Gateway AKA 245. Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gateway AKA 245. Manual"

Transkript

1 Gateway Manual

2 Indhold Systemoversigt...3 Tekniske data...4 Tilslutningsmuligheder... 4 Data... 5 Mål... 5 Montering... 5 Funktionsoversigt... 6 Bestilling... 6 Tilslutning...7 Forsyningsspænding... 7 Datakommunikation... 7 DANBUS... 7 LON... 7 DI1, DI2, DO1 og DO Printer... 8 Tilslutning af betjeningspanel... 8 Manuel alarmruteskift... 9 Alarmrelæ... 9 Batteri... 9 PC, Modem eller server tilslutning...10 Funktionsbeskrivelse Netværks information...12 Kommunikationskontrol...13 Urfunktion...13 Automatisk opsætning af regulatorernes alarmfunktion...13 Alarmhåndtering...13 AKA Alarmskema...16 Printerfunktion...17 Dataopsamling i mastergate wayen...18 Modem-tilslutning...19 TCP/IP server tilslutning...19 AKA overstyringsfunktion...20 Betjening Princip...22 Betjening via AKA Betjening via System software type AKM...23 Adgangsbegrænsning...23 Nøgleordsfunktion...23 Printerfunktion...23 Indstillinger Generelt...24 GATEWAY Code. Adgangsbillede...25 Time setting. Urfunktion...26 Configuration. Adgangskoder og displayvisning...27 Address & GWtype Adresse og gateway type...28 Communication setup. Opsætning af kommunikationen...29 Appendiks Rutning...33 Gentagelsesrutiner ved alarmhåndtering...37 Så meget fylder en dataopsamling...38 Terminologi...39 Menuoversigt...40 Gyldighed Denne manual er fra december 2010, og er gældende for med softwareversion

3 Systemoversigt Princip Gateway type er en systemkomponent til anvendelse sammen med regula torer i ADAPKOOL Køle anlægs styrin ger. Anvendelsen gør det muligt at opbyg ge komplek se styresy stemer med alarmovervågning og datalogning på decentrale kølean læg. Alle regulatorer er forbun det i et to-leder datakom mu nikationssystem. En Gateway er den kommunikationsenhed, der skal benyttes når data kom munika tions systemet skal tilsluttes en PC, en prin ter, en TCP/IP server eller et modem. Eksempel Betjening af gateway og regulatorer sker med systemsoftware type AKM, der installeres på en PC. AKA 21 benyttes til opsætning af enkelte funktioner i gatewayen og kan benyttes til betjening af regulatorer på DANBUSS. Kølerum og kølemøbler reguleres af AK-CC 550 og AK-CC 750. En gateway type tilsluttes datakommunika tions systemet og forbindes med modem eller printer. Hvis der skal anvendes en PC på selve anlægget, skal der tilsluttes endnu en gateway. Denne gateway kan også være en, men hvis gatewayen skal benyttes til en simpel betjening på anlægget, kan der anvendes den mindre type AKA 241. På printeren kan der udskrives alle alarmmeddelelser, som regu latorerne registrerer på kølesystemet. Hvis alarmerne ønskes overført til en vagtcentral eller kølefirmaets PC eller printer, skal det ske via modem-tilslutningen. Der kan indsamles logdata fra alle tilsluttede regulatorer. Disse logdata kan så senere hentes op på en PC til præsentation. Logdata kan også gemmes som dokumen tation for et korrekt temperaturforløb (myndigheds krav til temperatur registrering). Der er to datakommunikationsforbindelser: Lon RS 485 til regulatorer af typen AK-CC og EKC DANBUSS til regulatorer af typen AKC. Eksempel 3

4 Tekniske data Tilslutningsmuligheder AKA 21 Ved opsætning tilsluttes AKA 21 til bl. a. indstilling af adressen. DANBUSS Her forbindes en DANBUSS tilslutning fra et af de øvrige apparater i systemet. Tilslutningerne er beskrevet i et separat dokument med lit. nr. RC0XA---. LON Her tilsluttes datakommunikationen til regulatorer, der har en LONWORKS - RS 485 snitflade (f EKC 201, 300, 400, 500, AK-CC, AK-CC og AK-PC regulatorer). Tilslutningen er beskrevet i et separat dokument med litteraturnummer RC8AC Antal regulatorer Der kan tilsluttes op til 120 regulatorer fordelt på DANBUSS og LON. En del af området skal tildeles LON-bussen. Den resterende del benyttes af DANBUSS'en. RS 232 / PC / TCP/IP Anvendes til tilslutning af en PC, et modem eller en TCP/IP server. Kun én af dem kan tilsluttes. Med en indstilling i gatewayen defineres hvilken. Printer Her tilsluttes en printer. Kun printere med parallelt interface kan anvendes. De to relæudgange DO1 og DO2 og de to indgange DI1 og DI2 er her i manualen beskrevet med den hyppigst anvendte funktion. Hvis du vil bruge en indgang eller en udgang anderledes, kan den omkonfigureres. For at gøre dette skal Systemsoftware type AKM anvendes. Se AKM manualen. Relæudgange (D01, D02) Udgangen DO1 benyttes ved Modemtilslutning eller TCP/IP tilslutning. Via relæ udgangen tilsluttes forsynings spændingen til modemet eller TCP/IP serveren. Udgangen DO2 kan anvendes til at sende et fælles alarmsignal til eksternt udstyr. (DO2 aktiveres i 2 minutter, når alarmhandleren i mastergatewayen (adresse 125) modta ger en alarmmeddelelse med status 1 fra en regulator). Ved anvendelsen af alarmrutningsfunktionen er det muligt at vælge DO2 aktiv eller ikke aktiv indenfor bestemte tidsperioder (se afsnittet AKA Alarmskema ). 4

5 On/off indgange (DI1, DI2) Indgangen DI1 benyttes til printerens papirfunktion. DI1 til sluttes en kontaktfunk tion, der be tjenes, når papiret i printeren er på plads. Indgangen DI2 anvendes til manuel skift imellem standard og specielle alarm destinationer i for bindelse med udvidet alarm rutning (se afsnittet AKA Alarmskema ). Lysdioder - For hver kommunikationsport (RS 232 og DANBUSS) er der to lysdioder (LED), en for sende og en for modtage. Dioderne lyser, når der kommuni keres på porten. - ON/OFF indgangenes og relæudgangenes status vises også med lysdio der. - Der er en lysdiode for Power ON. - Der er en lysdiode for LON-kommunikationen. Data Forsyningsspænding Effektforbrug Relæudgange Digitale indgange Omgivelsestemperatur Fugtighed Kapsling Immunitet Udstråling Datasikring ved strømafbrydelse 230 V a.c. -15/+10% 50/60 Hz 4 VA Ma. kontaktbelastning Tomgangsspænding Kortslutningsstrøm Skifteniveau off: Skifteniveau on: Under drift Under transport 10 til 90% RH IP 00 EN Normative krav EN Normative krav Backup af RAM i ca.1 år 1 A / 230 V omsk >12 V d.c. >15 ma, <50 ma <2V >6V 0 til +55 C -40 til +70 C Mål Montering Kapslingen kan skrues fast på en plade ved brug af skrue be slagene, eller den kan monteres på en DINskinne. Ved DIN-skinnemontage skal skruebeslagene brækkes af. 5

6 Funktionsoversigt Tilslutning/Funktion Gateway type Tilslutning: PC Modem TCP/IP server DANBUSS LON RS 485 Printer Batteribackup AKA 21 Funktion: Kommunikationskontrol Urfunktion Automatisk opsætning af regulatorernes alarmfunktion Bestilling Se mere på side Alarmhåndtering Alarmmodtager Alarmliste Alarmstatus AKA Alarmskema Printerfunktion Dataopsamling Modem, PC eller TCP/IP-tilslutning AKA overstyringsfunktion Betjening via systemsoftware type AKM / AK Monitor Adgangsbegrænsning Nøgleordsfunktion Type Specifikation Gateway Antal 1 stk. Bestillingsnummer 084B2268 Kabler Forbindelse imellem PC og Gateway PC og Lantroni MSS server Lantroni MSS server og Gateway Stik Længde Bestillingsnummer 9 pol - 9 pol 3m 084B pol - 25 pol 3m 084B2098 (se evt. fig. side 10 og 11) 6

7 Tilslutning Forsyningsspænding 230 V a.c. Ma. forsikring 10 A skal altid monteres med jordforbindelse. Dette skal ske af hensyn til personsikkerhed og støjimmunitet. Datakommunikation Generelt forbindes datakommunikationen fra regulator til regulator. Kablet skal være parsnoet og med skærm. Vedrørende installering af datakommunikation skablet henvises til speciallitteratur nr. RC8AC DANBUSS Tilslutningsklemmer: Nr. K4 H K3 L K1 Skærm L forbindes til L, og H forbindes til H LON Tilslutningen er en LonWorks snitflade RS 485. Tilslutningsklemmer: Nr. E3 B E2 A E1 A forbindes til A, og B forbindes til B Terminering For at opnå korrekt datatransmission skal datatransmissionskablet termi neres. På printet ved siden af DANBUSS tilslutningen er der to trådkontakter, der enten skal være lukket eller åben, alt efter hvor gatewayen er placeret i systemet. (På Lon er der én trådkontakt.) Som sidste apparat på datatransmissionskablet: Trådkontakterne holdes lukket (BUS TERM "ON"). Gatewayen viderefører datasignalet: Trådkontakterne åbnes (BUS TERM "OFF"). 7

8 DI1, DI2, DO1 og DO2 De to relæudgange DO1 og DO2 og de to indgange DI1 og DI2 er her i manualen beskrevet med den hyppigst anvendte funktion. Hvis du vil bruge en indgang eller en udgang anderledes, kan den om-konfigureres. For at gøre dette skal Systemsoftware type AKM anvendes. Se AKM manualen. Advarsel! DO1 og DO2 må ikke tilsluttes lavspænding på den ene udgang og højspænding på den anden udgang. Begge skal have samme spændingsniveau. Printer Printerporten er lagt ud som en parallel printerport. Et alminde ligt parallelt prin ter kabel anvendes til tilslutningen. Der kan tilsluttes en EPSON kompatibel matri printer. On/off indgangen DI1 tilsluttes en trykkontakt (pulstryk med fjederretur). Ved tryk på kontakten gives signal om, at printeren er klar og papiret er i position. Tilslutning af betjeningspanel 8

9 Manuel alarmruteskift Der kan skiftes manuelt imellem to forskellige alarmruter. On/off indgangen DI2 kan tilsluttes en kontaktfunktion. Når DI2 indgangen sluttes, rutes alarmerne via rute 2 (specielle destinationer). (Se afsnittet AKA Alarmske ma ). Alarmrelæ Udgangen DO2 kan anvendes til tilslutning af en alarmfunktion. Der er forbindelse imellem klemme 13 og 14, når der er spænding på gate way en, og der ikke er alarm. Denne forbindelse brydes i 2 min., når der modtages en alarm med statu s 1 fra en regulator, eller hvis for synings spæn din gen til gatewayen svigter. Batteri Gatewayen er forsynet med batteribackup af hensyn til indstillinger og logopsamlinger. 3V CR2032 Når batteriet trænger til at blive skiftet, vil der blive sendt en alarmmeddelelse. Ved batteriskift er det vigtigt, at forsyningsspændingen ikke fjernes fra gatewayen. Hvis både batteri og forsyningsspænding fjernes på samme tid, vil ur-opsætning, logop sætninger, opsamlede logdata, masterreguleringsopsætninger og evt. EKC installationsdata gå tabt. 9

10 PC, Modem eller server tilslutning Der kan tilsluttes en PC, et Modem eller en TCP/IP server til RS232-stikket. En indstilling i gatewayen bestemmer anvendelsen. Advarsel! For ikke at ødelægge udgangen på PC'en, modemet eller serveren skal der tages følgende for hånds regler: - Korrekt jordtilslutning til - Afbryde forsyningsspændingen til gatewayen og PC'en / Modemet / Serveren, når kablet monteres og demonteres. PC til gateway Et 3 m kabel med monterede stik kan leveres. Se bestilling. Hvis kablet skal være længere end de 3 m, kan det monteres efter følgende anvisning: (Kun handshake signalerne DTR og CTS anvendes) PC en kan stoppe kommunikationen fra kan ikke stoppe kommuni kationen fra PC en. Forbindelsen fremstilles af et skærmet kabel, leder dimension = 0,25 mm. Skærmen forbindes kun til stikket i den ene ende. Kablets længde må ikke overstige 15 m. Hvis der ikke er en seriel port på Pc'en, men et USB-stik, kan forbindelsen foretages via en konverter imellem USB stikket og det serielle kabel. F type "Digi Edgeport /1". 10

11 Modem til gateway Der anvendes et standard modemkabel. Forsyningsspændingen til modemet skal tilsluttes som vist (via DO1). Herved kan resette modemet. Ligeledes vil modemet blive tændt og startet kontrol leret op, når bliver tændt. TCP/IP server til gateway og TCP/IP server til PC P.t. er der testet 2 stk. servere: - "Lantroni MSS 100" (vist herover) Serveren skal bestilles hos en Lantroni forhandler. Et 3 m kabel med monterede stik skal bestilles hos Danfoss. Se bestilling. - "Digi One SP" (kapslingen er ca. halv så stor som den viste) Serveren skal bestilles hos en Digi International forhandler. Den har ordrenr Der medleveres et kabel med stik. Forsyningsspændingen til TCP/IP serveren skal tilsluttes som vist (via DO1). Herved kan resette TCP/IP serveren. Ligeledes vil TCP/IP serveren blive tændt og startet kontrol leret op, når bliver tændt. 11

12 Funktionsbeskrivelse Netværks information Den gateway, der får tildelt masterfunktionen på et netværk, opretter automatisk en tabel (en anlægsliste), der indeholder adresser på alle tilsluttede apparater. Til denne tabel henter gatewayen så data fra hver adresse (også dens egen). De hentede data er apparatets bestillingsnummer og softwareversion. For hver adresse kan nu tilføjes en brugerdefineret tekst, logisk navn (ID-kode) eller tekst, der be skriver funktio nen for regula toren på adres sen. Denne tekst kan kun indlægges i tabellen ved at anvende PC og Systemsoftware type AKM (teksten må ma. indeholde 16 karakterer). F kan mastergatewayen gives et anlægsnavn, og de øvrige apparater et navn for hvad de anvendes til. Den indlagte tekst kan nu aflæses via Systemsoftware type AKM eller på betjenings panel type AKA 21: AKM: Teksten er anvendt i mange menubilleder i programmet. Teksten er be nævnt ID-CODE. AKA 21: "Network information kan aflæses i betjeningspanelets display ved at an vende følgen de fremgangsmåde: - Udvælg mastergatewayen (adresse = 125). - På AKA 21 trykkes på tasten F2. Herefter fremkommer teksten Network infor mation. Udvælg derefter de enkelte adresser og aflæs tekst, bestillings nummer og softwareversion for hver regulator. Teksten vil ligeledes optræde i en alarmudskrift på printeren f. Transmitter 5:125 System-address: 5:1 LONDON_SOUTH_03 MILK Received: :06:47 Sta tus: 0 Communication OK (DANBUSS) 12

13 Kommunikationskontrol Funktionen er til kontrol af korrekt kommuni ka tion mellem de til sluttede enheder på DANBUSS og LON. Der foretages til stadighed en skanning af alle enheder på DANBUSS og LON. Sker der ændringer på DANBUSS (en enhed falder ud, som følge af f strøm ud fald, eller der pludselig optræder en ny enhed på nettet), vil funktionen opdage dette og afsende en alarm Communication error (DANBUSS) eller Communi ca tion OK (DANBUSS). Nye apparater opdages inden 5 minutter. Apparater, der falder ud, opdages inden 2 minutter (kortvarige udfald vil ikke altid blive opdaget). På LON kommunikationen vil der også optræde en alarm, hvis en af de tilsluttede regulatorer falder ud. (En ny regulator på nettet vil kun blive registreret, når den påkrævede funktion aktiveres i den nye regulator (service-pin meddelelse)). Alarmforsinkelse: En forsinkelsestid kan indstilles via systemsoftware type AKM. En alarm vil senest komme efter 2 minutter + forsinkelsestiden. Kontrolfunktionen er kun gældende i den gateway, der får tildelt masterfunktionen (adresse 125). Urfunktion Mastergatewayen har indbygget en urfunktion, der anvendes til følgende: - Tidsstempling af alarmer - Synkronisere urene i alle de tilsluttede regulatorer og slavegateways. - Skifte imellem sommer/vintertidsindstilling. Funktionen er kun aktiv i den gateway, der får tildelt masterfunktionen (adresse 125) på et netværk. Kun regulatorer, der er på samme netværk som gatewayen får urene syn kro niseret. Urene synkroniseres efter hver opstart af gatewayen, og derefter mindst én gang i døgnet. Hvis en regulator har været strømløs i over 2 minutter, vil uret blive synkroniseret, når regulatoren igen registreres på netværket. Automatisk opsætning af re gulatorernes alarmfunktion For at indstille denne funktion skal Systemsoftware type AKM anvendes: a) Vælges Auto setup = Enable vil mastergatewayen indstille følgende værdier i alle tilsluttede regulatorer på nettet: - System address udfyldes med netværkets eget nr. og regulatorens eget nr. - Alarm report to udfyldes med mastergatewayens egen systemadresse. Herefter sendes alle regulatoralarmer til mastergatewayen. b) Vælges Auto setup = Ingen setup (som er fabriksindstillingen i ) vil master gatewayen ikke ændre indstillingen i regulatorerne. En ændring kan kun ske på hver AKC-regulator. Tilsluttes der et nyt apparat på netværket, vil gatewayen registrere det. Alt efter om Auto setup er indstillet til Enable eller Ingen setup vil apparatets 2 menuer enten blive indstillet eller forblive uindstillet. (Ved EKC regulatorer, AK-CC, og AK-PC regulatorer indstilles automatisk en systemadresse i gatewayen for den pågældende regulator. Adressen kan ikke aflæses i regulatoren.) c) Vælges Auto setup = Disable vil mastergatewayen afstille alarmtransmis sionen i alle regulatorer på nettet. Alarmhåndtering Den, der defineres til mastergateway på et net, registrerer alle alarmer, der optræder på dette net. Alarmerne noteres i en liste (alarmliste), hvor de er klar til videre bearbejdning. Det første, der sker er, at en accept (transportkvittering) bliver sendt til den regulator, der af sendte alar men (AKC-regulator/AK 2 regulator). Denne ved nu, at alarmen er modtaget og registreret (hvis den ikke fik denne accept, ville regulatoren gentage alarmmeddelelsen 5 minutter senere). Det andet, der sker er, at alarmen tidsstemples og påføres mulige ID-koder (Net ID og bus ID). Det tredie, der sker er, at alarmen bliver videregivet til den (de) definerede alarm mod ta ger (e). Alarmer fra EKC-regulatorer vil også blive registreret af, men hvis dataforbindelsen imellem EKC-regulatorerne og gatewayen bliver afbrudt, vil det kun være den evt. aktive alarm, der vil være tilstede, når forbindelsen atter etableres. Dvs. at alle alarmer, der måtte optræde i tiden uden datakommunikation, ikke bliver registreret. 13

14 Alarmmodtager Der er 4 former for alarmmodtagelse: 1) Alarmen sendes ikke videre (fabriksindstilling) Alarmen noteres i alarmlisten, men den bearbejdes ikke. Dog vil alarmrelæet DO2 aktiveres i 2 minutter ved modtagelse af en status 1 alarm fra en regula tor. Alarmlisten kan indeholde ma. 250 alarmmeddelelser (de ældste slettes). For at indstille denne funktion skal Systemsoftware type AKM anvendes. I alarmmod tage rmenuen, for den aktuelle gateway, skal "AKA send alarm til" indstilles til "Ingen". 2) Alarmen sendes videre til den printer, der er tilsluttet printerudgangen. Alarmen noteres i alarmlisten, men sendes også til printeren. DO2 aktiveres i 2 minutter ved modtagelse af en status 1 alarm fra en regula tor. Fabriksindstilligen svarer til, at alarmmodtageren er mastergatewayens egen system adresse. Ved anvendelse af Systemsoftware type AKM vil denne systemadresse være identisk med indstillingen 000:000. 3) Alarmen sendes videre i systemet. Alarmen sendes til en anden mastergateway på et andet net, eller til adressen for Sy stemsoft ware type AKM. DO2 aktiveres i 2 minutter ved modtagelse af en status 1 alarm fra en regula tor. For at indstille denne funktion skal Systemsoftware type AKM anvendes. I alarmmod tagermenuen, for den aktuelle gateway, skal AKA send alarm til indstilles til System adresse og systemadressen på modta geren defineres. 4) AKA alarmrutning Alarmen sendes videre til modtagere, der er defineret i alarmskemaet. Funktio nen kan f anvendes, når gatewayen er monteret på et net, hvor der ikke på samme net er tilsluttet en PC med AKM. Se afsnittet AKA Alarms ke ma. (For at indstille denne funktion skal Sy stem software type AKM an vendes.) Ad 2), 3) og 4): Det er et krav, at en modtager (også kopimodtagere) altid er i stand til at modta ge med delel sen. Kan med delelsen ikke afleveres, vil gate way en fast låse denne alarmlinie, så den senere kan af sen des. Mod tager gate wayen yderligere alarmer, lægges de ind som nyere alarmer. Når den omtalte alarm så bliver nummer 249, vil der ikke kunne optages nye i alarm listen. Dette vil medføre systemalar men Alarmlistoverflow. Ved Alarmlistoverflow vil alarmrelæet DO2 blive aktiveret hvert 5. minut, indtil alarmerne igen kan afleveres til alarmmodta geren. Eksempel på alarmlistoverflow: I mastergatewayen er alarmmodtageren "AKA send alarm til" indstillet til "System adresse", men der er ingen printer tilsluttet eller den er slukket: I denne situation vil den kunne modtage de første 249 alarmer, og hvert 5. minut forsøge at retrans mittere den ældste alarm til printeren. Alarm nr. 250 bliver sy stemalarmen Alarm listoverflow, og der kan derefter ikke modtages flere alarmer. Hvis der nu optræder flere alarmer fra regulatorerne, vil disse alarmer blive retransmitteret hvert 5. minut, og retransmissionerne vil efterhånden belaste kommunikationen på DANBUSS så meget, at datatransmissionen blokeres. Hvis der nu optræder flere alarmer i en AKC-regulator, end den kan rumme (20 stk.), vil disse nye alarmer ikke blive registreret. Tilsluttes en printer nu, vil alle alarmer blive udskrevet, og mastergatewayen kan igen modtage alarmer. I dette eksempel burde indstillingen "AKA send alarm til" være valgt til "Ingen" i stedet for "Systemadresse". I appendiks B er der beskrevet gentagelsesrutiner for alarmtransmissioner ved mislykkede op kald. 14

15 Alarmlisten i Alarmlisten kan udlæses fra systemsoftware type AKM eller fra betjeningspanel type AKA 21. Fra AKM: via menuen "Historie" - "AKA Alarm List". Fra AKA 21 på følgende måde: - Udvælg mastergatewayen (adresse = 125). - På AKA 21 trykkes på tasten F1. Herefter fremkommer teksten ALARM LIST. - Udvælg derefter de enkelte alarmnumre og aflæs teksten for hver. Alarmstatus De enkelte meddelelser i alarmlisten vil indeholde information om alarmens status. Hver enkelt alarm er defineret med en vigtighed i de enkelte regulatorer. Når en alarm behandles, får den tildelt en aktuel status. En følerfejl vil f generere 2 uafhængige alarm meddelelser. Én når fejlen opstår (status = 1), og én når fejlen rettes (status = 0). Status: 0 Alarmen er afgået (fejlen er rettet) 1 Alarmen er aktiv. Alarmen sendes ud på DANBUSS, og samtidig trækker master gatewayens alarmrelæ i 2 minut ter (vigtig alarm). 2 Alarmen er aktiv. Alarmen sendes kun ud på DANBUSS, som en mindre vigtig alarm (en meddelelse). 3 Som "1", men mastergatewayens alarmrelæ vil ikke blive aktiveret. 15

16 AKA Alarmskema (alarmrutning) Funktionen kan videresende modtagne alarmer til forskellige alarm modta gere via Data kom munikationssystemet. Alarmrutning kan kun defineres i den gateway, der får tildelt masterfunk tionen (adresse 125). Alarmrutning sker på basis af et alarmskema, hvor der kan indstilles to forskellige mod tager grupper. 1) Standard destinationer, der er rute 1, og som er den normale modtagergrup pe. 2) Specielle destinationer, der er rute 2. Det er den rute, der anvendes, hvis en af følgende forhold er opfyldt: - Kontaktfunktionen DI 2 er sluttet (manuel skift) - Tiden er indenfor en defineret tidsramme (tidsbestemt skift) Skemaet kan indeholde 10 linier, hvor hver linie angiver et inter val (et start- og et stop tidspunkt med ugedag, time og minutter). En linie i skemaet kan ikke overlappe et uge skift. Ved overgan gen søndag/ mandag skal der anvende 2 linier i tidsskemaet. Indenfor hver rute kan der defineres fire mod tagere, de er: - Primær: Alarmer sendes til denne modtager, hvis der er defineret en systemad resse. - Alternativ: Alarmer kan sendes til denne modtager, hvis der er defi neret en sy stemadres se. Alarmen sendes kun til denne modtager, hvis den primære systemadres se ikke har kunnet modtag e alarmen. - Kopi: Alarmer kan sendes til denne modtager, hvis der er defineret en systemadres se. Der sendes først til denne modtager, når primær- eller alterna tivmodtageren har modta get alarmen og bekræftet, at den er modtaget. - DO: Relæudgangen DO2 på den definerede mastergateway aktiveres i 2 minutter, hvis funktionen afkrydses. DO2 aktiveres uaf hængig af indstillingerne for primær-, alternativ- og kopimodtager, og uaf hængig af om alarmer overhovedet skal videre sendes. (DO2 aktiveres kun ved status 1 alarmer). Alarmskemaet skal indstilles via Systemsoftware type AKM. Bemærk at også AKM kan rute alarmer. Det henstilles, at kun én af de to muligheder anvendes på samme system. (Når leveres fra lager, er alarmskemaet ikke aktivt). I appendiks B er der beskrevet gentagelsesrutiner for alarmtransmissioner ved mislykkede op kald. 16

17 Printerfunktion Alarmudskrift Mastergatewayen (adr. 125) indeholder en funktion, der kan modtage alarm med delelser fra regulatorer, omformatere meddelelserne og udskrive dem på en tilsluttet printer af typen Epson kompatibel matriprinter. For at funktionen kan benyttes, skal regulatorerne indstilles til at sende sine alarmer til denne gateway. Se afsnittet: Automatisk opsætning af regulatorernes alarmfunktion side 13. Eksempel på en alarmudskrift fra en AKC regulator. Transmitter 5:125 System-address: 5:1 LONDON_SOUTH_03 MILK Received: :06:47 Sta tus: 0 Communication OK (DANBUSS) Alarmudskrift fra PC Printeren, der er tilsluttet en vilkårlig, kan udskrive en alarmmeddelelse fra en PC, der er tilsluttet DANBUSS. For at benytte denne funktion, skal der sendes et datagram i et specielt format til gatewayen. Dette betyder, at det i praksis er applikationsoftware i PC en og software internt i gatewayen, der gør brug af denne facilitet. Hvis alarmen rutes fra AKM alarmskemaet og direkte til printeren på gatewayen, vil eventuelle Customtekster komme med ud på printet. Hvis alarmen derimod rutes til "AKA Alarmmodtager" vil Customtekster ikke komme med, men derimod vil alarmrelæet - DO2 blive aktiveret i to minutter. Printeralarm Printerfunktionen kan afgive en alarmmeddelelse til en til sluttet PC, hvis der opstår fejl på den tilsluttede printer. Alarmer vil blive sendt til mastergatewayen på eget net. Dette vil dog ikke ske hvis printeren er tilsluttet en "slave gateway". Er der ikke tilsluttet printer til en gatewayen, vil dette også frembringe en alarmmeddel else ved den første opstart af gatewayen. Betjeningspanel type AKA 21 kan ikke styre en udprintning. Visse tekster i forbindelse med udprintning af alarmer m.v. kan indstilles fra AKM programmet. 17

18 Dataopsamling i mastergate wayen Dataopsamlingen kan foretages i den gateway, som er defi neret til at være master på anlægget. Ved definition, start, stop og præsentation af en dataopsamling (logs) vil det være nødvendigt med en kontakt til en PC. I den øvrige tid vil gatewayen selv sørge for opsamlingen af data. Der kan således opsamles data på et anlæg, der ikke er direkte tilsluttet en PC. De opsamlede data kan derefter hjemtages periodevis til en PC, så de kan præsen teres. Hjemtagningen kan f foretages via en telefonforbindelse. Der kan oprettes to forskellige log-typer i mastergatewayen: 1) Food Safety logs ( myndigheds-logs ) og 2) AKA Service logs. Forskellen på disse ud gøres ho ved sage ligt af de intervaller, hvormed der kan logges data, og dermed længden af den tids periode, som hukommelsen kan rumme. Begrænsninger: - Der kan oprettes ma. 170 stk. logs (120 stk. Food Safety logs og 50 stk. AKA Service logs i en mastergateway. - Hver log vil repræsentere én regulator - Hver log kan maksimalt indeholde 13 para metre - Intervaltiden for Food Safety logs er imellem 15 minutter og 24 timer - Intervaltiden for AKA Service logs er imellem 1 minut og 4 timer - Ialt kan mastergatewayen totalt rumme ca stk. dataopsamlinger. Eksempler med logkapaciteter på forskellige anlægs stør relser er vist i Appendiks C. Logfunktionen er i stand til løbende at opsamle og gemme data fra de regulatorer, der er tilsluttet det netværk, som den pågældende gateway er master for. Definition, start, stop og præsentation af en dataopsamling (logs) skal foretages fra System software type AKM. Alle logs i mastergatewayen er rullende, dvs. at data overskrives, hvis de ikke er hjemtaget indenfor den indstillede periodetid (forældelsestid). Logopsætnin gen vil blive slettet, og alle de opsamlede d ata vil gå tabt, hvis systemadressen for en mastergateway bliver ændret eller hvis forsyningsspændingen fjernes og batteriet er defekt eller afmonteret. Såfremt der slettes logs (en enkelt eller alle), uden at de loggede data er blevet hjem taget, vil disse data gå tabt. Der gives ikke nogen alarm ved en sådan sletning. Når en log startes, vil dataopsamlingen ikke nødvendigvis ske omgående, idet al le aflæsninger af data vil ske til tider, der er ju steret efter logintervallet. Det te indebærer f, at ved en log med et interval på 15 minutter, vil data blive af læst på tidspunkter, der er et multipla af de 15 minutter, altså på klokkeslet med mi nut tal 0, 15, 30 og 45. Tilsvarende vil en log med et interval på 2 timer blive aflæst på lige timetal, altså klokken 0, 2, 4, 6 osv. op til kl. 22. Og en med et interval på 6 timer klokken 0, 6, 12, 18. Disse faste logtidspunkter kan ikke ændres. Såfremt en log har været stoppet i en periode og derefter startes igen, vil der for den manglende periode mangle data. Mastergatewayen foretager løbende en kontrol af samtlige log-opsætninger via en simpel checksums beregning. I tilfælde af fejl vil den pågældende log blive slettet. Derefter gives alarm med oplysning om lognummeret. 18

19 Modem-tilslutning kan virke som et forbindelsesled mellem DANBUSS/LON og et modem. (DANFOSS kan oplyse om modem-typer, som anvendes sammen med gatewayen). Ved at tilslutte forsyningen til modemet via en relækontakt (DO1) på gatewayen, vil gatewayen kunne resette modemet. Samtidig vil modemet blive tændt, når gatewayen bliver tændt. Dette sikrer at modemet altid bliver startet kontrol leret op. Se afsnittet tilslutning. Gatewayen har mulighed for at anvende kommandoer til styring af det tilsluttede modem. Kommandoerne kommer i form af en initialiseringsstreng, der sendes til modemet, når det tændes. Fra fabrikken indeholder en modem-gateway følgende AT kommando streng: AT Z < CR > AT E1 S0 = 2 &D2 V1 Kommandoen har følgende betydning: AT Z E1 V1 &D2 S0=2 Opmærksomheds sekvens Reset modem til power-up status Echo on. Tekst istedet for koder(f"connect 1200" istedet for "4"). HW mode for "on hook" (lægge rør på) via DTR Auto svar ON, svar efter 2 ring Initialiseringskommandostrengen kan ændres via systemsoftware type AKM. E0, V0, S0=0, &D0, &D1 og &D3 må ikke være indeholdt i kommandostrengen. For yderligere information om disse kommandoer, se modem-manualen. Det er muligt at indtaste en række modemkoder sammen med et telefonnummer. Disse modemkoder knytter sig til et bestemt telefonnummer, og videresendes til modemet samtidig med telefonnummeret. Følgende koder kan indtastes og tilknyttes et telefonnummer i rutertabellen: P: T: W:,: %n: *: #: Pulse dialing (Impuls signalering) Anvendes ved ældre telefoncentraler og private omstillingsan læg Tone dialing (Tone signalering) Anvendes ved nyere telefoncentraler Wait for ringbacktone (klartone) Pause i 2 sekunder Ændrer opkaldshastigheden for det aktuelle opkald Special karakter til private omstillingsanlæg Special karakter til private omstillingsanlæg For yderligere information om disse kommandoer og koder, se modem-manualen. Call-back funktion Funktionen kan benyttes, ved servicering og overførsel af logdata via telefonnettet. Call-back funktionen vælges fra AKM programmet, og har betydning for alle anlæg, hvorfra der serviceres eller hjemtages logdata. Funktionen medfører, at gatewayen ringer tilbage til AKM-programmet, og hermed be taler for transmissionstiden. Procedure AKM-programmet ringer op til mastergatewayen, og starter call-back funktionen. Herefter kontrollerer mastergatewayen, om AKM-programmets systemadres se findes i rutertabellen. 15 sekunder senere etablerer mastergatewayen en telefonfor bin del se til AKM-programmet. Hvis forbindelse ikke opnås ved første forsøg, bliver der foretaget yderligere 2 forsøg med 5 mi nut ters inter val. Når mastergatewayen har etableret telefonforbindelsen får AKM-programmet rådigheden. En automatisk logoverførelse foretages således: Ud fra de enkelte logdefinitioner kender AKM-programmet, hvor tit der skal hentes data fra et anlæg. AKM-programmet starter proceduren, og når forbindelsen er tilstede, påbegyndes hjemtagningen. Hvis det ikke lykkedes mastergatewayen at få etableret forbindelsen, vil AKM-programmet igen ringe op til mastergatewayen, og så påbegyndes hjemtagningen med det samme. TCP/IP server tilslutning Hvis datakommunikation skal foregå over et LAN netværk (TCP/IP), kan gatewayen tilsluttes en TCP/IP server. Princip, tilslutning og indstillinger er beskrevet i installationsvejledningen for AKM. Litteraturnr. RI8BP

20 AKA overstyringsfunktion indeholder en funktion, der kan aflæse værdier fra en given funktion i en given regulator på datakommunikationen. Gatewayen vil behandle informationen og derefter indstille værdier i andre udvalgte regulatorer i systemet. Hver enkelt regulator vil derefter udføre den givne funktion. Der må ma. hentes data fra 100 regulatorer. Ellers vil datakommunikationen blive overbelastet. Pt. er der følgende funktioner, der kan formidles: AKC ON signal (Inject ON Signal) Denne funktion benyttes til at stoppe reguleringen (lukke ventilen) i alle de regulatorer, der regulerer en møbeltemperatur, når alle tilhørende kompressorer er stoppet. Eksempel: Når kompressoren stoppes, sender kompressorstyringen et signal via datakommunikation. Mastergatewayen sender derefter signalet videre til de definerede regulatorer, som så lukker ventilen. Danfoss 84B Forskydning af alarmgrænsen Denne funktion benyttes til at hæve alarmgrænsen i en periode, hvor kompressorstyringen ikke formår at indkoble mere kapacitet. Eksempel: På en ekstrem varm sommerdag, hvor udetemperaturen overstiger en indstillet værdi, vil styringen generere et offset signal, som er afhængig af et signal fra en rumføler. Offset-signalet bliver så sendt videre til de definerede regulatorer, som så hæver grænsen for højtemperaturalarmen. Afrimningskontrol Funktionen kan sende signal om afrimningsstart til de forskellige kølesteder. Alle de definerede regulatorer vil følge signalet. Når afrimningen er startet, er det op til de enkelte regulatorer, hvordan den afsluttes igen. Nogle på tid, andre på temperatur. Afrimningen startes af et ugebaseret årsur i gatewayen. Dag-/natfunktion Funktionen kan sende signal om natdrift til de forskellige kølesteder. Alle de definerede regulatorer vil følge signalet. Signalet genereres at et ugebaseret årsur i gatewayen, eller fra et digitalt signal på en regulator. 20

Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Indhold Systemoversigt... 3 Tekniske data... 4 Tilslutningsmuligheder... 4 Data... 5 Mål... 6 Montering... 6 Funktion i de fire gatewaytyper...

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Piccolo Light Brugsvejledning

Piccolo Light Brugsvejledning Piccolo Light Brugsvejledning Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby J Tel: +45 70 23 36 00 Fax: +45 70 23 36 01 info@profort.com www.profort.com - 1 - Kap. 1: Indledning... 9 Overvågning & fjernaktivering...

Læs mere

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 27 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448 5286

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS SMS1000 Revideret den 19/6-2005 Manual STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS Eksempler på anvendelser Med SMS1000 vil der være helt nye muligheder for at fjernbetjene & overvåge anlæg

Læs mere

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk 31 V11032007 Brugermanual GRIPO Telefonopkalder 4931 30 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 FUNKTIONER... 2 NEM TILSLUTNING

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Version 2.00. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_01

Version 2.00. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_01 Version 2.00 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_01 LK IHC Control LK IHC Control er den intelligente elinstallation, der giver både komfort og sikkerhed: Komfort i form af styring af f.eks. belysning,

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44 Januar 2011 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_44 Indholdsfortegnelse Introduktion...5 IHC Control - Højdepunkter... 5 Hvad kan man med IHC Control?... 5 Hvorfor vælge IHC Control?... 6 Sådan

Læs mere

POWERMAX+ Monteringsvejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467IP 1

POWERMAX+ Monteringsvejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467IP 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Monteringsvejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...3 2. SPECIFIKATIONER...3 2.1 Generelle oplysninger...3 2.2 RF afsnit...3 2.3 Elektrisk specifikation...3 2.4

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2 Bruger manual INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Formålet med denne manual...4 Retningslinjer...4 Europæisk norm og sikrings klasse (Grade)...5 Zoner og områder i AlphaVision

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere