Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune."

Transkript

1 BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere

2 Generelt Brand og Redning Djursland har døgnvagt til varetagelse af vagtcentralfunktionerne. Der skal til Brand og Redning Djursland fremsendes ansøgning om tilladelse til tilslutning af brandsikringsanlæg ved udfyldelse af forholdsordren Nyoprettelse af forholdsordre. Aftalegrundlaget for forholdsordren omfatter betingelserne i denne skrivelse samt Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer, der udarbejdet af Foreningen for Kommunale Beredskabschefer og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Anlægget Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts (DBI) forskrifter. Alternativt skal der ansøges særskilt om godkendelse af andre eventuelt udenlandske retningslinjer. Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts forskrifter er: Forskrift 232 Automatisk brandalarmanlæg Forskrift 233 Automatisk gasalarmanlæg Forskrift 253 Automatisk rumslukningsanlæg Forskrift 251 Automatisk sprinkleranlæg Desuden er følgende retningslinjer også alle gældende: Retningslinje 001 Godkendelse af installationsfirmaer Retningslinje 002 Certificering af personer Retningslinje 003 Certificering af systemer og systemdele Retningslinje 004 Færdigmelding, inspektion og godkendelse Retningslinje 005 Automatisk brandsikringsanlæg, drift og vedligeholdelse Retningslinje 006 Sammenkoblede brandsikringsanlæg Brandsikringsanlægget skal installeres og vedligeholdes af en af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) godkendt installatør ved brug af godkendte komponenter og systemer. Brandsikringsanlæg skal inden idriftsættelse samt efterfølgende årligt inspiceres af et inspektionsselskab, der er akkrediteret til inspektion. Alarmoverføringen omfatter følgende signaler: Alarm Anlægsfejl Frakoblet anlæg Andre tekniske alarmer Teleselskabernes betingelser for tilslutning til AlarmNettet skal overholdes. Brand og Redning Djursland modtager også personalarmer via brandalarmanlægget. Nærmere specifikkationer skal aftales med Brand og Redning Djursland. Side 1 af 8

3 Alarmer skal overføres til: Brand og Redning Djursland N. P. Josiassensvej 1, 8500 Grenå Primær vagtcentral: Backup vagtcentral: Alle afvigelser i forhold til gældende forskrifter og regler skal godkendes forud for anlæggets etablering og bekræftes skriftligt af Brand og Redning Djursland, hvorefter de indgår som bilag til aftalen om alarmoverføring. Bilaget skal være at finde ved betjeningscentralen til alle tider herefter. Supplerende vilkår Brand og Redning Djursland kan stille krav om, at der skal overføres flere brandalarmsignaler fra anlægget. Der skal til Brand og Redning Djursland fremsendes en oversigtsplan med tydelig angivelse af samtlige adgangsdøre, brandsektioner, udløsertryk for brandventilation, placeringer af anlæggets betjeningsudstyr samt placering af blitz og nøgleboks. Nøgleboksen placeres ved den primær adgangsvej, der fører ind til anlæggets betjeningsudstyr. Nøgleboksen skal indeholde en hovednøgle, som giver adgang til alle dækkede områder på virksomheden / institutionen. Over nøgleboksen opsættes en rød blitz som markering af placeringen. Er der placeret flere forskellige nøglebokse samme sted, skal brandvæsnets tydeligt markeres med halvmåneskilt. De udgifter der er forbundet med køb og opsætning af nøgleboksen afholdes af anlægsejer. Nøgleboksen og cylinder købes ved Djurs Låse: Mellemstrupvej 7, 8500 Grenaa Telefon: Det er anlægsejer pligt og ansvar, at der til enhver tid forefindes den eller de korrekte nøgler i nøgleboksen, samt at der er plads i nøgleboksen eller cylinderen til disse nøgler. Brand og Redning Djursland påtager sig ikke noget ansvar for 3. persons eventuelle misbrug af nøgleboksen med de tilhørende nøgler. Adgangsvejen til anlæggets betjeningsudstyr samt placering skal afmærkes efter nærmere aftale med Brand og Redning Djursland. Ved anlæggets betjeningsudstyr skal der opsættes en kortfattet instruks for redningsberedskabets betjening af anlægget. I tilfælde af at nøgleboks er placeret lang fra adgangsdør til betjeningsudstyret vil der blive stillet krav om yderligere opsætning af blitz. Side 2 af 8

4 Orienteringsplanerne skal være til rådighed ved betjeningspanel i minimum 2 sæt, samt et komplet sæt til opbevaring ved Brand og Redning Djursland, jf. DBI forskrift nr. 232 emne 012 orienteringsplaner. Planerne skal være lamineret for at sikre holdbarheden i tilfælde af indsats i dårligt vejr. Såfremt der er skjulte detektorer, skal der være en synlig markering, der angiver den berørte detektor. Lofts- / inspektionslemme skal være forsynet med en fastmonteret stige. Lofts- / inspektionslemme med tilhørende stige skal kunne betjenes fra gulv med nøgle eller stang, der er opbevaret og afmærket på stedet. Når brandsikringsanlægget tilsluttes AlarmNettet, skal dette ske via en ABAalarmterminal, der skal være indbygget i og være energiforsynet fra brandsikringsanlæggets betjeningsudstyr, jf. DBI retningslinje 006. Forbindelsessystemet mellem brandsikringsanlæggets betjeningspanel og alarmterminalen skal være i overensstemmelse med Dansk Brand- og sikringstekniske Instituts krav. Såfremt alarmterminalen ikke kan indbygges i brandsikringsanlæggets betjeningsudstyr, skal alarmterminalen placeres i en egnet modtagerboks eller lignende, hvortil adgang alene er muligt ved brug af nøgle eller værktøj. Alarmterminalen og de tilhørende forbindelser til brandsikringsanlæggets betjeningspanel, samt til teleselskabets monopolskillepunkt skal installeres og serviceres af brandsikrings-anlæggets installatør, jf. DBI retningslinje 005 samt 006. Såfremt der af Brand og Redning Djursland er givet tilladelse til overføring af andre tekniske alarmer end de brandsikringsanlæggets tilhørende, skal enhver tilslutning og servicering af disse signaler foretages af brandsikringsanlæggets installatør jf. DBI retningslinje 006. Grænsefladen for den elektriske terminering af sådanne forbindelser skal etableres ved hjælp af egnede skilleklemmer monteret i en særskilt og tydelig afmærket montageboks, hvortil adgang alene er muligt ved brug af nøgle eller værktøj. Brand og Redning Djursland godkender ikke alarmforbindelse udelukkende via 3G. Der skal være en fastnetforbindelse udfærdiget af AlarmNettet. Senest 1 uge forud for tilslutning af alarmforbindelse til vagtcentralen, skal følgende fremsendes til Brand og Redning Djursland: Kopi af færdigmeldingsformular til inspektionsselskabet med anmodning om godkendelse Kopi af AlarmNettilslutningsformular Udfyldt Nyoprettelse af forholdsordre klar til underskrift. Start/stop poll - samt afprøvning af alarmtransmissionen foretages af vagtcentralen i samråd med anlægsinstallatøren og skal aftales forud. Side 3 af 8

5 Alarmtransmissionen kan alene idriftsættes endeligt efter redningsberedskabets godkendelse ved syn af anlægget. Der vil ikke blive opstartet nogen oprettelse eller afprøvninger af alarmtransmissionen hos Brand og Redning Djursland før ovenstående tre formularer er os i hænde. Anlægsdrift Alle anlæg skal overholde følgende: For at Brand og Redning Djursland kan godkende anlægget, skal anlægsinstallatøren dokumentere, at anlægsejeren og dennes særlige udpegede ansvarlige personer, er instrueret i driften, betjeningen og kontrollen af anlægget, jf. retningslinje 005 for Automatiske brandsikringsanlæg. Ved oprettelse af alarmforbindelse til Beredskabet ønsker Brand og Redning Djursland minimum tre kontaktpersoner, hvoraf det forventes at minimum én altid er til rådighed (dag og nat ferie og hverdag) i tilfælde af fejl eller alarm på anlægget. Det er anlægsejerens ansvar, at informere medarbejderne i virksomheden om brandsikringsanlæggets funktion og virkemåde samt i relation hertil de forholdsregler, der skal iagttages for at forebygge blinde alarmer. Prøver på anlægget og arbejder ved eller i nærheden af anlægget må ikke foretages, før anlægsejeren har sikret, at dette ikke vil medføre utilsigtet alarmering jf. DBI retningslinje 005. Anlægsafprøvninger skal gennemføres i overensstemmelse med anlæggenes betjeningsvejledning, dog skal anlægsejeren gennemfører mindst 2 afprøvning hvert år af samtlige brandsikringsanlæg, hvorfra der foretages alarmoverførsel til Brand og Redning Djursland. Der skal føres en driftsjournal over samtlige afprøvninger. Driftsjournal skal gemmes i mindst 3 år. Når alarmen lyder, er det vigtigt, at personalet på institutionen er instrueret i anlæggets dækning samt brugen af anlægget. Da det er forskelligt fra institution til institution hvordan personerne i bygningen skal forholde sig til en alarm, er det vigtigt at få udfærdiget en præcis brand- og evakueringsinstruks i forbindelse med ibrugtagningen af bygningen. Det vigtigt at en medarbejder hurtigst muligt begiver sig til betjeningspanelet og aflæse i displayet, hvor der er en eller flere detektorer, der er gået i alarm. Herefter skal en opsøge stedet hvor der meldes om brand for at fastslå om alarmen er reel eller om der et tale om en blind alarm. Desuden ønsker Brand og Redning Djursland at en forbliver ved betjeningspanelet for at vise mandskabet det rette sted hen ved ankomst. Lovpligtige anlæg skal overholde følgende: e: Anlægget skal, forinden bygningen tages i brug, godkendes af et inspektionsselskab, der er akkrediteret til inspektion. Inspektionsselskabet skal have kendskab til nærværende Aftale om Side 4 af 8

6 redningsberedskabets modtagelse af alarmer - alarmer i Norddjurs og Syddjurs Kommune., samt eventuelle supplerende vilkår. Lovpligtige anlæg skal inspiceres 1 gang årligt af et inspektionsselskab, der er akkrediteret til inspektion. Anlægsejeren er ansvarlig for, at eventuelle fejl og mangler nævnt i inspektionsrapporten bliver rettet. Lovpligtige anlæg skal serviceres af en af Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts godkendte installatører, der er godkendt til det pågældende system. Serviceringsterminerne skal være i overensstemmelse med det for anlægget gældende, jf. DBI retningslinje 001 og 002. Længerevarende (over 8 timer) frakoblinger skal godkendes af Brand og Redning Djursland. I tilfælde af anlægsudkoblinger, frakobling og afbrydelser af alarmforbindelsen til vagtcentralen skal anlægsejeren etablere skærpet opsyn i virksomheden / institutionen. Til og frakoblinger af alarmforbindelsen til vagtcentralen kan alene foranlediges af anlægsejeren eller dennes særlige udpegede ansvarlige person. Frakobling af anlægsdele skal indskrænkes til det mindst mulige, såvel i tid som i omfang. Såfremt at anlægget står med fejl/ude af drift, kræves at der er en runderende brandvagt på stedet indtil fejlen er rettet. Brandvagten er anlægsejernes udgift. Der skal i forbindelse med indsættelse af brandvagten føres udførlig logbog, som skal forefindes i betjeningsudstyret. Nærmere fastsættelse af omstændighederne for brandvagten på den enkelte institution / virksomhed aftales ved oprettelse af anlægget. Frivillige anlæg skal overholde følgende: Et frivilligt anlæg omfatter kun krav til årlig inspektion af installatør, hvorimod det årlige tilsyn fra inspektionsfirma (DBI eller RMG) ikke længere kræves af Brand og Redning Djursland. I forbindelse med fejlmeldinger på anlægget vil Vagtcentralen ringe til kontaktpersoner fra Forholdsordren og orientere om fejlen, men der stilles herefter ingen krav om brandvagt eller andet indtil fejlen er udbedret. Misligholdelse Brand og Redning Djursland forbeholder sig ret til at foranledige frakobling af alarmtransmissionen fra et brandsikringsanlæg, såfremt anlæggets drifts- og vedligeholdelsestilstand skønnes uforsvarligt, eller såfremt andre forhold af bygnings- eller sikkerhedsmæssige karakter tilsidesættes. Frakobling af alarmtransmissionen af lovpligtige anlæg vil udløse drifts- og sikkerhedsmæssige påbud, jf. beredskabs- og byggeloven mv. Den lokale byggemyndighed vil herefter blive kontaktet om sagen. Økonomi Brandsikringsanlæggene skal omfatte alle leverancer og ydelser til fuld færdig, idriftsat og godkendt brandalarmeringsanlæg med direkte alarmoverføring til Side 5 af 8

7 Brand og Redning Djursland. Brand og Redning Djursland N. P. Josiassensvej 1, 8500 Grenå Primær vagtcentral: Backup vagtcentral: Alle udgifter til ovennævnte, herunder tilslutning af alarmforbindelsen til teleselskaberne, påhviler anlægsejeren. Til dækning af Brand og Redning Djurslands udgifter i forbindelse med anlægget, betales en tilslutningsafgift og en årlig afgift pr. alarmforbindelse. Afgiftsbeløbene reguleres hvert års 1. januar med den procentuelle stigning i nettoprisindekset for seneste oktober prisindeks sammenlignet med det foregående års oktoberprisindeks (oktober 2000 = 333,50). Den årlige afgift opkræves forud for hele kalenderåret. Der opkræves ikke årlig afgift i oprettelsesåret. Oplysninger om tilslutningsafgift og løbende driftsafgifter kan henvises til: Brand og Redning Djursland N. P. Josiassensvej 1, 8500 Grenå Mail: Telefon: Der sker ikke tilbagebetaling af den årlige afgift, ligesom betalingskravet ikke bortfalder i tilfælde af anlæggets nedlæggelse. For udrykning til blinde alarmer fra anlægget, betales fra anlægsejeren et gebyr til Brand og Redning Djursland jf. bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer jf. beredskabsloven paragraf 23 a lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514 af 26. maj Ved en blind alarm fra anlægget forstås en automatisk tilkaldelse af Brand og Redning Djursland, uden der er brand eller overhængende fare for brand. Som en tommelfingerregel vil man kunne forvente en regning for en blind alarm i de tilfælde, hvor udrykningen ikke ville være blevet tilkaldt, hvis der skulle være ringet 112. Der vil dog blive taget stilling om hvorvidt der skal sendes regning for hver enkelt alarm. Forskellige scenarier for blinde alarmer: Melder aktiveret på grund af eksempelvis støv, røg, damp og lignende i forbindelse med håndværksarbejde. I dette tilfælde sendes der en regning til anlægsejer, da denne har haft mulighed for at forudse problemet og kunne have undgået alarmen ved at frakoble detektor under arbejdet. Side 6 af 8

8 Melder aktiveret på grund af teknisk fejl. Der sendes regning, da fejlen kan skyldes manglede vedligehold eller fejl på anlægget. Melder aktiveret på grund af eksempelvis mados, støv, damp eller rygning. I dette tilfælde sendes der en regning til anlægsejer. I tilfælde af en blind alarm er det vigtigt ikke at nulstille anlægget, før man selv på institutionen eller virksomheden har kunnet bekræfte, at der er tale om en blind alarm eller at brandmandskabet er ankommet og har undersøgt de detekterede områder og eventuelt fundet en årsag til alarmen. Bliver anlægget nulstillet før brandvæsnets ankomst, kan de ikke se hvilken detektor der er blevet aktiveret. Når alarmen aktiveres i institutionen / virksomheden er alarmen som regel overført til Beredskabet. Dette kan ses tydeligt på anlægscentralen. Ønsker man ikke brandmandskabets ankomst, kan man ringe og afblæse alarmen, men kun ved præcis viden om gruppe- og detektornummer og ved selvsyn at kunne konstatere at der ikke er brand. Dette vil dog ikke ændre på eftersendelse af eventuel regning. Nogle institutioner eller virksomheder har fået speciel godkendelse til at installere en forsinkelse på anlægget før alarmen overgår til brandvæsnet eller en forsinkelse ved at brandvæsnet først tilkaldes når detektor nr. 2 aktiveres. I disse tilfælde kan personalet nulstille anlægget såfremt man kan nå det inden alarmoverførsel. Ved modtagelse af alarmer fra et frivilligt anlæg opkræves et gebyr på samme vilkår som for lovpligtige anlæg. I tilfælde af aktivering ing af brandtryk som hærværk Brand og Redning Djursland vil tage kontakt til anlægsejer i tilfælde af kontinuerligt misbrug af brandtryk for at formulere en frivillig aftale omkring betaling af disse blinde alarmer. Melder/Brandtryk aktiveret for sjov Her sendes regning. Melder/Brandtryk aktiveret af sindsforvirret person. Her sendes ved enkeltstående tilfælde ingen regning. Sker det igen, vil der blive taget kontakt til institutionen for i fællesskab at forebygge lignende tilfælde Ansvar Det er anlægsejerens ansvar, at anlægget til stadighed opfylder de krav og normer, der fremgår af nærværende betingelser og aftaler. Anlægsejeren er som sådan ansvarlig for alle skader, der måtte opstå direkte eller indirekte som følge af manglernes opfyldelse. Brand og Redning Djursland påtager sig alene at reagere på modtagne signaler via Vagtcentralen. Side 7 af 8

9 Brand og Redning Djursland kan ikke mødes af økonomiske krav af nogen art, herunder: driftstab tidstab avancetab andre direkte eller indirekte tab. I tilfælde af anlægsfejl etc. har anlægsejeren forpligtigelse til omgående at lade brandsikringsanlægget retablere. I tilfælde af at den i nøgleboksen deponerede nøgle, ikke giver adgang til brandsikringsanlægget, dvs. til de overvågede lokaliteter og adgangsveje her til, er Brand og Redning Djursland uden ansvar for skader påført døre, vinduer og lignende. For så vidt at der sker ændringer af betalingsadresser, kontaktpersoner og andre oplysninger givet i Nyoprettelse af forholdsordre er det anlægsejers ansvar og pligt at rette henvendelse til Brand og Redning Djursland for oprettelse af ny forholdsordre. Hvis kravet om brandsikringsanlægget bortfalder og anlægget ønskes nedlagt og forbindelsen til Brand og Redning Djursland ophævet, skal anlægsejer udfærdige blanketten Opsigelse af forholdsordre. Desuden gøres der opmærksom på aftalen med AlarmNettet. Det samme gælder for frivillige anlæg, hvis alarmlinjen til Brand og Redning Djursland ønskes ophævet. Side 8 af 8

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER Revideret 10. februar 2015 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 6. maj 2014: Side 52 punkt 5.3.6, afsnit 4. ændres til: Punktrøgdetektorer

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser 1. april 2014 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1 Nedenstående betingelser er gældende for enhver

Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser 1. april 2014 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1 Nedenstående betingelser er gældende for enhver Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser 1. april 2014 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1 Nedenstående betingelser er gældende for enhver sikringsaftale der indgås mellem kunden (i det følgende kaldet

Læs mere

Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011

Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011 Side 1 af 4 Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011 1. ALMINDELIGE BETINGELSER 1.1. Disse almindelige betingelser gælder for samtlige aftaler indgået med Dansikring Direct A/S om leje, leasing

Læs mere

:J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3

:J  Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3 - " NAMMINERSORNERULLUTIK OQUARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE PEQQINNISSAMUT AVATANGIISINULLU PISORTAQARFIK ~ ~l-" :.i..,...7 DIREKTORATET FOR SUNDHED OG MILJØ \ :J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

Halsnæs Varme A/S. Regulativ og tekniske bestemmelser for varmeforsyningen. Side 0

Halsnæs Varme A/S. Regulativ og tekniske bestemmelser for varmeforsyningen. Side 0 Halsnæs Varme A/S Regulativ og tekniske bestemmelser for varmeforsyningen. Side 0 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2 2.

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Falck Bolig Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Falck Bolig dækningsoversigt Super Plus

Læs mere

Lejeaftale. mellem. Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi

Lejeaftale. mellem. Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi II 89-13765/284 Lejeaftale mellem Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi og om leje af standplads nr. på Testcenteret Østerild 2 Lejeaftale (i det følgende "Lejeaftalen") 1.

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr: 19438414 juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 2 A1 Gyldighedsområde og definitioner m.v....2

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere