Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevilling 12 Kommunale ejendomme"

Transkript

1 Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto 1000 kr. i prisniveau Arealer Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring boligbyggeri Private ældreboliger Administrationsbygninger I alt

2 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Ubestemte formål -priser Netto Området omfatter vedligeholdelse af kommunale arealer, skatter og afgifter samt forpagtningsindtægter. Forventet reduktion på 0,16 mio. kr. i forpagtningsindtægter er modsvaret af forventede mindreudgifter til ejendomsskatter Beboelse -priser Netto Michael Sørensen Stiftelsen og Åstiftelsen er overført til bevilling 12 Kommunale ejendomme fra bevilling 73 Ældreområdet med nettoindtægt på 0,134 mio. kr. Funktionen indeholder en rammebesparelse på energiudgifter på 0,54 mio. kr., som ikke er udmøntet. Den nuværende ejendomsbeholdning er tidligere vurderet og indeholder hovedsageligt ejendomme, som er opkøbt med henblik på byudvikling. Udgifterne på den enkelte ejendom består af faste udgifter til skat, forsikring m.v. De eneste variable udgifter er derfor vedligeholdelsesudgifter. Vedligeholdelseskontiene på alle ejendommene vil blive vurderet året igennem, men generelt er der budgetteret så stramt og med så små beløb til vedligeholdelse på de enkelte ejendomme, at det vil blive vanskeligt at overføre midler fra en ejendom til en anden Andre faste ejendomme -priser Netto Udgifterne på den enkelte ejendom består af faste udgifter til skat, forsikring m.v. De eneste variable udgifter er derfor vedligeholdelsesudgifter. Der er ikke afsat beløb til uforudsete udgifter. Administrationsbygningerne i Gjern og Kjellerup er overført til denne funktion fra funktionen Administrationsbygninger. Der er budgetteret med driftsudgifter (tomgang) i alt på 0,522 mio. kr. til disse to ejendomme. Funktionen indeholder en samlet rammebesparelse på 4,8 mio. kr., som ikke er udmøntet. Besparelsen vedrører Fælles Ejendomsdrift 3,0 mio. kr., Gensidighedsaftale 0,5 mio. kr. og Udbud/konkurrence 1,3 mio. kr.

3 Byfornyelse -priser BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Der er afsat en nettoramme på 0,1 mio. kr. til diverse undersøgelser Driftssikring af boligbyggeri -priser Netto Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører familie- og ungdomsboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998 og private andelsboliger, der har fået tilsagn inden 1. april Endvidere omfatter funktionen ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger opført efter 1998 samt ydelsesstøtte til renovering af kollegier Private ældreboliger -priser Netto Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar Administrationsbygninger -priser Netto Der er indregnet en nettobesparelse på 1,4 mio. kr. som følge af lukning af administrationsbygningerne i Gjern og Kjellerup og ibrugtagning af 1. etage på Søvej 3 (tidligere Medborgerhus) til administration. Besparelsen indgår i bevillingens samlede rammebesparelse på 1,9 mio. til Gensidighedsaftalen. Driftsudgifterne for administrationsbygningerne i Gjern og Kjellerup er efterfølgende overført til funktionen Andre faste ejendomme. Udgifter til servicepersonale Jobcentret på 0,571 mio. kr. er overført til bevilling 14 Ejendomme og Intern Service.

4 ÆNDRINGER FRA TIL - Udvalg: Økonomiudvalget i -prisniveau Bevilling: 12 Kommunale Ejendomme Nettobevilling i budget Ændringer i forhold til budget Beboelse 2 Stiftelser flyttet fra bev. 73 Ældreområdet Diverse reguleringer Andre faste ejendomme Tilgang og afgang diverse ejendomme Gjern og Kjellerup rådhuse omplaceret fra Administrationsbygninger Besparelse Fælles Ejendomsdrift. Ikke udmøntet Besparelse gensidighedsaftale. Ikke udmøntet Besparelse udbud mv. Ikke udmøntet Omplacering fra ydelsesstøtte Byfornyelse Indekslån (forventes fortsat stigning) Driftssikring af boligbyggeri Indekslån (aftrapning p.g.a. afdrag) Private ældreboliger Indekslån (aftrapning p.g.a. afdrag) Administrationsbygninger Besparelse gensidighedsaftale. Lukning af Gjern og Kjellerup rådhuse Gjern og Kjellerup rådhuse omplaceres til Andre faste ejendomme Servicepersonale Jobcentret flyttes til bev. 14 Centralfunktioner Diverse reguleringer Ændringer i alt i forhold til budget : I alt:

5 Bevilling 13 Brand & Redning Netto 1000 kr. i prisniveau Redningsberedskab Tjenestemandspensioner I alt

6 Bevillingsaftale Bevillingsaftale for bevilling 13 Brand og Redning Bevillingsaftalen er indgået mellem Økonomiudvalget og afdelingschefen for bevilling 13 Brand og Redning. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget : Bæredygtig økonomi Tage hånd om de mest sårbare Attraktiv kommune Bæredygtig miljø- og klimaindsats Fagligt bæredygtige miljøer Sundhedsfremme og forebyggelse Målene for bevilling 13 Brand og Redning skal ligeledes understøtte Økonomiudvalgets mission og vision. Mission Brand & Rednings mission er gennem et engageret og veluddannet personale på en hurtig og effektiv måde at yde kvalificeret assistance i akutte situationer til gavn for borgere virksomheder og samfundet. Vision Brand & Rednings vision er at være på forkant med samfundsudviklingen, og gennem investering i uddannelse og udstyr til enhver tid at være i stand til - sammen med diverse samarbejdspartnere at kunne deltage i koordineringen og løsningen af rednings- og miljøopgaver, samt serviceydelser for kommunale samarbejdspartnere. Mål for bevilling 13 Brand og Redning. På de følgende sider fremgår målene for bevilling 13 Brand og Redning, der skal være medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål bl.a. med fokus på Byrådets retningsgivende faktorer, som fremgår af bilag 1. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt er angivet med (K). Mål Handlinger Succeskriterium Færdiggørelse af helhedsorienteret digital beredskabsplan for Silkeborg Kommune. Gennemgang af eksisterende planmateriale med henblik på konsolidering og skabelse af ensartethed. Herefter udarbejdelse og implementering af koncept for digital tilgængelighed på tværs af kommunens afdelinger. At planen fremstår som en tilgængelig, operationel og effektiv plan for alle kommunens afdelinger og institutioner til brug ved ekstraordinære situationer. Færdiggørelse af revision af den risikobaserede dimensionering af brand- og redningsberedskabet i Silkeborg Kommune. Foretage risikoidentifikation og analyse samt på baggrund heraf udarbejde fagligt oplæg til serviceniveau med henblik på politisk stillingtagen. At levere et velkvalificeret og fagligt beslutningsgrundlag, der kan danne baggrund for kommunalbestyrelsens fastlæggelse af serviceniveau på området.

7 Bevillingsaftale Forudsætninger Bevillingsaftalen har til formål: at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale. at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 1. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i prisniveau Redningsberedskab Tjenestemandspensioner I alt Aktuelle udfordringer Endelig implementering af indtægtsdækkede opgaver i Brand og Redning, der skal understøtte opgaveløsningen i andre kommunale enheder samt bidrage til forøget egenfinansiering af Brand og Redning. Endelig implementering af tidsregistreringssystem, der skal sikre optimeret ressourceanvendelse og planlægning i forhold til eksisterende aktiviteter. Endvidere tilvejebringe et forbedret grundlag for at analysere og træffe beslutning om nye aktiviteter samt prisfastsættelse af disse. 3. Beskrivelse af serviceniveau Det overordnede mål er med et afpasset tilkald til forskellige opgaver, dels at sikre uændret hurtig assistance, mandskabets sikkerhed samt at udnytte de tildelte ressourcer bedst muligt. 4. Opfølgning på mål og budget Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet. Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

8 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 13 - Brand og Redning Redningsberedskab -priser Netto Tjenestemandspensioner -priser Netto

9 ÆNDRINGER FRA TIL - Udvalg: Økonomiudvalg i -prisniveau Bevilling: 13 Brand og Redning Nettobevilling i budget Ændringer i forhold til budget Redningsberedskab Omplacering af budgetbeløb til Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner Omplacering af budgetbeløb fra Redningsberedskab Ændringer i alt i forhold til budget : I alt:

10 TAKSTOVERSIGT Udvalg: Økonomiudvalget Bevilling: 13 Brand og Redning Ydelse: takst takst kroner kroner ekskl. moms ekskl. moms Pr. time Lift (32 m)/a-drejestige *) 470,00 484,00 Pr. time Autosprøjte/Redningsvogn *) 425,00 438,00 Pr. time Øvrige køretøjer o kr. (Tankvogn/Lastvogn) *) 425,00 438,00 Pr. time Køretøjer u kg *) 310,00 320,00 Pr. time Båd m/påhængsmotor *) 265,00 273,00 Pr. km Køretøjer o kg 17,50 18,00 Pr. km Køretøjer u kg 10,00 10,50 Pr. time Mandskabstime ,00 330,00 Pr. time Mandskabstime ( min. 3 timer ved tilkald) 440,00 454,00 Pr. time Pumpe o l/min 395,00 407,00 Pr. time Pumpe u L/min 180,00 185,00 Pr. time Lysanlæg 180,00 185,00 1. døgn Thermospand 75,00 77,00 Flg. døgn Thermospand 45,00 46,00 1. døgn Vandtrailer 190,00 196,00 Flg. døgn Vandtrailer 70,00 72,00 1. døgn Megafon 150,00 154,00 Flg. døgn Megafon 50,00 51,00 Flydespærring incl. 4 timer til udlægning, optagning m.v , ,00 Tilslutning af ABA-alarmer 4.960,00 **) Årlig afgift til ABA-alarmer 4.960,00 **) Tilslutning af tyveri- og tekniske alarmer 2.056,00 **) Årlig afgift af tyveri- og tekniske alarmer 1.047,00 **) 12 timer grundkursus førstehjælp (16 pers.) 8.800, ,00 3 timers repetitionskursus i førstehjælp (16 pers.) 2.400, ,00 3 timers kursus i elementær brandbek. (16 pers.) 3.400, ,00 6 timers kursus for institutionspersonale 5.200, ,00 1,5 timers kursus (ældste børnehavebørn - 10 børn) 1.200, ,00 7 timers færdselsrelateret førstehjælp (16. pers.) pr. deltager 500,00 625,00 Herudover findes prisliste gældende for udlejning af diverse småinventar *) prisen er excl. mandskab/chauffør **) taksten reguleres efter oktober forbrugerprisindekset.

11 Bevilling 14 Centralfunktioner Netto 1000 kr. i prisniveau Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer I alt

12 Bevillingsaftale Bevillingsaftale for bevilling 14 Centralfunktioner Bevillingsaftalen for bevilling 14 Centralfunktioner (administrationen) er indgået mellem Økonomiudvalget og Direktionen. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget : Bæredygtig økonomi Tage hånd om de mest sårbare Attraktiv kommune Bæredygtig miljø- og klimaindsats Fagligt bæredygtige miljøer Sundhedsfremme og forebyggelse Målene for bevilling 14 Centralfunktioner skal ligeledes understøtte Økonomiudvalgets mission og vision. Mission Økonomiudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og udvikling. Vision Økonomiudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod. Mål for bevilling 14 Centralfunktioner På de følgende sider fremgår målene for bevilling 14 Centralfunktioner, der skal være medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål bl.a. med fokus på Byrådets retningsgivende faktorer, som fremgår af bilag 1. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt er angivet med (K). Mål Handlinger Succeskriterium En effektiv, digital og innovativ kommune med fokus på bruger-, borger- og medarbejderinvolvering Digital borgerbetjening Fremme digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi i den kommunale organisation Borgerens adgang til selvbetjeningsløsninger øges Øget digital opgaveløsning samt øgede digitale kompetencer hos kommunens ansatte. Velfærdsteknologiske projekter i den kommunale organisation understøttes Videreudvikle kommunens IT-infrastruktur med henblik på sikre, at digital opgaveløsning er mulig. Herunder udbygge kapaciteten i ITinfrastrukturen i takt med øget digitalisering Fremme en innovativ kultur i den kommunale organisation Udskiftning af kommunens faciliteter til lagring af data (SAN) er påbegyndt. Serverkapacitet, kommunikationslinjer og officepakken er moderniseret Innovationsprojekter i den kommunale organisation understøttes

13 Bevillingsaftale Mål Handlinger Succeskriterium Fremme udvikling af den kommunale organisations samarbejde med de frivillige og inddragelse af de nære netværk Den kommunale organisations samarbejde med frivillige og inddragelse af de nære netværk understøttes Borgerne oplever en god service gennem effektiv opgaveløsning i ordentlig kvalitet (K) Driftsoptimering, budgetoverholdelse og forventningsafstemning Organisatorisk og faglig udvikling med vægt på effektivitet, innovation og digitalisering. Udviklingen baseres på den værdibaserede/lærende organisations principper. Forankre en borgerservice kultur bl.a. ved at definere god service i relation til borgerkontakt Den kommunale kvalitetsmodel anvendes som ramme for udviklingen af den kommunale service Kompetenceudvikling der medvirker til en generel højnelse af service overfor borgerne Der arbejdes med advisory board/borgerpanel Der gennemføres primo en risikoanalyse af for at understøtte overholdelse af budgettet Etablering af fælles ejendomsdrift fra 1. januar Forandringsledelse, hvor kvalitet, medarbejdertrivsel og stabil drift opretholdes, mens organisationen udvikles Ledere understøttes i deres arbejde med organisationsudvikling. Der stilles strategiske redskaber og konsulentbistand til rådighed inden for de af Silkeborg Kommune valgte strategiske udviklingsmodeller Tilfredshedsundersøgelse på de administrative områder med flest eksterne henvendelser viser minimum 80 % tilfredshed med den oplevede service På baggrund af risikoanalysen identificeres evt. udgiftsområder med stor risiko for stor budgetoverskridelse Der sættes fokus på forventningsafstemning og dialog mellem FE og afdelingerne Der fortages i forbindelse med budgetopfølgningerne en vurdering af udviklingen fx gennem inddragelse af tilfredshedsundersøgelse I kvalitetsaftaler på alle ledelsesniveauer indgår konkrete udviklingsinitiativer, som kan være generelle eller specifikke for de enkelte områder og målrettet områdernes individuelle udviklingsmål- og behov Vedrørende Byrådets overordnede politiske mål for budget sundhedsfremme og forebyggelse skal det bemærkes, at Staben Organisation og Personale på bevilling 14 Centralfunktioner adresserer målet i kommunens personalepolitik for så vidt angår kommunens ansatte.

14 Bevillingsaftale Forudsætninger Bevillingsaftalen har til formål: at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale. at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 1. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i prisniveau Sekretariat og forvaltninger Administration vedr. jobcentre Administration vedr. naturbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyttelse Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer I alt Aktuelle udfordringer Silkeborg Kommune står over for en række generelle udfordringer, jf. nedenstående. Silkeborg Kommunes administration på bevilling 14 Centralfunktioner vil være en væsentlig aktør i kommunens håndtering af udfordringerne Styring af økonomien Silkeborg Kommune skal i de kommende år fokusere på at styre økonomien og overholde budgetterne. Både for at opfylde Regeringens rammer for væksten i de offentlige udgifter og for at genoprette kommunens økonomi. Der vil derfor være behov for en stram økonomisk styring af kommunen og stort fokus på at optimere og effektivisere de aktiviteter, der finder sted i kommunens regi. Blandt andet for at opbygge kommunens likviditet og sikre råderum til de kommende års investeringer - fx projekter i tilknytning til anlæg af motorvej gennem Silkeborg Effektivisering og digitalisering skal skabe mere kvalitet for pengene Kommunerne mødes til stadighed med krav om mere effektive administrative processer. Det gælder for borgerservice, men også for de rammer administrationen sætter for resten af den kommunale organisation og deres produktion af ydelser. Digitalisering, afbureaukratisering og effektivisering af Silkeborg Kommunes administrative processer skal sikre mest mulig kvalitet til borgerne i forhold til de økonomiske rammer. Her vil evnen til implementering af innovative tiltag ligeledes spille en væsentlig rolle Dokumentation, evaluering og evidens Silkeborg Kommune står ligeledes overfor øgede krav om dokumentation og evaluering af kvalitet, effekt og omkostninger ved de valgte løsninger og den leverede service. Silkeborg Kommune arbejder på at gøre dokumentation og evaluering til en integreret del af det daglige

15 Bevillingsaftale arbejde i hele organisationen. Sigtet er, at dokumentation og evaluering skal give mening for den enkelte samt skabe læring og udvikle kvaliteten af kommunens ydelser. Endvidere har Silkeborg Kommune en målsætning om at arbejde evidensinformeret. Det vil sige, at kommunens valg af indsatser og metoder ud over at være baseret på politiske holdninger og ønsker skal være baseret på den aktuelt bedste faglige viden om effekter. En vigtig måde at fremskaffe evidens på er, at Silkeborg Kommune selv foretager systematiske evalueringer af egne indsatser Demografisk udvikling Silkeborg Kommunes indbyggertal ventes i perioden 2024 at stige med 9,4 pct. Herunder ventes særligt stigninger i aldersgrupperne år og +65-årige, men også mindre fald i aldersgruppen år og 0-5-årige. Den ventede demografiske udvikling vil betyde løbende tilpasninger på de kommunale opgaveområder, men især udfordringerne på Sundheds- og Omsorgsområdet vil kommunen skulle håndtere proaktivt. Derudover vil Silkeborg Kommune inden for en kort årrække stå over for en rekrutteringsmæssig udfordring, når de store årgange forlader arbejdsmarkedet Klima Det globale klima forandrer sig hastigt i disse år og en vigtig årsag hertil er udledningen af CO 2 og andre drivhusgasser. Silkeborg Kommune prioriterer klimaudfordringen højt og Byrådet har derfor vedtaget en klimapolitik og klimaplan, der skal gøre Silkeborg Kommune CO 2 -neutral i Realiseringen af planen kræver en stor og vedholdende indsat - i samarbejde med borgere, erhvervsliv, myndigheder, forsyningsselskaber m.m. 3. Beskrivelse af serviceniveau Silkeborg Kommunes administration sikrer borgerne tilgængelighed og kvalitet i den administrative borgerbetjening ved at være borgernes væsentligste personlige, telefoniske, skriftlige og digitale indgang til den offentlige sektor. I de kommende år vil sigtet være, at øge den digitale borgerkommunikation. Borgerne vil ved henvendelse til kommunen opleve offensiv og dynamisk borgerservice, hvor engagerede og fagligt kompetente medarbejdere i dialog med borgeren skaber sammenhæng og kvalitet for den enkelte. Alle henvendelser vil blive behandlet og søgt løst i første ombæring. Silkeborg Kommunes samlede administration deltager aktivt i understøttelsen af den borgerrelaterede service samt i betjeningen af det politiske niveau. Alle samspil og al opgaveløsning er bundet sammen af kommunens centrale værdier; dialog, dynamik, kvalitet og sammenhæng.

16 Bevillingsaftale 4. Opfølgning på mål og budget Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet. Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

17 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner Sekretariat og forvaltninger -priser Netto Udgifterne på denne funktion er relateret til det administrative personale i afdelingerne/stabene. Der er beregnet en lønsumsramme for direktionen og for hver af de 10 afdelinger/stabe samt afsat beløb til afholdelse af kontorhold, kompetenceudvikling mv. Lønsumsrammen indeholder alle udgifter dvs. både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv. Der afholdes desuden udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, tjenestemandspensioner mv. Desuden er der budgettet med indtægter fra primært gebyrer ved byggesagsbehandling, miljøtilsyn, ejendomsgebyrer og gebyrer vedrørende opkrævning/inddrivelse. Herudover indgår en række mindre gebyrer som f.eks. folkeregister og vielser. Endelig afholdes udgifter til IT herunder drift af fagsystemer, servere og kommunikationslinjer for hele kommunen Administration vedrørende jobcentre -priser Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Jobcentrets væsentligste opgaver er: at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgende og virksomheder at medvirke til at ledige uden fodfæste på arbejdsmarkedet opnår tilknytning hertil at sikre sygdomsramte den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet at medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet og den enkeltes sygefraværsperiode gøres kortest mulig. Jobcentret er for alle ledige tovholder i den enstrengede beskæftigelsesindsats. Jobcentret kan indgå aftale med andre aktører om beskæftigelsesindsatsen for forskellige målgrupper af ledige Administration vedrørende naturbeskyttelse -priser Netto På denne funktion budgetteres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver.

18 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner Administration vedrørende miljøbeskyttelse -priser Netto På denne funktion budgetteres udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver Tjenestemandspensioner -priser Netto På denne funktion budgetteres tjenestemandspensioner for personalet på bevilling 14 Centralfunktioner Interne forsikringspuljer -priser Netto Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader. Forsikringspræmien er fastsat på baggrund af markedsprisen for arbejdsskadeforsikringer. Der er budgetteret med skadesudbetalinger på baggrund af niveauet herfor de foregående år. Der er finansieret forebyggende indsatser som sundhedsordning, arbejdsmiljø og risikostyring på budgetlægningstidspunktet.

19 ÆNDRINGER FRA TIL - Udvalg: Økonomiudvalget i -prisniveau Bevilling: 14 Centralfunktioner Nettobevilling i budget Ændringer i forhold til budget Sekretariat og forvaltninger Rammekorrektion i medfør af DUT Udmøntning af Silkeborg Kommunes forpligtigelse i flerårsaftalen mellem regeringen og KL om frigørelse af ressourcer til borgernær service Diverse korrektioner Korrektioner i medfør af budgetopfølgningen pr. 31/ Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål vedrørende betaling for FLIS Omplacering af budgetbeløb fra Administration vedr. jobcentre samt Administration vedr. miljøbeskyttelse angående betaling for FLIS mv Omplacering af budgetbeløb fra Administration vedr. jobcentre til Job- og borgerserviceafdelingen Administration vedr. jobcentre Flytning af budgetbeløb fra bevilling 56 Sociale overførsler og 66 Arbejdsmarked - overførsler til jobcenteret, jf. budgetopfølgningen pr. 31/ Omplacering af budgetbeløb til Sekretariat og forvaltninger vedrørende betaling for FLIS mv Omplacering af budgetbeløb til Sekretariat og forvaltninger - Job- og borgerserviceafdelingen Administration vedr. miljøbeskyttelse Omplacering af budgetbeløb til Sekretariat og forvaltninger vedrørende betaling for FLIS Ændringer i alt i forhold til budget : I alt:

20 TAKSTOVERSIGT Udvalg: Økonomiudvalget Bevilling: 14 Centralfunktioner Ydelse: takst takst kroner kroner ekskl. moms ekskl. moms Administrationsgebyr for betaling af regninger Administrationsgebyr for betaling af regninger 5,00 * Gebyrer for diverse registerdata mv. Afgivne oplysninger fra folkeregistret Folkeregisteroplysning og attester 52,00 * Kuponhæfte á 20 forespørgsler 940,00 * Gebyrer i fbm. opkrævning Erindringsskrivelse for restancer under 600 kr. 100,00 Erindringsskrivelse for restancer over 600 kr. 250,00 Erindringsskrivelse for restancer 250,00 Erindringsskrivelse for ydelser ikke tillagt udpantningsret, bl. regningskrav 100,00 100,00 Sygesikring Sygesikringsbevis 175,00 * Andet Vielsesgebyr (udenlandske statsborgere) 500,00 500,00 *) Takst endnu ikke kendt Afgivne oplysninger vedr. ejendomsdata Attest på ejendommen 70,00 70,00 BBR-attest 70,00 70,00 Ejendomsattester 70,00 70,00 Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 Skatteattest 70,00 70,00 Vurderingsattest 70,00 70,00 Gebyrer for byggesagsbehandling Simple konstruktioner 2.400, kr/m2 Enfamiliehuse 2.400, kr/m , kr/m , kr/m2

21 TAKSTOVERSIGT Udvalg: Økonomiudvalget Bevilling: 14 Centralfunktioner Ydelse: Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls og driftsbygninger af begrænset kompleksitet takst kroner ekskl. moms 2.400, ,00/m2< m2 og 15,00/m2> takst kroner ekskl. moms 2.400, ,00/m2< m2 og 15,00/m2> Andre faste konstruktioner m.v: Vindmøller, mobilmaster, legeplader og andre tekniske anlæg 3.000,00 pr./sag 3.000,00 pr./sag Skilte, panelantenner, paraboler mv. 850,00/pr. sag 850,00/pr. sag Øvrige erhvervs- og etagebebyggelse 2.400, ,00/m2< m2 og 15,00/m2> m , ,00/m2< m2 og 15,00/m2> m2 Nedrivningstilladelser i alle kategorier 850,00/pr. sag 850,00/pr. sag Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven Timepris 286,28 288,58 (reguleres årligt på grundlag af de senest offentliggjorte PL-reguleringssatser i Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige publikation: "Det Kommunale Regnskab".) Taxi Trafikbog (pris+fremstillingspris)* Dagspris + 20,00 Dagspris + 20,00 *Maksimale takster er fastsat i taxibekendtgørelsens 36. Kan pristalsreguleres. Gebyr for behandling af sager om vandløbsregulering og -restaurering (jf. Bkg. nr af 11/ ) - gebyr pr. sag 6.190, ,00

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 12 Kommunale ejendomme

Bevillingsaftale for bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevillingsaftale Bevillingsaftale for bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevillingsaftalen er indgået mellem Økonomiudvalget og Ejendomschefen for bevilling 12 Kommunale ejendomme. Aftalen er et-årig, dog

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017!!! "#! " # #! "! # # "! Administrative organisation 424.867 466.155-41.288 424.107 464.598-40.491 423.331 463.821-40.491 423.327 463.818-40.491 Politisk organisation

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere