Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevilling 12 Kommunale ejendomme"

Transkript

1 Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto 1000 kr. i prisniveau Arealer Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring boligbyggeri Private ældreboliger Administrationsbygninger I alt

2 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Ubestemte formål -priser Netto Området omfatter vedligeholdelse af kommunale arealer, skatter og afgifter samt forpagtningsindtægter. Forventet reduktion på 0,16 mio. kr. i forpagtningsindtægter er modsvaret af forventede mindreudgifter til ejendomsskatter Beboelse -priser Netto Michael Sørensen Stiftelsen og Åstiftelsen er overført til bevilling 12 Kommunale ejendomme fra bevilling 73 Ældreområdet med nettoindtægt på 0,134 mio. kr. Funktionen indeholder en rammebesparelse på energiudgifter på 0,54 mio. kr., som ikke er udmøntet. Den nuværende ejendomsbeholdning er tidligere vurderet og indeholder hovedsageligt ejendomme, som er opkøbt med henblik på byudvikling. Udgifterne på den enkelte ejendom består af faste udgifter til skat, forsikring m.v. De eneste variable udgifter er derfor vedligeholdelsesudgifter. Vedligeholdelseskontiene på alle ejendommene vil blive vurderet året igennem, men generelt er der budgetteret så stramt og med så små beløb til vedligeholdelse på de enkelte ejendomme, at det vil blive vanskeligt at overføre midler fra en ejendom til en anden Andre faste ejendomme -priser Netto Udgifterne på den enkelte ejendom består af faste udgifter til skat, forsikring m.v. De eneste variable udgifter er derfor vedligeholdelsesudgifter. Der er ikke afsat beløb til uforudsete udgifter. Administrationsbygningerne i Gjern og Kjellerup er overført til denne funktion fra funktionen Administrationsbygninger. Der er budgetteret med driftsudgifter (tomgang) i alt på 0,522 mio. kr. til disse to ejendomme. Funktionen indeholder en samlet rammebesparelse på 4,8 mio. kr., som ikke er udmøntet. Besparelsen vedrører Fælles Ejendomsdrift 3,0 mio. kr., Gensidighedsaftale 0,5 mio. kr. og Udbud/konkurrence 1,3 mio. kr.

3 Byfornyelse -priser BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Der er afsat en nettoramme på 0,1 mio. kr. til diverse undersøgelser Driftssikring af boligbyggeri -priser Netto Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører familie- og ungdomsboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998 og private andelsboliger, der har fået tilsagn inden 1. april Endvidere omfatter funktionen ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger opført efter 1998 samt ydelsesstøtte til renovering af kollegier Private ældreboliger -priser Netto Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar Administrationsbygninger -priser Netto Der er indregnet en nettobesparelse på 1,4 mio. kr. som følge af lukning af administrationsbygningerne i Gjern og Kjellerup og ibrugtagning af 1. etage på Søvej 3 (tidligere Medborgerhus) til administration. Besparelsen indgår i bevillingens samlede rammebesparelse på 1,9 mio. til Gensidighedsaftalen. Driftsudgifterne for administrationsbygningerne i Gjern og Kjellerup er efterfølgende overført til funktionen Andre faste ejendomme. Udgifter til servicepersonale Jobcentret på 0,571 mio. kr. er overført til bevilling 14 Ejendomme og Intern Service.

4 ÆNDRINGER FRA TIL - Udvalg: Økonomiudvalget i -prisniveau Bevilling: 12 Kommunale Ejendomme Nettobevilling i budget Ændringer i forhold til budget Beboelse 2 Stiftelser flyttet fra bev. 73 Ældreområdet Diverse reguleringer Andre faste ejendomme Tilgang og afgang diverse ejendomme Gjern og Kjellerup rådhuse omplaceret fra Administrationsbygninger Besparelse Fælles Ejendomsdrift. Ikke udmøntet Besparelse gensidighedsaftale. Ikke udmøntet Besparelse udbud mv. Ikke udmøntet Omplacering fra ydelsesstøtte Byfornyelse Indekslån (forventes fortsat stigning) Driftssikring af boligbyggeri Indekslån (aftrapning p.g.a. afdrag) Private ældreboliger Indekslån (aftrapning p.g.a. afdrag) Administrationsbygninger Besparelse gensidighedsaftale. Lukning af Gjern og Kjellerup rådhuse Gjern og Kjellerup rådhuse omplaceres til Andre faste ejendomme Servicepersonale Jobcentret flyttes til bev. 14 Centralfunktioner Diverse reguleringer Ændringer i alt i forhold til budget : I alt:

5 Bevilling 13 Brand & Redning Netto 1000 kr. i prisniveau Redningsberedskab Tjenestemandspensioner I alt

6 Bevillingsaftale Bevillingsaftale for bevilling 13 Brand og Redning Bevillingsaftalen er indgået mellem Økonomiudvalget og afdelingschefen for bevilling 13 Brand og Redning. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget : Bæredygtig økonomi Tage hånd om de mest sårbare Attraktiv kommune Bæredygtig miljø- og klimaindsats Fagligt bæredygtige miljøer Sundhedsfremme og forebyggelse Målene for bevilling 13 Brand og Redning skal ligeledes understøtte Økonomiudvalgets mission og vision. Mission Brand & Rednings mission er gennem et engageret og veluddannet personale på en hurtig og effektiv måde at yde kvalificeret assistance i akutte situationer til gavn for borgere virksomheder og samfundet. Vision Brand & Rednings vision er at være på forkant med samfundsudviklingen, og gennem investering i uddannelse og udstyr til enhver tid at være i stand til - sammen med diverse samarbejdspartnere at kunne deltage i koordineringen og løsningen af rednings- og miljøopgaver, samt serviceydelser for kommunale samarbejdspartnere. Mål for bevilling 13 Brand og Redning. På de følgende sider fremgår målene for bevilling 13 Brand og Redning, der skal være medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål bl.a. med fokus på Byrådets retningsgivende faktorer, som fremgår af bilag 1. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt er angivet med (K). Mål Handlinger Succeskriterium Færdiggørelse af helhedsorienteret digital beredskabsplan for Silkeborg Kommune. Gennemgang af eksisterende planmateriale med henblik på konsolidering og skabelse af ensartethed. Herefter udarbejdelse og implementering af koncept for digital tilgængelighed på tværs af kommunens afdelinger. At planen fremstår som en tilgængelig, operationel og effektiv plan for alle kommunens afdelinger og institutioner til brug ved ekstraordinære situationer. Færdiggørelse af revision af den risikobaserede dimensionering af brand- og redningsberedskabet i Silkeborg Kommune. Foretage risikoidentifikation og analyse samt på baggrund heraf udarbejde fagligt oplæg til serviceniveau med henblik på politisk stillingtagen. At levere et velkvalificeret og fagligt beslutningsgrundlag, der kan danne baggrund for kommunalbestyrelsens fastlæggelse af serviceniveau på området.

7 Bevillingsaftale Forudsætninger Bevillingsaftalen har til formål: at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale. at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 1. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i prisniveau Redningsberedskab Tjenestemandspensioner I alt Aktuelle udfordringer Endelig implementering af indtægtsdækkede opgaver i Brand og Redning, der skal understøtte opgaveløsningen i andre kommunale enheder samt bidrage til forøget egenfinansiering af Brand og Redning. Endelig implementering af tidsregistreringssystem, der skal sikre optimeret ressourceanvendelse og planlægning i forhold til eksisterende aktiviteter. Endvidere tilvejebringe et forbedret grundlag for at analysere og træffe beslutning om nye aktiviteter samt prisfastsættelse af disse. 3. Beskrivelse af serviceniveau Det overordnede mål er med et afpasset tilkald til forskellige opgaver, dels at sikre uændret hurtig assistance, mandskabets sikkerhed samt at udnytte de tildelte ressourcer bedst muligt. 4. Opfølgning på mål og budget Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet. Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

8 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 13 - Brand og Redning Redningsberedskab -priser Netto Tjenestemandspensioner -priser Netto

9 ÆNDRINGER FRA TIL - Udvalg: Økonomiudvalg i -prisniveau Bevilling: 13 Brand og Redning Nettobevilling i budget Ændringer i forhold til budget Redningsberedskab Omplacering af budgetbeløb til Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner Omplacering af budgetbeløb fra Redningsberedskab Ændringer i alt i forhold til budget : I alt:

10 TAKSTOVERSIGT Udvalg: Økonomiudvalget Bevilling: 13 Brand og Redning Ydelse: takst takst kroner kroner ekskl. moms ekskl. moms Pr. time Lift (32 m)/a-drejestige *) 470,00 484,00 Pr. time Autosprøjte/Redningsvogn *) 425,00 438,00 Pr. time Øvrige køretøjer o kr. (Tankvogn/Lastvogn) *) 425,00 438,00 Pr. time Køretøjer u kg *) 310,00 320,00 Pr. time Båd m/påhængsmotor *) 265,00 273,00 Pr. km Køretøjer o kg 17,50 18,00 Pr. km Køretøjer u kg 10,00 10,50 Pr. time Mandskabstime ,00 330,00 Pr. time Mandskabstime ( min. 3 timer ved tilkald) 440,00 454,00 Pr. time Pumpe o l/min 395,00 407,00 Pr. time Pumpe u L/min 180,00 185,00 Pr. time Lysanlæg 180,00 185,00 1. døgn Thermospand 75,00 77,00 Flg. døgn Thermospand 45,00 46,00 1. døgn Vandtrailer 190,00 196,00 Flg. døgn Vandtrailer 70,00 72,00 1. døgn Megafon 150,00 154,00 Flg. døgn Megafon 50,00 51,00 Flydespærring incl. 4 timer til udlægning, optagning m.v , ,00 Tilslutning af ABA-alarmer 4.960,00 **) Årlig afgift til ABA-alarmer 4.960,00 **) Tilslutning af tyveri- og tekniske alarmer 2.056,00 **) Årlig afgift af tyveri- og tekniske alarmer 1.047,00 **) 12 timer grundkursus førstehjælp (16 pers.) 8.800, ,00 3 timers repetitionskursus i førstehjælp (16 pers.) 2.400, ,00 3 timers kursus i elementær brandbek. (16 pers.) 3.400, ,00 6 timers kursus for institutionspersonale 5.200, ,00 1,5 timers kursus (ældste børnehavebørn - 10 børn) 1.200, ,00 7 timers færdselsrelateret førstehjælp (16. pers.) pr. deltager 500,00 625,00 Herudover findes prisliste gældende for udlejning af diverse småinventar *) prisen er excl. mandskab/chauffør **) taksten reguleres efter oktober forbrugerprisindekset.

11 Bevilling 14 Centralfunktioner Netto 1000 kr. i prisniveau Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer I alt

12 Bevillingsaftale Bevillingsaftale for bevilling 14 Centralfunktioner Bevillingsaftalen for bevilling 14 Centralfunktioner (administrationen) er indgået mellem Økonomiudvalget og Direktionen. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget : Bæredygtig økonomi Tage hånd om de mest sårbare Attraktiv kommune Bæredygtig miljø- og klimaindsats Fagligt bæredygtige miljøer Sundhedsfremme og forebyggelse Målene for bevilling 14 Centralfunktioner skal ligeledes understøtte Økonomiudvalgets mission og vision. Mission Økonomiudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og udvikling. Vision Økonomiudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod. Mål for bevilling 14 Centralfunktioner På de følgende sider fremgår målene for bevilling 14 Centralfunktioner, der skal være medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål bl.a. med fokus på Byrådets retningsgivende faktorer, som fremgår af bilag 1. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt er angivet med (K). Mål Handlinger Succeskriterium En effektiv, digital og innovativ kommune med fokus på bruger-, borger- og medarbejderinvolvering Digital borgerbetjening Fremme digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi i den kommunale organisation Borgerens adgang til selvbetjeningsløsninger øges Øget digital opgaveløsning samt øgede digitale kompetencer hos kommunens ansatte. Velfærdsteknologiske projekter i den kommunale organisation understøttes Videreudvikle kommunens IT-infrastruktur med henblik på sikre, at digital opgaveløsning er mulig. Herunder udbygge kapaciteten i ITinfrastrukturen i takt med øget digitalisering Fremme en innovativ kultur i den kommunale organisation Udskiftning af kommunens faciliteter til lagring af data (SAN) er påbegyndt. Serverkapacitet, kommunikationslinjer og officepakken er moderniseret Innovationsprojekter i den kommunale organisation understøttes

13 Bevillingsaftale Mål Handlinger Succeskriterium Fremme udvikling af den kommunale organisations samarbejde med de frivillige og inddragelse af de nære netværk Den kommunale organisations samarbejde med frivillige og inddragelse af de nære netværk understøttes Borgerne oplever en god service gennem effektiv opgaveløsning i ordentlig kvalitet (K) Driftsoptimering, budgetoverholdelse og forventningsafstemning Organisatorisk og faglig udvikling med vægt på effektivitet, innovation og digitalisering. Udviklingen baseres på den værdibaserede/lærende organisations principper. Forankre en borgerservice kultur bl.a. ved at definere god service i relation til borgerkontakt Den kommunale kvalitetsmodel anvendes som ramme for udviklingen af den kommunale service Kompetenceudvikling der medvirker til en generel højnelse af service overfor borgerne Der arbejdes med advisory board/borgerpanel Der gennemføres primo en risikoanalyse af for at understøtte overholdelse af budgettet Etablering af fælles ejendomsdrift fra 1. januar Forandringsledelse, hvor kvalitet, medarbejdertrivsel og stabil drift opretholdes, mens organisationen udvikles Ledere understøttes i deres arbejde med organisationsudvikling. Der stilles strategiske redskaber og konsulentbistand til rådighed inden for de af Silkeborg Kommune valgte strategiske udviklingsmodeller Tilfredshedsundersøgelse på de administrative områder med flest eksterne henvendelser viser minimum 80 % tilfredshed med den oplevede service På baggrund af risikoanalysen identificeres evt. udgiftsområder med stor risiko for stor budgetoverskridelse Der sættes fokus på forventningsafstemning og dialog mellem FE og afdelingerne Der fortages i forbindelse med budgetopfølgningerne en vurdering af udviklingen fx gennem inddragelse af tilfredshedsundersøgelse I kvalitetsaftaler på alle ledelsesniveauer indgår konkrete udviklingsinitiativer, som kan være generelle eller specifikke for de enkelte områder og målrettet områdernes individuelle udviklingsmål- og behov Vedrørende Byrådets overordnede politiske mål for budget sundhedsfremme og forebyggelse skal det bemærkes, at Staben Organisation og Personale på bevilling 14 Centralfunktioner adresserer målet i kommunens personalepolitik for så vidt angår kommunens ansatte.

14 Bevillingsaftale Forudsætninger Bevillingsaftalen har til formål: at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale. at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 1. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i prisniveau Sekretariat og forvaltninger Administration vedr. jobcentre Administration vedr. naturbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyttelse Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer I alt Aktuelle udfordringer Silkeborg Kommune står over for en række generelle udfordringer, jf. nedenstående. Silkeborg Kommunes administration på bevilling 14 Centralfunktioner vil være en væsentlig aktør i kommunens håndtering af udfordringerne Styring af økonomien Silkeborg Kommune skal i de kommende år fokusere på at styre økonomien og overholde budgetterne. Både for at opfylde Regeringens rammer for væksten i de offentlige udgifter og for at genoprette kommunens økonomi. Der vil derfor være behov for en stram økonomisk styring af kommunen og stort fokus på at optimere og effektivisere de aktiviteter, der finder sted i kommunens regi. Blandt andet for at opbygge kommunens likviditet og sikre råderum til de kommende års investeringer - fx projekter i tilknytning til anlæg af motorvej gennem Silkeborg Effektivisering og digitalisering skal skabe mere kvalitet for pengene Kommunerne mødes til stadighed med krav om mere effektive administrative processer. Det gælder for borgerservice, men også for de rammer administrationen sætter for resten af den kommunale organisation og deres produktion af ydelser. Digitalisering, afbureaukratisering og effektivisering af Silkeborg Kommunes administrative processer skal sikre mest mulig kvalitet til borgerne i forhold til de økonomiske rammer. Her vil evnen til implementering af innovative tiltag ligeledes spille en væsentlig rolle Dokumentation, evaluering og evidens Silkeborg Kommune står ligeledes overfor øgede krav om dokumentation og evaluering af kvalitet, effekt og omkostninger ved de valgte løsninger og den leverede service. Silkeborg Kommune arbejder på at gøre dokumentation og evaluering til en integreret del af det daglige

15 Bevillingsaftale arbejde i hele organisationen. Sigtet er, at dokumentation og evaluering skal give mening for den enkelte samt skabe læring og udvikle kvaliteten af kommunens ydelser. Endvidere har Silkeborg Kommune en målsætning om at arbejde evidensinformeret. Det vil sige, at kommunens valg af indsatser og metoder ud over at være baseret på politiske holdninger og ønsker skal være baseret på den aktuelt bedste faglige viden om effekter. En vigtig måde at fremskaffe evidens på er, at Silkeborg Kommune selv foretager systematiske evalueringer af egne indsatser Demografisk udvikling Silkeborg Kommunes indbyggertal ventes i perioden 2024 at stige med 9,4 pct. Herunder ventes særligt stigninger i aldersgrupperne år og +65-årige, men også mindre fald i aldersgruppen år og 0-5-årige. Den ventede demografiske udvikling vil betyde løbende tilpasninger på de kommunale opgaveområder, men især udfordringerne på Sundheds- og Omsorgsområdet vil kommunen skulle håndtere proaktivt. Derudover vil Silkeborg Kommune inden for en kort årrække stå over for en rekrutteringsmæssig udfordring, når de store årgange forlader arbejdsmarkedet Klima Det globale klima forandrer sig hastigt i disse år og en vigtig årsag hertil er udledningen af CO 2 og andre drivhusgasser. Silkeborg Kommune prioriterer klimaudfordringen højt og Byrådet har derfor vedtaget en klimapolitik og klimaplan, der skal gøre Silkeborg Kommune CO 2 -neutral i Realiseringen af planen kræver en stor og vedholdende indsat - i samarbejde med borgere, erhvervsliv, myndigheder, forsyningsselskaber m.m. 3. Beskrivelse af serviceniveau Silkeborg Kommunes administration sikrer borgerne tilgængelighed og kvalitet i den administrative borgerbetjening ved at være borgernes væsentligste personlige, telefoniske, skriftlige og digitale indgang til den offentlige sektor. I de kommende år vil sigtet være, at øge den digitale borgerkommunikation. Borgerne vil ved henvendelse til kommunen opleve offensiv og dynamisk borgerservice, hvor engagerede og fagligt kompetente medarbejdere i dialog med borgeren skaber sammenhæng og kvalitet for den enkelte. Alle henvendelser vil blive behandlet og søgt løst i første ombæring. Silkeborg Kommunes samlede administration deltager aktivt i understøttelsen af den borgerrelaterede service samt i betjeningen af det politiske niveau. Alle samspil og al opgaveløsning er bundet sammen af kommunens centrale værdier; dialog, dynamik, kvalitet og sammenhæng.

16 Bevillingsaftale 4. Opfølgning på mål og budget Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet. Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

17 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner Sekretariat og forvaltninger -priser Netto Udgifterne på denne funktion er relateret til det administrative personale i afdelingerne/stabene. Der er beregnet en lønsumsramme for direktionen og for hver af de 10 afdelinger/stabe samt afsat beløb til afholdelse af kontorhold, kompetenceudvikling mv. Lønsumsrammen indeholder alle udgifter dvs. både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv. Der afholdes desuden udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, tjenestemandspensioner mv. Desuden er der budgettet med indtægter fra primært gebyrer ved byggesagsbehandling, miljøtilsyn, ejendomsgebyrer og gebyrer vedrørende opkrævning/inddrivelse. Herudover indgår en række mindre gebyrer som f.eks. folkeregister og vielser. Endelig afholdes udgifter til IT herunder drift af fagsystemer, servere og kommunikationslinjer for hele kommunen Administration vedrørende jobcentre -priser Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Jobcentrets væsentligste opgaver er: at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgende og virksomheder at medvirke til at ledige uden fodfæste på arbejdsmarkedet opnår tilknytning hertil at sikre sygdomsramte den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet at medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet og den enkeltes sygefraværsperiode gøres kortest mulig. Jobcentret er for alle ledige tovholder i den enstrengede beskæftigelsesindsats. Jobcentret kan indgå aftale med andre aktører om beskæftigelsesindsatsen for forskellige målgrupper af ledige Administration vedrørende naturbeskyttelse -priser Netto På denne funktion budgetteres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver.

18 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner Administration vedrørende miljøbeskyttelse -priser Netto På denne funktion budgetteres udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver Tjenestemandspensioner -priser Netto På denne funktion budgetteres tjenestemandspensioner for personalet på bevilling 14 Centralfunktioner Interne forsikringspuljer -priser Netto Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader. Forsikringspræmien er fastsat på baggrund af markedsprisen for arbejdsskadeforsikringer. Der er budgetteret med skadesudbetalinger på baggrund af niveauet herfor de foregående år. Der er finansieret forebyggende indsatser som sundhedsordning, arbejdsmiljø og risikostyring på budgetlægningstidspunktet.

19 ÆNDRINGER FRA TIL - Udvalg: Økonomiudvalget i -prisniveau Bevilling: 14 Centralfunktioner Nettobevilling i budget Ændringer i forhold til budget Sekretariat og forvaltninger Rammekorrektion i medfør af DUT Udmøntning af Silkeborg Kommunes forpligtigelse i flerårsaftalen mellem regeringen og KL om frigørelse af ressourcer til borgernær service Diverse korrektioner Korrektioner i medfør af budgetopfølgningen pr. 31/ Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål vedrørende betaling for FLIS Omplacering af budgetbeløb fra Administration vedr. jobcentre samt Administration vedr. miljøbeskyttelse angående betaling for FLIS mv Omplacering af budgetbeløb fra Administration vedr. jobcentre til Job- og borgerserviceafdelingen Administration vedr. jobcentre Flytning af budgetbeløb fra bevilling 56 Sociale overførsler og 66 Arbejdsmarked - overførsler til jobcenteret, jf. budgetopfølgningen pr. 31/ Omplacering af budgetbeløb til Sekretariat og forvaltninger vedrørende betaling for FLIS mv Omplacering af budgetbeløb til Sekretariat og forvaltninger - Job- og borgerserviceafdelingen Administration vedr. miljøbeskyttelse Omplacering af budgetbeløb til Sekretariat og forvaltninger vedrørende betaling for FLIS Ændringer i alt i forhold til budget : I alt:

20 TAKSTOVERSIGT Udvalg: Økonomiudvalget Bevilling: 14 Centralfunktioner Ydelse: takst takst kroner kroner ekskl. moms ekskl. moms Administrationsgebyr for betaling af regninger Administrationsgebyr for betaling af regninger 5,00 * Gebyrer for diverse registerdata mv. Afgivne oplysninger fra folkeregistret Folkeregisteroplysning og attester 52,00 * Kuponhæfte á 20 forespørgsler 940,00 * Gebyrer i fbm. opkrævning Erindringsskrivelse for restancer under 600 kr. 100,00 Erindringsskrivelse for restancer over 600 kr. 250,00 Erindringsskrivelse for restancer 250,00 Erindringsskrivelse for ydelser ikke tillagt udpantningsret, bl. regningskrav 100,00 100,00 Sygesikring Sygesikringsbevis 175,00 * Andet Vielsesgebyr (udenlandske statsborgere) 500,00 500,00 *) Takst endnu ikke kendt Afgivne oplysninger vedr. ejendomsdata Attest på ejendommen 70,00 70,00 BBR-attest 70,00 70,00 Ejendomsattester 70,00 70,00 Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 Skatteattest 70,00 70,00 Vurderingsattest 70,00 70,00 Gebyrer for byggesagsbehandling Simple konstruktioner 2.400, kr/m2 Enfamiliehuse 2.400, kr/m , kr/m , kr/m2

21 TAKSTOVERSIGT Udvalg: Økonomiudvalget Bevilling: 14 Centralfunktioner Ydelse: Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls og driftsbygninger af begrænset kompleksitet takst kroner ekskl. moms 2.400, ,00/m2< m2 og 15,00/m2> takst kroner ekskl. moms 2.400, ,00/m2< m2 og 15,00/m2> Andre faste konstruktioner m.v: Vindmøller, mobilmaster, legeplader og andre tekniske anlæg 3.000,00 pr./sag 3.000,00 pr./sag Skilte, panelantenner, paraboler mv. 850,00/pr. sag 850,00/pr. sag Øvrige erhvervs- og etagebebyggelse 2.400, ,00/m2< m2 og 15,00/m2> m , ,00/m2< m2 og 15,00/m2> m2 Nedrivningstilladelser i alle kategorier 850,00/pr. sag 850,00/pr. sag Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven Timepris 286,28 288,58 (reguleres årligt på grundlag af de senest offentliggjorte PL-reguleringssatser i Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige publikation: "Det Kommunale Regnskab".) Taxi Trafikbog (pris+fremstillingspris)* Dagspris + 20,00 Dagspris + 20,00 *Maksimale takster er fastsat i taxibekendtgørelsens 36. Kan pristalsreguleres. Gebyr for behandling af sager om vandløbsregulering og -restaurering (jf. Bkg. nr af 11/ ) - gebyr pr. sag 6.190, ,00

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed,

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 12 Kommunale ejendomme

Bevillingsaftale for bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevillingsaftale Bevillingsaftale for bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevillingsaftalen er indgået mellem Økonomiudvalget og Ejendomschefen for bevilling 12 Kommunale ejendomme. Aftalen er et-årig, dog

Læs mere

Silkeborg Kommunes styringsmodel

Silkeborg Kommunes styringsmodel Silkeborg Kommunes styringsmodel Februar 2014 Økonomi- og IT-staben Søvej 1, 8600 Silkeborg Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indledning... 3 1. Bærende principper for styringsmodellen...

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62 Bevillingsområde 60.62 Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Beskrivelse af opgaver Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring,

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere