NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN I SAMARBEJDE MED KATASTROFE- OG RISIKOMANAGERUDDANNELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN I SAMARBEJDE MED KATASTROFE- OG RISIKOMANAGERUDDANNELSEN"

Transkript

1 NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN I SAMARBEJDE MED KATASTROFE- OG RISIKOMANAGERUDDANNELSEN REDUCERING AF BLINDE ALARMER Rapport om muligheder og tiltag for at reducere antallet af blinde alarmer fra ABA anlæg i Helsingør og Fredensborg Kommuner Emil Schaldemose & 10/24/201

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 2 Baggrund for rapporten... 2 Opgavens arbejdstitel og formål... 2 Arbejdsgruppen... 2 Tilgang... 2 Forbehold... Datapræsentation... 4 Analyse... Top lokationer... 9 Anbefalinger og tiltag Adfærdsfejl anbefaling anbefaling anbefaling Tekniske fejl Sammenfatning... 1 Nordsjællands KAT2011F Side 1 af 14

3 INDLEDNING BAGGRUND FOR RAPPORTEN De studerende på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen har i forbindelse med deres modul 11 haft et forløb omhandlende samfundssikkerhed i et forebyggelsesperspektiv. Formålet med modul 11 er at sætte de studerende i stand til at analysere og forstå katastrofe- og risikosituationer med særligt henblik på forebyggelse, at kunne rådgive offentlige og private organisationer om forebyggelse samt at kunne tilrettelægge en målrettet kommunikationsindsats med henblik på adfærdspåvirkning. Modulet er ligeledes bygget op omkring løsning af en praktikopgave indenfor forebyggende sikkerhed, som de studerende udfører to- og- to sammen i tæt kontakt med en offentlig eller privat virksomhed. Rammen for praktikopgaven er defineret på forhånd af virksomheden, der typisk vil være en kommune, en statsinstitution eller en ikke- statslig organisation. Nordsjællands har som led i denne proces udbudt to praktikopgaver. Den ene af de to opgaver omhandler nedbringelse af Helsingør og Fredensborg kommunes udrykning til blinde alarmer. Til denne opgave ønskes det, at der igangsættes en proces, hvor antallet af blinde alarmer i.f.m. automatiske brandalarmeringsanlæg reduceres. Nordsjællands har på nuværende tidspunkt ca. 700 udrykninger om året hvoraf ca. % er blinde alarmer. (0, % på landsplan). OPGAVENS ARBEJDSTITEL OG FORMÅL Hvordan får Nordsjællands reduceret antallet af blinde alarmer ifm. udrykninger til automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA- anlæg) i Fredensborg og Helsingør kommuner? Målet er at analysere udbredelsen af blinde alarmer (hvor, hvem) samt årsagen (hvorfor) hertil. Med baggrund i analysen udarbejdes en målrettet kampagne til ABA kunder generelt (pt. 18) samt en specifik handleplan hvor problemet og udbredelsen er størst herunder f.eks. tilpasset rådgivning i forbindelse med brandsyn (ændring i adfærd). ARBEJDSGRUPPEN Praktikopgaven er blevet udarbejdet af studerende fra Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen, og Emil Schaldemose L. Jensen. Projektet er ligeledes udarbejdet i tæt dialog med Nordsjællands. I de følgende afsnit vil det blive beskrevet, hvorledes vi som praktikanter har arbejdet med opgaven, samt hvorledes en analyse af resultaterne udmunder i en række anbefalinger og et endeligt produkt til løsning af opgavens formål. TILGANG Til projektet er der blevet en gennemført en kortlægning af Nordsjælland s udrykninger til blinde alarmer. Dataindsamlingen er sket via programmet Beredskab Nordsjællands KAT2011F Side 2 af 14

4 Beredskab 2000 er et registrerings- og indberetningsprogram for brandvæsenets udrykningsaktiviteter. I programmet har der været opsat et filter, der kun registrerer aktiviteten til blinde alarmer og indenfor dette filter er der fokusereret på, dato/tid, adresse/institution og indsatsbeskrivelsen (årsag). Denne kvantitative form for analysemetode har til formål at give Nordsjællands et overblik over, i hvilke institutioner der har været blinde alarmer, i hvilket tidsrum der oftest afgives blind alarm og om der findes en bestemt årsag til problematikken. Ligeledes har dataindsamlingen været brugbar til at målrette anbefalingerne til kommunens brugere af ABA anlæg. Analysen og kortlægningen basere sig på resultater fra året 2012, men resultater fra udrykningsaktiviteter i år 201 er vedlagt rapporten som bilag. FORBEHOLD I henhold til Beredskabsstyrelsen defineres forskellige typer af alarmer som følger: Blind alarm: En alarm afgivet i god tro, hvor der ikke er sket nogen skade, som fordrer redningsberedskabets assistance. Falsk alarm: En alarm afgivet i ond tro, hvor der ikke er sket nogen skade, som fordrer redningsberedskabets assistance. 1 Denne rapport fokuserer udelukkende på blinde alarmer afgivet til Nordsjællands af Automatiske Brandalarmanlæg, hvorfor 112- kald ikke er medtaget. Ligeledes er datagrundlaget for rapporten blevet gennemgået så blinde alarmer der ikke er relaterede til fejl på anlæg, menneskelige fejl eller adfærdsfejl er blevet sorteret fra. Alarmer kan internt være registreret som blinde alarmer i henhold til ovenstående definition, men er i denne rapport set som uundgåelige hændelser som ikke kan afhjælpes eller forebygges med en teknisk løsning eller adfærdsændring. Et eksempel kan være røg der aktiverer ABA anlægget med en oprindelse der ikke fordrer redningsberedskabets assistance. Alarmer med ukendt årsag i henhold til indsatsbeskrivelsen er medtaget i datagrundlaget og kan bevidne et behov for mere detaljeret rapportføring for at give bedre og bredere indsigt i kommunernes blinde alarmer. Udrykninger medtaget i datagrundlaget er så vidt muligt blevet kategoriseret efter indsatsbeskrivelsen. Udrykningerne er blevet kategoriseret i kategorier; Adfærdsfejl, tekniske fejl og ukendt. Adfærdsfejl indeholder hændelser der beror på menneskelige fejl hvor det vurderes at disse kunne undgås ved bedre kendskab til anlæg og procedurer. Disse indeholder ligeledes hvad der kunne vurderes til at være dimensioneringsfejl af anlægget. Tekniske fejl indeholder hændelser der ikke beror på menneskelige fejl, men på fejl på anlægget eller anlæg der er tilknyttet ABA anlægget (fx energenanlæg, AVS anlæg, o.lign.) samt eksterne påvirkninger som vand, damp og strømsvigt. Kategorien ukendt indeholder hændelser der ikke kan tilknyttes adfærds- eller tekniske fejl men hvor det fremgår af indsatsbeskrivelsen alarmen er afgivet af et ABA anlæg. Datagrundlaget er baseret på blinde alarmer udtrukket fra 1. januar 2012 til 1. december 2012 og altså et helt kalender år for sammenlignelses bekvemmelighed. Vedlagt som digital bilag er datagrundlag for 1. januar 201 til 0. september 201 (excel) samt et afsnit om periodens mest besøgte lokationer. 1 https://brs.dk/viden/odin/regler/notater/documents/notat_blinde_falske_reelle_alarmer.pdf Nordsjællands KAT2011F Side af 14

5 DATAPRÆSENTATION Datagrundlaget for denne rapport er baseret på blinde alarmer for Nordsjællands og bygger på indsatsbeskrivelser fra Nordsjællands s Beredskab 2000 database. Analyse og anbefalinger er primært baseret på data fra 1/ til 1/ Data fra 1/1-201 til 0/9-201 eksisterer i rapportens tilknyttede excel- ark (afleveret digitalt til Martin Howardsen og Steffen Alstrup Haagesen) og ligeledes benyttet i afsnittet Top lokationer. Dette er et bevidst valg for nemmere sammenligning fra år til år. Foreløbig data for 201 er dog medtaget i afsnittet om top lokationer da der har været ønske om et nemt overblik over disse ved udfærdigelsen af denne rapport. Foreløbig data for 201 kan i 2014 med fordel registreres for at skabe et sammenligningsgrundlag med denne rapports datagrundlag. Ved registrering af data fra Beredskab 2000 er der lægt vægt på, at der skulle gives et overordnet billede der kan belyse de mest gængse årsager til blinde alarmer så der kan sættes ind på disse. Der er derfor ikke registreret detaljer såsom anlægs- eller rapportnummer og de registrerede informationer begrænser sig derfor til dato, tidspunkt, objekt, årsag, adresse, postnummer og kommune. Ønskes en individuel behandling af de lokationer med et antal alarmer der er over normalen og gennemsnittet, kan dette hentes via adressen på lokationen. Rapportens tilknyttede excel ark er opstillet i samme rækkefølge som forekomster i Beredskab Registrering af dato er foretaget for, at kunne understøtte den blinde alarm og så den nemmere kan tilbagespores. Tidspunkt er registreret for, at belyse nødvendigheden af tidsbestemte anbefalinger såsom for eksempel tidsforsinkelse på alarmoverførslen. Registrering af objekt er foretaget så vidt muligt ud fra indsatsbeskrivelsen, Krak og/eller Google, og er derefter blevet kategoriseret så bredt som muligt. Registrering af årsag er vurderet ud fra indsatsbeskrivelsen så vidt muligt for at belyse hvilke typer af anbefalinger der bør lægges vægt på. Årsager er inddelt i to kolonner; Én generel indeholdende adfærdsfejl, tekniske fejl, ukendt, andet og ikke ABA (sidste kategori er sorteret fra efter dataindsamling) og en uddybende årsagskolonne hvor årsagen er blevet uddybet så vidt muligt afhængig af indsatsbeskrivelsen. Postnummer samt kommune er medtaget for at danne et fremtidigt sammenligningsgrundlag som ikke vil blive berørt yderligere i denne rapport. Nordsjællands KAT2011F Side 4 af 14

6 ANALYSE Den primære målsætning ved dataindsamlingen har været, at klarlægge årsagerne til blinde alarmer på ABA anlæg, hvorfor det indledende er relevant at analysere dette punkt. Alarmkategorier 17% Adfærdsfejl 26% 4% Andet Teknisk fejl Ukendt % Som det fremgår af ovenstående diagram kan størstedelen af årsagerne til de registrerede blinde alarmer kategoriseres som adfærdsfejl (4 %), den næststørste årsag er tekniske fejl (26 %) og ukendte årsager den mindste kategori af de tre relevante kategorier. Kategorien Andet er medtaget for, at belyse registreringsforskelle i forhold til om ABA anlægget har udført sit arbejde. Under adfærdsfejl er registreret blinde alarmer som kunne være undgået ved en bedre viden om ABA anlægget, brugen af samme eller generel uagtsomhed overfor anlægget. Tekniske fejl indebærer både direkte fejl på anlægget (en melder der aktiveres uden påviselig årsag), men også eksterne påvirkninger der aktiverer anlægget hvor der ikke er behov for beredskabets assistance (vandskade fra regnvand, vand/damp fra rør der er læk, dimensioneringsfejl, aktivering af ABA anlægget af andre anlægstyper som AVS, energen el.lign.). Tekniske fejl kan i flere tilfælde ikke begrænses da disse ligeledes kan beskrives som hændelige uheld og i andre tilfælde ville det kræve en fysisk ændring på installationen af anlægget for at undgå unødvendige blinde alarmer, som f.eks. flytning af detektorer eller finjustering af grænseværdier for meldere. Adfærdsfejl er den kategori med plads til de største forbedringer da det beror på menneskelige fejl eller uagtsomhed. En øget opmærksomhed hos brugerne af bygninger med ABA anlæg kan altså forvente at give et positivt udsving på antallet af blinde alarmer fra ABA anlæg. Kategorien der udgør de ukendte årsager kan formodentlig nedbringes ved strengere krav til indsatsbeskrivelserne da disse, med den rette baggrundsviden, enten kan flyttes under kategorierne adfærdsfejl, tekniske fejl eller ikke ABA. I sidste instans burde samtlige blinde ABA alarmers årsag kunne tilskrives enten den menneskelige faktor (adfærdsfejl) eller den tekniske faktor (teknisk fejl). Nordsjællands KAT2011F Side af 14

7 Årsager Ovenstående diagram viser en uddybning af årsagerne til de registrerede blinde alarmer såfremt informationen var tilgængelig i indsatsbeskrivelsen. De lavest rangerende årsager er ikke medtaget grundet tekniske begrænsninger ved diagrammer, hvorfor årsager med kun én forekomst ikke er medtaget i ovenstående diagram, disse kan findes i rapportens tilknyttede excel ark. Den umiddelbart største årsag er beskrevet til at være håndværker relateret. Det skal bemærkes at der i en stor udstrækning ikke er noteret hvor vidt det er varmt arbejde 2 der er årsagen hertil som der med hensyn til generel brandsikkerhed er fokuseret på ofte, men det vurderes at luftforurenende arbejde der udvikler partikler som aktiverer meldere unødvendigt har en stor indflydelse på denne årsag også. Der er i flere tilfælde noteret årsager såsom slibning, pudsning, støv og savsmuld og maling som værende den aktiverende faktor. Den næststørste årsag er røg fra køkkener eller køkkenredskaber hvilket man i nogle tilfælde kan dimensionere sig fra, dog er der flere tilfælde hvor årsagen ikke stammer fra et storkøkken men i stedet fra brødristere, mikrobølgeovne og lignende. Uagtsomhed ved tilberedning i mindre køkkener kan ofte forårsage blinde alarmer, hvilket ofte er set i objekter som dag- og døgninstitutioner. Årsager med oprindelse fra madlavning er derfor i stor udstrækning vurderet til at være et adfærdsproblem og ikke et teknisk problem. Det skal nævnes, at der ligeledes er en underkategori der hedder Røg fra ovn. Disse årsager er hvor der, jævnført indsatsbeskrivelsen var specificeret at årsagen stammede fra en ovn. Røg fra køkken dækker over uspecificerede årsager samt årsager der ikke er ovne (brødristere, elkedler, o.lign.). En relativ hyppig årsag viser sig ligeledes at være vandskader, som primært kan tilskrives indtrængen vand ved kraftigt regnvejr eller brud på et vandrør. Disse er noteret som tekniske fejl da anlæggets formål ikke er, at blive aktiveret ved denne hændelse. Det kan formodes at vandskaden i de fleste tilfælde er af så lille et omfang så der er behov for beredskabets assistance hvorfor det er en unødvendig udrykning. For den driftsansvarlige kan der dog ligge en økonomisk fordel i, at anlægget aktiveres da der dermed gøres opmærksomt på skaden som kan afhjælpes og begrænses inden den udvikler sig yderligere. 2 DBI Vejledning 10, del 1, 2 og Nordsjællands KAT2011F Side 6 af 14

8 Andre nævneværdige årsager er rygning, røg fra røgkanon, brandtryk (fejltaget for døråbner), støv i detektorer samt rengøring som alle kan tilskrives manglende opmærksomhed på anlæggets virke. Alle disse er kategoriserede som adfærdsfejl. Objekttyper For at kunne målrette forebyggelsen af blinde alarmer er det relevant, at belyse hvilken type af objekter der er mest almindelige for blinde alarmer. Det fremgår, at det hyppigste objekt er skoler, af flere årsager. Nordsjællands dækker et stort antal skoler, der er mange personer med daglig gang som elever, lærere og forældre, der er et større antal arrangementer i forhold til andre objekter og flere aktiviteter der kan aktivere anlæggets meldere som for eksempel rengøring, håndværkere, fysikforsøg, hjemkundskab, drengestreger og lignende. ABA anlæg på skoler dækker ligeledes ofte over et større bygningsareal end mindre institutioner som for eksempel børnehaver. Plejehjem har ligeledes relativt mange blinde alarmer hvilket ligeledes er grundet i en del aktiviteter herunder jævnlig madlavning, og ligeledes begrundet med, at der er beboere samt døgnbemanding hvorfor der kan forekomme aktiviteter der kan aktivere meldere mere eller mindre døgnet rundt. Der er ligeledes et større antal objekter, hvilket har en påvirkning på antallet af potentielle alarmer. Kronborg og Fredensborg slot havde tilsammen 28 blinde alarmer i 2012 hvilket er et stort antal på kun to objekter, dog må dette tal forventes at blive mindre i de kommende år eftersom Fredensborg Slot har taget et nyt ABA anlæg i brug for nylig og Kronborg har været underlagt en renovationsperiode. Der er dog, på begge objekter, forekommet flere adfærdsfejl. Nordsjællands KAT2011F Side 7 af 14

9 Blinde alarmer fordelt på tidspunkt Ovenstående diagram viser fordelingen af blinde alarmer på døgnets timer. Der er ikke taget hensyn til hverdage eller weekender. Det fremgår tydeligt at der er en stor stigning i blinde alarmer om formiddagen, hvilket stille aftager efter fyraften. Dette kan forklares med at aktiviteten er højest på samtlige objekter i denne periode, især for adfærdsfejl som håndværkere, madlavning, rengøring og arrangementer. Vigtigheden ved at medbringe denne statistik er, at belyse hvorvidt der er mulighed for at ændre på folks hverdag og dermed nedsætte antallet af blinde alarmer eller alternativt, at tilpasse procedurerne for alarmering sådan, at blinde alarmer kan opfanges af den driftsansvarlige før den egentlige alarmering af beredskabet. Dette diskuteres videre under anbefalinger. Nordsjællands KAT2011F Side 8 af 14

10 TOP LOKATIONER I forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport blev det vurderet som relevant, at undersøge om der er udvalgte ABA anlæg der har væsentligt flere blinde alarmer end gennemsnittet. Det er blevet efterspurgt, at der udover data fra 2012 ligeledes medtages de lokationer med flest blinde alarmer i 201, så der dannes et opdateret billede over hvilke anlægsejere der bør tages kontakt til. Fredensborg Slot Ullerødskolen Kronborg Slot Kulturværftet 2012 Tabel 1 Egelunden, Egedalsvænge 17 Forsyning Helsingør, Energivej 19 Niverødgårdskolen, Mariehøj 01 Mergeltoften 8, plejehjem Comwell, Nørrevej 80 Horserød Statsfængsel, Esrumvej 67 Krogerupvej 1, Højskole Kridthuset Plejehjem, Rødehusvej 2 Helsingør Skole, Gefionsvej 9 Aktivitetsc. Hamlet, Kronborgvej 1 SuperBest, Østertorv 10 Skole, Rugmarken 1 Hellebæk Skole, Skåningevej Tabel 2 Snekkersten Skole, Smakkevej 2 Kronborg Slot Fredensborg Slot Horserød Statsfængsel, Esrumvej 67 Egelunden, Egedalsvænge 17 Helsingør Skole, Marienlyst Allé 2 Krogerupvej 1, Højskole Snekkersten Skole, Smakkevej 2 4 Blindecenter, Lindelyvej Ovenstående poster er de 18 lokationer med flest blinde alarmer en komplet liste kan findes i excel- bilaget. Kursiv = Gengangere Kl. Skolen, Rasmus Knudsens Vej 0 4 Coloplast, Aa. Louis- Hansens Allé 1 Hornbæk Skole, Søren Kannesvej 6 Sundhedshuset Helsingør, Murergade Mergeltoften 8, plejehjem Coloplast, Egevangen 4 Pensionat, Per Bjørns Vej 20 Soc.Psyk. Botilbud, Johannes Hages Allé VUC Nordsjælland, Gurrevej 90 Soc.Psyk. Botilbud, Lindevangsvej 1 Ovenstående tabeller viser de 18 lokationer med flest blinde alarmer i henholdsvis 2012 og 201. Værd at bemærke er, at både Kronborg og Fredensborg Slotte er i top på begge lister. Som nævnt tidligere har begge lokationer enten været under ombygning eller fået opsat nyt ABA anlæg. En oversigt over de lokationer med flest blinde alarmer kan med fordelt udarbejdes årligt og være grundlag for nærmere undersøgelse af forebygning. Eftersom den største årsag til blinde alarmer er håndværker relateret kan perioder hvor lokationer har en stigning i blinde alarmer grundet større renovering eller ombygning Nordsjællands KAT2011F Side 9 af 14

11 ANBEFALINGER OG TILTAG ADFÆRDSFEJL I analysen af Nordsjællands s blinde alarmer, ses det over halvdelen af alle blinde alarmer skyldes adfærdsfejl. Adfærdsfejl er som tidligere beskrevet menneskelige fejl, så som, rengøring (støv i detektor), rygning, røg i køkken, fejldetektering og håndværksarbejde. Mange af disse adfærdsfejl er gengangere på de forskellige institutioner og virksomheder. Det positive ved adfærdsfejl er, at adfærden hos brugere og driftsansvarlige er til at ændre. Opgaven er, at nedbringe antallet af blinde alarmer og netop indenfor denne kategori er der bestemt brug for en forbedring i viden og brug af ABA- centralen. Landsdækkende analyser, heriblandt alarmanalysen, Beredskabsstyrelsens statistik og Deloittes effektiviseringsanalyse konkluderer ligeledes at adfærdsfejl er skyld i mange blinde alarmer. Kendetegnet for Nordsjællands s adfærdsfejl er, at det som oftest er håndværkere der udløser alarmen, som følge af varmt eller luftforurenende arbejde o. lign. Arbejde som eksempelvis slibning, savning, pudsning påbegyndes, uden den drift ansvarlige og håndværkere er opmærksomme på at udsatte detektorer skal tildækkes eller frakobles fra ABA- centralen. Ansvaret ligger primært hos den drift ansvarlige og det er institutionen eller virksomheden der skal betale gebyr for fejlmeldingen. 1. ANBEFALING Det anbefales at man i større grad går i dialog med anlægsejere/drift ansvarlige. Ved en dialog mellem brandvæsenet og anlægsejeren kan institutionen eller virksomhedens ansatte (eventuelt i form af en egentlig kursusaktivitet, eksempelvis som kursus afholdt i Fredensborg Kommune) bibringes en forståelse for alarmanlæggets virkemåde, herunder hvad der kan forårsage utilsigtet aktivering af anlægget. Relevante medarbejdere kan f.eks. motiveres til i dagligdagen at være opmærksom på et automatisk brandsikringsanlæg ved at deltage i de regelmæssige afprøvninger af alarmanlægget. Incitamentet for uddannelse/ kursus er at de sparer på ABA gebyrer og evt. forsikring. Ligeledes kan der vurderes et behov for vejlednings- og statussamtaler med driftsansvarlige på anlæg der har en stor mængde blinde alarmer, hvor den pågældende anlægsejer og driftsansvarlige inviteres til en samtale hvor forholdene vendes og der vurderes hvorledes flere blinde alarmer kan undgås. 2. ANBEFALING Et andet opmærksomhedspunkt er at sikre, at håndværkeres arbejde udføres på en sådan måde, at alarmanlægget ikke aktiveres på grund af dette arbejde. Denne form for kontrol benyttes allerede i nogle virksomheder / institutioner. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer, Beredskabsstyrelsen April 2011 Sagsnr.: 2010/01692 Nordsjællands KAT2011F Side 10 af 14

12 Før arbejdet påbegyndes udfærdiges en kontrakt/blanket, hvor den drift ansvarlig og den pågældende håndværker underskriver, at de er opmærksomme på forholdsregler vedrørende institutionens /virksomhedens ABA- anlæg. Et eksempel på en opmærksomhedsblanket er udarbejdet i forbindelse med denne rapport og vedlagt som bilag. Blanketten har til formål, at rette opmærksomhed på anlæggets eksistens og har ikke til formål at være en egentlig bureaukratisk fornødenhed. Det kan ligeledes anbefales at man undersøger muligheden for ekstra information eller uddannelse til håndværkere. Dette kan gøres i form af information til EUC lærlinge ved at undervise de kommende håndværkere om ABA anlæg og blinde alarmer, evt. i forbindelse med varmt arbejde kursus. Nordsjællands kan med fordel overveje at udbyde kurser til relevante erhvervsskoler. For, at gøre den daglige arbejdsgang opmærksom på ABA anlægget kan klistermærker udvikles og distribueres i forbindelse med brandsyn. Et eksempel herpå er ligeledes vedlagt som bilag X. Klistermærker kan med fordel ophænges på den driftsansvarliges kontor, ABA anlægget eller steder som vil blive set i forbindelse med håndværksarbejde såsom bagindgange, områder for affaldshåndtering eller lignende.. ANBEFALING Statistikken for Nordsjællands viser at størstedelen af alle blinde alarmer ligger i tidsrummet kl Det er bemærkelsesværdigt at de fleste alarmer ligger i arbejdstiden og ligeledes at næsten halvdelen af alle alarmer er adfærdsfejl (menneskelige fejl). I de tilfælde, hvor alarmen skyldes en menneskelig fejl er institutionen/virksomheden oftest hvad der er årsag til alarmen. Et problem ved dette er, at de den driftsansvarlige ikke har mulighed for at de- aktivere alarmen, hvis situationen er ufarlig og der altså ikke er behov for beredskabets assistance. Tekniske foranstaltninger som tidsforsinkelse kan være en løsning. Der kan lægges en tidsforsinkelse ind i systemet, således at alarmoverførslen til brandvæsenet først sker efter en nærmere defineret tid. Inden for denne tid har personalet mulighed for at undersøge, om aktivering af en detektor skyldes en reel brand eller en utilsigtet hændelse. Dette bør gøres med forbehold for typen af virksomhed samt eventuelt defineres på tidspunkter, så der kun er tidsforsinket alarmoverførsel i arbejdstiden på hverdage. En anden teknisk løsning i ABA- centralen er, at man laver foranstaltninger vedrørende alarmbehandlingen. F.eks. kan udløsningen af en alarm fra et automatisk brandsikringsanlæg gøres afhængig af aktiveringen af flere detektorer, dvs. at der først overføres signal til brandvæsenet, når to eller flere detektorer er aktiveret. I begge de nævnte tilfælde skal det dog nøje vurderes, om det er forsvarligt at indføre en forsinket tilkaldelse af brandvæsenet 4. Det skal i begge tilfælde vurderes hvorledes ovenstående metoder er ansvarlige og ikke forringer anlæggets generelle sikkerhedsniveau utilstrækkeligt. 4 Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer, Beredskabsstyrelsen April 2011 Sagsnr.: 2010/01692 Nordsjællands KAT2011F Side 11 af 14

13 TEKNISKE FEJL Tekniske forbedringer af eksisterende alarmanlæg eller dele heraf vil i en række tilfælde kunne reducere antallet af blinde alarmer, hvor f.eks. udskiftning af ældre detektorer med nye intelligente detektorer dvs. detektorer som kan skelne mellem forskellige typer røg kan være en mulighed. En enklere teknisk forbedring og i nogle tilfælde mere nærliggende mulighed er at flytte detektorer, som giver mange alarmer, til mere hensigtsmæssige placeringer i forhold til arbejdsgange på virksomheden. Ved flytning af detektorer skal man dog være opmærksom på ikke at komme i konflikt med eventuelle installationsforskrifter. Sidst men ikke mindst, er det utrolig vigtigt, at man udfører en teknik- og driftsrapport. I drift rapporten kan institutionen/virksomheden danne sig et overblik over eventuelle tekniske fejl og derved få kortlagt problemer og nemmere udbedre fejlen. Teknik- og driftsrapporten er ligeledes et værktøj der kan bistå til løbende kontrolføring af anlægget. Flere montør og sikkerhedsfirmaer er begyndt at tilbyde elektroniske driftsrapporter. Disse elektroniske driftsrapporter hjælper virksomheden ved automatisk at påminde og registrere eftersyn, månedlig kontrol og lignende. Eksempler på funktioner i et elektronisk driftsrapportsystem: Registrere planlagte og akutte hændelser Give automatisk besked ved ændringer Give automatisk besked, hvis tidspunkt for planlagte aktiviteter bliver overskredet Danne overblik over alle hændelser via en enkel søgefunktion Registrering af alle vigtige stamdata Opbevare alle relevante dokumenter for både stamdata og hændelser I statistikken for Nordsjællands, er der forholdsvis mange blinde alarmer, hvor årsagen er ukendt, hvorfor det anbefales at man i kurser og ved brandsyn rådgiver institutioner/virksomheder i bedre brug af teknik- og driftsrapporter. De elektroniske rapporter kan udliciteres for mindre beløb, hvilket i sidste ende kan være en fordel i forhold til institutionen/virksomhedens udgift til blinde alarmer. Med elektroniske driftsrapporter vil det på sigt blive mere simpelt at forbygge eventuelle blinde alarmer, da årsagen nemt kan findes i systemets registre. Hvor vidt eksisterende systemer kan leve op til ovenstående foreslag samt kan samarbejde med eksisterende installeret teknologi hos både Nordsjællands samt ABA anlæg vil kræve en videre research på emnet. Eventuelt kan det overvejes om der bør udvikles en løsning på tværs af Helsingør og Fredensborg kommuner der samtidig kan kommunikere med brandvæsenets nuværende teknologi (computere, alarmcentral samt evt. ipads). Nordsjællands KAT2011F Side 12 af 14

14 SAMMENFATNING Målet med rapporten har været at analysere udbredelsen af blinde alarmer (hvor, hvem) samt årsagen (hvorfor) hertil. Til at løse denne problemstilling, er der nøjagtig gennemgået statistik for Nordsjællands s udrykningsaktivitet til blinde alarmer. Datamaterialet er hentet fra arkiveringsprogrammet Beredskab 2000 og er blevet analyseret hvorefter relevante sammenhænge er blevet fremhævet og diskuteret. Analysen har primært baseret sig på data fra 1/ til 1/ Fra analysen kan det understreges, at den hyppigste årsag til blinde alarmer i Nordsjælland s slukningsområde skyldes adfærdsfejl. Den umiddelbart største adfærdsårsag er beskrevet til at være håndværkerrelateret. Der er i flere tilfælde noteret årsager såsom slibning, pudsning, støv og savsmuld og maling som værende den aktiverende faktor, hvorfor forholdsregler der udelukkende omhandler varmt arbejde ikke kan vurderes til at være tilstrækkelige. De tekniske fejl på anlæggene udgør den næststørste andel af alarmerne, men kan i flere tilfælde have en større økonomisk omkostning at ændre. Adfærdsfejl er i den forbindelse den kategori nemmest mulighed for de største forbedringer, da det beror på menneskelige fejl eller uagtsomhed. Det ligeledes gennemgået, hvor de blinde alarmer i Nordsjælland hyppigste opstår. Her er skoler, nr. 1 på listen med i alt alarmer på et år, efterfulgt af plejehjem med 2 pr. år og slottene Kronborg og Fredensborg med 28 i Det fremgår tydeligt, at der er en stor stigning i blinde alarmer om formiddagen, hvilket stille aftager efter fyraften. Dette kan forklares med at aktiviteten er højest på samtlige objekter i denne periode, især for adfærdsfejl som håndværkere, madlavning, rengøring og arrangementer. Der er på baggrund af ovennævnte konklusioner, drøftet flere konkrete tiltag, der har vedrørt kan bistå en reducering af Nordsjælland s blinde alarmer fremover. Dette har ført til en række anbefalinger og mulige: Kurser i ABA til driftsansvarlige og daglige brugere Information til EUC studerende / lærlinge. Undervis de kommende håndværkere om ABA, evt. i forbindelse med varmt arbejde kursus. Udfyldning af en kontrakt/blanket, hvor den drift ansvarlig og pågældende håndværker underskriver en opmærksomhedsblanket for, at gøre opmærksom på forholdsregler vedrørende institutionens /virksomhedens ABA- anlæg. Forsinkelse på alarmoverførsel og to- detektor afhængighed, de steder hvor det er forsvarligt. Vejlede institutioner og virksomheder om udførelse af driftsrapport evt. forslå en elektronisk drift rapport i forbindelse med brandsyn. Med denne rapport har Nordsjællands et bedre afsæt for at kunne fokusere fremtidig forebyggende indsats, ved at justere og implementere få væsentlige elementer. Der er ikke udarbejdet større, decideret kampagnestrategi til at formidle budskabet. Pjecer, apps, reklamer, plakater o.lign egner sig i første omgang ikke til denne problemstilling da disse former for information hurtigt kan blive overset eller glemt, hvis de ikke udgør et egentligt formål. Målgruppen for kommunikationsindsatsen er relativt lille og begrænser sig til de driftsansvarlige, daglige brugere og håndværkere. Fra ABA- kurset i Fredensborg kommune, er det konstateret, at driftsansvarlige ikke har den forventede eller fornødne viden om anlæggene og det bør der rettes op på, før der bruges andre former for kommunikationsmidler. Fokuseret dialog, kurser og rådgivning kan være første fase i reducering af blinde alarmer. Nordsjællands kan udbyde flere kurser og evt. workshops i brug af ABA anlæg. Til Nordsjællands KAT2011F Side 1 af 14

15 de drift ansvarlige er der udviklet et produkt kaldet Opmærksomhedsblanketten. Produktet er udviklet med inspiration fra aftaleblanketter med varmt arbejde og bør udfyldes før påbegyndelsen af håndværksarbejde, Opmærksomhedsblanketten er mere generel og vedrører alle form for håndværks relateret arbejde, der kan påvirke anlægget og dermed afgive en blind alarm. Såfremt disse blanketter uddeles og benyttes i større grad, må det forventes, at de blinde alarmer reduceres betydeligt. Nordsjællands KAT2011F Side 14 af 14

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Rapport om Rotteområdet i Danmark

Rapport om Rotteområdet i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 787 Offentligt Rapport om Rotteområdet i Danmark Titel: Resumé: URL: Emneord: Rapport om rotteområdet i Danmark Rapporten er en analyse af rotteområdet

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD'

Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD' Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD' Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering Videncenter for energibesparelser i bygninger En evaluering 22-02-2012 Udarbejdet af: Mikael Togeby, Sirid Sif Bundgaard og Anders E. Larsen Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København

Læs mere

Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere

Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere Brandsikkert Hjem Fokus på kommunens særligt udsatte borgere Udarbejdet af Rasmus Stenshøj studerende ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen Emelie Bjerkander studerende ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere