OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER"

Transkript

1 Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune

2 Forord Dette beslutningsoplæg er udarbejdet med henblik på at belyse de muligheder, der er for at etablere et samarbejde mellem beredskaberne i Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner. I henhold til kommissoriet for et tværkommunalt samarbejde på beredskabsområdet er formålet bl.a.: At etablere et tværkommunalt 60-selskab for beredskabet i Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner. At myndighedsopgaven omkring den brandtekniske byggesagsbehandling kan bevares i de enkelte kommuner. Oplægget beskriver baggrunden for et kommende beredskabssamarbejde samt en række faktuelle omstændigheder omkring de opgaver beredskaberne løser i dag og under hvilken organisering. Dernæst beskrives en model for et tværkommunalt beredskabssamarbejde, hvor myndigheden vedr. den brandtekniske byggesagsbehandling er placeret i kommunerne. Oplægget omhandler ikke et samarbejde vedr. fælles vagtcentral. Det er ikke en opgave der løses i dag i de tre kommuner. Der er udarbejdet kommissorium under KKR, der undersøger muligheden for en fælles vagtcentral i Region Midt. Oplægget omhandler heller ikke spørgsmålet om, hvilke opgaver, der flyttes fra det statslige til det kommunale beredskab. Det er stadig uafklaret. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG KONKLUSION BAGGRUND ØKONOMIAFTALE JURIDISKE RAMMER FOR ETABLERING AF ET TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE ORGANISERINGEN OG OPGAVER PÅ BEREDSKABSOMRÅDET I DAG OPGAVER PÅ DET OPERATIVE OMRÅDE OPGAVER PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET (MYNDIGHED) Særligt om den brandtekniske byggesagsbehandling ØVRIGE OPGAVER OVERSIGT OVER OPGAVER, DER LØSES AF DE TRE BEREDSKABER I DAG FAKTAARK OVER DE NUVÆRENDE BEREDSKABER MODEL FOR ET TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE MODEL HVOR ALLE OPGAVER PLACERES I DET NYE SELSKAB. KOMMUNERNE HAR MYNDIGHED VEDR. BRANDTEKNISK BYGGESAGSBEHANDLING, SOM BESTILLES I SELSKABET

4 1. Sammenfatning og konklusion 4

5 2. Baggrund økonomiaftale 2015 I økonomiaftalen for 2015 er regeringen og KL enige om, at kommunerne senest 1. jan vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Med udgangspunkt i økonomiaftalen har der været foretaget sonderinger om et fremtidigt beredskabssamarbejde kommunerne imellem. Med baggrund i KKR-mødet afholdt den 12. september 2014, lægges der op til et tværkommunalt samarbejde mellem Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Begrundelse for valg af samarbejde inden for disse 3 kommuner er bl.a. geografisk sammenhæng, nuværende samarbejde og brugen af frivillige. Desuden har de 3 kommuner en kombination af egne brandfolk og aftale med Falck. Alle tre kommuner har politisk godkendt, at de har til hensigt at indgå i et tværkommunalt samarbejde om et fremtidigt beredskab samt at administrationerne bemyndiges til at igangsætte udarbejdelse af aftalegrundlag for et fremtidigt tværkommunalt beredskabssamarbejde mellem Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner. 2.1 Juridiske rammer for etablering af et tværkommunalt samarbejde Beredskabslovens 10, stk. 1, giver hjemmel til, at to eller flere kommuner kan samordne deres redningsberedskab. I så fald skal de involverede kommuner nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver vedrørende redningsberedskabet, som kommunalbestyrelserne henlægger til denne. Ud over redningsberedskabet giver lovens 10, stk. 2, hjemmel til, at kommunalbestyrelserne kan henlægge visse andre opgaver til beredskabskommissionen, nemlig opgaver i forbindelse med brandforebyggelse. En kommune kan indgå aftaler med andre kommuner, med private leverandører, Beredskabsstyrelsen eller fx frivillige brandværn om at udføre opgaver inden for kommunens redningsberedskab efter beredskabslovens 13. I sådanne tilfælde vil der være tale om en aftale typisk alene på det operative område som ikke kan sidestilles med et samordnet beredskab. Sammenholdt med beredskabsloven indebærer økonomiaftalen efter KLs vurdering 1, at fælleskommunal varetagelse af beredskabsopgaven alene kan organiseres som et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse. Samordning forudsætter, at der sker en indskrænkning af de deltagende kommuners kompetence samt at kommuners redningsberedskab skal godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed, dvs. Statsforvaltningen. Det er således op til kommunerne, hvilke opgaver, der skal indgå i det samordnede beredskab, der etableres som et 60 selskab. Der er derimod ikke hjemmel til, at kommunerne kan samordne beredskaberne ved brug af andre organiseringsformer, fx uformelle samarbejder, aktieselskaber mv. 1 KL-notat af 20. september 2014: Juridiske rammer for etablering af beredskaber 5

6 3. Organiseringen og opgaver på beredskabsområdet i dag Redningsberedskabet er i sin nuværende form oprettet med hjemmel i Beredskabsloven af 23. december Tidligere var beredskaberne oprettet på baggrund af brandloven, civilforsvarsloven og loven om det civile beredskab. Brandloven har sit afsæt flere hundrede år tilbage, hvorimod civilforsvaret, eller tidligere Luftværnet, har sit afsæt i den politiske udvikling i 1930érne. Lovgivningen har taget sigte på, at regulere de lovmæssige forpligtigelser mellem stat, regioner og kommuner. Lovgivningen har som hovedsigte haft de myndighedsmæssige pligter, men brandloven har siden 1926 åbnet mulighed for, at visse opgaver blev løst af private operatører. Der har ikke været tradition for, at de statslige beredskabsopgaver blev overladt til private operatører. Som følge af kommunernes mulighed for, at overlade opgaver til private aktører, har der traditionelt været skelnet mellem myndighedsopgaver og forebyggende opgaver i beredskabet. I figuren nedenfor er de opgaver, de tre kommunale beredskaber løser i dag, samt organiseringen af disse, illustreret i et organisationsdiagram. I det følgende vil der blive redegjort for kommunernes opgaver på det operative og forebyggende område. Efterfølgende beskrives de øvrige opgaver beredskaberne løser i dag, men som ikke er krav i henhold til beredskabsloven. En samlet oversigt over alle de opgaver beredskaberne løser i de tre kommuner i dag kan ses i afsnit 3.4. Faktaark fremgår af afsnit 3.5. Figur 3.1. Organisering og opgavevaretagelse på beredskabsområdet i dag 6

7 3.1 Opgaver på det operative område De operative opgaver er ikke-myndighedsopgaver, hvilket vil sige, at opgaverne kan udføres i kommunalt regi, overlades til private entreprenører eller i en kombination heraf. Lovhjemmelen til at overdrage opgaven til private entreprenører findes i beredskabslovens 13. Den primære del af det operative område er opretholdelsen af udrykningsberedskabet, herunder indsatsledelsen, beredskabet af frivillige og drift af værksted og depoter. Som led heri skal der endvidere føres tilsyn med, at servicemålene, der er fastlagt i den risikobaserede dimensionering, bliver overholdt. For de brandstationer, hvor driften varetages af Falck A/S, skal ledelsen føre tilsyn med, at aftalerne mellem kommunerne og Falck A/S, samt andre leverandører, bliver overholdt. Indsatsledelsen varetages i dag af kommunalt ansatte medarbejdere, der fortrinsvis udpeges blandt medarbejdere internt i brandvæsenets organisation, men der kan også udpeges medarbejdere fra andre grene af den kommunale organisation. Tabel 3.1. Ikke-myndighedsopgaver der udføres kommunalt eller ved private entreprenører Sagsområde Opgavesæt Hjemmel Indsatsledelse Funktionen Holdleder som Teknisk Leder Beredskabslovens 13 kan udføres af ekstern leverandør (Mindre opgaver). Myndighedsudøvelse (tilsyn) kan dog ikke overdrages. Brandsluknings- og Levering af mandskab og materiel til udførelse Beredskabslovens 13 redningsarbejde af brandsluknings- og redningsarbejde Udførelse af skorstensfejerarbejde Brandpræventivt tilsyn, fejning af skorstene Byggeloven og fjernelse af sod Vedligeholdelse af Opstilling, eftersyn og reparation af brandhaner Beredskabslovens 13 vandforsyningsanlæg og branddamme m.v. Uddannelse af frivillige Grund og funktionsuddannelse samt vedligeholdelsesuddannelse Beredskabslovens 13 og brandmænd Ungdomsbrandkorps Foreningsmæssigt for unge, der viser interesse for redningsberedskabets opgaver Ikke lovpligtigt, men der kan ydes statstilskud til aktiviteterne Uddannelse af persona- Uddannelse af brandmænd og beredskabs- Beredskabslovens 13 le Vandforsyning til brandslukning frivillige Etablering og vedligeholdelse af vandforsyningsanlæg, herunder brandhaner, branddamme og sugebrønde Beredskabslovens 48. Uddannelserne afholdes af Beredskabsstyrelsen Udrykningsberedskabet består i dag af 353 deltidsansatte indsatsledere, holdledere, brandmænd og beredskabsfrivillige. Området er samlet for de tre kommuner normeret med 6,2 årsværk. 3.2 Opgaver på forebyggelsesområdet (myndighed) Myndighedsopgaver vedrører de opgaver, der følger af beredskabsloven, lov om fyrværkeri og skorstensfejerarbejde. Det vil sige, at opgaverne ikke kan overdrages til private entreprenører, men skal udføres i kommunalt regi med kommunalt ansat personale. Et overblik over myndighedsopgaverne fremgår af tabellen nedenfor. 7

8 En række brandfarlige oplag skal, ud over bestemmelserne i byggeloven, opfylde en række bestemmelser i beredskabsloven. Det handler om oplag og anvendelse af brandfarlige væsker, oplag af trykflasker. Herudover er der skærpede krav til indretning og drift af en række produktioner som træindustri, plastindustri, oplag af korn- og foderstoffer og mel. Efter beredskabsloven skal opstilling af telte, etablering af midlertidige overnatningssteder i bygninger, teltlejre, festtelte og særlige arrangementer, godkendes af brandmyndigheden. Efter lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, er det kommunalbestyrelserne der meddeler tilladelse til fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri. Myndighedsopgaven har fagligt en nøje sammenhæng med den sagsbehandling der sker efter beredskabsloven med tilhørende tekniske forskrifter. Skorstensfejerarbejdet har hjemmel i byggeloven, og er i Herning og Ikast-Brande kommuner henlagt til brandvæsenets opgaveportefølje. Som en del af myndighedsopgaven udarbejdes aftalegrundlaget med skorstensfejermestrene og der føres tilsyn med opgavens udførelse samt den tilhørende sagsbehandling af henvendelser fra borgere. Tabel 3.2. Myndighedsopgaver, der kun udføres i kommunalt regi Sagsområde Opgavesæt Hjemmel Ressourcefordeling Brandteknisk byggesagsbehandling Brandsyn Oplag og salg af fyrværkeri Beredskabsplanlægning og dimensionering Indsatsledelse Skorstensfejning Uddannelse af personel Sagsbehandling af ansøgninger om nybyggeri, væsentlige ændringer og sagsbehandling af brandfarlige oplag Tilsyn med oplag, anvendelse, indretning og driftsmæssige forhold Sagsbehandling af ansøgninger om oplag, salg og anvendelse af fyrværkeri. Tilsyn med oplag og salg. Alternativt kan opgaven placeres i en anden afdeling i den kommunale organisation. Udarbejdelse af beredskabsplaner, mødeplaner og plan for Risikobaseret dimensionering Ledelse af den tekniske indsats på skadesteder i samarbejde med politiet og sundhedsberedskabet. Opgaver af mindre omfang kan dog udføres af holdledere fra private entreprenører med den fornødne uddannelse. Tilsyn, udbud, opkrævning af gebyrer samt klagesager. Uddannelse af holdledere og indsatsledere samt personale, der skal udføre brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn Beredskabslovens 34 og % Beredskabslovens % Lov om fyrværkeri og andre Pyrotekniske artikler Beredskabslovens 25 Beredskabslovens 16 Byggeloven * 3 % 5 % ** 4 % 0,2 % Beredskabslovens 48. Uddannelse gennemføres af Beredskabsstyrelsen 6 % Telte, arrangementer og overnatninger Sagsbehandling af ansøgninger og tilsyn Beredskabslovens 33 6 % Byggesager Almindelig byggesagsbehandling. Byggeloven 17 % * I Herning og Ikast-Brande er opgaven placeret hos beredskabet. I Ringkøbing-Skjern er opgaven placeret i byggeafdelingen. ** De 4 % vedrører den del, der ligger indenfor arbejdstiden. Den største del af indsatsledelsen ligger udenfor normal arbejdstid. Området er i de tre kommuner normeret med 7,5 årsværk. 8

9 3.2.1 Særligt om den brandtekniske byggesagsbehandling Der stilles en række særlige uddannelsesmæssige krav til de medarbejdere, der udfører brandtekniske byggesagsbehandling. Det vil sige, at opgaverne ikke kan løses af almindelige byggesagsbehandlere. Derimod er der ikke noget til hinder for, at myndighedsansvaret dvs. den endelige godkendelse af sagen ligger hos en kommunal chef, der ikke har den fornødne uddannelse, fx chefen for en byggesagsafdeling. Når den særlige uddannelse er væsentlig at nævne skyldes det, at den indeholder nogle særlige kompetencer, som man typisk finder i beredskaberne, hvor medarbejderne med disse kompetencer typisk også har operative opgaver. Dels fordi de brandtekniske byggesager i de tre kommuner ikke kan oppebære en fuld stilling. Dels fordi medarbejdere med uddannelsen typisk også har en interesse for det operative. Der er således en risiko for, at det kan blive sværere at rekruttere de brandtekniske byggesagsbehandlere, hvis de ansættes i en ren administrativ stillingen uden kobling til det operative arbejde. Faktaboks: Uddannelsesforløb for at blive brandteknisk byggesagsbehandler, modul Modul 1 Modul 1 og 2 Grunduddannelses brand (2 uger) Grunduddannelses brand (2 uger) Funktionsuddannelses brand (4 uger) Funktionsuddannelses brand (4 uger) Holdleder uddannelses brand (6 uger) Indsatsleder brand (7 uger) Brandtekniske byggesagsbehandling Driftsmæssige forskrifter og BR kapitel 5 (2 uger) 14 ugers kursus a kr. Samlet pris kr. Brandtekniske byggesagsbehandling Driftsmæssige forskrifter, BR kapitel 5 og Tekniske forskrifter (4 uger) 17 ugers kursus a kr. Samlet pris kr. Tabel 3.3. Oversigt over uddannelsesmæssige krav til forskellige myndighedsopgaver Forebyggende opgave Modul Brandteknisk byggesagsbehandling Godkendelser af forsamlingstelte Godkendelser af salgsboder Brandsyn efter Tekniske forskrifter (ca. 1/3-del af brandsyn) Brandsyn efter Driftsmæssige forskrifter (ca. 2/3-del af brandsyn) 1 Godkendelse af arrangementer (messer, koncerter m.m.) 1 Godkendelser af overnatninger 1 Godkendelse af fyrværkeri tilladelser kræver ikke nogle uddannelse, men det er hensigtsmæssigt at have den brandtekniske byggesags uddannelse. 9

10 3.3 Øvrige opgaver Udover de opgaver, der er nævnt ovenfor, er kan der være placeret opgaver hos redningsberedskaberne, der ikke entydigt er beredskabsopgaver, men som har en sammenhæng med redningsberedskabets øvrige opgaver. Kommunerne har forskellig tradition for denne uddelegering og løser dem i forskelligt omfang. Af oversigten i afsnit 3.4 fremgår, det hvilke opgaver beredskaberne i Ikast-Brande, Herning og Ringkøbing-Skjern hver især løser i dag, hvor de samarbejder og hvilke opgaver der fungerer som indtægtsdækket virksomhed. Bemærk at de forebyggende opgaver er markeret med grønt, mens de operative opgaver er markeret med blåt i kolonnen yderst til venstre. Disse opgaver løses i henhold til beredskabsloven

11 Operative opgaver Forebyggende opgaver 3.4 Oversigt over opgaver, der løses af de tre beredskaber i dag # Angiver indtægtsdækket virksomhed. Beskrivelse af opgave Ikast- Brande Ringkøbing- Skjern Herning Administration og ledelse Myndighedsopgaver, brandteknisk byggesagsbehandling, Brandsyn, Telte, Overnatning, arrangementer Fyrværkeri, tilladelse til salg, håndterning og opbevaring Skorstensfejervæsen, kontrakt aftale Byggesag Førstehjælps undervisning af kommunale ansatte uddannelsessteder og virksomheder Elementærbrand undervisning af kommunale ansatte, uddannelsessteder og virksomheder Operative opgaver, indsatsledelse, kommunale stationer, Falck stationer Frivillige Autohjælp for kommunale biler i dagtimerne # Autoværksted for egne og kommunale biler # Brandhane, kontrol og (reparationer). Falck Bådberedskab Silkeborg Brandslukningsmateriel, eftersyn og vedligehold på kommunale / private ejendomme, salg og udlejn. # Brandvagter P-Vagter ved større arrangementer Overvågning af tyverialarmer og backup kørsel # Backup kørsel til elevator alarmer

12 Beskrivelse af opgave Ikast- Brande Ringkøbing- Skjern Herning Entreprenør opgaver, herunder oprydning ved forurening # Falck forhandling af brandkontrakt Forbindingsstoffer til kommunale ejendomme og afdelinger (kommuneabonnement) Forebyggelseskampanger og undervisning Førstehjælps vagter # Kriseberedskab, kommunalt Nøglesystem, nøglebokse (ABA, Tyv) Pumpe opgave Strandnummerering (politi og Trygfonden) ABA-Anlæg, administration og kontraktforhandl. # Ungdomsbrandkorps Ubemandet vagtcentral for brandvæsnet Vagtcentral for ikke beredskabsmæssige opgaver (tyveri anlæg, hjemmeplejen) Vagt telefon for kommunen Salg og udlejning af materiel # Kommunens beredskabsplan Svær frigørelse Herning Arbejdsmiljø leder på rådhuset

13 Beskrivelse af opgave Ikast- Brande Ringkøbing- Skjern Herning Kørsel for hjemmeplejen ved ekstremt vejr Udbud og kontrakt forhandling med leverandører til brandvæsnet Beskyttelses rum, (drift, vedligehold) og nedlæggelser Miljøvagt, administration Farligt affald på kysten Stormflodsberedskab Hjemmeside og Facebook Radio operatør for kommunens Rådhusvagt Indkvartering og forplejning Modtage alarmerer for sø telefoner Reparations værksted for kommunens institutioner Flytte / hjælpe beboer ved defekte elevator

14 3.5 Faktaark over de nuværende beredskaber Herning Ikast- Brande Ringkøbing- Skjern Indbyggertal Areal km Sum Årsværk, ledelse 1,0 0,2 0,7 1,9 Årsværk, planlægning 0,3 0,2 0,3 0,8 Årsværk, stab, regnskab, post 0,9 0,3 0,4 1,6 Årsværk, forebyggelse 2,6 1,0 2,0 5,6 Årsværk, personale & undervisning 1,5 0,1 0,3 1,9 Årsværk, Operative opgaver + værksted 5,4 0,5 0,3 6,2 Årsværk, i alt 18,0 Antal brandstationer, kommunale Antal brandstationer, Falck Antal brandfolk, kommunale Antal brandfolk, Falck Antal holdledere, kommunale (10) (4) (1) (15)* (også brandfolk) Antal holdledere, Falck (6-8) (14) (25) (45-48)* (også brandfolk) Indsatsledere 4 6(4) 4 12(14)* (fra 01/2015) Frivillige Deltidsansatte og frivillige, i alt * Flere funktioner Ca. 353 Bygninger, kommunale Bygninger, leje Automobilsprøjter Tanksprøjter Tankvogne Stigevogne/lifte Redningsvogne Miljøvogne Redningsbåde Indsatsledervogne Inspektørvogne 2 2* 1 5 * 1 udfases i 2015 Værkstedsvogne Vognpark, frivillige Vognpark i alt Brandhaner Ca Udrykninger, årligt gennemsnit, Brandsyn, adresser (objekter) 500 (620) (400) Byggesager efter byggeloven Byggesager efter beredskabsloven Fyrværkeri, oplag og salg Lejlighedstilladelser, cirkus + telte Brandvagter, timer

15 4. Model for et tværkommunalt samarbejde I henhold til kommissoriet for et tværkommunalt samarbejde på beredskabsområdet er formålet: At etablere et tværkommunalt 60-selskab for beredskabet i Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Det nye selskab vil virke som et samordnet selskab, jf. beredskabslovens 10 og den kommunale styrelseslov 60. Ved samordning forstås, at de deltagende kommunalbestyrelsers kompetence og ansvar med hensyn til de opgaver, der samordnes, henlægges til en fælles beredskabskommission. Det er endvidere formålet, at det samordnede beredskab åbner mulighed for en mere effektiv dimensionering, større og mere velfunderede beredskabsfaglige miljøer og bedre udnyttelse af redningsberedskabets kapaciteter. Myndighedsopgaven omkring den brandtekniske byggesagsbehandling kan bevares i de enkelte kommuner. På den baggrund beskrives i det følgende en model, hvor der etableres et samordnet beredskab som et 60 selskab. Udgangspunktet for modellen er, at basisopgaven i det nye selskab som minimum etableres om de operative opgaver. Ud fra den forudsætning er det beskrevet, hvordan der kan etableres en model, hvor en del af myndighedsopgaven fastholdes i kommunerne. Frem mod den endelige godkendelse af selskabet arbejdes der videre med modellen, herunder den præcise snitflade mellem hvilke myndighedsopgaver, der forbliver i kommunerne, og hvilke der flyttes til selskabet. 4.1 Model hvor alle opgaver placeres i det nye selskab. Kommunerne har myndighed vedr. brandteknisk byggesagsbehandling, som bestilles i selskabet Basisopgaven i det nye selskab etableres om de operative opgaver. I modellen er de brandtekniske byggesagsbehandlere ansat i selskabet, mens myndighedsopgaven (ansvar for behandling og godkendelse) placeres i kommunen. Modellen er illustreret i figur 4.1 nedenfor. I figuren er det illustreret, at det er den brandtekniske byggesagsbehandling, der forbliver i kommunerne. Frem mod den endelige godkendelse af selskabet arbejdes der videre med modellen, herunder den præcise snitflade mellem hvilke myndighedsopgaver, der forbliver i kommunerne, og hvilke der flyttes til selskabet. Det indføres i aftalen, at selskabet forpligter sig til at stille sagsbehandlingsressourcer til rådighed i et nærmere aftalt omfang. Det aftales endvidere, hvor de brandtekniske byggesagsbehandlere fysisk har arbejdssted, når de løser opgaven. Budget for den brandtekniske byggesagsbehandling placeres i de 3 kommuner, der betaler selskabet for de sagsbehandlerressourcer, de benytter sig af. Da der på det operative område er overdraget kompetence til selskabet, skal der etableres en fælles beredskabskommission for selskabet. I henhold til Beredskabslovens 9, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter er henlagt til kommunalbestyrelsen, varetages af beredskabskommissionen. Det fortolkes således, at kommunalbestyrelsen også kan besluttes at beholde opgaven under kommunalbestyrelsen uden oprettelsen af tre særskilte beredskabskommissioner

16 Fordelen ved modellen er, at selskabet har alle opgaverne, og derved en volumen / robusthed / fleksibel til at klare de opgaver, som kan tilgå kommunerne fx fra staten side. Samtidig er der tale om en fleksibel ordning for den enkelt kommune, idet der kan stilles med flere sagsbehandler i den enkelte kommune, hvis der pludselig kommer flere sager på en gang, som kræver en brandteknisk byggesags behandler, ved sygdom, ferie osv. Svagheden ved modellen er, at selskabet kan have svært ved at tilpasse kapaciteten af de brandtekniske byggesagsbehandlere til de opgaver, der kan tilgå fra kommunerne. Det vurderes, at der med modellen kan hjemtages de effektiviseringspotentialer, som forudsat i økonomiaftalen, jf. aftaletekstens formulering om en mere effektiv dimensionering, større og mere velfunderede beredskabsfaglige miljøer og bedre udnyttelse af redningsberedskabets kapaciteter. Figur 4.1 Model for tværkommunalt samarbejde

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr Vedtægter For Brand & Redning MidtVest CVR-nr. 37207969 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Interessentkommuner... 3 3. Formål og opgaver... 3 4. Økonomi... 3 5. Hæftelse... 4 6. Beredskabskommission...

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Beredskabschef for Brand & Redning MidtVest

Beredskabschef for Brand & Redning MidtVest Indledning 1 Brand & Redning MidtVest. 2 Stillingen. 4 Profilen.. 5 Processen 6 Vi giver dig muligheden for at blive én af de 20 Alle der arbejder på Beredskabsområdet ved at der sker en egentlig revolution

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I. Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE

SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I. Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter Det kommende forløb

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Samarbejde mellem ejerkommunerne og Beredskab & Sikkerhed om myndighedsopgaver

Samarbejde mellem ejerkommunerne og Beredskab & Sikkerhed om myndighedsopgaver TIL: Den politiske styregruppe for Beredskab & Sikkerhed FRA: Den administrative styregruppe DATO: 14092015 VEDR.: Samarbejde mellem ejerkommunerne og Beredskab & Sikkerhed NOTAT Samarbejde mellem ejerkommunerne

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets navn er Beredskab & Sikkerhed - Randers, Favrskov, Djursland 1.2. Fællesskabets hjemsted fastsættes

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning.

Midtjysk Brand & Redning. . 1. juni 2015 Nyhedsbrev nr. 4. Processen med sammenlægningen er godt i gang. Der arbejdes på mange forskellige fronter. Vedtægterne og åbningsbalancen er ved at tage form og der arbejdes på en sammenskrivning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Juni 2014 Indholdsfortegnelse 0. Indledning 4 1. Model 1: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Minikonference. 5. februar 2015 for økonomiudvalgs- og beredskabskommissionsmedlemmer

Minikonference. 5. februar 2015 for økonomiudvalgs- og beredskabskommissionsmedlemmer Minikonference 5. februar 2015 for økonomiudvalgs- og beredskabskommissionsmedlemmer 1. Velkomst v/ borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk Minikonferencens formål indblik i nuværende beredskaber fælles viden

Læs mere

Aftale om Beredskab i Solrød Kommune. I henhold til Beredskabslovens 13 stk. 1.

Aftale om Beredskab i Solrød Kommune. I henhold til Beredskabslovens 13 stk. 1. Aftale om Beredskab i Solrød Kommune I henhold til Beredskabslovens 13 stk. 1. Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve og Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand har indgået følgende AFTALE

Læs mere

Ny organisation i beredskabet

Ny organisation i beredskabet Ny organisation i beredskabet Myndighedsopgaver I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har Kommunernes Landsforening (KL) indgået en aftale med regeringen om, at kommunerne senest den 1. januar 2016

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014.

Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014. Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014. Tilstede: Direktør Rune Larsson (RL), Haderslev kommune BCH Jarl V Hansen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 1 Her er Niels 2 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Processen Udfordringen Mulighederne Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Referat åben dagsorden

Referat åben dagsorden Referat åben dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 09-02-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Politidirektørens mødelokale, Nordjyllands Politi. Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg Deltagere Arne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

NOTAT. Forslag til ændring af beredskabsloven m.v.

NOTAT. Forslag til ændring af beredskabsloven m.v. BM02 bilag 1 pkt. 4 Notat vedr. forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.v. NOTAT Forslag til ændring af beredskabsloven m.v. Pkt. 1: Forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner.

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. 1.1 Parter og myndighedsforhold Denne aftale omhandler samarbejdet mellem

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015 NOTAT Haderslev Kommune Infrastruktur og Sikkerhed Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk/brand Dir. tlf. 74 34 20 02 Mobil 23 62 98 82 esge@haderslev.dk 9. januar 2015 Sagsbehandler: Esge Homilius

Læs mere

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 24. juni 2016 Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner besluttede i marts 2015, at etablere Midtog Sydsjællands

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 21. december 2016, kl. 10:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse D, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 10:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjbjerg

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

HOVEDSTADENS BEREDSKAB BM02 bilag 2 pkt. 04 HBR Høringssvar ændring af beredskabsloven HOVEDSTADENS Forsvarsministeriet [fmn@fmn.dk] Høring over udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Et beredskab i balance

Et beredskab i balance Et beredskab i balance Fagligt indspil fra Danske Beredskaber om fremtidens danske beredskab Med det netop aftalte finanslovsforslag, synes den økonomiske og politiske ramme for fremtidens beredskabsarbejde

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag d. 29. november 2016 kl. 16.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Indholdsfortegnelse: 1. Samordningsaftale...

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Kap. 3. Det kommunale redningsberedskab

Kap. 3. Det kommunale redningsberedskab KAP3 - LBKG 2009-06-10 nr 660 Beredskabsloven Page 1 of 7 Kap. 3. Det kommunale redningsberedskab 9 Som senest ændret ved: L 2006 538 101 stk. 1, nr. 1 i kraft: 2007-01-01 Det kommunale redningsberedskab

Læs mere

Forslag til vedtægter

Forslag til vedtægter Forslag til vedtægter Vedrørende: Ændringer til vedtægter til forhåndsgodkendelse i Statsforvaltningen Sagsnavn: Byrådssekretariatets arbejde med organiseringen af det nye beredskab Sagsnummer: 00.17.20-A00-2-15

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner. DELPLAN FOR Hvidovre Kommune.

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner. DELPLAN FOR Hvidovre Kommune. Dimensionering af redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner DELPLAN FOR Hvidovre Kommune Side 1 af 15 Delplan Delplan for det forebyggende beredskab og arbejde

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Fælles Sønderjysk Beredskab. Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner

Fælles Sønderjysk Beredskab. Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner Fælles Sønderjysk Beredskab Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner Dagsorden Hvorfor er vi her i dag? -historik Hvad skal politisk

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for brandvagter

Retningslinjer for brandvagter Retningslinjer for brandvagter Baggrund Når Haderslev Brand og Redning giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud fra: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2015 Dato 9. januar 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Bemærk kommissionsmøde kl. 16.00 og nytårsparade kl. 17.00 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere