NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN I SAMARBEJDE MED KATASTROFE- OG RISIKOMANAGERUDDANNELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN I SAMARBEJDE MED KATASTROFE- OG RISIKOMANAGERUDDANNELSEN"

Transkript

1 NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN I SAMARBEJDE MED KATASTROFE- OG RISIKOMANAGERUDDANNELSEN REDUCERING AF BLINDE ALARMER Rapport om muligheder og tiltag for at reducere antallet af blinde alarmer fra ABA anlæg i Helsingør og Fredensborg Kommuner Emil Schaldemose & 10/24/201

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 2 Baggrund for rapporten... 2 Opgavens arbejdstitel og formål... 2 Arbejdsgruppen... 2 Tilgang... 2 Forbehold... Datapræsentation... 4 Analyse... Top lokationer... 9 Anbefalinger og tiltag Adfærdsfejl anbefaling anbefaling anbefaling Tekniske fejl Sammenfatning... 1 Nordsjællands KAT2011F Side 1 af 14

3 INDLEDNING BAGGRUND FOR RAPPORTEN De studerende på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen har i forbindelse med deres modul 11 haft et forløb omhandlende samfundssikkerhed i et forebyggelsesperspektiv. Formålet med modul 11 er at sætte de studerende i stand til at analysere og forstå katastrofe- og risikosituationer med særligt henblik på forebyggelse, at kunne rådgive offentlige og private organisationer om forebyggelse samt at kunne tilrettelægge en målrettet kommunikationsindsats med henblik på adfærdspåvirkning. Modulet er ligeledes bygget op omkring løsning af en praktikopgave indenfor forebyggende sikkerhed, som de studerende udfører to- og- to sammen i tæt kontakt med en offentlig eller privat virksomhed. Rammen for praktikopgaven er defineret på forhånd af virksomheden, der typisk vil være en kommune, en statsinstitution eller en ikke- statslig organisation. Nordsjællands har som led i denne proces udbudt to praktikopgaver. Den ene af de to opgaver omhandler nedbringelse af Helsingør og Fredensborg kommunes udrykning til blinde alarmer. Til denne opgave ønskes det, at der igangsættes en proces, hvor antallet af blinde alarmer i.f.m. automatiske brandalarmeringsanlæg reduceres. Nordsjællands har på nuværende tidspunkt ca. 700 udrykninger om året hvoraf ca. % er blinde alarmer. (0, % på landsplan). OPGAVENS ARBEJDSTITEL OG FORMÅL Hvordan får Nordsjællands reduceret antallet af blinde alarmer ifm. udrykninger til automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA- anlæg) i Fredensborg og Helsingør kommuner? Målet er at analysere udbredelsen af blinde alarmer (hvor, hvem) samt årsagen (hvorfor) hertil. Med baggrund i analysen udarbejdes en målrettet kampagne til ABA kunder generelt (pt. 18) samt en specifik handleplan hvor problemet og udbredelsen er størst herunder f.eks. tilpasset rådgivning i forbindelse med brandsyn (ændring i adfærd). ARBEJDSGRUPPEN Praktikopgaven er blevet udarbejdet af studerende fra Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen, og Emil Schaldemose L. Jensen. Projektet er ligeledes udarbejdet i tæt dialog med Nordsjællands. I de følgende afsnit vil det blive beskrevet, hvorledes vi som praktikanter har arbejdet med opgaven, samt hvorledes en analyse af resultaterne udmunder i en række anbefalinger og et endeligt produkt til løsning af opgavens formål. TILGANG Til projektet er der blevet en gennemført en kortlægning af Nordsjælland s udrykninger til blinde alarmer. Dataindsamlingen er sket via programmet Beredskab Nordsjællands KAT2011F Side 2 af 14

4 Beredskab 2000 er et registrerings- og indberetningsprogram for brandvæsenets udrykningsaktiviteter. I programmet har der været opsat et filter, der kun registrerer aktiviteten til blinde alarmer og indenfor dette filter er der fokusereret på, dato/tid, adresse/institution og indsatsbeskrivelsen (årsag). Denne kvantitative form for analysemetode har til formål at give Nordsjællands et overblik over, i hvilke institutioner der har været blinde alarmer, i hvilket tidsrum der oftest afgives blind alarm og om der findes en bestemt årsag til problematikken. Ligeledes har dataindsamlingen været brugbar til at målrette anbefalingerne til kommunens brugere af ABA anlæg. Analysen og kortlægningen basere sig på resultater fra året 2012, men resultater fra udrykningsaktiviteter i år 201 er vedlagt rapporten som bilag. FORBEHOLD I henhold til Beredskabsstyrelsen defineres forskellige typer af alarmer som følger: Blind alarm: En alarm afgivet i god tro, hvor der ikke er sket nogen skade, som fordrer redningsberedskabets assistance. Falsk alarm: En alarm afgivet i ond tro, hvor der ikke er sket nogen skade, som fordrer redningsberedskabets assistance. 1 Denne rapport fokuserer udelukkende på blinde alarmer afgivet til Nordsjællands af Automatiske Brandalarmanlæg, hvorfor 112- kald ikke er medtaget. Ligeledes er datagrundlaget for rapporten blevet gennemgået så blinde alarmer der ikke er relaterede til fejl på anlæg, menneskelige fejl eller adfærdsfejl er blevet sorteret fra. Alarmer kan internt være registreret som blinde alarmer i henhold til ovenstående definition, men er i denne rapport set som uundgåelige hændelser som ikke kan afhjælpes eller forebygges med en teknisk løsning eller adfærdsændring. Et eksempel kan være røg der aktiverer ABA anlægget med en oprindelse der ikke fordrer redningsberedskabets assistance. Alarmer med ukendt årsag i henhold til indsatsbeskrivelsen er medtaget i datagrundlaget og kan bevidne et behov for mere detaljeret rapportføring for at give bedre og bredere indsigt i kommunernes blinde alarmer. Udrykninger medtaget i datagrundlaget er så vidt muligt blevet kategoriseret efter indsatsbeskrivelsen. Udrykningerne er blevet kategoriseret i kategorier; Adfærdsfejl, tekniske fejl og ukendt. Adfærdsfejl indeholder hændelser der beror på menneskelige fejl hvor det vurderes at disse kunne undgås ved bedre kendskab til anlæg og procedurer. Disse indeholder ligeledes hvad der kunne vurderes til at være dimensioneringsfejl af anlægget. Tekniske fejl indeholder hændelser der ikke beror på menneskelige fejl, men på fejl på anlægget eller anlæg der er tilknyttet ABA anlægget (fx energenanlæg, AVS anlæg, o.lign.) samt eksterne påvirkninger som vand, damp og strømsvigt. Kategorien ukendt indeholder hændelser der ikke kan tilknyttes adfærds- eller tekniske fejl men hvor det fremgår af indsatsbeskrivelsen alarmen er afgivet af et ABA anlæg. Datagrundlaget er baseret på blinde alarmer udtrukket fra 1. januar 2012 til 1. december 2012 og altså et helt kalender år for sammenlignelses bekvemmelighed. Vedlagt som digital bilag er datagrundlag for 1. januar 201 til 0. september 201 (excel) samt et afsnit om periodens mest besøgte lokationer. 1 https://brs.dk/viden/odin/regler/notater/documents/notat_blinde_falske_reelle_alarmer.pdf Nordsjællands KAT2011F Side af 14

5 DATAPRÆSENTATION Datagrundlaget for denne rapport er baseret på blinde alarmer for Nordsjællands og bygger på indsatsbeskrivelser fra Nordsjællands s Beredskab 2000 database. Analyse og anbefalinger er primært baseret på data fra 1/ til 1/ Data fra 1/1-201 til 0/9-201 eksisterer i rapportens tilknyttede excel- ark (afleveret digitalt til Martin Howardsen og Steffen Alstrup Haagesen) og ligeledes benyttet i afsnittet Top lokationer. Dette er et bevidst valg for nemmere sammenligning fra år til år. Foreløbig data for 201 er dog medtaget i afsnittet om top lokationer da der har været ønske om et nemt overblik over disse ved udfærdigelsen af denne rapport. Foreløbig data for 201 kan i 2014 med fordel registreres for at skabe et sammenligningsgrundlag med denne rapports datagrundlag. Ved registrering af data fra Beredskab 2000 er der lægt vægt på, at der skulle gives et overordnet billede der kan belyse de mest gængse årsager til blinde alarmer så der kan sættes ind på disse. Der er derfor ikke registreret detaljer såsom anlægs- eller rapportnummer og de registrerede informationer begrænser sig derfor til dato, tidspunkt, objekt, årsag, adresse, postnummer og kommune. Ønskes en individuel behandling af de lokationer med et antal alarmer der er over normalen og gennemsnittet, kan dette hentes via adressen på lokationen. Rapportens tilknyttede excel ark er opstillet i samme rækkefølge som forekomster i Beredskab Registrering af dato er foretaget for, at kunne understøtte den blinde alarm og så den nemmere kan tilbagespores. Tidspunkt er registreret for, at belyse nødvendigheden af tidsbestemte anbefalinger såsom for eksempel tidsforsinkelse på alarmoverførslen. Registrering af objekt er foretaget så vidt muligt ud fra indsatsbeskrivelsen, Krak og/eller Google, og er derefter blevet kategoriseret så bredt som muligt. Registrering af årsag er vurderet ud fra indsatsbeskrivelsen så vidt muligt for at belyse hvilke typer af anbefalinger der bør lægges vægt på. Årsager er inddelt i to kolonner; Én generel indeholdende adfærdsfejl, tekniske fejl, ukendt, andet og ikke ABA (sidste kategori er sorteret fra efter dataindsamling) og en uddybende årsagskolonne hvor årsagen er blevet uddybet så vidt muligt afhængig af indsatsbeskrivelsen. Postnummer samt kommune er medtaget for at danne et fremtidigt sammenligningsgrundlag som ikke vil blive berørt yderligere i denne rapport. Nordsjællands KAT2011F Side 4 af 14

6 ANALYSE Den primære målsætning ved dataindsamlingen har været, at klarlægge årsagerne til blinde alarmer på ABA anlæg, hvorfor det indledende er relevant at analysere dette punkt. Alarmkategorier 17% Adfærdsfejl 26% 4% Andet Teknisk fejl Ukendt % Som det fremgår af ovenstående diagram kan størstedelen af årsagerne til de registrerede blinde alarmer kategoriseres som adfærdsfejl (4 %), den næststørste årsag er tekniske fejl (26 %) og ukendte årsager den mindste kategori af de tre relevante kategorier. Kategorien Andet er medtaget for, at belyse registreringsforskelle i forhold til om ABA anlægget har udført sit arbejde. Under adfærdsfejl er registreret blinde alarmer som kunne være undgået ved en bedre viden om ABA anlægget, brugen af samme eller generel uagtsomhed overfor anlægget. Tekniske fejl indebærer både direkte fejl på anlægget (en melder der aktiveres uden påviselig årsag), men også eksterne påvirkninger der aktiverer anlægget hvor der ikke er behov for beredskabets assistance (vandskade fra regnvand, vand/damp fra rør der er læk, dimensioneringsfejl, aktivering af ABA anlægget af andre anlægstyper som AVS, energen el.lign.). Tekniske fejl kan i flere tilfælde ikke begrænses da disse ligeledes kan beskrives som hændelige uheld og i andre tilfælde ville det kræve en fysisk ændring på installationen af anlægget for at undgå unødvendige blinde alarmer, som f.eks. flytning af detektorer eller finjustering af grænseværdier for meldere. Adfærdsfejl er den kategori med plads til de største forbedringer da det beror på menneskelige fejl eller uagtsomhed. En øget opmærksomhed hos brugerne af bygninger med ABA anlæg kan altså forvente at give et positivt udsving på antallet af blinde alarmer fra ABA anlæg. Kategorien der udgør de ukendte årsager kan formodentlig nedbringes ved strengere krav til indsatsbeskrivelserne da disse, med den rette baggrundsviden, enten kan flyttes under kategorierne adfærdsfejl, tekniske fejl eller ikke ABA. I sidste instans burde samtlige blinde ABA alarmers årsag kunne tilskrives enten den menneskelige faktor (adfærdsfejl) eller den tekniske faktor (teknisk fejl). Nordsjællands KAT2011F Side af 14

7 Årsager Ovenstående diagram viser en uddybning af årsagerne til de registrerede blinde alarmer såfremt informationen var tilgængelig i indsatsbeskrivelsen. De lavest rangerende årsager er ikke medtaget grundet tekniske begrænsninger ved diagrammer, hvorfor årsager med kun én forekomst ikke er medtaget i ovenstående diagram, disse kan findes i rapportens tilknyttede excel ark. Den umiddelbart største årsag er beskrevet til at være håndværker relateret. Det skal bemærkes at der i en stor udstrækning ikke er noteret hvor vidt det er varmt arbejde 2 der er årsagen hertil som der med hensyn til generel brandsikkerhed er fokuseret på ofte, men det vurderes at luftforurenende arbejde der udvikler partikler som aktiverer meldere unødvendigt har en stor indflydelse på denne årsag også. Der er i flere tilfælde noteret årsager såsom slibning, pudsning, støv og savsmuld og maling som værende den aktiverende faktor. Den næststørste årsag er røg fra køkkener eller køkkenredskaber hvilket man i nogle tilfælde kan dimensionere sig fra, dog er der flere tilfælde hvor årsagen ikke stammer fra et storkøkken men i stedet fra brødristere, mikrobølgeovne og lignende. Uagtsomhed ved tilberedning i mindre køkkener kan ofte forårsage blinde alarmer, hvilket ofte er set i objekter som dag- og døgninstitutioner. Årsager med oprindelse fra madlavning er derfor i stor udstrækning vurderet til at være et adfærdsproblem og ikke et teknisk problem. Det skal nævnes, at der ligeledes er en underkategori der hedder Røg fra ovn. Disse årsager er hvor der, jævnført indsatsbeskrivelsen var specificeret at årsagen stammede fra en ovn. Røg fra køkken dækker over uspecificerede årsager samt årsager der ikke er ovne (brødristere, elkedler, o.lign.). En relativ hyppig årsag viser sig ligeledes at være vandskader, som primært kan tilskrives indtrængen vand ved kraftigt regnvejr eller brud på et vandrør. Disse er noteret som tekniske fejl da anlæggets formål ikke er, at blive aktiveret ved denne hændelse. Det kan formodes at vandskaden i de fleste tilfælde er af så lille et omfang så der er behov for beredskabets assistance hvorfor det er en unødvendig udrykning. For den driftsansvarlige kan der dog ligge en økonomisk fordel i, at anlægget aktiveres da der dermed gøres opmærksomt på skaden som kan afhjælpes og begrænses inden den udvikler sig yderligere. 2 DBI Vejledning 10, del 1, 2 og Nordsjællands KAT2011F Side 6 af 14

8 Andre nævneværdige årsager er rygning, røg fra røgkanon, brandtryk (fejltaget for døråbner), støv i detektorer samt rengøring som alle kan tilskrives manglende opmærksomhed på anlæggets virke. Alle disse er kategoriserede som adfærdsfejl. Objekttyper For at kunne målrette forebyggelsen af blinde alarmer er det relevant, at belyse hvilken type af objekter der er mest almindelige for blinde alarmer. Det fremgår, at det hyppigste objekt er skoler, af flere årsager. Nordsjællands dækker et stort antal skoler, der er mange personer med daglig gang som elever, lærere og forældre, der er et større antal arrangementer i forhold til andre objekter og flere aktiviteter der kan aktivere anlæggets meldere som for eksempel rengøring, håndværkere, fysikforsøg, hjemkundskab, drengestreger og lignende. ABA anlæg på skoler dækker ligeledes ofte over et større bygningsareal end mindre institutioner som for eksempel børnehaver. Plejehjem har ligeledes relativt mange blinde alarmer hvilket ligeledes er grundet i en del aktiviteter herunder jævnlig madlavning, og ligeledes begrundet med, at der er beboere samt døgnbemanding hvorfor der kan forekomme aktiviteter der kan aktivere meldere mere eller mindre døgnet rundt. Der er ligeledes et større antal objekter, hvilket har en påvirkning på antallet af potentielle alarmer. Kronborg og Fredensborg slot havde tilsammen 28 blinde alarmer i 2012 hvilket er et stort antal på kun to objekter, dog må dette tal forventes at blive mindre i de kommende år eftersom Fredensborg Slot har taget et nyt ABA anlæg i brug for nylig og Kronborg har været underlagt en renovationsperiode. Der er dog, på begge objekter, forekommet flere adfærdsfejl. Nordsjællands KAT2011F Side 7 af 14

9 Blinde alarmer fordelt på tidspunkt Ovenstående diagram viser fordelingen af blinde alarmer på døgnets timer. Der er ikke taget hensyn til hverdage eller weekender. Det fremgår tydeligt at der er en stor stigning i blinde alarmer om formiddagen, hvilket stille aftager efter fyraften. Dette kan forklares med at aktiviteten er højest på samtlige objekter i denne periode, især for adfærdsfejl som håndværkere, madlavning, rengøring og arrangementer. Vigtigheden ved at medbringe denne statistik er, at belyse hvorvidt der er mulighed for at ændre på folks hverdag og dermed nedsætte antallet af blinde alarmer eller alternativt, at tilpasse procedurerne for alarmering sådan, at blinde alarmer kan opfanges af den driftsansvarlige før den egentlige alarmering af beredskabet. Dette diskuteres videre under anbefalinger. Nordsjællands KAT2011F Side 8 af 14

10 TOP LOKATIONER I forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport blev det vurderet som relevant, at undersøge om der er udvalgte ABA anlæg der har væsentligt flere blinde alarmer end gennemsnittet. Det er blevet efterspurgt, at der udover data fra 2012 ligeledes medtages de lokationer med flest blinde alarmer i 201, så der dannes et opdateret billede over hvilke anlægsejere der bør tages kontakt til. Fredensborg Slot Ullerødskolen Kronborg Slot Kulturværftet 2012 Tabel 1 Egelunden, Egedalsvænge 17 Forsyning Helsingør, Energivej 19 Niverødgårdskolen, Mariehøj 01 Mergeltoften 8, plejehjem Comwell, Nørrevej 80 Horserød Statsfængsel, Esrumvej 67 Krogerupvej 1, Højskole Kridthuset Plejehjem, Rødehusvej 2 Helsingør Skole, Gefionsvej 9 Aktivitetsc. Hamlet, Kronborgvej 1 SuperBest, Østertorv 10 Skole, Rugmarken 1 Hellebæk Skole, Skåningevej Tabel 2 Snekkersten Skole, Smakkevej 2 Kronborg Slot Fredensborg Slot Horserød Statsfængsel, Esrumvej 67 Egelunden, Egedalsvænge 17 Helsingør Skole, Marienlyst Allé 2 Krogerupvej 1, Højskole Snekkersten Skole, Smakkevej 2 4 Blindecenter, Lindelyvej Ovenstående poster er de 18 lokationer med flest blinde alarmer en komplet liste kan findes i excel- bilaget. Kursiv = Gengangere Kl. Skolen, Rasmus Knudsens Vej 0 4 Coloplast, Aa. Louis- Hansens Allé 1 Hornbæk Skole, Søren Kannesvej 6 Sundhedshuset Helsingør, Murergade Mergeltoften 8, plejehjem Coloplast, Egevangen 4 Pensionat, Per Bjørns Vej 20 Soc.Psyk. Botilbud, Johannes Hages Allé VUC Nordsjælland, Gurrevej 90 Soc.Psyk. Botilbud, Lindevangsvej 1 Ovenstående tabeller viser de 18 lokationer med flest blinde alarmer i henholdsvis 2012 og 201. Værd at bemærke er, at både Kronborg og Fredensborg Slotte er i top på begge lister. Som nævnt tidligere har begge lokationer enten været under ombygning eller fået opsat nyt ABA anlæg. En oversigt over de lokationer med flest blinde alarmer kan med fordelt udarbejdes årligt og være grundlag for nærmere undersøgelse af forebygning. Eftersom den største årsag til blinde alarmer er håndværker relateret kan perioder hvor lokationer har en stigning i blinde alarmer grundet større renovering eller ombygning Nordsjællands KAT2011F Side 9 af 14

11 ANBEFALINGER OG TILTAG ADFÆRDSFEJL I analysen af Nordsjællands s blinde alarmer, ses det over halvdelen af alle blinde alarmer skyldes adfærdsfejl. Adfærdsfejl er som tidligere beskrevet menneskelige fejl, så som, rengøring (støv i detektor), rygning, røg i køkken, fejldetektering og håndværksarbejde. Mange af disse adfærdsfejl er gengangere på de forskellige institutioner og virksomheder. Det positive ved adfærdsfejl er, at adfærden hos brugere og driftsansvarlige er til at ændre. Opgaven er, at nedbringe antallet af blinde alarmer og netop indenfor denne kategori er der bestemt brug for en forbedring i viden og brug af ABA- centralen. Landsdækkende analyser, heriblandt alarmanalysen, Beredskabsstyrelsens statistik og Deloittes effektiviseringsanalyse konkluderer ligeledes at adfærdsfejl er skyld i mange blinde alarmer. Kendetegnet for Nordsjællands s adfærdsfejl er, at det som oftest er håndværkere der udløser alarmen, som følge af varmt eller luftforurenende arbejde o. lign. Arbejde som eksempelvis slibning, savning, pudsning påbegyndes, uden den drift ansvarlige og håndværkere er opmærksomme på at udsatte detektorer skal tildækkes eller frakobles fra ABA- centralen. Ansvaret ligger primært hos den drift ansvarlige og det er institutionen eller virksomheden der skal betale gebyr for fejlmeldingen. 1. ANBEFALING Det anbefales at man i større grad går i dialog med anlægsejere/drift ansvarlige. Ved en dialog mellem brandvæsenet og anlægsejeren kan institutionen eller virksomhedens ansatte (eventuelt i form af en egentlig kursusaktivitet, eksempelvis som kursus afholdt i Fredensborg Kommune) bibringes en forståelse for alarmanlæggets virkemåde, herunder hvad der kan forårsage utilsigtet aktivering af anlægget. Relevante medarbejdere kan f.eks. motiveres til i dagligdagen at være opmærksom på et automatisk brandsikringsanlæg ved at deltage i de regelmæssige afprøvninger af alarmanlægget. Incitamentet for uddannelse/ kursus er at de sparer på ABA gebyrer og evt. forsikring. Ligeledes kan der vurderes et behov for vejlednings- og statussamtaler med driftsansvarlige på anlæg der har en stor mængde blinde alarmer, hvor den pågældende anlægsejer og driftsansvarlige inviteres til en samtale hvor forholdene vendes og der vurderes hvorledes flere blinde alarmer kan undgås. 2. ANBEFALING Et andet opmærksomhedspunkt er at sikre, at håndværkeres arbejde udføres på en sådan måde, at alarmanlægget ikke aktiveres på grund af dette arbejde. Denne form for kontrol benyttes allerede i nogle virksomheder / institutioner. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer, Beredskabsstyrelsen April 2011 Sagsnr.: 2010/01692 Nordsjællands KAT2011F Side 10 af 14

12 Før arbejdet påbegyndes udfærdiges en kontrakt/blanket, hvor den drift ansvarlig og den pågældende håndværker underskriver, at de er opmærksomme på forholdsregler vedrørende institutionens /virksomhedens ABA- anlæg. Et eksempel på en opmærksomhedsblanket er udarbejdet i forbindelse med denne rapport og vedlagt som bilag. Blanketten har til formål, at rette opmærksomhed på anlæggets eksistens og har ikke til formål at være en egentlig bureaukratisk fornødenhed. Det kan ligeledes anbefales at man undersøger muligheden for ekstra information eller uddannelse til håndværkere. Dette kan gøres i form af information til EUC lærlinge ved at undervise de kommende håndværkere om ABA anlæg og blinde alarmer, evt. i forbindelse med varmt arbejde kursus. Nordsjællands kan med fordel overveje at udbyde kurser til relevante erhvervsskoler. For, at gøre den daglige arbejdsgang opmærksom på ABA anlægget kan klistermærker udvikles og distribueres i forbindelse med brandsyn. Et eksempel herpå er ligeledes vedlagt som bilag X. Klistermærker kan med fordel ophænges på den driftsansvarliges kontor, ABA anlægget eller steder som vil blive set i forbindelse med håndværksarbejde såsom bagindgange, områder for affaldshåndtering eller lignende.. ANBEFALING Statistikken for Nordsjællands viser at størstedelen af alle blinde alarmer ligger i tidsrummet kl Det er bemærkelsesværdigt at de fleste alarmer ligger i arbejdstiden og ligeledes at næsten halvdelen af alle alarmer er adfærdsfejl (menneskelige fejl). I de tilfælde, hvor alarmen skyldes en menneskelig fejl er institutionen/virksomheden oftest hvad der er årsag til alarmen. Et problem ved dette er, at de den driftsansvarlige ikke har mulighed for at de- aktivere alarmen, hvis situationen er ufarlig og der altså ikke er behov for beredskabets assistance. Tekniske foranstaltninger som tidsforsinkelse kan være en løsning. Der kan lægges en tidsforsinkelse ind i systemet, således at alarmoverførslen til brandvæsenet først sker efter en nærmere defineret tid. Inden for denne tid har personalet mulighed for at undersøge, om aktivering af en detektor skyldes en reel brand eller en utilsigtet hændelse. Dette bør gøres med forbehold for typen af virksomhed samt eventuelt defineres på tidspunkter, så der kun er tidsforsinket alarmoverførsel i arbejdstiden på hverdage. En anden teknisk løsning i ABA- centralen er, at man laver foranstaltninger vedrørende alarmbehandlingen. F.eks. kan udløsningen af en alarm fra et automatisk brandsikringsanlæg gøres afhængig af aktiveringen af flere detektorer, dvs. at der først overføres signal til brandvæsenet, når to eller flere detektorer er aktiveret. I begge de nævnte tilfælde skal det dog nøje vurderes, om det er forsvarligt at indføre en forsinket tilkaldelse af brandvæsenet 4. Det skal i begge tilfælde vurderes hvorledes ovenstående metoder er ansvarlige og ikke forringer anlæggets generelle sikkerhedsniveau utilstrækkeligt. 4 Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer, Beredskabsstyrelsen April 2011 Sagsnr.: 2010/01692 Nordsjællands KAT2011F Side 11 af 14

13 TEKNISKE FEJL Tekniske forbedringer af eksisterende alarmanlæg eller dele heraf vil i en række tilfælde kunne reducere antallet af blinde alarmer, hvor f.eks. udskiftning af ældre detektorer med nye intelligente detektorer dvs. detektorer som kan skelne mellem forskellige typer røg kan være en mulighed. En enklere teknisk forbedring og i nogle tilfælde mere nærliggende mulighed er at flytte detektorer, som giver mange alarmer, til mere hensigtsmæssige placeringer i forhold til arbejdsgange på virksomheden. Ved flytning af detektorer skal man dog være opmærksom på ikke at komme i konflikt med eventuelle installationsforskrifter. Sidst men ikke mindst, er det utrolig vigtigt, at man udfører en teknik- og driftsrapport. I drift rapporten kan institutionen/virksomheden danne sig et overblik over eventuelle tekniske fejl og derved få kortlagt problemer og nemmere udbedre fejlen. Teknik- og driftsrapporten er ligeledes et værktøj der kan bistå til løbende kontrolføring af anlægget. Flere montør og sikkerhedsfirmaer er begyndt at tilbyde elektroniske driftsrapporter. Disse elektroniske driftsrapporter hjælper virksomheden ved automatisk at påminde og registrere eftersyn, månedlig kontrol og lignende. Eksempler på funktioner i et elektronisk driftsrapportsystem: Registrere planlagte og akutte hændelser Give automatisk besked ved ændringer Give automatisk besked, hvis tidspunkt for planlagte aktiviteter bliver overskredet Danne overblik over alle hændelser via en enkel søgefunktion Registrering af alle vigtige stamdata Opbevare alle relevante dokumenter for både stamdata og hændelser I statistikken for Nordsjællands, er der forholdsvis mange blinde alarmer, hvor årsagen er ukendt, hvorfor det anbefales at man i kurser og ved brandsyn rådgiver institutioner/virksomheder i bedre brug af teknik- og driftsrapporter. De elektroniske rapporter kan udliciteres for mindre beløb, hvilket i sidste ende kan være en fordel i forhold til institutionen/virksomhedens udgift til blinde alarmer. Med elektroniske driftsrapporter vil det på sigt blive mere simpelt at forbygge eventuelle blinde alarmer, da årsagen nemt kan findes i systemets registre. Hvor vidt eksisterende systemer kan leve op til ovenstående foreslag samt kan samarbejde med eksisterende installeret teknologi hos både Nordsjællands samt ABA anlæg vil kræve en videre research på emnet. Eventuelt kan det overvejes om der bør udvikles en løsning på tværs af Helsingør og Fredensborg kommuner der samtidig kan kommunikere med brandvæsenets nuværende teknologi (computere, alarmcentral samt evt. ipads). Nordsjællands KAT2011F Side 12 af 14

14 SAMMENFATNING Målet med rapporten har været at analysere udbredelsen af blinde alarmer (hvor, hvem) samt årsagen (hvorfor) hertil. Til at løse denne problemstilling, er der nøjagtig gennemgået statistik for Nordsjællands s udrykningsaktivitet til blinde alarmer. Datamaterialet er hentet fra arkiveringsprogrammet Beredskab 2000 og er blevet analyseret hvorefter relevante sammenhænge er blevet fremhævet og diskuteret. Analysen har primært baseret sig på data fra 1/ til 1/ Fra analysen kan det understreges, at den hyppigste årsag til blinde alarmer i Nordsjælland s slukningsområde skyldes adfærdsfejl. Den umiddelbart største adfærdsårsag er beskrevet til at være håndværkerrelateret. Der er i flere tilfælde noteret årsager såsom slibning, pudsning, støv og savsmuld og maling som værende den aktiverende faktor, hvorfor forholdsregler der udelukkende omhandler varmt arbejde ikke kan vurderes til at være tilstrækkelige. De tekniske fejl på anlæggene udgør den næststørste andel af alarmerne, men kan i flere tilfælde have en større økonomisk omkostning at ændre. Adfærdsfejl er i den forbindelse den kategori nemmest mulighed for de største forbedringer, da det beror på menneskelige fejl eller uagtsomhed. Det ligeledes gennemgået, hvor de blinde alarmer i Nordsjælland hyppigste opstår. Her er skoler, nr. 1 på listen med i alt alarmer på et år, efterfulgt af plejehjem med 2 pr. år og slottene Kronborg og Fredensborg med 28 i Det fremgår tydeligt, at der er en stor stigning i blinde alarmer om formiddagen, hvilket stille aftager efter fyraften. Dette kan forklares med at aktiviteten er højest på samtlige objekter i denne periode, især for adfærdsfejl som håndværkere, madlavning, rengøring og arrangementer. Der er på baggrund af ovennævnte konklusioner, drøftet flere konkrete tiltag, der har vedrørt kan bistå en reducering af Nordsjælland s blinde alarmer fremover. Dette har ført til en række anbefalinger og mulige: Kurser i ABA til driftsansvarlige og daglige brugere Information til EUC studerende / lærlinge. Undervis de kommende håndværkere om ABA, evt. i forbindelse med varmt arbejde kursus. Udfyldning af en kontrakt/blanket, hvor den drift ansvarlig og pågældende håndværker underskriver en opmærksomhedsblanket for, at gøre opmærksom på forholdsregler vedrørende institutionens /virksomhedens ABA- anlæg. Forsinkelse på alarmoverførsel og to- detektor afhængighed, de steder hvor det er forsvarligt. Vejlede institutioner og virksomheder om udførelse af driftsrapport evt. forslå en elektronisk drift rapport i forbindelse med brandsyn. Med denne rapport har Nordsjællands et bedre afsæt for at kunne fokusere fremtidig forebyggende indsats, ved at justere og implementere få væsentlige elementer. Der er ikke udarbejdet større, decideret kampagnestrategi til at formidle budskabet. Pjecer, apps, reklamer, plakater o.lign egner sig i første omgang ikke til denne problemstilling da disse former for information hurtigt kan blive overset eller glemt, hvis de ikke udgør et egentligt formål. Målgruppen for kommunikationsindsatsen er relativt lille og begrænser sig til de driftsansvarlige, daglige brugere og håndværkere. Fra ABA- kurset i Fredensborg kommune, er det konstateret, at driftsansvarlige ikke har den forventede eller fornødne viden om anlæggene og det bør der rettes op på, før der bruges andre former for kommunikationsmidler. Fokuseret dialog, kurser og rådgivning kan være første fase i reducering af blinde alarmer. Nordsjællands kan udbyde flere kurser og evt. workshops i brug af ABA anlæg. Til Nordsjællands KAT2011F Side 1 af 14

15 de drift ansvarlige er der udviklet et produkt kaldet Opmærksomhedsblanketten. Produktet er udviklet med inspiration fra aftaleblanketter med varmt arbejde og bør udfyldes før påbegyndelsen af håndværksarbejde, Opmærksomhedsblanketten er mere generel og vedrører alle form for håndværks relateret arbejde, der kan påvirke anlægget og dermed afgive en blind alarm. Såfremt disse blanketter uddeles og benyttes i større grad, må det forventes, at de blinde alarmer reduceres betydeligt. Nordsjællands KAT2011F Side 14 af 14

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet NOTAT Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet Som led i Brugerportalsinitiativet vil der inden for nogle år blive udviklet en ny løsning Samarbejdsplatformen som skal

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

Analyse: Udrykninger til alarmtryk NOVEMBER 2017

Analyse: Udrykninger til alarmtryk NOVEMBER 2017 Analyse: Udrykninger til alarmtryk NOVEMBER 2017 Beredskabet kører ofte forgæves til alarmer fra aktiverede alarmtryk I juli 2017 udgav Beredskabsstyrelsen en analyse over alarmer fra automatiske brandalarmanlæg

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Guide til hushåndværker

Guide til hushåndværker Guide til hushåndværker 2 Guide til hushåndværker Trin for trin-guide For nogle afdelinger kan det være en rigtig god ide at indgå faste aftaler med en håndværker over længere tid, således at det er det

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

STREMA EDUCATION. Introduktion

STREMA EDUCATION. Introduktion STREMA EDUCATION Introduktion Indhold Hvad er Strema Education?... 2 Sådan tilgår du Strema Education... 2 Strema Education opbygning... 3 Administrations overblik:... 4 Beskrivelse af SRM Modul... 5 Beskrivelse

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre EB 1. Virksomheden NTG Terminals A/S er en speditionsvirksomhed med lagerfaciliteter for forskellige produkter og varer beliggende på Hammerholmen 47 49 på Avedøre Holme i Hvidovre. Virksomheden modtager,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Alarmanalyse Arbejdsgrupperapport, august 2013

Alarmanalyse Arbejdsgrupperapport, august 2013 Alarmanalyse Arbejdsgrupperapport, august 2013 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING... 4 2. BAGGRUNDEN FOR ARBEJDSGRUPPENS ARBEJDE... 5 3. ARBEJDSGRUPPENS NEDSÆTTELSE OG SAMMENSÆTNING... 5 4. HVAD ER EN

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I ODENSE

BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I ODENSE BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I ODENSE Orientering om læringspunkter efter branden på bostedet, Rydsåvej i Odense den 5. januar 2015 Afdelingsleder Michael Timm fra Forebyggende Afdeling ved Odense Brandvæsen

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil I denne guide finder I gode råd til, hvordan I kan gribe arbejdet med den lokale klimatilpasningsprofil an, og hvad I bør overveje i projektets faser:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den DØGNRAPPORT Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-06-2016 til kl. 08.00 den 10-06-2016 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 09:20 Sollentuna Alle Brand alarm Blind alarm, rengøring ramt detektor. 10:15 Thorsgade

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Indholdet af en intern beredskabsplan

Indholdet af en intern beredskabsplan Indholdet af en intern beredskabsplan Indledning Denne vejledning beskriver hvad en intern beredskabsplan bør indeholde således kravene til risikovirksomheder placeret i kolonne 3 bliver opfyldt. Vejledningen

Læs mere

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1 Ipads på VHS En vejledning ipads på VHS Side 1 Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi ved allerede nu, at dette redskab bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Med uddelingen

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD.

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Enhed Center for Børn, Unge og Familier Sagsnr. 2016-7482 Dato 05-01-2017 Bilag 1. Opgavebeskrivelse Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Undersøgelser og forskning viser, at jo tidligere børn introduceres

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2009:02 1. april 2009 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2008 Rolf Knudsen Henrik Bygbjerg 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Skolens holdning er, at vi ikke accepterer mobning Det er derfor af stor vigtighed, at vi på alle niveauer og blandt alle, såvel ansatte som elever

Skolens holdning er, at vi ikke accepterer mobning Det er derfor af stor vigtighed, at vi på alle niveauer og blandt alle, såvel ansatte som elever Skolens holdning er, at vi ikke accepterer mobning Det er derfor af stor vigtighed, at vi på alle niveauer og blandt alle, såvel ansatte som elever og forældre, er indstillet på aktivt at medvirke til

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice Indledning Københavns Kommunes forsikringer er pt. udbudt via EU udbud, og kommunen skal pr. 1. januar 2009 indgå en ny forsikringsaftale med forsikringsselskaberne

Læs mere

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Præsentation Mads Dalgaard Seniorberedskabsmester Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger Arbejder med tilsyn og rådgivning af de kommunale

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Godkendelse af anbefalinger for hjertestartere i Aalborg Kommune

Godkendelse af anbefalinger for hjertestartere i Aalborg Kommune Punkt 6. Godkendelse af anbefalinger for hjertestartere i Aalborg Kommune 2014-186041 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget drøfter kortlægningen af hjertestartere

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8.

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2015 Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger Strategi for kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger.

Læs mere

Nr. Spørgsmål Svar 1. Har ENS ønsker til eller nøgletal for størrelsen på info-midler indenfor de 9.4 mio. (dette udbud)?

Nr. Spørgsmål Svar 1. Har ENS ønsker til eller nøgletal for størrelsen på info-midler indenfor de 9.4 mio. (dette udbud)? Spørgsmål stillet i forbindelse med Energistyrelsens udbud af rammekontrakt om uvildig rådgivning af bygningsejere i forbindelse med udskiftning af olie- og naturgasfyr med en VE-baseret opvarmningsform.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner Post Danmark CRR frankeringsmaskiner Jobnr. 4079 Hugo Tranberg Luise Juul Nielsen Juni 2009 Hovedkonklusioner Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner DORTHEAVEJ 3 DK-2400

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

HVAD: Projektet er et 40 ugers undervisningsforløb, etableret som et aftentilbud på en fast ugentlig dag. Kurset indeholder bl.a.:

HVAD: Projektet er et 40 ugers undervisningsforløb, etableret som et aftentilbud på en fast ugentlig dag. Kurset indeholder bl.a.: Team Brandkadet HVEM: Team Brandkadet er et tilbud målrettet unge i alderen 15-18 år med behov for en yderligere motivation til igangsættelse eller fastholdelse videreuddannelse og beskæftigelse. Der er

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Formål Der skal til Østjyllands Brandvæsen, Forebyggende afdeling, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN EB 1. Virksomheden Prøvestenen, er opdelt i to havnefaciliteter: - Vådbulk, oliehavnen, med kajstrækningen 840 857 udgør den nordvestlige del af den kunstige ø, Prøvestenen. VÅDBULK TØRBULK - Tørbulk,

Læs mere

3-årige 5-årige Børnehaveklasse

3-årige 5-årige Børnehaveklasse KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om sprogvurderinger På BUUs møde den 6.2.2013 under Eventuelt bad Cecilia Lonning- Skovgaard

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere