Trådløse telefoners betydning for sygeplejepraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trådløse telefoners betydning for sygeplejepraksis"

Transkript

1 ORIGINALARTIKEL Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr Trådløse telefoners betydning for sygeplejepraksis Wireless phones in hospitals can affect nursing practice The use of wireless phones in hospital units are increasing, inducing all nurses to carry a working phone. As the effect has not been investigated, a qualitative study was performed in a hospital unit in Denmark. The aim was to explore how the use of wireless phones affects nursing practice, using participant observations and interviews with nurses and patients. The study demonstrated that nurses tend to answer their wireless phone, regardless of the situation they are engaged in. This affects their communication and attentiveness, consequently compromising their ability to conduct compassionate care. Also, wireless phones were shown to compromise patient safety by disturbing nurses concentration, consequently causing mistakes in the procedure they were performing. Furthermore, they interrupted medicine administration and transferred bacteria between patients. The results emphasize the necessity to define and develop the use of wireless phones and further investigate their effects in health care settings. Keywords: communication, interaction, interruptions, patient safety, phone Bettina Sletten Paasch Baggrund Trådløse telefoner anvendes i stigende grad i sygehusvæsenet i Danmark og har bidraget væsentligt til at gøre sygehuspersonale mere tilgængeligt for kontakt. Når sygeplejersker bærer hver sin trådløse arbejdstelefon, sparer de tid og skridt, fordi de ikke længere fysisk skal gå rundt for at lokalisere kolleger eller samarbejdspartnere (1). Telefonerne kan være baseret både på dect-teknologi og mobilteknologi og anvendes til interne og eksterne samtaler samt modtagelse af patientkald og alarmer fra overvågningsudstyr. De er indført ud fra en antagelse om, at de kan bidrage til smidigere arbejdsgange og forbedret arbejdsmiljø, men en opfølgende undersøgelse er ikke foretaget. Flere forskere peger på, at teknologi ikke er et neutralt redskab, der kan indføres uden at skabe forandring (2,3). Teknologier forandres og modificeres i brugssituationer og forårsager situationer og begivenheder, man ikke kan tage højde for i designprocessen. Teknologi bibringer nye måder at kommunikere på, nye typer af pleje og behandlingsrelationer samt nye muligheder og problemstillinger (2,4). Sociologisk forskning i mobiltelefoni viser, at telefonerne har en påtrængende effekt,

2 24 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr hvorfor telefonopkald generelt prioriteres frem for den situation, man fysisk befinder sig i (5,6). Når opkaldet besvares, sker en tilbagetrækning fra situationen og de mennesker, man er sammen med (5,7). Vha. verbal og nonverbal kommunikation signaleres en tilbagetrækning fra den fysiske situation og en eksklusion af de personer, som er til stede (5,8). Mobiltelefoner kan på den baggrund føre til, at normer for kommunikation og interaktion brydes, og sociale relationer forstyrres (5,8,9). Brugen af trådløse telefoner i sygehusvæsenet er kun sparsomt beskrevet. En undersøgelse af mobiltelefoners påvirkning af lægers arbejdsmiljø på en onkologisk afdeling i Norge viste, at telefonerne øgede antallet af kontakter. Ansatte, som bar en mobiltelefon, oplevede, at de hyppigt blev kontaktet vedr. småting, som sagtens kunne vente, hvilket resulterede i et øget stressniveau. Endvidere viste telefonerne sig mere kognitivt forstyrrende end personsøgere, fordi telefonerne kræver en hurtig beslutning om, hvorvidt man skal besvare opkaldet eller ej (10). Afbrydelser fremstår som et naturligt vilkår i sygeplejepraksis, men ikke desto mindre viser undersøgelser, at de kan lede til frustrationer, ineffektive arbejdsgange, forstyrrelse af tankeprocesser og evne til beslutningstagen, og de kan derved påvirke patientsikkerheden (11-13). Det er desuden i undersøgelser vist, at afbrydelser øger risikoen for fejl og stress hos sygeplejersker (11,12,14). Når sygeplejersker anvender trådløse telefoner til at kontakte hinanden, er de ikke bevidste om, hvorvidt de afbryder kollegaen i udførelsen af pleje- og behandlingsopgaver eller i en samtale med en patient. Ringetonen kan slås fra på de trådløse telefoner, men de vil fortsat vibrere med en hørbar brummen. Desuden er det ikke praktisk muligt for sygeplejersker at slå lydløs-funktionen til og fra hele tiden, idet deres arbejdsdag består af utallige små sekvenser med forskellige opgaver og kontakter, som ofte er af uforudsigelig karakter (13). God kommunikation mellem sygehuspersonale og patient er vist at være positivt associeret med bedre behandlingsresultater og indgår derfor som en væsentlig faktor i arbejdet med at højne kvaliteten i det danske sundhedsvæsen (15). Mobile telefoner er som nævnt vist at kunne påvirke kommunikation, interaktion og sociale relationer. Hvorvidt dette også gør sig gældende for trådløse telefoner anvendt som organisatorisk redskab i sygehusvæsenet, er imidlertid ikke undersøgt. Formål Eftersom det kun er sparsomt beskrevet, hvilke konsekvenser implementering af trådløse telefoner i sygehusvæsenet har, var der grundlag for at foretage en nærmere undersøgelse. Formålet med dette studie var på den baggrund at undersøge, hvordan brugen af trådløse telefoner påvirker sygeplejerskers praksis på en sygehusafdeling, herunder særligt deres betydning for kommunikation og interaktion med patienterne. Metode Teknologi forandres og modificeres som tidligere nævnt i brugssituationer, hvorfor tråd løse telefoner ikke kan dekontekstualiseres, men må analyseres i sammenhæng med menneske-

3 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr lig praksis. Feltforskning er egnet, når for målet er at tilvejebringe en kontekstafhængig viden (16), hvorfor formålet blev belyst gennem observationsstudier og etnografiske interview. Hensigten var, gennem deltagerobservationer, at opdage og beskrive trådløse telefoners anvendelse i praksis, som den leves, opleves og forstås af sygeplejersker og patienter, og derved skabe viden om, hvordan trådløse telefoner påvirker praksis på en sygehusafdeling. Interview blev anvendt til at indhente viden, som ikke kunne observeres direkte, idet viden om informantens følelser og tanker kunne bidrage til analysen samt gøre det muligt at kontrollere slutninger, der blev draget på baggrund af observationer (16). I november 2012 gennemførtes 30 timers deltagerobservation samt interview med fem sygeplejersker og 10 patienter på en lungemedicinsk afdeling. Observatøren bar sygeplejerskeuniform og fulgte afdelingens sygeplejersker i alle deres arbejdsopgaver. Med henblik på at indfange nuancer og sikre dybde i det empiriske materiale blev sygeplejerskerne udvalgt stratificeret, med variation i alder, anciennitet og kompetenceniveau. Patienterne blev inkluderet efter princippet om maksimal variation i forhold til alder, køn, uddannelse og erhverv. Under deltagerobservationerne var observatøren passivt deltagende. Udførlige feltnoter blev nedskrevet ordret i et konkret sprog i overensstemmelse med Spradleys anvisninger (17) og blev efterfølgende udfoldet i en udvidet beskrivelse. Interview blev gennemført i umiddelbar forlængelse af deltagerobservationerne og tog udgangspunkt i den forudgående deltagerobservation, mhp. at få fænomener uddybet i informantens perspektiv. Alle interview blev optaget og efterfølgende transskriberet. Etiske overvejelser Undersøgelsen fulgte de etiske regler for sygeplejeforskning i Norden (18). Deltagelse i studiet var frivillig. Alle informanter modtog mundtlig og skriftlig information, herunder at de til enhver tid kunne trække deres tilsagn om deltagelse tilbage. Ved observationernes start blev der indhentet mundtligt tilsagn til observatørens tilstedeværelse, og patienternes integritet blev respekteret ved at undlade tilstedeværelse i situationer, der kunne anfægte denne. Alle deltagere blev anonymiseret. Eftersom feltforskning er uforudsigelig og ydermere i denne undersøgelse fandt sted på patientstuer, krævedes en situeret etik med konstant opmærksomhed på ansvar og medmenneskelighed i situationen. Kontinuerlige refleksioner over etiske aspekter kombineret med fornemmelsen for at gøre det rigtige sikrede, at den etiske fordring i deltagerobservationer og interview udspillede sig på stedet i selve situationen. Analyse Undersøgelsens analytiske tilgang var induktiv grundet dens eksplorative karakter. Analyseprocessen fulgte Hammersley & Atkinsons anvisninger om at finde temaer, der kan forklare, hvad der foregår i de situationer, som det empiriske grundlag dokumenterer (16). Tekstmaterialet bestående af de udvidede feltbeskrivelser og de transskriberede interview blev overført til softwareprogrammet NVIVO. Her blev det gennemlæst flere gange og kodet. Koderne blev i løbet af flere gennemlæsninger samlet og organiseret i kategorier. Disse

4 26 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr kategorier blev ved yderligere bearbejdning systematiseret og samlet i temaerne: Egen og andres forventning om tilgængelighed, Mediering af arbejdsgange og Forstyrrelse i interaktionsorden. Der arbejdedes med rene detaljerede beskrivelser, som var loyale overfor informanter, sociale kontekster og processer, ligesom egen forforståelse var genstand for kontinuerlig refleksion i fortolknings- og forståelsesprocessen. Resultater Resultaterne for de centrale temaer som blev identificeret i analysen beskrives i det efterfølgende, ligesom indbyrdes sammenhænge mellem de tre fremkomne temaer uddybes. Egen og andres forventning om tilgængelighed Deltagerobservationerne viste, at sygeplejerskerne i høj grad anvender de trådløse telefoner til at kontakte hinanden i stedet for fysisk at opsøge hinanden. Derved sparer de både skridt og tid. I interviewene giver sygeplejerskerne udtryk for, at det er en stor lettelse altid at have en ledig telefon ved hånden, hvor de tidligere måtte stå i kø på kontoret og vente på, at en fastnettelefon blev ledig. Endvidere kan de trådløse telefoner i nogle situationer give dem mulighed for at opsøge et roligt lokale til samtalen. Deltagerobservationerne viste, at sygeplejerskerne hyppigt søgte ind i depotrum, medicinrum mv. når samtalen i telefonen var af mere følsom karakter. Deltagerobservationerne viste, at de trådløse telefoner hyppigt afbryder sygeplejerskerne i deres arbejde. Sygeplejerskerne gav i interviewene udtryk for, at det kan være særdeles belastende. En mindre erfaren sygeplejerske beskrev det således: I starten synes jeg, det var rigtig svært at have den med. Vi bliver forstyrret gang på gang, og det er både til stuegang og i medicinrummet. Det syns jeg, det er svært. Jeg var ved at knække halsen på det i starten. En erfaren sygeplejerske udtrykte det således: De dage, hvor den ringer hele tiden, der har jeg bare lyst til at smide den ud af vinduet. Den stresser helt vildt. Ikke engang på toilettet har man ro. Særligt generende var det for sygeplejerskerne, at telefonerne, også når de talte i dem, afgav lydsignal om patientkald med uændret høj lydstyrke. De trådløse telefoner har forskellige funktioner, der gør det muligt at definere plejegrupper og modtage patientkald med forsinkelse i forhold til kolleger. Forsinkelsen er imidlertid så kort, at kald fra én sygeplejerskegruppe ofte går videre til alle sygeplejersker. Særligt når en patient er i isolation, tager det lang tid, før patientkaldet bliver slået fra, hvilket medfører, at alle sygeplejerskers telefoner ringer i lang tid. Ofte tør sygeplejerskerne endvidere ikke anvende muligheden for at modtage patientkald med forsinkelse, da det er patienternes tilstand og ikke gruppeinddelingen der afgør, hvor hurtigt de reagerer på et patientkald. En sygeplejerske sagde det på denne måde: Hvis ham på 9.1 ringer, så ved jeg, at jeg skal skynde mig derind med det samme, for han er bare dårlig. Af samme grund efterspurgte sygeplejerskerne ikke muligheden for at kunne sætte telefonerne på lydløs, idet de har behov for kunne følge med i patientkald, alarmer m.m. Deltagerobservationerne viste endvidere, at sygeplejerskerne har svært ved at ignorere telefonopkald. Selvom de var optaget af no-

5 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr get andet, besvarede de generelt telefonen. En yngre sygeplejerske forklarede det således: Man er så vant til, at man skal svare at man er online altid. Jeg har faktisk taget mig selv i at tage telefonen, mens jeg stod og var ved at sætte blod op og det er jo dumt. En anden sygeplejerske beskrev det på denne måde: Det var altså på en anden måde før, hvor nogen kom og åbnede døren og sagde: Der er telefon. Man kunne bedre sige fra. Når sygeplejerskerne undlod at besvare opkaldet, viste deltagerobservationerne, at personen i den anden ende ofte ringede op igen. Selv når opkaldet omhandlede bagateller, der kunne vente, havde både samarbejdspartnere og kolleger en tendens til at ringe op igen. De gentagne opkald gjorde sygeplejerskerne bekymrede for, at opkaldet omhandlede noget akut, og de følte sig derfor pressede til alligevel at besvare telefonen. En sygeplejerske udtrykte det således: Man bliver så n lidt presset til at tage den ubevidst altså. Man ved jo ikke, hvor akut det er, at der er nogen, der ringer til sig en kollega altså jeg ved jo ikke, hvad hun står med. Så kan man nemt komme til at tage den, selvom man står i en situation, hvor man egentlig ikke har lyst. De mindre erfarne sygeplejersker gav udtryk for, at de trådløse telefoner gav dem en stor følelse af sikkerhed, fordi de gør det muligt hurtigt at komme i kontakt med en mere erfaren kollega. En sygeplejerske beskriver det på denne måde: Hvis jeg så tænker, at jeg har behov for noget hjælp nu, så synes jeg, det er dejligt, at jeg kan ringe med det samme og så sige: Kan du ikke komme herind så hurtigt som muligt? Altså, fordi hvis jeg ringer alarm, så kan du jo høre det på hele gangen, ikke også. Sygeplejerskerne var generelt glade for denne mulighed frem for brug af alarmknappen, fordi denne foruroliger patienterne og får alle kolleger til straks at komme løbende. Mediering af arbejdsgange Deltagerobservationerne viste, at gentagne opkald under den samme procedure kunne forstyrre sygeplejerskens koncentration, så proceduren ikke blev udført korrekt. Dette sås i flere tilfælde at have umiddelbare konsekvenser for patientens behandling, fx ved at infusioner ikke blev tilkoblet. Også under medicinadministration blev sygeplejerskerne afbrudt af, at telefonen ringede. De forlod ikke medicinrummet under samtalen, selvom kolleger samtidig administrerede medicin, og jævnligt fortsatte sygeplejerskerne også selv med at administrere medicin under samtalen. Desuden viste deltagerobservationerne, at sygeplejerskerne ofte undlod at nedskrive informationer, som de modtog via telefonen. I de efterfølgende interview forklarede sygeplejerskerne, at de ikke ønskede at forstyrre situationen med patienten yderligere og derfor undlod dette. Dette medførte risiko for forglemmelser, og sygeplejerskerne gav da også udtryk for ofte at måtte ringe til afdelingen, når de hjemme kom i tanke om noget, de havde glemt. Endvidere viste deltagerobservationerne, at sygehuspersonalet ofte førte telefonsamtaler om patienter på gangarealer og patientstuer, hvor andre patienter kunne høre samtalen. En sygeplejerske omtalte en sådan situation på denne måde: Fx da jeg stod inde ved [patientnavn] og lægen ringede. Jeg blev nødt til at fortælle hende, at [andet patientnavn] bløder fra endetarmen. Så står man der inde på en stue det er bare ikke ideelt. Også sam-

6 28 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr taler om patienten selv eller dennes behandling blev ført på stuen ved siden af patienten seng. Patienter gav udtryk for, at dette i nogle situationer var betryggende, fordi de oplevede en åbenhed i forhold til informationerne. I andre situationer oplevede patienterne det angstfremkaldende, fordi de overhørte uenigheder om egen behandling eller bekymring for deres tilstand. Patienterne følte sig endvidere generet af telefonernes ringetone, som en patient omtalte på denne måde: Der er alt for mange telefoner, der kimer hele tiden. Tit så er der fire herinde for at hjælpe os to og gøre rent og så videre og deres telefoner ringer hele tiden.. Ligeledes generede samtalerne i telefonerne. En patient udtrykte det således: Men nu ligesom hende sygeplejersken i dag. Hun snakker alt for højt i den telefon. Man kan godt moderere sin stemme, men når hun snakker, det er virkelig højt. Det er generende især hvis man ikke har det så godt så vil man gerne have lidt ro. Endelig viste deltagerobservationerne, at de trådløse telefoner kan kompromittere hygiejniske procedurer, fordi det er nødvendigt at dreje telefonen med hånden, for at kunne se på displayet, hvem der ringer. Bakterier fra sygeplejerskens hænder kan derved transporteres på telefonen fra en patient til den næste, idet telefonerne ikke desinficeres mellem arbejdsopgaver ligesom sygeplejerskens hænder. Ligeledes viste deltagerobservationerne, at gentagne opkald kan kompromittere rene procedurer, fordi sygeplejersken føler sig presset til at se, hvem der bliver ved med at ringe og derfor berører telefonen midt i proceduren uden efterfølgende at skifte handsker eller spritte hænder. Forstyrrelse i interaktionsorden Deltagerobservationerne viste, at de trådløse telefoner ofte afbryder sygeplejersker i samtale med patienter og kolleger. En enkelt sygeplejerske håndterede disse afbrydelser ved at lade telefonen ligge på kontoret. Observationerne viste, at alene det, at telefonen ringer, er nok til at forstyrre samtalen. Selvom sygeplejersken ikke besvarer opkaldet og forsøger at fastholde kommunikationen med patienten, kan det føre til, at patienten afslutter samtalen. Det kom fx til udtryk ved en patient som sagde: Det skal jeg heller ikke belemre dig med du har travlt. Selvom sygeplejersken i situationen forsøgte at fortsætte samtalen, fordi hun gerne ville snakke med patienten om et følsomt emne, trak patienten sig tilbage fra samtalen. Sygeplejersken omtalte efterfølgende situationen således: men da den [telefonen] så ringer, tænker jeg: åh nej ikke nu. Hun oplevede at have mistet det øjeblik, hvor muligheden for at snakke med patienten om noget følsomt var til stede. Sygeplejerskerne fortæller endvidere i interviewene, hvordan samtaler, som afbrydes, kan være umulige at genoptage. En sygeplejerske beskrev det således: Altså, hvis der er nogen, der har ringet, så har jeg jo selvfølgelig lagt på men det er bare det med, at man overhovedet hører den ringe til at starte med at så stopper samtalen ik os. De afbrudte samtaler har betydning for den indsigt og forståelse, sygeplejersken kan opnå i forhold til patienten. En sygeplejerske udtrykte det således: Man får ufattelig meget værdi ud af sådan en samtale får et indblik i patientens livsverden på en helt anden måde og den bliver tabt, hvis telefonen ringer. Patienterne udtrykte generelt forståelse for

7 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr nødvendigheden af telefonerne, men gav udtryk for at føle sig tilsidesat, når sygeplejersken besvarede telefonen midt i en samtale med dem. En patient udtrykte det således: Når de [sygeplejerskerne] er sammen med mig, snakker med mig, så tager de bare telefonen. De siger: det må du undskylde, men det er ikke o.k. Den der kontakt man har, den skal være 100 %. En anden patient beskrev det således: Når telefonen så ringer, så tager hun [sygeplejersken] den. Det er irriterende. Jeg skal bare passe mig selv. Så kigger jeg ud af vinduet jeg bliver skuffet. En sygeplejerske beskrev tilsvarende, hvordan hun oplever, at de afbrudte samtaler kan få betydning for kontakten med patienten: Det går ud over relationen med patienten, fordi hvis du vælger at tage telefonen, så er det ligesom om du siger jamen så vælger jeg ikke at snakke med dig altså. En patient beskrev det på denne måde: Når man snakker med en patient, skal man have den der dialog. Så skal hun [sygeplejersken] ikke give sig til at snakke med en anden. Det kan hun gøre, når hun er færdig med mig det tager ikke så lang tid der er ikke noget besvær med mig. Deltagerobservationerne viste desuden, at gentagne opkald i samme situation kunne begrænse sygeplejerskens nærvær, så hendes evne til sansning reduceredes. Dette bevirkede, at selv erfarne sygeplejersker ikke opfattede patientens behov i situationen og derfor ikke kunne handle på dem. Sygeplejerskernes manglende evne til sansning blev observeret i adskillige situationer af forskellig karakter og betød, at patienten i situationen følte sig forladt og overset. Eksempelvis observeredes en samtale mellem en patient og en sygeplejerske, hvor sygeplejerskens telefon ringede tre gange i løbet af samtalen. Selvom patienten udtrykte frygt både verbalt og nonverbalt, opfattede sygeplejersken ikke patientens appel og forlod stuen. I det efterfølgende interview omtalte patienten situationen således: Jeg tænkte, nå jamen så er jeg ikke vigtig vel altså. Jeg følte mig helt alene i verden. Metodekritik Undersøgelsen er gennemført i dagtid på hverdage over en periode på ca. en måned. Havde feltarbejdet i undersøgelsen været af længere varighed og på alle tidspunktet af døgnet, er det tænkeligt, at det empiriske materiale ville have været mere uddybende og nuanceret. Undersøgelsen har endvidere ikke inddraget implementerings- og ledelsesmæssige aspekter, og disses indflydelse på de trådløse telefoners betydning for sygeplejepraksis er derfor uvis. Diskussion I feltforskning tilvejebringes viden gennem forskerens involvering og relation med de udforskede. Forskerens subjektiv må derfor gøres til genstand for refleksion, ligesom hans position og rolle i felten (16). Der er fordele og ulemper forbundet med at være forsker i eget felt. Mit kendskab til sygehusets organisering og strukturering af arbejdsopgaver minimerede uforståelige segmenter under deltagerobservationerne. Ligeledes bevirkede den fælleskundskab jeg havde med informanterne, at jeg ikke skulle bruge tid på at gøre mig bekendt med det sociale miljø. Omvendt kunne

8 30 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr mit forhåndskendskab føre til, at spørgsmål, som udenforstående naturligt ville stille, blev selvsagte og ikke blev stillet. I projektet tilstræbtes en åben og modtagende adfærd, hvor fokus var at opnå forståelse set fra informanternes perspektiv, så egen forforståelse trådte i baggrunden. Gennem kontinuerlig refleksion over betydningen af egen forforståelse under indsamling og analyse af data tilstræbtes det at studere de trådløse telefoner i deres natur lige sammenhæng med respekt og anerkendelse for deres egenart. I temaet Egen og andres forventning om tilgængelighed kom til udtryk, hvordan andre forventer, at sygeplejersken besvarer telefonen. I lighed med undersøgelsen beskrevet indledningsvis (10) sås det i nærværende undersøgelse, hvordan sygeplejerskerne blev ringet op gentagne gange, hvis de undlod at besvare telefonen. Ligeledes kom det til udtryk, hvordan sygeplejersker prioriterer telefonopkaldet frem for den situation, som de fysisk befinder sig i, som også forskning har vist gør sig gældende i dagligdags situationer (5). Sygeplejersker er gennem socialisering vant til altid at stå til rådighed for patienter, kolleger og samarbejdspartnere (19), og det kan være svært for dem at sige nej (20). Ifølge de sygeplejeetiske retningslinjer har sygeplejersker en kollegial loyalitet og forpligtelse til at hjælpe og støtte hinanden (21). Ikke at besvare den trådløse telefon, når den ringer, kan af sygeplejerskerne opfattes som at sige nej til personen i den anden ende. Det kan gøre det særligt vanskeligt for dem at ignorere opkaldet, fordi de ved, at det kan være en kollega som har brug for hjælp, og at de derved risikerer ikke at leve op til den etiske, faglige og sociale forpligtelse om at hjælpe en kollega. Når sygeplejerskerne under interaktioner med patienter prioriterer at besvare den trådløse telefon, er de ikke længere tilgængelig for patienten. At være tilgængelig for patienten ligger ifølge Kari Martinsen i den professionelle omsorg (22). Når en patient vover sig frem og indleder en samtale med sygeplejersken, må sygeplejersken ifølge Kari Martinsen imødekomme tilliden, forholde sig sansende i situationen, være nærværende, åben og vise indlevelse (22). Under temaet Forstyrrelse i interaktionsorden viser undersøgelsen, at gentagne opkald på den trådløse telefon kan begrænse sygeplejerskens evne til at forholde sig sansende og nærværende i samtalen med patienten. Dette er i overensstemmelse med, at sygeplejerskers sansning, ifølge Martinsen og Eriksson (23), risikerer at blive kvalt, hvis afbrydelser forstyrrer sygeplejersken i at være nærværende. Dermed er der risiko for, at patientens appel ikke imødekommes, og at til liden mellem sygeplejerske og patient krænkes. Ydermere ses det under dette tema, hvordan sygeplejerskerne, når de besvarer den trådløse telefon, uforvarende kommer til at bryde almindelige strukturer i interaktioner, som også de tidligere nævnte sociologiske studier viser (5,8,9). Sygeplejerskerne begrænses i den gensidige koordination af opmærksomhed, kommunikation, bevægelse og handling, som kontinuerligt finder sted i enhver interaktion (9). Herved ødelægges den skrøbelige balance i interaktionen, hvilket kan gøre det svært at genoptage samtaler mellem patienter og sygeplejersker, som afbrydes af en trådløs telefon, der ringer. Endvidere kan det medføre manglende overskud til at indgå i omsorgsfulde relationer, når sygeplejersker udfører flere ting samtidig og hyppigt afbrydes (24).

9 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr Undersøgelsens resultater peger således ikke alene på, at trådløse telefoner kan virke begrænsende på sygeplejerskens nærvær og evne til sansning, men også at de kan reducere sygeplejerskens evne til at udøve omsorg og indgå i relation med patienten. I temaet Mediering af arbejdsgange viser undersøgelsen, at gentagne opkald på den trådløse telefon kan medføre, at sygeplejersken ikke udfører procedurer korrekt. Dette kan ses i sammenhæng med undersøgelser der viser, at menneskets reaktionstid og koncentrationsevne nedsættes, ikke bare ved samtale i en mobiltelefon, men alene ved at høre på, at en mobiltelefon ringer (25,26). Afbrydelser er, som tidligere nævnt, vist at øge risikoen for fejl og reducere patientsikkerheden (11-14). Særligt i forhold til medicinadministration har der været fokus på at reducere antallet af afbrydelser mhp. at minimere fejl, bl.a. ved at ophænge skilte uden for medicinrummet med anvisning om ikke at forstyrre (13,14). Nærværende undersøgelse dokumenterer imidlertid, at anvendelse af trådløse telefoner på en sygehusafdeling medfører utallige afbrydelser af sygeplejerskernes medicinadministration, hvilket kan øge risikoen for fejlmedicinering. Yderligere viser undersøgelsen, at anvendelse af trådløse telefoner på en sygehusaf deling kan kompromittere hygiejnen, idet sygeplejerskerne ikke desinficerer hænderne inden telefonen berøres. Smittekæden fra patient til patient brydes normalt ved sygeplejerskernes håndhygiejne, men denne procedure tager ikke højde for, at telefonen kan transportere bakterier med videre til næste patient. Flere studier dokumenterer, at der på sundhedspersonalets mobile telefoner findes patogene bakterier, da man kun har kort tid til at besvare opkaldet og ofte ikke kan nå at desinficere hænderne først (27) % af indlagte patienter pådrager sig en nosokomiel infektion, som for nogle kan være fatal (28). Trådløse telefoners betydning for nosokomielle infektioner er ikke undersøgt, men tilstedeværelsen af patogene bakterier på telefonerne må principielt siges at udgøre en risiko. På den medicinske afdeling, hvor feltstudierne blev gennemført, blev telefonerne desinficeret ved afslutningen af hver vagt, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at forebygge krydskontamination. Konklusion og kliniske implikationer Nærværende undersøgelse viser, at sygeplejersker i høj grad anvender de trådløse telefoner til at kontakte hinanden i stedet for fysisk at opsøge hinanden. Telefonerne øger sygeplejerskernes tilgængelighed, men de har svært ved at administrere balancen mellem tilgængelighed og nærvær. De prioriterer generelt at besvare telefonen på bekostning af den situation eller opgave, de fysisk befinder sig i. De trådløse telefoner afstedkommer således ikke alene en forventning om tilgængelighed fra andre, men i høj grad også fra sygeplejerskerne selv. Undersøgelsen peger derfor på et behov for udvikling af de trådløse telefoners funktioner. Et signal om opkaldets vigtighed vil fx kunne afhjælpe, at sygeplejerskerne føler sig pressede til at besvare telefonen, af frygt for at opkaldet drejer sig om noget akut, og vil derved kunne støtte dem i prioriteringen mellem opkaldet og den fysiske situation. Endvidere afslører undersøgelsen, at anvendelse af trådløse telefoner kan begrænse syge-

10 32 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr plejerskerne i sansning og interaktion, hvorved deres evne til at yde omsorg og indgå i forstående relationer med patienterne reduceres. Sygeplejefagets genstandsområde udøves på såvel universalistisk niveau som på et situationsorienteret niveau (29). Sygeplejersken må derfor ses som både et selvstændigt og socialt menneske, hvis adfærd formes og omformes kontinuerligt som følge af tolkningen af den situation, hun befinder sig i. Undersøgelsens resultater indikerer, at trådløse telefoner kan have en medierende effekt herpå og således også på sygeplejerskens adfærd og den situationsorienterede sygepleje. Undersøgelsens resultater giver derfor anledning til refleksion over, hvorvidt sygeplejerskepraksis udmøntes i overensstemmelse med fagets værdier og indikerer et behov for at definere telefonernes anvendelse. Hvor, hvornår og hvordan trådløse telefoner anvendes i sygeplejerskers praksis, bør diskuteres og ekspliciteres mhp. at sikre, at deres brug hviler på faglige og værdimæssige overvejelser. Sluttelig kan det konkluderes, at anvendelse af trådløse telefoner på en medicinsk sygehusafdeling kan kompromittere patientsikkerheden ved at overføre bakterier og ved at inducere afbrydelser, der øger risikoen for, at sygeplejersker begår fejl. Undersøgelsen peger derfor på et behov for at definere telefonernes anvendelse, hvilket også kan imødegå de brud på personalets tavshedspligt, som undersøgelsen dokumenterer. Ligeledes vil udvikling af telefonernes funktioner, fx med et display, der er synligt uden berøring, kunne medvirke til at afhjælpe hygiejniske problemstillinger. Undersøgelsens resultater giver også anledning til yderligere spørgsmål. Sygeplejerskens handlinger i den enkelte situation afhænger af, hvilke medierende midler og diskurser der findes, samt af interaktionsorden og personernes habitus (30). Disse forbindes på komplekse måder, som det ikke i denne undersøgelse har været muligt at analysere. Med en mere detaljerig empiri, hvor situationer fastholdes, kan det være muligt at analysere, hvorledes trådløse telefoner relateres til andre medierende midler, diskurser m.m. i den enkelte situation. Herved kan skabes en dybere viden om, hvordan sygeplejerskers praksis og kommunikation medieres, samt hvordan det kan være muligt at forblive nærværende og sansende i situationen og at håndtere balancen mellem nærvær og tilgængelighed. Taksigelser Tak til ledelse og sygeplejersker på lungemedicinsk afdeling, Sygehus Vendsyssel, for at byde mig indenfor i Jeres praksis. Tak til ledelsen på Sygeplejerskeuddannelsen, University College Nordjylland, for tid og midler til at udføre undersøgelsen. Ph.d.-studerende, lektor, sygeplejerske, MKS Bettina Sletten Paasch University College Nordjylland Skolevangen Hjørring Mail: Tlf.: Referencer 1. Hansen TR, Bardram JE. Applying mobile and pervasive computer technology to enhance coordination of work in a surgical ward. Stud Health Technol Inform 2007;129:

11 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr Olesen F. Vidensapparaturet: Om forskningsprocesser og epistemisk teknologi. Aarhus: Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Institut for Filosofi, Aarhus Universitet; Latour B. Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory. Oxford: Oxford University Press; Danholt P. Interacting bodies posthuman enactments of the problem of diabetes: Relating science, technology and society-studies, user-centered design and diabetes practices [dissertation]. Roskilde: Computer Science, Roskilde University; Ling R. The mobile connection: The cell phone s impact on society. San Francisco, Calif.: Morgan Kaufmann; Schegloff E. Beginnings in the telephone. In: Katz JE, Aakhus M (eds.). Perpetual contact: mobile communication, private talk, public performance. Cambridge: Cambridge University Press; Gergen K. The challenge of absent presence. In: Katz JE, Aakhus M (eds.). Perpetual contact: mobile communication, private talk, public performance. Cambridge: Cambridge University Press; Katz J. Mobile communication of daily life: The next phase of research on mobiles. In: Glotz P, Bertschi S, Locke C (eds.). Thumb culture: the meaning of mobile phones for society. Bielefeld: Transcript; Goffman E. Behavior in public places: Notes on the social organization of gatherings. New York/London: The Free Press/ Collier-Macmillan; Scholl J, Hasvold P, Henriksen E, Ellingsen G. Managing communication availability and interruptions: A study of mobile communication in an oncology department. In: LaMarca A, Langheinrich M, Truong KN (eds.). Pervasive Computing. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; Brahe L, Elgaard Sørensen E. Afbrydelser i klinisk sygeplejepraksis. Klinisk Sygepleje 2010;24: Hallin K, Danielson E. Registered nurses experiences of daily work, a balance between strain and stimulation: A qualitative study. Int J Nurs Stud 2007;44: Cornell P, Herrin-Griffith D, Keim C, Petschonek S, Sanders AM, D Mello S, et al. Transforming nursing workflow, part 1. J Nurs Adm. 2010;40: Biron AD, Loiselle CG, Lavoie-Tremblay M. Work interruptions and their contribution to medication administration errors: An evidence review. Worldviews Evid Based Nurs 2009;6: Jacobsen CB, Pedersen VH, Albeck K. Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed en empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler. København: Sundhedsstyrelsen; Hammersley M, Atkinson P. Etnography: Principles in practice. 3rd ed. London: Routledge; Spradley JP. Participant observation. South Melbourne: Wadsworth, Thomson Learning; Sykepleiernes Samarbeid i Norden. Northern Nurses Federation. Ethical guidelines for nursing research in the nordic countries; etiske retningslinier for sygeplejeforskning i norden. 2nd ed. Oslo: Sykepleiernes Samarbeid i Norden; 2003.

12 34 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr Wackerhausen S. Professionsidentitet, sædvane og akademiske dyder. In: Buur Hansen N, Gleerup J (eds.). Videnteori, professionsuddannelse og professionsforskning. Odense: Syddansk Universitetsforlag; Dickson A. Kvinder på job: Arbejde og selvværd. Frederiksberg: Det lille Forlag; Sygeplejeetisk Råd. De sygeplejeetiske retningslinjer. Dansk Sygeplejeråd; Martinsen K. Fra Marx til Løgstrup: Om etik og sanselighed i sygeplejen. 2. udg. København: Munksgaard; Martinsen K, Eriksson K. At se og at indse: Om forskellige former for evidens. København: Munksgaard; Scheel ME, Pedersen BD, Rosenkrands V. Interactional nursing a practice-theory in the dynamic field between the natural, human and social sciences. Scand J Caring Sci 2008;22: Strayer DL, Johnston WA. Driven to distraction: Dual-task studies of simulated driving and conversing on a cellular telephone. Psychol Sci 2001;12: Zajdel R, Zajdel J, Zwolinska A, Smigielski J, Beling P, Ceglinski T, et al. The sound of a mobile phone ringing affects the complex reaction time of its owner. Arch Med Sci 2012;8: Brady RR, Verran J, Damani NN, Gibb AP. Review of mobile communication devices as potential reservoirs of nosocomial pathogens. J Hosp Infect 2009;71: Jensen E. Landsprævalensundersøgelse CEI-nyt [Internet]. 2009(110). 29. Scheel ME. Interaktionel sygeplejepraksis. 3. udg. København: Munksgaard; Scollon R, Scollon SBK. Nexus analysis: Discourse and the emerging internet. London: Routledge; 2004.

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

For travl til omsorg?

For travl til omsorg? University College Sjælland Sygeplejerskeuddannelsen Sygeplejestuderende Studienr. Sygeplejestuderende Studienr. Hold Modul Antal tegn: Vejleder: Dato for aflevering: Nadia Lykke Pedersen ss11s005 Katja

Læs mere

Mai-Britt Hägi-Pedersen

Mai-Britt Hägi-Pedersen Kandidatspeciale Vi lever jo med at de (alarmerne) er der - en kvalitativ undersøgelse af hvorledes sygeplejersken oplever støj og hvordan støj påvirker sygeplejerskens arbejde på en flersengsstue på intensiv?

Læs mere

Genetik Tillid Konsekvenser Trivsel. Radiografuddannelsen, hold 71. Utilstrækkelighed Irritation Frygt Positivitet. Professionshøjskolen Metropol

Genetik Tillid Konsekvenser Trivsel. Radiografuddannelsen, hold 71. Utilstrækkelighed Irritation Frygt Positivitet. Professionshøjskolen Metropol Overvægt Tabu Kommunikation Respekt Forskelsbehandling Værdighed Glad Negativitet Etik Bariatri Baggrundsviden Hjælpemidler Billedkvalitet Forhold Radiologi Personligt Stigmatisering Relationen BMI mellem

Læs mere

Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler

Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler 62 Klinisk Sygepleje 26. årgang nr. 4 2012 Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler How do nurses take the patient perspective at hospital admission ORIGINALARTIKEL

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Det tager kun to minutter

Det tager kun to minutter Det tager kun to minutter - Et kvalitativt studie af hospitalsindlagte patienters oplevelse af velvære i forbindelse med mundhygiejne. It only takes two minutes - a qualitative study of hospitalized patients

Læs mere

Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet?

Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet? Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet? En antropologisk analyse af plejepersonalets sociale og kulturelle forståelser i forbindelse

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Fyldt med modsætninger. En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. Eva Hoffmann

Fyldt med modsætninger. En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. Eva Hoffmann Masterprojekt Fyldt med modsætninger En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug af Eva Hoffmann Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus

Læs mere

ProfeSSion og Praktik. Som formaliseret fag I ARBEJDET? Roskilde Universitet

ProfeSSion og Praktik. Som formaliseret fag I ARBEJDET? Roskilde Universitet SKRIFTSERIE SkriftSerie NR. 4, 2012 nr. 3, 2011 ProfeSSion og Praktik Praktikken HVAD LÆRER DE STUDERENDE og klinikken Som formaliseret fag I ARBEJDET? Roskilde Universitet Profession og Praktik Profession

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker.

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker. Lisbeth Raffnsøe Brinch Hold 325 forår Sundhedsfaglig diplomuddannelse Afgangsprojekt Juni 2013 Anslag: 60.000 Annemarie Ginnerup Toubøl University College Lillebælt Søgeord: Implementering, kliniske retningslinjer,

Læs mere

Det er mit hjerte, det drejer sig om Eksistentielle overvejelser hos patienter med atrieflimren

Det er mit hjerte, det drejer sig om Eksistentielle overvejelser hos patienter med atrieflimren 50 Klinisk Sygepleje 27. årgang Nr. 2 2013 originalartikel Det er mit hjerte, det drejer sig om Eksistentielle overvejelser hos patienter med atrieflimren This concerns my heart only Existential considerations

Læs mere

Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Basal stimulation set i et evidens perspektiv. 1 MASTERUDDANNELSE I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Kirsten Erck Studienr.: 20050144 Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2007 Vejleder: Kirsten Lomborg Typeenheder: 49009 Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Læs mere

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv - En kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering i Hørsholm kommune Udarbejdet af bachelorgruppe 12: Ajla Bajramovic

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

SEKSUALITET. Tabu eller tema?

SEKSUALITET. Tabu eller tema? SEKSUALITET Tabu eller tema? Bachelorprojekt University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Vejleder: Stinne Bruhn Eksterne Vejledere: Renate Kæmpe Weilov Kirsten Siggaard Mathisen Aflevering:

Læs mere

Et skridt mod forandring

Et skridt mod forandring Campus Roskilde, Sygeplejerskeuddannelsen Navn: Anja Gybel Rostock-Nielsen & Marie Stegger Schmidt Opgavetype: Bachelorprojekt Hold: Feb10 Måned/år: Juni 2013 Vejleder: Inge Hansen Antal tegn: 71.185 Et

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Sygeplejestuderendes opfattelse af læringsmiljø i klinisk praksis - en kvalitativ interview undersøgelse, omkring anvendelsen af studieenheder.

Sygeplejestuderendes opfattelse af læringsmiljø i klinisk praksis - en kvalitativ interview undersøgelse, omkring anvendelsen af studieenheder. Sundhedsfaglig diplomuddannelse inden for Sundhedsformidling og klinisk uddannelse CVU syd SD-Afgangsprojekt Udarbejdet af: Claus Rosenby Mortensen Vejleder: Juni 2004 Sygeplejestuderendes opfattelse af

Læs mere

Sygeplejersken som ledvogter på stuen i intensivafdeling. Om lederskab i intensivsygeplejerskers samspil med pårørende.

Sygeplejersken som ledvogter på stuen i intensivafdeling. Om lederskab i intensivsygeplejerskers samspil med pårørende. Kandidatspeciale Sygeplejersken som ledvogter på stuen i intensivafdeling Om lederskab i intensivsygeplejerskers samspil med pårørende af Anne Sophie Ågård Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg...

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg... INDHOLDSFORTEGNELSE ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5 Sundhedsfremme... 7 KRAMS-faktorerne... 8 Problemformulering... 11 Underspørgsmål... 11 Teorivalg... 12 Læsevejledning... 12 Projektets opbygning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 af 80

Indholdsfortegnelse. 2 af 80 Forord Med denne opgave vil vi gerne rette en stor tak til HMN Naturgas. Særligt til medarbejderne i Kundeservice, for deres åbenhed, venlighed og samarbejdsvilje i forbindelse med de observationer og

Læs mere