Budgetforslag Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:"

Transkript

1 er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling pris- og lønfremskrivning korrektioner overskudsopsparing I alt Korrektionerne består af følgende: Deltidsstyrken Vagtcentralen Serviceydelser Vedligeholdelse af drejestige Øvrige mindre korrektioner Renter af prioritetsgæld Afdrag på lån I alt Korrektionerne til deltidsstyrken, vagtcentralen og serviceydelser skyldes alle, at der i 2012 er afsat budget til en række mindre korrektioner fra 2011, som først er bogført i Deltidsstyrken og vagtcentralen udgår fra budget. Der er i budget 2012 afsat kr. til vedligeholdelse af drejestige, denne udgift er enkeltstående for 2012 og indgår derfor ikke i budget. Korrektionen i forhold til renter af prioritetsgæld og afdrag på lån skyldes, at budgettet fastsættes på baggrund af låneoptagelsen. Budget er tillagt kr. på grund af genoptagelsen af overskudsopsparing til fremtidige investeringer. I 2012 er afsat forventet overskudsopsparing på kr. Der er til budget udarbejdet en foreløbig investeringsplan, hvortil den beregnede opsparingssum er kr. Det skal hertil bemærkes, at der til størrelsen på opsparingssummen knytter sig en usikkerhed, idet den forelæggende investeringsplan ikke er færdigbearbejdet. Endelig investeringsplan forventes at forelægge til udarbejdelsen af budget I det efterfølgende materiale gennemgås udviklingen fra regnskab 2011 til budget. Side 1 af 13

2 Af nedenstående skema fremgår udviklingen i budget og forbrug fra på overordnet niveau: Hovedområder prisniveau Regnskab 2011 Korr. budget 2012 Myndighedsopgaver i alt Udgifter myndighedsopgaver Indtægter myndighedsopgaver Vagtcentral Udgifter vagtcentral Indtægter vagtcentral Serviceydelser Udgifter serviceydelser Indtægter serviceydelser Abonnementsbetaling Udgifter abonnementsbetaling Indtægter abonnementsbetaling Afdrag på lån Udgifter afdrag på lån Indtægter afdrag på lån Renter af mellemværende Glostrup Udgifter myndighedsopgaver Indtægter myndighedsopgaver VB s andel af salg af Kommuneforsikring Udgifter myndighedsopgaver Indtægter myndighedsopgaver Overskud overført til næste år* Udgifter overskud overført til næste år 0 0 Indtægter overskud overført til næste år Total Udgifter total Indtægter total * overskud er ekskl. tidligere års opsparing Årsager til udviklingen gennemgås indenfor de enkelte områder detaljeret i de efterfølgende afsnit. Side 2 af 13

3 Interessentkommunernes andele: Regnskab 2011 Korr. budget Albertslund Brøndby Glostrup Hvidovre Rødovre I alt Interessentkommunernes andel er baseret på indbyggertal pr. 1. januar Det samlede indbyggertal er , hvilket svarer til en pris pr. indbygger på 159,12 kr. Af nedenstående skema fremgår udviklingen i pris pr. indbygger beregnet på baggrund indbyggertal 1. januar 2012: År Pris pr. indbygger løbende priser* Pris pr. indbygger () Stigningen i pris pr. indbygger fra 2012 til skyldes genoptagelse af overskudsopsparing, som ikke indgår i budget 2012 Side 3 af 13

4 Myndighedsopgaver - Brand og Redning: Personaleudgifter: prisniveau Regnskab 2011 Korr. budget Personaleudgifter 401 Faste lønninger Indsatsledertillæg Overarbejde inkl. tillæg Finansieringsbidrag Deltidsansatte Dagpengeindtægter Øvrige personaleudgifter Uddannelse - personalets I alt Faste lønninger m.m. Under grupperingerne konteres lønudgifter til fast personale, indsatsledertillæg, overarbejde m.m. De budgetterede personale udgifter er baseret på nedenstående normering: Heltidsansatte Brandchef 1 Vicebrandchef 1 Assistent 1 Døgnvagter 55 I alt 58 Normeringen er uændret i forhold til budget øvrige personaleudgifter Området omfatter udgifter til personaleforsikringer samt udgifter til helbredsattester og mindre personalemæssige udgifter. Budgettet hertil er fastsat på baggrund af en fremskrivning af foregående års forbrug, dog er budget reduceret i forhold til regnskab 2011 på grund af nedlæggelse af deltidsstyrken og vagtcentralen. Side 4 af 13

5 409 Uddannelse personalets Under grupperingen konteres udgifter til grunduddannelse, efteruddannelse og videreuddannelse, herunder både obligatorisk og frivillig uddannelse. Budgettet er fastsat på baggrund af en vurdering af personalegruppens uddannelsesbehov. Af nedenstående skema fremgår udviklingen i regnskab og budget under kategorierne obligatorisk uddannelse og frivillig uddannelse: Regnskab 2011 Korr. budget 2012 Obligatorisk efteruddannelse Frivillig efteruddannelse I alt Budget er pris- og lønfremskrevet fra Årsagen til faldet fra regnskab 2011 er nedlæggelse af deltidsstyrken. Materiale, IT og inventar samt ejendomme: Regnskab 2011 Korr. budget Bryggergårdsvej Avedøre Havnevej Administrationen I alt : Området omfatter udgifter til inventar, kontorhold, IT, kontorhold, møder, velfærdsmidler samt vedligeholdelse, el, opvarmning og forsikring for brandstationerne i Hvidovre og Glostrup samt administrationen. Budget er pris- og lønfremskrevet fra budget 2012, som afspejler det gennemsnitlige forbrug i foregående år. Afvigelsen mellem regnskab 2011 og budget skyldes, at der i 2011 har været forholdsmæssige store udgifter til blandt andet vedligeholdelse. Dette vurderes ikke at være tilfælde i Endvidere er budgettet til møder og repræsentation samt velfærdsmidler nedskrevet til budget 2012 på grund af nedlæggelse af deltidsstyrken og vagtcentralen. Side 5 af 13

6 Rullende materiel, materiel til brand og redning samt brand, fællesmøder og repræsentation Regnskab 2011 Korr. budget Rullende materiel, vedligehold Materiel til brand og redning Omkostninger ved indsats I alt Rullende materiel, vedligeholdelse: Området omfatter udgifter til vedligeholdelse af køretøjer samt forsikring og brændstof. Forudsætningerne bag budgettet er en vurdering af behovet for vedligeholdelse, forsikring og brændstof for den aktuelle vognpark hos VB. Budgettet tager udgangspunkt i en fremskrivning af foregående års forbrug sammenholdt med udviklingen i antallet af køretøjer. Budget 2012 er markant højere end forbruget 2011 og budget, hvilket skyldes særlig vedligeholdelse af drejestige. 16 Materiel til brand og redning: Materiel til brand og redning omfatter udgifter til materiel på køretøjer, sikkerhedsudstyr, uniformer, kommunikationsudstyr og røgdykkerudstyr. Budgettets forudsætninger er en kombination af antallet af køretøjer samt personalenormeringen. Udgifter til materiel på køretøjer og kommunikationsudstyr er således vurderet på baggrund af vognparken mens udgifter til sikkerhedsudstyr og uniformer er baseret på antallet af medarbejdere. Budgettet til røgdykkerudstyr er en fast pulje, som er vurderet på baggrund af foregående års forbrug. Reduktionen mellem forbrug 2011 og budget skyldes primært reduktion i budget til uniformer og sikkerhedsudstyr på baggrund af reduktion i medarbejderstab. 18 Omkostninger ved indsats: Omkostninger ved indsats dækker udgifter til særlige forhold ved indsatser forbundet med brand og redning, eksempelvis tilkald af rendegraver, forplejning ved større indsatser o. lign. Udgifterne er vanskelig at forudsige, idet denne er baseret på typen af indsat i det enkelte år. Budgettet er baseret på foregående års forbrug pris- og lønfremskrevet. Side 6 af 13

7 Indtægtskonti brand og redning Regnskab 2011 Korr. budget Myndighedspåkrævede brand- og sikkerhedsvagter Miljøbeskyttelse Brandmeldeanlæg Indtægter, blinde alarmer I alt Direkte forbundet med myndighedsopgaven brand og redning indgår 4 indtægtstyper: Myndighedspåkrævede brand- og sikkerhedsvagter Netto indtægter for miljøbeskyttelse (summen af udgifter og indtægter) Brandmeldeanlæg Indtægter for blinde alarmer Indtægterne reguleres af takstblad jf. bilag 2 Vestegnens Brandvæsen har ikke mulighed for at påvirke udgifter- og indtægter forbundet med disse ydelser, og budgettet er derfor baseret på et skøn af mængden (timer, antal anlæg eller antal udrykninger) x med en gennemsnitlig nettoindtægt. Af nedenstående skemaer fremgår forudsat mængde og gennemsnitspris/takst. Pris og mængde er i 2011 baseret på regnskabsdata mens pris og mængde i 2012 og er baseret på forventninger til året. Alle indtægter og udgifter fremgår i årets priser: Gns. Gns. Udvikling År Timer indtægt udgift Myndighedspåkrævede brand og sikkerhedsvagter Der har i de seneste år været en nedadgående tendens i antallet af myndighedspåkrævede brand- og sikkerhedsvagter. Antallet af timer er således faldet med 29 % fra 2010 til Denne udvikling forventes at fortsætte fra 2011 til 2012 mens det antages, at den herefter stagnerer. Stigningen i gennemsnitlig indtægt og udgift fra 2012 til svarer til pris- og lønfremskrivningsprocenten. Side 7 af 13

8 Udvikling År Antal Gns. Gns. Gns. netto indtægt udgift indtægt Miljøbeskyttelse Antallet af miljøuheld samt den gennemsnitlige indtægt og udgift er vanskelig at forudsige, idet dette varierer over årene. Budget 2012 er baseret på en antagelse om uændret antal mens den gennemsnitlige indtægt og udgift er baseret på regnskab Budget svarer til en pris- og lønfremskrivning af budget Udvikling Brandmeldeanlæg * mindre afvigelse i forhold til bogført regnskab 2011 År Private anlæg Offentlige anlæg Gns. indtægt Antal Takst Antal Takst 2011* Antallet af brandmeldeanlæg er i 2011 og 2012 baseret på faktiske antal. Mængden af anlæg i forventes at være uændret i forhold til Taksten i er prisog lønfremskrevet fra Udvikling År Antal Gns. indtægt Blinde alarmer Antallet af blinde alarmer forventes at falde fra det faktiske antal i Denne forventning skyldes offentliggørelse af notat om blinde, falske og reelle alarmer udarbejdet af Beredskabsstyrelsen i april Effekten af vejledningen forventes at være reguleret i 2012, og antallet af forventede blinde alarmer er således alene baseret på Øvrige udgiftskonti under myndighedsopgaven brand og redning Regnskab 2011 Korr. budget Kontrakt med Kbh. Brandvæsen Bestyrelsesudgifter Andel i administrationsudgifter Renter af prioritetsgæld I alt Side 8 af 13

9 25 Kontrakt med Københavns Brandvæsen Under grupperingen konteres udgifter til betaling af kontrakter med Københavns Brandvæsen for redningsberedskabsassistance og varetagelse af vagtcentralfunktion. Budget er baseret på en fremskrivning af den indgåede kontrakt for redningsberedskab. Hertil tillægges kontrakt for varetagelse af vagtcentralfunktion som er beregnet på baggrund af forventede antal ABA-anlæg x gebyr pr. anlæg. 26 Bestyrelsesudgifter Området omfatter udgifter til løn til formand og sekretær samt udbetaling af diæter. Budgettet er baseret på en pris og lønfremskrivning af budget Afvigelsen mellem regnskab 2011 og budget skyldes korrektion af lønninger for 2010 bogført i Andel i administrationsudgifter Under grupperingen bogføres udgifter vedrørende administrationsaftale indgået med Glostrup Kommune. Fra budget 2012 er forudsat en reduktion i betalingen grundet nednormering i forbindelse med afvikling af deltidsstyrken og vagtcentralen. Det skal dog hertil bemærkes, at reduktionen først vil træde i kraft fra. 28 Renter af prioritetsgæld På kontoen bogførtes renter for lån Hvidovre Brandstation Budgettet fastsættes på baggrund af låneoptagelsen Side 9 af 13

10 Serviceydelser: Regnskab 2011 Korr. budget Kursusvirksomhed Brand- og sikkerhedsvagter (ikke myndighedspåkrævede) Servicering af røgdykkerudstyr og masker Udlejning og eftersyn af brandmateriel Lejeindtægter Øvrige serviceydelser I alt De budgetterede nettobudgettet under serviceydelser er baseret på en konkret vurdering af potentialet indenfor de enkelte serviceydelsestyper. Af nedenstående skema fremgår udvikling fra regnskab 2011 til budget. Informationerne for 2011 er baseret på regnskabsdata mens data 2012 og er baseret på en forventning til året. 52 Kursusvirksomhed Under kursusvirksomhed konteres indtægter og udgifter i forbindelse med brugerbetalte kurser i brandslukning og førstehjælp. I 2011 blev der afhold 58 kurser i VB s lokaler og 132 kurser afholdt hos kunden. Budget er baseret på en forventning om uændret niveau. Den lille afvigelse i forhold til regnskab 2011 skyldes en forventning om et mindre fald i antallet af deltagere på kurser afhold i VB s lokaler. 54 Brand- og sikkerhedsvagter Under brand- og sikkerhedsvagter konteres indtægter og udgifter i forbindelse med frivillige brand- og sikkerhedsvagter. Gennemsnitspris udvikling År Timer Takst Udgift Frivillig brand og sikkerhedsvagter Ligesom under myndighedspåkrævede brand- og sikkerhedsvagter har der i de seneste år været en nedadgående tendens i antallet af myndighedspåkrævede brand- og sikkerhedsvagter. Antallet af timer er fra 2010 til 2011 faldet markant fra 225 timer i Side 10 af 13

11 2010 til 19 timer i Grundlaget for budget er et forventning om salg af 15 timers frivillig brand- og sikkerhedsvagter fratrukket udgiften til overarbejdsbetaling. 56 Servicering af røgdykkerudstyr og masker Under grupperingen konteres indtægter for serviceservicering af røgdykkerudstyr og masker for indsatsledere, Dansikring vagtkorps, kloakservice m.m. Budget er reduceret væsentligt, hvilket skyldes at Københavns Politi har opsagt kontrakt. 58 Udlejning og eftersyn af brandmateriel VB har indgået aftale med en række offentlige og private virksomheder og institutioner om eftersyn og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr. Udgifter og indtægter forbundet med denne ydelse konteres under grupperingen. VB har i 2012 indgået aftale med 307 kommunale og private virksomheder om udlejning og eftersyn af brandmateriel. Mængden af aftaler forventes at være uændret i. Af nedenstående skema fremgår den forventede udvikling i gennemsnitspriser for 2011, 2012 og. Gennemsnitspris udvikling Udlejning og eftersyn af brandmateriel År Antal Gns. aftaler Indtægt Gns. udgift Lejeindtægter: Lejeindtægter omfatter indtægter for leje af mast, lægevogn m.m. Budgettet er baseret på en fremskrivning foregående års forbrug 62 Øvrige serviceydelser: Under øvrige serviceydelser sker en kontering af udgifter og indtægter forbundet med øvrige småopgaver. Budgettet er baseret på en fremskrivning foregående års forbrug Side 11 af 13

12 Opkrævede afdrag på lån Regnskab 2011 Korr. budget 2012 Opkrævet afdrag på lån På kontoen bogførtes afdrag på lån Hvidovre Brandstation Budgettet fastsættes på baggrund af låneoptagelsen Overskud overført til næste år Regnskab 2011 Korr. budget 2012 Overskud overført til næste år Af skemaet fremgår for regnskab 2011 afvigelsen mellem udgifter og indtægter. I budget 2011 var forudsat en overskudsopsparing på 1,3 mio. kr. I oprindeligt budget 2012 var der ikke indarbejdet en overskudsopsparing. De kr. er resultatet af budgetgennemgangen 2012 udført i marts 2012 og svarer til den forventede minimumsopsparing. Fra budget og fremadrettet indarbejdes en gennemsnitlig budgetopsparing på 1 mio. til investering i vognpark. Side 12 af 13

13 Øvrige forhold: et er en samlet budgettering for hele Vestegnens Brandvæsen I/S med stationerne i Glostrup og Hvidovre. Dimensioneringen er med 1+5 på døgnvagt på begge stationer, og tredje og fjerde slukningstog leveret af Københavns Brandvæsen. et er en samlet budgettering for hele Vestegnens Brandvæsen I/S med stationerne i Glostrup og Hvidovre. Dimensioneringen er med 1+5 på døgnvagt på begge stationer, og tredje og fjerde slukningstog leveret af Københavns Brandvæsen. KL s pris- og lønfremskrivningsprocent er benyttet Vedlagte notater: Bilag 1 - Brandvæsenets opgaver Bilag 2 - Prisliste Bilag 3 - Virksomhedsplan Side 13 af 13

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1 REGNSKAB BERETNING 2013 VESTEGNENS BRANDVÆSEN Side 1 Forord fra bestyrelsesformanden Tidligere års strategiske beslutninger om besparelser og effektiviseringer af driften i Vestegnens Brandvæsen er nu

Læs mere

Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012. Budgetanalyse af redningsberedskabet Kortlægningens metodiske grundlag

Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012. Budgetanalyse af redningsberedskabet Kortlægningens metodiske grundlag Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Kortlægningens metodiske grundlag Kontakt Spørgsmål til denne evaluering indhold kan stilles til partner Gustav

Læs mere

REGNSKAB BERETNING2012 VESTEGNENS BRANDVÆSEN

REGNSKAB BERETNING2012 VESTEGNENS BRANDVÆSEN REGNSKAB BERETNING2012 VESTEGNENS BRANDVÆSEN Side 1 Forord fra bestyrelsesformanden 2012 blev året, hvor Vestegnens Brandvæsen byggede videre på det fundament, som blev grundlagt i 2011, hvor en række

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2014 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2014 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer Til samtlige kommuner og amtskommuner KL, ARF, m.fl. Dato: 4. april 2003 Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 2003-2002-3 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.april.03 Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland 23. september 2009 Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland Normal skrift angiver det stillede spørgsmål samt spørgers eventuelle kommentarer, kursiv angiver Brand og Rednings svar eller

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Budget 2015 2. behandling 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Indledning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2013 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2015 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere