NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN I SAMARBEJDE MED KATASTROFE- OG RISIKOMANAGERUDDANNELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN I SAMARBEJDE MED KATASTROFE- OG RISIKOMANAGERUDDANNELSEN"

Transkript

1 NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN I SAMARBEJDE MED KATASTROFE- OG RISIKOMANAGERUDDANNELSEN REDUCERING AF BLINDE ALARMER Rapport om muligheder og tiltag for at reducere antallet af blinde alarmer fra ABA anlæg i Helsingør og Fredensborg Kommuner Emil Schaldemose & 10/24/201

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 2 Baggrund for rapporten... 2 Opgavens arbejdstitel og formål... 2 Arbejdsgruppen... 2 Tilgang... 2 Forbehold... Datapræsentation... 4 Analyse... Top lokationer... 9 Anbefalinger og tiltag Adfærdsfejl anbefaling anbefaling anbefaling Tekniske fejl Sammenfatning... 1 Nordsjællands KAT2011F Side 1 af 14

3 INDLEDNING BAGGRUND FOR RAPPORTEN De studerende på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen har i forbindelse med deres modul 11 haft et forløb omhandlende samfundssikkerhed i et forebyggelsesperspektiv. Formålet med modul 11 er at sætte de studerende i stand til at analysere og forstå katastrofe- og risikosituationer med særligt henblik på forebyggelse, at kunne rådgive offentlige og private organisationer om forebyggelse samt at kunne tilrettelægge en målrettet kommunikationsindsats med henblik på adfærdspåvirkning. Modulet er ligeledes bygget op omkring løsning af en praktikopgave indenfor forebyggende sikkerhed, som de studerende udfører to- og- to sammen i tæt kontakt med en offentlig eller privat virksomhed. Rammen for praktikopgaven er defineret på forhånd af virksomheden, der typisk vil være en kommune, en statsinstitution eller en ikke- statslig organisation. Nordsjællands har som led i denne proces udbudt to praktikopgaver. Den ene af de to opgaver omhandler nedbringelse af Helsingør og Fredensborg kommunes udrykning til blinde alarmer. Til denne opgave ønskes det, at der igangsættes en proces, hvor antallet af blinde alarmer i.f.m. automatiske brandalarmeringsanlæg reduceres. Nordsjællands har på nuværende tidspunkt ca. 700 udrykninger om året hvoraf ca. % er blinde alarmer. (0, % på landsplan). OPGAVENS ARBEJDSTITEL OG FORMÅL Hvordan får Nordsjællands reduceret antallet af blinde alarmer ifm. udrykninger til automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA- anlæg) i Fredensborg og Helsingør kommuner? Målet er at analysere udbredelsen af blinde alarmer (hvor, hvem) samt årsagen (hvorfor) hertil. Med baggrund i analysen udarbejdes en målrettet kampagne til ABA kunder generelt (pt. 18) samt en specifik handleplan hvor problemet og udbredelsen er størst herunder f.eks. tilpasset rådgivning i forbindelse med brandsyn (ændring i adfærd). ARBEJDSGRUPPEN Praktikopgaven er blevet udarbejdet af studerende fra Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen, og Emil Schaldemose L. Jensen. Projektet er ligeledes udarbejdet i tæt dialog med Nordsjællands. I de følgende afsnit vil det blive beskrevet, hvorledes vi som praktikanter har arbejdet med opgaven, samt hvorledes en analyse af resultaterne udmunder i en række anbefalinger og et endeligt produkt til løsning af opgavens formål. TILGANG Til projektet er der blevet en gennemført en kortlægning af Nordsjælland s udrykninger til blinde alarmer. Dataindsamlingen er sket via programmet Beredskab Nordsjællands KAT2011F Side 2 af 14

4 Beredskab 2000 er et registrerings- og indberetningsprogram for brandvæsenets udrykningsaktiviteter. I programmet har der været opsat et filter, der kun registrerer aktiviteten til blinde alarmer og indenfor dette filter er der fokusereret på, dato/tid, adresse/institution og indsatsbeskrivelsen (årsag). Denne kvantitative form for analysemetode har til formål at give Nordsjællands et overblik over, i hvilke institutioner der har været blinde alarmer, i hvilket tidsrum der oftest afgives blind alarm og om der findes en bestemt årsag til problematikken. Ligeledes har dataindsamlingen været brugbar til at målrette anbefalingerne til kommunens brugere af ABA anlæg. Analysen og kortlægningen basere sig på resultater fra året 2012, men resultater fra udrykningsaktiviteter i år 201 er vedlagt rapporten som bilag. FORBEHOLD I henhold til Beredskabsstyrelsen defineres forskellige typer af alarmer som følger: Blind alarm: En alarm afgivet i god tro, hvor der ikke er sket nogen skade, som fordrer redningsberedskabets assistance. Falsk alarm: En alarm afgivet i ond tro, hvor der ikke er sket nogen skade, som fordrer redningsberedskabets assistance. 1 Denne rapport fokuserer udelukkende på blinde alarmer afgivet til Nordsjællands af Automatiske Brandalarmanlæg, hvorfor 112- kald ikke er medtaget. Ligeledes er datagrundlaget for rapporten blevet gennemgået så blinde alarmer der ikke er relaterede til fejl på anlæg, menneskelige fejl eller adfærdsfejl er blevet sorteret fra. Alarmer kan internt være registreret som blinde alarmer i henhold til ovenstående definition, men er i denne rapport set som uundgåelige hændelser som ikke kan afhjælpes eller forebygges med en teknisk løsning eller adfærdsændring. Et eksempel kan være røg der aktiverer ABA anlægget med en oprindelse der ikke fordrer redningsberedskabets assistance. Alarmer med ukendt årsag i henhold til indsatsbeskrivelsen er medtaget i datagrundlaget og kan bevidne et behov for mere detaljeret rapportføring for at give bedre og bredere indsigt i kommunernes blinde alarmer. Udrykninger medtaget i datagrundlaget er så vidt muligt blevet kategoriseret efter indsatsbeskrivelsen. Udrykningerne er blevet kategoriseret i kategorier; Adfærdsfejl, tekniske fejl og ukendt. Adfærdsfejl indeholder hændelser der beror på menneskelige fejl hvor det vurderes at disse kunne undgås ved bedre kendskab til anlæg og procedurer. Disse indeholder ligeledes hvad der kunne vurderes til at være dimensioneringsfejl af anlægget. Tekniske fejl indeholder hændelser der ikke beror på menneskelige fejl, men på fejl på anlægget eller anlæg der er tilknyttet ABA anlægget (fx energenanlæg, AVS anlæg, o.lign.) samt eksterne påvirkninger som vand, damp og strømsvigt. Kategorien ukendt indeholder hændelser der ikke kan tilknyttes adfærds- eller tekniske fejl men hvor det fremgår af indsatsbeskrivelsen alarmen er afgivet af et ABA anlæg. Datagrundlaget er baseret på blinde alarmer udtrukket fra 1. januar 2012 til 1. december 2012 og altså et helt kalender år for sammenlignelses bekvemmelighed. Vedlagt som digital bilag er datagrundlag for 1. januar 201 til 0. september 201 (excel) samt et afsnit om periodens mest besøgte lokationer. 1 https://brs.dk/viden/odin/regler/notater/documents/notat_blinde_falske_reelle_alarmer.pdf Nordsjællands KAT2011F Side af 14

5 DATAPRÆSENTATION Datagrundlaget for denne rapport er baseret på blinde alarmer for Nordsjællands og bygger på indsatsbeskrivelser fra Nordsjællands s Beredskab 2000 database. Analyse og anbefalinger er primært baseret på data fra 1/ til 1/ Data fra 1/1-201 til 0/9-201 eksisterer i rapportens tilknyttede excel- ark (afleveret digitalt til Martin Howardsen og Steffen Alstrup Haagesen) og ligeledes benyttet i afsnittet Top lokationer. Dette er et bevidst valg for nemmere sammenligning fra år til år. Foreløbig data for 201 er dog medtaget i afsnittet om top lokationer da der har været ønske om et nemt overblik over disse ved udfærdigelsen af denne rapport. Foreløbig data for 201 kan i 2014 med fordel registreres for at skabe et sammenligningsgrundlag med denne rapports datagrundlag. Ved registrering af data fra Beredskab 2000 er der lægt vægt på, at der skulle gives et overordnet billede der kan belyse de mest gængse årsager til blinde alarmer så der kan sættes ind på disse. Der er derfor ikke registreret detaljer såsom anlægs- eller rapportnummer og de registrerede informationer begrænser sig derfor til dato, tidspunkt, objekt, årsag, adresse, postnummer og kommune. Ønskes en individuel behandling af de lokationer med et antal alarmer der er over normalen og gennemsnittet, kan dette hentes via adressen på lokationen. Rapportens tilknyttede excel ark er opstillet i samme rækkefølge som forekomster i Beredskab Registrering af dato er foretaget for, at kunne understøtte den blinde alarm og så den nemmere kan tilbagespores. Tidspunkt er registreret for, at belyse nødvendigheden af tidsbestemte anbefalinger såsom for eksempel tidsforsinkelse på alarmoverførslen. Registrering af objekt er foretaget så vidt muligt ud fra indsatsbeskrivelsen, Krak og/eller Google, og er derefter blevet kategoriseret så bredt som muligt. Registrering af årsag er vurderet ud fra indsatsbeskrivelsen så vidt muligt for at belyse hvilke typer af anbefalinger der bør lægges vægt på. Årsager er inddelt i to kolonner; Én generel indeholdende adfærdsfejl, tekniske fejl, ukendt, andet og ikke ABA (sidste kategori er sorteret fra efter dataindsamling) og en uddybende årsagskolonne hvor årsagen er blevet uddybet så vidt muligt afhængig af indsatsbeskrivelsen. Postnummer samt kommune er medtaget for at danne et fremtidigt sammenligningsgrundlag som ikke vil blive berørt yderligere i denne rapport. Nordsjællands KAT2011F Side 4 af 14

6 ANALYSE Den primære målsætning ved dataindsamlingen har været, at klarlægge årsagerne til blinde alarmer på ABA anlæg, hvorfor det indledende er relevant at analysere dette punkt. Alarmkategorier 17% Adfærdsfejl 26% 4% Andet Teknisk fejl Ukendt % Som det fremgår af ovenstående diagram kan størstedelen af årsagerne til de registrerede blinde alarmer kategoriseres som adfærdsfejl (4 %), den næststørste årsag er tekniske fejl (26 %) og ukendte årsager den mindste kategori af de tre relevante kategorier. Kategorien Andet er medtaget for, at belyse registreringsforskelle i forhold til om ABA anlægget har udført sit arbejde. Under adfærdsfejl er registreret blinde alarmer som kunne være undgået ved en bedre viden om ABA anlægget, brugen af samme eller generel uagtsomhed overfor anlægget. Tekniske fejl indebærer både direkte fejl på anlægget (en melder der aktiveres uden påviselig årsag), men også eksterne påvirkninger der aktiverer anlægget hvor der ikke er behov for beredskabets assistance (vandskade fra regnvand, vand/damp fra rør der er læk, dimensioneringsfejl, aktivering af ABA anlægget af andre anlægstyper som AVS, energen el.lign.). Tekniske fejl kan i flere tilfælde ikke begrænses da disse ligeledes kan beskrives som hændelige uheld og i andre tilfælde ville det kræve en fysisk ændring på installationen af anlægget for at undgå unødvendige blinde alarmer, som f.eks. flytning af detektorer eller finjustering af grænseværdier for meldere. Adfærdsfejl er den kategori med plads til de største forbedringer da det beror på menneskelige fejl eller uagtsomhed. En øget opmærksomhed hos brugerne af bygninger med ABA anlæg kan altså forvente at give et positivt udsving på antallet af blinde alarmer fra ABA anlæg. Kategorien der udgør de ukendte årsager kan formodentlig nedbringes ved strengere krav til indsatsbeskrivelserne da disse, med den rette baggrundsviden, enten kan flyttes under kategorierne adfærdsfejl, tekniske fejl eller ikke ABA. I sidste instans burde samtlige blinde ABA alarmers årsag kunne tilskrives enten den menneskelige faktor (adfærdsfejl) eller den tekniske faktor (teknisk fejl). Nordsjællands KAT2011F Side af 14

7 Årsager Ovenstående diagram viser en uddybning af årsagerne til de registrerede blinde alarmer såfremt informationen var tilgængelig i indsatsbeskrivelsen. De lavest rangerende årsager er ikke medtaget grundet tekniske begrænsninger ved diagrammer, hvorfor årsager med kun én forekomst ikke er medtaget i ovenstående diagram, disse kan findes i rapportens tilknyttede excel ark. Den umiddelbart største årsag er beskrevet til at være håndværker relateret. Det skal bemærkes at der i en stor udstrækning ikke er noteret hvor vidt det er varmt arbejde 2 der er årsagen hertil som der med hensyn til generel brandsikkerhed er fokuseret på ofte, men det vurderes at luftforurenende arbejde der udvikler partikler som aktiverer meldere unødvendigt har en stor indflydelse på denne årsag også. Der er i flere tilfælde noteret årsager såsom slibning, pudsning, støv og savsmuld og maling som værende den aktiverende faktor. Den næststørste årsag er røg fra køkkener eller køkkenredskaber hvilket man i nogle tilfælde kan dimensionere sig fra, dog er der flere tilfælde hvor årsagen ikke stammer fra et storkøkken men i stedet fra brødristere, mikrobølgeovne og lignende. Uagtsomhed ved tilberedning i mindre køkkener kan ofte forårsage blinde alarmer, hvilket ofte er set i objekter som dag- og døgninstitutioner. Årsager med oprindelse fra madlavning er derfor i stor udstrækning vurderet til at være et adfærdsproblem og ikke et teknisk problem. Det skal nævnes, at der ligeledes er en underkategori der hedder Røg fra ovn. Disse årsager er hvor der, jævnført indsatsbeskrivelsen var specificeret at årsagen stammede fra en ovn. Røg fra køkken dækker over uspecificerede årsager samt årsager der ikke er ovne (brødristere, elkedler, o.lign.). En relativ hyppig årsag viser sig ligeledes at være vandskader, som primært kan tilskrives indtrængen vand ved kraftigt regnvejr eller brud på et vandrør. Disse er noteret som tekniske fejl da anlæggets formål ikke er, at blive aktiveret ved denne hændelse. Det kan formodes at vandskaden i de fleste tilfælde er af så lille et omfang så der er behov for beredskabets assistance hvorfor det er en unødvendig udrykning. For den driftsansvarlige kan der dog ligge en økonomisk fordel i, at anlægget aktiveres da der dermed gøres opmærksomt på skaden som kan afhjælpes og begrænses inden den udvikler sig yderligere. 2 DBI Vejledning 10, del 1, 2 og Nordsjællands KAT2011F Side 6 af 14

8 Andre nævneværdige årsager er rygning, røg fra røgkanon, brandtryk (fejltaget for døråbner), støv i detektorer samt rengøring som alle kan tilskrives manglende opmærksomhed på anlæggets virke. Alle disse er kategoriserede som adfærdsfejl. Objekttyper For at kunne målrette forebyggelsen af blinde alarmer er det relevant, at belyse hvilken type af objekter der er mest almindelige for blinde alarmer. Det fremgår, at det hyppigste objekt er skoler, af flere årsager. Nordsjællands dækker et stort antal skoler, der er mange personer med daglig gang som elever, lærere og forældre, der er et større antal arrangementer i forhold til andre objekter og flere aktiviteter der kan aktivere anlæggets meldere som for eksempel rengøring, håndværkere, fysikforsøg, hjemkundskab, drengestreger og lignende. ABA anlæg på skoler dækker ligeledes ofte over et større bygningsareal end mindre institutioner som for eksempel børnehaver. Plejehjem har ligeledes relativt mange blinde alarmer hvilket ligeledes er grundet i en del aktiviteter herunder jævnlig madlavning, og ligeledes begrundet med, at der er beboere samt døgnbemanding hvorfor der kan forekomme aktiviteter der kan aktivere meldere mere eller mindre døgnet rundt. Der er ligeledes et større antal objekter, hvilket har en påvirkning på antallet af potentielle alarmer. Kronborg og Fredensborg slot havde tilsammen 28 blinde alarmer i 2012 hvilket er et stort antal på kun to objekter, dog må dette tal forventes at blive mindre i de kommende år eftersom Fredensborg Slot har taget et nyt ABA anlæg i brug for nylig og Kronborg har været underlagt en renovationsperiode. Der er dog, på begge objekter, forekommet flere adfærdsfejl. Nordsjællands KAT2011F Side 7 af 14

9 Blinde alarmer fordelt på tidspunkt Ovenstående diagram viser fordelingen af blinde alarmer på døgnets timer. Der er ikke taget hensyn til hverdage eller weekender. Det fremgår tydeligt at der er en stor stigning i blinde alarmer om formiddagen, hvilket stille aftager efter fyraften. Dette kan forklares med at aktiviteten er højest på samtlige objekter i denne periode, især for adfærdsfejl som håndværkere, madlavning, rengøring og arrangementer. Vigtigheden ved at medbringe denne statistik er, at belyse hvorvidt der er mulighed for at ændre på folks hverdag og dermed nedsætte antallet af blinde alarmer eller alternativt, at tilpasse procedurerne for alarmering sådan, at blinde alarmer kan opfanges af den driftsansvarlige før den egentlige alarmering af beredskabet. Dette diskuteres videre under anbefalinger. Nordsjællands KAT2011F Side 8 af 14

10 TOP LOKATIONER I forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport blev det vurderet som relevant, at undersøge om der er udvalgte ABA anlæg der har væsentligt flere blinde alarmer end gennemsnittet. Det er blevet efterspurgt, at der udover data fra 2012 ligeledes medtages de lokationer med flest blinde alarmer i 201, så der dannes et opdateret billede over hvilke anlægsejere der bør tages kontakt til. Fredensborg Slot Ullerødskolen Kronborg Slot Kulturværftet 2012 Tabel 1 Egelunden, Egedalsvænge 17 Forsyning Helsingør, Energivej 19 Niverødgårdskolen, Mariehøj 01 Mergeltoften 8, plejehjem Comwell, Nørrevej 80 Horserød Statsfængsel, Esrumvej 67 Krogerupvej 1, Højskole Kridthuset Plejehjem, Rødehusvej 2 Helsingør Skole, Gefionsvej 9 Aktivitetsc. Hamlet, Kronborgvej 1 SuperBest, Østertorv 10 Skole, Rugmarken 1 Hellebæk Skole, Skåningevej Tabel 2 Snekkersten Skole, Smakkevej 2 Kronborg Slot Fredensborg Slot Horserød Statsfængsel, Esrumvej 67 Egelunden, Egedalsvænge 17 Helsingør Skole, Marienlyst Allé 2 Krogerupvej 1, Højskole Snekkersten Skole, Smakkevej 2 4 Blindecenter, Lindelyvej Ovenstående poster er de 18 lokationer med flest blinde alarmer en komplet liste kan findes i excel- bilaget. Kursiv = Gengangere Kl. Skolen, Rasmus Knudsens Vej 0 4 Coloplast, Aa. Louis- Hansens Allé 1 Hornbæk Skole, Søren Kannesvej 6 Sundhedshuset Helsingør, Murergade Mergeltoften 8, plejehjem Coloplast, Egevangen 4 Pensionat, Per Bjørns Vej 20 Soc.Psyk. Botilbud, Johannes Hages Allé VUC Nordsjælland, Gurrevej 90 Soc.Psyk. Botilbud, Lindevangsvej 1 Ovenstående tabeller viser de 18 lokationer med flest blinde alarmer i henholdsvis 2012 og 201. Værd at bemærke er, at både Kronborg og Fredensborg Slotte er i top på begge lister. Som nævnt tidligere har begge lokationer enten været under ombygning eller fået opsat nyt ABA anlæg. En oversigt over de lokationer med flest blinde alarmer kan med fordelt udarbejdes årligt og være grundlag for nærmere undersøgelse af forebygning. Eftersom den største årsag til blinde alarmer er håndværker relateret kan perioder hvor lokationer har en stigning i blinde alarmer grundet større renovering eller ombygning Nordsjællands KAT2011F Side 9 af 14

11 ANBEFALINGER OG TILTAG ADFÆRDSFEJL I analysen af Nordsjællands s blinde alarmer, ses det over halvdelen af alle blinde alarmer skyldes adfærdsfejl. Adfærdsfejl er som tidligere beskrevet menneskelige fejl, så som, rengøring (støv i detektor), rygning, røg i køkken, fejldetektering og håndværksarbejde. Mange af disse adfærdsfejl er gengangere på de forskellige institutioner og virksomheder. Det positive ved adfærdsfejl er, at adfærden hos brugere og driftsansvarlige er til at ændre. Opgaven er, at nedbringe antallet af blinde alarmer og netop indenfor denne kategori er der bestemt brug for en forbedring i viden og brug af ABA- centralen. Landsdækkende analyser, heriblandt alarmanalysen, Beredskabsstyrelsens statistik og Deloittes effektiviseringsanalyse konkluderer ligeledes at adfærdsfejl er skyld i mange blinde alarmer. Kendetegnet for Nordsjællands s adfærdsfejl er, at det som oftest er håndværkere der udløser alarmen, som følge af varmt eller luftforurenende arbejde o. lign. Arbejde som eksempelvis slibning, savning, pudsning påbegyndes, uden den drift ansvarlige og håndværkere er opmærksomme på at udsatte detektorer skal tildækkes eller frakobles fra ABA- centralen. Ansvaret ligger primært hos den drift ansvarlige og det er institutionen eller virksomheden der skal betale gebyr for fejlmeldingen. 1. ANBEFALING Det anbefales at man i større grad går i dialog med anlægsejere/drift ansvarlige. Ved en dialog mellem brandvæsenet og anlægsejeren kan institutionen eller virksomhedens ansatte (eventuelt i form af en egentlig kursusaktivitet, eksempelvis som kursus afholdt i Fredensborg Kommune) bibringes en forståelse for alarmanlæggets virkemåde, herunder hvad der kan forårsage utilsigtet aktivering af anlægget. Relevante medarbejdere kan f.eks. motiveres til i dagligdagen at være opmærksom på et automatisk brandsikringsanlæg ved at deltage i de regelmæssige afprøvninger af alarmanlægget. Incitamentet for uddannelse/ kursus er at de sparer på ABA gebyrer og evt. forsikring. Ligeledes kan der vurderes et behov for vejlednings- og statussamtaler med driftsansvarlige på anlæg der har en stor mængde blinde alarmer, hvor den pågældende anlægsejer og driftsansvarlige inviteres til en samtale hvor forholdene vendes og der vurderes hvorledes flere blinde alarmer kan undgås. 2. ANBEFALING Et andet opmærksomhedspunkt er at sikre, at håndværkeres arbejde udføres på en sådan måde, at alarmanlægget ikke aktiveres på grund af dette arbejde. Denne form for kontrol benyttes allerede i nogle virksomheder / institutioner. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer, Beredskabsstyrelsen April 2011 Sagsnr.: 2010/01692 Nordsjællands KAT2011F Side 10 af 14

12 Før arbejdet påbegyndes udfærdiges en kontrakt/blanket, hvor den drift ansvarlig og den pågældende håndværker underskriver, at de er opmærksomme på forholdsregler vedrørende institutionens /virksomhedens ABA- anlæg. Et eksempel på en opmærksomhedsblanket er udarbejdet i forbindelse med denne rapport og vedlagt som bilag. Blanketten har til formål, at rette opmærksomhed på anlæggets eksistens og har ikke til formål at være en egentlig bureaukratisk fornødenhed. Det kan ligeledes anbefales at man undersøger muligheden for ekstra information eller uddannelse til håndværkere. Dette kan gøres i form af information til EUC lærlinge ved at undervise de kommende håndværkere om ABA anlæg og blinde alarmer, evt. i forbindelse med varmt arbejde kursus. Nordsjællands kan med fordel overveje at udbyde kurser til relevante erhvervsskoler. For, at gøre den daglige arbejdsgang opmærksom på ABA anlægget kan klistermærker udvikles og distribueres i forbindelse med brandsyn. Et eksempel herpå er ligeledes vedlagt som bilag X. Klistermærker kan med fordel ophænges på den driftsansvarliges kontor, ABA anlægget eller steder som vil blive set i forbindelse med håndværksarbejde såsom bagindgange, områder for affaldshåndtering eller lignende.. ANBEFALING Statistikken for Nordsjællands viser at størstedelen af alle blinde alarmer ligger i tidsrummet kl Det er bemærkelsesværdigt at de fleste alarmer ligger i arbejdstiden og ligeledes at næsten halvdelen af alle alarmer er adfærdsfejl (menneskelige fejl). I de tilfælde, hvor alarmen skyldes en menneskelig fejl er institutionen/virksomheden oftest hvad der er årsag til alarmen. Et problem ved dette er, at de den driftsansvarlige ikke har mulighed for at de- aktivere alarmen, hvis situationen er ufarlig og der altså ikke er behov for beredskabets assistance. Tekniske foranstaltninger som tidsforsinkelse kan være en løsning. Der kan lægges en tidsforsinkelse ind i systemet, således at alarmoverførslen til brandvæsenet først sker efter en nærmere defineret tid. Inden for denne tid har personalet mulighed for at undersøge, om aktivering af en detektor skyldes en reel brand eller en utilsigtet hændelse. Dette bør gøres med forbehold for typen af virksomhed samt eventuelt defineres på tidspunkter, så der kun er tidsforsinket alarmoverførsel i arbejdstiden på hverdage. En anden teknisk løsning i ABA- centralen er, at man laver foranstaltninger vedrørende alarmbehandlingen. F.eks. kan udløsningen af en alarm fra et automatisk brandsikringsanlæg gøres afhængig af aktiveringen af flere detektorer, dvs. at der først overføres signal til brandvæsenet, når to eller flere detektorer er aktiveret. I begge de nævnte tilfælde skal det dog nøje vurderes, om det er forsvarligt at indføre en forsinket tilkaldelse af brandvæsenet 4. Det skal i begge tilfælde vurderes hvorledes ovenstående metoder er ansvarlige og ikke forringer anlæggets generelle sikkerhedsniveau utilstrækkeligt. 4 Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer, Beredskabsstyrelsen April 2011 Sagsnr.: 2010/01692 Nordsjællands KAT2011F Side 11 af 14

13 TEKNISKE FEJL Tekniske forbedringer af eksisterende alarmanlæg eller dele heraf vil i en række tilfælde kunne reducere antallet af blinde alarmer, hvor f.eks. udskiftning af ældre detektorer med nye intelligente detektorer dvs. detektorer som kan skelne mellem forskellige typer røg kan være en mulighed. En enklere teknisk forbedring og i nogle tilfælde mere nærliggende mulighed er at flytte detektorer, som giver mange alarmer, til mere hensigtsmæssige placeringer i forhold til arbejdsgange på virksomheden. Ved flytning af detektorer skal man dog være opmærksom på ikke at komme i konflikt med eventuelle installationsforskrifter. Sidst men ikke mindst, er det utrolig vigtigt, at man udfører en teknik- og driftsrapport. I drift rapporten kan institutionen/virksomheden danne sig et overblik over eventuelle tekniske fejl og derved få kortlagt problemer og nemmere udbedre fejlen. Teknik- og driftsrapporten er ligeledes et værktøj der kan bistå til løbende kontrolføring af anlægget. Flere montør og sikkerhedsfirmaer er begyndt at tilbyde elektroniske driftsrapporter. Disse elektroniske driftsrapporter hjælper virksomheden ved automatisk at påminde og registrere eftersyn, månedlig kontrol og lignende. Eksempler på funktioner i et elektronisk driftsrapportsystem: Registrere planlagte og akutte hændelser Give automatisk besked ved ændringer Give automatisk besked, hvis tidspunkt for planlagte aktiviteter bliver overskredet Danne overblik over alle hændelser via en enkel søgefunktion Registrering af alle vigtige stamdata Opbevare alle relevante dokumenter for både stamdata og hændelser I statistikken for Nordsjællands, er der forholdsvis mange blinde alarmer, hvor årsagen er ukendt, hvorfor det anbefales at man i kurser og ved brandsyn rådgiver institutioner/virksomheder i bedre brug af teknik- og driftsrapporter. De elektroniske rapporter kan udliciteres for mindre beløb, hvilket i sidste ende kan være en fordel i forhold til institutionen/virksomhedens udgift til blinde alarmer. Med elektroniske driftsrapporter vil det på sigt blive mere simpelt at forbygge eventuelle blinde alarmer, da årsagen nemt kan findes i systemets registre. Hvor vidt eksisterende systemer kan leve op til ovenstående foreslag samt kan samarbejde med eksisterende installeret teknologi hos både Nordsjællands samt ABA anlæg vil kræve en videre research på emnet. Eventuelt kan det overvejes om der bør udvikles en løsning på tværs af Helsingør og Fredensborg kommuner der samtidig kan kommunikere med brandvæsenets nuværende teknologi (computere, alarmcentral samt evt. ipads). Nordsjællands KAT2011F Side 12 af 14

14 SAMMENFATNING Målet med rapporten har været at analysere udbredelsen af blinde alarmer (hvor, hvem) samt årsagen (hvorfor) hertil. Til at løse denne problemstilling, er der nøjagtig gennemgået statistik for Nordsjællands s udrykningsaktivitet til blinde alarmer. Datamaterialet er hentet fra arkiveringsprogrammet Beredskab 2000 og er blevet analyseret hvorefter relevante sammenhænge er blevet fremhævet og diskuteret. Analysen har primært baseret sig på data fra 1/ til 1/ Fra analysen kan det understreges, at den hyppigste årsag til blinde alarmer i Nordsjælland s slukningsområde skyldes adfærdsfejl. Den umiddelbart største adfærdsårsag er beskrevet til at være håndværkerrelateret. Der er i flere tilfælde noteret årsager såsom slibning, pudsning, støv og savsmuld og maling som værende den aktiverende faktor, hvorfor forholdsregler der udelukkende omhandler varmt arbejde ikke kan vurderes til at være tilstrækkelige. De tekniske fejl på anlæggene udgør den næststørste andel af alarmerne, men kan i flere tilfælde have en større økonomisk omkostning at ændre. Adfærdsfejl er i den forbindelse den kategori nemmest mulighed for de største forbedringer, da det beror på menneskelige fejl eller uagtsomhed. Det ligeledes gennemgået, hvor de blinde alarmer i Nordsjælland hyppigste opstår. Her er skoler, nr. 1 på listen med i alt alarmer på et år, efterfulgt af plejehjem med 2 pr. år og slottene Kronborg og Fredensborg med 28 i Det fremgår tydeligt, at der er en stor stigning i blinde alarmer om formiddagen, hvilket stille aftager efter fyraften. Dette kan forklares med at aktiviteten er højest på samtlige objekter i denne periode, især for adfærdsfejl som håndværkere, madlavning, rengøring og arrangementer. Der er på baggrund af ovennævnte konklusioner, drøftet flere konkrete tiltag, der har vedrørt kan bistå en reducering af Nordsjælland s blinde alarmer fremover. Dette har ført til en række anbefalinger og mulige: Kurser i ABA til driftsansvarlige og daglige brugere Information til EUC studerende / lærlinge. Undervis de kommende håndværkere om ABA, evt. i forbindelse med varmt arbejde kursus. Udfyldning af en kontrakt/blanket, hvor den drift ansvarlig og pågældende håndværker underskriver en opmærksomhedsblanket for, at gøre opmærksom på forholdsregler vedrørende institutionens /virksomhedens ABA- anlæg. Forsinkelse på alarmoverførsel og to- detektor afhængighed, de steder hvor det er forsvarligt. Vejlede institutioner og virksomheder om udførelse af driftsrapport evt. forslå en elektronisk drift rapport i forbindelse med brandsyn. Med denne rapport har Nordsjællands et bedre afsæt for at kunne fokusere fremtidig forebyggende indsats, ved at justere og implementere få væsentlige elementer. Der er ikke udarbejdet større, decideret kampagnestrategi til at formidle budskabet. Pjecer, apps, reklamer, plakater o.lign egner sig i første omgang ikke til denne problemstilling da disse former for information hurtigt kan blive overset eller glemt, hvis de ikke udgør et egentligt formål. Målgruppen for kommunikationsindsatsen er relativt lille og begrænser sig til de driftsansvarlige, daglige brugere og håndværkere. Fra ABA- kurset i Fredensborg kommune, er det konstateret, at driftsansvarlige ikke har den forventede eller fornødne viden om anlæggene og det bør der rettes op på, før der bruges andre former for kommunikationsmidler. Fokuseret dialog, kurser og rådgivning kan være første fase i reducering af blinde alarmer. Nordsjællands kan udbyde flere kurser og evt. workshops i brug af ABA anlæg. Til Nordsjællands KAT2011F Side 1 af 14

15 de drift ansvarlige er der udviklet et produkt kaldet Opmærksomhedsblanketten. Produktet er udviklet med inspiration fra aftaleblanketter med varmt arbejde og bør udfyldes før påbegyndelsen af håndværksarbejde, Opmærksomhedsblanketten er mere generel og vedrører alle form for håndværks relateret arbejde, der kan påvirke anlægget og dermed afgive en blind alarm. Såfremt disse blanketter uddeles og benyttes i større grad, må det forventes, at de blinde alarmer reduceres betydeligt. Nordsjællands KAT2011F Side 14 af 14

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Guide til hushåndværker

Guide til hushåndværker Guide til hushåndværker 2 Guide til hushåndværker Trin for trin-guide For nogle afdelinger kan det være en rigtig god ide at indgå faste aftaler med en håndværker over længere tid, således at det er det

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil I denne guide finder I gode råd til, hvordan I kan gribe arbejdet med den lokale klimatilpasningsprofil an, og hvad I bør overveje i projektets faser:

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

Brandskader. - vi gør skaden go igen..

Brandskader. - vi gør skaden go igen.. Brandskader Brandskader Beredskab NERIS har gennem årene opbygget en stor erfaring i brandskader. Vi har et tæt samarbejde med de lokale brandvæsener og -beredskaber, bl.a. på uddannelsesområdet. Totalløsning

Læs mere

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk INDHOLD INDLEDNING... 3 FORDEL AT FLYTTE MENS DU SELV KAN BESTEMME... 3 HAR DU BEHOV FOR EN ÆLDREBOLIG?... 4 VENTELISTE... 4 SÅDAN

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger

Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger December 2005 Om undersøgelsen Beredskabsstyrelsen iværksatte i november 2005 en befolkningsundersøgelse om røgmeldere (røgalarmer). Målet med undersøgelsen

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ODIN

KOM GODT I GANG MED ODIN KOM GODT I GANG MED ODIN Anvend denne folder hvis du skal i gang med at bruge ODIN, eller hvis du ønsker vejledning i indberetning af oplysninger om redningsberedskabets udrykningsaktivitet i ODIN. INDHOLD

Læs mere

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg Beredskabsmyndighederne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre & Rødovre Kommuner Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Februar 2014 (O) Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Nr. Spørgsmål Svar 1. Har ENS ønsker til eller nøgletal for størrelsen på info-midler indenfor de 9.4 mio. (dette udbud)?

Nr. Spørgsmål Svar 1. Har ENS ønsker til eller nøgletal for størrelsen på info-midler indenfor de 9.4 mio. (dette udbud)? Spørgsmål stillet i forbindelse med Energistyrelsens udbud af rammekontrakt om uvildig rådgivning af bygningsejere i forbindelse med udskiftning af olie- og naturgasfyr med en VE-baseret opvarmningsform.

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Alle vores GSM alarmer kan

Alle vores GSM alarmer kan Alle vores GSM alarmer kan Sender SMS eller ringer op ved alarm. Kan styres af App fra iphone og Android. Tidsforsinket til- og frakobling. Skal-sikring med nattilkobling. Sender SMS ved strømsvigt. Med

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm

Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm Vigtig information Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm fumonic 3 røgalarm Varmekontrol A/S er en del af ista-gruppen Sikkerhed til dig og dem du holder af Tillykke med dine nye røgalarmer. Med installationen

Læs mere