikker mere 14 Pedersen, Norman, Christensen, Skov & Curtis

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Sundhedspolitik på Skibet Skole

Sundhedspolitik på Skibet Skole Sundhedspolitik på Skibet Skole Dækker både bevægelses- og kostdelen. Målet for en SUNDHEDSPOLITIK på Skibet Skole er; At vi i vores dagligdag på skolen, arbejder ud fra en positiv og anerkendende vinkel,

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Handleplan for arbejdet med en mad- og måltidspolitik på Læssøesgades skole

Handleplan for arbejdet med en mad- og måltidspolitik på Læssøesgades skole Introduktion Blandt forældre, lærere, pædagoger, politikere, eksperter og journalister i medierne tales der om sund mad på skolerne. På Læssøesgades skole er der også meget fokus på samt en god dialog

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune FORORD Der har igennem de seneste år været stigende fokus på børns og unges mad- og måltidsvaner - ikke mindst på baggrund af, at vi bliver

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen?

Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen? Sundhed og mad i den nye folkeskole Odense den 27. oktober 2014 Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen? V / M A J B R I T T P L E S S L Æ R E R, M A S T E R I S U N D H E D S P Æ D A G O G I K ( M S U ),

Læs mere

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander Krop og sundhed Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag C Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander og Gustav Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Hvorfor bliver der serveret

Læs mere

Pædagogisk dag Ordrup Skole

Pædagogisk dag Ordrup Skole Pædagogisk dag Ordrup Skole Lørdag den 22. januar 2011 Værksted: Sundhed FOREBYGGELSE OG SUN DHEDS FREMME Program for værkstedet Sundhed Kl. 11.30. 12.30 Oplæg fra Forebyggelse og Sundhedsfremme Hvorfor

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse Tyg & hop Vidste du, at.....sund kost og fysisk aktivitet giver energi til at vokse, til at lære og virker sygdomsforebyggende?

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Produktionsskolen k-u-b-a - sundhedspolitik - 2013

Produktionsskolen k-u-b-a - sundhedspolitik - 2013 Produktionsskolen k-u-b-a - sundhedspolitik - 2013 Neden for følger den overordnede politik, som også henviser til og inddrager allerede vedtagne politikker på nogle af områderne (rygning og alkohol/rusmidler).

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Hvorfor er skolen som arena så vigtig

Hvorfor er skolen som arena så vigtig Hvorfor er skolen som arena så vigtig Pernille Due, Professor, dr.med. Center for Interventionsforskning & Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Spørgeskema til skoler vedr. Børn, Mad og Bevægelse

Spørgeskema til skoler vedr. Børn, Mad og Bevægelse Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5 A, 2 1399 København K Tlf.: 3920 7777 - Fax 3920 8010 www.si-folkesundhed.dk Spørgeskema til skoler vedr. Børn, Mad og Bevægelse - med svarfordeling

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt 11-16-årige i Slagelse Kommune 2014. Bjørn E. Holstein Mette Rasmussen

Sundhed og trivsel blandt 11-16-årige i Slagelse Kommune 2014. Bjørn E. Holstein Mette Rasmussen Sundhed og trivsel blandt 11-16-årige i Slagelse Kommune 214 Bjørn E. Holstein Mette Rasmussen Copyright 214 Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Fra Slagelse Kommune har Birgitte Rubæk

Læs mere

Sundhed i 8.klasse Marts 2005

Sundhed i 8.klasse Marts 2005 Sundhed i 8.klasse Marts 2005 Sundhed i 8. klasse Udgiver: Børnerådet, Vesterbrogade 35A 1620 KBH V Tlf.: 3378 3300 Fax: 3378 3301 E-mail: brd@brd.dk Hjemmeside: www.brd.dk Tekst og analyse: Fuldmægtig

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005 Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Nedsætte gruppe med ledelse kantine medarbejdere Få medarbejderne med

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Sundhedsfremmekoordinator på Århus Social og Sundhedsskole

Sundhedsfremmekoordinator på Århus Social og Sundhedsskole Sundhedsfremmekoordinator på Århus Social og Sundhedsskole PLAN Min baggrund Hvorfor sundhedsfremme? De tre indsatsområder Trivsel Kost motion Hvordan får vi flere med? Krydret med lidt øvelser til klasserummet

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune

Læs mere

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås.

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås. HILLERSLEV SKOLE Overordnet kostpolitik for Thisted Kommune Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1313506 Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Skole madens mange muligheder

Skole madens mange muligheder Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost 1 Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost Mina Händel og Jeanett Pedersen 1 Program Baggrund Resultater fysisk aktivitet i Sund Start Resultater kost i Sund Start Fremtidig forskning Spørgsmål 2 Baggrund

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe Kommunes strategi for motion og bevægelse hedder Gladsaxe i bevægelse 2010-2013. Bevægelse skal forstås både i betydningen fysisk aktivitet og som det at flytte

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Dato: 19/12-2012 Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV en indeholder de fire

Læs mere