Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz."

Transkript

1 Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

2 Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks underrette kommunen. (drikkevandsbekendtgørelsens 15). Hvis der f.eks. er bakterieoverskridelse skal udtagning af nye prøver drøftes med kommunen for at indkredse behovet for evt. flere samtidige prøver. Kommunen vil ved væsentlige overskridelser i samråd med embedslægen tage stilling til det videre forløb for f.eks. udtagning af nye analyser og behovet for kogeanbefaling.

3 Pligt til at underrette kommunen Vandværket skal foranledige, at laboratoriet underretter kommunen og Vandværket om overskridelse af de mikrobiologiske kvalitetskrav snarest muligt og senest samme arbejdsdag, hvor overskridelserne konstateres. Vandværket skal ligeledes underrette kommunen, hvis der i vandet konstateres andre kemiske eller mikrobiologiske forureninger. (Bek ) Vandværket skal bede deres analyselaboratorium om at gøre give Aalborg Kommune besked ved en drikkevandsforurening, ellers gør analyselaboratoriet det ikke. Så husk at give analyselaboratoriet besked om at underrette kommunen

4 Kontakt uden for åbningstid Uden for normal arbejdstid kan vandværket kontakte Aalborg Forsyning, Vand A/S s driftsvagt på tlf

5 Overvejelser inden en drikkevandsforureningssituation opstår Når det på baggrund af en bakterieforurening er nødvendigt at vandforsyningsanlægget skylles igennem, er det vigtigt, at Vandværket har overvejet, hvordan det kan foregå. Dvs. hvilke hane/haner kan I skylle systemet ud fra? Hvor kan I lede vandet hen? Hvis der er behov for en kogeanbefaling, vil Aalborg Kommune bede jer om at orientere Vandværkets forbrugere. Det er ikke nok at informere kun over radio, TV, internet og avis. Nogle forbrugere vil ikke føle sig tilstrækkelig oplyst og har behov for en personlig henvendelse fx via løbeseddel eller sms. Vandværket skal have overvejet, hvis dette sker en fredag eftermiddag, hvordan får Vandværket så en personlig henvendelse (f.eks. løbeseddel) ud til alle forbrugere?

6 Forbindelsesledninger til andet vandværk når der er konstateret en drikkevandsforurening Vandværket X skal orientere det eller de vandværker det har forbindelsesledning til, om at der er påvist en drikkevandsforurening på Vandværket X.

7 Indberetning af status for indvindingsboringer til Naturstyrelsen Jævnfør kapitel 6 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal alle almene vandforsyningsanlæg årligt og senest den 1. februar indberette status for deres tilknyttede drikkevandsboringer til Jupiterdatabasen. Kommunerne skal efterfølgende og inden den 1. april frigive oplysningerne i databasen. I april måned sendte Naturstyrelsen en påmindelse til de almene vandforsyninger, der ikke havde indberettet status for boringer pr. 31. december Mange vandforsyninger har reageret på påmindelsen og foretaget indberetning, men forsat mangler mange vandværker at reagere og få foretaget indberetningen. Så de vandværker der ikke har fået taget indberetningen bedes gøre det. Fordi mange vandværker ikke har fået foretaget indberetninger, er kommunen blevet rykket af Naturstyrelsen for at få opdateret vandværkernes kontaktoplysningerne

8 Opdatering af kontaktoplysninger Kommune opdaterer systemerne hurtigst muligt, når vi får oplysninger om, at et vandværk har fået nye kontaktoplysninger. Hvis der sker ændringer i et vandværks kontaktoplysninger, skal vandværket hurtigst muligt sende en mail med ændringerne til

9 e-boks Når Aalborg Kommune skriver til e-boks ved vi, at vandværket har modtaget brevet. Det er mere tvivlsomt ved brug af mailadresser, fordi det kan ændre sig når vandværker f.eks. får ny formand m.v. Brev om de årlige vandindberetninger er sendt til vandværkets e-boks. Vi oplever, at vandværker glemmer at tjekke deres e-boks. Det er derfor vigtigt, at vandværket husker at tjekke deres e-boks jævnligt, evt. få en sms besked om, at der er ny post i e-boks.

10 Orientering til Aalborg Kommune jf. kvalitetssikringsbekendtgørelsen I henhold til bekendtgørelsen om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg 5 skal et alment vandforsyningsanlæg underrette kommunalbestyrelsen om indførelsen af kvalitetssikring jf. 2-4 og arten af denne senest 6 måneder efter indførelsen. Kvalitetssikring, jf. 2-4, skal være indført senest 31. december 2014 jf. 6. Orientering af kommunen senest 30. juni 2015 OBS: Gælder også for distributionsanlæg, dvs. et vandværk der køber alt vand af en anden vandforsyning, og som er en selvstændig juridisk enhed.

11 Følgende udfyldes og sendes til Aalborg Kommune på Att.: Lene Milwertz. Vandværkets navn: Alle almene vandforsyningsanlæg skal underrette kommunen vedr. gennemførsel af kursus (jf. 2 i kvalitetssikringsbekendtgørelsen). Har den driftsansvarlige gennemført et kursus om almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne (jf. 2 i kvalitetssikringsbekendtgørelsen): Angivelse af kursus udbyderen: Alle almene vandforsyningsanlæg der leverer m 3 vand pr. år eller mere skal indføre kvalitetssikring (jf. 3 i kvalitetssikringsbekendtgørelsen). Disse vandværker skal svare på følgende spørgsmål. Er der gennemført en kortlægning af forsyningen (jf. 3): Er der gennemført en risikovurdering af forsyningen (jf. 3): Er der er udarbejdet en handleplan (jf. 3):

12 Aalborg Kommunes tekniske tilsyn har fokus på forsyningssikkerhed: På de følgende slides er uddrag fra hvordan en teknisk tilsynsrapport fra Aalborg Kommunes tekniske tilsyn på vandværkerne kan se ud. Der er tale om et fiktivt vandværk.

13 Forsyningssikkerhed spørgsmål 1 Findes alarm for indbrud? Svar: I Vandforsyningsplan er der fokus på hærværkssikring: Der er kommet mere fokus på terror- og hærværkssikring af de danske vandværker. Alarmsystemer og overvågning af anlæg og boringer kan være med til at hindre sabotageaktioner, der kan gå ud over vandkvaliteten. Der har ikke været mange episoder med hærværk mod vandværker, men de, der forekommer, er svære og dyre at håndtere. Foreningen af Vandværker i Danmark, FVD, opfordrer deres medlemmer til at etablere automatiske alarmeringsanlæg på vandværker og boringer. Indenfor de sidste år har Aalborg Kommune 2 gange oplevet vandværker, der har haft indbrud i deres rentvandstanke. I vandforsyningsplanen er opstillet mål om Udvidet hærværkssikring med alarmer. Alle vandværker, der leverer m 3 vand pr. år eller mere, skal sikre deres anlæg og boringer med alarmer. Denne sikring af anlæg og boringer skal være gennemført inden udgangen af 2017.

14 Forsyningssikkerhed spørgsmål 2 Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med vand. Hvis ja, fra hvilke vandværk kan importeres/eksporteres vand, og hvordan sikres udskiftning af vand i forbindelsesledningen. Svar: XX og YY Vandværker har ikke en fast procedure for at sikre en tilstrækkelig udskiftning af vandet i forbindelsesledningen mellem værkerne. Vandværker, der har forbindelsesledninger, har pligt til at udføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en tilstrækkelig udskiftning af vandet i forbindelsesledningen mellem værkerne.

15 Forsyningssikkerhed spørgsmål 3 Har vandforsyningen en beredskabsplan, dvs. en plan for hurtig og effektiv kommunikation, og hvad der skal gøres hvis f.eks. boringerne bliver forurenet? Svar: XX Vandværk har oplyst, at de har en beredskabsplan. Aalborg Kommune har ikke set den. I Vandforsyningsplan er der fokus på fremadrettet at sikre en god drikkevandskvalitet i hele kommunen gennem beredskabsplaner. I vandforsyningsplanen er opstillet mål om Udarbejdelse af en udvidet beredskabsplan. Alle vandværker i Aalborg Kommune skal udarbejde en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal udarbejdes inden udgangen af 2015 og skal som minimum indeholde: Telefonlister med vigtige kontaktoplysninger Hvordan vandværket vil kontakte berørte forbrugere, og hvilken information de skal have i de forskellige beredskabssituationer Eksempler på pressemeddelelser, løbesedler, SMS er eller lignende Der kan være mange forskellige årsager til, at der pludselig opstår en beredskabssituation, fx forurening med sygdomsfremkaldende bakterier, en væltet tankvogn nær en kildeplads eller brud på en hovedledning. Dette er situationer, hvor de potentielle gener for vandværkets forbrugere og efterfølgende udgifter kan undgås eller mindskes, hvis vandværket har en opdateret beredskabsplan klar. For yderligere oplysninger se Miljøstyrelsens,Vejledning nr. 8, 2002 om planlægning af beredskab for vandforsyningen og DANVAs hjemmeside.

16 Rentvandsledninger spørgsmål 4 Karakter af tegningsmateriale (f. eks. digitalt)? Svar: En del af ledningsnettet er indtegnet på kort, meget er ikke registreret. Det anbefales vandværket at registrere alle vandledningerne digitalt.

17 Rentvandsledninger spørgsmål 5 Er vandværkets ledninger på privat grund og vandværkets adgang til disse tinglyst på ejendommene? Svar: Nogle ledninger (ca. 4 km) er ikke tinglyst på ejendommene, mens de resterende ca. 40 km ligger i vejen. Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.

18 Rentvandsledninger spørgsmål 6 Er der etableret sikring mod tilbageløb hos relevante virksomheder m.fl.? Svar: Aalborg Kommune anbefaler vandværker, at minimere eller helt fjerne alle kendte trusler mod den gode vandkvalitet. En trussel er virksomheder, hvor det vil medføre en sundhedsrisiko (sundhedsskadelige stoffer og/eller bakterier/virus), hvis der strømmer vand tilbage inde fra installationen ud på vandværkets ledningsnet. Aalborg Kommune anbefaler vandværket, at kortlægge disse virksomheder og bede dem sikre, at der ikke kan strømme væske fra virksomheden ud på vandforsyningens ledningsnet.

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere