Vagtvirksomhed. Kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder. Forsikring & Pension Maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vagtvirksomhed. Kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder. Forsikring & Pension Maj 2012"

Transkript

1 Maj 2012 Vagtvirksomhed Kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé Hellerup Tlf

2 Indholdsfortegnelse (klikbar) 00 Forord 2 10 Almindelige bestemmelser 3 20 Krav til vagtvirksomheder Særskilt krav til de enkelte former for vagtvirksomhed Krav til det certificerende organ Ansøgning om certificering Registrering hos Certificeringens opretholdelse Definitioner ges Side 1

3 00 Forord Vagtvirksomhed omfatter en række forskellige aktiviteter, der har det tilfælles, at de alle er omfattet af Lov om Vagtvirksomhed. Som en del af denne lov kræves, at vagtvirksomheder opnår en autorisation af Rigspolitichefen. har suppleret med en række krav, som fremgår af denne kravspecifikation. For at lette kundernes vurdering af vagtvirksomhedernes faglige kvaliteter er der hermed skabt grundlag for, at vagtvirksomheder kan få deres kvalitetsledelsessystem certificeret i henhold til denne frivillige certificeringsordning for vagtvirksomheder. Kravspecifikation for certificering af vagtvirksomheder er udarbejdet af: SikkerhedsBranchen, Den Danske Brancheforening for Sikring og Sikkerhed TEKNIQ Installatørernes Organisation VSI, Vagt og Sikkerhedsindustrien, Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser. Side 2

4 10 Almindelige bestemmelser 11 Gyldighed Kravspecifikationen gælder for vagtfirmaer, der udøver vagtvirksomhed i henhold til Lov om vagtvirksomhed, og som ønsker at blive certificeret i henhold til denne kravspecifikation Kravspecifikationen skal anvendes ved certificering af følgende former for vagtudøvelse: a. Alarmpatruljekørsel til alarmer fra indbrudsalarmanlæg samt alarmpatruljekørsel til alarmer fra tekniske anlæg, hvorfra der kan afgives alarmer til kontrolcentraler, der er godkendt af Rigspolitichefen, jf. Lov om vagtvirksomhed b. Rundering, herunder forskellige former for tilsyn c. Service- og butiksvagt d. Butikskontrol og visitation e. Fast vagt f. Kontrollør/dørmand 12 Referencer Bekendtgørelse: LBK 227 af 3/ Lov om ændring af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. s sikringsniveauer med tilhørende maksimale udrykningstider ved alarm. s vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg. s pjece Alarm, vagt og forsikring. 13 Ikrafttrædelse Kravspecifikationen anvendes ved certificering af vagtvirksomheder fra den 15. maj Formål Denne kravspecifikation skal sikre, at akkrediterede certificeringsorganer udfører certificering af vagtvirksomheder på et ensartet grundlag. Side 3

5 20 Krav til vagtvirksomheder 21 Etablering og organisation Vagtvirksomheden skal have fast driftssted inden for Den Europæiske Union eller inden for den Europæiske Frihandelssammenslutning Al kommunikation mellem vagtvirksomheden, kunder, myndigheder, inspektionsorganer og certificeringsorganer skal kunne foregå på dansk Virksomheden skal meddele certificeringsorganet, hvem der til enhver tid tegner virksomheden. 22 Rigspolitichefens godkendelse Vagtvirksomheder, der certificeres i henhold til denne kravspecifikation, skal have Rigspolitichefens autorisation Vagtpersonale i en vagtvirksomhed, der er certificeret i henhold til denne kravspecifikation, skal være godkendt af Rigspolitichefen jf. Lov om vagtvirksomhed Uniformeringen skal være godkendt af Rigspolitichefen jf. Lov om vagtvirksomhed 23 Forsikringsforhold En vagtvirksomhed, der er certificeret i henhold til denne kravspecifikation, skal sikre sig, at virksomheden har tegnet følgende forsikringer: a. arbejdsskadeforsikring (lovpligtig) b. erhvervsansvarsforsikring c. nøgleansvarsforsikring med en sum på minimum kr. (hvis vagtydelsen omfatter opbevaring/håndtering af nøgler). 24 Kundedata og nøgler Fortrolige kundedata (kodeord, koder, runderingsbeskrivelser samt nøgler med tilhørende kundenavn og adresser), der opbevares af vagtvirksomheden, skal sikres forsvarligt i en værdiopbevaringsenhed, der er klassificeret RØD jf. 's standardtyvmetode eller grade 1 jf. EN Alternativ kan anvendes BLÅ klasse eller grade 0, hvis værdiopbevaringsenheden overvåges af et AIA-anlæg med overvåget signaloverførsel til en kontrolcentral, der er godkendt af Rigspolitichefen Med nøgler sidestilles andre fysiske genstande eller medier som f.eks. adgangskort eller dallasbrik, der giver adgang til kundens ejendom Fortrolige kundedata samt nøgler, der opbevares i et vagtkøretøj i forbindelse med vagtudøvelse, skal være under opsyn, eller hvis dette ikke er muligt i Side 4

6 forbindelse med runderinger etc. kortvarigt i op til 3 timer, i en aflåst værdiopbevaringsenhed, der minimum er klassificeret BLÅ eller grade 0 jf. EN Værdiopbevaringsenheden skal være forsvarligt fastgjort til vagtkøretøjets karrosseri. Kodeord, koder og adgangsmedier må ikke opbevares i samme sikringsenhed. 25 Teknisk udstyr Vagtvirksomheden skal råde over teknisk udstyr og teknologi, der gør det muligt at udøve samtlige nødvendige vagtaktiviteter inden for de aktuelle vagtområder jf. punkt Medarbejdere Ved ansættelse af nye medarbejdere stilles flg. krav: Gennemført grundkursus jf. Lov om vagtvirksomhed. Gyldigt kørekort hvis dette er nødvendigt for den pågældende tjeneste Følgende forhold skal internt kontrolleres og registreres: Kopi af Legitimationskort, samt udfyldt P-802 blanket Oplysningsskema vedr. politigodkendelse af personale i vagtvirksomheder (mindst 1 gang årligt) Gyldigt kørekort, dog kun hvis ansættelsesforholdet nødvendiggør det (mindst en gang halvårligt). Vagtudøvelsen i praksis, herunder at vagten ikke er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer (stikprøvekontrol mindst 1 gang årligt). Ajourføring af vagtkompetencer (mindst en gang årligt). Benytter virksomheden tjenestehund, skal det årligt kontrolleres og registreres, at føreren er i besiddelse af den lovpligtige registreringsattest, samt lovpligtige hundeansvarsforsikring. Benytter virksomheden tjenestehund, skal det kontrolleres og registreres, at den af virksomheden eller hundeejeren tegnede ansvarsforsikring dækker eventuelle skader forvoldt af hunden under tjeneste. Det skal dokumenteres, at føreren af tjenestehunden har indgående kendskab til vagtlovens til enhver tid gældende bestemmelser om hunde. Side 5

7 26.12 Alle medarbejdere, der udøver vagttjeneste, skal ajourføre og udvikle deres faglige vagtkompetencer ved hjælp af uddannelsesaktiviteter, der årligt i omfang samlet set udgør mindst to kursusdage svarende til 12 timer, hvoraf der mindst hvert andet år skal bruges 3 timer på opfølgning af førstehjælp. Ejere og ledere, der udøver ledelse, planlægning, salg m.v. skal på samme måde gennemgå to dages brancherelevant efteruddannelse. Udøver ledere også vagttjeneste, skal uddannelsen herunder mindst hvert andet år omfatte 3 timers opfølgning på førstehjælp Omfanget af efteruddannelse kan alternativt opgøres på følgende måde: Umiddelbart før afholdelse af intern audit registreres antallet af henholdsvise ejere og / eller ledere samt vægtere i to adskilte grupper: - I første gruppe registreres personer, der er fuldtidsansatte ejere og / eller ledere. På dette grundlag opgøres og beregnes det samlede antal efteruddannelsesdage for denne gruppe (min. to dage per ejere og / eller ledere). - Alle fuld- og deltidsansatte vægtere registreres i den anden gruppe. På dette grundlag opgøres og beregnes det samlede antal efteruddannelsesdage for denne gruppe (min. to dage per vægter). Det samlede antal efteruddannelsesdage for hver gruppe kan herefter fordeles, dog skal minimum 20% af uddannelsesdagene tilgodese deltidsmedarbejderne. De 20 % af uddannelsesdagene kan planlægges ud fra virksomhedens eget skøn, på de deltidsmedarbejdere man ønsker at tilgodese. Herudover skal alle modtage mindst 3 timers opfølgende førstehjælp hvert 2. år. Den af virksomheden valgte uddannelsesmodel, skal tydeligt fremgå af kvalitetshåndbogen, og der kan kun vælges én model Uddannelseskravet dækker alle medarbejdere, der udøver vagtvirksomhed, dog med undtagelse af tidsbegrænsede / sæsonbetonede kontrakter, der strækker sig over maksimalt 2 måneder per 12 måneder. Dog skal alle medarbejdere modtage mindst 3 timers opfølgende førstehjælp hvert andet år Alle virksomhedens medarbejdere skal være ansat på dokumenterede vilkår. Derfor skal virksomheden enten have en overenskomst eller kunne dokumentere løn- og ansættelsesvilkår med en skriftlig aftale, der er udleveret til den enkelte medarbejder. Alle medarbejdere skal have et korrekt ansættelsesbrev jf. Lov om ansættelsesbevis. 27 Arbejdets udførelse Der skal være nedskrevet en sikkerhedspolitik, der beskriver, hvilke foranstaltninger og procedurer virksomheden har indført for at sikre medarbejdernes personlige sikkerhed under udførelse af arbejdet. Som minimum skal der fore- Side 6

8 findes en procedure for nødkald til godkendte kontrolcentraler og vagtcentraler eller politiet. Sikkerhedspolitikken og procedurerne skal være kendte og forståede af alle medarbejdere Der skal udarbejdes skriftlige procedurer for intern kontrol af, at medarbejderen: er i besiddelse af vagtkort (legitimationskort) Legitimationskortet skal til enhver tid bæres efter gældende Lov om vagtvirksomhed og dennes bekendtgørelser er i besiddelse af gyldigt kørekort, hvis det er nødvendigt for den pågældende funktion er uniformeret i henhold til virksomhedens uniformsreglement ikke er påvirket af spiritus eller andre rusmidler er i besiddelse af kommunikationsudstyr, der virker, og som sikrer, at medarbejderen kan gennemføre et nødkald i henhold til sikkerhedspolitik og -procedurer udfører runderingen som beskrevet i tilsynsbeskrivelsen Derudover skal hundefører have kendskab til 13 og 14 i bekendtgørelsen af Lov om vagtvirksomhed, som omhandler brug af tjenestehund i privat vagtvirksomhed For alle vagtopgaver gælder, at der skal afgives dokumentation til kunden med beskrivelse af de opgaver, der er løst under det pågældende ophold på kundens adresse f. eks. i form af en vagtrapport. 28 Brug af underleverandører Underleverandører, der leverer vagtydelser eller dele heraf skal være særskilt certificeret jf. denne kravspecifikation En vagtvirksomhed, der benytter underleverandører til konkrete vagtydelser skal foretage en optegnelse af disse En vagtvirksomhed, der benytter underleverandører, skal indenfor en 12 måneders periode mindst én gang udføre stikprøvekontrol hos en af egne kunder for at sikre sig, at underleverandøren leverer kunden den aftalte ydelse. 29 Rapportering til certificeringsorgan Vagtvirksomheder, der er certificerede i henhold til denne kravspecifikation, skal omkostningsfrit stille den for certificeringen nødvendige dokumentation til rådighed for certificeringsorganet. Side 7

9 30 Særskilte krav for de enkelte former for vagtopgaver 31 Alarmpatruljekørsel Alarmpatruljekørsel omfatter vagtudrykninger til alarmsignaler fra AIA-anlæg, som er modtaget og behandlet på en kontrolcentral Kontrakter omhandlende flere kunder og i forskellige geografiske områder skal tydeligt beskrive vagtopgavens udførelse, herunder specielt opfyldelsen af de reaktionstider som forsikringsselskaberne kræver overholdt af den enkelte kunde Hvis vagtvirksomheden udfører alarmpatruljekørsel til AIA-anlæg, der er omfattet af F&P's sikringsniveauer, skal vagtvirksomheden oplyse, i hvilke postnumre, virksomheden leverer følgende maksimale reaktionstider ved alarm: 20 minutter 25 minutter 30 minutter 35 minutter Udover de maksimale reaktionstider skal vagtvirksomheden overholde følgende gennemsnitlige reaktionstider: 15 minutter i gennemsnit for samtlige kørsler hvor maksimum 20 minutter er kravet 20 minutter i gennemsnit for samtlige kørsler hvor maksimum 25 minutter er kravet 25 minutter i gennemsnit for samtlige kørsler hvor maksimum 30 minutter er kravet 30 minutter i gennemsnit for samtlige kørsler hvor maksimum 35 minutter er kravet målt for udrykninger, hvor der har været indbrud, og som er gennemført siden forrige audit. Hvor vagtvirksomheden har undtaget visse kortere tidsrum på dagen fra kravene om bestemte reaktionstider under henvisning til myldretid i deres kontrakt med kunden, skal disse tidsrum udgå, når certificeringsorganet skal vurdere om reaktionstider og gennemsnitlige reaktionstider er overholdt Såfremt vagtvirksomheden samarbejder med en eller flere kontrolcentraler og/eller AIA-installatører skal vagtvirksomheden af hensyn til overholdelsen af den maksimale reaktionstid kontraktligt sikre sig bevis for, hvornår alarmen senest videregives til vagtvirksomheden fra kontrolcentralen efter modtagelse af første alarm fra kunden. Side 8

10 31.15 Vagtvirksomheden skal stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for certificeringsorganet med henblik på kontrol af efterlevelse af de maksimale og gennemsnitlige reaktionstider Vagtvirksomheden skal på forespørgsel fra certificeringsorganet kunne fremlægge dokumentation vedrørende hver enkel alarmpatruljekørsel. Kontrollen udføres alene på de alarmpatruljekørsler, hvor der har været indbrud. Dokumentationen kan være: dokumentation fra kontrolcentralen om tidspunktet for modtagelse af alarmen og aflevering af alarmen til vagtvirksomheden samt dokumentation fra kontrolcentralen for tidspunktet for lokal frakobling af AIA anlægget eller dokumentation fra kontrolcentralen for tidspunktet for kundens/vagtfirmas åbning af nøgleboks eller udskrift fra AIA-anlæggets log for alarmtidspunkt og for lokal frakobling af alarmen eller anden pålidelig dokumentation for kundens/ vagtvirksomhedens ankomsttidspunkt. 32 Vagtrundering Omfatter vagtrundering, vagttilsyn, lukkevagt og anden vagttjeneste, som primært skal sikre fysiske værdier, genstande og installationer, skal udføres på baggrund af en skriftlig kontrakt med kunden, hvori beskrives runderingens formål, omfang, frekvens og tidsramme Dokumentation for udførelse af aftalte rundering skal kunne stilles til rådighed for certificeringsorganet. Dokumentationen skal foreligge fra et låst elektronisk system via stregkodelæser, "dallasbrik" eller lignende. Ved et låst elektronisk system forstås en funktion, der forhindrer vagtvirksomheden eller kontrolcentralen at rette i de registrerede data. 33 Service- og butiksvagt Omfatter service-, butiks-, centervagt og tilsvarende vagttjeneste, der udføres på faste adresser, med det formål at hjælpe enhver tilstedeværende og afhjælpe problemer jf. punkt Vagttjenesten skal udføres på baggrund af en skriftlig kontrakt med kunden, hvori beskrives tjenestens formål, opgave og specificerer de problemer, der skal afhjælpes, herunder de rammer kunden har sat for selve afhjælpningen. Side 9

11 34 Butikskontrol og visitation Omfatter butikskontrol, visitation, butiksdetektiv og anden vagttjeneste, der har til formål at forhindre tyveri, røveri og anden berigelseskriminalitet Vagttjenesten skal udføres på baggrund af en skriftlig kontrakt med kunden, hvori beskrives formål, omfang, frekvens og tidsramme Personvisitation skal ske under iagttagelse af Retsplejelovens bestemmelser. 35 Fast vagt Omfatter fast vagt, stationær vagt, portvagt og anden vagttjeneste, der udføres fast på kundens adresse Vagttjenesten skal udføres på baggrund af en skriftlig kontrakt med kunden. I kontrakten beskrives tjenestens formål, aktiviteter m.v. Dette krav gælder dog kun vagttjenester, der strækker sig ud over 72 timer fra tjenestens påbegyndelse. 36 Kontrollør/dørmand Omfatter kontrollør, dørmand eller anden vagttjeneste, der kontrollerer adgangen for gæster til arrangementer, forlystelsesetablissementer, udskænkningssteder og lignende Vagttjenesten skal udføres på baggrund af en skriftlig kontrakt med kunden. I kontrakten beskrives tjenestens tidsrammer samt betingelserne for adgangstilladelse. Hvis der er tale om en tjeneste, der strækker sig ud over 72 timer fra aftalens indgåelse, skal vagtvirksomheden beskrive den pågældende tjeneste for at sikre, at de medarbejdere, der udfører opgaven, har de fornødne kvalifikationer. 40 Krav til certificeringsorganet 41 Generelt Det certificerende organ skal være akkrediteret til virksomhedscertificering af et akkrediteringsorgan, der er beliggende i et EU/EØS-land, og som er medlem af European co-operation for Accreditation Akkrediteringsorganet skal sikre sig, at certificeringsorganet har de fornødne faglige ressourcer samt godkendelser, hvor dette kræves af hensyn til udførelse af certificeringen af en vagtvirksomhed i henhold til denne kravspecifikation. Side 10

12 50 Certificering 51 Generelt Vagtvirksomheden er forpligtet til at lade sig certificere på samtlige områder, som er dækket af autorisationen, og som er omfattet af denne kravspecifikation. Udvider vagtvirksomheden efterfølgende sit forretningsområde med andre vagtydelser, som er beskrevet i denne kravspecifikation, skal virksomheden straks implementere disse vagtydelser i virksomhedens kvalitetsledelsessystem samt umiddelbart advisere certificeringsorganet. Dette gælder også, hvis denne kravspecifikation og dermed certificeringsområdet udvides til at omfatte vagtformer, som vagtvirksomheden i forvejen er autoriseret til af Rigspolitiet Vagtvirksomhedens kvalitetsledelsessystem skal være i overensstemmelse med gældende ISO 9001standard eller et andet akkrediteret kvalitetsledelsessystem 60 Registrering hos 61 Generelt Vagtvirksomheder, der er certificeret i henhold til denne kravspecifikation, kan efter anmodning til blive registreret på Specielt for alarmpatruljekørsel gælder, at vagtvirksomheden kan blive registreret med de reaktionstider, vagtfirmaet kan opfylde i de enkelte postnumre Registrering hos F&P er omkostningsfri for vagtvirksomheden. 70 Certifikatets opretholdelse 71 Generelt Certifikatet er gyldigt indtil det udløber eller inddrages af certificeringsorganet eller vagtvirksomheden anmoder herom. 72 Dokumentation I certificeringsperioden skal virksomheden kunne fremvise dokumentation, for det implementerede kvalitetsledelsessystem, overfor certificeringsorganet, myndigheder og andre relevante samarbejdspartnere. 80 Definitioner 81 Autoriseret vagtvirksomhed Virksomhed, der er godkendt af Rigspolitichefen til udførelse af vagt i henhold til Lov om vagtvirksomhed. Side 11

13 82 Godkendt Kontrolcentral Herved forstås en af Rigspolitichefen godkendt kontrolcentral, der modtager, behandler og videregiver alarmer fra automatiske indbrudsalarmanlæg m.v. 83 Vagt En person, der er godkendt af Rigspolitichefen til udførelse af vagt i henhold til Lov om vagtvirksomhed. 84 Akkrediteret certificeringsorgan Organ, der er akkrediteret til certificering af ISO 9001 kvalitetsledelsessystemer eller et andet akkrediteret kvalitetsledelsessystem 85 Maksimal reaktionstid Den samlede tid der medgår til behandling af en indbrudsalarm på kontrolcentralen, kontrolcentralens videregivelse af alarmen til vagtfirmaet samt den tid det tager for vagten at nå frem til bygningen, hvorfra alarmen er afsendt til kontrolcentralen. Side 12

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version 12 180411. Kravspecifikation. Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning. Side 1 af 8

Version 12 180411. Kravspecifikation. Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning. Side 1 af 8 Version 12 180411 Kravspecifikation Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning Side 1 af 8 Indledning Rådgivning er et vigtigt element i enhver sikringsopgave. Denne Kravspecifikation

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag Leverandørkontrakt Frit valg i Viborg Kommune Kontrakt med bilag 2013 Standardkontrakt Aftale om levering af personlig pleje og/eller praktisk hjælp 1 Mellem Viborg Kommune Visitation Sundhed og Omsorg

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere