Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevilling 12 Kommunale ejendomme"

Transkript

1 Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto 1000 kr. i prisniveau Arealer Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring boligbyggeri Private ældreboliger Administrationsbygninger I alt

2 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Ubestemte formål -priser Netto Området omfatter vedligeholdelse af kommunale arealer, skatter og afgifter samt forpagtningsindtægter. Forventet reduktion på 0,16 mio. kr. i forpagtningsindtægter er modsvaret af forventede mindreudgifter til ejendomsskatter Beboelse -priser Netto Michael Sørensen Stiftelsen og Åstiftelsen er overført til bevilling 12 Kommunale ejendomme fra bevilling 73 Ældreområdet med nettoindtægt på 0,134 mio. kr. Funktionen indeholder en rammebesparelse på energiudgifter på 0,54 mio. kr., som ikke er udmøntet. Den nuværende ejendomsbeholdning er tidligere vurderet og indeholder hovedsageligt ejendomme, som er opkøbt med henblik på byudvikling. Udgifterne på den enkelte ejendom består af faste udgifter til skat, forsikring m.v. De eneste variable udgifter er derfor vedligeholdelsesudgifter. Vedligeholdelseskontiene på alle ejendommene vil blive vurderet året igennem, men generelt er der budgetteret så stramt og med så små beløb til vedligeholdelse på de enkelte ejendomme, at det vil blive vanskeligt at overføre midler fra en ejendom til en anden Andre faste ejendomme -priser Netto Udgifterne på den enkelte ejendom består af faste udgifter til skat, forsikring m.v. De eneste variable udgifter er derfor vedligeholdelsesudgifter. Der er ikke afsat beløb til uforudsete udgifter. Administrationsbygningerne i Gjern og Kjellerup er overført til denne funktion fra funktionen Administrationsbygninger. Der er budgetteret med driftsudgifter (tomgang) i alt på 0,522 mio. kr. til disse to ejendomme. Funktionen indeholder en samlet rammebesparelse på 4,8 mio. kr., som ikke er udmøntet. Besparelsen vedrører Fælles Ejendomsdrift 3,0 mio. kr., Gensidighedsaftale 0,5 mio. kr. og Udbud/konkurrence 1,3 mio. kr.

3 Byfornyelse -priser BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Der er afsat en nettoramme på 0,1 mio. kr. til diverse undersøgelser Driftssikring af boligbyggeri -priser Netto Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører familie- og ungdomsboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998 og private andelsboliger, der har fået tilsagn inden 1. april Endvidere omfatter funktionen ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger opført efter 1998 samt ydelsesstøtte til renovering af kollegier Private ældreboliger -priser Netto Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar Administrationsbygninger -priser Netto Der er indregnet en nettobesparelse på 1,4 mio. kr. som følge af lukning af administrationsbygningerne i Gjern og Kjellerup og ibrugtagning af 1. etage på Søvej 3 (tidligere Medborgerhus) til administration. Besparelsen indgår i bevillingens samlede rammebesparelse på 1,9 mio. til Gensidighedsaftalen. Driftsudgifterne for administrationsbygningerne i Gjern og Kjellerup er efterfølgende overført til funktionen Andre faste ejendomme. Udgifter til servicepersonale Jobcentret på 0,571 mio. kr. er overført til bevilling 14 Ejendomme og Intern Service.

4 ÆNDRINGER FRA TIL - Udvalg: Økonomiudvalget i -prisniveau Bevilling: 12 Kommunale Ejendomme Nettobevilling i budget Ændringer i forhold til budget Beboelse 2 Stiftelser flyttet fra bev. 73 Ældreområdet Diverse reguleringer Andre faste ejendomme Tilgang og afgang diverse ejendomme Gjern og Kjellerup rådhuse omplaceret fra Administrationsbygninger Besparelse Fælles Ejendomsdrift. Ikke udmøntet Besparelse gensidighedsaftale. Ikke udmøntet Besparelse udbud mv. Ikke udmøntet Omplacering fra ydelsesstøtte Byfornyelse Indekslån (forventes fortsat stigning) Driftssikring af boligbyggeri Indekslån (aftrapning p.g.a. afdrag) Private ældreboliger Indekslån (aftrapning p.g.a. afdrag) Administrationsbygninger Besparelse gensidighedsaftale. Lukning af Gjern og Kjellerup rådhuse Gjern og Kjellerup rådhuse omplaceres til Andre faste ejendomme Servicepersonale Jobcentret flyttes til bev. 14 Centralfunktioner Diverse reguleringer Ændringer i alt i forhold til budget : I alt:

5 Bevilling 13 Brand & Redning Netto 1000 kr. i prisniveau Redningsberedskab Tjenestemandspensioner I alt

6 Bevillingsaftale Bevillingsaftale for bevilling 13 Brand og Redning Bevillingsaftalen er indgået mellem Økonomiudvalget og afdelingschefen for bevilling 13 Brand og Redning. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget : Bæredygtig økonomi Tage hånd om de mest sårbare Attraktiv kommune Bæredygtig miljø- og klimaindsats Fagligt bæredygtige miljøer Sundhedsfremme og forebyggelse Målene for bevilling 13 Brand og Redning skal ligeledes understøtte Økonomiudvalgets mission og vision. Mission Brand & Rednings mission er gennem et engageret og veluddannet personale på en hurtig og effektiv måde at yde kvalificeret assistance i akutte situationer til gavn for borgere virksomheder og samfundet. Vision Brand & Rednings vision er at være på forkant med samfundsudviklingen, og gennem investering i uddannelse og udstyr til enhver tid at være i stand til - sammen med diverse samarbejdspartnere at kunne deltage i koordineringen og løsningen af rednings- og miljøopgaver, samt serviceydelser for kommunale samarbejdspartnere. Mål for bevilling 13 Brand og Redning. På de følgende sider fremgår målene for bevilling 13 Brand og Redning, der skal være medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål bl.a. med fokus på Byrådets retningsgivende faktorer, som fremgår af bilag 1. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt er angivet med (K). Mål Handlinger Succeskriterium Færdiggørelse af helhedsorienteret digital beredskabsplan for Silkeborg Kommune. Gennemgang af eksisterende planmateriale med henblik på konsolidering og skabelse af ensartethed. Herefter udarbejdelse og implementering af koncept for digital tilgængelighed på tværs af kommunens afdelinger. At planen fremstår som en tilgængelig, operationel og effektiv plan for alle kommunens afdelinger og institutioner til brug ved ekstraordinære situationer. Færdiggørelse af revision af den risikobaserede dimensionering af brand- og redningsberedskabet i Silkeborg Kommune. Foretage risikoidentifikation og analyse samt på baggrund heraf udarbejde fagligt oplæg til serviceniveau med henblik på politisk stillingtagen. At levere et velkvalificeret og fagligt beslutningsgrundlag, der kan danne baggrund for kommunalbestyrelsens fastlæggelse af serviceniveau på området.

7 Bevillingsaftale Forudsætninger Bevillingsaftalen har til formål: at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale. at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 1. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i prisniveau Redningsberedskab Tjenestemandspensioner I alt Aktuelle udfordringer Endelig implementering af indtægtsdækkede opgaver i Brand og Redning, der skal understøtte opgaveløsningen i andre kommunale enheder samt bidrage til forøget egenfinansiering af Brand og Redning. Endelig implementering af tidsregistreringssystem, der skal sikre optimeret ressourceanvendelse og planlægning i forhold til eksisterende aktiviteter. Endvidere tilvejebringe et forbedret grundlag for at analysere og træffe beslutning om nye aktiviteter samt prisfastsættelse af disse. 3. Beskrivelse af serviceniveau Det overordnede mål er med et afpasset tilkald til forskellige opgaver, dels at sikre uændret hurtig assistance, mandskabets sikkerhed samt at udnytte de tildelte ressourcer bedst muligt. 4. Opfølgning på mål og budget Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet. Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

8 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 13 - Brand og Redning Redningsberedskab -priser Netto Tjenestemandspensioner -priser Netto

9 ÆNDRINGER FRA TIL - Udvalg: Økonomiudvalg i -prisniveau Bevilling: 13 Brand og Redning Nettobevilling i budget Ændringer i forhold til budget Redningsberedskab Omplacering af budgetbeløb til Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner Omplacering af budgetbeløb fra Redningsberedskab Ændringer i alt i forhold til budget : I alt:

10 TAKSTOVERSIGT Udvalg: Økonomiudvalget Bevilling: 13 Brand og Redning Ydelse: takst takst kroner kroner ekskl. moms ekskl. moms Pr. time Lift (32 m)/a-drejestige *) 470,00 484,00 Pr. time Autosprøjte/Redningsvogn *) 425,00 438,00 Pr. time Øvrige køretøjer o kr. (Tankvogn/Lastvogn) *) 425,00 438,00 Pr. time Køretøjer u kg *) 310,00 320,00 Pr. time Båd m/påhængsmotor *) 265,00 273,00 Pr. km Køretøjer o kg 17,50 18,00 Pr. km Køretøjer u kg 10,00 10,50 Pr. time Mandskabstime ,00 330,00 Pr. time Mandskabstime ( min. 3 timer ved tilkald) 440,00 454,00 Pr. time Pumpe o l/min 395,00 407,00 Pr. time Pumpe u L/min 180,00 185,00 Pr. time Lysanlæg 180,00 185,00 1. døgn Thermospand 75,00 77,00 Flg. døgn Thermospand 45,00 46,00 1. døgn Vandtrailer 190,00 196,00 Flg. døgn Vandtrailer 70,00 72,00 1. døgn Megafon 150,00 154,00 Flg. døgn Megafon 50,00 51,00 Flydespærring incl. 4 timer til udlægning, optagning m.v , ,00 Tilslutning af ABA-alarmer 4.960,00 **) Årlig afgift til ABA-alarmer 4.960,00 **) Tilslutning af tyveri- og tekniske alarmer 2.056,00 **) Årlig afgift af tyveri- og tekniske alarmer 1.047,00 **) 12 timer grundkursus førstehjælp (16 pers.) 8.800, ,00 3 timers repetitionskursus i førstehjælp (16 pers.) 2.400, ,00 3 timers kursus i elementær brandbek. (16 pers.) 3.400, ,00 6 timers kursus for institutionspersonale 5.200, ,00 1,5 timers kursus (ældste børnehavebørn - 10 børn) 1.200, ,00 7 timers færdselsrelateret førstehjælp (16. pers.) pr. deltager 500,00 625,00 Herudover findes prisliste gældende for udlejning af diverse småinventar *) prisen er excl. mandskab/chauffør **) taksten reguleres efter oktober forbrugerprisindekset.

11 Bevilling 14 Centralfunktioner Netto 1000 kr. i prisniveau Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer I alt

12 Bevillingsaftale Bevillingsaftale for bevilling 14 Centralfunktioner Bevillingsaftalen for bevilling 14 Centralfunktioner (administrationen) er indgået mellem Økonomiudvalget og Direktionen. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget : Bæredygtig økonomi Tage hånd om de mest sårbare Attraktiv kommune Bæredygtig miljø- og klimaindsats Fagligt bæredygtige miljøer Sundhedsfremme og forebyggelse Målene for bevilling 14 Centralfunktioner skal ligeledes understøtte Økonomiudvalgets mission og vision. Mission Økonomiudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og udvikling. Vision Økonomiudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod. Mål for bevilling 14 Centralfunktioner På de følgende sider fremgår målene for bevilling 14 Centralfunktioner, der skal være medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål bl.a. med fokus på Byrådets retningsgivende faktorer, som fremgår af bilag 1. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt er angivet med (K). Mål Handlinger Succeskriterium En effektiv, digital og innovativ kommune med fokus på bruger-, borger- og medarbejderinvolvering Digital borgerbetjening Fremme digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi i den kommunale organisation Borgerens adgang til selvbetjeningsløsninger øges Øget digital opgaveløsning samt øgede digitale kompetencer hos kommunens ansatte. Velfærdsteknologiske projekter i den kommunale organisation understøttes Videreudvikle kommunens IT-infrastruktur med henblik på sikre, at digital opgaveløsning er mulig. Herunder udbygge kapaciteten i ITinfrastrukturen i takt med øget digitalisering Fremme en innovativ kultur i den kommunale organisation Udskiftning af kommunens faciliteter til lagring af data (SAN) er påbegyndt. Serverkapacitet, kommunikationslinjer og officepakken er moderniseret Innovationsprojekter i den kommunale organisation understøttes

13 Bevillingsaftale Mål Handlinger Succeskriterium Fremme udvikling af den kommunale organisations samarbejde med de frivillige og inddragelse af de nære netværk Den kommunale organisations samarbejde med frivillige og inddragelse af de nære netværk understøttes Borgerne oplever en god service gennem effektiv opgaveløsning i ordentlig kvalitet (K) Driftsoptimering, budgetoverholdelse og forventningsafstemning Organisatorisk og faglig udvikling med vægt på effektivitet, innovation og digitalisering. Udviklingen baseres på den værdibaserede/lærende organisations principper. Forankre en borgerservice kultur bl.a. ved at definere god service i relation til borgerkontakt Den kommunale kvalitetsmodel anvendes som ramme for udviklingen af den kommunale service Kompetenceudvikling der medvirker til en generel højnelse af service overfor borgerne Der arbejdes med advisory board/borgerpanel Der gennemføres primo en risikoanalyse af for at understøtte overholdelse af budgettet Etablering af fælles ejendomsdrift fra 1. januar Forandringsledelse, hvor kvalitet, medarbejdertrivsel og stabil drift opretholdes, mens organisationen udvikles Ledere understøttes i deres arbejde med organisationsudvikling. Der stilles strategiske redskaber og konsulentbistand til rådighed inden for de af Silkeborg Kommune valgte strategiske udviklingsmodeller Tilfredshedsundersøgelse på de administrative områder med flest eksterne henvendelser viser minimum 80 % tilfredshed med den oplevede service På baggrund af risikoanalysen identificeres evt. udgiftsområder med stor risiko for stor budgetoverskridelse Der sættes fokus på forventningsafstemning og dialog mellem FE og afdelingerne Der fortages i forbindelse med budgetopfølgningerne en vurdering af udviklingen fx gennem inddragelse af tilfredshedsundersøgelse I kvalitetsaftaler på alle ledelsesniveauer indgår konkrete udviklingsinitiativer, som kan være generelle eller specifikke for de enkelte områder og målrettet områdernes individuelle udviklingsmål- og behov Vedrørende Byrådets overordnede politiske mål for budget sundhedsfremme og forebyggelse skal det bemærkes, at Staben Organisation og Personale på bevilling 14 Centralfunktioner adresserer målet i kommunens personalepolitik for så vidt angår kommunens ansatte.

14 Bevillingsaftale Forudsætninger Bevillingsaftalen har til formål: at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale. at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 1. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i prisniveau Sekretariat og forvaltninger Administration vedr. jobcentre Administration vedr. naturbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyttelse Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer I alt Aktuelle udfordringer Silkeborg Kommune står over for en række generelle udfordringer, jf. nedenstående. Silkeborg Kommunes administration på bevilling 14 Centralfunktioner vil være en væsentlig aktør i kommunens håndtering af udfordringerne Styring af økonomien Silkeborg Kommune skal i de kommende år fokusere på at styre økonomien og overholde budgetterne. Både for at opfylde Regeringens rammer for væksten i de offentlige udgifter og for at genoprette kommunens økonomi. Der vil derfor være behov for en stram økonomisk styring af kommunen og stort fokus på at optimere og effektivisere de aktiviteter, der finder sted i kommunens regi. Blandt andet for at opbygge kommunens likviditet og sikre råderum til de kommende års investeringer - fx projekter i tilknytning til anlæg af motorvej gennem Silkeborg Effektivisering og digitalisering skal skabe mere kvalitet for pengene Kommunerne mødes til stadighed med krav om mere effektive administrative processer. Det gælder for borgerservice, men også for de rammer administrationen sætter for resten af den kommunale organisation og deres produktion af ydelser. Digitalisering, afbureaukratisering og effektivisering af Silkeborg Kommunes administrative processer skal sikre mest mulig kvalitet til borgerne i forhold til de økonomiske rammer. Her vil evnen til implementering af innovative tiltag ligeledes spille en væsentlig rolle Dokumentation, evaluering og evidens Silkeborg Kommune står ligeledes overfor øgede krav om dokumentation og evaluering af kvalitet, effekt og omkostninger ved de valgte løsninger og den leverede service. Silkeborg Kommune arbejder på at gøre dokumentation og evaluering til en integreret del af det daglige

15 Bevillingsaftale arbejde i hele organisationen. Sigtet er, at dokumentation og evaluering skal give mening for den enkelte samt skabe læring og udvikle kvaliteten af kommunens ydelser. Endvidere har Silkeborg Kommune en målsætning om at arbejde evidensinformeret. Det vil sige, at kommunens valg af indsatser og metoder ud over at være baseret på politiske holdninger og ønsker skal være baseret på den aktuelt bedste faglige viden om effekter. En vigtig måde at fremskaffe evidens på er, at Silkeborg Kommune selv foretager systematiske evalueringer af egne indsatser Demografisk udvikling Silkeborg Kommunes indbyggertal ventes i perioden 2024 at stige med 9,4 pct. Herunder ventes særligt stigninger i aldersgrupperne år og +65-årige, men også mindre fald i aldersgruppen år og 0-5-årige. Den ventede demografiske udvikling vil betyde løbende tilpasninger på de kommunale opgaveområder, men især udfordringerne på Sundheds- og Omsorgsområdet vil kommunen skulle håndtere proaktivt. Derudover vil Silkeborg Kommune inden for en kort årrække stå over for en rekrutteringsmæssig udfordring, når de store årgange forlader arbejdsmarkedet Klima Det globale klima forandrer sig hastigt i disse år og en vigtig årsag hertil er udledningen af CO 2 og andre drivhusgasser. Silkeborg Kommune prioriterer klimaudfordringen højt og Byrådet har derfor vedtaget en klimapolitik og klimaplan, der skal gøre Silkeborg Kommune CO 2 -neutral i Realiseringen af planen kræver en stor og vedholdende indsat - i samarbejde med borgere, erhvervsliv, myndigheder, forsyningsselskaber m.m. 3. Beskrivelse af serviceniveau Silkeborg Kommunes administration sikrer borgerne tilgængelighed og kvalitet i den administrative borgerbetjening ved at være borgernes væsentligste personlige, telefoniske, skriftlige og digitale indgang til den offentlige sektor. I de kommende år vil sigtet være, at øge den digitale borgerkommunikation. Borgerne vil ved henvendelse til kommunen opleve offensiv og dynamisk borgerservice, hvor engagerede og fagligt kompetente medarbejdere i dialog med borgeren skaber sammenhæng og kvalitet for den enkelte. Alle henvendelser vil blive behandlet og søgt løst i første ombæring. Silkeborg Kommunes samlede administration deltager aktivt i understøttelsen af den borgerrelaterede service samt i betjeningen af det politiske niveau. Alle samspil og al opgaveløsning er bundet sammen af kommunens centrale værdier; dialog, dynamik, kvalitet og sammenhæng.

16 Bevillingsaftale 4. Opfølgning på mål og budget Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet. Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

17 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner Sekretariat og forvaltninger -priser Netto Udgifterne på denne funktion er relateret til det administrative personale i afdelingerne/stabene. Der er beregnet en lønsumsramme for direktionen og for hver af de 10 afdelinger/stabe samt afsat beløb til afholdelse af kontorhold, kompetenceudvikling mv. Lønsumsrammen indeholder alle udgifter dvs. både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv. Der afholdes desuden udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, tjenestemandspensioner mv. Desuden er der budgettet med indtægter fra primært gebyrer ved byggesagsbehandling, miljøtilsyn, ejendomsgebyrer og gebyrer vedrørende opkrævning/inddrivelse. Herudover indgår en række mindre gebyrer som f.eks. folkeregister og vielser. Endelig afholdes udgifter til IT herunder drift af fagsystemer, servere og kommunikationslinjer for hele kommunen Administration vedrørende jobcentre -priser Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Jobcentrets væsentligste opgaver er: at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgende og virksomheder at medvirke til at ledige uden fodfæste på arbejdsmarkedet opnår tilknytning hertil at sikre sygdomsramte den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet at medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet og den enkeltes sygefraværsperiode gøres kortest mulig. Jobcentret er for alle ledige tovholder i den enstrengede beskæftigelsesindsats. Jobcentret kan indgå aftale med andre aktører om beskæftigelsesindsatsen for forskellige målgrupper af ledige Administration vedrørende naturbeskyttelse -priser Netto På denne funktion budgetteres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver.

18 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner Administration vedrørende miljøbeskyttelse -priser Netto På denne funktion budgetteres udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver Tjenestemandspensioner -priser Netto På denne funktion budgetteres tjenestemandspensioner for personalet på bevilling 14 Centralfunktioner Interne forsikringspuljer -priser Netto Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader. Forsikringspræmien er fastsat på baggrund af markedsprisen for arbejdsskadeforsikringer. Der er budgetteret med skadesudbetalinger på baggrund af niveauet herfor de foregående år. Der er finansieret forebyggende indsatser som sundhedsordning, arbejdsmiljø og risikostyring på budgetlægningstidspunktet.

19 ÆNDRINGER FRA TIL - Udvalg: Økonomiudvalget i -prisniveau Bevilling: 14 Centralfunktioner Nettobevilling i budget Ændringer i forhold til budget Sekretariat og forvaltninger Rammekorrektion i medfør af DUT Udmøntning af Silkeborg Kommunes forpligtigelse i flerårsaftalen mellem regeringen og KL om frigørelse af ressourcer til borgernær service Diverse korrektioner Korrektioner i medfør af budgetopfølgningen pr. 31/ Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål vedrørende betaling for FLIS Omplacering af budgetbeløb fra Administration vedr. jobcentre samt Administration vedr. miljøbeskyttelse angående betaling for FLIS mv Omplacering af budgetbeløb fra Administration vedr. jobcentre til Job- og borgerserviceafdelingen Administration vedr. jobcentre Flytning af budgetbeløb fra bevilling 56 Sociale overførsler og 66 Arbejdsmarked - overførsler til jobcenteret, jf. budgetopfølgningen pr. 31/ Omplacering af budgetbeløb til Sekretariat og forvaltninger vedrørende betaling for FLIS mv Omplacering af budgetbeløb til Sekretariat og forvaltninger - Job- og borgerserviceafdelingen Administration vedr. miljøbeskyttelse Omplacering af budgetbeløb til Sekretariat og forvaltninger vedrørende betaling for FLIS Ændringer i alt i forhold til budget : I alt:

20 TAKSTOVERSIGT Udvalg: Økonomiudvalget Bevilling: 14 Centralfunktioner Ydelse: takst takst kroner kroner ekskl. moms ekskl. moms Administrationsgebyr for betaling af regninger Administrationsgebyr for betaling af regninger 5,00 * Gebyrer for diverse registerdata mv. Afgivne oplysninger fra folkeregistret Folkeregisteroplysning og attester 52,00 * Kuponhæfte á 20 forespørgsler 940,00 * Gebyrer i fbm. opkrævning Erindringsskrivelse for restancer under 600 kr. 100,00 Erindringsskrivelse for restancer over 600 kr. 250,00 Erindringsskrivelse for restancer 250,00 Erindringsskrivelse for ydelser ikke tillagt udpantningsret, bl. regningskrav 100,00 100,00 Sygesikring Sygesikringsbevis 175,00 * Andet Vielsesgebyr (udenlandske statsborgere) 500,00 500,00 *) Takst endnu ikke kendt Afgivne oplysninger vedr. ejendomsdata Attest på ejendommen 70,00 70,00 BBR-attest 70,00 70,00 Ejendomsattester 70,00 70,00 Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 Skatteattest 70,00 70,00 Vurderingsattest 70,00 70,00 Gebyrer for byggesagsbehandling Simple konstruktioner 2.400, kr/m2 Enfamiliehuse 2.400, kr/m , kr/m , kr/m2

21 TAKSTOVERSIGT Udvalg: Økonomiudvalget Bevilling: 14 Centralfunktioner Ydelse: Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls og driftsbygninger af begrænset kompleksitet takst kroner ekskl. moms 2.400, ,00/m2< m2 og 15,00/m2> takst kroner ekskl. moms 2.400, ,00/m2< m2 og 15,00/m2> Andre faste konstruktioner m.v: Vindmøller, mobilmaster, legeplader og andre tekniske anlæg 3.000,00 pr./sag 3.000,00 pr./sag Skilte, panelantenner, paraboler mv. 850,00/pr. sag 850,00/pr. sag Øvrige erhvervs- og etagebebyggelse 2.400, ,00/m2< m2 og 15,00/m2> m , ,00/m2< m2 og 15,00/m2> m2 Nedrivningstilladelser i alle kategorier 850,00/pr. sag 850,00/pr. sag Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven Timepris 286,28 288,58 (reguleres årligt på grundlag af de senest offentliggjorte PL-reguleringssatser i Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige publikation: "Det Kommunale Regnskab".) Taxi Trafikbog (pris+fremstillingspris)* Dagspris + 20,00 Dagspris + 20,00 *Maksimale takster er fastsat i taxibekendtgørelsens 36. Kan pristalsreguleres. Gebyr for behandling af sager om vandløbsregulering og -restaurering (jf. Bkg. nr af 11/ ) - gebyr pr. sag 6.190, ,00

Budgetforslag 2012. Budgetoverslag 2013-2014-2015. - i overblik

Budgetforslag 2012. Budgetoverslag 2013-2014-2015. - i overblik Budgetforslag 2012 Budgetoverslag 2013-2014-2015 - i overblik Indledning Hermed foreligger Budgetforslag 2012 og budgetoverslag 2013-2015 for Silkeborg Kommune. Budgetforslaget består af to dele: En kort

Læs mere

UDKAST TIL BUDGETFORSLAG 2014-2017. Specifikke oplysninger

UDKAST TIL BUDGETFORSLAG 2014-2017. Specifikke oplysninger UDKAST TIL BUDGETFORSLAG - Specifikke oplysninger I N D H O L D S F O R T E G N E L S E materiale Side Økonomiudvalget: 2. Renter... 2 3. Finansforskydninger... 4 4. Lån... 6 5. Tilskud og udligning...

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 12 Kommunale ejendomme

Bevillingsaftale for bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevillingsaftale Bevillingsaftale for bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevillingsaftalen er indgået mellem Økonomiudvalget og Ejendomschefen for bevilling 12 Kommunale ejendomme. Aftalen er et-årig, dog

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Budgetsammendrag på hovedkonti

Budgetsammendrag på hovedkonti Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.297-18.952 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 40.161-39.963 02 Trafik

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2016: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i overblik

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i overblik Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 - i overblik I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetforslag 2013 i overblik Side Byrådets mission og vision...1 Forslag til målaftale mellem Byrådet

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i overblik. Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i overblik. Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur. Donation Jorn, Silkeborg Budget 2014 Budgetoverslag 2015 2016 2017 - i overblik Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur Donation Jorn, Silkeborg Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2014

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg 2015-18

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg 2015-18 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Budgetoplæg 215-18 Økonomicentret d. 13-8-214 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Budgetforslag 215 i hovedtal... 4 3. Rammekorrektioner i forhold til vedtagne

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Medhat Khattab

Læs mere