Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:"

Transkript

1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: SPECIALLÆGE LOTTE GRINSTED Roarsvej 2, 1 TH 2000 Frederiksberg Danmark Lotte Grinsted Besøgsdato: 29. november 2012 kl. 13:00 SST-id: PRIVSYN Tilsynet blev foretaget af Embedslægerne: Kåre Kristiansen og Ulla Axelsen Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst, Axel Heides Gade 1, 4, 2300 København S 1

2 Følgende oplysninger om SPECIALLÆGE LOTTE GRINSTED var på tidspunktet for tilsynet registreret i Sundhedsstyrelsen: Generelle oplysninger: Anmeldelsesdato: 13.oktober 2012 Kategori: Hovedbeskæftigelse Oplysninger om overordnet ansvarlig læge: Autorisationsid: 0059V Navn: Lotte Grinsted Oplysninger om behandlingsstedet: Behandlingssted navn: Speciallæge Lotte Grinsted Behandlingssted CVR-nr.: Behandlingssted P-nr.: Behandlingssted SST-id.: Websted: Oplysninger om Behandlingsstedets specialer: Speciale: Gynækologi og obstetrik 2

3 Formål og lovgrundlag Ifølge lov nr. 607 af 14. juni 2011 om ændring af sundhedsloven (Registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis), er Sundhedsstyrelsen bemyndiget til at fastsætte regler om registrering af behandlingssteder, hvor der udføres privat lægelig virksomhed, og til at føre tilsyn med de registrerede behandlingssteder. Ifølge bekendtgørelse nr. 977 af 30. september 2011 og vejledning nr af 20. februar om registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis, skal Sundhedsstyrelsen føre tilsyn med private behandlingssteder, hvor der udføres lægelig patientbehandling ( 7 10). Dog er undtaget alment praktiserende lægers klinikker, speciallægeklinikker/praksis, hvor speciallægen udøver behandling som bibeskæftigelse på et offentligt sygehus, hvor lægen også er ansat (3-timers praksis), behandlingssteder, hvor der udelukkende udføres kosmetisk behandling, klinikker, hvor der udelukkende foretages laboratorievirksomhed og lejlighedsvis lægevirksomhed, der ikke ydes på et bestemt behandlingssted fx læge ved et ishockey-stævne. Tilsyn med de registrerede behandlingssteder indebærer, at Sundhedsstyrelsen uden en retskendelse kan få adgang til behandlingsstederne og vurdere de sundhedsmæssige forhold på behandlingsstederne. Hvis der skønnes at være behov for det, vil Sundhedsstyrelsen kunne opstille krav til behandlingsstedernes sundhedsfaglige virksomhed og herved kunne pålægge dem at følge nærmere bestemte faglige anvisninger. Formålet med inspektionen af de private behandlingssteder er at øge patientsikkerheden. Derfor er der i de følgende målepunkter lagt vægt på områder, hvor risiko for fejl eller mangler erfaringsmæssigt er stor. Sundhedsstyrelsen skal ved sit tilsyn med de behandlingssteder, hvor der bliver udført lægelig patientbehandling, overholde lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (retssikkerhedsloven). Tilsynet med de private behandlingssteder er nærmere beskrevet i Sundhedsstyrelsens " Retningslinjer for tilsyn med private behandlingssteder " fra Retningslinjerne kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Klik her 3

4 Konklusion Sundhedsstyrelsen har som resultat af inspektionsbesøget fundet, at alle relevante målepunkter var opfyldt ved besøget. 4

5 Tilsyn udført den 29. november 2012 hos SPECIALLÆGE LOTTE GRINSTED Ved tilsynet blev der fundet følgende forhold på behandlingsstedet: Generiske målepunkter Ab00101: Instruks for håndtering af parakliniske undersøgelser: Det blev undersøgt, om der forelå instruks (skriftlig) for håndtering af parakliniske undersøgelser. Definition af parakliniske undersøgelser: Vurdering og analyse af prøver udtaget fra patienter samt billeddiagnostiske undersøgelser udført af personale tilknyttet billeddiagnostiske afdelinger / klinikker. Instrukserne skal som minimum omfatte følgende punkter: Angivelse af, hvem der er ansvarlig for at følge op på, at der kommer rettidigt svar på ordinerede undersøgelser, og hvordan det gøres (inkl. rykkerprocedure ved manglende svar) Procedure for information af patienten om afvigende svar, når disse har væsentlig betydning for udredningen/behandlingen af patienten (f.eks. mistanke om malign lidelse i smear og mistanke om tuberkulose ved rtg. af thorax) Procedure for information af afsluttede eller overflyttede patienter Journalføringen af ordination, evt. rykker, undersøgelsesresultat og information af patienten Ab00101: Instruks for håndtering af parakliniske undersøgelser Opfyldt: Der forelå instruks for håndtering af parakliniske undersøgelser, som opfyldte kravene i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser. Ikke opfyldt: Instruks for håndtering af parakliniske undersøgelser manglede eller opfyldte ikke kravene. Ikke aktuelt: Der håndteredes ikke parakliniske undersøgelser på behandlingsstedet, eller det var udelukkende læger (og højst to personer herudover knyttet til den enkelte læge), der håndterede parakliniske undersøgelser. Ab00104: Instruks til sikring mod forveksling: Det blev undersøgt, om der på behandlingsstedet forelå instruks (skriftlig) for identifikation af patienter og sikring mod andre forvekslinger. Instrukserne skal som minimum omfatte følgende punkter: Sikring af personidentifikation. - Procedure og metoder til at identificere en patient (patientens egen angivelse af navn og personnummer) - Hvornår identifikationen skal foretages (forud for enhver handling rettet mod patienten, f.eks. blodprøvetagning, billeddiagnostisk undersøgelse, anæstesi og operation) - Hvem der skal identificere (den, der udfører en patientrettet procedure har et selvstændigt ansvar, og når der samtidigt udføres flere procedurer af forskellige sundhedspersoner, har hver især et udelt ansvar, f.eks. operatøren og anæstesilægen) Mærkning af oplysninger, diagnostisk materiale mv., dvs. alle oplysninger, der er relevante for patientundersøgelse, behandling, mv. - Kriterier (patientens navn og personnummer) - Entydig fremgangsmåde ved mærkning - Ansvarlig for mærkning Ab00104: Instruks til sikring mod forveksling Opfyldt: Der forelå instruks for identifikation af patienter og sikring mod andre forvekslinger, som opfyldte kravene i Sundhedsstyrelsens vejledning om identifikation og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet. Ikke opfyldt: Instruks for identifikation af patienter og sikring mod andre forvekslinger manglede eller opfyldte ikke kravene. Ikke aktuelt: Det var udelukkende læger (og højst to personer herudover knyttet til den enkelte læge), der var beskæftiget med patientrelaterede opgaver, med risiko for forvekslinger. 5

6 Ab00106: Instruks for visitation af akutte henvisninger: Det blev undersøgt, om der forelå instruks (skriftlig) for visitation af henvisninger fra læger og henvendelser fra patienter til behandlingsstedet, særligt af akutte og af uklare henvisninger / henvendelser. Instruksen skal som minimum omfatte følgende punkter: Hvilke akutte eller alvorlige tilstande, der ikke blot kan sættes til første ledige tid, men som kræver, at lægen involveres umiddelbart, eller at patienten får en tid indenfor en nærmere defineret tidshorisont Hvordan personalet skal forholde sig, hvis årsagen til henvendelsen er uklar, men oplysningerne fra patienten giver mistanke om akut eller alvorlig tilstand Ab00106: Instruks for visitation af akutte henvisninger Opfyldt: Der forelå instruks til personalet om visitation, særligt af akutte henvendelser / henvisninger og af uklare henvendelser / henvisninger. Ikke opfyldt: Instruks til personalet om visitation, særligt af akutte henvendelser / henvisninger og af uklare henvendelser / henvisninger manglede eller havde væsentlige mangler. Ikke aktuelt: Det var udelukkende læger og højst én person herudover, der visiterede henvendelser / henvisninger til behandlingsstedet. Ab00108: Instruks vedr. medicinadministration: Det blev undersøgt, om der forelå instrukser (skriftlige) til personalet, omhandlende administration af medicin, der kan indebære en risiko for patientsikkerheden. Eksempelvis postoperativ medicinering, udlevering/ administration af afhængighedsskabende medicin, drypning af øjne. Ab00108: Instruks vedr. medicinadministration Opfyldt: Der forelå instrukser for medicinadministration. Ikke opfyldt: Instruksen for medicinadministration manglede, eller havde væsentlige mangler. Ikke aktuelt: Der blev ikke administreret medicin, der kan indebære en risiko for patientsikkerheden, eller det var udelukkende læger (og højst to personer herudover knyttet til den enkelte læge), der administrerede medicinen. Ab00110: Instrukser dateret, signeret og med ansvarsforhold: Det blev undersøgt, om samtlige sundhedsfaglige instrukser indeholdt en entydig beskrivelse af ansvarsforholdene og opfyldte nedenstående formelle krav til instrukser. Hvem har udarbejdet instruksen Hvilke personer / personalegrupper er den rettet mod Dato for ikrafttrædelse Dato for næste opdatering (som ikke må være overskredet ved tilsynet) Ab00110: Instrukser dateret, signeret og med ansvarsforhold Opfyldt: Samtlige sundhedsfaglige instrukser opfyldte de formelle krav. Ikke opfyldt: En eller flere sundhedsfaglige instrukser på behandlingsstedet opfyldte ikke de formelle krav vedr. ansvarsforhold, datering mv. Ikke aktuelt: Det var udelukkende læger (og højst to personer herudover knyttet til den enkelte læge), der var beskæftiget på behandlingsstedet. 6

7 Ab00501: Instrukser for lægetilkald og genoplivning: Det blev undersøgt, om der, på de områder hvor det var relevant, forelå instruks (skriftlige) for lægetilkald, overflytning af dårlige patienter, alarmering (1-1-2) samt genoplivning. Instruksen / instrukserne skal som minimum omfatte følgende punkter (hvis det forekommer, at én person er alene i vagt, skal instrukserne tage højde herfor): Lægetilkald: hvilke symptomer / observationer, der skal medføre, at hhv. den behandlingsansvarlige læge og på behandlingssteder med patienter i generel anæstesi anæstesilægen skal tilkaldes. Suppleret med en lettilgængelig og opdateret liste over telefonnumrene til lægetilkaldet Overflytning af dårlige patienter: en praktisk beskrivelse af hvem gør hvad ved en overflytning og en angivelse af de hospitaler, der er indgået aftale med / skal anvendes Alarmering: en let tilgængelig anvisning, der omfatter Ring (f.eks. ophængt ved hjertestarteren) Genoplivning: de basale råd for flowet: Erkend, alarmer, massér/ventilér Ab00501: Instrukser for lægetilkald og genoplivning Opfyldt: Der forelå på relevante områder instruks / instrukser for lægetilkald, overflytning af dårlige patienter, alarmering (1-1-2) samt genoplivning. Ikke opfyldt: Instruks for lægetilkald, overflytning af dårlige patienter, alarmering (1-1-2) samt genoplivning manglede eller havde væsentlige mangler. Ikke aktuelt: Der var ikke indlagte patienter på behandlingsstedet. Ab00601: Instruks vedr. forebyggelse mod forveksling ved kirurgiske indgreb: Det blev undersøgt, om der forelå instruks (skriftlig) vedrørende forebyggelse mod forveksling ved kirurgiske indgreb. Instruksen skal som minimum omfatte følgende punkter: Operatøren skal kontrollere, at der er indhentet og journalført et informeret samtykke til det planlagte indgreb Operatøren skal sikre, at indikation, indgrebstype og entydig lokalisation fremgår af journalen Operatøren skal markere operationsstedet med sprit/vandfast pen, mens patienten er vågen og journalføre at markeringen er foretaget Operatøren skal sikre patientens identitet ved navn og personnummer, og journalføre kontrollen Ved operationshold skal mindst to fra holdet kontrollere, at de medfølgende oplysninger, f.eks. radiologiske undersøgelser, er entydigt mærkede med korrekte patientdata Ved operationshold skal der inden indgrebet holdes time out vedr. korrekt patient, markering, indgreb, lejring, billeddokumentation og evt. implantat/særligt udstyr Ab00601: Instruks vedr. forebyggelse mod forveksling ved kirurgiske indgreb Opfyldt: Der forelå instruks, der opfyldte kravene i Sundhedsstyrelsens vejledning mod forveksling ved kirurgiske indgreb: De fem trin. Ikke opfyldt: Instruksen vedr. forveksling ved kirurgiske indgreb: De fem trin manglede eller opfyldte ikke kravene i Sundhedsstyrelsens vejledning. Ikke aktuelt: Lægen anvendte ikke assistent ved kirurgiske indgreb. Ab00603: Instruks for kontrol ved kirurgiske indgreb: Det blev undersøgt, om der forelå instruks (skriftlig) vedrørende kontrolforanstaltninger i forbindelse med kirurgiske indgreb. Instruksen skal som minimum omfatte følgende punkter: Ansvarsfordelingen mellem operatør og assisterende personale Servietter og duge skal være mærket med røntgenfast materiale Tamponer på operationslejet bør altid være monteret på tang Servietter skal ophænges på servietstativet tydeligt adskilt fra andet optørrende materiale Før operationen skal alt fremtaget materiale optælles og det samme gælder, hvis yderligere materiale tages i brug under operationen 7

8 Før lukning skal alt fremtaget (brugt og ubrugt) materiale tælles Ved afløsning under en operation skal alt (brugt og ubrugt) materiale tælles Efter operationen skal alt (brugt og ubrugt) materiale tælles, og det kontrolleres, at materialet er intakt Det skal fremgå af journalen, hvem der har haft ansvaret for instrumenteringen og dermed for optællingerne Ved anvendelse af f.eks. tamponer, der ikke er mærket med røntgenfast materiale, skal der udarbejdes en særlig instruks for kontrolforanstaltninger ved anvendelsen Ab00603: Instruks for kontrol ved kirurgiske indgreb Opfyldt: Der forelå instruks, som opfyldte kravene i Sundhedsstyrelsens vejledning om kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter mv. i forbindelse med operationer. Ikke opfyldt: Instruksen vedr. kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter mv. i forbindelse med operationer, manglede eller opfyldte ikke kravene i Sundhedsstyrelsens vejledning. Ikke aktuelt: Lægen anvendte ikke assistent ved kirurgiske indgreb. Ab00701: Instruks om ID ved medicinering under anæstesi: Det blev undersøgt, om der forelå instruks (skriftlig), med henblik på sikring af entydig identifikation ved medicingivning i forbindelse med anæstesi. Instruksen skal som minimum omfatte følgende punkter: At injektionssprøjter, hvis indhold ikke anvendes umiddelbart efter optrækningen, skal mærkes med lægemidlets navn, styrke/koncentration og initialer på personen, der har trukket lægemidlerne op At injektionssprøjterne ligeledes skal mærkes med patientens navn og personnummer med mindre, der i anæstesirummet/operationsstuen kun befinder sig den patient, som de optrukne lægemidler er tiltænkt Ab00701: Instruks om ID ved medicinering under anæstesi Opfyldt: Der forelå instruks, der opfyldte kravene i Sundhedsstyrelsens vejledning om mærkning af medicin på anæstesiafdelinger. Ikke opfyldt: Instruksen vedr. mærkning af medicin på anæstesiafdelinger manglede eller opfyldte ikke kravene i i Sundhedsstyrelsens vejledning. Ikke aktuelt: Det var udelukkende læger (og højst to personer herudover knyttet til den enkelte læge), der varetog anæstesi på behandlingsstedet. Ab00702: Instruks for postoperativ overvågning: Det blev undersøgt, om der forelå instruks (skriftlig) for postoperativ overvågning af patienter efter generel anæstesi / central blokade. Instruksen skal som minimum omfatte følgende punkter: At overvågningen skal omfatte puls, blodtryk, respirationsfrekvens og iltmætning samt vurdering af bevidsthedsniveau, operationsfelt / forbinding, dræn samt smerte og kvalmestatus At observationerne almindeligvis skal være dokumenteret mindst hvert 15. min. den første time, og at der skal foreligge stabile værdier i en periode på mindst 30 min., før opvågningsfasen afsluttes / pt. overflyttes til sengeafsnit. Det er dog almindeligvis tilstrækkeligt med simpel vurdering, f.eks. vågen, klar, i habitualtilstand efter kortvarig anæstesi i øjen- og ørelægepraksis Ab00702: Instruks for postoperativ overvågning Opfyldt: Der forelå instruks for postoperativ overvågning af patienter efter generel anæstesi / central blokade. Ikke opfyldt: Instruksen for postoperativ overvågning af patienter efter generel anæstesi / central blokade manglede eller havde væsentlige mangler. Ikke aktuelt: Det var udelukkende læger (og højst to personer herudover knyttet til den enkelte læge), der varetog overvågningen. 8

9 Ba00102: Interview om håndtering af parakliniske undersøgelser: Lægen / lægerne og andre, der håndterede parakliniske undersøgelser på behandlingsstedet, blev interviewet om, undersøgelserne blev håndteret relevant. Definition af parakliniske undersøgelser: Vurdering og analyse af prøver udtaget fra patienter samt billeddiagnostiske undersøgelser udført af personale tilknyttet billeddiagnostiske afdelinger. Ved interviews skal det fremgå, at der som minimum er procedurer for følgende: Opfølgning på, at der kommer rettidigt svar på ordinerede undersøgelser, og angivelse af hvem der skal følge op (inkl. rykkerprocedure ved manglende svar) Information af patienten om afvigende svar, når disse har væsentlig betydning for udredningen/behandlingen af patienten (f.eks. mistanke om malign lidelse i smear og mistanke om tuberkulose ved rtg. af thorax) Information af afsluttede eller overflyttede patienter Journalføring af ordination, evt. rykker, undersøgelsesresultat og information af patienten Ba00102: Interview om håndtering af parakliniske undersøgelser Opfyldt: Parakliniske undersøgelser blev, jf. oplysninger fra de interviewede personer og eventuelle journaloplysninger, håndteret i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser. Ikke opfyldt: Parakliniske undersøgelser blev, jf. oplysninger fra de interviewede personer og eventuelle journaloplysninger, ikke håndteret i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning. Ikke aktuelt: Der håndteredes ikke parakliniske undersøgelser på behandlingsstedet. Ba00103: Interview om håndtering af utilsigtede hændelser: Lægen / lægerne og andre, der var involveret i opfølgning på utilsigtede hændelser på behandlingsstedet, blev interviewet om, hvordan man fulgte op på utilsigtede hændelser mhp forebyggelse af gentagelser. Ved interviews skal det fremgå, at der som minimum er procedurer for følgende: Systematisk opfølgning på utilsigtede hændelser, der omfatter, at der ved behov iværksættes konkrete initiativer til forebyggelse af samme eller lignende utilsigtede hændelser fremover. Ba00103: Interview om håndtering af utilsigtede hændelser Opfyldt: Behandlingsstedet havde, jf. oplysninger fra de interviewede personer, en systematisk opfølgning på utilsigtede hændelser mhp forebyggelse af gentagelser. Ikke opfyldt: Behandlingsstedet havde ikke en systematisk opfølgning på utilsigtede hændelser. Ikke aktuelt: - Ba00105: Interview om håndtering af sikring mod forveksling: Lægen / lægerne og andre, der var beskæftiget med patientrelaterede opgaver med risiko for forvekslinger, blev interviewet om, hvordan man sikrede sig imod dette. Ved interviews skal det fremgå, at ovennævnte er bekendt med følgende: Hvem der har ansvaret for identifikation af patienten Hvem der har ansvaret for mærkning af oplysninger, diagnostisk materiale mv. Ba00105: Interview om håndtering af sikring mod forveksling 9

10 Opfyldt: Behandlingsstedet havde, jf. oplysninger fra de interviewede personer, implementerede procedurer til sikring af korrekt identifikation af patienterne og forebyggelse af andre forvekslinger i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning. Ikke opfyldt: Behandlingsstedet havde ikke implementerede procedurer til sikring af korrekt identifikation af patienterne og forebyggelse af andre forvekslinger. Ikke aktuelt: - Ba00107: Interview om visitation af akutte henvisninger: Lægen / lægerne (og evt. andre relevante ansatte) blev interviewet mhp., om henvisninger fra læger og henvendelser fra patienter til behandlingsstedet blev visiteret patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ved interviews skal det fremgå, at ovennævnte er bekendt med følgende: Hvilke akutte eller alvorlige tilstande, der ikke blot kan sættes til første ledige tid, men som kræver, at lægen involveres umiddelbart, eller at patienten får en tid indenfor en nærmere defineret tidshorisont Hvordan personalet skal forholde sig, hvis årsagen til henvendelsen er uklar, men oplysningerne fra patienten giver mistanke om akut eller alvorlig tilstand Ba00107: Interview om visitation af akutte henvisninger Opfyldt: Alle henvendelser og henvisninger til behandlingsstedet blev, jf. oplysninger fra de interviewede personer, visiteret patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ikke opfyldt: Ikke alle henvendelser og henvisninger til behandlingsstedet blev visiteret forsvarligt. Ikke aktuelt: Det var udelukkende læger, der visiterede henvendelser / henvisninger til behandlingsstedet. Ba00502: Interview om lægetilkald: Lægen / lægerne (og evt. personale, der overvågede patienterne) blev interviewet med henblik på, om det var muligt inden for rimelig tid at tilkalde en læge tilknyttet behandlingsstedet og med de relevante kvalifikationer. Ved interviews af ovennævnte skal følgende fremgå: Den for behandlingen ansvarlige læge eller en anden læge med tilsvarende kvalifikationer eller på behandlingssteder med patienter i generel anæstesi en anæstesilæge skal kunne tilkaldes og være på behandlingsstedet indenfor rimelig tid, som hovedregel ca. en halv time Personalet ved, hvem de skal kontakte ved behov Ba00502: Interview om lægetilkald Opfyldt: Den for behandlingen ansvarlige læge, en anden læge med relevante kvalifikationer eller en anæstesilæge kunne, jf. oplysninger fra de interviewede personer, tilkaldes inden for rimelig tid. Ikke opfyldt: Den for behandlingen ansvarlige læge eller en anden læge med relevante kvalifikationer kunne, jf. oplysninger fra de interviewede personer, ikke tilkaldes inden for rimelig tid. Ikke aktuelt: Der var ikke indlagte patienter på behandlingsstedet. Ba00602: Interview om forvekslingskirurgi: Lægen / lægerne og personer, der assisterede lægen ved operationer, blev interviewet om, hvordan de forebyggede forvekslinger i forbindelse med kirurgiske indgreb. Ved interviews skal det fremgå, at der som minimum er procedurer for følgende: Operatøren kontrollerer, at der er indhentet og journalført et informeret samtykke til det planlagte indgreb Operatøren sikrer, at indikation, indgrebstype og entydig lokalisation fremgår af journalen Operatøren markerer operationsstedet med sprit/vandfast pen, mens patienten er vågen og journalfører at markeringen er foretaget Operatøren sikrer patientens identitet ved navn og personnummer og journalfører kontrollen Ved operationshold (dvs. mere end én person assisterer kirurgen med indgrebet) kontrollerer mindst to fra holdet, at de medfølgende oplysninger er entydigt mærkede Ved operationshold holdes der inden indgrebet time out vedr. korrekt patient, markering, indgreb, lejring, billeddokumentation og evt. implantat/særligt udstyr 10

11 Ba00602: Interview om forvekslingskirurgi Opfyldt: Behandlingsstedet havde, jf. oplysninger fra de interviewede personer, implementerede procedurer til forebyggelse af forvekslinger, som var i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning mod forveksling ved kirurgiske indgreb: De fem trin. Ikke opfyldt: Behandlingsstedet havde, jf. oplysninger fra de interviewede personer, ikke implementerede procedurer til forebyggelse af forvekslinger i forbindelse med kirurgiske indgreb, overensstemmende med Sundhedsstyrelsens vejledning mod forveksling ved kirurgiske indgreb: De fem trin. Ikke aktuelt: Der blev ikke foretaget operationer på behandlingsstedet. Ba00604: Blødningsberedskab ved kirurgi: Det blev undersøgt, om der var etableret et beredskab for håndtering af større blødning under og efter kirurgiske indgreb. Et blødningsberedskab indebærer, at det er muligt at behandle en større blødning på stedet (omfatter også mulighed for akutte laboratorieprøver og en aftale med en blodbank om levering af blodprodukter), eller at personalet er kvalificeret til at gøre patienten transportabel og herefter overflytte patienten. Ba00604: Blødningsberedskab ved kirurgi Opfyldt: Ved interview eller ved gennemgang af instrukser fremgik det, at der var et beredskab for håndtering af større blødning under og efter kirurgiske indgreb. Ikke opfyldt: Der var ikke et beredskab for håndtering af større blødning under og efter kirurgiske indgreb. Ikke aktuelt: Der blev ikke fortaget kirurgiske indgreb med kendt risiko for større blødninger under eller efter indgrebet. Ba00709: Interview om personaleressourcer ved akut behov under operation: Lægen / lægerne blev interviewet om, hvorvidt en sundhedsperson med relevante kvalifikationer var til rådighed / kunne frigøres under operationerne i tilfælde af, at anæstesilægen skulle få akut behov for assistance til f.eks. genoplivning. Relevante kvalifikationer er deltagelse i kursus i basal genoplivning for højst to år siden. Ba00709: Interview om personaleressourcer ved akut behov under operation Opfyldt: En sundhedsperson med relevante kvalifikationer var, jf. oplysninger fra de interviewede personer, til rådighed / kunne frigøres under operationerne i tilfælde af, at anæstesilægen skulle få akut behov for assistance. Ikke opfyldt: Der var ikke en sundhedsperson med relevante kvalifikationer, der ved akut behov kunne bistå anæstesilægen under operationerne. Ikke aktuelt: Der blev ikke foretaget operationer i generel anæstesi / central blokade på behandlingsstedet Ba00710: Interview om akutte laboratorietests: Lægen / lægerne blev interviewet, om der var mulighed for at foretage blodsukkermålinger på sukkersygepatienter. Desuden om der var mulighed for at få foretaget akutte laboratorieundersøgelser, med mindre der kun blev foretaget mindre omfattende indgreb, jf. nedenstående. Der skal i alle tilfælde være mulighed for blodsukkermålinger på sukkersygepatienter (evt. ved brug af patientens eget apparat) Der skal være mulighed for akutte laboratorieundersøgelser (som minimum gastal og hæmatokrit) ved brug af analyseapparatur på behandlingsstedet, eller ved at der er truffet aftale, f.eks. med et hospital højst 30. min. væk om akutte laboratorieundersøgelser, når behandlingsstedet foretager mere omfattende indgreb. Der er dog ikke krav om adgang til laboratorieundersøgelser, hvis der kun foretages mindre omfattende indgreb på behandlingsstedet, f.eks. artroskopi, konisatio, tonsillektomi. Ba00710: Interview om akutte laboratorietests 11

12 Opfyldt: Der var mulighed for at foretage blodsukkermålinger. Hvis der blev foretaget mere omfattende indgreb, var der desuden adgang til at få foretaget akutte laboratorieundersøgelser. Ikke opfyldt: Der var ikke mulighed for at foretage blodsukkermålinger og / eller ikke adgang til at få foretaget akutte laboratorieundersøgelser, skønt der blev foretaget mere omfattende indgreb. Ikke aktuelt: Der blev ikke foretaget operationer i generel anæstesi / central blokade på behandlingsstedet. Bb00109: Interview om instruktion og tilsyn med medhjælp: Lægen / lægerne blev interviewet om, hvordan de sikrede instruktion og tilsyn i forbindelse med medhjælpens patientbehandling. Desuden blev medhjælpen spurgt, hvordan lægen / lægerne førte tilsyn med medhjælpens behandling, og om medhjælpen følte sig tilstrækkeligt vejledt. Lægens instruktion og tilsyn med medhjælpens behandling skal som minimum omfatte følgende: At lægen sikrer sig, at medhjælpen er instrueret i patientbehandlingen og har forstået instruktionen, herunder i at behandle eventuelle komplikationer, og hvornår der skal tilkaldes hjælp At lægens tilsyn med medhjælpen tager udgangspunkt i opgavens karakter samt medhjælpens uddannelse, erfaring og kvalifikationer i relation til den konkrete opgave At der foreligger skriftlig instruktion til medhjælpen, hvis denne udfører lægeforbeholdt virksomhed, f.eks. operative indgreb Dette punkt omfatter alle undersøgelser og behandlinger, hvor lægen bruger medhjælp. Bb00109: Interview om instruktion og tilsyn med medhjælp Opfyldt: Lægen / lægerne sikrede, jf. oplysninger fra de interviewede personer, instruktion og tilsyn i forbindelse med medhjælpens behandling, og ved delegation af lægeforbeholdt virksomhed forelå der skriftlig instruks. Ikke opfyldt: Lægen / lægerne sikrede, jf. oplysninger fra de interviewede personer, ikke instruktion og tilsyn i forbindelse med medhjælpens behandling og / eller ved delegation af lægeforbeholdt virksomhed forelå der ikke skriftlig instruks. Ikke aktuelt: Der anvendtes ikke medhjælp på behandlingsstedet. Ca00201: Opbevaring af lægemidler: Det blev undersøgt, om lægemidler, herunder håndkøbsmedicin, blev opbevaret forsvarligt, jf. nedenstående. I en (evt. aflåst) boks, i et medicinskab i f.eks. personalerummet eller i et rum indrettet til opbevaring af medicin På hospitaler og større behandlingssteder: I aflåste skabe eller rum og adskilt i overensstemmelse med medicinskabsbekendtgørelsen og receptbekendtgørelsen For lægemidler, der skal opbevares køligt: I et køleskab med termometer og en temperatur mellem 2 og 8 C Ca00201: Opbevaring af lægemidler Opfyldt: Alle lægemidler blev opbevaret forsvarligt. Ikke opfyldt: Der var lægemidler, som ikke blev opbevaret forsvarligt. Ikke aktuelt: Der opbevaredes ikke lægemidler på behandlingsstedet. Ca00202: Udløbsdato på lægemidler: Et antal lægemidler blev undersøgt mhp, om de på undersøgelsestidspunktet havde overskredet udløbsdatoen. Ca00202: Udløbsdato på lægemidler 10 Opfyldt: Ingen lægemidler havde overskredet udløbsdatoen. Ikke opfyldt: Der blev fundet lægemidler med overskredet udløbsdato. Ikke aktuelt: Der opbevaredes ikke lægemidler på behandlingsstedet. Ca00203: Omhældte lægemidler: 12

13 På behandlingssteder, hvor der opbevaredes medicin omhældt i poser til medgivelse ved hjemsendelse / udskrivelse af patienten, blev det undersøgt, om krav i relation til mærkning og holdbarhed var overholdt, jf. nedenstående. - Poserne er korrekt mærkede med medikamentets handelsnavn, doseringsvejledning, original-emballagens udløbsdato og dato for omhældning - Medicin, hvor andet vedr. holdbarhed og omhældning ikke fremgår af pakningen, må højest være omhældt i 4 uger Ca00203: Omhældte lægemidler Opfyldt: Omhældt medicin, beregnet til medgivelse ved hjemsendelse / udskrivelse af patienten, overholdt kravene i relation til mærkning og holdbarhed. Ikke opfyldt: Omhældt medicin, der var beregnet til medgivelse ved hjemsendelse / udskrivelse af patienten, overholdt ikke kravene i relation til mærkning og/eller holdbarhed. Ikke aktuelt: Der opbevaredes ikke omhældt medicin til medgivelse ved hjemsendelse / udskrivelse af patienter. Cb00301: Adgang til håndhygiejne og værnemidler: Det blev undersøgt, om der var let adgang til at udføre korrekt håndhygiejne samt let adgang til personlige værnemidler. Cb00301: Adgang til håndhygiejne og værnemidler Opfyldt: I alle lokaler, hvor der udførtes undersøgelse, behandling og pleje af patienter, var der i samme lokale eller nært liggende lokale let adgang til relevante håndhygiejnefaciliteter, håndhygiejnemidler og personlige værnemidler. Ikke opfyldt: Der fandtes lokaler, hvor der udførtes undersøgelse, behandling og pleje af patienter, hvor der ikke var let adgang til at udføre korrekt håndhygiejne eller let adgang til relevante personlige værnemidler. Ikke aktuelt: Undersøgelse og behandling foregik udelukkende ved samtaler. Cb00302: Rengøringsniveau: Det blev vurderet, om rengøringen var på et acceptabelt niveau. Cb00302: Rengøringsniveau Opfyldt: Fund af humanbiologisk materiale, støv og/eller affald / løst snavs var på et acceptabelt niveau på relevante kritiske risikopunkter: belysning nær patienten, leje, håndvask og armatur, afskærmningsudstyr, anden sanitet, greb, bord, stativer, tekniske installationer nær patienten og øvrige tekniske installationer. Ikke opfyldt: Fund af humanbiologisk materiale, støv og/eller affald / løst snavs var ikke på et acceptabelt niveau på de relevante kritiske risikopunkter. Ikke aktuelt: - Cb00303: Sterile produkter: Det blev undersøgt, om sterile produkter blev opbevaret forsvarligt, og om et antal sterile artikler havde overskreden holdbarhedsdato. Cb00303: Sterile produkter 15 Opfyldt: Det blev vurderet af de tilsynsgående, at sterile produkter opbevaredes forsvarligt, og ingen af de undersøgte sterile artikler havde overskredet den holdbarhedsdato, der var anført. Ikke opfyldt: Det blev vurderet, at der var sterile produkter, som ikke opbevaredes forsvarligt og / eller en eller flere af de sterile artikler havde overskredet holdbarhedsdatoen. Ikke aktuelt: Der anvendtes ikke sterile produkter på behandlingsstedet. 13

14 Cc00605: Håndhygiejne og omklædning ved kirurgiske indgreb: Det blev undersøgt, om der på behandlingsstedet kunne udføres kirurgisk håndvask med desinfektion og omklædning i forbindelse med større operative indgreb. Cc00605: Håndhygiejne og omklædning ved kirurgiske indgreb Opfyldt: Der var mulighed for kirurgisk håndvask med desinfektion og omklædning i forbindelse med større operative indgreb. Ikke opfyldt: Der var ikke mulighed for kirurgisk håndvask med desinfektion og omklædning i forbindelse med større operative indgreb. Ikke aktuelt: Der blev ikke foretaget større operationer på behandlingsstedet. Cc00703: Anæstesi- og monitoreringsudstyr på operationsstuen: Det blev undersøgt, om operationsstuen udover anæstesiapparatur var indrettet med relevant monitoreringsudstyr. Relevant monitoreringsudstyr omfatter som minimum følgende: Pulsoxymeter, kapnograf, blodtryksapparat og herudover EKG ved anæstesi mere end 15 min. Det er dog tilstrækkeligt med pulsoxymeter i ørelægepraksis, hvor der alene foretages tubulation og tonsillotomi samt fjernelse af adenoide vegetationer og i øjenlægepraksis, hvor der alene foretages tårevejssondering og hordeolumfjernelse Cc00703: Anæstesi- og monitoreringsudstyr på operationsstuen Opfyldt: Operationsstuen var indrettet med anæstesiapparatur og relevant monitoreringsudstyr. Ikke opfyldt: Der var mangler i udstyret. Ikke aktuelt: Anæstesi og monitoreringsudstyr forefandtes ikke ved inspektionsbesøget (logbøger og servicerapporter gennemgået). Cc00704: Pladsforhold på operationsstuen: Det blev undersøgt, om der på operationsstuen var adgang til relevant udstyr samt passende pladsforhold og operationsleje. Relevant udstyr, passende pladsforhold og operationsleje omfatter som minimum følgende: Udstyr: El, ilt, atmosfærisk luft, sug og udsugning af anæstesigasser (ved bedøvelse med anæstesigasser). Der er dog ikke behov for udtag med atmosfærisk luft i speciallægepraksis Pladsforhold: Det skal være muligt for anæstesilægen at stå bag lejets hovedgærde mhp intubation Operationslejet: Lejet skal kunne hæves, sænkes og vippes. Det er dog tilstrækkeligt med hæve / sænke funktion på operationslejet i ørelægepraksis, hvor der alene bedøves børn Cc00704: Pladsforhold på operationsstuen Opfyldt: På operationsstuen var der relevant udstyr samt passende pladsforhold og operationsleje. Ikke opfyldt: Der var mangler i indretning og / eller udstyr på operationsstuen. Ikke aktuelt: Cc00705: Hjertestarter og genoplivning: Det blev undersøgt, om der var umiddelbar adgang til hjertestarter og medicin til anvendelse ved genoplivning, samt om det sundhedsfaglige personale blev undervist i basal genoplivning mindst hvert andet år. Hjertestarter skal stå/hænge fremme eller i skab med tydelig mærkning Medicin (som minimum adrenalin og amiodaron) til brug for genoplivning skal umiddelbart kunne fremfindes af personale Ledelsen og personalet skal bekræfte, at der undervises i basal genoplivning mindst hvert andet år 14

15 Cc00705: Hjertestarter og genoplivning Opfyldt: Der var umiddelbar adgang til hjertestarter og medicin til anvendelse ved genoplivning. Det sundhedsfaglige personale blev undervist i basal genoplivning mindst hvert andet år. Ikke opfyldt: Der var mangler i udstyret og / eller medicinen og / eller ikke umiddelbar adgang hertil og / eller det sundhedsfaglige personale blev ikke undervist i basal genoplivning mindst hvert andet år. Ikke aktuelt: Der blev ikke foretaget operationer i generel anæstesi / central blokade på behandlingsstedet. Cc00707: Backup ved strømsvigt mm: Det blev undersøgt, om der var backup (nødgenerator, iltbombe, Rubens ballon) på behandlingsstedet i tilfælde af strømsvigt eller svigt af iltforsyningen under operationer. Cc00707: Backup ved strømsvigt mm Opfyldt: Der var backup på behandlingsstedet. Ikke opfyldt: Der var mangler i udstyret til backup ved strømsvigt eller svigt af iltforsyningen under operationer (dvs nødgenerator, iltbombe, Rubens ballon) på behandlingsstedet. Ikke aktuelt: Der blev ikke foretaget operationer i generel anæstesi / central blokade på behandlingsstedet Cc00708: Adgang til udstyr i opvågningsfasen: Det blev undersøgt, om der var adgang til relevant udstyr i opvågningsfasen. Relevant udstyr omfatter som minimum følgende: Fungerende ilt, sug, blodtryksapparat og pulsoxymeter. Det er dog tilstrækkeligt med pulsoxymeter i ørelægepraksis, hvor der alene foretages tubulation og tonsillotomi samt fjernes adenoide vegetationer og i øjenlægepraksis, hvor der alene foretages tårevejssondering og hordeolumfjernelse Cc00708: Adgang til udstyr i opvågningsfasen Opfyldt: Der var adgang til relevant udstyr i opvågningsfasen. Ikke opfyldt: Der var mangler i udstyret til brug i opvågningsfasen. Ikke aktuelt: Der blev ikke foretaget operationer i generel anæstesi / central blokade på behandlingsstedet. Cd00706: Logbog over service til anæstesiudstyr og hjertestarter: Det blev undersøgt, om der forelå logbog og servicerapporter vedrørende anæstesiapparatur samt logbog vedrørende hjertestarter (hvis behandlingsstedet benytter ikke fastansatte anæstesiologer, og anæstesiolog og anæstesiapparatet derfor ikke er til stede ved tilsynsbesøget, skal der foreligge logbog og servicerapport eller aktuelle kopier heraf). Cd00706: Logbog over service til anæstesiudstyr og hjertestarter Opfyldt: Der forelå logbøger, som dokumenterede udførte testprocedurer på anæstesiapparaturet på dage, hvor apparaturet blev anvendt, og der forelå dokumentation for service af apparaturet, jf. producentens anvisninger. Alternativt forelå aktuelle kopier af de nævnte dokumenter. Der forelå desuden logbog for regelmæssig kontrol af hjertestarter. Ikke opfyldt: Logbøger for anæstesiapparatur manglede og / eller der manglede dokumentation for årlig service og / eller manglede logbog for hjertestarter. Ikke aktuelt: Der blev ikke foretaget operationer i generel anæstesi / central blokade på behandlingsstedet Da00401: Journaler identificerbare, dateret og signeret: 15

16 Der blev gennemgået et antal journaler mhp, om alle journaldele var påført patientens navn og personnummer, om hvert journalnotat var dateret, og om det fremgik, hvem der havde udarbejdet notatet. Ved printning af elektroniske journaler, skal samtlige journaldele indeholde patientens navn og personnummer. Da00401: Journaler identificerbare, dateret og signeret 10 Opfyldt: Alle journaldele var påført patientens navn og personnummer. Hvert journalnotat var dateret, og det fremgik, hvem der havde udarbejdet notatet. Ikke opfyldt: Der var journaldele, der manglede navn / personnummer og / eller der var notater, der ikke var daterede og / eller hvor det ikke fremgik hvem, der havde udarbejdet notatet. Ikke aktuelt: - Da00402: Journaler på dansk og forståelige: Der blev gennemgået et antal journaler mhp., om notaterne var skrevet på dansk og var forståelige for andre sundhedspersoner, jf. nedenstående. Journalerne skal fraset eventuel medicinsk terminologi skrives på dansk og eventuelle standardskabeloner skal være skrevet på dansk. Sundhedspersoner indenfor samme speciale skal umiddelbart på baggrund af teksten kunne forstå udrednings og behandlingsforløbet samt diagnoser, såfremt de foreligger. Der må anvendes forkortelser, som er almindelige i det danske sprog eller i specialet. Såfremt journalnotater anvendes som epikrise, skal de være forståelige for den praktiserende læge, som ikke har detailkendskab til specialet. Da00402: Journaler på dansk og forståelige 10 Opfyldt: Alle notater var på dansk og forståelige for andre sundhedspersoner. Ikke opfyldt: Der forelå notater, der ikke var på dansk og / eller notater, der ikke var forståelige for andre sundhedspersoner. Ikke aktuelt: - Da00403: Journaler med indikation for undersøgelser/behandlinger: Der blev gennemgået et antal journaler mhp., om der var angivet indikation for undersøgelser / behandlinger. Indikationen for undersøgelsen / behandlingen, f.eks. ved røntgenundersøgelser, operative indgreb og lægemiddelordinationer, skal fremgå. Jo mere indgribende undersøgelsen / behandlingen er, jo mere udførligt skal indikationen beskrives. Indikationen skal ligeledes beskrives særligt udførligt, hvis der er tale om en udviklingsfunktion, eller behandlingen hviler på et spinkelt videnskabeligt grundlag. Ved simple tilstande, hvor den valgte undersøgelse / behandling er indlysende, er det tilstrækkeligt med et ganske kort notat, f.eks. halsbetændelse podes. Da00403: Journaler med indikation for undersøgelser/behandlinger 10 Opfyldt: Indikationen for undersøgelser / behandlinger fremgik i alle tilfælde. Ikke opfyldt: Der var tilfælde, hvor indikationen for undersøgelser / behandlinger manglede eller var mangelfuldt beskrevet. Ikke aktuelt: - Da00404: Journaler med informeret samtykke til behandling: Der blev gennemgået et antal journaler med henblik på, om det fremgik, at patienten forud for behandlingen havde givet samtykke hertil efter at have modtaget information om helbredstilstanden, behandlingsmulighederne samt om risiko for komplikationer og bivirkninger. 16

17 Informationen omfatter patientens helbredstilstand og relevante behandlingsmuligheder, herunder risiko for komplikationer og bivirkninger. Det skal skrives i journalen hvilken mundtlig og skriftlig information, der er givet til patienten, og hvad patienten har tilkendegivet med hensyn til behandling, herunder om patienten giver samtykke til en konkret behandling. Det stiltiende samtykke, der omfatter delelementer af almindelig karakter i et undersøgelses og behandlingsforløb, eks. rensning af sår, undersøgelse af ben og armes funktionsevne, stetoskopi osv.) skal ikke journalføres. Der skal altid som minimum fremgå af journalen, at patienten forinden en udført behandling, har fået information om evt. risici for komplikationer mv. og givet samtykke til behandlingen. Det er eksempelvis ikke nok, at der foreligger en samtykkeerklæring i journalen, om at patienten er informeret om indgrebets art og direkte følger, hvis det intet sted i journalen fremgår, at patienten er informeret om mulige komplikationer til indgrebet. Ved mindre indgribende og ukomplicerede operative indgreb vil det som udgangspunkt være tilstrækkeligt, at det er noteret i journalen, at patienten er informeret om indgrebet, og risici uden at det specificeres nærmere. Ved et relativt simpelt elektivt indgreb i lokalbedøvelse vil det almindeligvis være tilstrækkeligt, at det er journalført, at patienten forud for indgrebet blev informeret om dette og gav sit samtykke hertil. Kravet til journalføringen øges jo mere alvorlig eller jo større den mulige komplikation er (se retningslinjerne for yderligere information). Da00404: Journaler med informeret samtykke 6 til behandling Opfyldt: I alle tilfælde fremgik det af journalen, at patienten forud for undersøgelse/behandling havde givet sit samtykke til dette ud fra information om helbredstilstanden, behandlingsmulighederne samt om risiko for komplikationer og bivirkninger. Ikke opfyldt: Der var situationer, hvor det ikke fremgik af journalen, at patienten forud for undersøgelser/behandling havde givet sit samtykke til dette ud fra information om helbredstilstanden, behandlingsmulighederne samt om risiko for komplikationer og bivirkninger. Ikke aktuelt: - Da00405: Journaler med lægemiddelordinationer: Der blev gennemgået et antal journaler mhp, om nye lægemiddelordinationer var anført med angivelse af indikation samt lægemidlets navn, styrke og dosering. Ved nye ordinationer skal det fremgå, hvorfor patienten skal have medicinen, f.eks. mod øjenbetændelse, for forhøjet blodtryk, mod gigtsmerter. Det er f.eks. for upræcist at angive, at medicinen gives for smerter, hvis det ikke fremgår af journalen, hvilke smerter det drejer sig om. Da00405: Journaler med lægemiddelordinationer 5 Opfyldt: Ved alle lægemiddelordinationer fremgik indikationen samt lægemidlets navn, styrke og dosering. Ikke opfyldt: Der var ordinationer, hvor indikationen og / eller lægemidlets navn og / eller styrke og / eller dosering ikke fremgik. Ikke aktuelt: Der blev ikke ordineret lægemidler på klinikken. Da00406: Epikriser: Der blev gennemgået et antal journaler vedrørende afsluttede behandlingsforløb mhp, om der var sendt en epikrise til patientens alment praktiserende læge eller den speciallæge, der havde henvist patienten til behandling. Da00406: Epikriser 7 Opfyldt: I alle journaler fremgik det, at epikrise enten var sendt til patientens alment praktiserende læge eller den speciallæge, der havde henvist patienten til behandling, eller at patienten havde frabedt sig, at epikrise blev sendt. Ikke opfyldt: Der var journaler, hvor det ikke fremgik, at der var sendt epikrise, eller det fremgik, at epikrise var sendt på trods af, at patienten havde frabedt sig dette. Ikke aktuelt: - Da00407: Journalopbevaring: 17

18 Det blev undersøgt, om de sundhedsfaglige optegnelser / journaler opbevaredes forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende. Journaler opbevares almindeligvis i aflåste rum eller skabe, men kan opbevares på åbne reoler i rum, hvor patienter og pårørende ikke opholder sig, med mindre personalet er til stede. Adgang til elektroniske journaler skal være beskyttet ved personligt password. Da00407: Journalopbevaring Opfyldt: Alle journaler blev opbevaret forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende. Ikke opfyldt: Der blev opbevaret journaler uforsvarligt og / eller tilgængeligt for uvedkommende. Ikke aktuelt: - Da00711: Journaler med præoperativ vurdering: Der blev gennemgået et antal journaler / anæstesiskemaer med henblik på, om der forud for operationen var foretaget anæstesiologisk vurdering. Anæstesiologisk vurdering forud for operationen omfatter som minimum følgende: Tidligere og nuværende sygdomme, forløbet af tidligere anæstesier, allergier, medicin, hjerte og lungestetoskopi, puls, blodtryk, højde, vægt, tandstatus og luftvejsforhold. Der er dog oftest ikke behov for blodtryksmåling på børn, der skal i kortvarig anæstesi Da00711: Journaler med præoperativ vurdering Opfyldt: Det fremgik i alle tilfælde af journaler / anæstesiskemaer, at der forud for operationen var foretaget anæstesiologisk vurdering. Ikke opfyldt: Der var journaler / anæstesiskemaer, hvor det ikke fremgik, at der forud for operationen var foretaget relevant anæstesiologisk vurdering. Ikke aktuelt: Der blev ikke foretaget operationer i generel anæstesi / central blokade på behandlingsstedet. Da00712: Postoperativ overvågning: Der blev gennemgået et antal journaler / sygeplejefaglige optegnelser med henblik på, om der efter operationen var foretaget relevant overvågning. Det blev desuden undersøgt, om der forelå stabile værdier i en periode på mindst 30 min., før opvågningsfasen afsluttedes / pt. blev overflyttet til sengeafsnit. Relevant overvågning efter operationen omfatter som minimum følgende: Puls, blodtryk, respirationsfrekvens og iltmætning samt vurdering af bevidsthedsniveau, operationsfelt / forbinding, dræn mv. og smerte og kvalmestatus. Der er dog almindeligvis ikke behov for postoperativ måling af værdier mv. efter tubulation, tonsillotomi og fjernelse af adenoide vegetationer (ørelægelægepraksis) eller tårevejssondering og hordeolumfjernelse (øjenlægepraksis) Observationerne skal almindeligvis være dokumenteret mindst hvert 15. minut den første time Da00712: Postoperativ overvågning Opfyldt: Det fremgik i alle tilfælde af journaler / sygeplejefaglige optegnelser, at der efter operationen var foretaget relevant overvågning. Der forelå stabile værdier i en periode på mindst 30 min., før opvågningsfasen afsluttedes / pt. blev overflyttet til sengeafsnit. Ikke opfyldt: Der var mangler i observationsdata, og / eller patienten var ikke stabil, da overvågningsfasen afsluttedes. Ikke aktuelt: Der blev alene foretaget tubulation og tonsillotomi og fjernet adenoide vegetationer (ørelægelægepraksis). Der blev alene foretaget tårevejssondering og hordeolumfjernelse (øjenlægepraksis). Da00713: Journaler med angivelse af tilstand ved udskrivelsen: Der blev gennemgået et antal journaler / sygeplejefaglige optegnelser med henblik på, om der forelå et udskrivningsnotat, hvoraf fremgik, at tilstanden var forsvarlig ved udskrivelsen, jf. DASAIMs (Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin) udskrivelseskriterier. 18

19 Dokumentation for at tilstanden er forsvarlig ved udskrivelse efter operationen omfatter som minimum følgende: Det skal fremgå af udskrivningsnotatet, at patienten er vågen og orienteret med stabil cirkulation, er mobiliseret, relevant kvalme og smertebehandlet og har indtaget væske og haft vandladning. Det er dog tilstrækkeligt med et kort notat, f.eks. vågen, klar, i habitualtilstand efter tubulation, tonsillotomi, fjernelse af adenoide vegetationer (ørelægepraksis), tårevejssondering og hordeolumfjernelse (øjenlægepraksis) Da00713: Journaler med angivelse af tilstand ved udskrivelsen Opfyldt: Det fremgik i alle tilfælde af journalerne / de sygeplejefaglige optegnelser, at tilstanden var forsvarlig ved udskrivelsen. Ikke opfyldt: Det fremgik ikke i alle tilfælde, at tilstanden var forsvarlig ved udskrivelsen. Ikke aktuelt: Der blev ikke foretaget operationer i generel anæstesi / central blokade på behandlingsstedet. Gynækologiske målepunkter Db38101: Journaler med udredning af postmenopausal blødning: Iværksættelse af udredning af postmenopausal blødning, Det blev undersøgt, om kvinder med postmenopausal blødning havde fået iværksat udredning i pakkeforløb senest den syvende kalenderdag, efter at den praktiserende læge eller kvinden havde kontaktet behandlingsstedet. Vedr. tidspunktet for iværksættelse af udredning: Sundhedsstyrelsens pakkeforløb indeholder generelt krav om hurtig indkaldelse af patienter, der er henvist på mistanke om en kræftlidelse. Som hovedregel skal patienterne være indkaldt indenfor tre til fire dage. Evt. kan en kvinde have ønsket en senere tid. hvilket er acceptabelt, hvis det fremgår af journalen, at hun var informeret om den mulige konsekvens for hendes prognose. Vedr. mistanke om cancer corporis uteri: Postmenopausal blødning skal give mistanke om cancer corporis uteri. Vaginal blødning mere end 1 år efter menopausen, der ikke skyldes en kendt godartet lidelse, som atrofi af vaginale slimhinder, polyp i cervix eller blødning fra urinvejene eller analkanalen. Db38101: Journaler med udredning af postmenopausal blødning 4 Opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder med postmenopausal blødning, hvor egen læge eller evt. kvinden havde kontaktet behandlingsstedet mhp. undersøgelse og udredning på baggrund af en begrundet mistanke om cancer corporis uteri, viste, at kvinden havde fået iværksat udredning i pakkeforløb senest den syvende kalenderdag efter kontakten til behandlingsstedet. Ikke opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder med postmenopausal blødning viste, at mindst en af kvinderne ikke havde fået iværksat udredning i pakkeforløb senest den syvende kalenderdag, uden at dette skyldtes kvindens ønske efter information om den mulige konsekvens for prognosen. Ikke aktuelt: Der bliver ikke undersøgt og udredt for postmenopausal blødning på behandlingsstedet, eller der var ikke undersøgt og udredt kvinder for postmenopausal blødning det sidste år på behandlingsstedet. Db38102: Journaler med udredning for livmoderkræft: Undersøgelse og udredning af postmenopausal blødning Det blev undersøgt, om kvinder med postmenopausal blødning, hvor der var begrundet mistanke om cancer, blev undersøgt og udredt i henhold til Sundhedsstyrelsens pakkeforløb af 2012 for livmoderkræft. Ved endometrietykkelse over 4 mm skal der tilbydes udredning for cancer corporis uteri. Db38102: Journaler med udredning for livmoderkræft 4 19

20 Opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder med postmenopausal blødning viste, at kvinderne var blevet undersøgt og udredt i henhold til Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for livmoderkræft, dvs. der var blevet foretaget endometriebiopsi ved begrundet mistanke om cancer, præparatet var afsendt samme dag til mikroskopi, og det var aftalt med kvinden, om der skulle gives telefonisk svar. Ikke opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder med postmenopausal blødning viste, at mindst en af kvinderne ikke var blevet blev undersøgt og udredt i henhold til Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for livmoderkræft. Ikke aktuelt: Der bliver ikke undersøgt og udredt for postmenopausal blødning på behandlingsstedet, eller der var ikke undersøgt og udredt kvinder for postmenopausal blødning det sidste år på behandlingsstedet. Db38201: Journaler med moderat dysplasi uden konisatio: Kontrol af kvinder med moderat dysplasi, hvor der var afstået fra at foretage konisatio Det blev undersøgt, om kvinder med moderat dysplasi og graviditetsønske, hvor der var afstået fra konisatio, blev fulgt i henhold til DSOG s retningslinjer. Kvinderne skal tilbydes kontrol mindst hver 6. måned. Ved kontrollerne skal der foretages en sufficient kolposkopi, hvor transformationszonen overskues. Db38201: Journaler med moderat dysplasi uden konisatio Opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder med moderat dysplasi, hvor der var afstået fra konisatio grundet graviditetsønske, viste, at alle var blevet undersøgt og fulgt i overensstemmelse med DSOG s retningslinjer. Ikke opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder med moderat dysplasi og graviditetsønske viste, at mindst en ikke var blevet undersøgt i overensstemmelse med DSOG s retningslinjer. Ikke aktuelt: Der bliver ikke behandlet kvinder med moderat dysplasi og graviditetsønske på behandlingsstedet, eller der var ikke behandlet kvinder med moderat dysplasi og graviditetsønske det sidste år på behandlingsstedet. Db38202: Journaler med kontrol efter konisatio: Kontrol efter konisatio Det blev undersøgt, om der var udarbejdet en plan for kontrol af patienten i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. (se model i de gynækologiske målepunkter) Db38202: Journaler med kontrol efter konisatio 2 Opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder, der havde fået udført konisatio, viste, at alle havde fået lagt plan for opfølgning og kontrol. Planen omfattede som minimum klinisk kontrol som anført i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Ikke opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder viste, at der hos mindst en ikke var lagt plan for opfølgning og kontrol, eller planen opfyldte ikke kravene i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Ikke aktuelt: Der bliver ikke foretaget konisatio på behandlingsstedet, eller der havde ikke været foretaget konisatio det sidste år på behandlingsstedet. Db38301: Journaler vedr. peri- eller postmenopausal hormonterapi: Det blev undersøgt, om der inden ordination af peroral peri- eller postmenopausal hormonterapi med kombinationspræparater var indhentet oplysninger om risikofaktorer for bivirkninger til behandlingen, og ved langvarig behandling var informeret om risikoen for cancer mammae. Risikofaktorer ved hormonterapi omfatter: Tidligere venøs tromboemboli er absolut kontraindikation. Behandlingen er relativt kontraindiceret ved tidligere AMI, cerebrovaskulær tromboemboli og cardiovaskulære risikofaktorer (ryg- 20

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Charlotte Floridon Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Rolf Holving Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Per Møller Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Steen Agnholt Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Nørby Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Bo- og behandlingstilbudet FEDDET Adresse: Tinghøjgade 69 9493

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Hovgaard Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: ØRE NÆSE HALS KLINIKKEN I/S Trangstræde 15 8900 Randers C Danmark Morten Christian Grøn Besøgsdato: 20.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: Sundhedsklinikken Røde Kors Ryesgade 1, 2 8000 Aarhus C Danmark Peter Poulsen Besøgsdato: 28. april 2015

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Vigsø Behandlingssted: Stop

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Georgios Zontos Hårklinikken ApS Adresse: Amaliegade 42, 1256 København K Telefon: 33113610 Tilsynet blev foretaget af: Embedslæge Ulla Aelsen Embedslæge

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: Dermatologpraksis v/ Michaela Bruhns Omøvej 7 4700 Næstved Danmark Michaela Bruhns Besøgsdato: 5. september

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske behandlingssteder hvor registrerede læger og deres eventuelle registrerede medhjælp udfører kosmetisk behandling Endelig tilsynsrapport Registreret læge: Behandlingssted:

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Bonnie Erichsen Københavns Privathospital Adresse: Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 93 39 33 Tilsynet blev foretaget af: Embedslæge Ulla

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske behandlingssteder hvor registrerede læger og deres eventuelle registrerede medhjælp udfører kosmetisk behandling Endelig tilsynsrapport Registreret læge: Behandlingssted:

Læs mere

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning 1 De fem trin 4 1.1 Informeret samtykke 4 1.1.1 Øjeblikkeligt behandlingsbehov 4 1.2 Markering af operationssted 4 1.3 Identifikation

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1581/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Ikast-Brande Kommune 2012 Tilsynene i Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for praktiserende speciallæger

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for praktiserende speciallæger Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for praktiserende speciallæger PILOTTESTVERSION september 2013 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet speciallæge_omslag.indd 1 19/06/13

Læs mere

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Tillsyn av behandlingsinstitutioner för läkestyret

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder.

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder. Tilsynsrapport 2013 6. september 2013 Sagsnr. 5-2211-495/1 Rødekro Ældrecenter Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Christian Schrøder Telefon: 73766200 E-post: csc@aabenraa.dk Dato

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Tilsynsrapport 2013 4. november 2013 Sagsnr. 5-2211-551/1 RIBERHUS PLEJEHJEM Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe Kommune: Esbjerg Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Telefon: 76 16 71 00 E-post: jyhe@esbjergkommune.dk

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 31. juli 2013 J. nr. 5-2211-407/1] Områdecenter Broager Adresse: Møllegade 18, 6310 Broager Kommune: Sønderborg Leder: Centerleder Mette Hansen Telefon: 88724545 E-post: mhde@sonderborg.dk

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse Kommune: Slagelse Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Telefon: 58573840 E-post: hejla@slagelse.dk Dato for tilsynet: 03.

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 2. årgang - nr. 3-15. oktober 2010 fokus på patientsikkerhed En patient udviklede under indlæggelse tegn på tarmslyng (ileus). Den vagthavende læge ordinerede akut oversigt over abdomen. Denne undersøgelse

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen.

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen. Tilsynsrapport 2013 11. juli 2013 Sagsnr. J. nr. 5-2211-1202/1 Tullebølle Centret Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær Kommune: Langeland Leder: Pia Clausen Telefon: 63516590 E-post: pcl@langelandkommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang.

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang. Tilsynsrapport 2013 29-07-2013 Sagsnr. 5-2211-1218/1 Rise Plejehjem Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Plejehjemsleder Ida Tang Telefon: 73766500 E-post: ita@aabenraa.dk og

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50 Tilsynsrapport 2013 21. november 2013 Sagsnr. 5-2211-178/1 Plejecentret Vesterbo Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø Kommune: Nordfyns Leder: Bodil Pedersen Telefon: 64 82 83 50 E-post: bpe@nordfynskommune.dk

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Tilsynsrapport 2013 16. december 2013 Sagsnr. 5-2211-175/1 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund Kommune: Tønder Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Telefon: 74929910 / 74929891 E-post:

Læs mere

plejehjemstilsynet 2012

plejehjemstilsynet 2012 plejehjemstilsynet 2012 2013 Plejehjemstilsynet 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter J. nr.: 1-17-131/6 P nr.: 1009008094 Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter Adresse: Teglværksvej 17, Biersted, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social- og sundhedsassistent Kirsten

Læs mere

Vejledning om tandlægers journalføring

Vejledning om tandlægers journalføring Vejledning om tandlægers journalføring Formål med vejledningen Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk Tilsynsrapport 2010 Skovvænget Ældrecenter J.nr. 2-17-10/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg TLF 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47 A, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69 Indhold 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne... 3 1.1 Sådan læses kvalitetsstandarderne... 3 1.2 Sådan evalueres kvalitetsstandarderne... 3 2.1 Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin... 4

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014.

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014. Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på den 8 maj 2014. KRAV kompetence, ansvars- og opgavefordeling, herunder beskrivelse af regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver, hvor indholdet

Læs mere

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart.

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-404/1 Digterparken Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa

Læs mere

LOGBOGS-INSTRUKS til brug ved hjemmerespiratorbehandling

LOGBOGS-INSTRUKS til brug ved hjemmerespiratorbehandling LOGBOGS-INSTRUKS til brug ved hjemmerespiratorbehandling Baggrund. Du er som respiratorisk hjælper ansat af et hjælperbureau eller anden arbejdsgiver. Uanset ansættelsesforhold arbejder du på delegation

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus Tilsynsrapport 2013 Område Christiansbjerg - Lokalcenter Abildgården 31. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1682/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN 26. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2089/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om kosmetisk behandling

Bekendtgørelse for Færøerne om kosmetisk behandling Bekendtgørelse for Færøerne om kosmetisk behandling I medfør af 18, 21, 22, stk. 3, 71, stk. 2-4 og 6, 72 og 91 lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, som sat i kraft

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246 Den 13. august 2012 j.nr. 5-2211-376/1/MAT Tilsynsrapport 2012 Plejehjemmet Irlandsvej Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. Til landets embedslægeinstitutioner

Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. Til landets embedslægeinstitutioner Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder Til landets embedslægeinstitutioner December 2001 2 1 Indledning...3 2 Boliger omfattet af tilsynet...4 3 Tilsynets

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Surveyrapport til offentliggørelse Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Grymer Privathospital ApS Survey: 1 Ekstern survey Startdato: 12-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter J. nr.: 4-17-24/5 P nr.: 1003277645 Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20.

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter

Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter J. nr.: 1-17-130/5 P nr.: 1003057914 Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter Adresse: Birkevangen 2, Birkelse, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Forstander, social- og assistent Karin Nielsen (fra

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder ÅRHUS KOMMUNE AFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG SØREN FRICHS VEJ 36 8230 ÅBYHØJ Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt Embedslægeinstitutionen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om kosmetisk behandling I medfør af 18, 21, 22, stk. 3, 71, stk. 2-4, 72 og 91 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 151 Offentligt Bekendtgørelse om kosmetisk behandling I medfør af 18, 21, 22, stk. 3, 71, stk. 2-4, 72 og 91 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

BEK nr 1245 af 24/10/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-11-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Senere ændringer til forskriften

BEK nr 1245 af 24/10/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-11-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Senere ændringer til forskriften BEK nr 1245 af 24/10/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-11-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 132 af 16/01/2009 BEK nr 1484 af 15/12/2009 Lovgivning forskriften

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter Tilsynsrapport 2013 Område Nord, KRAGELUND Plejecenter 20. febraur 2013] Sagsnr. 5-2211-2396/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke 2007 Udredning af det faglige individ tilsyn 2006 - sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Konferencens officielle hashtag: #patient15 Følg os på Twitter: @patientsikker Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Ret og Vrang dilemmaer i pa1entsikkerhedsarbejdet Session A Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere