OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER"

Transkript

1 Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune

2 Forord Dette beslutningsoplæg er udarbejdet med henblik på at belyse de muligheder, der er for at etablere et samarbejde mellem beredskaberne i Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner. I henhold til kommissoriet for et tværkommunalt samarbejde på beredskabsområdet er formålet bl.a.: At etablere et tværkommunalt 60-selskab for beredskabet i Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner. At myndighedsopgaven omkring den brandtekniske byggesagsbehandling kan bevares i de enkelte kommuner. Oplægget beskriver baggrunden for et kommende beredskabssamarbejde samt en række faktuelle omstændigheder omkring de opgaver beredskaberne løser i dag og under hvilken organisering. Dernæst beskrives en model for et tværkommunalt beredskabssamarbejde, hvor myndigheden vedr. den brandtekniske byggesagsbehandling er placeret i kommunerne. Oplægget omhandler ikke et samarbejde vedr. fælles vagtcentral. Det er ikke en opgave der løses i dag i de tre kommuner. Der er udarbejdet kommissorium under KKR, der undersøger muligheden for en fælles vagtcentral i Region Midt. Oplægget omhandler heller ikke spørgsmålet om, hvilke opgaver, der flyttes fra det statslige til det kommunale beredskab. Det er stadig uafklaret. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG KONKLUSION BAGGRUND ØKONOMIAFTALE JURIDISKE RAMMER FOR ETABLERING AF ET TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE ORGANISERINGEN OG OPGAVER PÅ BEREDSKABSOMRÅDET I DAG OPGAVER PÅ DET OPERATIVE OMRÅDE OPGAVER PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET (MYNDIGHED) Særligt om den brandtekniske byggesagsbehandling ØVRIGE OPGAVER OVERSIGT OVER OPGAVER, DER LØSES AF DE TRE BEREDSKABER I DAG FAKTAARK OVER DE NUVÆRENDE BEREDSKABER MODEL FOR ET TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE MODEL HVOR ALLE OPGAVER PLACERES I DET NYE SELSKAB. KOMMUNERNE HAR MYNDIGHED VEDR. BRANDTEKNISK BYGGESAGSBEHANDLING, SOM BESTILLES I SELSKABET

4 1. Sammenfatning og konklusion 4

5 2. Baggrund økonomiaftale 2015 I økonomiaftalen for 2015 er regeringen og KL enige om, at kommunerne senest 1. jan vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Med udgangspunkt i økonomiaftalen har der været foretaget sonderinger om et fremtidigt beredskabssamarbejde kommunerne imellem. Med baggrund i KKR-mødet afholdt den 12. september 2014, lægges der op til et tværkommunalt samarbejde mellem Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Begrundelse for valg af samarbejde inden for disse 3 kommuner er bl.a. geografisk sammenhæng, nuværende samarbejde og brugen af frivillige. Desuden har de 3 kommuner en kombination af egne brandfolk og aftale med Falck. Alle tre kommuner har politisk godkendt, at de har til hensigt at indgå i et tværkommunalt samarbejde om et fremtidigt beredskab samt at administrationerne bemyndiges til at igangsætte udarbejdelse af aftalegrundlag for et fremtidigt tværkommunalt beredskabssamarbejde mellem Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner. 2.1 Juridiske rammer for etablering af et tværkommunalt samarbejde Beredskabslovens 10, stk. 1, giver hjemmel til, at to eller flere kommuner kan samordne deres redningsberedskab. I så fald skal de involverede kommuner nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver vedrørende redningsberedskabet, som kommunalbestyrelserne henlægger til denne. Ud over redningsberedskabet giver lovens 10, stk. 2, hjemmel til, at kommunalbestyrelserne kan henlægge visse andre opgaver til beredskabskommissionen, nemlig opgaver i forbindelse med brandforebyggelse. En kommune kan indgå aftaler med andre kommuner, med private leverandører, Beredskabsstyrelsen eller fx frivillige brandværn om at udføre opgaver inden for kommunens redningsberedskab efter beredskabslovens 13. I sådanne tilfælde vil der være tale om en aftale typisk alene på det operative område som ikke kan sidestilles med et samordnet beredskab. Sammenholdt med beredskabsloven indebærer økonomiaftalen efter KLs vurdering 1, at fælleskommunal varetagelse af beredskabsopgaven alene kan organiseres som et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse. Samordning forudsætter, at der sker en indskrænkning af de deltagende kommuners kompetence samt at kommuners redningsberedskab skal godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed, dvs. Statsforvaltningen. Det er således op til kommunerne, hvilke opgaver, der skal indgå i det samordnede beredskab, der etableres som et 60 selskab. Der er derimod ikke hjemmel til, at kommunerne kan samordne beredskaberne ved brug af andre organiseringsformer, fx uformelle samarbejder, aktieselskaber mv. 1 KL-notat af 20. september 2014: Juridiske rammer for etablering af beredskaber 5

6 3. Organiseringen og opgaver på beredskabsområdet i dag Redningsberedskabet er i sin nuværende form oprettet med hjemmel i Beredskabsloven af 23. december Tidligere var beredskaberne oprettet på baggrund af brandloven, civilforsvarsloven og loven om det civile beredskab. Brandloven har sit afsæt flere hundrede år tilbage, hvorimod civilforsvaret, eller tidligere Luftværnet, har sit afsæt i den politiske udvikling i 1930érne. Lovgivningen har taget sigte på, at regulere de lovmæssige forpligtigelser mellem stat, regioner og kommuner. Lovgivningen har som hovedsigte haft de myndighedsmæssige pligter, men brandloven har siden 1926 åbnet mulighed for, at visse opgaver blev løst af private operatører. Der har ikke været tradition for, at de statslige beredskabsopgaver blev overladt til private operatører. Som følge af kommunernes mulighed for, at overlade opgaver til private aktører, har der traditionelt været skelnet mellem myndighedsopgaver og forebyggende opgaver i beredskabet. I figuren nedenfor er de opgaver, de tre kommunale beredskaber løser i dag, samt organiseringen af disse, illustreret i et organisationsdiagram. I det følgende vil der blive redegjort for kommunernes opgaver på det operative og forebyggende område. Efterfølgende beskrives de øvrige opgaver beredskaberne løser i dag, men som ikke er krav i henhold til beredskabsloven. En samlet oversigt over alle de opgaver beredskaberne løser i de tre kommuner i dag kan ses i afsnit 3.4. Faktaark fremgår af afsnit 3.5. Figur 3.1. Organisering og opgavevaretagelse på beredskabsområdet i dag 6

7 3.1 Opgaver på det operative område De operative opgaver er ikke-myndighedsopgaver, hvilket vil sige, at opgaverne kan udføres i kommunalt regi, overlades til private entreprenører eller i en kombination heraf. Lovhjemmelen til at overdrage opgaven til private entreprenører findes i beredskabslovens 13. Den primære del af det operative område er opretholdelsen af udrykningsberedskabet, herunder indsatsledelsen, beredskabet af frivillige og drift af værksted og depoter. Som led heri skal der endvidere føres tilsyn med, at servicemålene, der er fastlagt i den risikobaserede dimensionering, bliver overholdt. For de brandstationer, hvor driften varetages af Falck A/S, skal ledelsen føre tilsyn med, at aftalerne mellem kommunerne og Falck A/S, samt andre leverandører, bliver overholdt. Indsatsledelsen varetages i dag af kommunalt ansatte medarbejdere, der fortrinsvis udpeges blandt medarbejdere internt i brandvæsenets organisation, men der kan også udpeges medarbejdere fra andre grene af den kommunale organisation. Tabel 3.1. Ikke-myndighedsopgaver der udføres kommunalt eller ved private entreprenører Sagsområde Opgavesæt Hjemmel Indsatsledelse Funktionen Holdleder som Teknisk Leder Beredskabslovens 13 kan udføres af ekstern leverandør (Mindre opgaver). Myndighedsudøvelse (tilsyn) kan dog ikke overdrages. Brandsluknings- og Levering af mandskab og materiel til udførelse Beredskabslovens 13 redningsarbejde af brandsluknings- og redningsarbejde Udførelse af skorstensfejerarbejde Brandpræventivt tilsyn, fejning af skorstene Byggeloven og fjernelse af sod Vedligeholdelse af Opstilling, eftersyn og reparation af brandhaner Beredskabslovens 13 vandforsyningsanlæg og branddamme m.v. Uddannelse af frivillige Grund og funktionsuddannelse samt vedligeholdelsesuddannelse Beredskabslovens 13 og brandmænd Ungdomsbrandkorps Foreningsmæssigt for unge, der viser interesse for redningsberedskabets opgaver Ikke lovpligtigt, men der kan ydes statstilskud til aktiviteterne Uddannelse af persona- Uddannelse af brandmænd og beredskabs- Beredskabslovens 13 le Vandforsyning til brandslukning frivillige Etablering og vedligeholdelse af vandforsyningsanlæg, herunder brandhaner, branddamme og sugebrønde Beredskabslovens 48. Uddannelserne afholdes af Beredskabsstyrelsen Udrykningsberedskabet består i dag af 353 deltidsansatte indsatsledere, holdledere, brandmænd og beredskabsfrivillige. Området er samlet for de tre kommuner normeret med 6,2 årsværk. 3.2 Opgaver på forebyggelsesområdet (myndighed) Myndighedsopgaver vedrører de opgaver, der følger af beredskabsloven, lov om fyrværkeri og skorstensfejerarbejde. Det vil sige, at opgaverne ikke kan overdrages til private entreprenører, men skal udføres i kommunalt regi med kommunalt ansat personale. Et overblik over myndighedsopgaverne fremgår af tabellen nedenfor. 7

8 En række brandfarlige oplag skal, ud over bestemmelserne i byggeloven, opfylde en række bestemmelser i beredskabsloven. Det handler om oplag og anvendelse af brandfarlige væsker, oplag af trykflasker. Herudover er der skærpede krav til indretning og drift af en række produktioner som træindustri, plastindustri, oplag af korn- og foderstoffer og mel. Efter beredskabsloven skal opstilling af telte, etablering af midlertidige overnatningssteder i bygninger, teltlejre, festtelte og særlige arrangementer, godkendes af brandmyndigheden. Efter lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, er det kommunalbestyrelserne der meddeler tilladelse til fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri. Myndighedsopgaven har fagligt en nøje sammenhæng med den sagsbehandling der sker efter beredskabsloven med tilhørende tekniske forskrifter. Skorstensfejerarbejdet har hjemmel i byggeloven, og er i Herning og Ikast-Brande kommuner henlagt til brandvæsenets opgaveportefølje. Som en del af myndighedsopgaven udarbejdes aftalegrundlaget med skorstensfejermestrene og der føres tilsyn med opgavens udførelse samt den tilhørende sagsbehandling af henvendelser fra borgere. Tabel 3.2. Myndighedsopgaver, der kun udføres i kommunalt regi Sagsområde Opgavesæt Hjemmel Ressourcefordeling Brandteknisk byggesagsbehandling Brandsyn Oplag og salg af fyrværkeri Beredskabsplanlægning og dimensionering Indsatsledelse Skorstensfejning Uddannelse af personel Sagsbehandling af ansøgninger om nybyggeri, væsentlige ændringer og sagsbehandling af brandfarlige oplag Tilsyn med oplag, anvendelse, indretning og driftsmæssige forhold Sagsbehandling af ansøgninger om oplag, salg og anvendelse af fyrværkeri. Tilsyn med oplag og salg. Alternativt kan opgaven placeres i en anden afdeling i den kommunale organisation. Udarbejdelse af beredskabsplaner, mødeplaner og plan for Risikobaseret dimensionering Ledelse af den tekniske indsats på skadesteder i samarbejde med politiet og sundhedsberedskabet. Opgaver af mindre omfang kan dog udføres af holdledere fra private entreprenører med den fornødne uddannelse. Tilsyn, udbud, opkrævning af gebyrer samt klagesager. Uddannelse af holdledere og indsatsledere samt personale, der skal udføre brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn Beredskabslovens 34 og % Beredskabslovens % Lov om fyrværkeri og andre Pyrotekniske artikler Beredskabslovens 25 Beredskabslovens 16 Byggeloven * 3 % 5 % ** 4 % 0,2 % Beredskabslovens 48. Uddannelse gennemføres af Beredskabsstyrelsen 6 % Telte, arrangementer og overnatninger Sagsbehandling af ansøgninger og tilsyn Beredskabslovens 33 6 % Byggesager Almindelig byggesagsbehandling. Byggeloven 17 % * I Herning og Ikast-Brande er opgaven placeret hos beredskabet. I Ringkøbing-Skjern er opgaven placeret i byggeafdelingen. ** De 4 % vedrører den del, der ligger indenfor arbejdstiden. Den største del af indsatsledelsen ligger udenfor normal arbejdstid. Området er i de tre kommuner normeret med 7,5 årsværk. 8

9 3.2.1 Særligt om den brandtekniske byggesagsbehandling Der stilles en række særlige uddannelsesmæssige krav til de medarbejdere, der udfører brandtekniske byggesagsbehandling. Det vil sige, at opgaverne ikke kan løses af almindelige byggesagsbehandlere. Derimod er der ikke noget til hinder for, at myndighedsansvaret dvs. den endelige godkendelse af sagen ligger hos en kommunal chef, der ikke har den fornødne uddannelse, fx chefen for en byggesagsafdeling. Når den særlige uddannelse er væsentlig at nævne skyldes det, at den indeholder nogle særlige kompetencer, som man typisk finder i beredskaberne, hvor medarbejderne med disse kompetencer typisk også har operative opgaver. Dels fordi de brandtekniske byggesager i de tre kommuner ikke kan oppebære en fuld stilling. Dels fordi medarbejdere med uddannelsen typisk også har en interesse for det operative. Der er således en risiko for, at det kan blive sværere at rekruttere de brandtekniske byggesagsbehandlere, hvis de ansættes i en ren administrativ stillingen uden kobling til det operative arbejde. Faktaboks: Uddannelsesforløb for at blive brandteknisk byggesagsbehandler, modul Modul 1 Modul 1 og 2 Grunduddannelses brand (2 uger) Grunduddannelses brand (2 uger) Funktionsuddannelses brand (4 uger) Funktionsuddannelses brand (4 uger) Holdleder uddannelses brand (6 uger) Indsatsleder brand (7 uger) Brandtekniske byggesagsbehandling Driftsmæssige forskrifter og BR kapitel 5 (2 uger) 14 ugers kursus a kr. Samlet pris kr. Brandtekniske byggesagsbehandling Driftsmæssige forskrifter, BR kapitel 5 og Tekniske forskrifter (4 uger) 17 ugers kursus a kr. Samlet pris kr. Tabel 3.3. Oversigt over uddannelsesmæssige krav til forskellige myndighedsopgaver Forebyggende opgave Modul Brandteknisk byggesagsbehandling Godkendelser af forsamlingstelte Godkendelser af salgsboder Brandsyn efter Tekniske forskrifter (ca. 1/3-del af brandsyn) Brandsyn efter Driftsmæssige forskrifter (ca. 2/3-del af brandsyn) 1 Godkendelse af arrangementer (messer, koncerter m.m.) 1 Godkendelser af overnatninger 1 Godkendelse af fyrværkeri tilladelser kræver ikke nogle uddannelse, men det er hensigtsmæssigt at have den brandtekniske byggesags uddannelse. 9

10 3.3 Øvrige opgaver Udover de opgaver, der er nævnt ovenfor, er kan der være placeret opgaver hos redningsberedskaberne, der ikke entydigt er beredskabsopgaver, men som har en sammenhæng med redningsberedskabets øvrige opgaver. Kommunerne har forskellig tradition for denne uddelegering og løser dem i forskelligt omfang. Af oversigten i afsnit 3.4 fremgår, det hvilke opgaver beredskaberne i Ikast-Brande, Herning og Ringkøbing-Skjern hver især løser i dag, hvor de samarbejder og hvilke opgaver der fungerer som indtægtsdækket virksomhed. Bemærk at de forebyggende opgaver er markeret med grønt, mens de operative opgaver er markeret med blåt i kolonnen yderst til venstre. Disse opgaver løses i henhold til beredskabsloven

11 Operative opgaver Forebyggende opgaver 3.4 Oversigt over opgaver, der løses af de tre beredskaber i dag # Angiver indtægtsdækket virksomhed. Beskrivelse af opgave Ikast- Brande Ringkøbing- Skjern Herning Administration og ledelse Myndighedsopgaver, brandteknisk byggesagsbehandling, Brandsyn, Telte, Overnatning, arrangementer Fyrværkeri, tilladelse til salg, håndterning og opbevaring Skorstensfejervæsen, kontrakt aftale Byggesag Førstehjælps undervisning af kommunale ansatte uddannelsessteder og virksomheder Elementærbrand undervisning af kommunale ansatte, uddannelsessteder og virksomheder Operative opgaver, indsatsledelse, kommunale stationer, Falck stationer Frivillige Autohjælp for kommunale biler i dagtimerne # Autoværksted for egne og kommunale biler # Brandhane, kontrol og (reparationer). Falck Bådberedskab Silkeborg Brandslukningsmateriel, eftersyn og vedligehold på kommunale / private ejendomme, salg og udlejn. # Brandvagter P-Vagter ved større arrangementer Overvågning af tyverialarmer og backup kørsel # Backup kørsel til elevator alarmer

12 Beskrivelse af opgave Ikast- Brande Ringkøbing- Skjern Herning Entreprenør opgaver, herunder oprydning ved forurening # Falck forhandling af brandkontrakt Forbindingsstoffer til kommunale ejendomme og afdelinger (kommuneabonnement) Forebyggelseskampanger og undervisning Førstehjælps vagter # Kriseberedskab, kommunalt Nøglesystem, nøglebokse (ABA, Tyv) Pumpe opgave Strandnummerering (politi og Trygfonden) ABA-Anlæg, administration og kontraktforhandl. # Ungdomsbrandkorps Ubemandet vagtcentral for brandvæsnet Vagtcentral for ikke beredskabsmæssige opgaver (tyveri anlæg, hjemmeplejen) Vagt telefon for kommunen Salg og udlejning af materiel # Kommunens beredskabsplan Svær frigørelse Herning Arbejdsmiljø leder på rådhuset

13 Beskrivelse af opgave Ikast- Brande Ringkøbing- Skjern Herning Kørsel for hjemmeplejen ved ekstremt vejr Udbud og kontrakt forhandling med leverandører til brandvæsnet Beskyttelses rum, (drift, vedligehold) og nedlæggelser Miljøvagt, administration Farligt affald på kysten Stormflodsberedskab Hjemmeside og Facebook Radio operatør for kommunens Rådhusvagt Indkvartering og forplejning Modtage alarmerer for sø telefoner Reparations værksted for kommunens institutioner Flytte / hjælpe beboer ved defekte elevator

14 3.5 Faktaark over de nuværende beredskaber Herning Ikast- Brande Ringkøbing- Skjern Indbyggertal Areal km Sum Årsværk, ledelse 1,0 0,2 0,7 1,9 Årsværk, planlægning 0,3 0,2 0,3 0,8 Årsværk, stab, regnskab, post 0,9 0,3 0,4 1,6 Årsværk, forebyggelse 2,6 1,0 2,0 5,6 Årsværk, personale & undervisning 1,5 0,1 0,3 1,9 Årsværk, Operative opgaver + værksted 5,4 0,5 0,3 6,2 Årsværk, i alt 18,0 Antal brandstationer, kommunale Antal brandstationer, Falck Antal brandfolk, kommunale Antal brandfolk, Falck Antal holdledere, kommunale (10) (4) (1) (15)* (også brandfolk) Antal holdledere, Falck (6-8) (14) (25) (45-48)* (også brandfolk) Indsatsledere 4 6(4) 4 12(14)* (fra 01/2015) Frivillige Deltidsansatte og frivillige, i alt * Flere funktioner Ca. 353 Bygninger, kommunale Bygninger, leje Automobilsprøjter Tanksprøjter Tankvogne Stigevogne/lifte Redningsvogne Miljøvogne Redningsbåde Indsatsledervogne Inspektørvogne 2 2* 1 5 * 1 udfases i 2015 Værkstedsvogne Vognpark, frivillige Vognpark i alt Brandhaner Ca Udrykninger, årligt gennemsnit, Brandsyn, adresser (objekter) 500 (620) (400) Byggesager efter byggeloven Byggesager efter beredskabsloven Fyrværkeri, oplag og salg Lejlighedstilladelser, cirkus + telte Brandvagter, timer

15 4. Model for et tværkommunalt samarbejde I henhold til kommissoriet for et tværkommunalt samarbejde på beredskabsområdet er formålet: At etablere et tværkommunalt 60-selskab for beredskabet i Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Det nye selskab vil virke som et samordnet selskab, jf. beredskabslovens 10 og den kommunale styrelseslov 60. Ved samordning forstås, at de deltagende kommunalbestyrelsers kompetence og ansvar med hensyn til de opgaver, der samordnes, henlægges til en fælles beredskabskommission. Det er endvidere formålet, at det samordnede beredskab åbner mulighed for en mere effektiv dimensionering, større og mere velfunderede beredskabsfaglige miljøer og bedre udnyttelse af redningsberedskabets kapaciteter. Myndighedsopgaven omkring den brandtekniske byggesagsbehandling kan bevares i de enkelte kommuner. På den baggrund beskrives i det følgende en model, hvor der etableres et samordnet beredskab som et 60 selskab. Udgangspunktet for modellen er, at basisopgaven i det nye selskab som minimum etableres om de operative opgaver. Ud fra den forudsætning er det beskrevet, hvordan der kan etableres en model, hvor en del af myndighedsopgaven fastholdes i kommunerne. Frem mod den endelige godkendelse af selskabet arbejdes der videre med modellen, herunder den præcise snitflade mellem hvilke myndighedsopgaver, der forbliver i kommunerne, og hvilke der flyttes til selskabet. 4.1 Model hvor alle opgaver placeres i det nye selskab. Kommunerne har myndighed vedr. brandteknisk byggesagsbehandling, som bestilles i selskabet Basisopgaven i det nye selskab etableres om de operative opgaver. I modellen er de brandtekniske byggesagsbehandlere ansat i selskabet, mens myndighedsopgaven (ansvar for behandling og godkendelse) placeres i kommunen. Modellen er illustreret i figur 4.1 nedenfor. I figuren er det illustreret, at det er den brandtekniske byggesagsbehandling, der forbliver i kommunerne. Frem mod den endelige godkendelse af selskabet arbejdes der videre med modellen, herunder den præcise snitflade mellem hvilke myndighedsopgaver, der forbliver i kommunerne, og hvilke der flyttes til selskabet. Det indføres i aftalen, at selskabet forpligter sig til at stille sagsbehandlingsressourcer til rådighed i et nærmere aftalt omfang. Det aftales endvidere, hvor de brandtekniske byggesagsbehandlere fysisk har arbejdssted, når de løser opgaven. Budget for den brandtekniske byggesagsbehandling placeres i de 3 kommuner, der betaler selskabet for de sagsbehandlerressourcer, de benytter sig af. Da der på det operative område er overdraget kompetence til selskabet, skal der etableres en fælles beredskabskommission for selskabet. I henhold til Beredskabslovens 9, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter er henlagt til kommunalbestyrelsen, varetages af beredskabskommissionen. Det fortolkes således, at kommunalbestyrelsen også kan besluttes at beholde opgaven under kommunalbestyrelsen uden oprettelsen af tre særskilte beredskabskommissioner

16 Fordelen ved modellen er, at selskabet har alle opgaverne, og derved en volumen / robusthed / fleksibel til at klare de opgaver, som kan tilgå kommunerne fx fra staten side. Samtidig er der tale om en fleksibel ordning for den enkelt kommune, idet der kan stilles med flere sagsbehandler i den enkelte kommune, hvis der pludselig kommer flere sager på en gang, som kræver en brandteknisk byggesags behandler, ved sygdom, ferie osv. Svagheden ved modellen er, at selskabet kan have svært ved at tilpasse kapaciteten af de brandtekniske byggesagsbehandlere til de opgaver, der kan tilgå fra kommunerne. Det vurderes, at der med modellen kan hjemtages de effektiviseringspotentialer, som forudsat i økonomiaftalen, jf. aftaletekstens formulering om en mere effektiv dimensionering, større og mere velfunderede beredskabsfaglige miljøer og bedre udnyttelse af redningsberedskabets kapaciteter. Figur 4.1 Model for tværkommunalt samarbejde

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Juni 2014 Indholdsfortegnelse 0. Indledning 4 1. Model 1: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 08-12-2014 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Vagtcentraler i Midtjylland...2 Bilag 1: Notat - Vagtcentraler i Midtjylland - august 2015...2 3.3 Socialtilsyn Midtjylland...28 Bilag 1:

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Administration og ledelse x x x x x Skal Operative opgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Myndighedsopgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Beredskabsplanlægning, jf. beredskabslovgivning

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 5. Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Sag 12/14138 Dok 135066-13 SUFA Varde den 01.10.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 5 Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Afsnit 5.1 Afsnit 5.2

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Beredskabssamarbejde Sønderjylland

Beredskabssamarbejde Sønderjylland Beredskabssamarbejde Sønderjylland Rapport om muligheder og udfordringer Acadre sagsident: Haderslev 14/26125 26. oktober 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 EMNE OG FORMÅL... 2 AFGRÆNSNING... 2 MODELARBEJDET...

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Vejledning om vandforsyning til brandslukning

Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 82 54 00 Telefax: 45 82 65 65 E-post: brs@brs.dk

Læs mere

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning.

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Øget indtjening 4 Indtjening vagtcentralen 4 Indtjening værksted

Læs mere

Vedtægter. for Det Nye Beredskab. Fælles kommunalt redningsberedskab m.v. mellem Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommuner

Vedtægter. for Det Nye Beredskab. Fælles kommunalt redningsberedskab m.v. mellem Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommuner Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af beredskabsloven

Bekendtgørelse af beredskabsloven LBK nr 137 af 01/03/2004 Bekendtgørelse af beredskabsloven Herved bekendtgøres beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 293 af 30.

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Beredskabsloven. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Kapitel 2 Det statslige redningsberedskab. Kapitel 3 Det kommunale redningsberedskab

Beredskabsloven. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Kapitel 2 Det statslige redningsberedskab. Kapitel 3 Det kommunale redningsberedskab 660 af 10/06 2009. Beredskabsloven Beredskabsloven Nr. 1054 af 23. december 1992 Indenrigsministeriet Jf. lovbek. nr. 660 af 10. juni 2009 Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning og kommissorium... 5 3. Præsentation af de

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Leder til det fælles beredskab

Leder til det fælles beredskab Henning Meldgaard Nielsen/ Sidsel Diemer Leonhardt København, 8.3.2015 JOB- OG PERSONPROFIL Leder til det fælles beredskab Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk Kommune 1. Indledning Ballerup,

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Velkomst og godkendelse af dagsorden:

Velkomst og godkendelse af dagsorden: REFERAT Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 14. november 2013 10.00 15.00 Mødested: Ca. tider Sorø Brandvæsen Kongebrovej 7 4180 Sorø 09.00 10.00 Generalforsamling for A-medlemmer, S-medlemmer og Æresmedlemmer

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne DOK.NR. 2014/152171 018 SAMARBEJDSAFTALE Mellem Hver især benævnt Part og sammen Parterne er der dags dato indgået følgende samarbejdsaftale om etableringen af Fælles Fynsk Beredskab (herefter benævnt

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Serviceplan Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Serviceplan for Redningsberedskabet 2011 Udarbejdet i 2010 2011. Tilpasset i forhold til bemærkninger fra BRS i brev af 17. januar

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : -0-00 Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

DBI vejledning 10, del 3

DBI vejledning 10, del 3 1. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 3 Brandsikringsforanstaltninger Indendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab REFERAT Kommunaldirektør Forum: Politisk forberedelsesgruppe Dato: 9. marts 2015 Tid: 08.00-09.00 Sted: Glostrup Rådhus, Møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 Indholdsfortegnelse Afsnit : 00 Side : 1 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 01 Redningsberedskabets opbygning og organisation 01/1 Udrykningsstatistik, slukningsområde Broby 01/4 Udrykningsstatistik,

Læs mere

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014 TØNDER BRANDVÆSEN Årsberetning 2014 Beredskabschefens beretning Indsatser 2014 har været et godt år for Tønder Brandvæsen. Vi kan se tilbage på, at vi - ansatte såvel som frivillige - har leveret tryghed

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere