Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet"

Transkript

1 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og K, fremgår det, at der i aftaleperioden gennemføres en analyse, af det der i dag er det samlede redningsberedskab, med det formål at belyse mulighederne for generelle effektiviseringer og tilpasninger, en mere effektiv opgaveløsning samt en optimal udnyttelse af redningsberedskabets samlede ressourcer. Det fremgår endvidere af aftalen, at analysen gennemføres med henblik på - i lyset af de økonomiske udfordringer samfundet står overfor at sikre fastholdelsen af et tidssvarende og forsvarligt redningsberedskab. Dermed har analysen ikke alene til formål at identificere effektiviseringspotentialer, men skal også medvirke til at sikre, at redningsberedskabet samlet set er dimensioneret på den mest hensigtsmæssige måde. Regeringen besluttede på den baggrund i januar 2012 at igangsætte et omfattende analysearbejde af det samlede redningsberedskab. Analysearbejdet er gennemført i regi af Udvalget for Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 med deltagelse af Forsvarsministeriet, KL, Beredskabsstyrelsen og Finansministeriet. Udvalget har haft til opgave at: Analysere det nuværende niveaudelte redningsberedskab med henblik på at identificere størst mulige realiserbare provenu, der som minimum skal udgøre 50 mio. kr. ved fuld indfasning. 50 mio. kr. svarer til 2,6 pct. af redningsberedskabets samlede nettodriftsomkostninger i Vurdere, om der vil kunne opnås endnu større fordele økonomisk og beredskabsfagligt ved at ændre redningsberedskabets struktur og/eller ved at ændre opgavefordelingen mellem stat og kommuner. Analysearbejdet er gennemført med bistand fra konsulentfirmaet Deloitte. Delanalyser Den samlede budgetanalyse af redningsberedskabet består af: En kortlægning af både det kommunale og statslige beredskabs rammer, ressourceforbrug, planlægning, produktion, indsættelse samt internationale tendenser på beredskabsområdet. Analyser af effektiviseringsmulighederne inden for beredskabets nuværende niveaudelte struktur, herunder: Analyse 1: Dimensionering, arbejdstid og kapacitet i kommunerne Analyse 2: Det statslige regionale beredskab Analyse 3: Opgaver vedr. brandforebyggelse, planlægning og statslig administration

2 Side 2 af 23 Analyse 4: Beredskabsindsættelsen i kommunerne Analyse 5: Indkøb i både stat og kommuner En analyse af de økonomiske og beredskabsfaglige konsekvenser af fire forskellige scenarier for en reform af redningsberedskabet. Kortlægning af det kommunale og statslige beredskab Udvalget har som led i analysearbejdet bedt Deloitte om at foretage en kortlægning af de områder i hhv. det statslige og kommunale beredskab, hvor Deloitte indledningsvist har vurderet, at der er de største effektiviseringspotentialer. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at det samlede beredskab er et stort og komplekst område. 1 Deloitte har på den baggrund udarbejdet en kortlægning af både det kommunale og statslige beredskabs rammer, ressourceforbrug, planlægning, produktion, indsættelse samt internationale tendenser på beredskabsområdet. Kortlægningen er baseret på data fra en lang række datakilder, herunder bl.a. ODIN data (redningsberedskabets dataregistrerings- og indberetningssystem), Beredskabsstyrelsens årsrapporter og regnskaber mv., en spørgeskemaundersøgelse i 87 operative kommunale beredskaber 2 samt uddybende interview og kortlægninger i 16 kommunale beredskaber, kommunale regnskaber, statslige og kommunale overenskomster, kommunale beredskabsplaner og dimensioneringsplaner, internationale analyser og vurderinger mv. Det fremgår bl.a. af kortlægningen, at det statslige og de kommunale beredskab(er) i 2011 samlet anvendte mandetimer på håndtering af i alt hændelser. Det fremgår endvidere, at nettodriftsomkostningerne til det samlede beredskab i en årrække har ligget på et stabilt niveau og i 2011 udgjorde ca. 1,9 mia. kr., hvoraf ca. 0,5 mia. kr. vedrører det statslige beredskab og ca. 1,4 mia. kr. de kommunale beredskaber, jf. tabel 1. 1 Analysen er som følge heraf afgrænset fra en uddybende vurdering af de økonomiske tendenser på beredskabsområdet i de nordiske lande, en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af marginale ændringer i kommunernes serviceniveau, herunder responstid, bemanding mv., en kortlægning af specialkapaciteter i de kommunale beredskaber, herunder specialmateriel og særlige personalekompetencer, samt en detaljeret kortlægning af uddannelses- og øvelsesaktiviteter i de kommunale beredskaber. En nærmere analyse af disse områder vil bl.a. kunne udgøre grundlag for udarbejdelse af yderligere effektiviseringsforslag. 2 Idet 11 kommuner har indgået aftale med en nabokommune om levering af beredskabsydelser, dækker spørgeskemaundersøgelsen samtlige kommuner.

3 Side 3 af 23 Tabel 1 Udvikling i nettodriftsomkostninger Mio. kr., 2011-priser Kommunale beredskaber 1.329, , , , ,7 Statslige beredskab 521,1 529,6 561,3 533,8 527,8 I alt 1.850, , , , ,5 Kilde: Deloitte (2012): Budgetanalyse af redningsberedskabet Der er i udvalget enighed om, at Deloittes kortlægning giver et overblik over både det kommunale og statslige beredskabs rammer, ressourceforbrug, planlægning, produktion, indsættelse samt internationale tendenser på beredskabsområdet. Udvalget vurderer på den baggrund, at kortlægningen kan fungere som grundlag for: Udarbejdelse af forslag til effektivisering af beredskabet samt vurdering af forslagenes økonomiske og beredskabsfaglige konsekvenser. Foreløbige vurderinger af de økonomiske og beredskabsfaglige konsekvenser af ændringer i beredskabets struktur, herunder forskellige modeller for etablering af en ny struktur. Analyser af effektiviseringsmulighederne inden for beredskabets nuværende niveaudelte struktur Udvalget har endvidere bedt Deloitte om at udarbejde 5 delanalyser af effektiviseringsmulighederne inden for beredskabets nuværende niveaudelte struktur, herunder: Analyse 1: Dimensionering, arbejdstid og kapacitet i kommunerne Analyse 2: Det statslige regionale beredskab Analyse 3: Brandforebyggelse, planlægning og statslige administration Analyse 4: Beredskabsindsættelsen i kommunerne Analyse 5: Indkøb i både stat og kommuner Deloittes analyser indeholder effektiviseringsforslag for i alt 211,5-299,3 mio. kr. årligt ved fuld indfasning efter 4 år, jf. tabel 2 3, svarende til ca pct. af redningsberedskabets samlede nettodriftsomkostninger i Det gælder generelt for alle forslag, at der i provenuerne er indregnet evt. implementerings- og transitionsomkostninger.

4 Side 4 af 23 Tabel 2 Effektiviseringsanalyser med tilhørende provenuer Nettoprovenu Mio. kr., 2011-priser Analyse 1: Dimensionering, arbejdstid og kapacitet i kommunerne 77,3-137,3 Analyse 2: Det statslige regionale beredskab 55,2-83,0 Analyse 3: Brandforebyggelse, planlægning og statslig administration 25,3 Analyse 4: Beredskabsindsættelsen i kommunerne 46,1 Analyse 5: Indkøb i både stat og kommuner 7,6 I alt 211,5-299,3 Anm.: For analyserne er angivet det forventede provenu ved implementering af samtlige forslag. Der er taget højde for forslagenes indbyrdes indvirkning på hinanden. I analysen af det statslige redningsberedskab er ikke indregnet konsekvenserne af reduktionen i antallet af værnepligtige fra , som indgår i aftalen om redningsberedskabet i 2012, idet alle analyser tager udgangspunkt i udgiftsniveauet i Kilde: Deloitte og egne beregninger. Oversigt over effektiviseringsforslag i de enkelte delanalyser fremgår af bilag 1. Udvalgets vurdering af effektiviseringsforslagene Udvalget har foretaget en overordnet vurdering af forslagene i de enkelte delanalyser. Udvalgets vurdering af forslagene i de enkelte delanalyser kan grundlæggende opsummeres i to kategorier: 1. Forslag, hvor der i udvalget er enighed om, at disse indebærer et realiserbart provenuskøn, der efter igangsættelse kan implementeres umiddelbart og uden nævneværdige konsekvenser for serviceniveauet. Der kan dog i forbindelse med den konkrete implementering være behov for mindre justeringer og uddybning af forslagene, der dog ikke forventes at påvirke provenuet. 2. Forslag, hvor udvalget i forbindelse med vurderingen ikke er nået til enighed, herunder i forhold til fx forslagets realiserbarhed, provenu og konsekvenser for serviceniveauet. Der er typisk tale om, at der i vurderingen af de enkelte forslag er medlemmer af udvalget, der har en anden vurdering end resten af udvalget, jf. nedenstående bemærkninger til forslagene i kategori 2. Forslag i kategori 1 Udvalget vurderer, at tre forslag fra analysen af de statslige beredskabscentre (Analyse 2), ét forslag fra analyse af brandforebyggelse, planlægning og statslig administration (Analyse 3), to forslag fra analysen af beredskabsindsættelsen i kommunerne (Analyse 4) samt forslaget om fælles indkøb på beredskabsområdet i stat og kommuner (Analyse 5) hører til kategori 1, jf. tabel 3. Forslagene i kategori 1 indebærer samlet set et provenu ca. 67 mio. kr. ved fuld indfasning efter fire år, jf. tabel 3, svarende til ca. 3,5 pct. af redningsberedskabets samlede nettodriftsomkostninger i 2011.

5 Side 5 af 23 Tabel 3 Forslag i kategori 1 og Deloittes provenuskøn Initiativ År 1 År 2 År 3 År 4 Mio. kr., 2011-priser Forslag fra Analyse 2 Forlængelse af værnepligten 0,0 14,2 14,2 14,2 Sammenlægning af det statslige beredskab på Sjælland 1,3 2,8 7,4 7,4 Etablering af ø-beredskab på Bornholm 0,0 2,5 13,7 13,7 Forslag fra Analyse 3 Reduceret administration i Beredskabsstyrelsen 1,2 2,3 2,3 2,3 Forslag fra Analyse 4 Højere gebyrtakst for blinde alarmer 3,7 5,5 7,4 7,4 Udskiftning af ikke-driftssikre ABA-anlæg 7,4 11,0 14,7 14,7 Forslag fra Analyse 5 Fælles indkøb og indkøbsfunktion 3,0 3,7 6,6 7,6 I alt 16,6 42,0 66,3 67,3 Anm.: Der er taget højde for forslagenes indbyrdes indvirkning på hinanden. I analysen af det statslige redningsberedskab er ikke indregnet konsekvenserne af reduktionen i antallet af værnepligtige fra , som indgår i aftalen om redningsberedskabet i 2012, idet alle analyser tager udgangspunkt i udgiftsniveauet i Kilde: Deloitte (2012): Budgetanalyse af redningsberedskabet Forlængelse af værnepligten, jf. analyse 2 Der er i dag 6 måneders værnepligt i Beredskabsstyrelsen. Deloitte fremhæver i analysen af det statslige regionale beredskab, at en forlængelse af værnepligten til 9 måneder giver mulighed for bedre nyttiggørelse af værnepligtige i det statslige redningsberedskab. Således vil en forlængelse af værnepligten ifølge Deloitte muliggøre, at det statslige regionale beredskab kan reducere antallet af årligt indkaldte værnepligtige fra 690 i 2012 til 440 fremadrettet og opnå samme beredskab, robusthed mv. som i dag. Endvidere vil en reduktion i antallet af indkaldte værnepligtige indebære en effektiviseringsgevinst. Der er i udvalget enighed om, at forslaget vil kunne implementeres, idet det bl.a. åbner mulighed for en yderligere styrkelse af det statslige beredskabs kompetencer. En forlængelse af værnepligten skal imidlertid ses i sammenhæng med strukturanalysen, hvor det fremgår, at en evt. grundlæggende strukturændring kan ledsages af en suspension af værnepligten. Sammenlægning af det statslige beredskab på Sjælland, jf. analyse 2 Deloitte fremhæver i analysen af det statslige regionale beredskab, at en sammenlægning af beredskabscentret i Næstved med beredskabscentret i Hedehu-

6 Side 6 af 23 sene vil optimere det statslige beredskabs opgaveløsning inden for dækningsområdet, herunder særligt i forhold til hovedstadsområdet. Endvidere vil en sammenlægning ifølge Deloitte indebære, at der kan opnås beredskabsmæssige synergieffekter samt effektiviseringsgevinster som følge af bl.a. stordriftsfordele. Der er i udvalget enighed om, at forslaget bl.a. vil kunne bidrage til at optimere det statslige regionale beredskabs opgaveløsning i hovedstadsområdet. Forslaget er en strukturændring og skal ligeledes ses i sammenhæng med strukturanalysen, hvor forskellige modeller for en fremtidig struktur er analyseret. Endvidere indebærer forslaget en væsentlig investering. Etablering af ø-beredskab på Bornholm, jf. analyse 2 Det fremgår af Deloittes analyse af det statslige regionale beredskab, at beredskabscentrene er dimensioneret ens. Bornholms beredskabscenter dækker imidlertid et langt mindre område end de øvrige beredskabscentre. I 2011 havde Beredskabscentret på Bornholm ca. halvt så mange indsatser som de øvrige beredskabscentre. På grund af centrets geografiske placering har det imidlertid en række særlige opgaver. Deloitte foreslår på den baggrund, at der etableres et særligt ø-beredskab på Bornholm, der muliggør en bedre tværgående koordinering og nyttiggørelse af både de statslige og kommunale kapaciteter. Etablering af et ø-beredskab på Bornholm vil ifølge Deloitte medføre en række synergieffekter, herunder muliggøre en reduktion i antallet af værnepligtige og befalingsmænd på beredskabscentret. Forslaget indebærer en reduktion på 58 værnepligtige. Der er i udvalget enighed om, at der er en overkapacitet på Bornholm, herunder at det statslige og kommunale beredskab på Bornholm vil kunne konsolideres. I givet fald vil det være Beredskabsstyrelsens og evt. Bornholms Regionskommunes opgave at udarbejde konkret model herfor. En reduktion i det statslige redningsberedskab på Bornholm indebærer en reduktion i det samlede statslige regionale redningsberedskabs kapacitet. Med reduktionen vurderes der fortsat at være et forsvarligt redningsberedskab på Bornholm. Reduceret administration i Beredskabsstyrelsen, jf. analyse 3 Det fremgår af Deloittes analyse af brandforebyggelse, dimensioneringsplanlægning og statslig administration, at enkelte af Beredskabsstyrelsens administrative opgaver vil kunne tilrettelægges mere hensigtsmæssigt og optimeres. Der er i udvalget enighed om, at forslaget vil kunne implementeres. I givet fald vil det være Beredskabsstyrelsens opgave at udarbejde konkret model herfor. Højere gebyrtakst for blinde alarmer fra ABA-anlæg, jf. analyse 4 Redningsberedskabet anvendte ifølge Deloitte i mandetimer på udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg (ABAanlæg) svarende til ca. 18 pct. af det samlede antal timer anvendt på udrykning.

7 Side 7 af 23 Hertil kommer, at det kun er ca. hver 10. alarm fra et ABA-anlæg, der er reel. Deloitte vurderer, at ressourceforbruget vil kunne reduceres ved at hæve gebyret for blinde alarmer fra ABA-anlæg, bl.a. med henblik på at styrke ordningens præventive effekt. Der er i udvalget enighed om, at en højere gebyrtakst for udrykning til blinde alarmer kan bidrage til at nedbringe antallet af udrykninger, idet det vil styrke ordningens præventive effekt, herunder at Deloittes provenuskøn er realiserbart. Udskiftning af ikke-driftssikre ABA-anlæg, jf. analyse 4 Deloitte vurderer desuden, at strengere krav til ABA-anlæg vil kunne bidrage til at forbedre anlæggene og dermed reducere antallet af blinde alarmer fra ABA-anlæg. Som følge heraf vil der også ske en reduktion i antallet af udrykninger til blinde alarmer. Der er i udvalget enighed om, at strengere krav til ABA-anlæg vil kunne bidrage til en betydelig reduktion i antallet af blinde alarmer. Udvalget finder endvidere, at Deloittes provenuskøn er realiserbart og kan implementeres uden nævneværdige konsekvenser for serviceniveauet, såfremt gældende forskrifter og standarder for godkendelse af ABA-anlæg tilpasses. Fælles indkøb og indkøbsfunktion, jf. analyse 5 Deloitte har foretaget en analyse af indkøb i det statslige og de kommunale beredskab(er), herunder af en indkøbsvolumen svarende til 288 mio. kr. 4 Deloitte vurderer, at potentialet for at effektivisere indkøb i redningsberedskabet udgør knap 8 mio. kr. årligt, idet det forudsættes, at der etableres en central indkøbsfunktion, der varetager det strategiske indkøbsansvar. Der er i udvalget enighed om, at Deloittes provenuskøn er realiserbart og vil kunne implementeres med en justering af den konkrete model for etablering af en fælles indkøbsfunktion i forhold til Deloittes forslag. Det vil i givet fald være Beredskabsstyrelsens og KLs opgave i samarbejde at udarbejde konkret model herfor, enten ved en samling af indkøbsopgaven i en fælles indkøbsfunktion i statsligt regi, eller ved at de kommunale indkøb varetages af en fælleskommunal organisation eller en kombination heraf. Forslag i kategori 2 Udvalget vurderer, at de øvrige forslag i effektiviseringsanalyserne hører til i kategori 2, jf. tabel Deloittes analyse af indkøb er bl.a. afgrænset fra køb af tjenesteydelser, herunder særligt køb af beredskabsydelser hos tredjepartsleverandører. Deloittes vurdering af potentialet fordeler sig med op til 1,1 mio. kr. i det statslige redningsberedskab og 8,5 mio. kr. i det kommunale redningsberedskab ved fuldt gennemslag. De årlige implementeringsomkostninger er beregnet til 2,0 mio. kr. -

8 Side 8 af 23 Forslagene i kategori 2 indebærer ifølge Deloitte samlet set et provenu på ca mio. kr. ved fuld indfasning efter 4 år, jf. tabel 4, svarende til ca pct. af redningsberedskabets samlede nettodriftsomkostninger i Tabel 4 Forslag i kategori 2 og Deloittes provenuskøn Initiativ År 1 År 2 År 3 År 4 Mio. kr., 2011-priser Forslag fra Analyse 1 Omlægning af døgnvagter 5,8-6,6 11,9-13,6 24,7-28,2 24,7-28,2 Færre fuldtidsansatte om natten 1) 28,8 28,8 28,8 28,8 Fra fuldtid til deltid om natten 1) 92,3 92,3 92,3 92,3 Nedlæggelse af kommunale brandstationer 5,1 10,1 15,2 20,3 Forslag fra Analyse 2 Nedlæggelse af kommunale støttepunkter 0,0 6,0 6,0 6,0 Tilpasning af kapacitet i det statslige beredskab 2) 0,0 4,2-12,5 13,9-41,7 13,9-41,7 Forslag fra Analyse 3 Indførelse af niveaudelte brandsyn 5,8 8,7 11,5 11,5 Digitalisering af registrering og rapportering i forbindelse med brandtilsyn Centralisering af kompleks brandteknisk byggesagsbehandling 4,5 8,0 7,8 7, Standardiseret metode, fremrykket statslig rådgivning og bedre brug af statistiske data ifm. dimensioneringsplanlægning 3,4 3,7 3,7 3,7 3) Forslag fra Analyse 4 Reduceret udrykningssammensætning ifm. en række hverdagshændelser Reduceret udrykningssammensætning ifm. alarmer fra ABA-anlæg Øget brug af forvarsel i forbindelse med alarmer fra ABA-anlæg 9,4 14,0 18,7 18,7 9,3 13,9 18,5 18,5 7,4 11,0 14,7 14,7 I alt 66,3-132,0 101,3-171,3 138,8-226,9 144,2-232,0 Anm.: Der er taget højde for forslagenes indbyrdes indvirkning på hinanden. I analysen af det statslige redningsberedskab er ikke indregnet konsekvenserne af reduktionen i antallet af værnepligtige fra , som indgår i aftalen om redningsberedskabet i 2012, idet alle analyser tager udgangspunkt i udgiftsniveauet i ) Det er i Deloittes analyse forudsat, at forslagene Færre fuldtidsansatte om natten og Fra fuldtid til deltid om natten ikke kan implementeres samtidigt. 2) Spændet angiver provenuet ved hhv. halvering eller nedlæggelse af et beredskabscenter. 3) I tabellen er angivet det samlede provenu for initiativerne Standardiseret metode vedrørende dimensioneringsplanlægning, Fremrykket statslig rådgivning i forbindelse med dimensioneringsplanlægning og Bedre udnyttelse af statistiske data i dimensioneringsplanlægning, da de alle vedrører optimering af ressourceforbruget forbundet med dimensioneringsplanlægning. Kilde: Deloitte (2012): Budgetanalyse af redningsberedskabet Omlægning af døgnvagter, jf. analyse 1 Det fremgår af Deloittes analyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet i kommunerne, at det fuldtidsansatte beredskabspersonel på de nuværende 32

9 Side 9 af 23 døgnbemandede beredskabsstationer typisk er ansat i døgnvagter. En døgnvagt omfatter i dag 8 timers effektiv arbejdstid, mens resten er beredskabstid. Deloitte foreslår i analysen, at arbejdstidsreglerne tilpasses så fuldtidsansatte brandmænd overgår fra døgnvagter til 12-timers vagter. Det vil ifølge Deloitte muliggøre en bedre udnyttelse af arbejdstiden, idet fuldtidsbrandmænd i længere perioder vil kunne stå til rådighed for kommunerne til løsning af andre opgaver, når de ikke er indsat. Kommunerne vil hermed ifølge Deloitte kunne realisere effektiviseringsgevinster. Udvalget finder, at en barriere for bedre udnyttelse af fuldtidsansatte brandmænds arbejdstid er de gældende arbejdstidsregler. Det er i Deloittes analyse fremhævet, at en omlægning af fuldtidsbrandmænds vagter til 12-timers vagter med 12-timers effektiv arbejdstid indebærer et potentiale på 24,7-28,2 mio. kr. ved fuld indfasning. Omlægningen kan ifølge Deloitte gennemføres uden nævneværdige konsekvenser for kommunernes nuværende serviceniveau på beredskabsområdet. En forudsætning for indfrielse af potentialet er, at kommunerne med fuldtidsberedskaber opnår tilslutning til en overgang til 12- timers vagter i forbindelse med genforhandling af gældende overenskomster, og at beredskabet kan fastholde tilstrækkelig robusthed ved implementering. Udvalgets repræsentanter fra KL finder, at de fleste kommuner i dag har fundet frem til den optimale organisering af beredskabsområdet mv. og skønner på den baggrund, at det maksimale provenu ved fuld indfasning udgør 5 mio. kr. Færre fuldtidsansatte om natten, jf. analyse 1 En række beredskaber med fuldtidsbemanding anvender samme bemanding i både dag- og nattetimerne. Der er ifølge Deloitte imidlertid ca. 75 pct. flere hændelser om dagen i forhold til om natten. Endvidere håndterer døgnberedskaberne ifølge Deloitte systematisk et lavere antal hændelser om natten, som har en uforudsigelig karakter og/eller er kritiske for menneskeliv. Deloitte foreslår på den baggrund, at antallet af brandmænd med døgnvagt reduceres, og at der om natten i stedet gøres øget brug af deltidsbrandmænd. Der vil hermed i højere grad ske en risikobaseret dimensionering i forhold til hændelsesmønstret hen over døgnet, hvilket ifølge Deloitte vil indebære effektiviseringsgevinster uden væsentlige ændringer i serviceniveauet. Udvalget finder, at der kan opnås en mere effektiv kapacitetsudnyttelse ved at reducere antallet af fuldtidsbrandmænd i nattevagt og i stedet øge brugen af deltidsbrandmænd. En forudsætning for indfrielse af provenuet i tabel 4 er, at kommuner med fuldtidsberedskaber opnår tilslutning til brug af 12-timers vagter i forbindelse med genforhandling af gældende overenskomster, og at beredskabet kan fastholde tilstrækkelig robusthed ved implementering. Udvalgets repræsentanter fra KL finder, at Deloittes forslag kan få betydning for serviceniveauet, herunder at der bør laves en samfundsøkonomisk analyse

10 Side 10 af 23 af forslagets konsekvenser. Udvalgets repræsentanter fra KL finder endvidere, at der ligger velbegrundede overvejelser bag risikodimensioneringen i de kommuner, der anvender døgnvagt. Anvendelsen af døgnvagt skal ses i sammenhæng med mulighederne og behov for hurtig indsættelse om natten, hvor borgerne sover, og brandene efter KLs vurdering derfor kan have en mere uforudsigelig karakter, herunder være mere kritiske for menneskeliv. Fra fuldtid til deltid om natten, jf. analyse 1 Forslaget er baseret på samme observationer som forslaget om færre fuldtidsansatte om natten, men er mere vidtgående, idet Deloitte som alternativ foreslår, at alle døgnberedskaber overgår til bemanding med deltidsbrandmænd om natten. Forslaget indebærer ifølge Deloitte større effektiviseringsgevinster end det forrige, men samtidigt også en forøgelse af responstiden for de omfattede stationer. Udvalgets repræsentanter fra Beredskabsstyrelsen finder, at forslaget indebærer en markant ændring i det kommunale serviceniveau, herunder forlængede responstider. Udvalgets repræsentanter fra KL finder, at Deloittes forslag kan få betydning for serviceniveauet, herunder at forslaget vil få samfundsøkonomiske konsekvenser. Der bør på den baggrund laves en samfundsøkonomisk analyse af forslagets konsekvenser. Udvalgets repræsentanter fra KL finder endvidere, at der ligger velbegrundede overvejelser bag risikodimensioneringen i de kommuner, der anvender døgnvagt. Anvendelsen af døgnvagt skal ses i sammenhæng med mulighederne og behov for hurtig indsættelse om natten. Hertil kommer, at udvalgets repræsentanter fra KL ikke finder, at forslaget tager højde for, at der kan være udfordringer forbundet med rekruttering og fastholdelse af et deltidsberedskab. Udvalgets repræsentanter fra Finansministeriet finder, at det i Deloittes analyse er godtgjort, at provenuet kan realiseres, såfremt justeringer af serviceniveauet accepteres. Nedlæggelse af kommunale brandstationer, jf. analyse 1 Deloitte har i analysen af dimensionering, arbejdstid og kapacitet i kommunerne analyseret de eksisterende stationers indbyrdes geografiske nærhed og ifølge Deloitte ligeledes kritisk infrastruktur mv. Analyserne er foretaget med henblik på at vurdere, i hvilket omfang antallet af stationer kan reduceres uden nævneværdige konsekvenser for serviceniveauet. Analysen er foretaget med udgangspunkt i den nuværende beredskabsstruktur. Deloitte foreslår på baggrund af analysen, at 6 stationer nedlægges. Udvalgets finder, at den nuværende stationsstruktur i det kommunale beredskab kan optimeres. Således vil 4-6 af de nuværende brandstationer med brug af fuldstids- og/eller deltidsbrandmænd kunne nedlægges, uden at det vil have

11 Side 11 af 23 nævneværdige konsekvenser for responstiden. Hertil kommer, at der er en overkapacitet af stationer bemandet med frivillige. Realisering af potentialet i tabel 4 forudsætter en nærmere dialog med kommunerne om konkrete stationslukninger. Udvalgets repræsentanter fra KL finder, at forslaget bør justeres, således at stationer bemandet af de Sønderjyske Frivillige Brandværnsforbund indgår i analysen, idet det af kortlægningen fremgår, at de gennemsnitlige årlige omkostninger til bygningsdrift for en brandstation udgør ca. 0,37 mio. kr. Dertil kommer efter KLs opfattelse omkostninger til køretøjer, materiel, mundering og uddannelse på ca. 0,4 mio. kr. Endvidere vurderer udvalgets repræsentanter fra KL, at nedlæggelse af enkelte af de foreslåede stationer vil få stor betydning for serviceniveauet og responstiden i de berørte kommuner, således at Beredskabsstyrelsens anbefalinger vedrørende serviceniveau og responstid ikke kan overholdes. Udvalgets repræsentanter fra KL skønner på det foreliggende grundlag, at forslaget ikke indebærer et provenu svarende til det angivne i tabel 4. Udvalgets repræsentanter fra KL finder endeligt, at forslaget vil få samfundsøkonomiske konsekvenser, der overstiger Deloitte s provenuskøn, og at der derfor bør laves en analyse af forslagets samfundsøkonomiske konsekvenser. Nedlæggelse af kommunale støttepunkter, jf. analyse 2 Der er i dag ni kommunale støttepunkter placeret i Esbjerg, Fredensborg, Fredericia, Greve, Kalundborg, Nykøbing Falster, Odense, Ålborg og Århus. Set i forhold til aktiviteten i det samlede statslige og kommunale reningsberedskab var støttepunkterne ifølge Deloittes analyse indsat i forbindelse med knap 0,3 pct. af de i alt hændelser i 2011 og leverede 0,5 pct. af de ca anvendte mandetimer. De kommunale støttepunkters indsatser og aktivitet har således et begrænset omfang. Deloitte vurderer endvidere, at beredskabscentrene vil kunne overtage støttepunkternes indsatser. Deloitte foreslår på den baggrund, at støttepunkterne nedlægges. Udvalgets repræsentanter fra Forsvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen og Finansministeriet finder, at de kommunale støttepunkter vil kunne nedlægges, uden at det vil have nævneværdige konsekvenser for serviceniveauet, idet kommuner med behov for yderligere materiel ifm. en hændelse kan tilkalde hjælp fra det statslige redningsberedskab. Udvalgets repræsentanter fra KL finder imidlertid, at de kommunale støttepunkter er et godt og billigt specialberedskab. Udvalgets repræsentanter fra KL finder endvidere, at støttepunkterne ikke vil kunne nedlægges, uden at det vil have konsekvenser for det nuværende serviceniveau og responstiden for frembringelse af specialmateriel og mandskab til betjening heraf. Tilpasning af kapacitet i det statslige beredskab, jf. analyse 2 Det statslige beredskab er dimensioneret, så det tilføjer robusthed til det samlede beredskab ved at opstille kapaciteter til håndtering af sjældent forekom-

12 Side 12 af 23 mende store ulykker og katastrofer. På baggrund af en analyse af kapacitetsudnyttelsen har Deloitte i analysen af det statslige regionale beredskab opstillet modeller for tilpasning af kapaciteten, der indebærer hhv. halvering og lukning af et beredskabscenter. Udvalget finder, at forslaget vil kunne implementeres umiddelbart, såfremt der ønskes en reduktion i det statslige beredskabs kapaciteter. Beredskabsstyrelsen finder, at implementering af et eller flere elementer i forslaget vil få væsentlige konsekvenser for det statslige regionale beredskabs samlede robusthed. Indførelse af niveaudelte brandsyn, jf. analyse 3 Der blev ifølge Deloitte i 2011 anvendt ca. 37 mio. kr. på gennemførelse af ca brandsyn. Deloitte vurderer imidlertid, at der gennemføres en lang række overflødige brandsyn af objekter med lav brandrisiko. Deloitte foreslår på den baggrund, at der indføres en større grad af niveaudeling af brandsyn, end det er tilfældet i dag, med henblik på at nedbringe antallet af brandsyn og herunder ressourceforbruget forbundet hermed. Det kan bl.a. ske ved ændring i terminerne for brandsyn af visse objekter samt smidigere regler for udsættelse af brandsyn. Udvalgets repræsentanter fra Forsvarsministeriet og Finansministeriet finder, at årlige brandsyn på institutioner, virksomheder mv., hvor der hersker en hensigtsmæssig forebyggelseskultur, ikke isoleret set har stor effekt. Større frihed til at prioritere brandsyn i forhold til behov og større egenkontrol vil reducere antallet af gennemførte brandsyn. Implementering af mere fleksible regler for brandsyn kan indebære et provenu svarende til det angivne i tabel 4. Udvalgets repræsentanter fra KL finder, at en forudsætning for opgørelse af effektiviseringspotentialet er en uddybende afdækning af, hvor mange objekter der på nuværende tidspunkt kvalificerer til at opnå udsættelse. Udvalgets repræsentanter fra KL skønner, at forslaget indebærer et provenu på 2,5 mio. kr. årligt svarende til 10 mio. kr. over en fireårig periode. Digitalisering af registrering og rapportering i forbindelse med brandsyn, jf. analyse 3 Deloitte vurderer endvidere, at en digitalisering af planlægning, dokumentation og rapportering af brandsyn kan bidrage til at nedbringe det administrative ressourceforbrug forbundet med brandsyn. Fx vil øget brug af tablets muliggøre, at rapportering sker direkte på stedet, hvilket vil nedbringe tidsforbruget forbundet hermed. Udvalgets repræsentanter fra Forsvarsministeriet og Finansministeriet finder, at digitalisering af registrering og rapportering i forbindelse med brandsyn vil bidrage til at smidiggøre og effektivisere arbejdsgangene, herunder at forslaget kan indebære et provenu svarende til det angivne i tabel 4.

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 1 Her er Niels 2 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Processen Udfordringen Mulighederne Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Fire scenarier for en reform af den danske beredskabsstruktur

Budgetanalyse af redningsberedskabet Fire scenarier for en reform af den danske beredskabsstruktur Finansministeriet Forsvarsministeriet 1. november 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Fire scenarier for en reform af den danske beredskabsstruktur Kontakt Spørgsmål til denne analyses indhold kan

Læs mere

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg Baggrund Deloittes budgetanalyse af redningsberedskabet fra 2012 Aftalen om redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. marts 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 24. juni 2016 Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner besluttede i marts 2015, at etablere Midtog Sydsjællands

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 11.03.2013 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 80. Orientering om udrykninger med redningsberedskabet... 3

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Vurderingskriterier. Myndighedsopgaver og forebyggelse (Beredskabsplanlægning)

Vurderingskriterier. Myndighedsopgaver og forebyggelse (Beredskabsplanlægning) Økonomi Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn giver ifølge Deloitte færre brandsyn og et potentiale 0,77 mio. (ca. et årsværk + følgeomkostninger). Effektiviseringen kræver en delvis

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Referat. Møde: Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen

Referat. Møde: Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Laksetorvet - lokale D.3.39 - Randers Sekretariat: Sekretariatet Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Københavns Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 14. november 2011 Københavns Kommune

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet Indenrigs- og Sundhedsministeriet April 2003 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

FOA Brand og Redning. FOAs bud på fremtidens redningsberedskab. FOA Fag og Arbejde 1

FOA Brand og Redning. FOAs bud på fremtidens redningsberedskab. FOA Fag og Arbejde 1 A R B E J D E O G F A G F O A FOA Brand og Redning FOAs bud på fremtidens redningsberedskab FOA Fag og Arbejde 1 FOA Brand og Redning En professionel arbejdsplads i et trygt samfund FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017 Østsjællands Beredskab 11. december 2017 Beredskabsstyrelsen KOB Datavej 16 3460 Birkerød Tlf. 45 90 60 00 brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2016/050389 Sagsbehandler: JP I dette dokument fremlægger Østsjællands

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

NOTAT. Forslag til ændring af beredskabsloven m.v.

NOTAT. Forslag til ændring af beredskabsloven m.v. BM02 bilag 1 pkt. 4 Notat vedr. forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.v. NOTAT Forslag til ændring af beredskabsloven m.v. Pkt. 1: Forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Forslag til bevarelse af de operative kapaciteter i det statslige redningsberedskab.

Forslag til bevarelse af de operative kapaciteter i det statslige redningsberedskab. Hovedorganisationen af Officerer i Danmark - +45 3315 0233 Olof Palmes Gade 10 - DK-2100 København Ø - www.hod.dk Forslag til bevarelse af de operative kapaciteter i det statslige redningsberedskab. I

Læs mere

Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014.

Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014. Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014. Tilstede: Direktør Rune Larsson (RL), Haderslev kommune BCH Jarl V Hansen,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Beredskabskommissionen Referat Mødedato: Tirsdag den 9. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Viborg Brandvæsen Allan Clifford Christensen, Anders Bertel,

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Analyse af operativt serviceniveau

Analyse af operativt serviceniveau af operativt serviceniveau Københavns Brandvæsen Maj 2011 Risikobaseret dimensionering Bilag 2 1 Indhold Indhold... 2 Dimensionering af redningsberedskabet oplæg til operativt serviceniveau... 2 Beskrivelse

Læs mere

Scenarier for effektivisering. katalog

Scenarier for effektivisering. katalog Fremtidens Beredskab katalog Dette katalog er udarbejdet af den administrative styregruppe på baggrund af de i projektgruppen og tilhørende arbejdsgrupper fremstillede sagsforberedende dokumenter. Katalogetkataloget

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Fremtidens beredskab. Nyborg Strand. 11. september A-2 A/S HORTEN

Fremtidens beredskab. Nyborg Strand. 11. september A-2 A/S HORTEN Fremtidens beredskab Nyborg Strand 11. september 2014 Undersøgelsen Ikke svaret 48% Svaret 48% Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse udsendt pr. e-mail til alle landets kommunaldirektører

Læs mere

8. maj 2015 Rapport. Østsjællands Beredskab Trykprøvning af dimensionering af ny beredskabsenhed

8. maj 2015 Rapport. Østsjællands Beredskab Trykprøvning af dimensionering af ny beredskabsenhed 8. maj 2015 Rapport Østsjællands Beredskab Trykprøvning af dimensionering af ny beredskabsenhed Indholdsfortegnelse Resume 1 1. Formål 5 2. Den nuværende beredskabsstruktur 7 3. Trykprøvning gennem simulering

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN)

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/010059 CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Rapport om Beredskabsstyrelsens tilsyns- og rådgivningsbesøg

Læs mere

Et beredskab i balance

Et beredskab i balance Et beredskab i balance Fagligt indspil fra Danske Beredskaber om fremtidens danske beredskab Med det netop aftalte finanslovsforslag, synes den økonomiske og politiske ramme for fremtidens beredskabsarbejde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Bilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013

Bilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013 Forslag 1: Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslag Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslaget indebærer digitalisering

Læs mere