Vagtvirksomhed. Kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder. Forsikring & Pension Maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vagtvirksomhed. Kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder. Forsikring & Pension Maj 2012"

Transkript

1 Maj 2012 Vagtvirksomhed Kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé Hellerup Tlf

2 Indholdsfortegnelse (klikbar) 00 Forord 2 10 Almindelige bestemmelser 3 20 Krav til vagtvirksomheder Særskilt krav til de enkelte former for vagtvirksomhed Krav til det certificerende organ Ansøgning om certificering Registrering hos Certificeringens opretholdelse Definitioner ges Side 1

3 00 Forord Vagtvirksomhed omfatter en række forskellige aktiviteter, der har det tilfælles, at de alle er omfattet af Lov om Vagtvirksomhed. Som en del af denne lov kræves, at vagtvirksomheder opnår en autorisation af Rigspolitichefen. har suppleret med en række krav, som fremgår af denne kravspecifikation. For at lette kundernes vurdering af vagtvirksomhedernes faglige kvaliteter er der hermed skabt grundlag for, at vagtvirksomheder kan få deres kvalitetsledelsessystem certificeret i henhold til denne frivillige certificeringsordning for vagtvirksomheder. Kravspecifikation for certificering af vagtvirksomheder er udarbejdet af: SikkerhedsBranchen, Den Danske Brancheforening for Sikring og Sikkerhed TEKNIQ Installatørernes Organisation VSI, Vagt og Sikkerhedsindustrien, Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser. Side 2

4 10 Almindelige bestemmelser 11 Gyldighed Kravspecifikationen gælder for vagtfirmaer, der udøver vagtvirksomhed i henhold til Lov om vagtvirksomhed, og som ønsker at blive certificeret i henhold til denne kravspecifikation Kravspecifikationen skal anvendes ved certificering af følgende former for vagtudøvelse: a. Alarmpatruljekørsel til alarmer fra indbrudsalarmanlæg samt alarmpatruljekørsel til alarmer fra tekniske anlæg, hvorfra der kan afgives alarmer til kontrolcentraler, der er godkendt af Rigspolitichefen, jf. Lov om vagtvirksomhed b. Rundering, herunder forskellige former for tilsyn c. Service- og butiksvagt d. Butikskontrol og visitation e. Fast vagt f. Kontrollør/dørmand 12 Referencer Bekendtgørelse: LBK 227 af 3/ Lov om ændring af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. s sikringsniveauer med tilhørende maksimale udrykningstider ved alarm. s vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg. s pjece Alarm, vagt og forsikring. 13 Ikrafttrædelse Kravspecifikationen anvendes ved certificering af vagtvirksomheder fra den 15. maj Formål Denne kravspecifikation skal sikre, at akkrediterede certificeringsorganer udfører certificering af vagtvirksomheder på et ensartet grundlag. Side 3

5 20 Krav til vagtvirksomheder 21 Etablering og organisation Vagtvirksomheden skal have fast driftssted inden for Den Europæiske Union eller inden for den Europæiske Frihandelssammenslutning Al kommunikation mellem vagtvirksomheden, kunder, myndigheder, inspektionsorganer og certificeringsorganer skal kunne foregå på dansk Virksomheden skal meddele certificeringsorganet, hvem der til enhver tid tegner virksomheden. 22 Rigspolitichefens godkendelse Vagtvirksomheder, der certificeres i henhold til denne kravspecifikation, skal have Rigspolitichefens autorisation Vagtpersonale i en vagtvirksomhed, der er certificeret i henhold til denne kravspecifikation, skal være godkendt af Rigspolitichefen jf. Lov om vagtvirksomhed Uniformeringen skal være godkendt af Rigspolitichefen jf. Lov om vagtvirksomhed 23 Forsikringsforhold En vagtvirksomhed, der er certificeret i henhold til denne kravspecifikation, skal sikre sig, at virksomheden har tegnet følgende forsikringer: a. arbejdsskadeforsikring (lovpligtig) b. erhvervsansvarsforsikring c. nøgleansvarsforsikring med en sum på minimum kr. (hvis vagtydelsen omfatter opbevaring/håndtering af nøgler). 24 Kundedata og nøgler Fortrolige kundedata (kodeord, koder, runderingsbeskrivelser samt nøgler med tilhørende kundenavn og adresser), der opbevares af vagtvirksomheden, skal sikres forsvarligt i en værdiopbevaringsenhed, der er klassificeret RØD jf. 's standardtyvmetode eller grade 1 jf. EN Alternativ kan anvendes BLÅ klasse eller grade 0, hvis værdiopbevaringsenheden overvåges af et AIA-anlæg med overvåget signaloverførsel til en kontrolcentral, der er godkendt af Rigspolitichefen Med nøgler sidestilles andre fysiske genstande eller medier som f.eks. adgangskort eller dallasbrik, der giver adgang til kundens ejendom Fortrolige kundedata samt nøgler, der opbevares i et vagtkøretøj i forbindelse med vagtudøvelse, skal være under opsyn, eller hvis dette ikke er muligt i Side 4

6 forbindelse med runderinger etc. kortvarigt i op til 3 timer, i en aflåst værdiopbevaringsenhed, der minimum er klassificeret BLÅ eller grade 0 jf. EN Værdiopbevaringsenheden skal være forsvarligt fastgjort til vagtkøretøjets karrosseri. Kodeord, koder og adgangsmedier må ikke opbevares i samme sikringsenhed. 25 Teknisk udstyr Vagtvirksomheden skal råde over teknisk udstyr og teknologi, der gør det muligt at udøve samtlige nødvendige vagtaktiviteter inden for de aktuelle vagtområder jf. punkt Medarbejdere Ved ansættelse af nye medarbejdere stilles flg. krav: Gennemført grundkursus jf. Lov om vagtvirksomhed. Gyldigt kørekort hvis dette er nødvendigt for den pågældende tjeneste Følgende forhold skal internt kontrolleres og registreres: Kopi af Legitimationskort, samt udfyldt P-802 blanket Oplysningsskema vedr. politigodkendelse af personale i vagtvirksomheder (mindst 1 gang årligt) Gyldigt kørekort, dog kun hvis ansættelsesforholdet nødvendiggør det (mindst en gang halvårligt). Vagtudøvelsen i praksis, herunder at vagten ikke er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer (stikprøvekontrol mindst 1 gang årligt). Ajourføring af vagtkompetencer (mindst en gang årligt). Benytter virksomheden tjenestehund, skal det årligt kontrolleres og registreres, at føreren er i besiddelse af den lovpligtige registreringsattest, samt lovpligtige hundeansvarsforsikring. Benytter virksomheden tjenestehund, skal det kontrolleres og registreres, at den af virksomheden eller hundeejeren tegnede ansvarsforsikring dækker eventuelle skader forvoldt af hunden under tjeneste. Det skal dokumenteres, at føreren af tjenestehunden har indgående kendskab til vagtlovens til enhver tid gældende bestemmelser om hunde. Side 5

7 26.12 Alle medarbejdere, der udøver vagttjeneste, skal ajourføre og udvikle deres faglige vagtkompetencer ved hjælp af uddannelsesaktiviteter, der årligt i omfang samlet set udgør mindst to kursusdage svarende til 12 timer, hvoraf der mindst hvert andet år skal bruges 3 timer på opfølgning af førstehjælp. Ejere og ledere, der udøver ledelse, planlægning, salg m.v. skal på samme måde gennemgå to dages brancherelevant efteruddannelse. Udøver ledere også vagttjeneste, skal uddannelsen herunder mindst hvert andet år omfatte 3 timers opfølgning på førstehjælp Omfanget af efteruddannelse kan alternativt opgøres på følgende måde: Umiddelbart før afholdelse af intern audit registreres antallet af henholdsvise ejere og / eller ledere samt vægtere i to adskilte grupper: - I første gruppe registreres personer, der er fuldtidsansatte ejere og / eller ledere. På dette grundlag opgøres og beregnes det samlede antal efteruddannelsesdage for denne gruppe (min. to dage per ejere og / eller ledere). - Alle fuld- og deltidsansatte vægtere registreres i den anden gruppe. På dette grundlag opgøres og beregnes det samlede antal efteruddannelsesdage for denne gruppe (min. to dage per vægter). Det samlede antal efteruddannelsesdage for hver gruppe kan herefter fordeles, dog skal minimum 20% af uddannelsesdagene tilgodese deltidsmedarbejderne. De 20 % af uddannelsesdagene kan planlægges ud fra virksomhedens eget skøn, på de deltidsmedarbejdere man ønsker at tilgodese. Herudover skal alle modtage mindst 3 timers opfølgende førstehjælp hvert 2. år. Den af virksomheden valgte uddannelsesmodel, skal tydeligt fremgå af kvalitetshåndbogen, og der kan kun vælges én model Uddannelseskravet dækker alle medarbejdere, der udøver vagtvirksomhed, dog med undtagelse af tidsbegrænsede / sæsonbetonede kontrakter, der strækker sig over maksimalt 2 måneder per 12 måneder. Dog skal alle medarbejdere modtage mindst 3 timers opfølgende førstehjælp hvert andet år Alle virksomhedens medarbejdere skal være ansat på dokumenterede vilkår. Derfor skal virksomheden enten have en overenskomst eller kunne dokumentere løn- og ansættelsesvilkår med en skriftlig aftale, der er udleveret til den enkelte medarbejder. Alle medarbejdere skal have et korrekt ansættelsesbrev jf. Lov om ansættelsesbevis. 27 Arbejdets udførelse Der skal være nedskrevet en sikkerhedspolitik, der beskriver, hvilke foranstaltninger og procedurer virksomheden har indført for at sikre medarbejdernes personlige sikkerhed under udførelse af arbejdet. Som minimum skal der fore- Side 6

8 findes en procedure for nødkald til godkendte kontrolcentraler og vagtcentraler eller politiet. Sikkerhedspolitikken og procedurerne skal være kendte og forståede af alle medarbejdere Der skal udarbejdes skriftlige procedurer for intern kontrol af, at medarbejderen: er i besiddelse af vagtkort (legitimationskort) Legitimationskortet skal til enhver tid bæres efter gældende Lov om vagtvirksomhed og dennes bekendtgørelser er i besiddelse af gyldigt kørekort, hvis det er nødvendigt for den pågældende funktion er uniformeret i henhold til virksomhedens uniformsreglement ikke er påvirket af spiritus eller andre rusmidler er i besiddelse af kommunikationsudstyr, der virker, og som sikrer, at medarbejderen kan gennemføre et nødkald i henhold til sikkerhedspolitik og -procedurer udfører runderingen som beskrevet i tilsynsbeskrivelsen Derudover skal hundefører have kendskab til 13 og 14 i bekendtgørelsen af Lov om vagtvirksomhed, som omhandler brug af tjenestehund i privat vagtvirksomhed For alle vagtopgaver gælder, at der skal afgives dokumentation til kunden med beskrivelse af de opgaver, der er løst under det pågældende ophold på kundens adresse f. eks. i form af en vagtrapport. 28 Brug af underleverandører Underleverandører, der leverer vagtydelser eller dele heraf skal være særskilt certificeret jf. denne kravspecifikation En vagtvirksomhed, der benytter underleverandører til konkrete vagtydelser skal foretage en optegnelse af disse En vagtvirksomhed, der benytter underleverandører, skal indenfor en 12 måneders periode mindst én gang udføre stikprøvekontrol hos en af egne kunder for at sikre sig, at underleverandøren leverer kunden den aftalte ydelse. 29 Rapportering til certificeringsorgan Vagtvirksomheder, der er certificerede i henhold til denne kravspecifikation, skal omkostningsfrit stille den for certificeringen nødvendige dokumentation til rådighed for certificeringsorganet. Side 7

9 30 Særskilte krav for de enkelte former for vagtopgaver 31 Alarmpatruljekørsel Alarmpatruljekørsel omfatter vagtudrykninger til alarmsignaler fra AIA-anlæg, som er modtaget og behandlet på en kontrolcentral Kontrakter omhandlende flere kunder og i forskellige geografiske områder skal tydeligt beskrive vagtopgavens udførelse, herunder specielt opfyldelsen af de reaktionstider som forsikringsselskaberne kræver overholdt af den enkelte kunde Hvis vagtvirksomheden udfører alarmpatruljekørsel til AIA-anlæg, der er omfattet af F&P's sikringsniveauer, skal vagtvirksomheden oplyse, i hvilke postnumre, virksomheden leverer følgende maksimale reaktionstider ved alarm: 20 minutter 25 minutter 30 minutter 35 minutter Udover de maksimale reaktionstider skal vagtvirksomheden overholde følgende gennemsnitlige reaktionstider: 15 minutter i gennemsnit for samtlige kørsler hvor maksimum 20 minutter er kravet 20 minutter i gennemsnit for samtlige kørsler hvor maksimum 25 minutter er kravet 25 minutter i gennemsnit for samtlige kørsler hvor maksimum 30 minutter er kravet 30 minutter i gennemsnit for samtlige kørsler hvor maksimum 35 minutter er kravet målt for udrykninger, hvor der har været indbrud, og som er gennemført siden forrige audit. Hvor vagtvirksomheden har undtaget visse kortere tidsrum på dagen fra kravene om bestemte reaktionstider under henvisning til myldretid i deres kontrakt med kunden, skal disse tidsrum udgå, når certificeringsorganet skal vurdere om reaktionstider og gennemsnitlige reaktionstider er overholdt Såfremt vagtvirksomheden samarbejder med en eller flere kontrolcentraler og/eller AIA-installatører skal vagtvirksomheden af hensyn til overholdelsen af den maksimale reaktionstid kontraktligt sikre sig bevis for, hvornår alarmen senest videregives til vagtvirksomheden fra kontrolcentralen efter modtagelse af første alarm fra kunden. Side 8

10 31.15 Vagtvirksomheden skal stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for certificeringsorganet med henblik på kontrol af efterlevelse af de maksimale og gennemsnitlige reaktionstider Vagtvirksomheden skal på forespørgsel fra certificeringsorganet kunne fremlægge dokumentation vedrørende hver enkel alarmpatruljekørsel. Kontrollen udføres alene på de alarmpatruljekørsler, hvor der har været indbrud. Dokumentationen kan være: dokumentation fra kontrolcentralen om tidspunktet for modtagelse af alarmen og aflevering af alarmen til vagtvirksomheden samt dokumentation fra kontrolcentralen for tidspunktet for lokal frakobling af AIA anlægget eller dokumentation fra kontrolcentralen for tidspunktet for kundens/vagtfirmas åbning af nøgleboks eller udskrift fra AIA-anlæggets log for alarmtidspunkt og for lokal frakobling af alarmen eller anden pålidelig dokumentation for kundens/ vagtvirksomhedens ankomsttidspunkt. 32 Vagtrundering Omfatter vagtrundering, vagttilsyn, lukkevagt og anden vagttjeneste, som primært skal sikre fysiske værdier, genstande og installationer, skal udføres på baggrund af en skriftlig kontrakt med kunden, hvori beskrives runderingens formål, omfang, frekvens og tidsramme Dokumentation for udførelse af aftalte rundering skal kunne stilles til rådighed for certificeringsorganet. Dokumentationen skal foreligge fra et låst elektronisk system via stregkodelæser, "dallasbrik" eller lignende. Ved et låst elektronisk system forstås en funktion, der forhindrer vagtvirksomheden eller kontrolcentralen at rette i de registrerede data. 33 Service- og butiksvagt Omfatter service-, butiks-, centervagt og tilsvarende vagttjeneste, der udføres på faste adresser, med det formål at hjælpe enhver tilstedeværende og afhjælpe problemer jf. punkt Vagttjenesten skal udføres på baggrund af en skriftlig kontrakt med kunden, hvori beskrives tjenestens formål, opgave og specificerer de problemer, der skal afhjælpes, herunder de rammer kunden har sat for selve afhjælpningen. Side 9

11 34 Butikskontrol og visitation Omfatter butikskontrol, visitation, butiksdetektiv og anden vagttjeneste, der har til formål at forhindre tyveri, røveri og anden berigelseskriminalitet Vagttjenesten skal udføres på baggrund af en skriftlig kontrakt med kunden, hvori beskrives formål, omfang, frekvens og tidsramme Personvisitation skal ske under iagttagelse af Retsplejelovens bestemmelser. 35 Fast vagt Omfatter fast vagt, stationær vagt, portvagt og anden vagttjeneste, der udføres fast på kundens adresse Vagttjenesten skal udføres på baggrund af en skriftlig kontrakt med kunden. I kontrakten beskrives tjenestens formål, aktiviteter m.v. Dette krav gælder dog kun vagttjenester, der strækker sig ud over 72 timer fra tjenestens påbegyndelse. 36 Kontrollør/dørmand Omfatter kontrollør, dørmand eller anden vagttjeneste, der kontrollerer adgangen for gæster til arrangementer, forlystelsesetablissementer, udskænkningssteder og lignende Vagttjenesten skal udføres på baggrund af en skriftlig kontrakt med kunden. I kontrakten beskrives tjenestens tidsrammer samt betingelserne for adgangstilladelse. Hvis der er tale om en tjeneste, der strækker sig ud over 72 timer fra aftalens indgåelse, skal vagtvirksomheden beskrive den pågældende tjeneste for at sikre, at de medarbejdere, der udfører opgaven, har de fornødne kvalifikationer. 40 Krav til certificeringsorganet 41 Generelt Det certificerende organ skal være akkrediteret til virksomhedscertificering af et akkrediteringsorgan, der er beliggende i et EU/EØS-land, og som er medlem af European co-operation for Accreditation Akkrediteringsorganet skal sikre sig, at certificeringsorganet har de fornødne faglige ressourcer samt godkendelser, hvor dette kræves af hensyn til udførelse af certificeringen af en vagtvirksomhed i henhold til denne kravspecifikation. Side 10

12 50 Certificering 51 Generelt Vagtvirksomheden er forpligtet til at lade sig certificere på samtlige områder, som er dækket af autorisationen, og som er omfattet af denne kravspecifikation. Udvider vagtvirksomheden efterfølgende sit forretningsområde med andre vagtydelser, som er beskrevet i denne kravspecifikation, skal virksomheden straks implementere disse vagtydelser i virksomhedens kvalitetsledelsessystem samt umiddelbart advisere certificeringsorganet. Dette gælder også, hvis denne kravspecifikation og dermed certificeringsområdet udvides til at omfatte vagtformer, som vagtvirksomheden i forvejen er autoriseret til af Rigspolitiet Vagtvirksomhedens kvalitetsledelsessystem skal være i overensstemmelse med gældende ISO 9001standard eller et andet akkrediteret kvalitetsledelsessystem 60 Registrering hos 61 Generelt Vagtvirksomheder, der er certificeret i henhold til denne kravspecifikation, kan efter anmodning til blive registreret på Specielt for alarmpatruljekørsel gælder, at vagtvirksomheden kan blive registreret med de reaktionstider, vagtfirmaet kan opfylde i de enkelte postnumre Registrering hos F&P er omkostningsfri for vagtvirksomheden. 70 Certifikatets opretholdelse 71 Generelt Certifikatet er gyldigt indtil det udløber eller inddrages af certificeringsorganet eller vagtvirksomheden anmoder herom. 72 Dokumentation I certificeringsperioden skal virksomheden kunne fremvise dokumentation, for det implementerede kvalitetsledelsessystem, overfor certificeringsorganet, myndigheder og andre relevante samarbejdspartnere. 80 Definitioner 81 Autoriseret vagtvirksomhed Virksomhed, der er godkendt af Rigspolitichefen til udførelse af vagt i henhold til Lov om vagtvirksomhed. Side 11

13 82 Godkendt Kontrolcentral Herved forstås en af Rigspolitichefen godkendt kontrolcentral, der modtager, behandler og videregiver alarmer fra automatiske indbrudsalarmanlæg m.v. 83 Vagt En person, der er godkendt af Rigspolitichefen til udførelse af vagt i henhold til Lov om vagtvirksomhed. 84 Akkrediteret certificeringsorgan Organ, der er akkrediteret til certificering af ISO 9001 kvalitetsledelsessystemer eller et andet akkrediteret kvalitetsledelsessystem 85 Maksimal reaktionstid Den samlede tid der medgår til behandling af en indbrudsalarm på kontrolcentralen, kontrolcentralens videregivelse af alarmen til vagtfirmaet samt den tid det tager for vagten at nå frem til bygningen, hvorfra alarmen er afsendt til kontrolcentralen. Side 12

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk indbrudssikring August 2010 Mekanisk indbrudssikring Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Oktober 2007 Mekanisk indbrudssikring kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Indholdsfortegnelse (klikbar)

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version 12 180411. Kravspecifikation. Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning. Side 1 af 8

Version 12 180411. Kravspecifikation. Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning. Side 1 af 8 Version 12 180411 Kravspecifikation Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning Side 1 af 8 Indledning Rådgivning er et vigtigt element i enhver sikringsopgave. Denne Kravspecifikation

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Sådan opbevares våben og ammunition

Sådan opbevares våben og ammunition Sådan opbevares våben og ammunition De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven nr. 704

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

FAKTORS for? Fabrikat. FAKTORS for? Kulør. FAKTORS for? Og.

FAKTORS for? Fabrikat. FAKTORS for? Kulør. FAKTORS for? Og. Hvilken huskeregel kan du bruge, når du skal give et signalement af et køretøj? Hvad står bogstavet F i FAKTORS Fabrikat. Hvad står bogstavet A i Hvad står bogstavet K i Alder. Kulør. Hvad står bogstavet

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Vejledning om elektroniske søge- og genfindingssystemer

Vejledning om elektroniske søge- og genfindingssystemer Vejledning November 2010 Vejledning om elektroniske søge- og genfindingssystemer til sporing af stjålne køretøjer, entreprenørmaskiner, både m.v. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Januar 2001. Vejledning. Regelmæssigt vagttilsyn. Forsikring & Pension

Januar 2001. Vejledning. Regelmæssigt vagttilsyn. Forsikring & Pension Januar 2001 Regelmæssigt vagttilsyn Vejledning Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse Forord 2 10 Indledning 3 11 Gyldighed 3 12 Formål 3 20 Virksomheden 3 21 Vagttilsynets omfang 3 22 Tilsynsinstruktion

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

I alle 3. Rumsikring.

I alle 3. Rumsikring. Hvad hedder de 3 hovedsikringsområder inden for sikringsteknik? Perimetersikring, skalsikring og rumsikring. Hvilket sikringsområde hører et hegn til? Perimetersikring. Hvilket sikringsområde hører en

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

I foreningsåret har der været holdt fire udvalgsmøder (2. maj, 29. august, 6. november, 10. marts).

I foreningsåret har der været holdt fire udvalgsmøder (2. maj, 29. august, 6. november, 10. marts). Formandens beretning fra udvalget for mekanisk sikring 2014-15 Udvalgets sammensætning og ledelse Udvalgsledelsen består pr. 31. marts 2015 af: Formand Tom Christensen, A/S Gunnebo Nordic Næstformand Torben

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 01. juni 2013 til 31. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk April 2005 rev. marts 2013 Sikring - Erhverv Indholdsfortegnelse (klikbar) Indledning 2 Reviderede varegrupper og sumgrænser

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 INDLEDNING FORENINGSVÅBEN De regler, der beskrives, er fra Lov om våben og eksplosivstoffer (Lov nr. 67 af 26.1.2000). Bekendtgørelse om våben og ammunition (Bekendtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk April 2005 rev. februar 2012 Sikring - Erhverv Indholdsfortegnelse (klikbar) Indledning 2 Reviderede varegrupper og sumgrænser

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Taksatorprocesser version 4

Taksatorprocesser version 4 Taksatorprocesser version 4 18.12.2013 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Om certificering, varemærker og CSR (Corporative Social Responsibility) Af Frans Theilby Baggrund for indlæg Certificering i skovbruget: FSC, PEFC Certificering

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Hvordan forebygger branchen?

Hvordan forebygger branchen? Jan Stiiskjær Hvordan forebygger branchen? v./ chefkonsulent Jan Stiiskjær Foreningsansvarlig for Servicebranchens Arbejdsgiverforening - SBA Fakta om SBA: Rengøring Ejendomsdrift Facility service Kantinedrift

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD KONTRAKT mellem Naviair og Entreprenør vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD 1. Kontraktparter Denne kontrakts parter er Naviair Naviair Allé 1 DK 2770 Kastrup i det

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Startside www.fpsikring.dk

Startside www.fpsikring.dk Startside www.fpsikring.dk Indholdsfortegnelse Startside Side 1 Opret virksomhed Side 2 Rediger virksomhed Side 3 Opret produkt Side 4-6 Eksisterende produkter Side 7 Rediger produkt Side 8 Opret fagområde

Læs mere